Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. Obrady sesji w dniu 31 marca 2010 r. rozpoczęto o godz , a przerwano o godz Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 7 kwietnia 2010 r. uczestniczyło 22 radnych, co stanowi 95,6 % ogółu radnych. Obrady sesji w dniu 7 kwietnia 2010 r. wznowiono o godz , a zakończono o godz W obradach nie uczestniczył radny Krzysztof Sychowicz Ponadto w obradach sesji uczestniczyły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Otworzył obrady sesji i po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie poprosił o uwagi do porządku obrad (w załączeniu). Następnie Rada minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego Pana Mariana Niecieckiego Przewodniczącego Rady Osiedla nr 9. Poprosił o uwagi do porządku obrad. Tadeusz Zaremba radny Wniósł o przeniesienie na następną sesję punktów 10 i 11 dot. scalenia gruntów. Uzasadniając wyjaśnił, że w kosztach, które miasto będzie musiało ponieść, pojawia się kwota ok. 10 mln. zł. W związku z tym zaproponował, aby do następnej sesji uzupełnić WPI o odpowiednie zapisy, aby te środki nie były wirtualne, a wręcz było wskazane źródło finansowania. Przełożenie tych dwóch punktów, jego zdaniem, nie oddali procedury, a Rada uniknie niezręcznej sytuacji, że uchwala coś, nie wskazując źródła finansowania. Agata Gołaszewska - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu W imieniu Komisji Edukacji wniosła o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 17 w zaproponowanym brzmieniu, a wprowadzenie w to miejsce punktu w brzmieniu: Powołanie Komisji ds. opracowania zasad przyznawania dotacji klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (wniosek w załączeniu). 1

2 Pan Janusz Nowakowski Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 14 z jednoczesnym wnioskiem do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie działań informacyjnych, które wyjaśnią mieszkańcom wszystkie wątpliwości dotyczące realizacji biogazowni rolniczej w Łomży przy ul. Poligonowej ( wniosek w załączeniu). Piotr Grabani Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta W imieniu Komisji Finansów wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 15 (wniosek w załączeniu). Pan Paweł Borkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego Zgłosił przeciwny wniosek do wniosku radnego Zaremby. Zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym uchwaliła 6-7 planów zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że jest kilkanaście planów, które wiszą, ponieważ mieszkańcy nie przystąpili do scalenia.. O ile w tym przypadku jest grupa właścicieli, która przekroczyła 50 % zgodnie z ustawą i zadecydowała o scaleniu. Wystąpiła z tym do Rady, a obowiązkiem Rady jest jak najszybciej przystąpić do scalenia i nie hamować inicjatywy społecznej. Są pewne, pojedyncze niezgodności, ale obowiązkiem Rady jest nie hamowanie inicjatywy mieszkańców. Wyjaśnił, że z tego, co mówił inż. Jabłonowski, zgodnie z jego przewidywaniami scalenie będzie trwało 1,5 roku. Nie ta Rada więc będzie decydowała o pieniądzach. Dodał, że na wnioski rady scaleniowej, Rada podejmuje uchwałę co dalej z tym zrobić. Jeszcze raz podkreślił, że nie można blokować inicjatywy właścicieli. Rada może wyasygnować środki dopiero, gdy scalenie dojdzie do skutku. Tadeusz Zaremba radny Zwrócił uwagę, że wnioskował nie o oddalenie, ale przełożenie na następną sesję. Odnosząc się do stwierdzenia radnego Borkowskiego, że to nie ta Rada będzie decydowała o pieniądzach stwierdził, że tym bardziej nie daje to moralnego prawa, aby cos robić, nie dając załącznika projekcji w WPI. Zauważył, że ustawa mówi wyraźnie, podejmuje się uchwałę wskazując źródła finansowania. Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Wniósł o uzupełnienie pkt-u 9 dot. autopoprawkę w związku z zaleceniem RIO. zmian w budżecie miasta o drugą Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Zwrócił uwagę, że jest to autopoprawka i będzie omawiana w pkt-e 9. Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Wyjaśnił, że chodzi o to, aby autopoprawkę zaopiniowała Komisja Finansów. 2

3 Krzysztof Choiński Z-ca Prezydenta Miasta Wniósł o utrzymanie pkt-u 17. Zwrócił uwagę, że jest końcówka kwartału i trzeba być świadomym, że kluby nie otrzymają pieniędzy. Nie podjęcie uchwały spowoduje zastój w klubach związany z realizacją ich zamierzeń. Alicja Konopka radna Odnosząc się do wniosku Komisji Edukacji wyjaśniła, że na posiedzeniu Komisji ustalono, że lepiej opracować zdrowsze zasady podziału, niż ciągnąć bez końca spory, aby te nie małe środki zostały podzielone w sposób sprawiedliwy i bez sporów na sesji. Uważa, że nic się nie stanie, jeśli klubu otrzymają środki w następnym miesiącu. Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Odnosząc się do wypowiedzi radnego Zaremby, zwrócił uwagę, że Rada podejmuje uchwały odnośnie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w tym przypadku rejonu Osiedla Wschód oraz kolonii D. Potwierdzając wypowiedź radnego Borkowskiego stwierdził, że proces opracowania całej koncepcji scalenia będzie trwał w granicach 1,5 2 lat. Jeżeli uda się podpisać wszelkie ugody i scalenie wprowadzić w życie, to należy pamiętać, że Rada Miejska ma 10 lat, aby wprowadzić cały element finansowy. Nie wie więc, czy przełożenie tego tematu na miesiąc, czy dwa cos spowoduje. W budżecie wpisane są środki na wszelkie sprawy związane z procedurą tj. szacowanie nieruchomości, wszelkiego rodzaju opinie i na to są zapisane środki finansowe. Później, jeżeli zostanie przyjęty cały proces scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania, wówczas Rada będzie uchwalała całą procedurę wprowadzania tych elementów. Dlatego też ta Rada i następna maja pewne możliwości wydłużenia w czasie wszelkich procedur. Podjęcie uchwały w chwili obecnej nie powoduje, że trzeba scalenia obligatoryjnie wpisać do WPI. Marcin Sroczyński Z-ca Prezydenta Miasta Odnosząc się do wniosku w sprawie zdjęcia pkt-u 14 wyjaśnił, że chodzi o teren przy ul. Poligonowej i Mała Kraska, który miasto miałoby zbyć i ewentualnie, po wypełnieniu wszelkich formalności, mogłaby tam być zrealizowana biogazownia rolnicza. Dodał, że nie wie jakie działania informacyjne, zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, miałby przeprowadzić Prezydent w tym zakresie szczególnie, że cały proces budowy przedsięwzięć mogących oddziaływać, bądź oddziaływujących na środowisko musi być poprzedzony pełna informacja dla wszystkich osób zainteresowanych, czy osób, na które taka inwestycja może oddziaływać. Zgodnie z tymi założeniami i rozpoczętymi działaniami, inwestycja ta ma spowodować nie pogorszenie jakości życia mieszkańców, ale poprawę jakości życia mieszkańców. Jest tu mowa o sytuacji, gdzie jest zbiornik retencyjny, z którego unosi się smród. Jest możliwość zrealizowania tam inwestycji, która bezpośrednio będzie miała wpływ na to, że ten smród będzie obniżony. Jego zdaniem są to działania jakby najbardziej właściwe dla miasta i mieszkańców tam zamieszkujących. Dodał, że aby takie przedsięwzięcie mogło być zrealizowane, konieczne jest wykonanie pełnego raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie pełnych 3

4 konsultacji społecznych i dopiero Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdzi, czy ta inwestycja może w sposób negatywny oddziaływać na środowisko. Jeżeli tak stwierdzi, to z pewnością nie dojdzie do realizacji biogazowni. Dodał, że gdyby chodziło o działkę prywatną, ani Rada Miejska, ani Prezydent nie mógłby wypowiadać się w kwestii, czy może inwestycja powstać, czy nie. Jeżeli spełniałaby wszelkie kryteria i uzyskałaby pozytywna opinie RDOŚ, to nic nie stałoby na przeszkodzie, aby taka inwestycja mogła być realizowana. Dodał, że PPS posiada zgodę i pozwolenie na budowę zakładu wytwarzania bioetanolu, a jest to instalacja niczym nie różniąca się od biogazowni. Wyjaśnił, że to również jest przy ul. Mała Kraska, Poligonowej i Poznańskiej. Podkreślił, że inwestycja, która mogłaby tam powstać, doprowadziłaby do ograniczenia negatywnych skutków zbiornika retencyjnego, redukcji odpadów spożywczych w mieście. Wyjaśnił, że podczas wizyty, organizowanej przez Urząd Marszałkowski, mógł być pod Zamościem i obejrzeć biogazownie. Z pełną odpowiedzialnością może powiedzieć, że założenia, które podjęli na podstawie posiadanej wiedzy są właściwe. Biogazownia z pewnością wpłynie na obniżenie emisji odorów w tym miejscu. Dodał, że nie wyobraża sobie, żeby podejmować działania, które mogłyby mieć negatywny wpływ na mieszkańców. Uważa, że należy dalej procedować kwestię zbycia tej działki, ewentualnie ustalić zasady dotyczące kwestii jasnego określenia skąd odpad istniejący ma być przetwarzany. Podkreślił, że biogazownia nie wytwarza odpadów, ale przetwarza odpady już istniejące. Idealna sytuacja jest taka, jak na Małej Krasce, że tern odpad już się tam znajduje. Tadeusz Zaremba radny Zwrócił uwagę, że wniosek został jednoznacznie sformułowany, że trzeba zrobić szkolenie, wyjaśnić, czy też zabrać na wycieczkę mieszkańców, którzy Pisza protesty, a nie uświadamianie radnych. Wniosek Komisji jest przemyślany. Nie jest przeciwny, prosi tylko Prezydenta, aby rozmawiał z mieszkańcami. Pan Janusz Nowakowski Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że Komisja nie jest przeciwna tej inwestycji z założenia. Komisji jest tylko zdania, że te informacje, które w pewien sposób docierają do radnych, powinny być przekazane mieszkańcom bezpośrednio zainteresowanym tym przedsięwzięciem. To, że mieszkańcy są zainteresowani, wszyscy dobrze o tym wiedzą. Ratusz posiada doświadczenie jak takie informacje przekazać mieszkańcom. Uważa, że nie powinno być z tym problemów. Uważa też, że jest to sprawa najważniejsza, aby przekonać mieszkańców, którzy będą dotknięci oddziaływaniem biogazowni do tego, o czym mówi Prezydent. Marcin Sroczyński Z-ca Prezydenta Miasta Stwierdził, że w tej chwili zrozumiał intencje Komisji. Krzysztof Sychowicz radny Zabierając głos odnośnie odpadów, które już tam są wyjaśnił, że w dniu wczorajszym rozmawiał z Prezesem PPS, który jednoznacznie stwierdził, że nie ma 4

5 żadnych porozumień, żadnych umów, listów intencyjnych, co do przekazywania odpadów. Poza tym Pan Prezes stwierdził, że ma własne plany inwestycyjne i rozwojowe, które nie uwzględniają tego typu zakładu w jego sąsiedztwie. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki: 1. Zdjęcie z porządku obrad pkt-u 10 za 1-, przeciw 9, wstrz.- 2 poprawka odrzucona. 2. Zdjęcie pkt-u 11 za 13, przeciw 9, wstrz. 0 poprawka przyjęta. 3. Zdjęcie pkt-u 17 za 14, przeciw 2, wstrz. 5 poprawka przyjęta. 4. Wprowadzenie w miejsce pkt-u 17 punkt w brzmieniu: Powołanie Komisji ds. opracowania zasad przyznawania dotacji klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - za 16, przeciw 0, wstrz. - 5 poprawka przyjęta. 5. Zdjęcie pkt-u 14 za 18, przeciw 1, wstrz. 3 poprawka przyjęta. 6. Zdjęcie pkt-u 15 za - 22 jednogłośnie poprawka przyjęta. Tadeusz Zaremba radny Wobec tego, że Rada podjęła decyzję o przyjęciu uchwały w sprawie scalenia jednego terenu, to należy podjąć uchwałę w przypadku również drugiego terenu. Jego wniosek był logiczny, aby odłożyć oba punkty na następna sesję, przygotować projekt finansowy w WPI. W związku z powyższym wniósł o reasumpcję głosowania nad pkt-em 11. Maciej Borysewicz radny Poprosił, aby Przewodniczący RM zasięgnął opinii radcy prawnego, czy takie głosowanie jest uprawnione i może nastąpić w tym momencie. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej W związku z tym, że na Sali nie ma radcy prawnego zwrócił uwagę Prezydentowi, że obowiązkiem radcy jest obecność na sesji cały czas. Tadeusz Zaremba radny Zabierając ponownie głos zwrócił uwagę, że decyzja Przewodniczącego o tym, aby oddzielnie głosować nad zdjęciem punktu 10 i 11 doprowadziła do takiej sytuacji. Podkreślił, że nie jest przeciwny scaleniom. Dodał, że chce, aby przeprowadzić ponowne głosowanie, ponieważ uważa, że skoro będzie procedowana jedna uchwała, to powinna być procedowana druga. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Wyjaśnił, że poddał każdy punkt oddzielnie pod głosowanie, ponieważ miał wątpliwości, czy dwa punkty mogą być głosowane razem. Następnie poprosił radcę o opinię, czy Rada może dokonać reasumpcji głosowania. 5

6 Lech Pisarenko Radca Prawny UM Wyjaśnił, że Rada zawsze może przeprowadzić reasumpcję głosowania, ponieważ jest jeszcze przed przyjęciem porządku. Maciej Borysewicz radny Zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie wniosku radnego Zaremby o reasumpcję głosowania dot. pkt-u 10. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Poddał pod głosowanie wnioski o reasumpcję głosowania. Jako pierwszy poddał pod głosowanie wniosek radnego Zaremby o reasumpcje głosowania nad pktem 11. Rada, 10 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących wniosek przyjęła. Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Borysewicza. Rada, 11 głosami za, przy 10 głosach przeciw i 1 głosem wstrzymującym wniosek przyjęła. Poddał pod głosowanie wniosek- kto jest za zdjęciem pkt-u 11. Rada, w wyniku głosowania 8 głosami za, przy 13 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym nie przyjęła wniosku, a tym samym pozostawiła pkt 11 w porządku obrad. Poddał pod głosowanie kto jest za zdjęciem pkt-u 10. Rada, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy 9 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących odrzuciła wniosek, pozostawiając pkt 10 w porządku obrad. Następnie Rada 22 głosami za jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży. 2. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2010 r. 3. Analiza na lokalnym rynku pracy, na obszarze miasta Łomży w 2009 roku i prognozy na 2010 r. 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście w 2009 roku na podstawie: - Informacji Komendy Miejskiej Policji - Informacji Państwowej Straży Pożarnej - Sprawozdania Straży Miejskiej Łomży 5. Informacja Komendanta Komendy Miejskiej Policji i Komendanta Straży Miejskiej w Łomży na temat kontroli porządku w obszarze dworca autobusowego PKS w Łomży oraz informacja nt kształtowania się na terenie miasta przestępstw nielegalnego handlu alkoholem i papierosami ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnego handlu na terenie byłego dworca PKP. 6. Informacja nt wpływu na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego działających w pobliżu i na terenie Łomży ośrodków dla uchodźców 7. Analiza funkcjonowania MPEC oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej. 6

7 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Ks. Anny. 11. Podjęcie uchwał: a) zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów, b) zmieniającej uchwałę w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Łomży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Łomży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Łomży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury. 14. Powołanie Komisji ds. opracowania zasad przyznawania dotacji klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 448/LXVIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Łomży. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa doręczonego dnia 25 lutego 2010 r. 21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana Ciborowskiego. 22. Sprawozdanie Komisji Doraźnej do Zbadania Przebiegu Remontu i Modernizacji Basenu przy ul. Niemcewicza w Łomży. 23. Informacja o realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej za 2009 rok. 24. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2009 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok. 25. Informacja z zakresu realizacji polityki społecznej miasta w 2009 roku. 7

8 26. Informacja nt. współpracy Prezydenta Miasta Łomży z Radą w sprawie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w 2009 roku. 27. Analiza zadłużenia miasta oraz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. 28. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady. 29. Interpelacje i zapytania. 30. Sprawy różne. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Udzielił głosu Posłowi na Sejm RP Lech Kołakowski Poseł na Sejm RP Zabierając głos zwrócił się do Wysokiej Rady z prośbą o podjęcie uchwały wspierającej lokalizację trasy kolejowej RAIL Baltica przez Łomżę. Dodał, że w związku z przedstawionymi dwoma wariantami, które biegną przez Białystok z tym, że jeden biegnie przez Ełk, drugi przez Sokółkę i oba zmierzają do Suwałk i granic państwa, chciałby zaproponować inny wariant, aby pierwszy europejski korytarz transportowy kolejowy i drogowy przebiegały obok siebie na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej poprzez Łomżę, Grajewo i Ełk. Wyjaśnił, że wynika to z tego, że proponowany przez niego wariant jest krótszy od tych dwóch oraz to, że nie koliduje środowiskowo. Zwrócił uwagę, że tamte dwa kolidują NPN i BPN. Dodał, że chce przypomnieć rządowi, że obowiązują dyrektywy europejskie jak również, obowiązkiem państwa jest ochrona obszarów cennych przyrodniczo. Wychodząc temu naprzeciw, proponuje w swoim wariancie przebieg linii kolejowej z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką, Łomże, Grajewo, Ełk. Wariant ten został pozytywnie zarekomendowany pod względem ochrony środowiska przy lokalizacji Via Baltica. Na tym odcinku nie ma konfliktów środowiskowych. Dodał, że głównym czynnikami, oprócz środowiskowych, są ekonomiczne. Zauważył, że i tak przy proponowanych wariantach dwa tory musza biec obok siebie. To niech będą budowane tak, jak buduje się w Europie, czyli w nowym miejscu i takie miejsce on proponuje. Poinformował, że wraz z gronem współpracowników podjął szereg działań mających na celu lobbowanie wariantu łomżyńskiego. Przedstawiając te działania poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady gościli w Ostrołęce i spotkali się z samorządem. W trakcie spotkania przedstawiono im wariant alternatywny. Ostrołęka wskazuje na wariant ostrołęcko łomżyński, ale w tytule nie było zawarte miasto Łomża, co jego zdaniem jest ułomnością tego pisma. Uważa, że środowisko łomżyńskie jest skłonne poprzeć wariant przez Łomżę. Spotkali się również ze Starosta Łomżyńskim, którego poprosił o podjęcie stosownej uchwały. W ubiegłym tygodniu uczestniczyli w obradach Rady Miasta Kolna. W najbliższym czasie będzie gościć również w obradach Rady Miasta i Powiatu Ostrowi Mazowieckiej. Podkreślił, że mając na uwadze wszelkie podjęte działania w sprawie lobbowania Via Baltica przez Łomże, zaproponował podjęcie podobnej ścieżki, jak w tamtym przypadku, gdzie odniesiono sukces. Dodał, że ma kontakt z ekologami, a w tej chwili zabiega u samorządowców byłego województwa łomżyńskiego i ostrołęckiego o podjęcie stosownych uchwał, popierających jego wariant, czy tez wariant miasta Ostrołęki. Poprosił więc Radę, aby na następnej sesji Rada Miejska również taką uchwałę podjęła. Przekazał następnie kopie interpelacji, jakie złożył na ręce Premiera i Ministra Środowiska. Chciałby ponadto, aby podjęta uchwała została przekazana 8

9 Ministrowi Infrastruktury, Ministrowi Ochrony Środowiska, Dyrekcji PKP oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz firmie Scot Willson jak również jemu. Jeżeli chodzi o zadane pytanie przez mieszkańców, gdzie dworzec PKP, to widziałby dworzec na planowanej obwodnicy Łomży przy Kupiskach. Następnie zaprosił radnych do Sejmu. Złożył również świąteczne życzenia. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Udzielił głosu przedstawicielowi ŁKS. Jerzy Kierażyński ŁKS Zaprosił na mecz piłki nożnej Łomża Białoruś juniorów, który odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2010 roku. Ad. 1 Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Poprosił o uwagi do protokołu z obrad LVII sesji. Radni nie zgłosili uwag i w wyniku głosowania 20 głosami za jednogłośnie przyjęli protokół z obrad LVII sesji. Ad. 2 Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Poprosił o uwagi do Informacji o pracy Prezydenta Miasta w miesiącu lutym 2010 r. Jan Kleczyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zabierając głos nawiązał do zarządzenia nr 247 w kontekście uzgodnień z rodzicami oraz w kontekście wniosku, który skierowała Komisja Rewizyjna, aby uwzględnić pewne rzeczy i aby nie było tak, jak stało się w innej sprawie t. pobytu dzieci w DPS, gdzie jest już decyzja WSA, korzystna dla rodziców. Zwrócił się z zapytaniem, czy będzie nowe zarządzenie w związku z tym, że Prezydent stwierdził, że należy liczyć się tym, iż będzie następna sprawa w sądzie. Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono. Ad. 3 Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że na sesji obecny jest Dyrektor PUP. Zwrócił się z zapytaniem, czy radni życzą sobie, aby dyrektor przybliżył temat. Radni nie wyrazili takiej woli. W związku z powyższym rozpoczęto od opinii Komisji. 9

10 Pan Paweł Borkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego Przedstawił opinię Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego ( w załączeniu ). Zabierając następnie głos w dyskusji stwierdził, że z przedstawionych danych chciałby poruszyć problem stale bezrobotnych. Przypomniał, że apelował o ściślejszą współpracę pomiędzy MOPS, a PUP. Ponowił swój apel, ponieważ wykazany procent stale bezrobotnych to czysta patologia, z którą trzeba walczyć. Jako drobny przedsiębiorca również to odczuwa i ma przykłady takiej patologii. Poprosił, aby zwrócić na to szczególną uwagę. Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Podziękował Dyrektorowi PUP. Złożył następnie życzenia świąteczne życząc jednocześnie sukcesów w pracy w zwalczaniu bezrobocia. Mieczysław Bieniek Dyrektor PUP Ad. 4 Dziękując, złożył również życzenia świąteczne. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Zaproponował, aby rozpocząć punkt od przedstawienia opinii Komisji. Edyta Śledziewska - Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Przedstawiła opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (w załączeniu). Dodał, że wnioski skierowane do Prezydenta są wynikiem zgłoszeń PSP, ponieważ w chwili obecnej jest uniemożliwiony wjazd straży na ul. Długą, czy tez ul. Pocztarską. Wyjaśniła, że kolejna sprawa dotyczy targowiska i podjęcia wspólnych działań przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Miejską Policji i Straż Pożarną w celu kontroli targowiska pod katem bezpieczeństwa sprzedających i kupujących. Zwrócono uwagę na zły stan nawierzchni, stoiska handlowe, które przykryte są byle jakim materiałem, często folią, papą. Należy sprawdzić, czy nie grozi to niebezpieczeństwem. Dodała, że na posiedzeniu Komisji było obecni przedstawiciele policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Maja przygotowaną prezentację i jeżeli radni widzą taka potrzebę, to zostanie to przedstawione. Rada nie wyraziła woli prezentacji. Pani Alicja Bandzul Przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Zabierając głos w dyskusji zwróciła się do Komendanta Straży Pożarnej. Przypomniała, że zwróciła się swego czasu do Komendanta z wnioskiem o sprawdzenie zasad bezpieczeństwa p.poż. na Osiedlu Maria, ponieważ brak tam jest 10

11 wjazdu dla służb ratowniczych. Ulice są nieprzejezdne i nie można dojechać do wielu budynków. Odpowiedzi nie otrzymała. Poprosiła więc o informację, czy taka kontrola została przeprowadzona. Jeżeli nie, to kiedy zostanie przeprowadzona i kiedy otrzyma odpowiedź na wniosek złożony rok temu, ponieważ chciałaby z odpowiedzią zapoznać mieszkańców osiedla. Jan Chludziński KM PSP w Łomży Odpowiadając radnej wyjaśnił, że taka inspekcja odbyła się na Osiedlu Maria oraz innych osiedlach. Osiedle Maria nie różni się niczym, od osiedli mieszkaniowych i nie obowiązują tam żadne szczegółowe przepisy. Jeżeli samochody są zaparkowane ma ulicy zarówno na osiedlu domków jednorodzinnych, jak i na osiedlach spółdzielczych, to one przeszkadzają straży w takim samym stopniu. Specjalne dojazdy obowiązują wyłącznie do budynków powyżej 12 metrów wysokości. Jeżeli chodzi o Osiedle Maria, to możliwość manewrowania pojazdami straży pożarnej jest dobra i jeżdżą tam oczywiście pod warunkiem, że nie będą tam parkowane samochody bezpośrednio na ulicy, co zdarza się w całym mieście. Pani Alicja Bandzul Przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Odnosząc się do wypowiedzi Komendanta stwierdziła, że po informacji, którą teraz przekazał Komendant stwierdza, że takiej wizji nie było. Wyjaśniła, że nie miała na myśli wąskich ulic i zaparkowanych samochodów. Jest tam jej zdaniem inny problem. Otóż w ciągach ulic porobione są ogródki, ulice są ślepe i nie ma dojazdu do wielu budynków. Są wnioski mieszkańców w tej kwestii i taki problem występuje. Pani Agata Gołaszewska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Podziękowała Komendantowi Policji, Komendantowi Straży Pożarnej i Komendantowi Straży Miejskiej za tak dobrze przygotowane materiały. Dodała, że na podstawie tych materiałów mogła zauważyć, iż wszystkie te jednostki prowadzą działania profilaktyczne, prewencyjne w szkołach, za co podziękowała. Stwierdziła, że jest to bardzo potrzebne dzieciom i młodzieży. Zagospodarowanie czasu powoduje, że mniej jest patologii, czy też wybryków. Stwierdziła następnie, że daje się zauważyć, iż ilość patroli zarówno straży miejskiej, jak i policji jest zdecydowanie większa. Przypomniała, że rok temu zgłaszała, aby na terenie miasta zwiększyła się ilość patroli i tak się stało. Jest więcej patroli w ciąga dnia i wieczorem. Dodała, że jest to bardzo ważne i za to również podziękowała. Maciej Głaz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wracając do tematu ul. Długiej zgodził się, że słupki utrudniają dotarcie. Zwrócił uwagę, że tam są sklepy i należałoby, jeżeli nie ma możliwości dojazdu z przodu doprowadzić do tego, aby była możliwość dojazdu od tyłu. Jako przykład podał dwa sklepy PSS, gdzie nie może dojechać żaden samochód dostawczy, ciężarowy. Wskazana droga prowadzi przez bramę, przez którą nie dojedzie żaden samochód. Poprosił, aby zwrócić uwagę na to i wykonań odcinek, gdzie będzie 11

12 możliwy ruch dwukierunkowy na drodze jednokierunkowej, aby była możliwość dojazdu od ul. Krótkiej. Bogumiła Olbryś radna Zabierając głos podziękowała za dobrą współpracę z placówkami oświatowymi. Zwróciła uwagę, że młodzież w związku z tym, że nie może palić na terenie szkoły, pali papierosy poza szkołą, co z kolei przeszkadza mieszkańcom sąsiadujących ze szkołami bloków. Poprosiła o informację, czy policja i straż miejska posiadają jakieś narzędzia, aby ten proceder zniwelować. Zbigniew Lipski radny Odnosząc się do wypowiedzi radnej Olbryś zauważył, że to od szkoły powinno wyjść to, o czym mówi radna, ponieważ to grono nauczycielskie powinno wspomóc takie organa jak policja, straż miejska i od czasu do czasu dobrze by było, aby nauczyciele wyszli z budynku i sprawdzili co młodzież robi, gdzie przebywa, gdzie zaopatruje się w piwo i papierosy. To szkoła powinna mieć informację i od razu interweniować a policja i straż miejska powinny tylko wesprzeć te działania. Następnie poprosił przedstawiciela policji o odpowiedź na pewne pytania. Wyjaśnił, że mieszkańcy zwrócili się do niego z problemem, że policja nie chce, czy też nieskutecznie interweniuje na osiedlach spółdzielni mieszkaniowej, zasłaniając się przepisami. Konkretnie chodzi o parkowanie samochodów na ciągach pieszych. Ustawiane są znaki, są wolne miejsca parkingowe, a z przyzwyczajenia kierowcy stawiają samochody na ciągach pieszych. Kiedy mieszkańcy interweniują, wówczas policja odpowiada, że mieszkańcy mogą zwrócić uwagę, ale nie mogą interweniować. Wyjaśnił, że wydał polecenie dozorowi, aby odnotowywali fakty takich odpowiedzi. Jego zdaniem jest niedopuszczalne, aby takie organa jak policja, czy straż miejska nie mogły interweniować, gdy jest ustawiony znak. Bogumiła Olbryś radna Odnosząc się do wypowiedzi radnego Lipskiego wyjaśniła, że rady pedagogiczne w tej kwestii robią bardzo dużo. Po to są pedagodzy, aby z odpowiednimi służbami pewne kwestie wypracować. Dodała, że dziwi się temu, co mówi radny Lipski, ponieważ na tym osiedlu jest monitoring. Uważała, że na tym osiedlu nie ma żadnych problemów. Dzięki monitoringowi mogłaby być monitorowana kwestia palenia. Zbigniew Lipski radny Odnosząc się do wypowiedzi radnej Olbryś stwierdził, że po wypowiedzi radnej, wszyscy obecni ustalili, że posiada ona wykształcenie pedagogiczne. Jeżeli zaś chodzi o metody współpracy, to uważa, że radna nie będzie uczyła jego. Uważa, że gdyby radna miała tak wypracowane metody, jak on, współpracę z funkcjonującymi na osiedlu szkołami i policja, to nie podnosiłaby tego tematu. Podjął temat dlatego, aby radna skorzystała z jego doświadczenia zawodowego. Ponadto gdyby rada zapytała go na Komisji, wówczas odpowiedziałby jak współpracuje się z takimi organami jak policja, straż miejska, szkoły. 12

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9.

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9. POP.521.9.2015 Protokół z II posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 11 lutego 2015 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach II posiedzenie Suwalskiej Rady

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 stycznia 2015 r.

Protokół nr 2/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 stycznia 2015 r. Protokół nr 2/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 stycznia 2015 r. Na ogólną liczbę 15 członków w posiedzeniu uczestniczyło 13, zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu nie uczestniczyli radni:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole.

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole. P r o t o k ó ł Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. Obecni: 1. Ireneusz Krawiec Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Piotr Graczyk Z-ca

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 1/12 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 20 lutego 2012 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz.

PROTOKÓŁ Nr 25/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz. PROTOKÓŁ Nr 25/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz. 13,05 13,40) Posiedzenie Komisji odbyło się 2 grudnia 2009r. w godzinach 13.05

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 15 maja 2014r.

Protokół nr 6 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 15 maja 2014r. Protokół nr 6 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 15 maja 2014r. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Członkowie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego : (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Członkowie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego : (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) BRM.0012.6.1.2013 Protokół nr 1/2013 z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 stycznia 2013 roku Godzina rozpoczęcia obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 03.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 03.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 03.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/07. W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności. załącznik nr 1

PROTOKÓŁ Nr 7/07. W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności. załącznik nr 1 PROTOKÓŁ Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 18/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 25 października 2012 r. w godzinach od 8..00 do 10 30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4.2015. Ad. 2 Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie, za 6 głosami.

Protokół Nr 4.2015. Ad. 2 Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie, za 6 głosami. Protokół Nr 4.2015 z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku W XXXII sesji Rady Gminy Niemce udział wzięło 15-tu radnych. Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r.

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Dz.18.0020.1.9.2011 Podsumowanie: IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Projekt porządku obrad IX sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na czwartek 19 września 2011 roku, godz. 17.00,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

i/ skargi Pana Pawła Górajskiego z dnia 13.09.2010r. j/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny

i/ skargi Pana Pawła Górajskiego z dnia 13.09.2010r. j/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny PROTOKÓŁ Nr LXXIV/10 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach odbytego w dniu 08 listopada 2010r. w lokalu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Sesja rozpoczęła obrady o godz. 10,15. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2009 XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 07 grudnia 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2009 XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 07 grudnia 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2009 XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 07 grudnia 2009 roku Obrady XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r.

XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r. Dz.18.0020.1.39.2013 Podsumowanie: XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół z walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Im. Jana Ostroroga z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Protokół z walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Im. Jana Ostroroga z dnia 7 kwietnia 2014 r. Poznań, 7 kwietnia 2014 r. Protokół z walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Im. Jana Ostroroga z dnia 7 kwietnia 2014 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Zdzisław Szkutnik,

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. PROTOKÓŁ Nr 21/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 25.05.2012 roku ( w godz. 13 00-14 55 ) W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r.

Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r. 0002..2013 Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r. Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 16,00 Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na Protokół Nr 47/2014 z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św. w dniu 2 kwietnia 2014 r. godz. 14.00 Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - Zbigniew Moskalewicz. 1. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 17/2011. Ad.2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok zaopiniowanie projektów uchwał.

PROTOKÓŁ Nr 17/2011. Ad.2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok zaopiniowanie projektów uchwał. PROTOKÓŁ Nr 17/2011 Ze wspólnego posiedzenia Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 listopada 2011 roku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 98/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2012r.

PROTOKÓŁ NR 98/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2012r. OR.II.0022.1.46.2012 PROTOKÓŁ NR 98/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2012r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r.

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 W sesji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r.

Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15:00. Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r.

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. 1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. 2. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/14 z posiedzenia Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 20 stycznia 2014 roku

Protokół nr 48/14 z posiedzenia Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 20 stycznia 2014 roku Protokół nr 48/14 z posiedzenia Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 20 stycznia 2014 roku Na ogólną liczbę 16 członków, w posiedzeniu z załączoną listą obecności uczestniczyło 15, zgodnie W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2005 roku

Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2005 roku Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2005 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (wszyscy członkowie Komisji).

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (wszyscy członkowie Komisji). BRM.0012.1.8.2014.ŁB Protokół Nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Data posiedzenia: 26.08.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo