Przetarg na obwodnicę tuż, tuż

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg na obwodnicę tuż, tuż"

Transkrypt

1 Miesięcznik loklny nr 2/2013 (62) Przetrg n obwodnicę tuż, tuż ISSN: tysięcy podpisów i 4 lt strń zrobiły swoje. Zmówienie zostnie ogłoszone ld dzień. Jest się z czego cieszyć, le z otwrciem szmpn wrto zczekć. Dlczego? O tym pisze Szczepn Ostsz, jeden z orgniztorów kcji TAK dl Obwodnicy Mrek. W połowie mrc Generln Dyrekcj Dróg Krjowych i Autostrd rozstrzygnęł przetrg n obwodnicę Jnek Trsę Slom-Wolic (TSW). To był brdzo dobr i długo oczekiwn informcj. Przede wszystkim potwierdzł poprzednie deklrcje ministr Nowk, że wrszwski węzeł drogowy jest jednym z jego priorytetów. Ucieszył tym brdziej, że włśnie przejzd przez Mrki jest drugim po Jnkch njbrdziej obciążonym ruchem odcinkiem zrządznym przez GDDKiA. Ndszedł więc czs n obwodnicę Mrek. Być może, gdy Czytelniku będziesz czytć te słow, zwrot tuż-tuż trzeb będzie wykreślić. Spodziewmy się bowiem ogłoszeni przetrgu n dnich, co potwierdził niedwno wielki sojusznik tego projektu Jcek Kozłowski, wojewod mzowiecki. Histori nszej obwodnicy jest dość dług i pełn zwirowń. W 2006 r. wydwło się, że sprwy ruszą do przodu. Plny budowy obwodnicy podległy procesowi konsultcji społecznych - dość burzliwemu ze względu n przebieg drogi w okolicy Rdzymin. Niestety, uchwlony pod koniec rządu PIS w 2007 r. Progrm Budowy Dróg Krjowych n lt nie uwzględnił budowy obwodnicy Mrek. Trudno wyrokowć, co było powodem tkiej decyzji. Powstło jednk duże ryzyko, że obwodnic Mrek trfi n lt do zmrżrki. Równocześnie trwło postępownie dministrcyjne mjące n celu wydnie Decyzji Środowiskowej (bez niej nie możn wbić nwet jednego szpdl). Niestety ze względu n niską jkość dokumentów, cłe postępownie pozostło n urzędowej półce. cd str. 6 WYDAWCA: Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze Drodzy Mieszkńcy Mrek, Rdosnych Świąt Wielknocnych, wypełnionych ndzieją budzącej się do życi wiosny i wiry w sens życi. Pogody w sercu i rdości płynącej z fktu Zmrtwychwstni Pńskiego orz smcznego Święconego w gronie njbliższych. Niech Zmrtwychwstły Chrystus obudzi w ns wszystkich dobro i miłość do drugiego człowiek. Z rdosnym Alleluj Rdni orz Zrząd Mreckiego Stowrzyszeni Gospodrczego. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA ZAPRASZA DZIECI od 1,5 5 lt Mrki, ul. Cich 16 tel ; W CENIE CZESNEGO: J. ANGIELSKI J. NIEMIECKI RYTMIKA WARSZTATY KULINARNE LOGOPEDA PSYCHOLOG tel

2 widomości o i z mist N nowych śmiecich Rd Mist przyjęł pkiet uchwł, które zrewolucjonizują w Mrkch gospodrkę odpdmi. Od lipc z odbiór i utylizcję nszych śmieci odpowidć będzie smorząd. Ile z to zpłcimy? Odpowiedź poniżej W drugim półroczu rtusz przejmie n siebie obowiązki odbierni odpdów z mreckich posesji, ich włściciel opłtę z tę usługę uiści n rchunku bnkowym urzędu, nie jk do tej pory firmy, z której usług korzystno. Włściciel kżdej mreckiej nieruchomości musi dostrczyć do urzędu mist deklrcję o liczbie osób zmieszkujących n terenie dnej nieruchomości orz do końc czerwc rozwiązć dotychczsową umowę n odbiór odpdów z prywtnym przedsiębiorcą, z którego usług korzystno. W przypdku budynków wielorodzinnych z złożenie deklrcji odpowiedzilny jest zrządc budynku. Nowe miesięczne stwki ustlone przez Rdę Mist ksztłtują się nstępująco: - 8 zł od kżdej osoby zmieszkującej dną nieruchomość, gdy będziemy segregowć odpdy, - 17 zł od kżdej osoby zmieszkującej dną nieruchomość, w przypdku brku prowdzeni selektywnej zbiórki odpdów n dnej posesji. Przykłd: Opłt miesięczn nliczon dl nieruchomości zmieszkłej przez 4 osoby, n której prowdzi się selektywną zbiórkę odpdów: 4 osoby x 8 złotych = 32 złote miesięcznie Niedwno w Mrkch doszło do cyklu spotkń orgnizownego przez Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze. Dotyczyły one nowej ustwy śmieciowej, któr zmieni nsze dotychczsowe obowiązki. Z tych spotkń wynotowłem kilk informcji, które mogą się okzć przydtne Czytelnikom: 1. Ci, którzy nie zgłosili do rtusz deklrcji śmieciowej w terminie, czyli do 15 mrc, będą mieć jeszcze sznsę wypełnić ten obowiązek. Jk zdeklrowł burmistrz, dedline zostnie przesunięty, co potwierdziło kilku rdnych. Do tej pory deklrcje npłynęły od połowy gospodrstw domowych. 2. W zgłoszeniu do rtusz nie podjemy liczby zmeldownych osób, tylko rzeczywiście mieszkjących. Burmistrz Werczyński zsugerowł, że deklrcje mogą podlegć weryfikcji, jeśli okże się, że ilość wywożonych odpdów będzie nieproporcjonln do liczby zgłoszonych osób. 3. Jk deklruje burmistrz, koszt odbioru posegregownych śmieci zostł ustlony poniżej poziomu wynikjącego z miejskich nliz (mogło być 11 zł, będzie 8 zł z osobę). 4. Urząd nie będzie przypominł mieszkńcom o terminch zpłty. Będziemy je wnosić co kwrtł do 15.: styczni, kwietni, lipc, pździernik. 5. Trzeb pmiętć o wypowiedzeniu umowy z obecną firmą wywozową. Jeśli obowiązuje termin trzymiesięczny, nleży to zrobić do końc mrc. W innym przypdku będziemy płcić z wywóz śmieci podwójnie. Część firm podobno utomtycznie rozwiąże umowę, le strzeżonego Pn Bóg strzeże. 6. Dostrczenie odpowiednich worków będzie zdniem mist, w zsdzie firmy, któr wygr przetrg. Gdyby ich brkowło, będzie możn odebrć w rtuszu lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpdów Komunlnych przy ul. Dużej (w pobliżu szkoły). 7. Ci, którzy zdecydowli się n segregcję śmieci, powinni przygotowć się n ich podził n cztery części. Trzy rodzje worków są już nm dobrze znne: zielony (n szkło), żółty (n plstik i luminium), niebieski (n ppier). Do tego dojdą brązowy worek n odpdy orgniczne (skórki, obierki, trw, liście) orz pojemnik n pozostłe śmieci. Te dw osttnie rodzje odpdów będą odbierne z domów jednorodzinnych co dw tygodnie, pozostłe rz n miesiąc. W przypdku budynków wielorodzinnych częstotliwość będzie większ. Pojemniki n śmieci muszą zorgnizowć sobie mieszkńcy we włsnym zkresie. Mogą to być pojemniki wykorzystywne obecnie, jeśli oczywiście nie są dzierżwione od firmy, któr ktulnie odbier odpdy komunlne. 8. Opkowni typu Tetr-Pk (np. po sokch czy mleku) trzeb będzie lokowć w worku n plstik. TM Opłt miesięczn nliczon dl nieruchomości zmieszkłej przez 4 osoby, w przypdku brku prowdzeni selektywnej zbiórki odpdów: 4 osoby x 17 złotych = 68 złote miesięcznie Łączną opłtę nliczoną według powyższego schemtu trzeb będzie uiszczć rz n kwrtł z góry, w terminie do 15 dni pierwszego miesiąc dnego kwrtłu. System wchodzi w życie 1 lipc 2013 roku, więc pierwszą opłtę nleży wnieść do 15 lipc z trzeci kwrtł 2013 roku. Misto podzielone zostło n 3 sektory w celu zorgnizowni zbiórki odpdów komunlnych. W njbliższym czsie ogłoszone zostną 3 przetrgi n wybór firm obsługujących kżdy z sektorów. Dzięki tkiemu rozwiązniu rtusz zkłd, że ceny proponowne przez oferentów będą niższe, niż w przypdku ogłoszeni jednego przetrgu n obsługę cłego mist. Odpdy zmieszne i biodegrdowlne odbierne będą rz n dw tygodnie z budynków jednorodzinnych orz dw rzy n tydzień w przypdku zbudowy wielorodzinnej. Ntomist odpdy posegregowne odbierne będą jk dotychczs rz n miesiąc od nieruchomości z zbudową jednorodzinną orz rz n tydzień w przypdku zbudowy wielorodzinnej. Pondto, przy ul. Dużej uruchomiony zostnie PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpdów Komunlnych, umożliwijący włścicielom nieruchomości dostrcznie smemu odpdów w mirę potrzeby, np. skoszonej trwy, zużytego sprzętu elektronicznego, czy odpdów wielkogbrytowych. Ntomist odbiór tych odpdów z terenu posesji odbywć się będzie n zgłoszenie telefoniczne rz n pół roku (budynki jednorodzinne) lub rz n miesiąc (budynki wielorodzinne). Pweł Pniewski Zygmuntowsk świtełko w tunelu W poprzednim numerze Ekspresu pisliśmy o problemie połączeni ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową biegnącą wzdłuż l. Piłsudskiego. N prośbę mreckich rdnych sprwą zinteresowł się sentor Ann Aksmit, któr wystosowł interwencję sentorską do wrszwskiego oddziłu Generlnej Dyrekcji Dróg Krjowych i Autostrd odpowiedzilnego z główną rterię Mrek. Z odpowiedzi drogowców wynik, że doszło do ich spotkni z burmistrzem Werczyńskim. - W wyniku rozmów Burmistrz Mist Mrki zobowiązł się do przygotowni dokumentcji n włączenie ul. Zygmuntowskiej, nstępnie dokonni wystąpieni do nszego oddziłu o uzgodnienie wrunków włączeni, tkże poniesienie kosztów finnsowych relizcji powyższego przedsięwzięci czytmy w piśmie GDDKiA do sentor Aksmit. Przypomnijmy, że w czerwcu 2009 roku wojewod mzowiecki zwrócił się do Urzędu Mist Mrki o zopiniownie loklnego ukłdu komunikcyjnego w związku z modernizcją Trsy Toruńskiej n odcinku od Mrek do ul. Modlińskiej. Wówczs miejscy urzędnicy nie dostrzegli, że ul. Zygmuntowsk w dokumentcji projektowej nie jest połączon z drogą serwisową biegnącą wzdłuż Piłsudskiego i nie wnieśli uwg do dokumentcji. Gdy wreszcie błąd spróbowno nprwić, okzło się, że jest już z późno, bo projekt budowlny zostł już ztwierdzony i nie m możliwości jego zminy w związku ze współfinnsowniem go z unijnej ksy. Choć w odpowiedzi n interwencję sentorską nie pdją żdne konkretne terminy, optymizmem nstrj osttnie zdnie odpowiedzi dyrektor Tomsz Kwiecińskiego odpowidjącego z relizcję inwestycji: "Generln Dyrekcj Dróg Krjowych i Autostrd Oddził w Wrszwie deklruje ścisłą współprcę z Przedstwicielmi Mist Mrki dl osiągnięci rozwiązni problemu". Redkcj Niech łsk Zmrtwychwstni Pńskiego obdrzy wszystkich zdrowiem i szczęściem, zbliżjący się czs Wielkiej Nocy okże się okresem pełnym wiry, ndziei i miłości. Ann Aksmit Sentor RP Wydwc: 2 Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze Redktor Nczelny: Jcek Orych; Redguje: Zespół; Adres Redkcji: ul. Piłsudskiego 138; Adres do korespondencji: ul. Cisow 4, Mrki; e-mil: REKLAMY: Redkcj Ekspresu Mreckiego nie ponosi odpowiedzielności z treść reklm, ogłoszeń i rtykułów sponsorownych. Redkcj zstrzeg sobie możliwość skrcni tekstu. Artykuły zmówione prosimy przesyłć w formie elektronicznej. Artykułów nie zmówionych Redkcj nie zwrc.

3 Al. mrsz. Józef Piłsudskiego 41 to dres, który niegdyś znny był większości mieszkńców Mrek. To włśnie pod tym dresem mieścił się przychodni lekrsk. Później koleje losu sprwiły, że stn nieruchomości pogrszł się z roku n rok, ż do stnu obecnego. widomości o i z mist N horyzoncie nowe oszczędności w budżecie mist Oświetlenie mreckich ulic dl nszych mieszkńców stnowi niezbędny element nszego mist gwrntujący komfort poruszni orz bezpieczeństwo le nieliczni z ns wiedzą, iż jest to znczącą pozycj w budżecie po stronie wydtków. W ciągu osttnich lt n rozbudowę, serwis orz energię znczące kwoty poniesiono nstępujące kwoty: 2010 ogólny koszt (w tym - 1,1 ml zł, energi 764 tys zł, serwis 129 tys. zł, inwestycje 228 tys zł); 2011 ogólny koszt (w tym - 1,2 mln zł, energi 605 tys. zł, serwis 147,4 tys. zł, inwestcyje - 416,8 tys zł); 2012 ogólny koszt 1,78 mln zł (w tym - energi 1mln zł, serwis tys zł, inwestycj tys zł); 2013 (wg projektu budżetu) ogólny koszt ok. 1,72 mln zł (w tym - energi - 1 mln zł, serwis tys zł, inwestycje 475 tys. zł). Jk widć w ciągu osttnich trzech lt zncząco wzrosły zrówno wielkości inwestycji, jednkże jest jeszcze wiele do zrobieni. W śld z wzrostem inwestycji rosną niestety koszty energii, które obecnie stnowią znczący udził w nszym miejskim budżecie. Niestety nie wszyscy wiemy, iż lwi część opłt z energię wynik z obowiązku oświetleni przez nszą gminę drogi krjowej czyli Alei Piłsudskiego, które wg obliczeń wynosi zncząco więcej niż 50 % wydtków n energię z uwgi n fkt, iż mmy pond 400 oprw oświetleniowych o mocy 400 W. Wiele gminy podejmuje różnorodne dziłni n rzecz ogrniczni tych kosztów między innymi modernizują oświetlenie przy pomocy środków wsprci m.in. progrm SOWA z Nrodowego Funduszu Ochrony Środowisk lub też trybu ESCO. W nszym przypdku możliwość podjęci dziłni związnych z wygenerowniem oszczędnościmi energii w oświetleniu ulicznym według ekspertów mogłoby osiągnąć wielkość od 40 % do 50% wydtków. W tkim przypdku wydję się słuszne by rozwżyć tką możliwość. W tym miejscu nleży wspomnieć o nowo projektownych przepisch Ministerstw Gospodrki zwrtych w potocznie nzwnym dużym Trójpku Energetycznym, który dl nszego mist może i powienien przynieść znczące ogrniczeni wydtków w tym zkresie. Zgodnie z treścią jednego z rtykułów w/w któw prwnych oświetlenie dróg krjowych m zostć przekzne do GDDKiA co ozncz dl nszego budżetu oszczędności rzędu pond 0,5 mln zł rocznie, które powinno się wykorzystć w innych obszrch n rzecz bezpieczeństw nszego mist n przykłd dlszą rozbudowę monitoringu miejskiego. Obecnie wydję się, iż nleży dopingowć Ministerstwo Gospodrki i to też czynimy by zgodnie z zpowiedzimi odpowiednie zpisy zostły skierowne do Sejmu i sprwnie przegłosowne, dzięki czemu kolejne środki będą mogły zostć przekzne n inwestycje miejskie. Mrcin Piotrowski Co dlej z budynkiem dwnej przychodni? Budynek przychodni przeszedł w skłd mjątku gminnego w 2006 roku, pełną kontrolę dministrcyjną urząd objął z początkiem 2007 roku. Od tego momentu misto miło wszelkie nrzędzi ku temu, by zdecydowć, co dlej z budynkiem. W kdencji r. burmistrz występowł do ówczesnej rdy mist z propozycją sprzedży nieruchomości, le decyzją rdnych postnowiono o pozostwieniu budynku w zsobch gminnych. Budynek zostł wpisny do rejestru wojewódzkiego konserwtor zbytków, co skutkowło obostrzenimi w zkresie przeprowdzeni prc remontowych przez potencjlnego nbywcę. Nleży jednk pmiętć, że od momentu nbyci przez misto nieruchomości, upłynęło już pond 6 lt. W tym okresie wdrżno w życie różnego rodzju progrmy unijne, które mogły posłużyć do rewitlizcji strego budynku przychodni. Niestety, nie skorzystno z tych możliwości, czego nstępstwem było dlsze niszczenie budynku. Now rd, nowe pomysły Z końcem 2010 roku nstł obecn rd mist, wiosną, gdy pożr strwił część dchu budynku, postnowiono podjąć konkretne dziłni w sprwie nieruchomości. Podczs posiedzeni komisji budżetowo gospodrczej zpdł decyzj o intensywnym poszukiwniu potencjlnego inwestor, który byłby zinteresowny długoletnią dzierżwą dziłki wrz z budynkiem. Okres, który wyznczono n pozysknie inwestor to 6 miesięcy, czyli do końc 2012 roku. Zsdnicze pytnie brzmiło, czy i jkie kroki przedsięwziął burmistrz orz miejscy urzędnicy w celu zmksymlizowni szns n dzierżwę nieruchomości. Tego nie wiedziłem, dltego skierowłem n ręce burmistrz interpelcję w tej sprwie. I tu zskoczenie Tuż przed wydniem tego numeru otrzymłem n nią odpowiedź, któr okzł się zskkując. Okzło się, że skierownie publicznego zproszeni do skłdni ofert n długoletnią dzierżwę nieruchomości, powinno być poprzedzone odpowiednią uchwłą rdy mist. Pytnie więc brzmi, dlczego burmistrz nie skierowł do rdy projektu uchwły w tej sprwie, skoro podczs wspomninego posiedzeni komisji wyrźnie określono oczekiwni ze strony jej członków? Kolejne fkty, które pojwiły się w odpowiedzi n moją interpelcję, dotyczą zpisu mzowieckiego konserwtor zbytków, który pismem z dni 5 listopdzie 2012 roku informuje, że co prwd dopuszcz on rozbiórkę budynku, le pod wrunkiem, że projektown w przyszłości zbudow będzie stnowić odtworzenie bryły orz wystroju wewnętrznego zbytkowego budynku przychodni. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fkt, że w trkcie uchwlni tegorocznego budżetu rdnym nie były znne kwestie związne z zpismi konserwtor zbytków, mówiące o tk rygorystycznym odtworzeniu istniejącego budynku przez potencjlnego nbywcę nieruchomości. Pmiętjmy, że pismo wpłynęło w listopdzie 2012 roku, ntomist budżet zostł uchwlony z początkiem 2013 roku. Łtwo nie będzie Podczs uchwlni budżetu mist n 2013 rok proponowłem, by wystwić n sprzedż budynek dwnej przychodni. Oczywiście njlepszym rozwiązniem byłoby przywróceni blsku dwnej przychodni, ngżując w to sektor prywtny. Ptrząc jednk relnie n cłą sytucję, uwżm, że jest to prktycznie niemożliwe, dlsze strszenie obecnym stnem zbudowy - winno się jk njszybciej zkończyć. Zsdnicze jednk pytnie brzmi, czy znjdzie się chętny, by nbyć nieruchomość przy tkich obostrzenich ze strony mzowieckiego konserwtor zbytków? Arkdiusz Werelich Przekż 1% dl Mreckiego Towrzystw Sportowego Mrcovi 2000 KRS: N co przeznczmy pozyskne środki? Między innymi: N orgnizcję obozów sportowych N zkup sprzętu sportowego N orgnizcję turniejów i zkup ngród 3

4 widomości o i z mist Wieści z Mrcovii W związku z dużym zinteresowniem sytucją Mreckiego Towrzystw Sportowego Mrcovi 2000, przedstwimy grść informcji odnośnie prowdzonych dziłń Zrządu w kwestich zkończeni współprcy z KSP Poloni Wrszw, prowdzonych rozmów z Urzędem Mist n temt nowej formuły finnsowni klubu i kosztów utrzymni stdionu miejskiego orz inicjtywy zmierzjącej do współprcy Mrcovii i mist Mrki z Legią Wrszw. Zmirem Zrządu jest zkończenie współprcy z KSP Poloni Wrszw i rozwiąznie umowy łączącej obie strony. Obecnie trwją osttnie negocjcje dotyczące wrunków rozwiązni umowy, w tym wrunków spłty zległych zobowiązń Polonii względem nszego klubu. Mmy ndzieję, że finlizcj rozmów i podpisnie stosownych dokumentów nstąpi jeszcze w mrcu bieżącego roku. Ndmienim, że dziłni Zrządu MTS Mrcovi 2000 w tym zkresie skonsultowne zostły z Pnem Burmistrzem Jnuszem Werczyńskim. Brk perspektyw n dlszą owocną współprcę z KSP Poloni Wrszw orz wysokość środków plnownych w budżecie mist n wspiernie rozwoju sportu zmusiły ns do podjęci rozmów z włdzmi mist n temt formuły finnsowni klubu sportowego orz kosztów związnych z utrzymniem obiektu przy ul. Wspólnej. Koszty te w dotychczsowej formule w zncznym stopniu finnsowne były przez podnjemcę, czyli KSP Poloni Wrszw. Pondto w świetle ubiegłorocznej kontroli Urzędu Mist przez Regionlną Izbę Obrchunkową, problemtyczne dl Urzędu Mist stło się przekzywnie środków n utrzymnie miejskiego obiektu poprzez dotcję przeznczoną n wspiernie rozwoju kultury fizycznej i sportu w Mrkch. Dl utrzymni obiektu nie bez znczeni pozostje fkt, że w wyniku zwrtej z Polonią umowy misto wzbogciło się o 2 boisk trwiste z pełnym odwodnieniem i zutomtyzownym nwodnieniem. Koszty konserwcji boisk i ich dozór w istotnym stopniu zwiększją kwotę niezbędną do utrzymni obiektu w nleżytym stnie. Dltego też Zrząd klubu zdecydowł się podjąć rozmowy z Pnem Burmistrzem mjące n celu wyprcownie nowych zsd finnsowni i zrządzni obiektem sportowym przy ul. Wspólnej. W nowej formule zrząd obiektem przeszedłby do Zkłdu Usług Komunlnych, Mrcovi ntomist użytkowłby obiekt wrz z cłą jego infrstrukturą w tki sm sposób jk dotychczs. N podkreślenie zsługuje fkt, że w obecnie obowiązującej umowie njmu obiektu mistu przysługuje prwo orgnizowni n obiekcie imprez sportowych i rekrecyjnych po uprzednim ustleniu terminów i zkresu imprez z Zrządem Mrcovii. Tkie sme zsdy obowiązywłyby w nowej formule współprcy Mrcovii i mist. Do ustleni pomiędzy stronmi pozostją szczegóły związne z użytkowniem obiektu przez Mrcovię, obowiązki stron, plny inwestycyjne dotyczące obiektu orz nowe zsdy finnsowni nszego klubu. Liczymy, że porozumienie w tym zkresie osiągniemy w kwietniu bieżącego roku. Równolegle do rozmów z Urzędem Mist n temt nowej formuły finnsowni, Zrząd Mrcovii podjął strni o pozysknie nowego inwestor w mrecki sport. Z przyjemnością informuję, iż udło nm się zinteresowć Legię Wrszw inwestycją n terenie gminy Mrki. Odbyliśmy wstępne rozmowy z zrządem Akdemii Piłkrskiej Legii Wrszw, w wyniku których Mrki znlzły się n krótkiej liście loklizcji inwestycji polegjącej n wybudowniu kilku boisk z nturlną i sztuczną murwą, n których treningi prowdziliby wychownkowie wrszwskiego klubu orz Mrcovii. W mrcu bieżącego roku, dzięki osobistemu zngżowniu Grzegorz Miechowicz, W iceprezes Zrządu MTS Mrcovi 2000, doprowdziliśmy do spotkni przedstwicieli Legii Wrszw z Burmistrzem Mist Mrki. O postępch w relizcji tego projektu będziemy strli się informowć Pństw n bieżąco n łmch Ekspresu Mreckiego. Prosimy o trzymnie kciuków! Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc, Prezes Zrządu MTS Mrcovi 2000 Śmietnk mreckiego biznesu Co łączy firmę spedycyjną z Bndurskiego, dystrybutor lkoholi z Teligi czy producent części smochodowych z Okólnej? Firmy z Mrek znlzły się w gronie njdynmiczniejszych, zyskownych młych i średnich firm, dziłjących w nszym krju. Gdyby połączyć ich obroty, wyszłoby nprwdę duże przedsiębiorstwo Są zwinne i potrfią się przystosowć się zmienijących się wrunków. Ich krjowe stdo liczy już pond 4 tys. osobników i stle rośnie. To Gzele Biznesu, elit rodzimej przedsiębiorczości. W tym szlchetnym gronie wyptrzyliśmy cztery firmy z nszego mist. Co roku redkcj dziennik Puls Biznesu publikuje rnking njdynmiczniejszych młych i średnich firm. Pod koniec grudni ukzł się jego trzynst edycj. Doboru Gzel Biznesu nie dokonuje żdne rbitrlne jury. O uzyskniu tkiego sttusu decydują wyłącznie wyniki firm. Gzelą Biznesu może zostć firm, której obroty przez osttnie trzy lt nieprzerwnie rosną. W tym czsie nie mogł ni rzu ponieść strty. O pozycji w rnkingu decydowł dynmik przychodów osiągnięt w ltch Jk n tym tle wypdły mreckie firmy? Njwyżej wśród mreckich gzel jest notowny M&P FHU Mirosłw Pwlin. To dystrybutor lkoholi z siecią Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze Wielki mły 1% Do złożeni rocznego PIT zostł niewiele pond miesiąc. Wrz z rozliczeniem możemy zdysponowć 1% swojego podtku i przekzć go orgnizcjom pożytku publicznego. W tym celu w formulrzu PIT wystrczy w odpowiedniej rubryce wpisć nzwę orgnizcji i numer KRS. Tylko tyle Zwrcm się z gorącą prośbą o to, by z tego prw korzystć. Niech nikomu się nie wydje, że 10, 15 czy 20 zł nikogo nie uszczęśliwi. Mł kwot może sprwić wrżenie nie wrtej zchodu, le pmiętjmy, że w ilości sił: zirnko do zirnk i zbierze się mirk. Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze jest orgnizcją pożytku publicznego i po rz szósty zbieg o Pństw życzliwość. Zczynliśmy dość skromnie w 2007 r. Wówczs n konto nszego stowrzyszeni udło się nm zebrć dzięki Wszej hojności kwotę 6000 złotych. Rok 2008 zowocowł już kwotą zł i od tmtej pory wpływ n nsze konto corocznie po kilkdziesiąt tysięcy złotych. Co udje nm się z te pieniądze zrobić? Rokrocznie od 2007 roku fundujemy ngrody z njlepsze wyniki w nuce i osiągnieci w sporcie dl dzieci z mreckich szkół publicznych. Wspiermy dzieci niepełnosprwne dopłcjąc do turnusów rehbilitcyjnych, zkupując sprzęt rehbilitcyjny refundując w cłości, lub częściowo zkup, bądź remont wózków inwlidzkich. Finnsujemy terpie zjęciowe. Pomgmy rodzinom, które wskutek nieprzewidzinych okoliczności tkich jk pożr, znlzły się w trudnej sytucji życiowej. Często w tym codziennym pędzie nwet nie zdjemy sobie sprwy z kruchości rzeczy, które często wydją nm się dne rz n zwsze. Tk jest ze zdrowiem. Kontkt z rodzicmi, którzy mją ciężko chore dzieci, uczy nprwdę ogromnej pokory. Ich determincj, hrt duch i wir w możliwości znlezieni środków n leczenie dzieck jest godn podziwu. Jesteśmy dumni, że przez te wszystkie lt tyle osób obdrzyło ns zufniem i powierzyło nm swój wielki mły 1%. Z jednej strony rozpier ns dum, że kceptujecie Pństwo sposób, w jki gospodrujemy Wszą drowizną, z drugiej zdjemy sobie sprwę z ogromnej odpowiedzilności, jk ciąży n nszym stowrzyszeniu. Z tk dużą hojność i szczodrość wszystkim z cłego serc skłdmy podziękowni. Środki pozyskne w rmch 1% nie są wykorzystywne do innych rzeczy niż tylko pomoc i wsprcie. Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze nie ztrudni nikogo, wszelkie prce n rzecz stowrzyszeni członkowie i symptycy wykonują społecznie. Przekonni o wielkim sercu wszystkich ludzi zwrcmy się z pelem, by i tym rzem przekzć swój wielki mły 1% Mreckiemu Stowrzyszeniu Gospodrczemu. W tym celu n zeznniu podtkowym trzeb wpisć Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze KRS Zznczenie kwdrcik Wyrżm zgodę spowoduje, że Urząd Skrbowy przekże informcje, kto był drczyńcą Driusz Pietruch, Prezes MSG slonów w glomercji stołecznej. Potem plsuje się dobrze znny rdzennym mrkowinom Fomr, producent części motoryzcyjnych. N podium wskoczył Siegwerk, firm zjmując się sprzedżą frb przemysłowych. Czwrtą gzelą z Mrek (zresztą nie pierwszy rz w rnkingu) jest T-House, firm spedycyjn. Gdyby połączyć ich przychody, znotowne w 2011 r. wyniosłyby one prwie 210 mln zł. To pond dwukrotnie więcej niż wynosi budżet Mrek. - To powód do dumy, że n terenie Mrek dziłją firmy, które ztrudniją dziesiątki osób i udje im osiągnąć sukces n sklę co njmniej ogólnokrjową. Wprwdzie osttnie lt nie rozpieszczją przedsiębiorców, le mm ndzieję, że w kolejnych edycjch rnkingu znjdziemy większą liczbę przedsiębiorstw z nszego mist i wyższych loktch podkreśl Driusz Pietruch, szef Mreckiego Stowrzyszeni Gospodrczego. Mreckie firmy w rnkingu Firm Lokt w woj. Lokt Dynmik obrotów mzowieckim w krju (w proc.) M&P FHU Mirosłw Pwlin ,6 Fomr Borg Automotive ,3 Siegwerk ,3 T-House ,6 4

5 Sl koncertowo widowiskowo - sportow, czy tylko, może ż sl koncertowo - widowiskow? N to pytnie musieli sobie odpowiedzieć rdni, głosując zminy do złożeń ogólnych nowej siedziby Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wspólnej. Argumenty rdnych Wspólnoty Smorządowej bezcenne widomości o i z mist Sl koncertowo - widowiskow n mirę XXI wieku? N wstępie krótkie wyjśnienie, czego tyczyły się zminy i kto optowł z ich wprowdzeniem. Projekt uchwły rdnych MSG i PO zkłdł, iż nleży zmienić zpis w złożenich ogólnych nowej siedziby ZS Nr 1, odnoszący się do części widowiskowo sportowej strefy wydzielonej. Uwżliśmy bowiem, że uniwerslny chrkter sli sprwi, iż nie będzie on w pełni spełnił swojej funkcji. W myśl powiedzeni co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Zminy, które zproponowliśmy to określenie funkcji sli, jko koncertowo widowiskow, bez części sportowej. Tki zpis gwrntuje spełnienie wszystkich wymogów, tkich jk: odpowiednie wygłuszenie, zpewnienie kustyki, czy przystosownie widowni do stndrdów profesjonlnej sli koncertowej. Nleży pmiętć, że w projekcie jest zpisn sl główn, w skłd której wejdą 3 boisk do piłki ręcznej, sitkówki, 3 boisk do koszykówki orz ścink wspinczkow. W opinii fchowców t bz sportow, wrz z boiskmi n zewnątrz budynku w pełni wystrczy. Zminy, które proponujemy wiąże się z kosztmi, szcownymi n ok. 3 mln zł, le ptrząc n ogrom inwestycji, jk i możliwość pozyskni środków z prowdzeni dziłlności gospodrczej w zkresie kultury, to jest to kwot do zkceptowni. Nie spodziewliśmy się jednk, że nsz propozycj spotk się z głosmi krytyki, rgumenty, które wygłszją rdni Wspólnoty postwią ns w osłupienie. Okzuje się bowiem, że Mrkch nie m potrzeby funkcjonowni profesjonlnej sli koncertowo - widowiskowej, poniewż, tk jk w przypdku bsenu jest on w ościennych gminch, więc jest to tylko chęć posidni oznjmił jeden z rdnych Wspólnoty. Inny z rdnych Wspólnoty uwżł, że skoro w mieście funkcjonuje hotel posidjący slę, to nie m potrzeby budowni sli, któr mogłby przynosić dochody np. z przeprowdznych konferencji, czy występów kbretowych. Idąc tokiem myśleni wspomninych rdnych wygląd n to, że mieszkńcom Mrek nie nleży się, ni sl koncertow, ni bsen, ni inne obiekty kulturlno sportowe, poniewż wszystko jest w okolicznych miejscowościch. Nprwmyto.pl u prezydent Tm ns jeszcze nie było. Grup Mrki 2020 mił zszczyt przekroczyć progi Płcu Prezydenckiego. Okzj był szczególn rozdnie ngród w kcji Msz głos, msz wybór. To wyróżnieni dl przedsięwzięć relizownych pro publico bono w różnych miejscowościch z cłej Polski. Grup Mrki 2020 i smorząd mist zostły wyróżnione z wdrożenie projektu Nprwmyto.pl. Przypomnimy - to serwis, który służy do zgłszni usterek w miejskiej infrstrukturze. - Uczestnicy kcji Msz głos, msz wybór zsługują n ogromne uznnie. Nleżą do tej mniejszości, której się chce dziłć dl dobr wspólnego. Orgnizcje, grupy nieformlne, szkoły, biblioteki. Angżują do dziłni innych mieszkńców, proponują współprcę włdzom. A te włdze, co niezwykle istotne i budujące, współprcę tę chętnie podejmują mówił minister Jcek Michłowski, szef kncelrii prezydent. Cieszymy się, że udło się wdrożyć dziłnie serwisu n terenie Mrek. Choć nie m jeszcze roku, zgłoszono już pond 370 różnych usterek. Większość z nich zostł nprwion mówią Jcek Orych i Tdeusz Mrkiewicz, którzy uczestniczyli wrz z burmistrzem Werczyńskim w gli w Płcu Prezydenckim. W tym roku do kcji Msz głos, msz wybór zgłosiło się 170 formlnych i nieformlnych grup z cłego krju. Ngrodzono te inicjtywy, które nie tylko prowdziły do zmin w otoczeniu, le tkże do ktywizcji społeczności ngżowły wiele osób, uczyły Sl widowiskow w Zielonce. Wrto zuwżyć, że nszego projektu bronił, związn od lt z mrecką kulturą rdn Łużyńsk. W swoich wypowiedzich wyrźnie zznczł, że w Mrkch istnieje duż potrzeb prwdziwej sli koncertowo - widowiskowej, któr będzie spełnił njwyższe stndrdy. Głos rdnej był brdzo cenny, zwżywszy n jej doświdczenie w tej dziedzinie. Co ciekwe, nwet sm burmistrz potwierdził zsdność proponownych przez ns zmin, to zchownie godne podkreśleni, gdyż nie zdrz się często. Osttecznie projekt uchwły zostł przyjęty, le stwierdzeni rdnych Admczyk i Szczepnowskiego uwżmy z przykre, bo, skoro budujemy szkołę, której nie potrfiono wybudowć od przeszło 10 lt, to winn on być n njwyższym poziomie. Rozumiemy, że są inne potrzeby, tkie jk odbudow dróg, czy budow chodników, le misto się rozwij, nsi mieszkńcy zsługują n inwestycję, któr będzie nszą wizytówką i powodem do dumy. Pmiętjmy, że jest to inwestycj dl pokoleń Arkdiusz Werelich dilogu, zgodnej współprcy tłumczy Jonn Złusk, dyrektork progrmu Msz Głos, Msz Wybór. AK Jcek Orych i Tdeusz Mrkiewicz z nomincją do ngrody Super Smorząd

6 Przetrg n obwodnicę tuż, tuż cd ze str. 1 Nieuwzględnienie obwodnicy Mrek w Progrmie Budowy Dróg Krjowych n lt było przełomem. Z jednej strony pokzło ignorncję ówczesnych włdz centrlnych (pominięcie jednej z njistotniejszych inwestycji zrówno dl Wrszwy, jk i ruchu trnzytowego z krjów ndbłtyckich, o mieszkńcch Mrek nie wspominjąc). Z drugiej strony zintegrowło obywteli Mrek i kierowców przejeżdżjących przez misto do wspólnego dziłni. W ten sposób zrodził się inicjtyw TAK dl Obwodnicy Mrek, której początkiem był cukierkow kcj pod Komndorem. A potem chodziliśmy z grubą książką z Wszymi podpismi do polityków i urzędników. I tk przez nieml cztery lt. N nowo rozpoczął się też proces pozyskni kluczowego dokumentu - Decyzji Środowiskowej. Zdbno o zdecydownie wyższą jkość ppierów Rportu Oddziływni n Środowisko. W tym procesie urzędnicy Mrek zliczyli widowiskową wpdkę, nieprwidłowo przedstwijąc dokumentcję środowiskową Ten błąd mógł kosztowć n brdzo dużo, nwet uchylnie decyzji n późniejszym etpie ze względów formlnych. N cłe szczęście prcownicy Regionlnej Dyrekcji Ochrony Środowisk zuwżyli tę pomyłkę i skończyło się n wydłużeniu postępowni o jeden miesiąc i wytykniu Mrek plcmi, że we włsnej sprwie popełnine są krdynlne błędy. Osttecznie w grudniu 2012 roku wydno nową Decyzję Środowiskową podległ on pewnym zminom w procesie odwołwczym, jednkże we wrześniu 2012 r. Generln Dyrekcj Ochrony Środowisk utrzymł ją zsdniczo w mocy. Decyzj Środowiskow jest dokumentem koniecznym do powstni kżdej drogi wytycz on m.in. jej przebieg. Ale konieczny jest jeszcze drugi wżny, o ile nie wżniejszy element pieniądze. Aby obwodnic Mrek je otrzymł, konieczne było uwzględnienie jej w Progrmie Budowy Dróg Krjowych. I tu kluczem było 11 tys. podpisów i zngżownie mieszkńców Mrek orz kierowców. Tkiego głosu nie możn było zignorowć. Presj społeczn w połączeniu w merytoryczną rgumentcją zrobił swoje. Ob odcinki, z których skłdć się będzie obwodnic Mrek, więc Mrki Drewnic orz Drewnic Rdzymin zostły uwzględnione w Progrmie Budowy Dróg Krjowych, jko zdnie możliwe do relizcji do 2015 roku. To był kolejny krok do przodu, obwodnic znlzł się wreszcie w kluczowym progrmie, le jko zdnie rezerwowe. N kolejny sukces przyszło nm czekć - w listopdzie 2012 r., uchwłą Rdy Ministrów, obwodnic Mrek w cłości zostł przeniesion o oczko wyżej. Co w efekcie otwierło drogę do ogłoszeni długo oczekiwnego przetrgu. Szcown wrtość zmówieni wynosi w przybliżeniu dziesięć rzy tyle co roczny budżet Mrek. Jest to tkże sześciokrotność wrtości inwestycji w knlizcję. T inwestycj odmieni oblicze Mrek rz n zwsze: będzie mił zdecydownie większy wpływ n nsze życie niż wszystkie inne inwestycje, jkie zostły zrelizowne w nszej miejscowości. Jest się więc z czego cieszyć. Te 11 tys. Wszych podpisów dło wreszcie efekt tki, jk powinno. Ale nie możemy jeszcze odetchnąć. Ogłoszenie przetrgu jest logiczną konsekwencją deklrcji premier i jest to istotny kmień milowy w drodze do nszego celu. Po drodze jest jeszcze kilk mniejszych kmieni, o które łtwo się potknąć. Przede wszystkim nleży możliwe szybko go rozstrzygnąć i podpisć umowę z wykonwcą dopiero od tego momentu biegnie termin zkończeni inwesty- 11 tysięcy podpisów i 4 lt strń zrobiły swoje. Zmówienie zostnie ogłoszone ld dzień. Jest się z czego cieszyć, le z otwrciem szmpn wrto zczekć. Dlczego? O tym pisze Szczepn Ostsz, jeden z orgniztorów kcji TAK dl Obwodnicy Mrek. cji. Wybrnie wykonwcy nie jest tkim prostym procesem, jk to się wydje, szczególnie w sytucji dość skąpej liczby przetrgów i bezprdonowej wlki firm budowlnych. Trzeb być niestety przygotownym, iż proces wyboru wykonwcy będzie trwł 6-8 miesięcy. Kolejnym istotnym etpem jest projekt budowlny tu kluczową kwestią dl mieszkńców jest ochron przed hłsem. Konieczne jest przede wszystkim dopilnownie zbezpieczeń przeciwhłsowych osiedl Kosynierów. Kolejny brdzo wżn sprw jest związn z pozyskniem tzw. ZRIDu, czyli zintegrownego pozwoleni n relizcję inwestycji drogowej. Jest ono kluczowym elementem potrzebnym do dokonni wykupu dziłek, których przeznczenie jest zmrożone ze względu n przebieg inwestycji. Równocześnie wżne jest sprwne przeprowdzenie procesu wykupu. I w tym miejscu trzeb przekonć wojewodę Kozłowskiego do zstosowni sprwdzonego w Młopolsce, polegjącego n wypłceniu dodtkowej premii tym włścicielom, którzy się zdecydują n szybkie dokonnie trnskcji. Pozwoli to n sprwny wykup dziłek i zowocuje równocześnie wyższymi kwotmi odszkodowń w procesie wywłszczeni. Kluczowym elementem mjącym wpływ n hrmonogrm powstwni obwodnicy Mrek jest wycink drzew. Ze względu n okresy lęgowe możn ją przeprowdzć jesienią i zimą. Tk więc, jeżeli pierwszy szpdel m być wbity w ziemię w przyszłym roku, wycink musi zkończyć się njpóźniej w mrcu 2014 GDDKiA nie m zbyt dużo czsu n jej wykonnie. Aby obwodnic powstł, wykonwc inwestycji będzie musił korzystć z sieci dróg w Mrkch, Ząbkch, Wrszwie czy też gminie Rdzymin. Będą to w dużej mierze drogi gminne i powitowe, które będą podległy dość dużemu zużyciu w tym czsie ze względu n ciężki sprzęt budowlny, który będzie się nimi poruszł. Z tego względu konieczne jest podpisnie umów o korzystniu z tych dróg, przede wszystkim przywróceniu ich po relizcji inwestycji do porządnego stnu. Ten proces będzie wymgł dużej kontroli z nszej społecznej strony wszyscy wiemy, jk wyglądją Mrki po zkończeniu prc związnych z instlcją knlizcji Kolejn sprw to jk njszybsze ustlnie przejezdności n odcinku Węzeł Mrki Węzeł Zielonk 2 więc połączenie Trsy Toruńskiej z drogą 631, nwet w wrincie jednojezdniowym i wyłącznie dl pojzdów poniżej 3,5 tony. Im szybciej to się stnie, tym szybciej część ruchu zostnie wyprowdzon z Mrek n tzw. młą obwodnicę. Pisząc o drodze 631 nie możn zpomnieć o wpięciu Mrek do tej drogi i z jej pośrednictwem z węzłem Zielonk 2. Już terz nleży rozpocząć intensywne prce projektowe i inwestycyjne, mjące n celu powstnie infrstruktury, z pomocą której mieszkńcy Zieleńc i Pustelnik będą mogli skorzystć z drogi S8 bez przejeżdżni przez cłe Mrki, ż do węzł z ulicą Piłsudskiego. I tu piłeczk jest po stronie rtusz I w tym miejscu pojwi się kolejn, wydwłoby się dość prost sprw, nzewnictwo. Są różne zkusy, jk miłby się nzywć węzeł trsy S8 z ulicą Piłsudskiego. Jedną z propozycji jest włśnie węzeł Piłsudskiego. Moim zdniem, zchowując szcunek do Wielkiego Mrszłk, ten węzeł powinien nzywć się po prostu Mrki. Będzie to jsne i oczywiste dl wszystkich, Mrki będą łtwe do znlezieni dl kżdego, tkże dl inwestorów. Tk więc sznowni mieszkńcy, ogłoszenie przetrgu będzie wielkim sukcesem ns wszystkich. Ale nie zpominjmy, że jest to tylko kolejny krok do przodu, włściwym celem jest relizcj njwiększej inwestycji w dziejch Mrek. Z szmpnmi, konikmi i sztucznymi ognimi poczekjmy do jej otwrci Szczepn Ostsz Z ręką n pulsie Chcesz być n bieżąco n temt obwodnicy Mrek? Nic trudnego. Wystrczy mieć dostęp do internetu. Grup Mrki 2020, któr prowdzi kcję Tk dl obwodnicy Mrek, utworzył specjlną stronę www. Pod dresem zmieszczmy bieżące informcje, komentrze, opinie, relcjonujemy rtykuły z Internetu i prsy. Od chwili uruchomieni serwisu znotowliśmy pond 300 tys. odwiedzin. Zprszmy też do polubieni nszych stron n Fcebooku. Wystrczy znleźć Grupę Mrki 2020 i Obwodnicę Mrek n Fcebooku i kliknąć Lubię to.

7 Prfrzując tytuł koncertu, Jk będzie t miłość? możn zpytć, Jki był ten koncert?. Koncert wspniły, przepiękny, wzruszjący, pełen refleksji, poruszjący dziękujemy czytmy w pmiątkowej kronice MOK. widomości o i z mist Jk będzie t miłość? Agnieszk Lużyńsk i Brbr Biłowąs Otóż 10 mrc 2013 roku w Mreckim Ośrodku Kultury im. Tdeusz Lużyńskiego n zproszenie Dyrektor MOK Krystyny Klimeckiej w koncercie poetycko muzycznym wystąpiły, poetk Brbr Biłowąs orzwoklistk Agnieszk Lużyńsk, mrkowink, córk ptron MOK. Owe wydrzenie spotkło się z wielkim zinteresowniem przybyłych n koncert gości, którzy już kwdrns przed koncertem szczelnie wypełnili slę widowiskową orz kwirenkę MOK (przybyło pond 150 osób). Artystkom kompniowli muzycy, Krzysztof Podstwk gitr kustyczn orz Włodzimierz Tyl fortepin. Brbr Biłowąs prowdził koncert i recytowł wiersze ze swojego osttniego tomiku p.t. Lustr.Piosenki do słów Brbry Biłowąs wykonł brwurowo Agnieszk Lużyńsk, któr po rz kolejny ukzł publiczności swój tlent i kulturę rtystyczną, w koncercie, który wprost oczrowł słuchczy. Progrm n ten wieczór zwierł piosenki i wiersze o miłości n różnych etpch życi kobiety, tej pierwszej miłości wiosennej pełnej wiry w przychylność losu, tej późniejszej gorąco letniej nieufnej i pornionej orz tej jesiennej wybczjącej - jk powiedził n wstępie utork tekstów. Różnorodne, liryczne i dowcipne wiersze Brbry Biłowąs orz klimty muzyczne wyczrowne przez znnych kompozytorów (Romn Ziemlński, Grzegorz Górlczyk, Mrek Kędziorek, Jolnt Mórwsk, Driusz Smorj, Mrcin Musił) ukłdją się w drogę życiową kobiety, przekzując uniwerslną prwdę, że życie jest miłością ukzując ich wyjątkowość dodnymi do ich wykonni osobistymi emocjmii mogliśmy wysłuchć jk prwdziwie muzyk mluje w kolorch tęczy duszę człowiek - jk npisł w kronice Krzysztof Podstwk, utor rnżcji utworów. Dzięki temu Agnieszk Lużyńsk odkrył przed słuchczmi kwłek swojej duszy, ukzując przy tym chrkterystyczny dl niej obrz zwierjący nutę efemeryczności, tjemnicy człowiek wrżliwego i chcącego podzielić się z innymi swoimi emocjmi i uczucimi (piosenki m.in. Z Tobą, Zbierz mnie, Tyle nszego, Jk będzie t miłość?, Przyszł, Zostń ze mną, Kłopoty z miłością ). Efektem tej krecji był klimt, jki z powodzeniem udło się jej wytworzyć podczs tego koncertu, wspólnie z poetyckimi recytcjmi Brbry Biłowąs (wiersze m.in. Z początkiem wiosny, Łąk, Mliny, W Wąwozie wspomnień, Czekłm, Co zrobiłeś Ty? ) nie byłoby to możliwe, gdyby nie głębok psj do muzyki i rdości ze śpiewu, jkie towrzyszą jej od lt. To njlepszy dowód n to, że trzeb pielęgnowć w sobie piękno i pozwolić mu się ukzć, że wrto jest mieć mrzeni i wytrwle próbowć je relizowć. N zkończenie rtystk pięknie podziękowł poetce, muzykom i Dyrektor MOK Krystynie Klimeckiej z zproszenie. Ntomist Dyrektor MOK-u serdeczne podziękowł rtystom z piękny koncert, wręczjąc im czerwon różę, piękny symbol uznni i szcunku dl rtystów orz życzył wielu nstępnych tk bogtych w przeżyci muzycznych projektów rtystycznych. Podziękowł Burmistrzowi Mist Mrki Jnuszowi Werczyńskiemu,Przewodniczącemu Rdy Mist Mrki Mrcinowi Piotrowskiemu z obecność n koncercie tkże Driuszowi Myszkinisowi z oprwę kustyczną orz cłemu zespołowi ośrodk z dobrą współprcę i wszystkich zchęcił do obejrzeni Retrospektywnej Wystwy Mlrstw rtysty plstyk Mieczysłw Misurskiego, prezentownej obecnie w Glerii MOK. Chęć pielęgnowni w sobie wrtości estetycznych wyrżonych przez sztukę, w miejscu, które stwrz tką możliwość, tkwi w mreckiej społeczności, któr licznie uczęszcz do MOK-u. Jego wydobycie zleży od ludzi, którzy chcą go odnjdywć poprzez swoj psję tlent, zngżownie i miłość do sztuki orz potrzebę dzieleni się tymi pięknymi elementmi swojego życi z innymi ludźmi -powiedził, po czym z rdością zprosił obecnych do obejrzeni wystwy orz wpisni się do kroniki pmiątkowej. Tego dni w kronice pojwiło się wiele wpisów, które wyrżją uznnie z odwgę do rdości tworzeni i dziłni dodłbym jeszcze orz dzieleni się nimi z innymi ludźmi. Jeden z nich brzmi: jk zmrznięt ziemi wyczekuje wiosennych promieni słonecznych, tk mieszkńcy Mrek wyczekiwli n kolejny występ swojej wspniłej rtystki Agnieszki i było wrto. Ciepły, zrzem mjesttyczny głos rozbudził nsze zmysły. Powyższe słow do Agnieszki Lużyńskiej skierowł Rdny Mist Mrki Pweł Pniewski. Wieczór dobiegł końc, kwirenk rtystyczn wypełnił się miłym dl uch brzmieniem rozmów, szelestem wpisywnych w tomiki wierszy dedykcji utorki Brbry Biłowąs orz skłdnych n ręce Agnieszki Lużyńskiej kwitów, będących serdecznym kcentem podziękowń z znkomity rtystycznie spędzony czs w murch Mreckiego Ośrodk Kultury im. Tdeusz Lużyńskiego. KAWIARENKA ARTYSTYCZNA Mreckiego Ośrodk Kultury im. T. Lużyńskiego KONCERT POETYCKO MUZYCZNY Jk będzie t miłość? Wystąpili: AGNIESZKA LUŻYŃSKA - vocl & BARBARA BIAŁOWĄS - recytcj, WŁODZIMIERZ TYL - fortepin, KRZYSZTOF PODSTAWKA - gitr kustyczn. Obsług ngłośnieni: DARIUSZ MYSZKINIS firm MASTER. Muzyk: Romn Ziemlński, Grzegorz Górlczyk, Mrek Kędziorek, Jolnt Mórwsk, Driusz Smorj i Mrcin Musił. Pulin Borzeck Mrecki Ośrodek Kultury im. Tdeusz Lużyńskiego W dnich grudni 2012 roku z okzji zbliżjących się świąt Bożego Nrodzeni n terenie klubu MTS Mrcovi odbył się zbiórk zbwek, odzieży orz dtków pieniężnych n rzecz dzieci z Rodzinnego Integrcyjnego Domu dzieck n Biłołęce. Pozwolenie n zbiórkę wydł Burmistrz Mist Mrki decyzją z dni r nr / Zbiórk zkończył się 21 grudni. Z podrownych rzeczy przygotowno 8 wspniłych pczek świątecznych pełnych zbwek gier orz filmów. Zebrno również w dtek pieniężny w wysokości 600zł. Zebrne fundusze orz rzeczy zostły przekzne nstępnego dni. 8 Sprwozdnie ze zbiórki

8 widomości o i z mist Szns n plce zbw Wojewod Mzowiecki przyznł Mrkom pond 345 tys. zł n budowę trzech bezpiecznych plców zbw w rmch rządowego progrmu Rdosn Szkoł. Zespół Szkół im. M. Konopnickiej przyjmuje uczniów z niepełnosprwnością intelektulną do: Szkoły Podstwowej, Gimnzjum, Zespołów Terpeutycznych Nbór uczniów stły w ciągu roku szkolnego ul. Ksztnow 21, Mrki, tel./fx e-mil: W tym roku zkwlifikowne zostły wnioski dotyczące szkół podstwowych nr 3, 4 orz 5. Budow nowoczesnego plcu zbw w kżdej ze szkół zostnie wsprt w kwocie zł. To już kolejn trnsz środków z progrmu Rdosn Szkoł, któr przekzn zostnie mreckim plcówkom oświtowym. Wcześniej wsprcie finnsowe n budowę plcu zbw otrzymły szkoły podstwowe nr 1 i 2 orz Zespół Szkół Specjlnych przy ul. Ksztnowej. Kżd z mreckich podstwówek skorzystł również ze wsprci finnsowego n zorgnizownie sli zbw dl njmłodszych uczniów. O przystąpienie do tegorocznej edycji progrmu Rdosn Szkoł wnioskowł jesienią ubiegłego roku rdny PO i zrzem członek Grupy Mrki 2020 Pweł Pniewski. Łącznie, mzowieckie szkoły n budowę nowoczesnych i bezpiecznych plców zbw orz zkup pomocy dydktycznych otrzymją w tym roku wsprcie z budżetu pństw w kwocie 7,4 mln złotych. Przyznnie nm środków finnsowych n budowę ż trzech nowoczesnych plców zbw to rewelcyjn widomość. Kżd z mreckich podstwówek będzie mogł dysponowć bezpiecznym miejscem do zbw n świeżym powietrzu dl njmłodszych uczniów, których z roku n rok w nszych szkołch przybyw. Mimo trudnej sytucji finnsowej, w jkiej znjdujemy się w tym roku, wierzę, że ud nm się znleźć środki n wkłd włsny dl tych inwestycji. Nie możemy przecież oszczędzć n dziecich podsumowuje Jcek Orych, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodrczej. AK Sukces uczniów SP nr 1 Mteusz Smoliński orz Jkub Krkowik, którzy są ucznimi kls szóstych, zostli luretmi kurtoryjnego konkursu mtemtycznego. Sukces ten jest wynikiem ciężkiej prcy chłopców, le trud ten zostł nleżycie ngrodzony. Zwolnienie z zewnętrznego egzminu po klsie VI, co jest równoznczne z uzyskniem mksymlnej ilości punktów, to główn ngrod dl luretów. Osiągnięci nszych młodych mieszkńców pokzują, że poziom nuki w mreckich szkołch uleg sukcesywnej poprwie. Niech będzie to zchęt dl innych uczniów, poniewż są to wzory godne nśldowni. Wrto w tym miejscu wspomnieć o nuczycielch prowdzących, których zngżownie przełożyło się bezpośrednio n wspniłe wyniki Mteusz i Jkub. Pni Jolnt Łszczuk orz Jolnt Pcholsk zsługują n słow uznni. Grtulcje. Arkdiusz Werelich REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Apel o pomoc! Zwrcmy się do ludzi dobrych, życzliwych i kochjących dzieci. Prosimy o pomoc i wsprcie finnsowe dl nszego syn Adsi. Adś urodził się z głębokim utyzmem i jest dzieckiem nie mówiącym. M 12 lt. Brdzo potrzebne są mu terpie i turnusy rehbilitcyjne n które ns nie stć! Mm Adsi od roku nie prcuje, tt otrzymuje świdczenie pielęgncyjne. Miesięczny koszt rehbilitcji to sum około 1000 zł. Obecnie prowdzon terpi powoli dje rezultty. Dl dobr Adsi nie możn jej przerywć. Prosimy o pomoc ludzi dobrej woli i przekznie 1% podtku z pośrednictwem Mreckiego Stowrzyszeni Gospodrczego n rzecz Adsi. Z góry dziękujemy z okzną pomoc Alfred i Pweł Wysoccy, Rodzice Adsi 1% n pomoc dl Adsi Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze KRS Koniecznie z dopiskiem: Adm Wysocki 9

9 reklm 10 Bezpłtne Pordy Prwne Prktyczne pordy prwne udzielne bezpłtnie w kżdy wtorek godz , czwrtek w godz przez prwnik Rdosłw Romnowskiego w siedzibie redkcji Ekspresu Mreckiego, Mrki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I

10 Kiedy nsze dziecko osiąg wiek przedszkolny zdjemy sobie sprwę z tego iż jest to jednocześnie okres jego njciekwszego i njintensywniejszego rozwoju. Dziecko zczyn rozwijć swoją mowę, wyobrźnię pokzuje nm jk brdzo ciekwi go otczjący świt. Jest to tki czs, kiedy jko rodzice stoimy przed wżnym wyborem. Szukmy plcówki, któr będzie njlepiej i njwłściwiej wspomgć rozwój nszego dzieck. Okres przedszkolny stnowi bowiem fundment dlszego funkcjonowni i rozwoju nszej pociechy. Obecnie n n rynku edukcyjnym mmy szeroką gmę plcówek niepublicznych. Jeśli zdecydujemy się n to by nsz pociech chodził do przedszkol niepublicznego wżne jest by przy wyborze kierowć się kilkom wżnymi czynnikmi. Dużym ułtwieniem dl rodziców są for internetowe. Pozwlją one zwęzić obszr wyboru plcówki. Opierjąc się n pond ośmioletnim doświdczeniu w prowdzeniu przedszkol niepublicznego jk również n osobistych doświdczenich, chcemy by poniższe rdy służyły jko podpowiedz i ułtwienie. Wrto ztem umówić się z dyrektorem wybrnej plcówki. Jest on włściwą osobą do udzielni informcji o funkcjonowniu plcówki jk również do udostępnieni stosownych dokumentów. Kżde przedszkole niepubliczne powinno być wpisne do ewidencji przedszkoli niepublicznych prowdzonej przez prezydent dnego mist i posidć ndny numer. Przedszkole powinno tkże spełnić wymogi Snepidu orz Strży Pożrnej. Zbierjąc potrzebne informcje o plcówce zcznijmy od podstwowych pytń: w jkim wieku są przyjmowne dzieci do przedszkol, czy stosowny jest podził według roczników. Łączone grupy dzieci w wieku 2-3 lt mogą stnowić duże utrudnienie dl nszego mleństw. W tym okresie występują znczące różnice n poziomie emocjonlnym i edukcyjnym, Nie bez znczeni pozostje tkże ilość dzieci w grupie. Njkorzystniej jest dl bezpieczeństw i rozwoju nszych pociech kiedy grupy nie przekrczją 15 dzieci. Pozwl to n dokłdną relizcję podstwy progrmowej, poszerzeni jej o progrmy utorskie orz n dokłdną obserwcję kżdego dzieck. Nuczyciel wychowni przedszkolnego i niejednokrotnie osob będąc utorytetem dl swych podopiecznych, wywier duży wpływ n jego rozwój emocjonlny i edukcyjny. Ztem istotne powinno być dl Pństw jko rodziców sprwdzenie czy wszyscy nuczyciele posidją włściwe wyksztłcenie pedgogiczne ( przedszkolne lub wczesnoszkolne). Mją Pństwo tkże jko rodzice prwo poprosić dyrektor plcówki o udostępnienie stosownych dokumentów potwierdzjących kwlifikcje nuczycieli. Loklizcj plcówki, wyposżenie, kdr to priorytetowe punkty n liście informcyjnej rodziców. Nie możemy jednk pominąć w tym gąszczu pytń kwestii żywieni dzieci w dnym przedszkolu. Włsn kuchni, prwidłowo zbilnsown diet w owoce i wrzyw zpewni nszym dzieciom prwidłowy rozwój fizyczny jk i psychiczny. Zwróćmy uwgę n to czy codzienny jdłospis jest udostępniony rodzicom, jk nliczn jest opłt z wyżywienie orz czy plcówk uwzględni szczególne potrzeby żywieniowe dzieci np. z lergimi pokrmowymi. widomości o i z mist Wybór przedszkol niepublicznego n co zwrócić uwgę? W przypdku dzieci 2 3 letnich wkrczjących w świt przedszkolk pmiętjmy o potrzebie snu. Leżkownie nie powinno być formą relksu, wyciszeni i zspokojeniem jednej z podstwowych potrzeb młych dzieci w ciągu cłego dni. Tą potrzebę dziecko sygnlizuje nm smo dltego tego nie może mieć formy obowiązku. Zpytjmy czy dzieci śpią n leżczkch, czy zsypiją przy muzyce relkscyjnej lub bjeczkch, czy mogą mieć przy sobie swoją ukochną przytulnkę. Są to szczegóły le tk wżne dl dobrego smopoczuci nszych pociech. Do omówieni pozostje kwesti zjęć, ich rodzju orz rozplnowni w ciągu dni tkże jkie złożeni edukcyjne niosą one ze sobą. Do prowdzonych zjęć w przedszkolu nleży zliczyć tkże czs spędzony n świeżym powietrzu, spcery do lsu czy wycieczki. Pozostły kwestie finnsowe. Jk jest wysokość opłty wpisowej (czy jest to opłt jednorzow), jk jest miesięczn opłt z przedszkole, co obejmuje orz jk dn plcówk rozlicz nieobecności dzieck w przedszkolu. Corz częściej przedszkol niepubliczne zprszją n dni otwrte bądź orgnizują dni dptcyjne. Podczs tkich dni rodzice wspólnie z pociechmi biorą udził w zorgnizownych zjęcich, które stnowią łgodne przejście od czsu spędzonego wyłącznie w domu rodzinnym do edukcji i zbwy przedszkolnej. Dni te pozwlją dzieciom i rodzicom oswoić się z nowym otoczeniem. Kżdy dokonuje wyboru plcówki według włsnego, indywidulnego kryterium, kierując się przy tym włsnymi odczucimi i oczekiwnimi. Mm ndzieję jko nuczyciel i rodzic jednocześnie, że umieszczone pordy i wskzówki pozwolą Pństwu znleźć miejsce dl swojego dzieck, które będzie prwidłowo spełnić swe funkcje opiekuńcze i wychowwcze i które będzie wspierło jego rozwój. Musimy pmiętć, że powinno być to nie tylko miejsce spełnijące nsze oczekiwni le zwłszcz oczekiwni nszych pociech. Spokojne, szczęśliwe i bezpieczne dziecko powinno być mottem przewodnim kżdej współczesnej plcówki. Życzymy powodzeni. Ktrzyn Serock Nuczyciel Niepubliczne Przedszkole Nr4 CHATKA PUCHATKA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Zchodni firm, część międziędzynrodowego koncernu, do nowo powstłego zkłdu obróbki skrwniem ztrudni OPERATORÓW MASZYN CNC Loklizcj: okolice Mrek Oferujemy stbilne ztrudnienie, bezpieczeństwo socjlne, szkoleni, wysoką kulturę prcy. Personlity Dordztwo Personlne t.:

11 widomości o i z mist Rdni od kuchni... Boczek ze szczyptą egzotyki Przepisów kulinrnych w Ekspresie Mreckim jeszcze nie było, tym brdziej przygotownych przez nszych rdnych. Nsz nowy cykl Rdni od kuchni zczynmy od populrnej przekąski zmodyfikownej przez njmłodszego z mreckich rdnych Pwł Pniewskiego. Przed Pństwem pieczone dktyle zwijne w boczku z rozmrynem i nutą octu blsmicznego. Przekąsk ideln n przyjęci, której przygotownie nie przysporzy kłopotu nwet początkującym kuchrzom. Skłdniki: 20 suszonych dktyli bez pestek, 10 cienkich plstrów boczku wędzonego, rozmryn, słodk ppryk, ocet blsmiczny, oliw, sól, pieprz. Plstry boczku kroimy n pół i doprwimy z jednej strony słodką ppryką, rozmrynem, solą i pieprzem. Kżdego dktyl owijmy boczkiem doprwioną stroną do wewnątrz i spinmy wykłczką. Nstępnie wykłdmy je n nczynie posmrowną oliwą, posypujemy rozmrynem i pieczemy przez ok. 20 minut w piekrniku rozgrznym do 180 stopni. Trzy minuty przed końcem pieczeni kżdego dktyl skrpimy octem blsmicznym. POMÓŻ KACPERKOWI Kcperek m 8 lt i mieszk w Mrkch k/w-wy. Urodził się ze skoliozą kostnopochodną wielom wdmi kręgosłup i kltki piersiowej. Od kwietni 2008 roku był wielokronie operowny. Ze względu n złożoność wd zbiegi nie mogą pomóc dziecku w odzyskniu pełnej sprwności. Mją jedynie n celu uchronić przed postępem wd orz przed uciskiem n nrządy dzieck i ich niewydolnością zgrżjącą życiu. Wd pogłębi się wrz ze wzrostem, dltego częste zbiegi opercyjne (średnio co 6 miesięcy) są niezbędne dl rtowni zdrowi. Spowodowne zrostmi w kregosłupie tkże żeber skrzywienie wh się w tej chwili w grnicch stopni (kąt skrzywieni wg Cobbe ). Nie mleje, le dzieki interwencjom chirurgicznym przeprowdznym w odpowiednim czsie również drstycznie się nie pogłębi. Jest to tkże efekt ciężkiej i systemtycznej rehbilitcji. Jest on niezbędn, le też niejednokrotnie przekrczjc nsze możliwości finnsowe. Leczenie, zbiegi rehbilitcyjne orz wszelkie liczne związne z nimi potrzeby są brdzo kosztowne, dltego zwrcmy się z prośbą o wsprcie. Brdzo proszę o przekznie ustwowego 1% lub drowizny dl Kcperk. Mm ndzieję, że dzięki ludziom dobrej woli zlikwidujemy njwiększą brierę brierę finnsową i zmniejszymy ogrniczeni kosztmi w szczególności dostępu do wielu niezbędnych zbiegów rehbilitcyjnych, terpii usprwnijących, turnusów rehbilitcyjnych itp. Chcemy, by Kcperek mógł w mirę możliwości normlnie funkcjonowć i żyć godnie ciesząc się z efektów ciężkiej prcy swojej i chirurgów. Z okzne serce i pomoc DZIĘKUJEMY. Rent i Kzimerz Orzoł rodzice Kcperk Dne kontktowe: REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

NaprawmyTo! w Markach

NaprawmyTo! w Markach Miesięcznik loklny nr 4/2012 (56) ISSN: 2084-1752 NprwmyTo! w Mrkch To świetny przykłd, jk dził serwis, który Grup Mrki 2020 uruchomił w połowie mj. Jeśli denerwuje Cię dziur w ulicy, zepsut ltrni, uszkodzony

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych Miesięcznik loklny nr 6/2014 (72) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch ISSN: 2084-1752 Sznowni Mieszkńcy Mrek, Serdecznie dziękuję z udzielone mi zufnie. Dzięki Pństw głosom wszedłem do drugiej tury wyborów n burmistrz

Bardziej szczegółowo

W numerze: Umorzenia do kontroli NIK str. 3. Budżet uchwalony str. 4. Jak głosują radni Marek str. 11. Straż Zwierząt - interwencje str.

W numerze: Umorzenia do kontroli NIK str. 3. Budżet uchwalony str. 4. Jak głosują radni Marek str. 11. Straż Zwierząt - interwencje str. Miesięcznik loklny nr 1/2012 (53) ISSN: 2084-1752 Trzymjmy kciuki z obwodnicę Symboliczny krok zostł uczyniony, Generln Dyrekcj Dróg Krjowych i Autostrd dotrzymł (choć z młym poślizgiem) słow. 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek.

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek. Miesięcznik loklny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752 Misj PO MARECKU To, o czym Pństwo z chwilę przeczytcie, to nie są żrty. To się włśnie wydrzyło w Mrkch. A j jestem ten zły, bo próbowłem bronić interesu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752

Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752 Miesięcznik loklny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752 Meg meglomni Muszę przyznć, że nie często zdrz się, by w jednym rtykule znleźć tk wiele nierzetelnych informcji. Odnoszę się do wywidu, którego burmistrz

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA Miesięcznik loklny nr 2/2014 (68) ISSN: 2084-1752 prc Ktrzyny Biskowskiej Rdosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepł, ndziei i miłości, skłdją Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze orz redkcj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

W numerze: Św. Mikołaj po raz trzeci... str. 2. Straż Zwierząt SPCA str. 3. Budżet z perspektywy ratusza str. 6. Wyjazd do Costa Brava str.

W numerze: Św. Mikołaj po raz trzeci... str. 2. Straż Zwierząt SPCA str. 3. Budżet z perspektywy ratusza str. 6. Wyjazd do Costa Brava str. Miesięcznik loklny nr 1/2011 (51) ISSN: 2084-1752 Gdzie t ks? 10, nwet 17 mln złotych dl Mrek. Tkie kwoty pdły podczs obrd Rdy Mist, n której rozwżno nwiąznie współprcy z powitem, by wybudowć wyczekiwną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik lokalny nr 3/2014 (69)

Miesięcznik lokalny nr 3/2014 (69) Miesięcznik loklny nr 3/2014 (69) Nocne święto biegni W sobotni wieczór sportowe serce Mrek biło n stdionie Mrcovii. Biegi dziecięce, nordic wlking, potem gwóźdź progrmu, czyli 10-kilometrowy nocny bieg

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko Stow rzy szenie 94-33 Łódź Łódź, dni 0 grudni 0r. Przedstwiciel Stowrzyszeni Hlin Husmn-Cieślk Pn Andrzej Owczrek Przewodniczący Rdy Miejskiej w Konstntynowie Łódzkim 9-00 Konstntynów Łódzki ul. Zgiersk

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze Miesięcznik loklny nr 1/2015 (73) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch Cenion i potrzebn W Rdzie Mist zsid zledwie sześć kobiet i ż czternstu mężczyzn. 15 mrc jest okzj, by poprwić te zchwine proporcje, usprwnić

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Obywatelska diagnoza dla miasta

Obywatelska diagnoza dla miasta Miesięcznik loklny nr 6/2013 (66) Obywtelsk dignoz dl mist 9 grudni rozpoczęło się głosownie n projekty zgłoszone w rmch budżetu obywtelskiego. Jego ide jest prost rtusz wydziel część budżetu, o którego

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dni 28 sierpni 2014 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniego progrmu gospodrowni mieszkniowym zsobem Mist Sulejówek n lt 2014-2018 N podstwie rt.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

Przystanek Wigilia. Miesięcznik lokalny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752

Przystanek Wigilia. Miesięcznik lokalny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752 Miesięcznik loklny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752 Medle Pro Msovi dl mieszkńców Mrek Zrząd Województw Mzowieckiego, n wniosek Rdy i Burmistrz Mist Mrki, przyznł pmiątkowe medle Pro Msovi opiekunom UKS

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

Zaprzedałem duszę Markom

Zaprzedałem duszę Markom Wykonwcy obwodnicy wybrni! str. 5 Miesięcznik loklny nr 4/2014 (70) Zprzedłem duszę Mrkom O cyfrowym mieście, szkole z prwdziwego zdrzeni, komunikcji i kndydowniu n burmistrz - rozmow z Jckiem Orychem,

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k r e k l m z e w n ę t r z n Formy współprcy sektor publicznego z prywtnym n przykłdzie mebli miejskich studi przypdków Mrek Kuzk, AMS SA Wrszw, 15 listopd 2011 r. PPP meble miejskie studi przypdków Czy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Informtor progrmy profilktyczne i promocji zdrowi skierowne do mieszkńców Województw Zchodniopomorskiego Szczecin, 2011 r. Sznowni Mieszkńcy Województw Zchodniopomorskiego, Oddjąc w Pństw ręce Informtor

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo