Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE"

Transkrypt

1 Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE ZS 23 KE 23 ZW 23 KE 23 ZS 23 KE 21 ZW 23 KE 21 OSW

2 Spis tre ci Spis tre ci Wskazówki dotyczåce bezpieczeµstwa 3 Obja nienie symboli 3 1 Informacje na temat urzådzenia O wiadczenie o zgodno ci wzoru konstrukcyjnego z wymaganiami UE Przeglåd typów Zakres dostawy Opis urzådzenia Osprzæt (zob. te cennik) Wymiary Budowa kot a ZS Budowa kot a ZW Instalacja elektryczna Opis sposobu dzia ania Ogrzewanie Ciep a woda u ytkowa Pompa Naczynie wzbiorcze Dane techniczne 10 2 Przepisy 11 3 Monta Wa ne wskazówki Wybór miejsca monta u Minimalne odleg o ci Monta szyny no nej i monta owej p yty przy åczeniowej Pod åczenie przewodów rurowych Monta kot a Kontrola przy åczy 15 4 Pod åczenie elektryczne Pod åczenie kot a Pod åczenie regulatora c.o. lub zegara sterujåcego Pod åczenie zasobnika c.w.u. (ZS...) 16 5 Uruchomienie Przed uruchomieniem W åczanie i wy åczanie kot a W åczanie ogrzewania Regulacja c.o. z regulatorem temperatury w pomieszczeniu Regulacja temperatury w zasobniku c.w.u. (kot y ZS...) Temperatura i ilo ç c.w.u. ( ZW...) Praca w trybie letnim (tylko podgrzewanie c.w.u.) Ochrona przeciwmrozowa 19 6 Ustawienie parametrów gazu Nastawa fabryczna Tryb serwisowy Nominalne obciå enie cieplne Regulacja za pomocå ci nienia na dyszach Regulacja metodå objæto ciowå Moc grzewcza Regulacja za pomocå ci nienia na dyszach Regulacja metodå objæto ciowå Przebudowa na inny rodzaj gazu 24 7 Konserwacja Okresowa konserwacja Opró nianie instalacji grzewczej Uruchomienie kot a po przeprowa dzonej konserwacji 26 8 Zak ócenia w pracy Komunikaty zak óceµ Usuwanie przyczyn zak óceµ 27 2

3 Wskazówki dotyczåce bezpieczeµstwa Wskazówki dotyczåce bezpieczeµstwa W wypadku wyczucia woni gazu: y Zamknåç zawór doprowadzenia gazu. y Otworzyç okna. y Nie uruchamiaç prze åczników elektrycznych. y Zgasiç otwarte p omienie. y Z miejsca poza domem powiadomiç telefoniczne zak ad gazowniczy i autoryzowany serwis. W wypadku wyczucia woni spalin y Wy åczyç kocio (zob. str. 19). y Otworzyç okna i drzwi. y Powiadomiç autoryzowany serwis. Monta, zmiany y Monta i zmiany dotyczåce kot a zlecaç wy åcznie autoryzowanemu serwisowi. y Nie dokonywaç zmian elementów do przesy u gazu. y Nie zas aniaç i nie zmniejszaç otworów doprowadzenia i odprowadzenia powietrza w drzwiach, oknach i cianach. W wypadku monta u szczelnych okien zapewniç odpowiedniå ilo ç powietrza do spalania. Obja nienie symboli Informacje s owne oznaczajå poziom niebezpieczeµstwa, które mo e wyståpiç w wypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczåcych unikania szkód. Uwaga oznacza mo liwo ç wyståpienia niewielkich szkód. Ostrze enie oznacza ma e zagro enie dla ludzi lub du e szkody materialne. Niebezpieczeµstwo oznacza powa ne zagro enie dla ludzi. W szczególnie trudnych sytuacjach mo e wyståpiç zagro enie ycia. i Zamieszczone w tek cie wskazówki dotyczåce bezpieczeµstwa så oznaczone trójkåtem ostrzegawczym i wyró nione na szarym tle. Wskazówki w tek cie så oznaczane za pomocå umieszczonego obok nich symbolu i ograniczone så za pomocå linii pod i ponad tekstem. Wskazówki zawierajå wa ne informacje dotyczåce takich sytuacji, które nie nioså ze sobå zagro enia dla ludzi lub urzådzenia. Konserwacja y Zalecenia dla u ytkownika: zawrzeç umowæ konserwacyjnå z autoryzowanym serwisem i corocznie zlecaç przeprowadzenie konserwacji. y U ytkownik kot a jest odpowiedzialny za bezpieczeµstwo i ekologicznå eksploatacjæ instalacji. y Stosowaç tylko oryginalne czæ ci zamienne! Materia y wybuchowe i atwo palne y W pobli u kot a nie u ywaç i nie sk adowaç materia ów atwopalnych (papier, rozcieµczalniki, farby itd.) Powietrze do spalania i w pomieszczeniu y Powietrze do spalania i powietrze w pomieszczeniu utrzymywaç w stanie bez agresywnych zwiåzków (np. zawierajåce zwiåzki chloru lub fluoru). Unika siæ w ten sposób korozji. Przeszkolenie u ytkownika y Poinformowaç u ytkownika o sposobie dzia ania i przeszkoliç w zakresie obs ugi kot a. y Zwróciç uwagæ u ytkownika na to, e nie wolno mu dokonywaç adnych zmian ani napraw kot a. 3

4 Informacje na temat urzådzenia 1 Informacje na temat urzådzenia 1.1 O wiadczenie o zgodno ci wzoru konstrukcyjnego z wymaganiami UE Niniejszy kocio jest zgodny z obowiåzujåcymi wymaganiami europejskich wytycznych 90/396/ EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG. 89/336/EWG i ze wzorem konstrukcyjnym opisanym w za wiadczeniu EU o przeprowadzonym badaniu wzoru konstrukcyjnego. Nr identyfikacyjny wyrobu Kategoria II 2H3+ Rodzaj urzådzenia B 22 Tab Przeglåd typów ZS 23 KE 23 ZS 23 KE 21 ZW 23 KE 23 ZW 23 KE 21 CE-0085 AS 0095 Tab. 2 Z urzådzenie do centralnego ogrzewania S pod åczenie zasobnika c.w.u. W podgrzewanie c.w.u. 23 moc grzewcza 23 kw K urzådzenie pod åczane do komina E automatyczny zap on 23 symbol gazu ziemnego (GZ 41,5 / GZ50) 21 symbol gazu ziemnego (GZ 35) Symbol gazu oznacza grupæ gazów zgodnie z normå EN 437: Oznaczenie cyfrowe Indeks Wobbego Rodzaj Gazu 23 10,4-12,5 kwh/m 3 Gaz ziemny GZ 41,5 12,5-15,0 kwh/m 3 Gaz ziemny GZ ,0-10,4 kwh/m 3 Gaz ziemny GZ ) 25,7 kwh/m 3 Propan/Butan Tab. 3 1) Wskazówka: mo liwe przezbrojenie kot a na gaz p ynny (propan/butan) 1.3 Zakres dostawy Gazowy kocio wiszåcy do centralnego ogrzewania pomieszczeµ Szyna monta owa do zamocowania na cianie Pionowa przy åczeniowa p yta monta owa Elementy mocujåce ( ruby w kompletach) Zestaw monta owy (uszczelki) Zestaw materia ów drukowanych stanowiåcych dokumentacjæ urzådzenia. 1.4 Opis urzådzenia Urzådzenie przeznaczone do zamontowania na cianie WskaΩnik temperatury, pracy palnika i zak óceµ w pracy urzådzenia Palnik atmosferyczny na gaz ziemny / p ynny Elektroniczny zap on Skrzynka rozdzielcza Z23 Pompa obiegowa z separatorem powietrza Naczynie wzbiorcze z automatycznym odpowietrznikiem Czujnik i regulator ilo ci wody Manometr Urzådzenia zabezpieczajåce: kontrola p omienia (kontrola jonizacji) zawór bezpieczeµstwa (nadci nienie w obiegu c.o.) ogranicznik temperatury bezpieczeµstwa (110 C) czujnik spalin Pod åczenie elektryczne: 220 V, 50 Hz. 1.5 Osprzæt (zob. te cennik) Zegar analogowy EU 9 z programatorem dobowym Regulator temperatury w pomieszczeniu: TR 12 TRZ 12 T z programatorem dobowym TRZ 12 W z programatorem tygodniowym 4

5 Informacje na temat urzådzenia 1.6 Wymiary Rys przy åczeniowa p yta monta owa 101 obudowa 103 panel sterujåcy 320 szyny no ne 5

6 Informacje na temat urzådzenia 1.7 Budowa kot a ZS.. Rys. 2 2 ogranicznik temperatury 3 króciec do pomiaru ci nienia 6.1 czujnik spalin (ciågu kominowego) 7 króciec pomiarowy ci nienia w przy åczu gazu 8 manometr 8.1 termometr 9 armatura gazowa 12 przewód obej ciowy 15 zawór bezpieczeµstwa 18 pompa obiegowa z separatorem powietrza 20 naczynie wzbiorcze 26 zawór do uzupe niania azotu 27 automatyczny odpowietrznik 29 dysza 30 palnik 32 elektroda kontrolna 33 elektroda zap onowa 36 czujnik temperatury zasilania c.o. 43 zasilanie obiegu c.o. 44 ciep a woda (zasilanie zasobnika c.o.) 45 gaz 46 zimna woda (powrót zasobnika c.o.) 47 powrót obiegu c.o. 55 filtr gazu 84 zawór sterujåcy 380 ruba do regulacji gazu MAX 6

7 Informacje na temat urzådzenia 1.8 Budowa kot a ZW... Rys. 3 2 ogranicznik temperatury 3 króciec do pomiaru ci nienia 5 czujnik temperatury na wyj ciu c.w.u. (NTC) 6 czujnik ilo ci wody 6.1 czujnik spalin (ciågu kominowego) 7 króciec pomiarowy ci nienia w przy åczu gazu 8 manometr 8.1 termometr 9 armatura gazowa 12 przewód obej ciowy 15 zawór bezpieczeµstwa 18 pompa obiegowa z separatorem powietrza 20 naczynie wzbiorcze 26 zawór do uzupe niania azotu 27 automatyczny odpowietrznik 29 dysza 30 palnik 32 elektroda kontrolna 33 elektroda zap onowa 36 czujnik temperatury zasilania c.o. 38 zawór do uzupe niania wody w obiegu c.o. 43 zasilanie obiegu c.o. 44 c.w.u. 45 gaz 46 zimna woda 47 powrót obiegu c.o. 55 filtr gazu 84 zawór sterujåcy 93 regulator ilo ci wody z filtrem 380 ruba do regulacji gazu MAX 381 p ytowy wymiennik ciep a 7

8 Informacje na temat urzådzenia 1.9 Instalacja elektryczna 1.10 Opis sposobu dzia ania Ogrzewanie W momencie zg oszenia zapotrzebowania na ciep o przez regulator c.o: uruchamia siæ pompa obiegowa (18), otwiera siæ zawór gazu (371), trójdrogowy zawór sterujåcy (84) otwiera powrót obiegu c.o. (47). W chwili otwarcia armatury gazowej (9) uk ad sterujåcy wywo uje zap on gazu: na obu elektrodach zap onowych (33) powstaje wysokonapiæciowa iskra zap onowa zapalajåca mieszaninæ powietrza i gazu, elektroda jonizacyjna przejmuje kontrolæ p omienia. Wy åczenie awaryjne w wypadku przekroczenia czasu trwania okresu bezpieczeµstwa Je eli w trakcie okresu bezpieczeµstwa (10 s) nie powstanie p omieµ, automatycznie podjæta zostanie ponowna próba zap onu. Je eli zakoµczy siæ ona niepowodzeniem, naståpi awaryjne wy åczenie kot a. Rys. 4 2 ogranicznik temperatury 5 czujnik temperatury na wyj ciu 6 czujnik ilo ci wody 6.1 czujnik spalin 9 armatura gazowa 18 pompa c.o. 32 elektroda kontrolna 33 Bujía de encendido 36 czujnik temperatury zasilania (NTC) 84 zawór sterujåcy Wy åczenie awaryjne przy zbyt wysokiej temperaturze zasilania Uk ad sterujåcy odczytuje temperaturæ zasilania na podstawie rezystancji czujnika zasilania NTC (36). Przy zbyt wysokiej temperaturze ogranicznik temperatury bezpieczeµstwa wywo a awaryjne wy åczenie kot a. W celu uruchomienia kot a po awaryjnym wy åczeniu: y przycisnåç przycisk odblokowujåcy Ciep a woda u ytkowa W wypadku pobierania ciep ej wody czujnik ilo ci wody (6) wysy a sygna do uk adu sterujåcego. Sygna ten powoduje: zap on palnika, uruchomienie pompy, zamkniæcie przez trójdrogowy zawór sterujåcy obiegu c.o. Uk ad sterujåcy odczytuje temperaturæ c.w.u. na podstawie rezystancji czujnika c.w.u. NTC i dostosowuje moc palnika do wystæpujåcego zapotrzebowania. 8

9 Informacje na temat urzådzenia Pompa Je eli do kot a nie pod åczono adnego termostatu, regulatora temperatury w pomieszczeniu lub zegarowego, to pompa pracuje, jak d ugo kocio znajduje siæ w trybie pracy c.o. W przypadku pod åczenia regulatora temperatury w pomieszczeniu lub zegarowego pompa uruchamia siæ wtedy, gdy: temperatura w pomieszczeniu jest ni sza od temperatury zadanej w regulatorze (TR 12), kocio pracuje a temperatura w pomieszczeniu jest ni sza od temperatury zadanej w regulatorze (TRZ 12 W), kocio pracuje w trybie pracy temperatury obni onej, a temperatura w pomieszczeniu jest ni sza od zadanej temperatury obni onej (TRZ 12 W), kocio pracuje (EU 9 T) Naczynie wzbiorcze Kocio jest wyposa ony w naczynie wzbiorcze o pojemno ci 8 l i ci nieniu nape nienia 0,5 bar. Naczynie wzbiorcze s u y do wyrównania wzrostu ci nienia wskutek wzrostu temperatury w trakcie pracy kot a Dla maks. temperatury zasilania wody grzewczej na poziomie 90 C mo na na podstawie maks. ci nienia w instalacji c.o. okre liç maks. dopuszczalnå pojemno ç wodnå instalacji. Maks. ci nienie Pojemno ç wodna Tab. 4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1, W celu zwiækszenia pojemno ci: y otworzyç zawór do uzupe niania azotu (26) i zmniejszyç ci nienie wstæpne w naczyniu wzbiorczym do 0,5 bar (ci nienie wstæpne nie powinno byç ni sze ni ci nienie statyczne w instalacji c.o. w miejscu pod åczenia kot a). Rys. 5 Charakterystyka pompy c.o. 9

10 Informacje na temat urzådzenia 1.12 Dane techniczne Jednostka ZS/ZW 23 KE.. Moc Obieg c.w.u. nominalna moc cieplna nominalne obciå enie cieplne Obieg c.o. nominalna moc cieplna nominalne obciå enie cieplne Zu ycie gazu Gaz ziemny GZ 50 Gaz ziemny GZ 41,5 Gaz ziemny GZ 35 kw kw kw kw m 3 /h m 3 /h m 3 /h Gaz p ynny propan/butan kg/h 2,1 Dopuszczalne ci nienie w przy åczu gazu Gaz ziemny GZ 50 Gaz ziemny GZ 41,5 Gaz ziemny GZ 35 mbar mbar mbar Gaz p ynny propan/butan mbar 36 Naczynie wzbiorcze Ci nienie wstæpne w naczyniu wzbiorczym bar 0,5 Ca kowita pojemno ç l 8 Parametry spalin 7,0-22,6 8,4-26,1 8,0-22,6 9,6-26,1 Wymagany ciåg kominowy mbar 0,015 Masowy przep yw spalin kg/h 57 Temperatura spalin C 140 Obieg c.o. 2,8 3,3 3,8 20 (16-25) 20 (17,5-23) 13 (10,5-16) Temperatura C Maks. ci nienie robocze bar 3 Nominalna ilo ç wody przy t = 20 K, 14 kw l/h 600 Ci nienie dyspozycyjne przy nominalnej ilo ci wody bar 0,2 Obieg c.w.u. (ZW...) Temperatura C Maks. ci nienie wody bar 12 Maks. ilo ç wody l/min 8 Min. ci nienie robocze bar 0,35 Dane ogólne Wymiary (wys. x szer. x g.) mm 850 x 400 x 279 Ciæ ar, bez opakowania kg 34 Napiæcie elektryczne VAC 220 Czæstotliwo ç Hz 50 Pobór mocy W 140 Stopieµ ochrony IP X4D Badanie zgodnie z EN 297 Tab. 5 10

11 Przepisy 2 Przepisy Podczas monta u nale y przestrzegaç nastæpujåcych przepisów: Rozporzådzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 15 z 1999 r. poz. 140). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemys owe. ARKADY, Warszawa 1988 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru kot owni na paliwa gazowe i olejowe. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacij, Waszawa 1995 r. Rozporzådzenie Ministra Spraw Wewnætrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 92/92 poz. 460). PN-91/B Zabezpieczenie instalacji ogrzewaµ wodnych systemu zamkniætego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Oprócz podanych powy ej przepisów nale y równie przestrzegaç lokalnych wymagaµ i przepisów miejscowego Zak adu Gazowniczego, Zak adu Energetycznego, Stra y Po arnej. 11

12 Monta 3 Monta i Prace zwiåzane z monta em, pod åczeniem elektrycznym, pod åczeniem gazu i odprowadzenia spalin oraz uruchomieniem kot a mogå byç przeprowadzane wy åcznie przez uprawnionå przez JUNKERS, zak ad gazowniczy lub energetyczny specjalistycznå firmæ. 3.1 Wa ne wskazówki y Przed zamontowaniem kot a uzyskaç zezwolenia zak adu gazowniczego i zak adu kominiarskiego. y Kocio montowaç tylko w zamkniætych systemach ogrzewania wodnego wykonanych zgodnie z normå PN-B Do pracy kot a nie jest wymagana okre lona minimalna ilo ç wody obiegowej. y Otwarte instalacje ogrzewania przebudowaç na instalacje zamkniæte. y W przypadku grawitacyjnych instalacji ogrzewania kocio pod åczaç do systemu rurociågów za po rednictwem zwrotnicy hydraulicznej. y Nie stosowaç ocynkowanych grzejników ani rurociågów. Dziæki temu unika siæ powstawania gazów w instalacji. y W przypadku zastosowania regulatora temperatury w pomieszczeniu nie montowaç zaworów termostatycznych na grzejnikach pomieszczenia wiodåcego. y Na ka dym grzejniku zamontowaç odpowietrznik (ræczny lub automatyczny) oraz zawory nape niajåce i opró niajåce w najni szym punkcie instalacji. 3.2 Wybór miejsca monta u Przepisy dotyczåce pomieszczenia dla kot a y Przestrzegaç obowiåzujåcych w danym kraju norm i wytycznych. y Kocio zamontowaç w miejscu o dobrej wentylacji i zabezpieczonym przed zamarzaniem. y Zamontowaç odpowiedni przewód odprowadzenia spalin. W wypadku monta u kot a w pomieszczeniu zamkniætym (np. szafa, pomieszczenie gospodarcze): y upewniç siæ, e miejsce przeznaczone do zamontowania kot a jest wyposa one w otwór wentylacyjny o powierzchni netto przynajmniej 600 cm 2. Powietrze do spalania W celu unikniæcia korozji powietrze do spalania musi byç pozbawione agresywnych zwiåzków. Korozyjnie dzia ajå wæglowodory zawierajåce zwiåzki chloru lub fluoru. Mogå je zawieraç np. rozpuszczalniki, farby, kleje, aerozole i domowe rodki czyszczåce. Temperatura powierzchni Maksymalna temperatura powierzchni kot a wynosi 85 C. Zgodnie z przepisami TRGI wzglædnie TRF (przepisy niemieckie) nie så w zwiåzku z tym wymagane szczególne rodki ochronne dla palnych materia ów budowanych i zabudowywanych mebli. Przed w åczeniem kot a: y Wyp ukaç instalacjæ w celu usuniæcia ewentualnych zanieczyszczeµ i czåsteczek t uszczu, które mog yby zak óciç prawid owå pracæ kot a. i Do p ukania instalacji nie stosowaç adnych rozpuszczalników lub aromatycznych wæglowodorów (benzyna, ropa naftowa itd.). y W razie potrzeby zastosowaç rodek czyszczåcy, a nastæpnie dok adnie przep ukaç instalacjæ. y Jako rodek antykorozyjny dopuszczalny do stosowania jest Varidos 1+1 (Schilling Chemie). 12

13 Monta 3.3 Minimalne odleg o ci Wybierajåc miejsce zamontowania kot a nale y pamiætaç o spe nieniu nastæpujåcych warunków: y zachowanie maksymalnej odleg o ci od wszystkich nierówno ci powierzchni (przewody elastyczne, rury, wystæpy muru itd.), y zapewnienie dostatecznej ilo ci miejsca na przeprowadzenie prac monta owych i konserwacyjnych - zachowanie odleg o ci podanych na rysunku 6. y Monta owå p ytæ przy åczeniowå zamocowaç do ciany za pomocå dostarczonych w komplecie ko ków i rub - rub jeszcze nie wkræcaç do koµca. Rys. 6 Minimalne odleg o ci A od przodu 2 cm, od boku 1 cm B 40 cm C 30 cm 3.4 Monta szyny no nej i monta owej p yty przy åczeniowej y Szablon monta owy zamocowaç w odpowiednim po o eniu w pomieszczeniu przeznaczonym dla kot a (zob. rozdz. 3.3). y Zaznaczyç i wywierciç otwory do zamocowania szyny monta owej i monta owej p yty przy åczeniowej. y Usunåç szablon monta owy. y Szynæ no nå zamocowaç do ciany za pomocå dostarczonych w komplecie ko ków i rub - rub nie wkræcaç jeszcze do koµca. Rys. 7 Monta owa p yta przy åczeniowa 13 monta owa p yta przy åczeniowa 38 zawór nape niajåcy 43 zasilanie obiegu c.o. 45 gaz 47 powrót obiegu c.o. 114 z åczka R 1/2 dla pod åczenia zimnej i ciep ej wody y Sprawdziç wypoziomowanie szyny no nej i monta owej p yty przy åczeniowej, w razie konieczno ci wypoziomowaç i dokræciç ruby. 3.5 Pod åczenie przewodów rurowych y Rurociågi i armaturæ do ciep ej wody dobraç w taki sposób, eby w zale no ci od ci nienia zasilania zapewniony by dostateczny przep yw w punktach poboru wody. y Do nape niania i odpowietrzania instalacji zamontowaç we w asnym zakresie w najni szym punkcie instalacji zawór nape niajåcy i spustowy. y rednicæ przewodów gazowych dobraç w taki sposób, eby zapewniç dop yw gazu do wszystkich pod åczonych urzådzeµ. y Rurociågi pod åczyç bez napræ eµ. 13

14 Monta 3.6 Monta kot a Uwaga: uszkodzenie przez pozosta o ci zanieczyszczeµ! y Przep ukaç instalacjæ w celu usuniæcia pozosta o ci zanieczyszczeµ. y Sprawdziç prawid owo ç u o enia uszczelek i dokræciç rubunki przy åczy rur. y Zdjåç opakowanie, stosowaç siæ do wskazówek na opakowaniu. y Sprawdziç kompletno ç zawarto ci opakowania. y Zdjåç korki za lepiajåce z przy åczy gazu i wody. Zdjåç obudowæ i Ze wzglædu bezpieczeµstwa elektrycznego obudowa jest przykræcona za pomocå dwóch rub przed zdjæciem przez niepowo ane osoby. y Obudowæ zawsze przykræcaç za pomocå tych rub. y Odkræciç ruby zabezpieczajåce. y Zdjåç obudowæ wyjmujåc jå do przodu. Rys. 9 Pod åczenie przewodu gazowego Pod åczenie odprowadzenia spalin Kocio gazowy musi byç pod åczony na sta e i w absolutnie szczelny sposób do przewodu spalinowego o odpowiedniej rednicy. Przewód spalinowy mo e byç wykonany z: galwanizowanej blachy stalowej aluminium stali nierdzewnej. y Pami taç o wymaganym nachyleniu przewodu spalinowego: D ugo ç Nachylenie (cm/m) Rys. 8 Obudowa do 1 m 1 1 m do 3 m 3 3 m do 6 m 10 Zamocowaç kocio y Na podwójnych z åczkach monta owej p yty przy åczeniowej umie ciç uszczelki. y Kocio na o yç na przygotowane przy åcza rurowe. y Kocio unie ç i zawiesiç na szynie no nej. Tab. 6 y Odprowadzenie spalin za o yç na króciec spalinowy kot a i wcisnåç w dó do y Oprowadzenie spalin wyrównaç i zamocowaç. y Dalszy montaω przeprowadziç zgodnie z instrukcjå monta owå dostarczonå wraz z elementami systemu odprowadzenia spalin. 14

15 Pod åczenie elektryczne 3.7 Kontrola przy åczy Przy åcza wody y Kocio ZW: otworzyç zawór odcinajåcy zimnej wody i nape niç obieg c.w.u. (ci nienie próbne: maks. 10 bar). y Otworzyç zawory konserwacyjne zasilania i powrotu obiegu c.o. i nape niç instalacjæ ogrzewania. y Sprawdziç szczelno ç uszczelnianych miejsc i po åczeµ gwintowych (ci nienie próbne: maks. 2,5 bar na manometrze). y Odpowietrzyç kocio za pomocå zamontowanego w nim zaworu odpowietrzajåcego. y Sprawdziç szczelno ç wszystkich po åczeµ. y W wypadku sieci dwufazowej (sieç IT): W celu zapewnienia dostatecznego prådu jonizacyjnego miædzy przewodem N i przy åczem przewodu ochronnego zamontowaç opornik (nr zamówieniowy ). 4.2 Pod åczenie regulatora c.o. lub zegara sterujåcego y Odchyliç skrzynkæ rozdzielczå Z23 (zob. str. 25). y Otworzyç skrzynkæ rozdzielczå Z23. Przewód gazowy y Zamknåç zawór gazu w celu ochrony armatury gazowej przed uszkodzeniem przez nadci nienie (maks. ci nienie 150 mbar). y Sprawdziç przewód gazowy. y Zredukowaç ci nienie po przeprowadzeniu próby ci nieniowej. Odprowadzenie spalin y Sprawdziç szczelno ç przewodu spalinowego. y Sprawdziç przelot koµcówki przewodu spalinowego i ewentualnie zamontowanej os ony przed wiatrem. 4 Pod åczenie elektryczne Kocio jest dostarczany z zamontowanym na sta e kablem sieciowym z wtyczkå. Wszystkie uk ady regulacyjne, sterujåce i zabezpieczajåce så odpowiednio oprzewodowane i sprawdzone. 4.1 Pod åczenie kot a i Niebezpieczeµstwo: pora enie prådem! y Przed rozpoczæciem prac zwiåzanych z uk adem elektrycznym zawsze od åczyç napiæcie (bezpiecznik, prze åcznik LS). Pod åczenie elektryczne musi byç wykonane zgodnie z obowiåzujåcymi przepisami dotyczåcymi instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych. Rys bezpiecznik 160 pod åczenie do sieci 163/1 przy åcze regulatora temperatury w pomieszczeniu (TR 12, TRZ 12 T/W) 315 przy åcze zegara (EU 9 T) a wtyczka z åczowa: ogranicznik temperatury bezpieczeµstwa, czujnik ilo ci wody, regulator temperatury, zasilanie + ciep a woda, czujnik ciågu kominowego, zawór sterujåcy b wtyczka z åczowa elektrody kontrolnej c przewód ochronny sieci d pod åczenie przewodu ochronnego do p yty g ównej e wtyczka z åczowa pompy f pod åczenie przewodu ochronnego pompy, wentylatora, armatury gazowej g wtyczka z åczowa armatury gazowej y Kabel sieciowy pod åczyç do gniazda z uziemieniem. 15

16 Pod åczenie elektryczne Regulator temperatury w pomieszczeniu y Usunåç mostek 1-4 (rys. 10, poz. 163/1). y Regulator temperatury w pomieszczeniu TR 12, TRZ 12 T/W pod åczyç zgodnie ze schematem. y Zegar sterujåcy EU 9 T pod åczyç zgodnie ze schematem. N Rys. 13 Zegar sterujåcy EU 9 T Rys. 11 Regulator temperatury w pomieszczeniu TR Pod åczenie zasobnika c.w.u. (ZS...) Zasobnik ogrzewany po rednio z czujnikiem NTC Zasobniki firmy JUNKERS wyposa one w czujnik NTC så pod åczane bezpo rednio do kot a. Kabel wraz z wtyczkå jest dostarczany razem z zasobnikiem. Rys. 12 Regulator temperatury w pomieszczeniu TRZ 12 T/W Zegary sterujåce y Usunåç mostek 1-8 (rys. 10, poz. 315). Rys

17 Uruchomienie 5 Uruchomienie Rys termometr 8.1 manometr 27 automatyczny odpowietrznik 38 zawór nape niajåcy 43 zasilanie obiegu c.o. 44 wyj cie c.w.u. 46 pod åczenie zimnej wody 47 powrót obiegu c.o. 61 przycisk odblokowujåcy 97 regulator temperatury c.w.u. 132 miejsce przeznaczone do zamontowania zegara 135 w åcznik g ówny 136 regulator temperatury zasilania obiegu c.o. 170 zawory konserwacyjne zasilania i powrotu c.o. 172 pod åczenie gazu 173 zawór odcinajåcy dop yw zimnej wody 5.1 Przed uruchomieniem Ostrze enie: y Nie eksploatowaç kot a bez wody. y Na terenach, na których woda jest twarda: zamontowaç urzådzenie do zmiækczania wody lub obieg c.o. nape niç wodå miækkå. y Ci nienie przed naczyniem wzbiorczym wyregulowaç odpowiednio do statycznej wysoko ci instalacji ogrzewania. y Kot y ZW: otworzyç zawór odcinajåcy zimnej wody (173). y Otworzyç zawory grzejnikowe. y Otworzyç zawory konserwacyjne (170). y Otworzyç zawór nape niajåcy (38) i powoli nape niç instalacjæ ogrzewania do uzyskania ci nienia 1-2 bar. y Odpowietrzyç grzejniki. 17

18 Uruchomienie y Otworzyç automatyczny odpowietrznik (27) obiegu c.o. i po odpowietrzeniu instalacji ponownie zamknåç. y Za pomocå zaworu nape niajåcego (38) ponownie nape niç instalacjæ ogrzewania do uzyskania ci nienia 1-2 bar. y Sprawdziç, czy rodzaj gazu podany na tabliczce znamionowej zgadza siæ z dostarczanym rodzajem gazu. y Otworzyç zawór gazu. 5.3 W åczanie ogrzewania Temperaturæ zasilania mo na wyregulowaç do warto ci miædzy 45 C a 90 C. Uk ad regulacyjny stale dostosowuje moc palnika modulujåc jå odpowiednio do zapotrzebowania na ciep o. y W celu wyboru temperatury zasilania (w zakresie od 45 C do 90 C) do instalacji ogrzewania obracaç pokræt o. Je eli palnik pracuje, wieci siæ dioda LED. Termometr wskazuje temperaturæ zasilania. 5.2 W åczanie i wy åczanie kot a W åczanie kot a y W åcznik g ówny ustawiç w po o eniu I. Termometr wskazuje temperaturæ wody zasilajåcej c.o. Rys Regulacja c.o. z regulatorem temperatury w pomieszczeniu Rys. 16 Wy åczanie kot a y Za pomocå regulatora temperatury w pomieszczeniu (TR..) ustawiç ådanå temperaturæ w pomieszczeniu. y W åcznik g ówny ustawiç w po o eniu 0. Zegar sterujåcy zatrzyma siæ po up ywie rezerwy zasilania 70 minut. Rys

19 Uruchomienie 5.5 Regulacja temperatury w zasobniku c.w.u. (kot y ZS...) Ostrze enie: niebezpieczeµstwo oparzenia! y Temperaturæ pracy w trybie normalnym ustawiç na poziomie nie wy szym ni 60 C. y Temperaturæ do 70 C ustawiç tylko na krótki czas (dezynfekcja termiczna). Zasobnik c.w.u. z czujnikiem NTC y Temperaturæ wody w zasobniku c.w.u. wyregulowaç za pomocå regulatora temperatury w kotle. Temperatura ciep ej wody jest wskazywana na zasobniku. 5.6 Temperatura i ilo ç c.w.u. ( ZW...) W kot ach typu ZW temperaturæ c.w.u. mo na wyregulowaç za pomocå regulatora temperatury w zakresie od ok. 40 C do 60 C (rys. 19). Ilo ç ciep ej wody jest ograniczona do ok. 8 l/min. Po o enie regulatora Temperatura wody Do oporu w lewo ok. 40 C Do oporu w prawo ok. 60 C Tab Praca w trybie letnim (tylko podgrzewanie c.w.u.) W przypadku zastosowania regulatora temperatury w pomieszczeniu y Regulator temperatury w kotle ustawiç w po o eniu do oporu w lewo. Ogrzewanie jest wy åczone. Podgrzewana jest ciep a woda i doprowadzane napiæcie zasilajåce uk ad regulacji obiegu c.o. i zegar sterujåcy. 5.8 Ochrona przeciwmrozowa y Pozostawiç w åczone ogrzewanie. -luby Do wody grzewczej dodaç rodek ochrony przeciwmrozowej FSK (Schilling Chemie) lub Glythermin N (BASF) w stosunku 20% - 50% (ochrona przeciwmrozowa tylko dla obiegu ogrzewania!). Rys. 19 Po o enie regulatora Do oporu w lewo Temperatura wody ok. 10 C (ochrona przeciwmrozowa). Do oporu w prawo ok. 70 C Tab. 7 19

20 Ustawienie parametrów gazu 6 Ustawienie parametrów gazu Nominalne obciå enie cieplne i nominalnå moc cieplnå mo na wyregulowaç w zale no ci od ci nienia na dyszach lub metodå objæto ciowå. W obu wypadkach potrzebny jest manometr U-rurkowy. i Regulacjå metodå objæto ciowå jest mniej czasoch onna i dlatego nale y jå preferowaç. 6.1 Nastawa fabryczna 6.3 Nominalne obciå enie cieplne Regulacja za pomocå ci nienia na dyszach y Kocio wy åczyç za pomocå w åcznika g ównego (O). y Zdjåç obudowæ (zob. str. 14). y Skrzynkæ rozdzielczå Z23 zawiesiç w po o eniu serwisowym. Gaz ziemny Kot y nale åce do grupy gazowej H (G 20 - GZ 50) så wyregulowane i zaplombowane dla indeksu Wobbe`go 15 kwh/m 3 i ci nienia w przy åczu 20 mbar. i Kot a nie wolno uruchamiaç, je eli ci nienie w przy åczu jest ni sze od 16 mbar lub wy sze od 25 mbar (Dla gazu GZ 50). Gaz p ynny Kot y na gaz p ynny propan/butan mogå byç przezbrojone przez Serwis. 6.2 Tryb serwisowy W celu wyregulowania nominalnego obciå enia cieplnego/nominalnej mocy cieplnej trzeba uruchomiç tryb serwisowy. Przed uruchomieniem trybu serwisowego: y Otworzyç zawory grzejnikowe, aby umo liwiç oddawanie ciep a. Rys. 20 Po o enie serwisowe y Odkræciç rubæ (3) i do króçca pomiarowego pod åczyç manometr U-rurkowy. Uruchomiç tryb serwisowy: y Przycisnåç i przytrzymaç przycisk odblokowujåcy i w åczyç kocio - przycisk odblokowujåcy przytrzymaç jeszcze przez przynajmniej 5 s. wieci siæ dioda LED palnika. Kocio pracuje w trybie serwisowym. y Przeprowadziç regulacjæ (zob. rozdz. 6.3 i 6.4). Zapisaç ustawione parametry (moc grzewcza): y W celu zapamiætania ustawionych parametrów przycisnåç i przytrzymaç przycisk odblokowujåcy przez przynajmniej 2 s. Pulsuje dioda LED palnika. Mo na dokonaç kolejnych ustawieµ w trybie serwisowym. Wy åczyç tryb serwisowy: y Kocio wy åczyç i w åczyç ponownie. Rys. 21 Armatura gazowa 3 króciec do pomiaru ci nienia na dyszach 7 króciec do pomiaru ci nienia w przy åczu gazu 63 ruba do regulacji maksymalnej ilo ci gazu 64 ruba do regulacji minimalnej ilo ci gazu y Otworzyç zawór gazu. y W åczyç tryb serwisowy (zob. rozdz. 6.2). y Regulator temperatury ustawiç w rodkowym po o eniu. Pulsujå cztery diody LED termometru. 20

21 Ustawienie parametrów gazu Regulacja maksymalnego ci nienia na dyszach y Zdjåç zaplombowany kapturek ruby do regulacji ilo ci gazu (63). y Regulator temperatury odkræciç w prawo do Uk ad regulacyjny zadaje maksymalne ci nienie na dyszach. y W wypadku gazu ziemnego: MAX ci nienie w dyszy (tabela 9) wyregulowaç za pomocå ruby (63). Gaz ziemny (GZ) 35 41,5 50 Gaz p ynny propan, propan/butan Oznaczenie dyszy Ci nienie przy åczeniowe (mbar) MAX ci nienie na dyszach (mbar) MIN ci nienie na dyszach (mbar) Tab. 9 Ci nienie na dyszach ,5 9,3 11, ,4 1,1 1,4 4 y W wypadku gazu p ynnego: rubæ regulacyjnå (63) wkræciç do y rubæ regulacyjnå (63) zamknåç za pomocå kapturka i zaplombowaç. Regulacja minimalnego ci nienia na dyszach y Regulator temperatury odkræciç w lewo do Uk ad regulacyjny zadaje minimalne ci nienie na dyszach. y Za pomocå ruby regulacyjnej (64) wyregulowaç MIN ci nienie w dyszy (tabela 9). y Sprawdziç ustawienia ponownie przekræcajåc regulator temperatury w lewo i w prawo, w razie potrzeby skorygowaç. y Wy åczyç piec w celu zakoµczenia pracy w trybie serwisowym. y Zamknåç zawór gazu, zdemontowaç manometr U- rurkowy i wkræciç rubæ uszczelniajåcå (3). Kontrola ci nienia w przy åczu gazu y Odkræciç rubæ uszczelniajåcå (7) i do króçca pomiarowego pod åczyç manometr U-rurkowy. y Otworzyç zawór gazu y W åczyç kocio i przekræciç regulator temperatury w prawo do y Sprawdziç ci nienie w przy åczu gazu: Gaz ziemny GZ (16-25) mbar Gaz ziemny GZ 41, 5 20 (17,5-23) mbar Gaz ziemny GZ (10,5-16) mbar Gaz p ynny propan/butan 36 mbar i y Je eli wystæpujå odchy ki: ustaliç i usunåç przyczynæ y Je eli przyczyny nie mo na usunåç, powiadomiç zak ad gazowniczy. y Je eli p omieµ jest nietypowy, sprawdziç dysze palnika. y Zamknåç zawór gazu, zdemontowaç manometr U-rurkowy i wkræciç rubæ uszczelniajåcå (7). y Za o yç obudowæ i przykræciç za pomocå rub Regulacja metodå objæto ciowå i Je eli ci nienie przy åczeniowe wynosi miædzy 15 mbar a 18 mbar dla gazu ziemnego GZ 50 obciå enie nominalne trzeba ustawiç na poziomie 85 %. Je eli ci nienie przy åczeniowe jest ni sze ni 15 mbar lub wy sze ni 25 mbar (dla GZ 50) kot a nie wolno regulowaç ani uruchamiaç. W wypadku opalania kot a mieszaninå gazu p ynnego i powietrza w okresach szczytowego obciå enia regulacjæ nale y przeprowadziç/skontrolowaç za pomocå ci nienia na dyszach. y Od zak adu gazowniczego uzyskaç informacjæ na temat indeksu Wobbe`go (Wo) i dolnej warto ci opa owej (Pci). y Wy åczyç kocio za pomocå w åcznika g ównego (O). y Zdjåç obudowæ (zob. str. 14). y Otworzyç zawór gazu. y Otworzyç zawór gazu. ( 6.2). y Regulator temperatury ustawiç w po o eniu rodkowym. Pulsujå cztery diody LED termometru. Regulacja maksymalnego przep ywu gazu y Zdjåç zaplombowany kapturek (rys. 21) ze ruby regulacji gazu (63). y Regulator temperatury przekræciç w prawo do Uk ad regulacyjny zadaje maksymalny przep yw gazu. y W wypadku gazu ziemnego: za pomocå ruby regulacyjnej (63) wyregulowaç MAX zu ycie gazu (tabela 10). 21

22 Ustawienie parametrów gazu Oznaczenie dyszy Ci nienie przy åczeniowe (mbar) MAX zu ycie 64,0 l/min MIN zu ycie 20,6 l/min Tab. 10 Zu ycie gazu y W wypadku gazu p ynnego: rubæ regulacyjnå (63) wkræciç do y rubæ regulacyjnå (63) zamknåç za pomocå kapturka i zaplombowaç. Regulacja minimalnego przep ywu gazu y Regulator temperatury odkræciç w lewo do Uk ad regulacyjny zadaje minimalny przep yw gazu. y Za pomocå ruby regulacyjnej (64) wyregulowaç MIN zu ycie gazu (tabela 10). y Sprawdziç ustawienia ponownie przekræcajåc regulator temperatury w lewo i w prawo, w razie potrzeby skorygowaç. y Wy åczyç kocio w celu zakoµczenia pracy w trybie serwisowym. y Zamknåç zawór gazu. Kontrola ci nienia w przy åczu gazu y W celu skontrolowania ci nienia w przy åczu gazu zob. stosowny akapit w rozdz Regulacja za pomocå ci nienia na dyszach. 6.4 Moc grzewcza Gaz ziemny (GZ) 35 41,5 50 Gaz p ynny propan, propan/butan ,1 l/min 17,7 l/min 45,8 l/min 14,7 l/min 2,1 kg/h 0,6 kg/h Moc grzewczå mo na wyregulowaç w zakresie miædzy nominalnå mocå minimalnå i maksymalnå odpowiednio do indywidualnego zapotrzebowania na ciep o Regulacja za pomocå ci nienia na dyszach y Kocio wy åczyç za pomocå w åcznika g ównego (O). y Zdjåç obudowæ (zob. str. 14). y Odkræciç rubæ (3) i do króçca pomiarowego pod åczyç manometr U-rurkowy. y Otworzyç zawór gazu. y W åczyç tryb serwisowy (zob. rozdz. 6.2). Regulacja minimalnej mocy grzewczej y Regulator temperatury przekræciç w lewo do Pulsujå obie diody LED termometru. y Regulator temperatury odkræciç w prawo do y Regulator temperatury przekræcaç powoli od po o enia w prawo do po o enia w lewo w celu wyregulowania ci nienia na dyszach dla minimalnej mocy grzewczej (tabela 11). Moc grzewcza (kw) Gaz ziemny (GZ) 35 41,5 50 Gaz p ynny propan, propan/butan 8 0,8 1,4 1,8 5,2 Tab. 11 Ci nienie na dyszach dla minimalnej mocy grzewczej (mbar) y Zapisaç dokonanå nastawæ (zob. rozdz. 6.2). Regulacja maksymalnej mocy grzewczej y Regulator temperatury odkræciç w prawo do Pulsujå obie diody LED termometru. y Regulator temperatury przekræciç w lewo do y Regulator temperatury przekræcaç powoli od po o enia w lewo do po o enia w prawo w celu wyregulowania ci nienia na dyszach dla maksymalnej mocy grzewczej (tabela 12). Moc grzewcza (kw) Gaz ziemny (GZ) 35 41,5 50 Gaz p ynny propan, propan/butan 10 1,3 2,1 2,7 7,3 12 1,6 2,8 3,5 9,8 14 2,1 3,6 4,6 12,8 16 2,8 4,7 5,9 16,7 18 3,4 5,8 7,4 21,1 20 1) 1) nastawa fabryczna 4,3 7,3 9,2 26,0 22 5,2 8,8 11,2 30,5 22,6 5,5 9,3 11, Tab. 12 Ci nienie na dyszach dla maksymalnej mocy grzewczej (mbar) y Zapisaç dokonanå nastawæ (zob. rozdz. 6.2). 22

23 Ustawienie parametrów gazu Kontrola nastawy i y Regulator temperatury przekræciç w lewo do Pulsujå obie diody LED termometru. Uk ad regulacyjny zadaje minimalnå moc grzewczå. y Skontrolowaç ci nienie na dyszach, w razie potrzeby skorygowaç. y Regulator temperatury przekræciç w prawo do Pulsujå obie diody LED termometru. Uk ad regulacyjny zadaje maksymalnå moc grzewczå. y Skontrolowaç ci nienie na dyszach, w razie potrzeby skorygowaç. y Wy åczyç kocio w celu zakoµczenia pracy w trybie serwisowym. y Zamknåç zawór gazu, zdemontowaç manometr U- rurkowy i wkræciç rubæ uszczelniajåcå (3) Regulacja metodå objæto ciowå y Wy åczyç piec za pomocå w åcznika g ównego (O). y Zdjåç obudowæ (zob. str. 14). y Otworzyç zawór gazu. y W åczyç tryb serwisowy (zob. rozdz. 6.2). Regulacja minimalnej mocy grzewczej y Regulator temperatury przekræciç w lewo do Pulsujå obie diody LED termometru. y Regulator temperatury przekræciç w prawo do y Regulator temperatury przekræcaç powoli od po o enia w prawo do po o enia w lewo w celu wyregulowania przep ywu gazu dla minimalnej mocy grzewczej (tabela 13). Moc grzewcza (kw) Odchy ka warto ci pomiarowych mo e wynosiç ± 0,5 mbar od zadanych warto ci. Gaz ziemny (l/min) 35 41,5 50 Zu ycie gazu Gaz p ynny (kg/h) propan, propan/butan 8 22,5 19,4 16,1 0,7 Tab. 13 Przep yw gazu dla minimalnej mocy grzewczej y Zapisaç dokonanå nastawæ (zob. rozdz. 6.2). Regulacja maksymalnej mocy grzewczej y Regulator temperatury przekræciç w prawo do Pulsujå obie diody LED termometru. y Regulator temperatury przekræciç w lewo do y Regulator temperatury przekræcaç powoli od po o enia w lewo do po o enia w prawo w celu wyregulowania przep ywu gazu dla maksymalnej mocy grzewczej (tabela 14). Moc grzewcza (kw) y Zapisaç dokonanå nastawæ (zob. rozdz. 6.2). Kontrola nastawy Gaz ziemny (l/min) 35 41,5 50 Zu ycie gazu Gaz p ynny (kg/h) propan, propan/butan 10 28,1 24,2 20,1 0, ,8 29,1 24,2 1, ,4 33,9 28,2 1, ,0 38,7 32,2 1, ,7 43,7 36,3 1, ,3 48,5 40,3 1, ,9 53,3 44,3 2,0 22,6 64,0 55,1 45,8 2,1 Tab. 14 Przep yw gazu dla maksymalnej mocy grzewczej i Odchy ka warto ci pomiarowych mo e wynosiç ± 5 % od zadanych warto ci. y Regulator temperatury przekræciç w lewo do Pulsujå obie diody LED termometru. Uk ad regulacyjny zadaje minimalnå moc grzewczå. y Skontrolowaç przep yw gazu, w razie potrzeby skorygowaç. y Regulator temperatury przekræciç w prawo do Pulsujå obie diody LED termometru. Uk ad regulacyjny zadaje maksymalnå moc grzewczå. y Skontrolowaç przep yw gazu, w razie potrzeby skorygowaç. y Wy åczyç kocio w celu zakoµczenia pracy w trybie serwisowym. y Zamknåç zawór gazu. 23

24 Ustawienie parametrów gazu 6.5 Przebudowa na inny rodzaj gazu Je eli rodzaj gazu podany na tabliczce identyfikacyjnej nie jest zgodny z dostarczanym rodzajem gazu, kocio trzeba przezbroiç. y Zamknåç zawór gazu. y Wy åczyç kocio za pomocå w åcznika g ównego i zdjåç obudowæ. y Wymontowaç palnik. Rys. 22 y Zdemontowaç oba elementy palnika i wymieniç dysze. Rodzaj gazu Oznaczenie dyszy Ilo ç dysz Gaz ziemny GZ GZ 41, GZ Gaz p ynny Tab. 15 propan, propan/ butan y Ponownie zamontowaç palnik. y Skontrolowaç szczelno ç. y Wyregulowaç nastawy gazu (zob. rozdz. 6.3 i 6.4). y Zmieniony rodzaj gazu nanie ç na tabliczce znamionowej kot a. 24

25 Konserwacja 7 Konserwacja Niebezpieczeµstwo: pora enie prådem! y Przed rozpoczæciem prac zwiåzanych z uk adem elektrycznym zawsze od åczyç napiæcie (bezpiecznik, prze åcznik LS). y Konserwacjæ kot a zlecaç tylko autoryzowanemu serwisowi. y Stosowaç tylko oryginalne czæ ci zamienne. y Czæ ci zamienne zamawiaç w oparciu o listæ czæ ci zamiennych. y Wymontowane uszczelki i O-ringi wymieniaç na nowe. y Stosowaç tylko poni sze smary: czæ ç wodna: Unisilikon L 641 ( ) po åczenia gwintowe: HFt 1 v 5 ( ). Dostæp do grup monta owych y Zdjåç obudowæ (zob. str. 14). y Odkræciç rubæ mocujåcå skrzynki rozdzielczej Z23. y Ods oniç skrzynkæ rozdzielczå Z23 i zawiesiç w po o eniu serwisowym. 7.1 Okresowa konserwacja Kontrola sprawno ci dzia ania y Skontrolowaç sprawno ç dzia ania wszystkich elementów zabezpieczajåcych, regulacyjnych i sterujåcych. Komora palnika y Sprawdziç, czy komora palnika jest czysta. y Je eli komora palnika jest zanieczyszczona: Wymontowaç komoræ palnika i zdjåç ogranicznik. Komoræ palnika oczy ciç silnym strumieniem wody. y Je eli komora palnika jest silnie zanieczyszczona: lamelki wymiennika zanurzyç w ciep ej wodzie z dodatkiem p ynu do zmywania naczyµ i dok adnie oczy ciç. y W razie konieczno ci usunåç kamieµ z wnætrza wymiennika ciep a i rur po åczeniowych. y Zamontowaç komoræ palnika, za o yç nowe uszczelki. y Ogranicznik umie ciç w obudowie. Palnik y Raz w roku sprawdziç stan i w razie potrzeby oczy ciç palnik. y Je eli palnik jest silnie zanieczyszczony (t uszcz, sadza), wymontowaç go, zanurzyç w ciep ej wodzie z dodatkiem p ynu do zmywania naczyµ i dok adnie oczy ciç. Kontrola spalin (czujnik ciågu kominowego) Niebezpieczeµstwo: Niebezpieczeµstwo: przedostanie siæ spalin do pomieszczenia!! y Nigdy nie wy åczaç, nie modyfikowaç i nie zastæpowaç uk adu kontroli spalin innymi elementami. Rys. 23 y Skontrolowaç ciåg kominowy. y Test sprawno ci dzia ania uk adu kontroli spalin. Zdemontowaç przewód spalinowy. W jego miejsce zamontowaç pionowo zamkniæty z jednej strony przewód rurowy o d ugo ci 50 cm. W åczyç tryb serwisowy i zadaç maksymalnå moc. Kocio powinien wy åczyç siæ automatycznie po up ywie 2 minut. 25

26 Konserwacja y Je eli wykryto wady: Uszkodzony element zaståpiç oryginalnå czæ ciå zamiennå. Wymontowane czæ ci ponownie zamontowaç postæpujåc w odwrotnej kolejno ci. y Je eli test zakoµczy si pomy lnie: Zdemontowaç przewód rurowy: Ponownie zamontowaç przewód spalinowy. Regulator ilo ci wody 7.3 Uruchomienie kot a po przeprowadzonej konserwacji y Dokræciç wszystkie po åczenia gwintowe. y Przeczytaç rozdzia 5 Uruchomienie i 6 Regulacja parametrów gazu. y Skontrolowaç parametry gazu (ci nienie na dyszach). y Skontrolowaç przewód spalinowy w kominie (przy zamkniætej obudowie). y Zamknåç zawór odcinajåcy wody. y Wymontowaç czujnik i regulator ilo ci wody. y Oczy ciç filtr wody. Naczynie wzbiorcze (co 3 lata) y Ci nienie w kotle zredukowaç do zera. y Skontrolowaç stan naczynia wzbiorczego, w razie potrzeby nape niç pompkå powietrze do ci nienia ok. 0,5 bar. y Ci nienie wstæpne dostosowaç do statycznej wysoko ci instalacji ogrzewania. 7.2 Opró nianie instalacji grzewczej Obieg c.w.u. y Zamknåç zawór odcinajåcy wody. y Otworzyç wszystkie punkty poboru wody zasilane przez kocio. Obieg c.o. y Opró niç grzejniki. y Odkræciç rubæ spustowå. Rys

27 Zak ócenia w pracy 8 Zak ócenia w pracy 8.1 Komunikaty zak óceµ W wypadku wyståpienia zak ócenia podczas pracy kot a wy wietlane så ró ne komunikaty w zale no ci od rodzaju uszkodzenia. Komunikaty te umo liwiajå serwisantowi wyciågniæcie wniosków dotyczåcych przyczyny zak ócenia w pracy. Komunikaty zak óceµ Mo liwa przyczyna Sprawdziç Przycisk odblokowujåcy pulsuje z czæstotliwo ciå 2 x na sekundæ (2 Hz), poza tym pulsuje dioda LED 45 C. Przycisk odblokowujåcy pulsuje z czæstotliwo ciå 1 x na sekundæ (1 Hz), poza tym pulsuje dioda LED 60 C. Przycisk odblokowujåcy pulsuje z czæstotliwo ciå 1 x co 2 sekundy (0,5 Hz), poza tym pulsuje dioda LED 75 C. Przycisk odblokowujåcy pulsuje z czæstotliwo ciå 1 x co 4 sekundy (0,25 Hz), poza tym pulsuje dioda LED 90 C. Ogranicznik temperatury Brak sygna u p omienia, up ynå czas bezpieczeµstwa Obce wiat o Inne uszkodzenie Czujnik NTC zasilania, pompa Zap on, jonizacja, zawory Jonizacja, p ytka drukowana, zawilgocona p ytka drukowana Czujnik ciågu kominowego, cie ka powietrza, czujnik NTC c.w.u./zasilania (zwarcie, przerwa) Pulsuje dioda 90 C. Czujnik temperatury Temperatura > 95 C? Tab. 16 W celu ponownego uruchomienia kot a: y Usunåç przyczynæ wyståpienia zak ócenia w pracy. y Przycisnåç przycisk odblokowujåcy. 8.2 Usuwanie przyczyn zak óceµ Kocio nagrzewa siæ, ale grzejniki så zimne. y Otworzyç zawory grzejnikowe. y Skontrolowaç zawór sterujåcy. y Skontrolowaç pompæ obiegowå (zob. te nastæpny akapit). y Je eli grzejniki nadal så zimne, wy åczyç kocio i skontaktowaç siæ z serwisem. Kocio wy åcza siæ po zakoµczeniu pracy, przycisk odblokowujåcy pulsuje 1 x co 4 sekundy. Za åczony zosta system kontroli spalin y Odczekaç do sch odzenia czujnik ciågu kominowego. y Ponownie uruchomiç kocio. y Sprawdziç ciåg kominowy. Palnik wy åcza siæ po krótkim czasie pracy. y Skontrolowaç zawór sterujåcy. y Skontrolowaç pompæ obiegowå. Je eli pompa nie pracuje: y Zdjåç rubæ uszczelniajåca i za pomocå wkrætaka ostro nie obróciç wa ek. Ponownie zamontowaç rubæ uszczelniajåcå. y Ponownie zamontowaç rub uszczelniajåcå. 27

28 Zak ócenia w pracy Robert Bosch Sp. z o. o. ul. Poleczki Warszawa

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23 ZW 23 AE 23 ZS 23 AE 21 ZW 23 AE 21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Informacje na temat urządzenia 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 KE 23 ZW 23 KE 23 ZS 23 KE 21 ZW 23 KE 21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Informacje na temat urządzenia 4 1.1

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi Gazowe zasobniki c.w.u. S 120/160/190-1...

Instrukcja instalacji i obs³ugi Gazowe zasobniki c.w.u. S 120/160/190-1... Instrukcja instalacji i obs³ugi Gazowe zasobniki c.w.u. S 120/160/190-1... DD (01.05) RBPL Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa Objaœnienie symboli 1 Dane o urz¹dzeniu 4 1.1 Certyfikaty 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio wiszåcy ZSE/ZWE 24-3 MF K. Instrukcja monta u. D l a b e z p i e c z e µ s t w a 4534-1.1/G

Gazowy kocio wiszåcy ZSE/ZWE 24-3 MF K. Instrukcja monta u. D l a b e z p i e c z e µ s t w a 4534-1.1/G Instrukcja monta u Gazowy kocio wiszåcy 6 0 60 6 PL (98.0) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe ZS/ZW - MF K D l a b e z p i e c z e µ s t w a W razie wyczuwalnego zapachu gazu: zamknåç zawór gazowy (str. 6,

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM KARTA SERWISOWA NIKE / EOLO STAR 24 3E KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM Zdejmowanie obudowy - zdemontować maskownicę (1) pociągając do siebie jej dolną krawędź, tak jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 7 719 001 570 Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Objaœnienia symboli 1. Dane osprzêtu 3 1.1 Opis 3 1.1.1 Zastosowanie 3 1.1.2 Zakres dostawy 4 1.2 Opis

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (45, 60)

Hoval TopGas (45, 60) Naœcienny, gazowy kondensacyjny kocio³ grzewczy Opis produktu Hoval TopGas Gazowy kocio³ naœcienny Technika kondensacyjna Wymiennik ciep³a wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium Wyposa enie: -

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Katalog czêœci zamiennych

Katalog czêœci zamiennych 36 Katalog czêœci zamiennych 1 ISOTWIN C 24 E ISOTWIN F 24 E 54697 30 Œruba Cena netto PLN (bez VAT-u ) 57389 1 Obudowa prawa 155,00 57390 1 Obudowa lewa 155,00 57391 1 Siatka dolna 99,00 57450 1 Obudowa

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe Materia³y projektowe Gazowe kot³y wisz¹ce z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych kot³ów

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący 6720608216-0607 (users).fm Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:30 PM Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) SM 6720608216-0607 (users).fm Page 2 Thursday,

Bardziej szczegółowo

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik HARVIA GRIFFIN INFRA PL Sterownik 23062008 Poni sza instrukcja instalacji i monta u sterownika Griffin skierowana jest do osób posiadaj±cych kabinê infrared, promienniki i sterownik, osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r.

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r. Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca

Bardziej szczegółowo

Idra 11 Di Idra 14 Di

Idra 11 Di Idra 14 Di INSTRUKCJA OBS UGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ Idra 11 Di Idra 14 Di 1 kot³y i podgrzewacze Szanowny Kliencie Dziêkujemy za wybranie grzejnika wody przep³ywowej

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r.

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. Strona 1 z 6 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu, konserwacji i bieżącej obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U102/U104. 7207 8500 12/2000 PL Dla pracowników serwisu

Instrukcja serwisowa. Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U102/U104. 7207 8500 12/2000 PL Dla pracowników serwisu 7207 8500 2/2000 PL Dla pracowników serwisu Instrukcja serwisowa Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U02/U04 Prosimy o uwaýne przeczytanie przed rozpoczæciem konserwacji Wstæp Waýniejsze wskazówki

Bardziej szczegółowo

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 data: 05 / 2010 1 alfa mini Uk ad bezpoêredniego Êrubunkowego. 448,5 p yt podstawowà zawory odcinajàce kulowe proste 3/4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

D/DC DP/DCP P

D/DC DP/DCP P Lista czêœci zamiennych SUPRASTAR KN/K SUPRASTAR KN SUPRASTAR KN 12..42-8D/DC 12..42-8DP/DCP 12..42-8P J 1405 7 181 465 084 (sierpieñ '99) Grupa monta owa Grupa monta owa 01 K/KN 12..42-8D KN 12..24-8DC

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Właściwości LPG Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe www.greengaz.

Właściwości LPG Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe www.greengaz. Właściwości LPG Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe www.greengaz.eu, www.lpg-consulting.pl Parametr fizyczny Jednostka Propan Butan

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio³ wisz¹cy CERASTAR

Gazowy kocio³ wisz¹cy CERASTAR Instrukcja monta u Gazowy kocio³ wisz¹cy CERASTAR RBPL grudzieñ '97 ZR 18-3 KE... ZR 24-3 KE... ZWR 18-3 KE... ZWR 18-3 KE... z elektronicznym zap³onem i kontrol¹ spalin Prawid³owe dzia³anie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Gazowe, pojemnoœciowe automatyczne ogrzewacze wody, z palnikiem atmosferycznym GS 35 EC do GS 90 EC Instrukcja monta u i obs³ugi

Gazowe, pojemnoœciowe automatyczne ogrzewacze wody, z palnikiem atmosferycznym GS 35 EC do GS 90 EC Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Gazowe, pojemnoœciowe automatyczne ogrzewacze wody, z palnikiem atmosferycznym GS 35 EC do GS 90 EC Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (instalacja wodna, gazowa i elektryczna),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ. Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ. Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ WST P Szanowni Paƒstwo Kupujàc gazowy grzejnik wody MAG...nabyliÊcie Paƒstwo wysokiej jakoêci

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Typ (200) (240) (280) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego kw 200 240 280

Typ (200) (240) (280) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego kw 200 240 280 Dane techniczne CompactGas (200-280) yp (200) (240) (280) oc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego kw 200 240 280 Zakres mocy z podtrzymaniem temperatury powrotu (min. temperatura powrotu 50 o C, min temperatura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 PL (04.01) AL Spis treści Spis treści Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie 11 2.1. Co to są paliwa? U 2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania 14 2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE Przezbrojene na nny rodzaj gazu kotłów EUROLINE ZS 23-1 AE/KE 23 ZW 23-1 AE/KE 23 ZS 23-1 AE/KE 21 ZW 23-1 AE/KE 21 PL (04.02) AL Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23

Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 PL (06.07) JS Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia 4 1.1 UE - Poświadczenie zgodności typu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 Instrukcja obs ugi Narzædzie do nape niania uszczelnieµ TDUX-IT-16 (wraz ze specjalnym nabojem gazowym E7512-0160) zosta o zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne . Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych rötje podstawowe dane techniczne... IntroCondens WHS,, oraz IntroCondens WHC / i /, do / kw Zakres dostawy: Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny do pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE (2009/12) PL

Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE (2009/12) PL Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE 23 PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienia symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa............3 1.1

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23 Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23 PL (05.12) AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia 4 1.1 UE - Poświadczenie zgodności typu 4

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 Opis urz¹dzenia Do pracy w uk³adzie centralnej wentylacji i ogrzewania wody u ytkowej w ma³ych i œrednich mieszkaniach o powierzchni do oko³o 120 m 2.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienia symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństw 3 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 AE 23 ZW 23-1 AE 23 ZS 23-1 AE 21 ZW 23-1 AE 21 PL (04.01) AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Vitodens 200. Vitodens 200

Instrukcja obs³ugi. Vitodens 200. Vitodens 200 Instrukcja obs³ugi Vitodens 200 Typ WB2 Gazowy kocio³ kondensacyjny w wersji naœciennej Gazowe urz¹dzenie grzewcze Gazowe urz¹dzenie uniwersalne z regulatorem sta³otemperaturowym Vitodens 200 Miejsce przechowywania:

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ M Y J N I A D E Z Y N F E K T O R D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ WSKAZÓWKI DO MONTAŻU SMS 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 8 telefony: (22) 843-27-71 zarząd, 843-27-61 sprzedaż, 843-73-11 serwis, telefax:

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 PL (05.12) AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie kotłowni lokalnej opalanej gazem wraz z inst. c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnowskiej 11 w Kielcach. Druk Nr 8... (pieczęć Oferenta) O Ś W

Bardziej szczegółowo

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. K18 + Pakiet wysokiej efektywności

Karta katalogowa. K18 + Pakiet wysokiej efektywności Karta katalogowa K18 + Pakiet wysokiej efektywności K18 gazowa absorpcyjna pompa ciepła typu powietrze-woda do montażu zewnętrznego dedykowana do budownictwa jednorodzinnego. Pozwala produkować medium

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 PL (04.10) AL Spis treści Spis treści Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo