Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Ewa Adamczyk mgr Andrzej Kobylec Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Sienna Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z4.05 Obsługa systemu finansowo-księgowego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Automatyczna instalacja i modyfikacja programu na potrzeby przedsiębiorstwa handlowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kartoteki w programie finansowo-księgowym Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Plan kont i bilans otwarcia Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rejestry VAT Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zestawienia i sprawozdania programu finansowo-księgowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Archiwizacja danych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Współpraca z innymi programami Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 43 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej obsługi systemów finansowo-księgowych, stosowanych w jednostkach handlowych. W poradniku zamieszczono: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę, system pomocy programu oraz inne źródła informacji. Materiał nauczania obejmuje również ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, sprawdzian wiadomości. 4. Zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Do wykonania ćwiczeń możesz wykorzystać dowolny program komputerowy finansowo- -księgowy. Każdy program jest dostarczony z plikiem pomocy dla użytkownika. Jest on opatrzony spisem treści, indeksem, systemem wyszukiwania, a także odsyłaczami hipertekstowymi. Jest to wygodne narzędzie, zawiera aktualne wyjaśnienia i wskazówki do wykonania poszczególnych operacji. W czasie wykonywania ćwiczeń powinieneś korzystać z pomocy w programie jak najczęściej. Z uwagi na powiązania występujące w programach komputerowych ćwiczenia wykonuj w kolejności podanej w poradniku. Stosuj numerację dokumentów proponowaną przez program komputerowy, a daty występujące w ćwiczeniach dostosuj do daty systemowej. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznałeś w trakcie realizacji jednostki modułowej zastosowanie programów magazynowo-sprzedażowych. 3

5 Moduł 341[03].Z4 Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.01 Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.02 Gospodarowanie zasobami finansowymi 341[03].Z4.03 Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.04 Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.05 Obsługa systemu finansowo- -księgowego Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Obsługa systemu finansowoksięgowego, powinieneś umieć: poruszać się w systemie operacyjnym Windows, przełączać się w oknach otwartych aplikacji, wypełniać pola okien dialogowych, obsłużyć prosty kreator ułatwiający pracę, np. w aplikacjach Office, korzystać z komputerowego systemu pomocy (helpu), korzystać z różnych źródeł informacji, np. Internetu, obsługiwać programy użytkowe z zakresu księgowości w małych przedsiębiorstwach handlowych, obsługiwać programy użytkowe magazynowo-sprzedażowe, obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, określać uregulowania prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości, identyfikować składniki aktywów i pasywów, interpretować i analizować typowe zdarzenia gospodarcze, projektować zakładowy plan kont, ewidencjonować typowe operacje gospodarcze, prowadzić ewidencję syntetyczną i analityczną, poprawiać błędy księgowe, prowadzić księgi rachunkowe. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: zastosować zasady ergonomii na stanowisku komputerowym, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym, wykonać czynności operatorskie podczas instalowania i obsługi programu, skonfigurować program do pracy, obsłużyć system finansowo-księgowy, wprowadzić dane o kontrahentach jednostki gospodarczej, zmodyfikować plan kont, wprowadzić bilans otwarcia, zaewidencjonować operacje gospodarcze w programie, zdefiniować rejestry VAT, skontrolować stan rozrachunków, zamknąć rok obrachunkowy, sporządzić sprawozdania finansowe, sporządzić deklaracje VAT, importować do programu dane z innych aplikacji, utworzyć archiwum danych, odtworzyć dane z kopii bezpieczeństwa. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Automatyczna instalacja i modyfikacja programu na potrzeby przedsiębiorstwa handlowego Materiał nauczania Instalacja programu magazynowo-sprzedażowego Programy finansowo-księgowe są modułami zintegrowanych systemów zarządzania firmą. Ich zadaniem jest wspomaganie pracy działu księgowości w firmach prowadzących księgi handlowe. Programy pozwalają na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz są dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie koniecznie musimy zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi i sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z programem spełnia te wymagania. Instalację programu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją przebiegu instalacji znajdującą się w dokumentacji zakupionego programu. Najczęściej instalacja rozpoczyna się samoczynnie po włożeniu płyty instalacyjnej do napędu CD. Otwiera się wówczas kreator prowadzący nas przez proces instalacji krok po kroku. Jeżeli to nie nastąpi, należy uruchomić kreator instalacyjny, wybierając z płyty plik instaluj.exe lub install.exe lub setup.exe. Instalację programów finansowo-księgowych możemy podzielić: ze względu na ilość stacji roboczych na: jednostanowiskowe, sieciowe, ze względu na zastosowane oprogramowanie interfejsu do baz danych: instalacje typowe, instalacje specjalne. Instalując oprogramowanie, należy wybrać typ instalacji oraz określić folder (katalog) docelowy. Zaleca się, aby przed instalacją zakończyć pracę wszystkich programów użytkowych i zapisać wszystkie otwarte dokumenty, ponieważ w czasie instalacji może zostać wykonany automatyczny restart komputera. Bardzo ważnym elementem instalacji oprogramowania jest akceptacja umowy licencyjnej. Dzięki licencji na oprogramowanie możemy je w sposób legalny zainstalować. Oprogramowanie jest specyficznym rodzajem produktu. Kupując oprogramowanie, nie stajemy się jego właścicielami. Oprogramowanie stanowi własność intelektualną jego twórcy lub producenta. My nabywamy prawo korzystania z oprogramowania licencję. Z każdym typem oprogramowania otrzymujemy dokumentację, która stanowi dowód posiadania licencji. Należy pamiętać, że programy są chronione przez prawo autorskie. Ich kopiowanie lub dystrybucja są zabronione i grożą odpowiedzialnością karną. Rozpoczęcie pracy z programem Przystępując do pracy z programem, należy wykonać następujące czynności: uruchomić system operacyjny, uruchomić program, korzystając ze skrótu na pulpicie, lub w przypadku braku skrótu wybrać z paska zadań Start i otworzyć program tak jak każdą aplikację Windowsa. Pierwszym krokiem pracy z programem finansowo-księgowym jest założenie firmy. 7

9 W tym celu należy wprowadzić następujące dane: informacje podstawowe o podmiocie gospodarczym: nazwa, adres, NIP, REGON, telefon, faks, długość okresu obrachunkowego datę początku i końca aktualnego okresu; program zaproponuje domyślnie aktualny rok kalendarzowy; rok obrachunkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, ale powinien trwać kolejnych, pełnych 12 miesięcy; jest on podstawą do sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat, rachunek kosztów wybieramy wariant ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości i decyzją jednostki gospodarczej, rachunku kosztów nie można zmieniać w trakcie roku obrachunkowego, strukturę własności określamy formę prawną jednostki gospodarczej, profil działalności podajemy statutowy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, np. handlowa, produkcyjna, usługowa lub profil mieszany. Na podstawie wprowadzonych danych w programie zostanie utworzona nowa firma. W czasie tworzenia firmy program zaproponuje utworzenie wzorcowego planu kont. Jeżeli wybierzemy tę możliwość, wówczas na podstawie informacji dotyczących rachunku kosztów, formy prawnej oraz rodzaju wykonywanej działalności program automatyczne wygeneruje plan kont. Można go później modyfikować i dostosować do potrzeb jednostki gospodarczej. Jeżeli zrezygnujemy z tworzenia planu kont, to program zarejestruje firmę bez planu kont. W tym wariancie należy utworzyć plan kont indywidualnie i od początku. Konfiguracja programu Po założeniu firmy należy dostosować ustawienia i parametry pracy programu do indywidualnych potrzeb jednostki gospodarczej. Należy przy tym pamiętać o obowiązujących przepisach rachunkowości i przepisach podatkowych. Osobą konfigurującą program do pracy jest administrator. Jest to użytkownik o najwyższych uprawnieniach. Przeprowadza on dodawanie nowych użytkowników i nadawanie im uprawnień, stosownie do wykonywanych przez nich operacji. Każdy użytkownik zabezpiecza swój dostęp do programu hasłem. System haseł ma za zadnie chronić przed osobami nieupoważnionymi dane dostępne w programie. Poza wprowadzeniem użytkowników, konfigurując program należy: zdefiniować dokumenty, które będą podstawą wprowadzania danych do programu, powinny być one zgodne ze sposobem prowadzenia dokumentacji księgowej w firmie; zdefiniować stawki VAT i rejestry VAT są to przede wszystkim rejestry zakupu i rejestry sprzedaży VAT; zdefiniować parametry księgowań określamy głównie sposób ewidencji kosztów, czy księgujemy zapisami zbiorczymi, jak rozliczać różnice kursowe; zdefiniować konta specjalne wykorzystywane one są do księgowań automatycznych, tzn. związanych z ewidencją różnic kursowych, przeszacowaniem walut; określić zaokrąglenia podajemy dokładność obliczeń; zdefiniować naliczanie odsetek podajemy stawkę rocznego oprocentowania; skonfigurować drukarki i ustalić parametry wydruku drukarki odpowiadają za prawidłowe formatowanie wydruków, aby ustawić parametry wydruku, wystarczy drukarka domyślna, zainstalowana na naszym komputerze, jest ona niezbędna do generowania podglądu wydruku; uzupełnić kartoteki należy wprowadzić dane identyfikacyjne kontrahentów, pracowników, urzędów, zdefiniować rodzaje walut i ich kursy; wprowadzić bilans otwarcia wprowadzamy salda początkowe kont bilansowych; wprowadzić obroty rozpoczęcia wprowadzenia obrotów rozpoczęcia dokonujemy w przypadku, gdy praca z programem została rozpoczęta w trakcie roku obrachunkowego 8

10 i nie chcemy wprowadzać wszystkich dokumentów źródłowych, nie wszystkie programy mają taką możliwość, wówczas należy wprowadzić wszystkie dokumenty źródłowe Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie zasady obowiązują przy instalacji programów w środowisku Windows? 2. W jaki sposób możemy obsługiwać programy w środowisku Windows? 3. Co to jest licencja i do czego służy? 4. Jakie czynności należy wykonać, aby rozpocząć pracę z programem finansowoksięgowym? 5. Na czym polega rejestracja firmy w programie finansowo-księgowym? 6. Jakie czynności należy wykonać, aby dostosować parametry pracy programu do potrzeb firmy? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zainstaluj dowolny program finansowo-księgowy na swoim stanowisku pracy. Po zakończeniu procesu instalacyjnego uruchom program. 1) uruchomić komputer, 2) sprawdzić, czy komputer spełnia wymagania sprzętowe programu, 3) włożyć płytę instalacyjną do napędu, poczekać na autostart lub w oknie Mój Komputer otworzyć stację CD, a następnie plik startowy setup.exe lub instaluj.exe lub install.exe. 4) przeprowadzić instalację za pomocą kreatora instalacji, 5) zakończyć proces instalacji programu i opróżnić stację CD, 6) uruchomić program, klikając myszką na pulpicie skrót do programu lub wybierając program z Menu Start. stanowisko komputerowe, płyta z programem finansowo-księgowym. Ćwiczenie 2 Utwórz w zainstalowanym programie finansowo-księgowym firmę o następujących danych: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BIG Spółka Akcyjna, NIP , REGON , Łódź, ul. Kąkolowa 46, woj. łódzkie, tel./faks , Rok obrachunkowy od do PHU BIG ewidencjonuje koszty tylko w układzie rodzajowym. Statutową działalnością jednostki gospodarczej jest handel i usługi. Plan kont wygeneruj automatycznie. 9

11 1) rozpocząć pracę z programem finansowo-księgowym, 2) wybrać opcję pozwalającą na rejestrację nowej firmy, 3) wprowadzić dane identyfikacyjne firmy do odpowiednich pól, 4) zapisać wprowadzone dane, 5) automatycznie utworzyć plan kont, 6) rozpocząć pracę z nową firmą.. Ćwiczenie 3 Dostosuj program finansowo-księgowy do specyfiki działalności firmy BIG : skonfiguruj konto administratora programu, dopisując swoje imię i nazwisko, identyfikator (podaj swoje inicjały), podaj hasło BIG (nie wprowadzaj swojego hasła), skonfiguruj drukarkę do wydruku graficznego, wprowadź stopę procentową odsetek ustawowych wg stanu na dzień ,5%, ustaw metodę rozliczania VAT zasady ogólne, ustaw parametry kont specjalnych, korzystając z wygenerowanego planu kont. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą BIG, 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję zmiany parametrów pracy programu, 3) wprowadzić podane parametry do odpowiednich okien programu, 4) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą BIG Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zainstalować dowolny program finansowo-księgowy? 2) uruchomić program finansowo-księgowy? 3) utworzyć nową firmę w programie finansowo-księgowym? 4) ustawić parametry pracy programu finansowo-księgowego? 10

12 4.2. Kartoteki w programie finansowo-księgowym Materiał nauczania Kartoteki służą do ewidencjonowania i zarządzania informacjami o partnerach handlowych przedsiębiorstwa, o urzędach i pracownikach, a także o numerach rachunków bankowych firmy i środkach trwałych. Ułatwiają one szybkie wyszukiwanie informacji, niezbędnych w czasie pracy działu księgowości. Raz wprowadzone dane mogą być wykorzystywane wielokrotnie, bez potrzeby ponownego wpisywania. Kartoteki pozwalają na automatyczne wykonanie operacji gospodarczych związanych z rozrachunkami. Kartoteka kontrahentów zawiera informacje o odbiorcach i dostawcach jednostki gospodarczej, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Kontrahentem może być również pożyczkodawca i pożyczkobiorca. Karta kontrahenta składa się z różnych zakładek, do których wprowadzamy następujące informacje: kod (symbol) kontrahenta, np. nazwa skrócona powinna być to informacja unikalna, pozwalająca zidentyfikować kontrahenta bezbłędnie, dane adresowe kontrahenta, NIP numer identyfikacji podatkowej wprowadzamy w formacie xxx-xxx-xx-xx lub w xxx-xx-xx-xxx, możemy również podać przedrostek PL wówczas wprowadzamy NIP bez myślników, numery rachunków bankowych, informacje, w jaki sposób kontaktować się z kontrahentem, adres strony internetowej kontrahenta istnieje możliwość wywołania strony WWW z poziomu kartoteki, adres możliwość wysyłania poczty z poziomu kartoteki, aby skorzystać z tej możliwości musimy skonfigurować program Outlook, określenie powiązań z kontami analitycznymi. Kartoteka pracowników przechowuje informacje o osobach zatrudnionych w danej jednostce gospodarczej. Do tej kartoteki wprowadzamy: dane osobowe pracowników, adres zamieszkania, numery rachunków bankowych, informacje o urzędach skarbowych pracowników. Kartoteki urzędów przechowują dane urzędów skarbowych i zakładów ubezpieczeń społecznych oraz innych instytucji publicznoprawnych. Kartoteki urzędów zawierają następujące informacje: nazwę urzędów, dane adresowe urzędów, numery rachunków bankowych urzędów. Kartoteki w programach komputerowych są wyposażone w tzw. filtry (wyszukiwarki), które ułatwiają identyfikację danej pozycji w systemie. Szukanie może odbywać się wg różnych kryteriów wyszukiwania, wg nazwy, kodu, NIP-u, adresu, imienia i nazwiska w przypadku pracowników. Dane w kartotekach programu finansowo-księgowego są powiązane z planem kont. Tworzą one konta analityczne do kont rozrachunkowych. 11

13 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaką funkcję pełnią kartoteki w programie finansowo-księgowym? 2. Jakie informacje przechowywane są w kartotekach programu finansowo-księgowego? 3. W jaki sposób możemy wyszukać w kartotece określonego kontrahenta jednostki gospodarczej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadź do kartoteki kontrahentów, w programie finansowo-księgowym dane opisujące kontrahentów PHU BIG S.A.: 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjne OMEGA, Pabianice, ul. Krochmalna 7,tel./faks , NIP , REGON , rachunek w banku KB , 2) Hurtownia Artykułów Chemicznych ADAR, Łódź, ul. Krótka 21, tel , faks , NIP , REGON , rachunek w banku BZ WBK ) uruchomić program finansowo-księgowy i otworzyć firmę PHU BIG S.A., 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję dopisywania danych do kartotek kontrahentów, 3) otworzyć kartotekę kontrahentów, 4) wprowadzić dane identyfikacyjne kontrahentów, 5) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A. Ćwiczenie 2 Wprowadź do kartoteki urzędów, w programie finansowo-księgowym dane dotyczące urzędów skarbowych i ZUS: 1) Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, ul. Zachodnia 47, Łódź, konto bankowe dotyczące CIT w NBP O/O Łódź ) Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, ul. Św. Teresy 105, Łódź, konto bankowe w NBP O/O Łódź ) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Łódź, ul Zamenhofa 2, konto bankowe w NBP O/O Łódź ) pracować w programie finansowo-księgowym, z firmą PHU BIG S.A., 12

14 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję dopisywania danych do kartotek urzędów, 3) otworzyć kartotekę urzędów, 4) wprowadzić dane identyfikacyjne urzędów, 5) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A. Ćwiczenie 3 Wprowadź do kartoteki pracowników w programie finansowo-księgowym dane opisujące pracowników PHU BIG S.A. 1) Jan Jacek Kowalski, syn Ryszarda i Marii, urodzony w Poznaniu , PESEL , NIP , tel , zamieszkały w Łodzi , ul. Słoneczna 6 m. 11, Drugi Urząd Skarbowy w Łodzi, pracownik posiada rachunek w PKO S.A. III O/Łódź ) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję dopisywania danych do kartotek pracowników, 3) otworzyć kartotekę pracowników, 4) wprowadzić dane identyfikacyjne pracowników, 5) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wpisać dane pracowników do kartotek programu finansowo-księgowego? 2) dane kontrahentów do kartotek programu finansowo-księgowego? 3) wprowadzać dane urzędów do kartotek programu finansowo-księgowego? 4) odszukać informacje w kartotekach programu finansowo-księgowego? 13

15 4.3. Plan kont i bilans otwarcia Materiał nauczania Plan kont obejmuje wykaz kont syntetycznych oraz kont analitycznych. Na kontach syntetycznych ujmuje się operacje dotyczące środków gospodarczych oraz źródeł ich finansowania. Z kont syntetycznych wynikają informacje, które wykazywane są w bilansie jednostki gospodarczej. Konta syntetyczne są kontami nadrzędnymi. Do wybranych kont syntetycznych mogą być prowadzone konta szczegółowe konta analityczne. Na kontach analitycznych obowiązuje tzw. zapis powtarzany, który polega na tym, że księgowanie na koncie analitycznym jest dokonywane po tej samej stronie, w tej samej kwocie, na podstawie tego samego dowodu, co na koncie syntetycznym, dla którego jest prowadzona analityka. W komputerowych programach finansowo-księgowych istnieje wzorcowy plan kont. Można go wybrać podczas rejestrowania w programie nowego podmiotu gospodarczego. Będzie on utworzony na podstawie informacji dotyczących formy własności, rodzaju działalności oraz stosowanego rachunku kosztów w jednostce gospodarczej. Wybrany wzorzec może podlegać modyfikacji, tzn. poprawianiu, usuwaniu, dodawaniu nowych kont, w celu dostosowania go do potrzeb firmy i przyjętych przez firmę zasad rachunkowości. Jeżeli zrezygnujemy z opcji automatycznego generowania planu kont, to będziemy musieli tworzyć go samodzielnie. Konta w planie kont opisane są przez następujące parametry: numer konta konta syntetyczne mają numery 3-cyfrowe i są podzielone na zespoły; pierwsza cyfra numeru danego konta wskazuje, do jakiego zespołu należy dane konto, nazwę konta wskazuje rodzaj operacji gospodarczej ewidencjonowanej na danym koncie, typ konta: bilansowe są uwzględniane w bilansie, salda tych kont zmieniają stan aktywów lub pasywów jednostki gospodarczej, wynikowe są uwzględniane w rachunku zysków i strat, służą do ewidencjonowania przychodów i kosztów jednostki gospodarczej, pozabilansowe nie są ujmowane w bilansie i rachunku zysków i strat, charakteryzują się zapisem jednostronnym, rozrachunkowe służą do ewidencji należności i zobowiązań, mogą wykazywać dwa salda, z których jedno wchodzi do aktywów bilansu, a drugie do pasywów bilansu. W planie kont można wykonać następujące operacje: dodać konto syntetyczne można utworzyć je w dowolnym momencie pracy z programem, dodać konto analityczne możemy je dodać do wskazanego konta syntetycznego, nie można dodawać kont analitycznych do kont, na których istnieją zapisy księgowe, do kont analitycznych można przyłączyć dane z kartotek lub samodzielnie wprowadzić numer i nazwę konta, usunąć konto program pozwoli na usunięcie konta, na którym nie było zapisów księgowych, sprawdzić obroty danego konta. Po dodaniu nowego konta bilansowego i rozrachunkowego do planu kont należy wskazać, w jakiej pozycji bilansu ma być ujmowane jego saldo. W przypadku kont wynikowych przypisujemy saldo konta do pozycji rachunku zysków i strat. 14

16 Bilans otwarcia Księgowanie operacji gospodarczych należy rozpocząć od wprowadzenia bilansu otwarcia. Zawiera on salda kont na początek roku obrotowego. Ręcznie wprowadzamy bilans otwarcia w pierwszym roku pracy z programem finansowo-księgowym. W kolejnych latach bilans otwarcia możemy wygenerować automatycznie przy otwieraniu nowego roku obrotowego. Zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej, bilans zamknięcia poprzedniego roku zostanie przeniesiony jako bilans otwarcia nowego roku obrotowego. Okno bilansu wyświetla wszystkie konta bilansowe zawarte w planie kont. Należy wprowadzić wartości tylko na te konta, które wykazują salda początkowe. W przypadku kont analitycznych wprowadzamy salda na konta najniższego poziomu analityki. Program sam oblicza salda kont nadrzędnych. Szczególnym rodzajem kont są konta rozrachunkowe. Ich salda początkowe są sumą nierozliczonych na początek roku obrotowego należności i zobowiązań. Przy wprowadzaniu sald na konta rozrachunkowe musimy wskazać typ rozrachunków, tzn. jakim saldem wprowadzić je do bilansu otwarcia (należności saldem Wn, zobowiązania saldem Ma). Po wprowadzeniu sald początkowych bilans otwarcia należy sprawdzić. Musi wystąpić zasada równowagi bilansowej, tzn. suma aktywów musi być równa sumie pasywów. Dopiero wówczas będzie możliwe zaksięgowanie bilansu otwarcia. Bilans otwarcia można wprowadzać i poprawiać aż do momentu jego zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu bilansu można jedynie przeglądać, dokonanie poprawek jest niemożliwe Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaką rolę w ewidencji księgowej pełni plan kont? 2. Jakie grupy kont zawiera plan kont? 3. W jakim celu stosujemy konta analityczne? 4. W jaki sposób tworzymy plan kont w programie finansowo-księgowym? 5. Jakie informacje są niezbędne, aby automatycznie wygenerować plan kont w programie księgowym? 6. Jakie informacje zawiera bilans otwarcia? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zmodyfikuj plan kont PHU BIG S.A. Dopisz konta analityczne do konta Usługi obce : usługi transportowe, usługi remontowe, usługi bankowe, pozostałe usługi. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję na temat modyfikowania planu kont, 3) otworzyć plan kont, 15

17 4) dodać konta analityczne, 5) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A. Ćwiczenie 2 Wprowadź bilans otwarcia PHU BIG S.A. Bilans sporządzony na dzień roku Aktywa Kwota Pasywa Kwota Środki trwałe budynki i lokale środki transportu Kasa Rachunek bieżący , , , , ,00 Kapitał zakładowy Wynik finansowy Rozrachunki z dostawcami zobowiązanie wobec , , , ,00 Rozrachunki z odbiorcami należność od ADAR Materiały 4 000, , ,00 OMEGA materiały biurowe 2 000,00 Towary ,00 Razem ,00 Razem ,00 W bilansie otwarcia występują rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, które powstały w poprzednim roku obrotowym. Wprowadź rozrachunki do bilansu otwarcia, podając następujące informacje: dla rozrachunków z odbiorcami: data płatności , data dokumentu , rozrachunki powstały na podstawie faktury VAT nr 126/2005, odsetki ustawowe, dla rozrachunków z dostawcami: data płatności , data dokumentu , rozrachunki powstały na podstawie faktury VAT nr 214/2005, odsetki ustawowe. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję na temat wprowadzania bilansu otwarcia, 3) otworzyć okno bilansu otwarcia, 4) wpisać salda początkowe podanych kont, 5) zapisać wprowadzone dane. 16

18 i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dopisać do planu kont konto analityczne? 2) wymienić czynniki kształtujące budowę planu kont w programie księgowym? 3) wprowadzić bilans otwarcia do programu księgowego? 4) wprowadzić rozrachunki w bilansie otwarcia? 5) zaksięgować bilans otwarcia? 17

19 4.4. Rejestry VAT Materiał nauczania Rejestry VAT związane są z podatkiem od towarów i usług. Są one pomocne przy rejestrowaniu dokumentów księgowych zawierających podatek VAT oraz pomagają kontrolować sposób naliczania podatku VAT. Programy finansowo-księgowe pozwalają prowadzić wiele rejestrów VAT. Typowe rejestry VAT możemy podzielić na: rejestry zakupu, rejestry sprzedaży, rejestry importu, rejestry eksportu. Użytkownik może tworzyć dowolną ilość rejestrów, zależnie od przyjętych zasad ewidencji w jednostce gospodarczej. Informacje przechowywane w rejestrach VAT są wykorzystywane przy tworzeniu deklaracji VAT. Program podczas tworzenia deklaracji uwzględnia wszystkie prowadzone rejestry VAT. Ze względu na informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji VAT-7, wśród ewidencji zakupu należy wyodrębnić rejestr zakupu środków trwałych. Będzie on gromadził kwoty podatku od zakupionych środków trwałych, w przypadku braku oddzielnego rejestru zakup środków trwałych będzie traktowany jako pozostałe zakupy i deklaracja VAT-7 zostanie sporządzona błędnie. Rejestry VAT pozwalają ewidencjonować dokumenty w podziale na stawki podatku VAT. Podczas wprowadzenia danych do rejestru program automatycznie nalicza kwoty podatku VAT oraz wartość brutto, stosując zaokrąglenia podane w ustawieniach programu. W rejestrach VAT wprowadzone dokumenty będą widoczne dopiero po ich zaksięgowaniu. Z rejestrem VAT powiązane są faktury zakupu i sprzedaży oraz faktury korygujące. Wprowadzając do rejestrów dane z faktur korygujących, należy przyjąć jednolity sposób wprowadzania kwot. Kwoty podwyższające wartość faktury należy wpisać ze znakiem +, a kwoty obniżające ze znakiem -. Definiując nowy rejestr w programie finansowo-księgowym, musimy określić następujące parametry: nazwę rejestru wpisujemy pełną nazwę, np. faktury VAT (sprzedaż), typ rejestru wybieramy rejestr zakupu lub rejestr sprzedaży, rodzaj dokumentowanej transakcji np. zakup środków trwałych, ewidencja korygująca zaznaczenie tego pola decyduje o tym, czy rejestr ma pojawiać się przy wypełnianiu dokumentów korygujących. Operację dodawania rejestrów VAT w programie finansowo-księgowym należy dokładnie przemyśleć, gdyż zmiany definicji są niemożliwe po wprowadzeniu pozycji dokumentów do rejestrów. Zapisy wprowadzamy do rejestru z pozycji dodawania dokumentu zakupu lub sprzedaży. W oknie dokumentu będzie aktywna zakładka Rejestr lub VAT Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki jest cel prowadzenia rejestrów VAT w programie finansowo-księgowym? 2. Jakie typy rejestrów można wyróżnić w programie finansowo-księgowym? 3. Jakie informacje należy podać definiując w programie finansowo-księgowym rejestr VAT? 18

20 4. Dlaczego wśród rejestrów zakupów VAT należy wyodrębnić rejestr zakupu środków trwałych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zdefiniuj w firmie PHU BIG S.A. rejestry zakupów VAT: towarów krajowych, środków trwałych. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję na temat definiowania rejestrów VAT, 3) otworzyć kartotekę rejestrów, 4) dodać nowe rejestry, 5) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A. Ćwiczenie 2 Zdefiniuj w firmie PHU BIG S.A. rejestry zakupów VAT dla faktur korygujących dotyczących zakupów towarów krajowych. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) otworzyć kartotekę rejestrów, 3) dodać nowe rejestry, zaznaczając opcję dotyczącą korekty, 4) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A. Ćwiczenie 3 Zdefiniuj w firmie PHU BIG S.A. rejestry sprzedaży VAT dla faktur zwykłych i korygujących. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) otworzyć kartotekę rejestrów, 3) dodać nowe rejestry, 4) zapisać wprowadzone dane. 19

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość dla WINDOWS

Finanse i Księgowość dla WINDOWS System Zarządzania SYMFONIA Finanse i Księgowość dla WINDOWS Wersja 5.1 Copyright 1993-20013MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu komputerowego kadrowo- -płacowego 341[03].Z3.02

Zastosowanie programu komputerowego kadrowo- -płacowego 341[03].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Magdalena Tomczak Zastosowanie programu komputerowego kadrowo- -płacowego 341[03].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program KH KSIĘGA HANDLOWA Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Część pierwsza Finanse i Księgowość dla DOS Część druga Dokumentacja techniczna RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2010 Oprogramowanie dla małych i średnich firm WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo