Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. Obrady sesji w dniu 31 marca 2010 r. rozpoczęto o godz , a przerwano o godz Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 7 kwietnia 2010 r. uczestniczyło 22 radnych, co stanowi 95,6 % ogółu radnych. Obrady sesji w dniu 7 kwietnia 2010 r. wznowiono o godz , a zakończono o godz W obradach nie uczestniczył radny Krzysztof Sychowicz Ponadto w obradach sesji uczestniczyły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Otworzył obrady sesji i po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie poprosił o uwagi do porządku obrad (w załączeniu). Następnie Rada minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego Pana Mariana Niecieckiego Przewodniczącego Rady Osiedla nr 9. Poprosił o uwagi do porządku obrad. Tadeusz Zaremba radny Wniósł o przeniesienie na następną sesję punktów 10 i 11 dot. scalenia gruntów. Uzasadniając wyjaśnił, że w kosztach, które miasto będzie musiało ponieść, pojawia się kwota ok. 10 mln. zł. W związku z tym zaproponował, aby do następnej sesji uzupełnić WPI o odpowiednie zapisy, aby te środki nie były wirtualne, a wręcz było wskazane źródło finansowania. Przełożenie tych dwóch punktów, jego zdaniem, nie oddali procedury, a Rada uniknie niezręcznej sytuacji, że uchwala coś, nie wskazując źródła finansowania. Agata Gołaszewska - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu W imieniu Komisji Edukacji wniosła o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 17 w zaproponowanym brzmieniu, a wprowadzenie w to miejsce punktu w brzmieniu: Powołanie Komisji ds. opracowania zasad przyznawania dotacji klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (wniosek w załączeniu). 1

2 Pan Janusz Nowakowski Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 14 z jednoczesnym wnioskiem do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie działań informacyjnych, które wyjaśnią mieszkańcom wszystkie wątpliwości dotyczące realizacji biogazowni rolniczej w Łomży przy ul. Poligonowej ( wniosek w załączeniu). Piotr Grabani Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta W imieniu Komisji Finansów wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 15 (wniosek w załączeniu). Pan Paweł Borkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego Zgłosił przeciwny wniosek do wniosku radnego Zaremby. Zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym uchwaliła 6-7 planów zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że jest kilkanaście planów, które wiszą, ponieważ mieszkańcy nie przystąpili do scalenia.. O ile w tym przypadku jest grupa właścicieli, która przekroczyła 50 % zgodnie z ustawą i zadecydowała o scaleniu. Wystąpiła z tym do Rady, a obowiązkiem Rady jest jak najszybciej przystąpić do scalenia i nie hamować inicjatywy społecznej. Są pewne, pojedyncze niezgodności, ale obowiązkiem Rady jest nie hamowanie inicjatywy mieszkańców. Wyjaśnił, że z tego, co mówił inż. Jabłonowski, zgodnie z jego przewidywaniami scalenie będzie trwało 1,5 roku. Nie ta Rada więc będzie decydowała o pieniądzach. Dodał, że na wnioski rady scaleniowej, Rada podejmuje uchwałę co dalej z tym zrobić. Jeszcze raz podkreślił, że nie można blokować inicjatywy właścicieli. Rada może wyasygnować środki dopiero, gdy scalenie dojdzie do skutku. Tadeusz Zaremba radny Zwrócił uwagę, że wnioskował nie o oddalenie, ale przełożenie na następną sesję. Odnosząc się do stwierdzenia radnego Borkowskiego, że to nie ta Rada będzie decydowała o pieniądzach stwierdził, że tym bardziej nie daje to moralnego prawa, aby cos robić, nie dając załącznika projekcji w WPI. Zauważył, że ustawa mówi wyraźnie, podejmuje się uchwałę wskazując źródła finansowania. Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Wniósł o uzupełnienie pkt-u 9 dot. autopoprawkę w związku z zaleceniem RIO. zmian w budżecie miasta o drugą Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Zwrócił uwagę, że jest to autopoprawka i będzie omawiana w pkt-e 9. Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Wyjaśnił, że chodzi o to, aby autopoprawkę zaopiniowała Komisja Finansów. 2

3 Krzysztof Choiński Z-ca Prezydenta Miasta Wniósł o utrzymanie pkt-u 17. Zwrócił uwagę, że jest końcówka kwartału i trzeba być świadomym, że kluby nie otrzymają pieniędzy. Nie podjęcie uchwały spowoduje zastój w klubach związany z realizacją ich zamierzeń. Alicja Konopka radna Odnosząc się do wniosku Komisji Edukacji wyjaśniła, że na posiedzeniu Komisji ustalono, że lepiej opracować zdrowsze zasady podziału, niż ciągnąć bez końca spory, aby te nie małe środki zostały podzielone w sposób sprawiedliwy i bez sporów na sesji. Uważa, że nic się nie stanie, jeśli klubu otrzymają środki w następnym miesiącu. Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Odnosząc się do wypowiedzi radnego Zaremby, zwrócił uwagę, że Rada podejmuje uchwały odnośnie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w tym przypadku rejonu Osiedla Wschód oraz kolonii D. Potwierdzając wypowiedź radnego Borkowskiego stwierdził, że proces opracowania całej koncepcji scalenia będzie trwał w granicach 1,5 2 lat. Jeżeli uda się podpisać wszelkie ugody i scalenie wprowadzić w życie, to należy pamiętać, że Rada Miejska ma 10 lat, aby wprowadzić cały element finansowy. Nie wie więc, czy przełożenie tego tematu na miesiąc, czy dwa cos spowoduje. W budżecie wpisane są środki na wszelkie sprawy związane z procedurą tj. szacowanie nieruchomości, wszelkiego rodzaju opinie i na to są zapisane środki finansowe. Później, jeżeli zostanie przyjęty cały proces scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania, wówczas Rada będzie uchwalała całą procedurę wprowadzania tych elementów. Dlatego też ta Rada i następna maja pewne możliwości wydłużenia w czasie wszelkich procedur. Podjęcie uchwały w chwili obecnej nie powoduje, że trzeba scalenia obligatoryjnie wpisać do WPI. Marcin Sroczyński Z-ca Prezydenta Miasta Odnosząc się do wniosku w sprawie zdjęcia pkt-u 14 wyjaśnił, że chodzi o teren przy ul. Poligonowej i Mała Kraska, który miasto miałoby zbyć i ewentualnie, po wypełnieniu wszelkich formalności, mogłaby tam być zrealizowana biogazownia rolnicza. Dodał, że nie wie jakie działania informacyjne, zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, miałby przeprowadzić Prezydent w tym zakresie szczególnie, że cały proces budowy przedsięwzięć mogących oddziaływać, bądź oddziaływujących na środowisko musi być poprzedzony pełna informacja dla wszystkich osób zainteresowanych, czy osób, na które taka inwestycja może oddziaływać. Zgodnie z tymi założeniami i rozpoczętymi działaniami, inwestycja ta ma spowodować nie pogorszenie jakości życia mieszkańców, ale poprawę jakości życia mieszkańców. Jest tu mowa o sytuacji, gdzie jest zbiornik retencyjny, z którego unosi się smród. Jest możliwość zrealizowania tam inwestycji, która bezpośrednio będzie miała wpływ na to, że ten smród będzie obniżony. Jego zdaniem są to działania jakby najbardziej właściwe dla miasta i mieszkańców tam zamieszkujących. Dodał, że aby takie przedsięwzięcie mogło być zrealizowane, konieczne jest wykonanie pełnego raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie pełnych 3

4 konsultacji społecznych i dopiero Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdzi, czy ta inwestycja może w sposób negatywny oddziaływać na środowisko. Jeżeli tak stwierdzi, to z pewnością nie dojdzie do realizacji biogazowni. Dodał, że gdyby chodziło o działkę prywatną, ani Rada Miejska, ani Prezydent nie mógłby wypowiadać się w kwestii, czy może inwestycja powstać, czy nie. Jeżeli spełniałaby wszelkie kryteria i uzyskałaby pozytywna opinie RDOŚ, to nic nie stałoby na przeszkodzie, aby taka inwestycja mogła być realizowana. Dodał, że PPS posiada zgodę i pozwolenie na budowę zakładu wytwarzania bioetanolu, a jest to instalacja niczym nie różniąca się od biogazowni. Wyjaśnił, że to również jest przy ul. Mała Kraska, Poligonowej i Poznańskiej. Podkreślił, że inwestycja, która mogłaby tam powstać, doprowadziłaby do ograniczenia negatywnych skutków zbiornika retencyjnego, redukcji odpadów spożywczych w mieście. Wyjaśnił, że podczas wizyty, organizowanej przez Urząd Marszałkowski, mógł być pod Zamościem i obejrzeć biogazownie. Z pełną odpowiedzialnością może powiedzieć, że założenia, które podjęli na podstawie posiadanej wiedzy są właściwe. Biogazownia z pewnością wpłynie na obniżenie emisji odorów w tym miejscu. Dodał, że nie wyobraża sobie, żeby podejmować działania, które mogłyby mieć negatywny wpływ na mieszkańców. Uważa, że należy dalej procedować kwestię zbycia tej działki, ewentualnie ustalić zasady dotyczące kwestii jasnego określenia skąd odpad istniejący ma być przetwarzany. Podkreślił, że biogazownia nie wytwarza odpadów, ale przetwarza odpady już istniejące. Idealna sytuacja jest taka, jak na Małej Krasce, że tern odpad już się tam znajduje. Tadeusz Zaremba radny Zwrócił uwagę, że wniosek został jednoznacznie sformułowany, że trzeba zrobić szkolenie, wyjaśnić, czy też zabrać na wycieczkę mieszkańców, którzy Pisza protesty, a nie uświadamianie radnych. Wniosek Komisji jest przemyślany. Nie jest przeciwny, prosi tylko Prezydenta, aby rozmawiał z mieszkańcami. Pan Janusz Nowakowski Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że Komisja nie jest przeciwna tej inwestycji z założenia. Komisji jest tylko zdania, że te informacje, które w pewien sposób docierają do radnych, powinny być przekazane mieszkańcom bezpośrednio zainteresowanym tym przedsięwzięciem. To, że mieszkańcy są zainteresowani, wszyscy dobrze o tym wiedzą. Ratusz posiada doświadczenie jak takie informacje przekazać mieszkańcom. Uważa, że nie powinno być z tym problemów. Uważa też, że jest to sprawa najważniejsza, aby przekonać mieszkańców, którzy będą dotknięci oddziaływaniem biogazowni do tego, o czym mówi Prezydent. Marcin Sroczyński Z-ca Prezydenta Miasta Stwierdził, że w tej chwili zrozumiał intencje Komisji. Krzysztof Sychowicz radny Zabierając głos odnośnie odpadów, które już tam są wyjaśnił, że w dniu wczorajszym rozmawiał z Prezesem PPS, który jednoznacznie stwierdził, że nie ma 4

5 żadnych porozumień, żadnych umów, listów intencyjnych, co do przekazywania odpadów. Poza tym Pan Prezes stwierdził, że ma własne plany inwestycyjne i rozwojowe, które nie uwzględniają tego typu zakładu w jego sąsiedztwie. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki: 1. Zdjęcie z porządku obrad pkt-u 10 za 1-, przeciw 9, wstrz.- 2 poprawka odrzucona. 2. Zdjęcie pkt-u 11 za 13, przeciw 9, wstrz. 0 poprawka przyjęta. 3. Zdjęcie pkt-u 17 za 14, przeciw 2, wstrz. 5 poprawka przyjęta. 4. Wprowadzenie w miejsce pkt-u 17 punkt w brzmieniu: Powołanie Komisji ds. opracowania zasad przyznawania dotacji klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - za 16, przeciw 0, wstrz. - 5 poprawka przyjęta. 5. Zdjęcie pkt-u 14 za 18, przeciw 1, wstrz. 3 poprawka przyjęta. 6. Zdjęcie pkt-u 15 za - 22 jednogłośnie poprawka przyjęta. Tadeusz Zaremba radny Wobec tego, że Rada podjęła decyzję o przyjęciu uchwały w sprawie scalenia jednego terenu, to należy podjąć uchwałę w przypadku również drugiego terenu. Jego wniosek był logiczny, aby odłożyć oba punkty na następna sesję, przygotować projekt finansowy w WPI. W związku z powyższym wniósł o reasumpcję głosowania nad pkt-em 11. Maciej Borysewicz radny Poprosił, aby Przewodniczący RM zasięgnął opinii radcy prawnego, czy takie głosowanie jest uprawnione i może nastąpić w tym momencie. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej W związku z tym, że na Sali nie ma radcy prawnego zwrócił uwagę Prezydentowi, że obowiązkiem radcy jest obecność na sesji cały czas. Tadeusz Zaremba radny Zabierając ponownie głos zwrócił uwagę, że decyzja Przewodniczącego o tym, aby oddzielnie głosować nad zdjęciem punktu 10 i 11 doprowadziła do takiej sytuacji. Podkreślił, że nie jest przeciwny scaleniom. Dodał, że chce, aby przeprowadzić ponowne głosowanie, ponieważ uważa, że skoro będzie procedowana jedna uchwała, to powinna być procedowana druga. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Wyjaśnił, że poddał każdy punkt oddzielnie pod głosowanie, ponieważ miał wątpliwości, czy dwa punkty mogą być głosowane razem. Następnie poprosił radcę o opinię, czy Rada może dokonać reasumpcji głosowania. 5

6 Lech Pisarenko Radca Prawny UM Wyjaśnił, że Rada zawsze może przeprowadzić reasumpcję głosowania, ponieważ jest jeszcze przed przyjęciem porządku. Maciej Borysewicz radny Zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie wniosku radnego Zaremby o reasumpcję głosowania dot. pkt-u 10. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Poddał pod głosowanie wnioski o reasumpcję głosowania. Jako pierwszy poddał pod głosowanie wniosek radnego Zaremby o reasumpcje głosowania nad pktem 11. Rada, 10 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących wniosek przyjęła. Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Borysewicza. Rada, 11 głosami za, przy 10 głosach przeciw i 1 głosem wstrzymującym wniosek przyjęła. Poddał pod głosowanie wniosek- kto jest za zdjęciem pkt-u 11. Rada, w wyniku głosowania 8 głosami za, przy 13 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym nie przyjęła wniosku, a tym samym pozostawiła pkt 11 w porządku obrad. Poddał pod głosowanie kto jest za zdjęciem pkt-u 10. Rada, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy 9 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących odrzuciła wniosek, pozostawiając pkt 10 w porządku obrad. Następnie Rada 22 głosami za jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży. 2. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2010 r. 3. Analiza na lokalnym rynku pracy, na obszarze miasta Łomży w 2009 roku i prognozy na 2010 r. 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście w 2009 roku na podstawie: - Informacji Komendy Miejskiej Policji - Informacji Państwowej Straży Pożarnej - Sprawozdania Straży Miejskiej Łomży 5. Informacja Komendanta Komendy Miejskiej Policji i Komendanta Straży Miejskiej w Łomży na temat kontroli porządku w obszarze dworca autobusowego PKS w Łomży oraz informacja nt kształtowania się na terenie miasta przestępstw nielegalnego handlu alkoholem i papierosami ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnego handlu na terenie byłego dworca PKP. 6. Informacja nt wpływu na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego działających w pobliżu i na terenie Łomży ośrodków dla uchodźców 7. Analiza funkcjonowania MPEC oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej. 6

7 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Ks. Anny. 11. Podjęcie uchwał: a) zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów, b) zmieniającej uchwałę w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Łomży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Łomży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Łomży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury. 14. Powołanie Komisji ds. opracowania zasad przyznawania dotacji klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 448/LXVIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Łomży. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa doręczonego dnia 25 lutego 2010 r. 21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana Ciborowskiego. 22. Sprawozdanie Komisji Doraźnej do Zbadania Przebiegu Remontu i Modernizacji Basenu przy ul. Niemcewicza w Łomży. 23. Informacja o realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej za 2009 rok. 24. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2009 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok. 25. Informacja z zakresu realizacji polityki społecznej miasta w 2009 roku. 7

8 26. Informacja nt. współpracy Prezydenta Miasta Łomży z Radą w sprawie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w 2009 roku. 27. Analiza zadłużenia miasta oraz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. 28. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady. 29. Interpelacje i zapytania. 30. Sprawy różne. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Udzielił głosu Posłowi na Sejm RP Lech Kołakowski Poseł na Sejm RP Zabierając głos zwrócił się do Wysokiej Rady z prośbą o podjęcie uchwały wspierającej lokalizację trasy kolejowej RAIL Baltica przez Łomżę. Dodał, że w związku z przedstawionymi dwoma wariantami, które biegną przez Białystok z tym, że jeden biegnie przez Ełk, drugi przez Sokółkę i oba zmierzają do Suwałk i granic państwa, chciałby zaproponować inny wariant, aby pierwszy europejski korytarz transportowy kolejowy i drogowy przebiegały obok siebie na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej poprzez Łomżę, Grajewo i Ełk. Wyjaśnił, że wynika to z tego, że proponowany przez niego wariant jest krótszy od tych dwóch oraz to, że nie koliduje środowiskowo. Zwrócił uwagę, że tamte dwa kolidują NPN i BPN. Dodał, że chce przypomnieć rządowi, że obowiązują dyrektywy europejskie jak również, obowiązkiem państwa jest ochrona obszarów cennych przyrodniczo. Wychodząc temu naprzeciw, proponuje w swoim wariancie przebieg linii kolejowej z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką, Łomże, Grajewo, Ełk. Wariant ten został pozytywnie zarekomendowany pod względem ochrony środowiska przy lokalizacji Via Baltica. Na tym odcinku nie ma konfliktów środowiskowych. Dodał, że głównym czynnikami, oprócz środowiskowych, są ekonomiczne. Zauważył, że i tak przy proponowanych wariantach dwa tory musza biec obok siebie. To niech będą budowane tak, jak buduje się w Europie, czyli w nowym miejscu i takie miejsce on proponuje. Poinformował, że wraz z gronem współpracowników podjął szereg działań mających na celu lobbowanie wariantu łomżyńskiego. Przedstawiając te działania poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady gościli w Ostrołęce i spotkali się z samorządem. W trakcie spotkania przedstawiono im wariant alternatywny. Ostrołęka wskazuje na wariant ostrołęcko łomżyński, ale w tytule nie było zawarte miasto Łomża, co jego zdaniem jest ułomnością tego pisma. Uważa, że środowisko łomżyńskie jest skłonne poprzeć wariant przez Łomżę. Spotkali się również ze Starosta Łomżyńskim, którego poprosił o podjęcie stosownej uchwały. W ubiegłym tygodniu uczestniczyli w obradach Rady Miasta Kolna. W najbliższym czasie będzie gościć również w obradach Rady Miasta i Powiatu Ostrowi Mazowieckiej. Podkreślił, że mając na uwadze wszelkie podjęte działania w sprawie lobbowania Via Baltica przez Łomże, zaproponował podjęcie podobnej ścieżki, jak w tamtym przypadku, gdzie odniesiono sukces. Dodał, że ma kontakt z ekologami, a w tej chwili zabiega u samorządowców byłego województwa łomżyńskiego i ostrołęckiego o podjęcie stosownych uchwał, popierających jego wariant, czy tez wariant miasta Ostrołęki. Poprosił więc Radę, aby na następnej sesji Rada Miejska również taką uchwałę podjęła. Przekazał następnie kopie interpelacji, jakie złożył na ręce Premiera i Ministra Środowiska. Chciałby ponadto, aby podjęta uchwała została przekazana 8

9 Ministrowi Infrastruktury, Ministrowi Ochrony Środowiska, Dyrekcji PKP oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz firmie Scot Willson jak również jemu. Jeżeli chodzi o zadane pytanie przez mieszkańców, gdzie dworzec PKP, to widziałby dworzec na planowanej obwodnicy Łomży przy Kupiskach. Następnie zaprosił radnych do Sejmu. Złożył również świąteczne życzenia. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Udzielił głosu przedstawicielowi ŁKS. Jerzy Kierażyński ŁKS Zaprosił na mecz piłki nożnej Łomża Białoruś juniorów, który odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2010 roku. Ad. 1 Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Poprosił o uwagi do protokołu z obrad LVII sesji. Radni nie zgłosili uwag i w wyniku głosowania 20 głosami za jednogłośnie przyjęli protokół z obrad LVII sesji. Ad. 2 Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Poprosił o uwagi do Informacji o pracy Prezydenta Miasta w miesiącu lutym 2010 r. Jan Kleczyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zabierając głos nawiązał do zarządzenia nr 247 w kontekście uzgodnień z rodzicami oraz w kontekście wniosku, który skierowała Komisja Rewizyjna, aby uwzględnić pewne rzeczy i aby nie było tak, jak stało się w innej sprawie t. pobytu dzieci w DPS, gdzie jest już decyzja WSA, korzystna dla rodziców. Zwrócił się z zapytaniem, czy będzie nowe zarządzenie w związku z tym, że Prezydent stwierdził, że należy liczyć się tym, iż będzie następna sprawa w sądzie. Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono. Ad. 3 Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że na sesji obecny jest Dyrektor PUP. Zwrócił się z zapytaniem, czy radni życzą sobie, aby dyrektor przybliżył temat. Radni nie wyrazili takiej woli. W związku z powyższym rozpoczęto od opinii Komisji. 9

10 Pan Paweł Borkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego Przedstawił opinię Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego ( w załączeniu ). Zabierając następnie głos w dyskusji stwierdził, że z przedstawionych danych chciałby poruszyć problem stale bezrobotnych. Przypomniał, że apelował o ściślejszą współpracę pomiędzy MOPS, a PUP. Ponowił swój apel, ponieważ wykazany procent stale bezrobotnych to czysta patologia, z którą trzeba walczyć. Jako drobny przedsiębiorca również to odczuwa i ma przykłady takiej patologii. Poprosił, aby zwrócić na to szczególną uwagę. Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Podziękował Dyrektorowi PUP. Złożył następnie życzenia świąteczne życząc jednocześnie sukcesów w pracy w zwalczaniu bezrobocia. Mieczysław Bieniek Dyrektor PUP Ad. 4 Dziękując, złożył również życzenia świąteczne. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Zaproponował, aby rozpocząć punkt od przedstawienia opinii Komisji. Edyta Śledziewska - Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Przedstawiła opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (w załączeniu). Dodał, że wnioski skierowane do Prezydenta są wynikiem zgłoszeń PSP, ponieważ w chwili obecnej jest uniemożliwiony wjazd straży na ul. Długą, czy tez ul. Pocztarską. Wyjaśniła, że kolejna sprawa dotyczy targowiska i podjęcia wspólnych działań przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Miejską Policji i Straż Pożarną w celu kontroli targowiska pod katem bezpieczeństwa sprzedających i kupujących. Zwrócono uwagę na zły stan nawierzchni, stoiska handlowe, które przykryte są byle jakim materiałem, często folią, papą. Należy sprawdzić, czy nie grozi to niebezpieczeństwem. Dodała, że na posiedzeniu Komisji było obecni przedstawiciele policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Maja przygotowaną prezentację i jeżeli radni widzą taka potrzebę, to zostanie to przedstawione. Rada nie wyraziła woli prezentacji. Pani Alicja Bandzul Przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Zabierając głos w dyskusji zwróciła się do Komendanta Straży Pożarnej. Przypomniała, że zwróciła się swego czasu do Komendanta z wnioskiem o sprawdzenie zasad bezpieczeństwa p.poż. na Osiedlu Maria, ponieważ brak tam jest 10

11 wjazdu dla służb ratowniczych. Ulice są nieprzejezdne i nie można dojechać do wielu budynków. Odpowiedzi nie otrzymała. Poprosiła więc o informację, czy taka kontrola została przeprowadzona. Jeżeli nie, to kiedy zostanie przeprowadzona i kiedy otrzyma odpowiedź na wniosek złożony rok temu, ponieważ chciałaby z odpowiedzią zapoznać mieszkańców osiedla. Jan Chludziński KM PSP w Łomży Odpowiadając radnej wyjaśnił, że taka inspekcja odbyła się na Osiedlu Maria oraz innych osiedlach. Osiedle Maria nie różni się niczym, od osiedli mieszkaniowych i nie obowiązują tam żadne szczegółowe przepisy. Jeżeli samochody są zaparkowane ma ulicy zarówno na osiedlu domków jednorodzinnych, jak i na osiedlach spółdzielczych, to one przeszkadzają straży w takim samym stopniu. Specjalne dojazdy obowiązują wyłącznie do budynków powyżej 12 metrów wysokości. Jeżeli chodzi o Osiedle Maria, to możliwość manewrowania pojazdami straży pożarnej jest dobra i jeżdżą tam oczywiście pod warunkiem, że nie będą tam parkowane samochody bezpośrednio na ulicy, co zdarza się w całym mieście. Pani Alicja Bandzul Przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Odnosząc się do wypowiedzi Komendanta stwierdziła, że po informacji, którą teraz przekazał Komendant stwierdza, że takiej wizji nie było. Wyjaśniła, że nie miała na myśli wąskich ulic i zaparkowanych samochodów. Jest tam jej zdaniem inny problem. Otóż w ciągach ulic porobione są ogródki, ulice są ślepe i nie ma dojazdu do wielu budynków. Są wnioski mieszkańców w tej kwestii i taki problem występuje. Pani Agata Gołaszewska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Podziękowała Komendantowi Policji, Komendantowi Straży Pożarnej i Komendantowi Straży Miejskiej za tak dobrze przygotowane materiały. Dodała, że na podstawie tych materiałów mogła zauważyć, iż wszystkie te jednostki prowadzą działania profilaktyczne, prewencyjne w szkołach, za co podziękowała. Stwierdziła, że jest to bardzo potrzebne dzieciom i młodzieży. Zagospodarowanie czasu powoduje, że mniej jest patologii, czy też wybryków. Stwierdziła następnie, że daje się zauważyć, iż ilość patroli zarówno straży miejskiej, jak i policji jest zdecydowanie większa. Przypomniała, że rok temu zgłaszała, aby na terenie miasta zwiększyła się ilość patroli i tak się stało. Jest więcej patroli w ciąga dnia i wieczorem. Dodała, że jest to bardzo ważne i za to również podziękowała. Maciej Głaz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wracając do tematu ul. Długiej zgodził się, że słupki utrudniają dotarcie. Zwrócił uwagę, że tam są sklepy i należałoby, jeżeli nie ma możliwości dojazdu z przodu doprowadzić do tego, aby była możliwość dojazdu od tyłu. Jako przykład podał dwa sklepy PSS, gdzie nie może dojechać żaden samochód dostawczy, ciężarowy. Wskazana droga prowadzi przez bramę, przez którą nie dojedzie żaden samochód. Poprosił, aby zwrócić uwagę na to i wykonań odcinek, gdzie będzie 11

12 możliwy ruch dwukierunkowy na drodze jednokierunkowej, aby była możliwość dojazdu od ul. Krótkiej. Bogumiła Olbryś radna Zabierając głos podziękowała za dobrą współpracę z placówkami oświatowymi. Zwróciła uwagę, że młodzież w związku z tym, że nie może palić na terenie szkoły, pali papierosy poza szkołą, co z kolei przeszkadza mieszkańcom sąsiadujących ze szkołami bloków. Poprosiła o informację, czy policja i straż miejska posiadają jakieś narzędzia, aby ten proceder zniwelować. Zbigniew Lipski radny Odnosząc się do wypowiedzi radnej Olbryś zauważył, że to od szkoły powinno wyjść to, o czym mówi radna, ponieważ to grono nauczycielskie powinno wspomóc takie organa jak policja, straż miejska i od czasu do czasu dobrze by było, aby nauczyciele wyszli z budynku i sprawdzili co młodzież robi, gdzie przebywa, gdzie zaopatruje się w piwo i papierosy. To szkoła powinna mieć informację i od razu interweniować a policja i straż miejska powinny tylko wesprzeć te działania. Następnie poprosił przedstawiciela policji o odpowiedź na pewne pytania. Wyjaśnił, że mieszkańcy zwrócili się do niego z problemem, że policja nie chce, czy też nieskutecznie interweniuje na osiedlach spółdzielni mieszkaniowej, zasłaniając się przepisami. Konkretnie chodzi o parkowanie samochodów na ciągach pieszych. Ustawiane są znaki, są wolne miejsca parkingowe, a z przyzwyczajenia kierowcy stawiają samochody na ciągach pieszych. Kiedy mieszkańcy interweniują, wówczas policja odpowiada, że mieszkańcy mogą zwrócić uwagę, ale nie mogą interweniować. Wyjaśnił, że wydał polecenie dozorowi, aby odnotowywali fakty takich odpowiedzi. Jego zdaniem jest niedopuszczalne, aby takie organa jak policja, czy straż miejska nie mogły interweniować, gdy jest ustawiony znak. Bogumiła Olbryś radna Odnosząc się do wypowiedzi radnego Lipskiego wyjaśniła, że rady pedagogiczne w tej kwestii robią bardzo dużo. Po to są pedagodzy, aby z odpowiednimi służbami pewne kwestie wypracować. Dodała, że dziwi się temu, co mówi radny Lipski, ponieważ na tym osiedlu jest monitoring. Uważała, że na tym osiedlu nie ma żadnych problemów. Dzięki monitoringowi mogłaby być monitorowana kwestia palenia. Zbigniew Lipski radny Odnosząc się do wypowiedzi radnej Olbryś stwierdził, że po wypowiedzi radnej, wszyscy obecni ustalili, że posiada ona wykształcenie pedagogiczne. Jeżeli zaś chodzi o metody współpracy, to uważa, że radna nie będzie uczyła jego. Uważa, że gdyby radna miała tak wypracowane metody, jak on, współpracę z funkcjonującymi na osiedlu szkołami i policja, to nie podnosiłaby tego tematu. Podjął temat dlatego, aby radna skorzystała z jego doświadczenia zawodowego. Ponadto gdyby rada zapytała go na Komisji, wówczas odpowiedziałby jak współpracuje się z takimi organami jak policja, straż miejska, szkoły. 12

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia pn. Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego /druk nr 111, 111B/ /druk nr 110, 110A/

przedsięwzięcia pn. Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego /druk nr 111, 111B/ /druk nr 110, 110A/ Protokół nr X/15 z obrad X nadzwyczajnej sesji, które odbyły się dnia 3 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży Na ogólną liczbę 23 radnych w obradach sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Protokół Nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 maja 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Rewizyjna obradowała

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 2 lutego 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.10 21.25 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 05.05.2010 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 05.05.2010r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie, które odbyło się w dniu 21.05.2012r., w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r.

Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Ad.1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc powitał Burmistrza Pana Bartosza Romowicza,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Cieśla.

Protokół Nr 12/15. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Cieśla. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 14.12.2015r. o godz.14.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności. Komisję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według załączonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR VII/2015 Z SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 roku (sala konferencyjna Rady i Zarządu Dzielnicy X ul. Inicjatywy Lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/IX/2014 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 24 września 2014 r.

Protokół nr 91/IX/2014 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 24 września 2014 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych oraz zaproszeni goście. - 10 radnych - 9 radnych Protokół nr 91/IX/2014 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r.

Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. DPr-BRM-II.0012.9.7.2015 I. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji - stan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG BRM.0012.8.13.2011.MG Protokół 13/2011 z posiedzenia Komisji Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 07.09.2011r. (godz. 15:15-18:40) Posiedzenie komisji odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015. Komisja SOPPIP obradowała w składzie:

Protokół Nr 5/2015. Komisja SOPPIP obradowała w składzie: Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 8 czerwca 2015 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 79/2010 z posiedzenia Komisji ds. Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 79/2010 z posiedzenia Komisji ds. Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 79/2010 z posiedzenia Komisji ds. Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2010 r. Obecni: 1. Stefan Mikiciuk - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo