Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. Obrady sesji w dniu 31 marca 2010 r. rozpoczęto o godz , a przerwano o godz Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 7 kwietnia 2010 r. uczestniczyło 22 radnych, co stanowi 95,6 % ogółu radnych. Obrady sesji w dniu 7 kwietnia 2010 r. wznowiono o godz , a zakończono o godz W obradach nie uczestniczył radny Krzysztof Sychowicz Ponadto w obradach sesji uczestniczyły osoby zgodnie z załączoną listą obecności. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Otworzył obrady sesji i po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie poprosił o uwagi do porządku obrad (w załączeniu). Następnie Rada minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego Pana Mariana Niecieckiego Przewodniczącego Rady Osiedla nr 9. Poprosił o uwagi do porządku obrad. Tadeusz Zaremba radny Wniósł o przeniesienie na następną sesję punktów 10 i 11 dot. scalenia gruntów. Uzasadniając wyjaśnił, że w kosztach, które miasto będzie musiało ponieść, pojawia się kwota ok. 10 mln. zł. W związku z tym zaproponował, aby do następnej sesji uzupełnić WPI o odpowiednie zapisy, aby te środki nie były wirtualne, a wręcz było wskazane źródło finansowania. Przełożenie tych dwóch punktów, jego zdaniem, nie oddali procedury, a Rada uniknie niezręcznej sytuacji, że uchwala coś, nie wskazując źródła finansowania. Agata Gołaszewska - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu W imieniu Komisji Edukacji wniosła o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 17 w zaproponowanym brzmieniu, a wprowadzenie w to miejsce punktu w brzmieniu: Powołanie Komisji ds. opracowania zasad przyznawania dotacji klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (wniosek w załączeniu). 1

2 Pan Janusz Nowakowski Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 14 z jednoczesnym wnioskiem do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie działań informacyjnych, które wyjaśnią mieszkańcom wszystkie wątpliwości dotyczące realizacji biogazowni rolniczej w Łomży przy ul. Poligonowej ( wniosek w załączeniu). Piotr Grabani Przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu Miasta W imieniu Komisji Finansów wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 15 (wniosek w załączeniu). Pan Paweł Borkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego Zgłosił przeciwny wniosek do wniosku radnego Zaremby. Zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym uchwaliła 6-7 planów zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że jest kilkanaście planów, które wiszą, ponieważ mieszkańcy nie przystąpili do scalenia.. O ile w tym przypadku jest grupa właścicieli, która przekroczyła 50 % zgodnie z ustawą i zadecydowała o scaleniu. Wystąpiła z tym do Rady, a obowiązkiem Rady jest jak najszybciej przystąpić do scalenia i nie hamować inicjatywy społecznej. Są pewne, pojedyncze niezgodności, ale obowiązkiem Rady jest nie hamowanie inicjatywy mieszkańców. Wyjaśnił, że z tego, co mówił inż. Jabłonowski, zgodnie z jego przewidywaniami scalenie będzie trwało 1,5 roku. Nie ta Rada więc będzie decydowała o pieniądzach. Dodał, że na wnioski rady scaleniowej, Rada podejmuje uchwałę co dalej z tym zrobić. Jeszcze raz podkreślił, że nie można blokować inicjatywy właścicieli. Rada może wyasygnować środki dopiero, gdy scalenie dojdzie do skutku. Tadeusz Zaremba radny Zwrócił uwagę, że wnioskował nie o oddalenie, ale przełożenie na następną sesję. Odnosząc się do stwierdzenia radnego Borkowskiego, że to nie ta Rada będzie decydowała o pieniądzach stwierdził, że tym bardziej nie daje to moralnego prawa, aby cos robić, nie dając załącznika projekcji w WPI. Zauważył, że ustawa mówi wyraźnie, podejmuje się uchwałę wskazując źródła finansowania. Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Wniósł o uzupełnienie pkt-u 9 dot. autopoprawkę w związku z zaleceniem RIO. zmian w budżecie miasta o drugą Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Zwrócił uwagę, że jest to autopoprawka i będzie omawiana w pkt-e 9. Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Wyjaśnił, że chodzi o to, aby autopoprawkę zaopiniowała Komisja Finansów. 2

3 Krzysztof Choiński Z-ca Prezydenta Miasta Wniósł o utrzymanie pkt-u 17. Zwrócił uwagę, że jest końcówka kwartału i trzeba być świadomym, że kluby nie otrzymają pieniędzy. Nie podjęcie uchwały spowoduje zastój w klubach związany z realizacją ich zamierzeń. Alicja Konopka radna Odnosząc się do wniosku Komisji Edukacji wyjaśniła, że na posiedzeniu Komisji ustalono, że lepiej opracować zdrowsze zasady podziału, niż ciągnąć bez końca spory, aby te nie małe środki zostały podzielone w sposób sprawiedliwy i bez sporów na sesji. Uważa, że nic się nie stanie, jeśli klubu otrzymają środki w następnym miesiącu. Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Odnosząc się do wypowiedzi radnego Zaremby, zwrócił uwagę, że Rada podejmuje uchwały odnośnie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w tym przypadku rejonu Osiedla Wschód oraz kolonii D. Potwierdzając wypowiedź radnego Borkowskiego stwierdził, że proces opracowania całej koncepcji scalenia będzie trwał w granicach 1,5 2 lat. Jeżeli uda się podpisać wszelkie ugody i scalenie wprowadzić w życie, to należy pamiętać, że Rada Miejska ma 10 lat, aby wprowadzić cały element finansowy. Nie wie więc, czy przełożenie tego tematu na miesiąc, czy dwa cos spowoduje. W budżecie wpisane są środki na wszelkie sprawy związane z procedurą tj. szacowanie nieruchomości, wszelkiego rodzaju opinie i na to są zapisane środki finansowe. Później, jeżeli zostanie przyjęty cały proces scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania, wówczas Rada będzie uchwalała całą procedurę wprowadzania tych elementów. Dlatego też ta Rada i następna maja pewne możliwości wydłużenia w czasie wszelkich procedur. Podjęcie uchwały w chwili obecnej nie powoduje, że trzeba scalenia obligatoryjnie wpisać do WPI. Marcin Sroczyński Z-ca Prezydenta Miasta Odnosząc się do wniosku w sprawie zdjęcia pkt-u 14 wyjaśnił, że chodzi o teren przy ul. Poligonowej i Mała Kraska, który miasto miałoby zbyć i ewentualnie, po wypełnieniu wszelkich formalności, mogłaby tam być zrealizowana biogazownia rolnicza. Dodał, że nie wie jakie działania informacyjne, zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, miałby przeprowadzić Prezydent w tym zakresie szczególnie, że cały proces budowy przedsięwzięć mogących oddziaływać, bądź oddziaływujących na środowisko musi być poprzedzony pełna informacja dla wszystkich osób zainteresowanych, czy osób, na które taka inwestycja może oddziaływać. Zgodnie z tymi założeniami i rozpoczętymi działaniami, inwestycja ta ma spowodować nie pogorszenie jakości życia mieszkańców, ale poprawę jakości życia mieszkańców. Jest tu mowa o sytuacji, gdzie jest zbiornik retencyjny, z którego unosi się smród. Jest możliwość zrealizowania tam inwestycji, która bezpośrednio będzie miała wpływ na to, że ten smród będzie obniżony. Jego zdaniem są to działania jakby najbardziej właściwe dla miasta i mieszkańców tam zamieszkujących. Dodał, że aby takie przedsięwzięcie mogło być zrealizowane, konieczne jest wykonanie pełnego raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie pełnych 3

4 konsultacji społecznych i dopiero Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdzi, czy ta inwestycja może w sposób negatywny oddziaływać na środowisko. Jeżeli tak stwierdzi, to z pewnością nie dojdzie do realizacji biogazowni. Dodał, że gdyby chodziło o działkę prywatną, ani Rada Miejska, ani Prezydent nie mógłby wypowiadać się w kwestii, czy może inwestycja powstać, czy nie. Jeżeli spełniałaby wszelkie kryteria i uzyskałaby pozytywna opinie RDOŚ, to nic nie stałoby na przeszkodzie, aby taka inwestycja mogła być realizowana. Dodał, że PPS posiada zgodę i pozwolenie na budowę zakładu wytwarzania bioetanolu, a jest to instalacja niczym nie różniąca się od biogazowni. Wyjaśnił, że to również jest przy ul. Mała Kraska, Poligonowej i Poznańskiej. Podkreślił, że inwestycja, która mogłaby tam powstać, doprowadziłaby do ograniczenia negatywnych skutków zbiornika retencyjnego, redukcji odpadów spożywczych w mieście. Wyjaśnił, że podczas wizyty, organizowanej przez Urząd Marszałkowski, mógł być pod Zamościem i obejrzeć biogazownie. Z pełną odpowiedzialnością może powiedzieć, że założenia, które podjęli na podstawie posiadanej wiedzy są właściwe. Biogazownia z pewnością wpłynie na obniżenie emisji odorów w tym miejscu. Dodał, że nie wyobraża sobie, żeby podejmować działania, które mogłyby mieć negatywny wpływ na mieszkańców. Uważa, że należy dalej procedować kwestię zbycia tej działki, ewentualnie ustalić zasady dotyczące kwestii jasnego określenia skąd odpad istniejący ma być przetwarzany. Podkreślił, że biogazownia nie wytwarza odpadów, ale przetwarza odpady już istniejące. Idealna sytuacja jest taka, jak na Małej Krasce, że tern odpad już się tam znajduje. Tadeusz Zaremba radny Zwrócił uwagę, że wniosek został jednoznacznie sformułowany, że trzeba zrobić szkolenie, wyjaśnić, czy też zabrać na wycieczkę mieszkańców, którzy Pisza protesty, a nie uświadamianie radnych. Wniosek Komisji jest przemyślany. Nie jest przeciwny, prosi tylko Prezydenta, aby rozmawiał z mieszkańcami. Pan Janusz Nowakowski Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że Komisja nie jest przeciwna tej inwestycji z założenia. Komisji jest tylko zdania, że te informacje, które w pewien sposób docierają do radnych, powinny być przekazane mieszkańcom bezpośrednio zainteresowanym tym przedsięwzięciem. To, że mieszkańcy są zainteresowani, wszyscy dobrze o tym wiedzą. Ratusz posiada doświadczenie jak takie informacje przekazać mieszkańcom. Uważa, że nie powinno być z tym problemów. Uważa też, że jest to sprawa najważniejsza, aby przekonać mieszkańców, którzy będą dotknięci oddziaływaniem biogazowni do tego, o czym mówi Prezydent. Marcin Sroczyński Z-ca Prezydenta Miasta Stwierdził, że w tej chwili zrozumiał intencje Komisji. Krzysztof Sychowicz radny Zabierając głos odnośnie odpadów, które już tam są wyjaśnił, że w dniu wczorajszym rozmawiał z Prezesem PPS, który jednoznacznie stwierdził, że nie ma 4

5 żadnych porozumień, żadnych umów, listów intencyjnych, co do przekazywania odpadów. Poza tym Pan Prezes stwierdził, że ma własne plany inwestycyjne i rozwojowe, które nie uwzględniają tego typu zakładu w jego sąsiedztwie. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki: 1. Zdjęcie z porządku obrad pkt-u 10 za 1-, przeciw 9, wstrz.- 2 poprawka odrzucona. 2. Zdjęcie pkt-u 11 za 13, przeciw 9, wstrz. 0 poprawka przyjęta. 3. Zdjęcie pkt-u 17 za 14, przeciw 2, wstrz. 5 poprawka przyjęta. 4. Wprowadzenie w miejsce pkt-u 17 punkt w brzmieniu: Powołanie Komisji ds. opracowania zasad przyznawania dotacji klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - za 16, przeciw 0, wstrz. - 5 poprawka przyjęta. 5. Zdjęcie pkt-u 14 za 18, przeciw 1, wstrz. 3 poprawka przyjęta. 6. Zdjęcie pkt-u 15 za - 22 jednogłośnie poprawka przyjęta. Tadeusz Zaremba radny Wobec tego, że Rada podjęła decyzję o przyjęciu uchwały w sprawie scalenia jednego terenu, to należy podjąć uchwałę w przypadku również drugiego terenu. Jego wniosek był logiczny, aby odłożyć oba punkty na następna sesję, przygotować projekt finansowy w WPI. W związku z powyższym wniósł o reasumpcję głosowania nad pkt-em 11. Maciej Borysewicz radny Poprosił, aby Przewodniczący RM zasięgnął opinii radcy prawnego, czy takie głosowanie jest uprawnione i może nastąpić w tym momencie. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej W związku z tym, że na Sali nie ma radcy prawnego zwrócił uwagę Prezydentowi, że obowiązkiem radcy jest obecność na sesji cały czas. Tadeusz Zaremba radny Zabierając ponownie głos zwrócił uwagę, że decyzja Przewodniczącego o tym, aby oddzielnie głosować nad zdjęciem punktu 10 i 11 doprowadziła do takiej sytuacji. Podkreślił, że nie jest przeciwny scaleniom. Dodał, że chce, aby przeprowadzić ponowne głosowanie, ponieważ uważa, że skoro będzie procedowana jedna uchwała, to powinna być procedowana druga. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Wyjaśnił, że poddał każdy punkt oddzielnie pod głosowanie, ponieważ miał wątpliwości, czy dwa punkty mogą być głosowane razem. Następnie poprosił radcę o opinię, czy Rada może dokonać reasumpcji głosowania. 5

6 Lech Pisarenko Radca Prawny UM Wyjaśnił, że Rada zawsze może przeprowadzić reasumpcję głosowania, ponieważ jest jeszcze przed przyjęciem porządku. Maciej Borysewicz radny Zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie wniosku radnego Zaremby o reasumpcję głosowania dot. pkt-u 10. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Poddał pod głosowanie wnioski o reasumpcję głosowania. Jako pierwszy poddał pod głosowanie wniosek radnego Zaremby o reasumpcje głosowania nad pktem 11. Rada, 10 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących wniosek przyjęła. Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Borysewicza. Rada, 11 głosami za, przy 10 głosach przeciw i 1 głosem wstrzymującym wniosek przyjęła. Poddał pod głosowanie wniosek- kto jest za zdjęciem pkt-u 11. Rada, w wyniku głosowania 8 głosami za, przy 13 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym nie przyjęła wniosku, a tym samym pozostawiła pkt 11 w porządku obrad. Poddał pod głosowanie kto jest za zdjęciem pkt-u 10. Rada, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy 9 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących odrzuciła wniosek, pozostawiając pkt 10 w porządku obrad. Następnie Rada 22 głosami za jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży. 2. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2010 r. 3. Analiza na lokalnym rynku pracy, na obszarze miasta Łomży w 2009 roku i prognozy na 2010 r. 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście w 2009 roku na podstawie: - Informacji Komendy Miejskiej Policji - Informacji Państwowej Straży Pożarnej - Sprawozdania Straży Miejskiej Łomży 5. Informacja Komendanta Komendy Miejskiej Policji i Komendanta Straży Miejskiej w Łomży na temat kontroli porządku w obszarze dworca autobusowego PKS w Łomży oraz informacja nt kształtowania się na terenie miasta przestępstw nielegalnego handlu alkoholem i papierosami ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnego handlu na terenie byłego dworca PKP. 6. Informacja nt wpływu na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego działających w pobliżu i na terenie Łomży ośrodków dla uchodźców 7. Analiza funkcjonowania MPEC oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej. 6

7 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Ks. Anny. 11. Podjęcie uchwał: a) zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów, b) zmieniającej uchwałę w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Łomży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Łomży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Łomży, w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury. 14. Powołanie Komisji ds. opracowania zasad przyznawania dotacji klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 448/LXVIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Łomży. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa doręczonego dnia 25 lutego 2010 r. 21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana Ciborowskiego. 22. Sprawozdanie Komisji Doraźnej do Zbadania Przebiegu Remontu i Modernizacji Basenu przy ul. Niemcewicza w Łomży. 23. Informacja o realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej za 2009 rok. 24. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2009 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok. 25. Informacja z zakresu realizacji polityki społecznej miasta w 2009 roku. 7

8 26. Informacja nt. współpracy Prezydenta Miasta Łomży z Radą w sprawie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w 2009 roku. 27. Analiza zadłużenia miasta oraz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. 28. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady. 29. Interpelacje i zapytania. 30. Sprawy różne. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Udzielił głosu Posłowi na Sejm RP Lech Kołakowski Poseł na Sejm RP Zabierając głos zwrócił się do Wysokiej Rady z prośbą o podjęcie uchwały wspierającej lokalizację trasy kolejowej RAIL Baltica przez Łomżę. Dodał, że w związku z przedstawionymi dwoma wariantami, które biegną przez Białystok z tym, że jeden biegnie przez Ełk, drugi przez Sokółkę i oba zmierzają do Suwałk i granic państwa, chciałby zaproponować inny wariant, aby pierwszy europejski korytarz transportowy kolejowy i drogowy przebiegały obok siebie na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej poprzez Łomżę, Grajewo i Ełk. Wyjaśnił, że wynika to z tego, że proponowany przez niego wariant jest krótszy od tych dwóch oraz to, że nie koliduje środowiskowo. Zwrócił uwagę, że tamte dwa kolidują NPN i BPN. Dodał, że chce przypomnieć rządowi, że obowiązują dyrektywy europejskie jak również, obowiązkiem państwa jest ochrona obszarów cennych przyrodniczo. Wychodząc temu naprzeciw, proponuje w swoim wariancie przebieg linii kolejowej z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką, Łomże, Grajewo, Ełk. Wariant ten został pozytywnie zarekomendowany pod względem ochrony środowiska przy lokalizacji Via Baltica. Na tym odcinku nie ma konfliktów środowiskowych. Dodał, że głównym czynnikami, oprócz środowiskowych, są ekonomiczne. Zauważył, że i tak przy proponowanych wariantach dwa tory musza biec obok siebie. To niech będą budowane tak, jak buduje się w Europie, czyli w nowym miejscu i takie miejsce on proponuje. Poinformował, że wraz z gronem współpracowników podjął szereg działań mających na celu lobbowanie wariantu łomżyńskiego. Przedstawiając te działania poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady gościli w Ostrołęce i spotkali się z samorządem. W trakcie spotkania przedstawiono im wariant alternatywny. Ostrołęka wskazuje na wariant ostrołęcko łomżyński, ale w tytule nie było zawarte miasto Łomża, co jego zdaniem jest ułomnością tego pisma. Uważa, że środowisko łomżyńskie jest skłonne poprzeć wariant przez Łomżę. Spotkali się również ze Starosta Łomżyńskim, którego poprosił o podjęcie stosownej uchwały. W ubiegłym tygodniu uczestniczyli w obradach Rady Miasta Kolna. W najbliższym czasie będzie gościć również w obradach Rady Miasta i Powiatu Ostrowi Mazowieckiej. Podkreślił, że mając na uwadze wszelkie podjęte działania w sprawie lobbowania Via Baltica przez Łomże, zaproponował podjęcie podobnej ścieżki, jak w tamtym przypadku, gdzie odniesiono sukces. Dodał, że ma kontakt z ekologami, a w tej chwili zabiega u samorządowców byłego województwa łomżyńskiego i ostrołęckiego o podjęcie stosownych uchwał, popierających jego wariant, czy tez wariant miasta Ostrołęki. Poprosił więc Radę, aby na następnej sesji Rada Miejska również taką uchwałę podjęła. Przekazał następnie kopie interpelacji, jakie złożył na ręce Premiera i Ministra Środowiska. Chciałby ponadto, aby podjęta uchwała została przekazana 8

9 Ministrowi Infrastruktury, Ministrowi Ochrony Środowiska, Dyrekcji PKP oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz firmie Scot Willson jak również jemu. Jeżeli chodzi o zadane pytanie przez mieszkańców, gdzie dworzec PKP, to widziałby dworzec na planowanej obwodnicy Łomży przy Kupiskach. Następnie zaprosił radnych do Sejmu. Złożył również świąteczne życzenia. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Udzielił głosu przedstawicielowi ŁKS. Jerzy Kierażyński ŁKS Zaprosił na mecz piłki nożnej Łomża Białoruś juniorów, który odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2010 roku. Ad. 1 Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Poprosił o uwagi do protokołu z obrad LVII sesji. Radni nie zgłosili uwag i w wyniku głosowania 20 głosami za jednogłośnie przyjęli protokół z obrad LVII sesji. Ad. 2 Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Poprosił o uwagi do Informacji o pracy Prezydenta Miasta w miesiącu lutym 2010 r. Jan Kleczyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zabierając głos nawiązał do zarządzenia nr 247 w kontekście uzgodnień z rodzicami oraz w kontekście wniosku, który skierowała Komisja Rewizyjna, aby uwzględnić pewne rzeczy i aby nie było tak, jak stało się w innej sprawie t. pobytu dzieci w DPS, gdzie jest już decyzja WSA, korzystna dla rodziców. Zwrócił się z zapytaniem, czy będzie nowe zarządzenie w związku z tym, że Prezydent stwierdził, że należy liczyć się tym, iż będzie następna sprawa w sądzie. Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono. Ad. 3 Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wprowadzając do tematu zwrócił uwagę, że na sesji obecny jest Dyrektor PUP. Zwrócił się z zapytaniem, czy radni życzą sobie, aby dyrektor przybliżył temat. Radni nie wyrazili takiej woli. W związku z powyższym rozpoczęto od opinii Komisji. 9

10 Pan Paweł Borkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego Przedstawił opinię Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego ( w załączeniu ). Zabierając następnie głos w dyskusji stwierdził, że z przedstawionych danych chciałby poruszyć problem stale bezrobotnych. Przypomniał, że apelował o ściślejszą współpracę pomiędzy MOPS, a PUP. Ponowił swój apel, ponieważ wykazany procent stale bezrobotnych to czysta patologia, z którą trzeba walczyć. Jako drobny przedsiębiorca również to odczuwa i ma przykłady takiej patologii. Poprosił, aby zwrócić na to szczególną uwagę. Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Podziękował Dyrektorowi PUP. Złożył następnie życzenia świąteczne życząc jednocześnie sukcesów w pracy w zwalczaniu bezrobocia. Mieczysław Bieniek Dyrektor PUP Ad. 4 Dziękując, złożył również życzenia świąteczne. Wiesław Grzymała Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Zaproponował, aby rozpocząć punkt od przedstawienia opinii Komisji. Edyta Śledziewska - Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Przedstawiła opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (w załączeniu). Dodał, że wnioski skierowane do Prezydenta są wynikiem zgłoszeń PSP, ponieważ w chwili obecnej jest uniemożliwiony wjazd straży na ul. Długą, czy tez ul. Pocztarską. Wyjaśniła, że kolejna sprawa dotyczy targowiska i podjęcia wspólnych działań przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Miejską Policji i Straż Pożarną w celu kontroli targowiska pod katem bezpieczeństwa sprzedających i kupujących. Zwrócono uwagę na zły stan nawierzchni, stoiska handlowe, które przykryte są byle jakim materiałem, często folią, papą. Należy sprawdzić, czy nie grozi to niebezpieczeństwem. Dodała, że na posiedzeniu Komisji było obecni przedstawiciele policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Maja przygotowaną prezentację i jeżeli radni widzą taka potrzebę, to zostanie to przedstawione. Rada nie wyraziła woli prezentacji. Pani Alicja Bandzul Przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Zabierając głos w dyskusji zwróciła się do Komendanta Straży Pożarnej. Przypomniała, że zwróciła się swego czasu do Komendanta z wnioskiem o sprawdzenie zasad bezpieczeństwa p.poż. na Osiedlu Maria, ponieważ brak tam jest 10

11 wjazdu dla służb ratowniczych. Ulice są nieprzejezdne i nie można dojechać do wielu budynków. Odpowiedzi nie otrzymała. Poprosiła więc o informację, czy taka kontrola została przeprowadzona. Jeżeli nie, to kiedy zostanie przeprowadzona i kiedy otrzyma odpowiedź na wniosek złożony rok temu, ponieważ chciałaby z odpowiedzią zapoznać mieszkańców osiedla. Jan Chludziński KM PSP w Łomży Odpowiadając radnej wyjaśnił, że taka inspekcja odbyła się na Osiedlu Maria oraz innych osiedlach. Osiedle Maria nie różni się niczym, od osiedli mieszkaniowych i nie obowiązują tam żadne szczegółowe przepisy. Jeżeli samochody są zaparkowane ma ulicy zarówno na osiedlu domków jednorodzinnych, jak i na osiedlach spółdzielczych, to one przeszkadzają straży w takim samym stopniu. Specjalne dojazdy obowiązują wyłącznie do budynków powyżej 12 metrów wysokości. Jeżeli chodzi o Osiedle Maria, to możliwość manewrowania pojazdami straży pożarnej jest dobra i jeżdżą tam oczywiście pod warunkiem, że nie będą tam parkowane samochody bezpośrednio na ulicy, co zdarza się w całym mieście. Pani Alicja Bandzul Przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Odnosząc się do wypowiedzi Komendanta stwierdziła, że po informacji, którą teraz przekazał Komendant stwierdza, że takiej wizji nie było. Wyjaśniła, że nie miała na myśli wąskich ulic i zaparkowanych samochodów. Jest tam jej zdaniem inny problem. Otóż w ciągach ulic porobione są ogródki, ulice są ślepe i nie ma dojazdu do wielu budynków. Są wnioski mieszkańców w tej kwestii i taki problem występuje. Pani Agata Gołaszewska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Podziękowała Komendantowi Policji, Komendantowi Straży Pożarnej i Komendantowi Straży Miejskiej za tak dobrze przygotowane materiały. Dodała, że na podstawie tych materiałów mogła zauważyć, iż wszystkie te jednostki prowadzą działania profilaktyczne, prewencyjne w szkołach, za co podziękowała. Stwierdziła, że jest to bardzo potrzebne dzieciom i młodzieży. Zagospodarowanie czasu powoduje, że mniej jest patologii, czy też wybryków. Stwierdziła następnie, że daje się zauważyć, iż ilość patroli zarówno straży miejskiej, jak i policji jest zdecydowanie większa. Przypomniała, że rok temu zgłaszała, aby na terenie miasta zwiększyła się ilość patroli i tak się stało. Jest więcej patroli w ciąga dnia i wieczorem. Dodała, że jest to bardzo ważne i za to również podziękowała. Maciej Głaz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wracając do tematu ul. Długiej zgodził się, że słupki utrudniają dotarcie. Zwrócił uwagę, że tam są sklepy i należałoby, jeżeli nie ma możliwości dojazdu z przodu doprowadzić do tego, aby była możliwość dojazdu od tyłu. Jako przykład podał dwa sklepy PSS, gdzie nie może dojechać żaden samochód dostawczy, ciężarowy. Wskazana droga prowadzi przez bramę, przez którą nie dojedzie żaden samochód. Poprosił, aby zwrócić uwagę na to i wykonań odcinek, gdzie będzie 11

12 możliwy ruch dwukierunkowy na drodze jednokierunkowej, aby była możliwość dojazdu od ul. Krótkiej. Bogumiła Olbryś radna Zabierając głos podziękowała za dobrą współpracę z placówkami oświatowymi. Zwróciła uwagę, że młodzież w związku z tym, że nie może palić na terenie szkoły, pali papierosy poza szkołą, co z kolei przeszkadza mieszkańcom sąsiadujących ze szkołami bloków. Poprosiła o informację, czy policja i straż miejska posiadają jakieś narzędzia, aby ten proceder zniwelować. Zbigniew Lipski radny Odnosząc się do wypowiedzi radnej Olbryś zauważył, że to od szkoły powinno wyjść to, o czym mówi radna, ponieważ to grono nauczycielskie powinno wspomóc takie organa jak policja, straż miejska i od czasu do czasu dobrze by było, aby nauczyciele wyszli z budynku i sprawdzili co młodzież robi, gdzie przebywa, gdzie zaopatruje się w piwo i papierosy. To szkoła powinna mieć informację i od razu interweniować a policja i straż miejska powinny tylko wesprzeć te działania. Następnie poprosił przedstawiciela policji o odpowiedź na pewne pytania. Wyjaśnił, że mieszkańcy zwrócili się do niego z problemem, że policja nie chce, czy też nieskutecznie interweniuje na osiedlach spółdzielni mieszkaniowej, zasłaniając się przepisami. Konkretnie chodzi o parkowanie samochodów na ciągach pieszych. Ustawiane są znaki, są wolne miejsca parkingowe, a z przyzwyczajenia kierowcy stawiają samochody na ciągach pieszych. Kiedy mieszkańcy interweniują, wówczas policja odpowiada, że mieszkańcy mogą zwrócić uwagę, ale nie mogą interweniować. Wyjaśnił, że wydał polecenie dozorowi, aby odnotowywali fakty takich odpowiedzi. Jego zdaniem jest niedopuszczalne, aby takie organa jak policja, czy straż miejska nie mogły interweniować, gdy jest ustawiony znak. Bogumiła Olbryś radna Odnosząc się do wypowiedzi radnego Lipskiego wyjaśniła, że rady pedagogiczne w tej kwestii robią bardzo dużo. Po to są pedagodzy, aby z odpowiednimi służbami pewne kwestie wypracować. Dodała, że dziwi się temu, co mówi radny Lipski, ponieważ na tym osiedlu jest monitoring. Uważała, że na tym osiedlu nie ma żadnych problemów. Dzięki monitoringowi mogłaby być monitorowana kwestia palenia. Zbigniew Lipski radny Odnosząc się do wypowiedzi radnej Olbryś stwierdził, że po wypowiedzi radnej, wszyscy obecni ustalili, że posiada ona wykształcenie pedagogiczne. Jeżeli zaś chodzi o metody współpracy, to uważa, że radna nie będzie uczyła jego. Uważa, że gdyby radna miała tak wypracowane metody, jak on, współpracę z funkcjonującymi na osiedlu szkołami i policja, to nie podnosiłaby tego tematu. Podjął temat dlatego, aby radna skorzystała z jego doświadczenia zawodowego. Ponadto gdyby rada zapytała go na Komisji, wówczas odpowiedziałby jak współpracuje się z takimi organami jak policja, straż miejska, szkoły. 12