Moduł Finanse i Księgowość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł Finanse i Księgowość"

Transkrypt

1 Moduł Finanse i Księgowość

2 STREAM soft Wersja

3 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu Obsługa okien Konfiguracja, ustawienia Kolejność czynności podczas wdraŝania modułu Ikony i skróty klawiszowe Procedury instalacyjne modułu Instalacja wersji demonstracyjnej Instalacja wersji jednostanowiskowej Instalacja wersji sieciowej Instalacja serwera bazy danych Przygotowanie do uruchomienia systemu Konfiguracja stanowiska Wgrywanie nowego pliku licencji PCBIZNES PRO/PRESTIś Aktualizacja systemu Drukowanie dokumentów 53 Część II Obsługa oprogramowania Słowniki Wzorzec planu kont Spis analityki planu kont Definicje dokumentów Grupy księgowe Kontrahenci, pracownicy, właściciele Spis kartotek kosztowych Powiązania kont Powiązania grup rozrachunkowych Formuły Słowniki systemowe Stawki VAT. Ewidencja VAT Waluty. Tabele kursowe Sposoby naliczania odsetek Grupy rozrachunków Rodzaje planów kont Jednostki organizacyjne 86 3

4 STREAM soft 2.7 Grupy KŚT Banki Kraje Rodzaje grup kontrahentów Grupy kontrahentów Cechy kontrahentów Rodzaje słowników Słowniki GM i inne moduły Dokumenty Rejestracja dokumentów sprzedaŝy i zakupu Rejestracja dokumentów SAD Dokumenty źródłowe i księgowe Definicje dekretów Polecenia księgowania Import (eksport) danych do poleceń księgowania standardowy Import z programów zewnętrznych Faktury wewnętrzne do zakupu Zestawienia Zestawienia okresowe Zestawienia stanów i obrotów kont Zestawienia stanów i obrotów kont księgi głównej Zestawienia obrotów kont wg parametrów Zestawienia stanów i obrotów kont sumowane wg poziomów Kalkulator kont Zestawienia stanów i obrotów kont analitycznie Zestawienia stanów i obrotów kont wg kont przeciwnych Raport konta Lista pozycji źródłowych Zestawienia miesięczne i roczne Zestawienia obrotów kont Zestawienia obrotów kont księgi głównej BudŜetowe Zestawienia dla kont. Zestawienia dla kont definiuj Zestawienia uŝytkownika Deklaracje UE Formularze definiowane Zestawienia definiowane Rejestry VAT Zestawienie luk w numeracji księgowej RóŜnice pomiędzy kursami dla podatku dochodowego Automaty Automatyczne polecenia księgowania Międzyokresowe rozliczenia kosztów Przeksięgowania Rozdzielniki kosztów Automaty do kont (tzw. 4 na 5) 153 4

5 Finanse i Księgowość 6.6 Grupowe operacje dla automatów Wzory Operacje Otwieranie/zamykanie miesięcy i lat księgowych Operacje roczne. Wprowadzenie bilansu otwarcia BudŜetowanie Formularze Wzory i formuły dla formularzy Ustawienia podatkowe Parametry 171 Część III Moduł Rozrachunki Informacje wstępne Konfiguracja, ustawienia NaleŜności i zobowiązania Kasa, Bank, Inne. Terminal płatniczy Dokumenty rozliczone Wszystkie dokumenty Przelewy Elektroniczny import wyciągów bankowych Noty odsetkowe Kompensaty Przeniesienia rozrachunków Bilans otwarcia naleŝności i zobowiązań Rozliczanie zaliczki pracownika Rozliczanie delegacji pracownika Import wyciągów bankowych Słowniki systemowe w module Rozrachunki Zestawienia Zestawienia dokumentów z Kasa, Bank, Inne Zestawienia dokumentów wg kontrahenta Zestawienie dokumentów wg kont księgowych Zestawienie przekroczenia terminów płatności dokumentów rozliczonych Zestawienie przekroczenia terminów płatności aktualnych dokumentów nierozliczonych Rozliczenie przedstawicieli handlowych Rozliczenie miejsc sprzedaŝy Zestawienia definiowane i proceduralne 220 5

6 STREAM soft 17.9 Stan rozrachunków na dowolny dzień RóŜnice kursowe 221 Część IV Moduł Administratora Informacje wstępne Słowniki Firmy Grupy uŝytkowników UŜytkownicy Stanowiska Reguły haseł Administracja Archiwizacja Dearchiwizacja Reorganizacja bazy danych Sprawdzanie spójności bazy danych Uruchamianie skryptu Grupowe operacje na bazach danych Parametry bazy danych Statystyki bazy danych Konfiguracja połączenia z serwerem Parametry serwera Log serwera Operacje na licencji Rejestry Blokady Rejestr logowania Rejestr operacji System Konfiguracja systemu Konfiguracja rejestru operacji Czyszczenie rejestru operacji Kasowanie dokumentów z urządzeń zewnętrznych 250 Zaawansowane rozwiązania dostępne tylko w wersji PRESTIś 251 Zakończenie 252 6

7 Finanse i Księgowość Słowo wstępne Przedsiębiorstwa i organizacje XXI wieku, starając się dostosować do zmiennego otoczenia rynkowego, poszukują nieustannie odpowiednich narzędzi, które pomogłyby im zwiększać elastyczność, doświadczenie i profesjonalizm działania. Równocześnie oczekują, Ŝe będą one spełniały ich konkretne wymagania i podkreślały zarazem specyfikę funkcjonowania - wyróŝniającą spośród wielu uczestników rynku. Tymi narzędziami są systemy ERP, czyli zintegrowane zbiory modułów (aplikacji) słuŝące do planowania zasobów przedsiębiorstwa.. Odpowiedni wybór systemu, a następnie jego poprawne wdroŝenie w znacznym stopniu przyczynia się do sukcesów firmy. WdroŜenie zaleŝne jest zarówno od oprogramowania, jak i od gotowości organizacyjnej firmy na implementację systemu. WaŜną rolę odgrywa równieŝ struktura przedsiębiorstwa oraz zaangaŝowanie kierownictwa i pracowników. Aby dokonać trafnego wyboru, naleŝy zastanowić się, jakie są nasze oczekiwania w stosunku do systemu i jakie problemy zamierzamy z jego pomocą rozwiązywać. Szukając odpowiedniego oprogramowania powinniśmy zwrócić uwagę m.in. na: łatwość instalacji i obsługi, moŝliwość rozszerzeń systemu, funkcjonalność i elastyczność, parametryzację i modyfikację, przyjazny interfejs, łatwość i moŝliwość aktualizacji. Oceniamy nie tylko sam produkt, ale takŝe kwestie dotyczące serwisowania, modyfikacji, instalacji, dokumentacji, standaryzacji, kontroli, itp. Oprócz tego dobrze jest sprawdzić jak długo istnieje firma, od której zamierzamy kupić taki system, zorientować się, jaką ma wiedzę i doświadczenie w jego projektowaniu, ile było wdroŝeń jej oprogramowania. Odpowiednie zbilansowanie tych wszystkich czynników umoŝliwi wybór systemu, który najlepiej będzie wspomagał codzienną pracę firmy. Wszystkie wyŝej wymienione cechy posiadają systemy tworzone przez firmę STREAM soft. Przeszły one ponad 15-letnią drogę rozwoju, przez co stały się: maksymalnie elastyczne, logiczne i ergonomiczne, łatwe w obsłudze, dostosowane do wymagań klienta juŝ na etapie ich wdroŝenia. Główne produkty firmy stanowią: Pakiet PCBIZNES - adresowany do grupy odbiorców pracujących w środowisku Windows i rozliczających się za pomocą księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu 7

8 STREAM soft ewidencjonowanego. Jest to spójna i kompletna oferta dla mniejszych firm handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz biur rachunkowych. PCBIZNES PRO zintegrowany, modułowy system przeznaczony dla firm rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Moduły systemu wyposaŝone są w opcje, pozwalające na kompleksowe zarządzanie róŝnymi szczeblami przedsiębiorstwa. Ergonomiczne i łatwe w obsłudze, profesjonalnie rozwiązują złoŝone problemy uŝytkowników. PCBIZNES PRESTIś wielomodułowy system klasy ERP, zalecany dynamicznie rozwijającym się firmom, poszukującym bardziej zaawansowanych rozwiązań. UmoŜliwia optymalne wykorzystanie zasobów oraz pełną kontrolę procesów biznesowych. Tworzy uporządkowany i przejrzysty obraz całego przedsiębiorstwa, automatyzuje pracę i usprawnia przepływ informacji. Specjaliści z dziedziny informatyki, ekonomii, prawa gospodarczego i rachunkowości pracują nad tym, aby produkty STREAM soft były nowoczesne, dostosowane do zmieniających się przepisów prawnych i rosnących wymagań klienta. Na stronie internetowej firmy znajdują się, gotowe do pobrania, wersje demonstracyjne systemów. 8

9 Finanse i Księgowość Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 1. Przeznaczenie modułu Moduł Finanse-księgowość jest programem wspomagającym pracę działu księgowości oraz biur rachunkowych. MoŜna go równieŝ wykorzystać w jednostkach budŝetowych. Został napisany z myślą o uŝytkowniku nie posiadającym wiedzy informatycznej, wymagana jest natomiast wiedza merytoryczna z zakresu księgowości. Program pracuje w systemie operacyjnym Windows 98/ME/NT/2000/XP z zachowaniem standardów obowiązujących w tym środowisku. Do przechowywania danych zastosowano nowoczesną bazę SQL i trójpoziomową technologię klient-serwer, która pozwala na zainstalowanie serwera bazy danych na platformach Windows i Linux. Moduł Finanse i Księgowość umoŝliwia m.in: Prowadzenie ksiąg handlowych wraz z ewidencją pozabilansową na kontach wielowalutowych. Kontrolę zobowiązań i naleŝności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników). Tworzenie kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, uzgodnienia sald. Prowadzenie kas i banków, tworzenie raportów kasowych, bankowych, innych. Ewidencję, wydruk lub nadruk przelewów (m.in. do ZUS, US) oraz dowodów wpłaty; moŝliwość przelewów elektronicznych. Rejestrację zakupów i sprzedaŝy opartą o definiowane wzorce dekretów. Sporządzanie rejestrów VAT. Pełną integrację z pozostałymi modułami systemu PCBIZNES PRO i PRESTIś. Automatyczne naliczanie róŝnic kursowych. Rozliczenie firmy, drukowanie deklaracji PIT-5, CIT-2, VAT-7, F-01/I-01, na oryginalnych formularzach. Tworzenie rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku kosztów. Definiowanie okresów obrachunkowych. Prowadzenie wielu firm w wersji dla biur rachunkowych. Ochronę danych poprzez system haseł i praw dostępu. 9

10 STREAM soft Tworząc program uzyskano między innymi: Zgodność z ustawą o rachunkowości, dzięki projektowi wykonanemu przez polskich analityków, projektantów, programistów i konsultantów z dziedziny prawa gospodarczego i rachunkowości; DuŜą elastyczność programu, dzięki budowie planu kont lub struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa; Prostotę obsługi, moŝliwość konfiguracji i zmian dokonywanych przez uŝytkownika w zaleŝności od upodobań; Spójność struktury danych, poprzez zastosowanie procedur kontrolujących kompletność transakcji; Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów. 2. Budowa modułu Moduł Finanse-księgowość jest integralną częścią systemów PCBIZNES PRO i PRESTIś. Oprócz niego, w skład systemu, wchodzą następujące moduły: Gospodarka magazynowa; Zarządzanie kontaktami CRM; Rozrachunki; Kadry i płace; Środki trwałe; WyposaŜenie; Produkt; Serwis; Raporty i formularze; Zarządzanie produkcją. Ogólna budowa programu jest identyczna jak budowa pozostałych modułów składających się na system PCBIZNES PRO i PRESTIś: menu programu (główne), pasek (panel) ikon programu, obszar roboczy, pasek statusu programu, okno aktywne NaleŜy tu podkreślić, Ŝe opcje menu głównego kaŝdego modułu moŝna podzielić na stałe, czyli te, które w kaŝdym z nich są takie same oraz zmienne - charakterystyczne dla natury danego modułu. Stałe to zawsze moduł, słowniki, zestawienia, operacje, system, okno i pomoc. 10

11 Finanse i Księgowość Menu programu (główne) w module stanowią: 1. Moduł pozwala w dowolnej chwili, za pomocą opcji Zmiana modułu, na przełączanie się między modułami. Opcja moduł nie będzie widoczna (aktywna), jeśli uŝytkownik zakupił lub przydzielono mu licencję na jeden moduł. 2. Dokumenty są specyficzne dla kaŝdego modułu. 3. Rozrachunki zapewnia uŝytkownikowi dostęp do naleŝności, zobowiązań, kasy, banku i innych dokumentów związanych z rozrachunkami. 4. Słowniki - definiuje się w nich kontrahentów, pracowników, właścicieli oraz wprowadza wszystkie potrzebne, do pracy z programem, dane firmy. Ich prawidłowe załoŝenie gwarantuje poprawność korzystania z programu i znacznie automatyzuje pracę. 5. Zestawienia moŝliwe jest wykonywanie róŝnego rodzaju zestawień, sprawozdań finansowych. 6. Automaty stworzone w celu usprawnienia pracy z systemem. 7. Operacje opcja ta pozwala na otwieranie/zamykanie miesięcy rozrachunkowych i lat. 8. System daje uŝytkownikowi moŝliwość dokonywania zmian m.in., w wyglądzie programu, w ustawieniach. 9. Okno uŝytkownik moŝe włączać/wyłączać pasek ikon, ustawiać na pasku te ikony, które chciałby mieć zawsze widoczne i łatwo dostępne. Pozwala na przełączanie w oknie roboczym okien aktywnych. 10. Pomoc niezbędna w zdobywaniu wiedzy o systemie i sprawności poruszania się w nim. Pasek ikon programu znajduje się pod menu programu i zawiera przyciski z najczęściej uŝywanymi funkcjami. O tym jakie przyciski będą na pasku moŝe zdecydować sam uŝytkownik. Aby je dodać lub usunąć naleŝy kliknąć Okno Ustaw ikony. Za pomocą tej opcji moŝna równieŝ całkowicie wyłączyć pasek ikon lub włączyć go ponownie. Obszar roboczy jest to szara przestrzeń pomiędzy paskiem ikon a paskiem stanu, w którym pojawiają się aktywne okna programu. Pasek statusu programu znajduje się na dole okna programu. Zawiera wybrane informacje. Patrząc od lewej strony paska mamy: nazwę firmy, w której aktualnie pracuje uŝytkownik, nazwisko i imię zalogowanego operatora, wersję programu i numer licencji. Okno aktywne (aktualnie otwarte) jest to okno, w którym uŝytkownik będzie pracował. Wyświetla się w obszarze roboczym. Podświetlone jest niebieskim paskiem. Pasek ikon aktywnego okna zawiera ikony wyświetlające się przy uruchomieniu okna, w którym zamierzamy aktualnie pracować. NajeŜdŜając kursorem myszki na kaŝdą z nich, wyświetla się informacja, do czego słuŝy i jaki jest skrót klawiszowy, jeśli go posiada. Siatka danych zawartość aktywnego okna wyświetlająca się w układzie tabelarycznym. 11

12 STREAM soft Okno programu: Okno aktywne: 12

13 Finanse i Księgowość Schemat funkcjonowania modułu finansowo-księgowego: Zasadniczy element modułu finansowo - księgowego stanowią Dokumenty źródłowe. Tworzą je wszystkie dokumenty przychodzące z róŝnych obszarów firmy. W trakcie przetwarzania, z dokumentów źródłowych powstają dokumenty księgowe i dokumenty nie podlegające księgowaniu. Program umoŝliwia wykonanie zaawansowanych zestawień, raportów i formularzy w oparciu o dokumenty źródłowe i księgowe. 13

14 STREAM soft 3. Obsługa okien W module Finanse i księgowość istnieją cztery sposoby wywoływania poszczególnych opcji w oknach do przeglądania danych i w niektórych oknach edycyjnych: 1. Poprzez kliknięcie myszką na odpowiedniej ikonie lub przycisku. 2. Poprzez wybranie opcji z menu programu. 3. Poprzez wybranie opcji z menu kontekstowego (podręcznego) prawego klawisza myszki. 4. Poprzez skrót klawiszowy. W systemie okna moŝna wyświetlać w róŝnym układzie. UŜytkownik sam decyduje, które ustawienie będzie mu najbardziej odpowiadało. Zarządzanie oknami moŝliwe jest poprzez opcję Widok, którą udostępniamy klikając prawym klawiszem myszki w siatce danych aktywnego okna lub lewym klawiszem, za opcją menu głównego Pomoc ( UWAGA! Nie jest to regułą dla wszystkich okien): ŚcieŜka dostępu: Moduł Rozrachunki Rozrachunki NaleŜności i zobowiązania UWAGA! Prawy klawisz myszki (inaczej menu kontekstowe), uŝyty w róŝnych częściach okna, nie zawsze wyświetli takie same opcje jak prezentowane w powyŝszym oknie. 14

15 Finanse i Księgowość Opcja Widok ma wbudowane własne menu: Znacznik ٧ włącza / wyłącza funkcję np. ukrywa pasek ikon lub uaktywnia. Znacznik informuje, Ŝe moŝna wybrać jedną opcję z kilku dostępnych. Jeśli szczegóły będą u dołu, to nie mogą być jednocześnie teŝ z prawej strony. Zaznaczając Kolumny w tabeli lub Kolumny w Szczegółach wyświetli się widok: RóŜnica między tymi opcjami, polega na tym, Ŝe klikając na Kolumny w tabeli dołoŝymy wybraną kolumnę do tej części okna, w której wyświetla nam się zawartość w postaci siatki danych, a wybierając Kolumny w Szczegółach zmienimy kolumny w części okna, w której wyświetlają się szczegóły. Bezpośredni dostęp do tych opcji moŝna uzyskać za pomocą przycisku umieszczonego w pasku ikon aktywnego okna UWAGA! Opcja Kolumny w tabeli posiada ograniczenie, które uniemoŝliwia wybór więcej niŝ 100 kolumn. Ponadto, uniemoŝliwiono w systemie przerzucenie kolumn wymaganych (takich, które 15

16 STREAM soft myszą być wyświetlane) z kolumn wybranych z powrotem do kolumn dostępnych. Dodatkowo uŝytkownik moŝe zobaczyć ilość kolumn wybranych (w wyświetlanym przypadku jest ich 14). PoniŜej zaprezentowane są przykłady róŝnego sposobu wyświetlania okien w systemie. Na przykład okno NaleŜności i zobowiązania moŝna wyświetlać w takim układzie, gdzie Szczegóły znajdują się w dolnej części: lub w takim, w którym lista Szczegółów wyświetlana jest z prawej strony: 16

17 Finanse i Księgowość albo w takim, w którym panel Szczegóły nie jest widoczny: Zarządzać oknami moŝna takŝe poprzez opcję menu programu Okno, za pomocą takich funkcji jak: 1. Sąsiadująco otwartych jest równocześnie kilka okien w układzie poziomym: 17

18 STREAM soft Pomimo, Ŝe otwartych moŝe być kilka okien, aktywne jest tylko jedno podświetlone niebieskim paskiem. Przełączamy się między nimi, klikając myszką na Ŝądanym oknie. 2. Kaskada układ okien prezentowany poniŝej: 3. Poprzednie, następne pozwalają na przełączanie się między otwartymi oknami. Chwytając kursorem myszki na obramowania okien skalowalnych, dowolnie je zwęŝamy lub rozciągamy. Podobnie jest z obramowaniem kolumn w siatce danych. NajeŜdŜając kursorem myszki na linie graniczne kolumn, wyświetla się znacznik rozdzielacza kolumn Klikając na niego moŝna rozciągać kolumnę na dowolną długość. Pozwala to uzyskać pełniejszą czytelność danych. Wciskając lewy przycisk myszki i równocześnie przytrzymując kursor myszki w nagłówkach wybranych kolumn siatki danych, moŝna zmieniać kolejność ich ustawienia, przesuwać jedne przed drugie. W aktywnym oknie, uŝytkownik wypełnia niektóre pola poprzez ręczne wpisanie danych, a inne poprzez wprowadzenie danych ze zdefiniowanego wcześniej słownika. Połączenie ze słownikiem moŝliwe jest za pomocą specjalnego przycisku. UmoŜliwia on realizowanie jednej lub kilku funkcji, np. funkcja wyboru ze słownika, czyszczenia pola (usuwania danych), pokazywania zawartości, zapisywania dokumentu, itp. 18

19 Finanse i Księgowość Kliknięcie myszką na przycisk spowoduje rozwinięcie menu dostępnego pod nim. MoŜe się ono składać z dwóch lub więcej opcji. <F6>, <F2>, <F7> i <Del> to skróty, które pozwalają wywołać daną opcję przy uŝyciu klawiatury. W systemie dostępna jest opcja, która umoŝliwia skopiowanie pojedynczego, zaznaczonych lub wszystkich wierszy, wraz z opisem kolumn oraz przeniesienie danych do wybranego programu, np. do arkusza kalkulacyjnego lub do edytora tekstu, z zachowaniem układu kolumn. Opcja ta jest dostępna poprzez kombinację klawiszy <Ctrl+C>: Po przeniesieniu do arkusza kalkulacyjnego, skopiowane dane wyglądają tak jak na poniŝszym oknie: W pasku statusu okna, z prawej strony, w dolnej części, znajduje się ikona. Po kliknięciu na nią lub skorzystaniu z kombinacji klawiszy <Ctrl+Alt+W>, pojawi się menu z moŝliwością wybrania okna, spośród aktualnie włączonych okien w systemie: 19

20 STREAM soft W menu głównym Okno, dostępna jest opcja Panel listy okien widoczny. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, to w dolnej części okna programu, wyświetla się panel z zakładkami, pokazujący aktualnie włączone okna w systemie. Po kliknięciu na wybrane zakładki, moŝna się łatwo przełączać pomiędzy oknami: 20

21 Finanse i Księgowość UŜytkownik programu moŝe włączyć lub wyłączyć panel listy okien i pasek ikon głównego okna programu za pomocą opcji znajdujących się w menu podręcznym dostępnym po kliknięciu prawym klawiszem myszki na pasek ikon programu. 4. Konfiguracja, ustawienia... UŜytkownik moŝe dokonywać zmiany ustawień w systemie. SłuŜy do tego opcja menu głównego System Konfiguracja: ŚcieŜka dostępu: System Konfiguracja Ustawienia Księgowość Ustawienia W lewej części okna, wyświetla się struktura drzewa danych, a w prawej lista dostępnych parametrów. Okno to dla wszystkich modułów wygląda identycznie. Zadaniem Konfiguracji jest ustawienie poszczególnych opcji systemu tak, aby moŝliwie najbardziej zautomatyzować codzienną pracę uŝytkownika. Dla modułu Finanse i księgowość, w Konfiguracji naleŝy ustawić następujące grupy opcji: 1. Kontrahenci w tej grupie znajdują się parametry ustawień dotyczące kontrahentów: 1.1. Wartości domyślne - podpowiada dane podczas zakładania nowego kontrahenta: 21

22 STREAM soft Miejscowość - jest podstawiana podczas wprowadzania danych kontrahenta na zakładce Podstawowe w następujące pola: miejscowość, powiat, poczta, gmina. Województwo podstawiana tylko do pola województwo w zakładce Podstawowe. Podpowiadane wartości mają za zadanie przyspieszenie dodawania kontrahentów do bazy. W ramach opcji Wartości domyślne moŝna równieŝ skonfigurować Warunki sprzedaŝy: Wprowadzone dane będą podstawiane na zakładce Warunki sprzedaŝy przy zakładaniu nowego kontrahenta. UŜytkownik nie musi ustawiać warunków sprzedaŝy, gdy dla większości kontrahentów są one identyczne. Wystarczy wówczas określić odpowiednio warunki w opcji Słowniki Definicje dokumentów. Wtedy, tylko dla nielicznych kontrahentów wprowadzamy inne dane bezpośrednio podczas zakładania kontrahenta. Dane kontrahenta mają zawsze większy priorytet od danych z definicji dokumentów. W ramach opcji Wartości domyślne ustawiamy takŝe odpowiednie limity dla kontrahentów: Ustawienia limitów są widoczne na zakładce Limity, Blokady w oknie Kontrahent. UŜytkownik nie musi ich wypełniać w przypadku, gdy, dla większości kontrahentów nie będzie stosować limitów. Jeśli przekroczone zostaną limity kredytowe, to podczas próby wystawienia dokumentów kredytowych, system wyświetla komunikat, w którym informuje, Ŝe wystawianie tych dokumentów zostało zablokowane. Dla kontrahenta, który przekroczył limity moŝna wystawiać dokumenty wtedy, gdy zapłacono gotówką za towar. 1.2 Edycja opcja umoŝliwia ustawienie zakresu automatycznej numeracji kontrahentów oraz zakresu oddzielnego dla kaŝdego stanowiska: 22

23 Finanse i Księgowość Jeśli opcja Wymuś dane teleadresowe kontrahenta jest włączona, to podczas edycji danych kontrahenta, wymagane do uzupełnienia stają się pola z zakładki Podstawowe: Miejscowość, Kod, Poczta, Ulica. Ponadto w Edycji kontrahenta moŝna wprowadzić warunki, na podstawie których system będzie sprawdzał czy moŝna dla danego kontrahenta włączyć status Kontrahent handlowy. Dla statusu Kontrahent handlowy moŝna ustawić następujące warunki: UWAGA! Parametr Wypełniono ankietę dostępna tylko w wersji PRESTIś. W Edycji kontrahenta moŝna równieŝ włączyć niezerowe limity dla danego kontrahenta, które będzie moŝna wprowadzić podczas edycji kontrahenta, gdy spełniony zostanie określony w konfiguracji warunek lub warunki (takie same jak dla statusu Kontrahent handlowy): UWAGA! Parametr Wypełniono ankietę dostępna tylko w wersji PRESTIś. Operator systemu ma moŝliwość zablokowania ręcznego wprowadzania numeru kontrahenta. W takim przypadku system będzie automatycznie nadawał numer. Aby zablokować ręczne 23

24 STREAM soft wprowadzanie numeru kontrahenta, naleŝy w edycji kontrahenta włączyć opcję Zablokuj ręczne wprowadzanie numeru kontrahenta. 2. Księgowość» Ustawienia: Długość syntetyki konta - podczas edycji Wzoru planu kont (Słowniki Wzorzec planu kont), przy wprowadzaniu konta, program automatycznie podzieli konta na syntetykę o długości w/w parametru. Przy zamykaniu miesiąca przenumeruj Dziennik jeśli pozycje Dziennika, z róŝnych przyczyn, nie zachowały chronologii numeracji, to moŝna, za pomocą tej opcji, przenumerować Dziennik. Przy księgowaniu nie nadawaj numeru Dziennika zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji, pozwala uŝytkownikowi na nadanie numeru dziennika w innym momencie niŝ podczas księgowania. W zestawieniach do kolumny Narastająco dodawaj Bilans Otwarcia (BO) - zestawienia stanów i obrotów kont zawierają obroty (narastające) od początku roku i do nich moŝna dodać BO. Krąg kosztów krąg kosztów powstaje wtedy, gdy koszty z danego dokumentu są księgowanie równocześnie na kilku kontach. Jeśli wystąpią niezgodności w kręgu kosztów, to program pokaŝe, Ŝe dokument jest błędny. UŜytkownik moŝe na kilka sposobów kontrolować krąg kosztów: o Nie sprawdzaj nie sprawdzamy poprawności kręgu kosztów; o Sprawdzaj i wykazuj błąd opcja sprawdza poprawność i wykazuje błąd; o Sprawdzaj i ostrzegaj opcja sprawdza poprawność i ostrzega o błędach; o Sprawdzaj bez 6 opcja sprawdza krąg kosztów z wyjątkiem zespołu kont 6 ; Drukuj tylko widocznych w Słownikach pracowników są to najczęściej aktualni pracownicy firmy, wszyscy, dla których zaznaczono opcję Pracownik widoczny w słownikach. MoŜliwość pamiętania kont z powiązań w dekretacji opcja ta umoŝliwia zapamiętanie analityk z kont w powiązaniach i wykorzystanie ich w dalszej części dekretacji. W nagłówki definicji dekretu naleŝy dodatkowo zaznaczyć Pamiętaj analityki z powiązań w obrębie dokumentu. Dopuszczaj litery we wzorze planu kont zaznaczenie tej opcji umoŝliwi uŝytkownikowi wprowadzanie liter do stałej części konta, w której określany jest jego numer: 24

25 Finanse i Księgowość Kontrahentów bez działalności dekretuj na konto kontrahenta jednorazowego - ustawienie w konfiguracji umoŝliwiające księgowanie wszystkich kontrahentów, którzy nie prowadzą działalności na konto kontrahenta jednorazowego. Dodaj zakładkę z pozycjami ze wszystkich rodzajów planów kont na okienku poleceń księgowania w oknie Polecenia księgowania widoczne są dwie zakładki: Bilansowe i Pozabilansowe. Po włączeniu tej opcji w konfiguracji, pojawi się trzecia zakładka Wszystkie, która wyświetli spis wszystkich księgowań razem (bilansowych i pozabilansowych) dla całego dokumentu. 3. Księgowość» Rejestracja sprzedaŝy/zakupu Konta, dla których zapisywać do rejestru VAT - w to pole wprowadza się konta, które są typowe dla VAT. Konta naleŝy oddzielić od siebie za pomocą przecinków. Miejsce sprzedaŝy dla powyŝszych dokumentów - określić miejsca sprzedaŝy (Główne), dla powyŝszych dokumentów. Miejsce zakupu dla powyŝszych dokumentów - określić miejsca zakupu (Główne), dla powyŝszych dokumentów. Dokumenty kosztowe w rozbiciu na magazyny opcja ta umoŝliwia dokonanie wyboru magazynu podczas wystawiania dokumentu kosztowego. Księguj dokumenty sprzedaŝy według daty sprzedaŝy jeśli nie zaznaczymy tej opcji, to dokumenty będą księgowane w systemie według daty wprowadzenia. W pozycjach kosztowych wpisuj ilość zaznaczenie tej opcji umoŝliwia w kartotekach kosztowych określenie ilości towarów zakupionych. Po edycji dok. sprzedaŝy, zakupu pokazuj rozliczenia włączenie tej opcji w konfiguracji spowoduje to, Ŝe po edycji dokumentu sprzedaŝy lub zakupu (poprawianie dokumentu, modyfikacja), system wyświetli okno rozliczeń dla danego dokumentu. Przy wchodzeniu do rejestracji zawsze pytaj o miejsce - włączenie tej opcji w konfiguracji spowoduje to, Ŝe system przy kaŝdorazowym wejściu do Rejestracji zakupu lub Rejestracji sprzedaŝy, zapyta się o miejsce sprzedaŝy lub zakupu. Dopiero po wybraniu odpowiedniego miejsca, uŝytkownik systemu będzie mógł pracować w rejestrze sprzedaŝy lub zakupu. 4. Księgowość» Ustawienia walutowe: Informuj, gdy brak kursu na dany dzień po zaznaczeniu tej opcji, system będzie informował uŝytkownika o tym, Ŝe na dany dzień kurs waluty nie jest podany. Tabela kursowa uŝytkownik ustawia obowiązującą systemie tabelę kursową. Jeśli w menu Słowniki» Słowniki systemowe zostało zdefiniowane kilka tabel, to uŝytkownik w konfiguracji, w polu Tabela kursowa, będzie miał ich listę. Rodzaj kursu uŝytkownik wybiera rodzaj kursu, po jakim będą przeliczane dokumenty walutowe. MoŜna zaznaczyć kurs średni, kurs zakupu lub kurs sprzedaŝy. 5. Księgowość» Deklaracje: Obliczaj kwoty w deklaracji VAT-7 z Rejestru VAT (znajdującego się w Zestawieniach) - powoduje automatyczne wyliczanie, przez program, kwot do 25

26 STREAM soft deklaracji z ewidencji VAT. Jeśli parametr ten jest wyłączony, to naleŝy samemu zdefiniować kwoty do deklaracji VAT; Nie wliczaj zakupów opodatkowanych stawką 0% w deklaracji VAT 7 - zakupy opodatkowane stawką 0%, nie będą wliczane do deklaracji VAT, po zaznaczeniu tej opcji; Nie drukuj zer na formularzach: Bilans, Formularz kosztów, Rachunek zysków i strat - oznacza to, Ŝe pola (na formularzach), których wartość wynosi zero będą drukowane jako pola puste. 6. Księgowość» Księgowanie do Ala 2000: Obsługa księgowania do Ala 2000 obsługa księgowania do Ala 2000 będzie moŝliwa, jeśli uŝytkownik zaznaczy tę opcję w Konfiguracji systemu. Automatycznie po zaznaczeniu uaktywnią się pola Katalog poleceń księgowania i Data ostatniego księgowania. 7. Księgowość» Import: Dostępne rodzaje importów do poleceń księgowania: Import danych do poleceń księgowania standardowy jeśli uŝytkownik chce, aby system obsługiwał importy, to powinien zaznaczyć tę opcję w konfiguracji, w ustawieniach księgowych. Program zew. przygotowujący paczkę wskazany program jest uruchamiany przed importem paczki i moŝe zostać wykorzystany do stworzenia nowej paczki z dowolnych danych lub poprawienia istniejącej. Program moŝe być dowolną aplikacją pracującą w systemie Windows o nazwie spełniającej maskę PK_*.*. Import z programów zewnętrznych zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji powoduje, Ŝe w menu głównym Dokumenty Import do poleceń księgowania standardowy pojawia się opcja Import z programów zewnętrznych. Opcja ta zastąpiła takie importy jak: o Import danych do poleceń księgowania z KKH (DOS); o Import danych do poleceń księgowania z GM (DOS); o Import poleceń księgowania z pliku tekstowego; o Import danych do poleceń księgowania z KOR (DOS). Import danych z programu Aga 2000 (program kadrowo płacowy) poprawność importowanych danych sprawdzana jest przed zapisem do bazy. Jeśli wystąpią niepoprawne dane, to uŝytkownik zostanie poinformowany przez system za pomocą odpowiedniego komunikatu oraz będzie miał moŝliwość poprawienia danych. Dane są zawsze importowane do aktualnie otwartego okresu obrachunkowego. Pomiń sprawdzanie sum kontrolnych w paczkach - opcja ta jest pomocna, gdy uŝytkownik chce wysłać paczkę, bez obliczania sum kontrolnych. Gdy opcja ta zostanie wyłączona w konfiguracji, to paczka zostanie wysłana bez sprawdzania poprawności sum kontrolnych. 7. Konfiguracja» System W systemie istnieje moŝliwość tworzenia powiązań pomiędzy analitykami. Opcja dostępna jest tylko w wersji PRESTIś systemu. Aby moŝliwe było definiowanie powiązań słowników, naleŝy w menu System Konfiguracja System, włączyć opcję Zezwalaj definiować 26

27 Finanse i Księgowość powiązania słowników. Po ustaleniu powiązań zaleca się wyłączenie tej opcji po to, aby przypadkowo nie zmienić struktury powiązań. Opcje menu głównego System: Oprócz moŝliwości dokonania zmian w konfiguracji, menu główne System, posiada takŝe kilka innych ciekawych funkcji. Jedną z nich jest Wygląd programu. Po uruchomieniu wyświetla się okno: ŚcieŜka dostępu: System Wygląd programu Ustawienia wyglądu 27

28 STREAM soft UŜytkownik moŝe ustawić takie kolory tła i pól, rozmiary i rodzaje czcionek, jakie najbardziej lubi. Poprzez tą opcję system staje się bardziej przyjazny, poniewaŝ tworzy się najprzyjemniejsze dla siebie środowisko pracy z programem. Jeśli uŝytkownik systemu zaznaczy opcję Zapisuj ustawienia przy wyjściu z okienek, to system zapamięta ustawienia okien wprowadzone przez uŝytkownika. Zaznaczenie opcji Zakładki w okna edycyjnych na wielu liniach, przyczynia się do zwiększenia ergonomii pracy z oknami systemu. Wiele okien ma wbudowanych kilkanaście róŝnych zakładek, których nie widać równocześnie w jednym oknie, trzeba posługiwać się przyciskami przewijania: Natomiast zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe równocześnie będą wyświetlane wszystkie zakładki w kliku liniach: Usprawni to pracę z oknami, w których dane pogrupowane są w kilkanaście zakładek tematycznych. Kolejna funkcja to Export tabel: ŚcieŜka dostępu: System Export tabel Wybieramy Nazwę pliku, do którego chcemy eksportować dane z systemu. Następnie określamy Format zapisu, czyli odpowiednie rozszerzenie, od którego będzie zaleŝało, w jakim programie dane zostaną otworzone: dbf wysłane dane moŝna otworzyć np., w programie do tworzenia baz danych Access, Paradox dane moŝna edytować w Excelu, 28

29 Finanse i Księgowość Tekstowy wyeksportowane dane będzie moŝna zobaczyć w edytorze tekstu, takim jak np. Word. Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk <Exportuj>. Inną opcją, o której naleŝy wspomnieć jest Kalkulator (skrót <Shift+Ctrl+K>): ŚcieŜka dostępu: System Kalkulator Zostały w niego wbudowane cztery zakładki. KaŜda z nich pełni inną funkcję: 1) Sumator słuŝy do wykonywania operacji sumowania i odejmowania wielu pozycji. Działanie funkcjonalne jest podobne do kalkulatora księgowego z drukarką. 2) Arkusz składa się z 16 linii, w których moŝna dokonywać obliczeń, a wyniki wykorzystywać w obliczeniach dokonywanych w innych liniach. Pobranie wyniku obliczeń pierwszej linii do następnej uzyskujemy pisząc [1]. Dostępne działania to: dodawanie, odejmowanie, mnoŝenie, dzielenie, sinus, cosinus, liczba Pi ( ), pierwiastek (sqrt), potęgowanie, wartość bezwzględna (ABS). 3) Reszta po wpisaniu wartości do pól: Kwota do zapłaty i Kwota wpłacona, wyświetli się reszta, która pozostała do zapłacenia. 4) Odsetki z poziomu pola Rodzaj odsetek, moŝna wybrać odsetki podatkowe, ustawowe lub samodzielnie zdefiniować inny rodzaj odsetek poprzez wywołanie klawiszem <F6> maski Sposoby naliczania odsetek. Pozostałe opcje w menu głównym System umoŝliwiają: Zmianę uŝytkownika <Shift+Ctrl+U> - nowy uŝytkownik, chcąc zalogować się do systemu, powinien podać swoją nazwę i hasło. PoniŜsze okno uzyskuje pokazany wygląd po kliknięciu w nim na przycisk <Inne>: 29

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Zarządzanie produkcją Spis treści Słowo wstępne... 6 Część I Charakterystyka modułu Zarządzanie produkcją... 8 1. Przeznaczenie modułu... 8 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Rejestrator

Aplikacja Ramzes. Rejestrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Rejestrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Moduł Zarządzanie kontaktami

Moduł Zarządzanie kontaktami Moduł Zarządzanie kontaktami STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Zarządzanie kontaktami Spis treści Słowo wstępne 6 Część I Charakterystyka modułu Zarządzanie kontaktami 8 1. Przeznaczenie modułu 8 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo