Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

2 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 2 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

3 Spis treści Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL Logistyka Umowy Lista i wzorce elementów umów Dokument umowy (UM) Aneks Arkusz inwentaryzacyjny Nowe dokumenty dedykowane do obsługi magazynu wysokiego składowania (WMS) Konfiguracja systemu do współpracy z nowymi dokumentami WMS Status dokumentów AWD/ZWM Wystawianie dokumentów AWD/ZWM Obsługa dokumentów AWD/ZWM Lista dokumentów WMS Zmiany wynikające z nowego Rozporządzenia fakturowego Faktura uproszczona Pełna nazwa Sprzedawcy i Nabywcy na fakturach Zmiany nazwy daty na fakturach sprzedaży i korektach Zmiana treści adnotacji dodatkowych na fakturach sprzedaży i ich korektach Usunięcie oznaczenia oryginał/kopia z wydruków faktur sprzedaży i ich korekt Aktualizacja adresów kontrahenta Obsługa prawa Widzi ceny zakupu na kolejnych dokumentach Produkcja Sekwencyjność czynności Filtrowanie zakładki: Procesy, na zleceniu produkcyjnym Generowanie ZP z wielu ZW Zmiana nazewnictwa Księgowość Zmiany w statusach różnic kursowych Księgowania okresowe Harmonogram księgowań okresowych Generacja księgowań okresowych Wg harmonogramu pozycji Atrybuty księgowań okresowych Opis analityczny na księgowaniu okresowym Inne zmiany Atrybuty na dekrecie Maska konta na zapisach księgowych oraz liście rozrachunków Zapisy księgowe Lista rozrachunków Opis analityczny na wzorcu towarów Środki trwałe Umowy leasingowe w walucie obcej Comarch ERP XL 3 Zmiany funkcjonalne w wersji

4 1.1. Wstęp Definicja dokumentu UML Formularz umowy Harmonogram umowy walutowej Harmonogram spłat Różnice kursowe związane z leasingiem Środki trwałe w walucie obcej Kartoteka środka trwałego Dokumenty inwentarzowe Obsługa w leasingu Migracja dokumentów inwentarzowych CRM Możliwość prowadzenia kampanii dla wielu towarów Kontrola przekroczenia ilości towarów zaplanowanych dla kampanii Obieg dokumentów Rozwój operacji generowania dokumentów związanych Wypełnianie opisu analitycznego na dokumencie w obiegu Wydruk książki nadawczej Business Intelligence Wprowadzenie Rozwój obszarów analitycznych Kostka Logistyka Modyfikacje Wymiarów Rozbudowa mechanizmu odświeżania danych w procesie transformacji Rozwój funkcjonalny raportów OLAP Optymalizacja kontrolki OLAP Wyróżnienie użytych na raporcie wymiarów i miar Ukrywanie miar na wykresie Rozwój funkcjonalny raportów SQL/MDX Raporty oparte o kilka baz SQL Aplikacja w wersji 64-bitowej Automatyczna migracja raportów OWC Migracja alokacji kosztów Subskrypcje Subskrypcje SMS i SMS Ujednolicony Serwis Subskrypcji Możliwość filtrowania subskrypcji według odbiorcy Web Reports Book Rozwój funkcjonalny raportów OLAP Współpraca z Comarch ERP Optima Kadry i Płace Synchronizacja archiwalności projektów Współpraca z Comarch ERP e-sklep Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

5 1. Zmiany na karcie towaru Kalkulacja dostaw Słowa kluczowe URL Zmiany na grupie towarowej Zmiany dla wzorca Zmiany dla grupy Typ transakcji Współpraca z Comarch ECM Wstęp Podstawowe funkcjonalności Odbiorcy aplikacji Integracja z Comarch ERP XL Konfiguracja Obsługa eksportu do Comarch ECM Spis rysunków Comarch ERP XL 5 Zmiany funkcjonalne w wersji

6 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL Aplikacja Wersja Uwagi ibard imall24 Aktualna wersja Comarch ERP e-sklep 6.6 Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Rozwiązania mobilne Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Android 4.1 Planowany termin: Comarch ERP Mobilny Sprzedawca WinMobile Comarch ERP Mobilny Magazynier Off-line 7.3 Comarch ERP Mobilny Magazynier On-line 7.3 Comarch ERP Mobilny BI 2.5 Ta aplikacja nie będzie współpracowała z wersją Ostatnimi wspieranymi wersjami są wersje 11.0.x Comarch ERP Retail Jedna z kolejnych aktualizacji do wersji 5.5 Comarch ERP Optima Off-line Comarch ERP Optima Kadry i Płace Intranetowe Aplikacje Pracownicze Comarch ERP XL Pulpit pracownika Obieg dokumentów w interfejsie WWW Comarch ERP XL Business Intelligence Księga raportów Panel Zarządzania Konfigurator Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

7 Logistyka 1. Umowy W najnowszej wersji Comarch ERP XL udostępniony został moduł pozwalający na rejestrowanie umów. W systemie można zarejestrować dowolnego typu umowę, zdefiniować własne elementy i właściwości umowy oraz oszacować rentowność tej umowy na podstawie dokumentów powiązanych. Biorąc pod uwagę różnorodność rejestrowanych umów i zróżnicowanie danych zawartych w umowach, przed rozpoczęciem pracy z modułem niezbędna jest konfiguracja podstawowych elementów związanych z umową, aby dostosować moduł do potrzeb firmy. Mechanizm rejestracji umów opiera się przede wszystkim na atrybutach, które umożliwiają użytkownikom w dowolny sposób definiować własne pola (właściwości), prezentowane na dokumencie umowy (UM). Korzystając z atrybutów obiektowych, w definiowanych polach można odwoływać się bezpośrednio do obiektów rejestrowanych w systemie Comarch ERP XL. Atrybuty prezentowane są bezpośrednio na elemencie umowy tak więc zdefiniowane atrybuty (tekstowe, liczbowe, odwołujące się do innego obiektu) można pogrupować za pomocą elementów umowy. Na każdym elemencie można wskazać inne atrybuty, które powinny być uzupełnione w ramach rejestracji danego typu umowy. W związku z powyższym na definicji atrybutów dodano nową grupę Umowy z pozycjami: Umowa oraz Właściwości. Ponadto w module: Administrator w słownikach kategorii została dodana nową gałąź: Umowy zawierająca następujące kategorie: Rodzaje umów, Kod potwierdzenia/odrzucenia/zakończenia Lista i wzorce elementów umów W pierwszym kroku konfiguracji modułu rejestracji umów należy określić na liście umów w lewym panelu, jakiego typu umowy będą rejestrowane w systemie. Lista umów dostępna jest w menu: Dokumenty. Rysunek 1 Lista umów Comarch ERP XL 7 Zmiany funkcjonalne w wersji

8 W kolejnym kroku należy zdefiniować, z jakich elementów składają się poszczególne typy umów (elementami umowy mogą być poszczególne akapity umów lub etapy realizacji umów np. Przedmiot umowy, Zobowiązania podmiotów, Klauzule, Kary umowne, Protokoły odbioru, Dokumentacja, Zabezpieczenia itp.). Rysunek 2 Typ umowy W ostatnim etapie dla każdego elementu można określić zestaw właściwości (atrybuty), jakie powinny być uzupełnione przy rejestracji umowy np. dla elementu: Protokół odbioru można dodać właściwość: Numer protokołu, Data podpisania, Osoba odpowiedzialna itp. Rysunek 3 Wzorzec elementu umowy Użytkownik obsługujący umowy ma możliwość zdefiniowania wzorców elementów umów (Lista wzorców jest dostępna w menu: Listy.) Na wzorcu oprócz tekstowej adnotacji zamieszczanej na zakładce uwagi, można zdefiniować własne właściwości, które powinny być uzupełnione podczas rejestracji umów. Na zakładce: Właściwości na wzorcu elementu można dodać dowolne klasy atrybutów z listy zdefiniowanych wcześniej klas i przypisanych do obiektu właściwości umowy. Następnie, jeżeli ten element zostanie dodany do umowy, to na umowie wyświetlą się wskazane na wzorcu właściwości i dla każdego elementu umowy zapiszą się wartości wskazane dla tej właściwości. Na wzorcu elementów istnieje możliwość określania domyślnych wartości, prezentowanych później na dokumencie umowy. 8 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

9 1.2. Dokument umowy (UM) Dokument umowy (UM) można dodać z poziomu listy umów za pomocą przycisku: [Dodaj]. Rysunek 4 Dokument umowy (UM) Na umowie na zakładce Ogólne można wskazać: stronę umowy (Kontrahent lub Bank), czas obowiązywania umowy, a przy zmianie stanu umowy można wybrać ze słownika dodatkowy opis dotyczący zmiany stanu (np. stan potwierdzona: jednostronnie czy dwustronnie). Sekcja, w której prezentowane są elementy umowy podzielona jest na dwie części. W lewym panelu wyświetlana jest lista elementów dodanych wcześniej na typie umowy. W prawym panelu wyświetlane są szczegóły elementu podświetlonego w lewym panelu. W lewej sekcji można dodawać elementy umowy. Elementy te mogą być dodawane ręcznie, ze wzorca elementów, bądź dodając inną umowę. W przypadku, gdy elementem umowy będzie inna umowa (np. dołączenie Polis lub Gwarancji do umów budowlanych), to w szczegółach takiego elementu wyświetlane będą najważniejsze dane z nagłówka dołączonej umowy, co zostało zaprezentowane na rysunku powyżej. Jeżeli element umowy zawiera właściwości, to w prawej sekcji w szczegółach tego elementu można wprowadzać wartości tych właściwości jak na rysunku poniżej. Natomiast na szczegółach elementu umowy, który nie zawiera właściwości prezentowana jest tylko grupa Uwagi. Comarch ERP XL 9 Zmiany funkcjonalne w wersji

10 Rysunek 5 Szczegóły elementu zawierającego właściwości Domyślnym elementem każdej umowy, którego nie można usunąć jest: Wartość umowy. W szczegółach elementu użytkownik może wprowadzać wartości umowy według odpowiednich stawek VAT. Umowę można powiązać z Projektem zarejestrowanym w systemie Comarch ERP XL. W tym celu na zakładce: Nagłówek w polu: Projekt należy wskazać projekt, którego dotyczy dana umowa. Rysunek 6 Powiązanie umowy z projektem Na umowie na zakładce: Dokumenty związane prezentowane są wszystkie dokumenty powiązane z bieżącą umową. Z poziomu tej zakładki można wiązać dowolne dokumenty zarejestrowane w systemie lub pozycje z tych dokumentów. Dla dokumentów związanych z umową dostępne jest menu kontekstowe, gdzie dla wszystkich związanych dokumentów dostępna jest opcja edycji, a dla zapytań, ofert i zamówień dodatkowo opcje przekształcania do innych dokumentów. Ewentualny wygenerowany dokument zostanie automatycznie powiązany z umową. 10 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

11 Rysunek 7 Zakładka: Dokumenty związane Powiązania pomiędzy umową a dokumentem handlowym, zamówieniem, itp. jest możliwe także bezpośrednio z formatki dokumentu handlowego, zamówienia, itp. poprzez wykorzystanie przycisku: Obiekty powiązane, który znajduje się na prawej belce dokumentu handlowego, zamówienia, itd. Rysunek 8 Obiekty powiązane Comarch ERP XL 11 Zmiany funkcjonalne w wersji

12 1.3. Aneks Aneks do umowy to dokument umożliwiający dokonywanie zmian pierwotnych danych umowy. Aneks generowany jest za pomocą opcji: Aneks z menu kontekstowego na liście umów. Rysunek 9 Menu kontekstowe na liście umów Aneks opiera się na tej samej numeracji, co dokumenty umowy. Na aneks przenoszone są dane z korygowanej umowy, które można modyfikować. Rysunek 10 Aneks Do umowy źródłowej, dla której wygenerowano już aneks, użytkownik może wygenerować kolejny aneks. Wówczas na generowanym aneksie wyświetlane są dane pobrane z ostatnio wygenerowanego aneksu. Ponadto na umowie źródłowej, której dane zostały zmodyfikowane przez aneks, dostępna będzie opcja aktualizacji danych z aneksów. W związku z tym, jeżeli na umowie zostanie zaznaczony parametr: Aktualizuj dane z aneksu, to podstawowe dane, w których wystąpiła różnica wyróżnione zostaną kolorem. Jeżeli do umowy wygenerowano kilka Aneksów, to na umowie głównej wyświetlone zostaną dane z ostatniego aneksu. 12 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

13 2. Arkusz inwentaryzacyjny Rysunek 11 Aktualizacja danych na umowie głównej na podstawie aneksów Na arkuszu inwentaryzacyjnym wprowadzono kolorystyczną prezentację elementów w zależności od rozbieżności inwentaryzacyjnych. Nadwyżki prezentowane są w kolorze niebieskim, braki w kolorze czerwonym a towary, dla których inwentaryzacja nie wykazała rozbieżności w kolorze czarnym. Dodatkowo na arkuszu zarówno na liście prezentującej towary zbiorczo jak i na liście prezentującej towary z rozbiciem na poszczególne magazyny (inwentaryzacja zbiorcza na kilku magazynach) dodana zastała kolumna: Wartość, w której wyświetlana jest szacunkowa wartość towaru w inwentaryzacji. Natomiast na nagłówku arkusza prezentowana jest przybliżona wartość inwentaryzacji, również szacowana na podstawie średniej ceny zasobów. Rysunek 12 Arkusz inwentaryzacyjny Comarch ERP XL 13 Zmiany funkcjonalne w wersji

14 Dla inwentaryzacji zbiorczej (inwentaryzacja na kilku magazynach) wartość inwentaryzacji prezentowana w nagłówku obliczana jest na podstawie średniej ceny zasobów na wszystkich inwentaryzowanych magazynach, według kolumny: Wartość znajdującej się na górnej liście pozycji arkusza. Natomiast po naciśnięciu przycisku Wartość w dodatkowym oknie widocznym na poniższym rysunku można sprawdzić, w jaki sposób wartość prezentowana w nagłówku arkusza rozkłada się na poszczególne magazyny. Istnieje również możliwość sprawdzenia, jaka będzie przybliżona wycena poszczególnych magazynów, jeżeli wycena odbywałaby się według średniej ceny zasobów dla poszczególnych magazynów. W tym celu należy zaznaczyć parametr: Wycena wg średniej ceny zasobów dla magazynu, znajdujący się poniżej listy magazynów. Po zaznaczeniu ww. parametru wartość dla poszczególnych magazynów obliczona zostanie na podstawie ceny/wartości widocznej na arkuszu na liście zawierającej prezentacje pozycji arkusza w rozbiciu na poszczególne magazyny. Rysunek 13 Szacowana wycena magazynów 3. Nowe dokumenty dedykowane do obsługi magazynu wysokiego składowania (WMS) W wersji systemu dodane zostały nowe dokumenty przeznaczone do obsługi magazynu wysokiego składowania (WMS Warehouse Management System). Dokumenty WMS to pierwszy krok w rozwoju funkcjonalności związanej z magazynem wysokiego składowania. Dokumenty te - awizo dostawy (AWD) i zlecenie wydania z magazynu (ZWM) - dają użytkownikowi następujące nowe możliwości w stosunku do dotychczas wykorzystywanych we współpracy z WMS dokumentami magazynowymi PM/WM: Generowanie jednego awiza/zlecenia z wielu dokumentów handlowych/zamówień Generowanie z wybranych pozycji zaznaczonych dokumentów handlowych/zamówień Dołączanie dokumentów handlowych/zamówień do wystawionego awiza/zlecenia Dołączanie wybranych pozycji dokumentów handlowych/zamówień do wystawionego awiza/zlecenia Przydzielanie opiekuna (magazyniera) do pozycji dokumentu Przydzielanie zasobów (np. wózków widłowych) do pozycji dokumentu Dla dokumentów WMS utworzona została specjalna lista, która może pełnić rolę tzw. pulpitu dyspozytora. Uwaga: W bazie danych dokument AWD to ten sam obiekt, co przyjęcie magazynowe PM, a dokument ZWM to wydanie magazynowe WM. Na standardowej liście dokumentów magazynowych widoczne są zarówno dokumenty magazynowe PM/WM, jak i dokumenty WMS (AWD/ZWM). Dokumenty te mają wspólną numerację, jeśli więc użytkownik chce korzystać z obydwu typów dokumentów (WMS i magazynowych) i chce numerować je oddzielnie, to powinien np. zdefiniować dedykowaną serię dla któregoś z dokumentów. 14 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

15 3.1. Konfiguracja systemu do współpracy z nowymi dokumentami WMS Włączenie obsługi dokumentów WMS W konfiguracji systemu na zakładce: Sprzedaż/Parametry 2 dodany został parametr włączający funkcjonalności związane z nowymi dokumentami WMS. Rysunek 14 Włączenie obsługi dokumentów WMS w konfiguracji systemu Po zaznaczeniu parametru w programie pojawiają się są następujące opcje: W module: Sprzedaż aktywowana zostaje lista dokumentów WMS Podczas zatwierdzania dokumentu handlowego z zaznaczoną opcją: Dokumenty magazynowe: Do bufora lub Zatwierdzone w miejsce PM/WM automatycznie generowane są dokumenty AWD/ZWM Definicja awiza dostawy i zlecenia wydania z magazynu Dla dokumentów AWD i ZWM dodane zostały dedykowane definicje. Parametry na zakładce: Ogólne dla awiza dostawy są identyczne, jak dla przyjęcia magazynowego PM, a dla zlecenia wydania z magazynu analogiczne do wydania magazynowego WM. Zakładki: Magazyny, Serie, Rodzaje kontrahentów i Atrybuty są analogiczne jak w innych definicjach dokumentów. Nowe parametry umieszczone zostały na zakładce: Inne. Comarch ERP XL 15 Zmiany funkcjonalne w wersji

16 Rysunek 15 Definicja dokumentu: AWD, zakładka: Inne a) Realizacja bez edycji Zaznaczenie parametru spowoduje, że podczas realizacji pozycji AWD/ZWM nie będzie się otwierało okno realizacji, a pozycja dyspozycji będzie realizowana zgodnie wg zleconej ilości i z zadysponowanego położenia b) Pozwalaj na realizację ilości większej niż zlecona Podczas realizacji umożliwia przyjęcie/wydanie ilości większej, niż zadysponowana (zwiększenie ilości bezpośrednio na pozycji) c) Pozwalaj na zmianę położenia Pozwala na przyjęcie/wydanie towaru z innego położenia, niż było zadysponowane Uwaga: Jeżeli użytkownik zaznaczy parametr: Pozwalaj na realizację ilości większej niż zlecona, to parametr: Pozwalaj na zmianę położenia zostaje automatycznie zaznaczony bez możliwości odznaczenia. d) Panel pomocniczy: Dopisywanie ilości Podczas wprowadzania realizacji zatwierdzenie ilości wpisanej w panelu pomocniczym skutkowało będzie dopisaniem ilości do ilości wcześniej wprowadzonej Przykład: Załóżmy, że magazynierowi zadysponowano przyjęcie 10 szt. Magazynier idzie w zadysponowane położenie: Sczytuje czytnikiem kodów położenie, towar i sczytuje 5 szt. z pierwszego opakowania, a następnie sczytuje 5 szt. z drugiego opakowania. Tym samym zrealizował 10 szt. e) Panel pomocniczy: Nadpisywanie ilości Podczas wprowadzania realizacji zatwierdzenie ilości wpisanej w panelu pomocniczym skutkowało będzie nadpisaniem ilości wcześniej wprowadzonej Przykład: Załóżmy, że magazynierowi zadysponowano przyjęcie 10 szt. Magazynier idzie w zadysponowane położenie: Sczytuje czytnikiem kodów położenie, towar i sczytuje 3 szt. z pierwszego opakowania, a następnie sczytuje 7 szt. z drugiego opakowania. W ten sposób system oznaczy, że zrealizowano 7 szt. 16 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

17 f) Łącz pozycje dokumentów źródłowych Podczas generowania awiza/zlecenia z wielu dokumentów towary należące do tej samej partii towaru agregowane będą do jednej pozycji g) Automatyczne zamykanie dokumentu Po zrealizowaniu wszystkich pozycji dokument automatycznie będzie zamykany h) Automatyczne zamykanie pozycji dokumentu Po zrealizowaniu pozycji będzie ona automatycznie zamykana (blokowana do edycji) 3.2. Status dokumentów AWD/ZWM Dokumenty AWD/ZWM charakteryzują się tym, że oprócz stanu dokumentu (będącego odpowiednikiem stanu dokumentu magazynowego) nadawany jest im również odpowiedni status. Status wyświetlany jest na zakładce: Nagłówek formularza AWD/ZWM oraz na liście dokumentów WMS. Awizo dostawy/zlecenie wydania z magazynu może mieć następujący status: Niezatwierdzony Zatwierdzony - po wyjęciu dokumentu z bufora W realizacji - jeżeli do dokumentu dodano jakąkolwiek realizację Zamknięty Wpływ statusu dokumentu na stan dokumentu przedstawia poniższa tabelka. Status dokumentu AWD/ZWM Niezatwierdzony Zatwierdzony W realizacji Zamknięty Stan dokumentu AWD/ZWM W buforze W buforze W buforze Zatwierdzony 3.3. Wystawianie dokumentów AWD/ZWM Generowanie z dokumentów Na listach dokumentów handlowych oraz na liście zamówień z menu generowania dokumentów i z poziomu menu kontekstowego pojawiła się opcja: Awizo dostawy/zlecenie wydania z magazynu do dokumentów. Po wyborze opcji podnosi się formularz o układzie bardzo podobnym do dokumentu magazynowego. Comarch ERP XL 17 Zmiany funkcjonalne w wersji

18 Rysunek 16 Formularz dokumentu WMS będącego w buforze Obsługa formularza jest zbliżona do obsługi dokumentów magazynowych - można przenosić pozycje w całości lub częściowo do sekcji: Do przyjęcia, można również dodawać nowe pozycje. Nowością w stosunku do standardowego dokumentu magazynowego jest możliwość dołączenia opiekuna i zasobów oraz możliwość dokumentów handlowych/zamówień lub elementów dokumentów/zamówień. Uwaga: Podczas generowania awiza/zlecenia z wielu dokumentów kontrolowany jest adres kontrahenta docelowego na zaznaczonych dokumentach system nie pozwala na wygenerowanie jednego dokumentu z dokumentów źródłowych o różnych kontrahentach docelowych Generowanie z pozycji dokumentów Na listach dokumentów handlowych oraz na liście zamówień z menu generowania dokumentów i z poziomu menu kontekstowego pojawiła się opcja: Awizo dostawy/zlecenie wydania z magazynu dla pozycji dokumentów. Po wyborze opcji otwiera się dodatkowe okno, z poziomu którego użytkownik może wybrać, które pozycje i jakiej ilości mają zostać przeniesione na dokument WMS. W oknie pozycje grupowane są wg towarów. Rysunek 17 Okno generowania dokumentu WMS z pozycji zaznaczonych dokumentów 18 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

19 Dołączanie dokumentów/pozycji dokumentów do awiza/zlecenia Do dokumentu WMS mającego status: Niezatwierdzony można dołączać dokumenty handlowe/zamówienia lub elementy dokumentów handlowych/zamówień. Rysunek 18 Dołączanie dokumentów/pozycji dokumentów do AWD/ZWM Funkcjonalność ta umożliwia wystawienie jednego awiza/zlecenia do dokumentów różnych typów, np. do awiza wygenerowanego z zamówień zakupu można dołączyć przyjęcia zewnętrzne. Uwaga: Podczas dołączania dokumentów/pozycji dokumentów kontrolowany jest adres kontrahenta docelowego - system nie pozwala na dołączenie dokumentów, na których kontrahent docelowy jest inny, niż na awizie/zleceniu, z poziomu którego wywoływane jest dołączenie Obsługa dokumentów AWD/ZWM Przydzielanie opiekuna/zasobów do pozycji dokumentu Do pozycji dokumentu AWD/ZWM możliwe jest przydzielenie opiekuna z listy zarejestrowanych w systemie operatorów lub/i zasobów zarejestrowanych na liście zasobów. Opiekuna/zasoby dołączyć można z poziomu zakładki: Ogólne dokumentu AWD/ZWM poprzez wybór odpowiedniej opcji. Opiekun/zasoby dołączane są do pozycji zaznaczonych na liście. W analogiczny sposób można odłączyć opiekuna/zasoby. Dla pojedynczej pozycji dołączenia/odłączenia można dokonać z poziomu zakładki: Opiekun formularza pozycji dokumentu AWD/ZWM. Comarch ERP XL 19 Zmiany funkcjonalne w wersji

20 Rysunek 19 Dołączanie opiekuna/zasobów z poziomu listy elementów dokumentu AWD/ZWM Ustalanie parametrów w nagłówku dokumentu Na zakładce: Nagłówek dokumentu AWD/ZWM możliwe jest ustalenie dodatkowych parametrów związanych z przyjęciem dostawy/wydaniem towaru: Priorytet dokumentu Dokładny czas przyjęcia/wydania Trasa Spedytor Na zakładce wyświetlane są także dodatkowe informacje związane z dokumentem, takie jak: Status dokumentu Stopień realizacji Rysunek 20 Dokument AWD, zakładka: Nagłówek 20 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

21 Zatwierdzanie dokumentu Po wyjęciu z bufora dokument uzyskuje status: Zatwierdzony, a formularz dokumentu AWS/ZWM na zakładce: Ogólne ulega zmianie. Ukryta zostaje sekcja: Do przyjęcia i pojawiają się dodatkowe kolumny wyświetlające ilości zrealizowane oraz opiekuna/zasoby na pozycji. Na formularzu pojawiają się także dodatkowe filtry: Rysunek 21 Formularz zatwierdzonego dokumentu AWD/ZWM Pozycje - pozwalający zawęzić listę elementów do zrealizowanych/niezrealizowanych Pokaż realizacje - wyświetlający pod daną pozycją realizacje do tej pozycji Na dokumencie o statusie: Zatwierdzony nie można usuwać i dodawać pozycji, nie można także zmieniać ilości i położeń zadysponowanych na pozycjach. Można natomiast dołączać/odłączać opiekuna i zasoby Realizacja dokumentu Przyjęcie/wydanie zadysponowanego na dokumencie AWD/ZWM towaru odbywa się poprzez zarejestrowanie tzw. realizacji pozycji, przy czym realizacja może się odbywać w trybie bez edycji lub z edycją. Do dodania realizacji służy specjalny przycisk: się po wyjęciu dokumentu z bufora. na zakładce: Ogólne formularza AWD/ZWM uaktywniający a) Realizacja bez edycji Realizacja bez edycji polega na tym, że dla danej pozycji/zaznaczonych pozycji wydanie/przyjęcie towaru odbywa się w ilościach i z położeń takich, jak zadysponowane. Realizacja bez edycji dokonywana jest każdorazowo, jeżeli w definicji dokumentu AWD/ZWM zaznaczona została opcja: Realizacja bez edycji. Bez względu na wartość parametru po zaznaczeniu kilku pozycji realizacja zaznaczonych elementów wykona się w trybie bez edycji. Realizacja pojedynczej pozycji bez edycji ma miejsce także wtedy, gdy w definicji parametr jest odznaczony, ale użytkownik zaznaczy na liście pozycję. b) Realizacja z edycją Realizacja w trybie edycji ma miejsce wtedy, gdy parametr: Realizacja bez edycji w definicji dokumentu jest odznaczony, a użytkownik spozycjonuje (bez zaznaczania) kursor na żądanej pozycji i naciśnie przycisk: Realizuj. Comarch ERP XL 21 Zmiany funkcjonalne w wersji

22 Pojawi się wówczas formularz pozycji z panelem pomocniczym, w którym będzie można wskazać, jaka ilość i z jakiego położenia ma zostać przyjęta/wydana. W panelu głównym wyświetlana jest ilość już zrealizowana, a w górnym pasku okna ilość pozostająca do realizacji. Rysunek 22 Realizacja z edycją pozycji dokumentu AWD/ZWM W zależności od ustawienia w definicji dokumentu po wpisaniu jakiejś wartości w polu: Ilość i potwierdzeniu przyciskiem ilość zrealizowana zostanie nadpisana lub uzupełniona o ilość wprowadzoną (patrz 3.1.2). Zatwierdzenie wprowadzanej ilości przyciskiem powoduje aktualizację ilości zrealizowanej, nie zamyka jednak okna realizacji - użytkownik może wprowadzać kolejne zrealizowane ilości. Dopiero kliknięcie przycisku zapisania zmian zamyka okno. Pole EAN znajdujące się w panelu pomocniczym dedykowane jest do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych. Po odczytaniu kodu kreskowego system automatycznie wypełnia pole z ilością w zależności od tego, jaki kod kreskowy został wprowadzony (kod towaru, kod opakowania, kod dostawy). Przykładowo przy ustawieniu dopisywania ilości każde odczytanie kodu kreskowego towaru spowoduje zwiększenie realizacji o jedną sztukę Zamykanie pozycji dokumentu Zamknięcie pozycji dokumentu oznacza zablokowanie jej do edycji. a) Zamykanie pozycji na żądanie Zamknięcie pozycji może zostać dokonane z poziomu listy elementów dokumentu AWD/ZWM poprzez wybranie opcji: Zamykanie pozycji. Rysunek 23 Zamykanie pozycji z poziomu listy elementów lub poprzez zaznaczenie parametru: Zamknięta na formularzu pozycji. 22 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

23 Rysunek 24 Zamykanie pozycji z poziomu formularza b) Automatyczne zamykanie pozycji Jeżeli w definicji dokumentu AWD/ZWM zaznaczony został parametr: Automatyczne zamykanie pozycji dokumentu, to po dodaniu realizacji na ilość równą ilości zleconej pozycja zostaje automatycznie zamknięta Zamykanie dokumentu Zamknięcie dokumentu AWD/ZWM powoduje zmianę stanu dokumentu na: Zatwierdzony i niesie za sobą następując skutki: Dokument jest całkowicie blokowany do edycji Towary będące na dokumencie są przyjmowane/zdejmowane ze stanu magazynowego a) Zamykanie dokumentu na żądanie Dokument AWD/ZWM może zostać zamknięty na żądanie użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego parametru na formularzu. Rysunek 25 Zamykanie pozycji z poziomu dyspozycji Comarch ERP XL 23 Zmiany funkcjonalne w wersji

24 b) Automatyczne zamykanie dokumentu Jeżeli w definicji dokumentu zaznaczony został parametr: Automatyczne zamykanie dokumentu, to po zamknięciu wszystkich pozycji na dokumencie awizo/zlecenie zostanie zamknięte automatycznie Lista dokumentów WMS Dla dokumentów AWD/ZWM stworzona została dedykowana lista w założeniu przeznaczona dla kierownika/dyspozytora magazynu. Lista jest aktywna, jeśli w konfiguracji systemu zaznaczony jest parametr: Obsługa WMS (patrz 3.1.1). Listę można wywołać poprzez ikonę w menu szybkiego dostępu lub z menu: Dokumenty. Rysunek 26 Wywołanie listy dokumentów WMS Lista może być wyświetlana wg dokumentów lub wg elementów, co daje dyspozytorowi pełny obraz tego, co dzieje się na magazynie. Rysunek 27 Lista dokumentów WMS 24 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

25 Rysunek 28 Lista dokumentów WMS wg elementów 4. Zmiany wynikające z nowego Rozporządzenia fakturowego Z dniem 1 stycznia 2013 roku planowane jest wprowadzenie Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W związku z tym w Systemie Comarch ERP XL zostały wprowadzone stosowne zmiany, wynikające ze zmiany zasad wystawienia faktur oraz danych, które powinny one zawierać Faktura uproszczona Zgodnie z projektu zmiany Rozporządzenia w przypadku transakcji opiewających na wartość nie większą niż 450,00 PLN lub 100,00 EUR faktura taka może, choć nie musi przybierać uproszczoną formę, tj. nie trzeba na niej umieszczać wielu tych danych, które w innych przypadkach są wymagane. W zakresie danych nabywcy wystarcza jego NIP, w zakresie pozycji faktury wystarczy wykazanie nazwy towaru/usługi oraz łącznej wartości należności Rejestrowanie faktury z niepełnymi danymi kontrahenta W Systemie Comarch ERP XL już we wcześniejszych wersjach można było zarejestrować i zatwierdzić fakturę dla kontrahenta jednorazowego bez podania dla niego danych innych niż Akronim. W ramach dalszej obsługi ww. transakcji wprowadzona została parametryzowana możliwość zatwierdzania faktury dla kontrahenta, dla którego nie podano danych, nawet, jeżeli dla tego kontrahenta założona została w Systemie karta. Ww. parametr dostępny jest na definicji dokumentu: FS, FSL, FSE, FEL, FW Comarch ERP XL 25 Zmiany funkcjonalne w wersji

26 Rysunek 29 Parametr pozwalający na zatwierdzenie FS dla kontrahenta bez podania jego danych Podczas zatwierdzania faktury dla kontrahenta, dla którego nie podano wymaganych dotąd danych, System nie kontroluje jej wartości, informuje natomiast Użytkownika o braku danych kontrahenta na zatwierdzanej fakturze Wydruk faktury uproszczonej Udostępnione zostały dodatkowe wydruki faktury uproszczonej oraz jej korekty, na których nie są drukowane te dane, które w Rozporządzeniu są wskazane dla takiej faktury jako niewymagane. Wydruk ten różni się również nieco od zwykłej faktury szatą graficzną nagłówka. Podczas uruchamiania tego wydruku System nie kontroluje, czy dana transakcja spełnia wymogi faktury uproszczonej, pozostaje to w gestii Użytkownika. Funkcjonalność faktury uproszczonej została uzupełniona o możliwość dokonania zmiany adresu kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie, o czym więcej w odrębnym rozdziale dokumentu. 26 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

27 Rysunek 30 Przykładowy wydruk faktury uproszczonej 4.2. Pełna nazwa Sprzedawcy i Nabywcy na fakturach Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem na fakturze umieszczana była nazwa, bądź nazwa skrócona sprzedawcy i nabywcy, tymczasem w projekcie nowego Rozporządzenia w pojęcie nazwy skróconej już nie funkcjonuje Zwiększenie ilości znaków w Nazwa3 nazwy kontrahenta oraz dodanie kolejnego wiersza nazwy w pieczątce firmy W związku z ww. zmianą umożliwiono definiowanie dłuższych niż dotychczas nazw kontrahentów oraz nazwy własnej firmy. Zwiększono do 250 znaków pole: Nazwa3 na karcie kontrahenta, na wzorcu kontrahenta oraz na formatkach adresu kontrahenta. Na formatce pieczątki zaś dodano kolejny wiersz: Nazwa4. Zasada dzielenia nazwy na 3 lub 4 pola została utrzymana, jest bowiem pomocna przy budowaniu struktury wydruków, czy też przy prezentowaniu skróconej nazwy na formatkach, listach, w filtrach itp Uwzględnienie dłuższych nazw podmiotów na wydrukach Wydłużenie nazwy w pieczątce firmy oraz w nazwie kontrahentów zostało uwzględnione na wydrukach faktur sprzedaży oraz wydrukach korekt do tych dokumentów. Zmiany na pozostałych wydrukach dostępnych w Systemie, będę wprowadzane w kolejnych wersjach Zmiany na wydrukach dedykowanych Jeżeli na wydrukach dedykowanych zechcą Państwo uwzględnić wydłużone nazwy kontrahentów, wówczas należy dokonać na nich stosownych zmian jak niżej. Z menu: Baza danych należy wybrać opcję: Ustaw lokalizację źródła danych. W górnej części prezentowanej formatki widoczne będą tabele wykorzystywane do wydruku. W dolnej części należy utworzyć nowe połączenie do bazy i po zaznaczaniu istniejącego połączenie z okna górnego (przykład ze zrzutu jn.: CDNXL-Raporty) oraz dolnego (przykład ze zrzutu: CDNXL) wybrać opcję: Comarch ERP XL 27 Zmiany funkcjonalne w wersji

28 Aktualizuj. Efektem tej operacji będzie zwiększenie ilości znaków dla drukowanych nazw kontrahentów. Na koniec należy uruchomić dla wydruku aplikację SetLocation. Rysunek 31 Uwzględnienie dłuższych nazw kontrahentów na wydruku W związku z dodaniem kolejnego pola w pieczątce firmy, również ta sekcja Państwa wydruków dedykowanych powinna być stosownie zmodyfikowana, jeżeli jest na nich potrzeba drukowania wydłużonej nazwy firmy Zmiany w zakresie eksportu/importu dokumentów z pliku Comma i Ecod Standardowa specyfikacja wymiany dokumentów za pomocą ECOD przewiduje 175 znakową informację w zakresie nazw podmiotów tejże wymiany. W związku z tym, pomimo możliwości zdefiniowania w Systemie nazwy kontrahenta o łącznej długości 350 znaków w plikach xml nazwy te są ucinane po 175 znaku. W przypadku informacji przesyłanej na podstawie nazwy pieczątki System nadal przesyła 150 znaków na podstawie Nazwa1, 2 i 3, zwiększenie ilości znaków do ilości 175 zostanie wprowadzone w jednej z kolejnych wersji Systemu. Zmodyfikowane zostały zasady importu i eksportu dokumentów do formatu Comma w zakresie nazwy kontrahenta. Podczas eksportu znacznik K_Nazwa1 nadal jest wypełniany na podstawie 40 znaków Nazwy1 kontrahenta, natomiast K_Nazwa2 został wydłużony do 200 znaków i jest wypełniany nazwą otrzymaną poprzez sklejenie nazwy2, spacji i nazwy3 kontrahenta po jej ograniczeniu do 200 znaków. Podczas importu pliku Nazwa1 kontrahenta ustalana jest jak dotychczas na podstawie K_Nazwa1, natomiast na podstawie danych z K_Nazwa2 System ustala Nazwę2 kontrahenta (50 znaków) oraz Nazwę3 kontrahenta (znaki od 51-go) Zmiany w funkcjach API Zmodyfikowane zostały również stosownie do ww zmian funkcje API w zakresie dodawania i modyfikacji kart i adresów kontrahentów. 28 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

29 4.3. Zmiany nazwy daty na fakturach sprzedaży i korektach Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem na fakturze umieszczana była data sprzedaży. W projekcie zmiany Rozporządzenia w data ta jest określona jako: data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Na wydrukach faktur sprzedaży krajowych i eksportowych zamiast Daty sprzedaży drukowane jest oznaczenie Data dostawy/wykonania usługi, w przypadku faktur zaliczkowych zamiast Data zaliczki drukowana jest Data otrzymania należności. Podobne zmiany dokonane zostały na wydrukach faktur - korekt, na których przywoływana jest ww. nowa data z dokumentu korygowanego. Na formatkach dokumentów sprzedaży oraz na listach dokumentów zachowane zostało dotychczasowe nazewnictwo dat. Uwaga: Opis drukowanej daty na wydrukach zależny jest od roku dokonania czynności, którą dana faktura dokumentuje. Na wydrukach dotyczących sprzedaży/korekty dokonanej przed rokiem 2013 drukowana jest dotychczasowa data, zaś w przypadku transakcji z roku 2013 i kolejnych, drukowany jest nowy opis daty. O rodzaju daty na wydruku duplikatu decyduje data wykonania wydruku. Powyższa parametryzacja rodzaju daty nie dotyczy faktur zaliczkowych oraz ich korekt, nowe oznaczenie daty jest bowiem prawidłowe również w odniesieniu do transakcji dokonywanych przed 1 stycznia Zmiana treści adnotacji dodatkowych na fakturach sprzedaży i ich korektach Zmianie uległy treści wymaganych dodatkowych adnotacji na fakturach, dokumentujących szczególnego rodzaju transakcje: transakcja krajowa o typie: podatnikiem jest nabywca (np. obrót złomem) - zamiast dotychczasowej adnotacji: Podatek nalicza nabywca drukowana jest adnotacja: Odwrotne obciążenie wewnątrzwspólnotowa dostawa trójstronna drukowana jest adnotacja: VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE. Powyższa zmiana może być stosowna również na wydrukach faktur rejestrujących transakcje dokonane przed 1 stycznia Usunięcie oznaczenia oryginał/kopia z wydruków faktur sprzedaży i ich korekt Dotychczas, zgodnie z regulacjami Rozporządzenia w przypadku faktur oraz korekt faktur wystawiane były one w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymywał nabywca, kopię zaś zatrzymywał sprzedawca. Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia, jeden z egzemplarzy otrzymuje nabywca, drugi zostaje u sprzedawcy, nie ma więc mowy o oryginale i kopii. W związku z powyższym, aby uniknąć dylematów związanych z umieszczaniem adnotacji oryginał/kopia na wydrukach faktur sprzedaży i ich korekt adnotacja ta została z ich usunięta. 5. Aktualizacja adresów kontrahenta Dodano możliwość aktualizacji adresów kontrahenta na dokumentach w dowolnym stanie z wyłączeniem dokumentów zaksięgowanych i anulowanych. Funkcjonalność aktualizacji adresów kontrahenta na dokumencie jest dostępna tylko dla operatorów, którzy w karcie operatora mają zaznaczony parametr: Aktualizacja adresów kontrahenta. Comarch ERP XL 29 Zmiany funkcjonalne w wersji

30 Rysunek 32 Aktualizacja adresów kontrahenta W celu zmiany adresu kontrahenta należy otworzyć dokument i na zakładce: Kontrahent wybrać przycisk [Adres]. Użytkownik może wybrać dowolny adres z listy adresów lub zdefiniować nowy. Adres może być zmieniony dla kontrahenta: Głównego, Docelowego i Płatnika. Jeżeli dany Operator nie ma odpowiednich uprawnie przycisk: [Adres] nie jest aktywny. Od nowej wersji do edycji wybranego adresu służy przycisk lupki. Aktualizacja adresu jest dostępna na większości dokumentów handlowych i magazynowych. Uwaga: Po aktualizacji adresu Główne zawsze następuje zmiana adresu Płatnika. 6. Obsługa prawa Widzi ceny zakupu na kolejnych dokumentach Prawo operatora do dostępu do cen zakupu zostało obsłużone na formatkach oraz wydrukach dokumentów zakupu i ich korektach (FZ, FZK, PZ, PZK, FRR, FRK, FZL, KZL, PZI, PKI, FAI, FKI, PKA, PKK), a także na ofertach zakupu oraz zamówieniach zakupu. Prace w tym obszarze będą kontynuowane w kolejnych wersjach. 30 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

31 Rysunek 33 Ograniczona ilość danych z FZ prezentowana Operatorowi bez prawa do cen zakupu Produkcja 1. Sekwencyjność czynności W najnowszej wersji rozszerzono możliwość konfiguracji rejestracji produkcji. Dodano nowe zakazy dla operatorów: Rejestracja operacji przy braku surowców oraz Powtórna realizacja terminu. Pierwszy służy takiemu ustawieniu pracy ze zleceniem, aby niemożliwa była rejestracja operacji, jeśli brakuje surowców na magazynie, aby zrealizować tą czynności. Stanowi ona uzupełnienie dodanego w poprzedniej wersji zakazu: Rejestracja realizacji przy braku półproduktów. Powtórna realizacja terminu blokuje natomiast możliwość powtórnej realizacji zrealizowanego już terminu i została obsłużona na funkcjach: Realizuj termin, Realizuj termin bez edycji, Realizuj Wszystkie, Realizuj wszystkie bez edycji oraz Realizuj pozostałe. 2. Filtrowanie zakładki: Procesy, na zleceniu produkcyjnym Na zakładce: Procesy, został dodany filtr prosty, umożliwiający wyszukanie pozycji na drzewku. Filtr działa po wpisaniu szukanej frazy i naciśnięciu przycisku: Enter, lub przycisku do filtrowania, znajdującego się obok pola tekstowego. Wyszukiwanie działa w ten sposób, że po znalezieniu odpowiedniego rekordu (materiału/czynności, funkcji) jest on wyświetlany wraz ze ścieżką nadrzędną prowadzącą do tego rekordu, czyli tak, jak na technologii, na zakładce: Czynności. 3. Generowanie ZP z wielu ZW W najnowszej wersji udostępniona została funkcjonalność umożliwiająca generowanie zlecenia produkcyjnego z wielu zamówień wewnętrznych. Comarch ERP XL 31 Zmiany funkcjonalne w wersji

32 4. Zmiana nazewnictwa W Systemie kontynuowane jest wprowadzanie zmian w nazewnictwie dostosowujących moduł do standardów panujących na rynku. Od wersji dotychczasowe: Czynności, będą nazywane: Operacjami. Zmiany wprowadzono na technologii oraz zleceniu produkcyjnym oraz innych obiektach systemu powiązanych z czynnościami/operacjami. Księgowość 1. Zmiany w statusach różnic kursowych W związku z obsługą ewidencji umów leasingowych w walutach obcych wprowadzone zostały następujące zmiany funkcjonalne dotyczące statusów różnic kursowych: a) Statusy różnic kursowych są od wersji zapisywane w obrębie słowników kategorii w gałęzi: Księgowość i Środki trwałe: Rysunek 34 Słowniki kategorii Statusy dokumentów różnic kursowych b) Lista statusów obejmuje następujące predefiniowane wartości: Przychody Koszty Kompensaty Inne Wycena Leasing/Rata Leasing/Kapitał c) Poza statusami istniejącymi w poprzednich wersjach dostępne są dwa nowe statusy związane z obsługą umów leasingowych: Leasing/Rata i Leasing/Kapitał. d) Lista może być dowolnie rozbudowywana w sposób dostosowany do potrzeb analitycznych danej jednostki, a wskazanie statusu podczas edycji dokumentu RK odbywa się na dotychczasowych zasadach. Uwaga: Konwersja nie aktualizuje schematów księgowań zdefiniowanych dla różnic kursowych. Jeżeli w schemacie księgowań wykorzystywany był warunek odwołujący się do statusu dokumentu (pole RKN_Status), konieczna jest jego aktualizacja ze względu na zmianę sposobu zapisywania wartości w bazie danych. 32 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

33 2. Księgowania okresowe 2.1. Harmonogram księgowań okresowych Na pozycji księgowania okresowego umożliwiono wskazanie globalnej kwoty do zaksięgowania oraz rozbicie jej na dowolne okresy poprzez wygenerowanie harmonogramu księgowań okresowych w czasie. Kwota ta może zostać wprowadzona ręcznie przez Użytkownika lub może wynikać z powiązanego dekretu księgowego. Rysunek 35 Pozycja księgowania okresowego Użytkownik może zaznaczyć jedną z opcji: Kwota do zaksięgowania lub Dekret, jeżeli na definicji księgowania okresowego zaznaczy opcję: Wg harmonogramu pozycji. Poszczególne pozycje harmonogramu księgowania okresowego generowane są na podstawie parametrów dostępnych w grupie częstotliwość tj. generuj co, następna generacja i okres ważności od do po wyborze opcji: [Generuj harmonogram] zakładce: Harmonogram.. Szczegóły wygenerowanego harmonogramu można przeglądać na Comarch ERP XL 33 Zmiany funkcjonalne w wersji

34 Rysunek 36 Harmonogram księgowania okresowego 2.2. Generacja księgowań okresowych Wg harmonogramu pozycji W celu zwiększenia ergonomii pracy w obszarze księgowań okresowych również dla tych definicji, które zdefiniowane są w oparciu o wyrażenie np. ODT('011-01'), umożliwiono określanie warunków generacji na poziomie pozycji księgowania okresowego. W tym celu należy zaznaczyć parametr: Wg harmonogramu pozycji na nagłówku definicji księgowania okresowego. Rysunek 37 Księgowanie okresowe, parametr: Wg harmonogramu pozycji 34 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

35 Po zaznaczeniu parametru opcje związane z generacją dekretu tj. generuj co, data następnej generacji czy okres ważności od do będą dostępne na pozycji księgowania okresowego. Rysunek 38 Wg harmonogramu pozycji Dzięki tej funkcjonalności nie ma koniczności definiowania nowych księgowań okresowych. Od nowej wersji wystarczy dodać nową pozycję w ramach danego księgowania okresowego i ustalić nowe warunki generacji księgowania okresowego Atrybuty księgowań okresowych Wprowadzono możliwość dodawania atrybutów na nagłówku księgowania okresowego oraz na jego pozycjach. Dodatkowo umożliwiono automatyczne kopiowanie atrybutu z nagłówka na pozycje księgowania okresowego. W tym celu w module: Administrator wprowadzono domyślny proces dla atrybutu: Kopiowanie atrybutów z nagłówka księgowania okresowego na jego pozycje. Rysunek 39 Kopiowanie atrybutów Comarch ERP XL 35 Zmiany funkcjonalne w wersji

36 Atrybut dodany do pozycji księgowania okresowego może zostać przypisany na pozycję dekretu księgowego. W tym celu na pozycji księgowania okresowego należy zaznaczyć parametr: Kopiowanie atrybutów na dekrety. Rysunek 40 Kopiowanie atrybutów na dekret 2.4. Opis analityczny na księgowaniu okresowym Dodano możliwość określenia wzorca opisu analitycznego na definicji księgowania okresowego. Użytkownik może wprowadzić proponowany opis analityczny dla całej kwoty dekretu: zapis_dt i zapis_ct oraz dla poszczególnych pozycji oraz określić proponowany rozkład kwot w procentach. Rysunek 41 Opis analityczny na definicji księgowania okresowego 36 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

37 W celu wykorzystania opisu analitycznego z księgowania okresowego po wygenerowaniu zapisu księgowego do danego księgowania okresowego należy na dekrecie uruchomić funkcję: Wypełnij na zakładce: Opis analityczny Inne zmiany Dekret wynikowy bezpośrednio z definicji księgowania okresowego W nowej wersji Systemu Comarch ERP XL udostępniono funkcjonalność podglądu dekretu z poziomu definicji księgowania okresowego. Funkcja działa analogicznie jak w innych miejscach Systemu poprzez wybór przycisku: [Dekret wynikowy] na pasku zadań. Użytkownik ma możliwość przeglądu dekretów zbiorczych dla danej definicji księgowania okresowego, ale również dekretów do danej pozycji Historia zmian Dodano opcję podglądu historii zmian na definicji księgowania okresowego. Dzięki tej funkcjonalności można sprawdzić kto dodał i ostatnio zmodyfikował daną definicję. 3. Atrybuty na dekrecie Uwaga: W przypadku gdy Użytkownik korzysta z tzw. dekretów prostych przed wykonaniem konwersji konieczne jest przypisanie danej klasy atrybutów również do pozycji dekretu. W przeciwnym razie atrybuty na dekrecie bezpośrednio po konwersji nie będą widoczne. Jeżeli klasę atrybutu powiążemy z pozycją dopiero po konwersji, wtedy atrybut razem z wprowadzoną na niego wartością i tak pojawi się na dekrecie. W trakcie zamykania okresu dokonuje się przeksięgowań na wynik finansowy, które w aktualnej wersji bezpośrednio wpływają na obroty i salda danego okresu. Od nowej wersji Użytkownik będzie mógł wyłączyć pewną grupę księgowań przy wyliczaniu zestawienia obrotów i sald, zestawień księgowych, zmiennych czy też deklaracji. Dzięki nowej funkcjonalności możliwe będzie wyłącznie tych dekretów, które powstały na skutek przeksięgowań na wynik finansowy. Opisana wyżej funkcjonalność będzie możliwa do uzyskania poprzez wykorzystanie atrybutów przypisanych do pojedynczych dekretów. W miejscach systemu gdzie można skorzystać z funkcji księgowych tj. bilans otwarcia, obroty Wn, obroty Ma, saldo Wn, saldo Ma itd. umożliwiono stworzenie dodatkowego filtra wykorzystującego atrybuty przypisane do dekretu. W szczególności umożliwiono stworzenie dodatkowego filtra na: Zestawieniu obrotów i sald Zestawieniach księgowych Zmiennych Deklaracjach Uwaga: W aktualnej wersji filtry dotyczące zapisów księgowych mogą być budowane tylko w oparciu o atrybuty typu tekstowego. W kolejnych wersjach planowana jest rozbudowa tego mechanizmu o atrybuty wszystkich typów. Po zdefiniowaniu dodatkowego filtra podczas przeliczania funkcji księgowych zostanie on odpowiednio uwzględniony. Przykładowo jeżeli będzie konieczność wyłączenia dekretów wpływających na wynik finansowy należy dodać odpowiedni atrybut na pojedynczym dekrecie np. atrybut typu tekstowego: Wynik finansowy. Następnie podczas wyliczania zestawienia obrotów i sald należy zaznaczyć opcję: Atrybut dekretu na dole listy oraz zdefiniować odpowiedni filtr np. nie istnieje [Wynik finansowy]. Comarch ERP XL 37 Zmiany funkcjonalne w wersji

38 Rysunek 42 Edycja warunku atrybutu Analogiczne filtry z wykorzystaniem atrybutów przypisanych na dekrety można tworzyć definiując pozycje zestawień księgowych. Filtr uwzględniający atrybuty przypisane na dekrecie można definiować zarówno z poziomu nagłówka zestawienia księgowego, jak i poszczególnej definicji. Z poziomu definicji pozycji zestawienia księgowego Użytkownik ma do wyboru dwie akcje: Domyślnie oznacza, że program pobierze filtr uwzględniający atrybuty z nagłówka zestawienia księgowego Wybierz oznacza, że program uwzględni filtr przypisany do danej definicji, ignorując ten z nagłówka Dodatkowo wprowadzono funkcjonalność, która pozwala na przeglądnie zapisów dla danego konta z uwzględnieniem filtra wykorzystującego atrybuty przypisane do dekretu. Na liście Zapisów księgowych wg konta oraz Znajdź można zaznaczyć parametr: Atrybut i po zdefiniowaniu danego filtra lista dekretów będzie odpowiednio zawężona. W celu zwiększenia ergonomii przypisywania atrybutów na dekrety wprowadzono: a) Możliwość seryjnego dodawania i usuwania atrybutów z dekretów. Funkcja to dostępna jest w menu kontekstowym dla operatorów posiadających uprawnienia do takiej operacji z poziomu zapisów księgowych wg konta. b) Możliwość kopiowania atrybutów podczas generowania dekretów z księgowania okresowego. Opis funkcjonalności znajduje się w punkcie opisującym zmiany w księgowaniach okresowych: Atrybuty księgowań okresowych. 38 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

39 4. Maska konta na zapisach księgowych oraz liście rozrachunków 4.1. Zapisy księgowe Na liście: Zapisy księgowe wg konta wprowadzono możliwość przeglądania dekretów na kilku kontach, w tym na kontach syntetycznych. Przeglądanie zapisów na wielu kontach możliwe jest dzięki obsłudze maski w polu Konto. Maska konta, to standardowe wykorzystanie znaków specjalnych do wyszukiwania konta tj.: _ - zastępuje dowolny znak % - zastępuje ciąg znaków [ ] - zawiera Przykładowo jeżeli Użytkownik chce wyświetlić zapisy na wszystkich kontach, to w polu: Konto należy wprowadzić: %, który zastępuje dowolny ciąg znaków: Rysunek 43 Zapisy księgowe wg Konta Dodatkowo na wydrukach listy zapisów księgowych dodano analogicznie jak na liście wyświetlanej w programie. możliwość wprowadzenia maski konta, 4.2. Lista rozrachunków Również na liście rozrachunków wprowadzono możliwość przeglądania dekretów na kilku kontach, w tym na kontach syntetycznych. Przeglądanie rozrachunków na wielu kontach możliwe jest dzięki obsłudze maski w polu: Konto. Maska konta, to standardowe wykorzystanie znaków specjalny do wyszukiwania konta tj.: _ - zastępuje dowolny znak % - zastępuje ciąg znaków [ ] - zawiera Comarch ERP XL 39 Zmiany funkcjonalne w wersji

40 5. Opis analityczny na wzorcu towarów Rysunek 44 Lista rozrachunków Dodano możliwość określenia opisu analitycznego na wzorcu grupy towarowej. Po uzupełnieniu opisu analitycznego na wzorcu grupy towarowej jest on kopiowany na towary dodawane do danej grupy. Dodatkowo po zmianie opisu na wzorcu możliwa jest standardowa aktualizacja elementów. Dostępne są następujące opcje aktualizacji: a) Zmienione pola warunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te linie opisu, których wartość we wzorcu zmieniono i których wartość jest taka, jak we wzorcu przed zmianami. b) Zmienione pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono, zostanie im nadana nowa wartość z wzorca, niezależnie od wartości dotychczasowej. c) Wszystkie pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną wszystkie pola występujące we wzorcu, zostanie im nadana wartość z wzorca, niezależnie od tego, czy została zmieniona. Środki trwałe 1. Umowy leasingowe w walucie obcej 1.1. Wstęp W poprzednich wersjach systemu umowy leasingowe (oraz pokrewne) mogły być rejestrowane tylko w walucie systemowej. Umowy leasingowe mogą jednakże zawierać klauzule uzależniające wysokość opłaty leasingowej od kursu waluty określonej w umowie. Możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami leasingu: Leasing walutowy: taki rodzaj leasingu, w którym czynsze (opłaty) miesięczne, czynsz inicjalny (oplata wstępna) i cena sprzedaży (wartość wykupu) wyrażone są w walucie obcej. Płatności rat leasingowych również płatne są w walucie obcej określonej w umowie (oprócz podatku VAT, który jest płatny w złotówkach). Leasing ten adresowany jest zazwyczaj do Klientów, którzy uzyskują przychody w walutach obcych. Leasing denominowany: odmiana leasingu, w którym harmonogram spłat przedstawiony jest w walucie obcej a spłata następuje w złotych polskich, przeliczenie odbywa się po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 40 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

41 W przypadku leasingu denominowanego (w którym spłata następuje w PLN) można to było odwzorować poprzez zarejestrowanie umowy z wartościami przeliczonymi po kursie obowiązującym dla umowy. W Comarch ERP XL udostępniona została dodatkowo możliwość ewidencji leasingu walutowego. Zgodnie z zapisami w KSR (Krajowy Standard Rachunkowości) nr 5 Leasing, najem i dzierżawa : a) (Pkt III.11) Jeżeli umowa leasingu, najmu lub dzierżawy przewiduje, że rozrachunki z jej tytułu lub rozrachunki i zapłata nastąpią w walucie obcej, to: korzystający wycenia w złotych przyjęte w leasing finansowy składniki aktywów oraz zobowiązanie z tego tytułu, wyrażone w walucie obcej, przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzianej w umowie waluty na dzień poprzedzający moment rozpoczęcia okresu leasingu, korzystający, najemca lub dzierżawca wycenia w złotych wyrażone w walucie obcej zobowiązanie z tytułu opłaty za leasing finansowy, operacyjny, najem lub dzierżawę przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzianej w umowie waluty na dzień poprzedzający datę odpowiedniej faktury; b) Jeżeli również spłata zobowiązania z tytułu opłaty za leasing finansowy, operacyjny, najem lub dzierżawę następuje w myśl umowy w walucie obcej, to korzystający, najemca lub dzierżawca wycenia ją w złotych: po kursie faktycznie zastosowanym gdy zapłata nie następuje z rachunku walutowego, po kursie, po jakim wyceniono waluty obce w momencie ich wpływu na rachunek walutowy, przy zastosowaniu metody wyceny rozchodu określonej w przyjętych przez korzystającego, najemcę, dzierżawcę zasadach (polityce) rachunkowości gdy spłata nastąpiła z rachunku walutowego, finansujący, wynajmujący lub wydzierżawiający wycenia w złotych wyrażoną zgodnie z umową w walucie obcej należność z tytułu leasingu finansowego, operacyjnego, najmu lub dzierżawy przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu tej waluty na dzień poprzedzający datę odpowiedniej faktury; c) Jeżeli również spłata należności z tytułu opłaty za leasing finansowy, operacyjny, najem lub dzierżawę następuje w myśl umowy w walucie obcej, to finansujący, wydzierżawiający lub wynajmujący wycenia ją w złotych: po kursie faktycznie zastosowanym gdy zapłata nie wpływa na rachunek walutowy, po średnim kursie danej waluty ogłoszonym przez NBP, obowiązującym na dzień poprzedzający dzień wpływu środków gdy zapłata wpływa na rachunek walutowy Definicja dokumentu UML W definicji dokumentu UML udostępnione zostały parametry związane ze sposobem ustalania kursu na zasadach obowiązujących dla innych definicji (np. FZ) tj.: Kurs waluty wybór z listy zdefiniowanych rodzajów kursów Typ daty dostępna tylko opcja Wystawienia Ilość dni przed datą domyślnie ustawiane jest: 1 Rysunek 45 Definicja dokumentu UML Comarch ERP XL 41 Zmiany funkcjonalne w wersji

42 1.3. Formularz umowy Na formularzu umowy leasingowej dodana została możliwość wskazanie waluty w jakiej została zawarta oraz wartości kursu dla waluty obcej. Dane na umowie oraz na formularzu przedmiotu umowy prezentowane są w walucie umowy. Rysunek 46 Formularz umowy leasingowej Waluta może zostać zmieniona dopóki na umowie nie zostanie wskazany przedmiot. Dla umowy bez przedmiotów taka możliwość istnieje do momentu powiązania raty z dokumentem. Jeżeli harmonogram istnieje ale raty nie zostały powiązane, po zmianie waluty/kursu system wymaga by zaktualizowany został harmonogram. W przypadku aneksów możliwa jest tylko zmiana kursu, nie ma możliwości zmiany waluty. Podczas konwersji z wersji wcześniejszych na zarejestrowanych umowach ustalona zostaje waluta systemowa Harmonogram umowy walutowej Harmonogram umowy w walucie obcej może być prezentowany w dwóch walutach walucie umowy oraz po przeliczeniu na walutę systemową. Kwoty: rata netto, kapitał, odsetki są wyrażone w walucie umowy. Mogą być dodatkowo wyrażone w walucie systemowej odpowiada za to parametr: Pokaż kwoty w PLN. Kwoty podatku VAT: planowanego oraz zrealizowanego są wyrażone w walucie systemowej. Rysunek 47 Prezentacja danych w walucie systemowej na harmonogramie umowy walutowej 42 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

43 Wartości wyrażone w walucie systemowej są przeliczane po kursie z umowy oraz dodatkowo po kursie wskazanym przez użytkownika, co pozwala na symulację przepływów finansowych Harmonogram spłat W oknie: Harmonogram spłat prezentującym harmonogram wszystkich umów dostępna jest również możliwość wyświetlania harmonogramu umów walutowych przeliczonych zgodnie z kursem umowy lub kursem wskazanym przez użytkownika. Rysunek 48 Parametr decydujący o sposobie prezentacji danych w oknie {Harmonogram spłat} 1.6. Różnice kursowe związane z leasingiem Operacji powiązania raty (pozycji harmonogramu umowy) z dokumentem może towarzyszyć automatyczne wyliczanie różnic kursowych i utworzenie dokumentu RK o odrębnym statusie związanym z leasingiem. Dokument ten może być następnie księgowany z użyciem schematu księgowań. Zmiany związane z generowaniem różnic kursowych obejmują: Zapisywanie statusu różnicy kursowej w słownikach uniwersalnych (opis w pkt. dotyczącym księgowości Zmiany w statusach różnic kursowych ) Nowe statusy różnicy kursowej związanych z leasingiem (j.w.) Automatyczne wyliczanie różnic kursowych podczas operacji wiązania raty (pozycji harmonogramu) z dokumentem Za proces wyliczania i tworzenia różnic kursowych związanych z leasingiem odpowiada grupa parametrów: Generuj dokument RK oraz Podstawa naliczenia określanych na zakładce: Harmonogram umowy. Rysunek 49 Parametr decydujący o naliczaniu różnic kursowych związanych z leasingiem W przypadku gdy parametr jest aktywny, tworzony jest dokument różnicy kursowej odmiennego typu niż dotychczas występujące nie jest on związany z przeprowadzonym rozliczeniem/rozrachunkiem a dotyczy powiązania pomiędzy ratą a związaną z nią kwotą z dokumentu (tj. pozycją tabeli VAT, pozycją noty memoriałowej). Sposób wyliczenia różnicy kursowej uzależniony jest od parametru: Podstawa naliczenia dostępnego na zakładce: Harmonogram umowy: Jeżeli wskazano: Rata netto podstawą wyliczenia jest rata netto, status dokumentu RK jest ustalany jako: Leasing/Rata. Jeżeli wskazano: Kapitał podstawą wyliczenia jest proporcjonalnie ustalona kwota kapitału, status dokumentu RK jest ustalany jako: Leasing/Kapitał. Klasyfikacja tego typu różnic jest następująca: Jeżeli kurs na powiązanym dokumencie jest wyższy niż na racie/pozycji harmonogramie różnica ujemna. Jeżeli kurs na powiązanym dokumencie jest niższy niż na racie/pozycji harmonogramie różnica dodatnia. Wartości różnic kursowych związanych z leasingiem mogą być opcjonalnie prezentowane w harmonogramie umowy, odpowiada za to parametr: Uwzględniaj różnice kursowe. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to wyświetlana jest dodatkowa kolumny: Różnice kursowe, a w jej obrębie kolumny: Dodatnie i Ujemne. W kolumnach tych wyświetlana jest wartość różnic kursowych związanych z daną ratą. Comarch ERP XL 43 Zmiany funkcjonalne w wersji

44 Różnice kursowe zrealizowane, które mogą powstać przy powiązaniu płatności z zapłatą są tworzone na dotychczasowych zasadach 2. Środki trwałe w walucie obcej 2.1. Kartoteka środka trwałego Od wersji waluta wskazana na karcie środka trwałego będzie determinowała sposób ewidencji tj. rejestrowania dokumentów z nim związanych tzn. czy będzie ona odbywała się wyłącznie w walucie systemowej czy też w obu walutach. Dla środka trwałego w walucie obcej podstawą wyliczeń będzie zawsze wartość w walucie obcej, wartość ta będzie następnie przeliczana na ogólnych zasadach po kursie z dokumentu. Na zakładkach: Kwoty, Historia i Bilans środków wprowadzonych w walucie obcej dostępna jest możliwość wskazania waluty w jakiej operator chce oglądać prezentowane informacje Dokumenty inwentarzowe Rysunek 50 Karta środka trwałego, zakładka: Kwoty Na pozycjach dokumentów inwentarzowych powiązanych z kartą środka trwałego w walucie obcej odbywa się określenie wartości kursu. Podstawą wyliczeń jest wartość w walucie obcej. Wartość ta jest następnie przeliczana na ogólnych zasadach wg wskazanego kursu. 44 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

45 Rysunek 51 Pozycja dokumentu inwentarzowego Uwaga: W poprzednich wersjach systemu wartość kursu nie była określana dla wszystkich typów dokumentów inwentarzowych. Konwersja nie przewiduje uzupełnienia danych na dokumentach inwentarzowych zarejestrowanych wyłącznie w walucie obcej kurs może zostać uzupełniony przy edycji pozycji Obsługa w leasingu Na umowie w walucie systemowej będzie można wskazać tylko środek trwały w walucie systemowej. Na umowie w walucie obcej możliwe jest wskazanie środka trwałego w walucie umowy lub walucie systemowej. W przypadku rejestracji dokumentu OT (przyjęcie środka trwałego) z poziomu przedmiotu umowy w walucie obcej stosowane są następujące reguły: Jeżeli karta środka jest w walucie systemowej określana jest tylko wartość w walucie systemowej. Jeżeli karta jest w walucie obcej - na pozycji OT zapisywana jest informacja o kursie z umowy oraz wartości w dwóch walutach. 3. Migracja dokumentów inwentarzowych Od wersji Comarch ERP XL umożliwiono import dokumentów inwentarzowych do systemu za pomocą programu Migrator. Comarch ERP XL 45 Zmiany funkcjonalne w wersji

46 Rysunek 52 Migrator dokumenty inwentarzowe CRM 1. Możliwość prowadzenia kampanii dla wielu towarów Od wersji Comarch ERP XL umożliwiono związanie kampanii z wieloma towarami oraz grupami towarowymi. Dotychczasowa opcja wyboru jednego towaru/grupy została zastąpiona listą. Dla każdej pozycji listy (towaru/grupy towarów) można określić szacowaną dla kampanii ilość sprzedaży. Rysunek 53 Lista towarów w oknie kampanii Korzystając z wprowadzonych na listę towarów można wyliczyć szacowany przychód z kampanii. Przychód stanowi sumę przychodów ze sprzedaży poszczególnych towarów, czyli iloczyn ceny oraz ilości. Przy wyliczaniu przychodu nie są pobierane ilości przypisane do grup towarowych, co jest oznajmiane specjalnym komunikatem. W przypadkach szacowania przychodu w inny sposób niż na podstawie listy przypisanych towarów, możliwe jest nie korzystanie z opcji automatycznego wyliczania. Wówczas wartość szacowaną można wypełnić ręcznie. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone na elementy kampanii, czyli na karcie etapu oraz karcie kontrahenta w kampanii (tzw. prospekt). Z tą różnicą, że na tych kartach nie jest możliwa modyfikacja towarów/grup towarów przypisanych do listy, dane te są pobierane z kampanii. Możliwe jest natomiast wprowadzenie ilości 46 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

47 dla każdej pozycji na liście. Dla etapu określamy szacunkową ilość sprzedaży do kontrahenta dodanego lub przeniesionego do tego etapu. Jeśli przenoszenie następuje na skutek propagacji lub przeniesienia bez zakończenia, wówczas lista towarów na prospekcie jest uzupełniana o rekordy pobrane z etapu (jeśli ilość danego towaru nie została oszacowana wcześniej na karcie prospektu). W pozostałych przypadkach na prospekt pobierane są zawsze towary/grupy wraz z ilościami pobranymi z karty etapu. Wartości pobrane na prospekt można modyfikować. W celu łatwiejszego odnalezienia właściwych kampanii, na liście dodano możliwość filtrowania rekordów również po towarach lub grupach towarów. 2. Kontrola przekroczenia ilości towarów zaplanowanych dla kampanii Na kampanii umożliwiono również określenie, czy będzie sprawdzane przekroczenie sumarycznej ilości sprzedanych towarów (określonych dla aktywnych lub zakończonych prospektów) w stosunku do wartości szacowanych dla całej kampanii. W przypadku przekroczenia użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem. Kontrolę będzie można w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć, poprzez ustawienie parametru w oknie kampanii (jak pokazano na rysunku powyżej). Obieg dokumentów 1. Rozwój operacji generowania dokumentów związanych Trwa rozwój listy dokumentów związanych, które można wygenerować z poziomu dokumentu w obiegu. W tej wersji dodano możliwość wygenerowania: spinaczy faktur (S)FS, (S)FZ oraz dokumentów transportowych (paczki i wysyłki). Podczas generowania dokumentów w obiegu z poziomu dokumentów handlowych (Historia związanych, zakładka: Dokumenty w obiegu) dane z dokumentów handlowych są przenoszone na dokumenty w obiegu. Od wersji proces pobierania danych podczas generowania działa więc dwukierunkowo: na dokument handlowy z dokumentu w obiegu i odwrotnie. Funkcjonalność udostępniona tylko dla dokumentów, które można wygenerować z dokumentu w obiegu. 2. Wypełnianie opisu analitycznego na dokumencie w obiegu W wielu firmach dokumenty kosztowe przekazywane do obiegu są również opisywane od strony kosztowej przez pracowników, których dotyczą. Dlatego też konieczne było umożliwienie tworzenia opisu analitycznego bezpośrednio z poziomu tych dokumentów, bez konieczności edycji dokumentu powiązanego. Po związaniu do obiegu dokumentu, dla którego możliwe jest wypełnienie opisu analitycznego (np. zamknięty dokument FS) możliwe jest ustawienie, że wiązanie to obejmuje również przenoszenie opisu analitycznego. Jeśli dla takiego dokumentu zostanie dodatkowo wskazany specjalnie oznaczony status, to w oknie etapu pojawia się zakładka pozwalająca wypełnić opis analityczny. Comarch ERP XL 47 Zmiany funkcjonalne w wersji

48 Rysunek 54 Zakładka: Opis analityczny w oknie etapu obiegu Przy zapisie etapu opis jest automatycznie przenoszony na dokument związany. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na dokumencie związanym opis został już wcześniej wypełniony. Wówczas przenoszenie odbywa się po wcześniejszej akceptacji użytkownika (wyświetlony komunikat z pytaniem). Możliwe jest również pobranie opisu analitycznego z dokumentu handlowego na dokument w obiegu oraz zatwierdzenie wypełnionego opisu. Wszystkie czynności wykonywane na opisie w obiegu podlegają tej samej kontroli, co opis na innych dokumentach systemowych (kontrola poprawności wypełnienia opisu, zgodność z wzorcem). Listę wymiarów analitycznych udostępnianych na dokumentach w obiegu można samodzielnie ograniczyć. Służy temu nowy parametr w definicji wymiarów innych niż systemowe. Pozostałe wymiary będzie można w miarę potrzeb wypełnić bezpośrednio na dokumencie handlowym. 3. Wydruk książki nadawczej Rysunek 55 Nowy parametr w definicji wymiaru analitycznego Po wypełnieniu odpowiednich danych na liście: Książka nadawcza (waga przesyłki, koszt oraz numer nadawczy) możliwe jest wydrukowanie pełnej listy przesyłek realizowanych we wskazanym okresie czasu. Jeśli dane 48 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

49 zostaną zawężone do jednego dnia, to otrzymujemy wydruk, którym można posługiwać się w obsługującej danego kontrahenta jednostce Poczty Polskiej. Dane na wydruku są wymagane przy obsłudze korespondencji firmowej. Rysunek 56 Wydruk Książka nadawcza Business Intelligence 1. Wprowadzenie Wersja Comarch ERP XL wzbogacona została po stronie modułu Business Intelligence w wiele ciekawych funkcjonalności. Do najważniejszych należą: optymalizacja kontrolki OLAP, wprowadzenie wersji 64 bitowej aplikacji, rozwój subskrypcji, zmiany w obszarach analitycznych. Dzięki dużym nakładom pracy, jakie zostały poświęcone w ostatnich wersjach na rozwój kontrolki OLAP, a także udostępnieniu migratora raportów OWC, podjęta została decyzja o wycofaniu z systemu kontrolki OWC. W związku z tym, w wersji Comarch ERP XL wycofano raporty OLAP OWC oraz MDX/SQL OWC. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w planach migracyjnych systemu. Wierzymy, że nowy typ raportów zaspokoi wszelkie wymagania nawet najwybredniejszego użytkownika i umożliwi łatwą i przyjemną pracę z raportami. 2. Rozwój obszarów analitycznych 2.1. Kostka Logistyka Rozszerzenie analizy zamówień Dodano możliwość analizy dokumentów zamówień w przecięciu z adresem kontrahenta docelowego. Umożliwi to analizę w oparciu o definiowane na kontrahencie adresy wysyłek Modyfikacje Wymiarów Nowy atrybut wymiarów Dokument Dodany został atrybut Numer Obcy, rozszerzający możliwości analizowania powiązań między dokumentami. Comarch ERP XL 49 Zmiany funkcjonalne w wersji

50 2.3. Rozbudowa mechanizmu odświeżania danych w procesie transformacji W obecnej wersji rozbudowano mechanizm odpowiadający za proces ETL (ładowanie danych do hurtowni danych). Dotychczasowe rozwiązanie pozwalało na odświeżanie danych jedynie z dokładnością do miesiąca. Od wersji Comarch ERP XL wprowadzono możliwość odświeżania z dokładnością do dnia. Zmiany sposobu pobierania danych można dokonać edytując odpowiednie parametry ETL w Panelu Zarządzania. Dotychczasowe wartości parametrów zostaną dostosowane do nowej funkcjonalności w procesie migracji (tak aby po migracji baz istniejąca konfiguracja nie uległa zmianie). 3. Rozwój funkcjonalny raportów OLAP 3.1. Optymalizacja kontrolki OLAP Wewnętrzny silnik kontrolki został zoptymalizowany, co znacznie wpłynęło na wydajność raportów typu OLAP. Nie tylko skrócony został czas otwierania większych raportów, ale także zwiększyła się prędkość systemu podczas wykonywania przez użytkownika operacji na raporcie. Dla dużych raportów wzrost wydajności jest nawet kilkukrotny Wyróżnienie użytych na raporcie wymiarów i miar Funkcjonalność wyróżniania użytych miar i wymiarów pozwala w lepszym stopniu orientować się, które elementy znajdują się już na raporcie. Po przeciągnięciu do analizy miary lub wymiaru jest ona prezentowana pogrubioną czcionką na liście pól Ukrywanie miar na wykresie Rysunek 57 Lista pól raportu OLAP Miary przeciągnięte do tabeli można ukryć na wykresie. Dzięki temu będzie on bardziej czytelny i będzie prezentował tylko pożądane dane. Opcja do ukrywania miar znajduje się w menu kontekstowym nagłówków miar. 50 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

51 Rysunek 58 Ukrywanie miar na wykresie 4. Rozwój funkcjonalny raportów SQL/MDX 4.1. Raporty oparte o kilka baz SQL W raportach SQL dodano możliwość zdefiniowania kilku baz źródłowych SQL, na których generowany będzie raport. Dane ze wszystkich baz zostaną połączone i wyświetlone na jednej analizie. Bazy, na których generowane są raporty należy zaznaczyć na liście we właściwościach raportu. Bazy można dodawać i usuwać z listy za pomocą przycisków Dodaj/Usuń widocznych obok listy. Comarch ERP XL 51 Zmiany funkcjonalne w wersji

52 4.2. Aplikacja w wersji 64-bitowej Rysunek 59 Wybór baz źródłowych we właściwościach raportu W nowej wersji aplikacja działa również w trybie 64-bitowym dzięki czemu może w pełni wykorzystać zasoby systemowe. Umożliwi to przede wszystkim otwieranie raportów SQL z większą ilością danych niż do tej pory. 5. Automatyczna migracja raportów OWC Wersja Comarch ERP XL jest pierwszą, w której niedostępne będą Raporty OLAP OWC. W związku z tym podczas uruchamiania starych raportów OWC zostaną one automatycznie zmigrowane do raportów OLAP. Istnieje możliwość zapisania zmigorwanego raportu i usunięcia starej wersji. 6. Migracja alokacji kosztów Funkcjonalność migracji alokacji kosztów wprowadzonej w wersji poprzedniej systemu Comarch ERP XL, pozwala na łatwe przeniesienie wyników prac do kostki analitycznej w nowej wersji systemu. 7. Subskrypcje 7.1. Subskrypcje SMS i SMS W nowej wersji pojawiły się dodatkowe rodzaje subskrypcji: SMS i SMS . Subskrypcje te umożliwiają zdefiniowanie dowolnej treści wiadomości lub SMS jaka zostanie wysłana do odbiorcy. W treść wiadomości można za pomocą parametrów wykorzystujących zapytania SQL wstawiać wartości pobierane z bazy danych SQL zdefiniowanej w subskrypcji. W zależności od rodzaju subskrypcji są one wysyłane na adresy lub numery telefonów zdefiniowane we właściwościach subskrypcji. 52 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

53 7.2. Ujednolicony Serwis Subskrypcji Rysunek 60 Treść subskrypcji SMS W wersji zmieniono działanie serwisu subskrypcji. Do tej pory dla każdego zestawu baz BI istniała osobna usługa serwisu subskrypcji. Od tej wersji istnieje tylko jedna usługa o nazwie RBSS_XLBI, która obsługuje wszystkie zestawy baz i wysyła zapisane w nich subskrypcje Możliwość filtrowania subskrypcji według odbiorcy Lista subskrypcji wzbogacona została o pole umożliwiające filtrowanie jej elementów po odbiorcy raportów. Wybierając w filtrze danego użytkownika, lista subskrypcji zostanie zawężona do tych obiektów na których jest on jedynym odbiorcą, jednym spośród kilku lub należy do grupy adresatów. 8. Web Reports Book 8.1. Rozwój funkcjonalny raportów OLAP Nowe typy wykresów W wersji dodano kilka nowych typów wykresów (np. StacekdArea). Comarch ERP XL 53 Zmiany funkcjonalne w wersji

54 Rysunek 61 Nowy typ wykresu Przeciąganie pojedynczych poziomów hierarchii W nowej wersji umożliwiono przeciąganie na raport i analizowanie pojedynczych poziomów hierarchii. Rysunek 62 Pojedynczy poziom hierarchii na raporcie Eksport raportów Dodano rozbudowaną opcję eksportu raportów do wielu formatów, m. in. XLS, PDF, JPG. Raporty można eksportować w formie tabeli, wykresu lub tabeli i wykresu jednocześnie. Raporty można eksportować do pliku, nowego okna przeglądarki lub przekazać bezpośrednio do druku. Na wyeksportowanych raportach wyświetlane są filtry założone na poszczególne pola. 54 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

55 Rysunek 63 Eksport raportu Rysunek 64 Wyeksportowany raport Rozwój wykresów Dodano kilka nowych funkcjonalności dla wykresów. Są to m.in.: możliwość zmiany rozmiaru wykresu, możliwość wyświetlania na wykresie tylko danych dotyczących aktywnej strony tabeli. tooltipy na wykresach. Comarch ERP XL 55 Zmiany funkcjonalne w wersji

56 Rysunek 65 Zmiana rozmiaru wykresu Rysunek 66 Wykres tylko dla widocznej strony Rysunek 67 Tooltip na wykresie 56 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

57 Ukrywanie miar na tabeli Umożliwiono ukrywanie nagłówków miar na tabeli dzięki czemu zajmują one mniej miejsca a wygląd tabeli jest bardziej czytelny. Rysunek 68 Ukrywanie miar na tabeli Podstawowe kolorowanie i kolejność stosowania formatowania Dodano opcję pozwalającą określić automatyczne kolorowanie wartości w zależności od zadanej wartość. Umożliwiono również wybór pierwszeństwa formatowania, w przypadku jeśli jest ono zdefiniowane zarówno dla wierszy jak i kolumn. Rysunek 69 Automatyczne kolorowanie Współpraca z Comarch ERP Optima Kadry i Płace 1. Synchronizacja archiwalności projektów Od najnowszej wersji systemu Comarch ERP XL parametr: Archiwalny ustawiony na Projekcie w Comarch ERP Optima jest synchronizowany do tego samego obiektu w Comarch ERP XL. W obu bazach wpisy powinny być więc identyczne. Obsługa tego parametru została uwzględniona również w mechanizmach importu danych do systemu Comarch ERP XL wykonywanego z poziomu obu zsynchronizowanych systemów. Comarch ERP XL 57 Zmiany funkcjonalne w wersji

58 Uwaga: Ponieważ w poprzedniej wersji Comarch ERP XL w trakcie synchronizacji parametr: Archiwalny był ignorowany, to może zaistnieć sytuacja, w której w obu bazach jego ustawienie na zsynchronizowanych projektach jest różne. Dlatego w wersji po konwersji bazy należy wykonać eksport danych z Comarch ERP Optima do Comarch ERP XL w celu uzgodnienia archiwalności projektów w obu bazach. Wykonujemy go w systemie Comarch ERP Optima z menu Narzędzia/Importy/Eksport danych do systemu Comarch ERP XL. Współpraca z Comarch ERP e-sklep Comarch ERP XL w wersji współpracuje z aplikacją Comarch ERP e-sklep w wersji Zmiany na karcie towaru 1.1. Kalkulacja dostaw W przypadku towarów wielkogabarytowych lub niestandardowych sprzedawca lub administrator może określić koszt na karcie towaru dla jednostki sprzedaży tego towaru w walucie systemowej. W tym celu zamieniono dotychczasowe parametry dotyczące Indywidualnego kosztu dostawy na karcie towaru, na zakładce: Aplikacje, na trzy opcje: Tak, Nie, Określony, z możliwością wpisania wartości kosztu oznacza, że indywidualny koszt dostawy jest określony i równy wartości wprowadzonej w polu obok. Informacja o tym czy koszt dostawy dla danego towaru jest indywidualny czy nie oraz czy został określony w Comarch ERP XL, synchronizowana jest do Comarch ERP e-sklep, łącznie z wartością kosztu, jeśli ten został określony Słowa kluczowe W wersji wprowadzono nowe pole na zakładce: Aplikacje: Słowa kluczowe (wyszukiwanie), obok dotychczas istniejącego pola: Słowa kluczowe, którego etykieta teraz została uzupełnione o frazę: (pozycjonowanie). W polu: Słowa kluczowe (pozycjonowanie), tak jak do tej pory, powinny być wprowadzone słowa kluczowe wykorzystywane w pozycjonowaniu e-sklepu. Nowe pole: Słowa kluczowe (wyszukiwanie), powinno zawierać słowa kluczowe wykorzystywane przy wyszukiwaniu towarów w e-sklepie. Takie same zmiany wprowadzone zostały na zakładce: Opisy i tłumaczenia, na tłumaczeniu dla poszczególnych języków URL W wersji wprowadzono również na zakładce: Aplikacje nowe pole: URL. W polu tym należy zapisywać link do towaru, dotyczący pozycjonowania towarów w sklepie internetowym, np. w linku: będzie to część: woda-mineralna. W ten sposób link do towaru został uniezależniony od nazwy towaru. Taka sama zmiana wprowadzona została na zakładce: Opisy i tłumaczenia, na tłumaczeniu dla poszczególnych języków. 58 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

59 Rysunek 70 Karta towaru, zakładka Aplikacje, nowe opcje dla Indywidualnego kosztu dostawy oraz nowe pola: URL i Słowa kluczowe (wyszukiwanie) 2. Zmiany na grupie towarowej 2.1. Zmiany dla wzorca W związku ze zmianami na karcie towaru w wersji na wzorcu grupy towarowej wprowadzono następujące zmiany: a) Wprowadzono trzy opcje dla Indywidualnego kosztu dostawy (rozdz. 1.1), b) Dodano pole: Słowa kluczowe (wyszukiwanie) i dodano do etykiety pola: Słowa kluczowe frazę: (pozycjonowanie) (rozdz. 1.2), c) Dodano pole: URL (rozdz. 1.3). Wszystkie wyżej wymienione zmiany uwzględniono w aktualizacji i przy dodawaniu nowych kart towarowych Zmiany dla grupy Synchronizacja atrybutów dla grupy towarowej Z Comarch ERP XL do Comarch e-sklep wysyłane są atrybuty przywiązane do grup towarowych, które mają zaznaczony parametr: Dostępność: e-sklep, o typie: Lista, Data lub Tekst i dla których przynajmniej jedna wartość jest wysyłana do e-sklepu razem z towarami. Atrybuty dodane do grupy towarowej są wykorzystywane w e-sklepie do przeszukiwania towarów w danej kategorii na pluginie: Filtr listy produktów. Takie wyszukiwanie kontekstowe ma zastosowanie w sklepach, gdzie grupy towarowe zawierają produkty o podobnych atrybutach (typu kolor lub rozmiar) i umożliwi klientowi znalezienie konkretnych produktów (np. buty skórzane od 200,00 zł, w kolorze czarnym, rozmiar 38, dostępne od ręki) URL W wersji wprowadzono również na zakładce: Tłumaczenia (grupy), dla konkretnego tłumaczenia pole URL. W polu URL należy zapisywać link do grupy towarowej, wykorzystywany do budowania adresu Http, np. Comarch ERP XL 59 Zmiany funkcjonalne w wersji

60 w linku: będzie to część: akcesoria-kobiece. W ten sposób link do grupy został uniezależniony od nazwy tej grupy. 3. Typ transakcji Dla kontrahentów synchronizowanych z aplikacji Comarch ERP e-sklep przesyłana będzie również informacja o typie kontrahenta, czyli czy jest on krajowy, unijny czy pozaunijny. Podobnie w przypadku zamówień synchronizowanych z aplikacji Comarch ERP e-sklep przesyłana będzie informacja o typie transakcji, czyli czy jest ona krajowa, unijna czy pozaunijna. Współpraca z Comarch ECM 1. Wstęp Comarch ECM to linia produktowa w obszarze Enterprise Content Management, zapewniająca kompleksowe zarządzanie dokumentami i procesami biznesowymi. System udostępnia innowacyjne i bogate funkcjonalności usprawniające pracę klientów w różnych branżach i działach w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych i papierowych oraz zarządzania ich obiegiem. Z Comarch ECM korzystają m.in. Accounting Plaza, Carrefour, Dallmayr, Hermes, Motorex, Puma, Röhlig Suus, Rungis Express, Suzuki, LeasePlan (Schweiz), ARBÖ i wiele innych Podstawowe funkcjonalności Rysunek 71 Comarch ECM Przechwytywanie danych Skanowanie, rozpoznawanie tekstu z obrazów (np. skanów faktur) OCR (optical character recognition) i kategoryzacja odczytanych danych (przyporządkowanie np. numeru faktury, daty wystawienia, kwot itp.), importy dokumentów strukturalnych i niestrukturalnych (MS Office, jpg, giff, , fax, pdf, audio, video, etc.) z różnorodnych źródeł (systemy ERP, F-K, logistyczne, platformy EDI, itp.) oraz eksporty danych Archiwizacja i zarządzanie dokumentami Różne sposoby organizacji dokumentów (foldery prywatne, publiczne, teczki), wersjonowanie, zmiany formatów (np. PDF do TXT, z DOCX do PDF, itp.), linki publiczne (dostęp do dokumentu również dla osób nie 60 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

61 będących użytkownikami systemu), podgląd dokumentów w różnych formatach z poziomu przeglądarki WWW (np. DOC, DOCX, PPT, PDF i wiele innych) Wyszukiwanie danych Szybkie, zaawansowane, pełnotekstowe (m.in. po treści zarówno z plików, jak również ze skanów/obrazów) Zarządzanie uprawnieniami Definicje dostępu do dokumentów, typów dokumentów, folderów, procesów itd Graficzne projektowanie procesów Modelowanie procesu drag n drop, możliwość integracji z systemami zewnętrznymi (np. pobranie słowników z innego systemu jako krok procesu), zadania prywatne (na konkretnego użytkownika), publiczne (dla grupy pracowników np. Księgowości czy Sekretariatu) Realizacja zdefiniowanych procesów biznesowych Zarządzanie przepływem zadań, możliwość konsultacji przez wykonawców zadań z innymi pracownikami, załączniki, komentarze do zadań, podgląd historii realizacji zadania, wyznaczanie kamieni milowych Procesy Ad-hoc Wykorzystywane do szybkich weryfikacji lub akceptacji poszczególnych wersji dokumentu z innymi pracownikami niezależnie od zdefiniowanych w systemie modeli obiegu dokumentów Monitoring procesów Przypomnienia, terminy wykonania (deadline y), ścieżki eskalacyjne (przy przekroczonym terminie wykonania może być wysyłane powiadomienie czy przekierowanie zadania na kierownika), raportowanie czasów wykonania zadań oraz opóźnień Raportowanie Raportowanie na podstawie dowolnych danych z systemu Business Intelligence (dane procesowe, dane dokumentowe) Integracje Integracje z MS Sharepoint, MS Outlook, Comarch EDI i wieloma innymi systemami Pełne wsparcie międzynarodowe Wielojęzyczny interfejs dostępny w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, tureckim Odbiorcy aplikacji Comarch ECM przeznaczony jest dla firm, którym zależy na kompleksowej obsłudze dokumentu i elastycznym obiegu pomiędzy pracownikami i działami, z naciskiem na: Zarządzanie wersjami dokumentów tworzenie różnych wersji, dostęp do wersji historycznych, procesy weryfikacji i akceptacji danej wersji dokumentu przez wskazanych pracowników. Bezpieczną archiwizację z zaawansowanym zarządzaniem uprawnieniami. Zaawansowane możliwości wyszukiwania danych (np. zawartych w zeskanowanej fakturze), rozpoznawanie danych z obrazów oraz dostęp do dokumentu w różnych formatach (zmiany formatów np. TIF do DOCX oraz podgląd różnych typów dokumentów niezależnie od posiadanego oprogramowania natywnego np. podgląd DOCX z poziomu WWW bez konieczności posiadania MS Word). Elastyczne i szerokie modelowanie procesów, z użyciem graficznego Projektanta umożliwiającego zamodelowanie procesu zarówno w powiązaniu do dokumentu (np. obieg faktury) jak i bez (np. planowanie urlopu) z wydajnym silnikiem BPM (Business Process Management). Comarch ERP XL 61 Zmiany funkcjonalne w wersji

62 Szybkie konsultacje i akceptacje dokumentu i jego różnych wersji przez wskazanych pracowników (procesy Ad-hoc), niezależnie od zamodelowanych procesów z historią prezentowaną w kontekście danego dokumentu. Możliwości integracyjne zarówno dla procesów biznesowych (pobieranie czy przekazywanie danych z procesu do innych systemów) jak i dokumentów (eksporty, importy, pluginy do pakietu MS Office, itp.). Comarch ECM to również pełen outsourcing obsługi dokumentów papierowych - zarządzanie papierowymi oryginałami, przygotowanie do skanowania i skanowanie, logistyka dokumentów papierowych, zarządzanie wypożyczeniami, transport oraz powiązanie oryginałów papierowych z ich elektronicznymi obrazami. 2. Integracja z Comarch ERP XL Integracja Comarch ERP XL z Comarch ECM pozwala na eksport dokumentów do systemu Comarch ECM (Enterpise Content Management). Eksportowane mogą być następujące typy dokumentów: Faktura sprzedaży, Wydanie zewnętrzne. Eksport dokumentów odbywa się poprzez Procesy. Dodana została nowa akcja kluczowa Eksport do ECM. Odpowiada ona za wygenerowanie dokumentu PDF oraz przesłanie go wraz z innymi danymi o dokumencie (akronim kontrahenta, data wystawienia itp.) do ECM Konfiguracja Konfiguracja ogólna Aby umożliwić współpracę z Comarch ECM należy najpierw ustawić wymagane parametry w Konfiguracji ogólnej systemu Comarch ERP XL na zakładce: ECM. Rysunek 72 Konfiguracja, zakładka: ECM Użytkownik nazwa użytkownika w systemie ECM Hasło hasło użytkownika w systemie ECM Adres adres, pod którym znajduje się serwer z API ECM Port port, na którym nasłuchuje serwer ECM Klasa dokumentu nazwa skrócona klasy dokumentu zdefiniowanej przez Administratora systemu ECM 62 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

63 Id folderu numer wskazujący, w którym folderze powinny zapisać się eksportowane dokumenty Wymagania co do klasy dokumentu. Klasa dokumentu musi definiować następujące indeksy Indeks Nazwa skrócona Typ Akronim kontrahenta AKRONIM_KONTRAHENTA Ciąg znaków Knt GidNumer KNT_GIDNUMER Liczba GidNumer Dokumentu GIDNUMER_DOKUMENTU Liczba Typ Dokumentu TYP_DOKUMENTU Ciąg znaków Numer Dokumentu NUMER_DOKUMENTU Ciąg znaków Wartość netto WARTOSC_NETTO Liczba (Zakres: 4) Wartość vat WARTOSC_VAT Liczba (Zakres: 4) Operator Wystawiający OPERATOR_WYSTAWIAJACY Ciąg znaków Operator Wystawiający GidNumer OPERATOR_WYSTAWIAJACY_GIDNUMER Liczba Operator Zatwierdzający OPERATOR_ZATWIERDZAJACY Ciąg znaków Operator Zatwierdzający GidNumer OPERATOR_ZATWIERDZAJACY_ GIDNUMER Liczba Data Wystawienia DATA_WYSTAWIENIA Data 2.2. Obsługa eksportu do Comarch ECM Dokumenty są eksportowane do Comarch ECM z wykorzystaniem mechanizmu procesów. W definicji procesów definiowanych dla Faktury sprzedaży oraz Wydania zewnętrznego umożliwiono dodanie zadania z akcją kluczową: Eksport do ECM. Rysunek 73 Definicja procesu dla Faktury sprzedaży, Comarch ERP XL 63 Zmiany funkcjonalne w wersji

64 Rysunek 74 Przykład zdefiniowanego procesu Rysunek 75 Wykonanie akcji kluczowej: Eksport do ECM W czasie wykonania akcji kluczowej: Eksport do ECM, w systemie Comarch ECM, we wskazanym w konfiguracji folderze zostaje zapisany dokument należący do klasy podanej w konfiguracji. Nazwą dokumentu w Comarch ECM jest numer dokumentu z Comarch ERP XL. 64 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

65 Rysunek 76 Comarch ECM, Repozytorium, Wybrany folder Wraz z dokumentem przesłanym do Comarch ECM przesyłane są następujące dane: Akronim kontrahenta GidNumer kontrahenta GidNumer dokumentu Typ dokumentu Numer dokumentu Wartość wartość netto i wartość VAT Operator wystawiający GidNumer, Akronim Operator zatwierdzający GidNumer, Akronim Data wystawienia Dane te można zobaczyć we właściwościach dokumentu na zakładce Wartości indeksów. Comarch ERP XL 65 Zmiany funkcjonalne w wersji

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyróżniki Systemu. Wersja: 11.0

Podstawowe wyróżniki Systemu. Wersja: 11.0 Podstawowe wyróżniki Systemu Wersja: 11.0 ELEMENTY WSPÓLNE Nowy interfejs (wersja BETA) o Wersja 11.0 dostępna jest w dwóch wersjach interfejsowych, dotychczasowej oraz bazującej na bazie nowej wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android. Wersja 1.5

Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android. Wersja 1.5 Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android Wersja 1.5 Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Poprawiono... 5 3. Ogólne... 5 3.1 Nowości... 5 3.2 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 12 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji. Wersja: 2014.1

Biuletyn techniczny. Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji. Wersja: 2014.1 Biuletyn techniczny Tworzenie i zamykanie inwentaryzacji Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo