Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 2/17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17"

Transkrypt

1

2 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 2/17 SPIS TREŚCI portret inwestycji 1 konkurs piękności 7 kokpit inwestora 2 liczydło centusia 9 szkielet spółki 3 kalejdoskop 11 szybka wróżba 4 kulisy 12 o jamochłonie 5 mały druczek 17 PODSUMOWANIE INWESTYCYJNE ZAMET umocni swą ugruntowaną pozycję dostawcy maszyn i urządzeń. Są i będą dywidendy. Wartość jednej akcji ZAMET Industry S.A. szacujemy na 2,90 zł jako średnią wartość z wyceny metodami DCF i porównawczej wskaźnikowej dokonanych na bazie scenariusza podstawowego wyników działalności gospodarczej ZAMET Industry S.A., prognozowanego przez Mercurius Dom Maklerski. Zakładamy, że w 2013 roku ZAMET wypłaci 18 gr dywidendy na akcję zwykłą (z uwzględnieniem planowanej zaliczkowej wypłaty 5 gr w 2012 roku), w 2014 roku 18 gr, w 2015 roku 21 gr, a w 2016 roku 22 gr. Przy kursie z zamknięcia z dnia 11 lipca 2012 roku w wysokości 2,31 zł za akcję, stopa dywidendy wyniesie w kolejnych latach odpowiednio 7,8%, 7,8%, 9,1% i 9,5%. KOMENTARZ INWESTYCYJNY 80% kurs/wycena Oszacowana cena akcji w wysokości 2,90 zł jest wyższa o 25,5% od kursu akcji ZAMET Industry S.A. z dnia 11 lipca 2012 roku w wysokości 2,31 zł za akcję. ZAMET specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i konstrukcji na potrzeby podwodnego przemysłu wydobycia ropy i gazu, metalurgicznego, a także urządzeń przeładunkowych. Niewiele wskazuje na to, aby światowa konsumpcja paliw miała zmaleć. Lądowe zasoby paliw są ograniczone, a potencjał podwodnego wydobycia wciąż do końca nieznany. Coraz śmielsza eksploatacja złóż na morzach i oceanach doprowadzi do wzrostu zamówień na produkty Grupy w jednym z jej dwóch podstawowych obszarów działalności. Natomiast rozwój infrastrukturalny, energetyczny, logistyczny, budowlany i przemysłowy środkowej i wschodniej Europy pozwoli utrzymać działalność w pozostałych segmentach Spółki przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Biorąc pod uwagę wolne moce produkcyjne, których utrzymanie w pełnej sprawności jest możliwe przy inwestycjach nieprzekraczających amortyzacji, perspektywa stabilnych zysków na wyższym niż dotychczas poziomie rysuje możliwości dla regularnych wypłat atrakcyjnych dywidend. WYRÓŻNIKI INWESTYCYJNE 1. ekspozycja na rozwój podwodnego wydobycia paliw 2. konkurencyjny cenowo i godny zaufania dostawca wielkogabarytowych dóbr inwestycyjnych 3. istotna dźwignia operacyjna w przypadku wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych PODSUMOWANIE FINANSOWE Podsumowanie wartości prognozowanych w mln zł: P 2013P 2014P 2015P 2016P przychody 163,8 176,4 182,4 187,6 192,8 197,3 EBITDA 34,0 40,0 41,0 41,8 42,9 43,1 EBIT 27,9 33,8 35,2 36,1 37,1 37,9 zysk netto 24,4 25,3 26,1 26,9 28,1 28,9 dług netto 3,0 4,5 12,0 20,5 27,3 34,0 P wartości prognozowane przez Mercurius DM Podsumowanie wskaźników inwestycyjnych: P 2013P 2014P 2015P 2016P teraz cel teraz cel teraz cel teraz cel teraz cel teraz cel P/E 9,1 11,4 8,8 11,0 8,5 10,7 8,3 10,4 7,9 9,9 7,7 9,7 EV/EBITDA 6,6 8,3 5,4 6,9 5,1 6,5 4,8 6,2 4,5 5,9 4,4 5,7 EV/EBIT 8,1 10,1 6,4 8,1 6,0 7,6 5,6 7,2 5,3 6,8 5,0 6,5 P/BV 1,8 2,3 1,7 2,1 1,6 2,0 1,5 1,9 1,4 1,8 1,3 1,7 DY 7,8% 6,2% 7,8% 6,2% 7,8% 6,2% 9,1% 7,2% 9,5% 7,6% teraz dla kursu 2,31 zł, cel dla kursu 2,90 zł, DY stopa dywidendy dla akcji zwykłych * z uwzględnieniem planowanej zaliczkowej wypłaty dywidendy w wysokości 5 gr z zysku netto 2012 roku INFORMACJE O AKCJACH W OBROCIE NA GPW liczba wszystkich akcji ZAMET: Akcje ZAMET Industry S.A. dopuszczone do obrotu na GPW: liczba akcji: liczba akcji u akcjonariuszy z udziałem poniżej 5%: z dnia 11 lipca 2012 r. (bieżące) z Raportu Analitycznego (docelowe) kurs Akcji 2,31 zł 2,90 zł kapitalizacja Spółki 222,5 mln zł 279,2 mln zł wartość Akcji akcjonariuszy o udziale <5% 34,2 mln zł 42,9 mln zł

3 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 3/17 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prognozowany rachunek zysków i strat w tys. zł P 2013P 2014P 2015P 2016P CAGR 16r/11r przychody ze sprzedaży ,8% 20,5% koszt własny sprzedaży ,4% 18,1% zysk brutto na sprzedaży ,8% 26,2% koszty sprzedaży ,4% 18,1% koszty ogólnego zarządu ,5% 13,4% zysk na sprzedaży ,1% 34,2% pozostały wynik operacyjny ,0% 0,0% EBITDA ,9% 26,9% EBIT ,4% 36,1% wynik finansowy, w tym: n.d. 130,2% odsetki n.d. 135,3% zysk brutto ,4% 12,8% podatek i zmniejszenia ,9% 4,3% zysk netto ,4% 18,3% zysk netto dla Grupy ,4% 18,3% Prognozowana rentowność rentowność brutto na sprzedaży P 2013P 2014P 2015P 2016P ϕ r/11r 29,5% 31,2% 31,2% 31,0% 31,0% 30,9% 31,1% 4,8% rentowność na sprzedaży 18,0% 20,1% 20,2% 20,1% 20,1% 20,0% 20,1% 11,3% rentowność EBIT 17,0% 19,2% 19,3% 19,2% 19,3% 19,2% 19,2% 13,0% rentowność netto 14,9% 14,3% 14,3% 14,4% 14,6% 14,6% 14,5% 1,8% BILANS Prognozowany bilans aktywa [tys. zł] XII 2011 XII 2012P XII 2013P XII 2014P XII 2015P XII 2016P CAGR 16r/11r aktywa trwałe ,2% 1,1% wartości niematerialne ,5% 2,5% rzeczowe aktywa trwałe ,1% 0,5% pozostałe ,7% 19,8% aktywa obrotowe ,8% 32,9% zapasy ,9% 26,9% należności handlowe ,3% 23,6% środki pieniężne ,5% 64,6% aktywa finansowe ,4% 11,2% pozostałe ,8% 20,5% AKTYWA RAZEM ,3% 17,8% Prognozowany bilans pasywa [tys. zł] XII 2011 XII 2012P XII 2013P XII 2014P XII 2015P XII 2016P CAGR 16r/11r kapitał własny ,0% 34,1% kredyty i pożyczki ,4% 81,2% leasing finansowy ,8% 20,5% zadłużenie odsetkowe ,2% 79,6% pozostałe zobowiązania ,3% 29,3% handlowe ,2% 35,4% zaliczki na dostawy ,0% 53,6% podatkowe ,8% 20,5% z wynagrodzeń ,8% 20,5% rezerwy ,8% 20,5% pasywa finansowe n.d. n.d. inne ,8% 20,5% PASYWA RAZEM ,3% 17,8%

4 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 4/17 SZKLANA KULA NA 2012 ROK Trudna sytuacja makroekonomiczna w skali świata skłania do jeszcze większej racjonalności w działaniu gospodarczym. Z jednej strony jest to poszukiwanie konkurencyjnych cenowo dostawców. Z drugiej strony jest to unikanie niewiarygodnych dostawców, gdyż straty spowodowane awariami, przestojami, wyciekami, wypadkami itp. mogą być znacznie większe niż niewielkie oszczędności na etapie inwestycji i składania zamówienia na składnik aktywów. Jednocześnie należy pamiętać, że Grupa ZAMET z reguły sprzedaje dobra inwestycyjne, które mają służyć przez wiele lat i których jednostkowa wartość jest znacząca. WARUNEK KONIECZNY: KONKURENCYJNY CENOWO W produkcji, w której specjalizuje się Grupa ZAMET, wynagrodzenia stanowią lwią część kosztów stałych. Mimo niższej produktywności, jednostkowe koszty pracy w Polsce należą do jednych z niższych wśród krajów uprzemysłowionych (wg danych Eurostat, w 2011 roku, koszt roboczogodziny w euro w przypadku Polski wynosił 7,1 podczas gdy dla EA 17 było to 27,6). Co prawda w grę wchodzi nie tylko konkurencja europejska, ale również z całego świata (w tym z krajów z niższymi płacami niż w Polsce), niemniej jednak ostatecznie cena to nie jedyne kryterium wyboru dostawcy na rynku obsługiwanym przez ZAMET. WARUNEK WYSTARCZAJĄCY: GODNY ZAUFANIA Zaufanie po raz pierwszy kompetencje oraz możliwości Przy zamówieniach na dobra inwestycyjne o dużych wartościach, których realizacja trwa miesiącami, jakość i terminowość wykonania są kluczowe dla osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu z inwestycji przez odbiorcę produktu. Sprawność realizacji kontraktu przez dostawcę zależy od umiejętności i wyszkolenia załogi, długoletniego doświadczenia w realizacji różnorodnych konstrukcji, specyficznych możliwości technicznych, a także od płynności finansowej. Grupa ZAMET spełnia takie wymagania. Zaufanie po raz drugi odpowiedzialność za produkt W przypadku wadliwego wykonania produktu, zamawiającemu łatwiej dochodzić swoich roszczeń od producenta o dobrej kondycji finansowej i takiego, który nie może pozwolić sobie na utratę wizerunku, wypracowanego w trakcie kilkudziesięcioletniego funkcjonowania w branży. Producent, który podjąłby się danej realizacji na zasadzie eksperymentu z danym produktem, może nie mieć wystarczającej motywacji, by rozwiązać ewentualne problemy, związane z realizacją obsługiwanego kontraktu. ZAMET nie jest przypadkowym oferentem. Zaufanie po raz trzeci przestrzeganie praw autorskich O pozycji firm organizujących i dbających o zaplecze wydobywcze na morzu czy oceanie, decyduje głównie zaawansowania technologia. Zlecając swoim dostawcom produkcję, podmioty te przekazują projekty unikalnych rozwiązań technicznych. Wśród krajów o względnie niskich kosztach pracy, różnie bywa z zachowaniem praw autorskich często dochodzi do nielegalnego powielania rozwiązań i ich późniejszego wykorzystywania na własny rachunek. W tym względzie, do producentów z Polski, podlegającym wspólnotowym regulacjom europejskim, firmy z rynku podwodnego wydobycia paliw mają zaufanie i nie obawiają się sprzeniewierzenia powierzonego know how. ZAMET Industry ZAMET Budowa Maszyn Huta Zygmunt realizacja zlecenia: wg projektu klienta wg własnego projektu szczególne warunki obecność na liście referencje uzyskania zlecenia: kwalifikowanych dostawców doświadczenie przestrzeganie praw biuro konstrukcyjne autorskich pozostałe warunki kompetencje i możliwości techniczne uzyskania zlecenia: zdolność finansowania terminowość realizacji KRYZYS O DWÓCH OBLICZACH Prognozy makroekonomiczne Obecnie oczekuje się trudnej sytuacji makroekonomicznej w świecie, a w Europie w szczególności. Taka sytuacja nie będzie sprzyjać wzrostowi zamówień na produkty i usługi, oferowane przez Grupę ZAMET. Walka o zamówienia w okolicznościach, kiedy należy spodziewać się spadku ich liczby, może prowadzić do rywalizacji cenowej. Z drugiej strony, konkurenci o słabej sytuacji finansowej mogą nie przetrwać okresu dekoniunktury. Na koniec, paradoksalnie, dla ugruntowanego gracza o solidnych fundamentach jak Grupa ZAMET, okres kryzysu może zaowocować umocnieniem pozycji rynkowej i wzrostem zamówień od partnerów ograniczających ryzyko i składających zlecenia tylko do podmiotów wiarygodnych finansowo i technologicznie. Firmy wydobywcze będą prowadzić inwestycje w pozyskiwanie paliw z nowych podwodnych złóż, o ile kryzys nie doprowadzi do istotnego spadku cen paliw, co wydaje się jednak mało prawdopodobne. Natomiast popyt na produkty Grupy ZAMET z segmentu maszyny dla przemysłu hutniczego i innych gałęzi przemysłu jest i będzie uzależniony od prognoz wzrostu gospodarczego, w pierwszej kolejności dla Polski, a dalej głównie dla CEE i WNP. Prognoza produkcji wg MFW % r/r punkty procentowe dane rzeczywiste prognozy zmiana do poprzedniej prognozy produkcja świat 5,2 3,9 3,5 4,1 +0,2 +0,1 kraje rozwinięte 3,2 1,6 1,4 2,0 +0,2 +0,1 UE 2,0 1,6 0,0 1,3 +0,1 +0,1 CEE 4,5 5,3 1,9 2,9 +0,8 +0,5 WNP 4,8 4,9 4,2 4,1 +0,5 +0,3 Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook, kwiecień 2012.

5 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 5/17 RYNEK Źródło: Energyfiles Wydatki inwestycjyne oraz wydatki operacyjne na rynku offshore (mld USD) Wydatki na instalacje płytkowodne Wydatki na instalacje głębokowodne OFFSHORE: dynamiczny wzrost Według EIA (Energy Information Administration) średnia cena ropy za baryłkę (WTI Crude) wzrośnie o 9,5% w 2012 roku do ponad $104 a w 2013 utrzyma się na podobnym poziomie (spadek o 0,4%). Droga ropa będzie sprzyjać koncernom wydobywczym oraz inwestycjom w eksploatację złóż. Większość nowych odkryć zasobów ropy w ostatnich latach dotyczyło obszarów morskich. Szacuje się, że w związku z już dokonanymi odkryciami, w okresie najbliższych 10 lat nastąpi istotny wzrost popytu na urządzenia do podwodnego wydobycia ropy w związku z eksploatacją tych złóż. Duże znaczenie dla tego rynku ma również perspektywa rozpoczęcia eksploatacji najbardziej obiecującego regionu z punktu widzenia zasobów ropy i gazu tj., Morza Arktycznego, gdzie jak szacuje się zlokalizowane są zasoby o potencjale wydobywczym sięgającym około 90 mld baryłek ropy oraz 50 bln m 3 gazu. Obszar ten musi zostać zbadany, co będzie wiązać się z nakładami w segmencie offshore związanymi z badaniem dna morskiego oraz próbnymi odwiertami. Natomiast eksploatacja złóż zlokalizowanych w okolicach Morza Arktycznego to perspektywa około letnia. Obszarem szczególnej wagi dla Zamet jest rejon Morza Północnego, do którego kierowana jest większość zamówień ze spółki. Podczas gdy globalnie rynek offshore spodziewa się średniego tempa wzrostu do 2015 roku na poziomie 18%, to dla rejonu Morza Północnego do 2013 roku będzie to 37% a do 2015 roku 14%. Inne prognozy mówią o 12,5% wzroście do 2015 roku. Obiecująca przyszłość rynku offshore znajduje odzwierciedlenie w przychodach głównych uczestników tego rynku prognozowanych przez analityków. Ich łączna sprzedaż w 2012 roku, zgodnie z konsensusem rynkowym, powinna ukształtować się na poziomie o 21% wyższym niż przed rokiem. W latach tempo wzrostu będzie powoli spadać i wyniesie odpowiednio 12% w 2013 roku i 9,5% w 2014 roku. Prognoza cen ropy WTI Crude ($/baryłka) P2013P Źródło: EIA [mld $] Przychody Zamet z segmentu offshore na tle przychodów głównych uczestników rynku Spółki offshore [mln zł]

6 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 6/17 Do 2015 r. rynek stali nierdzewnej będzie rósł rocznie średnio od 6 do 8 proc. takie prognozy przedstawił niedawno australijski producent żelazochromu Ferro Metals. Ceny stali London Metal Exchange (USD/tona) Ceny aluminium London Metal Exchange (USD/tona) Wydatki na linie kolejowe oraz drogi i autostrady [mld PLN] ,5 2,6 3,0 3,0 3,2 4,1 1,3 1 0,8 0,4 0,4 0,9 1 0,9 1,4 2,4 3,2 5,5 6,6 3,6 2, P 2013P linie kolejowe Żródło: Mercurius DM, GDDKiA, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wydatki na realizację programu inwestycji kolejowych po 2013 roku wzrosną do 8,9 mld zł. 7,8 10,1 13,6 18,4 19,9 drogi krajowe i autostrady 26,4 3,7 24,6 8,1 16,7 8,6 HUTNICTWO: stabilne inwestycje ŚWIAT Prognozy World Steel Association (WSA) na lata zakładają kolejno 3,6% i 4,5% wzrost jawnego zużycia stali. Podobna tendencja będzie towarzyszyć zapotrzebowaniu na metale nieżelazne. Przyjmując utrzymanie historycznego, 10- procentowego poziomu zapasów, oznaczałoby to produkcję stali na poziomie Mt w 2012 oraz Mt w 2013 r. (wzrost o 41Mt i 111Mt względem 2011r.). Mimo optymistycznych prognoz, w naszej ocenie, inwestycje powinny pozostać stabilne z uwagi na rezerwy w wykorzystaniu zdolności wytwórczych (80%). Przyjmując szczytową wartość tego wskaźnika z 2008r. w wysokości 90%, pozwoliłoby to wyprodukować ok Mt stali bez konieczności nowych inwestycji w kapitał trwały. Niemniej dostrzegamy pewien potencjał wzrostu inwestycji wynikający z niskich cen stali oraz metali nieżelaznych, które w przypadku wielu hut mogą kształtować się poniżej kosztów wytworzenia. Może to prowadzić do dezinwestycji nieefektywnych kosztowo wytapialni i zastępowania ich obiektami o niższych kosztach jednostkowych (np. Alcoa). Nasze przypuszczenia potwierdzają prognozy analityków dotyczące nakładów inwestycyjnych spółek metalurgicznych i z przemysłu hutniczego. POLSKA Według WSA, w 2012 r. wzrost popytu na stal wyhamuje wśród większości państw europejskich za wyjątkiem Polski, dla której WSA prognozuje 9,5% wzrost. Z kolei Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa prognozuje spadek tempa wzrostu zużycia jawnego stali z 11% w 2011 do ok. 3% w 2012 roku. Prognoza ta oparta jest na rządowych planach kontynuacji inwestycji infrastrukturalnych oraz podjęcia nowych projektów w energetyce i kolejnictwie. Dotychczas popyt na stal był stymulowany przez rosnące potrzeby sektora budowlanego, zwłaszcza drogowego. Opóźnienia w realizacji niektórych projektów spowodują ich przesunięcie na lata kolejne, zaś wzrost zapotrzebowania związany z rozwojem i modernizacją infrastruktury kolejowej złagodzi skutki spadku inwestycji drogowych. W oparciu o rządowe programy: inwestycji kolejowych oraz budowy dróg krajowych szacujemy, że inwestycje infrastrukturalne w tych obszarach w 2012 roku powinny wzrosnąć o 8,6% a w 2013 roku spaść o ok. 23%. W najbliższych latach popyt na stal będzie generowany w dużym stopniu ze strony energetyki. Konsensus rynkowy zakłada wzrost inwestycji krajowych spółek energetycznych do 2016 roku w średnim tempie 12,5% rocznie. Oddanie w końcu autostrady A1 (2013), a także znacznej części drogi S3 (2014), może wyzwolić inwestycje w portach w Polsce sty maj wrz sty maj wrz sty maj wrz sty maj wrz sty Wykorzystanie zdolności wytwórczych (%) Produkcja stali (Mt) Overall, apparent steel use in the EU is forecast to slide by -1.2% to Mt in 2012, but a modest recovery of 3.3% is expected in In the CIS, apparent steel use is forecast to grow by 4.1% in 2012 and then by 5.1% in ( )by 2013, steel use in the developed world will still be at 14% below the 2007 level whereas in the emerging and developing economies, it will be 45% above. 20 zł 15 zł 10 zł 5 zł Przychody Zamet ze sprzedaży maszyn dla przemysłu hutniczego na tle inwestycji spółek tego sektora spółki hutnicze 0 [mln zł] P 2013P Suma nakładów inwestycyjnych krajowych spółek energetycznych: Enea,PGE,Tauron [mld $] 0 zł Miliardy P 2013P 2014P 2015P 2016P

7 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 7/17 WYCENA SPÓŁKI METODĄ PORÓWNAWCZĄ Do wyceny metodą porównawczą wybraliśmy wskaźniki odwołujące się do wyników spółek, czyli P/E, EV/EBIT oraz EV/EBITDA, jak i odwołujący się do kapitału własnego, czyli P/BV. Dla wyników z 2011 roku przyjęliśmy wagę 30% (rynek kapitałowy w niewielkim stopniu bazuje na przeszłości, ale wyniki z 2011 roku są jeszcze odniesieniem w oczekiwaniach), z 2012 roku % (estymacja wyników bieżącego roku ma naszym zdaniem kluczowe znaczenie w bieżących wycenach spółek), a z 2013 roku 10% (ponieważ trudno jeszcze prognozować tak odległe wyniki z uwagi na złożone uwarunkowania makroekonomiczne, ograniczamy wagę przyszłego roku do jedynie 10%). Kursy akcji, przyjęte do wyliczenia wskaźników, są kursami zamknięcia z dnia 11 lipca 2012 roku. Podobnie kursy walut są wartościami ogłoszonymi przez NBP na dzień 11 lipca 2012 roku. Grupę porównawczą skonstruowaliśmy w oparciu o krajowe i zagraniczne spółki z sektora maszynowego i wydobywczego. Kluczowym kryterium w ich selekcji było podobieństwo w obszarze struktury asortymentowej lub technologii produkcji. Wybrane spółki są krótko scharakteryzowane w kolumnie po prawej stronie. Aker Solutions, to norweski dostawca usług inżynierskich oraz konstrukcyjnych, a także zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla branży wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu; notowana na giełdzie w Oslo FMC Technologies, jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla przemysłu energetycznego, oferuje szeroki zakres urządzeń i rozwiązań wspomagających poszukiwania, odwierty oraz wydobycie ropy naftowej i gazu z dna morskiego; notowana na giełdzie w Nowym Jorku Cameron International, spółka projektuje i wykonuje urządzenia oraz komponenty platform wiertniczych do obsługi złóż ropy zlokalizowanych zarówno na lądzie jak i dnie oceanu; jest notowana na giełdzie w Nowym Jorku TTS Group ASA, dostarcza urządzenia dla przemysłu stoczniowego oraz wydobycia ropy i gazu, oferuje m.in. suwnice i urządzenia przeładunkowe dla branży stoczniowej oraz rozwiązania dla platform wiertniczych eksploatujących złoża podmorskie; notowana na giełdzie w Oslo National Oilwell Varco specjalizuje się w dostarczaniu głównych elementów mechanicznych dla lądowych i morskich platform wiertniczych; notowana na GPW w Warszawie Arcelormittal, to największy na świecie producent stali; spółka notowana na giełdzie w Amsterdamie Konecranes, jest jednym z głównych producentów oferujących maszyny i urządzenia dźwigowe; notowana na giełdzie w Helsinkach Cargotec, fińskie przedsiębiorstwo produkcji maszyn, dźwigów i podnośników; notowana na parkiecie w Helsinkach FLSmidth, to duńska grupa cementowa, oferująca maszyny i usługi dla przemysłu cementowego, dostarcza również produkty i usługi dla przemysłu górniczego; notowana na giełdzie w Kopenhadze Thyssenkrupp, jest jednym z największych na świecie producentów stali; ponadto w ramach segmentu dóbr kapitałowych oferuje m.in. dźwigi, obrabiarki itp.; notowana na giełdzie we Frankfurcie Famur, największy w Polsce producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego: górnictwa głębinowego i odkrywkowego; notowana na GPW w Warszawie Makrum, głównym przedmiotem działalności spółki są konstrukcje stalowe i budowa specjalistycznych maszyn i urządzeń; podstawowymi produktami spółki są ciężkie konstrukcje maszyn mające zastosowanie w górnictwie morskim i urządzeniach okrętowych oraz w szeroko pojmowanym przemyśle maszynowym w tym m.in. w przemyśle wydobywczym; notowana na giełdzie w Warszawie Bumech, jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa; notowana na parkiecie w Warszawie Rafamet, jest dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz zbrojeniowym; spółka notowana na GPW w Warszawie Kopex, jest producentem i dostawcą maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego; notowana na GPW w Warszawie Bipromet, jest przedsiębiorstwem inżynieryjno budowlanym oferującym kompleksowe rozwiązania (projektowanie i wykonawstwo) dla ochrony środowiska i przemysłu, w tym dla hutnictwa żelaza i stali, przemysłu cementowego i energetyki oraz przemysłu maszynowego; notowana na giełdzie w Warszawie Patentus, prowadzi działalność w zakresie remontów maszyn i urządzeń górniczych, produkcji specjalistycznych urządzeń dla górnictwa, handlu wyrobami hutniczymi, wykonawstwa konstrukcji stalowych; notowana na parkiecie w Warszawie ZUK Stąporków, specjalizuje się w produkcji urządzeń dla energetyki cieplnej, energetyki zawodowej, cukrowni, cementowni, hut i odlewni oraz budownictwa; notowana na giełdzie w Warszawie P/E to iloraz ceny za akcję do wartości zysku netto na akcję; EV to wartości spółki: (liczba akcji x cena za akcję) + (zadłużenie odsetkowe środki pieniężne) + (udziały niekontrolowane) + (akcje uprzywilejowane); EBIT to wynik z działalności operacyjnej; EBITDA to EBIT + amortyzacja; EV/EBIT, EV/EBITDA to odpowiednie ilorazy; P/BV to iloraz ceny za akcję do wartości kapitału własnego na akcję

8 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 8/17 spółki porównawcze Profil działalności EX/PLN Kapitalizacja bieżąca (mln zł) P/E EV/EBIT EV/EBITDA P/BV Aker Solutions (mln NOK) podwodne wydobycie 0, ,5 10,2 8,1 15,3 8,8 6,8 10,5 6,8 5,5 2,0 1,8 1,6 FMC Techologies (mln USD) podwodne wydobycie 3, ,9 18,7 14,9 17,5 13,5 10,6 14,7 11,6 9,2 6,7 5,8 4,7 Cameron International (mln USD) podwodne wydobycie 3, ,9 13,0 9,6 11,7 10,8 7,7 9,5 8,8 6,6 2,2 1,9 1,6 TTS Group ASA (mln NOK) podwodne wydobycie 0, ,1 14,0 10,6 14,0 10,8 9,2 9,9 9,3 7,6 1,7 1,5 1,3 National Oilwell Varco (mln USD) podwodne wydobycie 3, ,0 11,0 9,4 8,5 6,2 4,8 7,2 5,3 4,1 1,6 1,4 1,2 Arcelormittal (mln EUR) producent stali 4, ,3 7,4 4,2 7,3 9,3 6,2 4,1 4,6 3,7 0,3 0,3 0,3 Konecranes (mln EUR) urządzenia dźwigowe 4, ,6 14,9 12,7 14,1 10,9 9,4 10,5 8,5 7,4 3,0 2,8 2,6 Cargotec (mln EUR) urządzenia dźwigowe 4, ,7 7,0 6,5 7,0 6,8 6,0 5,5 5,3 4,8 0,8 0,8 0,7 Flsmidth & Co (mln DKK) przemysł cementowy 0, ,4 10,2 9,4 8,2 6,5 5,9 6,7 5,4 4,8 2,0 1,8 1,6 Thyssenkrupp (mln EUR) producent stali 4, n.d. 18,2 6,3 n.d. 11,4 5,4 10,6 4,7 3,2 0,8 0,8 0,7 Famur (mln PLN) maszyny górnicze 1, ,9 15,0 13,6 14,1 11,5 10,5 8,3 7,3 6,9 3,3 2,7 2,5 Makrum (mln PLN) maszyny wielkogabarytowe 1, n.d. 31,3 15,1 192,2 38,3 18,9 17,5 12,4 9,2 0,7 0,7 0,7 Bumech (mln PLN) maszyny górnicze 1, ,0 5,7 5,6 8,4 7,1 6,5 4,9 4,1 3,3 1,0 0,8 0,7 Rafamet (mln PLN) maszyny wielkogabarytowe 1, ,5 19,7 18,1 30,5 15,3 14,0 8,8 6,6 6,1 0,9 0,9 0,9 Kopex (mln PLN) maszyny górnicze 1, ,4 8,1 8,0 10,6 7,8 7,5 6,7 5,3 5,0 0,5 0,5 0,5 Bipromet (mln PLN) konstrukcje stalowe 1, ,4 10,0 8,4 3,3 4,0 2,6 2,8 3,2 2,2 0,7 0,7 0,6 Patentus (mln PLN) maszyny górnicze 1, ,3 6,4 5,8 14,3 8,5 8,1 9,1 6,4 6,0 0,6 0,5 0,5 ZUK Stąporków (mln PLN) urządzenia wielkogabaryt. 1, ,5 18,9 16,5 19,1 16,3 14,3 14,9 12,9 11,4 2,7 2,4 2,1 średnia wskaźników 17,7 13,3 10,2 12,7 11,3 8,6 9,0 7,1 5,9 1,8 1,6 1,4 mediana wskaźników 14,3 12,0 9,4 12,9 10,0 7,6 8,9 6,5 5,8 1,3 1,2 1,1 dane ZAMET Industry S.A. mln zł zysk netto * EBIT EBITDA dług netto kapitał własny wycena w oparciu o mediany wagi 30% % 10% 30% % 10% 30% % 10% 30% % 10% wyceny cząstkowe średnia ważona średnia liczba akcji cena akcji 2,70 zł Wartość jednej akcji szacujemy na 2,70 zł na bazie scenariusza podstawowego i wyceny metodą porównawczą. * zysk netto, przyjęty do kalkulacji wyceny, został pomniejszony o jednorazowy wynik ugody dotyczącej opcji walutowych w wysokości 9,4 mln zł P/E to iloraz ceny za akcję do wartości zysku netto na akcję; EV to wartości spółki: (liczba akcji x cena za akcję) + (zadłużenie odsetkowe środki pieniężne) + (udziały niekontrolowane) + (akcje uprzywilejowane); EBIT to wynik z działalności operacyjnej; EBITDA to EBIT + amortyzacja; EV/EBIT, EV/EBITDA to odpowiednie ilorazy; P/BV to iloraz ceny za akcję do wartości kapitału własnego na akcję

9 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 9/17 WYCENA SPÓŁKI METODĄ DCF Wzrost sprzedaży dla offshore przy wolnych mocach produkcyjnych zaowocuje atrakcyjnymi FCF. Do wyceny Spółki metodą DCF przyjęliśmy wartości prognozowane w oparciu o omówiony scenariusz podstawowy. rok 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P EBIT NOPAT dofinansowanie inwestycji rozliczenie dofinansowania do inwestycji inwestycje amortyzacja zmiana kapitału obrotowego FCF zadłużenie odsetkowe / kapitał własny 19,0% 13,4% 7,6% 4,1% 3,4% koszt zadłużenia odsetkowego 6,08% 5,77% 5,41% 5,05% 4,73% stopa wolna od ryzyka 5,29% 5,29% 5,29% 5,29% 5,29% premia rynkowa 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 koszt kapitału własnego 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% WACC 10,27% 10,51% 10,80% 11,01% 11,04% PV (FCF) W okresie prognozy, czyli w latach , ZAMET wygeneruje wolne przepływy pieniężne, których bieżąca wartość na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosi łącznie tys. zł. Po okresie prognozy zakładamy zerowe tempo wzrostu wolnych przepływów pieniężnych. rokroczny wzrost FCF 0,0% WACC 10,73% q szeregu geometrycznego 0,90 TV PV (TV) PV (FCF+TV) PV (FCF+TV) gotówka netto z ostatniego sprawozdania Spółki gotówka netto z modelu udziały niekontrolowane (wartość ujemna) 0 wycena spółki liczba akcji przyjęta do wyceny cena akcji na ,10 zł Po okresie prognozy, czyli po 2016 roku, według naszych założeń, ZAMET będzie generować rokrocznie niezdyskontowane wolne przepływy pieniężne o wartości tys. zł. Wartość tych przepływów na dzień 1 stycznia 2012 roku szacujemy na tys. zł. Łączna wartość wolnych przepływów gotówkowych z okresu prognozy i po okresie prognozy wynosi tys. zł na dzień 1 stycznia 2012 roku. Na dzień 16 lipca, wartość rośnie do tys. zł. Tym samym, uwzględniając zadłużenie netto i liczbę akcji, wartość jednej akcji szacujemy na 3,10 zł na bazie scenariusza podstawowego i wyceny metodą DCF. Wycena metodą DCF zależy od założeń dotyczących działalności ZAMET (m.in. od tempa wzrostu po okresie prognozy), jak i parametrów rynkowych, takich jak wartość beta, stopy wolnej od ryzyka, wartość premii rynkowej za ryzyko, kosztu zadłużenia odsetkowego. Analizę wrażliwości wyceny metodą DCF od kluczowych parametrów decydujących o bieżącej wartości przyszłych wolnych przepływów gotówkowych prezentujemy na kolejnej stronie. NOPAT wynik z działalności operacyjnej po opodatkowaniu; FCF wolne przepływy pieniężne; PV wartość bieżąca; WACC średni ważony koszt kapitału, TV wartość rezydualna, g zmiana wolnych przepływów gotówkowych

10 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 10/17 Wycena akcji ZAMET metodą DCF w zależności od premii rynkowej (w pionie) i parametru beta (w poziomie) [zł, ceteris paribus] RP/beta 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,00 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 3,0% 4,59 4,51 4,43 4,35 4,27 4,20 4,13 4,06 4,00 3,93 3,87 3,81 3,75 3,5% 4,40 4,31 4,22 4,14 4,06 3,99 3,91 3,84 3,77 3,71 3,64 3,58 3,52 4,0% 4,22 4,13 4,04 3,95 3,87 3,79 3,72 3,64 3,57 3,50 3,44 3,38 3,32 4,5% 4,06 3,96 3,87 3,78 3,70 3,62 3,54 3,46 3,39 3,33 3,26 3,20 3,14 5,0% 3,91 3,81 3,72 3,62 3,54 3,46 3,38 3,30 3,23 3,16 3,10 3,04 2,98 5,5% 3,77 3,67 3,57 3,48 3,39 3,31 3,23 3,16 3,09 3,02 2,95 2,89 2,83 6,0% 3,64 3,54 3,44 3,35 3,26 3,18 3,10 3,02 2,95 2,88 2,82 2,76 2,70 6,5% 3,52 3,42 3,32 3,22 3,14 3,05 2,98 2,90 2,83 2,76 2,70 2,64 2,58 7,0% 3,41 3,30 3,20 3,11 3,02 2,94 2,86 2,79 2,72 2,65 2,59 2,53 2,47 7,5% 3,30 3,20 3,10 3,01 2,92 2,84 2,76 2,68 2,62 2,55 2,49 2,43 2,37 8,0% 3,20 3,10 3,00 2,91 2,82 2,74 2,66 2,59 2,52 2,46 2,39 2,34 2,28 8,5% 3,11 3,01 2,91 2,81 2,73 2,65 2,57 2,50 2,43 2,37 2,31 2,25 2,20 9,0% 3,02 2,92 2,82 2,73 2,64 2,56 2,49 2,42 2,35 2,29 2,23 2,17 2,12 Wycena akcji ZAMET metodą DCF w zależności od wartości rokrocznego wzrostu FCF po 2016 roku (g w pionie) oraz średnioważonego kosztu kapitału (WACC w poziomie) [zł, ceteris paribus] g/wacc 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 10,33% 10,5% 11,00% 11,50% 12,00% 12,50% 13,00% 3,0% 3,33 3,18 3,05 2,92 2,81 2,70 2,63 2, 2,51 2,43 2,35 2,27 2,20 2,5% 3,45 3,28 3,14 3,00 2,88 2,77 2,70 2,66 2,57 2,48 2,39 2,32 2,24 2,0% 3,57 3,39 3,23 3,09 2,96 2,84 2,76 2,73 2,62 2,53 2,44 2,36 2,28 1,5% 3,71 3,52 3,34 3,19 3,05 2,92 2,84 2,80 2,69 2,59 2,50 2,41 2,33 1,0% 3,86 3,65 3,46 3,29 3,14 3,00 2,92 2,87 2,76 2,65 2,55 2,46 2,38 0,5% 4,03 3,80 3, 3,41 3,24 3,09 3,00 2,96 2,83 2,72 2,61 2,52 2,43 0,00% 4,23 3,97 3,74 3,54 3,36 3,20 3,10 3,05 2,92 2,79 2,68 2,58 2,48 0,5% 4,45 4,16 3,91 3,69 3,49 3,31 3,20 3,15 3,01 2,87 2,75 2,64 2,54 1,0% 4,71 4,38 4,10 3,85 3,63 3,44 3,32 3,26 3,10 2,96 2,83 2,72 2,61 1,5% 5,01 4,64 4,32 4,04 3,79 3,58 3,45 3,39 3,21 3,06 2,92 2,79 2,68 2,0% 5,37 4,93 4,57 4,25 3,98 3,74 3,59 3,52 3,34 3,17 3,02 2,88 2,76 2,5% 5,80 5,28 4,86 4,49 4,18 3,91 3,76 3,68 3,47 3,29 3,12 2,97 2,84 3,0% 6,32 5,70 5,20 4,78 4,42 4,12 3,94 3,86 3,62 3,42 3,24 3,08 2,93 Wycena akcji ZAMET metodą DCF w zależności od premii rynkowej (w pionie) i stopy wolnej od ryzyka (w poziomie) [zł, ceteris paribus] RP/rf 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,29% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 3,0% 6,03 5,57 5,17 4,83 4,53 4,27 4,13 4,04 3,83 3,64 3,47 3,31 3,17 3,5% 5,57 5,17 4,83 4,53 4,27 4,04 3,91 3,83 3,64 3,47 3,31 3,17 3,05 4,0% 5,17 4,83 4,53 4,27 4,04 3,83 3,72 3,64 3,47 3,31 3,17 3,05 2,93 4,5% 4,83 4,53 4,27 4,04 3,83 3,64 3,54 3,47 3,31 3,17 3,05 2,93 2,82 5,0% 4,53 4,27 4,04 3,83 3,64 3,47 3,38 3,31 3,17 3,05 2,93 2,82 2,72 5,5% 4,27 4,04 3,83 3,64 3,47 3,31 3,23 3,17 3,05 2,93 2,82 2,72 2,62 6,0% 4,04 3,83 3,64 3,47 3,31 3,17 3,10 3,05 2,93 2,82 2,72 2,62 2,54 6,5% 3,83 3,64 3,47 3,31 3,17 3,05 2,98 2,93 2,82 2,72 2,62 2,54 2,45 7,0% 3,64 3,47 3,31 3,17 3,05 2,93 2,86 2,82 2,72 2,62 2,54 2,45 2,38 7,5% 3,47 3,31 3,17 3,05 2,93 2,82 2,76 2,72 2,62 2,54 2,45 2,38 2,31 8,0% 3,31 3,17 3,05 2,93 2,82 2,72 2,66 2,62 2,54 2,45 2,38 2,31 2,24 8,5% 3,17 3,05 2,93 2,82 2,72 2,62 2,57 2,54 2,45 2,38 2,31 2,24 2,18 9,0% 3,05 2,93 2,82 2,72 2,62 2,54 2,49 2,45 2,38 2,31 2,24 2,18 2,12 NOPAT wynik z działalności operacyjnej po opodatkowaniu; FCF wolne przepływy pieniężne; PV wartość bieżąca; WACC średni ważony koszt kapitału, TV wartość rezydualna, g zmiana wolnych przepływów gotówkowych

11 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 11/17 MACIERZ SCENARIUSZY DLA WARTOŚCI: (1) ZYSK NETTO ZAMET INDUSTRY S.A., (2) DŁUG NETTO ZAMET INDUSTRY S.A., (3) CENA AKCJI ZAMET INDUSTRY S.A. scenariusze marżowe Przy braku większych obaw co do prognozowanych wolumenów sprzedaży, zyski ZAMET w największym stopniu będą zależeć od osiąganej rentowności brutto na sprzedaży. Do analizy scenariuszy marżowych przyjęliśmy poniższe poziomy marży handlowej. scenariusze marżowe 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P pesymistyczny 28,1% 28,1% 27,9% 27,9% 27,8% wyjściowy 31,2% 31,2% 31,0% 31,0% 30,9% optymistyczny 34,3% 34,3% 34,2% 34,1% 34,0% scenariusze dywidendowe Oczekiwana polityka regularnych wypłat dywidend przez ZAMET będzie zależna od szans na rentowne inwestycje oraz sytuacji finansowej Spółki. Do analizy scenariuszy dywidendowych przyjęliśmy poniższe wartości wskaźnika dywidendy dla zysku netto (przy pozostałych czynnikach niezmienionych, w szczególności brak uzależnienia skali inwestycji od wypłat dywidendy). scenariusze dywidendowe 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P powściągliwy 69,0% 33,3% 33,3% 50,0% 50,0% zrównoważony 69,0% 66,7% 66,7% 75,0% 75,0% hojny 69,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Scenariusz wyjściowy jest tożsamy z przedstawionym dalej scenariuszem podstawowym, na podstawie którego dokonano oszacowania wartości akcji Spółki. W scenariuszu pesymistycznym, sytuacja rynkowa prowadzi do spadku marży handlowej o 10% w stosunku do marży wynikającej ze scenariusza podstawowego dla danego roku może wystąpić np., jeśli spowolnienie gospodarcze w Europie okaże się znacznie gorsze od bieżących prognoz makroekonomicznych przyjętych przez Unię Europejską na 2012 rok (choć w takim przypadku czynnikiem łagodzącym byłoby prawdopodobnie osłabienie się złotego) lub zaostrzy się konkurencja wśród producentów, a także w wyniku znaczącego umocnienia się polskiego złotego, tj. o około 20% (choć takiemu umocnieniu najprawdopodobniej towarzyszyłaby istotna poprawa koniunktury, co byłoby korzystne dla ZAMET). W scenariuszu optymistycznym, rosnące zainteresowanie ofertą ZAMET pozwala Spółce każdego roku osiągać marże o 10% wyższe od tych ze scenariusza podstawowego może wystąpić np., jeśli więcej firm zdecyduje się na zamówienia w ZAMET lub szybciej wróci koniunktura (wtedy jednak może umocnić się polski złoty, co w pewnym stopniu ograniczyłoby korzyści z ożywienia). Taki scenariusz może spowodować także silne osłabienie się polskiego złotego tj. o około 20% (choć takiemu osłabieniu najprawdopodobniej towarzyszyłaby głębsza dekoniunktura, co byłoby niekorzystne dla ZAMET). Scenariusz zrównoważony, obejmujący stopniowy wzrost wskaźnika dywidendy z ponad 2 / 3 zysku netto za 2011 rok do 3 / 4 dla zysku netto z 2016 roku, prowadzi do wzrostu stanu gotówki w posiadaniu Spółki jednocześnie oferuje przyzwoite zastrzyki gotówkowe swoim akcjonariuszom. W scenariuszu powściągliwym, przy przyjętym programie inwestycyjnym na najbliższe lata (tj. nie podlegającym już modyfikacjom w analizie scenariuszy), właściciele Spółki, zamiast dużych dywidend, np. preferowaliby akumulowanie środków pieniężnych na potencjalne inwestycje w rozwój zewnętrzny w związku z postrzeganymi atrakcyjnymi możliwościami przejęć, które w znacznym stopniu musiałyby być płacone gotówką (nie akcjami ZAMET) lub oczekują szans na wysokie i rentowne inwestycje po 2016 roku (nie uwzględnione w wycenie). W przeciwnym razie, Spółka niepotrzebnie akumulowałaby gotówkę. W scenariuszu hojnym, akcjonariusze ZAMET czerpią korzyści z wysokich, regularnych zastrzyków gotówki, unikając nadmiernego gromadzenia gotówki w Spółce (nie oczekując szans na opłacalne transakcje przejęć prowadzących do istotnych wypływów gotówki lub nowe rentowne projekty inwestycyjne po 2016 roku wymagające zgromadzenia środków własnych). Taka polityka optymalizuje ponadto koszt kapitału i prowadzi do wzrostu wartości akcji. rentowność (w poziomie), dywidendy (w pionie) powściągliwy zrównoważony hojny cena akcji na wg DCF pesymistyczny wyjściowy optymistyczny pesymistyczny wyjściowy optymistyczny zysk netto dług netto ,40 3,07 3,81 zysk netto dług netto ,44 3,10 3,82 zysk netto dług netto ,54 3,24 3,98 Komentarz do analizy scenariuszy: Rozważane scenariusze prowadzą do zysku netto w 2016 roku od najniższej wartości tys. zł do najwyższej wartości tys. zł tj. w zależności od założeń zysk netto w 2016 roku waha się szacunkowo o około 30%/+30% w stosunku do scenariusza podstawowego. Abstrahując od polityki dywidendowej, zadłużenie rośnie przy malejących marżach. Niezależnie od scenariusza marżowego, wartość Spółki jest najwyższa, jeśli akcjonariusze preferują wysokie dywidendy (przy założeniu, że inwestycje oferujące atrakcyjne stopy zwrotu są z góry określone i niezależne od wartości dywidend) w wyniku optymalizacji struktury kapitału. W oderwaniu od polityki dywidendowej, wartość jednej akcji jest tym wyższa, im lepsze są marże handlowe.

12 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 12/17 PIERWSZE SPOJRZENIE Prognoza przychodów ze sprzedaży Grupy ZAMET bez wpływu kursu walutowego [tys. zł] Niniejszym Raportem Analitycznym rozpoczynamy analizowanie działalności ZAMET Industry S.A. Z uwagi na początek badania Spółki, przygotowany Raport Analityczny opiera się na uproszczonych założeniach i szacunkach, dotyczących zarówno działalności Spółki, jak i jej wyników. SCENARIUSZ PODSTAWOWY W scenariuszu podstawowym prezentujemy prognozę Mercurius Dom Maklerski dotyczącą rozwoju działalności gospodarczej Grupy ZAMET. Sprzedaż Grupa ZAMET specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i konstrukcji na potrzeby podwodnego przemysłu wydobycia ropy i gazu, metalurgicznego, a także urządzeń przeładunkowych. Wartość sprzedaży w poszczególnych segmentach oferty ZAMET (z pominięciem wpływu kursu polskiego złotego) została oszacowana w oparciu o trzy podstawowe założenia: [mln zł] 163,8 173,8 180,6 187,1 193,3 199,0 - w segmencie urządzeń dźwigowych i wciągarek, przeładunkowych i do wydobycia ropy i gazu, w okresie prognozy przychody wzrosną o niemal 50% (na podstawie prognoz spółek z sektora podwodnego wydobycia paliw), - w segmencie maszyn dla przemysłu hutniczego i innych gałęzi przemysłu, w 2012 roku wzrost przychodów wyniesie 5% (na podstawie optymistycznych dla Polski prognoz World Steel Association), a w kolejnych latach nie ulegną zmianie (wzrost gospodarczy w Polsce i w regionie co prawda utrzyma się, ale poziom inwestycji będzie umiarkowany), - w pozostałych segmentach przychody zachowają dotychczasowy poziom. Prognoza struktury asortymentowej sprzedaży Grupy ZAMET [tys. zł] asortyment P 2013P 2014P 2015P 2016P I urządzenia dla górnictwa II III urządzenia dźwigowe i wciągarki, przeładunkowe i do wydobycia ropy i gazu maszyny dla przemysłu hutniczego i innych gałęzi przemysłu IV usługi obróbki V pozostała działalność razem przychody zmiana przychodów 6,2% 3,9% 3,6% 3,3% 2,9% Ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży wynika z przemnożenia powyższych wartości przez omówiony dalej mnożnik walutowy P 2013P 2014P 2015P 2016P Źródło: sprawozdanie ZAMET Industry za 2011 rok, P - prognoza Mercurius Dom Maklerski. Tym samym, przychody ze sprzedaży Grupy ZAMET będą rosły w latach z reguły o około 3% 4% rocznie. Przy takich założeniach, zagregowany wzrost przychodów w latach wynosi 21,5% (teoretyczny wzrost ze wzoru na dynamikę EBIT możliwego do stosowania również dla przychodów przy niezmienności relacji przychodów i kosztów, wskazuje na wzrost przychodów w wysokości 29,4%). Przewidywania rynkowe spółek z sektora inwestycji w podwodne wydobycie paliw Grupa ZAMET, a w szczególności wchodząca w jej skład spółka ZAMET Industry S.A., jest dostawcą dóbr inwestycyjnych dla spółek tworzących infrastrukturę do podwodnego wydobycia paliw. Przychody w tym segmencie są zależne od sprzedaży realizowanej przez takie firmy. Okazuje się, że współczynnik korelacji dla regresji liniowej z okresu pomiędzy przychodami Grupy ZAMET z segmentu podwodnego wydobycia paliw (oznaczony jako II), a przychodami ze sprzedaży spółek budujących podwodną infrastrukturę wydobywczą, wynosi aż 96,3% (choć miarodajność korelacji jest istotnie ograniczona z uwagi na zaledwie trzyletnią historię). Prognozowany, zakumulowany wzrost dla łącznej sprzedaży FMC Technologies, Aker Solutions, TTS Group, National Oil Varco oraz Cameron Int., dla lat , wynosi 47,8%, podczas gdy przyjęty w Raporcie Analitycznym analogiczny skumulowany wzrost dla Grupy ZAMET w tym segmencie sięga 29,5%. Przychody ze sprzedaży wybranych firm od infrastruktury podwodnego wydobycia paliw [mln $] P 2013P 2014P FMC Technologies Aker Solutions TTS Group

13 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 13/17 National Oilwell Varco Cameron International RAZEM zmiana dla razem +21,3% +12,0% +8,9% Grupa ZAMET* zmiana dla Grupy ZAMET +10,0% +9,0% +8,0% Źródło: - Thomson Reuters * prognoza z Raportu Analitycznego Mercurius Dom Maklerski dla Grupy ZAMET Przychody ZAMET z segmentu wydobycia na tle przychodów wyżej wymienionych firm z branży [mld $] R 2 =96,3% Źródło: - Thomson Reuters Oczekiwane nakłady inwestycyjne przemysłu hutniczego spółki offshore (skala po lewej) Grupa ZAMET, a w szczególności wchodząca w jej skład spółka ZAMET Budowa Maszyn S.A., jest dostawcą dóbr inwestycyjnych dla spółek hutniczych i innych z przemysłu ciężkiego. Przychody w tym segmencie są zależne od planów inwestycyjnych takich firm. Tym razem, analogiczny współczynnik korelacji, tj. pomiędzy przychodami Grupy ZAMET z segmentu przemysłu ciężkiego (oznaczonego jako III), a inwestycjami spółek hutniczych, wynosi 88,5% (choć miarodajność korelacji jest istotnie ograniczona z uwagi na zaledwie trzyletnią historię). Prognozowane inwestycje ThyssenKrupp, ArcelorMittal, Tata Steel, Rusal, Alcoa, Norsk Hydro oraz Severstal, dla lat , wykazują lekką tendencję spadkową, podczas gdy w Raporcie Analitycznym dla Grupy ZAMET przyjęliśmy wzrost o 5% w 2012 roku, a następnie ustabilizowanie wartości sprzedaży. Korzystniejsze założenia (zagregowany wzrost dla ZAMET o 5,0% wobec skumulowanego spadku inwestycji branży o 2,3%) nawiązują do dobrej oceny perspektyw polskiego rynku hutniczego przez World Steel Association oraz Hutniczą Izbę Przemysłowo Handlową. Ponadto zakładamy, że ZAMET skorzysta na tym, że w trudnych czasach hutnictwo będzie mocno zainteresowane poszukiwaniem możliwie tanich dostawców, ale jednocześnie również takich, którym [mln zł] można zaufać, w związku z czym Spółce łatwiej będzie konkurować z oferentami z krajów z jeszcze niższymi kosztami pracy niż w Polsce (branża nauczona lekcją z olbrzymich strat ThyssenKrupp w związku z wyborem bardzo taniej i niedoświadczonej firmy z Azji do budowy koksowni dla huty w Brazylii). Inwestycje wybranych firm hutniczych [mln $] P 2013P 2014P ThyssenKrupp ArcelorMittal Tata Steel Rusal Alcoa Norsk Hydro Severstal RAZEM zmiana dla razem 2,8% 0,6% 0,4% Grupa ZAMET* zmiana dla Grupy ZAMET +5,0% 0,0% 0,0% Źródło: - Thomson Reuters * prognoza z Raportu Analitycznego Mercurius Dom Maklerski dla Grupy ZAMET Przychody ZAMET z segmentu hutnictwa na tle inwestycji wyżej wymienionych firm z branży R 2 =88,5% 2 10 spółki hutnicze (skala po lewej) P 2013P 2014 [mld $] [mln zł] Źródło: - Thomson Reuters

14 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 14/17 Rentowność sprzedaży W okresach dużego popytu na produkty i usługi ZAMET, np. w latach 2009 i 2011, rentowność brutto na sprzedaży oscylowała wokół 30%. W 2010 roku wyniosła natomiast jedynie 22%. Świadczy to przede wszystkim o bardzo dużej zależności od stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych Grupy ZAMET. Ponieważ Spółka wytwarza głównie wielkogabarytowe maszyny i urządzenia lub konstrukcje, a także świadczy usługi obróbki w tym samym zakresie, posiada drogie w utrzymaniu zaplecze produkcyjne, tzn. ponosi miesięcznie około 4 5 mln zł kosztów stałych. Zważywszy, że Grupa ZAMET nie wykorzystuje w pełni swych mocy produkcyjnych (szacujemy, że przy pełnym wykorzystaniu obecnego potencjału mogłaby osiągać przychody ze sprzedaży rzędu 300 mln zł przy zachowaniu bieżącej struktury asortymentowej), występuje znaczna dźwignia operacyjna. Niemniej jednak przyjęliśmy ostrożnie, że wzrostowi przychodów o 100% towarzyszy wzrost kosztów stałych o 75%. Dalej, w związku z pogorszeniem klimatu gospodarczego w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku, założyliśmy, że rentowność brutto na sprzedaży z I kwartału 2012 roku nie utrzyma się w całym roku za cały rok będzie niższa o 2 punkty procentowe. Ostatnim uwzględnionym czynnikiem kształtującym rentowność brutto na sprzedaży jest kurs polskiego złotego, tj. im słabszy złoty, tym wyższa rentowność w momencie ofertowania (następnie na czas realizacji kontraktu taki kurs jest zabezpieczany). Szacujemy to przy uproszczeniu, że po 40% sprzedaży oraz po 8% kosztów własnych sprzedaży jest realizowane odpowiednio w euro i norweskich koronach. czynniki dla rentowności brutto na sprzedaży 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P złożony mnożnik walutowy 1,0330 1,0219 1,0057 0,9938 0,9819 proporcja dla zmiany kosztów stałych 75% 75% 75% 75% 75% W efekcie, poprawie rentowności brutto na sprzedaży z rosnącego wykorzystania mocy produkcyjnych będzie towarzyszyć obniżenie rentowności z tytułu umacniania się polskiego złotego (za wyjątkiem 2012 roku). Łącznie, w całym prognozowanym okresie, uzyskujemy rentowność brutto na sprzedaży niższą od wartości z I kwartału 2012 roku czy 2009 roku. Historyczne i prognozowane poziomy rentowności Grupy ZAMET 32,7% 14,1% 22,3% 8,6% 29,5% 32,2% 31,2% 31,2% 31,0% 31,0% 30,9% 14,9% 16,1% 14,3% 14,3% 14,4% 14,6% 14,6% * 2011 I III P 2013P 2014P 2015P 2016P rentowność brutto na sprzedaży rentowność netto Źródło: Prospekt, sprawozdania finansowe Spółki, prognoza Mercurius Dom Maklerski. * na podstawie sprawozdania pro forma z pkt 20.2 części III Prospektu Rentowność brutto na sprzedaży będzie także zależeć od kształtowania się cen nabywanych blach, kształtowników, rur, prętów, odkuwek, odlewów, narzędzi do obróbki, systemów hydraulicznych, materiałów spawalniczych, czy części do pras, których ceny podlegają istotnym wahaniom wraz za zmianami cen materiałów, z których są wykonane. W przypadków kontraktów z długim okresem wykonania, ZAMET dąży do posiadania wiążących ofert od swoich dostawców w momencie kalkulowania ceny i ofertowania, by osiągać pożądaną rentowność. Pozycja Spółki jest o tyle korzystna, że dokonuje ona obróbki materiałów z wykorzystaniem specjalistycznego know how, w związku z czym nie podlega tak silnej rywalizacji cenowej, jak dostawcy prostych komponentów. Koszty Koszt własny sprzedaży wynika z szacunków opartych na podziale kosztu produkcji na koszty stałe i koszty zmienne. Koszty stałe zostały przyjęte w wysokości 4 5 mln zł miesięcznie. Koszty sprzedaży są indeksowane wprost proporcjonalnie do wielkości sprzedaży. Koszty ogólnego zarządu w 2011 roku wzrosły z związku z przejęciem rok wcześniej ZAMET Budowa Maszyn S.A. Ostrożnie zakładamy, że te koszty w kolejnych latach będą rosły o 3/4 zmiany wartości kosztów własnych sprzedaży (uzależnienie od skali prowadzonej działalności). Pozostałe przychody i koszty operacyjne W Grupie ZAMET nie występują istotne rodzaje pozostałych przychodów ani kosztów operacyjnych. Zakładamy, że wynik tych pozycji nie zmieni się w latach Przychody i koszty o charakterze jednorazowym W analizie nie przewidzieliśmy przychodów ani kosztów o charakterze jednorazowym. Przychody i koszty finansowe Spółka uzyskuje odsetki depozytowe od ulokowanych środków pieniężnych, a płaci z tytułu zaciągniętych kredytów lub zawartych umów leasingu. Marżę bankową ponad stopę referencyjną dla zaciąganych kredytów uzależniamy wykładniczo od relacji kapitałów własnych do zadłużenia odsetkowego (im więcej zadłużenia odsetkowego w relacji do kapitałów własnych, tym szybciej rośnie marża żądana przez bank). Jako eksporter, ZAMET zabezpiecza swoje przyszłe wpływy ze sprzedaży w pełnej wysokości pozycji netto (przychód w walucie minus koszt w walucie). Przypomnijmy: przyjmujemy, że po 40% sprzedaży jest realizowanej w EUR i NOK, przy czym po 8% kosztów własnych sprzedaży przypada na EUR i NOK. W związku ze stosowaną polityką zabezpieczania za pomocą kontraktów terminowych, w analizie pomijamy różnice kursowe z działalności operacyjnej oraz rozliczenia kontraktów (co do zasady, powinny znosić się). Ponieważ Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń, wycenę kontraktów terminowych na koniec roku ujmujemy w kapitale własnym. Przyjęliśmy także, że ZAMET utrzymuje po około 25% środków pieniężnych w EUR i NOK, które na dzień bilansowy wyceniamy w przychodach lub kosztach finansowych. Dodatkowo zakładamy, że nadwyżki gotówkowe z wyników wypracowanych w kolejnych latach będą utrzymywane w PLN (udział EUR i NOK w środkach pieniężnych maleje w kolejnych latach).

15 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 15/17 Podatek od zysku brutto Efektywną stopę podatkową na okres prognozy przyjęliśmy taką, jaką ZAMET wykazała w sprawozdaniu za I kwartał 2012 roku, tj. 20,9%. Prognozowane dynamiki przychodów i kosztów na tle dynamiki przychodów ze sprzedaży dynamika r/r 2011* 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P CAGR 16r/11r przychody ze sprzedaży 153,1 107,7 103,4 102,9 102,8 102,4 3,8% 20,5% koszt własny sprzedaży 138,9 105,1 103,4 103,1 102,8 102,5 3,4% 18,1% koszty sprzedaży 98,6 105,1 103,4 103,1 102,8 102,5 3,4% 18,1% koszty ogólnego zarządu 122,7 103,8 102,5 102,3 102,1 101,9 2,5% 13,4% pozostałe przychody operacyjne 31,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0% 0,0% pozostałe koszty operacyjne 233,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0% 0,0% przychody finansowe 530,6 45,3 91,5 102,3 102,1 104,3 14,7% 54,8% koszty finansowe 247,0 99,6 99,9 98,0 94,8 100,9 1,4% 6,7% podatek dochodowy 799,2 83,7 103,0 103,4 104,4 102,7 0,9% 4,3% * w relacji do wartości za 2010 rok ze sprawozdania pro forma z pkt 20.2 części III Prospektu Cykle rotacji Z uwagi na małą powtarzalność zleceń realizowanych przez ZAMET, trudno jest zakładać, jak będą kształtowały się cykle rotacji. Dlatego przyjęliśmy średnią wartość dla stanów z końca lat 2010 i cykle rotacji [dni] XII 10 XII 11 XII 12P XII 13P XII 14P XII 15P XII 16P ϕ r/11r zapasów 26,2 22,8 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 0,0% należności handlowych 168,8 1,6 164,7 164,7 164,7 164,7 164,7 164,7 0,0% zaliczki na dostawy 28,9 18,6 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 0,0% zobowiązań handlowych 53,8 41,6 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 0,0% gotówki 112,3 123,2 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 0,0% Inwestycje W ostatnich latach, ZAMET Industry przede wszystkim nabyła w 2010 roku spółkę ZAMET Budowa Maszyn S.A. wraz z Zakładem Huta Zygmunt w Bytomiu. Wartość transakcji wyniosła tys. zł. W 2011 roku, Spółka wydała 1.2 tys. zł na wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe. Przyjęliśmy, że począwszy od 2012 roku, Grupa przystąpi do stopniowej modernizacji swojego parku produkcyjnego, wydatkując na inwestycje kwoty zbliżone do wartości amortyzacji. ZAMET nie pozyskuje dofinansowania do nakładów inwestycyjnych. Prognozowane inwestycje [tys. zł] P 2013P 2014P 2015P 2016P inwestycje brutto amortyzacja inwestycje netto Źródło: prognoza Mercurius Dom Maklerski. Dywidendy W związku z: planowanymi, umiarkowanymi wydatkami inwestycyjnymi, ograniczonymi do wysokości amortyzacji, przy czynnikach znacząco poprawiających sytuację finansową Spółki, jak: systematyczny wzrost zysku netto Grupy ZAMET (w ujęciu pro forma w 2010 roku było to tys. zł, a w 2011 roku po wyłączeniu wpływu zakończenia sporu o rozliczenie opcji walutowych było to tys. zł), oczekiwane ustabilizowanie się w kolejnych latach zysku netto powyżej poziomu z 2011 roku, oraz o ile ZAMET nie przeprowadzi transakcji M&A prowadzących do znacznego wypływu gotówki lub nie wydłuży istotnie cyklu konwersji gotówki w stosunku do naszych założeń, spodziewamy się polityki regularnych, znacznych wypłat dywidendy możliwych dzięki ekspozycji na perspektywiczny rynek podwodnego wydobycia paliw. Zakładane przez nas wskaźniki dywidendy są wyższe od zadeklarowanych w Prospekcie (nie widzimy potrzeby utrzymywania aż tak wysokich środków pieniężnych w przypadku spełnienia się naszych prognoz dotyczących wyników Spółki). W 2012 roku ZAMET wypłaciła bowiem aż 18 gr dywidendy na akcję. Szacujemy zatem, że w latach ZAMET przeznaczy na dywidendę łącznie 93,4 mln zł (średnio 18,7 mln zł rocznie). Prognozowana polityka dywidendowa ZAMET P 2014P 2015P 2016P ϕ wypłacona dywidenda w tys. zł część zysku netto na dywidendę* 71,0% 68,5% 66,5% 75,1% 75,3% 71,4% dywidenda na akcję zwykłą w zł 0,18 0,18** 0,18 0,21 0,22 0,19 Źródło: prognoza Mercurius Dom Maklerski. * dla zysku netto z poprzedniego roku obrotowego * z uwzględnieniem planowanej zaliczkowej wypłaty dywidendy w wysokości 5 gr z zysku netto 2012 roku W Prospekcie, ZAMET deklarowała: Zarząd zamierza wnioskować do Walnego Zgromadzenia aby nie wypłacać dywidendy do czasu całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na współfinansowanie zakupu 100% akcji Zamet Budowa Maszyn S.A. oraz w czasie obowiązywania

16 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 16/17 umowy o udzielenie kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, zawartych z PKO BP S.A. (umowy opisano w pkt Prospektu). Wymienione umowy zawierają zapisy umożliwiające bankowi ich wypowiedzenie lub ograniczenie kwoty udzielonego kredytu w przypadku, gdy w jego ocenie kwota dywidendy przeznaczona do wypłaty lub kwota faktycznie wypłacona, za każdy rok obrotowy przypadający w okresie realizacji tych umów, stanowić będzie zagrożenie terminowości spłaty zobowiązań w stosunku do PKO BP S.A. Dodatkowo Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w przypadku realizacji kolejnych inwestycji kapitałowych mających na celu przejęcie innych podmiotów. W pozostałych przypadkach Zarząd planuje wnioskować o wypłatę dywidendy w wysokości odpowiadającej od 10 do 40% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej. Wspomniany powyżej kredyt inwestycyjny został spłacony z kredytu wielocelowego zaciągniętego w lipcu 2012 roku. Ponadto zawarte umowy kredytowe z bankami zawierają klauzule w stylu: jeśli kwota dywidendy przeznaczona do wypłaty lub kwota faktycznie wypłacona, za każdy rok obrotowy przypadający w okresie realizacji kredytu, stanowić będzie zagrożenie terminowości spłaty bank może obniżyć kwotę kredytu lub wypowiedzieć umowę kredytową. W naszej ocenie, do kluczowych limitów dla parametrów finansowych Spółki, które banki mogą brać pod uwagę przy decydowaniu, czy dywidenda wpłynie niekorzystnie na zdolność do obsługi zadłużenia, są obliczone w sposób uproszczony wskaźniki w poniższej tabeli, przy uwzględnieniu założonych przez nas wartościach dywidend. Wypełnianie typowych parametrów z klauzul kredytowych przy założonych wartościach dywidend parametr z klauzul kredytowych P 2013P 2014P 2015P 2016P typowy limit dług/ebitda 0,79 0,53 0,36 0,17 0,13 0,13 mniej niż 2,5 kapitał własny/aktywa 0, 0,61 0,64 0,67 0,68 0,69 więcej niż 0,3 pokrycie odsetek 20,9 24,3 32,4 50,6 116,7 161,5 więcej niż 3 dług netto/ebitda 0,09 0,11 0,29 0,49 0,64 0,79 mniej niż 3,5 Źródło: ocena oraz prognoza Mercurius Dom Maklerski. Przy spełnieniu się scenariusza podstawowego, ZAMET powinna bez trudu mieścić się w limitach zwykle określonych w umowach kredytowych. Tym samym oczekujemy, że banki będą aprobowały prognozowaną przez nas politykę dywidendową. Wyższy wynik netto w 2012 roku niż w 2011 roku, hojna dywidenda z zysku netto za 2011 rok, a także powściągliwe inwestycje doprowadzą do spadku zadłużenia bankowego na koniec 2012 rok o tys. zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2011 roku. W efekcie, udział finansowania dłużnego (kredyty i pożyczki oraz leasing finansowy) w strukturze pasywów spadnie z 13% do 10% na koniec 2012 roku i 2% na koniec 2016 roku. Przy dysponowaniu wolnymi mocami produkcyjnymi i tym samym braku konieczności ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych, mimo sukcesywnego zwiększaniu wskaźnika dywidendy w kolejnych latach do 3 / 4 a następnie utrzymaniu takiego poziomu, na koniec 2016 roku wskaźnik ogólnego zadłużenia zmaleje do 31% (z 40% na koniec 2011 roku). Żadne z akcji Spółki nie są w żaden sposób uprzywilejowane. Zwracamy ponadto uwagę, że zgodnie z informacjami w Prospekcie, Statut Spółki nie przewiduje przyznania tytułów uczestnictwa w zysku Spółki w postaci: - imiennych świadectw założycielskich wydawanych w celu wynagradzania usług świadczonych przy powstaniu Spółki, - świadectw użytkowych wydawanych w zamian za akcje umorzone. Dług netto i emisje Do kalkulacji potrzeb kredytowych, przyjęliśmy, że ZAMET będzie utrzymywać środki pieniężne w co najmniej takiej relacji do przychodów ze sprzedaży, jak w 2011 rok. Uznaliśmy także, że Spółka będzie utrzymywać kredyty i pożyczki co najmniej o wartości 5 mln zł. W okresie prognozy nie założyliśmy emisji akcji. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania zostały oszacowane jako stały odsetek przychodów ze sprzedaży w oparciu o stosunek za 2011 rok. Krótkoterminowe aktywa i pasywa finansowe Krótkoterminowe aktywa i pasywa finansowe obejmują wycenę otwartych kontraktów terminowych. KOMENTARZ DO SCENARIUSZA PODSTAWOWEGO Grupa ZAMET ma ugruntowaną pozycję w branżach, dla których dostarcza produkty lub usługi. Jednocześnie jest w dobrej kondycji finansowej, co przy trudnych uwarunkowaniach makroekonomicznych ma duże znaczenie dla jej klientów. Dobre perspektywy dla rozwoju podwodnego wydobycia paliw pozwolą Grupie zwiększać sprzedaż, poprawiać rentowność operacyjną dzięki coraz lepszemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych, a w efekcie wypracowywać stopniowo rosnące zyski, którymi będzie dzielić się z akcjonariuszami w postaci regularnych wypłat dywidendy. Bez bardziej zdecydowanych działań nakierowanych na zdobycie rynków eksportowych, w pozostałych segmentach ciężko będzie o wzrost sprzedaży choć w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego sukcesem będzie już samo utrzymanie bieżącego poziomu (pomogą w tym inwestycje w modernizację przestarzałej infrastruktury transportowej, energetyki i przemysłu ciężkiego w Polsce, jak i w regionie). ANALIZA SCENARIUSZY Rentowność zadecyduje o poziomie dywidendy. Z punktu widzenia inwestora giełdowego, dla stopy zwrotu z inwestycji w akcję ZAMET Industry S.A., najwięcej będzie zależeć od osiąganej rentowności brutto na sprzedaży, jak i wysokości wypłacanych dywidend.

17 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 17/17 ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE FORMALNE Ryzyko inwestycyjne: Akcje są instrumentem finansowym, z którym wiążą się liczne uprawnienia i ograniczenia te związane z Akcjami ZAMET S.A. zostały przedstawione w części IV pkt 4.5. oraz Prospektu. Akcje są instrumentem finansowym wysokiego ryzyka tzn. w skrajnym przypadku wartość jednej Akcji może spaść do zera. Konieczność dokonania samodzielnej oceny prezentowanego wyniku przez inwestora: Przy sporządzaniu niniejszego Raportu Analitycznego, Mercurius Dom Maklerski działał z należytą starannością oraz rzetelnością. Mercurius Dom Maklerski ani osoby sporządzające Raport Analityczny nie ponoszą odpowiedzialności za działania zgodne z Raportem Analitycznym o ile nie występuje rażące niedbalstwo, wina umyślna lub niezachowanie należytej staranności przez Mercurius Dom Maklerski lub osoby sporządzające Raport Analityczny. Należy samodzielnie dokonać oceny, czy prezentowany wynik analizy jest odpowiedni dla inwestora zamiarem Mercurius Dom Maklerski ani osób sporządzających Raport Analityczny nie jest bowiem przekazywanie rekomendacji w oparciu o indywidualne sytuację i potrzeby inwestora (nie jest to doradztwo inwestycyjne z art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi wraz z późniejszymi zmianami). Informacje o Raporcie Analitycznym: data sporządzenia: 16 lipca 2012 roku data pierwszego udostępnienia do dystrybucji: 16 lipca 2012 roku termin ważności Raportu Analitycznego: do publikacji przez Spółkę sprawozdania finansowego za II kwartał 2012 roku (nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2012 roku) planowana częstotliwość aktualizacji Raportu Analitycznego: brak planów okres bazowy danych wykorzystanych do określenia ceny Akcji: I kwartał 2012 roku Wykaz rekomendacji dla ZAMET za ostatnie 12 miesięcy: data rekomendacji cena z rekomendacji kierunek rekomendacji termin ważności nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Proporcja kierunków w udzielanych rekomendacjach za ostatnie 3 miesiące: kierunek rekomendacji kupuj trzymaj sprzedaj liczba rekomendacji w tym dla emitentów objętych usługą bankowości inwestycyjnej Znaczenie rekomendowanych zachowań inwestycyjnych: inwestuj (kupuj): cena docelowa przekracza cenę bieżącą o ponad 15% trzymaj : cena docelowa nie różni się od ceny bieżącej o więcej niż 15% zamykaj (sprzedaj): cena docelowa jest niższa od ceny bieżącej o ponad 15% Konflikty interesów: Mercurius świadczy obecnie usługę oferowania instrumentów finansowych i inne usługi na rzecz Spółki (lub jej akcjonariuszy), której akcje są przedmiotem niniejszego Raportu Analitycznego. Mercurius zawarł ze Spółką (lub jej akcjonariuszami) umowę o świadczenie usług, które są w trakcie realizacji. Zgodnie z powyższą umową, wynagrodzenie Mercurius w istotnej części związane jest z powodzeniem realizacji świadczonych usług (wynagrodzenie od sukcesu). Mercurius Dom Maklerski może w przyszłości świadczyć inne usługi na rzecz Spółki. Wynagrodzenie osób sporządzających Raport Analityczny nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych przez Mercurius w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej. Niniejszy Raport Analityczny nie był przekazany Spółce przed jego dystrybucją. Informacje o sporządzającym Raport Analityczny: Mercurius Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Siedziba Mercurius Dom Maklerski mieści się w Warszawie, przy ul. Śmiałej 26, tel , strona internetowa: e mail: Raport Analityczny został sporządzony pod kierownictwem i zatwierdzony przez doradcę inwestycyjnego, Tomasza Dula, nr licencji 282. Silne i słabe strony zastosowanych metod wyceny: silne strony słabe strony Definicje i terminologia fachowa: metoda DCF scenariusz rozwoju działalności gospodarczej bazujący na specyfice Spółki i uwzględniający działania i plany Spółki subiektywne założenia wskaźników makroekonomicznych oraz operacyjnofinansowych dla Spółki metoda porównawcza wskaźniki przyjęte do wyceny są wartościami rynkowymi spółki porównawcze są jedynie zbliżone swym profilem działalności do specyfiki Spółki (mogą różnić się m.in. strategią i sytuacją operacyjno finansową) Mercurius, Mercurius Dom Maklerski Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Prospekt, Prospekt Emisyjny prospekt emisyjny ZAMET Industry S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2011 roku Raport Analityczny niniejszy raport analityczny, sporządzony 16 lipca 2012 roku przez Mercurius Dom Maklerski Rozporządzenie o Rekomendacjach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansów, ich emitentów lub wystawców Spółka, ZAMET, ZAMET Industry S.A., Grupa, Grupa ZAMET ZAMET Industry Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Pozostałe definicje (określenia pisane wielkimi literami) i terminologia fachowa są zgodne z definicjami i wyrażeniami profesjonalnymi ujętymi w załączniku nr 6 w Prospekcie. Zastrzeżenie prawne: Rozpowszechnianie, udostępnianie lub powielanie niniejszego Raportu Analitycznego w całości lub w części bez pisemnej zgody Mercurius Dom Maklerski jest zabronione. Prognozy przedstawione w Raporcie Analitycznym są wynikiem wyłącznie analizy przeprowadzonej przez Mercurius Dom Maklerski i wywodzą się z licznych założeń, które mogą nie sprawdzić się w przyszłości. Mercurius Dom Maklerski nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się.

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 12 Komentarz Zarządu jednostki dominującej na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo