Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o Katastrofa energetyczna objê³a z nowym rokiem kilka powiatów Ma³opolski. Nie ominê³a tak e Œl¹ska, czy (wczeœniej i póÿniej) innych regionów kraju. Zima /2010 jeszcze nie powiedzia³a ostatniego s³owa. Ludzie te. czytaj str. 6» Z koñcem ubieg³ego roku przedmiotem g³osowania radnych powiatowych by³ wniosek wójta Koz³owa o odwo³anie Jaros³awa Moskwy z funkcji kierownika PZOZ w Koz³owie. N iepokój wójta wynika³ z troski o ³amanie prawa antykorupcyjnego, które zabrania ³¹czenia niektórych stanowisk w tym przypadku szefa prywatnej spó³ki z funkcj¹ kierownicz¹ w PZOZ. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, e ten sam wójt przez trzy lata swojej kadencji nie zauwa y³ tego ³amania prawa, a sam Jaros³aw Moskwa funkcjê kierownika oœrodka ³¹czy³ z prowadzeniem w³asnej spó³ki od kilkunastu lat - czego nikt dotychczas prawnie nie zakwestionowa³. Przy okazji wyjaœniania tego w¹tku nale a³oby siê przyjrzeæ kompetencji gminnych radców prawnych, a nastêpnie pochyliæ nad ustaw¹ antykorupcyjn¹ i sprawdziæ, czy kierownik J. Moskwa ma racjê twierdz¹c, e ustawa, na któr¹ powo³uje siê wójt, nie ma w jego przypadku zastosowania, bowiem nie dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej, jak¹ jest Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej co znalaz³o uzasadnienie w wydanym przez S¹d Najwy szy wyroku (w podobnej sprawie). Radni Powiatowi podjêli uchwa³ê pozostawiaj¹c¹ kierownika Moskwê na stanowisku, a niekorzystn¹ dla wójta Koz³owa, tak wiêc gmina zwróci³a siê o pomoc do Wydzia³u Nadzoru Prawnego Wojewody Ma³opolskiego, a wojewoda do Zarz¹du Rady Powiatu o udostêpnienie materia³ów z g³osowania. Ca³ej sprawie towarzysz¹ te inne w¹tki, a mianowicie fakt, e Jaros³aw Moskwa poza piastowan¹ funkcj¹ kierownika Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Koz³owie, pe³ni w oœrodku tak e funkcjê Przewodnicz¹cego Zwi¹zków Zawodowych. Ponadto od wielu lat jest radnym powiatowym.» dokoñczenie na str. 4 F.H.U. BYCZEK Miechów, Pl. Koœciuszki 7, pok. nr 14 tel./fax kom , TAURUS Sp.J. STACJA PALIW, ul. Rac³awicka 24 BIURO: Miechów, Pl. Koœciuszki 7, pok. nr 14 tel./fax kom Sprzeda Paliw P³ynnych i Oleju Opa³owego ATRAKCYJNE CENY GWARANCJA JAKOŒCI TOWARU SPRZEDA PALIW I TRANSPORT 24h/DOBÊ SPRAWD CZY JESTEŒMY NAJLEPSI! MAKIJA E Magdalena Bucka Fitness Klub Aerobik, si³ownia, sauna fiñska, sauna infrared, jakuzzi, indywidualne treningi, porady medyczne, propozycje ywieniowe PROFESJONALNA OBS UGA MIECHÓW, ul. Mickiewicza 3 tel Czynne: pn-pt Kosmetyki do opalania Najnowoczeœniejsze urz¹dzenia z bryz¹ Aqua fresh Super turbo, klimatyzacja Najnowsze modele gadaj¹cych ³ó ek czekaj¹ na Pañstwa ZADZWOÑ I UMÓW SIÊ JU TERAZ, PROMOCYJNE CENY! ZAPRASZAMY DO NASZEGO STUDIA MIECHÓW, ul. Rac³awicka 21 tel Czynne: pn-pt 9-21 i d³u ej sob 9-15

2 2 Luty 2010 Nr 2 MIECHÓW KRAKOWSKI BANK SPÓ DZIELCZY Bank godny zaufania od ponad 100 lat SZUKASZ KREDYTU DLA SIEBIE? KREDYT SPÓ DZIELCZY BEZ PORÊCZYCIELI OD 9,90 % OKRES SP ATY DO 3 LAT KWOTA DO 8 TYS.Z KREDYT OKAZJONALNY REMONT OD 10,00 % OKRES SP ATY DO 5 LAT KWOTA DO 25 TYS.Z KREDYT EKSPRES BEZ PORÊCZYCIELI, GOTÓWKA OD RÊKI OD 11,50 % OKRES SP ATY DO 2 LAT KWOTA DO 3 TYS.Z KREDYT TÊCZA OD 10,90 % OKRES SP ATY DO 10 LAT KWOTA DO 500 TYS.Z SZUKASZ LOKATY DLA SIEBIE? NOWOŒÆ!!! LOKATA NA 9 MIESIÊCY 5,00 % (sta³e oprocentowanie) SZUKASZ RACHUNKU DLA SIEBIE? TYLKO TERAZ OP ATA ZA ROR 3,8 z³ miesiêcznie PONADTO W OFERCIE : ATRAKCYJNE LOKATY I RACHUNKI WALUTOWE (EURO, USD) ZAP AÆ SZYBKO I TANIO SWOJE RACHUNKI!!! PZU S.A.- 0 Z TP S.A. 1,50 Z ENERGIA 2 Z POZOSTA E 3 Z ( czynsze, raty kredytowe, ubezpieczenia, telefony komórkowe ) CZY JESTEŒCIE PAÑSTWO USATYSFAKCJONOWANI WSPÓ PRAC ZE SWOIMI BANKAMI? JE ELI NIE, TO ZAPRASZAMY DO NAS. POKA EMY, E NASZ BANK JEST PRZYJAZNY DLA KLIENTÓW. Wrzucili sejf do studni Policjanci KPP w Miechowie zatrzymali trzech mê czyzn podejrzanych o dokonanie kradzie y z w³amaniem na terenie gminy Rac³awice w powiecie m. W dniu 31 stycznia br., policjanci KPP w Miechowie zostali powiadomieni przez w³aœciciela firmy zlokalizowanej na terenie Rac³awic, e poprzedniej nocy nieznani sprawcy w³amali siê do pomieszczeñ biurowych sk¹d ukradli sejf. Sprawcy po wy³amaniu drzwi zabrali ciê k¹ skrzynkê, któr¹ za pomoc¹ wózka gospodarczego wywieÿli z terenu firmy. W sejfie mia³o znajdowaæ siê kilka tysiêcy z³otych oraz kilkaset euro. Jak siê okaza³o dwaj mê czyÿni 19 i 20 latek w³amali siê do pomieszczeñ biurowych, zabrali ze sob¹ ciê ki sejf, po czym ukryli go na terenie Rac³awic. Nastêpnie udali siê do oddalonej o kilkadziesi¹t kilometrów miejscowoœci, gdzie do³¹czy³ do nich 19-letni kolega. Ju w trójkê wrócili do miejsca ukrycia sejfu i zabrali go do samochodu. Z ³upem udali siê do miejscowego lasu, a tam opró nili skrzynkê z zawartoœci. Po wszystkim postanowili pozbyæ siê dowodu winy. W tym celu udali siê do miejscowoœci Zielenice, gdzie na niezamieszka³ej posesji wrzucili sejf do studni. Jak wynika z policyjnych ustaleñ, ta sama Rac³awicko-Radziemicka grupa, w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy, dokona³a tak e szeregu innych kradzie y z w³amaniem. Jak ustalono, jeden ze sprawców pieni¹dze pochodz¹ce z przestêpstwa przeznaczy³ na zabawê w dyskotece. Sejf ze studni wydobyli stra acy z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 3 w Krakowie, przy udziale dwóch zastêpów stra aków z PSP Proszowice. Wobec mê czyzn prokuratura zastosowa³a dozór policyjny, a za pope³nione przestêpstwa grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolnoœci. TRAF NAJLEPSZ OFERTÊ NA RYNKU TYLKO TERAZ KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT ZA DARMO ZE SP AT ODSETEK ODROCZON NAWET DO 55 DNI!!! ODDZIA W MIECHOWIE MIECHÓW, RYNEK 16 tel. (041) , FAX (041) ZAPRASZAMY OD PONIEDZIA KU DO PI TKU W GODZ FILIA W MIECHOWIE MIECHÓW, ul. SIENKIEWICZA 27 tel ZAPRASZAMY OD PONIEDZIA KU DO PI TKU W GODZ Kolêdnicy 2010 W niedzielê 17 stycznia br., ju po raz 40., odby³ siê Miechowski Przegl¹d Grup Kolêdniczych, w którym wziê³o udzia³ 7 zespo³ów. Jury w sk³adzie: Ma³gorzata Oleszkiewicz, Krystyna Jasiñska i Marcin Durman zgodnie stwierdzi³o, e tegoroczny Przegl¹d zas³u y³ sobie na miano jubileuszowego, gdy dawno nie by³o tak wysokiego poziomu wykonañ artystycznych, a o przyznaniu miejsc decydowa³y dos³ownie dziesiêtne punktów. Zima trzyma Styczeñ br. na d³ugo pozostanie w pamiêci mieszkañców powiatu ego, stra aków, pracowników zak³adu energetycznego oraz wszystkich, którzy zmagali siê z trudnoœciami ycia codziennego. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, jakie wyst¹pi³y od 9 stycznia (padaj¹cy œnieg z deszczem, deszcz oraz ostry mróz), które spowodowa³y, e ³ama³y siê drzewa, konary W kategorii dzieciêcych grup kolêdniczych poszczególne miejsca zajê³y: I. miejsce - "Herody z Janowic" ze Szko³y Podstawowej w Janowicach (dodatkowo nominacja do Przegl¹du w Podegrodziu). II. miejsce - "Herody" ze Szko³y Podstawowej w Swojczanach. III. miejsce - "Herody" ze Szko³y Podstawowej w Koz³owie. W kategorii doros³ych przyznano: I. miejsce - "Herody" z Minogi (nominacja do Przegl¹du w Bukowinie Tatrzañskiej), drzew, pêka³y s³upy energetyczne, zrywa³y siê sieci linii energetycznych, a co w konsekwencji sprawi³o, e kilkanaœcie tysiêcy mieszkañców powiatu ego pozbawionych by³o pr¹du, ogrzewania, a nawet wody. Równie stra akom zawodowym z Miechowa brak zasilania w energiê elektryczn¹ dostarczy³o trudnoœci, gdy z powodu braku odpowiedniego zasilania awaryjnego Powiatowe Stanowisko Kierowania tymczasowo nie dzia³a³o prawid³owo. Do usuwania skutków wszystkich zdarzeñ dy urni PSK Miechów zadysponowali si³y i œrodki z JRG Miechów, wszystkie jednostki OSP wyposa one w pi³y spalinowe i agregaty pr¹dotwórcze, a za poœrednictwem WSKR Kraków dwa podnoœniki hydrauliczne z Komend Powiatowych II. miejsce - "Herody" z Zielonek (nominacja do Przegl¹du w Bukowinie Tatrzañskiej), III. miejsce - "Herody z Maszkowa" z Gminnego Oœrodka Kultury w Iwanowicach. Szczególne wyró nienie otrzyma³a grupa kolêdnicza "Herody Stra ackie" z Dzia³oszyc. Nagrody pieniê ne ufundowa³ Urz¹d Gminy i Miasta w Miechowie oraz Starostwo Powiatowe. z Proszowic (woj. ma³opolskie) i Piñczowa (woj. œwiêtokrzyskie). G³ówne dzia³ania stra y po arnej polega³y na: wycince powalonych i uszkodzonych drzew z drogi krajowej, dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, pomocy s³u bom energetycznym w wycince drzew i ga³êzi le ¹cych na liniach energetycznych, dowozie wody dla mieszkañców oraz dostarczeniu i monta u agregatów pr¹dotwórczych, m.in. do zasilania urz¹dzeñ medycznych podtrzymuj¹cych ycie osób znajduj¹cych siê w budynkach prywatnych. Ogó³em od 9 do br. na terenie powiatu ego odnotowano: 324 interwencje z udzia³em 178 zastêpów i 580 stra aków PSP, 192 zastêpów i 925 stra aków OSP. Konkurs "Modelarze na start! W dniu 15 stycznia br. zamkniêto przyjmowanie prac na og³oszony w listopadzie ub. roku konkurs "Modelarze na start!". Wystawê prac mo na bêdzie zobaczyæ w MDK podczas Miechowskich Spotkañ Modelarskich z cyklu "Historia czo³giem siê toczy". Przy okazji MDK przypomina, e zajêcia sekcji modelarskiej odbywaj¹ siê w ka dy wtorek i czwartek o godz. 17:00. Na lutowej wystawie MDK pojawi³o siê oko³o 50-u modeli, a zwyciêzca konkursu zaprezentuje swoj¹ pracê na VII. Festiwalu Plastikowych Modeli Turniej szachowy W czwartek 28 stycznia br., w Miechowskim Domu Kultury odby³ siê turniej szachowy. Rywalizowano systemem "ka dy z ka dym" po 7 minut. Bezkonkurencyjny okaza³ siê Micha³ Pieczara, któremu ust¹pili kolejno: Hubert Piotrowski, Artur Szczepka, Maciej Soko³owski, Dominik Dró d, Karol Krzykawski i Zdzis³aw Olejarczuk. Niesamowit¹ furorê zrobi³ jednak 6-latek Piotr Wykurz, który przegra³ tylko 2 pojedynki i zwyciê y³ w kategorii Redukcyjnych w Bytomiu, w ostatni weekend lutego. wiekowej do lat 7-miu. Na zakoñczenie turnieju odby³a siê symultana, w której Marek Porêbski zmierzy³ siê z szeœcioma zawodnikami jednoczeœnie. Oczywiœcie wygra³ wszystkie mecze, a najd³u szy opór stawi³ Hubert Piotrowski. Przypominamy: Zajêcia sekcji szachowej MDK odbywaj¹ siê w ka d¹ œrodê w godz. 15:00-18:00 dzieci i 18:00-20:00 m³odzie.

3 Luty 2010 Nr 2 3 Nowy dyrektor szpitala miejskiego! MIECHÓW Z dniem 15 stycznia br. Jan Ostrowski, dotychczasowy dyrektor ds. ekonomicznych Szpitala œw. Anny w Miechowie, zosta³ nowym dyrektorem tej placówki. Dotychczasowy dyrektor - lek. med. Marian Tambor - bêdzie pe³ni³ w szpitalu obowi¹zki dyrektora ds. lecznictwa. Przekazania sterów w nowe rêce dokona³ uroczyœcie Starosta Miechowski Mieczys³aw Bertek podczas styczniowego spotkania z personelem szpitala. Foto z arch. Starostwa Powiatowego w Miechowie 147 Rocznica Bitwy Miechowskiej Urz¹d Gminy i Miasta zaprasza do uczestnictwa w obchodach 147 rocznicy Bitwy Miechowskiej, które odbêd¹ siê dnia 17 lutego br. Oprócz oficjalnych uroczystoœci, przygotowano tak e konkursy, w których mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie szkó³ z terenu Gminy Miechów. Harmonogram obchodów 147 Rocznicy Bitwy Miechowskiej Uroczystoœci g³ówne, 17 lutego: Msza œwiêta w intencji poleg³ych powstañców w koœciele œw. W dniu 15 stycznia br., w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy i Miasta w Miechowie, goszczono laureatów i wyró nionych w konkursie "Miechowskie Anio³y" - tytu³ przyznawany raz do roku w trzech kategoriach: M³ody Wolontariusz, Dzia³alnoœæ Spo³eczna i Przyjaciel Cz³owieka. Dla sekcji rowerowej MDK by³ to wa ny dzieñ, gdy jednym z wyró nionych zosta³ kandydat Domu Kultury - Barbary (na cmentarzu w Miechowie) Z³o enie kwiatów przed grobem powstañców na cmentarzu Przemarsz NA Rynek Apel Poleg³ych przed pomnikiem w rynku, z³o enie kwiatów Przemarsz do Miechowskiego Domu Kultury Spotkanie w sali kinowej Miechowskiego Domu Kultury, w programie spotkania m.in.: prelekcja historyczna, wrêczenie nagród zwyciêzcom konkursów "Miechowskie Anio³y 2010" rozdane! Jerzy Pog³ódek, który z r¹k burmistrza Miechowa Krzysztofa Œwierczka odebra³ list gratulacyjny za propagowanie turystyki rowerowej wœród m³odzie y oraz bezinteresown¹ pomoc przy organizacji szeregu imprez rowerowych w minionym roku. Uroczystoœæ krótkim koncertem uœwietni³ Chór Przy Bazylice Grobu Bo ego w Miechowie. Nastoletni z³odzieje i ich dziupla Policjanci KPP w Miechowie ujawnili nieletnich sprawców, którzy dokonali licznych kradzie y i kradzie y z w³amaniem na terenie gminy Miechów i Charsznica. Ca³a sytuacja wysz³a na jaw, gdy po zakoñczonych feriach uczniowie jednej z wiejskich szkó³ podstawowych wrócili na zajêcia i stwierdzili brak zmianowego obuwia sportowego. Jak siê okaza³o brakowa³o oœmiu par butów. Znikniêcie trampek zosta³o skojarzone z odbywaj¹cymi siê podczas ferii rozgrywkami pi³karskimi. Na rozgrywkach tych goœci³o bowiem kilku uczniów innych szkó³. W chwili, gdy policjanci prowadzili w szkole czynnoœci s³u bowe, podszed³ do nich mê czyzna i poinformowa³ o kradzie y dwóch rowerów górskich. Jak siê okaza³o obecni na rozgrywkach pi³karskich trzej ch³opcy, wychodz¹c ze szko³y, zabrali z szatni osiem par obuwia sportowego, które ukryli w plecaku. Dwóch z nich zosta³o powi¹zanych ze znikniêciem rowerów górskich. Policyjne czynnoœci wykaza³y, e ch³opcy w wieku 15 lat oraz zamieszka³y w tej samej wsi 16 latek, dokonali szeregu kradzie y i kradzie y z w³amaniem, podczas których pozbawiali mieszkañców: rowerów, dwuko³owego wózka gospodarczego, motorowerów, motocykli, a tak e czêœci zamiennych do rowerów i motorowerów. Wiêkszoœæ ze skradzionych przedmiotów zosta³a odnaleziona w miejscu zamieszkania nastolatków. Jak wynika z policyjnych ustaleñ, trzej nastolatkowie dopuœcili siê w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy szeregu czynów karalnych, za które odpowiedz¹ przed S¹dem Rodzinnym i Nieletnich. Czwarty z ch³opców zabieraj¹c obuwie zmianowe, prawdopodobnie ukrad³ po raz pierwszy. Jeden z ch³opców skradzione buty podarowa³ swojemu m³odszemu rodzeñstwu. Przedmioty pochodz¹ce z kradzie y zosta³y odzyskane i zabezpieczone przez policjantów KPP w Miechowie. fot: KPP Miechów

4 4 Luty 2010 Nr 2 I po feriach! Jest afera, czy nie? dalszy ci¹g ze str. 1» W³adze samorz¹dowe Koz³owa staraj¹ siê wyjaœniæ, czy kierownik Jaros³aw Moskwa mo e pe³niæ funkcjê Przewodnicz¹cego Zwi¹zków Zawodowych w gminnym oœrodku zdrowia, bo i tu dopatrzono siê konfliktu interesów. Uznano, e trzeba raz na zawsze wyjaœniæ jak to jest czy zwierzchnikiem pracowników ZOZ-u jest kierownik, czy organ za³o ycielski - czyli gmina. A jest to bardzo wa ne, bowiem Zwi¹zki Zawodowe maj¹ strzec interesów pracowników przed pracodawc¹. W tym przypadku zachodziæ mo e sytuacja, e szef oœrodka broni³by personel przed samym sob¹ - gdyby uznaæ, e jest pracodawc¹ (a nie jest nim samorz¹d). Aby rozwiaæ te w¹tpliwoœci gmina wystosowa³a zapytanie do S¹du Rejestrowego. Tego samego, który w 2001 roku zbada³ legalnoœæ i strukturê Zwi¹zku Zawodowego podczas Miechowski Dom Kultury, w ramach programu Ferie z Twoim MDK zorganizowa³ dla dzieci i m³odzie y wiele atrakcyjnych imprez: - w poniedzia³ek 18 stycznia ferie rozpoczêto zajêciami plastycznymi programu Ferie z Twoim MDK opracowanego specjalnie na potrzeby tych, którzy przez najbli sze dwa tygodnie nie wyjechali z miasta. Zajêcia prowadzone by³y tak e 25 stycznia i cieszy³y siê du ym zainteresowaniem m³odzie y. - we wtorek 19 stycznia br., 25-osobowa grupa uczestników spêdzi³a dwie godziny w Aquaparku wraz z wizyt¹ w Multikinie na filmie "Miko³ajek". O bezpieczny przejazd do Krakowa i z powrotem zadba³a firma przewozowa "Basia-Trans" p. Niklewicza. Natomiast 26 stycznia br., 30-osobowa grupa dzieci i m³odzie y wyjecha³a do Aquaparku i Multikina, spêdzaj¹c dwie godziny na basenie, a nastêpnie w kinie ogl¹daj¹c film "Ksiê niczka i aba". - w czwartek 21 stycznia rozegrano turniej warcabowy, w którym wziê³o udzia³ dziewiêciu uczestników. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Marek Porêbski, a rywalizowano systemem "ka dy z ka dym". Zwyciêzc¹ turnieju zosta³ ukasz Baran, który wygrywaj¹c wszystkie pojedynki zakoñczy³ turniej z kompletem punktów. II miejsce przypad³o Hubertowi Piotrowskiemu, a III - Damianowi urkowi. Wœród dziewcz¹t zwyciê y³a Anna Chmera przed Magdalen¹ Zegan. - w dwudniowej wycieczce (23/24 stycznia br.) do Zakopanego wziê³o udzia³ 30. uczestników. Pogoda dopisa³a - by³o mroÿno i bardzo s³onecznie. W programie zdobywano pieszo Guba³ówkê, a w drugi dzieñ Dolinê Koœcielisk¹. Odpoczywano na Krupówkach. Nocleg wycieczkowicze spêdzili u Janiny Rol w Bustryku. Pyszne jedzenie, sala telewizyjna, bilard, tenis sto³owy, czy "pi³karzyki", umila³y czas do póÿnych godzin wieczornych. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni. Czêœæ wycieczkowiczów ju zadeklarowa³a swój wyjazd do Zakopanego w lipcu br. - Ostatni¹ propozycj¹ tegorocznych "Ferii z Twoim MDK" by³ zorganizowany 29 stycznia koncert muzyczny, w którym zaprezentowa³y siê miejscowe zespo³y: Kredki, The Whispers oraz Silversi. Supergrupa "Kredki" zagra³a spokojniej ni zwykle, co prawdopodobnie by³o spowodowane d³ug¹ przerw¹ - ale bardzo dobrze brzmieniowo, co z kolei by³o zas³ug¹ realizatora Zbyszka Kormana. "Cortez The Killer" Neila Younga - flagowy numer Kredek zabrzmia³ znakomicie, zw³aszcza, e ostatni¹ gitarow¹ partiê solow¹ wykona³ goœcinnie Mateusz Kania. Grupa zagra³a w sk³adzie: Marcin Durman - gitara, œpiew, Mateusz P³aszewski - gitara, Adam Kosakowski - bas i Kamil Juzaszek - perkusja, a w secie ponad to znalaz³y siê: "Tweeter and The Monkey Man", "Fortunate Son", "Keep on Rockin' in The Free World" oraz "Rock'n'Roll Fantasy". "The Whispers", to nowa formacja na m rynku muzycznym, dzia³aj¹ca od jesieni ubieg³ego roku. Grupa uto samiaj¹ca siê z brytyjskim "Arctic Monkeys" brzmi bardzo œwie o i dynamicznie, a w jej sk³ad wchodz¹: Robert Zdeb - gitara, œpiew, Micha³ Pycia - gitara, Kamil G¹dek - perkusja, œpiew i Krzysztof G¹dek - bas, œpiew. Ten koncert by³ drugim w tak krótkim okresie dzia³alnoœci zespo³u i by³ dowodem na to, e zespó³ ca³y czas siê rozwija. Wystêp The Whispers bardzo siê spodoba³, czego dowodem by³y gromkie oklaski, szaleñstwo pod scen¹ i oczywiœcie bis na koniec koncertu. Finalnym punktem wieczoru byli rejestracji. Pisma, zapytania, wyjaœnienia, g³osowania, posz³y w œwiat, dziêki czemu da³y pocz¹tek domys³om, e oto kampania wyborcza wesz³a na dawno ustalone pozycje. Nauczeni doœwiadczeniem nie mamy adnych z³udzeñ, e walka bêdzie ostra, a jej uczestnicy ucierpi¹. Dlatego nurtuje mnie taka oto refleksja. Czy, gdy ju uda siê wójtowi udowodniæ, e Jaros³aw Moskwa nie powinien pe³niæ funkcji kierownika gminnego ZOZ-u, to czy tym samym nie udowodni, e w tej sprawie, przez lata, zabrak³o gminnego nadzoru? A jeœli tak, to przedmiotem innej sesji mo e byæ wniosek o odwo³anie No w³aœnie! Kogo? (en) P.S. Gminna samorz¹dowa jednostka organizacyjna - definicja: Jednostka powo³ywana przez gminê dla realizacji zadañ publicznych (w³asnych, zleconych b¹dÿ powierzonych) o MIECHÓW Narada w Komendzie W obecnoœci Zastêpcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Szcza³by, Prokuratora Rejonowego w Miechowie Tomasza Moskwy, przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Miechowie Dariusza Marczewskiego i kierownictwa KPP w Miechowie podinsp. Bogus³aw S³upczyñski zaprezentowa³ wyniki jakie osi¹gnê³a kierowana przez niego jednostka. Jak wskazuj¹ statystyki w 2009 roku nast¹pi³ wzrost liczby przestêpstw stwierdzonych na terenie powiatu ego a wskaÿnik wykrywalnoœci osi¹gn¹³ poziom 85,5%. Przestêpstwo na tym terenie pope³niane by³o co 6 godzin 14 minut 53 sekundy. Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie nadkom. Wojciech Domaga³a zaznaczy³, e w 2009 roku Komenda Powiatowa Policji w Miechowie pod wzglêdem wykrywalnoœci ogólnej i kryminalnej znaczeniu lokalnym. Wyró niamy dwie grupy jednostek organizacyjnych: nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej (jednostki sektora finansów publicznych) tj.: jednostka bud etowa (w tym urz¹d gminy, jako jednostka bud etowa, której - w odró nieniu od innych jednostek bud etowych - organizacjê i funkcjonowanie okreœla regulamin organizacyjny nadawany przez wójta w drodze zarz¹dzenia), zak³ad bud etowy, gospodarstwo pomocnicze jednostki bud etowej, wyposa one w osobowoœæ prawn¹: spó³ki akcyjne, spó³ki z o.o., fundacje, publiczne samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej, samorz¹dowe instytucje kultury oraz inne gminne osoby prawne zak³adane przez gminê. ród³o definicji: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym. Miejsce publikacji: Dz. U r. Nr 142 poz *** Jednostki organizacyjne Gminy. Jednostki organizacyjne Gminy (szko³y, biblioteki, oœrodki kultury, gospodarstwa pomocnicze itp.) zajê³a drugie miejsce na 20 jednostek w województwie ma³opolskim i pierwsze miejsce pod wzglêdem uzyskanych wskaÿników skutecznoœci w kategorii ogólnej, kryminalnej i gospodarczej na co sk³ada siê wartoœæ odzyskanego i zabezpieczonego mienia. Nastêpnie naczelnicy wydzia³ów i kierownicy posterunków omówili wyniki osi¹gniête przez podleg³e im komórki. Jak wskazuj¹ liczby s³u ba prewencyjna uzyska³a satysfakcjonuj¹ce wyniki a liczba ofiar œmiertelnych na drogach naszego powiatu spad³a o 50 %. Oceniaj¹c pracê ej Policji oraz wspó³pracê z Prokuratur¹ Tomasz Moskwa zwróci³ szczególn¹ uwagê na to, e tak dobre wyniki s¹ odzwierciedleniem dobrej pracy policjantów i ich kierownictwa. Tak wykonywana praca policji wp³ywa tak e pozytywnie na pracê Prokuratury i S¹du. Wspó³praca KPP w Miechowie zosta³a zatem oceniona jako bardzo dobra tym bardziej, e w 2009 roku miechowska Prokuratura nie mia³a adnych zwrotów spraw na co bezsprzecznie mia³a wp³yw solidna praca policjantów prowadz¹cych postêpowania. Jak stwierdzi³ Prokurator Rejonowy w Miechowie przedstawione liczby bardzo dobrze obrazuj¹ pracê tutejszej jednostki i starania Komendantów o jak najlepsze wyniki. Spotkania takie to dobra okazja Zgodnie z Ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadañ gmina mo e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u ytecznoœci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okreœlonych w odrêbnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminê zadañ o charakterze u ytecznoœci publicznej, okreœla odrêbna ustawa. Zadaniami u ytecznoœci publicznej, w rozumieniu ustawy, s¹ zadania w³asne gminy, okreœlone w art. 7 ust. 1, których celem jest bie ¹ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoœci w drodze œwiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych. Wg art. 10 wykonywanie zadañ publicznych mo e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego. Gminy, zwi¹zki miêdzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ sobie wzajemnie W Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie 5 lutego 2010 roku odby³a siê Narada Roczna podsumowuj¹ca wyniki pracy jednostki za rok "Silversi" - zespó³, który oprócz w³asnych autorskich kompozycji wykonuje utwory z repertuaru Iron Maiden. Sk³ad zespo³u: Artur Wiorek - gitara, Mirek Raœ - gitara, Piotr Nastarowski - bas, Marek Z¹bek - perkusja oraz Marcin Durman - œpiew. Niemal 50-minutowy wystêp niós³ ze sob¹ potê n¹ dawkê solidnego rocka, co jeszcze bardziej rozgrza³o panuj¹c¹ w MDK atmosferê. Gitarowy duet Raœ/Wiorek wspi¹³ siê tego dnia na wy yny i pokaza³ jak powinno siê wspó³pracowaæ muzycznie na scenie. Wydaje siê, e wszystko co najlepsze jeszcze przed nimi, a na razie to zdecydowanie najlepsza ods³ona Silversów w ich karierze. do powiedzenia o tym co dobre i zastanowienia siê nad tym co nale y poprawiæ. Jak widaæ po zaprezentowanych wynikach spotkania takie jak te przynosz¹ pozytywne rezultaty mówi³ Dariusz Marczewski. Kontynuuj¹c swoje wyst¹pienie stwierdzi³: Niepokoj¹cym jest fakt, e tak du a liczba przestêpstw pope³niana jest przez nieletnich. I tu du ¹ rolê do spe³nienia maj¹ samorz¹dy i szko³a. Statystyki to nie wszystko, liczy siê tak e poczucie bezpieczeñstwa które w podsumowaniach Starostwa jawi siê pozytywnie. Samorz¹d nadal otwarty jest na wspó³pracê i widz¹c k³opoty lokalowe policji bierze pod uwagê pomoc przy ich poprawie. Równie dobrze miechowsk¹ jednostkê oceni³ Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzej Szcza³ba, stwierdzaj¹c jestem pod wra eniem waszych wyników. Praca w ma³ych jednostkach jest trudniejsza. Osi¹gniête przez was w 2009 roku wyniki budz¹ zadowolenie wœród kierownictwa KWP. Jak zauwa y³ bie ¹cy rok bêdzie trudny, gdy garnizon ma³opolski uzyska³ ni sze ni w zesz³ym roku fundusze wiêc podziêkowa³ samorz¹dom za wspó³pracê i wsparcie finansowe. info i fot: KPP w Miechowie b¹dÿ innym jednostkom samorz¹du terytorialnego udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej. *** Ustawa antykorupcyjna zakazuje ³¹czenia stanowisk publicznych z pe³nieniem funkcji w organach spó³ek prawa handlowego. *** Kodeks spó³ek handlowych jest ustaw¹ z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037) Kodeks spó³ek handlowych zawiera przepisy normuj¹ce ustrój podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ spó³ek handlowych, do których zaliczaj¹ siê: spó³ki osobowe: spó³ka jawna, spó³ka partnerska, spó³ka komandytowa, spó³ka komandytowo-akcyjna, spó³ki kapita³owe: spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, spó³ka akcyjna. *** ZOZ-u w Koz³owie nie przekszta³cono w spó³kê prawa handlowego.

5 Luty 2010 Nr 2 5 INFORMACJE WOLBROM Po ar szko³y w Je ówce Jak informuje Urz¹d Gminy w Wolbromiu, w dniu 4 lutego br., w godzinach popo³udniowych dosz³o do po aru w Szkole Podstawowej w Je ówce. Zaniepokojony migotaniem œwiate³ w niektórych pomieszczeniach szkolnych palacz, sprawdzaj¹c przyczynê nienaturalnego zachowania instalacji elektrycznej, zauwa y³ dym i ogieñ zza drzwi prowadz¹cych na poddasze. Szybko zaalarmowana stra po arna JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE na stronie internetowej G³osu Bezp³atne og³oszenie "nieruchomoœci" przeznaczone dla osób prywatnych. Publikowane s¹ na stronach internetowych wszystkich G³osów. Og³oszenia zamieszczane s¹ równie w papierowych wydaniach najbli szych numerów: G³osu Beskidzkiego, G³osu Bocheñskiego, G³osu Myœlenickiego, G³osu Wielickiego. przeprowadzi³a sprawn¹ akcjê wa ne by³o, aby gasz¹c ogieñ, zminimalizowaæ straty, spowodowane zalaniem budynku. Na miejsce przyjecha³y wozy stra ackie JRG PSP z Wolbromia oraz ochotnicy z: OSP z Je ówki, K¹piel Wielkich, Zarzecza, D³u ca i Porêby Remont dróg Niebawem ruszy najwiêksza inwestycja drogowa powiatu olkuskiego - budowa 24. kilometrowego odcinka drogi Boles³aw Klucze Jaroszowiec Bydlin Wolbrom i 7. km odcinka drogi z Wolbromia do granic powiatu. W wyniku rozstrzygniêtego przetargu wy³oniono wykonawcê - firmê Drogbud z Czêstochowy. Inwestycja poch³onie niemal 13 mln. z³, z czego 65% pokryje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a pozosta³e 35 % (solidarnie po po³owie) powiat i gmina Wolbrom, przez któr¹ przebiegaæ bêdzie ponad 12 km nowej drogi, na który przeznaczono w bud ecie niemal 900 tys. z³. Wykaz robót do wykonania: - rozebranie istniej¹cych elementów dróg i ulic (krawê niki, ³awy betonowe, nawierzchnie chodników z betonu asfaltowego, obrze a, itp.), - wykonanie robót ziemnych w postaci korytowania pod nawierzchniê chodników, œciêcia zawy onych poboczy, Dzier nej. W trakcie gaszenia pracownicy szko³y ratowali przed zalaniem i zniszczeniem pracowniê komputerow¹ i sprzêt szkolny, wynosili z pal¹cych siê pomieszczeñ dokumentacjê szkoln¹. Dziêki ich ofiarnoœci straty s¹ znacznie mniejsze spaleniu uleg³o poddasze i dach. Burmistrz Jan aksa natychmiast przyby³ na miejsce zdarzenia. Niespe³na dwa dni po po arze Gmina Wolbrom poinformowa³a - dziêki nadzwyczajnemu wysi³kowi i zaanga- owaniu wielu osób: pracowników szko³y, rodziców, mieszkañców Je ówki, w³adz Gminy i ekipy remontowej uda³o siê dokonaæ rzeczy niesamowitej szko³a bêdzie mog³a przyj¹æ uczniów na normalne lekcje ju w poniedzia³ek. A trudno uwierzyæ jaki ogrom pracy musieli wykonaæ ci ludzie...! Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w nienaruszonych po arem i zalaniem salach na dole budynku. Szko³a w Je ówce ruszy³a planowo - 8. lutego br. w pierwszy dzieñ po feriach zimowych. Foto z arch. UG Wolbrom oczyszczenia istniej¹cych rowów z namu³u, - wykonanie podbudowy pod chodnik, - u³o enie krawê ników, obrze y i nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach, - frezowanie, oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsj¹ asfaltow¹, - wyrównanie istniej¹cej nawierzchni jezdni mieszank¹ mineralno asfaltow¹, - wykonanie nowej warstwy œcieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej, - utwardzenie poboczy materia³em kamiennym, - lokalne remonty nawierzchni jezdni U NAS KUPISZ WSZYSTKO S OMNIKI, ul. Koœciuszki 52 (przy trasie E7) czynne: pn. - sob nd MICHA OWICE, ul. Na Gródek 1 (przy trasie E7) czynne: pn. - sob , nd ROZS DNE CENY - WYSOKA JAKOŒÆ Ochronka Betlejem Jest takie miejsce w Wolbromiu, gdzie od dziewiêciu ju lat, pomoc i wsparcie dostanie ka de potrzebuj¹ce dziecko. Ochronka Betlejem przy Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek od Dzieci¹tka Jezus w Wolbromiu, jest przystani¹ dla g³odnych, zaniedbanych i ubogich dzieci. Ta dobroczynna placówka organizuje dla dzieci do ywianie, zabawy kulturalno-oœwiatowe, ferie zimowe, kolonie letnie, czy wycieczki. Z jej pomocy korzysta przeciêtnie dzieci, których spotka tu wy³¹cznie pomoc, wsparcie i troska. Tu w Ochronce potrzebny jest ka - dy, jedzenie, przybory szkolne, zabawki, meble oraz wparcie poprzez wolontariat. Tylko w ostatnich dniach o pomoc zwróci³o siê do Ochronki siedmioro dzieci z okolicy. Dary dla Ochronki mo na przynosiæ do Domu Zakonnego w Wolbromiu przy ul. Mariackiej 7. Mo na te zasiliæ Ochronkê œrodkami finansowymi, dokonuj¹c wp³aty na konto w Banku Spó³dzielczym w Wolbromiu nr z dopiskiem Ochronka Betlejem Wolbrom. Pectus zagra Wolbromiu! Pectus nie spoczywa na laurach tej zimy. 30 stycznia ruszy³a zimowa trasa koncertowa rzeszowskiego zespo³u, rozpoczynaj¹c od koncertu w Bobrownikach. 6 marca zespó³ zagra Wolbromiu. Trasa obejmie tak e Toruñ, Grudzi¹dz, Czêstochowê, Jas³o, Wolbrom (6 marca, sobota godzina 18), Lublin, Szczecin, Poznañ oraz Ostrów Wielkopolski. Oprócz trasy, pracujemy tak e nad nasz¹ kolejn¹ p³yt¹, wiêc zima jest dla nas bardzo pracowitym okresem. Ka dy koncert i spotkanie z fanami daje nam wiêcej energii do tworzenia kolejnych kawa³ków - zdradza Tomek Szczepanik, wokalista zespo³u. Podczas trasy Pectus zagra znane fanom utwory z debiutanckiej p³yty wydanej w lutym 2009 roku, za która Pectus odebra³ Z³ot¹ P³ytê podczas Sopot Festival Pectus powsta³ wiosn¹ 2005 w Rzeszowie. Zespó³ jest finalist¹ 44 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej "Debiuty" Opole 2007, zdobywc¹ Grand Prix Miêdzynarodowego Festiwalu Piosenki "Carpathia Festival" Rzeszów Debiutancki album, który ukaza³ siê 27 lutego 2009 roku, zawiera 11 utworów. Wszystkie kompozycje i teksty s¹ autorstwa Tomka Szczepanika. Producentem p³yty jest Jasiek Kidawa wspó³pracuj¹cy wczeœniej z Wilkami, Feel, Ma³gorzat¹ Ostrowsk¹ i wieloma innymi artystami. Podczas 46. Sopot Festival 2009, zespó³ Pectus odebra³ Z³ot¹ P³ytê za debiutancki album, który od dnia premiery sprzeda³ siê w ponad 15 tysi¹cach egzemplarzy. W czerwcu tego roku podczas Opolskiego Festiwalu w konkursie PREMIER Pectus za piosenkê " ycie na dystans" otrzyma³ Br¹zow¹ Premierê. Opolski Festiwal przyniós³ równie Superjedynkê w kategorii Debiut Roku. Rezerwacja biletów na koncert w Wolbromiu od wtorku do soboty w CKPiI w godzinach Telefon Wiêcej informacji na stronie Sala ominie cmentarz ydowski Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego wyrazi³ zgodê, by budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ na ul. Skalskiej by³a kontynuowana. Zostanie jednak zmieniona jej lokalizacja. Budynek powstanie kilkadziesi¹t metrów dalej ni zak³adano pierwotne. Podczas pierwszych prac budowlanych okaza³o siê, e prowadzone s¹ one na terenie przedwojennego cmentarza ydowskiego. Postanowiono wiêc budowê przenieœæ w inne miejsce, a inwestor otrzyma³ pó³ roku na modyfikacjê projektu. Budowa mia³a zostaæ ukoñczona w lutym 2011 roku, jednak z uwagi na wspomniane utrudnienia, termin zostanie przesuniêty w czasie.

6 6 Luty 2010 Nr 2 INFORMACJE Wody te zabrak³o APARTAMENT na Kazimierzu Katastrofa energetyczna objê³a z nowym rokiem kilka powiatów Ma³opolski. Nie ominê³a tak e Œl¹ska, czy (wczeœniej i póÿniej) innych regionów kraju. Zima /2010 jeszcze nie powiedzia³a ostatniego s³owa. Ludzie te. Z pocz¹tkiem lutego do naszej redakcji wp³yn¹³ list: Szanowna Redakcjo! Bardzo proszê o pomoc! Sprawa dotyczy ZGK GO CZA - instytucja ta urz¹dza sobie chyba jakieœ kpiny z mieszkañców! W styczniu br woda do miejscowoœci Trzebienice by³a dostarczana przez ok 15 dni - po³owa m- ca. Wystêpuj¹ notoryczne przerwy w dostawie wody...pó³ biedy jeœli przerwa wystêpuje w roboczy dzieñ, wtedy jeszcze mo na siê gdzieœ dodzwoniæ... Je eli braknie w weekend to mo na sobie czekaæ do poniedzia³ku... Bardzo proszê o pomoc Rozmawiam z Kierownikiem ZGK Go³cza p. Rafa³em Michalskim: Nie pozostaje mi nic innego, jak zacytowaæ list, który przyszed³ do nas poczt¹ elektroniczn¹. Czy to prawda, e w styczniu jedynie przez 15 dni by³a dostarczana woda? Je eli tak, to dlaczego? Zgadzam siê, e by³y przerwy. Jednak najwy ej 12-godzinne. Przerwy w dostawie wody, w miejscowoœci Trzebienice, wynika³y g³ównie z katastrofy energetycznej, która nawiedzi³a gminê Go³cza w miesi¹cu styczniu br. A poniewa nieszczêœcia lubi¹ chadzaæ parami, wiêc zdarzy³y siê jeszcze dwie awarie wodoci¹gów. Wówczas posiada³em jeden agregat pr¹dotwórczy i by³em zmuszony go przewoziæ z ujêcia na ujêcie - a trzeba by³o zaopatrzyæ w wodê piêæ takich ujêæ, Podsumowanie pierwszego naboru wniosków do LGD Czas podsumowaæ, pierwszy w historii Stowarzyszenia LGD Nad Bia³¹ Przemsz¹, nabór wniosków, w ramach realizacji dzia³ania Wdra anie lokalnych strategii rozwoju, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomimo krótkiego okresu jaki LGD Nad Bia³a Przemsz¹ mia³o na przeprowadzenie naboru, zg³oszono 18 wniosków dotycz¹cych Ma³ych Projektów oraz 3 wnioski w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi Wnioski jakie zosta³y z³o one w ramach I. naboru zosta³y ocenione przez 12. cz³onków Rady Programowej pod wzglêdem zgodnoœci z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju oraz wed³ug lokalnych kryteriów LGD. Dnia 3 lutego br. Rada Programowa podjê³a uchwa³y o wyborze operacji do finansowania w ramach obydwu dzia³añ, z czego 14. operacji zosta³o wybranych do finansowania w ramach ma³ych projektów na ³¹czna kwotê ,29 z³otych, natomiast w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi wybrano 3 operacje, na ³¹czn¹ kwotê wsparcia ,00 z³otych. Tym sposobem dziêki aktywnoœci i zaanga owaniu lokalnych organizacji pozarz¹dowych, osób fizycznych i samorz¹dów I nabór wniosków w ramach realizacji dzia³ania Wdra anie lokalnych strategii rozwoju zakoñczy³ siê sukcesem, gdy w obu tych dzia³aniach wykorzystana zosta³a ca³a alokacja pieniêdzy przeznaczonych na dofinansowanie konkursów Ma³e projekty oraz Odnowa i rozwój wsi w 2009 roku. W ramach dzia³ania Wdra anie lokalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , dofinansowanie otrzyma piêæ zadañ z terenu gminy Wolbrom. - Centrum Kultury Promocji i Informacji w Wolbromiu na projekt M³ody Wolbrom z wnioskowan¹ kwot¹ wsparcia, wynosz¹c¹ ,00 z³. - Kwot¹ ,00 z³ dofinansowany zostanie projekt Anety Majki-Mateckiej organizacji Mistrzostw Ma³opolski w kolarstwie górskim - III wyœcig Szlakami Jury. - Wsparcie w wysokoœci ,00 z³ dostanie gmina Wolbrom na projekt Ten jest nasz kawa³ek pod³ogi - œwietlica wiejska sercem wsi. - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Wolbromiu uzyska wsparcie w wysokoœci ,00 z³ na organizacjê festynu integracyjnego dla osób niepe³nosprawnych pn. Nad Bia³¹ Przemsz¹ yjmy razem. - Uczniowski Klub Sportowy Judo Wolbrom, otrzyma wnioskowan¹ dotacjê 7 tys. z³otych, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych i campu (specjalne zgrupowanie treningowe judo) organizowanych z okazji Dni Wolbromia. - Dofinansowanie w wysokoœci ,00 z³ otrzyma tak e, w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi projekt budowy placu zabaw z ogrodzeniem i chodnikiem w centrum obzowa z³o ony przez gminê Wolbrom. które s¹ od siebie mocno oddalone. Proces wydobywania wody ze studni jest procesem bardzo czasoch³onny. Nierzadko trwa nawet 10 do12 godzin - w zale noœci od wydajnoœci pompy i pojemnoœci zbiornika. Do tych utrudnieñ do³o y³y siê nieszczelnoœci wodoci¹gowe i w trakcie pompowania ze zbiorników czêœæ wody ucieka³a, dlatego starcza³o jej jedynie na dobê. W tym trudnym okresie dowoziliœmy wodê wozami stra ackimi, co osobiœcie nadzorowa³em. Czy podczas awarii ZGK umo liwia mieszkañcom kontakt telefoniczny? Na ka dej fakturze (za wodê) jest podany mój s³u bowy numer komórkowy, który jest stale czynny. Nigdy nie by³o tak, e zostawiliœmy odbiorców samym sobie. By³y takie weekendy, e byliœmy zmuszeni przyjœæ do pracy i dzia³aæ, by wznowiæ dostawy wody. I dostawa (prêdzej czy póÿniej) by³a przywracana. Nie przypominam sobie faktu, eby w któryœ weekend odbiorcy byli pozbawieni dostaw. I podobno nie mo na siê by³o do Was dodzwoniæ Te siê z tym nie zgodzê, bo telefon s³u bowy noszê non stop przy sobie. Ale przys³owiowy Kowalski prawdopodobnie nie odczyta³ z rachunku Notatki z radiowozu Zderzenie pojazdów - Wierzchowisko br. o godz. 9:00, na œliskiej nawierzchni jezdni dosz³o do zderzenia dwóch pojazdów: Renault Megane kierowanego przez mieszkañca Zofiówki i Fiata Pandy kierowanego przez mieszkankê Sulis³awic. Oboje kieruj¹cy zostali zabrani przez pogotowie ratunkowe do Szpitala Powiatowego w Miechowie. Odnieœli lekkie obra enia. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Rozbój Klucze br. o godz. 12:00, 24-letni mieszkaniec Kolonii wtargn¹³ do domu i u ywaj¹c si³y fizycznej doprowadzi³ do stanu bezbronnoœci mieszkankê Klucz, a nastêpnie ukrad³ jej telefon komórkowy o wartoœci 550 z³otych. Mê czyznê zatrzymano. Wypadek - K¹piele Wielkie br. o godz. 14:30 Zespó³ Ratownictwa Medycznego powiadomi³ wolbromski komisariat o wypadku na terenie jednej z prywatnych posesji. Podczas odœnie ania dachu do wnêtrza budynku przez okno dachowe wpad³ 23-letni mieszkaniec wsi. W wyniku upadku na betonowe pod³o e, w stanie nieprzytomnym, zosta³ zabrany do Szpitala Powiatowego w Olkuszu. Zawalenie dachu Marcinowice br. o godz. 9:56 do PSK Miechów wp³ynê³o zg³oszenie, e w miejscowoœci Marcinowice (gmina Koz³ów) zawali³ siê dach budynku inwentarskiego. Po numeru Pana s³u bowej komórki. Czy mo e Pan podaæ go do publicznej wiadomoœci? Oczywiœcie, to numer: Domyœlam siê, e ZGK znalaz³ siê w Zespole Zarz¹dzania Kryzysowego. Czy mieszkañcy mogli te tam zg³aszaæ awarie? Oczywiœcie, e tak. A zarzut, e ja nie odbiera³em s³u bowej komórki, czy j¹ mia³em wy³¹czon¹, uwa am za bezpodstawny, bo nigdy jej nie wy³¹czam. Zawsze odbieram - tak e w weekend, czy poza godzinami pracy. W tym przypadku mog³a zaistnieæ sytuacja, e z powodu braku pr¹du nadajniki telefonii komórkowej nie pracowa³y. Dlatego nawet na ten numer nie mo na by³o siê dodzwoniæ. Zerwane by³y tak e linie telefonii stacjonarnej. Czy takie przerwy w dostawie wody zdarza³y siê w ubieg³ych latach? Nie, poniewa nie by³o przerw w dostawie energii. A jedno z drugiego wynika. Je eli ja nie mam dostaw energii, to nie mogê uruchomiæ pomp i podaæ wody dla indywidualnych odbiorców. Dziêkujê za rozmowê. (en) Foto z arch. UM w Wolbromiu przybyciu zastêpów stra y po arnej, stwierdzono, e zawali³ siê dach na ca³ej powierzchni budynku inwentarskiego, a pod gruzami znajduje siê ok. 30 sztuk zwierz¹t. Stra acy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przyst¹pili do rozcinania Zapraszamy Pañstwa do eleganckiego apartamentu, po³o onego w samym centrum krakowskiego Kazimierza. Oryginalna aran acja oraz komfortowe wyposa enie wnêtrz zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych goœci. Doskona³a lokalizacja wœród zabytków dawnej dzielnicy ydowskiej, artystyczna atmosfera oraz bujne ycie kulturalno-rozrywkowe gwarantuje przyjemny i pe³en wra eñ pobyt. Iloœæ osób 1-4 Kraków, ul. Kupa tel: konstrukcji drewnianych i metalowych budynku oraz do odgruzowywania przygniecionych zwierz¹t. W wyniku sprawnie przeprowadzonej akcji uratowano 23 szt. trzody chlewnej, 5 szt. byd³a i 1. konia. W dzia³aniach trwaj¹cych trzy godziny bra³y udzia³ 3 zastêpy Stra y Po arnej z:: JRG Miechów, OSP z KSRG (Charsznica, Tczyca), OSP Marcinowice oraz lekarz weterynarii. Po ar Wolbrom br. o godz. 7:00, nieznana osoba zawiadomi³a stra po arn¹ o zapaleniu siê pakamery nale ¹cej do wolbromianina. Stra acy szybko ugasili po ar. Najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ by³o przeci¹ enie instalacji elektrycznej. Spaleniu uleg³o pomieszczenie szatni pracowniczej. Niebezpieczna kradzie - Bukowno br. o godz. 5:10, w rejonie torowiska, nieznani sprawcy odciêli fragment trakcji kolejowej, w wyniku czego, od uderzenia, zosta³y rozbite szyby oraz reflektor sygna³owy w lokomotywie elektrycznej typu ET 41. Drut trakcyjny by³ odciêty na odcinku 144 metrów, przez co dosz³o do uszkodzenia 14. sztuk wieszaków trakcyjnych na szkodê PKP Energetyka Sp. z o.o. Kradzie samochodu Zederman br. o godz. 16:50, nieznany sprawca ukrad³ samochód marki Mercedes Sprinter wartoœci z³otych na szkodê mieszkañca Sosnowca. NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA NA YCIE, INWESTYCYJNE II i III FILAR POSAGOWE DLA DZIECI El bieta Dybaœ DORADCA DS. UBEZPIECZEÑ I INWESTYCJI tel. kom , tel. O

7 Luty 2010 Nr 2 7 S OMNIKI Góralskie jase³ka W dniu 31 stycznia br. zespó³ teatralny Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w S³omnikach przedstawi³ spektakl jase³kowy. Aktorami przedstawienia byli uczniowie Zespo³u Szkó³ w Zajêcia dla mam z ma³ymi dzieæmi MGCK zaprasza: mamy, które pragn¹ poprawiæ swoj¹ kondycjê i wygl¹d, a jednoczeœnie zapewniæ dziecku (od siódmego do 24 miesi¹ca ycia) zdrow¹ gimnastykê - m.in. na æwiczenia wg metody Weroniki Scherborne. Zajêcia: poniedzia³ek, g wszystkich rodziców z dzieæmi w wieku od 2 do 6 lat, na zajêcia ruchu Komunikat ENION S.A. W zwi¹zku z wystêpowaniem na terenie dzia³ania ENION S.A. w obszarze jury krakowsko-czêstochowskiej niekorzystnych zjawisk pogodowych, o katastrofalnych skutkach dla sieci energetycznej, ENION Spó³ka Akcyjna informuje: Z powodu d³ugotrwa³ych ograniczeñ w dostawie energii, które rozpoczê³y siê 9 stycznia br., istnieje mo liwoœæ zmiany naliczania op³at prognozowanych dla G³os Miechowski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Miechowski. Miesiêcznik regionalny. Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Przewóz 2, Kraków. ISSN Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski Adres redakcji: G³os Miechowski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Waganowicach oraz zespól Zgraja. Jase³ka przygotowa³a p. Alicja Biczysko i Ewelina Koza, a oprawê p. Weronika Piwek. Przedstawienie wyró nia³y wspania³e dekoracje projektu Jana Biczysko. rozwijaj¹cego z elementami metody Weroniki Schrborne, w soboty o g kobiety w ci¹ y do udzia³u w gimnastyce. Termin do uzgodnienia. Zajêcia prowadzi wykwalifikowana rehabilitanta, pani Majka Boczkowska. Cena jednej godziny zajêæ - 5,00 z³. Informacje i zapisy, tel.: 12/ odbiorców dotkniêtych d³ugotrwa³ymi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Zmiana ta bêdzie siê odbywaæ na wniosek odbiorcy i wymaga podania stanu licznika energii elektrycznej do dnia 10 lutego 2010 roku na bezp³atny numer telefonu: Numer czynny jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do Przy zg³oszeniu stanu licznika bardzo prosimy o podanie numeru ewidencyjnego odbiorcy, imienia i nazwiska oraz adresu punktu poboru energii elektrycznej. Prosimy równie o podanie numeru telefonu kontaktowego. Odbiorcy, którzy wyst¹pi¹ o zmianê naliczania op³aty prognozowanej, otrzymaj¹ nowe, skorygowane blankiety wp³at. W zwi¹zku z tym dotychczasowe blankiety wp³at strac¹ wa noœæ. Ponadto, wobec odbiorców dotkniêtych d³ugotrwa³¹ przerw¹ w dostawie energii: do koñca lutego 2010 roku nie bêd¹ naliczane odsetki z tytu³u nieterminowych Z Temid¹ na ty Sytuacja opisana przez czytelniczkê zdarza siê w praktyce doœæ czêsto na tle tzw. konfliktów s¹siedzkich. Kierowanie pod adresem innej osoby s³ów uznawanych powszechnie za wulgarne w jej obecnoœci b¹dÿ publicznie stanowi tzw. przestêpstwo zniewagi z art kodeksu karnego. Grozi za nie kara grzywny lub ograniczenia wolnoœci. Jednak e zgodnie z art kodeksu karnego œciganie tego przestêpstwa odbywa siê z oskar enia prywatnego. Ustawodawca uzna³ bowiem, e niektóre z tzw. l ejszych typów przestêpstw (w tym w³aœnie m.in. zniewaga) powinny byæ co do zasady INFORMACJE GO CZA O pr¹dzie na Radzie Jednym z wa niejszych tematów sesji XLII Rady Gminy w Go³czy (5 lutego) by³y przerwy w dostawie pr¹du. Pierwsze awarie rozpoczê³y siê 9 stycznia, a miêdzy 14, a 27 stycznia znaczna czêœæ gminy by³a ju ca³kowicie pozbawiona zasilania. Najd³u sze przerwy w dostawie pr¹du by³y na terenie Zak³adu Energetycznego Ska³a i wynosi³y nawet 13 dni, krótsze na terenie ZE Wolbrom i Miechów. Na obszarze so³ectw, które nie mia³y zasilania przez d³u szy czas znajdowa³y siê szko³y w Szreniawie, Mostku i Go³czy, Oœrodki Zdrowia w Szreniawie i Go³czy, a tak e 4 ujêcia wody w Trzebienicach, Wielkanocy, Adamowicach i Ulinie oraz przepompownia w Chobêdzy, Urz¹d Gminy i oczyszczalnia wp³at za dostawy energii elektrycznej, niezale nie jakiego okresu dotyczy³y, do koñca lutego 2010 roku nie bêdzie prowadzona windykacja zaleg³ych nale noœci, niezale nie od okresu za jaki powsta³y zaleg³oœci p³atnicze. Jednoczeœnie przepraszamy Odbiorców za niedogodnoœci wynikaj¹ce z braku dostaw energii. œcigane przez samego pokrzywdzonego bez dodatkowego anga owania Policji czy Prokuratury. Oznacza to, e Policja lub Prokurator rzeczywiœcie maj¹ prawo odmówiæ wszczêcia postêpowania karnego w takiej sprawie. Zaznaczyæ jednak trzeba, e prokurator mo e tak e samodzielnie wszcz¹æ postêpowanie w sprawie takich przestêpstw, gdy uzna jednak, e wymaga tego interes spo³eczny (art kodeksu postêpowania karnego). Oceny tej Prokurator dokonuje jednak samodzielnie i pokrzywdzona nie mo e go do tego zmusiæ. Nie oznacza to natomiast, e nasza czytelniczka pozbawiona jest jakiejkolwiek ochrony prawnej w razie odmowy wszczêcia postêpowania karnego w sprawie zniewagi dokonanej przez s¹siada. Na wyraÿne ¹danie pokrzywdzonej Policja ma bowiem obowi¹zek przyj¹æ jej ustn¹ lub pisemn¹ skargê, a nastêpnie przes³aæ tê skargê do w³aœciwego s¹du rejonowego (art kodeksu postêpowania karnego). W razie potrzeby policjanci powinni równie dokonaæ zabezpieczenia dowodów zg³oszonych przez pokrzywdzon¹. Alternatywnie, zamiast korzystaæ z œcieków w Rze uœni. Najd³u szym brakiem zasilania zosta³y dotkniête miejscowoœci: Mostek, Buk, Chobêdza, Zawadka, Ulina. Wynajêto agregaty pr¹dotwórcze, które zasila³y ujêcia wody w Adamowicach i Trzebienicach. 20 stycznia, gmina wyst¹pi³a o dodatkowe agregaty pr¹dotwórcze i pomoc wojska. Po trzech dniach dotar³y do gminy 3 jednostki wojskowe i 3 agregaty, które s³u y³y jako alternatywne Ÿród³a zasilania nie tylko dla przepompowni ale tak e dla prywatnych odbiorców. Gmina niejednokrotnie zwraca³a siê do Zak³adów Energetycznych oferuj¹c nawet wspó³pracê i pomoc ale te adnej wspó³pracy podj¹æ nie chcia³y i nie udziela³y adnych informacji. info: Jako pracownicy energetyki s³u ¹cy spo³ecznoœciom lokalnym i jednoczeœnie bêd¹cy ich czêœci¹, od pierwszych dni wyst¹pienia zniszczeñ sieci podjêliœmy wszelkie mo liwe dzia³ania prowadz¹ce do przywrócenia zasilania Odbiorcom. Nigdy jednak dotychczas na adnym terenie w Polsce nie wyst¹pi³a tak du a liczba zniszczeñ sieci energetycznej spowodowana warunkami pogodowymi w tak krótkim czasie i na tak skoncentrowanym terenie. Na skutek na³o enia siê ekstremalnych zjawisk pogodowych infrastruktura energetyczna uleg³a zniszczeniu na bardzo du ych odcinkach i w ogromnej liczbie miejsc, a bez infrastruktury nie ma mo liwoœci dostarczania energii. Przepraszamy raz jeszcze Odbiorców za wszelkie niedogodnoœci oraz dziêkujemy za wspó³pracê i wsparcie wszystkim s³u bom, organizacjom i osobom, które w najtrudniejszym - zarówno dla Odbiorców energii, jak i Pracowników energetyki okresie, pomaga³y w przywracaniu zasilania oraz odnosi³y siê ze zrozumieniem dla katastrofalnej sytuacji jaka wyst¹pi³a na czêœci obszaru zasilanego przez ENION S.A. Zosta³am zwyzywana przez s¹siada s³owami wulgarnymi w obecnoœci wielu osób przed moim domem. Policjanci poinformowali mnie, i nie jest to przestêpstwo œcigane z oskar enia publicznego i odmówili wszczêcia postêpowania karnego w tej sprawie. Co to znaczy? Czy Policja ma racjê i czy w takim razie nie ma adnych szans na ukaranie wulgarnego s¹siada? pomocy Policji, nasza czytelniczka mo e tak e samodzielnie sporz¹dziæ prywatny akt oskar enia przeciwko niegrzecznemu s¹siadowi i wnieœæ go do s¹du. Prywatny akt oskar enia mo e równie sporz¹dziæ wynajêty w tym celu przez czytelniczkê pe³nomocnik procesowy, czyli jej adwokat. Przy zachowaniu odpowiednich warunków formalnych takiego aktu oskar enia zostanie on nastêpnie rozpoznany przez S¹d, a po jego skutecznym wniesieniu autor wyzwisk stanie siê w œwietle prawa oskar onym. Rozprawê g³ówn¹ w s¹dzie poprzedzaæ jednak bêdzie posiedzenie pojednawcze lub mediacje, co mo e w rezultacie doprowadziæ do pojednania gdzie spotkasz Miechów: - ul. Rac³awicka Biedronka, - ul. Stanis³awy Daneckiej Biedronka - Rynek, Plac T. Koœciuszki, ul. Miechowity, Sienkiewicza, Warszawska, Jagielloñska Wolbrom: - Rynek, ul. Miechowska, Staszica, Krakowska, Koœcielna, Krzywa - Biedronka, Szosa Olkuska S³omniki: - Rynek, ul. Koœciuszki, delikatesy ABC, Biedronka DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel Drukarnia Kraków Kraków, ul. Przewóz 2a tel./fax (012) albo zawarcia ugody pomiêdzy oskar- onym a pokrzywdzon¹ i umorzenia ca³ego postêpowania. Podkreœliæ trzeba, e pokrzywdzona nie ma jednak obowi¹zku godziæ siê na pojednanie. Mo e tak e uzale niæ pojednanie od okreœlonych przez siebie warunków. Na koniec podkreœliæ trzeba, e w razie skazania za przestêpstwo zniewagi s¹d mo e orzec nawi¹zkê na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzy a albo na inny cel spo³eczny wskazany przez pokrzywdzonego, w górnej wysokoœci do z³. Wydaje siê, e taka dolegliwoœæ o charakterze finansowym mo e w sposób skuteczny zmusiæ s¹siada do poskromienia swojego ciêtego jêzyka na przysz³oœæ. adwokat Cezary Taracha (autor prowadzi Kancelariê Adwokack¹ w Miechowie) g³os

8 8 Luty 2010 Nr 2 Dodatkowe œrodki na rozwój obszarów wiejskich REKLAMA Dziêki unijnym funduszom na program odnowy i rozwoju wsi w ma³ych miejscowoœciach odnawiane s¹ zabytkowe budynki, budowane i remontowane œwietlice i domy kultury, powstaj¹, parkingi, oœwietlenie uliczne, œcie ki rowerowe, place zabaw. Ma³opolska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ma do wykorzystania euro. Dotychczas w regionie z³o ono 474 wniosków w ramach PROW i podpisano 270 umów na kwotê z³. Realizacja, problemy i sukcesy podczas wdra ania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ma³opolsce by³y tematem konferencji prasowej z udzia³em marsza³ka Województwa Ma³opolskiego Marka Nawary, cz³onka Zarz¹du Województwa Wojciecha Kozaka oraz Andrzeja Masnego, dyrektora Departamentu Œrodowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego. Konferencja odby³a siê 19 stycznia 2010 roku. Bud et Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata wynosi euro w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ma³opolska w ramach PROW na lata ma do wykorzystania euro. Dotychczas w Ma³opolsce z³o ono 474 wniosków w ramach PROW i podpisano 270 umów na kwotê z³. Naszym wa nym zadaniem jest jak najlepsze wykorzystanie dostêpnych instrumentów finansowych dla rozwoju obszarów wiejskich - podkreœli³ na konferencji marsza³ek Marek Nawara. - Na razie jesteœmy liderem w skali kraju pod wzglêdem aktywnoœci Lokalnych Grup Dzia³ania. Ju 95% powierzchni Ma³opolski jest objête projektami LGD. Ma³opolscy rolnicy w tym roku odczuj¹ efekty wykorzystania œrodków z funduszy europejskich doda³ Wojciech Kozak. Mamy do dyspozycji du e œrodki na ochronê przeciwpowodziow¹ i na dzia³alnoœæ spo³eczników tworz¹cych Lokalne Grupy Dzia³ania. Za spraw¹ unijnych œrodków na obszarach wiejskich m.in. budowane s¹ wodoci¹gi i kanalizacja, dofinansowywane jest wytwarzanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych oraz wspierani s¹ lokalni liderzy, dzia³aj¹cy na rzecz miejscowej spo³ecznoœci. Przyk³adem inwestycji zrealizowanej przy pomocy œrodków z PROW jest budowa sztucznego lodowiska doposa- enie krytej p³ywalni w Gminie Bochnia. Gmina ta otrzyma³a na ten cel z³. Inwestycja zosta³a wsparta ze œrodków unijnego Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w Ma³opolsce, w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi. Od kilku dni mieszkañcy Proszówek, gdzie stanê³o przenoœne lodowisko oraz mieszkañcy innych miejscowoœci oraz dzieci wypoczywaj¹ce na feriach mog¹ œlizgaæ siê na ³y wach. Osi¹gniêcia podczas wdra ania PROW w Ma³opolsce Dziêki staraniom marsza³ka Marka Nawary, w grudniu 2008 roku, podczas Konwentu Marsza³ków RP w Szczawnicy-Jaworkach marsza³kowie wnieœli o ujednolicenie kursu euro dla dzia³añ samorz¹dowych PROW. Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra rolnictwa z 27 lutego 2008 r. w sprawie podzia³u œrodków PROW obowi¹zywa³y 3 ró ne niekorzystne kursy euro dla poszczególnych dzia³añ. W œlad za stanowiskiem Konwentu Marsza³ków RP minister rolnictwa wyda³ nowe rozporz¹dzenie 18 marca 2009 r. ujednolicaj¹ce kurs euro dla dzia³añ infrastrukturalnych, który obecnie wynosi 1 euro = 4,3840 z³. Dziêki zmianom wprowadzonym w rozporz¹dzeniu ministra rolnictwa Województwo Ma³opolskie zyska³o dodatkowo ponad 130 mln z³otych w ramach PROW. Wszystkie województwa maj¹ do dyspozycji dodatkowo ponad 2 mld z³. Problemy zwi¹zane z wdra aniem PROW G³ównym problemem zwi¹zanym z wdra aniem PROW jest to, e pod koniec obowi¹zywania programu mo e zabrakn¹æ œrodków na jego obs³ugê techniczn¹, jak równie fakt, i wszystkie koszty zwi¹zane z podatkiem VAT pokrywane s¹ przez beneficjentów. Te kwestie bêd¹ omawiane podczas najbli - szego Konwentu Marsza³ków. W pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi nie wykorzystano ca³oœci œrodków z dostêpnego limitu. Na dzieñ dzisiejszy do wykorzystania pozosta³o ponad 42 mln z³. Kolejny termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi PROW planowany jest na koniec pierwszego kwarta³u 2010 r. Pomoc mo e byæ przyznana na realizacjê 84 projektów przy maksymalnej kwocie dofinansowania tj. 500 tys. z³. Z ca³ej puli œrodków przyznanej na realizacjê dzia³ania Odnowa i rozwój wsi w latach do wykorzystania pozostaje 25% alokacji, której wykorzystanie mo liwe bêdzie po nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podzia³u œrodków PROW Z kolei pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-œciekowej w Województwie Ma³opolskim trwa³ w dniach od 1 do 30 czerwca 2009 r. Z³o ono 119 wniosków, na ³¹czn¹ kwotê dofinansowania prawie 307 mln z³. Obecnie trwa weryfikacja formalno-merytoryczna wniosków. Info: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego ww WEJD POCZYTAJ SKOMENTUJ w Historia czo³giem siê toczy W sobotê i niedzielê 6 i 7 lutego br., w holu g³ównym MDK podziwiano wystawê modeli zorganizowan¹ w ramach II. Miechowskich Spotkañ Modelarskich, z cyklu "Historia czo³giem siê toczy". Wystawiono niemal 50 modeli autorów z Miechowa oraz S³omnik. Kolekcja pojazdów amerykañskich z okresu II. wojny œwiatowej, scenki z l¹dowania wojsk alianckich w Normandii, czy wspó³czesne samoloty i rosyjskie czo³gi, skupia³y uwagê nie tylko dzieci ale i doros³ych. Du ¹ atrakcj¹ dla zwiedzaj¹cych by³y trzy modele samolotów, nie yj¹cego ju i znakomitego ego modelarza Eugeniusza Wo³kowicza - twórcy "Karasia" i " osia", wykonane w skali 1:5. Modele nieco mniejsze - Piper L, Jak-3 oraz I³-10, lataj¹ce na uwiêzi, a niektóre wykonane od podstaw, wprawia³y w os³upienie nie tylko laików, ale i znawców tematu. Podczas dwudniowych Spotkañ Modelarskich organizatorzy oprócz ekspozycji, przygotowali k¹cik dla warsztatowiczów, czyli adeptów trudnej sztuki modelarskiej oraz szereg konkursów z wiedzy, nie tyle historycznej, co dotycz¹cej wystawionych modeli. Wiêkszoœæ odpowiedzi by³a wypisana przy poszczególnych modelach, wystarczy³o tylko uwa nie czytaæ opisy i mo na by³o zostaæ posiadaczem jakiegoœ gad etu. Niektórzy chyba do koñca ycia zapamiêtaj¹, e niemiecka Pantera to inaczej Panzer V, czo³g za³ogi "Rudy 102" to T-34, a nazwa rosyjskiego myœliwca MIG, to skrót od nazwisk: Mikojan Góriewicz. Odwiedzaj¹cym wystawê du o atrakcji dostarczy³a Szturmowo-Desantowa Miechowska Dru yna Sportowa - pokaz sprzêtu (repliki karabinów maszynowych), celowanie do tarczy i symulacja odbicia zak³adnika, skupia³y uwagê dos³ownie wszystkich. W holu MDK mia³ te miejsce bogato zaopatrzony sklepik z artyku³ami modelarskimi. Miechowskie Spotkania Modelarskie by³y tak e okazj¹ do rozstrzygniêcia zimowego konkursu "Modelarze na start!" og³oszonego w paÿdzierniku ubieg³ego roku. Konkurs przeprowadzono w 4. kategoriach, a wszyscy Atrakcyjne po yczki gotówkowe: z³. - rata 291 z³ z³. - rata 582 z³ z³. - rata 1165 z³. Rrsp 7,08%rocznie - bez zaœwiadczeñ TARNÓW tel KRAKÓW tel , laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Nagrodê g³ówn¹ im. Eugeniusza Wo³kowicza za model niemieckiego samolotu Messerschmitt Bf-109 E3 otrzyma³ Jacek Rakoczy - uczeñ IV. klasy Szko³y Podstawowej w Parkoszowicach. Kolejne Spotkania Modelarskie w Miechowie dopiero w paÿdzierniku, ale ju za trzy tygodnie przedstawiciele sekcji modelarskiej MDK bêd¹ reprezentowaæ Miechów na Ogólnopolskim Festiwalu Plastikowych Modeli Redukcyjnych w Bytomiu. Rozstrzygniêcie konkursu modelarskiego Modelarze na start!, przeprowadzonego w miesi¹cach listopad 2009 styczeñ Jury w sk³adzie: Marcin Durman, Zbigniew Nowak, Mateusz P³aszewski, Beata Wysocka ustali³o ostateczne wyniki konkursu modelarskiego: w kategorii: dioramy I miejsce Stanis³aw Filip za Wyspy Salomona, wyró nienie Mi³osz Bielawski. pojazdy ko³owe 2 wyró nienia Kamil Juzaszek i Mi³osz Bielawski, obaj za Jeep Willys pojazdy g¹sienicowe I miejsce Mi³osz Bielawski za German Sdkfz. 139 Flakpanzer 38(t) Gepard II miejsce Marek i ukasz Krupa za Panther Ausf. D, wyró nienie Kamil Juzaszek za Leopard 2 A5. samoloty I miejsce oraz nagroda specjalna im. Eugeniusza Wo³kowicza Jacek Rakoczy za Messerschmitt Bf 109 E3 II miejsce ukasz Krupa za LeO 451 oraz Sebastian Rakoczy za Hawker Hunter FGA. 71 III miejsce Piotr Nastarowski za Reggiane Re2000 Falco wyró nienie Mateusz Kowal za Mig- 31 BM Fundatorzy nagród: Miechowski Dom Kultury, Wojciech Bogacz - sklep on-line dosklejania.pl, Marcin Durman - dyr. MDK, SKOK Stefczyka, Kursy Jêzykowe "Hajek".

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo