Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr"

Transkrypt

1 Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr Nie ustajemy w pracy nad doskonaleniem wykorzystywanych przez Pañstwa programów administracyjnych. Na bie ¹co monitorujemy Wasze opinie i sugestie, a ich odzwierciedlenie mo ecie znaleÿæ w zmodyfikowanych wersjach oprogramowania. W ostatnim czasie wykonaliœmy szereg zmian w programach: p³acowym Qwark, kadrowym Qadr, ksiêgowym Qwant. O czêœci z nich informowaliœmy ju w czerwcu, natomiast obecnie pojawi³y siê kolejne zmiany usprawniaj¹ce Wasz¹ pracê. Na dalszych stronach ulotki znajdziecie Pañstwo szczegó³owy opis wszystkich wprowadzonych modyfikacji.

2 Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program zapewnia kompletn¹ obs³ugê zadañ pionu ksiêgowego, w tym wielu rejestrów ksiêgowych, sprawozdañ RB, US i ZUS oraz zestawieñ obrotów sald kont ksiêgowych. Umo liwia tak e kontrolê realizacji bud etu w uk³adzie zadaniowym i tradycyjnym, obs³ugê kasy, emisjê faktur i zestawieñ oraz automatyczne generowanie przelewów. Qwant jest w pe³ni zgodny z Ustaw¹ o Rachunkowoœci. Zmiany w programie Qwant Do programu Qwant wprowadziliœmy szereg zmian, maj¹cych zwiêkszyæ wygodê i zakres jego u ytkowania: Nowe mo liwoœci analizy zestawieñ wed³ug wykazów Zgodnie z Pañstwa yczeniem, do zestawieñ tworzonych wed³ug wykazów, dodaliœmy kolumnê zawieraj¹c¹ liczbê porz¹dkow¹. Ponadto, aby u³atwiæ analizê tych danych, wzbogaciliœmy funkcjonalnoœæ programu o mo liwoœæ zaznaczenia i wyfiltrowania tylko pozycji z niezerowym saldem koñcowym. Uzupe³nienie wydruku nag³ówka raportu kasowego Dokonana zmiana dotyczy wydruku raportu kasowego, obejmuj¹cego zbiór danych pochodz¹cych z wiêcej ni jednego dnia. Do nag³ówka takiego raportu zostanie dodana informacja, jakiego okresu dotyczy taki raport. Dodatkowy format drukowania kwot w przelewach Do edytora przelewów dodana zosta³a opcja, pozwalaj¹c¹ na wydruk kwoty przelewu z "gwiazdkami" umieszczonymi tylko przed kwot¹. Dotychczas dostêpny by³ tylko format umo liwiaj¹cy druk "gwiazdek" jednoczeœnie przed, jak i za kwot¹. Zmiana ta zosta³a wprowadzona ze wzglêdu na wymagania stawiane przez niektóre banki. Zmiana sortowania rozrachunków w trakcie drukowania potwierdzeñ sald Wœród funkcji, które uleg³y modyfikacji znalaz³ siê równie sposób sortowania rozrachunków w trakcie drukowania potwierdzeñ sald. W bie ¹cej wersji rozrachunki s¹ prezentowane w kolejnoœci: symbol kontrahenta, data wystawienia, numer faktury. Uzupe³nienie danych osobowych o adres W celu usprawnienia emisji not odsetkowych, odnosz¹cych siê do nale noœci rejestrowanych jako rozrachunki z osobami, informacje znajduj¹ce siê w rejestrze osób uzupe³niliœmy o dane adresowe. Poni ej przypominamy Pañstwu modyfikacje, które wprowadziliœmy w programie w czerwcu: Nowe zestawienie Aby umo liwiæ Pañstwu lepsz¹ analizê nale noœci rozrachunkowych i zobowi¹zañ rozszerzyliœmy zakres oferowanych zestawieñ rozrachunkowych o nowe zestawienie: rozrachunki wed³ug okresów zaleg³oœci. Zestawienie to, dziêki automatycznemu podzia³owi rozrachunków miêdzy wskazane przedzia³y okresów zaleg³oœci, umo liwi Pañstwu wykonanie szybkiej analizy struktury zaleg³oœci p³atniczych. Nowy parametr w wykazie placówek Aby umo liwiæ Pañstwu lepsz¹ analizê danych wprowadzonych do programu, dodaliœmy w rejestrze placówek nowe pole na REGON placówki. Pole to równie zosta³o dodane do parametrów zestawieñ emitowanych przez program Qwant. Dodatkowe zabezpieczenie programu Reaguj¹c na Pañstwa proœby dodaliœmy dodatkowe zabezpieczenie programu, chroni¹ce przed niepo ¹danym u yciem jego funkcji przez osoby postronne. Gdy zostanie wykryta d³u sza przerwa w pracy programu, konieczne bêdzie ponowne wprowadzenie has³a U ytkownika. Dodaliœmy równie parametr, który umo liwi okreœlenie, czy chcecie Pañstwo korzystaæ z tej funkcji. Zwiêkszenie zakresu definiowanych uprawnieñ u ytkowników programu Do rejestru uprawnieñ U ytkownika dodano parametry okreœlaj¹ce prawa dostêpu do rejestrów placówek oraz kontrahentów. Przypisanie tych uprawnieñ tylko wskazanym osobom usprawni Pañstwa pracê, eliminuj¹c problemy wynikaj¹ce z wielokrotnego wprowadzania tych samych danych przez ró nych U ytkowników. Nowe mo liwoœci kontroli wykonania planu Aby u³atwiæ Pañstwu pracê z programem, w przypadku rejestracji realizacji planu z wykorzystaniem wiêkszej analityki ni zosta³a u yta w trakcie planowania, dodaliœmy do programu dodatkowy parametr. Dziêki niemu mo liwe jest okreœlenie poziomu analityki konta w trakcie automatycznej kontroli poziomu realizacji planu. Zatwierdzanie dokumentów w trakcie zapisu Rejestracji dokumentów ksiêgowych mo na by³o dokonaæ dotychczas tylko za pomoc¹ zlecenia rejestracji dokumentów do dziennika obrotów. Aby u³atwiæ Pañstwu pracê, w wersji bie ¹cej programu dodaliœmy now¹ funkcjê, pozwalaj¹c¹ na zarejestrowanie dokumentu przy zakoñczeniu jego edycji.

3 Program p³acowy - Qwark Mno ymy korzyœci wynikaj¹ce z nowelizacji! SprawdŸ dodatkowe mo liwoœci naszego oprogramowania! Zadaniem programu jest obliczanie p³ac w instytucjach bud etowych, emisja listy p³ac, emisja zaœwiadczeñ o zarobkach i deklaracji RMUA oraz prowadzenie sprawozdawczoœci US i ZUS. Ponadto Qwark posiada mo liwoœæ drukowania przelewów oraz emisji poleceñ przelewu do ponad 30 systemów. Obs³uguje równie informacje na temat pracowników, którym wyp³acane s¹ wynagrodzenia obliczane wed³ug stawek miesiêcznych i godzinowych. Qwark wspó³pracuje z programem P³atnik. Zmiany w programie Qwark Wzbogaciliœmy równie program Qwark, by jeszcze œciœlej dopasowaæ go do Pañstwa oczekiwañ: Wprowadzenie opcji odtwarzania archiwalnych danych w osobnych katalogach Ta zmiana umo liwi ³atwe przegl¹danie archiwów bez koniecznoœci wykonywania kopii aktualnych danych. Mo e to byæ szczególnie pomocne, gdy potrzebny nam jest sta³y dostêp do archiwalnych informacji dotycz¹cych: wyp³at, kart wynagrodzeñ, danych pracowników zwolnionych, koniecznoœci ponownego wydrukowania zamkniêtej ju listy p³ac, czy skorygowania deklaracji PIT z poprzednich lat. Sporz¹dzanie zdefiniowanych przez U ytkownika zaœwiadczeñ Program oferuje mo liwoœæ sporz¹dzania dowolnych zaœwiadczeñ dla pracowników. Tworz¹c zaœwiadczenie bêd¹ce wzorcem, w prosty sposób mo emy wielokrotnie wykonywaæ jego kopie i formowaæ kolejne druki. Eliminuje to mudn¹ czynnoœæ ka dorazowego pisania od nowa podobnych dokumentów. Dodatkowe kontrole wprowadzonych danych i definicji parametrów Na podstawie uwag dokonanych przez U ytkowników, opracowaliœmy szereg dodatkowych funkcji kontrolnych, które mo e wykonywaæ program, w celu sprawdzenia poprawnoœci zdefiniowanych parametrów obliczeñ, wype³niania kalendarzy czy s³owników. Obecnie, zarówno podczas rozpoczêcia pracy, jak i przy uruchamianiu poszczególnych zleceñ, program bêdzie sygnalizowa³ Ÿród³o potencjalnych problemów. Bêdzie on równie sugerowa³ U ytkownikowi sposób i miejsce, w którym nale y uzupe³niæ dane. Zmiana w eksporcie przelewów w popularnym formacie VideoTel Kolejna modyfikacja dokonana w celu usprawnienia pracy z programem dotyczy rozszerzenia funkcji obs³ugi przelewów. Wprowadzono mo liwoœæ elektronicznego eksportu do ZUS i US tych przelewów, które charakteryzuj¹ siê koniecznoœci¹ umieszczania w nich dodatkowych, zestandaryzowanych informacji. Poni ej przypominamy Pañstwu modyfikacje, którym zosta³ poddany program w czerwcu: Ksiêgowanie umowy zlecenia i innych przychodów Now¹ opcj¹ jest wprowadzenie mo liwoœci ksiêgowania umów zleceñ oraz innych przychodów. To istotne rozszerzenie funkcji programu proponuje bardzo przydatne rozwi¹zanie, poszerzaj¹ce mo liwoœci automatycznego ksiêgowania. Mo liwoœæ wprowadzenia kilku kont bankowych pracownika Wprowadzona zosta³a opcja zdefiniowania wiêcej ni jednego konta osobistego pracownika. Zastosowane rozwi¹zanie jest praktyczne i zwiêksza wygodê u ytkowania programu. Dziêki temu, czêœæ wynagrodzenia mo e byæ przekazywana nie tylko na podstawowe konto pracownika, ale równie na inne wskazane, co znajduje zastosowanie miêdzy innymi przy sp³acaniu rat kredytów. Dostêp do Karty wynagrodzeñ z ostatnich 8 lat Zwiêkszony zosta³ limit pamiêtanych wyp³at w karcie wynagrodzeñ z 24 miesiêcy do 8 lat. Teraz praktycznie wszystkie wynagrodzenia wyp³acone now¹ wersj¹ programu, bêd¹ dostêpne bezpoœrednio w programie, bez koniecznoœci korzystania z kopii archiwalnych, wykonanych wczeœniej na dyskietkach. Nowy wygl¹d paska listy p³ac Na pasku listy p³ac dodana zosta³a informacja na temat podstawy narastaj¹cej podatku. To kolejne udogodnienie w stosunku do pracowników, dla których program wylicza p³ace. Wprowadzenie tej informacji umo liwi pracownikom samodzieln¹ kontrolê, czy zbli aj¹ siê ju do kolejnego progu podatkowego oraz ewentualne wczeœniejsze z³o enie oœwiadczenia umo liwiaj¹cego obni enie progu podatkowego. Obs³uga decyzji Urzêdów Skarbowych Do programu wprowadzono obs³ugê decyzji Urzêdów Skarbowych, dotycz¹cych zaniechania poboru podatku do okreœlonej kwoty (z automatyczn¹ kontrol¹ wykorzystanej kwoty obni ki podatku). Modyfikacja znacz¹co wp³ywa na wygodê u ytkowania, automatyzuje kontrolê przyznania pracownikowi decyzji o zaniechaniu poboru podatku, pokazuj¹c wykorzystan¹ ju w danym okresie kwotê obni ki podatku.

4 Program kadrowy - Qadr Program zaprojektowany zosta³ do realizowania pe³nej ewidencji kadrowej. Za jego pomoc¹ mo na wyznaczyæ sta pracy i urlopy oraz prowadziæ automatyczne przeszeregowania. Qadr posiada edytor druków i zaœwiadczeñ oraz s³ownik zawodów. Obs³uguje zestawienia EN-3 i Z-06, a tak e okreœla parametry deklaracji zg³oszeniowych ZUS ZUA. Poza tym wspó³pracuje z programami P³atnik, a tak e z programem p³acowym. Zmiany w programie Qadr Program Qadr tak e zosta³ wyposa ony w nowe funkcje, których u ytecznoœæ z pewnoœci¹ Pañstwo docenicie: Wyœwietlanie szczegó³owych informacji o sposobie wyliczeñ nale nego urlopu taryfowego Obliczaj¹c wymiar urlopu taryfowego program musi uwzglêdniæ du ¹ liczbê ró nych informacji, dotycz¹cych bie ¹cych danych pracownika oraz historii pracy w poprzednich zak³adach. W³aœnie z tego powodu rozszerzyliœmy zakres wiadomoœci wyœwietlanych w polu "Informacja urlopowa pracownika". Dziêki temu U ytkownik ³atwo zdobêdzie wiedzê, na jakiej podstawie wyliczony zosta³ okreœlony wymiar urlopu. Poza tym, pojawia siê notka informuj¹ca o tym, wed³ug jakich zasad obliczony zosta³ urlop. Jest to szczególnie istotne dla tych pracowników, dla których dane te liczone s¹ wed³ug poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów. Wykazywanie informacji o pozosta³ym urlopie: na dzieñ i do koñca roku Podczas wprowadzania z wyprzedzeniem informacji o planowanym urlopie pracownika, pojawia siê pytanie, czy nale y wyœwietlaæ liczbê dni urlopu pozosta³ego z uwzglêdnieniem urlopu wykorzystanego tylko do dnia dzisiejszego, czy te z uwzglêdnieniem od razu ca³ego urlopu przyznanego. Rozwi¹zaniem tego problemu jest wykonana modyfikacja. Obecnie informacje te pojawiaj¹ siê w dwóch osobnych pozycjach: oddzielnie jeszcze nale ny urlop, wraz z dniami ju wykorzystanymi, osobno czas pozosta³y, z uwzglêdnieniem dat wprowadzonych do koñca roku. Zbiorcze zamykanie dodatków dla wszystkich pracowników W przypadku dokonywania zmian zaszeregowañ, pojawia siê czasem koniecznoœæ zamkniêcia wyp³at okreœlonych dodatków. W nowej wersji programu wprowadziliœmy mo liwoœæ zbiorczego zamkniêcia dodatków z jedn¹ dat¹ dla wszystkich pracowników. Nie ma ju zatem koniecznoœci wyszukiwania danych pracowników, którym wyp³acany jest dodatek oraz edytowania osobno ich kartotek osobowych. Poni ej przypominamy Pañstwu modyfikacje, które wprowadziliœmy do programu w czerwcu: Automatyzacja wprowadzania nowych dodatków W programie zastosowany zosta³ mechanizm automatycznego proponowania daty rozpoczêcia wyp³acania dodatku przy wprowadzaniu nowych elementów w tej kategorii. U³atwi to uzupe³nienie danych dotycz¹cych dodatków dla wiêkszej liczby pracowników. Dziêki nowej funkcji u ytkownik nie bêdzie zmuszony do wielokrotnego, rêcznego wpisywania tych samych dat. Przy wprowadzaniu nowych wpisów program sam zaproponuje odpowiednie daty. Nowe mo liwoœci obliczania sta u pracy: - Nowy sposób obliczania sta u pracy Wprowadzono dodatkow¹ datê w opcji obliczania sta u pracy. Jest to niezwykle przydatna funkcja w przypadku tych pracowników, dla których sta nie mo e byæ obliczany automatycznie. Obecnie do obliczenia sta u pracy nie bêdzie konieczne wprowadzanie do programu ca³ej historii pracy. Wystarczy ustalenie odpowiedniej daty i sta obliczony zostanie zgodnie z wprowadzon¹ informacj¹. - Blokowanie automatycznego obliczania sta u pracy Zastosowano równie funkcjê blokowania automatycznego obliczania sta u pracy dla wybranych pracowników. Ta opcja umo liwia zrezygnowanie z automatycznego wyliczania sta u, jeœli nie chcemy dla wybranych pracowników obliczaæ sta u. Deklaracje zg³oszeniowe do ZUS Wprowadzona zosta³a mo liwoœæ okreœlenia parametrów tworzonych deklaracji zg³oszeniowych ZUS ZUA (zg³oszenie, korekta, zmiana). Jest to bardzo u yteczna funkcja w sytuacji, gdy istnieje koniecznoœæ wysy³ania do ZUS du ej liczby deklaracji ZUA. Automatyczne wstawianie kodu pracy w szczególnych warunkach w kartotece kadrowej Dodana zosta³a mo liwoœæ automatycznego wstawiania kodu pracy w szczególnych warunkach dla nauczycieli. Przy zak³adaniu kartoteki nauczycieli, program automatycznie wstawi odpowiedni kod uwzglêdniaj¹cy te dane. Centrala: Oddzia³y: ul. Karola Miarki 12-14, Gliwice sekretariat (032) dzia³ handlowy (032) , faks (032) ul. Elektoralna 17A/ Warszawa tel. (022) tel. (022) faks (022) ul. Branickiego 17a Bia³ystok tel (085) tel (085) faks (085) ul. 30 Stycznia 15a Gorzów Wielkopolski tel. (095) tel. (095) faks (095) ul. 1 Maja Lublin tel. (081) tel. (081) faks (081) Pomoc techniczna: tel. (032) ,

5 sqola a System Informacji Oœwiatowej Eksport dostosowany do SIO w wersji 2.0 W tym roku, w instytucjach oœwiatowych ca³ego kraju, wdro ony zosta³ System Informacji Oœwiatowej. W odpowiedzi na liczne zapytania o mo liwoœæ wspó³pracy programów systemu sqola z SIO, ju w kwietniu przygotowaliœmy dla Pañstwa opcjê eksportu danych z naszych aplikacji do programu ministerialnego. Obecnie program SIO w wersji 2.0 oferuje mo liwoœæ importu plików z danymi wprowadzonymi w czasie kwietniowego spisu. Dotyczy to jednak wy³¹cznie informacji wprowadzonych w trakcie procesu identyfikacyjnego. Nadal pozostaj¹ wiêc dziesi¹tki tabel, które trzeba wype³niæ rêcznie, na podstawie nowych, a tak e ju wczeœniej wpisywanych danych. Tymczasem zakres pól wype³nianych automatycznie za pomoc¹ naszych programów jest coraz wiêkszy. Miêdzy innymi z tego powodu po raz kolejny polecamy Pañstwa uwadze nasze rozwi¹zania. Jednoczeœnie informujemy, e wszyscy Klienci, którzy dokonali nowelizacji w kwietniu, zgodnie z obietnic¹, w terminie wrzeœniowym otrzymaj¹ bezp³atnie nowe wersje zamówionych programów. Poni ej umieszczony zosta³ opis programów wspó³pracuj¹cych z SIO. Dodatkowo chcielibyœmy poinformowaæ, e programy Qadr, Qwark i Qwant zosta³y wzbogacone o nowe rozwi¹zania funkcjonalne. Dok³adniejsze informacje na ten temat zamieœciliœmy w wys³anej Pañstwu ulotce nowelizacyjnej. Zapraszamy do jej lektury i dokonywania równie tych nowelizacji. SEKRETARIAT Jest to rozwi¹zanie wspieraj¹ce obs³ugê kancelarii uczniowskiej i u³atwiaj¹ce stworzenie jednolitego, zawieraj¹cego komplet informacji o uczniach, rejestru danych. Bogata funkcjonalnoœæ pozwala na dokonywanie ewidencji ksiêgi dzieci i m³odzie y oraz uczniów, a tak e wydruków œwiadectw i legitymacji. Sekretariat pozwala równie na prowadzenie ksiêgi arkuszy ocen, w tym wyników sprawdzianów lub egzaminów prowadzonych przez Okrêgowe Komisje Egzaminacyjne, a tak e wyników maturalnych (starej i nowej matury) i notatek o uczniach. Dodatkowo wspomaga proces naboru uczniów do szko³y, umo liwiaj¹c rejestracjê kandydatów, definiowanie kryteriów ocen, ewidencjê podañ o przyjêcie, czy przydzia³ uczniów do oddzia³u. Ponadto mo e on wykorzystywaæ dane zgromadzone w innych programach pakietu sqola, np. programu AOS czy Œwiadectwa. QADR To narzêdzie informatyczne obs³uguje zarówno pojedyncze placówki, jak i ca³e zespo³y. Zosta³ on zaprojektowany w celu realizowania pe³nej ewidencji kadrowej, w tym: wyznaczania sta u pracy, urlopów, czy prowadzenia automatycznych przeszeregowañ. Program zbiera ró norodne dane, dotycz¹ce wszystkich zatrudnionych pracowników oraz pozwala na sporz¹dzanie zaœwiadczeñ i zestawieñ. AOS Program przede wszystkim realizuje zagadnienia zwi¹zane z obs³ug¹ arkusza organizacyjnego szkó³ ka dego typu. Narzêdzie jest niezast¹pione przy przygotowaniu danych Ÿród³owych o strukturze zatrudnienia, liczbie i rodzaju oddzia³ów, grupach zajêciowych oraz iloœci godzin zajêæ dydaktycznych. U ytkowanie programu AOS u³atwia analizê czasu pracy szko³y i sposobów jej dofinansowania. Pozwala na prowadzenie szczegó³owych kartotek personalnych uczniów (dane personalne, informacje o opiekunach, przynale noœci do rejonu szko³y itp.) i nauczycieli (w tym: rejestry umów o pracê, wykazy godzin przepracowanych w innych placówkach). Jest tak e pomocne przy sporz¹dzaniu wszelkich analiz i szybkim dostêpie do informacji na temat jednostki. Ponadto program umo liwia wprowadzanie informacji o czasie i miejscu prowadzenia zajêæ, dziêki czemu istnieje mo liwoœæ drukowania z programu planów lekcji dla pedagogów, a tak e wykazów, które z pomieszczeñ s¹ zajête. QWARK Qwark zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o instytucjach bud etowych, posiadaj¹cych ró norodne struktury i przetwarzaj¹cych dowoln¹ iloœæ informacji. Zajmuje siê obliczaniem p³ac w instytucjach bud etowych, emisj¹ listy p³ac i zaœwiadczeñ o zarobkach, a tak e sprawozdawczoœci¹ US i ZUS. Poza tym oferuje mo liwoœæ drukowania przelewów oraz emisji poleceñ przelewu do ponad 30 systemów. QWANT Program stworzony zosta³ w pe³nej zgodzie z Ustaw¹ o rachunkowoœci. Zapewnia ca³kowit¹ obs³ugê zadañ obejmuj¹cych zagadnienia ksiêgowe, w tym ró nego rodzaju rejestry ksiêgowe, sprawozdania RB, US i ZUS oraz zestawienia obrotów sald kont ksiêgowych. Ponadto czuwa nad kontrol¹ realizacji bud etu w uk³adzie zadaniowym i tradycyjnym, obs³ug¹ kasy, emisj¹ faktur i zestawieñ.

6 Przedstawiamy Pañstwu zbiorcze zestawienie tabel SIO, które mo na wype³niæ z pomoc¹ znowelizowanych wersji naszych programów. A1 Absolwenci wed³ug roku urodzenia i p³ci A2 Absolwenci wed³ug miejsca zamieszkania A3 Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego A4 Absolwenci wed³ug profili kszta³cenia, zawodów i specjalnoœci A5 Absolwenci ogó³em BM8 Miejsca (w zale noœci od typu: przedszkole, SOSW, SOW, ORW, MOW, MOS) DO3b Pomoc w postaci pokrywania kosztów zakwaterowania uczniów DO5 Œrednia dzienna liczba posi³ków DOW1 Uczniowie/wychowankowie wed³ug odleg³oœci miejsca zamieszkania od szko³y oraz dowo eni JMN1 Nauczanie jêzyka mniejszoœci narodowej lub grupy etnicznej JO1 Nauczanie jêzyka obcego jako obowi¹zkowego lub dodatkowego JO2 Liczba ucz¹cych siê jêzyka obcego KO1 Koszty N1 Nauczyciele - dane ogólne N10 Ukoñczone formy kszta³cenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym N11 Ukoñczone formy doskonalenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym N12 Dodatek wiejski i mieszkaniowy (placówki publiczne prowadzone przez JST lub ministra) N2 Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia N5 Obowi¹zki N6 Nieobecnoœæ N7 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela N8 Inne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela N9 Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu NP1 Uczniowie z wiêcej ni jedn¹ niepe³nosprawnoœci¹ posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego NP2 Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kszta³cenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepe³nosprawnoœci) NP3 Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta³cenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepe³nosprawnoœci) NP4 Dzieci z wiêcej ni jedn¹ niepe³nosprawnoœci¹ posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego. Przedszkola. Dzieci i m³odzie w wieku 3-25 lat z upoœledzeniem umys³owym w stopniu g³êbokim, NP5 uczestnicz¹cy w zajêciach rewalidacyjno-wychowawczych. OB1 Obowi¹zek przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku lat 6. OB2 Obowi¹zek szkolny U1 Zbiorcze informacje o liczbie uczniów w bie ¹cym roku szkolnym w podziale na klasy U2 Zbiorcze informacje o liczbie uczniów na koniec poprzedniego roku szkolnego w podziale na klasy U3.1 Uczniowie wg klas, profili kszta³cenia, zawodów i specjalnoœci Uczniowie na koniec poprzedniego roku szkolnego wed³ug klas, U3.2 profili kszta³cenia, zawodów lub specjalnoœci U3.3 Dzieci w przedszkolach wed³ug oddzia³ów U3.4 Dzieci w przedszkolach na koniec poprzedniego roku szkolnego wed³ug oddzia³ów U4 Uczniowie z roku sprawozdawczego wed³ug roku urodzenia i p³ci. U5 Dzieci wed³ug roku urodzenia, p³ci i czasu pobytu w przedszkolu. U6 U7 W1 W2 W3 WYP1 WYP2 WYP3 WYP4 WYP5 ZD1 ZD2 Dzieci objête wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie wed³ug miejsca zamieszkania Odprawy, nagrody i dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w szko³ach i placówkach niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez JST Wypadki ze wzglêdu na rodzaj uszkodzenia cia³a Wypadki ze wzglêdu na czêœæ cia³a, która uleg³a uszkodzeniu Wypadki ze wzglêdu na miejsce w którym zdarzy³ siê wypadek Wypadki ze wzglêdu na rodzaj zajêæ, w czasie których wypadek mia³ miejsce Wypadki ze wzglêdu na przyczyny Uczniowie korzystaj¹cy z zajêæ specjalistycznych Uczniowie uczestnicz¹cy w zajêciach pozalekcyjnych AOS Sekretariat Qadr Qwark Qwant Nowe DO1 Dane ogólne o uczniach szko³y DO2 Formy pomocy materialnej dla uczniów i s³uchaczy stypendia DO3a Inne formy pomocy materialnej dla uczniów i s³uchaczy DO6 Uczniowie korzystaj¹cy z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych Programy AOS, Sekretariat, Qwark, Qadr i Qwant ju w kwietniu oferowa³y Pañstwu eksport danych do SIO na poziomie 85 % - w przypadku zespo³u szkó³ zatrudniaj¹cego 100 nauczycieli. Od tamtej pory zespó³ naszych informatyków pracuje nad nieustannym rozwojem oprogramowania. Zaowocowa³o to uzupe³nieniem zakresu eksportowanych danych. Za pomoc¹ informacji z powy szych programów, uzupe³nionych danymi z programów Qest, Sto³ówka oraz Biblioteka mo na automatycznie wype³niæ wszystkie typowe tabele SIO. Ponadto czuwaj¹c nad zmianami dokonywanymi w ministerialnym programie SIO, na bie ¹co uwzglêdniamy je równie w naszym systemie. Zakup naszych programów administracyjnych w wersjach wspó³pracuj¹cych z systemem informacji oœwiatowej oznacza dla Pañstwa przede wszystkim olbrzymi¹ oszczêdnoœæ czasu oraz nak³adu pracy. Centrala: Oddzia³y: ul. Karola Miarki 12-14, Gliwice sekretariat (032) dzia³ handlowy (032) , faks (032) ul. Elektoralna 17A/ Warszawa tel. (022) tel. (022) faks (022) ul. Branickiego 17a Bia³ystok tel (085) tel (085) faks (085) ul. 30 Stycznia 15a Gorzów Wielkopolski tel. (095) tel. (095) faks (095) ul. 1 Maja Lublin tel. (081) tel. (081) faks (081)

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 173 /14 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania i odbierania uprawnień do dostępu i modyfikowania danych w systemie SENTE Wykaz

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła Podstawowa w Brzeziu. 1. 1. Identyfikacja. I1. Identyfikacja

1. Szkoła Podstawowa w Brzeziu. 1. 1. Identyfikacja. I1. Identyfikacja 1. Szkoła Podstawowa w Brzeziu 1. 1. Identyfikacja I1. Identyfikacja Nazwa Szkoła Podstawowa w Brzeziu Patron leopold Julian Kronenberg REGON 00117000000000 Typ Szkoła podstawowa Województwo Powiat Gmina

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KADRY I PŁACE

SYSTEM KADRY I PŁACE Charakterystyka systemu SYSTEM KADRY I PŁACE System Kadry i Płace jest nowoczesną aplikacją na bieŝąco rozszerzaną i modyfikowaną tak, aby była zawsze zgodna ze stale zmieniającymi się przepisami. System

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na rok. 1. Nazwa i adres osoby prowadzącej..., 2. Dane przedszkola: a) nazwa..

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na rok. 1. Nazwa i adres osoby prowadzącej..., 2. Dane przedszkola: a) nazwa.. Załącznik nr 1 do uchwały nr X/102/11 Rady Miasta Malborka z dnia 25 sierpnia 2011 (pieczęć organu prowadzącego osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej Burmistrz Miasta Malborka Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Jan Chmielowiec Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji: Elbląg, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data założenia Godzina FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Na rok szkolny 2012/2013 (dotyczy dzieci urodzonych w roku 2006,2007,2008,2009, które w bieżącym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r.

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r. UCHWAŁA XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nr tel. : kierunkowy... tel... nr faksu... Osoby uprawnione do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych Wnioskodawcy : ...

W N I O S E K. Nr tel. : kierunkowy... tel... nr faksu... Osoby uprawnione do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych Wnioskodawcy : ... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Podchorążych 15 58-508 Jelenia Góra tel. 075/ 64-73-282 W N I O S E K Nr kolejny wniosku... wypełnia PCPR o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

(organizator pe³na nazwa organizatora kursu) (adres jednostki organizacyjnej) DZIENNIK ZAJÊÆ KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY. (numeracja w³asna)

(organizator pe³na nazwa organizatora kursu) (adres jednostki organizacyjnej) DZIENNIK ZAJÊÆ KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY. (numeracja w³asna) (organizator pe³na nazwa organizatora kursu) (adres jednostki organizacyjnej) (województwo) (gmina/dzielnica) DZIENNIK ZAJÊÆ KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY nr (numeracja w³asna) (oznaczenie i nazwa kwalifikacji)

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy zwane dalej "Centrum" działa w szczególności na podstawie: 1) Uchwały Nr 146/XII/95 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 150 10118 Poz. 1457 1457 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzorów zg oszeƒ do

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO JAROSŁAW

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO JAROSŁAW Podstawa prawna Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2016/2017, odbywa się na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 21 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/501/projekt/201751#201751

Projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/501/projekt/201751#201751 Warszawa, 14 lutego 2014 r. Przepisy prawne związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego I. Zmiany ustawowe 1. Przepisy dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego zawarte zostały w kolejnych nowelizacjach

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 1) Rekrutacja na rok

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo