MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa SO w Toruniu Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r. Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Sprawozdanie należy przekazać adresatowi w terminie do 10 dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę ŁO uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O umorzono w wyniku zawarcia cofnięcia ugody przed pozwu sądem wniosku OGÓŁEM I i II instancja (wiersze 02 +dz w. 01) Ogółem I instancja (wiersze 03, 116, 123, 132, 137, 174, 188) C (procesowe) (suma wierszy 04, 09, 14 do 60,62, 64 do 115) mediacji Inne załatwienia Odroczono publikację orzeczenia na okres następny a)1.177 a) a)1.168 (w.04 = w.05 do 08) b) rozwód o rozwód z zastosowaniem art.58 2 k.r.o. bez zdania pierwszego 004a z zastosowaniem art.58 3 k.r.o. 004b z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 004ab (w.09 = w.10 do 13) b) separacja o z zastosowaniem art.58 2 k.r.o. bez zdania separację pierwszego 040a z zastosowaniem art.58 3 k.r.o. 040b 12 1 z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 040ab 13 Unieważnienie małżeństwa Roszczenia z art. 231 kc Opróżnienie lokalu mieszkalnego 010m 16 c) Opróżnienie lokalu użytkowego 010u 17 Wydanie nieruchomości Ochrona naturalnego środowiska człowieka Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych odrzucono Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014pz 014wk 21 spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego 014oc pz 23 Strona 1 z 34

2 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono zawarcia ugody przed sądem w wyniku cofnięcia pozwu wniosku mediacji Inne załatwienia Odroczono publikację orzeczenia Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją Roszczenia z tytułu umów kontraktacji Zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (art. 841 i 842 kpc) Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc) Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej Skarbowi Państwa lub jednostkom Odszkodowania za samorządu terytorialnego, w szkody wyrządzone związku ze szkodą zaistniałą w przez służbę niesamodzielnym publicznym zdrowia zakładzie służby zdrowia - Sprawy przeciwko także przed 1.I.1999r. Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) podległych Ministrowi Sprawiedliwości na okres następny a b 31 zakładów karnych innych innych resortów z wyjątkiem spraw o symbolu Ochrona dóbr osobistych Ochrona praw autorskich Roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) Uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy O wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni (art. 17 pkt 4 1 kpc) O ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa Roszczenia wynikające z prawa prasowego Spory na tle waloryzacji (art kc) Roszczenia z umowy leasingu Spory na tle obrotu akcjami 044a 44 innymi papierami wartościowymi O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) Roszczenia z art kpc O ustalenie, czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości [art.8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)] Roszczenia z umowy spółki cywilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Strona 2 z 34

3 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (c.d.) lub wykazów Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowych z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono zawarcia ugody przed sądem w wyniku publikację orzeczenia cofnięcia pozwu wniosku mediacji Inne załatwienia Odroczono poręczenia 049a 52 innych Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu własnych (art kc) Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań zleconych (art kc) 050z 55 Unieważnienie aktu notarialnego Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Odszkodowania za szkody na osobie na okres następny zadośćuczynienie za doznaną krzywdę Odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 kc z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu 056rt 61 niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700) na cel społeczny 056s 62 z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu 056srt 63 niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700) Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc) Roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art kc) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonaniu władzy publicznej (art kc) Solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art kc) Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 060a 68 Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 062a 71 Żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) Odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art i 4 kc) Strona 3 z 34

4 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (c.d.) lub wykazów Odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa(art i 3 kc) Roszczenia wniesione na podstawie art.16 ustawy z dn.17 czerwca 2004 r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym ( ) (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.) Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono publikację orzeczenia w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed mediacji pozwu/ sądem wniosku Inne załatwienia Odroczono O uchylenie wyroku sądu polubownego O uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) O unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji albo przetargu (art kc) O wydanie rzeczy ruchomej (art kc) Roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 kc) O wstrzymanie budowy (art. 347 kc) O rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmian stosunków (art kc) Żądania z tytułu wyzysku (art. 388 kc) O zawarcie umowy przyrzeczonej (art kc) O orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 kc) O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, , 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, 064 O naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny O naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 kc) O uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 kc) sprzedaży Roszczenia z umowy dostawy o dzieło o roboty budowlane najmu lub dzierżawy pożyczki zlecenia agencyjnej przewozu spedycji składu poręczenia renty lub dożywocia z weksla na okres następny Strona 4 z 34

5 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono Inne załatwienia w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed mediacji pozwu/ sądem wniosku Odroczono publikację orzeczenia O uznanie za niegodnego dziedziczenia O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego 305m 108 O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego 305u 109 Żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art kpc) O uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 17 pkt 4 2 kpc) na okres następny O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli O ustalenie wstąpienia w stosunek najmu O ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym CG-G szkody geologiczne i górnicze ( wiersze 117 do 122) Sprawy o naprawienie szkód w 116 budynkach i lokalach obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali) gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych) plonach gruntach rolnych i leśnych Inne roszczenia Ns (nieprocesowe) (z wył. rejestrowych) ( wiersze 124 do 131) O separację na podstawie zgodnego żądania małżonków Ubezwłasnowolnienie Zniesienie separacji O uchylenie ubezwłasnowolnienia 232a Sprawy w trybie wyborczym (wybory prezydenckie) Sprawy w trybie wyborczym (wybory parlamentarne) Sprawy w trybie wyborczym (wybory samorządowe) Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Ns-Rej. (w. 133 do 136) Prasa f) Partie f) 134 Fundusze Emerytalne f) 135 Fundusze Inwestycyjne f) 136 Strona 5 z 34

6 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (c.d.) lub wykazów Nc (nakazowe, upominawcze i europejskie postępowanie nakazowe) (suma w. 135 do 167) z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części Z A Ł A T W I O N O oddalono zwrócono odrzucono umorzono w wyniku zawarcia cofnięcia ugody przed pozw/ mediacji sądem wniosku u Inne załatwienia Odroczono Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych publikację orzeczenia na okres następny z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014wk pz spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz 014oc roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją (dotyczy wszystkich rodzajów umów) 014pz Roszczenia z tytułu umów kontraktacji Spory na tle waloryzacji (art kc) Spory na tle obrotu akcjami 044a 145 innymi papierami wartościowymi Roszczenia z umowy spółki cywilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowych poręczenia 049a innych Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) O odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, sprzedaży dostawy o dzieło Roszczenia z umowy o roboty najmu pożyczki zlecenia agencyjnej przewozu spedycji składu poręczenia renty z weksla Strona 6 z 34

7 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (dok.) lub wykazów O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono w wyniku zawarcia cofnięcia ugody przed pozwu/ mediacji sądem wniosku Inne załatwienia Odroczono m u 172 Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Co ogólne ( wiersze 175 do 187) O nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw dotyczących bankowych i europejskich tytułów egzekucyjnych O zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata publikację orzeczenia na okres następny Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego O wyznaczenie sądu O wyłączenie sędziego O odtworzenie akt O uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą O udzielenie zabezpieczenia O uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia O ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 kpc) O zabezpieczenie dowodu O stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art kpc) Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) I instancja 188 Dział Ewidencja spraw II instancja lub wykazów Ogółem II instancja (wiersze: 02,174, 184, 191 do 193) Ca (apelacyjne) (w ) Sprawy procesowe (C) ( w. 04 do 45, 47, 49 do 100) Z A Ł A T W I O N O Odroczono umorzono W P Ł Y N Ę Ł O z ubiegłego uchylono lub roku w wyniku uchylono i inne oddalono zmieniono odrzucono cofnięcia publikacje orze- przekazano do zawarcia załatwienia pozwu/wnioczenia sądu I instancji ugody przed mediacji sądem ku / skargi Roszczenia z art. 231 kc na okres następny Opróżnienie lokalu mieszkalnego 010m d) Strona 7 z 34

8 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) lub wykazów Z A Ł A T W I O N O Odroczono z ubiegłego W P Ł Y N Ę Ł O umorzono uchylono lub roku uchylono i odrzucono załatwienia w wyniku inne oddalono zmieniono przekazano do sądu I zawarcia publikacje orze- cofnięcia instancji ugody przed pozwu/wniosku mediacji sądem czenia / skargi Opróżnienie lokalu użytkowego 010u 06 Wydanie nieruchomości Ochrona naturalnego środowiska człowieka Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014pz 014wk 10 spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego 014oc pz 12 Naruszenie posiadania (art. 344 kc) Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją Roszczenia z tytułu umów kontraktacji Zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kpc) Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc) Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Odszkodowania za Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu szkody wyrządzone terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą przez służbę zdrowia. w niesamodzielnym publicznym zakładzie Sprawy przeciwko służby zdrowia - także przed 1.I.1999 r. niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości a b 21 zakładów karnych innych innych resortów z wyjątkiem spraw o symbolu 026 Uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy Spory na tle waloryzacji (art kc) Roszczenia z umowy leasingu Spory na tle obrotu akcjami 044a 28 innymi papierami wartościowymi O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) Roszczenia z art kpc na okres następny O ustalenie, czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości [art.8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)] Roszczenia z umowy spółki cywilnej Strona 8 z 34

9 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono zawarcia ugody przed sądem w wyniku cofnięcia pozwu/wniosk u / skargi mediacji inne załatwienia Odroczono Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowych poręczenia 049a innych Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu własnych (art kc) Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań zleconych (art kc) 050z 39 Unieważnienie aktu notarialnego Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym publikacje orzeczenia Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Odszkodowania za szkody na osobie Odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 kc zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych 056rt 46 przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.) na cel społeczny 056s z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.) 056srt 48 Roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 kc Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc) Roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art kc) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art kc) Solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art kc) Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 060a 54 Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 062a 57 na okres następny Strona 9 z 34

10 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O Z A Ł A T W I O N O umorzono Odroczono uchylono lub w wyniku uchylono i oddalono zmieniono odrzucono cofnięcia inne załatwienia kacje orze- publi- przekazano do zawarcia pozwu/wnioczenia sądu I instancji ugody przed mediacji sądem ku / skargi Żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności( art kc) Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) Odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art i 4 kc) Odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa(art i 3 kc) Roszczenia wniesione na podstawie art.16 ustawy z dn r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) Skarga na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej O uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) O unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji albo przetargu (art kc) O wydanie rzeczy ruchomej (art kc) Roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 kc) O wstrzymanie budowy (art. 347 kc) O rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmian stosunków (art kc) Żądania z tytułu wyzysku (art. 388 kc) O zawarcie umowy przyrzeczonej (art kc) 72 O orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 kc) O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, , 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, 064 O naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny O naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 kc) O uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 kc) na okres następny Strona 10 z 34

11 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) Roszczenia z umowy lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O oddalono zmieniono Z A Ł A T W I O N O uchylono lub uchylono i odrzucono przekazano do sądu I instancji umorzono zawarcia ugody przed sądem w wyniku cofnięcia pozwu/wnios ku / skargi mediacji inne załatwienia Odroczono publikacje orzeczenia sprzedaży dostawy o dzieło o roboty najmu pożyczki zlecenia agencyjnej przewozu spedycji składu poręczenia renty lub dożywocia z weksla O uznanie za niegodnego dziedziczenia O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego Żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art kpc) O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 305m u O ustalenie wstąpienia w stosunek najmu O ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Sprawy wpisywane do rep. CGG (szkody geologiczne i górnicze) (w. 102 do 107) Sprawy o naprawienie szkód w budynkach i lokalach obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali) Sprawy gruncie i zasobach wodnych (z o wyłączeniem gruntów rolnych i naprawienie szkód leśnych) plonach w (dok.) gruntach rolnych i leśnych Inne roszczenia Razem sprawy apelacyjne z zakresu spraw rodzinnych RC (wiersze 109 do 118) Ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane Zaprzeczenie ojcostwa Alimenty (orzeczono) Zmiana orzeczenia w zakresie alimentów 003z na okres następny Strona 11 z 34

12 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) lub wykazów Ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego Z A Ł A T W I O N O Odroczono umorzono z ubiegłego W P Ł Y N Ę Ł O roku uchylono lub w wyniku uchylono i inne załatwienia oddalono zmieniono odrzucono cofnięcia publikacje orze- przekazano do zawarcia pozwu/wnioczenia sądu I instancji ugody przed mediacji sądem ku / skargi na okres następny 003w Ustanowienie rozdzielności majątkowej Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa Rozwiązanie przysposobienia O zaspokajanie potrzeb rodziny Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Razem sprawy nieprocesowe z wyłączeniem rodzinnych (wiersz 120 do 153) 118 Złożenie do depozytu Rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego Stwierdzenie rolne 218 rol. 122 nabycia spadku 218 inne inne Dział spadku rolne 219 rol inne 219 inne Podział majątku rol. rolne wspólnego inne 220 inne Zasiedzenie Ustanowienie drogi koniecznej Zniesienie rolne 224 rol współwłasności inne 224 inne Rozgraniczenie Uznanie za zmarłego Stwierdzenie zgonu Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie Przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art kpc) Przyznanie kompensaty (Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw) (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.) O założenie księgi wieczystej O wpis do księgi wieczystej O uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu O rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 kc) O upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 kc) O rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 kc) O uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem O wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną O ustanowienie służebności przesyłu Strona 12 z 34