Fakt Finanse i Księgowość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fakt Finanse i Księgowość"

Transkrypt

1 Fakt Finanse i Księgowość

2 Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INSTALACJA PROGRAMU WERSJA CD WERSJA INTERNETOWA PROCES INSTALACJI PROGRAMU... 4 III. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM FK USTAWIENIA OGÓLNE KSIĄG HANDLOWYCH PLAN KONT WPROWADZANIE/MODYFIKACJA INFORMACJI O KONCIE KSIĘGOWYM WYDRUK PLANU KONT KONTA SPECJALNE LISTA POWIĄZAŃ (AUTOMATYCZNYCH KSIĘGOWAŃ) WPROWADZANIE INFORMACJI O POWIĄZANIU BILANS OTWARCIA IMPORT PLANU KONT EKSPORT PLANU KONT DEFINICJE DLA CELÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI DEFINICJA BILANSU WPROWADZANIE/MODYFIKACJA INFORMACJI O POZYCJI BILANSU WYDRUK INFORMACJI O KONTACH UWZGLĘDNIANYCH W BILANSIE DEFINICJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WPROWADZANIE/MODYFIKACJA POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYDRUK INFORMACJI O KONTACH UWZGLĘDNIANYCH W RZIS IV. BIEŻĄCE KORZYSTANIE Z PROGRAMU WPROWADZANIE DOKUMENTÓW PRZENOSZONYCH AUTOMATYCZNIE NA KONTA KSIĘGOWE SPRZEDAŻ ZAKUPY PŁACE DOKUMENTY BANKOWE I KASOWE ŚRODKI TRWAŁE PRZENIESIENIE ŚRODKA TRWAŁEGO Z ZAKUPÓW RĘCZNE WPROWADZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO PRZENIESIENIE ZAPISÓW WPROWADZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH OKNACH NA KONTA WPROWADZANIE DOKUMENTÓW BEZPOŚREDNIO NA KONTA KSIĘGOWE WPROWADZANIE/MODYFIKACJA POZYCJI NA DOKUMENCIE KSIĘGOWYM V. ZESTAWIENIA I WYDRUKI FK ZESTAWIENIA DOTYCZĄCE BIEŻĄCYCH KSIĘGOWAŃ DZIENNIK KSIĘGOWAŃ ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZAPISY NA KONCIE WYDRUK WSKAZANEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO WYDRUKI INFORMACYJNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT VI. FORMAT DANYCH TABELE BAZY DANYCH STRUKTURA TABEL BAZY DANYCH

3 I. Wprowadzenie Program Fakt FK służy do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych (pełna księgowość). W trakcie przygotowań modułu FK przyjęte zostało założenie, że większość informacji o zdarzeniach gospodarczych będzie wprowadzana w osobnych oknach dotyczących sprzedaży, zakupów, pracowników, itd. Koncepcja ta została zapożyczona z programu Fakt KPiR, stąd powinna być szczególnie czytelna dla dotychczasowych użytkowników programu Fakt. Informacje o zdarzeniach gospodarczych wprowadzane są w postaci osobnych dokumentów, w odpowiednich oknach (Sprzedaż, Zakupy, itd.). Dzięki temu wszystkie potrzebne informacje dotyczące sposobu rozliczenia VAT, rozrachunków z kontrahentami/pracownikami oraz księgowania poszczególnych zdarzeń na odpowiednie konta wprowadzane są w jednym miejscu. Informacje o zdarzeniach gospodarczych wprowadzone w poszczególnych oknach programu mogą być następnie automatycznie przeniesione do księgi za pomocą jednego polecenia. Istotną zaletą takiego rozwiązania jest to, że osoba wprowadzająca informacje o dokumentach nie musi być szczegółowo zorientowana w zasadach rachunkowości wystarczy, że osoba zajmująca się księgowością poprawnie zdefiniuje w programie powiązania dokumentów pochodzących z poszczególnych okien programu z kontami księgowymi. Osoba obsługująca program może się wówczas skupić wyłącznie na wprowadzaniu dokumentów z wykorzystaniem przygotowanych powiązań z kontami księgowymi. II. Instalacja programu 1. Wersja CD Jeżeli program dostarczony jest do użytkownika na płycie CD ROM, należy włożyć płytę do napędu CD ROM (lub DVD) komputera. Zwykle, po włożeniu płyty, program automatycznie rozpocznie proces instalacji. W przypadku niektórych napędów CD ROM proces instalacji może nie rozpocząć się automatycznie. Należy wówczas odszukać na płycie CD - ROM i uruchomić program instaluj. 2. Wersja internetowa Użytkownicy, którzy dokonują aktualizacji programu, w ramach abonamentu, poprzez Internet powinny pobrać plik instalacyjny programu ze strony Wersja pełna programu dostępna jest na stronie głównej pod odsyłaczem ( linkiem ) Pełna wersja Najnowsza wersja <nr wersji> (dla legalnych użytkowników) (adres Uruchomienie odsyłacza spowoduje wyświetlenie podstrony, z której można pobrać aktualną, pełną wersję programu. Na stronie tej należy wybrać jeden z serwerów (główny lub rezerwowy), z którego będzie pobierany program instalacyjny. Po wybraniu serwera należy ZAPISAĆ (nie uruchamiać) pobierany plik instaluj.exe w wybranym katalogu na lokalnym dysku komputera. Rozpocznie się wówczas proces pobierania pliku i zapisywania na dysk twardy. Czas trwania pobierania pliku zależny jest od dostępnego łącza internetowego. Ze względu na niewielką objętość pliku, nawet przy wykorzystaniu najwolniejszych łączy telefonicznych (modem), proces pobierania nie powinien trwać dłużej niż kilka minut. Po zakończeniu procesu pobierania pliku, plik instalacyjny instaluj.exe będzie zapisany na dysku komputera, w wybranym wcześniej katalogu. Należy odszukać i uruchomić pobrany program instaluj (plik instaluj.exe ), co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji, który opisany został w kolejnym punkcie. 3

4 3. Proces instalacji programu Po uruchomieniu programu instaluj (z płyty CD ROM lub pobranego z Internetu na dysk twardy komputera), na ekranie pojawi się okno instalatora programu FAKT - Instalacja programu FAKT (Rys. 1). Rys. 1. Okno instalatora programu Fakt. Po lewej stronie tego okna widoczna jest informacja na temat wersji programu FAKT, która będzie zainstalowana (warto zwrócić uwagę na to, czy instalowana wersja nie jest wersją starszą od aktualnie zainstalowanej na komputerze jeśli program był już wcześniej instalowany). Jeżeli program instalacyjny ma być przeniesiony na dyskietkach na inny komputer, należy skorzystać z przycisku [Dyskietki]. W katalogu, w którym znajduje się program instalacyjny instaluj.exe zostanie wówczas utworzony katalog CZESCI. Zawierać on będzie plik instalacyjny, podzielony na części, które nagrać można na dyskietki. Wykorzystując tak utworzone dyskietki instalacyjne można zainstalować program z dyskietek na innym komputerze (zaczynając instalację od pierwszej dyskietki). W polu Podaj katalog, w którym chcesz zainstalować program: należy podać ścieżkę, na której zainstalowany ma być program. Domyślnie jest to ścieżka C:\FAKT95. Zaleca się instalowanie programu właśnie w tym katalogu (na tej ścieżce), choć lokalizację instalacji programu na dysku można w tym polu zmieniać. Jeżeli program nie jest instalowany po raz pierwszy, instalator automatycznie odszuka ścieżkę, na której program FAKT jest już zainstalowany. Jeżeli program jest instalowany na poprzedniej wersji (aktualizowany), w oknie Instalacja programu FAKT należy dodatkowo i koniecznie zaznaczyć opcję Nagraj na poprzedniej wersji programu. Dzięki temu zaktualizowane zostaną tylko pliki programu FAKT, a dane firmy (lub firm) wprowadzone przez użytkownika w programie pozostaną niezmienione nie zostaną utracone. Informację o tym, gdzie aktualnie jest zainstalowany program FAKT można uzyskać w menu głównym programu FAKT Pomoc O. Wykonanie tego polecenia wywołuje okno Informacje o programie (Rys. 2). Rys. 2. Okno Informacje o programie. 4

5 U dołu tego okna (ostatnia informacja) podana jest ścieżka katalogu, w którym zainstalowany jest program FAKT (np. C:\FAKT95 ). Podana jest w nim również informacja, do kiedy użytkownik ma prawo aktualizować program Masz prawo wczytywać nowe wersje programu nie nowsze niż: MM.RRRR. Prawo do wczytywania nowszych wersji programu zależy od okresu, na jaki dany użytkownik otrzymał bądź wykupił abonament na aktualizacje. UWAGA!!! Zainstalowanie wersji programu nowszej niż wynika to z ważności abonamentu na aktualizacje spowoduje, że program przejdzie w tryb wersji demonstracyjnej wraz z jej ograniczeniami. Część danych użytkownika będzie wówczas zablokowana (niewidoczna) w programie. Dane te mogą być odblokowane po uzupełnieniu uprawnień do aktualizacji programu lub ponownym zainstalowaniu starszej wersji programu, do której użytkownik miał jeszcze uprawnienia. Jeżeli program FAKT instalowany jest po raz pierwszy, w polu Podaj katalog, w którym chcesz zainstalować program: warto pozostawić domyślną ścieżkę instalacji, a opcja Nagraj na poprzedniej wersji programu powinna pozostać ODZNACZONA (pole po lewej stronie nazwy opcji powinno pozostać puste). Po ustaleniu opcji instalacji w oknie instalatora należy wcisnąć przycisk [Instaluj], co spowoduje rozpoczęcie kopiowania (instalacji) plików programu FAKT do odpowiednich lokalizacji na dysku twardym. Plik z uprawnieniami do korzystania z programu W czasie instalacji programu, w jego katalogu głównym umieszczany jest specjalny plik o nazwie fakt.dat. Plik ten zawiera informacje na temat użytkownika, wersji programu oraz okresu ważności abonamentu (prawa do wczytywania nowszych wersji programu na określony okres). Pliku tego nie da się ręcznie zmieniać. Jeżeli program FAKT jest aktualizowany po wykupieniu nowego abonamentu, instalator zapyta użytkownika, czy ma zamienić istniejący plik fakt.dat na nowszy. Należy wówczas zezwolić na taką zmianę. Wówczas informacje na temat prawa do aktualizacji zawarte w programie FAKT zostaną zaktualizowane o nowy, wykupiony okres abonamentu (informacja Masz prawo wczytywać nowe wersje programu nie nowsze niż: MM.RRRR). III. Rozpoczęcie pracy z programem FK Ustawienia Ksiąg handlowych niezbędne do rozpoczęcia pracy z programem dostępne są w menu Opcje Opcje FK (Rys. 3). Rys. 3. Ustawienia opcji FK. 5

6 Poszczególne opcje dostępne w tym oknie opisane zostaną poniżej. 1. Ustawienia ogólne ksiąg handlowych Funkcja menu Opcje Opcje FK [Ustawienia ogólne] (Rys. 4) pozwala na określenie sposobu funkcjonowania modułu FK. Rys. 4. Ustawienia ogólne ksiąg handlowych. Bieżący rok obrotowy zaczyna się od miesiąca: W polu tym należy wprowadzić datę rozpoczęcia bieżącego okresu obrotowego (data w formacie MM.RR) domyślnie jest to styczeń bieżącego roku. Księgowanie wynagrodzeń - każdy pracownik oddzielnie Po zaznaczeniu tej opcji dla każdego pracownika tworzony będzie oddzielny dekret na indywidualnym koncie analitycznym. Najbliższy wolny numer subkonta dla kontrahenta/pracownika/środka trwałego Program automatycznie podpowiada najbliższy wolny numer subkonta dla nowo wprowadzanego do kartoteki kontrahenta, pracownika lub środka trwałego. Numer ten jest aktualizowany każdorazowo po wprowadzeniu nowej pozycji do kartoteki. Układ rachunku zysków i strat W przypadku ewidencji kosztów wg rodzajów (zespół 4) używamy wariant porównawczy rachunku zysków i strat (opcja Porównawczy (zespół 4)), a w przypadku ewidencji kosztów wg miejsca powstawania (zespół 5) używamy wariantu kalkulacyjnego (opcja Kalkulacyjny (zespół 5)). W przypadku ewidencji kosztów zarówno wg rodzajów jak i miejsc powstawania możemy wybrać dowolny wariant. Układy rachunku zysków i strat są zgodne z załącznikiem numer 1 UoR. 2. Plan kont Wraz z programem Fakt FK dostarczany jest przykładowy, domyślny plan kont. Jednostka może korzystać z niego w niezmienionej postaci lub dostosować do własnych potrzeb w zależności od profilu działalności oraz metod księgowania poszczególnych zdarzeń gospodarczych. 6

7 Plan kont może być importowany do programu lub eksportowany do pliku, w celu wykorzystania go w innej firmie (polecenia menu Opcje Opcje FK [Eksport planu kont]/[import planu kont], Rys. 3). Domyślny plan kont zawiera również informacje o powiązaniu planu kont ze sprawozdawczością finansową jednostki, czyli bilansie i rachunku zysków i strat. Funkcja menu Opcje Opcje FK Plan kont (Rys. 5) pozwala na przeglądanie oraz modyfikację planu kont. Rys. 5. Plan kont. Poziom analityki Określenie zakresu wyświetlanych poziomów analityki kont (od 1 do 6). Na liście widoczne będą wyłącznie konta do wskazanego poziomu włącznie. Wciśnięcie przycisku [< F2] (lub klawisza funkcyjnego F2 klawiatury) powoduje zmniejszenie zakresu wyświetlanych poziomów analityki, [F3 >] (lub klawisz funkcyjny F3 na klawiaturze) zwiększenie o 1 pozycję. Szukaj W polu tym można wprowadzić początek numeru konta. Lista kont zawężona zostanie do kont zaczynających się od wprowadzonego w polu Szukaj numeru. Aby uzyskać pełną listę kont należy wyczyścić zawartość tego pola. Dopisz Dopisanie nowego konta księgowego do planu kont. Informacje o nowym koncie wprowadzane są w oknie Właściwości konta księgowego (Rys. 7). Zmień Zmiana informacji o wybranym z listy koncie księgowym (Rys. 7) Usuń Usunięcie z listy (Rys. 5) wybranego konta księgowego. Można usunąć tylko te konta, na których nie wystąpiły jeszcze żadne zapisy. Sprawdź Sprawdzenie poprawności planu kont księgowych. Wszelkie nieprawidłowości widoczne będą na stosownym komunikacie (Rys. 6). 7

8 Rys. 6. Informacja o błędzie występującym w planie kont Wprowadzanie/modyfikacja informacji o koncie księgowym Informacje o nowym koncie księgowym (lub koncie modyfikowanym) wprowadza się w oknie Właściwości konta księgowego (Rys. 7). Rys. 7. Informacje o koncie księgowym. Dopisując nowe konto lub modyfikując już istniejące konto należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zdefiniowanie w jaki sposób dane konto ma wpływać na dokumentację finansową, tzn. jak konto ma być uwzględniane w bilansie lub rachunku zysku i strat, czy jest to konto pozabilansowe. Ustala się to w sekcji Sprawozdawczość, co opisane zostało w dalszej części tego punktu. Numer W polu tym należy wprowadzić numer konta księgowego. Opis Nazwa konta księgowego. Poziom Pole to zawiera określony automatycznie stopień analityki danego konta. Poziom analityki jest określany na podstawie numeru konta wpisanego w polu Numer. Dla przykładu numer to poziom 2, natomiast to poziom 3, itd. 8

9 Inne, wpisane wcześniej Jeżeli konto o podanym numerze już istnieje, w polu tym pojawi się opis tego konta. W polu tym widoczne będą wszystkie konta zaczynające się od numeru wpisanego w polu Numer. Funkcja ta pomaga znaleźć odpowiednie konto syntetyczne, do którego ma być dopisywana analityka oraz zapobiega błędom polegającym na wpisaniu dwukrotnie tego samego konta. Konto nadrzędne Informacja o koncie nadrzędnym względem aktualnie edytowanego. Program automatycznie podpowiada, które konto jest nadrzędne względem danego (na podstawie wprowadzonego numeru konta). Sprawozdawczość W sekcji tej określa się typ danego konta, tzn. jak konto ma wpływać na dokumentację finansową (jak konto ma być uwzględniane w bilansie lub rachunku zysku i strat, czy jest to konto pozabilansowe). Aby zmienić powiązanie danego konta księgowego ze sprawozdawczością należy wcisnąć przycisk [Zmień]. Informacje o powiązaniu konta ze sprawozdawczością wprowadza się w oknie Konto księgowe sprawozdawczość (Rys. 8). Rys. 8. Informacje o powiązaniu konta księgowego ze sprawozdawczością. W sekcji Konto dostępne są informacje dotyczące numeru oraz opisu aktualnego konta księgowego. Sekcja Uwzględniaj konto w sprawozdawczości pozwala z kolei na powiązanie danego konta ze sprawozdawczością. Dostępne są tu następujące typy powiązań: powiązanie z bilansem powiązanie z rachunkiem zysków i strat Konto to będzie uwzględniane w bilansie. Z listy należy wówczas wybrać pozycję bilansu, z którą związane będzie to konto. Saldo konta będzie uwzględnione w wybranej pozycji bilansu. W przypadku kont wchodzących osobno stronami w różne pozycje bilansu zaznaczyć należy opcję Strony osobno i wskazać odpowiednie pozycje bilansu dla każdej ze stron konta (np. Rozrachunki z odbiorcami jednostki powiązane - do 12 m-cy saldem Ma wchodzi na pozycję AKTYWA B.II.1.a.1 a saldem Wn na PASYWA B.III.1.a.1). Konto to będzie uwzględniane w rachunku zysków i strat. Z listy należy wówczas wybrać pozycję rachunku zysków i strat, z którą związane będzie to konto. 9

10 nie powiązane Strony osobno Konto to jest kontem pozabilansowym. Nie jest ono uwzględniane w sprawozdawczości. Konta tego typu dokumentują zdarzenia nie mające wpływu na stan finansowy jednostki (np. środki trwałe w likwidacji). Jeżeli konto to jest związane z więcej niż jedna pozycją bilansu lub rachunku zysków i strat (każda ze stron konta wchodzi w inną pozycję bilansu lub rachunku zysków i strat), określić można powiązanie każdej ze stron konta z osobną pozycją. Powiązania z kontrahentem/pracownikiem/środkiem trwałym Opcje te pozwalają na powiązanie danego konta z odpowiednią kartoteką, na potrzeby automatycznych księgowań, np. jeśli zostanie wprowadzona lista płac, to wynagrodzenia zostaną automatycznie zaksięgowane na podanych kontach (opcja Pracownik, wynagrodzenia). Dostępne są tu następujące opcje powiązania konta z kartoteką: - Dostawca, - Odbiorca, - ST, brutto, - ST, umorzenie, - Pracownik, wynagrodzenia, - Pracownik, inne rozliczenia. Jeżeli konto powiązane ma być z kontrahentem, pole Szukaj pozwala na szybkie wyszukanie danego kontrahenta w kartotece, w celu powiązania go z danym kontem księgowym Wydruk planu kont Aby wydrukować obowiązujący w programie plan kont należy skorzystać z polecenia Zestawienia Księga Drukuj plan kont (Rys. 9). Rys. 9. Ustawienia wydruku planu kont. W sekcji Wybierz rodzaj kont można określić czy wydruk ma zawierać tylko konta syntetyczne czy syntetyczne i analityczne. W sekcji Pozostałe ustawienia dostępne są dodatkowo dwie opcje: ilość pozycji na stronie linia rozdzielająca po każdej pozycji W polu tym należy podać liczbę pozycji wydruku, które mają zostać umieszczone na jednej stronie. Po zaznaczeniu tej opcji poszczególne pozycje wydruku zostaną rozdzielone liniami. Sporządzony wydruk planu kont zawiera nazwę i adres jednostki, numer konta, opis konta i właściwości. 10

11 3. Konta specjalne Program Fakt FK umożliwia automatyczne przenoszenie zdarzeń z poszczególnych okien programu na konta księgowe. Wymaga to zdefiniowania odpowiednich kont, zwanych w programie kontami specjalnymi. Dla przykładu, kwota VAT pochodząca z zakupu będzie automatycznie zaksięgowana na koncie określonym na pierwszej pozycji z listy kont specjalnych (konto o numerze 221-2, Rys. 10). Aby zdefiniować konta specjalne należy skorzystać z polecenia Opcje Opcje FK Konta specjalne (Rys. 10). Rys. 10. Lista kont specjalnych. Przycisk [Zmień] pozwala na podejrzenie lub zmianę informacji o koncie specjalnym (Rys. 11). Rys. 11. Informacje o koncie specjalnym. W oknie tym (Rys. 11) możliwe jest przypisanie konta do odpowiedniego typu księgowania. Informacje te wykorzystywane są do automatycznego przenoszenia zdarzeń z poszczególnych okien programu na konta księgowe. Aby szybko odszukać odpowiednie konto należy wpisać początek numeru konta w polu Szukaj. 4. Lista powiązań (automatycznych księgowań) Program pozwala na automatyczne księgowanie zdarzeń pochodzących z okien Zakupy, Sprzedaż, Konto bankowe i Kasa gotówkowa. Możliwe jest określenie odpowiednich typów księgowania i powiązanie ich z odpowiednimi kontami księgowymi. Wprowadzaniu powiązań służy polecenie Opcje Opcje FK [Powiązania] (Rys. 12). 11

12 Rys. 12. Lista powiązań kont księgowych z typami księgowania. Powiązania te wykorzystywane są w trakcie automatycznego księgowania dokumentów pochodzących z odpowiednich okien (np. Zakupy/Sprzedaż) i określają konto księgowe dla danego wybranego typu księgowania. W górnej części tego okna można wybrać, który rodzaj powiązań będzie widoczny na liście. Ze względu na pochodzenie dokumentów dostępne są 3 rodzaje powiązań: - Zakupy (typy księgowania zdefiniowane dla dokumentów zakupu), - Sprzedaż (typy księgowania zdefiniowane dla dokumentów sprzedaży), - Kasa lub bank (typy księgowania zdefiniowane dla dokumentów kasowych i bankowych). Dopisz Dopisanie nowego typu księgowania i związanie go z odpowiednim kontem księgowym. Zmień Zmiana informacji o powiązaniu wybranym z listy (Rys. 12). Usuń Usunięcie powiązania wskazanego na liście (Rys. 12) Wprowadzanie informacji o powiązaniu Informacje o powiązaniu konta księgowego z typem księgowania wprowadza się w oknie Właściwości powiązania (Rys. 13). Rys. 13. Edycja powiązania. 12

13 W pierwszej kolejności należy wskazać, z którym oknem powiązane ma być dane konto księgowe: - Zakupy, - Sprzedaż, - Kasa lub bank. Opis Opis typu księgowania. Opis ten będzie widoczny w polu wyboru typu księgowania i związany będzie z wybranym kontem księgowym. Szukaj Wyszukiwanie konta wg numeru (należy tu wprowadzić początek numeru konta). Konto Konto księgowe, na którym program automatycznie zaksięguje kwotę po wybraniu danego typu księgowania. Nowe konto Dopisanie nowego konta księgowego. Opis/Popraw Zmiana opisu wybranego z listy konta księgowego. 5. Bilans otwarcia Rozpoczynając pracę z programem zachodzi potrzeba naniesienia na konta ich bilansu otwarcia. Aby wprowadzić bilans otwarcia należy użyć polecenia menu Wpisywanie Księga Bilans otwarcia (Rys. 14). Rys. 14. Wprowadzanie bilansu otwarcia. W oknie Bilans otwarcia (Rys. 14) wyszczególnione są wszystkie konta syntetyczne i analityczne w planie kont oraz kwoty bilansu z podziałem na strony Wn i Ma. Konta, na które można wprowadzić kwoty bilansu otwarcia oznaczone są drukiem wytłuszczonym. Są to konta na ostatnim poziomie analityki lub konta syntetyczne, jeżeli analityka dla nich nie jest prowadzona. 13

14 Jeżeli na liście wybrane zostanie konto, które nie jest ostatnim (najniższym) poziomem analityki (nie jest wytłuszczone) spowoduje to automatyczne przejście do najbliższego konta, na które można zapisać bilans otwarcia. Po podświetleniu wybranego konta można wprowadzać kwoty Wn i Ma. Zatwierdzenie kwoty następuje po wciśnięciu przycisku [Enter]. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy użyć przycisku [Zapisz]. 6. Import planu kont Program umożliwia import gotowego planu kont wg wybranego wzoru. Umożliwia to funkcja menu Opcje Opcje FK [Import planu kont] (Rys. 15). Rys. 15. Import gotowego planu kont do programu Fakt. Aby zaimportować plik zawierający plan kont, musi on znajdować się w katalogu Wzory znajdującym się w katalogu głównym programu Fakt. Wszystkie pliki zawierające definicje planu kont, dostępne w tym katalogu, będą widoczne na liście Według wzoru (Rys. 15). Aby zachować plan kont, zdefiniowany w danej firmie, w pliku należy wykorzystać funkcję Eksport planu kont (Rys. 3). 7. Eksport planu kont Funkcja menu Opcje Opcje FK [Eksport planu kont] (Rys. 3) pozwala na zapisanie do pliku zdefiniowanego w programie planu kont (oraz dodatkowych informacji np. o pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat). Po wykonaniu tego polecenia na ekranie pojawi się informacja o danych, które zostaną wyeksportowane do pliku (Rys. 16). Rys. 16. Informacja o danych dotyczących kont wyeksportowanych do pliku. Po zatwierdzeniu eksportu danych ([OK]) możliwy jest wybór katalogu, w którym zapisane będą dane w pliku (Rys. 17). 14

15 Rys. 17. Wybór katalogu, w którym zapisany zostanie plik zawierający plan kont. Plik, w którym zapisywane są dane planu kont musi mieć rozszerzenie *.fk (Rys. 17). W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe zaimportowanie planu kont do innej firmy za pomocą funkcji Import planu kont (Rys. 15). Aby plan kont mógł być zaimportowany do innej firmy, plik zawierający plan kont powinien być zapisany do katalogu Wzory w katalogu głównym programu Fakt, na tym samym komputerze. 8. Definicje dla celów sprawozdawczości 8.1. Definicja bilansu Funkcja menu Opcje Opcje FK Definicja bilansu (Rys. 18) pozwala na przeglądanie, dodawanie oraz modyfikację pozycji bilansu. Rys. 18. Okno Definicja bilansu (menu Opcje Opcje FK Definicja bilansu). Dopisz Dopisanie nowej pozycji bilansu. Informacje o nowej pozycji bilansu wprowadza się w oknie Właściwości pozycji bilansu (Rys. 19). Zmień Zmiana informacji o wybranej z listy (Rys. 18) pozycji bilansu. 15

16 Usuń Usunięcie z listy (Rys. 18) wybranej pozycji bilansu. Importuj Wczytanie kompletnej listy pozycji bilansu (dostarczanej wraz z programem), identycznej z zapisaną w Ustawie o Rachunkowości (UoR) Wprowadzanie/modyfikacja informacji o pozycji bilansu Informacje o pozycji bilansu wprowadza się w oknie Właściwości pozycji bilansu (Rys. 19). Rys. 19. Wprowadzanie/modyfikacja informacji o pozycji bilansu. Ranga Ranga danej pozycji bilansu określa jednoznacznie Poziom danej pozycji w strukturze pozycji bilansu oraz powoduje automatyczne określenie Pozycji nadrzędnej względem aktualnie wprowadzanej. Pozycja nadrzędna Pozycja nadrzędna względem danej pozycji bilansu. Kwota z danej pozycji bilansu będzie przepisana na wskazaną pozycję nadrzędną (o poziom wyższą w strukturze pozycji bilansu). Opis Nazwa pozycji bilansu. W takiej formie dana pozycja pojawi się na wydruku. Lista kont związanych z pozycją Na liście tej widoczne są wszystkie konta księgowe związane z daną pozycją bilansu. Aby powiązać konto księgowe z pozycją bilansu należy skorzystać z funkcji menu Opcje Opcje FK [Plan kont]. Po wybraniu odpowiedniego konta z listy należy przejść do edycji danego konta (przycisk [Zmień]) (okno Właściwości konta księgowego, Rys. 7). W sekcji Sprawozdawczość w oknie Właściwości konta księgowego należy wcisnąć przycisk [Zmień]. W oknie Konto księgowe sprawozdawczość (Rys. 8) można wówczas określić powiązanie danego konta z pozycją bilansu. 16

17 Wydruk informacji o kontach uwzględnianych w bilansie W celu zweryfikowania czy do pozycji bilansu są dołączane właściwe konta, można w programie przygotować zestawienie zawierające takie informacje. Wydruk taki można uzyskać przez wykonanie polecenia menu Zestawienia Księga Bilans (Rys. 20). Rys. 20. Sporządzanie zestawienia informacji o kontach uwzględnianych w bilansie. W oknie Wydruk bilansu (Rys. 20), w sekcji Wybierz rodzaj zestawienia, należy wybrać w tym przypadku opcję wydruk układu (wykaz kont). Na wydruku będą widoczne wyłącznie poszczególne pozycje bilansu (nazwy) oraz konta z nimi związane. W sekcji Pozostałe ustawienia dostępne są dodatkowe opcje pozwalające na sformatowanie wydruku: linia rozdzielająca po każdej pozycji forma uproszczona (tylko litery i cyfry rzymskie) Po zaznaczeniu tej opcji poszczególne pozycje wydruku zostaną rozdzielone liniami. Zmniejszenie szczegółowości wydruku wg ustawy. Nie będą drukowane pozycje z poziomów oznaczonych cyframi arabskimi Definicja rachunku zysków i strat W poprzednim punkcie opisany został sposób definiowania pozycji bilansu. W analogiczny sposób definiuje się pozycje rachunku zysków i strat. Służy do tego polecenie menu Opcje Opcje FK Definicja rach. zysków i strat (Rys. 21). Rys. 21. Lista pozycji rachunku zysków i strat. 17

18 W programie przygotowany jest rachunek zysków i strat zgodny z załącznikiem nr 1 do UoR. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku bilansu można gotową definicję rachunku zysków i strat dostosować do potrzeb danej jednostki. Dopisz Dopisanie nowej linii na wydruku rachunku zysków i strat. Informacje o pozycji wprowadza się w oknie Właściwości pozycji rachunku zysków i strat (Rys. 22). Zmień Zmiana informacji o wybranej z listy pozycji rachunku zysków i strat. Informacje o pozycji wprowadza się w oknie Definicja rachunku wyników. Usuń Usunięcie z listy wybranej pozycji rachunku zysków i strat. Importuj Wczytanie domyślnej listy pozycji rachunku zysków i strat (dostarczanej wraz z programem) Wprowadzanie/modyfikacja pozycji rachunku zysków i strat. Informacje o pozycji rachunku zysków i strat wprowadza się w oknie Definicja rachunku wyników (Rys. 22). Rys. 22. Edycja pozycji rachunku zysków i strat. Ranga Ranga (np. 1.2, Rys. 22) określa, pod którą pozycję nadrzędną podczepiona jest dana pozycja rachunku zysków i strat. Pozycja nadrzędna Pozycja nadrzędna względem danej pozycji rachunku zysków i strat. Z listy tej należy wybrać pozycję nadrzędną względem wpisywanej pozycji rachunku zysków i strat w celu przepisania do niej kwoty z danej pozycji (kwota ta przepisywana jest zgodnie z regułą określoną w polu Znak dla rodzica). 18

19 Opis Nazwa pozycji rachunku zysków i strat. W takiej formie dana pozycja pojawi się na wydruku. Sposób przenoszenia kwoty Wybór sposobu uwzględnienia w obliczeniach danej pozycji rachunku wyników, względem pozycji nadrzędnej (rodzica): "0" - pozycja nie jest uwzględniana w obliczaniu nadrzędnej, "+" - pozycja jest dodawana do nadrzędnej, "-" - pozycja jest odejmowana od nadrzędnej. Lista kont związanych z pozycją Na liście tej widoczne są wszystkie konta księgowe, z których kwoty będą przenoszone do danej pozycji rachunku zysków i strat. Aby powiązać konto księgowe z pozycją rachunku zysków strat należy skorzystać z funkcji menu Opcje Opcje FK [Plan kont]. Po wybraniu odpowiedniego konta z listy należy przejść do edycji danego konta (przycisk [Zmień]) i powiązać je z wybraną pozycją RZiS (Uwzględniaj konto w sprawozdawczości powiązanie z rachunkiem zysków i strat) Wydruk informacji o kontach uwzględnianych w RZiS Program umożliwia wydruk informacji o kontach uwzględnianych w rachunku zysków i strat. Zestawienie takie tworzy się poprzez wykonanie polecenia Zestawienia Księga Rachunek zysków i strat (Rys. 23). Rys. 23. Sporządzanie zestawienia informacji o kontach uwzględnianych w RZiS. W oknie Wydruk rachunku zysków i strat (Rys. 23) należy w sekcji Rodzaj zestawienia zaznaczyć opcję wydruk układu (wykaz kont). Opcjonalnie można zaznaczyć również opcję linia rozdzielająca po każdej pozycji, w sekcji Pozostałe ustawienia. Na przygotowanym w ten sposób zestawieniu widoczne będą poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz informacje w jaki sposób dana pozycja przenoszona jest do pozycji nadrzędnej: + dana pozycja jest dodawana do nadrzędnej, - dana pozycja jest odejmowana od nadrzędnej, 0 dana pozycja nie jest uwzględniana w nadrzędnej, oraz wykaz kont powiązanych z daną pozycją rachunku. 19

20 IV. Bieżące korzystanie z programu W rozdziale tym omówione zostanie wprowadzanie dokumentów do programu Fakt FK. Dokumenty można wprowadzać na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na wprowadzaniu dokumentów w poszczególnych kartotekach programu (Zakupy, Sprzedaż, Pracownicy i osoby współpracujące). Zdarzenia z tych kartotek przenoszone są na konta księgi automatycznie, za pomocą polecenia menu Wpisywanie Księga Przenieś zdarzenia na konta. Drugi sposób polega na wprowadzaniu dokumentów bezpośrednio w oknie 3.Księga. 1. Wprowadzanie dokumentów przenoszonych automatycznie na konta księgowe Większość dokumentów wprowadza się w okna tematyczne podzielone na odpowiednie typy zdarzeń gospodarczych. Następnie informacje z tych okien są przenoszone na konta księgi głównej. Wprowadzając w ten sposób dokumenty jednocześnie są one uwzględniane w rejestrach VAT oraz rozrachunkach. Rozwiązanie to umożliwia również prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu czy płac osobom nie posiadającym szerokiej wiedzy z zakresu rachunkowości, ułatwiając prace osobie odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości jednostki. W skład okien, w które wprowadza się poszczególne zdarzenia gospodarcze wchodzą: - Sprzedaż, - Zakupy, - Pracownicy, - Kasa i bank, - Środki trwałe Sprzedaż Informacje o dokumencie sprzedaży wprowadza się w oknie 5.Sprzedaż. Aby dopisać nowy Dokument sprzedaży (Rys. 24) w tym oknie należy użyć polecenia Wpisywanie Dopisz (lub klawisza [Insert] na klawiaturze). 20

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o.

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 1 2 Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 3 Spis Treści 1. WPROWADZENIE...4 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY...5 2.1. USTAWIENIA OGÓLNE... 5 2.2. PLAN KONT.... 6 2.3. KONTA SPECJALNE...

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja / Serwis: 1992-2006 FAKT ZUI

Dystrybucja / Serwis: 1992-2006 FAKT ZUI 1 2 Dystrybucja / Serwis: 1992-2006 FAKT ZUI 3 Spis Treści 1. WPROWADZENIE...4 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY...5 2.1. USTAWIENIA OGÓLNE...5 2.2. PLAN KONT....6 2.3. KONTA SPECJALNE...11 2.4. IMPORT I EKSPORT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.0

Księga Podatkowa wersja 25.0 Księga Podatkowa wersja 25.0 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 24.0

Księga Podatkowa wersja 24.0 Księga Podatkowa wersja 24.0 1 Instalacja programu u użytkowników KP2013 Użytkownicy programu KP2013 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę (płytę)

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK

Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK (aktualizacja 28 września 2012) Abstrakt W poradniku opisano przygotowywanie, oraz eksport poleceń księgowania do zewnętrznych programów finansowo-księgowych.

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono Wersja 3.21a Księgi Handlowej 1. Poprawiono 1. Rejestry VAT. Wzorce księgowań makro V23. We wzorcach księgowych do rejestru sprzedaży i zakupu VAT przywrócone zostało makro dla stawki VAT 23% (V23). Wersja

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

FVZ ( zaliczka 100%) z tyt. prenumeraty czasopism wartość netto 1200,00 + VAT 8% za pierwszy kwartał 2014r. Faktura VAT Nr 1003/01/2015

FVZ ( zaliczka 100%) z tyt. prenumeraty czasopism wartość netto 1200,00 + VAT 8% za pierwszy kwartał 2014r. Faktura VAT Nr 1003/01/2015 DOKUMENTY (dekrety)- FV( zaliczka); PK- rozliczenia w czasie; Pw;. na wcześniej pobraną zaliczkę; Lp.; PK- składki ZUS na rzecz pracowników; PK dla narzutu odchyleń; PK- przeksięgowanie VAT; RZiS; Bilans.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO?

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Księgowość Optivum Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Program Księgowość Optivum eksportuje do systemu informacji oświatowej dane, którymi wypełniana jest tabela KO1 koszty.

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.50

Księga Handlowa wersja 3.50 Księga Handlowa wersja 3.50 1. Instalacja programu u użytkowników KH2014 Użytkownicy programu KH2014 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.40

Księga Handlowa wersja 3.40 Księga Handlowa wersja 3.40 1. Instalacja programu u użytkowników KH2013 Użytkownicy programu KH2013 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Konfiguracja i kartoteki dla ST 2 Kartoteki 2 Kartoteka ST 4 Nowy środek trwały 4 Generowanie (lub usuwanie) amortyzacji 5 Operacje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.30

Księga Handlowa wersja 3.30 Księga Handlowa wersja 3.30 1. Instalacja programu u użytkowników KH2012 Użytkownicy programu KH2012 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Wersja 19.0 Księgi Podatkowej

Wersja 19.0 Księgi Podatkowej Wersja 19.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2008 Użytkownicy programu KP2008 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1. Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.1

Księga Podatkowa wersja 25.1 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Księga

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Import planu finansowego wygenerowanego w Sigmie do programu Księgowość

Księgowość Optivum. Import planu finansowego wygenerowanego w Sigmie do programu Księgowość Księgowość Optivum Jak postąpić, w sytuacji gdy przy eksporcie sprawozdań budżetowych do Sigmy pojawi się komunikat Pozycje wykonania spoza planu? Porada opisuje czynności, które należy wykonać, w celu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

FVZ ( zaliczka 100%) z tyt. prenumeraty czasopism wartość netto 1200,00 + VAT 8% za pierwszy kwartał 2011r. Faktura VAT Nr 1003/01/2013

FVZ ( zaliczka 100%) z tyt. prenumeraty czasopism wartość netto 1200,00 + VAT 8% za pierwszy kwartał 2011r. Faktura VAT Nr 1003/01/2013 DOKUMENTY (dekrety)- FV( zaliczka); PK- rozliczenia w czasie; Pw; Rach. na wcześniej pobraną zaliczkę; Lp.; PK- składki ZUS na rzecz pracowników; PK dla narzutu odchyleń; PK- przeksięgowanie VAT; RZiS;

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo