Moduł Finanse i Księgowość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł Finanse i Księgowość"

Transkrypt

1 Moduł Finanse i Księgowość

2 STREAM soft Wersja

3 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu Obsługa okien Konfiguracja, ustawienia Kolejność czynności podczas wdraŝania modułu Ikony i skróty klawiszowe Procedury instalacyjne modułu Instalacja wersji demonstracyjnej Instalacja wersji jednostanowiskowej Instalacja wersji sieciowej Instalacja serwera bazy danych Przygotowanie do uruchomienia systemu Konfiguracja stanowiska Wgrywanie nowego pliku licencji PCBIZNES PRO/PRESTIś Aktualizacja systemu Drukowanie dokumentów 53 Część II Obsługa oprogramowania Słowniki Wzorzec planu kont Spis analityki planu kont Definicje dokumentów Grupy księgowe Kontrahenci, pracownicy, właściciele Spis kartotek kosztowych Powiązania kont Powiązania grup rozrachunkowych Formuły Słowniki systemowe Stawki VAT. Ewidencja VAT Waluty. Tabele kursowe Sposoby naliczania odsetek Grupy rozrachunków Rodzaje planów kont Jednostki organizacyjne 86 3

4 STREAM soft 2.7 Grupy KŚT Banki Kraje Rodzaje grup kontrahentów Grupy kontrahentów Cechy kontrahentów Rodzaje słowników Słowniki GM i inne moduły Dokumenty Rejestracja dokumentów sprzedaŝy i zakupu Rejestracja dokumentów SAD Dokumenty źródłowe i księgowe Definicje dekretów Polecenia księgowania Import (eksport) danych do poleceń księgowania standardowy Import z programów zewnętrznych Faktury wewnętrzne do zakupu Zestawienia Zestawienia okresowe Zestawienia stanów i obrotów kont Zestawienia stanów i obrotów kont księgi głównej Zestawienia obrotów kont wg parametrów Zestawienia stanów i obrotów kont sumowane wg poziomów Kalkulator kont Zestawienia stanów i obrotów kont analitycznie Zestawienia stanów i obrotów kont wg kont przeciwnych Raport konta Lista pozycji źródłowych Zestawienia miesięczne i roczne Zestawienia obrotów kont Zestawienia obrotów kont księgi głównej BudŜetowe Zestawienia dla kont. Zestawienia dla kont definiuj Zestawienia uŝytkownika Deklaracje UE Formularze definiowane Zestawienia definiowane Rejestry VAT Zestawienie luk w numeracji księgowej RóŜnice pomiędzy kursami dla podatku dochodowego Automaty Automatyczne polecenia księgowania Międzyokresowe rozliczenia kosztów Przeksięgowania Rozdzielniki kosztów Automaty do kont (tzw. 4 na 5) 153 4

5 Finanse i Księgowość 6.6 Grupowe operacje dla automatów Wzory Operacje Otwieranie/zamykanie miesięcy i lat księgowych Operacje roczne. Wprowadzenie bilansu otwarcia BudŜetowanie Formularze Wzory i formuły dla formularzy Ustawienia podatkowe Parametry 171 Część III Moduł Rozrachunki Informacje wstępne Konfiguracja, ustawienia NaleŜności i zobowiązania Kasa, Bank, Inne. Terminal płatniczy Dokumenty rozliczone Wszystkie dokumenty Przelewy Elektroniczny import wyciągów bankowych Noty odsetkowe Kompensaty Przeniesienia rozrachunków Bilans otwarcia naleŝności i zobowiązań Rozliczanie zaliczki pracownika Rozliczanie delegacji pracownika Import wyciągów bankowych Słowniki systemowe w module Rozrachunki Zestawienia Zestawienia dokumentów z Kasa, Bank, Inne Zestawienia dokumentów wg kontrahenta Zestawienie dokumentów wg kont księgowych Zestawienie przekroczenia terminów płatności dokumentów rozliczonych Zestawienie przekroczenia terminów płatności aktualnych dokumentów nierozliczonych Rozliczenie przedstawicieli handlowych Rozliczenie miejsc sprzedaŝy Zestawienia definiowane i proceduralne 220 5

6 STREAM soft 17.9 Stan rozrachunków na dowolny dzień RóŜnice kursowe 221 Część IV Moduł Administratora Informacje wstępne Słowniki Firmy Grupy uŝytkowników UŜytkownicy Stanowiska Reguły haseł Administracja Archiwizacja Dearchiwizacja Reorganizacja bazy danych Sprawdzanie spójności bazy danych Uruchamianie skryptu Grupowe operacje na bazach danych Parametry bazy danych Statystyki bazy danych Konfiguracja połączenia z serwerem Parametry serwera Log serwera Operacje na licencji Rejestry Blokady Rejestr logowania Rejestr operacji System Konfiguracja systemu Konfiguracja rejestru operacji Czyszczenie rejestru operacji Kasowanie dokumentów z urządzeń zewnętrznych 250 Zaawansowane rozwiązania dostępne tylko w wersji PRESTIś 251 Zakończenie 252 6

7 Finanse i Księgowość Słowo wstępne Przedsiębiorstwa i organizacje XXI wieku, starając się dostosować do zmiennego otoczenia rynkowego, poszukują nieustannie odpowiednich narzędzi, które pomogłyby im zwiększać elastyczność, doświadczenie i profesjonalizm działania. Równocześnie oczekują, Ŝe będą one spełniały ich konkretne wymagania i podkreślały zarazem specyfikę funkcjonowania - wyróŝniającą spośród wielu uczestników rynku. Tymi narzędziami są systemy ERP, czyli zintegrowane zbiory modułów (aplikacji) słuŝące do planowania zasobów przedsiębiorstwa.. Odpowiedni wybór systemu, a następnie jego poprawne wdroŝenie w znacznym stopniu przyczynia się do sukcesów firmy. WdroŜenie zaleŝne jest zarówno od oprogramowania, jak i od gotowości organizacyjnej firmy na implementację systemu. WaŜną rolę odgrywa równieŝ struktura przedsiębiorstwa oraz zaangaŝowanie kierownictwa i pracowników. Aby dokonać trafnego wyboru, naleŝy zastanowić się, jakie są nasze oczekiwania w stosunku do systemu i jakie problemy zamierzamy z jego pomocą rozwiązywać. Szukając odpowiedniego oprogramowania powinniśmy zwrócić uwagę m.in. na: łatwość instalacji i obsługi, moŝliwość rozszerzeń systemu, funkcjonalność i elastyczność, parametryzację i modyfikację, przyjazny interfejs, łatwość i moŝliwość aktualizacji. Oceniamy nie tylko sam produkt, ale takŝe kwestie dotyczące serwisowania, modyfikacji, instalacji, dokumentacji, standaryzacji, kontroli, itp. Oprócz tego dobrze jest sprawdzić jak długo istnieje firma, od której zamierzamy kupić taki system, zorientować się, jaką ma wiedzę i doświadczenie w jego projektowaniu, ile było wdroŝeń jej oprogramowania. Odpowiednie zbilansowanie tych wszystkich czynników umoŝliwi wybór systemu, który najlepiej będzie wspomagał codzienną pracę firmy. Wszystkie wyŝej wymienione cechy posiadają systemy tworzone przez firmę STREAM soft. Przeszły one ponad 15-letnią drogę rozwoju, przez co stały się: maksymalnie elastyczne, logiczne i ergonomiczne, łatwe w obsłudze, dostosowane do wymagań klienta juŝ na etapie ich wdroŝenia. Główne produkty firmy stanowią: Pakiet PCBIZNES - adresowany do grupy odbiorców pracujących w środowisku Windows i rozliczających się za pomocą księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu 7

8 STREAM soft ewidencjonowanego. Jest to spójna i kompletna oferta dla mniejszych firm handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz biur rachunkowych. PCBIZNES PRO zintegrowany, modułowy system przeznaczony dla firm rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Moduły systemu wyposaŝone są w opcje, pozwalające na kompleksowe zarządzanie róŝnymi szczeblami przedsiębiorstwa. Ergonomiczne i łatwe w obsłudze, profesjonalnie rozwiązują złoŝone problemy uŝytkowników. PCBIZNES PRESTIś wielomodułowy system klasy ERP, zalecany dynamicznie rozwijającym się firmom, poszukującym bardziej zaawansowanych rozwiązań. UmoŜliwia optymalne wykorzystanie zasobów oraz pełną kontrolę procesów biznesowych. Tworzy uporządkowany i przejrzysty obraz całego przedsiębiorstwa, automatyzuje pracę i usprawnia przepływ informacji. Specjaliści z dziedziny informatyki, ekonomii, prawa gospodarczego i rachunkowości pracują nad tym, aby produkty STREAM soft były nowoczesne, dostosowane do zmieniających się przepisów prawnych i rosnących wymagań klienta. Na stronie internetowej firmy znajdują się, gotowe do pobrania, wersje demonstracyjne systemów. 8

9 Finanse i Księgowość Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 1. Przeznaczenie modułu Moduł Finanse-księgowość jest programem wspomagającym pracę działu księgowości oraz biur rachunkowych. MoŜna go równieŝ wykorzystać w jednostkach budŝetowych. Został napisany z myślą o uŝytkowniku nie posiadającym wiedzy informatycznej, wymagana jest natomiast wiedza merytoryczna z zakresu księgowości. Program pracuje w systemie operacyjnym Windows 98/ME/NT/2000/XP z zachowaniem standardów obowiązujących w tym środowisku. Do przechowywania danych zastosowano nowoczesną bazę SQL i trójpoziomową technologię klient-serwer, która pozwala na zainstalowanie serwera bazy danych na platformach Windows i Linux. Moduł Finanse i Księgowość umoŝliwia m.in: Prowadzenie ksiąg handlowych wraz z ewidencją pozabilansową na kontach wielowalutowych. Kontrolę zobowiązań i naleŝności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników). Tworzenie kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, uzgodnienia sald. Prowadzenie kas i banków, tworzenie raportów kasowych, bankowych, innych. Ewidencję, wydruk lub nadruk przelewów (m.in. do ZUS, US) oraz dowodów wpłaty; moŝliwość przelewów elektronicznych. Rejestrację zakupów i sprzedaŝy opartą o definiowane wzorce dekretów. Sporządzanie rejestrów VAT. Pełną integrację z pozostałymi modułami systemu PCBIZNES PRO i PRESTIś. Automatyczne naliczanie róŝnic kursowych. Rozliczenie firmy, drukowanie deklaracji PIT-5, CIT-2, VAT-7, F-01/I-01, na oryginalnych formularzach. Tworzenie rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku kosztów. Definiowanie okresów obrachunkowych. Prowadzenie wielu firm w wersji dla biur rachunkowych. Ochronę danych poprzez system haseł i praw dostępu. 9

10 STREAM soft Tworząc program uzyskano między innymi: Zgodność z ustawą o rachunkowości, dzięki projektowi wykonanemu przez polskich analityków, projektantów, programistów i konsultantów z dziedziny prawa gospodarczego i rachunkowości; DuŜą elastyczność programu, dzięki budowie planu kont lub struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa; Prostotę obsługi, moŝliwość konfiguracji i zmian dokonywanych przez uŝytkownika w zaleŝności od upodobań; Spójność struktury danych, poprzez zastosowanie procedur kontrolujących kompletność transakcji; Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów. 2. Budowa modułu Moduł Finanse-księgowość jest integralną częścią systemów PCBIZNES PRO i PRESTIś. Oprócz niego, w skład systemu, wchodzą następujące moduły: Gospodarka magazynowa; Zarządzanie kontaktami CRM; Rozrachunki; Kadry i płace; Środki trwałe; WyposaŜenie; Produkt; Serwis; Raporty i formularze; Zarządzanie produkcją. Ogólna budowa programu jest identyczna jak budowa pozostałych modułów składających się na system PCBIZNES PRO i PRESTIś: menu programu (główne), pasek (panel) ikon programu, obszar roboczy, pasek statusu programu, okno aktywne NaleŜy tu podkreślić, Ŝe opcje menu głównego kaŝdego modułu moŝna podzielić na stałe, czyli te, które w kaŝdym z nich są takie same oraz zmienne - charakterystyczne dla natury danego modułu. Stałe to zawsze moduł, słowniki, zestawienia, operacje, system, okno i pomoc. 10

11 Finanse i Księgowość Menu programu (główne) w module stanowią: 1. Moduł pozwala w dowolnej chwili, za pomocą opcji Zmiana modułu, na przełączanie się między modułami. Opcja moduł nie będzie widoczna (aktywna), jeśli uŝytkownik zakupił lub przydzielono mu licencję na jeden moduł. 2. Dokumenty są specyficzne dla kaŝdego modułu. 3. Rozrachunki zapewnia uŝytkownikowi dostęp do naleŝności, zobowiązań, kasy, banku i innych dokumentów związanych z rozrachunkami. 4. Słowniki - definiuje się w nich kontrahentów, pracowników, właścicieli oraz wprowadza wszystkie potrzebne, do pracy z programem, dane firmy. Ich prawidłowe załoŝenie gwarantuje poprawność korzystania z programu i znacznie automatyzuje pracę. 5. Zestawienia moŝliwe jest wykonywanie róŝnego rodzaju zestawień, sprawozdań finansowych. 6. Automaty stworzone w celu usprawnienia pracy z systemem. 7. Operacje opcja ta pozwala na otwieranie/zamykanie miesięcy rozrachunkowych i lat. 8. System daje uŝytkownikowi moŝliwość dokonywania zmian m.in., w wyglądzie programu, w ustawieniach. 9. Okno uŝytkownik moŝe włączać/wyłączać pasek ikon, ustawiać na pasku te ikony, które chciałby mieć zawsze widoczne i łatwo dostępne. Pozwala na przełączanie w oknie roboczym okien aktywnych. 10. Pomoc niezbędna w zdobywaniu wiedzy o systemie i sprawności poruszania się w nim. Pasek ikon programu znajduje się pod menu programu i zawiera przyciski z najczęściej uŝywanymi funkcjami. O tym jakie przyciski będą na pasku moŝe zdecydować sam uŝytkownik. Aby je dodać lub usunąć naleŝy kliknąć Okno Ustaw ikony. Za pomocą tej opcji moŝna równieŝ całkowicie wyłączyć pasek ikon lub włączyć go ponownie. Obszar roboczy jest to szara przestrzeń pomiędzy paskiem ikon a paskiem stanu, w którym pojawiają się aktywne okna programu. Pasek statusu programu znajduje się na dole okna programu. Zawiera wybrane informacje. Patrząc od lewej strony paska mamy: nazwę firmy, w której aktualnie pracuje uŝytkownik, nazwisko i imię zalogowanego operatora, wersję programu i numer licencji. Okno aktywne (aktualnie otwarte) jest to okno, w którym uŝytkownik będzie pracował. Wyświetla się w obszarze roboczym. Podświetlone jest niebieskim paskiem. Pasek ikon aktywnego okna zawiera ikony wyświetlające się przy uruchomieniu okna, w którym zamierzamy aktualnie pracować. NajeŜdŜając kursorem myszki na kaŝdą z nich, wyświetla się informacja, do czego słuŝy i jaki jest skrót klawiszowy, jeśli go posiada. Siatka danych zawartość aktywnego okna wyświetlająca się w układzie tabelarycznym. 11

12 STREAM soft Okno programu: Okno aktywne: 12

13 Finanse i Księgowość Schemat funkcjonowania modułu finansowo-księgowego: Zasadniczy element modułu finansowo - księgowego stanowią Dokumenty źródłowe. Tworzą je wszystkie dokumenty przychodzące z róŝnych obszarów firmy. W trakcie przetwarzania, z dokumentów źródłowych powstają dokumenty księgowe i dokumenty nie podlegające księgowaniu. Program umoŝliwia wykonanie zaawansowanych zestawień, raportów i formularzy w oparciu o dokumenty źródłowe i księgowe. 13

14 STREAM soft 3. Obsługa okien W module Finanse i księgowość istnieją cztery sposoby wywoływania poszczególnych opcji w oknach do przeglądania danych i w niektórych oknach edycyjnych: 1. Poprzez kliknięcie myszką na odpowiedniej ikonie lub przycisku. 2. Poprzez wybranie opcji z menu programu. 3. Poprzez wybranie opcji z menu kontekstowego (podręcznego) prawego klawisza myszki. 4. Poprzez skrót klawiszowy. W systemie okna moŝna wyświetlać w róŝnym układzie. UŜytkownik sam decyduje, które ustawienie będzie mu najbardziej odpowiadało. Zarządzanie oknami moŝliwe jest poprzez opcję Widok, którą udostępniamy klikając prawym klawiszem myszki w siatce danych aktywnego okna lub lewym klawiszem, za opcją menu głównego Pomoc ( UWAGA! Nie jest to regułą dla wszystkich okien): ŚcieŜka dostępu: Moduł Rozrachunki Rozrachunki NaleŜności i zobowiązania UWAGA! Prawy klawisz myszki (inaczej menu kontekstowe), uŝyty w róŝnych częściach okna, nie zawsze wyświetli takie same opcje jak prezentowane w powyŝszym oknie. 14

15 Finanse i Księgowość Opcja Widok ma wbudowane własne menu: Znacznik ٧ włącza / wyłącza funkcję np. ukrywa pasek ikon lub uaktywnia. Znacznik informuje, Ŝe moŝna wybrać jedną opcję z kilku dostępnych. Jeśli szczegóły będą u dołu, to nie mogą być jednocześnie teŝ z prawej strony. Zaznaczając Kolumny w tabeli lub Kolumny w Szczegółach wyświetli się widok: RóŜnica między tymi opcjami, polega na tym, Ŝe klikając na Kolumny w tabeli dołoŝymy wybraną kolumnę do tej części okna, w której wyświetla nam się zawartość w postaci siatki danych, a wybierając Kolumny w Szczegółach zmienimy kolumny w części okna, w której wyświetlają się szczegóły. Bezpośredni dostęp do tych opcji moŝna uzyskać za pomocą przycisku umieszczonego w pasku ikon aktywnego okna UWAGA! Opcja Kolumny w tabeli posiada ograniczenie, które uniemoŝliwia wybór więcej niŝ 100 kolumn. Ponadto, uniemoŝliwiono w systemie przerzucenie kolumn wymaganych (takich, które 15

16 STREAM soft myszą być wyświetlane) z kolumn wybranych z powrotem do kolumn dostępnych. Dodatkowo uŝytkownik moŝe zobaczyć ilość kolumn wybranych (w wyświetlanym przypadku jest ich 14). PoniŜej zaprezentowane są przykłady róŝnego sposobu wyświetlania okien w systemie. Na przykład okno NaleŜności i zobowiązania moŝna wyświetlać w takim układzie, gdzie Szczegóły znajdują się w dolnej części: lub w takim, w którym lista Szczegółów wyświetlana jest z prawej strony: 16

17 Finanse i Księgowość albo w takim, w którym panel Szczegóły nie jest widoczny: Zarządzać oknami moŝna takŝe poprzez opcję menu programu Okno, za pomocą takich funkcji jak: 1. Sąsiadująco otwartych jest równocześnie kilka okien w układzie poziomym: 17

18 STREAM soft Pomimo, Ŝe otwartych moŝe być kilka okien, aktywne jest tylko jedno podświetlone niebieskim paskiem. Przełączamy się między nimi, klikając myszką na Ŝądanym oknie. 2. Kaskada układ okien prezentowany poniŝej: 3. Poprzednie, następne pozwalają na przełączanie się między otwartymi oknami. Chwytając kursorem myszki na obramowania okien skalowalnych, dowolnie je zwęŝamy lub rozciągamy. Podobnie jest z obramowaniem kolumn w siatce danych. NajeŜdŜając kursorem myszki na linie graniczne kolumn, wyświetla się znacznik rozdzielacza kolumn Klikając na niego moŝna rozciągać kolumnę na dowolną długość. Pozwala to uzyskać pełniejszą czytelność danych. Wciskając lewy przycisk myszki i równocześnie przytrzymując kursor myszki w nagłówkach wybranych kolumn siatki danych, moŝna zmieniać kolejność ich ustawienia, przesuwać jedne przed drugie. W aktywnym oknie, uŝytkownik wypełnia niektóre pola poprzez ręczne wpisanie danych, a inne poprzez wprowadzenie danych ze zdefiniowanego wcześniej słownika. Połączenie ze słownikiem moŝliwe jest za pomocą specjalnego przycisku. UmoŜliwia on realizowanie jednej lub kilku funkcji, np. funkcja wyboru ze słownika, czyszczenia pola (usuwania danych), pokazywania zawartości, zapisywania dokumentu, itp. 18

19 Finanse i Księgowość Kliknięcie myszką na przycisk spowoduje rozwinięcie menu dostępnego pod nim. MoŜe się ono składać z dwóch lub więcej opcji. <F6>, <F2>, <F7> i <Del> to skróty, które pozwalają wywołać daną opcję przy uŝyciu klawiatury. W systemie dostępna jest opcja, która umoŝliwia skopiowanie pojedynczego, zaznaczonych lub wszystkich wierszy, wraz z opisem kolumn oraz przeniesienie danych do wybranego programu, np. do arkusza kalkulacyjnego lub do edytora tekstu, z zachowaniem układu kolumn. Opcja ta jest dostępna poprzez kombinację klawiszy <Ctrl+C>: Po przeniesieniu do arkusza kalkulacyjnego, skopiowane dane wyglądają tak jak na poniŝszym oknie: W pasku statusu okna, z prawej strony, w dolnej części, znajduje się ikona. Po kliknięciu na nią lub skorzystaniu z kombinacji klawiszy <Ctrl+Alt+W>, pojawi się menu z moŝliwością wybrania okna, spośród aktualnie włączonych okien w systemie: 19

20 STREAM soft W menu głównym Okno, dostępna jest opcja Panel listy okien widoczny. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, to w dolnej części okna programu, wyświetla się panel z zakładkami, pokazujący aktualnie włączone okna w systemie. Po kliknięciu na wybrane zakładki, moŝna się łatwo przełączać pomiędzy oknami: 20

21 Finanse i Księgowość UŜytkownik programu moŝe włączyć lub wyłączyć panel listy okien i pasek ikon głównego okna programu za pomocą opcji znajdujących się w menu podręcznym dostępnym po kliknięciu prawym klawiszem myszki na pasek ikon programu. 4. Konfiguracja, ustawienia... UŜytkownik moŝe dokonywać zmiany ustawień w systemie. SłuŜy do tego opcja menu głównego System Konfiguracja: ŚcieŜka dostępu: System Konfiguracja Ustawienia Księgowość Ustawienia W lewej części okna, wyświetla się struktura drzewa danych, a w prawej lista dostępnych parametrów. Okno to dla wszystkich modułów wygląda identycznie. Zadaniem Konfiguracji jest ustawienie poszczególnych opcji systemu tak, aby moŝliwie najbardziej zautomatyzować codzienną pracę uŝytkownika. Dla modułu Finanse i księgowość, w Konfiguracji naleŝy ustawić następujące grupy opcji: 1. Kontrahenci w tej grupie znajdują się parametry ustawień dotyczące kontrahentów: 1.1. Wartości domyślne - podpowiada dane podczas zakładania nowego kontrahenta: 21

22 STREAM soft Miejscowość - jest podstawiana podczas wprowadzania danych kontrahenta na zakładce Podstawowe w następujące pola: miejscowość, powiat, poczta, gmina. Województwo podstawiana tylko do pola województwo w zakładce Podstawowe. Podpowiadane wartości mają za zadanie przyspieszenie dodawania kontrahentów do bazy. W ramach opcji Wartości domyślne moŝna równieŝ skonfigurować Warunki sprzedaŝy: Wprowadzone dane będą podstawiane na zakładce Warunki sprzedaŝy przy zakładaniu nowego kontrahenta. UŜytkownik nie musi ustawiać warunków sprzedaŝy, gdy dla większości kontrahentów są one identyczne. Wystarczy wówczas określić odpowiednio warunki w opcji Słowniki Definicje dokumentów. Wtedy, tylko dla nielicznych kontrahentów wprowadzamy inne dane bezpośrednio podczas zakładania kontrahenta. Dane kontrahenta mają zawsze większy priorytet od danych z definicji dokumentów. W ramach opcji Wartości domyślne ustawiamy takŝe odpowiednie limity dla kontrahentów: Ustawienia limitów są widoczne na zakładce Limity, Blokady w oknie Kontrahent. UŜytkownik nie musi ich wypełniać w przypadku, gdy, dla większości kontrahentów nie będzie stosować limitów. Jeśli przekroczone zostaną limity kredytowe, to podczas próby wystawienia dokumentów kredytowych, system wyświetla komunikat, w którym informuje, Ŝe wystawianie tych dokumentów zostało zablokowane. Dla kontrahenta, który przekroczył limity moŝna wystawiać dokumenty wtedy, gdy zapłacono gotówką za towar. 1.2 Edycja opcja umoŝliwia ustawienie zakresu automatycznej numeracji kontrahentów oraz zakresu oddzielnego dla kaŝdego stanowiska: 22

23 Finanse i Księgowość Jeśli opcja Wymuś dane teleadresowe kontrahenta jest włączona, to podczas edycji danych kontrahenta, wymagane do uzupełnienia stają się pola z zakładki Podstawowe: Miejscowość, Kod, Poczta, Ulica. Ponadto w Edycji kontrahenta moŝna wprowadzić warunki, na podstawie których system będzie sprawdzał czy moŝna dla danego kontrahenta włączyć status Kontrahent handlowy. Dla statusu Kontrahent handlowy moŝna ustawić następujące warunki: UWAGA! Parametr Wypełniono ankietę dostępna tylko w wersji PRESTIś. W Edycji kontrahenta moŝna równieŝ włączyć niezerowe limity dla danego kontrahenta, które będzie moŝna wprowadzić podczas edycji kontrahenta, gdy spełniony zostanie określony w konfiguracji warunek lub warunki (takie same jak dla statusu Kontrahent handlowy): UWAGA! Parametr Wypełniono ankietę dostępna tylko w wersji PRESTIś. Operator systemu ma moŝliwość zablokowania ręcznego wprowadzania numeru kontrahenta. W takim przypadku system będzie automatycznie nadawał numer. Aby zablokować ręczne 23

24 STREAM soft wprowadzanie numeru kontrahenta, naleŝy w edycji kontrahenta włączyć opcję Zablokuj ręczne wprowadzanie numeru kontrahenta. 2. Księgowość» Ustawienia: Długość syntetyki konta - podczas edycji Wzoru planu kont (Słowniki Wzorzec planu kont), przy wprowadzaniu konta, program automatycznie podzieli konta na syntetykę o długości w/w parametru. Przy zamykaniu miesiąca przenumeruj Dziennik jeśli pozycje Dziennika, z róŝnych przyczyn, nie zachowały chronologii numeracji, to moŝna, za pomocą tej opcji, przenumerować Dziennik. Przy księgowaniu nie nadawaj numeru Dziennika zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji, pozwala uŝytkownikowi na nadanie numeru dziennika w innym momencie niŝ podczas księgowania. W zestawieniach do kolumny Narastająco dodawaj Bilans Otwarcia (BO) - zestawienia stanów i obrotów kont zawierają obroty (narastające) od początku roku i do nich moŝna dodać BO. Krąg kosztów krąg kosztów powstaje wtedy, gdy koszty z danego dokumentu są księgowanie równocześnie na kilku kontach. Jeśli wystąpią niezgodności w kręgu kosztów, to program pokaŝe, Ŝe dokument jest błędny. UŜytkownik moŝe na kilka sposobów kontrolować krąg kosztów: o Nie sprawdzaj nie sprawdzamy poprawności kręgu kosztów; o Sprawdzaj i wykazuj błąd opcja sprawdza poprawność i wykazuje błąd; o Sprawdzaj i ostrzegaj opcja sprawdza poprawność i ostrzega o błędach; o Sprawdzaj bez 6 opcja sprawdza krąg kosztów z wyjątkiem zespołu kont 6 ; Drukuj tylko widocznych w Słownikach pracowników są to najczęściej aktualni pracownicy firmy, wszyscy, dla których zaznaczono opcję Pracownik widoczny w słownikach. MoŜliwość pamiętania kont z powiązań w dekretacji opcja ta umoŝliwia zapamiętanie analityk z kont w powiązaniach i wykorzystanie ich w dalszej części dekretacji. W nagłówki definicji dekretu naleŝy dodatkowo zaznaczyć Pamiętaj analityki z powiązań w obrębie dokumentu. Dopuszczaj litery we wzorze planu kont zaznaczenie tej opcji umoŝliwi uŝytkownikowi wprowadzanie liter do stałej części konta, w której określany jest jego numer: 24

25 Finanse i Księgowość Kontrahentów bez działalności dekretuj na konto kontrahenta jednorazowego - ustawienie w konfiguracji umoŝliwiające księgowanie wszystkich kontrahentów, którzy nie prowadzą działalności na konto kontrahenta jednorazowego. Dodaj zakładkę z pozycjami ze wszystkich rodzajów planów kont na okienku poleceń księgowania w oknie Polecenia księgowania widoczne są dwie zakładki: Bilansowe i Pozabilansowe. Po włączeniu tej opcji w konfiguracji, pojawi się trzecia zakładka Wszystkie, która wyświetli spis wszystkich księgowań razem (bilansowych i pozabilansowych) dla całego dokumentu. 3. Księgowość» Rejestracja sprzedaŝy/zakupu Konta, dla których zapisywać do rejestru VAT - w to pole wprowadza się konta, które są typowe dla VAT. Konta naleŝy oddzielić od siebie za pomocą przecinków. Miejsce sprzedaŝy dla powyŝszych dokumentów - określić miejsca sprzedaŝy (Główne), dla powyŝszych dokumentów. Miejsce zakupu dla powyŝszych dokumentów - określić miejsca zakupu (Główne), dla powyŝszych dokumentów. Dokumenty kosztowe w rozbiciu na magazyny opcja ta umoŝliwia dokonanie wyboru magazynu podczas wystawiania dokumentu kosztowego. Księguj dokumenty sprzedaŝy według daty sprzedaŝy jeśli nie zaznaczymy tej opcji, to dokumenty będą księgowane w systemie według daty wprowadzenia. W pozycjach kosztowych wpisuj ilość zaznaczenie tej opcji umoŝliwia w kartotekach kosztowych określenie ilości towarów zakupionych. Po edycji dok. sprzedaŝy, zakupu pokazuj rozliczenia włączenie tej opcji w konfiguracji spowoduje to, Ŝe po edycji dokumentu sprzedaŝy lub zakupu (poprawianie dokumentu, modyfikacja), system wyświetli okno rozliczeń dla danego dokumentu. Przy wchodzeniu do rejestracji zawsze pytaj o miejsce - włączenie tej opcji w konfiguracji spowoduje to, Ŝe system przy kaŝdorazowym wejściu do Rejestracji zakupu lub Rejestracji sprzedaŝy, zapyta się o miejsce sprzedaŝy lub zakupu. Dopiero po wybraniu odpowiedniego miejsca, uŝytkownik systemu będzie mógł pracować w rejestrze sprzedaŝy lub zakupu. 4. Księgowość» Ustawienia walutowe: Informuj, gdy brak kursu na dany dzień po zaznaczeniu tej opcji, system będzie informował uŝytkownika o tym, Ŝe na dany dzień kurs waluty nie jest podany. Tabela kursowa uŝytkownik ustawia obowiązującą systemie tabelę kursową. Jeśli w menu Słowniki» Słowniki systemowe zostało zdefiniowane kilka tabel, to uŝytkownik w konfiguracji, w polu Tabela kursowa, będzie miał ich listę. Rodzaj kursu uŝytkownik wybiera rodzaj kursu, po jakim będą przeliczane dokumenty walutowe. MoŜna zaznaczyć kurs średni, kurs zakupu lub kurs sprzedaŝy. 5. Księgowość» Deklaracje: Obliczaj kwoty w deklaracji VAT-7 z Rejestru VAT (znajdującego się w Zestawieniach) - powoduje automatyczne wyliczanie, przez program, kwot do 25

26 STREAM soft deklaracji z ewidencji VAT. Jeśli parametr ten jest wyłączony, to naleŝy samemu zdefiniować kwoty do deklaracji VAT; Nie wliczaj zakupów opodatkowanych stawką 0% w deklaracji VAT 7 - zakupy opodatkowane stawką 0%, nie będą wliczane do deklaracji VAT, po zaznaczeniu tej opcji; Nie drukuj zer na formularzach: Bilans, Formularz kosztów, Rachunek zysków i strat - oznacza to, Ŝe pola (na formularzach), których wartość wynosi zero będą drukowane jako pola puste. 6. Księgowość» Księgowanie do Ala 2000: Obsługa księgowania do Ala 2000 obsługa księgowania do Ala 2000 będzie moŝliwa, jeśli uŝytkownik zaznaczy tę opcję w Konfiguracji systemu. Automatycznie po zaznaczeniu uaktywnią się pola Katalog poleceń księgowania i Data ostatniego księgowania. 7. Księgowość» Import: Dostępne rodzaje importów do poleceń księgowania: Import danych do poleceń księgowania standardowy jeśli uŝytkownik chce, aby system obsługiwał importy, to powinien zaznaczyć tę opcję w konfiguracji, w ustawieniach księgowych. Program zew. przygotowujący paczkę wskazany program jest uruchamiany przed importem paczki i moŝe zostać wykorzystany do stworzenia nowej paczki z dowolnych danych lub poprawienia istniejącej. Program moŝe być dowolną aplikacją pracującą w systemie Windows o nazwie spełniającej maskę PK_*.*. Import z programów zewnętrznych zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji powoduje, Ŝe w menu głównym Dokumenty Import do poleceń księgowania standardowy pojawia się opcja Import z programów zewnętrznych. Opcja ta zastąpiła takie importy jak: o Import danych do poleceń księgowania z KKH (DOS); o Import danych do poleceń księgowania z GM (DOS); o Import poleceń księgowania z pliku tekstowego; o Import danych do poleceń księgowania z KOR (DOS). Import danych z programu Aga 2000 (program kadrowo płacowy) poprawność importowanych danych sprawdzana jest przed zapisem do bazy. Jeśli wystąpią niepoprawne dane, to uŝytkownik zostanie poinformowany przez system za pomocą odpowiedniego komunikatu oraz będzie miał moŝliwość poprawienia danych. Dane są zawsze importowane do aktualnie otwartego okresu obrachunkowego. Pomiń sprawdzanie sum kontrolnych w paczkach - opcja ta jest pomocna, gdy uŝytkownik chce wysłać paczkę, bez obliczania sum kontrolnych. Gdy opcja ta zostanie wyłączona w konfiguracji, to paczka zostanie wysłana bez sprawdzania poprawności sum kontrolnych. 7. Konfiguracja» System W systemie istnieje moŝliwość tworzenia powiązań pomiędzy analitykami. Opcja dostępna jest tylko w wersji PRESTIś systemu. Aby moŝliwe było definiowanie powiązań słowników, naleŝy w menu System Konfiguracja System, włączyć opcję Zezwalaj definiować 26

27 Finanse i Księgowość powiązania słowników. Po ustaleniu powiązań zaleca się wyłączenie tej opcji po to, aby przypadkowo nie zmienić struktury powiązań. Opcje menu głównego System: Oprócz moŝliwości dokonania zmian w konfiguracji, menu główne System, posiada takŝe kilka innych ciekawych funkcji. Jedną z nich jest Wygląd programu. Po uruchomieniu wyświetla się okno: ŚcieŜka dostępu: System Wygląd programu Ustawienia wyglądu 27

28 STREAM soft UŜytkownik moŝe ustawić takie kolory tła i pól, rozmiary i rodzaje czcionek, jakie najbardziej lubi. Poprzez tą opcję system staje się bardziej przyjazny, poniewaŝ tworzy się najprzyjemniejsze dla siebie środowisko pracy z programem. Jeśli uŝytkownik systemu zaznaczy opcję Zapisuj ustawienia przy wyjściu z okienek, to system zapamięta ustawienia okien wprowadzone przez uŝytkownika. Zaznaczenie opcji Zakładki w okna edycyjnych na wielu liniach, przyczynia się do zwiększenia ergonomii pracy z oknami systemu. Wiele okien ma wbudowanych kilkanaście róŝnych zakładek, których nie widać równocześnie w jednym oknie, trzeba posługiwać się przyciskami przewijania: Natomiast zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe równocześnie będą wyświetlane wszystkie zakładki w kliku liniach: Usprawni to pracę z oknami, w których dane pogrupowane są w kilkanaście zakładek tematycznych. Kolejna funkcja to Export tabel: ŚcieŜka dostępu: System Export tabel Wybieramy Nazwę pliku, do którego chcemy eksportować dane z systemu. Następnie określamy Format zapisu, czyli odpowiednie rozszerzenie, od którego będzie zaleŝało, w jakim programie dane zostaną otworzone: dbf wysłane dane moŝna otworzyć np., w programie do tworzenia baz danych Access, Paradox dane moŝna edytować w Excelu, 28

29 Finanse i Księgowość Tekstowy wyeksportowane dane będzie moŝna zobaczyć w edytorze tekstu, takim jak np. Word. Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk <Exportuj>. Inną opcją, o której naleŝy wspomnieć jest Kalkulator (skrót <Shift+Ctrl+K>): ŚcieŜka dostępu: System Kalkulator Zostały w niego wbudowane cztery zakładki. KaŜda z nich pełni inną funkcję: 1) Sumator słuŝy do wykonywania operacji sumowania i odejmowania wielu pozycji. Działanie funkcjonalne jest podobne do kalkulatora księgowego z drukarką. 2) Arkusz składa się z 16 linii, w których moŝna dokonywać obliczeń, a wyniki wykorzystywać w obliczeniach dokonywanych w innych liniach. Pobranie wyniku obliczeń pierwszej linii do następnej uzyskujemy pisząc [1]. Dostępne działania to: dodawanie, odejmowanie, mnoŝenie, dzielenie, sinus, cosinus, liczba Pi ( ), pierwiastek (sqrt), potęgowanie, wartość bezwzględna (ABS). 3) Reszta po wpisaniu wartości do pól: Kwota do zapłaty i Kwota wpłacona, wyświetli się reszta, która pozostała do zapłacenia. 4) Odsetki z poziomu pola Rodzaj odsetek, moŝna wybrać odsetki podatkowe, ustawowe lub samodzielnie zdefiniować inny rodzaj odsetek poprzez wywołanie klawiszem <F6> maski Sposoby naliczania odsetek. Pozostałe opcje w menu głównym System umoŝliwiają: Zmianę uŝytkownika <Shift+Ctrl+U> - nowy uŝytkownik, chcąc zalogować się do systemu, powinien podać swoją nazwę i hasło. PoniŜsze okno uzyskuje pokazany wygląd po kliknięciu w nim na przycisk <Inne>: 29

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość dla WINDOWS

Finanse i Księgowość dla WINDOWS System Zarządzania SYMFONIA Finanse i Księgowość dla WINDOWS Wersja 5.1 Copyright 1993-20013MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System do zrządzania firmą SFSQL

System do zrządzania firmą SFSQL 1 System do zrządzania firmą SFSQL 2 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowy interfejs uŝytkownika SFKlientSQL... 5 Logowanie... 5 Zmiana hasła... 6 Menu programu... 8 Obsługa tabel z danymi widoki... 9 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo