Zadania maturalne zakres podstawowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania maturalne zakres podstawowy"

Transkrypt

1 Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagao Zdający potrafi: odczytad i podad informacje geograficzne zapisane w różnej postaci, np. mapy ogólnogeograficznej i tematycznej, tekstu, danych liczbowych, wykresu, diagramu, schematu, rysunku schematycznego, fotografii Zadanie 1 (2 p.) Mapa przedstawia ilośd odpadów wytworzonych w ciągu roku w poszczególnych województwach. A. Podaj nazwy trzech województw o największej ilości wytworzonych odpadów B. Podaj nazwy dwóch województw o najmniejszej ilości wytworzonych odpadów

2 Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z diagramu klimatycznego, podaj trzy cechy klimatu Barrow położonego na Alasce Zadanie 3 (2 p.) Korzystając z wykresu, przedstawiającego wzrost zaludnienia ludności świata według kontynentów, wykonaj polecenia A i B. A. Wymieo dwa kontynenty o największym tempie wzrostu ludności B. Podaj nazwę dwóch kontynentów, w których obserwowany jest najmniejszy przyrost liczby ludności w ostatnich latach

3 Zadanie 4 (2 p.) Rysunek przedstawia schematyczny plan miasta o założeniach średniowiecznych. Podaj trzy cechy fizjonomii miasta średniowiecznego Zadanie 5 (1 p.) Spośród krajów podanych w tabeli, wybierz te, które charakteryzują się przewagą wartości importu usług nad ich eksportem. Paostwo Saldo wymiany usług *w mld USD+ Chiny -9,7 Brazylia -4,8 Meksyk -4,7 Polska 1,0 Turcja 12,7 Stany Zjednoczone 49,8 Odpowiedź:...

4 ZESTAW II Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 2) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagań Zdający potrafi: rozpoznać obiekty, zjawiska, procesy przedstawione w różnej postaci w źródle informacji geograficznej Zadanie 1 (1 p.) Rozpoznaj typ rzeźby obszaru przedstawionego na zamieszczonej poniżej mapie. Podkreśl odpowiedź. a) Rzeźba gór wysokich b) Rzeźba młodoglacjalna c) Rzeźba gór niskich d) Rzeźba krasowa obszarów wyżynnych Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z mapy zamieszczonej w zadaniu 1, rozpoznaj opisane poniżej obiekty. Rzeka, której źródła położone są na wysokości 420 m n.p.m. na południowy zachód od Łysicy Szczyt, którego wysokośd bezwzględna jest o 161 m niższa niż Łysicy Rzeka tworząca przełom przez główne pasmo górskie widoczne na mapie Rzeka, której dolina ułożona jest równolegle do przebiegu pasm górskich o jednym prawobrzeżnym dopływie

5 Zadanie 3 (1 p.) Podaj nazwę metody, którą przedstawiono rzeźbę i ukształtowanie powierzchni na mapie z zadania 1. Odpowiedź:... Zadanie 4 (1 p.) Przeczytaj tekst źródłowy i rozpoznaj opisany w nim proces. coraz większy wzajemny wzrost zależności paostw, miast i ludzi. Szybki przepływ informacji, duża gęstośd sieci światowej wymiany towarowej, liczne migracje ludności sprawiają, że zależności polityczne, gospodarcze i kulturalne wzrastają. Wydarzenia, które mają miejsce w jednym miejscu świata, rodzą konsekwencje dla ludzi żyjących w innych miejscach, często bardzo od siebie oddalonych. Najbardziej widoczne przejawy takich zależności występują w systemie gospodarczym. Załamanie w gospodarce liczącego się na świecie paostwa lub krach na giełdzie może wywoład kryzys w odległych regionach. Zależnośd ta przejawia się również w szybkim rozprzestrzenianiu tworów kultury masowej (muzyki, filmów, gier). Globalna promocja kultury masowej sprawia, że tzw. medialne gwiazdy znane są na całym świecie, a np. filmy i muzyka produkowana przy ich udziale gwarantuje popularnośd i zysk dla wytwórni. Źródło: Wójcik M.: Materiały dydaktyczne Wydawnictwa Szkolnego PWN. Odpowiedź:... Zadanie 5 (2 p.) Rozpoznaj wiatr lokalny, dla którego warunki występowania przedstawia niżej zamieszczony schemat. Wymieo dwa warunki konieczne do tego, by wystąpił ten rodzaj wiatru. Nazwa wiatru:... Dwa warunki występowania tego wiatru: Zadanie 6 (1 p.) Rozpoznaj, korzystając z wykresu, która linia obrazuje zmiany udziału źródeł energii: gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla w bilansie energetycznym świata. Uzupełnij legendę.

6 Zadanie 7 (2 p.) Rozpoznaj typy gleb, których profile przedstawione są na rysunku. A. B. Typ gleby A... Typ gleby B...

7 ZESTAW III Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 4) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagao Zdający potrafi: porównywad, czyli wskazywad podobieostwa i różnice między przedstawionymi w źródle informacjami: obiektami, obszarami, zdarzeniami, zjawiskami, procesami Zadanie 1 (2 p.) Korzystając ze schematów, wymieo dwa podobieostwa i jedną różnicę między monsunem i bryzą. Gdzie W oznacza wyż baryczny, a N niż baryczny 1. Podobieostwa:

8 Różnica:... Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z diagramów klimatycznych, porównaj cechy klimatu stacji A i B. Wstaw znak + w kolumnie odpowiadającej stacji klimatycznej, do której odnosi się opis cechy klimatu. Cecha klimatu Stacja klimatyczna A Stacja klimatyczna B Przeważają opady w ciepłym półroczu Roczna amplituda temperatur nie przekracza 15 C Suma opadów rocznych jest większa Średnie temperatury powietrza w żadnym miesiącu nie spadają poniżej zera Roczna amplituda temperatur jest większa Zadanie 3 (1 p.) Porównaj strukturę wieku USA, Indii oraz Włoch i uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednio nazwy paostw. Paostwo Ludnośd według wieku w % 19 lat i mniej lat i więcej 45,1 30,8 19,5 4,6 19,1 28,9 32,8 19,2 27,8 27,9 31,9 12,4 Zadanie 4 (1 p.) Wykresy przedstawiają przykładowe piramidy ludności. Porównaj cechy struktury wiekowej ludności i podaj dwie różnice.

9 Różnice: Zadanie 5 (2 p.) Schemat przedstawia dwa typy układów osadniczych miast. Podpisz odpowiednio: aglomeracja policentryczna, aglomeracja monocentryczna. Opisz różnicę między przedstawionymi układami osadniczymi miast Różnica: Zadanie 6 (2 p.) Porównaj schemat budowy geologicznej gór fałdowych i zrębowych. Wymieo dwie różnice w budowie geologicznej między tymi typami gór.

10

11 ZESTAW IV Poziom Oznaczenie standardu Standard Opis wymagao Podstawowy II, 1), 6) Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Zdający potrafi : na podstawie dostarczonej informacji i/lub własnej wiedzy uzupełnid źródło informacji (np. rysunek) Zadanie 1 (1 p.) Wpisz na wykresie litery A D opisujące fazy przyrostu naturalnego w Polsce. A. Echo wyżu kompensacyjnego B. Niż demograficzny C. Wyż demograficzny kompensacyjny D. Echo niżu demograficznego Zadanie 2 (4 p.) Na zamieszczonym poniżej rysunku: a) dorysuj promienie słoneczne oświetlające Ziemię w dniu przesilenia zimowego, b) zakreskuj obszar występowania dnia polarnego, c) wyznacz granicę pomiędzy obszarami, na których panuje dzieo i noc, d) podaj szerokośd geograficzną równika, zwrotników, kół podbiegunowych i biegunów.

12 Zadanie 3 (3 p.) Korzystając z przykładu, zaznacz literą P na kuli ziemskiej miejsca występowania przypływów morskich w czasie pełni oraz kwadry Księżyca. Dopisz tytuły do rysunków. Przykład: Przypływy morskie na Ziemi w czasie nowiu Księżyca Zadanie 4 (2 p.) Mapa przedstawia zasięgi wybranych zlodowaceo w Polsce.

13 Uzupełnij brakujące nazwy zlodowaceo oraz zakreskuj na mapie obszar występowania krajobrazu młodoglacjalnego. Zadanie 5 (2 p.) Uzupełnij schemat krążenia mas powietrza i rozkład ciśnienia atmosferycznego na kuli ziemskiej. A. Dorysuj brakujące kierunki przemieszczania się mas powietrza. B. Dopisz w brakujących miejscach: W wyż baryczny, N niż baryczny. Zadanie 6 (2 p.) Uzupełnij tabelę. Wpisz odpowiednio sektor gospodarki: rolnictwo, przemysł, usługi. Kraj Procentowy udział zawodowo czynnych zatrudnionych w: Bangladesz Bułgaria Szwecja Zadanie 7 (1 p.) Kartograf sporządzający mapę lesistości Polski według województw w stosunku do średniej dla Polski popełnił dwa błędy nie uzupełnił legendy mapy oraz błędnie zakwalifikował województwo o największej lesistości w Polsce. Uzupełnij mapę tak, by nie zawierała błędów.

14

15 ZESTAW V Poziom Podstawowy II, 1), 7 Oznaczenie standardu Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagao Zdający potrafi: grupowad, czyli stosując podane kryteria zaliczyd obiekty, zdarzenia, zjawiska, procesy do grup Zadanie 1 (3 p.) Korzystając z mapy przedstawiającej strukturę wielkości gospodarstw w Polsce, uzupełnij tabelę. A B C Wymieo dwa województwa, w których ponad ¾ stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni 1 5 ha Wymieo dwa województwa, w których zaznacza się największy udział gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha Wymieo dwa województwa, w których struktura wielkości gospodarstw jest najbardziej zbliżona do średniej dla Polski Zadanie 2 (2 p.) Rozpoznaj formy, które powstały w wyniku działalności niszczącej i budującej różnych procesów rzeźbotwórczych. A. Ostaniec krasowy jest to wzniesienie o stromych ścianach zbudowane ze skał wapiennych. Powstaje w wyniku rozpuszczania bardziej podatnych wapieni w jego otoczeniu. B. Wydmy to asymetryczne pagórki zbudowane z piasku wywianego i przenoszonego przez wiatr.

16 C. Baraniec to pagór, który powstaje w wyniku zdzierania podłoża skalnego przez przemieszczający się lód. Nacisk i ruch lodu powodują niszczenie skał, ale odbywa się to nierównomiernie. Najtwardsze skały niszczone są wolniej. D. Grzyb skalny to forma utworzona w wyniku działania wiatru. Niesiony przez wiatr materiał skalny uderza w skały, niszcząc je do wysokości, do której transportowane są okruchy skalne. E. Morena czołowa to pagór zbudowany z materiału skalnego, który wytopił się z czoła lądolodu w czasie jego postoju. Formy powstające na skutek działalności niszczącej:... Formy powstające na skutek działalności budującej:... Zadanie 3 (2 p.) Korzystając z mapy, wpisz w odpowiednie miejsca w tabeli podane poniżej regiony fizycznogeograficzne. Regiony fizycznogeograficzne: wyżyna Dekan, wyspa Sumatra, Wyspy Karaibskie, Półwysep Skandynawski, Półwysep Apenioski, Wyżyna Brazylijska. Obszary sejsmiczne Obszary asejsmiczne

17 Zadanie 4 (2 p.) Podziel kraje zestawione w tabeli według zastosowanych poniżej kryteriów. Kraj Ludnośd aktywna zawodowo w rolnictwie w % ogółu ludności Plony zbóż w dt z 1 ha Powierzchnia użytków rolnych w ha na 1 ciągnik Zużycie nawozów mineralnych na 1 ha Chiny 39,2 51,6 * 66,0 Australia 2,3 20,4 1395,2 5,1 Argentyna 3,8 40,2 429,7 5,7 Japonia 1,9 61,6 2,5 247,4 * brak danych A. Kraje, w których dominuje intensywny typ gospodarki rolnej:... B. Kraje, w których dominuje ekstensywny typ gospodarki rolnej:... Zadanie 5 (2 p.) Podziel kraje zestawione w tabeli według poziomu rozwoju gospodarczego. Kraj PKB w USD na 1 mieszkaoca Udział rolnictwa w tworzeniu PKB % Przyrost naturalny w Udział analfabetów w % Irak ,4 58,9 Niger ,3 81,3 Bułgaria ,2 2 Finlandia ,9 Hiszpania ,0 2 Chile ,1 3,5 a) Kraje wysoko rozwinięte:... b) Kraje średnio rozwinięte:... c) Kraje słabo rozwinięte:...

18 ZESTAW VI Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 2), 2), a) Standard Zdający: wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadao praktycznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad własną wiedzę geograficzną, mapy i inne źródła informacji geograficznej do wykonywania prostych obliczeo matematyczno-geograficznych Zadanie 1 (1 p.) Podaj skalę liczbową mapy, na której zamieszczono tylko niżej przedstawioną podziałkę (skalę liniową). Skala liczbowa mapy:... Zadanie 2 (1 p.) Spośród podanych poniżej skal mapy, wybierz tę, która jest największa. a) 1 cm 25 km b) 1: c) 1 cm 2500 m d) 1: Zadanie 3 (6 p.) Korzystając z zamieszczonej mapy, wykonaj polecenia A F.

19 A. Oblicz wysokośd względną między szczytem Radostowej a dnem przełomowej doliny Lubrzanki. Odpowiedź:... B. Podaj wysokośd bezwzględną przełęczy między Radostową a Łysicą. Odpowiedź:... C. Podaj wysokośd bezwzględną źródła rzeki Psarki. Odpowiedź:... D. Oblicz różnicę wysokości, jaką pokonuje rzeka Warkocz od źródeł do granicy terenu objętego mapą. Odpowiedź:... E. Oblicz odległośd rzeczywistą między Łysicą a Łysą Górą. Odpowiedź:... F. Określ kierunek przebiegu grzbietu górskiego, w którego obrębie położone są Łysica i Łysa Góra. Odpowiedź:... Zadanie 4 (1 p.) Na mapie w skali 1:30000 odległośd między miastami wynosi 10,5 cm. Oblicz odległośd rzeczywistą. Odpowiedź: Odległośd rzeczywista wynosi...

20 Zadanie 5 (2 p.) Odległośd między dwoma punktami na mapie wynosi 7 cm. W rzeczywistości odpowiada to 210 km. Oblicz skalę mapy. Zapisz ją w postaci mianowanej i liczbowej. Odpowiedź: Skala mianowana mapy:... Skala liczbowa mapy:... Zadanie 6 (2 p.) Oblicz rozciągłośd równoleżnikową i południkową Afryki. Współrzędne geograficzne skrajnych punktów tego kontynentu: 37 N, 34 S, 51 E, 17 W. Odpowiedź: Rozciągłośd równoleżnikowa Afryki wynosi:... Rozciągłośd południkowa Afryki wynosi:... Zadanie 7 (2 p.) Oblicz temperaturę powietrza na wysokości m n.p.m., jeżeli u podnóża góry na wysokości 700 m n.p.m. zanotowano 18 C. Odpowiedź: Temperatura powietrza wynosi.. Zadanie 8 (2 p.) Na szczycie góry o wysokości m n.p.m. zanotowano temperaturę powietrza (-15 C). Oblicz temperaturę na poziomie morza. Odpowiedź: Temperatura powietrza wynosi.

21 ZESTAW VII Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 2), 2), b) Standard Zdający: wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadao praktycznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad własną wiedzę geograficzną, mapy i inne źródła informacji geograficznej do wykonywania prostych obliczeo astronomiczno-geograficznych Zadanie 1 (2 p.) Oblicz godzinę czasu słonecznego i podaj datę dla Warszawy. Uzupełnij rysunek. Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z zamieszczonej mapy wykonaj polecenia A B.

22 A. Oblicz godzinę czasu strefowego w Lizbonie, jeżeli w Moskwie jest 16:25. Odpowiedź: W Lizbonie jest. czasu strefowego. B. Podaj godzinę czasu strefowego, o której przyleci samolot z Londynu do Ankary, przy założeniu, że wystartował o 9:45, a lot trwał 4 godziny. Odpowiedź: Samolot przyleci do Ankary o godzinie.. Zadanie 3 (2 p.) W Mediolanie (9 E) jest godzina 13:35 czasu słonecznego. Oblicz długośd geograficzną punktu, w którym w tym samym momencie jest godzina 9:19 czasu słonecznego.

23 Odpowiedź:... Zadanie 4 (2 p.) Oblicz wysokośd górowania Słooca w dniu przesilenia letniego w Kairze (30 N) i w Durbanie (30 S). Odpowiedź: Wysokośd górowania Słooca wynosi: w Kairze..., w Durbanie Zadanie 5 (1 p.) Wybierz miasto, dla którego wysokośd górowania Słooca w dniu równonocy wiosennej wynosi 56. a) Oslo 60 N b) Ateny 38 N c) Sydney 34 S Odpowiedź:... Zadanie 6 (2 p.) Oblicz wysokośd górowania Słooca w dniu przesilenia zimowego na kole podbiegunowym północnym i południowym. Odpowiedź: Wysokośd górowania Słooca na kole podbiegunowym północnym wynosi., na kole podbiegunowym południowym Zadanie 7 (1 p.) Zaznacz wzór, który wybierzesz do obliczenia wysokości górowania Słooca w dniu przesilenia zimowego na przylądku Rozewie. a) h = 90 Ø b) h = 90 + Ø c) h = 90 Ø d) h = 90 Ø Zadanie 8 (2 p.) Oblicz szerokośd geograficzną miejsca, w którym dnia 22 XII Słooce góruje na wysokości po północnej stronie nieba.

24 Odpowiedź:. Zadanie 9 (2 p.) Oblicz szerokośd geograficzną miejsca, w którym dnia 22 VI Słooce górowało na wysokości 45 20, a w nocy na bezchmurnym niebie widad było Gwiazdę Polarną. Odpowiedź:

25 ZESTAW VIII Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 2), 2), c) Standard Zdający: wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadao praktycznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad własną wiedzę geograficzną, mapy i inne źródła informacji geograficznej do wykonywania prostych obliczeo w zakresie geografii społecznoekonomicznej Zadanie 1 (1 p.) Oblicz brakujące wskaźniki (gęstośd zaludnienia podaj w zaokrągleniu do pełnej liczby osób). Uzupełnij tabelę. Paostwo Liczba ludności w tys. Powierzchnia w tys. km 2 Gęstośd zaludnienia liczba osób/km2 Węgry ,0 Islandia ,9 Szwajcaria ,3 Zadanie 2 (1 p.) Argentyna zajmuje powierzchnię 2 780,4 tys. km 2. Gęstośd zaludnienia tego kraju wynosi 14 osób na km 2. Oblicz liczbę ludności Argentyny. Odpowiedź: Liczba ludności Argentyny wynosi. Zadanie 3 (2 p.) Liczba ludności Bułgarii w 2006 r. wynosiła tys. Oblicz liczbę ludności dla poszczególnych grup wiekowych w tym kraju. Uzupełnij tabelę. Ludnośd w wieku lat 19 i mniej i więcej Ludnośd w % ogółu 20,2 28,7 33,9 17,2 Liczba ludności w grupie wiekowej

26 Zadanie 4 (1 p.) Oblicz stopę przyrostu naturalnego dla ludności Polski. Uzupełnij tabelę. Urodzenia żywe Lata ,3 9,9 9,8 Zgony 10,1 9,6 9,7 w % Stopa przyrostu naturalnego Zadanie 5 (2 p.) Korzystając z danych z zadania 4, oblicz liczbę urodzeo i zgonów oraz przyrost naturalny dla Polski w 2006 r. Liczba ludności w tym roku wynosiła tys. Liczba urodzeo:... Liczba zgonów:... Przyrost naturalny:... Zadanie 6 (1 p.) Oblicz udział zawodowo czynnych w ogólnej liczbie ludności krajów. Uzupełnij tabelę. Kraje Liczba ludności w tys. Ludnośd zawodowo czynna w tys. Japonia Szwecja Estonia Ludnośd zawodowo czynna w % ogółu ludności Zadanie 7 (1 p.) Oblicz plony pszenicy uzyskiwane z 1 ha w Niemczech i Rumunii. Uzupełnij tabelę. Kraj Uprawa Powierzchnia zasiewów w tys. ha Zbiory w tys. t Niemcy Pszenica Rumunia Plony w dt (100 kg) na 1 ha

27 Zadanie 8 (1 p.) Oblicz powierzchnię zasiewów ryżu w Chinach i Japonii. Uzupełnij tabelę. Powierzchnia Plony w dt (100 kg) Kraj Uprawa Zbiory w tys. t zasiewów w tys. ha na 1 ha Chiny ,7 Ryż Japonia ,4 Zadanie 9 (1 p.) W 2006 r. wydobyto na świecie 3 566,5 mln ton ropy naftowej. Oblicz udział w wydobyciu światowym Arabii Saudyjskiej, jeżeli z tego kraju pochodziło 467,8 mln ton. Odpowiedź: Udział Arabii Saudyjskiej wynosił. Zadanie 10 (1 p.) Oblicz saldo handlu zagranicznego Słowacji i Francji. Uzupełnij tabelę. Kraje Import w mln dol. USA Eksport w mln dol. USA Słowacja Francja Saldo handlu zagranicznego w mln dol. USA

28 ZESTAW IX Poziom Podstawowy Oznaczenie standardu II, 3, 1a Standard Zdający: przedstawia zjawiska, procesy i zależności na przykładzie wskazanego obszaru, korzystając z podanych źródeł informacji geograficznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad podane informacje o danym obszarze oraz własną wiedzę do przedstawienia charakterystycznych cech wskazanego obszaru oraz obiektów, które na nim występują Zadanie 1 (2 p.) Korzystając z mapy podaj trzy cechy ukształtowania powierzchni i rzeźby gór niskich Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z mapy z zadania 1, wymieo trzy cechy charakteryzujące środowisko przyrodnicze góry Łysicy Zadanie 3 (5 p.) A. Korzystając z mapy, scharakteryzuj rozmieszczenie elektrowni cieplnych w Polsce.

29 ... B. Spośród zaznaczonych na mapie elektrowni wybierz cztery opalane węglem brunatnym i podaj ich nazwy C. Zaznacz zdania prawdziwe: a) W Polsce nie ma elektrowni wodnych wybudowanych w nizinnych, dolnych odcinkach rzek. b) Najkorzystniejsze warunki do budowy hydroelektrowni występują na rzekach południowej Polski. c) Elektrownia w Żarnowcu wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej siłę fal morskich. d) Elektrownia wodna w Solinie wybudowana została na rzece San. Zadanie 4 (2 p.) Korzystając z piramidy ludności, wymieo cztery cechy struktury wieku i płci ludności Polski.

30 Zadanie 5 (3 p.) W tabeli zestawiono wskaźniki dotyczące poziomu rozwoju rolnictwa trzech krajów europejskich. Scharakteryzuj typ gospodarki rolnej występujący w tych krajach. Kraj Ludnośd aktywna zawodowo w rolnictwie w % ogółu ludności Plony zbóż w dt z 1 ha Grunty orne w ha na 1 ciągnik Zużycie nawozów mineralnych w kg na 1 ha użytków rolnych W. Brytania 0,8 72,8 11,3 98,0 Niemcy 1,0 64,9 12,5 148,3 Włochy 1,8 53,0 4,7 82,7 A. Wpisz odpowiednio: małe/duże. Zatrudnienie w rolnictwie jest.. Plony zbóż osiągane w tym typie gospodarki rolnej są.. Rolnictwo tych krajów charakteryzuje się. powierzchnią gruntów ornych na 1 ciągnik i.. chemizacją rolnictwa. B. Zaznacz nazwę typu gospodarki rolnej, która występuje w tych krajach. a) Rolnictwo ekstensywne kapitałochłonne

31 b) Rolnictwo plantacyjne c) Rolnictwo intensywne pracochłonne d) Rolnictwo intensywne kapitałochłonne Zadanie 6 (2 p.) Etiopia znajduje się w II fazie rozwoju demograficznego. A. Korzystając z modelu rozwoju demograficznego, przedstaw trzy cechy demograficzne ludności tego kraju B. Wybierz tendencję, która dotyczy zmian liczby ludności Etiopii: a) powolny wzrost, b) gwałtowny wzrost (eksplozja demograficzna), c) regres demograficzny.

32 ZESTAW X Poziom Podstawowy Oznaczenie standardu II, 3, 1c Standard Zdający: przedstawia zjawiska, procesy i zależności na przykładzie wskazanego obszaru, korzystając z podanych źródeł informacji geograficznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad podane informacje o danym obszarze oraz własną wiedzę do przedstawienia zależności miedzy zdarzeniami, zjawiskami, procesami, które zachodzą na wskazanym obszarze Zadanie 1 (5 p.) Na podstawie profilu, wykonaj polecenia A C. A. Wymieo dwie formy ukształtowania powierzchni, które są wynikiem subdukcji płyt litosfery w obszarze przedstawionym na profilu B. Wśród obszarów oznaczonych na rysunku literami A D wybierz dwa miejsca, gdzie mogą wystąpid trzęsienia ziemi. Odpowiedź:....,.... C. Wyjaśnij powstanie grzbietu Nazca

33 Zadanie 2 (2 p.) Diagramy przedstawiają przepływy dla rzek o ustroju deszczowym monsunowym i śródziemnomorskim. Uzupełnij tabelę. Oznaczenie literowe A Typ ustroju rzecznego Pora występowania największych opadów B Zadanie 3 (3 p.) Wykonaj polecenia A B. A. Wyżyna Tybet jest w znacznej części obszarem niezaludnionym przez człowieka. Korzystając z profilu terenu i własnej wiedzy, wymieo dwie bariery, które utrudniły zaludnienie tego obszaru B. Podaj nazwę jeszcze jednej krainy geograficznej, która jest anekumeną, w obszarze przedstawionym na profilu terenu. Odpowiedź:...

34 Zadania pochodzą z niezbędnika nauczyciela Wydawnictwa Szkolnego PWN.

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej

Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej 1 Zadanie Rysunki przedstawiają roczny rozkład temperatury i opadów w wybranych stacjach klimatycznych świata. Podpisz rysunki właściwymi dla nich nazwami klimatów, wybranymi spośród

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY. Kryteria oceniania odpowiedzi

Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY. Kryteria oceniania odpowiedzi Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi Warszawa 2013 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010 Na rozwiązanie zadań przeznacza się 90 minut. Uważnie czytaj polecenia, pisz czytelnie. Powodzenia! KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010 Zadanie 1. (0 1) Podane skale uporządkuj od największej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MGE-P1 MAJ 2015 Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009 Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie polecenia, pisz czytelnie. Powodzenia! KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009 Zadanie 1. (0-2) Dopisz nazwę nauki geograficznej do opisu, wybierając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

z krajów z nim sąsiadujących. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie

z krajów z nim sąsiadujących. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie SPRAWDŹ SIĘ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁU EUROPA 1 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie A Włoska wyspa z wulkanem Etna z krajów z nim sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie matematyczno--geograficzne Afryki obliczam rozciągłość

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Punkty:../30:1,5=./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w lipcu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

Geografia - klasa 1. Dział I

Geografia - klasa 1. Dział I Geografia - klasa 1 Dział I 1. Czym zajmuje się geografia? - wyjaśniam znaczenie terminu geografia - wymieniam źródła informacji geograficznej - podaję wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu - wyjaśniam

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do poprawy pierwszego semestru. Przedmiot geografia

Zagadnienia do poprawy pierwszego semestru. Przedmiot geografia Klasa 1 gimnazjum 1. Definicja geografii 2. Zamiana skali liczbowej na mianowaną i liniową 3. Przeliczanie skali mapy- rozwiązywanie zadań 4. Kierunki świata na mapie 5. Czytanie mapy poziomicowej 6. Podział

Bardziej szczegółowo

Klasa Dział Wymagania

Klasa Dział Wymagania GEOGRAFIA Wymagania konieczne do zaliczenia partii materiału na ocenę dopuszczającą Klasa Dział Wymagania Klasa I Semestr I Czym się zajmuje geografia? Uczeń: - wie, czym zajmuje się geografia - wymienia

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2014/2015, stopień rejonowy

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2014/2015, stopień rejonowy Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 04/05, stopień rejonowy Uwaga: W zadaniach otwartych podano przykłady poprawnych odpowiedzi. Uznajemy również inne, nieuwzględnione

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna semestr IV Przyroda... imię i nazwisko słuchacza

Praca kontrolna semestr IV Przyroda... imię i nazwisko słuchacza Praca kontrolna semestr IV Przyroda.... imię i nazwisko słuchacza semestr 1. Ilustracja przedstawia oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 (0 3 p.) Podpisz na mapie. A. Nizinę La Platy B. Wyżynę Gujaoską. C. Jezioro Titicaca D. Falklandy. E. Pust. Atacama F.

Zadanie 1 (0 3 p.) Podpisz na mapie. A. Nizinę La Platy B. Wyżynę Gujaoską. C. Jezioro Titicaca D. Falklandy. E. Pust. Atacama F. Drogi Gimnazjalisto! Przeczytaj uważnie zmieszczoną poniżej instrukcję: 1. Test zawiera 20 zadao geograficznych różnego typu. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadao możesz uzyskad 36 punktów. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA GIMNAZJUM. Klasa I. Stopnie szkolne. 1. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń:

GEOGRAFIA GIMNAZJUM. Klasa I. Stopnie szkolne. 1. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: GEOGRAFIA GIMNAZJUM Stopnie szkolne Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne. Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i wartości określone Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i wartości określone Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i wartości określone Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. A. Wymagania na poszczególne oceny z geografii w klasach II i III gimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik DZIAŁ KLASYFIKACJA PAŃSTW ŚWIATA PROCESY DEMOGRAFICZNE TEMAT 1. Ekonomiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Geografia rolnictwa poziom rozszerzony

Geografia rolnictwa poziom rozszerzony Geografia rolnictwa poziom rozszerzony Zadanie 1. (3 pkt) Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 53. ż ś ą ł ą ł ż ż ł Zadanie 2. (4 pkt) Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 61. ż ą ł ę ę ą ą 1 ś ł ą Zadanie 3. 51. (4 pkt)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF?

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF? Informacje do zadań 1. i 2. Na mapie przedstawiono podział Polski na województwa. Zadanie 1 Miasta wojewódzkie oznaczone numerami od 1 do 4 to A. 1-Wrocław, 2-Białystok, 3-Poznań, 4-Kielce. B. 1-Poznań,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: notowanie postępów i osiągnięć ucznia, wspomaganie procesu

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Zadania. 1. Na podstawie rysunku:

Zadania. 1. Na podstawie rysunku: 1. Na podstawie rysunku: Zadania Wykonaj polecenia: a) podpisz poziomice, które nie są podpisane 200 220 240 b) podkreśl prawidłowe uzupełnienie zdania: Szlak turystyczny zaznaczony na rysunku prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

Przykładowe zadania. przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia Przykładowe zadania z GEOGRAFII przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z GEOGRAFII na zakończenie nauki w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Zadanie 1 Do poniższych poleceń dobierz najlepsze źródło informacji. Uwaga: do każdego polecenia dobierz tylko jedno źródło informacji. Polecenie Źródło

Bardziej szczegółowo

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski grupa a Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano... liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Imię i nazwisko Za

Bardziej szczegółowo

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś 1 Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: EUROPA. RELACJE PRZYRODA- CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z geografii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa pierwsza

NaCoBeZU geografia klasa pierwsza NaCoBeZU geografia klasa pierwsza Zagadnienie Geografia jako nauka Wyjaśnisz znaczenie terminu: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne. Wymienisz źródła wiedzy geograficznej. Wymienisz elementy

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca NAUCZYCIEL: DOROTA BARCZYK WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE III B G SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻARNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Przedmiotowy system oceniania 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

2. Tabela przedstawia najczęściej używane języki świata wg liczby ludności na co dzień posługującej się danym językiem.

2. Tabela przedstawia najczęściej używane języki świata wg liczby ludności na co dzień posługującej się danym językiem. 1. W tabeli zestawiono wybrane państwa, w których zamieszkuje ludność pochodzenia polskiego. Określ dla każdej grupy państw najważniejszą przyczynę istnienia na ich terytoriach znacznych skupisk ludności

Bardziej szczegółowo

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE Wymagania programowe na poszczególne oceny Uwagi wstępne: 1. W kolumnie zatytułowanej Wymagania programowe podstawowe drukiem wytłuszczonym oznaczono elementy wiedzy niezbędne do otrzymania oceny dostatecznej.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę celującą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu...

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Wojewódzki Konkurs Geograficzny Etap szkolny 2006/2007 Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Życzymy powodzenia!

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

XXXIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2

XXXIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 -2/1- Zadanie 8. W każdym z poniższych zdań wpisz lub podkreśl poprawną odpowiedź. XXXIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 A. Słońce nie znajduje się dokładnie w centrum orbity

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. dotyczące GEOGRAFII SPOŁECZNO EKONOMICZNEJ ŚWIATA (SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. dotyczące GEOGRAFII SPOŁECZNO EKONOMICZNEJ ŚWIATA (SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY) mgr Andrzej Adamiak WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dotyczące GEOGRAFII SPOŁECZNO EKONOMICZNEJ ŚWIATA (SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu geograficznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm Rozdział 4. ATMOSFERA poziom podstawowy Polecenie 1. Uporządkuj wymienione warstwy atmosfery zaczynając od powierzchni Ziemi i zaznacz je na przekroju powyżej: termosfera, mezosfera, troposfera, stratosfera,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - Wymagania programowe

GEOGRAFIA - Wymagania programowe GEOGRAFIA - Wymagania programowe WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE I Aby uzyskać ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń powinien: MAPA UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA, INTERPRETACJI I POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ. Obliczyć odległość w terenie,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1. (2 punkty) Przyporządkuj podanym regionom geograficznym odpowiednie

Bardziej szczegółowo

XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 ... ...

XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 ... ... -1/1- XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Zadanie 1. Na poniższych schematycznych mapach przedstawiono kontury państw i sygnatury punktowe w miejscach położenia ich stolic.

Bardziej szczegółowo

Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III

Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III część pisemna czas trwania części pisemnej egzaminu: 60 minut Zadanie 1 ( 0-2) Uzupełnij zdania podanymi terminami (jest ich więcej): Atlantycki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z planem dydaktycznym Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18. I. Afryka

Rozkład materiału z planem dydaktycznym Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18. I. Afryka 1 Lp. Temat lekcji 1. Warunki naturalne 2. Ludność i urbanizacja Treści nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno-

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2009 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Zdający otrzymuje 1 punkt za rozpoznanie pasma górskiego i miejscowości na podstawie mapy i fotografii. A.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2016 Zadania egzaminacyjne GEOGRAIA wersja B kod ucznia... unkty./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Mapa została wykonana w skali jeden do dwudziestu

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy K-konieczny (ocena dopuszczający) Podać wielkość powierzchni Wymienić nazwy er geologicznych. gospodarczego wykorzystania skał występujących Podzielić surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 05/06 GIMNAZJUM Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Uwaga: W zadaniach otwartych podano przykłady poprawnych odpowiedzi. Uznajemy równieżż inne,

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA - CZŁOWIEK - GOSPODARKA 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele

Bardziej szczegółowo

Typy strefy równikowej:

Typy strefy równikowej: Strefa równikowa: Duży dopływ energii słonecznej w ciągu roku, strefa bardzo wilgotna spowodowana znacznym parowaniem. W powietrzu występują warunki do powstawania procesów konwekcyjnych. Przykładem mogą

Bardziej szczegółowo

- proponuje odpowiedni wykres, diagram, kartogram i kartodiagram do przedstawienia

- proponuje odpowiedni wykres, diagram, kartogram i kartodiagram do przedstawienia Wykresy i diagramy - wyjaśnia, do czego służą kresy i diagramy - odczytuje informacje z wykresów i diagramów - rysuje proste wykresy i diagramy Dobry: -interpretuje informacje zawarte na wykresach i diagramach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Azja 1. Warunki naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI oblicza różnicę czasu słonecznego między skrajnymi punktami podaje nazwę strefy czasowej, której czas obowiązuje latem, i tej, której czas obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WARMIOSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WARMIOSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Model WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WARMIOSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Etap szkolny Nr Przewidywana odpowiedź zad. 1 a) 1) południowy(s) i północny (N)

Bardziej szczegółowo

- wskazuje elementy g.fizycznej i społeczno-gospodarczej w opisach w podręczniku

- wskazuje elementy g.fizycznej i społeczno-gospodarczej w opisach w podręczniku WYMAGANIA kl.2 Geografia regionalna : - wskazuje elementy g.fizycznej i społeczno-gospodarczej w opisach w podręczniku : - określa, czym zajmuje się geografia regionalna i : - dostrzega i określa pozycję

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic konieczne (ocena dopuszczająca) 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

dolina U-kształtna wody płynące fale morskie

dolina U-kształtna wody płynące fale morskie Rzeźba powierzchni Ziemi poziom podstawowy i rozszerzony Zadanie 1. (2 pkt) Uzupełnij tabelę. Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy Przykład wytworzonej przez czynnik i procesformy rzeźby erozja dolina

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju rolnictwa. Czynniki wpływające na rolnictwo

Warunki rozwoju rolnictwa. Czynniki wpływające na rolnictwo Warunki rozwoju rolnictwa Czynniki wpływające na rolnictwo PRZYRODNICZE WARUNKI KLIMATYCZNE UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI GLEBY STOSUNKI WODNE POZAPRZYRODNICZE WŁASNOŚĆ ZIEMI WIELKOŚĆ GOSPODARSTW POZIOM MECHANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH 2007/2008. Geografia z elementami geologii ETAP I

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH 2007/2008. Geografia z elementami geologii ETAP I Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH 27/28 Geografia z elementami geologii ETAP I I ETAP OLIMPIADY W pierwszym etapie uczestnik musi wykazać się poziomem wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

V POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH

V POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH KOD UCZNIA.. V POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ETAP SZKOLNY 2008/2009 30 marzec 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa II Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa II Tematy lekcji 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYNIKÓW KLASA 1

BADANIE WYNIKÓW KLASA 1 BADANIE WYNIKÓW KLASA 1 Zad. 1 (0-1p) Wielki Mur Chiński ma obecnie długość około 2500km. Jego długość na mapie w skali 1:200 000 000 wynosi A. 125 cm B. 12,5 cm C. 1,25 cm D. 0,125 cm Zad. 2 (0-1p) Rzeka

Bardziej szczegółowo

2. Pogoda i klimat sprawdzian wiadomości

2. Pogoda i klimat sprawdzian wiadomości 1. 2. Pogoda i klimat sprawdzian wiadomości 1. Cele lekcji Cel ogólny: podsumowanie wiadomośći z działu dotyczącego atmosfery. i. a) Wiadomości Uczeń: wie, co to jest atmosfera, zna składniki atmosfery,

Bardziej szczegółowo

Geomorfologia poziom rozszerzony

Geomorfologia poziom rozszerzony Geomorfologia poziom rozszerzony Zadanie 1. (3 pkt) ą ę ą Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 46....... ł ś ś ż Zadanie 2. (3 pkt) ą ż ż Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 47. Ź ł ą Ś ę ż 1 Zadanie 3. (5 pkt) Źródło:

Bardziej szczegółowo

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach;

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach; Geografia październik Liceum klasa I, poziom rozszerzony X Mapa (praktyka) Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia

Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia Stopa bezrobocia to procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie osób zawodowo czynnych Aby obliczyć stopę bezrobocia należy: ustalić liczbę mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń:

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: GEOGRAFIA III etap edukacyjny 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: 10.3. analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7. Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7. Wymagania na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7 konieczne (ocena dopuszczająca) wyjaśnia znaczenie terminu geografia przedstawia podział nauk geograficznych podaje wymiary Ziemi siatka geograficzna, południk,

Bardziej szczegółowo