Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych"

Transkrypt

1 Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w latach , uczestniczących w projekcie MBM kierunek zamawiany (POKL /12) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania Priorytet IV POKL działanie 4.1., Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 1. Informacje ogólne organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: a) Organizator Biuro Projektu Al. Jana Pawła II Kraków bud. 5 pok. 017 tel b) Projekt projekt pn. "MBM-kierunek zamawiany" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Kandydat/ka osoba będąca studentem/ką kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn d) Staż odpłatna 3 miesięczna (staż krajowy) i 2 miesięczna (staż zagraniczny) forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych w miejscu pracy 2. Zadania dotyczące organizacji wyjazdów realizowane są od 3 września 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. 3. Staże adresowane są do studentów/ek uczestniczących w projekcie MBM kierunek zamawiany, umowa UDA PO KL /12 dnia r 4. Za bieżącą koordynację oraz właściwą organizację płatnych staży krajowych i zagranicznych odpowiedzialni są pracownicy Biura Projektu MBM kierunek zamawiany oraz opiekunowie merytoryczni stażystów/ek. 2. Realizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Każdy student/ka uczestniczący w projekcie "MBM - kierunek zamawiany" ma prawo zgłosić swoją kandydaturę na płatny staż krajowy i zagraniczny. W projekcie przewidziano następujące staże : r.: 1) Płatne staże w wiodących ośrodkach zagranicznych. Przewiduje się przyznanie 10 płatnych staży zagranicznych (2014 i 2015), które będą realizowane w wiodących jednostkach naukowych. Staż będzie trwał min. 2 miesiące i obejmował zagadnienia związane z tematyką interesującą studentów, której zagadnienia będą mogli wykorzystać w przyszłości w swojej pracy inżynierskiej. Przewidywane koszty stażu to: a) stypendium stażowe: 1 400,00 x 2 miesiące = 2 800,00 zł brutto b) przejazd: 2 500,00 zł c) ubezpieczenie: 300,00 zł d) noclegi (pokrycie kosztów akademiku lub dofinansowanie): 1 200,00 zł/miesiąc x 2 miesiące = 2 400,00 zł 2) Wynagrodzenie dla stażysty wypłacane będzie w następujący sposób: Po podpisaniu umowy dotyczącej stażu zagranicznego nastąpi przelanie na konto stażysty środków na organizację stażu: 5 200,00 zł przejazd, ubezpieczenie, nocleg a następnie po 25 dniu każdego miesiąca przelew wynagrodzenie - stypendium stażowe: 1 400,00 x 2 miesiące = 2 800,00 zł brutto

2 3) Student/ka ma po powrocie do Polski obowiązek rozliczenia się z Politechniką Krakowską z kwoty związanej z organizacją stażu ,00 zł (dokumenty finansowe potwierdzające poniesione koszty np. rachunki, faktury vat i inne) W przypadku gdy kwota wydatków będzie niższa niż 5 200,00 zł to student/ka zwraca różnice na konto projektu do 14 dni kalendarzowych od daty powrotu do Polski. Na podstawie Załącznika do uchwały nr 19/o/03/2013 Zasady wnioskowania, kierowania oraz realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej. 4) Uczestnik stażu zagranicznego organizuje wyjazd (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie) we własnym zakresie pozostając w kontakcie z opiekunem stażu oraz pracownikami Biura Projektu. 5) Terminy organizacji staży zagranicznych uzależnione są od wielu czynników zewnętrznych; harmonogram prac oraz bieżąca organizacja zadań w ośrodkach które wyrażą zgodę na odbycie płatnego stażu. Wobec powyższego termin rekrutacji na płatne staże zagraniczne nie jest zależny od Biura Projektu. O planowanej rekrutacji wszyscy uczestnicy projektu będą informowani na bieżąco; a) przez pracowników Biura Projektu b) drogą ową konto pocztowe podane przez studenta/kę c) poprzez stronę ) Płatne staże krajowe 3 miesięczne. Dzięki realizacji staży studenci/ki kierunku zamawianego będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe niezbędne do znalezienia po zakończeniu studiów dobrze płatnej, stałej pracy w zawodzie. Wynagrodzenie przewidziane w projekcie to: 2 200,00 zł/miesiąc x 3 = 6 600,00 zł brutto 2) Wynagrodzenie dla stażysty. Po podpisaniu trójstronnej umowy stażowej (Student/ka-Politechnika Krakowska- Przedsiębiorca) nastąpi przelew na konto stażysty/ki po 25 dniu każdego miesiąca: 2 200,00 x 3 miesiące = 6 600,00 zł brutto Zasady rekrutacji płatne staże krajowe oraz płatne staże w wiodących ośrodkach zagranicznych 1. Kandydat/ka zainteresowany uczestnictwem w określonym stażu (krajowy lub zagraniczny) jest zobowiązany do wypełnienia wniosku aplikacyjnego w formie pisemnej w przypadku stażu krajowego wg załącznika nr 1 do Regulaminu, w przypadku stażu zagranicznego wg załącznika nr 2 do Regulaminu, zamieszczonego na stronie Wypełniony i podpisany Wniosek Aplikacyjny wraz z dokumentami dodatkowymi należy dostarczyć do Biura Projektu nie później niż 1 dzień roboczy przed terminem odbycia się pierwszego etapu rekrutacji. W celu skorzystania ze wsparcia niezbędne jest podpisanie karty pod nazwą Zakres danych osobowych uczestników stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, a także oświadczenia uczestnika projektu stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu. 2. Wymagane dokumenty dodatkowe: a) Zaświadczenie o średniej ocen b) Oświadczenie o znajomości zasad Regulaminu c) Oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami finansowymi wobec PK d) Kserokopia legitymacji studenckiej e) W przypadku rekrutacji na staż zagraniczny: CV oraz list motywacyjny f) W przypadku osoby niepełnosprawnej: ksero oświadczenia o stopniu niepełnosprawności 3. Kandydat/ka może się ubiegać o udział w 1 płatnym stażu zagranicznym ( ) podczas wszystkich terminów ogłaszanych Rekrutacji oraz w 1 płatnym stażu krajowym (2015) podczas wszystkich terminów ogłaszanych Rekrutacji. Kandydat/ka ma prawo uczestniczyć jednocześnie w 1 stażu zagranicznym ( ) i stażu krajowym (2015) 3.

3 4. Staże przysługują studentom/kom mającym uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec Politechniki Krakowskiej oraz zaliczony semestr poprzedzający semestr, w którym rozpoczyna się staż. 5. O płatny staż nie może się ubiegać student/ka a) prowadzący własną działalność gospodarczą, b) zatrudniony (w dniu składania wniosku) na podstawie umowy o prace w firmie, której profil działalności jest zgodny z kierunkiem studiów/specjalnością. c) studenci/ki którzy skorzystali z analogicznych form wsparcia przewidzianych w ramach projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz w ramach kierunków zamawianych. 4. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w płatnych stażach krajowych oraz zagranicznych jest zaliczenie kursu z: a) Ochrony środowiska (platforma e-learningowa) III semestr b) Rozwiązań proekologicznych w zakresie produkcji IV semestr Ćwiczenia w Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA oraz Elektrociepłowni Kraków (terminy ćwiczeń; każdy piątek od 7.00 do ( r.) Każdy student musi uczestniczyć w 2 wyjazdach. Szkolenie związane z propagowaniem wiedzy z zakresu proekologicznych rozwiązań oraz energooszczędnych technologii przyjaznych środowisku, stosowanych w procesie produkcji energii cieplnej, elektrycznej i budownictwie oraz uwrażliwienie uczestników na działania chroniące środowisko naturalne. Miejsce: Wydział Mechaniczny. Termin: ( r.) Każdy student musi uczestniczyć w 15 godz. szkolenia. 5. Na płatne staże zagraniczne rekrutacja jest dwuetapowa: I etap a) W pierwszym etapie przygotowywana jest przez Organizatora lista rankingowa kandydatów/ek. Ocenie podlegają kandydaci/tki, którzy terminowo złożyli w Biurze Projektu komplet wymaganych dokumentów. Przy ocenie kandydatów/ek w pierwszym etapie rekrutacji kryterium klasyfikacji stanowi średnia ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym odbywa się rekrutacja na staż. b) Organizator ogłasza listę rankingową osób na Tablicy Ogłoszeń Projektu oraz na stronie internetowej projektu. Przygotowana i ogłoszona lista nie podlega odwołaniu. c) W celu prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie: Kierownik Projektu Opiekun stażu Pracownik projektu II etap d) W drugim etapie rekrutacji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję Rekrutacyjną. e) Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję ilu kandydatów/ek zostanie skierowanych na rozmowę kwalifikacyjną. W pierwszej kolejności zapraszane są osoby znajdujące się na najwyższych miejscach listy rankingowej. Komisja Rekrutacyjna może również skierować na rozmowę osobę znajdującą się na niższym miejscu listy, jeśli na podstawie CV oraz listu motywacyjnego stwierdzi, że jej zainteresowania, aktywność naukowa, wybrana specjalność lub planowany temat pracy inżynierskiej jest zgodny z profilem działalności ośrodka zagranicznego/przedsiębiorstwa i ofertą stażową. f) W przypadku odrzucenia kandydatur, Organizator kieruje na rozmowę kolejne osoby z listy rankingowej. g) Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat/tka podlega dodatkowej ocenie. Pod uwagę brana jest znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego wymaganego w ofercie stażowej), zgodność profilu działania danego ośrodka zagranicznego/przedsiębiorstwa i oferty stażowej z zainteresowaniami studenta/tki, aktywnością naukową w danym obszarze, wybraną specjalnością, planowanym tematem pracy inżynierskiej oraz motywacją do podjęcia stażu. h) Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. i) W przypadku zwolnienia się miejsca na liście kandydatów/tek zakwalifikowanych do odbycia staży, Organizator zastrzega sobie prawo do informowania o możliwości uczestnictwa w płatnych stażach kolejnych osób z listy rankingowej.

4 j) Na płatne staże zagraniczne zakwalifikowane zostaną co najmniej 2 studentki. 6. Na płatne staże krajowe rekrutacja jest dwuetapowa: I etap a) Lista rankingowa ze średnią ocen z toku studiów - kandydaci/ki którzy złożyli terminowo komplet wymaganych dokumentów. W przypadku takiej samej średniej decyduje uczestnictwo w wyjazdach krajowych (w tym ćwiczenia w krajowych ośrodkach badawczych związanych z techniką silnikową r) oraz wyjazdach zagranicznych II etap b) Rozmowa kwalifikacyjna u przedsiębiorcy. Decyzja przedsiębiorcy potwierdzająca zgodność zainteresowań Kandydata/ki z zakresem obowiązków wykonywanych podczas stażu. Od decyzji przedsiębiorcy nie przysługuje odwołanie. c) Kandydat/ka może z własnej inicjatywy zaproponować potencjalne przedsiębiorstwo w którym chciałby odbywać płatny staż pod warunkiem zgodności zakresu wykonywanych obowiązków pracowniczych w ramach stażu (profil działalności firmy) z kierunkiem studiów (wybraną specjalizacją) W tym przypadku we Wniosku Aplikacyjnym dla Kandydatów na Staż; Przedsiębiorca wypełnia rubrykę: zakres obowiązków. Decyzję zatwierdzającą płatny staż krajowy w przedsiębiorstwie wybranym przez Kandydata/kę podejmuje Kierownik Projektu. d) Kandydat/ka zakwalifikowany do II etapu rekrutacji zobowiązany/a jest samodzielnego kontaktu z Przedsiębiorcą w celu umówienia terminy kwalifikacyjnej. Kandydat/ka niezwłocznie informuje pracowników Biura Projektu o wynikach rozmowy rekrutacyjnej POZYTYWNY/NEGATYWNY. e) Na płatne staże krajowe zakwalifikowanych zostanie nie mniej niż 6 studentek. f) Organizator w ciągu 7 dni roboczych od daty pierwszego etapu rekrutacji ogłasza listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapy w gablocie z ogłoszeniami bud. 5 pok. 017 tel oraz na stronie internetowej projektu: g) W celu prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną w składzie: Kierownik Projektu Asystent kierownika projektu Specjalista ds. monitoringu i administracji 7. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście kandydatów/ek zakwalifikowanych do odbycia staży. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania o możliwości uczestnictwa w stażu kolejne osoby z listy rankingowej. 4. Prawa i obowiązku uczestnictwa w płatnych stażach krajowych ( ) oraz płatnych stażach w wiodących ośrodkach zagranicznych 1. Za odbywany staż student/ka przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości określonej we Wniosku o dofinansowanie Projektu. Jest to całkowity koszt wynagrodzenia obejmujący także zaliczki na podatek dochodowy oraz obowiązkowe ubezpieczenia ZUS, potrącane przez Politechnikę Krakowską (jeśli występują). 2. Każdy student/ka uzyskuje usprawiedliwienie związane z nieobecnością na zajęciach dydaktycznych które odbywały się podczas trwania płatnego stażu zagranicznego. Usprawiedliwienie wystawione przez Biuro Projektu MBM kierunek zamawiany; będzie respektowane przez pracowników naukowo dydaktycznych Politechniki Krakowskiej. 3. Stażyści zobowiązują się do: a) Przestrzegania Regulaminu płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn, b) Przestrzegania wewnętrznych regulaminów organizacyjnych u przedsiębiorcy w których odbywany jest płatny staż (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, BHP oraz wszelkich innych nakazów wynikających z zakresu obowiązków stażysty)

5 c) Rzetelnego wywiązywania się z obowiązków wynikających z zakresu obowiązków stażysty d) Zachowania tajemnicy informacji udostępnianych przez Przedsiębiorcę w czasie odbywania stażu e) Zachowania tajemnicy danych osobowych pracowników Przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących f) Dostarczenia do Biura Projektu przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia stażu raportu sporządzonego przez opiekuna stażu załącznik nr 3 do Regulaminu 4. Po zakwalifikowaniu na staż, stażysta/ka ma obowiązek dostarczyć kserokopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu. Obowiązek ubezpieczenia NNW spoczywa na osobie odbywającej staż. 5. Wniosek o wydanie upoważnienia oraz nadania uprawnień do przetwarzania danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, należy dołączyć do Umowy Stażowej z uwagi na obowiązek posiadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nakładany Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 13 Rektora PK z dnia 27 kwietnia POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Środki przeznaczone na staże dla studentek/ów rozdysponowane będą niezależnie od środków przyznanych na stypendium motywacyjne. 2. Student/ka może otrzymywać jednocześnie m.in. stypendium naukowe za osiągnięcia w nauce i świadczenia socjalne przyznane finansowane ze środków uczelni oraz stypendium motywacyjne i wynagrodzenie stażowe przyznane ze środków w ramach projektu pn.: Mechanika i Budowa Maszyn kierunek zamawiany (POKL /12) 3. Student/ka ma obowiązek przekazania Organizatorowi wszelkich informacji o zmianie danych personalnych lub/i kontaktowych i wszelkich innych mogących mieć wpływ na prawidłowe odbycie stażu. 4. Organizator (Biuro Projektu) zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. 5. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu przez osobą uczestniczącą w stażu; Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z w/w osobą oraz do żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia. 6. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie 37 Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki (obowiązuje od 1 października 2012 r. 7. W przypadkach nieuregulowanych ww. Regulaminem oraz we wszelkiego rodzaju kwestiach spornych; ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Projektu. Regulamin wchodzi w życie z dniem:

6 Dane Kandydata: Imię (Imiona) Nazwisko Telefon kontaktowy Obecny status Wykształcenie: Kierunek studiów ZAŁĄCZNIK nr 1 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY WNIOSEK APLIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STAŻ studia I stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Semestr studiów Nr albumu Średnia ocen z toku studiów Zadania i obowiązki Stażysty na zajmowanym stanowisku (wypełnia Pracodawca).. podpis (pieczątka pracodawcy) Dane dotyczące oferty stażu, o którego odbycie stara się Kandydat: Nazwa firmy organizującej staż Stanowisko, na którym Stażysta będzie odbywał staż Dane dotyczące niepełnosprawności: Czy Kandydat posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak nie Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam że dane zawarte w niniejszym wniosku aplikacyjnym oraz załącznikach są zgodne z prawdą. Kraków,.. podpis Załączniki: 1. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów 2. Oświadczenie o znajomości Regulaminu płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn 3. Zaświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami finansowymi wobec PK 4. Kserokopia legitymacji studenckiej 5. W przypadku osoby niepełnosprawnej ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

7 Dane Kandydata: Imię (Imiona) ZAŁĄCZNIK nr 2 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY WNIOSEK APLIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STAŻ ZAGRANICZNY Nazwisko Telefon kontaktowy Obecny status Wykształcenie: Kierunek studiów studia I stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Semestr studiów Nr albumu Średnia ocen Dane dotyczące oferty stażu, o którego odbycie stara się Kandydat: Nr oferty stażu Miejsce stażu Stanowisko, na którym Stażysta/tka będzie odbywać staż Dane dotyczące niepełnosprawności: Czy Kandydat posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak nie Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam że dane zawarte w niniejszym wniosku aplikacyjnym oraz załącznikach są zgodne z prawdą. Kraków,.. podpis Załączniki: 1. Zaświadczenie o średniej ocen 2. Oświadczenie o znajomości Regulaminu płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn 3. Oświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami finansowymi wobec PK 4. Kserokopia legitymacji studenckiej 5. CV oraz list motywacyjny 6. W przypadku osoby niepełnosprawnej ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ZAŁĄCZNIK nr 3 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY

8 OŚWIADCZENIE Nazwisko i imię Stażysty..... Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "MBM kierunek zamawiany" i akceptuję wszystkie jego zasady, ze szczególnym uwzględnieniem 4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z następującymi warunkami odbywania płatnych staży studenckich w trakcie trwania semestru: Czas i miejsce odbywania stażu nie koliduje z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi na Uczelni Staż ma uzasadnienie merytoryczne, związane ze studiowanym kierunkiem. Kraków,.. podpis

9 ZAŁĄCZNIK nr 4 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY RAPORT Z PRZEBIEGU STAŻU Pan/i. w dniach. odbyła staż w ramach Projektu PO KL MBM kierunek zamawiany w..... (nazwa i dane teleadresowe firmy) INFORMACJE O ODBYTYM STAŻU Imię i nazwisko Stażysty Imię i nazwisko Opiekuna stażu Nr Umowy Stażowej MBM/POKL/Staż/ /20 Nazwa Firmy Adres Firmy Okres odbywania stażu Stanowisko zajmowane przez Stażystę Zadania i obowiązki Stażysty na zajmowanym stanowisku Harmonogram stażu Nabyte umiejętności Wnioski i uwagi.. podpis opiekuna stażu wraz z pieczęcią

10 ZAŁĄCZNIK nr 5 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy DANE WSPÓLNE Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu: "MBM - kierunek zamawiany" 2 Nr projektu: UDA - POKL / Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IV. Szkolnictwo Wyższe 4 Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 5 Poddziałanie, w ramach, którego jest realizowany projekt: Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU, KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestnika Dane kontaktowe Dane dodatkowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona): 2 Nazwisko: 3 Płeć: kobieta / mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu: 5 PESEL: 6 Wykształcenie: pomaturalne/wyższe/wyższe I stopnia/wyższe II stopnia* 7 Opieka nad dziećmi do lat 7lub opieka nad osobą zależną: TAK/ NIE* 8 Fakt bycia osobą niepełnosprawną: TAK/ NIE* 9 Ulica: 10 Nr domu: 11 Nr lokalu: 12 Miejscowość: 13 Obszar: wiejski/ miejski* 14 Kod pocztowy: 15 Województwo: 16 Powiat: 17 Telefon stacjonarny: 18 Telefon komórkowy: 19 Adres poczty elektronicznej ( ): 20 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: nieaktywny zawodowo w tym osoba ucząca się lub kształcąca 21 Rodzaj przyznanego wsparcia: 22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie: 23 Data zakończenia udziału w projekcie: 24 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa: *niepotrzebne skreślić

11 ZAŁĄCZNIK nr 6 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY Oświadczenie uczestnika Projektu PO KL " MBM - kierunek zamawiany " Oświadczam, że: - zapoznałem/łam się z zasadami udziału w PO KL "MBM - kierunek zamawiany" i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim - jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. - zgodnie z wymogami jestem uprawniony/na do uczestnictwa w Projekcie - zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa podpis Studenta OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu "MBM - kierunek zamawiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu "MBM kierunek zamawiany ", ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 a, Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu "MBM - kierunek zamawiany". Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU