Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a Toruń Toruń, dnia 22 listopada 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a Toruń Toruń, dnia 22 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WSB/LOG/2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, Toruń, reprezentowana przez Annę Kocikowską - Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę oraz wdrożenie oprogramowania stanowiącego wyposażenie laboratorium logistycznego. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). 2. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu Logistyka w nowoczesnej gospodarcenowe kierunki studiów podyplomowych w WSB w Toruniu (umowa nr UDA- POKL /12-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 5. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podejmuje negocjacje w celu odpowiedniego uszczegółowienia i uzgodnienia sposobu wykonania zamówienia. 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu do zawarcia umowy. 7. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania stanowiącego wyposażenie laboratorium logistycznego wraz z dokumentacją Oprogramowanie powinno stanowić jednorodny system zawierający wszystkie moduły zgodnie z opisem zamówienia przedstawionym poniżej:

2 Zestawienie licencji i usług wdrożeniowych: moduł ERP 25 licencji stanowiskowych moduł WMS 25 licencji stanowiskowych EDI 1 interfejs w zakresie zamówień, awizo i faktur ecommerce (portal ezamówień) 1 licencja serwerowa (bez ograniczenia ilości użytkowników) SFA (System sprzedaży mobilnej) 1 licencja serwerowa (bez ograniczenia ilości użytkowników) Moduł analiz i wizualizacji 3D magazynów 1 licencja serwerowa (bez ograniczenia ilości użytkowników) Usługa analizy przedwdrożeniowej Usługa instalacji i konfiguracji oprogramowania Usługa przeprowadzenia odbiorów oprogramowania (testów akceptacyjnych) Usługa szkoleń pracowników i certyfikacji wykładowców Usługa asysty podczas pierwszego wykorzystania na zajęciach wdrażanych systemów w całym cyklu przewidzianych scenariuszy zajęć Usługa przygotowania instrukcji dla wykładowców i instrukcji dla studentów cyklu przewidzianych scenariuszy zajęć w formie elektronicznej i drukowanej z logo projektu i Wyższej Szkoły Bankowej Usługa udostępniająca film instruktażowy wykorzystania modułu i wizualizacji 3D magazynów ERP: system powinien zawierać bazę co najmniej 1500 rzeczywistych indeksów towarowych, opisanych w zakresie: symbol towaru, nazwa, jednostka miary, stawka VAT, strategia naliczania kosztu własnego (FIFO), dwa poziomy opakowań zbiorczych, system powinien mieć interfejs graficzny, gdzie dane oprócz formy tabelarycznej czy drukowej, mogą być przedstawiane jako wykresy i grafiki system powinien zawierać bazę co najmniej 60 kontrahentów z warunkami handlowymi, jak też cennikami wypełnionymi urzeczywistnionymi cenami system powinien zawierać automatyczne mechanizmy generujące zakupy (dokumenty faktur zakupu i przyjęcia zewnętrznego) i sprzedaż (dokumenty faktur VAT sprzedaży i wydań zewnętrznych) raz na dobę, aby baza danych była sukcesywnie wypełniana transakcjami tak, jakby korzystało z niej przedsiębiorstwo w trybie pracy codziennej powinien zawierać przygotowaną i gotową do użycia podczas zajęć kategoryzację towarów wg kryteriów (np. analiza ABCD, producenci) i kontrahentów powinien zapewniać możliwość tworzenia planów zamówień (obliczenia zapotrzebowania) powinien zapewniać możliwość tworzenia, wysyłania zamówienia do dostawcy

3 WMS: powinien zawierać funkcję potwierdzania daty dostawy zamówienia powinien zapewniać możliwość kontroli zgodności dostaw powinien zawierać funkcje umożliwiające ocenę współpracy z dostawcą w zakresie terminowości, kompletności dostaw i ustalonej ceny powinien zapewniać wsparcie zakupów i importu przez możliwość tworzenia faktury zakupu krajowego, nabycia wewnątrzwspólnotowego czy faktury importowej powinien zapewniać możliwość tworzenia w systemie dokumentów umów handlowych dla automatyzacji wyliczeń okresowych premii, czy rabatów retrospektywnych powinien zapewniać funkcje tworzenia dokumentu listy kompletacyjnej na podstawie zamówień klientów powinien zapewniać możliwość automatycznego tworzenia dokumentów handlowych (faktur, faktur exportowych, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) na podstawie zrealizowanych dokumentów kompletacyjnych powinien zapewniać funkcje szczegółowej ewidencji dystrybucji, obejmującej załadunek jednostek logistycznych w oparciu o kody kreskowe, identyfikacja jednostek logistycznych błędnie ładowanych do środka transportu, bieżąca kontrola stopnia załadowania, kontrolę wywożonego towaru przez służby ochrony na bramie centrum dystrybucyjnego przez dedykowaną aplikację na urządzeniu mobilnym automatycznie identyfikującą co najmniej samochód, kierowcę, wywożone dokumenty oraz zbierającą informację o ilości wywożonych palet oraz przebiegu samochodu w momencie wyjazdu powinien zapewniać funkcje ewidencji dystrybucji i automatycznie pokazywać na mapie trasę oraz liczyć dystans, dla trasy wskazanego samochodu. Powinna też pokazywać na mapie odbiorców, którzy nie są jeszcze przydzieleni do tras wywozowych powinien zawierać moduł produkcja zawierający przynajmniej 30 przykładowych produktów opisanych przez strukturę materiałową produktów (przynajmniej 3 poziomy) i technologię produkcji w zakresie materiałów, czynności oraz czasów (marszrutę). Dodatkowo moduł powinien obejmować tworzenie zapotrzebowania materiałowego oraz automatycznie tworzyć kartę wydań z magazynu (material pick list), rejestrację i realizację zlecenia produkcyjnego, kartę przebiegu produkcji, automatyzację rejestracji zużycia materiałowego i powstania wyrobów gotowych po zakończeniu produkcji, jak też rejestracji odpadów po produkcyjnych. moduł produkcyjny automatycznie powinien generować odpowiednie dokumenty w innych modułach i systemach, zgodnie z etapami produkcji. W szczególności powinien generować rozchody materiałowe do systemu WMS, powstanie rozchód materiałowy w module magazyn w systemie ERP, powstanie zlecenia przyjęcia wyrobów gotowych w WMS) zintegrowany z systemem ERP automatycznym interfejsem wymiany danych w zakresie minimum: kontrahentów, towarów, opakowań, magazynów, zleceń, dokumentów PZ i WZ system powinien zawierać bazę ponad 1500 rzeczywistych indeksów towarowych, opisanych w zakresie: symbol towaru, nazwa, jednostka miary, kody kreskowe, trzy poziomy opakowań zbiorczych, położenia (lokalizacje) w systemie WMS

4 powinien zawierać aplikację na terminal przenośny magazyniera, w której może on realizować zadania skierowane do niego z aplikacji nadrzędnej lub wywoływać żądanie takich zadań i ich pobranie do aplikacji na urządzeniu. Aplikacja umożliwia realizację zadań takich jak: kompletacja, przyjęcie do magazynu z kontrolą zgodności z zamówieniem, zlecenie rozlokowania z przyjęć, zlecenie przesunięcia między zapasami, zlecenie uzupełnienia lokalizacji, z których dokonuje się kompletacji zamówień system powinien zapewniać interfejs graficzny, gdzie dane oprócz formy tabelarycznej czy drukowej, mogą być przedstawiane jako wykresy i grafiki powinien zapewniać obsługę kodów kreskowych wg standardów minimum GS1-128 oraz EAN 13 powinien zapewniać wparcie dla ewidencji dat przydatności do spożycia, dat produkcji, partii towarowych oraz zasady FEFO powinien zapewniać realizację zadań magazynowych w aplikacji na urządzeniu mobilnym, pracującym w sieci bezprzewodowej oraz na systemie Windows CE lub Windows Mobile powinien zapewniać obsługę adresowanych lokalizacji składowania powinien zawierać historię realizacji dokumentów kompletacyjnych powinien zapewniać bieżącą informacja o pomijanych pozycjach w kompletacji powinien zapewniać możliwość sprawdzania informacji o palecie na podstawie kodu kreskowego palety powinien zapewniać systemowe łączenie wielu palet na jedną z przypisaniem ostatniego kodu kreskowego powinien zapewniać tworzenie przyjęcia magazynowego w aplikacji na urządzeniu mobilnym magazyniera przy pomocy kodów kreskowych, z bieżącą automatyczną kontrolą przyjmowanych towarów i ich ilości względem zamówienia do dostawcy powinien zapewniać możliwość rejestracji obrotu opakowaniami powinien zapewniać bieżącą informację o stopniu rozładunku dostawy powinien zapewniać możliwość powtórnego przesłania do poprawy na urządzenie mobilne magazyniera, pozycji błędnie przyjętych powinien zawierać wbudowane algorytmy zarządzające rozmieszczeniem przyjmowanych do magazynu towarów powinien zawierać wbudowane algorytmy optymalizujące ścieżki kompletacyjne dla list pobrań powinien zapewniać mechanizmy automatycznie mierzące wydajność pracy magazynierów i podgląd tych danych w aplikacji na urządzeniu mobilnym magazyniera powinien zapewniać możliwość sprawdzenia, po odczytaniu kodu kreskowego, dostępności towarów w magazynie ze szczegółami miejsc składowania i ilości w tych miejscach Moduł analiz i wizualizacji 3D magazynów:

5 moduł powinien być zintegrowany automatycznym interfejsem z systemem WMS, dla zasilenia w bieżące zdarzenia zachodzące w magazynie moduł powinien umożliwiać trójwymiarową, aktywną wizualizację magazynu w czasie rzeczywistym w połączeniu z realnymi danymi z systemem WMS. Wizualizacja powinna obejmować co najmniej: sektory magazynowe, regały, palety w regałach, wózki widłowe, magazynierów, samochody ciężarowe, bramy magazynowe moduł, na podstawie napływających z WMS danych, powinien wizualizować poruszających się magazynierów realizujących odpowiednie zlecenia magazynowe (przyjęcie, kompletacja), również w wózkach widłowych moduł powinien umożliwiać użytkownikowi elastyczne poruszanie punktem widoku na magazyn, tak aby móc ustawić się w dowolnej pozycji w wirtualnej magazynie moduł powinien zawierać funkcje raportowe i optymalizujące, których wyniki powinny być pokazywane w formie graficznej w wirtualnym magazynie. Wizualizacja wyników w poszczególnych sektorach magazynu powinny być możliwe do przeglądania z dowolnego punktu widoku na magazyn moduł w trójwymiarowej wizualizacji powinien pokazywać palety z towarami w regałach w miejscach, gdzie aktualnie widzi je powiązany system WMS. Palety powinny być opisane nazwą towaru i adresem lokalizacji moduł powinien zawierać funkcje elastycznego modelowania magazynu w zakresie: o projektowania wielopoziomowych przęseł regałów magazynowych, o projektowania regałów magazynowych, o ustawiania i przemieszczania regałów na zwymiarowanej powierzchni magazynowej, o określania ścieżek przepływów towarów w magazynie, o określania adresacji sektorów, alejek, przęseł, poziomów i poszczególnych gniazd w automatycznym powiązaniu ze zintegrowanym systemem WMS, o określania miejsc i wielkości bram załadunkowo rozładunkowych, o określania obszarów składowania oraz miejsc odkładczych, zmiany w modelu magazynu powinny być od razu odzwierciedlone w wizualizacji 3D magazynu moduł powinien zapewniać możliwość kopiowania definicji magazynu i bezpiecznej pracy ze zmianami, bez obawy o zmianę lub utratę newralgicznych danych moduł powinien dawać możliwość projektowania zmian w układzie regałów wysokiego składowania w magazynie i badanie ich wpływu na procesy magazynowe bez konieczności fizycznej przebudowy regałów moduł powinien zawierać funkcję optymalizującą rozłożenie towarów w magazynie pod kątem dystansów pokonywanych przez magazynierów podczas procesów kompletacji. Po analizie, moduł powinien w sposób graficzny w wizualizacji 3D oraz w formie tabelarycznej pokazać, które towary należy przesunąć i między jakimi lokalizacjami, aby procesy kompletacyjne były krótsze moduł powinien zawierać funkcję analizy natężenia ruchu w ścieżkach przepływu towarów w magazynie, której celem jest zaplanowanie i wprowadzenie zmian w mapie towarów w magazynie dla poprawy szybkości realizacji zadań magazynowych. Wynik analizy powinien być pokazywany w sposób graficzny w wizualizacji 3D magazynu

6 moduł powinien zawierać funkcję analizy stopnia zajętości magazynu z podziałem na sektory magazynu oraz rodzaje gniazd. Wyniki powinny być przedstawione w sposób graficzny w wizualizacji 3D oraz w formie tabelarycznej. moduł powinien zawierać funkcję analizy wykorzystania poszczególnych gniazd magazynowych za podany okres czasu. Informacje powinny być prezentowane w sposób graficzny w wizualizacji 3D. Analiza powinna dostarczyć informacji, które gniazda magazynowe są najczęściej wykorzystywane, a które bardzo rzadko. moduł powinien zawierać funkcję prognozy wraz ze wskazaniem miejsc magazynowych, w których zabraknie towarów w najbliższych procesach kompletacji. Analiza powinna opierać się co najmniej o ilości towarów czekające na realizację z zamówień klientów oraz stany ilościowe w lokalizacjach kompletacyjnych w magazynie. Informacje powinny być prezentowane w sposób graficzny w wizualizacji 3D moduł powinien zawierać funkcję prognozowania obciążenia kanałów przepływu towarów w magazynie podczas najbliższych procesów kompletacji. Funkcja powinna pokazywać w jakich miejscach w magazynie nastąpi największe nagromadzenie prac. Informacje powinny być prezentowane w sposób graficzny w wizualizacji 3D moduł powinien zawierać funkcję pomiaru wydajności pracy magazynierów według takich kryteriów jak: łączny pokonany dystans, ilość skompletowanych pozycji, ilość przyjętych do magazynu palet, ilość zrealizowanych zleceń przesunięć między gniazdami i średnie czasy realizacji tych czynności moduł powinien zawierać możliwość pokazania w sposób graficzny na wizualizacji 3D, wszystkich miejsc magazynowych gdzie znajdują się wskazane przez użytkownika towary. Informacja ta powinna być pokazywana również z dokładnością do partii towaru moduł powinien zawierać funkcję śledzenia magazyniera, gdzie punkt widzenia będzie podążał za wirtualnym magazynierem umożliwiając podgląd na procesy jakie realizuje i miejsca magazynowe, do których chodzi moduł powinien zawierać funkcję odtworzenia pracy magazynu w przeszłości. Po podaniu okresu czasu, system powinien pokazać podjęte w tym czasie w WMS działania, takie jak: kompletacja, przyjęcia, przesunięcia między gniazdami EDI: system powinien zapewniać elektroniczną wymianę danych (EDI) między systemem ERP, a drugim systemem ERP, opartą o automatyczną, asynchroniczną wymianę komunikatów XML EDI dotyczące ORDERS (zamówienie) w zakresie danych con najmniej: numer zamówienia, data zamówienia, data realizacji, identyfikator firmy, miejsce dostawy, uwagi dokumentu, identyfikator towaru, kod kreskowy, ilość, ilość zbiorcza, jednostka miary, cena netto, cena brutto, wartość netto, wartość brutto EDI dotyczące OREDERSP (odpowiedź na zamówienie) w zakresie co najmniej: numer zamówienia, identyfikator firmy, data zamówienia, potwierdzona data realizacji, potwierdzona godzina realizacji, data potwierdzenia, identyfikator towaru, ilość potwierdzona, cena netto, cena brutto, wartość netto, wartość brutto EDI dotyczące INVOICE (faktury sprzedaży) w zakresie co najmniej: numer faktury, data sprzedaży, data płatności, data realizacji, identyfikator firmy, nazwa firmy, dane adresowe,

7 NIP, identyfikator towaru, kod kreskowy, ilość, ilość zbiorcza, jednostka miary, stawka VAT, cena netto, cena brutto, wartość VAT, wartość netto, wartość brutto ecommerce (portal ezamówień): portal powinien być wykonany w technologii HTML powinien być połączony automatycznym interfejsem wymiany danych z systemem ERP, z którego będzie pobierał i pokazywał co najmniej takie informacje jak: zdjęcia towarów, cenę dla zalogowanego klienta, aktualny dostępny stan magazynowy, symbol i nazwę towaru, jednostkę miary towaru, jednostkę sprzedaży towaru, kod kreskowy towaru, statusy realizacji zamówień klienta, faktury zapłacone i niezapłacone klienta, saldo opakowań zwrotnych. Do systemu ERP będzie przekazywał co najmniej: zamówienie towarowe klienta powinien dawać możliwość logowania się użytkowników z firm, zdefiniowanych w system ERP, z którym jest połączony powinien dawać możliwość szybkiej kategoryzacji towarów na portalu po asortymencie i producentach powinien dawać możliwość podglądu aktualnych promocji klienta powinien dawać możliwość określania oczekiwanej przez klienta daty dostawy powinien dawać możliwość dodawania dowolnych uwag do zamówienia, które zostaną przekazane automatycznie do systemu ERP powinien dawać możliwość pokazywania listy asortymentowej w układzie tabelarycznym i kafelkowym powinien dawać możliwość prezentacji nowości w ofercie powinien dawać możliwość pokazywania zestawienie złożonych zamówień przez klienta wraz z jego statusem, automatycznie aktualizowanym z systemu ERP. Powinien posiadać co najmniej statusy: przyjęto do realizacji, rezerwacja stanów, w kompletacji, przygotowanie wysyłki, zrealizowane powinien dawać możliwość podglądu pozycji realizowanych zamówień wraz z informacją jaka ilość z danej pozycji towarowej zostanie faktycznie zrealizowana powinien dawać możliwość przeglądu historii złożonych przez klienta zamówień wraz z informacją, który użytkownik składał zamówienie powinien dawać możliwość przeglądu zestawienia faktur klienta z możliwością eksportu dokumentu do pliku w formacie preferowanym przez klienta (np. txt, xml). Powinna być też możliwość podglądu pozycji dokumentu faktury powinien dawać możliwość przeglądu niezapłaconych faktur z informacją co najmniej o dacie wystawienia, dacie wymaganej zapłaty, ilości dni przeterminowania płatności i wartości pozostałej do zapłaty. powinien dawać możliwość pokazywania akcji promocyjnych w formie graficznych gazetek

8 SFA (System sprzedaży mobilnej): system powinien być zintegrowany automatycznym interfejsem wymiany danych z systemem ERP, z którego będzie pobierał i pokazywał co najmniej takie informacje jak: zdjęcia towarów, cenę dla zalogowanego klienta, aktualny dostępny stan magazynowy, symbol i nazwę towaru, jednostkę miary towaru, statusy realizacji zamówień klienta, faktury zapłacone i niezapłacone klienta, saldo opakowań zwrotnych, promocje. Do systemu ERP będzie przekazywał co najmniej: zamówienie towarowe klienta, dokument KP system powinien być złożony z portalu zarządzającego dostępnego przez www oraz aplikacji na urządzeniu mobilnym aplikacja na urządzeniu mobilnym powinna działać na popularnych smartfonach i tabletach z systemem Android aplikacja na urządzeniu mobilnym powinna być instalowana na urządzeniach mobilnych w prosty sposób z wykorzystaniem ogólnodostępnego rozwiązania Google Play aplikacja na urządzeniu mobilnym powinna działać w trybie synchronizacji danych. Powinna być możliwość korzystania z aplikacji bez ciągłego dostępu do internetu portal zarządzający powinien zawierać co najmniej takie funkcje jak: o wysyłanie wiadomości do wskazanych użytkowników, którzy będą mogli je odczytać w aplikacji na urządzeniu mobilnym. Wiadomości pokazujące się ogólnie oraz takie, które pokazuję się po wejściu w określonego kontrahenta, o definiowanie i weryfikacja realizacji targetów sprzedażowych na poszczególnych użytkowników oraz grupy asortymentowe, o definiowanie nowych użytkowników systemów korzystających z aplikacji na urządzeniu mobilnym, o definiowanie samochodów i przypisywanie domyślnego użytkownika, o przeglądanie dzienników użytkowników systemu, pokazujących informacje na temat zrealizowanych zadań i przyjętych zamówień, o panel planowania wyjazdów w kontekście użytkowników aplikacji na urządzeniach mobilnych, z możliwością ręcznego przypisania wizyty u wskazanego kontrahenta oraz z możliwością skopiowania wizyt z innego, wskazanego dnia, o instrukcję obsługi dostępną z poziomu portalu zarządzania oraz aplikacji na urządzeniu mobilnym, aplikacja mobilna powinna zawierać co najmniej takie funkcje jak: o aktualizacja zdjęć towarów wykonywana tylko wówczas, gdy urządzenie mobilne będzie w zasięgu sieci WiFi (nie przez GPRS), o tworzenie zamówień towarowych dla klienta w oparciu o kategorie asortymentowe, o ustalanie cen sprzedaży, o wgląd na kartoteki towarowe z informacją o aktualnym stanie magazynowym, ceną cennikową oraz zdjęciem towaru, o podgląd na narzucone targety sprzedażowe i stopień ich realizacji, o pokazywanie zaplanowanej trasy na mapie,

9 Ogólne: o rejestracja dodatkowych wydatków (np. myjnia, paliwo), o podgląd historii składanych zamówień przez klienta u zalogowanego użytkownika, o podgląd zamówień, na których historycznie był zamawiany konkretny towar u zalogowanego użytkownika, o podgląd na promocje dedykowane danemu klientowi, o blokowanie złożenia zamówienia w oparciu o wartość przeterminowanych płatności lub przekroczenie kredytu kupieckiego, o podpowiedź listy towarów, które w ostatnich kilku zamówieniach najczęściej zamawiał klient, o sprawdzenie posiadanych przez klienta licencji i koncesji, o blokowanie złożenia zamówienia ze względu na przekroczenie ceny minimalnej towaru, o podgląd na saldo opakowań z danym kontrahentem, o podgląd na wyniki pracy użytkownika w aplikacji mobilnej w kontekście co najmniej wartości przyjętych zamówień od klientów, ilości zamówień, ilości wizyt, wartości przyjętych płatności, wszystkie rozwiązania powinny być wdrożone i zintegrowane przez jednego dostawcę (nie dopuszcza się składania ofert częściowych) termin wdrożenia i integracji wszystkich systemów do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy termin testów akceptacyjnych oraz przygotowania instrukcji do zajęć do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy termin szkoleń i certyfikacji wykładowców do 75 dni kalendarzowych od podpisania umowy wdrożone systemy powinny pozwolić studentom na w pełni interaktywne zetknięcie się z funkcjonowaniem łańcucha dostaw w zakresie obsługi transakcji biznesowych wdrożone systemy powinny działać w architekturze klient-serwer wraz z systemami należy dostarczyć drukowane i elektroniczne instrukcje stanowiskowe dla studentów oraz kilkanaście biznesowych case ów, gotowych do ćwiczenia od razu po zainstalowaniu systemu systemy powinny umożliwić obsługę szeregu transakcji i zdarzeń biznesowych, zarówno w ujęciu obiegu dokumentów jak i fizycznego ruchu towarów. Ruch towarów może odbywać się z dokładnością do jego daty ważności, czy partii

10 III. Szczegóły zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia: 75 dni kalendarzowych od podpisania umowy IV. Kryteria dostępu Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez oferentów spełniających poniższe wymagania: udokumentowanie minimum pięciu wdrożeń oferowanego oprogramowania w zakresie co najmniej 3 modułów wskazanych w zapytaniu ofertowym w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2010, 2011, 2012) (referencje/protokoły odbioru usługi); przekazanie licencji na oferowane oprogramowanie na okres co najmniej 50 lat; oferowane oprogramowanie posiada wypracowane i gotowe do wdrożenia wszystkie ww. moduły, tj. są one integralną częścią oferowanego oprogramowania; wszystkie rozwiązania zostaną wdrożone i zintegrowane przez jednego dostawcę oferent zapewni: - Usługę analizy przedwdrożeniowej - Usługę instalacji i konfiguracji oprogramowania - Usługę przeprowadzenia odbiorów oprogramowania (testów akceptacyjnych) - Usługę przeszkolenia pracowników i certyfikacji wykładowców V. Kryteria wyboru ofert: 1. Od oferentów wymagane jest spełnienie wszystkich wskazanych kryteriów dostępu. Niespełnienie chociażby jednego z tych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty. 2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyskają najwyższą liczbę punktów. Jeżeli kilku oferentów uzyska taką samą liczbę punktów i sytuacja ta uniemożliwi wybranie tylko jednego Wykonawcy, Zamawiający będzie podejmował negocjacje cenowe. 3. Punkty można uzyskać za: a) stopień zgodności funkcjonalności oferowanego oprogramowania z zakresem funkcjonalności oczekiwanym przez Zamawiającego mierzony: liczbą funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją określoną w niniejszym zapytaniu, które posiadają status wypracowanych i są integralną częścią oprogramowania oferowanego przez Zamawiającego: maksymalnie 30 punktów (30%), przy czym punkty zostaną przydzielone następująco: o 80 i więcej funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 30 punktów o funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 25 punktów o funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 20 punktów o funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 15 punktów

11 o funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 10 punktów o funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 5 punktów o poniżej 30 funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 0 punktów. b) cenę brutto za dostawę oraz wdrożenie oprogramowania maksymalnie 70 pkt. Najwięcej punktów uzyska oferta o najniższej wartości całkowitej zamówienia. Liczba punktów = cena oferty najtańszej i nieodrzuconej x 70% Cena oferty badanej 4. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich Oferentów, którzy złożą ofertę w postępowaniu. VI. Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania. 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 2. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza przyjęcia przez Zamawiającego oferty Oferenta. 3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty. 5. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VII. Sposób przygotowania oferty: 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr Do oferty należy dołączyć: a. Specyfikację techniczną oferowanego oprogramowania. b. Koncepcję przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi technicznej i merytorycznej oprogramowania. c. Dokumenty (referencje / protokoły odbioru usługi) potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu dotyczącego udokumentowania minimum pięciu wdrożeń

12 oferowanego oprogramowania w zakresie co najmniej 3 modułów wskazanych w zapytaniu ofertowym w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2010, 2011, 2012) 3. Miejsce i sposób złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta ofertę należy: przesłać pocztą (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, ul. Dekerta 26-28, Toruń) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, ul. Dekerta 26-28, Toruń, pokój 151) lub skan podpisanej oferty wysłać mailem na adres lub skan podpisanej oferty wysłać faxem na nr Ocenie będą podlegać tylko oferty poprawne formalnie tj.: sporządzone w języku polskim oraz złożone na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Termin złożenia oferty: do dnia roku do godziny 16:00. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami: Dominika Zielińska Zamawiający będzie odpowiadał na tylko pytania zadane w formie pisemnej za pomocą maila. Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Bydgoszcz, dnia 14 marca 2014 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Bydgoszcz, dnia 14 marca 2014 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Bydgoszcz, dnia 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WSB/LOG/SUM/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WSB/JAK/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WSB/JAK/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31 A 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 03.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WSB/JAK/2014 dot. zakupu i wdrożenia rozszerzenia dotychczasowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Toruń, dnia 20 listopada 2013r. Zapytanie ofertowe 3/WSB/LOG/2013 dot. dostawy laptopów w ramach projektu Logistyka w nowoczesnej gospodarce-

Bardziej szczegółowo

UDA - POKL.02.01.01-00-192/10 Finansista filarem sukcesu firmy studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

UDA - POKL.02.01.01-00-192/10 Finansista filarem sukcesu firmy studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Szczecin, dn.26.07.2013r. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie al. Woj. Polskiego 128 70-491 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi dostarczenia podręczników dla słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2014 r. Konfederacja Lewiatan ( Zamawiający ), w ramach innowacyjnego projektu Diversity Index ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.07.2013 r.

Warszawa, 08.07.2013 r. Warszawa, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Konfederacja Lewiatan ( Konfederacja ), w ramach projektu Konkurencyjność Arbitrażu ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z 31 października 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z 31 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z 31 października 2012 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ( Zamawiający ), w ramach innowacyjnego projektu Diversity Index ( Projekt ), współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r.

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 10 kwietnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 10/POIG

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zamówienia: Narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście etyki w miejscu pracy.

2. Przedmiot zamówienia: Narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście etyki w miejscu pracy. Warszawa, dnia 01.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw nr PO KL POKL.02.01.02-00- 019/11,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 Płock, 24.03.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 zwane dalej Zapytaniem Ofertowym dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku Kraków, dnia 16.01.2012 roku ZAPROSZENIE Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (dalej CBB), Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, NIP 6782829068, REGON 356315357, jako Beneficjent projektu Kompetencje i wiedza

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa Tel.: 22 34 86 500 Fax: 22 34 86 501

1. Zamawiający Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa Tel.: 22 34 86 500 Fax: 22 34 86 501 Warszawa dnia 26.10.2012 r. Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Nowoczesne zarządzanie uczelnią - Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego (dotyczy wdrożenia modułu do zarządzania finansami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: PromoTraffic Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków Kraków, 21.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną,

Bardziej szczegółowo

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 Syców, dnia 08.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 dotyczące wyłonienia trenerów do przeprowadzenia szkoleń Lean Management w woj. podlaskim, w związku z realizacją projektu Nowoczesne kwalifikacje pracowników produkcji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 23.11.2016 Dotyczy: Maszyny i urządzenia do transportu i barwienia granulatu w ramach Projektu: Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach 3 Osi priorytetowej: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Częstochowa, 3 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE WND-POKL.09.04.00-24-002/13 dotyczące usługi wynajmu sal dydaktycznych do realizacji studiów podyplomowych (Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia oraz uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POKL.09.06.02-10-068/13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych

POKL.09.06.02-10-068/13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań Łódź, 22.07.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia egzaminów certyfikujące uczestników kursów ECDL CAD 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2014 r. Konfederacja Lewiatan ( Zamawiający), w ramach innowacyjnego projektu Diversity Index ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 20.06.2016 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy SED-JA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty sprzedaży nowych

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 22.03.2016R.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 22.03.2016R. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA.03.016R. 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Supervisor Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6 81 51 Gdynia REGON: 066459 NIP: 5863545. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 21/06/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IWR dotyczące usługi wynajmu platformy szkoleń e-learning w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.10.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.10.2014 r. Konfederacja Lewiatan ( Zamawiający ), w ramach projektu Konkurencyjność arbitrażu ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 25 stycznia 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

POKL /13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. prowadzenie szkoleń komputerowych

POKL /13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. prowadzenie szkoleń komputerowych Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań Łódź, 11.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. prowadzenie szkoleń komputerowych 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wołkowyska 28 61-132 Poznań NIP: 782-233-28-26 Poznań, dnia 02.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014 Strona1 Wrocław, dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014 realizowane w ramach projektu Studia najwyższej jakości POKL.04.01.01-00-106/11 I. Nazwa i adres Zamawiającego Międzynarodowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Wrocław, 25.02.2014 Zapytanie ofertowe KODY CPV: 80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014 Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Zamawiający: Katowice, dnia 28 maj 2015 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Im. Wojciecha Korfantego ul. Harcerzy Września 3 40-659 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe).

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe). Kraków, dnia 19.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera na szkolenie pn. Zewnętrzne źródła finansowania. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 PromoPixel Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków Kraków, 22.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Zapytanie ofertowe

Strona 1 z 5. Zapytanie ofertowe Strona 1 z 5 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych i opieki pielęgniarskiej dla dzieci w ramach projektu Klub dziecięcy Niedźwiadek szansą aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kraków, dn. 06.02.2016 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 06 02 2016 C na dostawę zmywarki laboratoryjnej z wyposażeniem w ramach projektu pn. Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w ramach projektu pn.: Nowa ścieżka kariery program aktywizacji

Bardziej szczegółowo