dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J"ZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 WPISUJE ZDAJ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J"ZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 WPISUJE ZDAJ!"

Transkrypt

1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz!cia egzaminu. Uk"ad graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJ!CY PESEL Miejsce na naklejk! z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J"ZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2014 Instrukcja dla zdaj#cego 1. Sprawd#, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron. Ewentualny brak zg"o$ przewodnicz%cemu zespo"u nadzoruj%cego egzamin. 2. Rozwi%zania zada& zamie$' w miejscu na to przeznaczonym. 3. Pisz czytelnie. U(ywaj d"ugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 4. Nie u(ywaj korektora, a b"!dne zapisy wyra#nie przekre$l. 5. Pami!taj, (e zapisy w brudnopisie nie b!d% oceniane. 6. Mo(esz korzysta' ze s"ownika poprawnej polszczyzny i s"ownika ortograficznego. 7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk! z kodem. 8. Nie wpisuj (adnych znaków w cz!$ci przeznaczonej dla egzaminatora. Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 Cz!"# I 20 pkt Cz!"# II 50 pkt MPO-P1_1P-142

2 2 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego Cz$%& I rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uwa(nie tekst, a nast!pnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj na podstawie tekstu i tylko w'asnymi s'owami chyba (e w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jeste$ proszona/y. O MI!O"CI 1. O mi"o$ci ju( wszystko powiedzieli poeci. Pi!knie te( mówi" o niej Platon. Chc! zwróci' uwag! na to, (e ten dialog Platona, w którym mówi si! o mi"o$ci, nosi tytu" Uczta 1. Tak wi!c cielesne po(%danie i zaspokajanie g"odu, dwie tak zwyk"e, tak naturalne funkcje, bez których (ycie trwa' nie mo(e, uzyska"y w tym utworze wy(szy sens. Cz"owiek ma tak% dziwn% zdolno$', a mo(e tak(e potrzeb!, nadawania swoim funkcjom biologicznym, a nawet czysto fizjologicznym, sensu, który przekracza ich naturalne zakorzenienie, przenosz%c je w sfer! symboli i warto$ci, powoduj%c ich radykaln% przemian!. Jedzenie sta"o si! ceremoni%, mniej lub bardziej uroczyst%, o donios"ym spo"ecznym znaczeniu. Ju( zwyk"y obiad rodzinny, gdy wszyscy zasiadaj% przy stole, dziel%c si! wra(eniami dnia, ma donios"y charakter spotkania pot!guj%cego wi!#. Podobnie posi"ki dzielone z przyjació"mi lub tak(e z obcymi lud#mi, czy oficjalne obiady maj%ce niemal zawsze wymow! polityczn%, s"u(% nie tylko zaspokojeniu apetytu. Maj% one na celu wzmocnienie ludzkich kontaktów, cz!sto uczczenie czego$ lub kogo$. Przecie( dobrze znamy uczty weselne, stypy, obiady $wi%teczne i wiemy, (e ten ich podnios"y sens wymaga zazwyczaj takich lub innych rytua"ów. W ten sposób wzmacnia si! uspo"ecznienie i rodzi si! kultura bycia. Plato&ska uczta wznosi nas jeszcze wy(ej, bo tam spo(ywa si! pokarm duchowy. 2. Analogiczne przetworzenie dotyczy snu i w ogóle odpoczynku, a wi!c równie( funkcji biologicznie koniecznych. Sen otrzyma" ca"% kulturow% otoczk!, która go podnios"a na wy(yny czynno$ci wa(nej i wymagaj%cej szczególnego starania nie byle "awy lub wi%zki siana, lecz sypialni i porz%dnego "ó(ka. Nawet w wiejskiej chacie jest ono sprz!tem o niema"ym znaczeniu, zwykle przykrytym wzorzystymi poduszkami i pierzynami. 3. Podobnie uczyni" cz"owiek z mi"o$ci%, u$wi!ci" j%. Nie mo(na bowiem zaprzeczy', (e to ona przede wszystkim rodzi i umacnia spo"eczne wi!zi. W"a$nie przez macierzy&stwo i ojcostwo mi"o$' buduje podstawowe spo"eczne tkanki, bez których nasz gatunek by nie prze(y". Biolog wi!c dodaje, (e jest to dostatecznie wa(ny powód, by ceni' mi"o$'. Ma racj!. Ale to nie wszystko. Chcia"oby si! powiedzie' biologom, (e mo(e ona równie( zmieni' samego cz"owieka, (e czyni go innym, (e potrafi w nim obudzi' jak%$ zdumiewaj%c% si"!. Wiemy dobrze, (e z mi"o$ci mo(na nawet zabi', mo(na te( ofiarowa' w"asne (ycie i w takich wypadkach trudno si! doszuka' biologicznych przyczyn. Przeciwnie. Mi"o$' dzia"a nieraz tak, jakby w ogóle wzgl!dy gatunkowe lekcewa(y"a, nie bra"a ich pod uwag!. Bywa ponad nimi. Niejedno ma imi!. Czasem jest rozs%dna, czasem szalona, czasem niszczy, czasem buduje, bywa $lepa, ale i zdumiewaj%co przewiduj%ca, jakby otrzymywa"a nagle przenikliwe widzenie przysz"o$ci. Jest jakim$ spot!gowaniem nas samych, którego zwykle si! nie docenia. Ma"o jej jednak w $wiecie, bowiem jej wzloty bywaj% kruche, krótkotrwa"e, gwa"towne. 1 Uczta utwór Platona w formie dialogu na tematy filozoficzno-moralne; zapis dyskusji prowadzonej w gronie przyjació" podczas uczty w domu poety Agatona. )artobliwy dialog staje si! pretekstem do przedstawienia drogi mi"o$ci wiod%cej ku prawdzie i pi!knu (od uwielbienia pi!kna cia"a, przez uwielbienie pi!kna duszy, nauki, a( do uwielbienia pi!kna samego w sobie wiecznego i niezmiennego).

3 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 3 Czu$o"# bywa jak pe$ny wojen krzyk, I jak szemrz%cych &róde$ pr%d, I jako wtór pogrzebny 2 * pisa" Norwid. 4. +pieszmy si! kocha' ludzi, tak szybko odchodz% 3 wszyscy znamy te s"owa poety, ale ich nie s"uchamy. Nie kochamy ludzi. Gdy patrz! dooko"a, to raczej widz! twarze pe"ne z"o$ci i nienawi$ci, w najlepszym razie twarze oboj!tne. Patrzymy na siebie wzajemnie z nieufno$ci%, niech!ci% i nie lubimy nie tylko obcych, cz!sto równie( ludzi, z którymi pracujemy, którzy powinni by' jako$ bliscy lecz my gotowi jeste$my wietrzy' tylko zdrady. Opancerzamy si! w swoim w%skim kr!gu, traktuj%c innych niemal jak wrogów. Mówimy pi!knie i wznio$le o mi"o$ci, a nie sta' nas na zwyk"% (yczliwo$'. Nie umiemy si! przyja#ni', nie umiemy si! porozumiewa', ale j%trzy' o, do tego jeste$my wr!cz uzdolnieni. 5. Nienawi$' jest "atwa, mi"o$', przyja#& wymagaj% niema"ego wysi"ku. Nie chodzi w nich bowiem tylko o zauroczenie, które przychodzi i odchodzi, czasem mija bezpowrotnie, niekiedy nawet potrafi si! zmieni' w nienawi$'. Jak(e niewiele jest takiej mi"o$ci, która zdolna jest przeobrazi' si! w przywi%zanie trwa"e, wierne, silne. W mi"o$ci chodzi bowiem o co$ znacznie wi!cej, chodzi, jak si! kiedy$ wyrazi" filozof Henryk Elzenberg 4, o rado$' z czyjego$ istnienia. Kochaj%c, ciesz! si!, (e jeste$. Tylko tyle i a( tyle, bo ta rado$' jest bezinteresowna. Ten, kto kocha, i ten, kto darzy przyja#ni%, nie oczekuje zap"aty. Prawdziwie g"!boka mi"o$' nie (%da nawet wzajemno$ci, ona jest raczej ofiar%, dawaniem a nie przyjmowaniem, czerpaniem, braniem, zach"anno$ci% zatruwaj%c% jadem czysto$' uczu'. Mo(e dlatego jest taka trudna, mo(e dlatego jest jej tak ma"o. Na podstawie: Barbara Skarga, O mi$o"ci, [w:] Cz$owiek to nie jest pi!kne zwierz!. Wyk$ady i artyku$y, Kraków Zadanie 1. (1 pkt) Na podstawie akapitu 1. (z przypisem) wyja$nij, co stanowi"o pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona Uczta. Zadanie 2. (1 pkt) Jak% funkcj! w kompozycji tekstu pe"ni przywo"anie Uczty Platona? 2 Wtór pogrzebny lament, p"acz towarzysz%cy pogrzebowi. 3 Pocz%tek wiersza ksi!dza Jana Twardowskiego. 4 Henryk Elzenberg ( ) polski filozof, historyk filozofii, etyk, autor dzie"a Warto"# i cz$owiek.

4 4 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego Zadanie 3. (2 pkt) Sformu"uj zawart% w akapicie 1. tez! zwi%zan% z istot% cz"owiecze&stwa. Wymie& przyk"ady z (ycia codziennego, zawarte w tek$cie, które ilustruj% t! tez!. Teza Przyk"ad 1. Przyk"ad 2. Zadanie 4. (2 pkt) Podaj dwa argumenty, którymi autorka uzasadni"a pogl%d, (e mi"o$ci nie mo(na ograniczy' do biologii. Zadanie 5. (2 pkt) Uzupe"nij tabel!. A. Spo$ród podanych $rodków stylistycznych: personifikacja, apostrofa,!!antyteza, wyliczenie,!inwersja wybierz trzy, które autorka zastosowa"a w zdaniu: Czasem [mi"o$'] jest rozs%dna, czasem szalona, czasem niszczy, czasem buduje, bywa "lepa, ale i zdumiewaj%co przewiduj%ca, jakby otrzymywa$a nagle przenikliwe widzenie przysz$o"ci. B. Okre$l rol! ka(dego z nich w budowaniu obrazu mi"o$ci. A. (rodek stylistyczny B. Rola %rodka stylistycznego

5 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 5 Zadanie 6. (1 pkt) Jak% funkcj! pe"ni% sformu"owania: w"a$nie, chcia"oby si! powiedzie', wiemy dobrze w zdaniach z akapitu 3.? Zadanie 7. (2 pkt) Autorka ukazuje mi"o$' z punktu widzenia reprezentantów ró(nych dziedzin my$li ludzkiej. Przedstaw, na czym polega istota mi"o$ci zdaniem: A. naukowca biologa (akapit 3.) B. ksi!dza poety (akapit 4.) C. filozofa etyka (akapit 5.) Zadanie 8. (2 pkt) Do ka(dego z podanych zda& dobierz funkcj! j!zykow%, która w nim dominuje. A. fatyczna!!!!!b. informacyjna!!c. impresywna D. ekspresywna Lp. Zdanie z tekstu Funkcja j$zykowa 1. Dialog Platona, w którym mówi si! o mi"o$ci, nosi tytu" Uczta. 2. +pieszmy si! kocha' ludzi, tak szybko odchodz%. 3. Kochaj%c, ciesz! si!, (e jeste$.

6 6 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego Zadanie 9. (1 pkt) Zdanie: Nie umiemy si! przyja&ni#, nie umiemy si! porozumiewa#, ale j%trzy# o, do tego jeste"my wr!cz uzdolnieni jest ironiczne, poniewa( autorka A. typowym wadom ludzi przeciwstawia zalety. B. podkre$la warto$' przyja#ni i porozumienia. C. akceptuje w"a$ciw% ludziom niedoskona"o$'. D. o wadach ludzi mówi z pozornym podziwem. Zaznacz w"a$ciw% odpowied#. Zadanie 10. (2 pkt) Wyja$nij celowo$' zastosowania w akapicie 4. czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej i liczby mnogiej. 1 os. l. poj os. l. mn.... Zadanie 11. (1 pkt) Okre$l funkcj!, któr% pe"ni w ca"ym tek$cie zdanie rozpoczynaj%ce ostatni akapit. Zadanie 12. (1 pkt) Dlaczego prawdziwa mi"o$' jest taka trudna i jest jej tak ma$o? Odpowiedz zgodnie z pogl%dami autorki wyra(onymi w podsumowaniu tekstu. Zadanie 13. (2 pkt) Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadaj%ce im numery akapitów. 1. Wy(szy sens funkcji fizjologicznych. 2. Biologiczny i duchowy wymiar mi"o$ci. 3. Przewaga nienawi$ci i potrzeba mi"o$ci.

7 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 7 Cz$%& II pisanie w'asnego tekstu w zwi#zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Wybierz temat i napisz wypracowanie (co najmniej dwie strony, tj. oko'o 250 s'ów). Temat 1. )o'nierskie emocje bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powie%ci omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci. POTOP (fragment) Pan Andrzej sta" przed nim w $wietle $wiecznika. Ksi%(!ce powieki pocz!"y si! otwiera' leniwie, nagle otworzy"y si! zupe"nie i jakoby p"omie& przelecia" mu przez twarz. Lecz trwa"o to przez oka mgnienie, po czym znów zamkn%" oczy. Je$li$ jest duch, nie boj! si! ciebie rzek" ale przepadnij! Przyjecha"em z pismem od hetmana odpowiedzia" Kmicic. Bogus"aw pocz%" czyta', a gdy sko&czy", dziwne $wiat"a b"ysn!"y mu w oczach. Dobrze! wyrzek" do$' marudztwa!... Jutro bitwa... A (e$ to nie ba" si! tu przyjecha'?... Przyjecha"em z pro$b% do waszej ksi%(!cej mo$ci... Prosz!! Mo(esz liczy', (e dla ciebie wszystko uczyni!... Jaka( to pro$ba? Jest tu schwytany (o"nierz, jeden z tych, którzy mi pomagali wasz% ksi%(!c% mo$' porwa'. Ja dawa"em rozkazy, on dzia"a" jako $lepe instrumentum 5. Tego (o"nierza zechciej wasza ksi%(!ca mo$' na wolno$' wypu$ci'. Bogus"aw pomy$la" chwil!. Panie kawalerze rzek" namy$lam si!, czy$ lepszy (o"nierz, czy( te( bezczelniejszy suplikant 6... Ja tego cz"owieka darmo od waszej ksi%(!cej mo$ci nie chc!. A co mi za niego dajesz? Samego siebie. Widzisz, panie Kmicic, si"a razy chodzi"em na nied#wiedzia z oszczepem, nie dlatego, (em musia", ale z ochoty. Lubi!, gdy mi jakowe niebezpiecze&stwo grozi, bo mi si! (ycie mniej kuczy 7. Owó( i twoj% zemst! jako uciech! sobie zostawuj!, ile (e ci przyzna' musz!, (e$ z takowych nied#wiedzi, co to same strzelca szukaj%. Wasza ksi%(!ca mo$' rzek" Kmicic za ma"e mi"osierdzie cz!sto Bóg wielkie grzechy odpuszcza. Nikt z nas nie wie, kiedy mu przed s%dem Chrystusowym stan%' przyjdzie. Dosy'! przerwa" ksi%(!. Ja te( sobie psalmy mimo febry komponuj!, (eby jakow%$ zas"ug! mie' przed Panem, a potrzebowa"bymli predykanta 8, to bym swego zawo"a"... Wa$' nie umiesz prosi' do$' pokornie i na manowce leziesz... Ja ci sam podam sposób: uderz jutro w bitwie na pana Sapieh!, a ja pojutrze tego gemajna 9 wypuszcz! i tobie winy przebacz!... Zdradzi"e$ Radziwi""ów, zdrad#(e Sapieh! Wasza ksi%(!ca mo$'! zakrzykn%" Kmicic, sk"adaj%c wprawdzie r!ce jak do pro$by, ale z twarz% przez gniew zmienion%. To prosisz, a grozisz?... rzek" Bogus"aw kark zginasz, a diabe" ci zza ko"nierza z!by do mnie szczerzy?... To pycha ci z ócz b"yska, a w g!bie grzmi jak w chmurze? Czo"em do radziwi""owskich nóg przy pro$bie, mopanku!... -bem o pod"og! bi'! wówczas ci odpowiem!... 5 Instrumentum (z j!z. "ac.) tu: urz%dzenie s"u(%ce do wykonania danej czynno$ci, zadania; narz!dzie. 6 Suplikant (z j!z. "ac.) b"agaj%cy; dawniej osoba wnosz%ca pro$b!. 7 Kuczy' si! przykrzy' si!, nudzi' si!. 8 Predykant (z j!z. "ac.) kaznodzieja protestancki. 9 Gemajn (z j!z. niem.) (o"nierz w wojsku polskim w XVII i XVIII wieku.

8 8 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego Twarz pana Andrzeja blada by"a jak chusta, r!k% poci%gn%" po mokrym czole, po oczach, po twarzy i odrzek" tak przerywanym g"osem, jak gdyby febra, na któr% cierpia" ksi%(!, nagle rzuci"a si! na niego. Je(eli wasza ksi%(!ca mo$' tego starego (o"nierza mi wypu$ci... to... ja... waszej ksi%(!cej mo$ci... pa$' do... nóg... gotów... Zadowolenie b"ysn!"o w Bogus"awowych oczach. Wroga upokorzy", dumny kark zgi%". Lepszego pokarmu nie móg" da' zem$cie i nienawi$ci. Przy $wiadkach! przy ludziach! Przez otwarte drzwi wesz"o kilkunastu dworzan, Polaków i cudzoziemców. Za nimi pocz!li wchodzi' oficerowie. Mo$ci panowie! rzek" ksi%(! oto pan Kmicic, chor%(y orsza&ski i pose" od pana Sapiehy, ma mnie o "ask! prosi' i chce wszystkich waszmo$ciów mie' za $wiadków!... Kmicic zatoczy" si! jak pijany, j!kn%" i pad" do nóg Bogus"awowych. A ksi%(! wyci%gn%" je umy$lnie tak, (e koniec jego rajtarskiego buta dotyka" czo"a rycerza. Up"yn!"o pó" godziny, godzina. Mo$ci pu"kowniku, powsta& waszmo$'! rzek" grzecznie oficer. Kmicic popatrzy" na niego b"!dnie. G"owbicz... rzek", poznaj%c oficera. Mam rozkaz odpar" G"owbicz zwi%za' waszej mo$ci r!ce i wyprowadzi' za Janów. Na czas to wi%zanie, pó#niej odjedziesz wasza mo$' wolno... Dlatego prosz! waszej mo$ci nie stawia' oporu... Wi%(! odrzek" Kmicic. Oficer wyprowadzi" go z komnaty i wiód" piechot% przez Janów. Za czym szli jeszcze z godzin!. Po drodze przy"%czy"o si! kilku jezdnych. Orszak min%" brze#niak i znalaz" si! w pustym polu, na którym ujrza" pan Andrzej oddzia" lekkiej polskiej chor%gwi Bogus"awowej. )o"nierze stali szeregiem w kwadrat, w $rodku by" majdan, na nim dwóch tylko piechurów trzymaj%cych konie, ubrane w szleje 10, i kilkunastu ludzi z pochodniami. Przy ich blasku ujrza" pan Andrzej pal $wie(o zaostrzony, le(%cy poziomo i przymocowany drugim ko&cem do grubego pnia drzewa. Kmicica mimo woli dreszcze przesz"y. To dla mnie pomy$la" ko&mi mnie ka(e na pal nawlec... Dla zemsty Sakowicza po$wi!ca! Lecz myli" si!, pal przeznaczony by" przede wszystkim dla Soroki. Soroka... j!kn%" wreszcie Kmicic. Wedle rozkazu! odpowiedzia" (o"nierz. I znowu nasta"o milczenie. Có( mieli mówi' w takiej chwili! Wtem oprawca zbli(y" si! do niego. No, stary rzek" czas na ci!. A prosto naw"óczcie! Nie bój si!. Soroka nie ba" si!, ale gdy uczu" na sobie rami! oprawcy, pocz%" sapa' szybko i g"o$no, nareszcie rzek": Ot! rzek" (o"nierski los, za trzydzie$ci lat s"u(by... Nu, czas to czas! Drugi oprawca zbli(y" si! i pocz!to go rozbiera'. Nasta"a chwila ciszy. Pochodnie dr(a"y w r!kach trzymaj%cych je ludzi. Wszystkim uczyni"o si! straszno. 10 Szleja (z j!z. czes.) rodzaj uprz!(y.

9 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 9 Wtem pomruk zerwa" si! w$ród otaczaj%cych majdan szeregów i stawa" si! coraz g"o$niejszy. )o"nierz nie kat. Sam zadaje $mier', lecz widoku m!ki nie lubi. Milcze'! krzykn%" G"owbicz. Pomruk zmieni" si! w gwar g"o$ny, w którym brzmia"y pojedyncze s"owa: diabli!, pioruny!, poga&ska s"u(ba!... Nagle Kmicic krzykn%" tak, jakby jego samego na pal naw"óczono: Stój!! Oprawcy wstrzymali si! mimo woli. Wszystkie oczy zwróci"y si! na Kmicica. )o"nierze! krzykn%" pan Andrzej. Ksi%(! Bogus"aw zdrajca przeciw królowi i Rzeczypospolitej! Was otoczono i jutro w pie& wyci!ci b!dziecie! Zdrajcy s"u(ycie! Przeciw ojczy#nie s"u(ycie! Ale kto s"u(b! porzuci, zdrajc! porzuci, temu przebaczenie królewskie, przebaczenie hetma&skie!... Wybierajcie! +mier' i ha&ba albo nagroda jutro! I k"%b ludzi bez"adny ruszy" z miejsca, potem wyci%gn%" si! w d"ugiego w!(a. Soroka! rzek" Kmicic. Wedle rozkazu! ozwa" si! obok g"os wachmistrza. Kmicic nie mówi" nic wi!cej, tylko wyci%gn%wszy r!k!, wspar" d"o& na g"owie wachmistrza jakby si! chcia" przekona', czy jedzie obok. )o"nierz przycisn%" w milczeniu t! d"o& do ust. Wtem ozwa" si! G"owbicz z drugiego boku: Wasza mi"o$'! dawnom to chcia" uczyni', co teraz czyni!. Nie po(a"ujecie! Ca"e (ycie b!d! waszej mi"o$ci wdzi!czny! S"uchaj, G"owbicz, czemu to ksi%(! was wys"a", nie cudzoziemski regiment, na egzekucj!? Bo chcia" wasz% mi"o$' przy Polakach poha&bi'. Na podstawie: Henryk Sienkiewicz, Potop, Warszawa 1987.! Temat 2. Na podstawie fragmentu Wesela Stanis'awa Wyspia*skiego porównaj pogl#dy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw s#dy bohaterów o Polakach. WESELE Akt I, Scena 24 POETA, GOSPODARZ POETA Taki mi si! snuje dramat gro#ny, szumny, posuwisty jak polonez; gdzie$ z kazamat 11 j!k i zgrzyt, i wichrów $wisty. Marz! przy tym wichrów graniu o jakim$ wielkim kochaniu. Bohater w zbrojej, skalisty, kto$, jakoby z"om granitu, rycerz z czo"a, kto$ ze szczytu w grze uczucia, ch"op qui amat 12, przy tym historia weso"a, a ogromnie przez to smutna. 11 Kazamaty forteczne lochy. 12 Qui amat (z j!z. "ac.) który kocha; w IV serii Poezyj K. Tetmajera znajdowa" si! cykl wierszy pt. Qui amant, czyli: którzy kochaj%.

10 10 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego GOSPODARZ To tak w ka(dym z nas co$ wo"a: jaka$ historia weso"a, a ogromnie przez to smutna. POETA A wszystko bajka wierutna. Wyra#nie si! w oczy wciska, zbroj% $wieci, zbroj% "yska posta' dawna, coraz bliska, dawny rycerz w pe"nej zbroi, co niczego si! nie l!ka, chyba widma zbrodni swojej, a serce mu z b.lów p!ka, a on, z takim sercem w zbroi, zakl!ty, u #ród"a stoi i do m!tów studni patrzy, i przegl%da si! we studni. A gdy wody czerpnie r!k%, to mu woda si! zabrudni. A pragnienie zdroju m!k%, wi!c m!tów czerpa ze studni; u #ród"a, jakby zakl!ty: taki jaki$ polski $wi!ty. GOSPODARZ Dramatyczne, bardzo pi!knie u nas wszystko dramatyczne, w wielkiej skali, niebotyczne a jak taki heros j!knie, to po ca"ej Polsce j!czy, to po wszystkich borach szumi, to po wszystkich górach brz!czy, ale kto tam to zrozumi. POETA Dramatyczny, rycerz b"!dny, ale pan, pan pierwszorz!dny: w zamczysku sam, osm!tnia"y, a zamek opustosza"y, i ten lud nasz, taki prosty, u stóp zamku, u stóp dworu, i ten pan, pe"en poloru, i ten lud prosty, rubaszny, i ten hart rycerski, $mia"y, i gniew boski gromki, straszny. GOSPODARZ Tak si! w ka(dym z nas co$ burzy, na tak% si! burz! zbiera, tak w nas ciska piorunami, dziwnymi wre postaciami:

11 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 11 dawnym strojem, dawnym krojem, a ze sercem zawsze swojem; to dawno$' tak z nami walczy. Coraz pami!' si! zaciera tak si! w ka(dym z nas co$ zbiera. POETA Duch si! w ka(dym poniewiera, (e czasami dech zapiera; tak by gdzie$ het gna"o, gna"o, tak by si! nam serce $mia"o do ogromnych, wielkich rzeczy, a tu pospolito$' skrzeczy, a tu pospolito$' t"oczy, w"azi w usta, uszy, oczy; duch si! w ka(dym poniewiera i chcia"by si! wydrze', skoczy', r!ce po pas w krwi ubroczy', rami! rozpostrze' szeroko, wielkie skrzyd"a porozwija', lecie', a nie da' si! mija'; a tu pospolito$' niska w"azi w usta, ucho, oko; daleko, co by"o z bliska serce zaryte g"!boko, gdzie$ pod czwart% g"!bn% skib%, (e swego serca nie dosta'. GOSPODARZ Tak si! orze, tak si! zwala rok w rok, w ka(dym pokoleniu; raz wraz dusza si! ods"ania, raz wraz wielko$' si! wy"ania i raz wraz gr%(y si! w cieniu. Raz wraz wstaje wielka posta', (e ino jej skrzyde" dosta', rok w rok w ka(dym pokoleniu i raz wraz przepada, ga$nie, jakby czas jej przepa$' w"a$nie. Ka(den ogie& swój zapala, ka(den swoj% $wi!to$' $wi!ci... POETA My jeste$my jak przekl!ci, (e nas mara, dziwo n!ci, wytwór t!sknej wyobra#ni serce bierze, zmys"y dra#ni; (e nam oczy zasz"y mg"ami; pie$cimy si! jeno snami, a to, co tu nas otacza, zdolno$' nasza przeinacza:

12 12 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego w oczach naszych ch"op urasta do pot!gi króla Piasta! GOSPODARZ A bo ch"op i ma co$ z Piasta, co$ z tych królów Piastów wiele! Ju( lat dziesi!' po$ród siedz!, s%siadujemy o miedz!. Kiedy sieje, orze, miele, taka godno$', takie wzi!cie; co czyni, to czyni $wi!cie; godno$', rozwaga, poj!cie. A jak modli si! w ko$ciele, taka godno$', to przej!cie; bardzo wiele, wiele z Piasta; ch"op pot!g% jest i basta. [1901] Stanis"aw Wyspia&ski, Wesele, Wroc"aw WYPRACOWANIE na temat nr

13 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 13

14 14 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego

15 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 15

16 16 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego

17 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego 17

18 18 Egzamin maturalny z j!zyka polskiego BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 WPISUJE ZDAJĄCY

dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 WPISUJE ZDAJĄCY

dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70

dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu Ukad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJCY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem (Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy) KOD ZDAJCEGO MMA-PGP-0 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut ARKUSZ I MAJ ROK 00 Instrukcja dla zdajcego.

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Ukad graficzny CKE 2013 KOD Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu. WPISUJE ZDAJCY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk POZNA MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI STYCZE 010 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla zdajcego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 16 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 66,13% 51,73% 50,32% 51% Średni wynik procentowy

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 66,13% 51,73% 50,32% 51% Średni wynik procentowy RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. Język polski- 2014 2. 180 os. 3. Wyniki szkoły na tle: Wynik procentowy Wynik staninowy szkoła województwo okręg kraj 66,13% 51,73% 50,32% 51% 6 6?

Bardziej szczegółowo

MATERIA&!'WICZENIOWY Z MATEMATYKI

MATERIA&!'WICZENIOWY Z MATEMATYKI Materia!"wiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz#cia diagnozy. Materia! "wiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materia u nie nale$y powiela" ani udost#pnia" w $adnej innej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 1 3 1 7 WPISUJE ZDAJ 1 7CY KOD Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz 1 7cia egzaminu. PESEL 1 7 1 7 miejsce na naklejk 1 7 MJR 2015 dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: opiekunka dziecica Symbol cyfrowy zawodu: 322[21] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[21]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: protetyk suchu Symbol cyfrowy zawodu: 322[17] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[17]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

O przyja!ni i wspó"pracy

O przyja!ni i wspópracy Miejsce na naklejk! z kodem KOD UCZNIA (Wpisuje ucze& przed rozpocz(ciem pracy.) PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH Informacje O przyja!ni i wspó"pracy Czas pracy: 180 minut

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 2008 Czas pracy 180 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI WYBRANE: ... (system operacyjny) ... (program użytkowy) ... (środowisko programistyczne)

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI WYBRANE: ... (system operacyjny) ... (program użytkowy) ... (środowisko programistyczne) Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MIN 2017 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I DATA: 10

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI pobrano z www.sqlmedia.pl ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MMA-R1_1P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Wpisuje zdaj!cy przed rozpocz"ciem pracy PESEL ZDAJ#CEGO Miejsce na nalepk" z kodem szko$y PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdaj!cego Arkusz I Czas pracy 10 minut 1. Prosz" sprawdzi%,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[10]-0-1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy zawodu: 321[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI pobrano z www.sqlmedia.pl Materiał wiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia diagnozy. Materiał wiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie naley powiela ani udostpnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI Materiał wiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia diagnozy. Materiał wiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie naley powiela ani udostpnia w adnej innej formie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 006/007 fdsrterdgdf Kod ucznia Kod szkoły... piecztka WKK Dzie Miesic Rok D A T A U R O D Z E N I A U C Z N I A KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-R_P-08 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 008 Czas pracy 80 minut Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJ CY miejsce na naklejkę UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJ CY

UZUPEŁNIA ZDAJ CY miejsce na naklejkę UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJ CY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. MMA 017 KOD UZUPEŁNIA ZDAJ CY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY DATA: czerwca 017 r.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MWO-W2A1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE Instrukcja dla zdaj¹cego Czas pracy 90 minut 1. Proszê sprawdziæ,

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 9

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-061 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1 stron.

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: opiekunka dziecica Symbol cyfrowy zawodu: 322[21] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[21]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 201 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. pobrano z

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. pobrano z Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2014

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 0 KOD UCZNIA UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy zawodu: 321[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[01]-01-142 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: florysta Symbol cyfrowy zawodu: 347[09] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 347[09]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014 Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy zawodu: 321[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy zawodu: 321[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[07]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik elektroradiolog Symbol cyfrowy zawodu: 322[19] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[19]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201 Zawód: opiekun w domu pomocy spoecznej Symbol cyfrowy zawodu: 346[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 346[04]-01- Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MIN 2016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I DATA: 17

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHM-R1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Autor: Jerzy Sarbiewski TEST PRZED MATUR 2007 PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdajcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy zawodu: 311[08] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[08]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdaj cego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdającego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O TAŃCU POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY DATA: czerwca

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy PESEL ZDAJCEGO Miejsce na nalepk z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Arkusz II Instrukcja dla zdajcego Czas pracy 150 minut 1. Prosz sprawdzi, czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2010 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2010 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY. Godzina rozpoczęcia: 14:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 90 minut

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY. Godzina rozpoczęcia: 14:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 90 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji: M.44 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-P_P-08 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 008 Czas pracy 0 minut Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy zawodu: 322[12] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[12]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu. Ukad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJCY PESEL EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... kod pracy ucznia... piecztka nagłówkowa szkoły KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu matematycznego. Przeczytaj uwanie instrukcj

Bardziej szczegółowo

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii Filozofowie starożytni życie i śmierć traktowali poważnie. Najwięksi z nich, tacy jak Platon, przekazali nam m.in. taką koncepcję

Bardziej szczegółowo

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?...

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?... WSTP. By pewnym oznacza pozby si wszelkich wtpliwoci. Lekcje biblijne Pocztek z Chrystusem przez studiowanie Pisma witego, uczenie si go na pami, rozmylanie i stosowanie w yciu pod kierownictwem Ducha

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 10 MAJA 2017 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 14:00 CZĘŚĆ I

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 10 MAJA 2017 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 14:00 CZĘŚĆ I Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę Instrukcja dla zdającego EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Obs uga geodezyjna inwestycji budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.35 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj

Bardziej szczegółowo

TEST ROZWIĄZANY. Tytuł Autor Główny bohater Gatunek literacki. Henryk Sienkiewicz Stanisław Tarnowski powieść

TEST ROZWIĄZANY. Tytuł Autor Główny bohater Gatunek literacki. Henryk Sienkiewicz Stanisław Tarnowski powieść Wiedza z literatury 1. Uzupełnij tabelkę: Tytuł Autor Główny bohater Gatunek literacki W pustyni i w Henryk Sienkiewicz Stanisław Tarnowski powieść puszczy Królowa Śniegu Hans Chrystian Andersen Gerda

Bardziej szczegółowo