Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Księgowość w organizacji pozarządowej

2 Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych podstawy prawne obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli księgowości jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej. Wynika to z ustawa o rachunkowości. Jej przepisy dotyczą każdej organizacji, która ma osobowość prawną, czyli jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także organizacji bez osobowości prawnej. Należy jednak podkreślić, że prowadzenie samej tylko działalności statutowej nie zwalnia organizacji z przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości.

3 Podstawy prawne obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych organizacji pozarządowych to: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) Jest to ustawa w oparciu o którą prowadzimy księgowość w naszej organizacji. Dla księgowych jest to jedna z wiodących ustaw, mimo że za rachunkowość w każdej firmie odpowiada dyrektor, zarząd (art.4 ust.5). Na podstawie tej ustawy musi być sporządzona zakładowa polityka rachunkowości. Obowiązek jej sporządzania nakłada art.4 tej ustawy. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Z 2014 roku poz. 1100) uchylono w art. 82 pkt 1. Z dniem roku traci moc Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych spółek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących dział. gospodarczej (Dz.U. nr 137 poz.1539 z 2001r)

4 Opis przyjętych zasad rachunkowości - polityka rachunkowości Ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe mówią o ogólnych zasadach księgowości, zaś polityka rachunkowości to konkretne reguły i praktyki przyjęte w organizacji do prowadzenia rachunkowości. Politykę (zasady) rachunkowości (art. 10 uor), jako dokument opisujący zasady finansowe obowiązujące w organizacji, opracowuje księgowy wspólnie z zarządem lub osobą odpowiedzialną za zarządzanie finansami w organizacji. Dobrze prowadzona księgowość powinna odzwierciedlać faktyczną sytuację finansową organizacji. Dlatego opracowując politykę rachunkowości, należy kierować się następującymi zasadami:

5 zasada istotności w sprawozdaniu finansowym należy przedstawić informacje, które mają znaczenie przy ocenie sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego organizacji; aby uzyskać takie informacje trzeba wyodrębnić wszystkie istotne operacje, które finansowo opisują działalność organizacji, zasada kontynuacji działania zakłada, że w dającej się przewidzieć przyszłości organizacja będzie nadal działać; zasada memoriału i współmierności przychody i koszty należy ująć w momencie ich powstania, niezależnie od terminu ich zapłaty, a w szczególności zachować ich współmierność, czyli odnosić się przede wszystkim do prowadzonych działań w danym okresie, z którymi to ściśle powiązane są przychody i koszty.

6 Oznacza to, że w wyniku finansowym uwzględnia się daną operację niezależnie od tego, czy nastąpił faktyczny wydatek udokumentowany fakturą (rachunkiem), czy operacja została jedynie w sposób wiarygodny oszacowana; zgodnie z zasadą współmierności w wyniku finansowym danego okresu ujmuje się te wszystkie koszty, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniły się do powstania przychodów tego okresu; zasada wiarygodności zobowiązuje do rzetelnego przedstawienia obrazu organizacji poprzez sprawozdania jej sytuacji majątkowej i finansowej; zasada ostrożności zobowiązuje do dokonywania realnej wyceny aktywów, a także pełnego uwzględnienia zobowiązań oraz zakłada uznanie przychodów za zrealizowane wówczas, jeśli przychody te są pewne, a kosztów z chwilą ich poniesienia; głównym jej celem jest ograniczenie dowolnej wyceny aktywów i pasywów oraz właściwe i rzetelne odzwierciedlenie uzyskanych przychodów, poniesionych kosztów oraz związanego z nimi ryzyka gospodarcze go; organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą odejść od tej zasady;

7 zasada ciągłości dotyczy niezmienności zastosowanych i raz przyjętych zasad wyceny aktywów i pasywów, klasyfikacji, prezentacji oraz metod zaliczania przychodów i rozliczenia kosztów; zasada ta uzupełniona została o warunek zapewnienia porównywalności informacji finansowych za kolejne lata obrotowe, tzn. że sprawozdania finansowe muszą pokazywać wynik za bieżący i poprzedni rok obrotowy; w kolejnych sprawozdaniach zawarte informacje muszą być ze sobą porównywalne; zasada indywidualnej wyceny zobowiązuje do oddzielnej wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też strat i zysków nadzwyczajnych. Natomiast, zgodnie z zasadą istotności, można uznać za jeden składnik podobne rodzajem i przeznaczeniem różne składniki aktywów; zasada zakazu kompensaty oznacza, że nie można kompensować ze sobą kosztów różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów. Zdarzenia jednego rodzaju, które można kompensować i wykazywać łącznie wynik to np. różnice kursowe, zbycie niefinansowych aktywów trwałych oraz zbycie inwestycji.

8 Terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości Okres sprawozdawczy to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe przewidziane w ustawie o rachunkowości lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych. Najczęściej jest to rok obrotowy (np. rok kalendarzowy). Stąd w polityce rachunkowości powinien znaleźć się zapis, że bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa są sporządzane na koniec roku obrotowego według stanu na dzień bilansowy (tj. ostatni dzień roku). Bardziej szczegółowe (krótsze) okresy sprawozdawcze także ustala organizacja, uwzględniając specyfikę działania, przyjęty sposób rozliczania się z grantodawcami i z urzędem skarbowym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Przyjęte zasady powinny zostać opisane w polityce rachunkowości.

9 Terminarz prac związanych z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg handlowych Na bilans, który musi sporządzić każda organizacja bez względu na działania w danym roku składają się aktywa i pasywa.

10 1 Termin wykonania Od 1 października do 15 stycznia (art. 26 i 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości) Zakres wykonywanych prac przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji materiałów, środków trwałych, należności; rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października 2014 a zakończenie nie później niż 15 stycznia 2015; Do 85 dnia po dniu bilansowym (tj.26 marca roku następnego) (art. 24 ust.5 pkt 2, art.12 ust.2 pkt1 ustawy o rachunkowości) Do 90 dnia po dniu bilansowym (tj. 31 marca) W ciągu 6 m.-cy od dnia bilansowego (tj. 30 czerwca następnego roku) Do 15 dni od dnia zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników Zakończenie księgowań dokumentów za miesiąc grudzień, (sporządzenie zestawień obrotów i sald księgi głównej, wydruk rejestru, wydruk kont aktywnych); weryfikacja zapisów Sporządzenia bilansu i rachunku wyników i informacji dodatkowej oraz zeznania podatkowego CIT-8 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego; Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych starego roku i przeniesienia bilansu do ksiąg nowego roku.

11 Podstawowy test poprawności prowadzenia ksiąg finansowych w organizacji Zwykle zarząd nie chce ingerować w sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale jeśli ma wątpliwości co do jakości tej pracy, zawsze ma prawo i powinien sprawdzić pracę księgowości. Oto kilka podpowiedzi dotyczących podstawowych obszarów z zakresu rachunkowości: 1. Czy w mojej organizacji są prowadzone księgi rachunkowe? Księgi rachunkowe mogą być prowadzone w systemie finansowo-księgowym (w komputerze) lub w postaci np. ręcznych kartotek, księgi, np. tzw. amerykanki. Muszą być zawsze prowadzone niezależnie od wielkości organizacji, tego jak długo istnieje i sposobu działania. 2. Czy księgi rachunkowe są przechowywane w miejscu zgłoszonym do urzędu skarbowego w dokumencie NIP-2? Jeśli nie, to należy złożyć aktualizację NIP-2.

12 3. Czy jest dokument polityki rachunkowości przyjęty uchwałą zarządu? Czy przyjęta polityka rachunkowości jest aktualna np. sprawdź plan kont, będący załącznikiem do polityki rachunkowości z planem kont obowiązującym w danym roku? 4. Czy dokumenty finansowe są odpowiednio opisane? Dokumentacja finansowa: każdy dokument kosztowy (rachunek, faktura, rachunek umowy cywilno-prawnej) musi być opisany i zatwierdzony od strony merytorycznej i formalno-rachunkowej (podpisy co najmniej dwóch osób), może być też osobno zatwierdzony do zapłaty. 5. Księgowi wprowadzają grupy dokumentów finansowych (np. wyciągi bankowe, dokumenty kosztowe, faktury sprzedaży) w porządku chronologicznym. Do ksiąg finansowych wprowadzają otrzymane dokumenty. Sprawdź, z jaką datą jest zaksięgowany ostatni wyciąg bankowy / ostatni dokument kosztowy. Jeśli data ostatniego wprowadzonego wyciągu bankowego czy dokumentu kosztowego jest starsza niż 2 tygodnie / 1 miesiąc, zastanów się, z czego to wynika: czy księgowy nie ma czasu na księgowanie, czy może nie dostał wszystkich dokumentów do księgowania?

13 6. Poproś o zestawienie rozliczeń z urzędem skarbowym: czy są należności, zobowiązania wobec urzędu czy też na bieżąco organizacja jest rozliczona? 7. Sprawdź, czy są teczki osobowe pracowników, czy są odpowiednio przechowywane (w miejscu niedostępnym dla innych osób poza wyznaczonymi), czy w teczkach są następujące dokumenty: umowa o pracę, zakres obowiązków, dokumenty potwierdzające wykształcenie, zaświadczenie o przeszkoleniu BHP, zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do pracy. 8. Czy zostały sporządzone i wysłane deklaracje podatkowe np. VAT 7 (jeśli twoja organizacja jest płatnikiem VAT), PIT-4R; dowiedz się, jakie deklaracje składa twoja organizacja. 9. Czy sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok finansowy zostało wysłane do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od jego zatwierdzenia? Czy jest podpisane przez wszystkich członków zarządu (chyba, że ktoś z zarządu pisemnie odmówił jego podpisania)? Czy wynik finansowy z rachunku wyników jest taki sam, jak wynik finansowy wykazany w bilansie (po stronie pasywów)?

14 10. Czy plan kont ujmuje koszty w zespole 5 w jaki sposób? czy umożliwia to sporządzenie raportu zarządczego dla zarządu? Porozmawiaj z księgowym / księgową, jakich informacji potrzebujesz i w jakim czasie. 11. Na koniec kiedy ostatni raz rozmawiałeś z księgowym / księgową organizacji? Jeśli to było dłużej niż np. 2 tygodnie temu, to zaproś go na spotkanie. Warto rekomendować okresowe spotkania z księgowym, nawet przy ustalonym i dobrze funkcjonującym systemie współpracy.

15 Obowiązek wyodrębnienia rodzajów działalności w rachunkowości organizacji Konieczne jest wyodrębnienie księgowe dwóch rodzajów działalności (statutowej i gospodarczej). Fakt podjęcia działalności gospodarczej musi być odnotowany w rejestrze sądowym. Wpisu dokonuje się w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Organizacje są już uprzednio wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Organizacje pozarządowe podejmujące działalność gospodarczą powinny zgłosić ten fakt w urzędzie statystycznym i w urzędzie skarbowym. Zgłoszenie w urzędzie skarbowym jest konieczne ze względu na opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem od towarów i usług.

16 Wyodrębnienie rodzajów działalności organizacji w zakładowym planie kont na przykładzie kont kosztowych Koszty i przychody organizacji Organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej spotyka się z problemem podziału kosztów na programowe i administracyjne. Nie ma jednej, obowiązującej wszystkie organizacje definicji takiego podziału. Przychodami organizacji są głównie darowizny. Otrzymanie darowizny potwierdza się zwykle przez deklarację samych darczyńców na wpłacie bankowej lub przez zawarcie umowy między darczyńcą lub organizacją. W niektórych przypadkach organizacja wystawia dokument potwierdzający konkretne zdarzenie, np. potwierdzenie przyjęcia opłaty za działanie związane z odpłatną działalnością pożytku publicznego.

17 Przychody organizacji pozarządowych powinny być rozdzielone na nieodpłatne i odpłatne przychody statutowe oraz przychody z działalności gospodarczej. Do źródeł przychodów ze statutowej działalności nieodpłatnej zalicza się: przychody z tytułu 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody ze składek członkowskich, zbiórki publiczne, z wyłączeniem sprzedaży przedmiotów darowizn, dotacje, subwencje, darowizny rzeczowe, spadki,

18 Organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej spotyka się z problemem podziału kosztów na programowe (statutowe) i administracyjne. Nie ma jednej, obowiązującej wszystkie organizacje definicji takiego podziału. Koszty statutowe Koszty statutowe to koszty, które ponosi każda organizacja w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej Organizacje występują o różnego rodzaju wsparcie (dotacje, subwencje, darowizny). Koszty pokrywane z tych źródeł finansowania będą stanowiły koszty działalności statutowej nieodpłatnej. Każde źródło finansowania powinno mieć wydzielone pokrywane z niego koszty.

19 Koszty działalności statutowej odpłatnej Jeżeli organizacja postanowiła prowadzić działalność statutową odpłatną zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, to musi w kontach księgowych wydzielić do tego odpowiednie konta kosztów. W tym miejscu należy pamiętać o tym, że jeżeli będziemy prowadzili kilka form takiej działalności to konta księgowe wyodrębniamy dla każdej z nich. Adekwatnie do kont kosztów wyodrębniamy konta przychodów z tej działalności. Podział kosztów na w/w kategorie leży w gestii każdej organizacji ale powinien być racjonalny i przejrzysty. Jest to indywidualne spojrzenie zarządu jak należy podzielić koszty aby odzwierciedlały specyfikę danej organizacji. Za koszty statutowe można uważać koszty związane z realizacją danego programu, którego cel jest zgodny z celami statutowymi jednostki. Są to koszty, bez których dany program nie mógłby funkcjonować.

20 Za koszty administracyjne można uważać inne koszty, które nie zostały zakwalifikowane jako koszty statutowe. Można przyjąć także, że wspólne koszty dla działań programowych i administracyjnych, takie jak wynagrodzenie dyrektora biura, czynsz, opłaty bankowe i pocztowe mogą być dzielone ustaloną wartością procentową na koszty programowe i administracyjne. Równocześnie koszty te powinny być przyporządkowywane odpowiednim źródłom finansowania.

21 Sposoby wyodrębnienia operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej Organizacje pozarządowe są dofinansowywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministerstwa, fundacje lub osoby prywatne. Zwykle otrzymują środki na konkretny program. Z realizacji tego programu muszą się rozliczać. Dla ułatwienia rozliczeń ze sponsorami należy odpowiednio opracować zakładowy plan kont, który będzie posiadał kilka poziomów analityki, szczególnie w zakresie ewidencji kosztów i przychodów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych rozróżniamy dwa rodzaje dotacji: podmiotowe, przedmiotowe.

22 Dotacja podmiotowa to dotacja dzięki której podmiot jakim jest organizacja pozarządowa jest w stanie funkcjonować. Dotacje podmiotową dostaje organizacja na działalność statutową. Dotacje przedmiotowe różnią się od dotacji podmiotowych tym, że dotacja przedmiotowa to dopłata do określonych rodzajów wyrobów lub usług. Tak więc jest to dopłata bezpośrednio związana z ceną dostarczanych przez organizację towarów lub usług. Z takim rodzajem dotacji organizacje mogą się spotkać gdy: - organizują letni wypoczynek dla dzieci częściowo pokrywany z dotacji częściowo przez wpłaty uczestników, - prowadzą ośrodki opiekuńcze w których pobyt pensjonariuszy jest finansowany w części przez nich samych w części poprzez dotację, - będzie organizowany koncert na który wstęp będzie biletowany.

23 Jeżeli organizacja pozarządowa posiada kilku sponsorów, to dla ewidencji kosztów i przychodów działalności statutowej powinna założyć następujące poziomy analityki: I poziom - program, II poziom - finansujący program. Do ewidencji kosztów przydatny będzie jeszcze III poziom - rodzaje kosztów.

24 Rachunkowość organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi,. Jednostki te nie mają obowiązku badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących spółkami handlowymi, stosują przepisy ustawy o rachunkowości (przed jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia).jednostki nie stosuje się postanowień rozdziałów 6 i 7 ustawy o rachunkowości a zatem jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych.

25 Liderzy organizacji, często uważają, że ustawa o rachunkowości nie dotyczy ich stowarzyszenia czy fundacji i nie muszą prowadzić pełnych ksiąg rachunkowych, ponieważ organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Należy jednak podkreślić, że prowadzenie samej tylko działalności statutowej nie zwalnia organizacji z przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości.

26 Sprawozdawczość organizacji (sprawozdania finansowe, sprawozdanie z działalności fundacji, sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego (OPP). Badanie sprawozdań finansowych Sprawozdanie finansowe obowiązek stowarzyszeń i fundacji Każda organizacja pozarządowa bez względu na to czym się zajmuje ma obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego(potocznie nazywanego bilansem, choć bilans stanowi tylko jedną z trzech części sprawozdania). Pozostałe dwie to rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa). Ponieważ w większości organizacji rokiem obrotowym czyli okresem, którego ma dotyczyć sprawozdanie, jest rok kalendarzowy, to termin przygotowania sprawozdania przez księgowego przypada na 31 marca (czyli trzy miesiące po zakończeniu roku). Następnie organizacja ma trzy miesiące na przyjęcie sprawozdania czyli określone w statucie władze (np. zarząd lub walne zebranie członków) mają na to czas do 30 czerwca.

27 Następnie w ciągu 10 dni sprawozdanie finansowe trzeba przesłać do urzędu skarbowego. Ostatecznym terminem na wysłanie sprawozdania do US jest zatem 10 lipca. Do sprawozdania dołącza się uchwałę np. zarządu zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinią audytora (jeśli wymóg ten dotyczy organizacji). Jeśli organizacja nie złożyła sprawozdania, może być ukarana mandatem. Każda organizacja pozarządowa musi przesłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego najpóźniej do 10 lipca Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą ponadto złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dniu od daty zatwierdzenia sprawozdania, czyli najpóźniej 15 lipca. Do sprawozdania dołącza się uchwałę np. zarządu zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinią audytora (jeśli wymóg ten dotyczy organizacji).

28 Organizacje pozarządowe, prowadzące działalność gospodarczą muszą złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej 15 lipca.

29 Dowody księgowe - podstawa zapisów w księgach rachunkowych Dokumenty księgowe a właściwie dowody księgowe stanowią podstawę zapisów w księgach rachunkowych. Ustawa o rachunkowości (art.20) rozróżnia następujące dowody księgowe: zewnętrzne obce otrzymane od kontrahenta zewnętrzne własne przekazane w oryginale kontrahentowi wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz jednostki zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione korygujące poprzednie zapisy zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego. Taki dowód można wystawić w przypadku braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych.

30 Kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie dotyczy to operacji, których przedmiotem jest zakup opodatkowany podatkiem od towarów i usług. rozliczeniowe ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. Natomiast w art.21 w/w ustawy podano nam informację co powinien zawierać dowód księgowy. Dowody księgowe wewnętrzne obce to: faktury i rachunki zakupowe noty obciążeniowe Dowody księgowe zewnętrzne własne to: faktury i rachunki ze sprzedaży noty obciążeniowe

31 Dowody księgowe wewnętrzne to: KP kasa przyjmie (wystawiamy w trzech egzemplarzach; oryginał dostaje wpłacający, pierwszą kopię księgowość, druga kopia pozostaje w bloczku) KW kasa wypłaci wystawiamy w dwóch egzemplarzach; oryginał dostaje księgowość, kopia pozostaje w bloczku Druk pobrania zaliczki Druk rozliczenia zaliczki Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Druk delegacji krajowej Druk delegacji zagranicznej Lista płac

32 Lista zasiłkowa OT- druk przyjęcia środka trwałego LT - druk likwidacji środka trwałego PT nieodpłatne przejęcie środka trwałego PZ przyjęcie do magazynu WZ wydanie z magazynu PI-k protokół inwentaryzacyjny kasy PI-i protokół inwentaryzacyjny spisu z natury. PK polecenie księgowania Fvat wewnętrzna Dowody zbiorcze to: raport kasowy wyciąg bankowy zbiorcze zestawienie rachunków

33 Dowody korygujące poprzednie zapisy to np. faktura lub nota korygująca. Dokumenty rozliczeniowe to np. rozliczenie kosztów dokonane na poleceniu księgowania Każdy dowód przed przekazaniem go do księgowania musi być sprawdzony po względem: formalno-rachunkowym zatwierdza księgowy poprzez złożenie podpisu merytorycznym zatwierdza osoba dokonująca zakupu do wypłaty zatwierdza dyrektor a także powinien mieć zapis czy dotyczy on wydatków związanych z działalnością statutową, administracyjną czy też gospodarczą. Bardzo ważne jest aby na dowodzie księgowym znalazło się źródło finansowania i kategoria budżetowa. Opis ten powinna dokonać osoba odpowiedzialna merytorycznie za zakup.

34 Wszystkie te dane można umieścić na pieczątce która będzie wyglądała : 1. tytuł projektu, 2. źródło finansowania, 3. nazwa realizowanego programu, 4. kategoria budżetowa, 5. rodzaj wydatku, 6. kalkulacja, 7. kwota, 8. zatwierdzono merytorycznie, 9. zatwierdzono formalnie-rachunkowo, 10. zatwierdzam do wypłaty.

35 Podatki w organizacji (Podatek dochodowy, Podatek VAT). Zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego Organizacje pozarządowe są osobami prawnymi, co oznacza, że podlegają różnym obowiązkom prawnym, tak jak wszystkie inne podmioty. Organizacje nie są bezwarunkowo zwolnione z podatków. W prawie są jednak zapisy, które zwalniają czasem organizacje z ich płacenia, ale zwolnienia te dotyczą określonych sytuacji i trzeba je rozważać oddzielnie dla każdego rodzaju podatku. Organizacje są zobowiązane przede wszystkim do płacenia: podatku dochodowego od osób prawnych podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, czyli VAT Inne podatki, które mogą dotyczyć organizacji, to m.in.:podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych.

36 Źródła : Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013, poz. 330), Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 217, poz. 1291), Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 23 ust. 1-2b, 7 i 8, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 12 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 234),

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne Katarzyna Adamska-Dutkiewicz Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej rozwiązania praktyczne Copyright 2008 by Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości

Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości Potwierdzamy, że moduły o nazwie Księga Handlowa (KH) i Księga Handlowa Plus (KHP) wchodzące w skład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo