KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI TESTOWYCH OWE 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI TESTOWYCH OWE 2007"

Transkrypt

1 KOMENTARZ DO ODPOWIEDZI TESTOWYCH OWE 2007 Wskazówka do pytań dot. części trzeciej makroekonomia: Model Keynesowski założenia: 1) aktualna produkcja jest mniejsza od produkcji potencjalnej (takie warunki były spełnione po drugiej wojnie światowej, kiedy to w Europie Zachodniej wdrażano Plan Marshalla). 2) Istnieją niewykorzystane moce produkcyjne nadwyżka kapitału czy bezrobocie realne (np. obecnie w Polsce czynnikiem ograniczającym produkcję jest brak rąk do pracy ) 3) Działamy przy założeniu stabilności cen i płac (takie warunki spełnia słynna gra Monopoly, gdzie ceny gruntów są z góry określone, a po przejściu startu zawsze otrzymujemy określoną kwotę pieniędzy ). 4) Czynniki ograniczające produkcję (podaż) lezą po stronie popytu. Wprowadzamy oznaczenia: AD popyt globalny, zwany też zagregowanym (ile w sumie kupujemy w danym czasie) Y dochód, przy czym w modelu uwzględniającym podatki mamy YD dochód do dyspozycji C konsumpcja S oszczędności I inwestycje Podstawowe równania: Y = C + S Otrzymany dochód w pewnym stopniu przeznaczamy na konsumpcję, resztę zaś oszczędzamy) Dochód rozporządzalny (do dyspozycji): YD = Y minus podatki netto, gdzie: podatki netto = podatki minus transfery Konsumpcja Funkcja konsumpcji ukazuje zależność konsumpcji od wielkości dochodu do dyspozycji. C = KSK * YD + konsumpcja autonomiczna KSK = C / Y przy czym: KSK dochodu rozporządzalnego = KSK (1 t), gdzie t stopa podatkowa netto Konsumpcja autonomiczna nawet przy braku dochodu trzeba ponosić np. wydatki na żywność Oszczędności Funkcja oszczędności ukazuje zależność oszczędności od wielkości dochodu do dyspozycji. S = KSO * YD oszczędności autonomiczne KSO = S / Y przy czym: korzystajmy z zależności: KSO = 1 KSK Oszczędności pojawią się dopiero przy pewnym dochodzie do dyspozycji. Mnożnik = 1 / (1 KSK) lub Mnożnik = 1 / KSO AD = C + I Popyt globalny jest sum popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego Podstawowy warunek równowagi głosi, że popyt globalny jest równy łącznym dochodom, czyli: stąd warunek: AD = Y C + I = C + S I = S Zaoszczędzone pieniądze wcześniej czy później zostaną zainwestowane. Przykład: Dana jest funkcja konsumpcji: C = 8 + 0,7 Y (zawsze będzie to funkcja liniowa). Wówczas równanie funkcji oszczędności ma postać: S = ,3Y

2 Komentarz: Zauważmy, że konsumpcja autonomiczna wynosi tu: 8 (wartościowo np. 8 tys. zł), zaś parametrem kierunkowym w funkcji konsumpcji jest KSK = 0,7. Zatem KSO = 1 0,7 = 0,3 (parametr kierunkowy funkcji oszczędności). Jaka będzie przy założeniu równowagi wielkość dochodu narodowego (Y) przy inwestycjach rzędu 20 [w ujęciu wartościowym chodzi o 20 tys. zł]? Wiemy, że I = S, czyli S = 20. Podstawiamy do funkcji oszczędności: 20 = ,3Y. stad łatwo wyliczymy Y Mnożnik = 1/0,3 = 10/3 = 3,33 Można też podstawić KSK = 0,7: mnożnik = 1/(1 0,7) = 3,33. Zadania do samodzielnego wykonania 1) O ile zmienią się dochody gdy wartość inwestycji rządowych wzrośnie o 100 mld euro (krańcowa skłonność do konsumpcji to 0,75). Ile wynosi mnożnik Keynesowski? 2) Oblicz krańcową skłonność do konsumpcji jeśli spadek inwestycji o 10 mln zł spowodował, że dochód narodowy obniżył się o 100 mln zł. 3) Kiedy będzie nadwyżka popytu globalnego nad podażą (produkcją) globalną gdy inwestycje wynoszą w danym roku 100 mld USD? Finanse (cz. 4) Oto wykresy prezentujące średnie kursy ważniejszych walut od początku 2008 r. do końca września: 2,35 2,60 2,30 2,50 2,25 2,20 2,40 CHF 2,15 2,10 USD 2,30 2,20 2,05 2,00 1,95 2,10 2,00 1,90 1,90 3,80 5,00 3,70 4,80 3,60 4,60 EUR 3,50 3,40 GBP 4,40 3,30 4,20 3,20 4,00 3,10 3,80

3 Kursy średnie NBP (koniec października 2008 r.): 1 EUR = 3, USD = 2, CHF = 2, GBP = 4,6092 Uwaga pamiętajmy, że istnieje trend długookresowy, trendy średniookresowe (takie prezentują wykresy) oraz krótkookresowe w ostatnich tygodniach miała miejsce silna deprecjacja złotego względem euro, USD, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego. Po ogłoszeniu gwarancji rządowych sytuacja uległa odwróceniu (w ostatnich dniach października). Jak wynika z przedstawionych wykresów, do końca lipca 2008 r. złoty umacniał się (aprecjacja rodzimej waluty). Kursy walut mają istotne znaczenie dla eksporterów mocny złoty oznacza, że polskie produkty są relatywnie drogie za granicą (i odwrotnie deprecjacja złotego to powód do radości dla eksporterów). Pytanie 15. Eksport netto jest to eksport pomniejszony o: [ ] wydatki konsumpcyjne [X] import [ ] podatki i cła [ ] zakupy rządowe dokonane za granicą Eksport netto = eksport import (saldo obrotów bieżących) Z punktu widzenia tematu przewodniego warto zwrócić uwagę na zdanie: Rok 2006 przyniósł jednocześnie dość znaczące zmiany skutkujące pogorszeniem stanu zrównoważenia obrotów w niektórych grupach towarowych. W największym stopniu dotyczy to produktów mineralnych (sekcja V), gdzie od lat utrzymujący się wysoki deficyt uległ dalszemu pogłębieniu o prawie 3,3 mld EUR. Sytuacja głębokiej nierównowagi ma tu charakter obiektywny i może rokować poprawę jedynie pod warunkiem odwrócenia dotychczasowych niekorzystnych relacji cenowych paliw ciekłych i gazowych oraz węgla 1. Pytanie 24. Forfaiting to: [X] zbycie przez eksportera wierzytelności Factoring i forfaiting Factoring stanowi formę finansowania kontraktów krótko- i średnioterminowych polegającą na refinansowaniu udzielanych przez przedsiębiorstwo kredytów kupieckich poprzez wyspecjalizowaną instytucję zwaną factorem lub instytucję factoringową. Polskie przedsiębiorstwa najczęściej korzystają z factoringu w transakcjach handlu zagranicznego. W polskim prawie jest to umowa nienazwana, w stosunku do niej stosuje się przepisy cesji przyszłych wierzytelności. Istota tego instrumentu polega na tym, że wyspecjalizowana instytucja lub spółka factoringowa odkupuje należności różnych podmiotów gospodarczych, co oznacza w praktyce zaliczkowanie tych podmiotów do czasu wpływu płatności należności. Inaczej mówiąc factoring ma miejsce wtedy, gdy wyspecjalizowana spółka lub instytucja reguluje należności i następnie sama zajmuje się wyegzekwowaniem ich od dłużnika. Factoring jest alternatywnym do kredytu obrotowego i handlowego źródłem finansowania cyklu rozliczeniowego pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Bardzo zbliżonym źródłem finansowania zewnętrznego obok factoringu są transakcje forfaitinpowe. Bardzo silnie powiązane są one z wymianą międzynarodową. Przedmiotem forfaitingu są przede wszystkim wierzytelności średnio- i długoterminowe. W takich transakcjach średni okres spłaty waha się od 6 miesięcy do 10 lat. W finansowaniu transakcji bierze udział wyspecjalizowana 1 Zob. s. 27 i dalsze

4 instytucja finansowa zwana firmą lub bankiem forfaitingowym. Podpisuje ona z eksporterem umowę, na mocy której odkupuje od eksportera wierzytelności handlowe wymagane w terminie późniejszym. W odróżnieni od factora, forfaiter odkupuje 100% wierzytelności wraz z odsetkami. W zamian za odkupione wierzytelności forfaiter wypłaca natychmiast eksporterowi należną mu kwotę pomniejszoną o koszty forfaitingu (wartość bieżącej wierzytelności), na którą składają się stopa dyskonta wierzytelności - na ogół wyższa niż stopa rynkowa, dla krajów o niskiej wiarygodności stosuje się wyższe stopy, okres będący podstawą dyskonta - suma dni od wypłaty wartości bieżącej wierzytelności do momentu wymagalności oraz prowizja, która waha się w granicy 0,5-2% wartości wierzytelności rocznie. Firmy forfaiterowe akceptują wierzytelności w walutach wymienialnych. W praktyce wykupowi podlegają wierzytelności trzech typów: Wierzytelności wekslowe Wierzytelności książkowe Wierzytelności z tytułu zapłaty akredytywą z odroczonym terminem płatności 2. Pytanie 30. Sorbnet to: [ ] część systemu komputerowego zrzeszenia banków spółdzielczych umożliwiająca dostęp klientom do rachunków bieżących przez internet [ ] międzybankowy system rozliczenia płatności oparty na zasadzie rozliczenia netto [ ] system autoryzacji kart płatniczych [X] międzybankowy system rozliczeń wysokokwotowych w czasie rzeczywistym Komunikat na temat decyzji Zarządu NBP w sprawie strategii rozwoju systemu SORBNET System SORBNET - polski system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS- Real Time Gross Settlement) TARGET 2 - W dniu 19 maja 2008 r. Narodowy Bank Polski uruchomił system TARGET2-NBP i przystąpił do systemu TARGET2 - paneuropejskiego systemu RTGS służącego rozliczaniu wysokokwotowych płatności w euro. Wraz z Narodowym Bankiem Polskim uczestnikami bezpośrednimi systemu TARGET2 zostały trzy banki: ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Dostęp do rozliczeń przez system TARGET2 uzyskały z kolei - za pośrednictwem NBP - 24 inne banki, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Ogólne informacje o systemie DOCert Narodowy Bank Polski od marca 1996 roku stosuje technologię klucza publicznego do zapewnienia integralności, poufności i niezaprzeczalności w systemach informatycznych obsługujących klientów NBP. W tym celu Narodowy Bank Polski wykorzystuje system DOCert, służący do wystawiania, unieważniania i dystrybucji certyfikatów. Pytanie 18. Nowy system emerytalny w Polsce, wdrożony reformą w 1999 r., uzależnił wysokość emerytury od: [X] wysokości zgromadzonych składek emerytalnych oraz wieku, w którym rozpoczyna się pobieranie emerytury Komentarz: Wcześniej był to tzw. system oparty na umowie pokoleniowej (repartycyjny) uzależniony wyłącznie od wieku danej osoby (liczba lat przepracowanych). Teraz obok tradycyjnego pierwszego filaru powstały filary kapitałowe: filar II pomnaża część składek za pośrednictwem Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (w naszym imieniu nabywają one jednostki Otwartych 2

5 Funduszy Emerytalnych). Istnieje jeszcze dobrowolny typowy kapitałowy trzeci filar (tu w praktyce nie wyszło tak jak chcieli to reformatorzy). Pytanie 25. Wystawca weksla to: [X] trasant [ ] trasat [ ] remitent [ ] indosatariusz WEKSEL TRASOWANY (CIĄGNIONY, TRATA) jest to polecenie wystawcy (trasanta) do zapłaty ustalonej sumy, nałożone na inną osobę (trasata), na rzecz osoby trzeciej (remitenta) 3. Pytanie 29. Według kryterium rodzaju podstawy opodatkowania wyodrębnić można podatki: [X] dochodowe, konsumpcyjne i majątkowe [ ] pośrednie i bezpośrednie [ ] progresywne, regresywne i liniowe [ ] centralne i lokalne Komentarz: Podatki bezpośrednie można podzielić na 4 : podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatki majątkowe Podatek dochodowy od osób fizycznych zobowiązane są odprowadzać na rzecz państwa wszystkie osoby fizyczne zamieszkujące stale na polskim terytorium. Dlatego też podatek ten zobowiązani są zapłacić zarówno osoby zatrudnione przez innych, jak i ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek. Podmiotem opodatkowania jest indywidualna osoba fizyczna. Istnieje także możliwość łącznego opodatkowania małżonków, którzy nie posiadają rozdzielności majątkowej potwierdzonej notarialnie. W każdym z przypadków podatek ten obliczany jest od sumy wszystkich dochodów. Wszystkich, to znaczy nawet tych pochodzących z zupełnie różnych źródeł. Dochody te podlegają kumulacji, czyli sumowaniu (z kilkoma wyjątkami określonymi w ustawie), jednakże dopiero od tej sumy pomniejszonej o szereg pozycji zaznaczonych w ustawie (jak darowizny czy składki na ubezpieczenie społeczne) naliczany jest należny podatek. Obliczona w ten sposób kwota nazywana jest podstawą opodatkowania i od niej obliczana jest wartość podatku poprzez zastosowanie skali podatku dochodowego. Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy spółek prawa handlowego (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością). Jeżeli koszty poniesione przez podmiot gospodarczy w określonym roku były wyższe od osiągniętych przychodów, to działalność gospodarcza przyniosła stratę. O wysokość straty poniesionej w jednym roku można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek roku z tych lat nie może przekroczyć 50% poniesionej straty. Podatki majątkowe pobierane są od majątku nabywanego przez podatnika, dzieje się tak w przypadku spadku czy darowizny, pobierany jest również od niektórych składników majątku posiadanych przez podatnika, jak na przykład lasów, środków transportu, psów, budynków czy gruntów. Podatki majątkowe odprowadzane są do budżetów gminnych, zasilają one zatem nie budżet państwa, ale budżet gminy. Ponadto istnieją podatki pośrednie typu akcyza, podatek VAT

6 Podatek liniowy polega na tym, że niezależnie od dochodu płacimy np. 19 proc. podatku. Ponadto w Polsce istnieją tzw. progi podatkowe im więcej zarabiasz, tym wyższa skala podatkowa: 19 proc. (najubożsi, 40 proc. bogaci. W tej sytuacji mówimy o podatku progresywnym. W historii gospodarczej można wskazać kraje, gdzie zrobiono odwrotnie im bogatszy (zaradniejszy), tym w nagrodę płaci podatek wg niższej skali (degresywny). Pytanie 27. Głównym źródłem dochodów budżetu państwa w Polsce są wpływy z tytułu: [X] podatku od towarów i usług (VAT) [ ] podatku dochodowego od osób fizycznych [ ] podatku dochodowego od osób prawnych [ ] akcyzy Uwaga! *** Dane GUS dot. tematu przewodniego OWE, tj. ochrony środowiska znajdziecie pod adresem: Ponadto na stronie GUS znajdują się dane o PKB, inflacji, deficycie budżetowym itd.

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Tomasz Horemski Inwestycje kapitałowe Podstawowe informacje o zasadach dokonywania inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych Podstawy wyceny papierów wartościowych i

Bardziej szczegółowo