Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 2/17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17"

Transkrypt

1

2 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 2/17 SPIS TREŚCI portret inwestycji 1 konkurs piękności 7 kokpit inwestora 2 liczydło centusia 9 szkielet spółki 3 kalejdoskop 11 szybka wróżba 4 kulisy 12 o jamochłonie 5 mały druczek 17 PODSUMOWANIE INWESTYCYJNE ZAMET umocni swą ugruntowaną pozycję dostawcy maszyn i urządzeń. Są i będą dywidendy. Wartość jednej akcji ZAMET Industry S.A. szacujemy na 2,90 zł jako średnią wartość z wyceny metodami DCF i porównawczej wskaźnikowej dokonanych na bazie scenariusza podstawowego wyników działalności gospodarczej ZAMET Industry S.A., prognozowanego przez Mercurius Dom Maklerski. Zakładamy, że w 2013 roku ZAMET wypłaci 18 gr dywidendy na akcję zwykłą (z uwzględnieniem planowanej zaliczkowej wypłaty 5 gr w 2012 roku), w 2014 roku 18 gr, w 2015 roku 21 gr, a w 2016 roku 22 gr. Przy kursie z zamknięcia z dnia 11 lipca 2012 roku w wysokości 2,31 zł za akcję, stopa dywidendy wyniesie w kolejnych latach odpowiednio 7,8%, 7,8%, 9,1% i 9,5%. KOMENTARZ INWESTYCYJNY 80% kurs/wycena Oszacowana cena akcji w wysokości 2,90 zł jest wyższa o 25,5% od kursu akcji ZAMET Industry S.A. z dnia 11 lipca 2012 roku w wysokości 2,31 zł za akcję. ZAMET specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i konstrukcji na potrzeby podwodnego przemysłu wydobycia ropy i gazu, metalurgicznego, a także urządzeń przeładunkowych. Niewiele wskazuje na to, aby światowa konsumpcja paliw miała zmaleć. Lądowe zasoby paliw są ograniczone, a potencjał podwodnego wydobycia wciąż do końca nieznany. Coraz śmielsza eksploatacja złóż na morzach i oceanach doprowadzi do wzrostu zamówień na produkty Grupy w jednym z jej dwóch podstawowych obszarów działalności. Natomiast rozwój infrastrukturalny, energetyczny, logistyczny, budowlany i przemysłowy środkowej i wschodniej Europy pozwoli utrzymać działalność w pozostałych segmentach Spółki przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Biorąc pod uwagę wolne moce produkcyjne, których utrzymanie w pełnej sprawności jest możliwe przy inwestycjach nieprzekraczających amortyzacji, perspektywa stabilnych zysków na wyższym niż dotychczas poziomie rysuje możliwości dla regularnych wypłat atrakcyjnych dywidend. WYRÓŻNIKI INWESTYCYJNE 1. ekspozycja na rozwój podwodnego wydobycia paliw 2. konkurencyjny cenowo i godny zaufania dostawca wielkogabarytowych dóbr inwestycyjnych 3. istotna dźwignia operacyjna w przypadku wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych PODSUMOWANIE FINANSOWE Podsumowanie wartości prognozowanych w mln zł: P 2013P 2014P 2015P 2016P przychody 163,8 176,4 182,4 187,6 192,8 197,3 EBITDA 34,0 40,0 41,0 41,8 42,9 43,1 EBIT 27,9 33,8 35,2 36,1 37,1 37,9 zysk netto 24,4 25,3 26,1 26,9 28,1 28,9 dług netto 3,0 4,5 12,0 20,5 27,3 34,0 P wartości prognozowane przez Mercurius DM Podsumowanie wskaźników inwestycyjnych: P 2013P 2014P 2015P 2016P teraz cel teraz cel teraz cel teraz cel teraz cel teraz cel P/E 9,1 11,4 8,8 11,0 8,5 10,7 8,3 10,4 7,9 9,9 7,7 9,7 EV/EBITDA 6,6 8,3 5,4 6,9 5,1 6,5 4,8 6,2 4,5 5,9 4,4 5,7 EV/EBIT 8,1 10,1 6,4 8,1 6,0 7,6 5,6 7,2 5,3 6,8 5,0 6,5 P/BV 1,8 2,3 1,7 2,1 1,6 2,0 1,5 1,9 1,4 1,8 1,3 1,7 DY 7,8% 6,2% 7,8% 6,2% 7,8% 6,2% 9,1% 7,2% 9,5% 7,6% teraz dla kursu 2,31 zł, cel dla kursu 2,90 zł, DY stopa dywidendy dla akcji zwykłych * z uwzględnieniem planowanej zaliczkowej wypłaty dywidendy w wysokości 5 gr z zysku netto 2012 roku INFORMACJE O AKCJACH W OBROCIE NA GPW liczba wszystkich akcji ZAMET: Akcje ZAMET Industry S.A. dopuszczone do obrotu na GPW: liczba akcji: liczba akcji u akcjonariuszy z udziałem poniżej 5%: z dnia 11 lipca 2012 r. (bieżące) z Raportu Analitycznego (docelowe) kurs Akcji 2,31 zł 2,90 zł kapitalizacja Spółki 222,5 mln zł 279,2 mln zł wartość Akcji akcjonariuszy o udziale <5% 34,2 mln zł 42,9 mln zł

3 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 3/17 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prognozowany rachunek zysków i strat w tys. zł P 2013P 2014P 2015P 2016P CAGR 16r/11r przychody ze sprzedaży ,8% 20,5% koszt własny sprzedaży ,4% 18,1% zysk brutto na sprzedaży ,8% 26,2% koszty sprzedaży ,4% 18,1% koszty ogólnego zarządu ,5% 13,4% zysk na sprzedaży ,1% 34,2% pozostały wynik operacyjny ,0% 0,0% EBITDA ,9% 26,9% EBIT ,4% 36,1% wynik finansowy, w tym: n.d. 130,2% odsetki n.d. 135,3% zysk brutto ,4% 12,8% podatek i zmniejszenia ,9% 4,3% zysk netto ,4% 18,3% zysk netto dla Grupy ,4% 18,3% Prognozowana rentowność rentowność brutto na sprzedaży P 2013P 2014P 2015P 2016P ϕ r/11r 29,5% 31,2% 31,2% 31,0% 31,0% 30,9% 31,1% 4,8% rentowność na sprzedaży 18,0% 20,1% 20,2% 20,1% 20,1% 20,0% 20,1% 11,3% rentowność EBIT 17,0% 19,2% 19,3% 19,2% 19,3% 19,2% 19,2% 13,0% rentowność netto 14,9% 14,3% 14,3% 14,4% 14,6% 14,6% 14,5% 1,8% BILANS Prognozowany bilans aktywa [tys. zł] XII 2011 XII 2012P XII 2013P XII 2014P XII 2015P XII 2016P CAGR 16r/11r aktywa trwałe ,2% 1,1% wartości niematerialne ,5% 2,5% rzeczowe aktywa trwałe ,1% 0,5% pozostałe ,7% 19,8% aktywa obrotowe ,8% 32,9% zapasy ,9% 26,9% należności handlowe ,3% 23,6% środki pieniężne ,5% 64,6% aktywa finansowe ,4% 11,2% pozostałe ,8% 20,5% AKTYWA RAZEM ,3% 17,8% Prognozowany bilans pasywa [tys. zł] XII 2011 XII 2012P XII 2013P XII 2014P XII 2015P XII 2016P CAGR 16r/11r kapitał własny ,0% 34,1% kredyty i pożyczki ,4% 81,2% leasing finansowy ,8% 20,5% zadłużenie odsetkowe ,2% 79,6% pozostałe zobowiązania ,3% 29,3% handlowe ,2% 35,4% zaliczki na dostawy ,0% 53,6% podatkowe ,8% 20,5% z wynagrodzeń ,8% 20,5% rezerwy ,8% 20,5% pasywa finansowe n.d. n.d. inne ,8% 20,5% PASYWA RAZEM ,3% 17,8%

4 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 4/17 SZKLANA KULA NA 2012 ROK Trudna sytuacja makroekonomiczna w skali świata skłania do jeszcze większej racjonalności w działaniu gospodarczym. Z jednej strony jest to poszukiwanie konkurencyjnych cenowo dostawców. Z drugiej strony jest to unikanie niewiarygodnych dostawców, gdyż straty spowodowane awariami, przestojami, wyciekami, wypadkami itp. mogą być znacznie większe niż niewielkie oszczędności na etapie inwestycji i składania zamówienia na składnik aktywów. Jednocześnie należy pamiętać, że Grupa ZAMET z reguły sprzedaje dobra inwestycyjne, które mają służyć przez wiele lat i których jednostkowa wartość jest znacząca. WARUNEK KONIECZNY: KONKURENCYJNY CENOWO W produkcji, w której specjalizuje się Grupa ZAMET, wynagrodzenia stanowią lwią część kosztów stałych. Mimo niższej produktywności, jednostkowe koszty pracy w Polsce należą do jednych z niższych wśród krajów uprzemysłowionych (wg danych Eurostat, w 2011 roku, koszt roboczogodziny w euro w przypadku Polski wynosił 7,1 podczas gdy dla EA 17 było to 27,6). Co prawda w grę wchodzi nie tylko konkurencja europejska, ale również z całego świata (w tym z krajów z niższymi płacami niż w Polsce), niemniej jednak ostatecznie cena to nie jedyne kryterium wyboru dostawcy na rynku obsługiwanym przez ZAMET. WARUNEK WYSTARCZAJĄCY: GODNY ZAUFANIA Zaufanie po raz pierwszy kompetencje oraz możliwości Przy zamówieniach na dobra inwestycyjne o dużych wartościach, których realizacja trwa miesiącami, jakość i terminowość wykonania są kluczowe dla osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu z inwestycji przez odbiorcę produktu. Sprawność realizacji kontraktu przez dostawcę zależy od umiejętności i wyszkolenia załogi, długoletniego doświadczenia w realizacji różnorodnych konstrukcji, specyficznych możliwości technicznych, a także od płynności finansowej. Grupa ZAMET spełnia takie wymagania. Zaufanie po raz drugi odpowiedzialność za produkt W przypadku wadliwego wykonania produktu, zamawiającemu łatwiej dochodzić swoich roszczeń od producenta o dobrej kondycji finansowej i takiego, który nie może pozwolić sobie na utratę wizerunku, wypracowanego w trakcie kilkudziesięcioletniego funkcjonowania w branży. Producent, który podjąłby się danej realizacji na zasadzie eksperymentu z danym produktem, może nie mieć wystarczającej motywacji, by rozwiązać ewentualne problemy, związane z realizacją obsługiwanego kontraktu. ZAMET nie jest przypadkowym oferentem. Zaufanie po raz trzeci przestrzeganie praw autorskich O pozycji firm organizujących i dbających o zaplecze wydobywcze na morzu czy oceanie, decyduje głównie zaawansowania technologia. Zlecając swoim dostawcom produkcję, podmioty te przekazują projekty unikalnych rozwiązań technicznych. Wśród krajów o względnie niskich kosztach pracy, różnie bywa z zachowaniem praw autorskich często dochodzi do nielegalnego powielania rozwiązań i ich późniejszego wykorzystywania na własny rachunek. W tym względzie, do producentów z Polski, podlegającym wspólnotowym regulacjom europejskim, firmy z rynku podwodnego wydobycia paliw mają zaufanie i nie obawiają się sprzeniewierzenia powierzonego know how. ZAMET Industry ZAMET Budowa Maszyn Huta Zygmunt realizacja zlecenia: wg projektu klienta wg własnego projektu szczególne warunki obecność na liście referencje uzyskania zlecenia: kwalifikowanych dostawców doświadczenie przestrzeganie praw biuro konstrukcyjne autorskich pozostałe warunki kompetencje i możliwości techniczne uzyskania zlecenia: zdolność finansowania terminowość realizacji KRYZYS O DWÓCH OBLICZACH Prognozy makroekonomiczne Obecnie oczekuje się trudnej sytuacji makroekonomicznej w świecie, a w Europie w szczególności. Taka sytuacja nie będzie sprzyjać wzrostowi zamówień na produkty i usługi, oferowane przez Grupę ZAMET. Walka o zamówienia w okolicznościach, kiedy należy spodziewać się spadku ich liczby, może prowadzić do rywalizacji cenowej. Z drugiej strony, konkurenci o słabej sytuacji finansowej mogą nie przetrwać okresu dekoniunktury. Na koniec, paradoksalnie, dla ugruntowanego gracza o solidnych fundamentach jak Grupa ZAMET, okres kryzysu może zaowocować umocnieniem pozycji rynkowej i wzrostem zamówień od partnerów ograniczających ryzyko i składających zlecenia tylko do podmiotów wiarygodnych finansowo i technologicznie. Firmy wydobywcze będą prowadzić inwestycje w pozyskiwanie paliw z nowych podwodnych złóż, o ile kryzys nie doprowadzi do istotnego spadku cen paliw, co wydaje się jednak mało prawdopodobne. Natomiast popyt na produkty Grupy ZAMET z segmentu maszyny dla przemysłu hutniczego i innych gałęzi przemysłu jest i będzie uzależniony od prognoz wzrostu gospodarczego, w pierwszej kolejności dla Polski, a dalej głównie dla CEE i WNP. Prognoza produkcji wg MFW % r/r punkty procentowe dane rzeczywiste prognozy zmiana do poprzedniej prognozy produkcja świat 5,2 3,9 3,5 4,1 +0,2 +0,1 kraje rozwinięte 3,2 1,6 1,4 2,0 +0,2 +0,1 UE 2,0 1,6 0,0 1,3 +0,1 +0,1 CEE 4,5 5,3 1,9 2,9 +0,8 +0,5 WNP 4,8 4,9 4,2 4,1 +0,5 +0,3 Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook, kwiecień 2012.

5 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 5/17 RYNEK Źródło: Energyfiles Wydatki inwestycjyne oraz wydatki operacyjne na rynku offshore (mld USD) Wydatki na instalacje płytkowodne Wydatki na instalacje głębokowodne OFFSHORE: dynamiczny wzrost Według EIA (Energy Information Administration) średnia cena ropy za baryłkę (WTI Crude) wzrośnie o 9,5% w 2012 roku do ponad $104 a w 2013 utrzyma się na podobnym poziomie (spadek o 0,4%). Droga ropa będzie sprzyjać koncernom wydobywczym oraz inwestycjom w eksploatację złóż. Większość nowych odkryć zasobów ropy w ostatnich latach dotyczyło obszarów morskich. Szacuje się, że w związku z już dokonanymi odkryciami, w okresie najbliższych 10 lat nastąpi istotny wzrost popytu na urządzenia do podwodnego wydobycia ropy w związku z eksploatacją tych złóż. Duże znaczenie dla tego rynku ma również perspektywa rozpoczęcia eksploatacji najbardziej obiecującego regionu z punktu widzenia zasobów ropy i gazu tj., Morza Arktycznego, gdzie jak szacuje się zlokalizowane są zasoby o potencjale wydobywczym sięgającym około 90 mld baryłek ropy oraz 50 bln m 3 gazu. Obszar ten musi zostać zbadany, co będzie wiązać się z nakładami w segmencie offshore związanymi z badaniem dna morskiego oraz próbnymi odwiertami. Natomiast eksploatacja złóż zlokalizowanych w okolicach Morza Arktycznego to perspektywa około letnia. Obszarem szczególnej wagi dla Zamet jest rejon Morza Północnego, do którego kierowana jest większość zamówień ze spółki. Podczas gdy globalnie rynek offshore spodziewa się średniego tempa wzrostu do 2015 roku na poziomie 18%, to dla rejonu Morza Północnego do 2013 roku będzie to 37% a do 2015 roku 14%. Inne prognozy mówią o 12,5% wzroście do 2015 roku. Obiecująca przyszłość rynku offshore znajduje odzwierciedlenie w przychodach głównych uczestników tego rynku prognozowanych przez analityków. Ich łączna sprzedaż w 2012 roku, zgodnie z konsensusem rynkowym, powinna ukształtować się na poziomie o 21% wyższym niż przed rokiem. W latach tempo wzrostu będzie powoli spadać i wyniesie odpowiednio 12% w 2013 roku i 9,5% w 2014 roku. Prognoza cen ropy WTI Crude ($/baryłka) P2013P Źródło: EIA [mld $] Przychody Zamet z segmentu offshore na tle przychodów głównych uczestników rynku Spółki offshore [mln zł]

6 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 6/17 Do 2015 r. rynek stali nierdzewnej będzie rósł rocznie średnio od 6 do 8 proc. takie prognozy przedstawił niedawno australijski producent żelazochromu Ferro Metals. Ceny stali London Metal Exchange (USD/tona) Ceny aluminium London Metal Exchange (USD/tona) Wydatki na linie kolejowe oraz drogi i autostrady [mld PLN] ,5 2,6 3,0 3,0 3,2 4,1 1,3 1 0,8 0,4 0,4 0,9 1 0,9 1,4 2,4 3,2 5,5 6,6 3,6 2, P 2013P linie kolejowe Żródło: Mercurius DM, GDDKiA, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wydatki na realizację programu inwestycji kolejowych po 2013 roku wzrosną do 8,9 mld zł. 7,8 10,1 13,6 18,4 19,9 drogi krajowe i autostrady 26,4 3,7 24,6 8,1 16,7 8,6 HUTNICTWO: stabilne inwestycje ŚWIAT Prognozy World Steel Association (WSA) na lata zakładają kolejno 3,6% i 4,5% wzrost jawnego zużycia stali. Podobna tendencja będzie towarzyszyć zapotrzebowaniu na metale nieżelazne. Przyjmując utrzymanie historycznego, 10- procentowego poziomu zapasów, oznaczałoby to produkcję stali na poziomie Mt w 2012 oraz Mt w 2013 r. (wzrost o 41Mt i 111Mt względem 2011r.). Mimo optymistycznych prognoz, w naszej ocenie, inwestycje powinny pozostać stabilne z uwagi na rezerwy w wykorzystaniu zdolności wytwórczych (80%). Przyjmując szczytową wartość tego wskaźnika z 2008r. w wysokości 90%, pozwoliłoby to wyprodukować ok Mt stali bez konieczności nowych inwestycji w kapitał trwały. Niemniej dostrzegamy pewien potencjał wzrostu inwestycji wynikający z niskich cen stali oraz metali nieżelaznych, które w przypadku wielu hut mogą kształtować się poniżej kosztów wytworzenia. Może to prowadzić do dezinwestycji nieefektywnych kosztowo wytapialni i zastępowania ich obiektami o niższych kosztach jednostkowych (np. Alcoa). Nasze przypuszczenia potwierdzają prognozy analityków dotyczące nakładów inwestycyjnych spółek metalurgicznych i z przemysłu hutniczego. POLSKA Według WSA, w 2012 r. wzrost popytu na stal wyhamuje wśród większości państw europejskich za wyjątkiem Polski, dla której WSA prognozuje 9,5% wzrost. Z kolei Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa prognozuje spadek tempa wzrostu zużycia jawnego stali z 11% w 2011 do ok. 3% w 2012 roku. Prognoza ta oparta jest na rządowych planach kontynuacji inwestycji infrastrukturalnych oraz podjęcia nowych projektów w energetyce i kolejnictwie. Dotychczas popyt na stal był stymulowany przez rosnące potrzeby sektora budowlanego, zwłaszcza drogowego. Opóźnienia w realizacji niektórych projektów spowodują ich przesunięcie na lata kolejne, zaś wzrost zapotrzebowania związany z rozwojem i modernizacją infrastruktury kolejowej złagodzi skutki spadku inwestycji drogowych. W oparciu o rządowe programy: inwestycji kolejowych oraz budowy dróg krajowych szacujemy, że inwestycje infrastrukturalne w tych obszarach w 2012 roku powinny wzrosnąć o 8,6% a w 2013 roku spaść o ok. 23%. W najbliższych latach popyt na stal będzie generowany w dużym stopniu ze strony energetyki. Konsensus rynkowy zakłada wzrost inwestycji krajowych spółek energetycznych do 2016 roku w średnim tempie 12,5% rocznie. Oddanie w końcu autostrady A1 (2013), a także znacznej części drogi S3 (2014), może wyzwolić inwestycje w portach w Polsce sty maj wrz sty maj wrz sty maj wrz sty maj wrz sty Wykorzystanie zdolności wytwórczych (%) Produkcja stali (Mt) Overall, apparent steel use in the EU is forecast to slide by -1.2% to Mt in 2012, but a modest recovery of 3.3% is expected in In the CIS, apparent steel use is forecast to grow by 4.1% in 2012 and then by 5.1% in ( )by 2013, steel use in the developed world will still be at 14% below the 2007 level whereas in the emerging and developing economies, it will be 45% above. 20 zł 15 zł 10 zł 5 zł Przychody Zamet ze sprzedaży maszyn dla przemysłu hutniczego na tle inwestycji spółek tego sektora spółki hutnicze 0 [mln zł] P 2013P Suma nakładów inwestycyjnych krajowych spółek energetycznych: Enea,PGE,Tauron [mld $] 0 zł Miliardy P 2013P 2014P 2015P 2016P

7 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 7/17 WYCENA SPÓŁKI METODĄ PORÓWNAWCZĄ Do wyceny metodą porównawczą wybraliśmy wskaźniki odwołujące się do wyników spółek, czyli P/E, EV/EBIT oraz EV/EBITDA, jak i odwołujący się do kapitału własnego, czyli P/BV. Dla wyników z 2011 roku przyjęliśmy wagę 30% (rynek kapitałowy w niewielkim stopniu bazuje na przeszłości, ale wyniki z 2011 roku są jeszcze odniesieniem w oczekiwaniach), z 2012 roku % (estymacja wyników bieżącego roku ma naszym zdaniem kluczowe znaczenie w bieżących wycenach spółek), a z 2013 roku 10% (ponieważ trudno jeszcze prognozować tak odległe wyniki z uwagi na złożone uwarunkowania makroekonomiczne, ograniczamy wagę przyszłego roku do jedynie 10%). Kursy akcji, przyjęte do wyliczenia wskaźników, są kursami zamknięcia z dnia 11 lipca 2012 roku. Podobnie kursy walut są wartościami ogłoszonymi przez NBP na dzień 11 lipca 2012 roku. Grupę porównawczą skonstruowaliśmy w oparciu o krajowe i zagraniczne spółki z sektora maszynowego i wydobywczego. Kluczowym kryterium w ich selekcji było podobieństwo w obszarze struktury asortymentowej lub technologii produkcji. Wybrane spółki są krótko scharakteryzowane w kolumnie po prawej stronie. Aker Solutions, to norweski dostawca usług inżynierskich oraz konstrukcyjnych, a także zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla branży wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu; notowana na giełdzie w Oslo FMC Technologies, jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla przemysłu energetycznego, oferuje szeroki zakres urządzeń i rozwiązań wspomagających poszukiwania, odwierty oraz wydobycie ropy naftowej i gazu z dna morskiego; notowana na giełdzie w Nowym Jorku Cameron International, spółka projektuje i wykonuje urządzenia oraz komponenty platform wiertniczych do obsługi złóż ropy zlokalizowanych zarówno na lądzie jak i dnie oceanu; jest notowana na giełdzie w Nowym Jorku TTS Group ASA, dostarcza urządzenia dla przemysłu stoczniowego oraz wydobycia ropy i gazu, oferuje m.in. suwnice i urządzenia przeładunkowe dla branży stoczniowej oraz rozwiązania dla platform wiertniczych eksploatujących złoża podmorskie; notowana na giełdzie w Oslo National Oilwell Varco specjalizuje się w dostarczaniu głównych elementów mechanicznych dla lądowych i morskich platform wiertniczych; notowana na GPW w Warszawie Arcelormittal, to największy na świecie producent stali; spółka notowana na giełdzie w Amsterdamie Konecranes, jest jednym z głównych producentów oferujących maszyny i urządzenia dźwigowe; notowana na giełdzie w Helsinkach Cargotec, fińskie przedsiębiorstwo produkcji maszyn, dźwigów i podnośników; notowana na parkiecie w Helsinkach FLSmidth, to duńska grupa cementowa, oferująca maszyny i usługi dla przemysłu cementowego, dostarcza również produkty i usługi dla przemysłu górniczego; notowana na giełdzie w Kopenhadze Thyssenkrupp, jest jednym z największych na świecie producentów stali; ponadto w ramach segmentu dóbr kapitałowych oferuje m.in. dźwigi, obrabiarki itp.; notowana na giełdzie we Frankfurcie Famur, największy w Polsce producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego: górnictwa głębinowego i odkrywkowego; notowana na GPW w Warszawie Makrum, głównym przedmiotem działalności spółki są konstrukcje stalowe i budowa specjalistycznych maszyn i urządzeń; podstawowymi produktami spółki są ciężkie konstrukcje maszyn mające zastosowanie w górnictwie morskim i urządzeniach okrętowych oraz w szeroko pojmowanym przemyśle maszynowym w tym m.in. w przemyśle wydobywczym; notowana na giełdzie w Warszawie Bumech, jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa; notowana na parkiecie w Warszawie Rafamet, jest dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz zbrojeniowym; spółka notowana na GPW w Warszawie Kopex, jest producentem i dostawcą maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego; notowana na GPW w Warszawie Bipromet, jest przedsiębiorstwem inżynieryjno budowlanym oferującym kompleksowe rozwiązania (projektowanie i wykonawstwo) dla ochrony środowiska i przemysłu, w tym dla hutnictwa żelaza i stali, przemysłu cementowego i energetyki oraz przemysłu maszynowego; notowana na giełdzie w Warszawie Patentus, prowadzi działalność w zakresie remontów maszyn i urządzeń górniczych, produkcji specjalistycznych urządzeń dla górnictwa, handlu wyrobami hutniczymi, wykonawstwa konstrukcji stalowych; notowana na parkiecie w Warszawie ZUK Stąporków, specjalizuje się w produkcji urządzeń dla energetyki cieplnej, energetyki zawodowej, cukrowni, cementowni, hut i odlewni oraz budownictwa; notowana na giełdzie w Warszawie P/E to iloraz ceny za akcję do wartości zysku netto na akcję; EV to wartości spółki: (liczba akcji x cena za akcję) + (zadłużenie odsetkowe środki pieniężne) + (udziały niekontrolowane) + (akcje uprzywilejowane); EBIT to wynik z działalności operacyjnej; EBITDA to EBIT + amortyzacja; EV/EBIT, EV/EBITDA to odpowiednie ilorazy; P/BV to iloraz ceny za akcję do wartości kapitału własnego na akcję

8 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 8/17 spółki porównawcze Profil działalności EX/PLN Kapitalizacja bieżąca (mln zł) P/E EV/EBIT EV/EBITDA P/BV Aker Solutions (mln NOK) podwodne wydobycie 0, ,5 10,2 8,1 15,3 8,8 6,8 10,5 6,8 5,5 2,0 1,8 1,6 FMC Techologies (mln USD) podwodne wydobycie 3, ,9 18,7 14,9 17,5 13,5 10,6 14,7 11,6 9,2 6,7 5,8 4,7 Cameron International (mln USD) podwodne wydobycie 3, ,9 13,0 9,6 11,7 10,8 7,7 9,5 8,8 6,6 2,2 1,9 1,6 TTS Group ASA (mln NOK) podwodne wydobycie 0, ,1 14,0 10,6 14,0 10,8 9,2 9,9 9,3 7,6 1,7 1,5 1,3 National Oilwell Varco (mln USD) podwodne wydobycie 3, ,0 11,0 9,4 8,5 6,2 4,8 7,2 5,3 4,1 1,6 1,4 1,2 Arcelormittal (mln EUR) producent stali 4, ,3 7,4 4,2 7,3 9,3 6,2 4,1 4,6 3,7 0,3 0,3 0,3 Konecranes (mln EUR) urządzenia dźwigowe 4, ,6 14,9 12,7 14,1 10,9 9,4 10,5 8,5 7,4 3,0 2,8 2,6 Cargotec (mln EUR) urządzenia dźwigowe 4, ,7 7,0 6,5 7,0 6,8 6,0 5,5 5,3 4,8 0,8 0,8 0,7 Flsmidth & Co (mln DKK) przemysł cementowy 0, ,4 10,2 9,4 8,2 6,5 5,9 6,7 5,4 4,8 2,0 1,8 1,6 Thyssenkrupp (mln EUR) producent stali 4, n.d. 18,2 6,3 n.d. 11,4 5,4 10,6 4,7 3,2 0,8 0,8 0,7 Famur (mln PLN) maszyny górnicze 1, ,9 15,0 13,6 14,1 11,5 10,5 8,3 7,3 6,9 3,3 2,7 2,5 Makrum (mln PLN) maszyny wielkogabarytowe 1, n.d. 31,3 15,1 192,2 38,3 18,9 17,5 12,4 9,2 0,7 0,7 0,7 Bumech (mln PLN) maszyny górnicze 1, ,0 5,7 5,6 8,4 7,1 6,5 4,9 4,1 3,3 1,0 0,8 0,7 Rafamet (mln PLN) maszyny wielkogabarytowe 1, ,5 19,7 18,1 30,5 15,3 14,0 8,8 6,6 6,1 0,9 0,9 0,9 Kopex (mln PLN) maszyny górnicze 1, ,4 8,1 8,0 10,6 7,8 7,5 6,7 5,3 5,0 0,5 0,5 0,5 Bipromet (mln PLN) konstrukcje stalowe 1, ,4 10,0 8,4 3,3 4,0 2,6 2,8 3,2 2,2 0,7 0,7 0,6 Patentus (mln PLN) maszyny górnicze 1, ,3 6,4 5,8 14,3 8,5 8,1 9,1 6,4 6,0 0,6 0,5 0,5 ZUK Stąporków (mln PLN) urządzenia wielkogabaryt. 1, ,5 18,9 16,5 19,1 16,3 14,3 14,9 12,9 11,4 2,7 2,4 2,1 średnia wskaźników 17,7 13,3 10,2 12,7 11,3 8,6 9,0 7,1 5,9 1,8 1,6 1,4 mediana wskaźników 14,3 12,0 9,4 12,9 10,0 7,6 8,9 6,5 5,8 1,3 1,2 1,1 dane ZAMET Industry S.A. mln zł zysk netto * EBIT EBITDA dług netto kapitał własny wycena w oparciu o mediany wagi 30% % 10% 30% % 10% 30% % 10% 30% % 10% wyceny cząstkowe średnia ważona średnia liczba akcji cena akcji 2,70 zł Wartość jednej akcji szacujemy na 2,70 zł na bazie scenariusza podstawowego i wyceny metodą porównawczą. * zysk netto, przyjęty do kalkulacji wyceny, został pomniejszony o jednorazowy wynik ugody dotyczącej opcji walutowych w wysokości 9,4 mln zł P/E to iloraz ceny za akcję do wartości zysku netto na akcję; EV to wartości spółki: (liczba akcji x cena za akcję) + (zadłużenie odsetkowe środki pieniężne) + (udziały niekontrolowane) + (akcje uprzywilejowane); EBIT to wynik z działalności operacyjnej; EBITDA to EBIT + amortyzacja; EV/EBIT, EV/EBITDA to odpowiednie ilorazy; P/BV to iloraz ceny za akcję do wartości kapitału własnego na akcję

9 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A ; Strona 9/17 WYCENA SPÓŁKI METODĄ DCF Wzrost sprzedaży dla offshore przy wolnych mocach produkcyjnych zaowocuje atrakcyjnymi FCF. Do wyceny Spółki metodą DCF przyjęliśmy wartości prognozowane w oparciu o omówiony scenariusz podstawowy. rok 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P EBIT NOPAT dofinansowanie inwestycji rozliczenie dofinansowania do inwestycji inwestycje amortyzacja zmiana kapitału obrotowego FCF zadłużenie odsetkowe / kapitał własny 19,0% 13,4% 7,6% 4,1% 3,4% koszt zadłużenia odsetkowego 6,08% 5,77% 5,41% 5,05% 4,73% stopa wolna od ryzyka 5,29% 5,29% 5,29% 5,29% 5,29% premia rynkowa 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 koszt kapitału własnego 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% WACC 10,27% 10,51% 10,80% 11,01% 11,04% PV (FCF) W okresie prognozy, czyli w latach , ZAMET wygeneruje wolne przepływy pieniężne, których bieżąca wartość na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosi łącznie tys. zł. Po okresie prognozy zakładamy zerowe tempo wzrostu wolnych przepływów pieniężnych. rokroczny wzrost FCF 0,0% WACC 10,73% q szeregu geometrycznego 0,90 TV PV (TV) PV (FCF+TV) PV (FCF+TV) gotówka netto z ostatniego sprawozdania Spółki gotówka netto z modelu udziały niekontrolowane (wartość ujemna) 0 wycena spółki liczba akcji przyjęta do wyceny cena akcji na ,10 zł Po okresie prognozy, czyli po 2016 roku, według naszych założeń, ZAMET będzie generować rokrocznie niezdyskontowane wolne przepływy pieniężne o wartości tys. zł. Wartość tych przepływów na dzień 1 stycznia 2012 roku szacujemy na tys. zł. Łączna wartość wolnych przepływów gotówkowych z okresu prognozy i po okresie prognozy wynosi tys. zł na dzień 1 stycznia 2012 roku. Na dzień 16 lipca, wartość rośnie do tys. zł. Tym samym, uwzględniając zadłużenie netto i liczbę akcji, wartość jednej akcji szacujemy na 3,10 zł na bazie scenariusza podstawowego i wyceny metodą DCF. Wycena metodą DCF zależy od założeń dotyczących działalności ZAMET (m.in. od tempa wzrostu po okresie prognozy), jak i parametrów rynkowych, takich jak wartość beta, stopy wolnej od ryzyka, wartość premii rynkowej za ryzyko, kosztu zadłużenia odsetkowego. Analizę wrażliwości wyceny metodą DCF od kluczowych parametrów decydujących o bieżącej wartości przyszłych wolnych przepływów gotówkowych prezentujemy na kolejnej stronie. NOPAT wynik z działalności operacyjnej po opodatkowaniu; FCF wolne przepływy pieniężne; PV wartość bieżąca; WACC średni ważony koszt kapitału, TV wartość rezydualna, g zmiana wolnych przepływów gotówkowych

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 Piotrków Trybunalski 12.04.2013 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, www.polimex-mostostal.pl Na podstawie Prospektu oferuje się 1.032.905 Akcji Serii H o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Polwax Przemysł chemiczny Polska

Polwax Przemysł chemiczny Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Polwax Przemysł chemiczny Polska Cena docelowa: 26.1 PLN Raport inicjujący Jeden z dwóch liderów na rynku wyrobów parafinowych w Polsce Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 31.4m

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo