Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a Toruń Toruń, dnia 22 listopada 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a Toruń Toruń, dnia 22 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WSB/LOG/2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, Toruń, reprezentowana przez Annę Kocikowską - Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę oraz wdrożenie oprogramowania stanowiącego wyposażenie laboratorium logistycznego. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). 2. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu Logistyka w nowoczesnej gospodarcenowe kierunki studiów podyplomowych w WSB w Toruniu (umowa nr UDA- POKL /12-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 5. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podejmuje negocjacje w celu odpowiedniego uszczegółowienia i uzgodnienia sposobu wykonania zamówienia. 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu do zawarcia umowy. 7. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania stanowiącego wyposażenie laboratorium logistycznego wraz z dokumentacją Oprogramowanie powinno stanowić jednorodny system zawierający wszystkie moduły zgodnie z opisem zamówienia przedstawionym poniżej:

2 Zestawienie licencji i usług wdrożeniowych: moduł ERP 25 licencji stanowiskowych moduł WMS 25 licencji stanowiskowych EDI 1 interfejs w zakresie zamówień, awizo i faktur ecommerce (portal ezamówień) 1 licencja serwerowa (bez ograniczenia ilości użytkowników) SFA (System sprzedaży mobilnej) 1 licencja serwerowa (bez ograniczenia ilości użytkowników) Moduł analiz i wizualizacji 3D magazynów 1 licencja serwerowa (bez ograniczenia ilości użytkowników) Usługa analizy przedwdrożeniowej Usługa instalacji i konfiguracji oprogramowania Usługa przeprowadzenia odbiorów oprogramowania (testów akceptacyjnych) Usługa szkoleń pracowników i certyfikacji wykładowców Usługa asysty podczas pierwszego wykorzystania na zajęciach wdrażanych systemów w całym cyklu przewidzianych scenariuszy zajęć Usługa przygotowania instrukcji dla wykładowców i instrukcji dla studentów cyklu przewidzianych scenariuszy zajęć w formie elektronicznej i drukowanej z logo projektu i Wyższej Szkoły Bankowej Usługa udostępniająca film instruktażowy wykorzystania modułu i wizualizacji 3D magazynów ERP: system powinien zawierać bazę co najmniej 1500 rzeczywistych indeksów towarowych, opisanych w zakresie: symbol towaru, nazwa, jednostka miary, stawka VAT, strategia naliczania kosztu własnego (FIFO), dwa poziomy opakowań zbiorczych, system powinien mieć interfejs graficzny, gdzie dane oprócz formy tabelarycznej czy drukowej, mogą być przedstawiane jako wykresy i grafiki system powinien zawierać bazę co najmniej 60 kontrahentów z warunkami handlowymi, jak też cennikami wypełnionymi urzeczywistnionymi cenami system powinien zawierać automatyczne mechanizmy generujące zakupy (dokumenty faktur zakupu i przyjęcia zewnętrznego) i sprzedaż (dokumenty faktur VAT sprzedaży i wydań zewnętrznych) raz na dobę, aby baza danych była sukcesywnie wypełniana transakcjami tak, jakby korzystało z niej przedsiębiorstwo w trybie pracy codziennej powinien zawierać przygotowaną i gotową do użycia podczas zajęć kategoryzację towarów wg kryteriów (np. analiza ABCD, producenci) i kontrahentów powinien zapewniać możliwość tworzenia planów zamówień (obliczenia zapotrzebowania) powinien zapewniać możliwość tworzenia, wysyłania zamówienia do dostawcy

3 WMS: powinien zawierać funkcję potwierdzania daty dostawy zamówienia powinien zapewniać możliwość kontroli zgodności dostaw powinien zawierać funkcje umożliwiające ocenę współpracy z dostawcą w zakresie terminowości, kompletności dostaw i ustalonej ceny powinien zapewniać wsparcie zakupów i importu przez możliwość tworzenia faktury zakupu krajowego, nabycia wewnątrzwspólnotowego czy faktury importowej powinien zapewniać możliwość tworzenia w systemie dokumentów umów handlowych dla automatyzacji wyliczeń okresowych premii, czy rabatów retrospektywnych powinien zapewniać funkcje tworzenia dokumentu listy kompletacyjnej na podstawie zamówień klientów powinien zapewniać możliwość automatycznego tworzenia dokumentów handlowych (faktur, faktur exportowych, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) na podstawie zrealizowanych dokumentów kompletacyjnych powinien zapewniać funkcje szczegółowej ewidencji dystrybucji, obejmującej załadunek jednostek logistycznych w oparciu o kody kreskowe, identyfikacja jednostek logistycznych błędnie ładowanych do środka transportu, bieżąca kontrola stopnia załadowania, kontrolę wywożonego towaru przez służby ochrony na bramie centrum dystrybucyjnego przez dedykowaną aplikację na urządzeniu mobilnym automatycznie identyfikującą co najmniej samochód, kierowcę, wywożone dokumenty oraz zbierającą informację o ilości wywożonych palet oraz przebiegu samochodu w momencie wyjazdu powinien zapewniać funkcje ewidencji dystrybucji i automatycznie pokazywać na mapie trasę oraz liczyć dystans, dla trasy wskazanego samochodu. Powinna też pokazywać na mapie odbiorców, którzy nie są jeszcze przydzieleni do tras wywozowych powinien zawierać moduł produkcja zawierający przynajmniej 30 przykładowych produktów opisanych przez strukturę materiałową produktów (przynajmniej 3 poziomy) i technologię produkcji w zakresie materiałów, czynności oraz czasów (marszrutę). Dodatkowo moduł powinien obejmować tworzenie zapotrzebowania materiałowego oraz automatycznie tworzyć kartę wydań z magazynu (material pick list), rejestrację i realizację zlecenia produkcyjnego, kartę przebiegu produkcji, automatyzację rejestracji zużycia materiałowego i powstania wyrobów gotowych po zakończeniu produkcji, jak też rejestracji odpadów po produkcyjnych. moduł produkcyjny automatycznie powinien generować odpowiednie dokumenty w innych modułach i systemach, zgodnie z etapami produkcji. W szczególności powinien generować rozchody materiałowe do systemu WMS, powstanie rozchód materiałowy w module magazyn w systemie ERP, powstanie zlecenia przyjęcia wyrobów gotowych w WMS) zintegrowany z systemem ERP automatycznym interfejsem wymiany danych w zakresie minimum: kontrahentów, towarów, opakowań, magazynów, zleceń, dokumentów PZ i WZ system powinien zawierać bazę ponad 1500 rzeczywistych indeksów towarowych, opisanych w zakresie: symbol towaru, nazwa, jednostka miary, kody kreskowe, trzy poziomy opakowań zbiorczych, położenia (lokalizacje) w systemie WMS

4 powinien zawierać aplikację na terminal przenośny magazyniera, w której może on realizować zadania skierowane do niego z aplikacji nadrzędnej lub wywoływać żądanie takich zadań i ich pobranie do aplikacji na urządzeniu. Aplikacja umożliwia realizację zadań takich jak: kompletacja, przyjęcie do magazynu z kontrolą zgodności z zamówieniem, zlecenie rozlokowania z przyjęć, zlecenie przesunięcia między zapasami, zlecenie uzupełnienia lokalizacji, z których dokonuje się kompletacji zamówień system powinien zapewniać interfejs graficzny, gdzie dane oprócz formy tabelarycznej czy drukowej, mogą być przedstawiane jako wykresy i grafiki powinien zapewniać obsługę kodów kreskowych wg standardów minimum GS1-128 oraz EAN 13 powinien zapewniać wparcie dla ewidencji dat przydatności do spożycia, dat produkcji, partii towarowych oraz zasady FEFO powinien zapewniać realizację zadań magazynowych w aplikacji na urządzeniu mobilnym, pracującym w sieci bezprzewodowej oraz na systemie Windows CE lub Windows Mobile powinien zapewniać obsługę adresowanych lokalizacji składowania powinien zawierać historię realizacji dokumentów kompletacyjnych powinien zapewniać bieżącą informacja o pomijanych pozycjach w kompletacji powinien zapewniać możliwość sprawdzania informacji o palecie na podstawie kodu kreskowego palety powinien zapewniać systemowe łączenie wielu palet na jedną z przypisaniem ostatniego kodu kreskowego powinien zapewniać tworzenie przyjęcia magazynowego w aplikacji na urządzeniu mobilnym magazyniera przy pomocy kodów kreskowych, z bieżącą automatyczną kontrolą przyjmowanych towarów i ich ilości względem zamówienia do dostawcy powinien zapewniać możliwość rejestracji obrotu opakowaniami powinien zapewniać bieżącą informację o stopniu rozładunku dostawy powinien zapewniać możliwość powtórnego przesłania do poprawy na urządzenie mobilne magazyniera, pozycji błędnie przyjętych powinien zawierać wbudowane algorytmy zarządzające rozmieszczeniem przyjmowanych do magazynu towarów powinien zawierać wbudowane algorytmy optymalizujące ścieżki kompletacyjne dla list pobrań powinien zapewniać mechanizmy automatycznie mierzące wydajność pracy magazynierów i podgląd tych danych w aplikacji na urządzeniu mobilnym magazyniera powinien zapewniać możliwość sprawdzenia, po odczytaniu kodu kreskowego, dostępności towarów w magazynie ze szczegółami miejsc składowania i ilości w tych miejscach Moduł analiz i wizualizacji 3D magazynów:

5 moduł powinien być zintegrowany automatycznym interfejsem z systemem WMS, dla zasilenia w bieżące zdarzenia zachodzące w magazynie moduł powinien umożliwiać trójwymiarową, aktywną wizualizację magazynu w czasie rzeczywistym w połączeniu z realnymi danymi z systemem WMS. Wizualizacja powinna obejmować co najmniej: sektory magazynowe, regały, palety w regałach, wózki widłowe, magazynierów, samochody ciężarowe, bramy magazynowe moduł, na podstawie napływających z WMS danych, powinien wizualizować poruszających się magazynierów realizujących odpowiednie zlecenia magazynowe (przyjęcie, kompletacja), również w wózkach widłowych moduł powinien umożliwiać użytkownikowi elastyczne poruszanie punktem widoku na magazyn, tak aby móc ustawić się w dowolnej pozycji w wirtualnej magazynie moduł powinien zawierać funkcje raportowe i optymalizujące, których wyniki powinny być pokazywane w formie graficznej w wirtualnym magazynie. Wizualizacja wyników w poszczególnych sektorach magazynu powinny być możliwe do przeglądania z dowolnego punktu widoku na magazyn moduł w trójwymiarowej wizualizacji powinien pokazywać palety z towarami w regałach w miejscach, gdzie aktualnie widzi je powiązany system WMS. Palety powinny być opisane nazwą towaru i adresem lokalizacji moduł powinien zawierać funkcje elastycznego modelowania magazynu w zakresie: o projektowania wielopoziomowych przęseł regałów magazynowych, o projektowania regałów magazynowych, o ustawiania i przemieszczania regałów na zwymiarowanej powierzchni magazynowej, o określania ścieżek przepływów towarów w magazynie, o określania adresacji sektorów, alejek, przęseł, poziomów i poszczególnych gniazd w automatycznym powiązaniu ze zintegrowanym systemem WMS, o określania miejsc i wielkości bram załadunkowo rozładunkowych, o określania obszarów składowania oraz miejsc odkładczych, zmiany w modelu magazynu powinny być od razu odzwierciedlone w wizualizacji 3D magazynu moduł powinien zapewniać możliwość kopiowania definicji magazynu i bezpiecznej pracy ze zmianami, bez obawy o zmianę lub utratę newralgicznych danych moduł powinien dawać możliwość projektowania zmian w układzie regałów wysokiego składowania w magazynie i badanie ich wpływu na procesy magazynowe bez konieczności fizycznej przebudowy regałów moduł powinien zawierać funkcję optymalizującą rozłożenie towarów w magazynie pod kątem dystansów pokonywanych przez magazynierów podczas procesów kompletacji. Po analizie, moduł powinien w sposób graficzny w wizualizacji 3D oraz w formie tabelarycznej pokazać, które towary należy przesunąć i między jakimi lokalizacjami, aby procesy kompletacyjne były krótsze moduł powinien zawierać funkcję analizy natężenia ruchu w ścieżkach przepływu towarów w magazynie, której celem jest zaplanowanie i wprowadzenie zmian w mapie towarów w magazynie dla poprawy szybkości realizacji zadań magazynowych. Wynik analizy powinien być pokazywany w sposób graficzny w wizualizacji 3D magazynu

6 moduł powinien zawierać funkcję analizy stopnia zajętości magazynu z podziałem na sektory magazynu oraz rodzaje gniazd. Wyniki powinny być przedstawione w sposób graficzny w wizualizacji 3D oraz w formie tabelarycznej. moduł powinien zawierać funkcję analizy wykorzystania poszczególnych gniazd magazynowych za podany okres czasu. Informacje powinny być prezentowane w sposób graficzny w wizualizacji 3D. Analiza powinna dostarczyć informacji, które gniazda magazynowe są najczęściej wykorzystywane, a które bardzo rzadko. moduł powinien zawierać funkcję prognozy wraz ze wskazaniem miejsc magazynowych, w których zabraknie towarów w najbliższych procesach kompletacji. Analiza powinna opierać się co najmniej o ilości towarów czekające na realizację z zamówień klientów oraz stany ilościowe w lokalizacjach kompletacyjnych w magazynie. Informacje powinny być prezentowane w sposób graficzny w wizualizacji 3D moduł powinien zawierać funkcję prognozowania obciążenia kanałów przepływu towarów w magazynie podczas najbliższych procesów kompletacji. Funkcja powinna pokazywać w jakich miejscach w magazynie nastąpi największe nagromadzenie prac. Informacje powinny być prezentowane w sposób graficzny w wizualizacji 3D moduł powinien zawierać funkcję pomiaru wydajności pracy magazynierów według takich kryteriów jak: łączny pokonany dystans, ilość skompletowanych pozycji, ilość przyjętych do magazynu palet, ilość zrealizowanych zleceń przesunięć między gniazdami i średnie czasy realizacji tych czynności moduł powinien zawierać możliwość pokazania w sposób graficzny na wizualizacji 3D, wszystkich miejsc magazynowych gdzie znajdują się wskazane przez użytkownika towary. Informacja ta powinna być pokazywana również z dokładnością do partii towaru moduł powinien zawierać funkcję śledzenia magazyniera, gdzie punkt widzenia będzie podążał za wirtualnym magazynierem umożliwiając podgląd na procesy jakie realizuje i miejsca magazynowe, do których chodzi moduł powinien zawierać funkcję odtworzenia pracy magazynu w przeszłości. Po podaniu okresu czasu, system powinien pokazać podjęte w tym czasie w WMS działania, takie jak: kompletacja, przyjęcia, przesunięcia między gniazdami EDI: system powinien zapewniać elektroniczną wymianę danych (EDI) między systemem ERP, a drugim systemem ERP, opartą o automatyczną, asynchroniczną wymianę komunikatów XML EDI dotyczące ORDERS (zamówienie) w zakresie danych con najmniej: numer zamówienia, data zamówienia, data realizacji, identyfikator firmy, miejsce dostawy, uwagi dokumentu, identyfikator towaru, kod kreskowy, ilość, ilość zbiorcza, jednostka miary, cena netto, cena brutto, wartość netto, wartość brutto EDI dotyczące OREDERSP (odpowiedź na zamówienie) w zakresie co najmniej: numer zamówienia, identyfikator firmy, data zamówienia, potwierdzona data realizacji, potwierdzona godzina realizacji, data potwierdzenia, identyfikator towaru, ilość potwierdzona, cena netto, cena brutto, wartość netto, wartość brutto EDI dotyczące INVOICE (faktury sprzedaży) w zakresie co najmniej: numer faktury, data sprzedaży, data płatności, data realizacji, identyfikator firmy, nazwa firmy, dane adresowe,

7 NIP, identyfikator towaru, kod kreskowy, ilość, ilość zbiorcza, jednostka miary, stawka VAT, cena netto, cena brutto, wartość VAT, wartość netto, wartość brutto ecommerce (portal ezamówień): portal powinien być wykonany w technologii HTML powinien być połączony automatycznym interfejsem wymiany danych z systemem ERP, z którego będzie pobierał i pokazywał co najmniej takie informacje jak: zdjęcia towarów, cenę dla zalogowanego klienta, aktualny dostępny stan magazynowy, symbol i nazwę towaru, jednostkę miary towaru, jednostkę sprzedaży towaru, kod kreskowy towaru, statusy realizacji zamówień klienta, faktury zapłacone i niezapłacone klienta, saldo opakowań zwrotnych. Do systemu ERP będzie przekazywał co najmniej: zamówienie towarowe klienta powinien dawać możliwość logowania się użytkowników z firm, zdefiniowanych w system ERP, z którym jest połączony powinien dawać możliwość szybkiej kategoryzacji towarów na portalu po asortymencie i producentach powinien dawać możliwość podglądu aktualnych promocji klienta powinien dawać możliwość określania oczekiwanej przez klienta daty dostawy powinien dawać możliwość dodawania dowolnych uwag do zamówienia, które zostaną przekazane automatycznie do systemu ERP powinien dawać możliwość pokazywania listy asortymentowej w układzie tabelarycznym i kafelkowym powinien dawać możliwość prezentacji nowości w ofercie powinien dawać możliwość pokazywania zestawienie złożonych zamówień przez klienta wraz z jego statusem, automatycznie aktualizowanym z systemu ERP. Powinien posiadać co najmniej statusy: przyjęto do realizacji, rezerwacja stanów, w kompletacji, przygotowanie wysyłki, zrealizowane powinien dawać możliwość podglądu pozycji realizowanych zamówień wraz z informacją jaka ilość z danej pozycji towarowej zostanie faktycznie zrealizowana powinien dawać możliwość przeglądu historii złożonych przez klienta zamówień wraz z informacją, który użytkownik składał zamówienie powinien dawać możliwość przeglądu zestawienia faktur klienta z możliwością eksportu dokumentu do pliku w formacie preferowanym przez klienta (np. txt, xml). Powinna być też możliwość podglądu pozycji dokumentu faktury powinien dawać możliwość przeglądu niezapłaconych faktur z informacją co najmniej o dacie wystawienia, dacie wymaganej zapłaty, ilości dni przeterminowania płatności i wartości pozostałej do zapłaty. powinien dawać możliwość pokazywania akcji promocyjnych w formie graficznych gazetek

8 SFA (System sprzedaży mobilnej): system powinien być zintegrowany automatycznym interfejsem wymiany danych z systemem ERP, z którego będzie pobierał i pokazywał co najmniej takie informacje jak: zdjęcia towarów, cenę dla zalogowanego klienta, aktualny dostępny stan magazynowy, symbol i nazwę towaru, jednostkę miary towaru, statusy realizacji zamówień klienta, faktury zapłacone i niezapłacone klienta, saldo opakowań zwrotnych, promocje. Do systemu ERP będzie przekazywał co najmniej: zamówienie towarowe klienta, dokument KP system powinien być złożony z portalu zarządzającego dostępnego przez www oraz aplikacji na urządzeniu mobilnym aplikacja na urządzeniu mobilnym powinna działać na popularnych smartfonach i tabletach z systemem Android aplikacja na urządzeniu mobilnym powinna być instalowana na urządzeniach mobilnych w prosty sposób z wykorzystaniem ogólnodostępnego rozwiązania Google Play aplikacja na urządzeniu mobilnym powinna działać w trybie synchronizacji danych. Powinna być możliwość korzystania z aplikacji bez ciągłego dostępu do internetu portal zarządzający powinien zawierać co najmniej takie funkcje jak: o wysyłanie wiadomości do wskazanych użytkowników, którzy będą mogli je odczytać w aplikacji na urządzeniu mobilnym. Wiadomości pokazujące się ogólnie oraz takie, które pokazuję się po wejściu w określonego kontrahenta, o definiowanie i weryfikacja realizacji targetów sprzedażowych na poszczególnych użytkowników oraz grupy asortymentowe, o definiowanie nowych użytkowników systemów korzystających z aplikacji na urządzeniu mobilnym, o definiowanie samochodów i przypisywanie domyślnego użytkownika, o przeglądanie dzienników użytkowników systemu, pokazujących informacje na temat zrealizowanych zadań i przyjętych zamówień, o panel planowania wyjazdów w kontekście użytkowników aplikacji na urządzeniach mobilnych, z możliwością ręcznego przypisania wizyty u wskazanego kontrahenta oraz z możliwością skopiowania wizyt z innego, wskazanego dnia, o instrukcję obsługi dostępną z poziomu portalu zarządzania oraz aplikacji na urządzeniu mobilnym, aplikacja mobilna powinna zawierać co najmniej takie funkcje jak: o aktualizacja zdjęć towarów wykonywana tylko wówczas, gdy urządzenie mobilne będzie w zasięgu sieci WiFi (nie przez GPRS), o tworzenie zamówień towarowych dla klienta w oparciu o kategorie asortymentowe, o ustalanie cen sprzedaży, o wgląd na kartoteki towarowe z informacją o aktualnym stanie magazynowym, ceną cennikową oraz zdjęciem towaru, o podgląd na narzucone targety sprzedażowe i stopień ich realizacji, o pokazywanie zaplanowanej trasy na mapie,

9 Ogólne: o rejestracja dodatkowych wydatków (np. myjnia, paliwo), o podgląd historii składanych zamówień przez klienta u zalogowanego użytkownika, o podgląd zamówień, na których historycznie był zamawiany konkretny towar u zalogowanego użytkownika, o podgląd na promocje dedykowane danemu klientowi, o blokowanie złożenia zamówienia w oparciu o wartość przeterminowanych płatności lub przekroczenie kredytu kupieckiego, o podpowiedź listy towarów, które w ostatnich kilku zamówieniach najczęściej zamawiał klient, o sprawdzenie posiadanych przez klienta licencji i koncesji, o blokowanie złożenia zamówienia ze względu na przekroczenie ceny minimalnej towaru, o podgląd na saldo opakowań z danym kontrahentem, o podgląd na wyniki pracy użytkownika w aplikacji mobilnej w kontekście co najmniej wartości przyjętych zamówień od klientów, ilości zamówień, ilości wizyt, wartości przyjętych płatności, wszystkie rozwiązania powinny być wdrożone i zintegrowane przez jednego dostawcę (nie dopuszcza się składania ofert częściowych) termin wdrożenia i integracji wszystkich systemów do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy termin testów akceptacyjnych oraz przygotowania instrukcji do zajęć do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy termin szkoleń i certyfikacji wykładowców do 75 dni kalendarzowych od podpisania umowy wdrożone systemy powinny pozwolić studentom na w pełni interaktywne zetknięcie się z funkcjonowaniem łańcucha dostaw w zakresie obsługi transakcji biznesowych wdrożone systemy powinny działać w architekturze klient-serwer wraz z systemami należy dostarczyć drukowane i elektroniczne instrukcje stanowiskowe dla studentów oraz kilkanaście biznesowych case ów, gotowych do ćwiczenia od razu po zainstalowaniu systemu systemy powinny umożliwić obsługę szeregu transakcji i zdarzeń biznesowych, zarówno w ujęciu obiegu dokumentów jak i fizycznego ruchu towarów. Ruch towarów może odbywać się z dokładnością do jego daty ważności, czy partii

10 III. Szczegóły zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia: 75 dni kalendarzowych od podpisania umowy IV. Kryteria dostępu Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez oferentów spełniających poniższe wymagania: udokumentowanie minimum pięciu wdrożeń oferowanego oprogramowania w zakresie co najmniej 3 modułów wskazanych w zapytaniu ofertowym w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2010, 2011, 2012) (referencje/protokoły odbioru usługi); przekazanie licencji na oferowane oprogramowanie na okres co najmniej 50 lat; oferowane oprogramowanie posiada wypracowane i gotowe do wdrożenia wszystkie ww. moduły, tj. są one integralną częścią oferowanego oprogramowania; wszystkie rozwiązania zostaną wdrożone i zintegrowane przez jednego dostawcę oferent zapewni: - Usługę analizy przedwdrożeniowej - Usługę instalacji i konfiguracji oprogramowania - Usługę przeprowadzenia odbiorów oprogramowania (testów akceptacyjnych) - Usługę przeszkolenia pracowników i certyfikacji wykładowców V. Kryteria wyboru ofert: 1. Od oferentów wymagane jest spełnienie wszystkich wskazanych kryteriów dostępu. Niespełnienie chociażby jednego z tych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty. 2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyskają najwyższą liczbę punktów. Jeżeli kilku oferentów uzyska taką samą liczbę punktów i sytuacja ta uniemożliwi wybranie tylko jednego Wykonawcy, Zamawiający będzie podejmował negocjacje cenowe. 3. Punkty można uzyskać za: a) stopień zgodności funkcjonalności oferowanego oprogramowania z zakresem funkcjonalności oczekiwanym przez Zamawiającego mierzony: liczbą funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją określoną w niniejszym zapytaniu, które posiadają status wypracowanych i są integralną częścią oprogramowania oferowanego przez Zamawiającego: maksymalnie 30 punktów (30%), przy czym punkty zostaną przydzielone następująco: o 80 i więcej funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 30 punktów o funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 25 punktów o funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 20 punktów o funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 15 punktów

11 o funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 10 punktów o funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 5 punktów o poniżej 30 funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją: 0 punktów. b) cenę brutto za dostawę oraz wdrożenie oprogramowania maksymalnie 70 pkt. Najwięcej punktów uzyska oferta o najniższej wartości całkowitej zamówienia. Liczba punktów = cena oferty najtańszej i nieodrzuconej x 70% Cena oferty badanej 4. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich Oferentów, którzy złożą ofertę w postępowaniu. VI. Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania. 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 2. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza przyjęcia przez Zamawiającego oferty Oferenta. 3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty. 5. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VII. Sposób przygotowania oferty: 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr Do oferty należy dołączyć: a. Specyfikację techniczną oferowanego oprogramowania. b. Koncepcję przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi technicznej i merytorycznej oprogramowania. c. Dokumenty (referencje / protokoły odbioru usługi) potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu dotyczącego udokumentowania minimum pięciu wdrożeń

12 oferowanego oprogramowania w zakresie co najmniej 3 modułów wskazanych w zapytaniu ofertowym w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2010, 2011, 2012) 3. Miejsce i sposób złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta ofertę należy: przesłać pocztą (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, ul. Dekerta 26-28, Toruń) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, ul. Dekerta 26-28, Toruń, pokój 151) lub skan podpisanej oferty wysłać mailem na adres lub skan podpisanej oferty wysłać faxem na nr Ocenie będą podlegać tylko oferty poprawne formalnie tj.: sporządzone w języku polskim oraz złożone na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Termin złożenia oferty: do dnia roku do godziny 16:00. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami: Dominika Zielińska Zamawiający będzie odpowiadał na tylko pytania zadane w formie pisemnej za pomocą maila. Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne.

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo, Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 12.03.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r.

Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r. Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kampanii medialnej promującej działania upowszechniające i włączające Business Discovery

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo