Zadania maturalne zakres podstawowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania maturalne zakres podstawowy"

Transkrypt

1 Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagao Zdający potrafi: odczytad i podad informacje geograficzne zapisane w różnej postaci, np. mapy ogólnogeograficznej i tematycznej, tekstu, danych liczbowych, wykresu, diagramu, schematu, rysunku schematycznego, fotografii Zadanie 1 (2 p.) Mapa przedstawia ilośd odpadów wytworzonych w ciągu roku w poszczególnych województwach. A. Podaj nazwy trzech województw o największej ilości wytworzonych odpadów B. Podaj nazwy dwóch województw o najmniejszej ilości wytworzonych odpadów

2 Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z diagramu klimatycznego, podaj trzy cechy klimatu Barrow położonego na Alasce Zadanie 3 (2 p.) Korzystając z wykresu, przedstawiającego wzrost zaludnienia ludności świata według kontynentów, wykonaj polecenia A i B. A. Wymieo dwa kontynenty o największym tempie wzrostu ludności B. Podaj nazwę dwóch kontynentów, w których obserwowany jest najmniejszy przyrost liczby ludności w ostatnich latach

3 Zadanie 4 (2 p.) Rysunek przedstawia schematyczny plan miasta o założeniach średniowiecznych. Podaj trzy cechy fizjonomii miasta średniowiecznego Zadanie 5 (1 p.) Spośród krajów podanych w tabeli, wybierz te, które charakteryzują się przewagą wartości importu usług nad ich eksportem. Paostwo Saldo wymiany usług *w mld USD+ Chiny -9,7 Brazylia -4,8 Meksyk -4,7 Polska 1,0 Turcja 12,7 Stany Zjednoczone 49,8 Odpowiedź:...

4 ZESTAW II Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 2) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagań Zdający potrafi: rozpoznać obiekty, zjawiska, procesy przedstawione w różnej postaci w źródle informacji geograficznej Zadanie 1 (1 p.) Rozpoznaj typ rzeźby obszaru przedstawionego na zamieszczonej poniżej mapie. Podkreśl odpowiedź. a) Rzeźba gór wysokich b) Rzeźba młodoglacjalna c) Rzeźba gór niskich d) Rzeźba krasowa obszarów wyżynnych Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z mapy zamieszczonej w zadaniu 1, rozpoznaj opisane poniżej obiekty. Rzeka, której źródła położone są na wysokości 420 m n.p.m. na południowy zachód od Łysicy Szczyt, którego wysokośd bezwzględna jest o 161 m niższa niż Łysicy Rzeka tworząca przełom przez główne pasmo górskie widoczne na mapie Rzeka, której dolina ułożona jest równolegle do przebiegu pasm górskich o jednym prawobrzeżnym dopływie

5 Zadanie 3 (1 p.) Podaj nazwę metody, którą przedstawiono rzeźbę i ukształtowanie powierzchni na mapie z zadania 1. Odpowiedź:... Zadanie 4 (1 p.) Przeczytaj tekst źródłowy i rozpoznaj opisany w nim proces. coraz większy wzajemny wzrost zależności paostw, miast i ludzi. Szybki przepływ informacji, duża gęstośd sieci światowej wymiany towarowej, liczne migracje ludności sprawiają, że zależności polityczne, gospodarcze i kulturalne wzrastają. Wydarzenia, które mają miejsce w jednym miejscu świata, rodzą konsekwencje dla ludzi żyjących w innych miejscach, często bardzo od siebie oddalonych. Najbardziej widoczne przejawy takich zależności występują w systemie gospodarczym. Załamanie w gospodarce liczącego się na świecie paostwa lub krach na giełdzie może wywoład kryzys w odległych regionach. Zależnośd ta przejawia się również w szybkim rozprzestrzenianiu tworów kultury masowej (muzyki, filmów, gier). Globalna promocja kultury masowej sprawia, że tzw. medialne gwiazdy znane są na całym świecie, a np. filmy i muzyka produkowana przy ich udziale gwarantuje popularnośd i zysk dla wytwórni. Źródło: Wójcik M.: Materiały dydaktyczne Wydawnictwa Szkolnego PWN. Odpowiedź:... Zadanie 5 (2 p.) Rozpoznaj wiatr lokalny, dla którego warunki występowania przedstawia niżej zamieszczony schemat. Wymieo dwa warunki konieczne do tego, by wystąpił ten rodzaj wiatru. Nazwa wiatru:... Dwa warunki występowania tego wiatru: Zadanie 6 (1 p.) Rozpoznaj, korzystając z wykresu, która linia obrazuje zmiany udziału źródeł energii: gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla w bilansie energetycznym świata. Uzupełnij legendę.

6 Zadanie 7 (2 p.) Rozpoznaj typy gleb, których profile przedstawione są na rysunku. A. B. Typ gleby A... Typ gleby B...

7 ZESTAW III Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 4) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagao Zdający potrafi: porównywad, czyli wskazywad podobieostwa i różnice między przedstawionymi w źródle informacjami: obiektami, obszarami, zdarzeniami, zjawiskami, procesami Zadanie 1 (2 p.) Korzystając ze schematów, wymieo dwa podobieostwa i jedną różnicę między monsunem i bryzą. Gdzie W oznacza wyż baryczny, a N niż baryczny 1. Podobieostwa:

8 Różnica:... Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z diagramów klimatycznych, porównaj cechy klimatu stacji A i B. Wstaw znak + w kolumnie odpowiadającej stacji klimatycznej, do której odnosi się opis cechy klimatu. Cecha klimatu Stacja klimatyczna A Stacja klimatyczna B Przeważają opady w ciepłym półroczu Roczna amplituda temperatur nie przekracza 15 C Suma opadów rocznych jest większa Średnie temperatury powietrza w żadnym miesiącu nie spadają poniżej zera Roczna amplituda temperatur jest większa Zadanie 3 (1 p.) Porównaj strukturę wieku USA, Indii oraz Włoch i uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednio nazwy paostw. Paostwo Ludnośd według wieku w % 19 lat i mniej lat i więcej 45,1 30,8 19,5 4,6 19,1 28,9 32,8 19,2 27,8 27,9 31,9 12,4 Zadanie 4 (1 p.) Wykresy przedstawiają przykładowe piramidy ludności. Porównaj cechy struktury wiekowej ludności i podaj dwie różnice.

9 Różnice: Zadanie 5 (2 p.) Schemat przedstawia dwa typy układów osadniczych miast. Podpisz odpowiednio: aglomeracja policentryczna, aglomeracja monocentryczna. Opisz różnicę między przedstawionymi układami osadniczymi miast Różnica: Zadanie 6 (2 p.) Porównaj schemat budowy geologicznej gór fałdowych i zrębowych. Wymieo dwie różnice w budowie geologicznej między tymi typami gór.

10

11 ZESTAW IV Poziom Oznaczenie standardu Standard Opis wymagao Podstawowy II, 1), 6) Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Zdający potrafi : na podstawie dostarczonej informacji i/lub własnej wiedzy uzupełnid źródło informacji (np. rysunek) Zadanie 1 (1 p.) Wpisz na wykresie litery A D opisujące fazy przyrostu naturalnego w Polsce. A. Echo wyżu kompensacyjnego B. Niż demograficzny C. Wyż demograficzny kompensacyjny D. Echo niżu demograficznego Zadanie 2 (4 p.) Na zamieszczonym poniżej rysunku: a) dorysuj promienie słoneczne oświetlające Ziemię w dniu przesilenia zimowego, b) zakreskuj obszar występowania dnia polarnego, c) wyznacz granicę pomiędzy obszarami, na których panuje dzieo i noc, d) podaj szerokośd geograficzną równika, zwrotników, kół podbiegunowych i biegunów.

12 Zadanie 3 (3 p.) Korzystając z przykładu, zaznacz literą P na kuli ziemskiej miejsca występowania przypływów morskich w czasie pełni oraz kwadry Księżyca. Dopisz tytuły do rysunków. Przykład: Przypływy morskie na Ziemi w czasie nowiu Księżyca Zadanie 4 (2 p.) Mapa przedstawia zasięgi wybranych zlodowaceo w Polsce.

13 Uzupełnij brakujące nazwy zlodowaceo oraz zakreskuj na mapie obszar występowania krajobrazu młodoglacjalnego. Zadanie 5 (2 p.) Uzupełnij schemat krążenia mas powietrza i rozkład ciśnienia atmosferycznego na kuli ziemskiej. A. Dorysuj brakujące kierunki przemieszczania się mas powietrza. B. Dopisz w brakujących miejscach: W wyż baryczny, N niż baryczny. Zadanie 6 (2 p.) Uzupełnij tabelę. Wpisz odpowiednio sektor gospodarki: rolnictwo, przemysł, usługi. Kraj Procentowy udział zawodowo czynnych zatrudnionych w: Bangladesz Bułgaria Szwecja Zadanie 7 (1 p.) Kartograf sporządzający mapę lesistości Polski według województw w stosunku do średniej dla Polski popełnił dwa błędy nie uzupełnił legendy mapy oraz błędnie zakwalifikował województwo o największej lesistości w Polsce. Uzupełnij mapę tak, by nie zawierała błędów.

14

15 ZESTAW V Poziom Podstawowy II, 1), 7 Oznaczenie standardu Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagao Zdający potrafi: grupowad, czyli stosując podane kryteria zaliczyd obiekty, zdarzenia, zjawiska, procesy do grup Zadanie 1 (3 p.) Korzystając z mapy przedstawiającej strukturę wielkości gospodarstw w Polsce, uzupełnij tabelę. A B C Wymieo dwa województwa, w których ponad ¾ stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni 1 5 ha Wymieo dwa województwa, w których zaznacza się największy udział gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha Wymieo dwa województwa, w których struktura wielkości gospodarstw jest najbardziej zbliżona do średniej dla Polski Zadanie 2 (2 p.) Rozpoznaj formy, które powstały w wyniku działalności niszczącej i budującej różnych procesów rzeźbotwórczych. A. Ostaniec krasowy jest to wzniesienie o stromych ścianach zbudowane ze skał wapiennych. Powstaje w wyniku rozpuszczania bardziej podatnych wapieni w jego otoczeniu. B. Wydmy to asymetryczne pagórki zbudowane z piasku wywianego i przenoszonego przez wiatr.

16 C. Baraniec to pagór, który powstaje w wyniku zdzierania podłoża skalnego przez przemieszczający się lód. Nacisk i ruch lodu powodują niszczenie skał, ale odbywa się to nierównomiernie. Najtwardsze skały niszczone są wolniej. D. Grzyb skalny to forma utworzona w wyniku działania wiatru. Niesiony przez wiatr materiał skalny uderza w skały, niszcząc je do wysokości, do której transportowane są okruchy skalne. E. Morena czołowa to pagór zbudowany z materiału skalnego, który wytopił się z czoła lądolodu w czasie jego postoju. Formy powstające na skutek działalności niszczącej:... Formy powstające na skutek działalności budującej:... Zadanie 3 (2 p.) Korzystając z mapy, wpisz w odpowiednie miejsca w tabeli podane poniżej regiony fizycznogeograficzne. Regiony fizycznogeograficzne: wyżyna Dekan, wyspa Sumatra, Wyspy Karaibskie, Półwysep Skandynawski, Półwysep Apenioski, Wyżyna Brazylijska. Obszary sejsmiczne Obszary asejsmiczne

17 Zadanie 4 (2 p.) Podziel kraje zestawione w tabeli według zastosowanych poniżej kryteriów. Kraj Ludnośd aktywna zawodowo w rolnictwie w % ogółu ludności Plony zbóż w dt z 1 ha Powierzchnia użytków rolnych w ha na 1 ciągnik Zużycie nawozów mineralnych na 1 ha Chiny 39,2 51,6 * 66,0 Australia 2,3 20,4 1395,2 5,1 Argentyna 3,8 40,2 429,7 5,7 Japonia 1,9 61,6 2,5 247,4 * brak danych A. Kraje, w których dominuje intensywny typ gospodarki rolnej:... B. Kraje, w których dominuje ekstensywny typ gospodarki rolnej:... Zadanie 5 (2 p.) Podziel kraje zestawione w tabeli według poziomu rozwoju gospodarczego. Kraj PKB w USD na 1 mieszkaoca Udział rolnictwa w tworzeniu PKB % Przyrost naturalny w Udział analfabetów w % Irak ,4 58,9 Niger ,3 81,3 Bułgaria ,2 2 Finlandia ,9 Hiszpania ,0 2 Chile ,1 3,5 a) Kraje wysoko rozwinięte:... b) Kraje średnio rozwinięte:... c) Kraje słabo rozwinięte:...

18 ZESTAW VI Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 2), 2), a) Standard Zdający: wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadao praktycznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad własną wiedzę geograficzną, mapy i inne źródła informacji geograficznej do wykonywania prostych obliczeo matematyczno-geograficznych Zadanie 1 (1 p.) Podaj skalę liczbową mapy, na której zamieszczono tylko niżej przedstawioną podziałkę (skalę liniową). Skala liczbowa mapy:... Zadanie 2 (1 p.) Spośród podanych poniżej skal mapy, wybierz tę, która jest największa. a) 1 cm 25 km b) 1: c) 1 cm 2500 m d) 1: Zadanie 3 (6 p.) Korzystając z zamieszczonej mapy, wykonaj polecenia A F.

19 A. Oblicz wysokośd względną między szczytem Radostowej a dnem przełomowej doliny Lubrzanki. Odpowiedź:... B. Podaj wysokośd bezwzględną przełęczy między Radostową a Łysicą. Odpowiedź:... C. Podaj wysokośd bezwzględną źródła rzeki Psarki. Odpowiedź:... D. Oblicz różnicę wysokości, jaką pokonuje rzeka Warkocz od źródeł do granicy terenu objętego mapą. Odpowiedź:... E. Oblicz odległośd rzeczywistą między Łysicą a Łysą Górą. Odpowiedź:... F. Określ kierunek przebiegu grzbietu górskiego, w którego obrębie położone są Łysica i Łysa Góra. Odpowiedź:... Zadanie 4 (1 p.) Na mapie w skali 1:30000 odległośd między miastami wynosi 10,5 cm. Oblicz odległośd rzeczywistą. Odpowiedź: Odległośd rzeczywista wynosi...

20 Zadanie 5 (2 p.) Odległośd między dwoma punktami na mapie wynosi 7 cm. W rzeczywistości odpowiada to 210 km. Oblicz skalę mapy. Zapisz ją w postaci mianowanej i liczbowej. Odpowiedź: Skala mianowana mapy:... Skala liczbowa mapy:... Zadanie 6 (2 p.) Oblicz rozciągłośd równoleżnikową i południkową Afryki. Współrzędne geograficzne skrajnych punktów tego kontynentu: 37 N, 34 S, 51 E, 17 W. Odpowiedź: Rozciągłośd równoleżnikowa Afryki wynosi:... Rozciągłośd południkowa Afryki wynosi:... Zadanie 7 (2 p.) Oblicz temperaturę powietrza na wysokości m n.p.m., jeżeli u podnóża góry na wysokości 700 m n.p.m. zanotowano 18 C. Odpowiedź: Temperatura powietrza wynosi.. Zadanie 8 (2 p.) Na szczycie góry o wysokości m n.p.m. zanotowano temperaturę powietrza (-15 C). Oblicz temperaturę na poziomie morza. Odpowiedź: Temperatura powietrza wynosi.

21 ZESTAW VII Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 2), 2), b) Standard Zdający: wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadao praktycznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad własną wiedzę geograficzną, mapy i inne źródła informacji geograficznej do wykonywania prostych obliczeo astronomiczno-geograficznych Zadanie 1 (2 p.) Oblicz godzinę czasu słonecznego i podaj datę dla Warszawy. Uzupełnij rysunek. Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z zamieszczonej mapy wykonaj polecenia A B.

22 A. Oblicz godzinę czasu strefowego w Lizbonie, jeżeli w Moskwie jest 16:25. Odpowiedź: W Lizbonie jest. czasu strefowego. B. Podaj godzinę czasu strefowego, o której przyleci samolot z Londynu do Ankary, przy założeniu, że wystartował o 9:45, a lot trwał 4 godziny. Odpowiedź: Samolot przyleci do Ankary o godzinie.. Zadanie 3 (2 p.) W Mediolanie (9 E) jest godzina 13:35 czasu słonecznego. Oblicz długośd geograficzną punktu, w którym w tym samym momencie jest godzina 9:19 czasu słonecznego.

23 Odpowiedź:... Zadanie 4 (2 p.) Oblicz wysokośd górowania Słooca w dniu przesilenia letniego w Kairze (30 N) i w Durbanie (30 S). Odpowiedź: Wysokośd górowania Słooca wynosi: w Kairze..., w Durbanie Zadanie 5 (1 p.) Wybierz miasto, dla którego wysokośd górowania Słooca w dniu równonocy wiosennej wynosi 56. a) Oslo 60 N b) Ateny 38 N c) Sydney 34 S Odpowiedź:... Zadanie 6 (2 p.) Oblicz wysokośd górowania Słooca w dniu przesilenia zimowego na kole podbiegunowym północnym i południowym. Odpowiedź: Wysokośd górowania Słooca na kole podbiegunowym północnym wynosi., na kole podbiegunowym południowym Zadanie 7 (1 p.) Zaznacz wzór, który wybierzesz do obliczenia wysokości górowania Słooca w dniu przesilenia zimowego na przylądku Rozewie. a) h = 90 Ø b) h = 90 + Ø c) h = 90 Ø d) h = 90 Ø Zadanie 8 (2 p.) Oblicz szerokośd geograficzną miejsca, w którym dnia 22 XII Słooce góruje na wysokości po północnej stronie nieba.

24 Odpowiedź:. Zadanie 9 (2 p.) Oblicz szerokośd geograficzną miejsca, w którym dnia 22 VI Słooce górowało na wysokości 45 20, a w nocy na bezchmurnym niebie widad było Gwiazdę Polarną. Odpowiedź:

25 ZESTAW VIII Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 2), 2), c) Standard Zdający: wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadao praktycznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad własną wiedzę geograficzną, mapy i inne źródła informacji geograficznej do wykonywania prostych obliczeo w zakresie geografii społecznoekonomicznej Zadanie 1 (1 p.) Oblicz brakujące wskaźniki (gęstośd zaludnienia podaj w zaokrągleniu do pełnej liczby osób). Uzupełnij tabelę. Paostwo Liczba ludności w tys. Powierzchnia w tys. km 2 Gęstośd zaludnienia liczba osób/km2 Węgry ,0 Islandia ,9 Szwajcaria ,3 Zadanie 2 (1 p.) Argentyna zajmuje powierzchnię 2 780,4 tys. km 2. Gęstośd zaludnienia tego kraju wynosi 14 osób na km 2. Oblicz liczbę ludności Argentyny. Odpowiedź: Liczba ludności Argentyny wynosi. Zadanie 3 (2 p.) Liczba ludności Bułgarii w 2006 r. wynosiła tys. Oblicz liczbę ludności dla poszczególnych grup wiekowych w tym kraju. Uzupełnij tabelę. Ludnośd w wieku lat 19 i mniej i więcej Ludnośd w % ogółu 20,2 28,7 33,9 17,2 Liczba ludności w grupie wiekowej

26 Zadanie 4 (1 p.) Oblicz stopę przyrostu naturalnego dla ludności Polski. Uzupełnij tabelę. Urodzenia żywe Lata ,3 9,9 9,8 Zgony 10,1 9,6 9,7 w % Stopa przyrostu naturalnego Zadanie 5 (2 p.) Korzystając z danych z zadania 4, oblicz liczbę urodzeo i zgonów oraz przyrost naturalny dla Polski w 2006 r. Liczba ludności w tym roku wynosiła tys. Liczba urodzeo:... Liczba zgonów:... Przyrost naturalny:... Zadanie 6 (1 p.) Oblicz udział zawodowo czynnych w ogólnej liczbie ludności krajów. Uzupełnij tabelę. Kraje Liczba ludności w tys. Ludnośd zawodowo czynna w tys. Japonia Szwecja Estonia Ludnośd zawodowo czynna w % ogółu ludności Zadanie 7 (1 p.) Oblicz plony pszenicy uzyskiwane z 1 ha w Niemczech i Rumunii. Uzupełnij tabelę. Kraj Uprawa Powierzchnia zasiewów w tys. ha Zbiory w tys. t Niemcy Pszenica Rumunia Plony w dt (100 kg) na 1 ha

27 Zadanie 8 (1 p.) Oblicz powierzchnię zasiewów ryżu w Chinach i Japonii. Uzupełnij tabelę. Powierzchnia Plony w dt (100 kg) Kraj Uprawa Zbiory w tys. t zasiewów w tys. ha na 1 ha Chiny ,7 Ryż Japonia ,4 Zadanie 9 (1 p.) W 2006 r. wydobyto na świecie 3 566,5 mln ton ropy naftowej. Oblicz udział w wydobyciu światowym Arabii Saudyjskiej, jeżeli z tego kraju pochodziło 467,8 mln ton. Odpowiedź: Udział Arabii Saudyjskiej wynosił. Zadanie 10 (1 p.) Oblicz saldo handlu zagranicznego Słowacji i Francji. Uzupełnij tabelę. Kraje Import w mln dol. USA Eksport w mln dol. USA Słowacja Francja Saldo handlu zagranicznego w mln dol. USA

28 ZESTAW IX Poziom Podstawowy Oznaczenie standardu II, 3, 1a Standard Zdający: przedstawia zjawiska, procesy i zależności na przykładzie wskazanego obszaru, korzystając z podanych źródeł informacji geograficznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad podane informacje o danym obszarze oraz własną wiedzę do przedstawienia charakterystycznych cech wskazanego obszaru oraz obiektów, które na nim występują Zadanie 1 (2 p.) Korzystając z mapy podaj trzy cechy ukształtowania powierzchni i rzeźby gór niskich Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z mapy z zadania 1, wymieo trzy cechy charakteryzujące środowisko przyrodnicze góry Łysicy Zadanie 3 (5 p.) A. Korzystając z mapy, scharakteryzuj rozmieszczenie elektrowni cieplnych w Polsce.

29 ... B. Spośród zaznaczonych na mapie elektrowni wybierz cztery opalane węglem brunatnym i podaj ich nazwy C. Zaznacz zdania prawdziwe: a) W Polsce nie ma elektrowni wodnych wybudowanych w nizinnych, dolnych odcinkach rzek. b) Najkorzystniejsze warunki do budowy hydroelektrowni występują na rzekach południowej Polski. c) Elektrownia w Żarnowcu wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej siłę fal morskich. d) Elektrownia wodna w Solinie wybudowana została na rzece San. Zadanie 4 (2 p.) Korzystając z piramidy ludności, wymieo cztery cechy struktury wieku i płci ludności Polski.

30 Zadanie 5 (3 p.) W tabeli zestawiono wskaźniki dotyczące poziomu rozwoju rolnictwa trzech krajów europejskich. Scharakteryzuj typ gospodarki rolnej występujący w tych krajach. Kraj Ludnośd aktywna zawodowo w rolnictwie w % ogółu ludności Plony zbóż w dt z 1 ha Grunty orne w ha na 1 ciągnik Zużycie nawozów mineralnych w kg na 1 ha użytków rolnych W. Brytania 0,8 72,8 11,3 98,0 Niemcy 1,0 64,9 12,5 148,3 Włochy 1,8 53,0 4,7 82,7 A. Wpisz odpowiednio: małe/duże. Zatrudnienie w rolnictwie jest.. Plony zbóż osiągane w tym typie gospodarki rolnej są.. Rolnictwo tych krajów charakteryzuje się. powierzchnią gruntów ornych na 1 ciągnik i.. chemizacją rolnictwa. B. Zaznacz nazwę typu gospodarki rolnej, która występuje w tych krajach. a) Rolnictwo ekstensywne kapitałochłonne

31 b) Rolnictwo plantacyjne c) Rolnictwo intensywne pracochłonne d) Rolnictwo intensywne kapitałochłonne Zadanie 6 (2 p.) Etiopia znajduje się w II fazie rozwoju demograficznego. A. Korzystając z modelu rozwoju demograficznego, przedstaw trzy cechy demograficzne ludności tego kraju B. Wybierz tendencję, która dotyczy zmian liczby ludności Etiopii: a) powolny wzrost, b) gwałtowny wzrost (eksplozja demograficzna), c) regres demograficzny.

32 ZESTAW X Poziom Podstawowy Oznaczenie standardu II, 3, 1c Standard Zdający: przedstawia zjawiska, procesy i zależności na przykładzie wskazanego obszaru, korzystając z podanych źródeł informacji geograficznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad podane informacje o danym obszarze oraz własną wiedzę do przedstawienia zależności miedzy zdarzeniami, zjawiskami, procesami, które zachodzą na wskazanym obszarze Zadanie 1 (5 p.) Na podstawie profilu, wykonaj polecenia A C. A. Wymieo dwie formy ukształtowania powierzchni, które są wynikiem subdukcji płyt litosfery w obszarze przedstawionym na profilu B. Wśród obszarów oznaczonych na rysunku literami A D wybierz dwa miejsca, gdzie mogą wystąpid trzęsienia ziemi. Odpowiedź:....,.... C. Wyjaśnij powstanie grzbietu Nazca

33 Zadanie 2 (2 p.) Diagramy przedstawiają przepływy dla rzek o ustroju deszczowym monsunowym i śródziemnomorskim. Uzupełnij tabelę. Oznaczenie literowe A Typ ustroju rzecznego Pora występowania największych opadów B Zadanie 3 (3 p.) Wykonaj polecenia A B. A. Wyżyna Tybet jest w znacznej części obszarem niezaludnionym przez człowieka. Korzystając z profilu terenu i własnej wiedzy, wymieo dwie bariery, które utrudniły zaludnienie tego obszaru B. Podaj nazwę jeszcze jednej krainy geograficznej, która jest anekumeną, w obszarze przedstawionym na profilu terenu. Odpowiedź:...

34 Zadania pochodzą z niezbędnika nauczyciela Wydawnictwa Szkolnego PWN.

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski wymagania na ocenę. część 3. Geografia 1. Położenie w Europie 2, 3. Budowa geologiczna 4. Jednostki tektoniczne określa współrzędne geograficzne skrajnie położonych punktów zna i rozumie pojęcia: terytorium,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Nr lekcji Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Poziom wymagań Temat Lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Lekcja organizacyjna I. OBRAZ ZIEMI 2.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Geografia fizyczna. Poziom podstawowy 3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Temat z podręcznika 1. Widzę i chcę zrozumieć. 2. Mapa źródłem informacji geograficznej. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Poziom wymagań Nr lekcji Temat lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający MAPA ŚWIATA 1. Lekcja organizacyjna. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Próbny egzamin maturalny z geografii 1 ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Nr Przewidywana odpowiedź zad. 1. Mała Rawka Smerek Jawornik 2. Opis skali pionowej (od dołu): 800, 1000,1200,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo