Zatwierdzony przez WOJEWODĘ LUBELSKIEGO Andrzeja Kurowskiego dnia 2 marca 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzony przez WOJEWODĘ LUBELSKIEGO Andrzeja Kurowskiego dnia 2 marca 2004 r."

Transkrypt

1 Zatwierdzony przez WOJEWODĘ LUBELSKIEGO Andrzeja Kurowskiego dnia 2 marca 2004 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w LUBLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie, zwany dalej regulaminem, określa szczegółową organizację, zakres działania oraz tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, zwanego dalej Wojewódzkim Inspektoratem. 2 Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz.872, z późn. zm.), 2/ ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.), 3/ ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380, z późn. zm.), 1

2 4/ ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382, z późn. zm.), 5/ ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198, z późn. zm.), 6/ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 7/ ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), 8/ ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.), 9/ ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o słuŝbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.), 10/ Statutu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nadanego zarządzeniem nr 245 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 16, poz. 454, z późn. zm.), 11/ niniejszego regulaminu, który jest częścią regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Wojewódzki Inspektorat jako aparat pomocniczy Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej w województwie i obejmuje swoim zasięgiem teren województwa lubelskiego. 2. Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budŝetową, zaś Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jest dysponentem budŝetu trzeciego stopnia. 3. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu mieści się w Lublinie, przy ulicy Radziwiłłowskiej 5. 2

3 4 Wojewódzki Inspektorat zapewnia właściwemu terytorialnie Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu realizację zadań ustalonych w ustawie Prawo farmaceutyczne i w przepisach odrębnych oraz w ogólnych kierunkach działania organów Inspekcji Farmaceutycznej, ustalonych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, zwany dalej Wojewódzkim Inspektorem, przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, zwanego dalej Zastępcą Wojewódzkiego Inspektora, kierowników delegatur oraz kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu 2. Wojewódzki Inspektor wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Farmaceutycznej określone w ustawie Prawo farmaceutyczne i przepisach odrębnych Wojewódzki Inspektorat prowadzi działalność na podstawie rocznych planów kontroli. Plan ten zatwierdza Wojewódzki Inspektor i przedstawia Wojewodzie oraz Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. 2. Wojewódzki Inspektor realizuje budŝet Wojewódzkiego Inspektoratu w oparciu o przepisy dotyczące jednostek budŝetowych. 7 Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania pracodawcy i jest przełoŝonym wszystkich pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu. 3

4 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA 8 W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą delegatury, działy oraz samodzielne stanowiska pracy Delegaturami Wojewódzkiego Inspektoratu kierują kierownicy delegatur podlegli bezpośrednio Wojewódzkiemu Inspektorowi. 2. Wojewódzki Inspektor moŝe upowaŝnić kierownika delegatury do prowadzenia spraw i wydawania na terenie swojego działania decyzji administracyjnych. 3. Wojewódzki Inspektor moŝe podejmować wszelkie czynności, naleŝące z mocy upowaŝnienia do kierownika delegatury, jeŝeli uzna to za niezbędne ze względu na wagę lub charakter sprawy. 4. Wojewódzki Inspektor moŝe zlecać inspektorom farmaceutycznym wykonywanie zadań Inspekcji Farmaceutycznej poza obszarem ich działania określonym w 10 regulaminu. 10 Terytorialny zasięg działania Wojewódzkiego Inspektoratu: 1/ Delegatura w Białej Podlaskiej ma swoją siedzibę w Białej Podlaskiej, ul. Okopowa 3 i obejmuje swoim zasięgiem powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński i grodzki Biała Podlaska, 2/ Delegatura w Chełmie ma swoją siedzibę w Chełmie, ul. Plac Niepodległości 1 i obejmuje swoim zasięgiem powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski i grodzki Chełm, 3/ Delegatura w Zamościu ma swoją siedzibę w Zamościu, ul. Partyzantów 3 i obejmuje swoim zasięgiem powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski i grodzki Zamość. 4

5 4/ Wojewódzki Inspektorat w Lublinie obejmuje bezpośrednim nadzorem powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki, lubelski i grodzki Lublin Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jest powoływany i odwoływany przez Wojewodę Lubelskiego na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 2. Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego powołuje i odwołuje Wojewoda Lubelski na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. 3. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego: 1/ wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, 2/ prowadzi sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych, 3/ dodatkowo ma powierzone samodzielne stanowisko pracy. 4. JeŜeli Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie pełni obowiązków słuŝbowych, zakres zastępstwa Zastępcy rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. 5. Pracą komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu kierują ich kierownicy mający kwalifikacje inspektora farmaceutycznego Strukturę organizacyjną i obsadę etatową poszczególnych komórek Wojewódzkiego Inspektoratu określa Wojewódzki Inspektor, kierując się zakresem aktualnie wykonywanych zadań. 2. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu w Lublinie wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy : 1/ Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny -WIF, 2/ dział nadzoru nad aptekami WIF/A, 5

6 3/ dział obsługi finansowej WIF/K, 4/ samodzielne stanowisko pracy d.s. nadzoru nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, prekursorami oraz obrotem poza aptekami WIF/P, 5/ samodzielne stanowisko pracy d.s. nadzoru nad punktami aptecznymi oraz nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych znajdujących się w obrocie - WIF/W, 6/ samodzielne stanowisko pracy d.s. nadzoru nad obrotem hurtowym WIF/H, 7/ samodzielne stanowiska pracy do spraw: a) radca prawny WIF/R, b) obsługi organizacyjno-administracyjnej WIF/S, c) obsługi osobowo-kancelaryjnej WIF/O, d) informatyk WIF/I, 8/ Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej WIF/OB, 9/ Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie Delegatura w Chełmie WIF/OC, 10/ Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie Delegatura w Zamościu WIF/OZ. 3. Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 13 Tryb postępowania i załatwiania korespondencji oraz spraw w Wojewódzkim Inspektoracie reguluje instrukcja kancelaryjna. podstawie: 14 Gospodarka księgowa w Wojewódzkim Inspektoracie prowadzona jest na 6

7 1/ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), 2/ ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113, poz. 1186, z późn. zm.), 3/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), 4/ zarządzenia Wojewódzkiego Inspektora nr 3/2003 r. z dnia 17 czerwca 2003 r. określającego organizację i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, obieg dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowy plan kont. 15 Tryb pracy, prawa i obowiązki pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu reguluje regulamin pracy. ROZDZIAŁ III ZADANIA INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania i kompetencje Inspekcji Farmaceutycznej w imieniu Wojewody Lubelskiego. 2. Wojewódzki Inspektor, jeŝeli ustawa nie stanowi inaczej, jest organem właściwym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w prawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej oraz w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych na obszarze województwa lubelskiego Wojewódzki Inspektor jako organ wydaje decyzje w sprawach: 7

8 1/ udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki i punktu aptecznego, 2/ wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej - na terenie swego działania - produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, Ŝe dany produkt lub wyrób nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce, 3/ wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej na terenie swego działania - produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, Ŝe dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymogom jakościowym, 4/ wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych - na terenie swego działania towarów, którymi obrót jest niedozwolony, 5/ wstrzymania na terenie swego działania - w obrocie w hurtowni farmaceutycznej, aptece, punkcie aptecznym lub placówkach obrotu pozaaaptecznego, lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej wyrobów medycznych w przypadku podejrzenia, Ŝe dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymogom jakościowym, 6/ udzielania zwolnień aptek z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P. 2. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzór : 1/ nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, 2/ nad jakością i obrotem oraz warunkami wytwarzania produktów leczniczych będących środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami grupy I-R w zakresie ustalonym ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 3/ nad jakością i obrotem wyrobami medycznymi w zakresie ustalonym ustawą o wyrobach medycznych. 8

9 18 1. Do zadań Inspekcji Farmaceutycznej naleŝy w szczególności: 1/ kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, 2/ kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach, 3/ kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych, 4/ kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami z grupy I R, 5/ kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 6/ współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji, 7/ opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego, 8/ współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami, 9/ prowadzenie rejestrów: a/ aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, b/ udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych, c/ zwolnień aptek z prowadzenia środków odurzających grupy I - N i substancji psychotropowych grupy II P, d/ ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, e/ ksiąŝek narkotycznych, 10/ wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których moŝe być odbywany staŝ, 11/ opiniowanie warunków wytwarzania produktów leczniczych będących środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, 12/ współpraca z Urzędem Celnym w zakresie zagadnień związanych z importem i eksportem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 9

10 13/ wyraŝanie zgody na pełnienie funkcji kierownika apteki w wieku emerytalnym Wojewódzki Inspektor moŝe udzielać pracownikom Inspektoratu pisemnych upowaŝnień do wykonywania w jego imieniu określonych zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej. 2. Zadania wymienione w ust. 1 mogą wykonywać wyłącznie osoby mające kwalifikacje inspektorów farmaceutycznych określone przez ustawę. 3. Inspektorzy farmaceutyczni przy wykonywaniu zadań Inspekcji Farmaceutycznej kierują się zaleceniami Głównego Inspektora Farmaceutycznego. ROZDZIAŁ IV ZAKRESY ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU 1. Dział nadzoru nad aptekami : 20 1/ prowadzenie postępowania w zakresie zleconym przez Wojewódzkiego Inspektora i przygotowywanie decyzji dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, wygaszenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, 2/ opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę oraz lustracja apteki, 3/ kontrolowanie aptek ogólnodostępnych i zakładowych w zakresie sporządzania, obrotu, przechowywania produktów leczniczych i wyrobów 10

11 medycznych, warunków lokalowych oraz kwalifikacji osób wykonujących czynności fachowe, 4/ nadzór nad przerobem, przechowywaniem, zabezpieczeniem, obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i preparatami zawierających prekursory grupy I R oraz nad unieszkodliwieniem produktów leczniczych podrobionych, zepsutych sfałszowanych lub którym upłynął termin waŝności, a zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R, 5/ przygotowywanie decyzji w sprawie zwolnienia apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P, 6/ nadzór nad stanem zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne aptek ogólnodostępnych i zakładowych, 7/ przygotowywanie dokumentów w zakresie wydawania zezwoleń na zakup leków z grupy Lz, N, i P przez placówki słuŝby zdrowia, 8/ kontrolowanie właściwego oznakowania, informacji i reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 9/ współpraca z samorządem aptekarskim w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem zawodu aptekarza i technika farmaceutycznego oraz z zespołem konsultantów do spraw farmacji, 10/ współpraca z samorządem lekarskim i lekarsko weterynaryjnym, 11/ prowadzenie wykazów i dokumentacji podstawowej nadzorowanych jednostek, 12/ opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw. 2. Dział obsługi finansowej: 1/ organizacja i prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, 11

12 2/ sporządzanie planów wydatków i dochodów budŝetowych zgodnie z załoŝeniami prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, sporządzanie bilansu rocznego, 3/ sprawowanie kontroli wewnętrznej w Wojewódzkim Inspektoracie, 4/ nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków budŝetowych, 5/ współpraca z urzędami: Lubelski Urząd Wojewódzki, Urzędy Skarbowe, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 6/ organizacja postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych. 3. Samodzielne stanowisko pracy d.s. nadzoru nad obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz obrotem poza aptekami: 1/ kontrolowanie obrotu detalicznego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w placówkach obrotu pozaaptecznego, 2/ opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na placówkę obrotu pozaaptecznego, wydawanie zaświadczeń o spełnieniu przez placówkę wymogów lokalowych i kadrowych, 3/ sprawowanie nadzoru nad środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami z grupy I-R (z wyłączeniem aptek) w zakresie: a/ wydawania zezwoleń na ich zakup w celach leczniczych indywidualnym i grupowym praktykom lekarskim i weterynaryjnym, b/ przechowywania, zabezpieczenia i obrotu powyŝszymi środkami w indywidualnych i grupowych praktykach lekarskich i weterynaryjnych, c/ wydawanie zezwoleń na zaopatrzenie się w powyŝsze środki we wskazanych aptekach, d/ stosowania powyŝszych środków poza stacjonarnymi zakładami słuŝby zdrowia, e/ przywozu z zagranicy i wywozu za granicę powyŝszych środków, 12

13 f/ nabywania i stosowania powyŝszych środków w celach naukowych. 4/ współdziałanie z Urzędem Celnym w kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych eksportowanych i importowanych przez podmioty gospodarcze oraz nadsyłanych w przesyłkach pocztowych w zakresie: a/ sprawdzania prawidłowości stosowanych zezwoleń Ministra Zdrowia b/ nadzoru nad właściwym transportem tych środków, c/ klasyfikacji środków do zniszczenia lub przekazania na cele lecznicze, d/ niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów z grupy I-R przejętych przez Urząd Celny w postępowaniu karno skarbowym, 5/ współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 6/ kontrolowanie właściwego oznakowania, informacji i reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 7/ nadzór nad przywozem z zagranicy leków z darów w zakresie przydatności, toŝsamości, terminów waŝności, warunków transportu, przeznaczenia kontrola przestrzegania obowiązujących ofiarodawcę i odbiorcę leków zasad, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, 8/ prowadzenie wykazów i dokumentacji podstawowej nadzorowanych i kontrolowanych jednostek, 9/ opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, 10/ kontrolowanie pod względem merytorycznym działalności delegatur, 11/ organizowanie postępowania w sprawie zamówień publicznych udzielanych przez Wojewódzki Inspektorat, 12/ sprawdzanie niektórych wydatków budŝetowych pod względem merytorycznym. 13

14 4. Samodzielne stanowisko do spraw nadzoru nad punktami aptecznymi oraz nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych znajdujących się w obrocie: 1/ prowadzenie spraw dotyczących reklamacji, zgłoszenia niepoŝądanego działania produktów leczniczych oraz incydentu medycznego, 2/ pobieranie próbek produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptekach, punktach aptecznych i hurtowniach farmaceutycznych w ramach Planowej Kontroli Państwowej i przekazywanie ich do badań, 3/ pobieranie próbek leków recepturowych i przekazywanie ich do analizy, 4/ przygotowywanie decyzji wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych na terenie województwa, 5/ prowadzenie rejestrów: a/ udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, b/ udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych, c/ zwolnień aptek z prowadzenia środków odurzających grupy I - N i substancji psychotropowych grupy II P, d/ ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. 6/ opracowywanie złoŝonych wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki i punktu aptecznego, 7/ kontrolowanie punktów aptecznych, 8/ nadzór nad warunkami wytwarzania, jakością i dystrybucją środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów grupy I-R, 9/ kontrolowanie właściwego oznakowania, informacji i reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 10/ prowadzenie wykazów i dokumentacji podstawowej nadzorowanych jednostek, 14

15 11/ opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw. 5. Samodzielne stanowisko do spraw nadzoru nad obrotem hurtowym: 1/ przeprowadzanie kontroli okresowych, sprawdzających i doraźnych hurtowni farmaceutycznych, składów celnych i konsygnacyjnych, 2/ sprawowanie nadzoru nad jakością, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 3/ nadzór nad obrotem, przechowywaniem, zabezpieczeniem i transportem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I -R w hurtowniach farmaceutycznych, 4/ zabezpieczanie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R przeznaczonych do unieszkodliwienia w hurtowniach farmaceutycznych i hurtowniach leków weterynaryjnych, 5/ nadzór nad hurtowniami weterynaryjnymi posiadającymi zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót substancjami psychotropowymi stosowanymi wyłącznie dla zwierząt, 6/ opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na hurtownię farmaceutyczną, pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz hurtowni starającej się o zezwolenie na prowadzenie importu docelowego, 7/ prowadzenie ewidencji przekazywanie informacji o zakończeniu działalności aptek, hurtowni farmaceutycznych, sklepów zielarsko-drogeryjnych, sklepów zielarsko-medycznych, 8/ opiniowanie pomieszczeń komór przeładunkowych. 15

16 21 6. Samodzielne stanowiska pracy: radcy prawnego, do spraw obsługi organizacyjno-administracyjnej, do spraw obsługi osobowo-kancelaryjnej oraz informatyka: 1/ Radca prawny: a/ udzielanie opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu, b/ przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, c/ udzielanie opinii i porad prawnych w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, d/ opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora, e/ wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059), f/ organizacja postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych. 2/ Stanowisko pracy do spraw obsługi organizacyjno-administracyjnej: a/ prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie pism, kierowanie ruchem interesantów, b/ prowadzenie kancelarii, rejestr pism wpływających, wysyłka pism, c/ prowadzenie spraw gospodarczych, zaopatrywanie Inspektoratu w materiały i urządzenia biurowe, techniczne, druki i wydawnictwa, d/ prowadzenie kasy, e/ przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków. 3/ Stanowisko pracy do spraw obsługi osobowo-kancelaryjnej: 16

17 a/ przygotowywanie dokumentacji dotyczącej angaŝowania i zwalniania pracowników, b/ prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników, c/ prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czasu pracy pracowników: listy obecności, urlopy, zwolnienia, delegacje, d/ prowadzenie ewidencji zwolnień chorobowych i urlopów okolicznościowych, e/ prowadzenie dokumentacji związanych z podwyŝkami płac pracowników, f/ prowadzenie spraw socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu, g/ prowadzenie rejestru pieczątek urzędowych, h/ prowadzenie archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu, i/ prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, j/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej. 4. Informatyk: a/ montaŝ, konfiguracja, serwis sieci komputerowej, b/ instalacja, konfiguracja i administracja serwerami, c/ obsługa programów komputerowych, d/ obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, e/ współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie zbierania danych do Biuletynu Informacji Publicznej f/ prowadzenie spraw związanych z obronnością Delegatury wykonują na terenie swojego działania zadania merytoryczne określone w 18 ust.1 pkt Delegatury wykonują czynności pomocnicze w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych. 17

18 22 1. Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu naleŝy w szczególności : 1/ organizowanie pracy, 2/ dąŝenie do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków i środków niezbędnych do wykonywania przydzielonych im zadań i obowiązków, 3/ nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań podstawowych, załatwianiem spraw przez pracowników, 4/ kontrolowanie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i słuŝbowej, 5/ dbałość o doskonalenie zawodowe pracowników, 6/ podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia organizacji pracy i poprawy jej efektywności oraz zwiększenia odpowiedzialności pracowników za wykonywanie powierzonych im zadań, 2. Kierownicy Delegatur, kierownicy działów, osoby na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiadają bezpośrednio przed Wojewódzkim Inspektorem za organizację pracy w komórkach, naleŝyte wykonywanie zadań określonych w regulaminie oraz za załatwianie spraw na podstawie udzielonych im imiennych upowaŝnień. 3. Wojewódzki Inspektor przydziela kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom indywidualne zakresy czynności określające ich zadania, obowiązki i zakres odpowiedzialności. ROZDZIAŁ V TRYB PRACY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU 23 18

19 1. Wojewódzki Inspektorat z siedzibą w Lublinie oraz delegatury, o których mowa w 10 niniejszego Regulaminu wykonują zadania określone w ustawie na podstawie rocznych planów pracy ustalonych przez Wojewódzkiego Inspektora oraz podejmują kontrole doraźne, jeŝeli wymagają tego okoliczności. 2. Wojewódzki Inspektor ustala plany pracy jednostek organizacyjnych opierając się na wskazanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego kierunkach działania i zaleceniach doraźnych. 3. Wojewódzki Inspektor przekazuje Wojewodzie Lubelskiemu i Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu roczne informacje o działalności Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej w terminie do 20 stycznia, a takŝe na ich Ŝądanie, bieŝące wyjaśnienia o swej działalności na terenie swego działania Wojewódzki Inspektor sprawuje kontrolę wewnętrzną organizacji, funkcjonowania i współdziałania delegatur, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy. 2. Kontrola wewnętrzna obejmuje w szczególności : 1/ realizację zadań wynikających z aktów normatywnych i planów pracy, 2/ rzetelność i terminowość załatwiania indywidualnych spraw obywateli Dokumenty w sprawach zezwoleń oraz wnioski w innych indywidualnych sprawach powinny być przyjmowane w kaŝdej jednostce Wojewódzkiego Inspektoratu określonej w 8 niniejszego regulaminu w zaleŝności od terytorialnego zasięgu działania określonego w 10 regulaminu. 2. Sprawy zastrzeŝone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora powinny być niezwłocznie przekazywane według właściwości

20 1. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu z siedzibą w Lublinie i w delegaturach. 2. Wojewódzki Inspektor i kierownicy delegatur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki od godz do Wojewódzki Inspektor oraz kierownicy delegatur zapewniają prawidłowe warunki przyjmowania interesantów. W Wojewódzkim Inspektoracie z siedzibą w Lublinie i delegaturach zamieszczona jest informacja: 1/ o godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu z siedzibą w Lublinie oraz delegatur, 2/ o przyjęciach interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Wojewódzkiego Inspektora i kierowników delegatur. 4. Na drzwiach kaŝdego pokoju umieszcza się numer oraz tabliczkę z nazwą działu lub stanowiska pracy Pisma wychodzące z Wojewódzkiego Inspektoratu podpisuje Wojewódzki Inspektor, jego zastępca lub pracownik upowaŝniony przez Wojewódzkiego Inspektora, a w delegaturach - kierownik delegatury. 2. Sposób postępowania z korespondencją wpływającą do Wojewódzkiego Inspektoratu z siedzibą w Lublinie i do delegatur oraz aktami spraw reguluje instrukcja kancelaryjna. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 28 Zmian w regulaminie dokonuje Wojewódzki Inspektor, a Wojewoda Lubelski. zatwierdza je 20

21 30 Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia Lubelskiego. przez Wojewodę Lublin, dnia r. 21

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO INPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w KIELCACH

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO INPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w KIELCACH Załącznik nr 10 do ZATWIERDZAM Zarządzenia nr 30/2002 z późn. zm. Wojewody Świętokrzyskiego z WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI dnia 24.04.2002 r. Włodzimierz Wójcik Kielce, dnia 16.12.2002 r. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W OPOLU

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr 1/11 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24 stycznia 2011 Zatwierdził: REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W OPOLU I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. WOJEWÓDZKIEGO INPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. WOJEWÓDZKIEGO INPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 04.05.2015 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO INPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO w KIELCACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W KATOWICACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W KATOWICACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W KATOWICACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2008.

SPRAWOZDANIE FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2008. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2008. 1. Informacja o stanie zatrudnienia Tabela 1. L.p. Kadra Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych (na

Bardziej szczegółowo

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0 III. Jakość leków. 1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: 35 analiz pozytywnych 35 w trakcie badania 0 IV. Ustalenia kontroli oraz wydane na ich podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 675/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 09 CZERWCA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 675/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 09 CZERWCA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 675/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 09 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie uzgodnienia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie za okres 1.01.2016-31.12.2016 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny jako INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA sprawuje nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje :

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 4.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH Załącznik do zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

w tym Apteki ogólnodostępne

w tym Apteki ogólnodostępne II. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2006 roku Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2006r. Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Zarządzenia nr 114/2011 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 czerwca 2011r. 1. Regulamin organizacyjny zwany

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2008r.

z dnia 30 kwietnia 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr. 21/2008 Dyrektora WORD w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin organizacyjny, określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Lokalowej, tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa organizację, zakres działania oraz tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U REGULAMIN ORGANIZACYJNY G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J Z/s W Z G I E R Z U Spis treści I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Zakres działania i zadania GOPS Organizacja GOPS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2004 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 2 grudnia 2004 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

* - kontrola recept na leki recepturowe na zlecenie NFZ (10 dni) ** - dokończenie kontroli okresowej z I kwartału (5 dni)

* - kontrola recept na leki recepturowe na zlecenie NFZ (10 dni) ** - dokończenie kontroli okresowej z I kwartału (5 dni) Lp I. Z e s t a w i e n i e w y k o n a n y c h k o n t r o l i w I I k w a r t a l e 2 0 0 4 r o k Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015.

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. Lp. Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2015 Ogółem w tym planowych Planowe Sprawdzające

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 10.09.2012 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/343/2006 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2006 r. sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu i nadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136 I. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2004 rok Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2004 Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu Podstawy prawne działania Inspektoratu: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 698 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 698 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 maja 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.06.19 15:36:03 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 698 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Podstawy prawne Ustawa z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2016.2142

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej Regulamin zawiera: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA BYSTRZYCKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich. Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM SPIS ROZDZIAŁÓW I. Postanowienia ogólne II. Zadania Biblioteki III. Struktura organizacyjna Biblioteki IV. Zadania komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRACA W INSPEKTORACIE

PRACA W INSPEKTORACIE PRACA W INSPEKTORACIE Wyniki naboru: rekrutacja 1-14.03.2012 r. Asystent w pracowni mikrobiologicznej. Po przeprowadzeniu naboru w celu zastępstwa na stanowisko Asystenta w pracowni mikrobiologicznej Laboratorium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 10 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 10 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu jednostce budŝetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Bytowie Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 6 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 6 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIAT CHOSZCZEŃSKI Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Choszcznie nr 454 z dnia 31.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH BRZEZINY 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zuŝycia paliw w województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PRAWO FARMACEUTYCZNE, APTEKI, HURTOWNIE LEKÓW, WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

SPIS TREŚCI 1. PRAWO FARMACEUTYCZNE, APTEKI, HURTOWNIE LEKÓW, WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH SPIS TREŚCI 1. PRAWO FARMACEUTYCZNE, APTEKI, HURTOWNIE LEKÓW, WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r....9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny określa typ placówki oraz szczegółową organizację Pogotowia Opiekuńczego przy

Bardziej szczegółowo