PROJEKTY INWESTYCYJNE W UMCS ZAKOŃCZONE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY INWESTYCYJNE W UMCS ZAKOŃCZONE"

Transkrypt

1 PROJEKTY INWESTYCYJNE W UMCS ZAKOŃCZONE 1. Tytuł /nr "Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych"/ POIG /0904, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Wydział Biologii i Biotechnologii / Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Kwota przypadająca na UMCS: ,00 PLN (projekt realizowany w konsorcjum) Termin realizacji (umowa partnerska) Opis Projekt Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych NanoFun, którego budżet wynosi ok. 54 mln zł, realizowany jest przez konsorcjum naukowoprzemysłowe NanoBioGeo w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Priorytet 2.Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Celem jest stworzenie nowoczesnej bazy aparaturowej w postaci sieci czternastu środowiskowych laboratoriów dedykowanych nowatorskim badaniom naukowym o charakterze inter i multidyscyplinarnym oraz opracowaniu innowacyjnych technologii w priorytetowych tematach BIOINFOTECHNO. dr hab. Marek Tchórzewski profesor nadzwyczajny UMCS Kierownik Projektu, Anna JaskułaDroździel monitoring i sprawozdawczość, Iwona Olszak obsługa księgowa Projektu Kamil Deryło oficer sprzętowy. 2. Tytuł /nr Budowa wraz z wyposażeniem obiektu badawczo dydaktycznego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, POPW /0800 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Działanie I.1 Infrastruktura uczelni ,89 PLN Termin realizacji Opis Przedmiotem jest budowa budynku badawczodydaktycznego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz wyposażenie w niezbędną aparaturę badawczą laboratoriów Zakładów Gleboznawstwa, Geologii i Ochrony Litosfery, Hydrografii. Karina Kasperek kierownik, Joanna Chwostek monitoring i sprawozdawczość, Agnieszka DamsWilkos księgowość, Dorota Teleon księgowość. 3. Tytuł /nr Wzrost potencjału badawczorozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, POPW /0900 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji ,68 PLN

2 Termin realizacji Opis Celem jest modernizacja bazy badawczej laboratoriów Wydziału Chemii i Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS o nowy wysokospecjalistyczny sprzęt (łącznie 80 sztuk aparatury, meble oraz dygestoria), dostosowanie ofert badawczych UMCS do potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki i jej specyfiki przy wykorzystaniu potencjału zaplecza naukowego Wydziałów, a także zwiększenie aktywności przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji poprzez transfer wiedzy na linii nauka gospodarka, udostępnienie wyników badań przedsiębiorstwom w postaci publikacji oraz realizacji badań celowych i tematycznych. dr Wojciech Gac kierownik, Konrad Hamulewicz monitoring i sprawozdawczość, Agnieszka DamsWilkos księgowość, Marzena Siczek księgowość 4. Tytuł /nr Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem i łącznikami oraz rozbudowa siedziby Wydziału MFI UMCS w Lublinie / POPW /0800 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.1 Infrastruktura Uczelni ,99 PLN Termin realizacji Opis Przedmiotem jest budowa budynku dydaktycznego, w którym znajdą się sale wykładowe, seminaryjne, pracownie specjalistyczne i komputerowe Instytutu Informatyki. Nowy budynek oraz obecne obiekty Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki połączone zostaną w jeden kompleks przy pomocy nowo wybudowanych łączników. Marcin Stolarz kierownik 5. Tytuł /nr Przebudowa bazy dydaktycznej UMCS w LublinieInkubator MedialnoArtystyczny / 23/09UDARPLU / Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego , VIII oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych ,78 PLN Termin realizacji Opis Projekt polega na przebudowie Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka na potrzeby powstającego Inkubatora MedialnoArtystycznego w celu poprawy jakości bazy dydaktycznej Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. W ramach przewidziano stworzenie specjalistycznych pracowni multimedialnych: dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego, pracowni fotograficznej, retoryki stosowanej oraz pracowni filmowej i teatralnej. Zakres prac obejmuje: zmianę układu funkcjonalno użytkowego pomieszczeń, rozbiórkę piwnic pod wysoką częścią budynku, wykonanie stropu, generalną wymianę wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich ścinek działowych i sufitów podwieszonych na poziomie parteru, wykonanie stropów pod parterem żelbetonowym, wykonanie ścian z bloczków betonu komórkowego i szkieletowego gk z wypełnieniem wełną mineralną, ocieplenie dachu z twardej wełny mineralnej, ocieplenie ścian ze styropianu, wykonanie nowych instalacji, wykonanie nowych izolacji termicznych i akustycznych. Nieodłącznym elementem budowy inkubatora medialno artystycznego stanie się zakup i wyposażenie specjalistycznych pomieszczeń w sprzęt technologiczny. Natomiast głównym celem Projektu jest wzmocnienie roli UMCS w procesie rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym podniesienie warunków życia mieszkańców regionu, poprzez poprawę dostępu do infrastruktury edukacyjnej.

3 Zespół projektowy 6. Tytuł /nr Magdalena Mioduchowska kierownik, Ewelina FilZiółkowska monitoring i sprawozdawczość, Krzysztof Bartosik zamówienia publiczne, Urszula Sawicka księgowość, Justyna Kędziera księgowość Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktycznobadawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS w Lublinie / 23/09UDARPLU / Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego , VIII oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych ,00 PLN Termin realizacji Opis Przedsięwzięcie dotyczy adaptacji pomieszczeń i zakupu nowoczesnego wyposażenia dla Wydziałów Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Na tych wydziałach odbywa się kształcenie na kierunkach mających największy udział w tworzeniu nowych technologii. Projekt stanowi kompleksowe rozwiązanie polegające na modernizacji infrastruktury trzech kluczowych wydziałów i wyposażeniu ich w nowoczesną aparaturę dydaktycznobadawczą. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi modernizacje pracowni laboratoryjnodydaktycznych, zakup aparatury laboratoryjnej i nowych mebli laboratoryjnych na Wydziałach Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. Obejmuje również kompleksową modernizację auli wydziałowej, sal dydaktycznych i laboratoryjnych oraz wymianę stolarki okiennej, zakup elementów gridu obliczeniowego oraz zakup zestawów doświadczeń do pracowni fizycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Realizacja jest niezbędna do uzyskania wzrostu efektywności kształcenia na każdym stopniu studiów wszystkich realizowanych kierunków i specjalności. Marcin Stolarzkierownik, Ewelina FilZiółkowska monitoring i sprawozdawczość, Krzysztof Bartosik zamówienia publiczne, Justyna Kędziera księgowość, Agnieszka DamsWilkos księgowość. 7. Tytuł /nr Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (etap II) / 08/09UDA RPLU / Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego , IV oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne 76,94%, wkład własny UMCS 23,06 Lubman UMCS ,36 PLN Termin realizacji Opis Cel i krótki opis: Głównym celem jest wyrównywanie poziomu cywilizacyjnego i budowanie kapitału ludzkiego poprzez poprawę jakości kształcenia i dostępu do wiedzy na poziomie szkolnictwa wyższego. Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez cele szczegółowe w zakresie których należy wskazać: poprawę wyposażenia bazy naukowodydaktycznej uczelni, wsparcie dalszego rozwoju uczelni dotyczącego kształcenia w zakresie specjalizacji informatycznych, wzrost dostępności szerokopasmowego Internetu, wzrost liczby usług online. W ramach realizacji zostanie przeprowadzona kompleksowa informatyzacja na UMCS.

4 Prace wdrożeniowe zostaną podzielone na kilka równoległych niezależnych od siebie etapów tworząc cele bezpośrednie tj. 1. Etap I Budowa zintegrowanego systemu komunikacji wewnętrznej kampusu UMCS w oparciu o telefonię IP, którego celem jest zapewnienie kanałów komunikacyjnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych UMCS, rozproszonych zarówno na terenie kampusu, obszarze miasta Lublina, jak i dla jednostek zamiejscowych, zlokalizowanych w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Kazimierzu Dolnym, umożliwienie przesyłania głosu w sieciach transmisji danych i integrację usług głosowych z aplikacjami komputerowymi, obniżenie kosztów rozmów telefonicznych wewnątrz organizacji. 2. Etap II Budowa sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu, którego celem jest umożliwienie połączenia z Internetem budynków kampusu UMCS i ich okolic, wdrożenie systemu łączności bezprzewodowej (dostęp do Internetu przez WiFi) dla studentów jak i pracowników uczelni, umożliwienie bezpłatnego połączenia integrującego różne kanały kontaktu ze studentem i pracownikiem, w tym integracja z informatycznym systemem zintegrowanym. 3. Etap III Modernizacja istniejącej serwerowni UMCS, którego celem jest zwiększenie niezawodności zasilania urządzeń. Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących długofalowych korzyści na poziomie celu ogólnego, które będą wynikały z osiągnięcia zakładanych produktów: przygotowania uczelni wyższych do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki, podnoszenia standardów wykształcenia, zwiększenia dostępu do Internetu mieszkańców obszarów peryferyjnych oraz zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Kierownik Projektu Marek Dubiel 1. Tytuł /nr PROJEKTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE "Nowoczesny model zarządzania w UMCS" Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Biuro ds. Programów Inwestycyjnych i Rozowjowych UE ,20 PLN Termin realizacji Opis Cel główny : Optymalizacja systemu zarządzania w UMCS poprzez wdrożenie w ramach modelu zarządzania jakością modułów Zintegorwanego Informatycznego Systemu Zarządzania uczelnią klasy ERP, reformę w obszarze jakości kształcenia i wprowadzenie strategicznego zarządzania. Cele szczegółowe : 1. Podniesienie jakości systemu zarządzania kadrami uczelni poprzez wdrożenie modułu kadrowopłacowego w ramach ZISZU. 2. Podniesienie jakości systemu zarządzania majątkiem uczelni poprzez wdrożenie modułu zarządzania majątkiem w ramach ZISZU. 3. Podniesienie jakości systemu zarządzania finansami oraz procesami badawczymi poprzez wdrożenie modułu kontrolingu finansowego projektów i obsługi badań naukowych z bazą ekspertów. 4. Poprawa jakości zarządzania kształceniem poprzez zmianę systemu praktyk zawodowych i stworzenie narzędzia komunikacji z absolwentem i pracodawcą służących określaniu ścieżki kształcenia. 5. Wprowadzenie zarządzania strategicznego poprzez podniesienie kompetencji kadry kierowniczej oraz wyposażenie Uczelni w procedury i narzędzie do zarządzania inicjatywami

5 z danymi teleadresowymi strategicznymi. Biuro : Rektorat UMCS pokój 1206; pl. Marii CurieSkłodowskiej 5, Lublin Koordynator : mgr Anna Polaczek, tel ; Specjalista ds. zarządzania inicjatywami strategicznymi w Uczelni: mgr Arkadiusz Brozi, tel ; Specjalista ds. logistyki i rekrutacji: mgr Małgorzata Południuk, tel ; Specjalista ds. sprawozdawczości i monitoringu: mgr Paweł Mazurek, tel ; Dyrektor ZISZU: mgr inż. Artur Trębiński, tel ; Specjalista ds. zamówień publicznych: mgr Adam Kołodziejczyk, tel ; Specjalista w Biurze Karier UMCS: mgr Mateusz Borysiuk, tel ;

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

VI Priorytet Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej

VI Priorytet Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej VI Priorytet Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej Metropolizacja jest obecnie uważana za jeden z najważniejszych czynników rozwoju regionalnego 1. W literaturze przedmiotu zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz NAZWA INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI:

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo