Zadania maturalne zakres podstawowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania maturalne zakres podstawowy"

Transkrypt

1 Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagao Zdający potrafi: odczytad i podad informacje geograficzne zapisane w różnej postaci, np. mapy ogólnogeograficznej i tematycznej, tekstu, danych liczbowych, wykresu, diagramu, schematu, rysunku schematycznego, fotografii Zadanie 1 (2 p.) Mapa przedstawia ilośd odpadów wytworzonych w ciągu roku w poszczególnych województwach. A. Podaj nazwy trzech województw o największej ilości wytworzonych odpadów B. Podaj nazwy dwóch województw o najmniejszej ilości wytworzonych odpadów

2 Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z diagramu klimatycznego, podaj trzy cechy klimatu Barrow położonego na Alasce Zadanie 3 (2 p.) Korzystając z wykresu, przedstawiającego wzrost zaludnienia ludności świata według kontynentów, wykonaj polecenia A i B. A. Wymieo dwa kontynenty o największym tempie wzrostu ludności B. Podaj nazwę dwóch kontynentów, w których obserwowany jest najmniejszy przyrost liczby ludności w ostatnich latach

3 Zadanie 4 (2 p.) Rysunek przedstawia schematyczny plan miasta o założeniach średniowiecznych. Podaj trzy cechy fizjonomii miasta średniowiecznego Zadanie 5 (1 p.) Spośród krajów podanych w tabeli, wybierz te, które charakteryzują się przewagą wartości importu usług nad ich eksportem. Paostwo Saldo wymiany usług *w mld USD+ Chiny -9,7 Brazylia -4,8 Meksyk -4,7 Polska 1,0 Turcja 12,7 Stany Zjednoczone 49,8 Odpowiedź:...

4 ZESTAW II Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 2) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagań Zdający potrafi: rozpoznać obiekty, zjawiska, procesy przedstawione w różnej postaci w źródle informacji geograficznej Zadanie 1 (1 p.) Rozpoznaj typ rzeźby obszaru przedstawionego na zamieszczonej poniżej mapie. Podkreśl odpowiedź. a) Rzeźba gór wysokich b) Rzeźba młodoglacjalna c) Rzeźba gór niskich d) Rzeźba krasowa obszarów wyżynnych Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z mapy zamieszczonej w zadaniu 1, rozpoznaj opisane poniżej obiekty. Rzeka, której źródła położone są na wysokości 420 m n.p.m. na południowy zachód od Łysicy Szczyt, którego wysokośd bezwzględna jest o 161 m niższa niż Łysicy Rzeka tworząca przełom przez główne pasmo górskie widoczne na mapie Rzeka, której dolina ułożona jest równolegle do przebiegu pasm górskich o jednym prawobrzeżnym dopływie

5 Zadanie 3 (1 p.) Podaj nazwę metody, którą przedstawiono rzeźbę i ukształtowanie powierzchni na mapie z zadania 1. Odpowiedź:... Zadanie 4 (1 p.) Przeczytaj tekst źródłowy i rozpoznaj opisany w nim proces. coraz większy wzajemny wzrost zależności paostw, miast i ludzi. Szybki przepływ informacji, duża gęstośd sieci światowej wymiany towarowej, liczne migracje ludności sprawiają, że zależności polityczne, gospodarcze i kulturalne wzrastają. Wydarzenia, które mają miejsce w jednym miejscu świata, rodzą konsekwencje dla ludzi żyjących w innych miejscach, często bardzo od siebie oddalonych. Najbardziej widoczne przejawy takich zależności występują w systemie gospodarczym. Załamanie w gospodarce liczącego się na świecie paostwa lub krach na giełdzie może wywoład kryzys w odległych regionach. Zależnośd ta przejawia się również w szybkim rozprzestrzenianiu tworów kultury masowej (muzyki, filmów, gier). Globalna promocja kultury masowej sprawia, że tzw. medialne gwiazdy znane są na całym świecie, a np. filmy i muzyka produkowana przy ich udziale gwarantuje popularnośd i zysk dla wytwórni. Źródło: Wójcik M.: Materiały dydaktyczne Wydawnictwa Szkolnego PWN. Odpowiedź:... Zadanie 5 (2 p.) Rozpoznaj wiatr lokalny, dla którego warunki występowania przedstawia niżej zamieszczony schemat. Wymieo dwa warunki konieczne do tego, by wystąpił ten rodzaj wiatru. Nazwa wiatru:... Dwa warunki występowania tego wiatru: Zadanie 6 (1 p.) Rozpoznaj, korzystając z wykresu, która linia obrazuje zmiany udziału źródeł energii: gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla w bilansie energetycznym świata. Uzupełnij legendę.

6 Zadanie 7 (2 p.) Rozpoznaj typy gleb, których profile przedstawione są na rysunku. A. B. Typ gleby A... Typ gleby B...

7 ZESTAW III Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 4) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagao Zdający potrafi: porównywad, czyli wskazywad podobieostwa i różnice między przedstawionymi w źródle informacjami: obiektami, obszarami, zdarzeniami, zjawiskami, procesami Zadanie 1 (2 p.) Korzystając ze schematów, wymieo dwa podobieostwa i jedną różnicę między monsunem i bryzą. Gdzie W oznacza wyż baryczny, a N niż baryczny 1. Podobieostwa:

8 Różnica:... Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z diagramów klimatycznych, porównaj cechy klimatu stacji A i B. Wstaw znak + w kolumnie odpowiadającej stacji klimatycznej, do której odnosi się opis cechy klimatu. Cecha klimatu Stacja klimatyczna A Stacja klimatyczna B Przeważają opady w ciepłym półroczu Roczna amplituda temperatur nie przekracza 15 C Suma opadów rocznych jest większa Średnie temperatury powietrza w żadnym miesiącu nie spadają poniżej zera Roczna amplituda temperatur jest większa Zadanie 3 (1 p.) Porównaj strukturę wieku USA, Indii oraz Włoch i uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednio nazwy paostw. Paostwo Ludnośd według wieku w % 19 lat i mniej lat i więcej 45,1 30,8 19,5 4,6 19,1 28,9 32,8 19,2 27,8 27,9 31,9 12,4 Zadanie 4 (1 p.) Wykresy przedstawiają przykładowe piramidy ludności. Porównaj cechy struktury wiekowej ludności i podaj dwie różnice.

9 Różnice: Zadanie 5 (2 p.) Schemat przedstawia dwa typy układów osadniczych miast. Podpisz odpowiednio: aglomeracja policentryczna, aglomeracja monocentryczna. Opisz różnicę między przedstawionymi układami osadniczymi miast Różnica: Zadanie 6 (2 p.) Porównaj schemat budowy geologicznej gór fałdowych i zrębowych. Wymieo dwie różnice w budowie geologicznej między tymi typami gór.

10

11 ZESTAW IV Poziom Oznaczenie standardu Standard Opis wymagao Podstawowy II, 1), 6) Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Zdający potrafi : na podstawie dostarczonej informacji i/lub własnej wiedzy uzupełnid źródło informacji (np. rysunek) Zadanie 1 (1 p.) Wpisz na wykresie litery A D opisujące fazy przyrostu naturalnego w Polsce. A. Echo wyżu kompensacyjnego B. Niż demograficzny C. Wyż demograficzny kompensacyjny D. Echo niżu demograficznego Zadanie 2 (4 p.) Na zamieszczonym poniżej rysunku: a) dorysuj promienie słoneczne oświetlające Ziemię w dniu przesilenia zimowego, b) zakreskuj obszar występowania dnia polarnego, c) wyznacz granicę pomiędzy obszarami, na których panuje dzieo i noc, d) podaj szerokośd geograficzną równika, zwrotników, kół podbiegunowych i biegunów.

12 Zadanie 3 (3 p.) Korzystając z przykładu, zaznacz literą P na kuli ziemskiej miejsca występowania przypływów morskich w czasie pełni oraz kwadry Księżyca. Dopisz tytuły do rysunków. Przykład: Przypływy morskie na Ziemi w czasie nowiu Księżyca Zadanie 4 (2 p.) Mapa przedstawia zasięgi wybranych zlodowaceo w Polsce.

13 Uzupełnij brakujące nazwy zlodowaceo oraz zakreskuj na mapie obszar występowania krajobrazu młodoglacjalnego. Zadanie 5 (2 p.) Uzupełnij schemat krążenia mas powietrza i rozkład ciśnienia atmosferycznego na kuli ziemskiej. A. Dorysuj brakujące kierunki przemieszczania się mas powietrza. B. Dopisz w brakujących miejscach: W wyż baryczny, N niż baryczny. Zadanie 6 (2 p.) Uzupełnij tabelę. Wpisz odpowiednio sektor gospodarki: rolnictwo, przemysł, usługi. Kraj Procentowy udział zawodowo czynnych zatrudnionych w: Bangladesz Bułgaria Szwecja Zadanie 7 (1 p.) Kartograf sporządzający mapę lesistości Polski według województw w stosunku do średniej dla Polski popełnił dwa błędy nie uzupełnił legendy mapy oraz błędnie zakwalifikował województwo o największej lesistości w Polsce. Uzupełnij mapę tak, by nie zawierała błędów.

14

15 ZESTAW V Poziom Podstawowy II, 1), 7 Oznaczenie standardu Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych kryteriów Opis wymagao Zdający potrafi: grupowad, czyli stosując podane kryteria zaliczyd obiekty, zdarzenia, zjawiska, procesy do grup Zadanie 1 (3 p.) Korzystając z mapy przedstawiającej strukturę wielkości gospodarstw w Polsce, uzupełnij tabelę. A B C Wymieo dwa województwa, w których ponad ¾ stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni 1 5 ha Wymieo dwa województwa, w których zaznacza się największy udział gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha Wymieo dwa województwa, w których struktura wielkości gospodarstw jest najbardziej zbliżona do średniej dla Polski Zadanie 2 (2 p.) Rozpoznaj formy, które powstały w wyniku działalności niszczącej i budującej różnych procesów rzeźbotwórczych. A. Ostaniec krasowy jest to wzniesienie o stromych ścianach zbudowane ze skał wapiennych. Powstaje w wyniku rozpuszczania bardziej podatnych wapieni w jego otoczeniu. B. Wydmy to asymetryczne pagórki zbudowane z piasku wywianego i przenoszonego przez wiatr.

16 C. Baraniec to pagór, który powstaje w wyniku zdzierania podłoża skalnego przez przemieszczający się lód. Nacisk i ruch lodu powodują niszczenie skał, ale odbywa się to nierównomiernie. Najtwardsze skały niszczone są wolniej. D. Grzyb skalny to forma utworzona w wyniku działania wiatru. Niesiony przez wiatr materiał skalny uderza w skały, niszcząc je do wysokości, do której transportowane są okruchy skalne. E. Morena czołowa to pagór zbudowany z materiału skalnego, który wytopił się z czoła lądolodu w czasie jego postoju. Formy powstające na skutek działalności niszczącej:... Formy powstające na skutek działalności budującej:... Zadanie 3 (2 p.) Korzystając z mapy, wpisz w odpowiednie miejsca w tabeli podane poniżej regiony fizycznogeograficzne. Regiony fizycznogeograficzne: wyżyna Dekan, wyspa Sumatra, Wyspy Karaibskie, Półwysep Skandynawski, Półwysep Apenioski, Wyżyna Brazylijska. Obszary sejsmiczne Obszary asejsmiczne

17 Zadanie 4 (2 p.) Podziel kraje zestawione w tabeli według zastosowanych poniżej kryteriów. Kraj Ludnośd aktywna zawodowo w rolnictwie w % ogółu ludności Plony zbóż w dt z 1 ha Powierzchnia użytków rolnych w ha na 1 ciągnik Zużycie nawozów mineralnych na 1 ha Chiny 39,2 51,6 * 66,0 Australia 2,3 20,4 1395,2 5,1 Argentyna 3,8 40,2 429,7 5,7 Japonia 1,9 61,6 2,5 247,4 * brak danych A. Kraje, w których dominuje intensywny typ gospodarki rolnej:... B. Kraje, w których dominuje ekstensywny typ gospodarki rolnej:... Zadanie 5 (2 p.) Podziel kraje zestawione w tabeli według poziomu rozwoju gospodarczego. Kraj PKB w USD na 1 mieszkaoca Udział rolnictwa w tworzeniu PKB % Przyrost naturalny w Udział analfabetów w % Irak ,4 58,9 Niger ,3 81,3 Bułgaria ,2 2 Finlandia ,9 Hiszpania ,0 2 Chile ,1 3,5 a) Kraje wysoko rozwinięte:... b) Kraje średnio rozwinięte:... c) Kraje słabo rozwinięte:...

18 ZESTAW VI Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 2), 2), a) Standard Zdający: wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadao praktycznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad własną wiedzę geograficzną, mapy i inne źródła informacji geograficznej do wykonywania prostych obliczeo matematyczno-geograficznych Zadanie 1 (1 p.) Podaj skalę liczbową mapy, na której zamieszczono tylko niżej przedstawioną podziałkę (skalę liniową). Skala liczbowa mapy:... Zadanie 2 (1 p.) Spośród podanych poniżej skal mapy, wybierz tę, która jest największa. a) 1 cm 25 km b) 1: c) 1 cm 2500 m d) 1: Zadanie 3 (6 p.) Korzystając z zamieszczonej mapy, wykonaj polecenia A F.

19 A. Oblicz wysokośd względną między szczytem Radostowej a dnem przełomowej doliny Lubrzanki. Odpowiedź:... B. Podaj wysokośd bezwzględną przełęczy między Radostową a Łysicą. Odpowiedź:... C. Podaj wysokośd bezwzględną źródła rzeki Psarki. Odpowiedź:... D. Oblicz różnicę wysokości, jaką pokonuje rzeka Warkocz od źródeł do granicy terenu objętego mapą. Odpowiedź:... E. Oblicz odległośd rzeczywistą między Łysicą a Łysą Górą. Odpowiedź:... F. Określ kierunek przebiegu grzbietu górskiego, w którego obrębie położone są Łysica i Łysa Góra. Odpowiedź:... Zadanie 4 (1 p.) Na mapie w skali 1:30000 odległośd między miastami wynosi 10,5 cm. Oblicz odległośd rzeczywistą. Odpowiedź: Odległośd rzeczywista wynosi...

20 Zadanie 5 (2 p.) Odległośd między dwoma punktami na mapie wynosi 7 cm. W rzeczywistości odpowiada to 210 km. Oblicz skalę mapy. Zapisz ją w postaci mianowanej i liczbowej. Odpowiedź: Skala mianowana mapy:... Skala liczbowa mapy:... Zadanie 6 (2 p.) Oblicz rozciągłośd równoleżnikową i południkową Afryki. Współrzędne geograficzne skrajnych punktów tego kontynentu: 37 N, 34 S, 51 E, 17 W. Odpowiedź: Rozciągłośd równoleżnikowa Afryki wynosi:... Rozciągłośd południkowa Afryki wynosi:... Zadanie 7 (2 p.) Oblicz temperaturę powietrza na wysokości m n.p.m., jeżeli u podnóża góry na wysokości 700 m n.p.m. zanotowano 18 C. Odpowiedź: Temperatura powietrza wynosi.. Zadanie 8 (2 p.) Na szczycie góry o wysokości m n.p.m. zanotowano temperaturę powietrza (-15 C). Oblicz temperaturę na poziomie morza. Odpowiedź: Temperatura powietrza wynosi.

21 ZESTAW VII Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 2), 2), b) Standard Zdający: wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadao praktycznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad własną wiedzę geograficzną, mapy i inne źródła informacji geograficznej do wykonywania prostych obliczeo astronomiczno-geograficznych Zadanie 1 (2 p.) Oblicz godzinę czasu słonecznego i podaj datę dla Warszawy. Uzupełnij rysunek. Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z zamieszczonej mapy wykonaj polecenia A B.

22 A. Oblicz godzinę czasu strefowego w Lizbonie, jeżeli w Moskwie jest 16:25. Odpowiedź: W Lizbonie jest. czasu strefowego. B. Podaj godzinę czasu strefowego, o której przyleci samolot z Londynu do Ankary, przy założeniu, że wystartował o 9:45, a lot trwał 4 godziny. Odpowiedź: Samolot przyleci do Ankary o godzinie.. Zadanie 3 (2 p.) W Mediolanie (9 E) jest godzina 13:35 czasu słonecznego. Oblicz długośd geograficzną punktu, w którym w tym samym momencie jest godzina 9:19 czasu słonecznego.

23 Odpowiedź:... Zadanie 4 (2 p.) Oblicz wysokośd górowania Słooca w dniu przesilenia letniego w Kairze (30 N) i w Durbanie (30 S). Odpowiedź: Wysokośd górowania Słooca wynosi: w Kairze..., w Durbanie Zadanie 5 (1 p.) Wybierz miasto, dla którego wysokośd górowania Słooca w dniu równonocy wiosennej wynosi 56. a) Oslo 60 N b) Ateny 38 N c) Sydney 34 S Odpowiedź:... Zadanie 6 (2 p.) Oblicz wysokośd górowania Słooca w dniu przesilenia zimowego na kole podbiegunowym północnym i południowym. Odpowiedź: Wysokośd górowania Słooca na kole podbiegunowym północnym wynosi., na kole podbiegunowym południowym Zadanie 7 (1 p.) Zaznacz wzór, który wybierzesz do obliczenia wysokości górowania Słooca w dniu przesilenia zimowego na przylądku Rozewie. a) h = 90 Ø b) h = 90 + Ø c) h = 90 Ø d) h = 90 Ø Zadanie 8 (2 p.) Oblicz szerokośd geograficzną miejsca, w którym dnia 22 XII Słooce góruje na wysokości po północnej stronie nieba.

24 Odpowiedź:. Zadanie 9 (2 p.) Oblicz szerokośd geograficzną miejsca, w którym dnia 22 VI Słooce górowało na wysokości 45 20, a w nocy na bezchmurnym niebie widad było Gwiazdę Polarną. Odpowiedź:

25 ZESTAW VIII Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 2), 2), c) Standard Zdający: wskazuje możliwości zastosowania informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadao praktycznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad własną wiedzę geograficzną, mapy i inne źródła informacji geograficznej do wykonywania prostych obliczeo w zakresie geografii społecznoekonomicznej Zadanie 1 (1 p.) Oblicz brakujące wskaźniki (gęstośd zaludnienia podaj w zaokrągleniu do pełnej liczby osób). Uzupełnij tabelę. Paostwo Liczba ludności w tys. Powierzchnia w tys. km 2 Gęstośd zaludnienia liczba osób/km2 Węgry ,0 Islandia ,9 Szwajcaria ,3 Zadanie 2 (1 p.) Argentyna zajmuje powierzchnię 2 780,4 tys. km 2. Gęstośd zaludnienia tego kraju wynosi 14 osób na km 2. Oblicz liczbę ludności Argentyny. Odpowiedź: Liczba ludności Argentyny wynosi. Zadanie 3 (2 p.) Liczba ludności Bułgarii w 2006 r. wynosiła tys. Oblicz liczbę ludności dla poszczególnych grup wiekowych w tym kraju. Uzupełnij tabelę. Ludnośd w wieku lat 19 i mniej i więcej Ludnośd w % ogółu 20,2 28,7 33,9 17,2 Liczba ludności w grupie wiekowej

26 Zadanie 4 (1 p.) Oblicz stopę przyrostu naturalnego dla ludności Polski. Uzupełnij tabelę. Urodzenia żywe Lata ,3 9,9 9,8 Zgony 10,1 9,6 9,7 w % Stopa przyrostu naturalnego Zadanie 5 (2 p.) Korzystając z danych z zadania 4, oblicz liczbę urodzeo i zgonów oraz przyrost naturalny dla Polski w 2006 r. Liczba ludności w tym roku wynosiła tys. Liczba urodzeo:... Liczba zgonów:... Przyrost naturalny:... Zadanie 6 (1 p.) Oblicz udział zawodowo czynnych w ogólnej liczbie ludności krajów. Uzupełnij tabelę. Kraje Liczba ludności w tys. Ludnośd zawodowo czynna w tys. Japonia Szwecja Estonia Ludnośd zawodowo czynna w % ogółu ludności Zadanie 7 (1 p.) Oblicz plony pszenicy uzyskiwane z 1 ha w Niemczech i Rumunii. Uzupełnij tabelę. Kraj Uprawa Powierzchnia zasiewów w tys. ha Zbiory w tys. t Niemcy Pszenica Rumunia Plony w dt (100 kg) na 1 ha

27 Zadanie 8 (1 p.) Oblicz powierzchnię zasiewów ryżu w Chinach i Japonii. Uzupełnij tabelę. Powierzchnia Plony w dt (100 kg) Kraj Uprawa Zbiory w tys. t zasiewów w tys. ha na 1 ha Chiny ,7 Ryż Japonia ,4 Zadanie 9 (1 p.) W 2006 r. wydobyto na świecie 3 566,5 mln ton ropy naftowej. Oblicz udział w wydobyciu światowym Arabii Saudyjskiej, jeżeli z tego kraju pochodziło 467,8 mln ton. Odpowiedź: Udział Arabii Saudyjskiej wynosił. Zadanie 10 (1 p.) Oblicz saldo handlu zagranicznego Słowacji i Francji. Uzupełnij tabelę. Kraje Import w mln dol. USA Eksport w mln dol. USA Słowacja Francja Saldo handlu zagranicznego w mln dol. USA

28 ZESTAW IX Poziom Podstawowy Oznaczenie standardu II, 3, 1a Standard Zdający: przedstawia zjawiska, procesy i zależności na przykładzie wskazanego obszaru, korzystając z podanych źródeł informacji geograficznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad podane informacje o danym obszarze oraz własną wiedzę do przedstawienia charakterystycznych cech wskazanego obszaru oraz obiektów, które na nim występują Zadanie 1 (2 p.) Korzystając z mapy podaj trzy cechy ukształtowania powierzchni i rzeźby gór niskich Zadanie 2 (2 p.) Korzystając z mapy z zadania 1, wymieo trzy cechy charakteryzujące środowisko przyrodnicze góry Łysicy Zadanie 3 (5 p.) A. Korzystając z mapy, scharakteryzuj rozmieszczenie elektrowni cieplnych w Polsce.

29 ... B. Spośród zaznaczonych na mapie elektrowni wybierz cztery opalane węglem brunatnym i podaj ich nazwy C. Zaznacz zdania prawdziwe: a) W Polsce nie ma elektrowni wodnych wybudowanych w nizinnych, dolnych odcinkach rzek. b) Najkorzystniejsze warunki do budowy hydroelektrowni występują na rzekach południowej Polski. c) Elektrownia w Żarnowcu wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej siłę fal morskich. d) Elektrownia wodna w Solinie wybudowana została na rzece San. Zadanie 4 (2 p.) Korzystając z piramidy ludności, wymieo cztery cechy struktury wieku i płci ludności Polski.

30 Zadanie 5 (3 p.) W tabeli zestawiono wskaźniki dotyczące poziomu rozwoju rolnictwa trzech krajów europejskich. Scharakteryzuj typ gospodarki rolnej występujący w tych krajach. Kraj Ludnośd aktywna zawodowo w rolnictwie w % ogółu ludności Plony zbóż w dt z 1 ha Grunty orne w ha na 1 ciągnik Zużycie nawozów mineralnych w kg na 1 ha użytków rolnych W. Brytania 0,8 72,8 11,3 98,0 Niemcy 1,0 64,9 12,5 148,3 Włochy 1,8 53,0 4,7 82,7 A. Wpisz odpowiednio: małe/duże. Zatrudnienie w rolnictwie jest.. Plony zbóż osiągane w tym typie gospodarki rolnej są.. Rolnictwo tych krajów charakteryzuje się. powierzchnią gruntów ornych na 1 ciągnik i.. chemizacją rolnictwa. B. Zaznacz nazwę typu gospodarki rolnej, która występuje w tych krajach. a) Rolnictwo ekstensywne kapitałochłonne

31 b) Rolnictwo plantacyjne c) Rolnictwo intensywne pracochłonne d) Rolnictwo intensywne kapitałochłonne Zadanie 6 (2 p.) Etiopia znajduje się w II fazie rozwoju demograficznego. A. Korzystając z modelu rozwoju demograficznego, przedstaw trzy cechy demograficzne ludności tego kraju B. Wybierz tendencję, która dotyczy zmian liczby ludności Etiopii: a) powolny wzrost, b) gwałtowny wzrost (eksplozja demograficzna), c) regres demograficzny.

32 ZESTAW X Poziom Podstawowy Oznaczenie standardu II, 3, 1c Standard Zdający: przedstawia zjawiska, procesy i zależności na przykładzie wskazanego obszaru, korzystając z podanych źródeł informacji geograficznych Opis wymagao Zdający potrafi: wykorzystad podane informacje o danym obszarze oraz własną wiedzę do przedstawienia zależności miedzy zdarzeniami, zjawiskami, procesami, które zachodzą na wskazanym obszarze Zadanie 1 (5 p.) Na podstawie profilu, wykonaj polecenia A C. A. Wymieo dwie formy ukształtowania powierzchni, które są wynikiem subdukcji płyt litosfery w obszarze przedstawionym na profilu B. Wśród obszarów oznaczonych na rysunku literami A D wybierz dwa miejsca, gdzie mogą wystąpid trzęsienia ziemi. Odpowiedź:....,.... C. Wyjaśnij powstanie grzbietu Nazca

33 Zadanie 2 (2 p.) Diagramy przedstawiają przepływy dla rzek o ustroju deszczowym monsunowym i śródziemnomorskim. Uzupełnij tabelę. Oznaczenie literowe A Typ ustroju rzecznego Pora występowania największych opadów B Zadanie 3 (3 p.) Wykonaj polecenia A B. A. Wyżyna Tybet jest w znacznej części obszarem niezaludnionym przez człowieka. Korzystając z profilu terenu i własnej wiedzy, wymieo dwie bariery, które utrudniły zaludnienie tego obszaru B. Podaj nazwę jeszcze jednej krainy geograficznej, która jest anekumeną, w obszarze przedstawionym na profilu terenu. Odpowiedź:...

34 Zadania pochodzą z niezbędnika nauczyciela Wydawnictwa Szkolnego PWN.

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010 Na rozwiązanie zadań przeznacza się 90 minut. Uważnie czytaj polecenia, pisz czytelnie. Powodzenia! KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010 Zadanie 1. (0 1) Podane skale uporządkuj od największej

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009 Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie polecenia, pisz czytelnie. Powodzenia! KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009 Zadanie 1. (0-2) Dopisz nazwę nauki geograficznej do opisu, wybierając

Bardziej szczegółowo

z krajów z nim sąsiadujących. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie

z krajów z nim sąsiadujących. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie SPRAWDŹ SIĘ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁU EUROPA 1 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie A Włoska wyspa z wulkanem Etna z krajów z nim sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Punkty:../30:1,5=./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w lipcu

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

Klasa Dział Wymagania

Klasa Dział Wymagania GEOGRAFIA Wymagania konieczne do zaliczenia partii materiału na ocenę dopuszczającą Klasa Dział Wymagania Klasa I Semestr I Czym się zajmuje geografia? Uczeń: - wie, czym zajmuje się geografia - wymienia

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Zadanie 1 Do poniższych poleceń dobierz najlepsze źródło informacji. Uwaga: do każdego polecenia dobierz tylko jedno źródło informacji. Polecenie Źródło

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF?

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF? Informacje do zadań 1. i 2. Na mapie przedstawiono podział Polski na województwa. Zadanie 1 Miasta wojewódzkie oznaczone numerami od 1 do 4 to A. 1-Wrocław, 2-Białystok, 3-Poznań, 4-Kielce. B. 1-Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zadania. 1. Na podstawie rysunku:

Zadania. 1. Na podstawie rysunku: 1. Na podstawie rysunku: Zadania Wykonaj polecenia: a) podpisz poziomice, które nie są podpisane 200 220 240 b) podkreśl prawidłowe uzupełnienie zdania: Szlak turystyczny zaznaczony na rysunku prowadzi

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

Przykładowe zadania. przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia Przykładowe zadania z GEOGRAFII przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z GEOGRAFII na zakończenie nauki w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna semestr IV Przyroda... imię i nazwisko słuchacza

Praca kontrolna semestr IV Przyroda... imię i nazwisko słuchacza Praca kontrolna semestr IV Przyroda.... imię i nazwisko słuchacza semestr 1. Ilustracja przedstawia oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z geografii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: notowanie postępów i osiągnięć ucznia, wspomaganie procesu

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu...

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Wojewódzki Konkurs Geograficzny Etap szkolny 2006/2007 Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Życzymy powodzenia!

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu geograficznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm Rozdział 4. ATMOSFERA poziom podstawowy Polecenie 1. Uporządkuj wymienione warstwy atmosfery zaczynając od powierzchni Ziemi i zaznacz je na przekroju powyżej: termosfera, mezosfera, troposfera, stratosfera,

Bardziej szczegółowo

XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 ... ...

XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 ... ... -1/1- XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Zadanie 1. Na poniższych schematycznych mapach przedstawiono kontury państw i sygnatury punktowe w miejscach położenia ich stolic.

Bardziej szczegółowo

Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III

Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III część pisemna czas trwania części pisemnej egzaminu: 60 minut Zadanie 1 ( 0-2) Uzupełnij zdania podanymi terminami (jest ich więcej): Atlantycki,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1. (2 punkty) Przyporządkuj podanym regionom geograficznym odpowiednie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - Wymagania programowe

GEOGRAFIA - Wymagania programowe GEOGRAFIA - Wymagania programowe WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE I Aby uzyskać ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń powinien: MAPA UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA, INTERPRETACJI I POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ. Obliczyć odległość w terenie,

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy K-konieczny (ocena dopuszczający) Podać wielkość powierzchni Wymienić nazwy er geologicznych. gospodarczego wykorzystania skał występujących Podzielić surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje liczbę ludności poszczególnych kontynentów wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI oblicza różnicę czasu słonecznego między skrajnymi punktami podaje nazwę strefy czasowej, której czas obowiązuje latem, i tej, której czas obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WARMIOSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WARMIOSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Model WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WARMIOSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Etap szkolny Nr Przewidywana odpowiedź zad. 1 a) 1) południowy(s) i północny (N)

Bardziej szczegółowo

Obliczenia geograficzne - przykłady

Obliczenia geograficzne - przykłady bliczenia geograficzne - przykłady Zmiany temperatury wraz z wysokością Wilgotne powietrze na każde 100 metrów wysokości zmienia swoją temperaturę o 0,5, powietrze suche o 1, natomiast powietrze częściowo

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Przemysł i usługi świata

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Przemysł i usługi świata Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Przemysł i usługi świata Zakres podstawowy. Grupa A 1. Oceń, który z podanych krajów cechuje się korzystniejszą strukturą produkcji energii elektrycznej. Weź pod

Bardziej szczegółowo

dolina U-kształtna wody płynące fale morskie

dolina U-kształtna wody płynące fale morskie Rzeźba powierzchni Ziemi poziom podstawowy i rozszerzony Zadanie 1. (2 pkt) Uzupełnij tabelę. Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy Przykład wytworzonej przez czynnik i procesformy rzeźby erozja dolina

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM 1. Na każdej lekcji uczeo powinien posiadad: - atlas - zeszyt i dwiczenia - podręcznik - zielony długopis i ołówek 2. Każdy uczeo ma możliwośd

Bardziej szczegółowo

- wskazuje elementy g.fizycznej i społeczno-gospodarczej w opisach w podręczniku

- wskazuje elementy g.fizycznej i społeczno-gospodarczej w opisach w podręczniku WYMAGANIA kl.2 Geografia regionalna : - wskazuje elementy g.fizycznej i społeczno-gospodarczej w opisach w podręczniku : - określa, czym zajmuje się geografia regionalna i : - dostrzega i określa pozycję

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia

Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia Karta pracy nr 15 Obliczanie stopy bezrobocia Stopa bezrobocia to procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie osób zawodowo czynnych Aby obliczyć stopę bezrobocia należy: ustalić liczbę mieszkańców

Bardziej szczegółowo

1.Podać przykłady zastosowania wiedzy geograficznej w życiu. 2.Podać powiązania pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego.

1.Podać przykłady zastosowania wiedzy geograficznej w życiu. 2.Podać powiązania pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego. GEOGRAFIA KL. I Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Mapa 1.Definiować pojęcie: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne. 2.Podać źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY

KONKURS GEOGRAFICZNY KOD UCZNIA KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY 22 października 2012 Ważne informacje: 1. Masz 60 minut na rozwiązanie wszystkich 21 zadań. 2. Zapisuj szczegółowe obliczenia i komentarze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii1 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: MAPA Geograficzny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał... Data Liczba punktów.. Imię i nazwisko.. Klasa Ocena Gratulacje! Zakwalifikowałeś się do II etapu konkursu Z atlasem przez świat. Masz przed sobą test, który

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY I OBIEGOWY ZIEMI

RUCH OBROTOWY I OBIEGOWY ZIEMI 1. Wpisz w odpowiednich miejscach następujące nazwy: Równik, Zwrotnika Raka, Zwrotnik Koziorożca iegun Południowy, iegun Północny Koło Podbiegunowe Południowe Koło Podbiegunowe Południowe RUCH OROTOWY

Bardziej szczegółowo

XI Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014. Wymagania w zakresie wiadomości

XI Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014. Wymagania w zakresie wiadomości XI Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania w zakresie wiadomości Etap I szkolny: Sfery Ziemi i powiązania między nimi 1. Mapa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne: Oblicza geografii 1 i 2 zakres rozszerzony dla klasy II C rok szkolny 2015/2016

Zagadnienia egzaminacyjne: Oblicza geografii 1 i 2 zakres rozszerzony dla klasy II C rok szkolny 2015/2016 Zagadnienia egzaminacyjne: Oblicza geografii 1 i 2 zakres rozszerzony dla klasy II C rok szkolny 2015/2016 1. Geografia jako nauka 2. Kształt i rozmiary Ziemi 3. Mapa jako obraz Ziemi 4. Odwzorowania kartograficzne

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KL. III. Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające. Europa. Relacje: przyroda człowiek.

GEOGRAFIA KL. III. Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające. Europa. Relacje: przyroda człowiek. GEOGRAFIA KL. III Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Europa. Relacje: przyroda człowiek. 1.Znać położenie geograficzne Europy. 2.Wskazać na mapie politycznej

Bardziej szczegółowo

1. Dolkina Bedkowska jest prostoliniowa a Kobylańska bardzo kręta.

1. Dolkina Bedkowska jest prostoliniowa a Kobylańska bardzo kręta. ODPOWIEDZI Zadanie 1. (1 pkt) Opis obiektu Ostaniec krasowy położony na wysokości 460 m n.p.m., przedstawiony w polu mapy C3. Jaskinia na północnym krańcu Doliny Będkowskiej, udostępniona do zwiedzania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo Hasło w podstawie programowej. Wymagania szczegółowe Uczeń: 8. 1. Charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe w klasie III wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego Lp Wymagania programowe Europa. elacje: człowiek przyroda gospodarka. kategoria celu poziom wymagań 1. Wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 23 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Barwna mapa szczegółowa i umiejętności złożone na maturze z geografii od 2015 r. Śląski Salon Maturzystów 2014

Barwna mapa szczegółowa i umiejętności złożone na maturze z geografii od 2015 r. Śląski Salon Maturzystów 2014 Barwna mapa szczegółowa i umiejętności złożone na maturze z geografii od 2015 r. Śląski Salon Maturzystów 2014 Do matury z geografii pozostało 230 dni Informacje o egzaminie maturalnym z geografii Informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd. Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd. Nowa Era Dział programu I. Podstawy geografii II. a we Materiał

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

podbiegunowe oraz półkule: południową,

podbiegunowe oraz półkule: południową, ział programu I. Podstawy geografii Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Podział nauk geograficznych 8 wyjaśnia znaczenie terminu geografia Źródła informacji przedstawia podział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII Nauczyciel: Mariusz Gajewski

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII Nauczyciel: Mariusz Gajewski WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII Nauczyciel: Mariusz Gajewski Klasa 1 Dział Geografia od podstaw - pochodzenie nazwy geografia - dziedziny geografii - rodzaje źródeł informacji geograficznej - nazwy i

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJACH AMERYKI. Kasia Potrykus Klasa II Gdynia 2014r.

PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJACH AMERYKI. Kasia Potrykus Klasa II Gdynia 2014r. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJACH AMERYKI. Kasia Potrykus Klasa II Gdynia 2014r. Ameryka Północna http://www.travelplanet.pl/przewodnik/ameryka-polnocna-i-srodkowa/ Ameryka Południowa

Bardziej szczegółowo

www.szkola.wp.pl Matura 2012: geografia (poziom podstawowy) przykładowe odpowiedzi:

www.szkola.wp.pl Matura 2012: geografia (poziom podstawowy) przykładowe odpowiedzi: Matura 2012: geografia (poziom podstawowy) przykładowe odpowiedzi: Zadanie 1. Granica państwa przecina torfowiska. P Biały Potok jest prawym dopływem Łomnicy. F Maksymalna głębokość Wielkiego Stawu wynosi

Bardziej szczegółowo

Szczególowe wymagania programowe w klasie I

Szczególowe wymagania programowe w klasie I Szczególowe wymagania programowe w klasie I MAPA - UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA, INTERPRETACJI I POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ. Ocena Dopuszczająca Wymagania Uczeń potrafi : Obliczyć odległość w terenie, posługując się

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 geografia poziom podstawowy przykładowe odpowiedzi:

Egzamin maturalny 2013 geografia poziom podstawowy przykładowe odpowiedzi: przykładowe odpowiedzi: Zad. 1 A Bełdany B Guzianka Wielka C jezioro Nidzkie Zad.2 Ukta Leśniczówka Pranie Stanica Wodna PTTK Nowy Most Zad. 3 143 m n.p.m. 120 m n.p.m. = 23m Wysokość względna 23 m. Zad.4

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 1

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 1 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 1 1. Geograficzny punkt widzenia 2. Mapa źródłem informacji geograficznej definiować pojęcia: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne,

Bardziej szczegółowo

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 17. Handel zagraniczny i turystyka

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 17. Handel zagraniczny i turystyka Zadanie 4. (3 pkt) Określ, które ze zdań prawdziwie (litera P ), a które fałszywie (litera F ) opisują handel zagraniczny na świecie. 1. Im wyższy stopień rozwoju gospodarczego państwa tym większy udział

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I GIM Elzbieta Zdybel. wyjaśnia różnice między mapą

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I GIM Elzbieta Zdybel. wyjaśnia różnice między mapą GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I GIM Elzbieta Zdybel Dział programu I. Podstawy geografii II. a we wszech Materiał nauczania Przedmiot badań geografii Podział nauk geograficznych Kształt i wymiary

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. MAPA 1. Geograficzny punkt widzenia

Bardziej szczegółowo

GEOGEAFIA KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

GEOGEAFIA KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY GGF KLS YG DUKYJ PSGÓL Y ozdział Lp. emat cena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między elipsoidą a geografii? geoidą. B 2. spółrzędne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z geografii w klasie II

Wymagania programowe z geografii w klasie II Wymagania programowe z geografii w klasie II Dział Wymagania na poszczególne oceny Afryka wskazuje Afrykę na mapie świata (2) wymienia nazwy stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki (2) wskazuje na

Bardziej szczegółowo

Mapa niewyczerpane źródło informacji

Mapa niewyczerpane źródło informacji Mapa niewyczerpane źródło informacji Opis: Program powstał, ponieważ uczniowie mają problem w posługiwaniu się mapą i skalą. Mają kłopoty z orientacją na mapie oraz odczytywaniem informacji z różnych typów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa I

Wymagania edukacyjne z geografii klasa I 1 Wymagania edukacyjne z geografii klasa I Rozdział I. Podstawy geografii podstawowy Uczeń: wyjaśnia znaczenie terminu geografia wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych wymienia sfery Ziemi

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi. Rozkład materiału Gimnazjum II. Temat. 1. Podział świata na kontynenty

Uczeń potrafi. Rozkład materiału Gimnazjum II. Temat. 1. Podział świata na kontynenty Rozkład materiału Gimnazjum II ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 2 Temat Uczeń potrafi 1. Podział świata na kontynenty wskazać kontynenty na mapie świata, określić położenie punktów wykorzystując współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap 1. Obszary umiejętności 1. Lokalizowanie obiektów na mapach fizycznych. 2. Rozwiązywanie problemów geograficznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Afryka Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki ogólnogeograficznej wybrane

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA I I PÓŁROCZE

GEOGRAFIA KLASA I I PÓŁROCZE GEOGRAFIA KLASA I I PÓŁROCZE Dopuszczający (2) 2 geografia - wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych - wymienia sfery - wymienia przykłady źródeł informacji geograficznej siatka geograficzna

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Zadania matur alne z zakresu Ziemia we Wszechświecie. Lata 2005-2010.

Zadania matur alne z zakresu Ziemia we Wszechświecie. Lata 2005-2010. Zadania matur alne z zakresu Ziemia we Wszechświecie. Lata 2005-2010. 1 1. Próbny egzamin maturalny z geografii (styczeo 2005). Arkusz I. Mapa: Góry Stołowe. Zadanie 12. (2 pkt) Podaj trzy przykłady wpływu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii. WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii Klasa 1 Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 1. opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Opracowano na podstawie materiałów zawartych w programie nauczania geografii w klasach I-III gimnazjum Wydawnictwa Edukacyjnego WIKING. Aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie II wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 2 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie II wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 2 wyd. Dział programu Afryka Materiał nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno-roślinno- -glebowa Afryki wody powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

\\yrs mgr Krzvsztof Babisz. rtn X,a'/"oi t'' el t'* mgr Ewa Zakoicielna. 2. Przed rozpoczgciem prary sprawd2, czy zestaw zadari jest kompletny.

\\yrs mgr Krzvsztof Babisz. rtn X,a'/oi t'' el t'* mgr Ewa Zakoicielna. 2. Przed rozpoczgciem prary sprawd2, czy zestaw zadari jest kompletny. Kuratorium O6wiaty w Lublinie KO UCZNIA ZESTAW ZAAilI KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII LA UCZNT6W GTMNAZIUM ROK SZKOLNY 201sl2016 ETAP SZKOLNY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 15 zadai. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy.

Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy. Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy. Rzeźba południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA GEOGRAFICZNEGO

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA GEOGRAFICZNEGO PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA GEOGRAFICZNEGO Jak dobrze znasz Ziemię? poznaj ciekawe regiony świata wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne. mgr Joanna Imiołek mgr Katarzyna Kwiatek-Grabarska 2008-01-29

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II. Poziom wymagań

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II. Poziom wymagań PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II Rozdz iał Ame ryka Półno cna i Połu dni owa Lp. Temat 1. Program nauczania, wymagania edukacyjne. 2. Warunki naturalnepołożenie, krainy geograficzne. Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo