Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr"

Transkrypt

1 Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr Nie ustajemy w pracy nad doskonaleniem wykorzystywanych przez Pañstwa programów administracyjnych. Na bie ¹co monitorujemy Wasze opinie i sugestie, a ich odzwierciedlenie mo ecie znaleÿæ w zmodyfikowanych wersjach oprogramowania. W ostatnim czasie wykonaliœmy szereg zmian w programach: p³acowym Qwark, kadrowym Qadr, ksiêgowym Qwant. O czêœci z nich informowaliœmy ju w czerwcu, natomiast obecnie pojawi³y siê kolejne zmiany usprawniaj¹ce Wasz¹ pracê. Na dalszych stronach ulotki znajdziecie Pañstwo szczegó³owy opis wszystkich wprowadzonych modyfikacji.

2 Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program zapewnia kompletn¹ obs³ugê zadañ pionu ksiêgowego, w tym wielu rejestrów ksiêgowych, sprawozdañ RB, US i ZUS oraz zestawieñ obrotów sald kont ksiêgowych. Umo liwia tak e kontrolê realizacji bud etu w uk³adzie zadaniowym i tradycyjnym, obs³ugê kasy, emisjê faktur i zestawieñ oraz automatyczne generowanie przelewów. Qwant jest w pe³ni zgodny z Ustaw¹ o Rachunkowoœci. Zmiany w programie Qwant Do programu Qwant wprowadziliœmy szereg zmian, maj¹cych zwiêkszyæ wygodê i zakres jego u ytkowania: Nowe mo liwoœci analizy zestawieñ wed³ug wykazów Zgodnie z Pañstwa yczeniem, do zestawieñ tworzonych wed³ug wykazów, dodaliœmy kolumnê zawieraj¹c¹ liczbê porz¹dkow¹. Ponadto, aby u³atwiæ analizê tych danych, wzbogaciliœmy funkcjonalnoœæ programu o mo liwoœæ zaznaczenia i wyfiltrowania tylko pozycji z niezerowym saldem koñcowym. Uzupe³nienie wydruku nag³ówka raportu kasowego Dokonana zmiana dotyczy wydruku raportu kasowego, obejmuj¹cego zbiór danych pochodz¹cych z wiêcej ni jednego dnia. Do nag³ówka takiego raportu zostanie dodana informacja, jakiego okresu dotyczy taki raport. Dodatkowy format drukowania kwot w przelewach Do edytora przelewów dodana zosta³a opcja, pozwalaj¹c¹ na wydruk kwoty przelewu z "gwiazdkami" umieszczonymi tylko przed kwot¹. Dotychczas dostêpny by³ tylko format umo liwiaj¹cy druk "gwiazdek" jednoczeœnie przed, jak i za kwot¹. Zmiana ta zosta³a wprowadzona ze wzglêdu na wymagania stawiane przez niektóre banki. Zmiana sortowania rozrachunków w trakcie drukowania potwierdzeñ sald Wœród funkcji, które uleg³y modyfikacji znalaz³ siê równie sposób sortowania rozrachunków w trakcie drukowania potwierdzeñ sald. W bie ¹cej wersji rozrachunki s¹ prezentowane w kolejnoœci: symbol kontrahenta, data wystawienia, numer faktury. Uzupe³nienie danych osobowych o adres W celu usprawnienia emisji not odsetkowych, odnosz¹cych siê do nale noœci rejestrowanych jako rozrachunki z osobami, informacje znajduj¹ce siê w rejestrze osób uzupe³niliœmy o dane adresowe. Poni ej przypominamy Pañstwu modyfikacje, które wprowadziliœmy w programie w czerwcu: Nowe zestawienie Aby umo liwiæ Pañstwu lepsz¹ analizê nale noœci rozrachunkowych i zobowi¹zañ rozszerzyliœmy zakres oferowanych zestawieñ rozrachunkowych o nowe zestawienie: rozrachunki wed³ug okresów zaleg³oœci. Zestawienie to, dziêki automatycznemu podzia³owi rozrachunków miêdzy wskazane przedzia³y okresów zaleg³oœci, umo liwi Pañstwu wykonanie szybkiej analizy struktury zaleg³oœci p³atniczych. Nowy parametr w wykazie placówek Aby umo liwiæ Pañstwu lepsz¹ analizê danych wprowadzonych do programu, dodaliœmy w rejestrze placówek nowe pole na REGON placówki. Pole to równie zosta³o dodane do parametrów zestawieñ emitowanych przez program Qwant. Dodatkowe zabezpieczenie programu Reaguj¹c na Pañstwa proœby dodaliœmy dodatkowe zabezpieczenie programu, chroni¹ce przed niepo ¹danym u yciem jego funkcji przez osoby postronne. Gdy zostanie wykryta d³u sza przerwa w pracy programu, konieczne bêdzie ponowne wprowadzenie has³a U ytkownika. Dodaliœmy równie parametr, który umo liwi okreœlenie, czy chcecie Pañstwo korzystaæ z tej funkcji. Zwiêkszenie zakresu definiowanych uprawnieñ u ytkowników programu Do rejestru uprawnieñ U ytkownika dodano parametry okreœlaj¹ce prawa dostêpu do rejestrów placówek oraz kontrahentów. Przypisanie tych uprawnieñ tylko wskazanym osobom usprawni Pañstwa pracê, eliminuj¹c problemy wynikaj¹ce z wielokrotnego wprowadzania tych samych danych przez ró nych U ytkowników. Nowe mo liwoœci kontroli wykonania planu Aby u³atwiæ Pañstwu pracê z programem, w przypadku rejestracji realizacji planu z wykorzystaniem wiêkszej analityki ni zosta³a u yta w trakcie planowania, dodaliœmy do programu dodatkowy parametr. Dziêki niemu mo liwe jest okreœlenie poziomu analityki konta w trakcie automatycznej kontroli poziomu realizacji planu. Zatwierdzanie dokumentów w trakcie zapisu Rejestracji dokumentów ksiêgowych mo na by³o dokonaæ dotychczas tylko za pomoc¹ zlecenia rejestracji dokumentów do dziennika obrotów. Aby u³atwiæ Pañstwu pracê, w wersji bie ¹cej programu dodaliœmy now¹ funkcjê, pozwalaj¹c¹ na zarejestrowanie dokumentu przy zakoñczeniu jego edycji.

3 Program p³acowy - Qwark Mno ymy korzyœci wynikaj¹ce z nowelizacji! SprawdŸ dodatkowe mo liwoœci naszego oprogramowania! Zadaniem programu jest obliczanie p³ac w instytucjach bud etowych, emisja listy p³ac, emisja zaœwiadczeñ o zarobkach i deklaracji RMUA oraz prowadzenie sprawozdawczoœci US i ZUS. Ponadto Qwark posiada mo liwoœæ drukowania przelewów oraz emisji poleceñ przelewu do ponad 30 systemów. Obs³uguje równie informacje na temat pracowników, którym wyp³acane s¹ wynagrodzenia obliczane wed³ug stawek miesiêcznych i godzinowych. Qwark wspó³pracuje z programem P³atnik. Zmiany w programie Qwark Wzbogaciliœmy równie program Qwark, by jeszcze œciœlej dopasowaæ go do Pañstwa oczekiwañ: Wprowadzenie opcji odtwarzania archiwalnych danych w osobnych katalogach Ta zmiana umo liwi ³atwe przegl¹danie archiwów bez koniecznoœci wykonywania kopii aktualnych danych. Mo e to byæ szczególnie pomocne, gdy potrzebny nam jest sta³y dostêp do archiwalnych informacji dotycz¹cych: wyp³at, kart wynagrodzeñ, danych pracowników zwolnionych, koniecznoœci ponownego wydrukowania zamkniêtej ju listy p³ac, czy skorygowania deklaracji PIT z poprzednich lat. Sporz¹dzanie zdefiniowanych przez U ytkownika zaœwiadczeñ Program oferuje mo liwoœæ sporz¹dzania dowolnych zaœwiadczeñ dla pracowników. Tworz¹c zaœwiadczenie bêd¹ce wzorcem, w prosty sposób mo emy wielokrotnie wykonywaæ jego kopie i formowaæ kolejne druki. Eliminuje to mudn¹ czynnoœæ ka dorazowego pisania od nowa podobnych dokumentów. Dodatkowe kontrole wprowadzonych danych i definicji parametrów Na podstawie uwag dokonanych przez U ytkowników, opracowaliœmy szereg dodatkowych funkcji kontrolnych, które mo e wykonywaæ program, w celu sprawdzenia poprawnoœci zdefiniowanych parametrów obliczeñ, wype³niania kalendarzy czy s³owników. Obecnie, zarówno podczas rozpoczêcia pracy, jak i przy uruchamianiu poszczególnych zleceñ, program bêdzie sygnalizowa³ Ÿród³o potencjalnych problemów. Bêdzie on równie sugerowa³ U ytkownikowi sposób i miejsce, w którym nale y uzupe³niæ dane. Zmiana w eksporcie przelewów w popularnym formacie VideoTel Kolejna modyfikacja dokonana w celu usprawnienia pracy z programem dotyczy rozszerzenia funkcji obs³ugi przelewów. Wprowadzono mo liwoœæ elektronicznego eksportu do ZUS i US tych przelewów, które charakteryzuj¹ siê koniecznoœci¹ umieszczania w nich dodatkowych, zestandaryzowanych informacji. Poni ej przypominamy Pañstwu modyfikacje, którym zosta³ poddany program w czerwcu: Ksiêgowanie umowy zlecenia i innych przychodów Now¹ opcj¹ jest wprowadzenie mo liwoœci ksiêgowania umów zleceñ oraz innych przychodów. To istotne rozszerzenie funkcji programu proponuje bardzo przydatne rozwi¹zanie, poszerzaj¹ce mo liwoœci automatycznego ksiêgowania. Mo liwoœæ wprowadzenia kilku kont bankowych pracownika Wprowadzona zosta³a opcja zdefiniowania wiêcej ni jednego konta osobistego pracownika. Zastosowane rozwi¹zanie jest praktyczne i zwiêksza wygodê u ytkowania programu. Dziêki temu, czêœæ wynagrodzenia mo e byæ przekazywana nie tylko na podstawowe konto pracownika, ale równie na inne wskazane, co znajduje zastosowanie miêdzy innymi przy sp³acaniu rat kredytów. Dostêp do Karty wynagrodzeñ z ostatnich 8 lat Zwiêkszony zosta³ limit pamiêtanych wyp³at w karcie wynagrodzeñ z 24 miesiêcy do 8 lat. Teraz praktycznie wszystkie wynagrodzenia wyp³acone now¹ wersj¹ programu, bêd¹ dostêpne bezpoœrednio w programie, bez koniecznoœci korzystania z kopii archiwalnych, wykonanych wczeœniej na dyskietkach. Nowy wygl¹d paska listy p³ac Na pasku listy p³ac dodana zosta³a informacja na temat podstawy narastaj¹cej podatku. To kolejne udogodnienie w stosunku do pracowników, dla których program wylicza p³ace. Wprowadzenie tej informacji umo liwi pracownikom samodzieln¹ kontrolê, czy zbli aj¹ siê ju do kolejnego progu podatkowego oraz ewentualne wczeœniejsze z³o enie oœwiadczenia umo liwiaj¹cego obni enie progu podatkowego. Obs³uga decyzji Urzêdów Skarbowych Do programu wprowadzono obs³ugê decyzji Urzêdów Skarbowych, dotycz¹cych zaniechania poboru podatku do okreœlonej kwoty (z automatyczn¹ kontrol¹ wykorzystanej kwoty obni ki podatku). Modyfikacja znacz¹co wp³ywa na wygodê u ytkowania, automatyzuje kontrolê przyznania pracownikowi decyzji o zaniechaniu poboru podatku, pokazuj¹c wykorzystan¹ ju w danym okresie kwotê obni ki podatku.

4 Program kadrowy - Qadr Program zaprojektowany zosta³ do realizowania pe³nej ewidencji kadrowej. Za jego pomoc¹ mo na wyznaczyæ sta pracy i urlopy oraz prowadziæ automatyczne przeszeregowania. Qadr posiada edytor druków i zaœwiadczeñ oraz s³ownik zawodów. Obs³uguje zestawienia EN-3 i Z-06, a tak e okreœla parametry deklaracji zg³oszeniowych ZUS ZUA. Poza tym wspó³pracuje z programami P³atnik, a tak e z programem p³acowym. Zmiany w programie Qadr Program Qadr tak e zosta³ wyposa ony w nowe funkcje, których u ytecznoœæ z pewnoœci¹ Pañstwo docenicie: Wyœwietlanie szczegó³owych informacji o sposobie wyliczeñ nale nego urlopu taryfowego Obliczaj¹c wymiar urlopu taryfowego program musi uwzglêdniæ du ¹ liczbê ró nych informacji, dotycz¹cych bie ¹cych danych pracownika oraz historii pracy w poprzednich zak³adach. W³aœnie z tego powodu rozszerzyliœmy zakres wiadomoœci wyœwietlanych w polu "Informacja urlopowa pracownika". Dziêki temu U ytkownik ³atwo zdobêdzie wiedzê, na jakiej podstawie wyliczony zosta³ okreœlony wymiar urlopu. Poza tym, pojawia siê notka informuj¹ca o tym, wed³ug jakich zasad obliczony zosta³ urlop. Jest to szczególnie istotne dla tych pracowników, dla których dane te liczone s¹ wed³ug poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów. Wykazywanie informacji o pozosta³ym urlopie: na dzieñ i do koñca roku Podczas wprowadzania z wyprzedzeniem informacji o planowanym urlopie pracownika, pojawia siê pytanie, czy nale y wyœwietlaæ liczbê dni urlopu pozosta³ego z uwzglêdnieniem urlopu wykorzystanego tylko do dnia dzisiejszego, czy te z uwzglêdnieniem od razu ca³ego urlopu przyznanego. Rozwi¹zaniem tego problemu jest wykonana modyfikacja. Obecnie informacje te pojawiaj¹ siê w dwóch osobnych pozycjach: oddzielnie jeszcze nale ny urlop, wraz z dniami ju wykorzystanymi, osobno czas pozosta³y, z uwzglêdnieniem dat wprowadzonych do koñca roku. Zbiorcze zamykanie dodatków dla wszystkich pracowników W przypadku dokonywania zmian zaszeregowañ, pojawia siê czasem koniecznoœæ zamkniêcia wyp³at okreœlonych dodatków. W nowej wersji programu wprowadziliœmy mo liwoœæ zbiorczego zamkniêcia dodatków z jedn¹ dat¹ dla wszystkich pracowników. Nie ma ju zatem koniecznoœci wyszukiwania danych pracowników, którym wyp³acany jest dodatek oraz edytowania osobno ich kartotek osobowych. Poni ej przypominamy Pañstwu modyfikacje, które wprowadziliœmy do programu w czerwcu: Automatyzacja wprowadzania nowych dodatków W programie zastosowany zosta³ mechanizm automatycznego proponowania daty rozpoczêcia wyp³acania dodatku przy wprowadzaniu nowych elementów w tej kategorii. U³atwi to uzupe³nienie danych dotycz¹cych dodatków dla wiêkszej liczby pracowników. Dziêki nowej funkcji u ytkownik nie bêdzie zmuszony do wielokrotnego, rêcznego wpisywania tych samych dat. Przy wprowadzaniu nowych wpisów program sam zaproponuje odpowiednie daty. Nowe mo liwoœci obliczania sta u pracy: - Nowy sposób obliczania sta u pracy Wprowadzono dodatkow¹ datê w opcji obliczania sta u pracy. Jest to niezwykle przydatna funkcja w przypadku tych pracowników, dla których sta nie mo e byæ obliczany automatycznie. Obecnie do obliczenia sta u pracy nie bêdzie konieczne wprowadzanie do programu ca³ej historii pracy. Wystarczy ustalenie odpowiedniej daty i sta obliczony zostanie zgodnie z wprowadzon¹ informacj¹. - Blokowanie automatycznego obliczania sta u pracy Zastosowano równie funkcjê blokowania automatycznego obliczania sta u pracy dla wybranych pracowników. Ta opcja umo liwia zrezygnowanie z automatycznego wyliczania sta u, jeœli nie chcemy dla wybranych pracowników obliczaæ sta u. Deklaracje zg³oszeniowe do ZUS Wprowadzona zosta³a mo liwoœæ okreœlenia parametrów tworzonych deklaracji zg³oszeniowych ZUS ZUA (zg³oszenie, korekta, zmiana). Jest to bardzo u yteczna funkcja w sytuacji, gdy istnieje koniecznoœæ wysy³ania do ZUS du ej liczby deklaracji ZUA. Automatyczne wstawianie kodu pracy w szczególnych warunkach w kartotece kadrowej Dodana zosta³a mo liwoœæ automatycznego wstawiania kodu pracy w szczególnych warunkach dla nauczycieli. Przy zak³adaniu kartoteki nauczycieli, program automatycznie wstawi odpowiedni kod uwzglêdniaj¹cy te dane. Centrala: Oddzia³y: ul. Karola Miarki 12-14, Gliwice sekretariat (032) dzia³ handlowy (032) , faks (032) ul. Elektoralna 17A/ Warszawa tel. (022) tel. (022) faks (022) ul. Branickiego 17a Bia³ystok tel (085) tel (085) faks (085) ul. 30 Stycznia 15a Gorzów Wielkopolski tel. (095) tel. (095) faks (095) ul. 1 Maja Lublin tel. (081) tel. (081) faks (081) Pomoc techniczna: tel. (032) ,

5 sqola a System Informacji Oœwiatowej Eksport dostosowany do SIO w wersji 2.0 W tym roku, w instytucjach oœwiatowych ca³ego kraju, wdro ony zosta³ System Informacji Oœwiatowej. W odpowiedzi na liczne zapytania o mo liwoœæ wspó³pracy programów systemu sqola z SIO, ju w kwietniu przygotowaliœmy dla Pañstwa opcjê eksportu danych z naszych aplikacji do programu ministerialnego. Obecnie program SIO w wersji 2.0 oferuje mo liwoœæ importu plików z danymi wprowadzonymi w czasie kwietniowego spisu. Dotyczy to jednak wy³¹cznie informacji wprowadzonych w trakcie procesu identyfikacyjnego. Nadal pozostaj¹ wiêc dziesi¹tki tabel, które trzeba wype³niæ rêcznie, na podstawie nowych, a tak e ju wczeœniej wpisywanych danych. Tymczasem zakres pól wype³nianych automatycznie za pomoc¹ naszych programów jest coraz wiêkszy. Miêdzy innymi z tego powodu po raz kolejny polecamy Pañstwa uwadze nasze rozwi¹zania. Jednoczeœnie informujemy, e wszyscy Klienci, którzy dokonali nowelizacji w kwietniu, zgodnie z obietnic¹, w terminie wrzeœniowym otrzymaj¹ bezp³atnie nowe wersje zamówionych programów. Poni ej umieszczony zosta³ opis programów wspó³pracuj¹cych z SIO. Dodatkowo chcielibyœmy poinformowaæ, e programy Qadr, Qwark i Qwant zosta³y wzbogacone o nowe rozwi¹zania funkcjonalne. Dok³adniejsze informacje na ten temat zamieœciliœmy w wys³anej Pañstwu ulotce nowelizacyjnej. Zapraszamy do jej lektury i dokonywania równie tych nowelizacji. SEKRETARIAT Jest to rozwi¹zanie wspieraj¹ce obs³ugê kancelarii uczniowskiej i u³atwiaj¹ce stworzenie jednolitego, zawieraj¹cego komplet informacji o uczniach, rejestru danych. Bogata funkcjonalnoœæ pozwala na dokonywanie ewidencji ksiêgi dzieci i m³odzie y oraz uczniów, a tak e wydruków œwiadectw i legitymacji. Sekretariat pozwala równie na prowadzenie ksiêgi arkuszy ocen, w tym wyników sprawdzianów lub egzaminów prowadzonych przez Okrêgowe Komisje Egzaminacyjne, a tak e wyników maturalnych (starej i nowej matury) i notatek o uczniach. Dodatkowo wspomaga proces naboru uczniów do szko³y, umo liwiaj¹c rejestracjê kandydatów, definiowanie kryteriów ocen, ewidencjê podañ o przyjêcie, czy przydzia³ uczniów do oddzia³u. Ponadto mo e on wykorzystywaæ dane zgromadzone w innych programach pakietu sqola, np. programu AOS czy Œwiadectwa. QADR To narzêdzie informatyczne obs³uguje zarówno pojedyncze placówki, jak i ca³e zespo³y. Zosta³ on zaprojektowany w celu realizowania pe³nej ewidencji kadrowej, w tym: wyznaczania sta u pracy, urlopów, czy prowadzenia automatycznych przeszeregowañ. Program zbiera ró norodne dane, dotycz¹ce wszystkich zatrudnionych pracowników oraz pozwala na sporz¹dzanie zaœwiadczeñ i zestawieñ. AOS Program przede wszystkim realizuje zagadnienia zwi¹zane z obs³ug¹ arkusza organizacyjnego szkó³ ka dego typu. Narzêdzie jest niezast¹pione przy przygotowaniu danych Ÿród³owych o strukturze zatrudnienia, liczbie i rodzaju oddzia³ów, grupach zajêciowych oraz iloœci godzin zajêæ dydaktycznych. U ytkowanie programu AOS u³atwia analizê czasu pracy szko³y i sposobów jej dofinansowania. Pozwala na prowadzenie szczegó³owych kartotek personalnych uczniów (dane personalne, informacje o opiekunach, przynale noœci do rejonu szko³y itp.) i nauczycieli (w tym: rejestry umów o pracê, wykazy godzin przepracowanych w innych placówkach). Jest tak e pomocne przy sporz¹dzaniu wszelkich analiz i szybkim dostêpie do informacji na temat jednostki. Ponadto program umo liwia wprowadzanie informacji o czasie i miejscu prowadzenia zajêæ, dziêki czemu istnieje mo liwoœæ drukowania z programu planów lekcji dla pedagogów, a tak e wykazów, które z pomieszczeñ s¹ zajête. QWARK Qwark zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o instytucjach bud etowych, posiadaj¹cych ró norodne struktury i przetwarzaj¹cych dowoln¹ iloœæ informacji. Zajmuje siê obliczaniem p³ac w instytucjach bud etowych, emisj¹ listy p³ac i zaœwiadczeñ o zarobkach, a tak e sprawozdawczoœci¹ US i ZUS. Poza tym oferuje mo liwoœæ drukowania przelewów oraz emisji poleceñ przelewu do ponad 30 systemów. QWANT Program stworzony zosta³ w pe³nej zgodzie z Ustaw¹ o rachunkowoœci. Zapewnia ca³kowit¹ obs³ugê zadañ obejmuj¹cych zagadnienia ksiêgowe, w tym ró nego rodzaju rejestry ksiêgowe, sprawozdania RB, US i ZUS oraz zestawienia obrotów sald kont ksiêgowych. Ponadto czuwa nad kontrol¹ realizacji bud etu w uk³adzie zadaniowym i tradycyjnym, obs³ug¹ kasy, emisj¹ faktur i zestawieñ.

6 Przedstawiamy Pañstwu zbiorcze zestawienie tabel SIO, które mo na wype³niæ z pomoc¹ znowelizowanych wersji naszych programów. A1 Absolwenci wed³ug roku urodzenia i p³ci A2 Absolwenci wed³ug miejsca zamieszkania A3 Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego A4 Absolwenci wed³ug profili kszta³cenia, zawodów i specjalnoœci A5 Absolwenci ogó³em BM8 Miejsca (w zale noœci od typu: przedszkole, SOSW, SOW, ORW, MOW, MOS) DO3b Pomoc w postaci pokrywania kosztów zakwaterowania uczniów DO5 Œrednia dzienna liczba posi³ków DOW1 Uczniowie/wychowankowie wed³ug odleg³oœci miejsca zamieszkania od szko³y oraz dowo eni JMN1 Nauczanie jêzyka mniejszoœci narodowej lub grupy etnicznej JO1 Nauczanie jêzyka obcego jako obowi¹zkowego lub dodatkowego JO2 Liczba ucz¹cych siê jêzyka obcego KO1 Koszty N1 Nauczyciele - dane ogólne N10 Ukoñczone formy kszta³cenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym N11 Ukoñczone formy doskonalenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym N12 Dodatek wiejski i mieszkaniowy (placówki publiczne prowadzone przez JST lub ministra) N2 Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia N5 Obowi¹zki N6 Nieobecnoœæ N7 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela N8 Inne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela N9 Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu NP1 Uczniowie z wiêcej ni jedn¹ niepe³nosprawnoœci¹ posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego NP2 Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kszta³cenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepe³nosprawnoœci) NP3 Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta³cenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepe³nosprawnoœci) NP4 Dzieci z wiêcej ni jedn¹ niepe³nosprawnoœci¹ posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego. Przedszkola. Dzieci i m³odzie w wieku 3-25 lat z upoœledzeniem umys³owym w stopniu g³êbokim, NP5 uczestnicz¹cy w zajêciach rewalidacyjno-wychowawczych. OB1 Obowi¹zek przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku lat 6. OB2 Obowi¹zek szkolny U1 Zbiorcze informacje o liczbie uczniów w bie ¹cym roku szkolnym w podziale na klasy U2 Zbiorcze informacje o liczbie uczniów na koniec poprzedniego roku szkolnego w podziale na klasy U3.1 Uczniowie wg klas, profili kszta³cenia, zawodów i specjalnoœci Uczniowie na koniec poprzedniego roku szkolnego wed³ug klas, U3.2 profili kszta³cenia, zawodów lub specjalnoœci U3.3 Dzieci w przedszkolach wed³ug oddzia³ów U3.4 Dzieci w przedszkolach na koniec poprzedniego roku szkolnego wed³ug oddzia³ów U4 Uczniowie z roku sprawozdawczego wed³ug roku urodzenia i p³ci. U5 Dzieci wed³ug roku urodzenia, p³ci i czasu pobytu w przedszkolu. U6 U7 W1 W2 W3 WYP1 WYP2 WYP3 WYP4 WYP5 ZD1 ZD2 Dzieci objête wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie wed³ug miejsca zamieszkania Odprawy, nagrody i dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w szko³ach i placówkach niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez JST Wypadki ze wzglêdu na rodzaj uszkodzenia cia³a Wypadki ze wzglêdu na czêœæ cia³a, która uleg³a uszkodzeniu Wypadki ze wzglêdu na miejsce w którym zdarzy³ siê wypadek Wypadki ze wzglêdu na rodzaj zajêæ, w czasie których wypadek mia³ miejsce Wypadki ze wzglêdu na przyczyny Uczniowie korzystaj¹cy z zajêæ specjalistycznych Uczniowie uczestnicz¹cy w zajêciach pozalekcyjnych AOS Sekretariat Qadr Qwark Qwant Nowe DO1 Dane ogólne o uczniach szko³y DO2 Formy pomocy materialnej dla uczniów i s³uchaczy stypendia DO3a Inne formy pomocy materialnej dla uczniów i s³uchaczy DO6 Uczniowie korzystaj¹cy z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych Programy AOS, Sekretariat, Qwark, Qadr i Qwant ju w kwietniu oferowa³y Pañstwu eksport danych do SIO na poziomie 85 % - w przypadku zespo³u szkó³ zatrudniaj¹cego 100 nauczycieli. Od tamtej pory zespó³ naszych informatyków pracuje nad nieustannym rozwojem oprogramowania. Zaowocowa³o to uzupe³nieniem zakresu eksportowanych danych. Za pomoc¹ informacji z powy szych programów, uzupe³nionych danymi z programów Qest, Sto³ówka oraz Biblioteka mo na automatycznie wype³niæ wszystkie typowe tabele SIO. Ponadto czuwaj¹c nad zmianami dokonywanymi w ministerialnym programie SIO, na bie ¹co uwzglêdniamy je równie w naszym systemie. Zakup naszych programów administracyjnych w wersjach wspó³pracuj¹cych z systemem informacji oœwiatowej oznacza dla Pañstwa przede wszystkim olbrzymi¹ oszczêdnoœæ czasu oraz nak³adu pracy. Centrala: Oddzia³y: ul. Karola Miarki 12-14, Gliwice sekretariat (032) dzia³ handlowy (032) , faks (032) ul. Elektoralna 17A/ Warszawa tel. (022) tel. (022) faks (022) ul. Branickiego 17a Bia³ystok tel (085) tel (085) faks (085) ul. 30 Stycznia 15a Gorzów Wielkopolski tel. (095) tel. (095) faks (095) ul. 1 Maja Lublin tel. (081) tel. (081) faks (081)

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo