Kryteria oceniania z historii i społeczeństwa w klasie IV szkoły podstawowej. CELE OPERACYJNE. Temat lekcji. POZIOM KONIECZNY (ocena dopuszczająca)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania z historii i społeczeństwa w klasie IV szkoły podstawowej. CELE OPERACYJNE. Temat lekcji. POZIOM KONIECZNY (ocena dopuszczająca)"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania z historii i społeczeństwa w klasie IV szkoły podstawowej. Temat lekcji CELE OPERACYJNE 1. Co to jest historia i jak ją poznajemy? POZIOM KONIECZNY (ocena dopuszczająca) - pojęcia: historia, alfabet, pismo, - opowiedzieć czym zajmuje się historia jako dziedzina nauki, - odróŝnić przeszłość od przyszłości POZIOM PODSTAWOWY (ocena dostateczna) - wyjaśni czym zajmuje się historia - pojęcia: archeologia, archeolog - wyjaśnić czym są źródła historyczne i podzieli je na pisane i materialne - opisać stanowisko archeologiczne POZIOM ROZSZERZAJACY (ocena dobra) - uporządkować wydarzenia historyczne i zaznaczy je na osi czasu - wskazać przykłady źródeł pisanych i materialnych - wymieni róŝne rodzaje pisma POZIOM DOPEŁNIAJACY (ocena bardzo dobra) - opisać, na czym polega związek przyczynowoskutkowy - wymieni i porównać róŝne rodzaje pisma - wyjaśnić znaczenie źródła historycznego w poznawaniu przeszłości 1

2 2. Sposoby mierzenia czasu. - pojęcia: zegar, zegar słoneczny, kalendarz - opowiedzieć, w jaki sposób mierzy się czas 3. Ery, wieki i epoki. - pojęcia: tysiąclecie, wiek - powiedzie ile lat liczy wiek a ile tysiąclecie nauczyciela wskazać kolejność określonych wydarzeń - pojęcia: klepsydra, chronologia, oś czasu - zaznaczy prawidłowo wydarzenia na osi czasu - wymieni róŝne rodzaje zegarów - pojęcia: era, epoka - określi, jaki wynalazek zapoczątkował historię - podać jakie wydarzenie oddziela czasy przed naszą erą od naszej ery - określić wiek, w którym miało miejsce jakieś wydarzenie historyczne - wymieni epoki: prehistorię, staroŝytność, średniowiecze, nowoŝytność, współczesność - wyjaśnić zasadę działania zegara słonecznego - uporządkować wydarzenia chronologiczne i zaznaczy je na osi czasu - opisać róŝne rodzaje zegarów i skrótami okresów historycznych - wymieni i chronologicznie uporządkować epoki historyczne - prawidłowo zaznaczy wydarzenia na osi czasu i odczytywać z niej wiadomości - porówna róŝne przyrządy do mierzenia czasu pod względem na dokładność pomiaru - wyjaśnić, czym się charakteryzuje współczesny kalendarz - wytłumaczy potrzebę podziału historii na ery, epoki, wieki - poda przełomowe wydarzenia wyznaczające początek staroŝytności, średniowiecza i nowoŝytności 2

3 4. Poznajemy historię powtórzenie wiadomości. 5. Sprawdzian wiadomości. 1 godzina lekcyjna 6. Rodzina i jej historia. - pojęcia: rodzina nauczyciela wytłumaczy, czym jest rodzina i małŝeństwo - opowiedzieć o swojej rodzinie 7. Pamiątki rodzinne. - pojęcia: dokument, akt urodzenia, legitymacja szkolna nauczyciela poda przykłady róŝnych dokumentów - wymieni informacje zawarte w legitymacji - pojęcia: pokolenie, rodzina wielopokoleniowa, przodek, pokrewieństwo, ród, genealogia, drzewo genealogiczne - wyjaśni róŝnicę między rodziną dwupokoleniową a wielopokoleniową - narysować drzewo genealogiczne swojej rodziny - pojęcia: pamiątka rodzinna, tradycja, paszport - poda przykłady pamiątek rodzinnych - znaczenie pamiątek rodzinnych jako źródła wiadomości o dziejach rodziny - pojęcia: herb, dynastia - przedstawi historię swojej rodziny - pojęcie historii według własnego Ŝycia - wyjaśnić do czego słuŝą określone dokumenty - wyjaśnić róŝnicę między przodkami po mieczu i po kądzieli - na podstawie ilustracji w podręczniku wyjaśnić róŝnicę między dawnym i współczesnym modelem rodziny - odtworzy historię swojej rodziny na podstawie pamiątek rodzinnych - opowiedzieć o tradycjach swojej rodziny 3

4 8. Miasto dawniej i dziś. 9. Krótka historia wsi. 10. Polskie tradycje regionalne. uczniowskiej - pojęcia: miasto, rynek nauczyciela opowiedzieć o wyglądzie swojej miejscowości oraz o zajęciach jej mieszkańców opisać wygląd dawnego miasta - wskazać, na mapie regionu miejscowość w której mieszkasz - pojęcia: wieś, chata, izba - na podstawie ilustracji z podręcznika opisać wygląd dawnego gospodarstwa chłopskiego - z pomocą nauczyciela opowiedzieć jak naleŝy zachowywać się na stadionie i teatrze - pojęcia: kraina historyczna, region opisać jeden ze strojów regionalnych - pojęcia: starówka, handel, ratusz, kamienica - opowiedzieć, czym dawniej zajmowali się mieszkańcy miasta - porównać wygląd dawnego miasta ze współczesnym - pojęcia: plon, pług, kolędnik, doŝynki - wymienić narzędzia i maszyny rolnicze - wskazać róŝnice między miastem a wsią - pojęcia: gwara, strój regionalny - wymieni nazwy polskich krain historycznych - pojęcia: gród, wał obronny, mury miejskie - wyjaśnić, gdzie zakładano pierwsze miasta - opisać zwyczaje związane z Ŝyciem na wsi - wskazać na mapie polskie krainy historyczne - opisać rozwój miasta na przestrzeni wieków - samodzielnie poszuka informacji o historii własnej miejscowości - wymieni zabytkowe budowle w miejscowości w której mieszkasz - przedstawi róŝnicę w wyglądzie dawnych a współczesnych gospodarstw - porównać dawne i współczesne Ŝycie na wsi - wymienić cechy, którymi regiony róŝnią się od siebie - wskazać elementy kształtujące odrębność regionalną 11. Mój region. - nazwa swojego regionu - nazwy i pojęcia, - wskazać na mapie - samodzielne 4

5 i najwaŝniejsze pojęcia z nim związane 12. Polska mój kraj. - pojęcia: godło, hymn, flaga - wymieni i opisać polskie symbole narodowe - poda dokładną nazwę państwa polskiego 12. Polska i jej zabytki. 13. Polska leŝy w Europie. - pojęcia: zabytek, muzeum - omówić funkcje muzeum przy pomocy nauczyciela nauczyciela wytłumaczyć, czym są zabytki - pojęcia: Unia Europejska - korzystając z mapy wymieni państwa sąsiadujące z Polską - wyjaśnić skrót UE wydarzenia związane z dziejami swojego regionu - pojęcia: obywatel, parlament, rząd, prezydent, naród - wskazać na mapie Europy terytorium państwa polskiego - podać nazwę województwa w którym mieszkasz i wskazać je na mapie - pojęcia: skansen, eksponat, konserwator - wymienić najcenniejsze zabytki w okolicy - wymienić czym zajmuje się konserwator sztuki - pojęcia: waluta, euro - przedstawić główne zadania UE - powiedzieć, czy Polska naleŝy do UE swoją miejscowość - wymienić przykłady kultury ludowej - pojęcia: patriotyzm, społeczeństwo, konstytucja, sejm, senat, poseł, senator - wymienić najwaŝniejsze organy władzy państwowej - poda imię i nazwisko prezydenta RP - opisać postać Józefa Wybickiego - wymienić najcenniejsze polskie zabytki i dlaczego mają one wielką wartość dla narodu - wymienić, jakie muzea znajdują się w okolicy - pojęcia: kultura - wymienić elementy wspólne dla kultury europejskiej wyszukiwanie informacji na temat regionu w którym mieszkasz - odróŝnić naród od społeczeństwa - wskazać województwa na mapie administracyjne Polski - podać róŝne sposoby wyraŝania patriotyzmu - wyjaśnić, czym jest Lista Dziedzictwa Kultury UNESCO - wymienić i wskazać na mapie państwa wchodzące w skład UE wyjaśnić, dlaczego Polacy są Europejczykami 5

6 14. Powtórzenie wiadomości. 1 godzina lekcyjna 15. Sprawdzian wiadomości. 1 godzina lekcyjna 16. śycie w epoce kamienia. 17. Człowiek staje się rolnikiem. 18. Najdawniejsze osady na ziemiach polskich. - opisać flagę UE - pojęcia: człowiek pierwotny, gromada nauczyciela wymienić narzędzia, którymi posługiwali się ludzie pierwotni - opisać na podstawie ilustracji wygląd i zajęcia ludzi pierwotnych - pojęcia: rolnictwo, hodowla - podać przykłady udomowionych zwierząt nauczyciela wyjaśnić co to jest rolnictwo - pojęcia: osada, Biskupin - na podstawie ilustracji z podręcznika opisać - pojęcia: koczowniczy tryb Ŝycia, jaskinia, szałas, ziemianka - podać, skąd wywodzi się człowiek - wymienić nazwy narzędzi i broni uŝywanej przez ludzi pierwotnych - pojęcia: osiadły tryb Ŝycia, brąz, kowal, wytop metali - wytłumaczyć, co umoŝliwiło człowiekowi zmianę trybu Ŝycia na osiadły - wyjaśnić róŝnicę między koczowniczym a osiadłym trybem Ŝycia - pojęcia: koło garncarskie, szlak bursztynowy - pojęcia: prehistoria, epoka kamienna - wyjaśnić, w jaki sposób umiejętność rozpalania ognia zmieniła Ŝycie ludzi - pojęcia: epoka brązu, epoka Ŝelaza - wyjaśnić, skąd wywodzą się nazwy najstarszych epok - pojęcia: Ŝarna, radło, socha, krosno, wrzeciono, kupiec ludzie pierwotni organizowali się w większe grupy - wyjaśnić dlaczego prowadzili koczowniczy tryb Ŝycia - opisać zajęcia kobiet i męŝczyzn narzędzia z brązu zastąpiono narzędziami z Ŝelaza - opisać, jak zmieniło się Ŝycie po przejściu na osiadły tryb Ŝycia - pokazać na mapie Biskupin i Kalisz oraz szlak bursztynowy 6

7 19. Quiz historyczny. wygląd Biskupina i zajęcia jego mieszkańców - opisać wygląd osady na przykładzie Biskupina osady budowano w trudno dostępnych miejscach - opisać Ŝycie codzienne mieszkańców Biskupina - powiedzieć, w którym wieku została zbudowana osada Biskupin - wyjaśnić na czym polegał handel wymienny 20. Zanim powstała Polska. 21. Legendy o początkach państwa polskiego. 22. Państwo pierwszych Piastów. - pojęcia: Słowianie - opisać na podstawie ilustracji z podręcznika, dawną osadę słowiańską - postacie: Lech, Popiel, Piast, Siemowit nauczyciela opowiedzieć wybraną legendę - na podstawie legend z podręcznika wyjaśnić skąd pochodzi nazwa GNIEZNO i dlaczego godło polskie przedstawia orła białego -pojęcia: wojownik, ksiąŝe - pojęcia: plemię, gród, poganin, Polanie, Wiślanie, Światowid - wymienić najwaŝniejsze plemiona polskie - pojęcia: legenda, kronikarz - opowiedzieć poznane legendy - wyjaśnić, skąd pochodzi nazwa pierwszej polskiej dynastii - pojęcia: Polanie, Piastowie, wiec, - scharakteryzować wierzenia religijne Słowian - opisać jak przedstawiano najwaŝniejszego boga Słowian - wymienić znane narody słowiańskie - wyjaśnić sens legendy o Lechu, Czechu i Rusie - przedstawić legendarne początki państwa polskiego - określić, kiedy Słowianie pojawili się na ziemiach polskich Słowianie osiedlali się w pobliŝu rzek i kiedy Wiślanie i Polanie stali się najpotęŝniejszymi plemionami - postać Galla Anonima - związek legend z historią - wyszukać i przedstawić inną legendę - wyjaśnić jak powstało państwo polskie 7

8 23. Chłopi i mieszczanie w średniowieczu. 24. Na zamku rycerskim. 25. Kościół w średniowieczu. - opisać łódź wikingów przy pomocy ilustracji z podręcznika w podręczniku przedstawi róŝnice miedzy zajęciami chłopów i mieszczan - pojęcia: zamek, rycerz, giermek, paź, zbroja opisać wygląd zamku - opisać wygląd rycerza i czym się zajmował - pojęcia: duchowieństwo, zakonnik w podręczniku opowiedzieć czym druŝyna ksiąŝęcą, danina, osada słuŝebna, chrzest - znać datę chrztu Polski - pojęcia: ugór, pług, rada miejska, brama wjazdowa, targ, rzemieślnik, kupiec - wskazać róŝnicę między wsią a miastem wynikającą z rodzaju prac - pojęcie gród - podać róŝnicę między grodem a zamkiem - samodzielnie opisać wygląd zamku - wymienić elementy uzbrojenia rycerza - pojęcia: klasztor, kaznodzieja, łacina, post, pielgrzymka - przedstawić róŝnorodne funkcje Kościoła w - wskazać na mapie terytorium państwa pierwszych Piastów, Gniezno i Poznań - opisać uzbrojenie wojów Mieszka I - pojęcia: barbakan, baszta, patrycjusz, pospólstwo, plebs - przedstawić podział mieszkańców miasta na grupy społeczne - pojęcia: dziedziniec, fosa, czynsz - postać Zawiszy Czarnego - wymienić rycerskie normy postępowania - scharakteryzować Ŝycie rycerza - omówić cele turniejów rycerskich - wyjaśnić, w jakim celu utworzono biblię dla ubogich - opisać wpływ religii na - wskazać korzyści, jakie przyniosło Polsce chrześcijaństwo - omówić organizację państwa Mieszka - wyjaśnić w jaki sposób w średniowieczu uprawiano ziemię - wymienić niebezpieczeństwa, jakie dawniej zagraŝały miastom - opisać, jak ukształtowało się rycerstwo - wyjaśnić zasadę własności ziemi w średniowieczu - poszukać informacji o zamku w okolicy Kościół odgrywał waŝniejszą rolę niŝ w obecnie 8

9 26. Polska za panowania Kazimierza Wielkiego. 27. śycie w dawnej Polsce powtórzenie wiadomości. zajmowało się duchowieństwo w średniowieczu - postać Kazimierza Wielkiego nauczyciela wyjaśnić, dlaczego niektórym królom nadawano przydomek Wielki średniowieczu - pojęcia: Szlak Orlich Gniazd, przywilej, korzenie - wyjaśnić powiedzenie: Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną Ŝycie w średniowieczu -wymienić zasługi Kazimierza Wielkiego dla Polski - wyjaśnić dlaczego król Kazimierz otrzymał przydomek Wielki - opowiedzieć, kto by ł ostatnim władcą z dynastii Piastów - wyjaśnić znaczenie handlu dla rozwoju państwa - pokazać na mapie tereny wchodzące w skład Polski za panowania K Wielkiego 28. Sprawdzian wiadomości. 29. Akademia Krakowska - postać Mikołaja Kopernika - wytłumaczyć co to jest uniwersytet na podstawie ilustracji w podręczniku edukacja jest waŝna w Ŝyciu - pojęcie: uniwersytet, Ŝak - postacie: Jadwiga, Władysław Jagiełło - opisać odkrycie, którego dokonał Mikołaj Kopernik - pojęcie: rektor, wykład - opisać dawny uniwersytet - wskazać na mapie Kraków, Toruń i Olsztyn nazwa Akademia Krakowska została - porówna dawne szkolnictwo z współczesnym - scharakteryzować postać Mikołaja Kopernika - przedstawić rolę Kościoła w średniowiecznym szkolnictwie 9

10 zmieniona na Uniwersytet Jagielloński 30. Rzeczpospolita szlachecka. 31. Złoty wiek Rzeczpospolitej. 32. Warszawa - nową stolicą Polski. - pojęcia: szlachta, szabla w podręczniku, przedstawić elementy stroju szlacheckiego nauczyciela porównać obszar dawnej a obecnej Polski nauczyciela wyjaśnić sformułowanie złoty wiek - pojęcie stolica - podać nazwę obecnej stolicy - wskazać Warszawę na mapie - pojęcia: dworek szlachecki, sejm - opisać Ŝycie i zajęcia szlachty - pojęcia: handel, złoty wiek - postacie: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski - czas powstania pierwszych utworów w języku polskim - wymienić narody, które zamieszkiwały dawną Rzeczpospolitą - pojęcia: Zamek Królewski, Łazienki, kolumna Zygmunta, pałac, czasopismo - postacie: Zygmunt III Waza, Stanisław - pojęcia: unia, szlachta zagrodowa, szlachta gołota, magnat - wyjaśnić, w jaki sposób rycerstwo przekształciło się w szlachtę - wymienić róŝne grupy szlachty i opisać jedną z nich - pojęcia: architekt, ratusz, tolerancja - korzystając z mapy, porównać obszar dawnej RP i Polski współczesnej - wyjaśnić przyczyny wzrostu zamoŝności i znaczenia Polski w XVI wieku - pojęcia: pałac w Wilanowie, Teatr Narodowy, biblioteka publiczna - postać Canaletta - wyjaśnić, na czym polegał związek Polski i Litwy - określić znaczenie szlachty w dawnej Polsce - wymienić przywileje szlacheckie - porównać grupy szlachty pod względem ich majątku, ubioru i stylu Ŝycia - wyjaśnić związek między dobrobytem państwa rozwojem sztuki - wskazać na mapie Wisłę, Gdańsk, Kraków, Lwów, Zamość i Sandomierz - wyjaśnić pojecie tolerancja i podać jej róŝne aspekty - wyjaśnić znaczenie obrazów jako źródeł historycznych - opowiedzieć, jaką rolę pełni stolica w państwie - wyjaśnić, co 10

11 33. Wiek wielkich wynalazków. - pojęcia: kolej, maszyna parowa - z pomocą nauczyciela wymienić wynalazki XIX wieku w podręczniku, opisać pierwszy pociąg August Poniatowski - wiedzieć, który król przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy - pojęcia: prąd elektryczny, Ŝarówka, telefon - opisać zmiany, jakie nastąpiły w Ŝyciu ludzi w XIX wieku - opisać zmiany, jakie zaszły w Warszawie - pojęcia: alfabet Morse a, telegraf - postacie: James Watt, Thomas Edison, George Stephenson - przedstawi postać i dokonania T. Edisona zdecydowało o przeniesieniu stolicy - opisać wpływ rozwoju techniki i nauki na Ŝycie ludzi w XIX wieku - podać daty najwaŝniejszych wynalazków i odkryć 34. Jak Ŝyli ludzie w XIX wieku? - pojęcia: robotnik, fabryka, maszyna w podręczniku, opisać wygląd miast w XIX wieku 35. Wiek XX. - pojęcia: komputer, Internet nauczyciela wyjaśnić do czego słuŝy komputer - pojęcia: reklama prasowa, parlamentarzysta - scharakteryzować połoŝenie robotników w XIX wieku - opisać zmiany w zabudowie miasta - pojęcie kosmos - wymienić najwaŝniejsze wynalazki XX wieku i powody wzrostu liczby ludności - pojęcia: oficyna, apartament - wymienić przyczyny rozwoju miast w XIX wieku - pojęcia: transport, antybiotyk - postacie braci Wright( data I-go lotu)i Jurija Gagarina małe warsztaty rzemieślnicze zastąpiono fabrykami - wyjaśnić związek między upowszechnieniem edukacji a rozwojem nauki i techniki - opisać zmiany w stylu Ŝycia - poszuka i przedstawi informacje o podboju kosmosu przez człowieka 11

12 Uwagi dotyczące oceniania na kaŝdym poziomie wymagań: - aby uzyskać kolejną, wyŝszą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. - uczeń jest zobowiązany doskonalić umiejętność analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz powinien być oceniany ze stopnia opanowania tej umiejętności w sposób ustawiczny, zarówno w trakcie zajęć, jak i przy okazji prac domowych i sprawdzianów wiedzy. - aby uzyskać ocenę celująca uczeń musi zostać laureatem konkursu historycznego - ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Plan opracowała: mgr Joanna Bętkowska 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I semestr Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 I. HISTORI WOKÓŁ NS wie, czym jest historia zna, kto tworzy historiê wie, co to s¹ Ÿród³a historyczne

Bardziej szczegółowo

2 Wymagania edukacyjne

2 Wymagania edukacyjne 12 Wymagania edukacyjne 2 Wymagania edukacyjne Rozdzia ten zawiera propozycje wymagaƒ edukacyjnych przygotowane przez doêwiadczonego nauczyciela historii. Stanowià one dok adny wykaz wiadomoêci i umiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji. CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: W kręgu mojej rodziny Cele

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -własnymi słowami wyjaśnia, dlaczego historię nazywamy nauczycielką życia, - uzasadnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

II Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV

II Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA IV Celem nauczania historii jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną, narodem, społecznością

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza

Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza Sprawdzian nr Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza GRUPA A 6 1. Wpisz datę utworzenia Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego i zaznacz ją na taśmie chronologicznej. Założenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie czwartej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie czwartej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie czwartej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku 1. Na lekcjach historii kontrola i ocena pracy ucznia zmierza

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z historii i społeczeństwa klasa 4

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z historii i społeczeństwa klasa 4 na poszczególne stopnie szkolne z historii i społeczeństwa klasa 4 POZNAJĘ HISTORIĘ dopuszczającą; wyjaśnia, czym zajmuje się historia i na czym polega praca historyka wymienia co najmniej dwie nauki wspomagające

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej Kl.4as, 4b Rok szkolny 2014/15

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej Kl.4as, 4b Rok szkolny 2014/15 1 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej Kl.4as, 4b Rok szkolny 2014/15 Temat (rozumiany jako lekcja) 1) Lekcja organizacyjna 2) Czym

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4 Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4 Temat lekcji (rozdział w podręczniku). O czym mówi nam historia?. Historia jest nauką o dziejach. 2. W dziejach

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4 Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4 Temat lekcji (rozdział w podręczniku). O czym mówi nam historia?. Historia jest nauką o dziejach. 2. W dziejach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa klasa 4

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa klasa 4 edukacyjne z historii i społeczeństwa klasa 4 Temat lekcji POZNAJĘ HISTORIĘ, czym zajmuje się historia i na czym polega praca historyka nauk wspomagający ch historię, do czego służy oś czasu co najmniej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania na ocenę dopuszczającą Uczeń: I. Wkraczamy w świat historii

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. Program Nauczania: Tomasz Maćkowski, Wczoraj i dziś. Realizowany przy pomocy podręcznika: Wczoraj i dziś

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. Program Nauczania: Tomasz Maćkowski, Wczoraj i dziś. Realizowany przy pomocy podręcznika: Wczoraj i dziś WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Program Nauczania: Tomasz Maćkowski, Wczoraj i dziś. Realizowany przy pomocy podręcznika: Wczoraj i dziś Uzyskanie przez ucznia wyższej oceny uwarunkowane jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Powtórzenie działu Świat wokół mnie Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE WYMAGANIA

KRYTERIA OGÓLNE WYMAGANIA KRYTERIA OGÓLNE ROZDZIAŁ W PODRĘCZNIKU WYMAGANIA I Poznaję historię. KONIECZNE (OCENA: DOPUSZCZAJĄCY) zajmuje się historia i na czym polega praca historyka nauk wspomagających historię wyjaśnia, do czego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Dynastia Piastów - powtórzenie

Dynastia Piastów - powtórzenie Poszukiwacze skarbów Autor: Karolina Żelazowska, Marcin Paks Lekcja 8: Dynastia Piastów - powtórzenie Zajęcia zobrazują kolejne możliwości wykorzystania kodowania z wykorzystaniem robota. Celem tych zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii klasa IV program Wczoraj i dziś nowa podstawa programowa.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii klasa IV program Wczoraj i dziś nowa podstawa programowa. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii klasa IV program Wczoraj i dziś nowa podstawa programowa. Dopuszczający: -rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina -wymienia osoby które

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA HISTORIA WOKÓŁ NAS WSiP KLASA IV 2016/2017 na na CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia jest nauką o dziejach. 2.

Bardziej szczegółowo

Przemysł II koronował się na króla Polski po okresie rozbicia dzielnicowego w roku. Była to.. połowa wieku.

Przemysł II koronował się na króla Polski po okresie rozbicia dzielnicowego w roku. Była to.. połowa wieku. 1. Uzupełnij zdania. Wielkopolska sąsiaduje z następującymi regionami: 1. Pomorze 2... 3... 4... Największą rzeką Wielkopolski jest. Wielkopolska leży na terenie 3 krain geograficznych. Są to: 1. Pojezierze..

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia klasa V

Wymagania edukacyjne historia klasa V Wymagania edukacyjne historia klasa V Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji. dostateczną. celującą. CZĘŚĆ III. MOJA MAŁA OJCZYZNA, MÓJ KRAJ 8. Legendy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 na na CZĘŚD I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia jest nauką o dziejach. 2. W dziejach było wiele epok. 3. Czym zajmuje się historyk? 4. Czym jeszcze będziemy

Bardziej szczegółowo

System oceniania historia kl. I Gimnazjum w Kobylej Górze

System oceniania historia kl. I Gimnazjum w Kobylej Górze System oceniania historia kl. I Gimnazjum w Kobylej Górze Nauczyciele: Monika Mokrzyńska rok szkolny 2011/2012 Wymagania edukacyjne- ocena śródroczna Ocena niedostateczna - nie opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo --- Historia wokół nas. Klasa 4 Rozkład materiału z planem wynikowym

Historia i społeczeństwo --- Historia wokół nas. Klasa 4 Rozkład materiału z planem wynikowym Historia i społeczeństwo --- Historia wokół nas. Klasa 4 Rozkład materiału z planem wynikowym Temat lekcji CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ. O czym mówi nam historia?. Historia jest nauką o dziejach. 2. W dziejach

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 na na CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia jest nauką o dziejach. 2. W dziejach było wiele epok. 3. Czym zajmuje się historyk? 4. Czym jeszcze będziemy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy 4 na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy 4 na na CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia jest nauką o dziejach. 2. W dziejach było wiele epok. 3. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE:

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE: DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII W KL. IV DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z OPINIAMI Z PORADNI Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa V Dział 1. Polska pierwszych Piastów - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę - rozumie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny szkolne z historii i społeczeństwa klasa czwarta. Program Historia wokół nas. Ocena Dobra

Wymagania na oceny szkolne z historii i społeczeństwa klasa czwarta. Program Historia wokół nas. Ocena Dobra Wymagania na oceny szkolne z historii i społeczeństwa klasa czwarta Program Historia wokół nas Ocena Dopuszczajaca Ocena Dostateczna Ocena Dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca, czym zajmuje się historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z historii klasa IV. Wymagania. celującą; własnymi słowami. dlaczego. nazywamy nauczycielką życia

Wymagania programowe z historii klasa IV. Wymagania. celującą; własnymi słowami. dlaczego. nazywamy nauczycielką życia programowe z historii klasa IV czym zajmuje się historia co najmniej dwie nauki wspomagają ce historię dawno, przeszłość tradycja, epoka, prehistoria, historia, cywilizacja w kolejności chronologic znej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV

Roczny plan pracy dla klasy IV Roczny plan pracy dla klasy IV Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Zespół I. Karta pracy

Zespół I. Karta pracy 01 Zespół I 1. Na podstawie legendy o Popielu i Piaście (tekst źródłowy nr 1 i nr 2) oraz historyjki obrazkowej ustal przebieg wydarzeń i napisz pod każdym obrazkiem swój krótki komentarz: 01 2. Ustal

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji muzealnych wraz z cennikiem

Tematy lekcji muzealnych wraz z cennikiem Tematy lekcji muzealnych wraz z cennikiem UWAGA Lekcja i - grupa do 30, - grupa do 25 (chyba, że w cenniku podano inaczej), lekcja w szkole - liczebność grupy zgodna z liczbą uczniów w klasie. PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

6 W średniowiecznym mieście

6 W średniowiecznym mieście 6 W średniowiecznym mieście Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego: wiek; dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością.

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

Tematyka i treści Działania Metody i ścieżki Osiągnięcia ucznia

Tematyka i treści Działania Metody i ścieżki Osiągnięcia ucznia RADOM WCZORAJ I DZIŚ TEMATYKA I TREŚCI PROGRAMU Tematyka i treści Działania Metody i ścieżki Osiągnięcia ucznia Ziemia Radomska na tle pozostałych regionów Polski co to jest region czym nasz region różni

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 5. Paweł Nowak

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 5. Paweł Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE Historia Klasa 5 Paweł Nowak Wymagania Dział,,Polska pierwszych Piastów - opowiada legendę o początkach państwa polskiego pokazuje na mapie plemiona, które weszły w skład państwa polskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii. Dla klasy V.

Wymagania edukacyjne z historii. Dla klasy V. Wymagania edukacyjne z historii Dla klasy V. I okres Polska za Piastów. - wie, co to jest legenda, plemię - wie, kim był: Mieszko I, Dobrawa, święty Wojciech, i kto to jest patron - wie, kim był Bolesław

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie:

Przedmiotowy system oceniania z historii w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie: Przedmiotowy system oceniania z historii w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie: Ocenie z historii podlegają: - prace klasowe (obowiązkowe, zapowiedziane, z możliwością jednorazowej poprawy;

Bardziej szczegółowo

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Kim jestem? Ja i moja rodzina W mojej szkole waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje Wymagania edukacyjne dla klasy IV historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Program Szkolnego Klubu Europejskiego

Program Szkolnego Klubu Europejskiego Program Szkolnego Klubu Europejskiego Szkoła Podstawowa nr 51 w Częstochowie Spis treści Wstęp... s. 2 Cele... s. 3 Sposoby realizacji celów... s. 4 ZałoŜone osiągnięcia uczniów... s. 5 Zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VI Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MEN z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: ALICJA SZAFRAN Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Turniej klas 5. Semestr 2

Turniej klas 5. Semestr 2 Turniej klas 5 Semestr 2 NIECH WYGRA NAJLEPSZY! 1. Obrazy przedstwiają ojca i syna, królów Polski. Jak nazywali się ci królowie? a. Władysław Łokietek i Kaziemierz Wielki b. Władysław Jagiełło i Jadwiga

Bardziej szczegółowo