UCHWAŁA NR LV/417/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LV/417/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LV/417/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę ,88,- zł z tego : 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,88,- zł 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę ,88,- zł w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,88,- zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości w tym: ,30 zł 1) dochody bieżące ,69 zł 2) dochody majątkowe ,61 zł 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości w tym: ,69 zł 1) wydatki bieżące ,69 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 1

2 4 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Eugeniusz Nawrot Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/417/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 sierpnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Gimnazja 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,30 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 3

4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2O14 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/417/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 sierpnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo - etap I , , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa drogi w m. Gościm , , ,00 Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Wydatki bieżące , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Wydatki bieżące , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Wydatki bieżące , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 4

5 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 Wydatki bieżące , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , ,00 Wydatki bieżące 0, , , Gimnazja , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakupy inwestycyjne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 290,00 290,00 Wydatki bieżące 0,00 290,00 290, Składki na Fundusz Pracy 0,00 50,00 50,00 Wydatki bieżące 0,00 50,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Wydatki bieżące 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, , ,00 Wydatki bieżące 6 500, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 5

6 Wydatki bieżące , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 800, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 800, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 800, ,00 Wydatki bieżące ,00 800, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Wydatki bieżące , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wydatki bieżące , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Drawinach 0, , ,00 Zakup i montaż urządzeń grzewczych w sali wiejskiej w miejscowości Drawiny , ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wydatki bieżące , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Razem: , , ,69 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/417/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z dnia 27 sierpnia 2014 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorz adu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dokumentacja (chodnik w Goszczanowcu) droga wojewódzka Nr 157 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko Powiat Strzelecko Drezdenecki , Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , Centrum Promocji Kultury w Drezdenku , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku ,00 Razem: , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7.000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Razem: , ,00 OGÓŁEM , , ,00 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 7

8 UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę ,88 zł : Dochody bieżące: ,88 - zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC- I MRat z dnia 25 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie ,88 - dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT 7 za roku 2010 związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Trzebicz i Drawiny w kwocie ,00 - dochody osiągnięte z tytułu kar za nieterminowych wykonanie usług ,00 Dochody majątkowe: ,00 - zgodnie z zawartą umową Nr 2014/0069/1715/SubA/DIS/T z dnia r o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwo Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku ,00 Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę ,88 zł : Wydatki bieżące: ,88 - koszty związane z wymianą części nawierzchni na boisku do siatkówki i koszykówki w ramach zadań jednostki budżetowej Hala Sportowo- Rehabilitacyjna ,00 - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach zadań jednostki - MGZO ,88 - koszy związane z utrzymaniem szaletu w Parku Kultur Świata w Drezdenku 1.722,00 - koszty postępowania sądowego 3.617,00 -koszty związane z rozwojem bazy turystycznej Gminy Drezdenko 1.800,00 -zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację imprez kulturalne 800,00 Wydatki majątkowe: ,00 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdeku ,00 - zakup urządzeń radiolinii w relacji Radowo Rąpin w celu prawidłowego funkcjonowania Internetu dla osób wykluczonych ,00 Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Wydatki bieżące - koszty związane z przeprowadzeniem remontu windy i monitoringu Urzędu Miejskiego ,00 - koszy związane z utrzymaniem szaletu w Parku Kultur Świata w Drezdenku 298,00 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 1

9 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 - zakup środków czystości na targowisko gminne oraz zakup gaśnic sal wiejskich 2.000,00 Wydatki majątkowe - Budowa drogi w miejscowości Gościm ,00 - Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul.okrężnej w Drezdenku ,00 Dokonano zmiana wykonania zadania w wydatkach majątkowych : z Zakup i montaż urządzeń grzewczych w sali wiejskiej w miejscowości Drawiny w kwocie ,- zł na Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Drawinach w kwocie ,- zł Id: 99B934A0-A63A-4300-AEA5-9F5FF913A511. Uchwalony Strona 2

UCHWAŁA NR LVI/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok.

UCHWAŁA NR LVI/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok. UCHWAŁA NR LVI/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/433/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR LVII/433/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR LVII/433/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/389/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/389/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/389/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR LIV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR LIV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR LII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR LII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/407/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR LIII/407/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR LIII/407/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/380/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/380/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/380/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/319/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/319/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXXV/319/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/366/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XLII/366/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. UCHWAŁA NR XLII/366/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 maja 2011 roku

Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 maja 2011 roku Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LV.2014 z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Protokół Nr LV.2014 z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 sierpnia 2014 roku Protokół Nr LV.2014 z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 sierpnia 2014 roku Ad. 1 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Nawrot dokonał otwarcia LV sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2010 rok

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2010 rok Uchwała Nr LV/377/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/438/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

UCHWAŁA NR L/438/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. UCHWAŁA NR L/438/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 r

UCHWAŁA NR XXXIV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 r UCHWAŁA NR XXXIV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXII/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok. UCHWAŁA NR XXII/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/325/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok

UCHWAŁA NR XLI/325/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok UCHWAŁA NR XLI/325/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/370/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVII/370/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVII/370/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/372/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010 roku

Uchwała Nr LIV/372/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010 roku Uchwała Nr LIV/372/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/572/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LXVI/572/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok. UCHWAŁA NR LXVI/572/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. XXVIII /200/ 2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 grudnia 2016 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Uchwała Nr. XXVIII /200/ 2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 grudnia 2016 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Uchwała Nr. XXVIII /00/ 0 Rady Gminy Gniezno z dnia grudnia 0 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 0 r. Na podstawie art. ust. pkt pkt pkt.0 ustawy z dnia marca o samorządzie gminnym ( Dz.U z 0r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Projekt z dnia 21 marca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLIII/.../2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XII/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. UCHWAŁA NR XII/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/442/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 23 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/442/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 23 lipca 2018 r. UCHWAŁA NR LX/442/2018 RADY GMINY SŁAWNO w sprawie zmian w uchwale Nr LII/359/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Uchwała XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku Uchwała XXVI/172/08 w sprawie: zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok UCHWAŁA NR XIII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR XVIII/174/16 UCHWAŁA NR XVIII/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 469 994,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 375 588,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 375 588,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 180/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 180/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 1532 ZARZĄDZENIE NR 180/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Na podstawie art. 257

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXX/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok. UCHWAŁA NR XXX/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz. 3174 UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/280/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/280/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/280/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 247/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 247/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 247/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 marca w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/146/2013 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 14 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 313/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 14 listopada 2018 roku Zarządzenie Nr 313/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r. Projekt z dnia 13 lutego 2018 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/277/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXX/277/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXX/277/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r. UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE...2013 r. PROJEKT o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 284/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 25 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 284/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 25 lipca 2018 roku Zarządzenie Nr 284/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 1 czerwca 2016 r. roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXV/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 1 czerwca 2016 r. roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok UCHWAŁA NR XXV/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22. UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 064 362,42 99 90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 565 967,77-20 10 545 867,77 4430

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 173 /2010. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 23 marca 2010 r

Uchwała Nr XXIX / 173 /2010. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 23 marca 2010 r Uchwała Nr XXIX / 173 /2010 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 23 marca 2010 r w sprawie zmian w budżecie na 2010r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U.z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 09 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XV/181/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 09 grudnia 2015 roku Uchwała Nr XV/181/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 114 33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 100 00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok Projekt z dnia 25 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... ZARZĄDZENIE NR 47.2016 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. UCHWAŁA Nr XLIX/242/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 52/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Piaski na 2016r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.

UCHWAŁA Nr... z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2015 rok Projekt z dnia 7 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... ZARZĄDZENIE NR 19.2015 BURMISTRZA DREZDENKA w sprawie: zmiany w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

w sprawie : zmian budżetu

w sprawie : zmian budżetu Uchwała Nr XXII/155/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie : zmian budżetu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 994,75 4 158,00 679 152,75 01095 Pozostała działalność 94 894,06 4 158,00 99 052,06

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2017 ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 września 2016 r.

z dnia 30 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XXVI/129/16 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r. l Zarządzenie Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. Na podstawie art. 257 pkt. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2019. Rady Gminy Tarnów Opolski. z dnia 25 lutego 2019 r.

Uchwała Nr /2019. Rady Gminy Tarnów Opolski. z dnia 25 lutego 2019 r. P R O J E K T Uchwała Nr /2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo