Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych"

Transkrypt

1 Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w latach , uczestniczących w projekcie MBM kierunek zamawiany (POKL /12) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania Priorytet IV POKL działanie 4.1., Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 1. Informacje ogólne organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: a) Organizator Biuro Projektu Al. Jana Pawła II Kraków bud. 5 pok. 017 tel b) Projekt projekt pn. "MBM-kierunek zamawiany" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Kandydat/ka osoba będąca studentem/ką kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn d) Staż odpłatna 3 miesięczna (staż krajowy) i 2 miesięczna (staż zagraniczny) forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych w miejscu pracy 2. Zadania dotyczące organizacji wyjazdów realizowane są od 3 września 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. 3. Staże adresowane są do studentów/ek uczestniczących w projekcie MBM kierunek zamawiany, umowa UDA PO KL /12 dnia r 4. Za bieżącą koordynację oraz właściwą organizację płatnych staży krajowych i zagranicznych odpowiedzialni są pracownicy Biura Projektu MBM kierunek zamawiany oraz opiekunowie merytoryczni stażystów/ek. 2. Realizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Każdy student/ka uczestniczący w projekcie "MBM - kierunek zamawiany" ma prawo zgłosić swoją kandydaturę na płatny staż krajowy i zagraniczny. W projekcie przewidziano następujące staże : r.: 1) Płatne staże w wiodących ośrodkach zagranicznych. Przewiduje się przyznanie 10 płatnych staży zagranicznych (2014 i 2015), które będą realizowane w wiodących jednostkach naukowych. Staż będzie trwał min. 2 miesiące i obejmował zagadnienia związane z tematyką interesującą studentów, której zagadnienia będą mogli wykorzystać w przyszłości w swojej pracy inżynierskiej. Przewidywane koszty stażu to: a) stypendium stażowe: 1 400,00 x 2 miesiące = 2 800,00 zł brutto b) przejazd: 2 500,00 zł c) ubezpieczenie: 300,00 zł d) noclegi (pokrycie kosztów akademiku lub dofinansowanie): 1 200,00 zł/miesiąc x 2 miesiące = 2 400,00 zł 2) Wynagrodzenie dla stażysty wypłacane będzie w następujący sposób: Po podpisaniu umowy dotyczącej stażu zagranicznego nastąpi przelanie na konto stażysty środków na organizację stażu: 5 200,00 zł przejazd, ubezpieczenie, nocleg a następnie po 25 dniu każdego miesiąca przelew wynagrodzenie - stypendium stażowe: 1 400,00 x 2 miesiące = 2 800,00 zł brutto

2 3) Student/ka ma po powrocie do Polski obowiązek rozliczenia się z Politechniką Krakowską z kwoty związanej z organizacją stażu ,00 zł (dokumenty finansowe potwierdzające poniesione koszty np. rachunki, faktury vat i inne) W przypadku gdy kwota wydatków będzie niższa niż 5 200,00 zł to student/ka zwraca różnice na konto projektu do 14 dni kalendarzowych od daty powrotu do Polski. Na podstawie Załącznika do uchwały nr 19/o/03/2013 Zasady wnioskowania, kierowania oraz realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej. 4) Uczestnik stażu zagranicznego organizuje wyjazd (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie) we własnym zakresie pozostając w kontakcie z opiekunem stażu oraz pracownikami Biura Projektu. 5) Terminy organizacji staży zagranicznych uzależnione są od wielu czynników zewnętrznych; harmonogram prac oraz bieżąca organizacja zadań w ośrodkach które wyrażą zgodę na odbycie płatnego stażu. Wobec powyższego termin rekrutacji na płatne staże zagraniczne nie jest zależny od Biura Projektu. O planowanej rekrutacji wszyscy uczestnicy projektu będą informowani na bieżąco; a) przez pracowników Biura Projektu b) drogą ową konto pocztowe podane przez studenta/kę c) poprzez stronę ) Płatne staże krajowe 3 miesięczne. Dzięki realizacji staży studenci/ki kierunku zamawianego będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe niezbędne do znalezienia po zakończeniu studiów dobrze płatnej, stałej pracy w zawodzie. Wynagrodzenie przewidziane w projekcie to: 2 200,00 zł/miesiąc x 3 = 6 600,00 zł brutto 2) Wynagrodzenie dla stażysty. Po podpisaniu trójstronnej umowy stażowej (Student/ka-Politechnika Krakowska- Przedsiębiorca) nastąpi przelew na konto stażysty/ki po 25 dniu każdego miesiąca: 2 200,00 x 3 miesiące = 6 600,00 zł brutto Zasady rekrutacji płatne staże krajowe oraz płatne staże w wiodących ośrodkach zagranicznych 1. Kandydat/ka zainteresowany uczestnictwem w określonym stażu (krajowy lub zagraniczny) jest zobowiązany do wypełnienia wniosku aplikacyjnego w formie pisemnej w przypadku stażu krajowego wg załącznika nr 1 do Regulaminu, w przypadku stażu zagranicznego wg załącznika nr 2 do Regulaminu, zamieszczonego na stronie Wypełniony i podpisany Wniosek Aplikacyjny wraz z dokumentami dodatkowymi należy dostarczyć do Biura Projektu nie później niż 1 dzień roboczy przed terminem odbycia się pierwszego etapu rekrutacji. W celu skorzystania ze wsparcia niezbędne jest podpisanie karty pod nazwą Zakres danych osobowych uczestników stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, a także oświadczenia uczestnika projektu stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu. 2. Wymagane dokumenty dodatkowe: a) Zaświadczenie o średniej ocen b) Oświadczenie o znajomości zasad Regulaminu c) Oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami finansowymi wobec PK d) Kserokopia legitymacji studenckiej e) W przypadku rekrutacji na staż zagraniczny: CV oraz list motywacyjny f) W przypadku osoby niepełnosprawnej: ksero oświadczenia o stopniu niepełnosprawności 3. Kandydat/ka może się ubiegać o udział w 1 płatnym stażu zagranicznym ( ) podczas wszystkich terminów ogłaszanych Rekrutacji oraz w 1 płatnym stażu krajowym (2015) podczas wszystkich terminów ogłaszanych Rekrutacji. Kandydat/ka ma prawo uczestniczyć jednocześnie w 1 stażu zagranicznym ( ) i stażu krajowym (2015) 3.

3 4. Staże przysługują studentom/kom mającym uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec Politechniki Krakowskiej oraz zaliczony semestr poprzedzający semestr, w którym rozpoczyna się staż. 5. O płatny staż nie może się ubiegać student/ka a) prowadzący własną działalność gospodarczą, b) zatrudniony (w dniu składania wniosku) na podstawie umowy o prace w firmie, której profil działalności jest zgodny z kierunkiem studiów/specjalnością. c) studenci/ki którzy skorzystali z analogicznych form wsparcia przewidzianych w ramach projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz w ramach kierunków zamawianych. 4. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w płatnych stażach krajowych oraz zagranicznych jest zaliczenie kursu z: a) Ochrony środowiska (platforma e-learningowa) III semestr b) Rozwiązań proekologicznych w zakresie produkcji IV semestr Ćwiczenia w Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA oraz Elektrociepłowni Kraków (terminy ćwiczeń; każdy piątek od 7.00 do ( r.) Każdy student musi uczestniczyć w 2 wyjazdach. Szkolenie związane z propagowaniem wiedzy z zakresu proekologicznych rozwiązań oraz energooszczędnych technologii przyjaznych środowisku, stosowanych w procesie produkcji energii cieplnej, elektrycznej i budownictwie oraz uwrażliwienie uczestników na działania chroniące środowisko naturalne. Miejsce: Wydział Mechaniczny. Termin: ( r.) Każdy student musi uczestniczyć w 15 godz. szkolenia. 5. Na płatne staże zagraniczne rekrutacja jest dwuetapowa: I etap a) W pierwszym etapie przygotowywana jest przez Organizatora lista rankingowa kandydatów/ek. Ocenie podlegają kandydaci/tki, którzy terminowo złożyli w Biurze Projektu komplet wymaganych dokumentów. Przy ocenie kandydatów/ek w pierwszym etapie rekrutacji kryterium klasyfikacji stanowi średnia ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym odbywa się rekrutacja na staż. b) Organizator ogłasza listę rankingową osób na Tablicy Ogłoszeń Projektu oraz na stronie internetowej projektu. Przygotowana i ogłoszona lista nie podlega odwołaniu. c) W celu prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie: Kierownik Projektu Opiekun stażu Pracownik projektu II etap d) W drugim etapie rekrutacji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję Rekrutacyjną. e) Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję ilu kandydatów/ek zostanie skierowanych na rozmowę kwalifikacyjną. W pierwszej kolejności zapraszane są osoby znajdujące się na najwyższych miejscach listy rankingowej. Komisja Rekrutacyjna może również skierować na rozmowę osobę znajdującą się na niższym miejscu listy, jeśli na podstawie CV oraz listu motywacyjnego stwierdzi, że jej zainteresowania, aktywność naukowa, wybrana specjalność lub planowany temat pracy inżynierskiej jest zgodny z profilem działalności ośrodka zagranicznego/przedsiębiorstwa i ofertą stażową. f) W przypadku odrzucenia kandydatur, Organizator kieruje na rozmowę kolejne osoby z listy rankingowej. g) Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat/tka podlega dodatkowej ocenie. Pod uwagę brana jest znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego wymaganego w ofercie stażowej), zgodność profilu działania danego ośrodka zagranicznego/przedsiębiorstwa i oferty stażowej z zainteresowaniami studenta/tki, aktywnością naukową w danym obszarze, wybraną specjalnością, planowanym tematem pracy inżynierskiej oraz motywacją do podjęcia stażu. h) Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. i) W przypadku zwolnienia się miejsca na liście kandydatów/tek zakwalifikowanych do odbycia staży, Organizator zastrzega sobie prawo do informowania o możliwości uczestnictwa w płatnych stażach kolejnych osób z listy rankingowej.

4 j) Na płatne staże zagraniczne zakwalifikowane zostaną co najmniej 2 studentki. 6. Na płatne staże krajowe rekrutacja jest dwuetapowa: I etap a) Lista rankingowa ze średnią ocen z toku studiów - kandydaci/ki którzy złożyli terminowo komplet wymaganych dokumentów. W przypadku takiej samej średniej decyduje uczestnictwo w wyjazdach krajowych (w tym ćwiczenia w krajowych ośrodkach badawczych związanych z techniką silnikową r) oraz wyjazdach zagranicznych II etap b) Rozmowa kwalifikacyjna u przedsiębiorcy. Decyzja przedsiębiorcy potwierdzająca zgodność zainteresowań Kandydata/ki z zakresem obowiązków wykonywanych podczas stażu. Od decyzji przedsiębiorcy nie przysługuje odwołanie. c) Kandydat/ka może z własnej inicjatywy zaproponować potencjalne przedsiębiorstwo w którym chciałby odbywać płatny staż pod warunkiem zgodności zakresu wykonywanych obowiązków pracowniczych w ramach stażu (profil działalności firmy) z kierunkiem studiów (wybraną specjalizacją) W tym przypadku we Wniosku Aplikacyjnym dla Kandydatów na Staż; Przedsiębiorca wypełnia rubrykę: zakres obowiązków. Decyzję zatwierdzającą płatny staż krajowy w przedsiębiorstwie wybranym przez Kandydata/kę podejmuje Kierownik Projektu. d) Kandydat/ka zakwalifikowany do II etapu rekrutacji zobowiązany/a jest samodzielnego kontaktu z Przedsiębiorcą w celu umówienia terminy kwalifikacyjnej. Kandydat/ka niezwłocznie informuje pracowników Biura Projektu o wynikach rozmowy rekrutacyjnej POZYTYWNY/NEGATYWNY. e) Na płatne staże krajowe zakwalifikowanych zostanie nie mniej niż 6 studentek. f) Organizator w ciągu 7 dni roboczych od daty pierwszego etapu rekrutacji ogłasza listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapy w gablocie z ogłoszeniami bud. 5 pok. 017 tel oraz na stronie internetowej projektu: g) W celu prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną w składzie: Kierownik Projektu Asystent kierownika projektu Specjalista ds. monitoringu i administracji 7. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście kandydatów/ek zakwalifikowanych do odbycia staży. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania o możliwości uczestnictwa w stażu kolejne osoby z listy rankingowej. 4. Prawa i obowiązku uczestnictwa w płatnych stażach krajowych ( ) oraz płatnych stażach w wiodących ośrodkach zagranicznych 1. Za odbywany staż student/ka przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości określonej we Wniosku o dofinansowanie Projektu. Jest to całkowity koszt wynagrodzenia obejmujący także zaliczki na podatek dochodowy oraz obowiązkowe ubezpieczenia ZUS, potrącane przez Politechnikę Krakowską (jeśli występują). 2. Każdy student/ka uzyskuje usprawiedliwienie związane z nieobecnością na zajęciach dydaktycznych które odbywały się podczas trwania płatnego stażu zagranicznego. Usprawiedliwienie wystawione przez Biuro Projektu MBM kierunek zamawiany; będzie respektowane przez pracowników naukowo dydaktycznych Politechniki Krakowskiej. 3. Stażyści zobowiązują się do: a) Przestrzegania Regulaminu płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn, b) Przestrzegania wewnętrznych regulaminów organizacyjnych u przedsiębiorcy w których odbywany jest płatny staż (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, BHP oraz wszelkich innych nakazów wynikających z zakresu obowiązków stażysty)

5 c) Rzetelnego wywiązywania się z obowiązków wynikających z zakresu obowiązków stażysty d) Zachowania tajemnicy informacji udostępnianych przez Przedsiębiorcę w czasie odbywania stażu e) Zachowania tajemnicy danych osobowych pracowników Przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących f) Dostarczenia do Biura Projektu przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia stażu raportu sporządzonego przez opiekuna stażu załącznik nr 3 do Regulaminu 4. Po zakwalifikowaniu na staż, stażysta/ka ma obowiązek dostarczyć kserokopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu. Obowiązek ubezpieczenia NNW spoczywa na osobie odbywającej staż. 5. Wniosek o wydanie upoważnienia oraz nadania uprawnień do przetwarzania danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, należy dołączyć do Umowy Stażowej z uwagi na obowiązek posiadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nakładany Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 13 Rektora PK z dnia 27 kwietnia POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Środki przeznaczone na staże dla studentek/ów rozdysponowane będą niezależnie od środków przyznanych na stypendium motywacyjne. 2. Student/ka może otrzymywać jednocześnie m.in. stypendium naukowe za osiągnięcia w nauce i świadczenia socjalne przyznane finansowane ze środków uczelni oraz stypendium motywacyjne i wynagrodzenie stażowe przyznane ze środków w ramach projektu pn.: Mechanika i Budowa Maszyn kierunek zamawiany (POKL /12) 3. Student/ka ma obowiązek przekazania Organizatorowi wszelkich informacji o zmianie danych personalnych lub/i kontaktowych i wszelkich innych mogących mieć wpływ na prawidłowe odbycie stażu. 4. Organizator (Biuro Projektu) zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. 5. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu przez osobą uczestniczącą w stażu; Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z w/w osobą oraz do żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia. 6. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie 37 Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki (obowiązuje od 1 października 2012 r. 7. W przypadkach nieuregulowanych ww. Regulaminem oraz we wszelkiego rodzaju kwestiach spornych; ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Projektu. Regulamin wchodzi w życie z dniem:

6 Dane Kandydata: Imię (Imiona) Nazwisko Telefon kontaktowy Obecny status Wykształcenie: Kierunek studiów ZAŁĄCZNIK nr 1 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY WNIOSEK APLIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STAŻ studia I stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Semestr studiów Nr albumu Średnia ocen z toku studiów Zadania i obowiązki Stażysty na zajmowanym stanowisku (wypełnia Pracodawca).. podpis (pieczątka pracodawcy) Dane dotyczące oferty stażu, o którego odbycie stara się Kandydat: Nazwa firmy organizującej staż Stanowisko, na którym Stażysta będzie odbywał staż Dane dotyczące niepełnosprawności: Czy Kandydat posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak nie Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam że dane zawarte w niniejszym wniosku aplikacyjnym oraz załącznikach są zgodne z prawdą. Kraków,.. podpis Załączniki: 1. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów 2. Oświadczenie o znajomości Regulaminu płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn 3. Zaświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami finansowymi wobec PK 4. Kserokopia legitymacji studenckiej 5. W przypadku osoby niepełnosprawnej ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

7 Dane Kandydata: Imię (Imiona) ZAŁĄCZNIK nr 2 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY WNIOSEK APLIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STAŻ ZAGRANICZNY Nazwisko Telefon kontaktowy Obecny status Wykształcenie: Kierunek studiów studia I stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Semestr studiów Nr albumu Średnia ocen Dane dotyczące oferty stażu, o którego odbycie stara się Kandydat: Nr oferty stażu Miejsce stażu Stanowisko, na którym Stażysta/tka będzie odbywać staż Dane dotyczące niepełnosprawności: Czy Kandydat posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak nie Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam że dane zawarte w niniejszym wniosku aplikacyjnym oraz załącznikach są zgodne z prawdą. Kraków,.. podpis Załączniki: 1. Zaświadczenie o średniej ocen 2. Oświadczenie o znajomości Regulaminu płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn 3. Oświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami finansowymi wobec PK 4. Kserokopia legitymacji studenckiej 5. CV oraz list motywacyjny 6. W przypadku osoby niepełnosprawnej ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ZAŁĄCZNIK nr 3 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY

8 OŚWIADCZENIE Nazwisko i imię Stażysty..... Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "MBM kierunek zamawiany" i akceptuję wszystkie jego zasady, ze szczególnym uwzględnieniem 4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z następującymi warunkami odbywania płatnych staży studenckich w trakcie trwania semestru: Czas i miejsce odbywania stażu nie koliduje z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi na Uczelni Staż ma uzasadnienie merytoryczne, związane ze studiowanym kierunkiem. Kraków,.. podpis

9 ZAŁĄCZNIK nr 4 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY RAPORT Z PRZEBIEGU STAŻU Pan/i. w dniach. odbyła staż w ramach Projektu PO KL MBM kierunek zamawiany w..... (nazwa i dane teleadresowe firmy) INFORMACJE O ODBYTYM STAŻU Imię i nazwisko Stażysty Imię i nazwisko Opiekuna stażu Nr Umowy Stażowej MBM/POKL/Staż/ /20 Nazwa Firmy Adres Firmy Okres odbywania stażu Stanowisko zajmowane przez Stażystę Zadania i obowiązki Stażysty na zajmowanym stanowisku Harmonogram stażu Nabyte umiejętności Wnioski i uwagi.. podpis opiekuna stażu wraz z pieczęcią

10 ZAŁĄCZNIK nr 5 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy DANE WSPÓLNE Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu: "MBM - kierunek zamawiany" 2 Nr projektu: UDA - POKL / Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IV. Szkolnictwo Wyższe 4 Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 5 Poddziałanie, w ramach, którego jest realizowany projekt: Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU, KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestnika Dane kontaktowe Dane dodatkowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona): 2 Nazwisko: 3 Płeć: kobieta / mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu: 5 PESEL: 6 Wykształcenie: pomaturalne/wyższe/wyższe I stopnia/wyższe II stopnia* 7 Opieka nad dziećmi do lat 7lub opieka nad osobą zależną: TAK/ NIE* 8 Fakt bycia osobą niepełnosprawną: TAK/ NIE* 9 Ulica: 10 Nr domu: 11 Nr lokalu: 12 Miejscowość: 13 Obszar: wiejski/ miejski* 14 Kod pocztowy: 15 Województwo: 16 Powiat: 17 Telefon stacjonarny: 18 Telefon komórkowy: 19 Adres poczty elektronicznej ( ): 20 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: nieaktywny zawodowo w tym osoba ucząca się lub kształcąca 21 Rodzaj przyznanego wsparcia: 22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie: 23 Data zakończenia udziału w projekcie: 24 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa: *niepotrzebne skreślić

11 ZAŁĄCZNIK nr 6 DO REGULAMINU PŁATNYCH STAŻY Oświadczenie uczestnika Projektu PO KL " MBM - kierunek zamawiany " Oświadczam, że: - zapoznałem/łam się z zasadami udziału w PO KL "MBM - kierunek zamawiany" i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim - jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. - zgodnie z wymogami jestem uprawniony/na do uczestnictwa w Projekcie - zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa podpis Studenta OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu "MBM - kierunek zamawiany" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu "MBM kierunek zamawiany ", ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 a, Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu "MBM - kierunek zamawiany". Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Obryte 20.09.

Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Obryte 20.09. Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Kształcenie rodziców szansą większych możliwości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA Formularz zgłoszeniowy do projektu Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego Zadanie 5 Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Termin realizacji projektu: 24.03.2009r. 30.06.2012r. Termin odbywania praktyk i staży: 01.07.2009r. 30.06.2012r. I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 4 do umowy o doradztwo. (imię i nazwisko) Bydgoszcz, dnia.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/ny, deklaruję udział w Projekcie Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn Regulamin uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę Informatyk zawód dla kobiet i mężczyzn Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... Lp. I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA w ramach rekrutacji do projektu e-powiat Nowosądecki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania)

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania) Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie pn.: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego Ja niżej podpisana(y)...

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr POKL.07.02.01-06-130/13 pt: Aktywni bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (POKL) Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt Działa, w ramach którego jest realizowany projekt MEDFUTURE Medyczne zawody przyszłości POKL-04.03.00-00-052/12

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆZNAKIEM X Lp. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Imię / Imiona

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia data i godzina przyjęcia formularza (wypełnia Wykonawca) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NR... BENEFICJENT: Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

Data wpływu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Biuro Projektu: Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami. Część I: Dane osobowe Nazwisko Imię (imiona): Adres zameldowania (ulica, miejscowość, kod pocztowy):

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... I. DANE PROJEKTU KARTA ZGŁOSZENIA Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy 2. Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie ECDL szansą dla mieszkańców Dolnego Śląska Załącznik nr 1 Do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych nr umowy: UDA-POKL F16/13

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych nr umowy: UDA-POKL F16/13 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych nr umowy: UDA-POKL.05.04.02-00-F16/13 DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRE OTRZYMUJĄ WSPARCIE

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY udziału w projekcie Era przedsiębiorczości społecznej sosnowiecki inkubator Nr projektu UDA-POKL

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY udziału w projekcie Era przedsiębiorczości społecznej sosnowiecki inkubator Nr projektu UDA-POKL KWESTIONARIUSZ OSOBOWY udziału w projekcie Era przedsiębiorczości społecznej sosnowiecki inkubator Nr projektu UDA-POKL.07.02.02-24-068/08-00 Warunki uczestnictwa w projekcie Uczestnik szkolenia, doradztwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji Dobre studia = lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady rekrutacji Dobre studia = lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach Zadania 7 projektu pt. Dobre studia=lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00)

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia i udziału

Karta zgłoszenia i udziału Załącznik nr 1 do Regulaminu Karta zgłoszenia i udziału w projekcie pn. Zacznijmy od przedszkola Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY z dnia 20 czerwca 2011 r Realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Biotechnolog Inżynier XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Biotechnolog Inżynier XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin określający zasady finansowania płatnych staży Studentów/Studentek kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Data wpływu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Biuro Projektu: Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami. Część I: Dane osobowe Nazwisko Imię (imiona): Adres zameldowania (ulica, miejscowość, kod pocztowy):

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w Projekcie E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie realizowanym przez Fundację Aktywizacja.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnika projektu:

Zgłoszenie uczestnika projektu: Zgłoszenie uczestnika projektu: Imię i nazwisko.. Adres.... PESEL Telefon e-mail.. Wykształcenie brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne 1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie POKL. 09.06.02-06-

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: Radosne przedszkole- podążając za rozwojem dziecka

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: Radosne przedszkole- podążając za rozwojem dziecka Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: Radosne przedszkole- podążając za rozwojem dziecka 1. Dane osobowe dziecka Imię/imiona Nazwisko Płeć Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Ulica Nr

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA do udziału w projekcie Nauka-Praktyka-Sukces dla uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W LUBARTOWIE (technikum)

KARTA ZGŁOSZENIOWA do udziału w projekcie Nauka-Praktyka-Sukces dla uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W LUBARTOWIE (technikum) KARTA ZGŁOSZENIOWA do udziału w projekcie Nauka-Praktyka-Sukces dla uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W LUBARTOWIE (technikum) INFORMACJE WYPELNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ KARTĘ NUMER KARTY DATA PRZYJĘCIA PODPIS

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu Kobieta Mężczyzna 5 PESEL 6 Wykształcenie 7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 1. Nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów uczestnika/czki projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY realizowany przez, tel./fax: 81 534 70 04, Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami lub na komputerze I. Dane osobowe Nazwisko i imię (imiona): Płeć kobieta mężczyzna Data

Bardziej szczegółowo

1. W ramach Programu wypłacone zostanie wynagrodzenie dla minimum 10 studentów WWSI odbywających praktyki zawodowe.

1. W ramach Programu wypłacone zostanie wynagrodzenie dla minimum 10 studentów WWSI odbywających praktyki zawodowe. REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI PŁATNY STAŻ ZAWODOWY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU Z TEORIĄ W PRAKTYKĘ PROGRAM ROZWOJU OFERTY DYDAKTYCZNEJ WWSI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Analityka gospodarcza studia z przyszłością 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 1. Projekt projekt Analityka gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU (umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-271/12-00) pt. Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T N O W E M O Ż L I W O Ś C I Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:.. DANE PODSTAWOWE Imię Drugie imię Nazwisko Płeć Stopień niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE. pomaturalne. Tuczna. Zwierzyniec Miejsce zamieszkania

DANE OSOBOWE. pomaturalne. Tuczna. Zwierzyniec Miejsce zamieszkania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE OSOBOWE Imię (imiona) Nazwisko Data i miejsce urodzenia Seria i nr dowodu osobistego PESEL Wykształcenie Ulica ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

NAUKA W TECHNIKUM WYSOKIE LOTY I PEWNA PRZYSZŁOŚĆ (projekt nr WND-POKL.09.02.00-20-177/12)

NAUKA W TECHNIKUM WYSOKIE LOTY I PEWNA PRZYSZŁOŚĆ (projekt nr WND-POKL.09.02.00-20-177/12) Deklaracja udziału w projekcie NAUKA W TECHNIKUM - WYSOKIE LOTY I PEWNA PRZYSZLOSC (WND-POKL.09.02.00-20-177/12) DANE UCZESTNIKA Nazwisko Imię 1 Imię 2 Płeć kobieta mężczyzna Data urodzenia Miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI

REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI PŁATNY STAŻ ZAWODOWY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU Z TEORIĄ W PRAKTYKĘ PROGRAM ROZWOJU OFERTY DYDAKTYCZNEJ WWSI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Projekt Świadomie nabywam wiedzę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,, realizowany przez Euro-Konsult Sp. z o.o. Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Lubelskie na językach nr POKL.09.06.02-06-058/12 realizowanego w ramach Działania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, realizowanych w ramach projektu Techne -budowa nowoczesnych maszyn, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu. Ankieta Aplikacyjna

Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu. Ankieta Aplikacyjna Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA. Wypełnia zgłaszający:

ANKIETA REKRUTACYJNA. Wypełnia zgłaszający: ANKIETA REKRUTACYJNA Tytuł projektu Nr projektu Projektodawca Miejsce realizacji Komputer też ma 50 lat - kurs komputerowy dla mieszkańców terenu LGD Dorzecze Bobrzy WND-POKL.09.05.00-26-071/11 Lokalna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WYPELNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ KARTĘ NUMER KARTY DATA PRZYJĘCIA PODPIS DANE ADRESOWE UCZESTNIKA

INFORMACJE WYPELNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ KARTĘ NUMER KARTY DATA PRZYJĘCIA PODPIS DANE ADRESOWE UCZESTNIKA KARTA ZGŁOSZENIOWA do udziału w projekcie Nauka-Praktyka-Sukces dla uczniów REGIONALNEGO CENTRUM EDUAKCJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa) INFORMACJE WYPELNIANE PRZEZ OSOBĘ

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (prosimy o wypeł żółtych komórek) SZKOLENIE: PLANNER KARIERY (Warszawa, 28-29.03.2015 r. oraz 18-19.04.2015 r.) uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS uczestnika

Bardziej szczegółowo

a) Nazwisko... Imię g)telefon komórkowy..., tel. stacjonarny h) Adres poczty elektronicznej (e-mail ojca).

a) Nazwisko... Imię g)telefon komórkowy..., tel. stacjonarny h) Adres poczty elektronicznej (e-mail ojca). Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu Schematom STOP!... FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt systemowy Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BPZ.506.50.2012.EW ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w szkoleniu pt.: Ekonomia i prowadzenie własnej firmy realizowanym w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Wypełnia pracownik Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości: FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu formularza do Biura Projektu: / / Podpis: Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / lub powód odrzucenia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka

dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka REGULAMIN STAŻY dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach Projektu MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej Zadanie 2 - Staże krajowe dla studentów na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie data, miejscowość Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Niezbędne jest podpisanie wszystkich 8 stron (oprócz oświadczenia Dyrektora) niebieskim długopisem oraz oddanie kompletu 9 stron.

Niezbędne jest podpisanie wszystkich 8 stron (oprócz oświadczenia Dyrektora) niebieskim długopisem oraz oddanie kompletu 9 stron. KROK 1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY APLIKACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: Działanie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu Naukowe Przedszkole w Kielcach

Formularz zgłoszeniowy do projektu Naukowe Przedszkole w Kielcach 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Pesel Formularz zgłoszeniowy do projektu Naukowe Przedszkole w Kielcach Dane personalne Dziecka 4. Data urodzenia 5. Płeć kobieta / mężczyzna 6. Wykształcenie niższe niż

Bardziej szczegółowo