II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron."

Transkrypt

1 Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi krajowych i zagranicznych przewozów autokarowych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy, zwany dalej Organizatorem ogłasza pisemny przetarg na świadczenie usług przewozu na rzecz Polskiego Związku Zapaśniczego. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób na zawody sportowe ujęte w załączniku nr 2 wraz z wykonywaniem wszystkich czynności z tym związanych polegających w szczególności na: 1) przewiezieniu wyznaczonych osób do miejsc wskazanych w załączniku nr 2 realizowanie usług przewozu powinno nastąpić najszybszą trasą, przez co Organizator rozumie, w szczególności przejazd autostradami i drogami ekspresowymi; 2) zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego pojazdu z udziałem odpowiedniej ilości kierowców zaakceptowanej przez Organizatora; 3) podstawieniu autokaru wolnego od wad, a w razie wystąpienia wad w trakcie świadczenia usługi przewozu podstawienia autokaru wolnego od wad lub usunięcia awarii w czasie umożliwiającym dotarcie zawodnikom i pracownikom Polskiego Związku Zapaśniczego do miejsc wskazanych w załączniku nr 2; 4) zabezpieczeniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie podróży; 5) wykonywaniu poleceń kierownika wyjazdu dotyczących przebiegu podróży, za wyjątkiem okoliczności będących następstwem siły wyższej, jak również tych, które byłyby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi; 2. Cena za przewóz autokarowy na wyjazdy na zawody zagraniczne powinna obejmować każdorazowo wszystkie składowe na poszczególne wyjazdy, w szczególności: 1) koszty dojazdu autokaru do/z miejsca podstawienia/zwolnienia pojazdu, 2) koszty za przejechane kilometry na trasie przejazdu oraz w trakcie pobytu, 3) koszty ubezpieczenia, 4) opłaty parkingowe, 5) opłaty drogowe, 6) koszty pobytu i wyżywienia kierowców będących do dyspozycji Organizatora wraz z pojazdem przez cały okres wyjazdu, 7) wykup wiz dla kierowców i innych niezbędnych wydatków związanych z danym przejazdem. 3. Autokary przewidziane na wszystkie wyjazdy: 1) nie mogą być starsze niż 7-lat, 2) są wyposażone w WC, w klimatyzację oraz DVD; 3) posiadają przyczepę bagażową w razie potrzeby zgłoszonej przez Organizatora; 4) posiadają aktualny przegląd techniczny oraz pełną dokumentacje związaną z przewozem osób zarówno po kraju, jak i zagranicą. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za części zamówienia należy rozumieć każdy z wyjazdów zawartych w załączniku nr 2.

2 II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W przetargu może wziąć udział Uczestnik/Oferent, który spełnia następujące warunki: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem przetargu i przedstawi Licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 12 ust. 2 w związku z art. 5 ustawy o transporcie drogowym, której termin ważności upływa nie wcześniej niż z dniem r.; 2) wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia przetargu, co najmniej dwóch zamówień polegających na kompleksowej obsłudze polskich związków sportowych w zakresie przewozu kadry narodowej o wartości brutto powyżej ,00 zł każde Organizator przez wykazanie się realizacją zamówień rozumie załączenie przez Oferenta dokumentów potwierdzających realizację zamówienia na rzecz polskiego związku sportowego, w szczególności poprzez dołączenie: rekomendacji od polskiego związku sportowego (zawierającego nazwę Oferenta/Uczestnika, kwotę realizowanego zamówienia i termin realizacji) lub rachunku/faktury/dowodu wpłat potwierdzających realizację zamówienia lub podpisanej umowy z polskim związkiem sportowym. Organizator wyjaśnia, iż załączenie jedynie oświadczenia Oferenta, iż spełnia on powyższy warunek traktowane będzie jako nie spełnienie powyższego warunku, a co za tym idzie odrzuceniem oferty; 3) jest podmiotem nieprzerwanie działającym na terytorium RP od co najmniej 3 lat i posiadającym siedzibę na terytorium RP i przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 4) nie zalega z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne Organizator przez pojęcie aktualnego zaświadczenia rozumie przedłożenie przez Oferenta/ Uczestnika zaświadczenia wydanego przez stosowny organ nie wcześniej niż w marcu 2014 r; 2. Warunki opisane w ust. 1 pkt. 1 4 będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia. 3. Oferta Uczestnika niespełniającego któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1-4 zostanie odrzucona. 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno warunków jak i treści ogłoszenia. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również faksem.

3 Osobą uprawnioną przez Polski Związek Zapaśniczy do kontaktowania się z Uczestnikami jest Andrzej Głaz tel , IV. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. 3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. 4. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenia oferty. 7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora. 9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres: Polski Związek Zapaśniczy Warszawa, ul. Żelazna 67 m. 73 z dopiskiem: Oferta na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego. Nie otwierać przed terminem r., godz Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona po terminie. 11. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 12. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

4 VI. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: 2. Cena - waga: 100.%. 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. 4. Oferta z najkorzystniejszą ceną rozumianą jest jako najniższa cena zaoferowana za konkretną część tj. za każdy z wyjazdów zawartych w załączniku nr Każda z części będzie oceniana oddzielnie. 6. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 7. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Uczestników w zakresie każdego kryterium. 8. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 9. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn. VIII. Umowa. Istotne warunki umowy stanową załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

5 Załącznik nr 1 OFERTA 1. Dane dotyczące Oferenta: 1) Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba albo miejsce zamieszkania i adres ) nr tel./fax... 3) REGON... 4) NIP... 5) KRS (jeśli podmiot jest wpisany do KRS) Składamy ofertę na obsługę świadczenie usług przewozu na rzecz Polskiego Związku Zapaśniczego. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za: a) cenę netto:...zł (słownie złotych:....), b) wartość podatku VAT: zł (słownie złotych: ), c) cenę brutto:...zł (słownie złotych:.....) 3. Akceptujemy warunki przetargu i zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach zawartych ogłoszeniu w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w przetargu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 6. Oświadczamy, że prace związane z realizacją zamówienia zamierzamy wykonać osobiście/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom* w następującym zakresie: Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: a. licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 12 ust. 2 w związku z art. 5 ustawy o transporcie drogowym;

6 b. potwierdzenie realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia przetargu, co najmniej dwóch zamówień polegających na kompleksowej obsłudze polskich związków sportowych w zakresie przewozu kadry narodowej o wartości brutto powyżej ,00 zł każde; c. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. d. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; e. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; f. formularz cenowy Załącznik nr 2 wraz z podpisem; g. podpisane istotne warunki umowy Załącznik nr 3. Miejscowość.....dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

7 Załącznik nr 2 L.p. Nazwa imprezy Termin zawodów Miejsce wyjazdu i docelowe Ilość osób Transport 1. Przed wylotem na MEK zapasy styl klasyczny Racibórz Katowice Pyrzowice Zawody M/n FILA kadetek zapasy kobiet Zawody M/n FILA seniorek zapasy kobiet transport ze zgrupowania w Raciborzu ma lotnisko w Katowicach Zawody M/n kadetów w zapasach w stylu wolnym Zawody M/n FILA kadetów zapasy styl klasyczny MŚ kadetów zapasy styl klasyczny MŚ kadetek zapasy kobiet Poznań Dormagen GER - Poznań Racibórz Katowice Pyrzowice Racibórz Koszyce SVK Racibórz Racibórz Subotica SRB Racibórz Racibórz Snina SVK Katowice Racibórz Snina SVK Katowice 24 bus 30 bus 30 bus 8. Pytlasiński - ze zgrupowania we Władysławowie do Gdańska Władysławowo - Gdańsk 80 bus 9. MŚ juniorów zapasy styl klasyczny Racibórz Zagrzeb CRO Katowice 10. MŚ juniorek zapasy kobiet MŚ juniorów zapasy styl wolny MŚ seniorów zapasy styl wolny MŚ seniorów zapasy kobiet Racibórz Zagrzeb CRO Katowice Wisła Zagrzeb CRO Katowice Spała Warszawa Okęcie Spała Warszawa Okęcie

8 Załącznik nr 3 Istotne warunki umowy Do wykładni postanowień umowy stosuje się zapisy ogłoszenia. 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług przewozu na rzecz zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego realizowany na warunkach określonych w przetargu z dnia r. oraz w oparciu o ofertą z dnia r Na podstawie przesyłanych przez Organizatora zamówień na poszczególne wyjazdy, wymienionych w załączniku nr 2 do ogłoszenia o przetargu z dnia r., Oferent przygotuje ostateczne oferty cenowe wyrażone w PLN. 2. Oferty na poszczególne wyjazdy mogą się różnić od przedstawionych w ofercie załącznik nr 2 do ogłoszenia jedynie z następujących powodów: a) zmiany ilości osób, która powodowałaby zmianę na większy autobus, b) wynikających ze zmiany kursu EURO w stosunku do PLN, c) zmiana trasy na dłuższą wynikająca z zamówienia Organizatora. 3. W przypadku wzrostu ceny za poszczególny wyjazd o ponad 5% w stosunku do ceny zaoferowanej w ofercie z dnia r. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z wyjazdu z Wykonawcą Organizator potwierdza zamówienie na świadczenie usług przewozu faksem lub za pośrednictwem i podaje szczegóły dotyczące wyjazdu/przyjazdu, o ile to możliwe z maksymalnym wyprzedzeniem przed mającą się odbyć podróżą. 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 będzie określało datę wyjazdu i powrotu, miejsce rozpoczęcia podróży, miejsce docelowe podróży oraz zakończenia podróży, liczbę osób, oraz pełne imiona i nazwiska osób, dla których mają być wystawione dokumenty przewozowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania (faksem lub za pośrednictwem ) Organizatorowi na 3 dni przed datą wyjazdu kopii bądź skanu dokumentu rejestracyjnego, ubezpieczenia oraz dokumentu potwierdzającego ważność badań technicznych pojazdu, którym realizowana będzie usługa przewozu oraz przedstawienia Organizatorowi informacji dotyczących planowanej trasy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania usługi przewozu najszybszą trasą w szczególności poprzez przejazd autostradami i drogami ekspresowymi.

9 5. Organizator w przypadkach wyjątkowych, w szczególności w sytuacji odwołania zawodów sportowych, co do których ma być realizowana usługa przewozu, ma prawo zrezygnować z wyjazdu bez skutków finansowych, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług przewozu w sposób rzetelny i fachowy zachowując należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług. 7. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie usług przewozu oraz posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny zapewniający prawidłowe wykonywanie usług przewozu. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każdy wyjazd kierowców, posiadających wszelkie niezbędne dokumenty podróży, w tym - jeśli tego wymaga wyjazd ważnych wiz. Wykonawca zobowiązany jest również do zabezpieczenia autokaru o wysokim standardzie (na wszystkie wyjazdy obowiązkowo klimatyzacja, sprawny odtwarzacz DVD, WC), oraz ewentualnie po uprzednim zgłoszeniu przez Organizatora przyczepki bagażowej Organizator zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o złożoną przez niego ofertę, która stanowi integralną część niniejszej Umowy. Wartość każdego z przejazdów zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane ze świadczenie usługi przewozu. 2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest prawidłowe zrealizowanie usługi przejazdu przez Wykonawcę. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora. 5 W przypadku konieczności wpłaty zaliczki przed realizowanie usługi przewozu, Organizator wyraża zgodę na uiszczenie 50% wysokości planowanych kosztów. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów zaliczki, pod warunkiem dokonania anulacji przed datą planowanego wyjazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych na rzecz Organizatora w przypadku nie odbycia przejazdu z winy Wykonawcy w wysokości udokumentowanych przez Organizatora kosztów podróży w tym w szczególności wynajmu autokarów lub zakupu biletów.

10 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora w przypadku wykonania przez Wykonawcę przewozu innym pojazdem aniżeli wynika to z przedstawionych Organizatorowi dokumentów, o których mowa w 3 ust.3 Umowy w wysokości wynagrodzenia ustalonego przez Strony za dany przejazd. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora w przypadku nie spełnienia warunku określonego w 3 ust. 4 Umowy w wysokości wynagrodzenia ustalonego przez Strony za dany przejazd. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora w przypadku utraty lub pozbawienia licencji na wykonywanie transportu międzynarodowego osób w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 5. Kary umowne, o których mowa w 4 Umowy będą potrącone przez Organizatora z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 4 Umowy. 6. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje do roku. 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym umowę na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Organizator ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku rażącego naruszeni postanowień Umowy. Za rażące naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę uważa się w szczególności: a. nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 3 ust. 3 Umowy; b. przeprowadzenie usługi przewozu przez Wykonawcę innym pojazdem aniżeli wynika to z przedstawionych Organizatorowi dokumentów, o których mowa w 3 ust. 3 Umowy; c. przeprowadzenie usługi przewozu przez Wykonawcę niezgodnie ze sposobem określonym w 3 ust. 4 Umowy; d. w sytuacji pozbawienia, wygaśnięcia lub unieważnienia licencji Wykonawcy na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. 8 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11 9 Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 10 Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron W Y K O N A W C A. O R G A N I Z A T O R