dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J"ZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 WPISUJE ZDAJ!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J"ZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 WPISUJE ZDAJ!"

Transkrypt

1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz!cia egzaminu. Uk"ad graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJ!CY PESEL Miejsce na naklejk! z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J"ZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2014 Instrukcja dla zdaj#cego 1. Sprawd#, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron. Ewentualny brak zg"o$ przewodnicz%cemu zespo"u nadzoruj%cego egzamin. 2. Rozwi%zania zada& zamie$' w miejscu na to przeznaczonym. 3. Pisz czytelnie. U(ywaj d"ugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 4. Nie u(ywaj korektora, a b"!dne zapisy wyra#nie przekre$l. 5. Pami!taj, (e zapisy w brudnopisie nie b!d% oceniane. 6. Mo(esz korzysta' ze s"ownika poprawnej polszczyzny i s"ownika ortograficznego. 7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk! z kodem. 8. Nie wpisuj (adnych znaków w cz!$ci przeznaczonej dla egzaminatora. Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 Cz!"# I 20 pkt Cz!"# II 50 pkt MPO-P1_1P-142

2 2 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego Cz$%& I rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uwa(nie tekst, a nast!pnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj na podstawie tekstu i tylko w'asnymi s'owami chyba (e w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jeste$ proszona/y. O MI!O"CI 1. O mi"o$ci ju( wszystko powiedzieli poeci. Pi!knie te( mówi" o niej Platon. Chc! zwróci' uwag! na to, (e ten dialog Platona, w którym mówi si! o mi"o$ci, nosi tytu" Uczta 1. Tak wi!c cielesne po(%danie i zaspokajanie g"odu, dwie tak zwyk"e, tak naturalne funkcje, bez których (ycie trwa' nie mo(e, uzyska"y w tym utworze wy(szy sens. Cz"owiek ma tak% dziwn% zdolno$', a mo(e tak(e potrzeb!, nadawania swoim funkcjom biologicznym, a nawet czysto fizjologicznym, sensu, który przekracza ich naturalne zakorzenienie, przenosz%c je w sfer! symboli i warto$ci, powoduj%c ich radykaln% przemian!. Jedzenie sta"o si! ceremoni%, mniej lub bardziej uroczyst%, o donios"ym spo"ecznym znaczeniu. Ju( zwyk"y obiad rodzinny, gdy wszyscy zasiadaj% przy stole, dziel%c si! wra(eniami dnia, ma donios"y charakter spotkania pot!guj%cego wi!#. Podobnie posi"ki dzielone z przyjació"mi lub tak(e z obcymi lud#mi, czy oficjalne obiady maj%ce niemal zawsze wymow! polityczn%, s"u(% nie tylko zaspokojeniu apetytu. Maj% one na celu wzmocnienie ludzkich kontaktów, cz!sto uczczenie czego$ lub kogo$. Przecie( dobrze znamy uczty weselne, stypy, obiady $wi%teczne i wiemy, (e ten ich podnios"y sens wymaga zazwyczaj takich lub innych rytua"ów. W ten sposób wzmacnia si! uspo"ecznienie i rodzi si! kultura bycia. Plato&ska uczta wznosi nas jeszcze wy(ej, bo tam spo(ywa si! pokarm duchowy. 2. Analogiczne przetworzenie dotyczy snu i w ogóle odpoczynku, a wi!c równie( funkcji biologicznie koniecznych. Sen otrzyma" ca"% kulturow% otoczk!, która go podnios"a na wy(yny czynno$ci wa(nej i wymagaj%cej szczególnego starania nie byle "awy lub wi%zki siana, lecz sypialni i porz%dnego "ó(ka. Nawet w wiejskiej chacie jest ono sprz!tem o niema"ym znaczeniu, zwykle przykrytym wzorzystymi poduszkami i pierzynami. 3. Podobnie uczyni" cz"owiek z mi"o$ci%, u$wi!ci" j%. Nie mo(na bowiem zaprzeczy', (e to ona przede wszystkim rodzi i umacnia spo"eczne wi!zi. W"a$nie przez macierzy&stwo i ojcostwo mi"o$' buduje podstawowe spo"eczne tkanki, bez których nasz gatunek by nie prze(y". Biolog wi!c dodaje, (e jest to dostatecznie wa(ny powód, by ceni' mi"o$'. Ma racj!. Ale to nie wszystko. Chcia"oby si! powiedzie' biologom, (e mo(e ona równie( zmieni' samego cz"owieka, (e czyni go innym, (e potrafi w nim obudzi' jak%$ zdumiewaj%c% si"!. Wiemy dobrze, (e z mi"o$ci mo(na nawet zabi', mo(na te( ofiarowa' w"asne (ycie i w takich wypadkach trudno si! doszuka' biologicznych przyczyn. Przeciwnie. Mi"o$' dzia"a nieraz tak, jakby w ogóle wzgl!dy gatunkowe lekcewa(y"a, nie bra"a ich pod uwag!. Bywa ponad nimi. Niejedno ma imi!. Czasem jest rozs%dna, czasem szalona, czasem niszczy, czasem buduje, bywa $lepa, ale i zdumiewaj%co przewiduj%ca, jakby otrzymywa"a nagle przenikliwe widzenie przysz"o$ci. Jest jakim$ spot!gowaniem nas samych, którego zwykle si! nie docenia. Ma"o jej jednak w $wiecie, bowiem jej wzloty bywaj% kruche, krótkotrwa"e, gwa"towne. 1 Uczta utwór Platona w formie dialogu na tematy filozoficzno-moralne; zapis dyskusji prowadzonej w gronie przyjació" podczas uczty w domu poety Agatona. )artobliwy dialog staje si! pretekstem do przedstawienia drogi mi"o$ci wiod%cej ku prawdzie i pi!knu (od uwielbienia pi!kna cia"a, przez uwielbienie pi!kna duszy, nauki, a( do uwielbienia pi!kna samego w sobie wiecznego i niezmiennego).

3 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 3 Czu$o"# bywa jak pe$ny wojen krzyk, I jak szemrz%cych &róde$ pr%d, I jako wtór pogrzebny 2 * pisa" Norwid. 4. +pieszmy si! kocha' ludzi, tak szybko odchodz% 3 wszyscy znamy te s"owa poety, ale ich nie s"uchamy. Nie kochamy ludzi. Gdy patrz! dooko"a, to raczej widz! twarze pe"ne z"o$ci i nienawi$ci, w najlepszym razie twarze oboj!tne. Patrzymy na siebie wzajemnie z nieufno$ci%, niech!ci% i nie lubimy nie tylko obcych, cz!sto równie( ludzi, z którymi pracujemy, którzy powinni by' jako$ bliscy lecz my gotowi jeste$my wietrzy' tylko zdrady. Opancerzamy si! w swoim w%skim kr!gu, traktuj%c innych niemal jak wrogów. Mówimy pi!knie i wznio$le o mi"o$ci, a nie sta' nas na zwyk"% (yczliwo$'. Nie umiemy si! przyja#ni', nie umiemy si! porozumiewa', ale j%trzy' o, do tego jeste$my wr!cz uzdolnieni. 5. Nienawi$' jest "atwa, mi"o$', przyja#& wymagaj% niema"ego wysi"ku. Nie chodzi w nich bowiem tylko o zauroczenie, które przychodzi i odchodzi, czasem mija bezpowrotnie, niekiedy nawet potrafi si! zmieni' w nienawi$'. Jak(e niewiele jest takiej mi"o$ci, która zdolna jest przeobrazi' si! w przywi%zanie trwa"e, wierne, silne. W mi"o$ci chodzi bowiem o co$ znacznie wi!cej, chodzi, jak si! kiedy$ wyrazi" filozof Henryk Elzenberg 4, o rado$' z czyjego$ istnienia. Kochaj%c, ciesz! si!, (e jeste$. Tylko tyle i a( tyle, bo ta rado$' jest bezinteresowna. Ten, kto kocha, i ten, kto darzy przyja#ni%, nie oczekuje zap"aty. Prawdziwie g"!boka mi"o$' nie (%da nawet wzajemno$ci, ona jest raczej ofiar%, dawaniem a nie przyjmowaniem, czerpaniem, braniem, zach"anno$ci% zatruwaj%c% jadem czysto$' uczu'. Mo(e dlatego jest taka trudna, mo(e dlatego jest jej tak ma"o. Na podstawie: Barbara Skarga, O mi$o"ci, [w:] Cz$owiek to nie jest pi!kne zwierz!. Wyk$ady i artyku$y, Kraków Zadanie 1. (1 pkt) Na podstawie akapitu 1. (z przypisem) wyja$nij, co stanowi"o pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona Uczta. Zadanie 2. (1 pkt) Jak% funkcj! w kompozycji tekstu pe"ni przywo"anie Uczty Platona? 2 Wtór pogrzebny lament, p"acz towarzysz%cy pogrzebowi. 3 Pocz%tek wiersza ksi!dza Jana Twardowskiego. 4 Henryk Elzenberg ( ) polski filozof, historyk filozofii, etyk, autor dzie"a Warto"# i cz$owiek.

4 4 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego Zadanie 3. (2 pkt) Sformu"uj zawart% w akapicie 1. tez! zwi%zan% z istot% cz"owiecze&stwa. Wymie& przyk"ady z (ycia codziennego, zawarte w tek$cie, które ilustruj% t! tez!. Teza Przyk"ad 1. Przyk"ad 2. Zadanie 4. (2 pkt) Podaj dwa argumenty, którymi autorka uzasadni"a pogl%d, (e mi"o$ci nie mo(na ograniczy' do biologii. Zadanie 5. (2 pkt) Uzupe"nij tabel!. A. Spo$ród podanych $rodków stylistycznych: personifikacja, apostrofa,!!antyteza, wyliczenie,!inwersja wybierz trzy, które autorka zastosowa"a w zdaniu: Czasem [mi"o$'] jest rozs%dna, czasem szalona, czasem niszczy, czasem buduje, bywa "lepa, ale i zdumiewaj%co przewiduj%ca, jakby otrzymywa$a nagle przenikliwe widzenie przysz$o"ci. B. Okre$l rol! ka(dego z nich w budowaniu obrazu mi"o$ci. A. (rodek stylistyczny B. Rola %rodka stylistycznego

5 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 5 Zadanie 6. (1 pkt) Jak% funkcj! pe"ni% sformu"owania: w"a$nie, chcia"oby si! powiedzie', wiemy dobrze w zdaniach z akapitu 3.? Zadanie 7. (2 pkt) Autorka ukazuje mi"o$' z punktu widzenia reprezentantów ró(nych dziedzin my$li ludzkiej. Przedstaw, na czym polega istota mi"o$ci zdaniem: A. naukowca biologa (akapit 3.) B. ksi!dza poety (akapit 4.) C. filozofa etyka (akapit 5.) Zadanie 8. (2 pkt) Do ka(dego z podanych zda& dobierz funkcj! j!zykow%, która w nim dominuje. A. fatyczna!!!!!b. informacyjna!!c. impresywna D. ekspresywna Lp. Zdanie z tekstu Funkcja j$zykowa 1. Dialog Platona, w którym mówi si! o mi"o$ci, nosi tytu" Uczta. 2. +pieszmy si! kocha' ludzi, tak szybko odchodz%. 3. Kochaj%c, ciesz! si!, (e jeste$.

6 6 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego Zadanie 9. (1 pkt) Zdanie: Nie umiemy si! przyja&ni#, nie umiemy si! porozumiewa#, ale j%trzy# o, do tego jeste"my wr!cz uzdolnieni jest ironiczne, poniewa( autorka A. typowym wadom ludzi przeciwstawia zalety. B. podkre$la warto$' przyja#ni i porozumienia. C. akceptuje w"a$ciw% ludziom niedoskona"o$'. D. o wadach ludzi mówi z pozornym podziwem. Zaznacz w"a$ciw% odpowied#. Zadanie 10. (2 pkt) Wyja$nij celowo$' zastosowania w akapicie 4. czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej i liczby mnogiej. 1 os. l. poj os. l. mn.... Zadanie 11. (1 pkt) Okre$l funkcj!, któr% pe"ni w ca"ym tek$cie zdanie rozpoczynaj%ce ostatni akapit. Zadanie 12. (1 pkt) Dlaczego prawdziwa mi"o$' jest taka trudna i jest jej tak ma$o? Odpowiedz zgodnie z pogl%dami autorki wyra(onymi w podsumowaniu tekstu. Zadanie 13. (2 pkt) Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadaj%ce im numery akapitów. 1. Wy(szy sens funkcji fizjologicznych. 2. Biologiczny i duchowy wymiar mi"o$ci. 3. Przewaga nienawi$ci i potrzeba mi"o$ci.

7 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 7 Cz$%& II pisanie w'asnego tekstu w zwi#zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Wybierz temat i napisz wypracowanie (co najmniej dwie strony, tj. oko'o 250 s'ów). Temat 1. )o'nierskie emocje bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powie%ci omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci. POTOP (fragment) Pan Andrzej sta" przed nim w $wietle $wiecznika. Ksi%(!ce powieki pocz!"y si! otwiera' leniwie, nagle otworzy"y si! zupe"nie i jakoby p"omie& przelecia" mu przez twarz. Lecz trwa"o to przez oka mgnienie, po czym znów zamkn%" oczy. Je$li$ jest duch, nie boj! si! ciebie rzek" ale przepadnij! Przyjecha"em z pismem od hetmana odpowiedzia" Kmicic. Bogus"aw pocz%" czyta', a gdy sko&czy", dziwne $wiat"a b"ysn!"y mu w oczach. Dobrze! wyrzek" do$' marudztwa!... Jutro bitwa... A (e$ to nie ba" si! tu przyjecha'?... Przyjecha"em z pro$b% do waszej ksi%(!cej mo$ci... Prosz!! Mo(esz liczy', (e dla ciebie wszystko uczyni!... Jaka( to pro$ba? Jest tu schwytany (o"nierz, jeden z tych, którzy mi pomagali wasz% ksi%(!c% mo$' porwa'. Ja dawa"em rozkazy, on dzia"a" jako $lepe instrumentum 5. Tego (o"nierza zechciej wasza ksi%(!ca mo$' na wolno$' wypu$ci'. Bogus"aw pomy$la" chwil!. Panie kawalerze rzek" namy$lam si!, czy$ lepszy (o"nierz, czy( te( bezczelniejszy suplikant 6... Ja tego cz"owieka darmo od waszej ksi%(!cej mo$ci nie chc!. A co mi za niego dajesz? Samego siebie. Widzisz, panie Kmicic, si"a razy chodzi"em na nied#wiedzia z oszczepem, nie dlatego, (em musia", ale z ochoty. Lubi!, gdy mi jakowe niebezpiecze&stwo grozi, bo mi si! (ycie mniej kuczy 7. Owó( i twoj% zemst! jako uciech! sobie zostawuj!, ile (e ci przyzna' musz!, (e$ z takowych nied#wiedzi, co to same strzelca szukaj%. Wasza ksi%(!ca mo$' rzek" Kmicic za ma"e mi"osierdzie cz!sto Bóg wielkie grzechy odpuszcza. Nikt z nas nie wie, kiedy mu przed s%dem Chrystusowym stan%' przyjdzie. Dosy'! przerwa" ksi%(!. Ja te( sobie psalmy mimo febry komponuj!, (eby jakow%$ zas"ug! mie' przed Panem, a potrzebowa"bymli predykanta 8, to bym swego zawo"a"... Wa$' nie umiesz prosi' do$' pokornie i na manowce leziesz... Ja ci sam podam sposób: uderz jutro w bitwie na pana Sapieh!, a ja pojutrze tego gemajna 9 wypuszcz! i tobie winy przebacz!... Zdradzi"e$ Radziwi""ów, zdrad#(e Sapieh! Wasza ksi%(!ca mo$'! zakrzykn%" Kmicic, sk"adaj%c wprawdzie r!ce jak do pro$by, ale z twarz% przez gniew zmienion%. To prosisz, a grozisz?... rzek" Bogus"aw kark zginasz, a diabe" ci zza ko"nierza z!by do mnie szczerzy?... To pycha ci z ócz b"yska, a w g!bie grzmi jak w chmurze? Czo"em do radziwi""owskich nóg przy pro$bie, mopanku!... -bem o pod"og! bi'! wówczas ci odpowiem!... 5 Instrumentum (z j!z. "ac.) tu: urz%dzenie s"u(%ce do wykonania danej czynno$ci, zadania; narz!dzie. 6 Suplikant (z j!z. "ac.) b"agaj%cy; dawniej osoba wnosz%ca pro$b!. 7 Kuczy' si! przykrzy' si!, nudzi' si!. 8 Predykant (z j!z. "ac.) kaznodzieja protestancki. 9 Gemajn (z j!z. niem.) (o"nierz w wojsku polskim w XVII i XVIII wieku.

8 8 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego Twarz pana Andrzeja blada by"a jak chusta, r!k% poci%gn%" po mokrym czole, po oczach, po twarzy i odrzek" tak przerywanym g"osem, jak gdyby febra, na któr% cierpia" ksi%(!, nagle rzuci"a si! na niego. Je(eli wasza ksi%(!ca mo$' tego starego (o"nierza mi wypu$ci... to... ja... waszej ksi%(!cej mo$ci... pa$' do... nóg... gotów... Zadowolenie b"ysn!"o w Bogus"awowych oczach. Wroga upokorzy", dumny kark zgi%". Lepszego pokarmu nie móg" da' zem$cie i nienawi$ci. Przy $wiadkach! przy ludziach! Przez otwarte drzwi wesz"o kilkunastu dworzan, Polaków i cudzoziemców. Za nimi pocz!li wchodzi' oficerowie. Mo$ci panowie! rzek" ksi%(! oto pan Kmicic, chor%(y orsza&ski i pose" od pana Sapiehy, ma mnie o "ask! prosi' i chce wszystkich waszmo$ciów mie' za $wiadków!... Kmicic zatoczy" si! jak pijany, j!kn%" i pad" do nóg Bogus"awowych. A ksi%(! wyci%gn%" je umy$lnie tak, (e koniec jego rajtarskiego buta dotyka" czo"a rycerza. Up"yn!"o pó" godziny, godzina. Mo$ci pu"kowniku, powsta& waszmo$'! rzek" grzecznie oficer. Kmicic popatrzy" na niego b"!dnie. G"owbicz... rzek", poznaj%c oficera. Mam rozkaz odpar" G"owbicz zwi%za' waszej mo$ci r!ce i wyprowadzi' za Janów. Na czas to wi%zanie, pó#niej odjedziesz wasza mo$' wolno... Dlatego prosz! waszej mo$ci nie stawia' oporu... Wi%(! odrzek" Kmicic. Oficer wyprowadzi" go z komnaty i wiód" piechot% przez Janów. Za czym szli jeszcze z godzin!. Po drodze przy"%czy"o si! kilku jezdnych. Orszak min%" brze#niak i znalaz" si! w pustym polu, na którym ujrza" pan Andrzej oddzia" lekkiej polskiej chor%gwi Bogus"awowej. )o"nierze stali szeregiem w kwadrat, w $rodku by" majdan, na nim dwóch tylko piechurów trzymaj%cych konie, ubrane w szleje 10, i kilkunastu ludzi z pochodniami. Przy ich blasku ujrza" pan Andrzej pal $wie(o zaostrzony, le(%cy poziomo i przymocowany drugim ko&cem do grubego pnia drzewa. Kmicica mimo woli dreszcze przesz"y. To dla mnie pomy$la" ko&mi mnie ka(e na pal nawlec... Dla zemsty Sakowicza po$wi!ca! Lecz myli" si!, pal przeznaczony by" przede wszystkim dla Soroki. Soroka... j!kn%" wreszcie Kmicic. Wedle rozkazu! odpowiedzia" (o"nierz. I znowu nasta"o milczenie. Có( mieli mówi' w takiej chwili! Wtem oprawca zbli(y" si! do niego. No, stary rzek" czas na ci!. A prosto naw"óczcie! Nie bój si!. Soroka nie ba" si!, ale gdy uczu" na sobie rami! oprawcy, pocz%" sapa' szybko i g"o$no, nareszcie rzek": Ot! rzek" (o"nierski los, za trzydzie$ci lat s"u(by... Nu, czas to czas! Drugi oprawca zbli(y" si! i pocz!to go rozbiera'. Nasta"a chwila ciszy. Pochodnie dr(a"y w r!kach trzymaj%cych je ludzi. Wszystkim uczyni"o si! straszno. 10 Szleja (z j!z. czes.) rodzaj uprz!(y.

9 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 9 Wtem pomruk zerwa" si! w$ród otaczaj%cych majdan szeregów i stawa" si! coraz g"o$niejszy. )o"nierz nie kat. Sam zadaje $mier', lecz widoku m!ki nie lubi. Milcze'! krzykn%" G"owbicz. Pomruk zmieni" si! w gwar g"o$ny, w którym brzmia"y pojedyncze s"owa: diabli!, pioruny!, poga&ska s"u(ba!... Nagle Kmicic krzykn%" tak, jakby jego samego na pal naw"óczono: Stój!! Oprawcy wstrzymali si! mimo woli. Wszystkie oczy zwróci"y si! na Kmicica. )o"nierze! krzykn%" pan Andrzej. Ksi%(! Bogus"aw zdrajca przeciw królowi i Rzeczypospolitej! Was otoczono i jutro w pie& wyci!ci b!dziecie! Zdrajcy s"u(ycie! Przeciw ojczy#nie s"u(ycie! Ale kto s"u(b! porzuci, zdrajc! porzuci, temu przebaczenie królewskie, przebaczenie hetma&skie!... Wybierajcie! +mier' i ha&ba albo nagroda jutro! I k"%b ludzi bez"adny ruszy" z miejsca, potem wyci%gn%" si! w d"ugiego w!(a. Soroka! rzek" Kmicic. Wedle rozkazu! ozwa" si! obok g"os wachmistrza. Kmicic nie mówi" nic wi!cej, tylko wyci%gn%wszy r!k!, wspar" d"o& na g"owie wachmistrza jakby si! chcia" przekona', czy jedzie obok. )o"nierz przycisn%" w milczeniu t! d"o& do ust. Wtem ozwa" si! G"owbicz z drugiego boku: Wasza mi"o$'! dawnom to chcia" uczyni', co teraz czyni!. Nie po(a"ujecie! Ca"e (ycie b!d! waszej mi"o$ci wdzi!czny! S"uchaj, G"owbicz, czemu to ksi%(! was wys"a", nie cudzoziemski regiment, na egzekucj!? Bo chcia" wasz% mi"o$' przy Polakach poha&bi'. Na podstawie: Henryk Sienkiewicz, Potop, Warszawa 1987.! Temat 2. Na podstawie fragmentu Wesela Stanis'awa Wyspia*skiego porównaj pogl#dy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw s#dy bohaterów o Polakach. WESELE Akt I, Scena 24 POETA, GOSPODARZ POETA Taki mi si! snuje dramat gro#ny, szumny, posuwisty jak polonez; gdzie$ z kazamat 11 j!k i zgrzyt, i wichrów $wisty. Marz! przy tym wichrów graniu o jakim$ wielkim kochaniu. Bohater w zbrojej, skalisty, kto$, jakoby z"om granitu, rycerz z czo"a, kto$ ze szczytu w grze uczucia, ch"op qui amat 12, przy tym historia weso"a, a ogromnie przez to smutna. 11 Kazamaty forteczne lochy. 12 Qui amat (z j!z. "ac.) który kocha; w IV serii Poezyj K. Tetmajera znajdowa" si! cykl wierszy pt. Qui amant, czyli: którzy kochaj%.

10 10 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego GOSPODARZ To tak w ka(dym z nas co$ wo"a: jaka$ historia weso"a, a ogromnie przez to smutna. POETA A wszystko bajka wierutna. Wyra#nie si! w oczy wciska, zbroj% $wieci, zbroj% "yska posta' dawna, coraz bliska, dawny rycerz w pe"nej zbroi, co niczego si! nie l!ka, chyba widma zbrodni swojej, a serce mu z b.lów p!ka, a on, z takim sercem w zbroi, zakl!ty, u #ród"a stoi i do m!tów studni patrzy, i przegl%da si! we studni. A gdy wody czerpnie r!k%, to mu woda si! zabrudni. A pragnienie zdroju m!k%, wi!c m!tów czerpa ze studni; u #ród"a, jakby zakl!ty: taki jaki$ polski $wi!ty. GOSPODARZ Dramatyczne, bardzo pi!knie u nas wszystko dramatyczne, w wielkiej skali, niebotyczne a jak taki heros j!knie, to po ca"ej Polsce j!czy, to po wszystkich borach szumi, to po wszystkich górach brz!czy, ale kto tam to zrozumi. POETA Dramatyczny, rycerz b"!dny, ale pan, pan pierwszorz!dny: w zamczysku sam, osm!tnia"y, a zamek opustosza"y, i ten lud nasz, taki prosty, u stóp zamku, u stóp dworu, i ten pan, pe"en poloru, i ten lud prosty, rubaszny, i ten hart rycerski, $mia"y, i gniew boski gromki, straszny. GOSPODARZ Tak si! w ka(dym z nas co$ burzy, na tak% si! burz! zbiera, tak w nas ciska piorunami, dziwnymi wre postaciami:

11 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 11 dawnym strojem, dawnym krojem, a ze sercem zawsze swojem; to dawno$' tak z nami walczy. Coraz pami!' si! zaciera tak si! w ka(dym z nas co$ zbiera. POETA Duch si! w ka(dym poniewiera, (e czasami dech zapiera; tak by gdzie$ het gna"o, gna"o, tak by si! nam serce $mia"o do ogromnych, wielkich rzeczy, a tu pospolito$' skrzeczy, a tu pospolito$' t"oczy, w"azi w usta, uszy, oczy; duch si! w ka(dym poniewiera i chcia"by si! wydrze', skoczy', r!ce po pas w krwi ubroczy', rami! rozpostrze' szeroko, wielkie skrzyd"a porozwija', lecie', a nie da' si! mija'; a tu pospolito$' niska w"azi w usta, ucho, oko; daleko, co by"o z bliska serce zaryte g"!boko, gdzie$ pod czwart% g"!bn% skib%, (e swego serca nie dosta'. GOSPODARZ Tak si! orze, tak si! zwala rok w rok, w ka(dym pokoleniu; raz wraz dusza si! ods"ania, raz wraz wielko$' si! wy"ania i raz wraz gr%(y si! w cieniu. Raz wraz wstaje wielka posta', (e ino jej skrzyde" dosta', rok w rok w ka(dym pokoleniu i raz wraz przepada, ga$nie, jakby czas jej przepa$' w"a$nie. Ka(den ogie& swój zapala, ka(den swoj% $wi!to$' $wi!ci... POETA My jeste$my jak przekl!ci, (e nas mara, dziwo n!ci, wytwór t!sknej wyobra#ni serce bierze, zmys"y dra#ni; (e nam oczy zasz"y mg"ami; pie$cimy si! jeno snami, a to, co tu nas otacza, zdolno$' nasza przeinacza:

12 12 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego w oczach naszych ch"op urasta do pot!gi króla Piasta! GOSPODARZ A bo ch"op i ma co$ z Piasta, co$ z tych królów Piastów wiele! Ju( lat dziesi!' po$ród siedz!, s%siadujemy o miedz!. Kiedy sieje, orze, miele, taka godno$', takie wzi!cie; co czyni, to czyni $wi!cie; godno$', rozwaga, poj!cie. A jak modli si! w ko$ciele, taka godno$', to przej!cie; bardzo wiele, wiele z Piasta; ch"op pot!g% jest i basta. [1901] Stanis"aw Wyspia&ski, Wesele, Wroc"aw WYPRACOWANIE na temat nr

13 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 13

14 14 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego

15 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 15

16 16 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego

17 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 17

18 18 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY SIERPIEŃ 2010

POZIOM PODSTAWOWY SIERPIEŃ 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO 1 RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO Cz Pierwsza Widzenie Rozdział I wiadomo Ojca Chod za mn, wiodcym głosem wiadomoci Ojca w centrum Twojej duszy, a Ja poprowadz Ci delikatnie naprzód i podnios Twoje myli

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych,

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, STAN KATASTROFY Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, a także innych zjawisk, włącznie z mnogością spiskowych interpretacji.

Bardziej szczegółowo

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2014 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy 70 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera odpowiednią liczbę stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233 232 RECENZJE dobór metod silnie ci y w stron do osobliwego podzbioru metod socjologicznych. Wzi wszy pod uwag fakt, e Pickering tak kluczow rol przypisuje kategorii Lebenswelt, omawianej w rozdziale pierwszym,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska Daphne K. 12 kroków z Jezusem osobista historia uzdrowienia tłumaczenie Ewa Sroczyńska S RAFIN Kraków 2012 Tytuł oryginału: wydania polskiego: Wydawnictwo Serafin, Kraków 2012 Redakcja Małgorzata Sękalska,

Bardziej szczegółowo