SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ /2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, Kraków, tel: (12) , fax: (12) , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego. TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej ,00 euro, szacowania dokonano zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z przepisami Działu II Rozdziału 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą. PRZETARG OGŁOSZONO: - w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu UZP: - na stronie internetowej Zamawiającego, - na tablicy w siedzibie Zamawiającego. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): Aparatura kontrolna i badawcza Analizatory chemiczne. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ANALIZATORA STĘŻENIA ŚRODKA NAWANIAJĄCEGO (THT) W GAZIE ZIEMNYM wraz z instalacją i kalibracją, a także przeprowadzeniem szkolenia w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz obsługi oprogramowania. Szczegółowy opis wymaganych parametrów minimalnych: Parametr / warunek Minimalne wymagania: składniki - zawory zew. gazu pomiarowego i kalibracyjnego; urządzenia - wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny i klawiatura przyciski funkcyjne (obsługa z poziomu urządzenia); - automatyczny i ręczny zawór dozujący (możliwość dozowania próbki gazowej i ciekłej); - kolumna chromatograficzna; podstawowy tryb pracy - elektroniczny kontroler ciśnienia gazu nośnego; - praca w warunkach stacjonarnych i obiektowych funkcja przewoźna; - pomiar automatyczny z automatyczną identyfikacją analizowanego związku; - 72 pomiary automatyczne / doba; - elektronicznie sterowany przepływ gazu; - wbudowany rejestrator danych; - wynik pomiaru wyświetlany w [mg/m 3 ]; - możliwość zmiany parametrów pracy z klawiatury lub za pośrednictwem komputera lub notebooka (modem); - archiwizacja danych w wewnętrznej pamięci urządzenia (> 100,000 pomiarów); - zintegrowana baza danych; - możliwość pracy z lub bez zasilania sieciowego; 1

2 zakres pomiarowy - 0,5 ok. 60 mg THT /m 3 ; - rozdzielczość 00,1; detektor - elektrochemiczny, selektywny dla THT; oprogramowanie i interfejsy - port RS 232 i / lub interfejs USB umożliwiające podłączenie do komputera lub modemu; - wyjścia prądowe 4-20 ma; - oprogramowanie umożliwiające pełną kontrolę urządzenia, zbieranie (generowanie chromatogramów) i przetwarzanie wyników pomiarów; - automatyczna korekta temperatury; - automatyczne generowanie raportów dobowych, tygodniowych i miesięcznych; wyposażenie dodatkowe i parametry sieciowe - oprogramowanie współpracujące z systemem Windows XP lub Windows 7; - zestaw instalacyjny niezbędny do podłączenia i uruchomienia analizatora (złączki, przewody, zasilacz, materiały eksploatacyjne itp.); - akumulatorowe 12V / bateryjne (tryb pracy niezależnej); - sieciowe 230V (50 Hz). Warunki gwarancji: co najmniej 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag (tj. po prawidłowej instalacji, kalibracji i pierwszym uruchomieniu oraz szkoleniu). Świadczenie usługi serwisu w okresie gwarancji dla Oddziału Warszawa Instytutu. Pozostałe wymagania: a) dostawa wraz z wniesieniem, instalacja w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Kasprzaka 25; b) instalacja, kalibracja i pierwsze uruchomienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu laboratorium Zamawiającego; c) szkolenie maksymalnie trzech (3) pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji, konserwacji oraz obsługi oprogramowania. Szkolenie nastąpi w siedzibie Zamawiającego laboratorium Zamawiającego; d) wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną instrukcję obsługi w formie papierowej oraz elektronicznej (na płytce CD) w języku angielskim oraz w jezyku polskim. Instrukcja winna obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika oraz wszelką niezbędną dokumentację; e) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem świadectwa certyfikacji lub sprawdzenia metrologicznego. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje: Zawarcia umowy ramowej, Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, Wniesienia wadium, Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Warunki wymagane od Wykonawców. Aparat wraz wyposażeniem dostarczony w ramach realizacji umowy musi być fabrycznie nowy i nieużywany. 2

3 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji. Na podstawie art. 9 ustawy Pzp Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku angielskim. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim lub angielskim,w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta ma być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta oraz składane wraz z ofertą dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub angielskim, z wyjątkiem prospektów, katalogów i innych materiałów producenta. Wymogu języka polskiego nie będą naruszać podane w ofercie i dokumentach składanych wraz z ofertą nazwy własne. Jako opis oferowanego sprzętu uznane będą prospekty, katalogi i inne materiały producenta, jeżeli zostaną złożone wraz z ofertą. Będą one traktowane, jako załączniki do oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Warunki udziału w postępowaniu. A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. B. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznane zrealizowanie przez Wykonawcę, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedenej (1) dostawy analizatora stężenia THT o parametrach zgodnych z wymaganymi z pkt. 1 SIWZ o wartości netto powyżej ,00 zł. C. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły (spełnia/nie spełnia). Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. D. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy pamiętać, iż podmiot, z którego potencjału Wykonawca korzysta musi uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 8B niniejszej Specyfikacji. E. W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) Wykonawców warunek wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz warunek dysponowania sytuacją ekonomiczną i finansową musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców. 3

4 8. Dokumenty wymagane. A. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ, wykaz wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ, dowody potwierdzające, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy), zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ, dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ. C. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy składają następujące dokumenty: szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia. Jako opis oferowanego sprzętu uznane będą prospekty, katalogi lub inne materiały producenta, przedstawiające szczegółowy opis oferowanego urządzenia, zgodny ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego. D. Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie podaje informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) dalej ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - i chce, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, powinien co do tych informacji złożyć oświadczenie o ich zastrzeżeniu, jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie Wykonawcy nie może dotyczyć informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak też dotyczyć nazwy Wykonawcy (firmy), jego adresu, oraz oferowanej ceny. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać oznaczone i umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy załączyć do oferty. E. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu. 4

5 F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład grupy Wykonawców składających ofertę, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu. Natomiast warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez wszystkich Wykonawców wspólnie, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust.2 ustawy Pzp), Pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców (wg. Kodeksu cywilnego - art. 98), Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców składających wspólną ofertę, Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych Wykonawców, Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Sposób sporządzenia oferty. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ oraz musi zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, cenę oferty netto i brutto, Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) netto/brutto w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się również wyrażenie cen w walucie obcej EURO/USD. Jeżeli cena oferty będzie wyrażona, zgodnie z przyzwoleniem Zamawiającego w walucie Euro/USD, Zamawiający, na potrzeby dokonania porównania cen, dokona jej przeliczenia na złote polskie według kursu średniego Euro/USD publikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę będącego osobą zagraniczną, nie podlegającą obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest on zamieścić taką informację wraz z podaną ceną. Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto. Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT. wszystkie wymagane dokumenty, określone w pkt. 8 SIWZ, wyszczególnienie spełnienia wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, proponowany termin realizacji zamówienia (podlegający ocenie podczas oceny i badania ofert), szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w specyfikacji. Cena oferty powinna uwzględnić wszelkie koszty związane w realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, tj. m.in. transportu wraz z rozładunkiem i wniesieniem, instalacji, kalibracji, uruchomienia, szkolenia w siedzibie Oddziale Warszawa INiG-PIB oraz gwarancji. Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie oferty wszelkie ewentualne upusty, koszty dojazdu, transportu, rozładunku, opłaty celne i podatkowe. Cena oferty powinna uwzględniać również wszelkie inne, nie wymienione w formularzu, a konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy koszty, związane z realizacją opisanej w SIWZ dostawy. 5

6 Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy. Na podstawie art. 9 ustawy Pzp Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku angielskim. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Oferta wraz z załącznikami musi być zgodna zarówno w sposobie jej sporządzenia, jak i zawartości merytorycznej i treści z ustawą Pzp i ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem uprawnionej osoby. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ. 10. Kryteria oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: A. Cena ogółem brutto - 90% Oferta będzie oceniana w kryterium Cena ogółem brutto wg następującego wzoru: cena minimalna Wc = x 90 pkt. cena przedstawiona w ofercie B. Termin realizacji zamówienia - 10% Ocena w tym kryterium nastąpi na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1) wg nastęującego wzoru: oferowany najkrótszy termin wykonania zamówienia w tygodniach (nie krócej niż 8 tyg.) Wt = x 10 pkt termin wykonania zamówienia badanej oferty w tygodniach Wykonawca może zaproponować okes realizacji zamówienia wynoszący minimum od 8 tygodni a maksimum 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. 11. Wymagany termin realizacji zamówienia: Dostawa, rozładunek, wniesienie, instalacja, uruchomienie i kalibracja, szkolenie: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. 12. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. Miejsce oraz termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Kraków, ul. Lubicz 25 A, sekretariat pok.113, I piętro do dnia 30 czerwca 2015r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie opatrzonej: napisem Przetarg nieograniczony nr DZ /2015 na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską. 6

7 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 14. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 czerwca 2015r. o godz. 10:15 w siedzibie Instytutu, I p, pok Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, Kraków lub fax (12) lub pocztą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie pism faksem lub drogą elektroniczną. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. - w zakresie spraw technicznych: Anna Huszał tel. 22/ , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, fax: (12) , ; - w sprawach proceduralnych: Monika Stachnik - tel. (12) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, fax: (12) , ; Elżbieta Turek - tel. (12) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13: 30, fax: (12) , ; Magdalena Szymanik - tel. (12) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:30, fax: (12) , ; Tomasz Kusia tel. (12) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, fax: (12) , Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert lub na 2 dni przed upływem terminu składania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowanie zebrania z Wykonawcami. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy wpisać znak postępowania: DZ /2015. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, na adres wskazany powyżej. Zamawiający nie udzieli żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnego trybu postępowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, dokonać zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ, Zamawiający 7

8 zawiadomi na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 16. Warunki umowy, które zostaną wprowadzone do umowy. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ( ), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień i wymagań wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Wzór umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Koszty dostawy ponosi Wykonawca (zostały uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy). Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 17. Środki ochrony prawnej. Wobec treści ogłoszenia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres czynności, na jakie dopuszczalne jest wniesienie odwołania określają zapisy art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Ogłoszenia wyników przetargu. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych - wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej, na stronie internetowej INiG-PIB oraz w miejscu publicznie dostępnym. 19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Nr 1 Formularz ofertowy, Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp (tzw. grupy kapitałowe), Nr 5 Wykaz dostaw, Nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, Nr 7 Wzór umowy. zatwierdzam podpis kierownika jednostki Zamawiającej Kraków, dnia 16 czerwca 2015r. 8

9 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy: Nr tel/fax: Numer NIP: składa niniejszą OFERTĘ: na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego: nazwa aparatu:. za cena netto: PLN/Euro/USD plus obowiązująca stawka podatku VAT Cena brutto:. PLN/Euro/USD (słownie: ) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę będącego osobą zagraniczną, nie podlegającą obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest on zamieścić taką informację wraz z podaną ceną. Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto. Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT. Dopuszcza się również wyrażenie cen w walucie obcej EURO/USD. Jeżeli cena oferty będzie wyrażona, zgodnie z przyzwoleniem Zamawiającego w walucie Euro/USD, Zamawiający, na potrzeby dokonania porównania cen, dokona jej przeliczenia na złote polskie według kursu średniego Euro/USD publikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie. tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie krócej niż 8 tygodni oraz nie dłużej niż 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Należy podać liczbę naturalną. Proponowany termin realizacji zamówienia jest punktowany w ocenie ofert jak podano w pkt.10 SIWZ Na dostarczane urządzenia udzielimy. miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag (nie mniej niż 12). Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty związane w realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, tj. m.in. transportu wraz z rozładunkiem i wniesieniem, instalacji, uruchomienia i kalibracji, szkolenia i gwarancji, uwzględnia wszelkie ewentualne upusty, koszty dojazdu, transportu, rozładunku, opłaty celne i podatkowe. Cena oferty uwzględnia również wszelkie inne, nie wymienione w formularzu, a konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy koszty, związane z realizacją opisanej w SIWZ dostawy. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy. Osoba do kontaktu:..... tel.:...., fax/ .. 9

10 Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ istotne dla Zamawiającego postanowienia do umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w warunkach udziału w postępowaniu, tj. 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: Szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia;.;.;.;. Miejscowość..., dnia r. *) niepotrzebne skreślić... podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 10

11 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘOWANIU NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego: oświadczam, że: spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejscowość..., dnia r.... podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 11

12 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego: oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Miejscowość..., dnia r.... podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 12

13 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 4 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego: informujemy, że: nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w załączeniu przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* Miejscowość..., dnia r. * niepotrzebne skreślić... podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 13

14 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 WYKAZ DOSTAW (WIEDZA I DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY) Wykaz wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj.: wykonanie co najmniej jedenej (1) dostawy analizatora stężenia THT o parametrach zgodnych z wymaganymi z pkt. 1 SIWZ o wartości netto powyżej ,00 zł., wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Lp Nazwa i adres Zlecającego Opis wykonanych dostaw Wartość zamówienia netto Okres świadczenia dostawy (data rozpoczęcia data zakończenia) Dowody potwierdzające, iż wykazane dostawy zostały wykonane należycie stanowi załącznik do niniejszego wykazu. Tylko zamówienia potwierdzone tymi dowodami będą uwzględniane w ocenie spełnienia tego warunku. Dowodami, o których wyżej mowa, są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonanych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Zgodnie z 9 ust. 2 rozporządzenia, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). Miejscowość..., dnia r... podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 14

15 (Pieczęć Wykonawcy) ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy) Załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego. Na mocy art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t - Dz. U. z 2013, Poz. 907 z późn. zm.)... (nazwa, adres podmiotu udzielającego zobowiązania) zobowiązujemy się do udostępnienia: a) wiedzy i doświadczenia firmie:... (pełna nazwa i adres) która występuje jako Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. W zakresie udostępnienia wiedzy i doświadczenia i/lub dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia nasze zobowiązanie obejmuje udział przy wykonywaniu zamówienia: a) w następującym zakresie:... b) będzie wykorzystanie przez Wykonawcę w następujący sposób: c) będzie wykonywane przez okres: d) na podstawie następującego charakteru stosunku nas łączącego:... Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 8B SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2e podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Miejscowość i data:..... (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu udostępniającego) 15

16 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 WZÓR UMOWY Nr DZ /2015 zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem Nafty i Gazu Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie (31-503), ul. Lubicz 25 A, NIP: , reprezentowanym przez: zwana w dalszej części "Zamawiającym" z jednej Strony, oraz Firmą..., z siedzibą..., NIP:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części "Wykonawcą" z drugiej Strony; wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr DZ /2015, zwani w dalszej części łącznie "Stronami". Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 1 Przedmiot umowy Dostawa, rozładunek, instalacja, pierwsze uruchomienie i kalibracja fabrycznie nowego analizatora stężenia środka nawaniającego (THT) w gazie ziemnym: (nazwa i typ oferowanego urządzenia).. wraz z instalacją i kalibracją, a także przeprowadzeniem szkolenia w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz obsługi oprogramowania. Miejsce dostawy i szkolenia: Oddział Warszawa Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytuty Badawczy, ul. Kasprzaka 25, Warszawa. Szczegółowa specyfikacja techniczna, warunki wymagane zostały określone w ofercie Wykonawcy zgodnie z wymaganiami SIWZ która będzie stanowić integralną część umowy, załącznik do umowy. Przedstawicielem Zamawiającego do realizacji zamówienia jest... Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji zamówienia jest... 2 Obowiązki Zamawiającego 1. Dokonanie odbioru dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w 6 niniejszej umowy. 2. Współdziałanie z Wykonawcą w podejmowaniu decyzji niezbędnych w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu terminowej realizacji niniejszej umowy. 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku do niniejszej umowy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, o których mowa w Dostarczenie wraz z przedmiotem niniejszej umowy pełnej dokumentacji. 3. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu. 16

17 4 Terminy wykonania 1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: tygodni od daty zawarcia umowy licząc od daty jej rozpoczęcia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (jednak nie krótszy niż 8 tygodni i nie dłuższy niż 12 tygodni). 3. Wykonawca uprzedzi Zamawiającego telefonicznie faksem lub em o terminie dostawy przedmiotu niniejszej umowy z 2-dniowym wyprzedzeniem. 4. Strony zgodnie oświadczają, iż przez zakończenie przedmiotu umowy uznaje się termin protokolarnego przekazania - data podpisania protokołu końcowego, po uprzednim bezusterkowym technicznym odbiorze, uruchomieniu, kalibracji sprzętu i szkoleniu. 5 Wynagrodzenie, rozliczenie, płatności 1. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową określonego w 1 i 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: netto w wysokości:... PLN/Euro/USD plus obowiązująca stawka podatku VAT brutto w wysokości:... PLN/Euro/USD (słownie: :...) 2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zostało ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty i przeniesione z formularza ofertowego. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie ostatecznego rozliczenia ewentualnej dostawy w oparciu o średni kurs Euro / USD publikowany przez NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. 3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy. 4. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji umowy. W cenie tej zawarte są również wszelkie koszty prac i materiałów niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy. 5. Faktura za wykonanie całości przedmiotu umowy będzie wystawiona po protokolarnym przekazaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po uprzednim bezusterkowym technicznym odbiorze całości czynności opisanych w 1 i 3 niniejszej umowy przez Zamawiającego. 6. Zapłata następować będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia faktur przez Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. 7. Należność z tytułu faktury płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę dokonania przez Zamawiającego przelewu bankowego (obciążenie rachunku Zamawiającego). 8. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych. 9. Faktura sprzedaży wystawiona będzie zgodnie z podaną ceną Wykonawcy wyrażoną w USD / Euro przeliczoną na PLN według kursu średniego USD / Euro publikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż produktu (dotyczy Wykonawców krajowych, którzy chcą dokonać rozliczenia w PLN a podali w ofercie walutę obcą) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu w przypadku stwierdzenia wad i usterek w przedmiocie umowy zgłoszonym do odbioru. 2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego na koszt własny. 17

18 7 Warunki gwarancji i serwisu 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu... okresu gwarancji na urządzenia (aparatura). 2. Okresy gwarancji określone w ust. 1 rozpoczynają swój bieg od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 3. Przez okres gwarancji świadczenie usługi serwisu nastąpi dla Oddziału Warszawa Instytutu przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. 4. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 5. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatne wykonanie napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego (w przypadku jego świadczenia) w terminie maksymalnie do 28 dni kalendarzowych (diagnoza i naprawa) od chwili powiadomienia go przez Zamawiającego em. W przypadku braku świadczenia naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego Wykonawca, na własny koszt, dokona odbioru urządzenia do naprawy i dostarczy go po naprawie. 6. W przypadku naprawy aparatu poza siedzibą Zamawiającego maksymalny czas naprawy i dostarczenia go po naprawie wynosi 28 dni kalendarzowych od chwili powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego em. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą sprzętu włącznie z dojazdem do Zamawiającego i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania naprawianego sprzętu. 8. Gwarancja na urządzenie ulega automatycznie przedłużeniu o czas naprawy sprzętu liczony w dniach. 9. Wszelkie naprawy, usuwanie wad i usterek Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością. 8 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne naliczane od wynagrodzenia netto określonego w 5 niniejszej umowy, zwanego dalej wynagrodzeniem. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach: 2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: Niedotrzymania umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 4 ust.2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w 5 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia W przypadku niedotrzymania maksymalnego czasu naprawy sprzętu, określonego w 7 ust. 4 i ust.5, w wysokości 5 000,00 PLN netto za każdy następny dzień opóźnienia powyżej terminu określonego Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w 5 niniejszej umowy. 3. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w ust. 2, pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (wystawiając notę księgową). W przypadku naliczenia kar umownych wynikających z ust. 2, pkt i Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową z wezwaniem do zapłaty. 4. Strony postanawiają, że w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub poniesione straty powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 18

19 9 Postanowienia końcowe 1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego i polubownego załatwienia sporu. 2. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 5. Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. Znak sprawy: DZ-A30-240-1-7/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-9/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

dostawę aparatu RCE do badań korozyjnych z oprzyrządowaniem. Aparat zgodny z normą G 185-06.

dostawę aparatu RCE do badań korozyjnych z oprzyrządowaniem. Aparat zgodny z normą G 185-06. Znak sprawy: DZ-A30-240-1-16/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-69/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu w Krakowie Państwowy Instytut Badawczy, przy ul. Lubicz 25 A, tel: (12) 421-00-33, fax: (12) 430 38 85, www.inig.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-41/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. Kraków: Usługa druku i dostawy piętnastu wydawnictw z serii Prace Naukowe INiG - PIB dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie Numer ogłoszenia: 117323-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 212-384814. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 212-384814. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:384814-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 212-384814 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015 Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty (Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Dostawa 20 szt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 Nysa, 22.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 na: Wykonanie nadruku i dostawę 60 sztuk notesów kołowych zamykanych na magnes. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Celestynów, dnia 11/06/2013r. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów NIP: 532 105 76 50 REGON: 013268965 Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11 Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie /projekt/ pomiędzy : Jednostką Wojskową 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392 tel. 22 6892338,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/ Ruda Śląska: Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą Wzór umowy Umowa nr FZP.262.1..2016 Zawarta w dniu... roku w Płońsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z siedzibą w Płońsku

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo