SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ /2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, Kraków, tel: (12) , fax: (12) , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego. TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej ,00 euro, szacowania dokonano zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z przepisami Działu II Rozdziału 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą. PRZETARG OGŁOSZONO: - w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu UZP: - na stronie internetowej Zamawiającego, - na tablicy w siedzibie Zamawiającego. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): Aparatura kontrolna i badawcza Analizatory chemiczne. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ANALIZATORA STĘŻENIA ŚRODKA NAWANIAJĄCEGO (THT) W GAZIE ZIEMNYM wraz z instalacją i kalibracją, a także przeprowadzeniem szkolenia w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz obsługi oprogramowania. Szczegółowy opis wymaganych parametrów minimalnych: Parametr / warunek Minimalne wymagania: składniki - zawory zew. gazu pomiarowego i kalibracyjnego; urządzenia - wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny i klawiatura przyciski funkcyjne (obsługa z poziomu urządzenia); - automatyczny i ręczny zawór dozujący (możliwość dozowania próbki gazowej i ciekłej); - kolumna chromatograficzna; podstawowy tryb pracy - elektroniczny kontroler ciśnienia gazu nośnego; - praca w warunkach stacjonarnych i obiektowych funkcja przewoźna; - pomiar automatyczny z automatyczną identyfikacją analizowanego związku; - 72 pomiary automatyczne / doba; - elektronicznie sterowany przepływ gazu; - wbudowany rejestrator danych; - wynik pomiaru wyświetlany w [mg/m 3 ]; - możliwość zmiany parametrów pracy z klawiatury lub za pośrednictwem komputera lub notebooka (modem); - archiwizacja danych w wewnętrznej pamięci urządzenia (> 100,000 pomiarów); - zintegrowana baza danych; - możliwość pracy z lub bez zasilania sieciowego; 1

2 zakres pomiarowy - 0,5 ok. 60 mg THT /m 3 ; - rozdzielczość 00,1; detektor - elektrochemiczny, selektywny dla THT; oprogramowanie i interfejsy - port RS 232 i / lub interfejs USB umożliwiające podłączenie do komputera lub modemu; - wyjścia prądowe 4-20 ma; - oprogramowanie umożliwiające pełną kontrolę urządzenia, zbieranie (generowanie chromatogramów) i przetwarzanie wyników pomiarów; - automatyczna korekta temperatury; - automatyczne generowanie raportów dobowych, tygodniowych i miesięcznych; wyposażenie dodatkowe i parametry sieciowe - oprogramowanie współpracujące z systemem Windows XP lub Windows 7; - zestaw instalacyjny niezbędny do podłączenia i uruchomienia analizatora (złączki, przewody, zasilacz, materiały eksploatacyjne itp.); - akumulatorowe 12V / bateryjne (tryb pracy niezależnej); - sieciowe 230V (50 Hz). Warunki gwarancji: co najmniej 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag (tj. po prawidłowej instalacji, kalibracji i pierwszym uruchomieniu oraz szkoleniu). Świadczenie usługi serwisu w okresie gwarancji dla Oddziału Warszawa Instytutu. Pozostałe wymagania: a) dostawa wraz z wniesieniem, instalacja w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Kasprzaka 25; b) instalacja, kalibracja i pierwsze uruchomienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu laboratorium Zamawiającego; c) szkolenie maksymalnie trzech (3) pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji, konserwacji oraz obsługi oprogramowania. Szkolenie nastąpi w siedzibie Zamawiającego laboratorium Zamawiającego; d) wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną instrukcję obsługi w formie papierowej oraz elektronicznej (na płytce CD) w języku angielskim oraz w jezyku polskim. Instrukcja winna obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika oraz wszelką niezbędną dokumentację; e) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem świadectwa certyfikacji lub sprawdzenia metrologicznego. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje: Zawarcia umowy ramowej, Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, Wniesienia wadium, Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Warunki wymagane od Wykonawców. Aparat wraz wyposażeniem dostarczony w ramach realizacji umowy musi być fabrycznie nowy i nieużywany. 2

3 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji. Na podstawie art. 9 ustawy Pzp Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku angielskim. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim lub angielskim,w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta ma być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta oraz składane wraz z ofertą dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub angielskim, z wyjątkiem prospektów, katalogów i innych materiałów producenta. Wymogu języka polskiego nie będą naruszać podane w ofercie i dokumentach składanych wraz z ofertą nazwy własne. Jako opis oferowanego sprzętu uznane będą prospekty, katalogi i inne materiały producenta, jeżeli zostaną złożone wraz z ofertą. Będą one traktowane, jako załączniki do oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Warunki udziału w postępowaniu. A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. B. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznane zrealizowanie przez Wykonawcę, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedenej (1) dostawy analizatora stężenia THT o parametrach zgodnych z wymaganymi z pkt. 1 SIWZ o wartości netto powyżej ,00 zł. C. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły (spełnia/nie spełnia). Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. D. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy pamiętać, iż podmiot, z którego potencjału Wykonawca korzysta musi uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 8B niniejszej Specyfikacji. E. W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) Wykonawców warunek wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz warunek dysponowania sytuacją ekonomiczną i finansową musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców. 3

4 8. Dokumenty wymagane. A. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ, wykaz wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ, dowody potwierdzające, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy), zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ, dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ. C. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy składają następujące dokumenty: szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia. Jako opis oferowanego sprzętu uznane będą prospekty, katalogi lub inne materiały producenta, przedstawiające szczegółowy opis oferowanego urządzenia, zgodny ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego. D. Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie podaje informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) dalej ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - i chce, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, powinien co do tych informacji złożyć oświadczenie o ich zastrzeżeniu, jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie Wykonawcy nie może dotyczyć informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak też dotyczyć nazwy Wykonawcy (firmy), jego adresu, oraz oferowanej ceny. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać oznaczone i umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy załączyć do oferty. E. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu. 4

5 F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład grupy Wykonawców składających ofertę, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu. Natomiast warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez wszystkich Wykonawców wspólnie, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust.2 ustawy Pzp), Pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców (wg. Kodeksu cywilnego - art. 98), Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców składających wspólną ofertę, Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych Wykonawców, Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Sposób sporządzenia oferty. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ oraz musi zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, cenę oferty netto i brutto, Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) netto/brutto w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się również wyrażenie cen w walucie obcej EURO/USD. Jeżeli cena oferty będzie wyrażona, zgodnie z przyzwoleniem Zamawiającego w walucie Euro/USD, Zamawiający, na potrzeby dokonania porównania cen, dokona jej przeliczenia na złote polskie według kursu średniego Euro/USD publikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę będącego osobą zagraniczną, nie podlegającą obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest on zamieścić taką informację wraz z podaną ceną. Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto. Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT. wszystkie wymagane dokumenty, określone w pkt. 8 SIWZ, wyszczególnienie spełnienia wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, proponowany termin realizacji zamówienia (podlegający ocenie podczas oceny i badania ofert), szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w specyfikacji. Cena oferty powinna uwzględnić wszelkie koszty związane w realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, tj. m.in. transportu wraz z rozładunkiem i wniesieniem, instalacji, kalibracji, uruchomienia, szkolenia w siedzibie Oddziale Warszawa INiG-PIB oraz gwarancji. Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie oferty wszelkie ewentualne upusty, koszty dojazdu, transportu, rozładunku, opłaty celne i podatkowe. Cena oferty powinna uwzględniać również wszelkie inne, nie wymienione w formularzu, a konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy koszty, związane z realizacją opisanej w SIWZ dostawy. 5

6 Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy. Na podstawie art. 9 ustawy Pzp Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku angielskim. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Oferta wraz z załącznikami musi być zgodna zarówno w sposobie jej sporządzenia, jak i zawartości merytorycznej i treści z ustawą Pzp i ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem uprawnionej osoby. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ. 10. Kryteria oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: A. Cena ogółem brutto - 90% Oferta będzie oceniana w kryterium Cena ogółem brutto wg następującego wzoru: cena minimalna Wc = x 90 pkt. cena przedstawiona w ofercie B. Termin realizacji zamówienia - 10% Ocena w tym kryterium nastąpi na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1) wg nastęującego wzoru: oferowany najkrótszy termin wykonania zamówienia w tygodniach (nie krócej niż 8 tyg.) Wt = x 10 pkt termin wykonania zamówienia badanej oferty w tygodniach Wykonawca może zaproponować okes realizacji zamówienia wynoszący minimum od 8 tygodni a maksimum 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. 11. Wymagany termin realizacji zamówienia: Dostawa, rozładunek, wniesienie, instalacja, uruchomienie i kalibracja, szkolenie: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. 12. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. Miejsce oraz termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Kraków, ul. Lubicz 25 A, sekretariat pok.113, I piętro do dnia 30 czerwca 2015r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie opatrzonej: napisem Przetarg nieograniczony nr DZ /2015 na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską. 6

7 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 14. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 czerwca 2015r. o godz. 10:15 w siedzibie Instytutu, I p, pok Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, Kraków lub fax (12) lub pocztą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie pism faksem lub drogą elektroniczną. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. - w zakresie spraw technicznych: Anna Huszał tel. 22/ , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, fax: (12) , ; - w sprawach proceduralnych: Monika Stachnik - tel. (12) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, fax: (12) , ; Elżbieta Turek - tel. (12) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13: 30, fax: (12) , ; Magdalena Szymanik - tel. (12) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:30, fax: (12) , ; Tomasz Kusia tel. (12) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, fax: (12) , Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert lub na 2 dni przed upływem terminu składania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowanie zebrania z Wykonawcami. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy wpisać znak postępowania: DZ /2015. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, na adres wskazany powyżej. Zamawiający nie udzieli żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnego trybu postępowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, dokonać zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ, Zamawiający 7

8 zawiadomi na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 16. Warunki umowy, które zostaną wprowadzone do umowy. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ( ), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień i wymagań wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Wzór umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Koszty dostawy ponosi Wykonawca (zostały uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy). Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 17. Środki ochrony prawnej. Wobec treści ogłoszenia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres czynności, na jakie dopuszczalne jest wniesienie odwołania określają zapisy art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Ogłoszenia wyników przetargu. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych - wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej, na stronie internetowej INiG-PIB oraz w miejscu publicznie dostępnym. 19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Nr 1 Formularz ofertowy, Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp (tzw. grupy kapitałowe), Nr 5 Wykaz dostaw, Nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, Nr 7 Wzór umowy. zatwierdzam podpis kierownika jednostki Zamawiającej Kraków, dnia 16 czerwca 2015r. 8

9 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy: Nr tel/fax: Numer NIP: składa niniejszą OFERTĘ: na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego: nazwa aparatu:. za cena netto: PLN/Euro/USD plus obowiązująca stawka podatku VAT Cena brutto:. PLN/Euro/USD (słownie: ) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę będącego osobą zagraniczną, nie podlegającą obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest on zamieścić taką informację wraz z podaną ceną. Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto. Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT. Dopuszcza się również wyrażenie cen w walucie obcej EURO/USD. Jeżeli cena oferty będzie wyrażona, zgodnie z przyzwoleniem Zamawiającego w walucie Euro/USD, Zamawiający, na potrzeby dokonania porównania cen, dokona jej przeliczenia na złote polskie według kursu średniego Euro/USD publikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie. tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie krócej niż 8 tygodni oraz nie dłużej niż 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Należy podać liczbę naturalną. Proponowany termin realizacji zamówienia jest punktowany w ocenie ofert jak podano w pkt.10 SIWZ Na dostarczane urządzenia udzielimy. miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag (nie mniej niż 12). Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty związane w realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, tj. m.in. transportu wraz z rozładunkiem i wniesieniem, instalacji, uruchomienia i kalibracji, szkolenia i gwarancji, uwzględnia wszelkie ewentualne upusty, koszty dojazdu, transportu, rozładunku, opłaty celne i podatkowe. Cena oferty uwzględnia również wszelkie inne, nie wymienione w formularzu, a konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy koszty, związane z realizacją opisanej w SIWZ dostawy. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy. Osoba do kontaktu:..... tel.:...., fax/ .. 9

10 Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ istotne dla Zamawiającego postanowienia do umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w warunkach udziału w postępowaniu, tj. 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: Szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia;.;.;.;. Miejscowość..., dnia r. *) niepotrzebne skreślić... podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 10

11 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘOWANIU NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego: oświadczam, że: spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejscowość..., dnia r.... podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 11

12 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego: oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Miejscowość..., dnia r.... podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 12

13 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 4 do SIWZ Nr sprawy: DZ /2015 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego: informujemy, że: nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w załączeniu przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* Miejscowość..., dnia r. * niepotrzebne skreślić... podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo