Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie czwartej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie czwartej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie czwartej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku 1. Na lekcjach historii kontrola i ocena pracy ucznia zmierza do uzyskania informacji przez nauczyciela w następujących kryteriach: co uczeń osiągnął, co zrobił dobrze, ile potrafi. Przedmiotem oceny ucznia są: a) suma posiadanych wiadomości i umiejętności oraz gotowość do ich zaprezentowania; b) różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, uczestniczenie w dyskusjach, praca indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie ćwiczeń praktycznych i innych powierzonych zadań; c) umiejętność gromadzenia informacji z różnych źródeł; d) umiejętności komunikacyjne ( w mowie i w piśmie), w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych. 2. Umiejętności i wiedza uczniów sprawdzane są za pomocą następujących metod: - wypowiedź ustna na lekcjach bieżących i powtórzeniowych, przy czym na lekcjach bieżących uczeń odpowiada najwyżej z trzech ostatnich lekcji; - kartkówka jest to samodzielna praca ucznia na lekcji obejmująca wiadomości, z co najwyżej trzech ostatnich lekcji, - sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności dotyczące większej partii materiału (działu), ma na celu sprawdzić znajomość treści programowych, trwa 45 minut, - praca domowa obejmuje materiał z ostatniej lekcji. 3. Na każdą lekcję uczeń ma obowiązek nosić podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz inne pomoce wymagane przez nauczyciela. 4. W ciągu jednego półrocza uczeń powinien otrzymać z odpowiedzi przynajmniej jedną ocenę. 5. Możliwe jest poprawianie ocen niedostatecznych ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i prac domowych. Uczeń ma prawo zgłosić chęć poprawy na pierwszej lekcji po otrzymaniu oceny niedostatecznej. Poprawa może mieć charakter ustny lub pisemny. 6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn nieusprawiedliwionych będzie odpowiadał ustnie lub pisemnie na pierwszej lekcji, na którą przyjdzie. 7. Uczeń, który był nieobecny w szkole przez dłuższy okres czasu, np. z powodu choroby i nie sprawdzianu będzie odpowiadał ustnie lub pisemnie w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym jednak niż jeden tydzień. 8. Na lekcji nauczyciel ocenia aktywność uczniów. Ocena może być wyrażona stopniem lub (+). Dwa (+) to stopień dopuszczający, trzy (+) - stopień dostateczny, cztery (+) stopień dobry, pięć (+) - stopień bardzo dobry, a sześć (+) to stopień celujący. 9. Uczeń za brak uwagi na zajęciach, niewykonywanie poleceń nauczyciela, brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może otrzymać (-). Trzy (-) oznaczają ocenę niedostateczną. 10. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu półrocza być nieprzygotowany do lekcji. 11. Jeżeli na lekcji uczniowie pracują w grupach, to oceniany jest wtedy indywidualny wkład pracy każdego ucznia. 12. Przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego nauczyciel sprawdza zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń ucznia. 13. Prace pisemne oceniane są następująco dotyczy to sprawdzianów i kartkówek: 0 29 % uzyskanych punktów stopień niedostateczny % uzyskanych punktów stopień dopuszczający % uzyskanych punktów stopień dostateczny % uzyskanych punktów stopień dobry % uzyskanych punktów stopień bardzo dobry % uzyskanych punktów stopień celujący 14. Każdy uczeń po przedstawieniu przez nauczyciela propozycji oceny na pierwsze czy drugie półrocze, może zgłosić chęć jej poprawy na ocenę wyższą. Nauczyciel uzgodni z uczniem zakres materiału oraz sposób jego zaliczenia.

2 15. Wymagania na poszczególne stopnie w klasyfikacji półrocznej i rocznej. Ocena Wymagania na ocenę celującą Wymagania na ocenę bardzo dobrą Opanowane wiadomości i umiejętności wyjaśnia znaczenie powiedzenia: Historia jest nauczycielką życia wyjaśnia, jakie znaczenie dla historyka ma prawdziwość przekazu źródłowego wymienia przełomowe zdarzenia stanowiące początek epok wyjaśnia znaczenie źródeł audiowizualnych dla poznania historii najnowszej potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie ćwiczenia dotyczące rachuby czasu wyjaśnia przyczyny różnic w wyglądzie i treści między dawnymi mapami a współczesnymi wyjaśnia genezę pojęcia muzeum wyjaśnia rolę muzeów w popularyzowaniu wiedzy historycznej wyjaśnia znaczenie cywilizacyjno-kulturowe ochrony zabytków wyjaśnia ogólnie bądź na wybranych przykładach nazw własnych genezę nazwisk wyjaśnia z pomocą nauczyciela treść konstytucyjnego zapisu dotyczącego ochrony praw dziecka wyjaśnia znaczenie norm dla funkcjonowania społeczności uczniowskiej wyjaśnia wpływ samorządu na kształtowanie postaw społecznych uczniów rozumie wartość pracy w życiu każdego człowieka prezentuje rodzinną miejscowość, wskazując na jej historię i związane z nią zabytki wyjaśnia rolę tradycji w jednoczeniu narodu wyjaśnia, dlaczego mniejszościom narodowym należy zapewnić możliwość pielęgnowania języka ojczystego i tradycji narodowych wyjaśnia ogólnie przyczyny emigracji w przeszłości i współcześnie wymienia nazwiska osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie wyjaśnia, na czym polega wspólne dziedzictwo cywilizacyjne państw Unii wyjaśnia symbolikę flagi europejskiej wyjaśnia na podstawie motta Unii cel jej powstania i istnienia wyjaśnia znaczenie grupowego bytowania ludzi pierwotnych wyjaśnia znaczenie porzucenia przez człowieka koczowniczego trybu życia dla jego ewolucji jako istoty społecznej wyjaśnia, na czym polegał etos rycerza wymienia i opisuje elementy etosu rycerskiego, które zachowały swoją aktualność do dzisiaj wyjaśnia funkcje społeczne i gospodarcze odgrywane przez średniowieczne klasztory wyjaśnia pozycję społeczną zajmowaną w przeszłości przez chłopów porównuje charakter pracy w rolnictwie w okresie przed rewolucją przemysłową i po niej wyjaśnia społeczne i gospodarcze znaczenie rozwoju miast wyjaśnia prawno-publiczne status gmin miejskich w danych społeczeństwach wyjaśnia czynniki wpływające na rozwój gospodarczy miast wyjaśnia doniosłość wynalazku pisma alfabetycznego wyjaśnia znaczenie odkrycia kopernikańskiego dla rozwoju cywilizacyjnego ludzkości wyjaśnia znaczenie szlachty dla życia gospodarczego Rzeczypospolitej ocenia znaczenie rządów Władysława Jagiełły, Zygmunta Starego, królowej Bony i Zygmunta Augusta dla Rzeczypospolitej wyjaśnia, dlaczego wiek XIX nazwano wiekiem pary i elektryczności wskazuje, których z wynalazków używamy do dnia dzisiejszego wyjaśnia związek między rozwojem przemysłu a rozwojem miast wykorzystuje Internet do wyszukiwania informacji potrzebnych na zajęciach wyjaśnia związek między historią opisaną w podręcznikach a dziejami własnej rodziny lub miejsca zamieszkania wyjaśnia na wybranych przykładach sposób odtwarzania przez historyków procesu dziejowego na podstawie źródeł historycznych przedstawia ogólnie genezę kalendarza wymienia inne niż chrześcijańska rachuby czasu (rzymską, muzułmańską, żydowską) i ogólnie wyjaśnia ich genezę wyjaśnia znaczenie narodzin Chrystusa dla współczesnej rachuby lat posługuje się skrótami dotyczącymi chronologii potrafi określić, kiedy zaczynał się i kończył kolejny wiek przed naszą erą i w naszej erze wskazuje elementy różniące dawną mapę od współczesnej (na podstawie map zamieszczonych w podręczniku) ogólnie przedstawia dzieje wybranych polskich zabytków umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Społecznego wyjaśnia, jakiego typu informacji można poszukiwać w określonym typie muzeum wyjaśnia konserwatorskie i dydaktyczne funkcje spełniane przez muzea wyjaśnia znaczenie zabytków w procesie poznawania przeszłości posługuje się pojęciami: krewny, powinowaty, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy posługuje się pojęciami: indywidualizm, prawa człowieka wyjaśnia, na czym polega indywidualizm człowieka wyjaśnia znaczenie istnienia w prawie polskim i międzynarodowym aktów prawnych chroniących prawa dziecka wymienia wartości wspólne dla całej klasy wyjaśnia zasady uczniowskiego współżycia i współpracy wyjaśnia rolę samorządu uczniowskiego w życiu szkoły wyjaśnia genezę poszczególnych grup społecznych oraz ich rolę w przeszłości i obecnie

3 ocenę dobrą wyjaśnia związek między środowiskiem przyrodniczo-geograficznym a zajęciami ludności wyjaśnia na wybranych przykładach znaczenie tradycyjnych obyczajów opisuje tradycyjne obyczaje rodzinnego regionu wyjaśnia rolę, jaką odegrały symbole narodowe w historii państwa polskiego wyjaśnia rolę odgrywaną przez symbole narodowe we współczesnym społeczeństwie polskim wyjaśnia znaczenie patriotyzmu wyjaśnia, w jaki sposób należy okazywać patriotyzm opisuje struktury władz centralnych i terenowych w Polsce wyjaśnia korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej wyjaśnia przedmiot badań, którym zajmuje się archeologia wyjaśnia znaczenie rolnictwa dla porzucenia przez człowieka koczowniczego trybu życia wyjaśnia symbolikę ceremonii pasowania na rycerza wyjaśnia funkcje spełniane przez rycerstwo w średniowiecznym społeczeństwie wyjaśnia znaczenie religii w życiu społeczeństwa średniowiecznego wyjaśnia przyczyny powstania zakonów i klasztorów wyjaśnia, na czym polegał postęp w technice upraw i zastosowaniu narzędzi w rolnictwie samodzielnie wyszukuje informacje dotyczące najbliższych skansenów ludowych wyjaśnia czynniki decydujące o lokalizacji miast wyjaśnia znaczenie wynalezienia druku i zastosowania ruchomej czcionki drukarskiej wyjaśnia znaczenie powstania uniwersytetu w Krakowie wyjaśnia znaczenie odkrycia naukowego Mikołaja Kopernika dla rozwoju nauki wyjaśnia znaczenie Gdańska dla XVI-wiecznej Rzeczypospolitej wyjaśnia przyczyny zmiany stylu życia w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej wyjaśnia, w jaki sposób wynalazki okresu rewolucji przemysłowej wpłynęły na zmianę stylu życia ludzi i na postęp cywilizacyjny wyjaśnia różnice między miastem średniowiecznym a miastem przemysłowym XIX wieku umie opisać i scharakteryzować zmiany zachodzące w życiu ludzi pod wpływem postępu naukowo technicznego wymienia pytania, jakie stawiają sobie historycy w procesie rekonstruowania dziejów wymienia dziedziny wiedzy pomocne w pracy historyka i wyjaśnia ich znaczenie wyjaśnia, jaką rolę w badaniach historycznych odgrywają źródła historyczne wyjaśnia, czym różni się historia od archeologii posługuje się pojęciami: epoka historyczna, kalendarz juliański, gregoriański posługuje się osią czasową potrafi prawidłowo umiejscowić na osi czasowej wydarzenia mające miejsce w okresie przed narodzinami Chrystusa i po nich wymienia chronologicznie epoki historyczne, określając ogólnie ich daty skrajne (podając wiek) chronologicznie porządkuje wydarzenia wyjaśnia znaczenie wykorzystania dawnych map jako źródeł historycznych wyjaśnia znaczenie, jakie ma skala i legenda dla właściwego zrozumienia treści mapy lub planu wyjaśnia przyczyny stworzenia Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego przedstawia cele działalności UNESCO egzemplifikuje poszczególne typy muzeów wymienia niektóre z zabytków polskich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego wymienia zabytki znajdujące się w jego najbliższym otoczeniu sporządza drzewo genealogiczne swojej rodziny wymienia najważniejsze akty prawne i instytucje stojące na straży praw człowieka wyjaśnia ogólnie genezę szkoły wyjaśnia cel istnienia szkoły wyjaśnia na przykładach, na czym polega podział pracy posługuje się pojęciem mała ojczyzna wskazuje na mapie krainy historyczne Polski wskazuje na mapie największe ośrodki miejskie położone na obszarze poszczególnych krain historycznych Polski wymienia prawa mniejszości narodowych gwarantowane przez prawo polskie wskazuje na mapie Polski największe skupiska mniejszości narodowych wymienia państwa, w których znajdują się duże skupiska Polaków zna wybrane prawa i obowiązki obywateli wyjaśnia znaczenie Dnia Europy wyjaśnia ogólnie polityczne przyczyny powstania Unii Europejskiej wskazuje na mapie państwa członkowskie Unii Europejskiej wskazuje na mapie państwa sąsiadujące z Polską wyjaśnia znaczenie opanowania przez człowieka technik rozniecania ognia wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla badań nad przeszłością człowieka wyjaśnia znaczenie, jakie dla ludzi miało wynalezienie techniki uprawy roli (rewolucja neolityczna) opisuje strukturę zamku z uwzględnieniem funkcji poszczególnych elementów jego architektury wyjaśnia funkcje, jakie spełniały zamki opisuje etapy drogi, jaką musiał przebyć kandydat na rycerza opisuje zbroję rycerską wyjaśnia, jaką rolę w życiu religijnym odgrywały niegdyś klasztory wyjaśnia, dlaczego życie zakonników zostało ściśle podporządkowane surowym regułom zakonnym opisuje powinności i obowiązki chłopów wobec państwa, instytucji kościelnych

4 ocenę dostateczną i właścicieli ziemi opisuje czynniki wyznaczające w przeszłości rytm życia na wsi wskazuje na mapie lokalizację najbliższego skansenu ludowego wyjaśnia prerogatywy władzy miejskiej opisuje strukturę społeczną mieszczaństwa opisuje wybrane aspekty życia w mieście wyjaśnia genezę współczesnych starówek miejskich wymienia i opisuje wybrane, stosowane w przeszłości, rodzaje pisma wyjaśnia istotę wynalazku, jakim była ruchoma czcionka drukarska wyjaśnia istotę odkrycia naukowego Mikołaja Kopernika, ujętą w słowach: Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię charakteryzuje organizację pracy na folwarku wyjaśnia znaczenie Wawelu jako centrum życia politycznego, kulturalnego i towarzyskiego kraju w XVI wieku opisuje zmiany, jakie zaszły w życiu ludzi na skutek rewolucji przemysłowej wskazuje rozwój przemysłu jako główny czynnik rozwoju miast w XIX wieku wskazuje Łódź jako przykład polskiego wielkiego miasta przemysłowego charakteryzuje zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla badania procesu dziejowego dokonuje podziału źródeł na pisane i niepisane (materialne) wymienia przykłady źródeł historycznych obu typów wymienia niektóre nauki pomocnicze historii (chronologia, genealogia) wyjaśnia, na czym polegają badania archeologiczne wyjaśnia znaczenie pomiaru czasu wyjaśnia znaczenie chronologii w badaniach historycznych na podstawie daty rocznej zdarzenia, określa wiek, w którym miało ono miejsce posługuje się cyframi rzymskimi dla oznaczenia wieku, oblicza upływu czasu pomiędzy wydarzeniami wyjaśnia znaczenie map historycznych dla warsztatu historyka wyjaśnia, na czym polega różnica w zastosowaniu mapy i planu wyjaśnia cel istnienia muzeum dokonuje uproszczonej klasyfikacji muzeów wyjaśnia, na czym polegają obowiązki rodziców wobec dzieci wymienia źródła wiedzy na temat swojej rodziny wyjaśnia różnicę między uprawnieniem a obowiązkiem wyjaśnia znaczenie poszanowania godności ludzkiej wymienia podstawowe prawa przysługujące człowiekowi wymienia prawa i obowiązki ucznia wymienia główne zadania samorządu szkolnego przedstawia podstawowy podział społeczeństwa na grupy społeczne opisuje dzieje rodzinnej miejscowości wymienia źródła informacji o swojej miejscowości wymienia przykłady symboli tradycji wymienia przykłady tradycyjnych obyczajów wymienia tradycyjne obyczaje rodzinnego regionu wyjaśnia genezę i znaczenie polskich symboli narodowych wyjaśnia, jak zachować się wobec ojczystych symboli narodowych wyjaśnia, w jakich sytuacjach i w jakim celu powinno wykorzystywać się symbole narodowe wymienia czynniki łączące Polaków wskazuje na mapie stolicę Polski oraz województwo, w którym mieszka zna datę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) opisuje symbole Unii Europejskiej wymienia materiały, z których ludzie pierwotni wykonywali swe narzędzia podaje przybliżoną datę porzucenia przez człowieka gospodarki przyswajającej na rzecz gospodarki wytwórczej wymienia Biskupin jako przykład prehistorycznej osady opisuje czynniki decydujące o lokalizacji zamków wymienia funkcje spełniane w przeszłości przez zamki wymienia etapy drogi, jaką musiał przejść kandydat na rycerza wymienia funkcje spełniane przez rycerstwo w średniowiecznym społeczeństwie wymienia najważniejsze cechy rycerza wymienia elementy uzbrojenia rycerza wymienia najważniejsze zasady należące do kodeksu rycerskiego opisuje życie i zajęcia zakonników żyjących w klasztorach wymienia nazwy najpopularniejszych zakonów zna datę przyjęcia chrztu przez Polskę (966 r.) opisuje główne etapy rozwoju techniki uprawy roli na ziemiach polskich (gospodarka wypaleniskowa, trójpolówka, płodozmian) opisuje proces lokowania wsi wymienia narzędzia rolnicze, którymi posługiwano się w różnych okresach historycznych wymienia miejsca lokalizacji miast wymienia funkcje spełniane przez miasta opisuje zajęcia ludności miejskiej

5 ocenę dopuszczającą Ocena niedostateczna opisuje ogólny plan miasta lokacyjnego wymienia materiały pisarskie używane przez ludzi na przestrzeni dziejów opisuje proces powstawania książek w okresie przed wynalezieniem druku opisuje metody zapisywania informacji stosowane przez ludzi na przestrzeni dziejów opisuje okoliczności założenia Akademii Krakowskiej zna datę założenia Akademii Krakowskiej (1364 r.) opisuje sposoby, w jaki upamiętniono Mikołaja Kopernika i jego dzieła wyjaśnia ogólnie istotę teorii geocentrycznej opisuje proces przekształcania się rycerstwa w szlachtę opisuje życie na dworze wawelskim w XVI wieku wymienia najważniejsze wynalazki z okresu rewolucji przemysłowej opisuje warunki życia robotników i fabrykantów opisuje przejawy postępu naukowo-technicznego we współczesnym świecie posługuje się pojęciami: historia, przeszłość, badacz dziejów określa przedmiot badań historycznych posługuje się pojęciami: źródło historyczne, archeologia, prahistoria, nauka pomocnicza historii, wykopalisko archeologiczne, pismo posługuje się pojęciami: godzina, dzień, rok, wiek, millenium, zegar słoneczny, kalendarz, rok przestępny, era, rachuba czasu określa wiek podanego wydarzenia posługuje się pojęciami: mapa, kartograf, kartografia, mapa fizyczna, mapa historyczna, atlas, plan, skala, legenda wyjaśnia ogólne zastosowanie map - posługuje się pojęciami: zabytek, pomnik przyrody, dziedzictwo narodowe, muzeum, eksponat, kolekcja, renowacja, skansen, kultura ludowa, konserwacja, pracownia konserwatorska posługuje się pojęciami: rodzina, ród, pokolenie, genealogia, drzewo genealogiczne, po kądzieli, po mieczu, władza rodzicielska wymienia podstawowe prawa przysługujące dziecku prawidłowo posługuje się pojęciami: godność człowieka, prawo, prawa dziecka, Rzecznik Praw Dziecka, konstytucja posługuje się pojęciami: szkoła, klasa szkolna, norma, prawa i obowiązki ucznia, dyscyplina, samorząd szkolny, samorząd klasowy posługuje się pojęciami: grupa społeczna, warstwa społeczna, inteligencja, robotnicy, chłopi, rzemieślnicy, podział pracy określa na mapie położenie swojej miejscowości wymienia podstawowe informacje dotyczące historii rodzinnej miejscowości posługuje się pojęciami: kraina historyczna, region kulturalny, obyczaj, gwara, tradycja wymienia krainy historyczne Polski wymienia polskie symbole narodowe posługuje się pojęciami: symbol narodowy, hymn, godło, ojczyzna, patriotyzm, mniejszość narodowa, Polonia zna słowa hymnu polskiego posługuje się pojęciami: republika demokratyczna, obywatel, konstytucja, parlament, Sejm, Senat, prezydent, rząd, premier, minister, sąd, gmina, powiat, województwo posługuje się pojęciami: Unia Europejska, państwo członkowskie, motto, wspólna waluta wymienia datę dzienną Dnia Europy wymienia symbole Unii Europejskiej posługuje się pojęciami: prahistoria, wykopaliska, myślistwo, zbieractwo, rybołówstwo, koczowniczy (wędrowny) tryb życia posługuje się pojęciami: osiadły tryb życia, epoka żelaza, hodowla, rolnictwo, rzemiosło, tkactwo, garncarstwo, udomowienie, handel posługuje się pojęciami: zamek, mur obronny, wieża obronna, fosa, rycerz, turniej rycerski, paź, giermek, pasowanie na rycerza, kodeks rycerski, zbroja, przyłbica, kopia, ostrogi posługuje się pojęciami: klasztor, zakon, mnich, zakonnik, skryptorium, skryba, reguła zakonna, refektarz, manuskrypt, habit posługuje się pojęciami: trójpolówka, zboża jare, zboża ozime, ugór, lokacja wsi, sołtys, danina, dziesięcina, pańszczyzna, dyby posługuje się pojęciami: rada miejska, ratusz, cech, rynek, targ, getto posługuje się pojęciami: manuskrypt, druk, ruchoma czcionka, papirus, pergamin, pismo klinowe, pismo obrazkowe (hieroglify), pismo alfabetyczne, alfabet posługuje się pojęciami: uniwersytet, astronomia, teoria geocentryczna, teoria heliocentryczna posługuje się pojęciami: szlachta, folwark, pańszczyzna, spław zboża, flisak posługuje się pojęciami: unia, Jagiellonowie, fresk, krużganek, arras, magnateria posługuje się pojęciami: rewolucja przemysłowa, maszyna parowa, telegraf posługuje się pojęciami: miasto przemysłowe, fabryka, fabrykant, robotnik, uprzemysłowienie prawidłowo posługuje się pojęciami: informatyka, Internet, edukacja ekologiczna nie opanował materiału przewidzianego podstawą programową na ocenę dopuszczającą nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających wykorzystania podstawowych umiejętności.

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej Kl.4as, 4b Rok szkolny 2014/15

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej Kl.4as, 4b Rok szkolny 2014/15 1 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej Kl.4as, 4b Rok szkolny 2014/15 Temat (rozumiany jako lekcja) 1) Lekcja organizacyjna 2) Czym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania na ocenę dopuszczającą Uczeń: I. Wkraczamy w świat historii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I semestr Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 I. HISTORI WOKÓŁ NS wie, czym jest historia zna, kto tworzy historiê wie, co to s¹ Ÿród³a historyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji. CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: W kręgu mojej rodziny Cele

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności, zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: prace kontrolne (sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1 Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV-VI I. Cele nauczania historii i społeczeństwa 1. Zainteresowanie uczniów przeszłością, otaczającym światem w jego społecznym, geograficznymprzyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa)

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa) Cele Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa) Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności. Mobilizowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH Opracowała: Małgorzata Gulka 1 Przedmiotowy System Oceniania z historii w Szkole Podstawowej I. PODSTAWA PRAWNA Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach Klasa 4 KONTRAKT: UCZEŃ - NAUCZYCIEL RODZIC 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 3. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, będące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Przedmiotem oceniania są: Z HISTORII Wiadomości (wiedza przedmiotowa). Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Powtórzenie działu Świat wokół mnie Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Historia i społeczeństwo

Przedmiotowy system oceniania. Historia i społeczeństwo Przedmiotowy system oceniania Historia i społeczeństwo 1.Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji śródrocznej i rocznej Klasa IV Ocena Celująca Bardzo dobra Opanowane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w programie nauczania, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY Przedmiotowe ocenianie z przyrody jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I WSTĘP Przedmiotem oceny są umiejętności i wiadomości związane z wiedzą historyczną, które uczeń ma poznać i rozwijać. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest: - zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w Zespole Szkół. Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z geografii w Zespole Szkół. Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z geografii w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Poziom nauczania podstawowy i rozszerzony 1.Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas Przedmiotowy System Oceniania Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa Marian Grabas I. Nauczanie historii i społeczeństwa odbywa się według programów nauczania dla II etapu edukacyjnego:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY mgr Anna Grzywacz. Nauczanie historii odbywa się według programu Historia program

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej

Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej Programu nauczania z wiedzy o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczyciel: mgr Waldemar Łapkowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 2011/2012 mgr Małgorzata Brzozowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania (PS0) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: niezapowiedziane kartkówki (trzy ostatnie lekcje, kartkówek nie poprawiamy), sprawdziany po

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo I. Co sprawdzamy i oceniamy? Poziom opanowania wymagań edukacyjnych niezbędnych w procesie kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I Ocena celująca: a) wysuwa oryginalne wnioski, dokonuje niezależnych ocen b) dokonuje integracji wiedzy o przeszłości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA przedmiot: Podstawy Przedsiębiorczości

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA przedmiot: Podstawy Przedsiębiorczości PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA przedmiot: Podstawy Przedsiębiorczości Przedmiotem oceny jest: postęp w zakresie kształtowania postawy przedsiębiorczości, stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII

Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII Nauczanie geografii jest zgodne z programem nauczania przedmiotu geografia. PROGRAM realizowany jest w ciągu czterech godzin w trzyletnim cyklu nauczania. Klasa I 1 godzina

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. dla uczniów szkoły podstawowej

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. dla uczniów szkoły podstawowej KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI dla uczniów szkoły podstawowej OCENA: CELUJĄCY -wykonać zadania na ocenę bardzo dobrą oraz spełnić wymagania, -zastosować poznane treści programowe w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra Ocena dostateczna

Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena opanowanej wiedzy i umiejętności z historii w klasach I-III gimnazjum. Ogólne wymagania na poszczególne oceny. Szczegółowe wymagania są przedstawione w kryteriach oceniania dla poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Podstawowe kryteria oceny osiągnięć ucznia: 1. Opanowanie podstawowego warsztatu plastycznego. 2. Znajomość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ETAP II - KLASY IV - VI nauczyciel Zdzisław Kaźmierczak 1. Ocenie z historii podlega : a) znajomość: - chronologii historycznej - faktografii - postaci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Klucz do historii. Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI I. Cele edukacyjne Opracowały: Anna Skowrońska i Izabela Pirowska 1. Zainteresowanie uczniów przeszłością. 2. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim Przedmiotowy system oceniania z biologii opracowany został oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE - KLASA 7

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE - KLASA 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE - KLASA 7 Przedmiotowy System Oceniania z historii jest zgodny ze Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

8 W przemysłowym mieście

8 W przemysłowym mieście 8 W przemysłowym mieście Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ I OGÓLNE KRYTERIA OCEN. Z MATEMATYKI. kl. I

POZIOMY WYMAGAŃ I OGÓLNE KRYTERIA OCEN. Z MATEMATYKI. kl. I POZIOMY WYMAGAŃ I OGÓLNE KRYTERIA OCEN Ocenę niedostateczna Z MATEMATYKI. kl. I Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz:

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W OCENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 1.Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody klasy IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody klasy IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody klasy IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo