Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

2 1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1.1. Wybrane dane finansowe (w tys.) WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedna akcje (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł / EUR) zł EURO II kw. II kw. II kw. II kw ,17 0,27 0,17 0, ,00 1,69 1,00 1, Kursy EURO użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EURO w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,0401 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0805 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni pierwszych 6 miesięcy roku). W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EURO w tym dniu tj. 1 EUR = 4,5422 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,7311 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni pierwszych 6 miesięcy roku). Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 2

3 1.3. Skrócony skonsolidowany bilans w tys. zł. BILANS r r r. Aktywa I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 3

4 BILANS (c.d.) r r r. a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Pozycje pozabilansowe w tys. zł. POZYCJE POZABILANSOWE r r r. 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne ( z tytułu) grunty Pozycje pozabilansowe razem Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 4

5 1.5. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat w tys. zł. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny II kwartał/ r. do II kwartał/ r. do r. do r. do PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY (I-II) KOSZTY SPRZEDAŻY KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (III-IV-V) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (VI+VII-VIII) PRZYCHODY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX+X-XI+/-XII) ZYSK (STRATA) BRUTTO (XIII+/-XIV-XV+XVI) PODATEK DOCHODOWY ZYSKI /STRATY MNIEJSZOŚCI ZYSK (STRATA) NETTO (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/- XXI) Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w tys. zł. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 5

6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (c.d.) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia ( z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 6

7 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (c.d.) 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) Korekty błędów podstawowych r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniach do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) Korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 7

8 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (c.d.) r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Skrócony skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych w tys. zł. RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH r. do r. do A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia II kwartał r. do II kwartał r. do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności 3. Amortyzacja, w tym: odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 8

9 RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (c.d.) r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 9

10 RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (c.d.) r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Wpłaty na akcje z tytułu emisji akcji serii D 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne niż wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłata kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z Działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 10

11 RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (c.d.) r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Barlinek S.A Wybrane dane finansowe w tys. WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedna akcje (w zł / EUR) II kw r. do zł II kw r. do II kw r. do EURO II kw r. do ,06 0,27 0,06 0, ,66 1,69 1,66 1,69 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 11

12 WYBRANE DANE FINANSOWE (cd.) XIX. Rozwodniona Wartość księgowa na jedna akcje (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł / EUR) II kw r. do zł II kw r. do II kw r. do EURO II kw r. do Kursy EURO użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EURO w tym dniu tj. 1 EUR = 4,0401 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0805 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni pierwszych 6 miesięcy roku). W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EURO w tym dniu tj. 1 EUR = 4,5422 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,7311 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni pierwszych 6 miesięcy roku) Śródroczny jednostkowy bilans Barlinek S.A. w tys. zł. Aktywa BILANS I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1.1 wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 4. Należności długoterminowe 4.1 Od jednostek powiązanych 4.2 Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1 Nieruchomości 5.2 Wartości niematerialne i prawne 6. Długoterminowe aktywa finansowe r r r Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 12

13 II. BILANS (cd.) 6.1 w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenie metoda praw własności udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacja 6.2 w pozostałych jednostkach 6.3 Inne inwestycje długoterminowe 7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7.2 Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 2.1 Od jednostek powiązanych 2.2 Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2 Pochodne instrumenty finansowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem r r r Pasywa I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji wyceny Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 13

14 BILANS (cd.) 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 7.1 dodatnie Różnice kursowe 7.2 ujemne Różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 1.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1 Wobec jednostek powiązanych 2.2 Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1 Wobec jednostek powiązanych 3.2 Wobec pozostałych jednostek 3.3 Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1 Ujemna wartość firmy 4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem długoterminowe krótkoterminowe r r r Wartość księgowa Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 14

15 Liczba akcji Wartość księgowa na jedna akcje (w zł) 1,66 1,69 1,61 1,57 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (w zł) 2.4. Pozycje pozabilansowe w tys. zł. POZYCJE POZABILANSOWE r r r. 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne ( z tytułu) grunty Pozycje pozabilansowe razem Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat Barlinek S.A. w tys. zł. Rachunek zysków i strat -wariant kalkulacyjny I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: II. 1. od jednostek powiązanych 2. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: 1. od jednostek powiązanych II kwartał r. do II kwartał r. do r. do r. do Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 15

16 Rachunek zysków i strat -wariant kalkulacyjny (cd.) 2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY (I-II) II kwartał r. do II kwartał r. do r. do r. do IV. KOSZTY SPRZEDAŻY V. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU VI. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (III-IV-V) VII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (VI+VII-VIII) X. PRZYCHODY FINANSOWE Dywidendy z tytułu udziałów - w tym 1.1 od jednostek zależnych i stowarzyszonych Odsetki uzyskane w tym od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Pozostałe XI. KOSZTY FINANSOWE Odsetki w tym od jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Pozostałe XII. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0 0 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 16

17 Rachunek zysków i strat -wariant kalkulacyjny (cd.) XIII. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX+X-XI+/-XII) XIV. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH II kwartał r. do II kwartał r. do r. do r. do XV. ZYSKI NADZWYCZAJNE 0 0 XVI. STRATY NADZWYCZAJNE 0 0 XVII. ZYSK (STRATA) BRUTTO (XIII+/-XIV- XV+XVI) XVIII. PODATEK DOCHODOWY XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. ZYSKI /STRATY MNIEJSZOŚCI XXII. ZYSK (STRATA) NETTO (XVII-XVIII-XIX+/- XX+/-XXI) 2.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym Barlinek S.A. w tys. zł ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia ( z tytułu) r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 17

18 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (cd.) r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) Korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniach do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 18

19 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (cd.) r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do - podziału zysku z lat ubiegłych - - b) zmniejszenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) Korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Barlinek S.A. w tys. zł. RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH r. do r. do A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia II kwartał r. do II kwartał r. do Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 19

20 RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (cd.) r. do r. do II kwartał r. do II kwartał r. do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności 3. Amortyzacja, w tym: odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z Działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy pieniężne netto z Działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 3.1 w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. 20

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU BYDGOSZCZ 27.08.2013 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku I. Informacje ogólne GRUPA KAPITAŁOWA efekt SA Spółka dominująca Korporacja Gospodarcza "efekt" jest

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo