UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy"

Transkrypt

1 Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. reprezentowaną przez: a... zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:....

2 PREAMBUŁA Biorąc pod uwagę, iż: Zamawiający realizuje projekt inwestycyjny Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 Nr 4 w PGE GiEK S.A. Oddział zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz składający się z dwóch zadań: 1. Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 Nr 4; 2. Wykonanie instalacji gospodarki biomasowej w EC II. Przedmiotem niniejszej Umowy jest pierwsze z wymienionych zadań. Wykonawca deklaruje wykonanie zadania pn. Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4 zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w PFU; Wykonawca potwierdza, że: posiada lub zobowiązuje się do nabycia wszelkich niezbędnych praw własności lub praw licencyjnych niezbędnych do wykonania ww. zadania; podzlecając wykonanie części ww. zadania swoim Podwykonawcom, przejmie pełną odpowiedzialność techniczną, handlową i prawną za ich działania i zaniechania; dostarczane w ramach Umowy urządzenia, wyposażenie i materiały są własnością jego lub jego Podwykonawców; Instalacja spełniać będzie normy wynikające z odpowiednich przepisów obowiązujących w Polsce Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z tej Umowy są zgodne z przepisami prawa polskiego, oraz że warunki techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tej Umowy. Strona 2 z 35

3 1 Definicje Poniższe terminy użyte w treści niniejszej umowy będą miały następujące znaczenie: Dostawy oznacza nabycie i dostarczenie na Teren Budowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń, maszyn, sprzętu, materiałów i innych rzeczy, które są częściami składowymi Przedmiotu Umowy; Harmonogram rzeczowo-finansowy oznacza harmonogram czynności realizowanych przez Wykonawcę w rozbiciu na etapy i określający wartość tych czynności stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy; Instalacja oznacza Instalację do spalania biomasy wykonaną w ramach modernizacji kotła OP 230 nr 4 wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi; Oferta oznacza ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), sporządzoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Okres Gwarancji oznacza określony w Umowie okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wraz ze wszystkimi okresami wydłużającymi go, wynikającymi z postanowień Umowy lub przepisów prawa; Parametry Gwarantowane oznacza parametry techniczne Instalacji określone w 11.4 ust 2 lit g) ł) Umowy; Parametry Gwarantowane Bezwzględnie oznacza parametry techniczne Instalacji określone w 11.4 ust 2 lit a) f), Umowy; PFU oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy; Pomiary Gwarancyjne oznaczają pomiary Parametrów Gwarantowanych, przeprowadzone zgodnie z postanowieniami 10 Umowy; Protokół Odbioru Pomiarów Gwarancyjnych oznacza dokument potwierdzający osiągnięcie przez Przedmiot Umowy Parametrów Gwarantowanych udokumentowanych pozytywnym wynikiem Pomiarów Gwarancyjnych; Protokół Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania oznacza dokument potwierdzający Przekazanie do Użytkowania przez Zamawiającego; Protokół Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie wymaganych Prób funkcjonalnych na zimno i pomiarów oraz obliczeń, o których mowa w 8.2 Umowy; Protokół Zakończenia Ruchu Regulacyjnego oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie wymaganego Ruchu Regulacyjnego o którym mowa w 8.3 Umowy wraz z wykazaniem wyników pomiarów i obliczeń dokonanych w ramach Ruchu Regulacyjnego; Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie Ruchu Próbnego, o którym mowa w 8.4 Umowy sporządzony na podstawie Sprawozdania z Ruchu Próbnego przedstawionego Zamawiającemu przez Wykonawcę; Protokół Zdawczo-Odbiorczy oznacza obustronnie podpisany dokument potwierdzający zrealizowanie przez Wykonawcę określonego zakresu Przedmiotu Umowy, będący podstawą do wystawienia faktury; Przedmiot Umowy oznacza zaprojektowanie, nadzór autorski, dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów, roboty budowlane, montaż, uruchomienie, a także wszelkie inne czynności wyraźnie niewyspecyfikowane w Umowie, które są lub staną się niezbędne do wykonania Instalacji, jak również Ruch Próbny oraz Przekazanie Instalacji do Użytkowania wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, dokumentacją powykonawczą, szkoleniem personelu, a także obowiązkami wynikającymi z kierowania projektem oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za wady - realizowane przez Wykonawcę na zasadach określonych szczegółowo w Umowie. Przekazanie do Użytkowania oznacza przekazanie na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, po przeprowadzeniu Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym, z którą to chwilą odpowiedzialność i ryzyko eksploatacyjne wobec Strona 3 z 35

4 Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Przekazanie Przedmiotu Umowy musi być poprzedzone pozytywnym rezultatem Ruchu Próbnego i uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; Roboty Budowlane należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane; SIWZ oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, przekazaną Wykonawcy, na podstawie której Wykonawca sporządził wiążącą Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4 ; Strona / Strony oznacza Zamawiającego i/lub Wykonawcę; Teren Budowy oznacza przestrzeń zlokalizowaną na terenie Zamawiającego, na której realizowana będzie Instalacja oraz te miejsca i tereny, które zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy na czas realizacji Przedmiotu Umowy; Umowa oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkimi jej załącznikami; Usługi oznaczają wszelkie świadczenia Wykonawcy, które są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, a nie są ani robotami budowlanymi, ani dostawami; Ustawa Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623); Wada / Usterka oznacza błąd wyposażenia lub funkcjonowania Przedmiotu Umowy, uniemożliwiający bądź utrudniający eksploatację Przedmiotu Umowy bez względu na jego zakres, zmniejszający użyteczność Przedmiotu Umowy, a także brak w Przedmiocie Umowy jakiegokolwiek elementu wyposażenia lub dostawy, bądź nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych; Wynagrodzenie oznacza cenę ryczałtową, o której jest mowa w 3 Umowy. Słowa w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie. Słowa jednego rodzaju gramatycznego obejmują wszystkie pozostałe rodzaje gramatyczne. Strona 4 z 35

5 2 Przedmiot Umowy 1) Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, nadzór autorski, dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów, roboty budowlane, montaż, uruchomienie, a także wszelkie inne czynności wyraźnie niewyspecyfikowane w Umowie, które są lub staną się niezbędne do wykonania Instalacji, jak również Ruch Próbny oraz Przekazanie Instalacji do Użytkowania wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, dokumentacją powykonawczą, szkoleniem personelu, a także obowiązkami wynikającymi z kierowania projektem oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za wady - realizowane przez Wykonawcę na zasadach określonych szczegółowo w Umowie. 2) Instalacja będzie wykonana m.in.: zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem budowlanym. 3) Wymagania techniczne Zamawiającego w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 4) Wykonawca oświadcza, że nawet w przypadku niewyspecyfikowania w Umowie takich elementów Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy oraz spełnienia wszelkich udzielonych gwarancji, wymogów oceny zgodności, ppoż., BHP, UDT, TDT, ochrony środowiska i innych, to zostaną one dostarczone i zamontowane w ramach Wynagrodzenia. 5) Ustala się następującą hierarchię dokumentów składających się na Umowę: a) tekst Umowy, b) Załączniki od nr 1 do nr 3 do Umowy, 6) Przy ocenie zakresu Przedmiotu Umowy przywołane powyżej dokumenty będą miały znaczenie hierarchiczne, zgodnie z kolejnością ich wyliczenia. Jednocześnie wszystkie wskazane powyżej dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności bądź wieloznaczności nie zostanie w jakikolwiek sposób ograniczony, ani zakres Przedmiotu Umowy, ani zakres należytej staranności. 3 Wynagrodzenie Umowne 1) Za należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, określonego w 2 Umowy, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie zł, w tym zł podatku VAT obliczonego według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie wykonywania Umowy będzie podstawą zmiany Wynagrodzenia za część świadczenia spełnioną (odebraną) począwszy od dnia wejścia w życie przepisu zmieniającego wysokość stawki podatku VAT. Za tą część świadczenia Wykonawca wystawi faktury uwzględniając zmienioną stawkę podatku VAT. 2) Wynagrodzenie jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego tj. obejmuje całkowite wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie i nie ulega zmianie poza wyjątkami opisanymi w umowie 3) Wynagrodzenie Umowne jest skalkulowane przy uwzględnieniu, że Zamawiający poniesie następujące koszty: a) Koszty wszystkich mediów oraz paliwa na potrzeby przeprowadzenia Rozruchu; b) Koszty pracy urządzeń dźwignicowych Zamawiającego wykorzystywanych przy realizacji Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem kosztów pracy obsługi tych urządzeń); c) Koszty jednokrotnego przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych; d) Koszty pomiarów kontrolnych potwierdzających dotrzymanie przez Przedmiot Umowy Gwarantowanych Parametrów technicznych w Okresie Gwarancji i rękojmi zgodnie z 11 Umowy; e) Koszty usunięcia z Terenu Budowy i zagospodarowania substancji oraz materiałów radioaktywnych, toksycznych, w tym azbestu należących do Zamawiającego, jakie znajdowały się na terenie placu budowy przed przekazaniem go Wykonawcy. Strona 5 z 35

6 4 Podwykonawstwo 1) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie, a w razie zajścia takiej potrzeby przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych podwykonawców. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, a w przypadku podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy świadczenia będące robotami budowlanymi dopełnienia pozostałych obowiązków określonych w art Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 2) Wykonawca zobowiązuje się, w umowach zawieranych z podwykonawcami wykonującymi na jego rzecz świadczenia będące Robotami Budowlanymi, określać termin zapłaty całego należnego im wynagrodzenia wcześniej niż termin zapłaty całego Wynagrodzenia Umownego. Jeżeli podwykonawca, wykonujący na rzecz Wykonawcy świadczenia będące Robotami budowlanymi, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, wystąpi do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia należnego mu od Wykonawcy, to po powiadomieniu Wykonawcy oraz dokonaniu jego zapłaty, Zamawiający pomniejszy kwotę Wynagrodzenia Umownego o kwotę zapłaconą takiemu Podwykonawcy, a gdyby nie było to możliwe zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 5 Warunki płatności 1) Strony uzgadniają, że Wynagrodzenie będzie płatne w częściach za zakończone Etapy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 2) Wykonawca po zakończeniu Etapu zgłosi Zamawiającemu prace do odbioru Etapu. Zamawiający w terminie 14 dni dokona czynności odbiorowych. Podstawą do wystawienia faktury za dany Etap będzie obustronnie podpisany Protokół Zdawczo-Odbiorczy. Jeśli Zamawiający nie dokona czynności odbiorowych w terminie 14 dni, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy termin (nie krótszy niż 7 dni) na dokonanie czynności odbiorowych. Jeśli w dodatkowym terminie Zamawiający nie dokona czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Etap uważa się za odebrany a podstawą do wystawienia faktury za dany Etap będzie protokół jednostronnie podpisany przez Wykonawcę oraz wskazanie okoliczności (w tym dat zgłoszenia do obioru, daty wyznaczonej w wezwaniu po uchybieniu pierwotnemu terminowi) uzasadniających jednostronne podpisanie protokołu. 3) Faktury VAT będą wystawione w złotych polskich w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym na kwoty równe wynagrodzeniu przypadającemu za dany Etap. 4) Ostatnia część Wynagrodzenia w wysokości 10 % zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnych wyników Pomiarów Gwarancyjnych potwierdzonych Protokołem Odbioru Pomiarów Gwarancyjnych. 5) Faktury VAT, płatne będą w terminie 30 dni od daty wpływu do kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 6) Za datę zapłaty jakiejkolwiek płatności dokonywanej przez Zamawiającego na podstawie Umowy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7) Faktury VAT będą płatne na konto Wykonawcy podane na fakturze. 8) Strony oświadczają, że są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT: a) nr NIP Zamawiającego ; b) nr NIP Wykonawcy. Strona 6 z 35

7 6 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej możliwe jest złożenie gwarancji na okres realizacji Umowy tj. do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania przy jednoczesnym złożeniu zobowiązania przez Wykonawcę, że najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu tej gwarancji wniesie on zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na okres rękojmi. Treść gwarancji powinna jako jedną z przesłanek zatrzymania zabezpieczenia wskazywać niewniesienie we wskazanym terminie zabezpieczenia na okres rękojmi. 3) W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Zamawiający wymaga, aby gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego i będzie podlegała prawu polskiemu. 4) Zwrot zabezpieczenia będzie dokonany w następujący sposób: a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania; b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 15 dni od dnia zakończenia Okresu rękojmi. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy zabezpieczeniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego oraz roszczeń o obniżenie Wynagrodzenia. W przypadku powstania takich roszczeń Zamawiający po zawiadomieniu Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego wzywania go do zapłaty, może roszczenie zaspokoić z zabezpieczenia. 6) W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7 Terminy i harmonogramy realizacji 1) Przekazanie do Użytkowania Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 15 listopada 2014r. 2) Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone zostały w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 8 Rozruch 8.1 Postanowienia ogólne 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie Rozruchu. 2) Co najmniej 4 miesięcy przed przystąpieniem do Rozruchu Wykonawca: a) uzgodni Program Rozruchu z Wykonawcą zadania Wykonanie robót z zakresu gospodarki biomasowej dla kotła nr 4. W przypadku trudności w uzgodnieniach Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego; b) przekaże uzgodniony Program Rozruchu oraz specyfikacje środków eksploatacyjnych i materiałów wraz z wielkością ich zużycia Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji. 3) Co najmniej na 4 miesiące przed przewidywanym rozpoczęciem Rozruchu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzgodniony Program Rozruchu zawierający harmonogram dochodzenia do oczekiwanej wydajności Instalacji. Strona 7 z 35

8 4) W Programie Rozruchu należy uwzględnić: a) Próby funkcjonalne na zimno; b) Ruch Regulacyjny; c) Ruch Próbny 5) Kierownik rozruchu ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest za poprawne ustawienie wszystkich pętli sterowania. 6) Co najmniej na 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem Rozruchu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym liczbę wymaganego personelu Zamawiającego biorącego udział w Rozruchu. Co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem Rozruchu Strony uzgodnią szczegółowy zakres udziału personelu Zamawiającego w Rozruchu oraz procedury współpracy grupy rozruchowej Wykonawcy ze służbami Zamawiającego. 7) Przed rozpoczęciem Rozruchu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla personelu Zamawiającego. 8) Zamawiający zapewni, by specjaliści d/s układów sterujących byli dyspozycyjni podczas Ruchu Regulacyjnego oraz Ruchu Próbnego. 9) Zamawiający zapewnia biomasę, media i swój personel do Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego. Zamawiający umożliwi Wykonawcy na jego życzenie odbiór biomasy i sprawdzenie jej parametrów. Jeśli Wykonawca nie sprawdzi parametrów biomasy Strony przyjmują, że parametry te są zgodne z wynikami badań laboratoryjnych biomasy przedstawionych przez dostawcę tej biomasy Próby funkcjonalne na zimno 1) Wykonawca przeprowadzi Próby funkcjonalne na zimno przy wykorzystaniu własnego personelu oraz personelu Zamawiającego. 2) W trakcie prowadzenia Prób funkcjonalnych na zimno zostanie sprawdzona prawidłowość funkcjonowania wszystkich układów technologicznych w obrębie Instalacji, a w szczególności: a) przetestowanie wszystkich urządzeń; b) uruchomienie i przetestowanie systemu sterowania i nadzoru; c) przeprowadzenie kontroli drożności i czystości wszystkich urządzeń i instalacji (rozkonserwowanie, oczyszczania poprzez płukanie i przedmuchiwania, itp.), innych czynności z UDT; d) zainstalowania wszystkich oznakowań z nazwami, numerami i oznaczeniami na elementach przewidzianych do ujęcia w tej numeracji; e) zainstalowania wymaganego sprzętu ppoż.; a ponadto dostarczona zostanie Zamawiającemu następująca dokumentacja: a) w zakresie wymaganych pozwoleń i decyzji dla funkcjonowania i uruchomienia Instalacji np. dopuszczenia UDT, CLDT i inne wymagane b) tymczasowe instrukcje eksploatacji; c) wszystkie kopie dzienników montażu i kopie dziennika budowy z wymaganymi wpisami o zakończeniu robót; d) dokumentacja powykonawcza w wersji roboczej (copy in red). 3) Prace wykonane na elementach ciśnieniowych będą potwierdzone pozytywną kontrolą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 4) Podczas Prób funkcjonalnych na zimno Zamawiający przeprowadzi wszystkie testy niezbędne do sprawdzenia prawidłowości podłączenia okablowania. 5) W trakcie prób zostanie potwierdzone, że: Strona 8 z 35

9 a) wszystkie urządzenia zamykające (zasuwy, klapy) funkcjonują w sposób prawidłowy; b) wszystkie urządzenia regulacyjne zostały przetestowane pod względem poprawności funkcjonowania i zgodności z przyjętą charakterystyką regulacji, są po obsłudze serwisowej wyregulowane, wykalibrowane i ustawione do normalnej pracy; c) wszelki sprzęt wirujący został sprawdzony, wielkości wibracji nie przekraczają normy a temperatury łożysk w trakcie ustalonej pracy są prawidłowe; d) wszystkie węzły technologiczne zostały przetestowane pod względem funkcjonalności i zgodności z założonymi charakterystykami i zakresem regulacyjności; e) wszystkie obiegi cyrkulacyjne wody zostały przebadane; f) symulacje wszystkich możliwych sekwencji startów i zatrzymań, alarmów zostały przebadane; g) wszystkie urządzenia peryferyjne zostały skalibrowane, urządzenia wskaźnikowe zostały przetestowane wstępnie; h) zostało przeprowadzone szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uzgodnionym dla tego etapu; i) układy funkcyjne osiągnęły gotowość ruchową i spełniają warunki pracy między innymi pod względem jakościowym, BHP i ppoż., wymaganiami UDT, CLDT; j) wykonano testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń; k) instalacje ppoż. i przeciwwybuchowe zostały przebadane i spełniają wymagania określone w PFU; l) instalacje zabezpieczające przed pyleniem zostały przetestowane i działają w sposób prawidłowy. 6) Zakończenie Prób funkcjonalnych na zimno zostanie potwierdzone w przedstawionym Zamawiającemu Protokole Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno potwierdzającym pozytywne przeprowadzenie wymaganych prób funkcjonalnych i pomiarów Ruch Regulacyjny 1) Warunkiem przystąpienia do Ruchu Regulacyjnego jest pisemna akceptacja przez Zamawiającego Protokołu Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno w sposób określony w 9. Wykonawca na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem do Ruchu Regulacyjnego przedłoży Zamawiającemu informację o zamiarze jego przeprowadzenia przedkładając jednocześnie uzgodniony z Zamawiającym Program Ruchu Regulacyjnego. 2) Ruch Regulacyjny obejmie minimum 720 godziny pracy Instalacji. Celem Ruchu Regulacyjnego jest wykazanie, że Instalacja pracuje z parametrami nominalnymi w sposób ciągły oraz osiąga Parametry wymienione w ust 4. 3) W ramach Ruchu Regulacyjnego zostaną przeprowadzone próby spalania biomasy w kotle w całym zakresie wydajności. 4) Ponad próby, pomiary i obliczenia przeprowadzone przez Zamawiającego Wykonawca na zakończenie Ruchu Regulacyjnego przeprowadzi próby, pomiary i obliczenia, które obejmą: a) sprawność kotła OP 230 nr 4, b) wydajność kotła OP 230 nr 4, c) minimalną wydajność kotła bez palników rozpałkowych, d) parametry pary świeżej w zakresie obciążeń 140 WMT Mg/h, e) regulacyjność kotła, f) zawartość części palnych w żużlu i popiele, g) pobór mocy elektrycznej przez urządzenia Instalacji, h) stężenie NOx w spalinach, w tym również uzyskane metodami pierwotnymi, Strona 9 z 35

10 i) stężenie NH 3 w spalinach, j) poziom hałasu na granicy działki EC II Bydgoszcz, k) poziom hałasu przy urządzeniach Wykonawcy, l) nieszczelność obrotowych podgrzewaczy powietrza, m) poziom stężenia pyłu za odpylaczem. 5) W przypadku uzyskania w trakcie prób i pomiarów wyniku negatywnego jakiegokolwiek z Parametrów wymienionych w ust 4 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt wszelkich prac niezbędnych dla osiągnięcia pozytywnego wyniku tych Parametrów. 6) W przypadku nieuzyskania Parametrów wymienionych w ust 4 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, powtórzenie prób i pomiarów zostanie przeprowadzone na koszt Wykonawcy za wyjątkiem kosztu paliwa, mediów i personelu Zamawiającego, który pokryje Zamawiający. 7) Ruch Regulacyjny zakończy się Protokołem Zakończenia Ruchu Regulacyjnego, w którym zostaną wykazane wyniki pomiarów i obliczeń Ruch Próbny 1) Podstawą do rozpoczęcia 72- godzinnego Ruchu Próbnego jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Zakończenia Ruchu Regulacyjnego potwierdzającego osiągnięcie Parametrów w tym Parametrów Gwarantowanych Bezwzględnie w 8.3 wymienionych w pkt 4 oraz podpisanie Protokołu Komisji Odbioru wyrażającego zgodę na przeprowadzenie Ruchu Próbnego Instalacji. 2) Wykonawca na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem do Ruchu Próbnego przedłoży Zamawiającemu informację o zamiarze jego przeprowadzenia, przedkładając jednocześnie uzgodniony z Zamawiającym Program Ruchu Próbnego. 3) Wykonawca przeprowadzi Ruch Próbny, zgodnie z Programem Ruchu Próbnego uzgodnionym z Zamawiającym. 4) Ruch Próbny będzie trwał bez przerwy 72 godziny przy spalaniu biomasy w udziale 100%. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Ruch Próbny zostanie przerwany przed upływem 72 godzin, procedura zostanie powtórzona. 5) Ruch próbny zostanie uznany za zakończony, jeśli w okresie 72 godzin pracy ciągłej nie zostaną ujawnione wady uniemożliwiające lub utrudniające eksploatację Instalacji. 6) W przypadku przeprowadzenia Ruchu Próbnego Instalacji z wynikiem negatywnym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt takich prac, które spowodują spełnienie wszystkich wymagań w trakcie powtórzonego Ruchu Próbnego. 7) Powtórzenie Ruchu próbnego z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy zostanie przeprowadzone na jego koszt, za wyjątkiem kosztu paliwa, mediów i personelu Zamawiającego, który pokrywa Zamawiający. 8) Pomyślne zakończenie Ruchu Próbnego poświadczone zostanie Protokołem Zakończenia Ruchu Próbnego na podstawie Sprawozdania z Ruchu Próbnego przedstawionego Zamawiającemu przez Wykonawcę. 8.5 Przekazanie do Użytkowania 1) Podstawą do Odbioru i Przekazania Instalacji do Użytkowania przez Zamawiającego są: a) zaakceptowany Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego; b) Branżowe Protokoły Odbioru; Strona 10 z 35

11 c) atesty dopuszczenia urządzeń, deklaracje zgodności, certyfikaty dla maszyn, konstrukcji, urządzeń i materiałów; d) dokumentacja techniczna DTR maszyn i urządzeń; e) dokumentacja szkolenia pracowników Zamawiającego; f) prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wraz z dokumentacją wymaganą do jej uzyskania; g) Dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót; h) dokumentacja wymagana do uzyskania świadectw odpowiednich urzędów i instytucji dla grup urządzeń (elektrycznych, dźwigowych i ciśnieniowych) wraz z wymaganymi do eksploatacji dopuszczeniami w tym min. UDT, CLDT itp.; i) spis zmian powstałych w toku realizacji Umowy w stosunku do projektu wykonawczego wraz z dokumentami potwierdzającymi zatwierdzenie zmian przez odpowiednie urzędy i instytucje, zgodnie z odpowiednimi przepisami; j) dokumentacja geodezyjna; k) zatwierdzone przez Zamawiającego instrukcje eksploatacji opracowane zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego wzorem, zawartością oraz zatwierdzone przez odpowiednie komórki Zamawiającego (zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2004 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 15 września 2004 r. w sprawie: opracowania, aktualizacji i kontroli instrukcji stanowiskowych, techniczno-organizacyjnych i eksploatacji urządzeń w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna); l) przekazana przez Wykonawcę specyfikacja środków trwałych oraz innych środków majątkowych; m) komplet dokumentacji powykonawczej, zawierającej projekt powykonawczy. 2) Przekazanie do Użytkowania zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Instalacji do przekazania do użytkowania tj. przedstawienia wszystkich wymaganych w ust 1 dokumentów. 3) Wraz z przekazaniem Instalacji do Użytkowania, potwierdzonym Protokołem Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania rozpoczyna się Okres Gwarancji i Rękojmi. 4) Po Przekazaniu Instalacji do Użytkowania eksploatacja tej Instalacji prowadzona będzie przez służby Zamawiającego. Do czasu przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych i podpisania Protokołu Pomiarów Gwarancyjnych, Zamawiający dopuszcza nadzór nad eksploatacją Instalacji ze strony Wykonawcy. 5) W przypadku braku możliwości Przekazania Instalacji do Użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z Procedury odbioru 1) Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, składającą się z zespołów branżowych. 2) Wykonawca przedstawia Zamawiającemu: a) Protokół Zakończenia Prób Funkcjonalnych na zimno, b) Protokół Zakończenia Ruchu Regulacyjnego, co oznacza zgłoszenie możliwości dokonania odbiorów przez Komisję Odbiorową. 3) W trakcie odbioru Zespoły branżowe dokonają oceny funkcjonowania poszczególnych układów Instalacji w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji Protokołu Zakończenia Prób Funkcjonalnych na zimno i Protokołu Zakończenia Ruchu Regulacyjnego. 4) Warunkiem podpisania Protokołu Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno jest uzyskanie pozytywnych rekomendacji zespołów branżowych. Strona 11 z 35

12 5) W przypadku wykrycia wad Zespół branżowy zgłosi wady na piśmie Wykonawcy. 6) Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad. Po usunięciu wad i przeprowadzeniu Ruchu Próbnego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu Instalację do odbioru. Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru Instalacji. 7) W trakcie czynności odbioru opisanych w ust 3 oraz ust 6 zostaną sporządzone Branżowe Protokoły Odbioru. 8) Branżowe Protokoły Odbioru są wymagane dla Odbioru i Przekazania Instalacji do Użytkowania. 10. Wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych 1) Parametry Gwarantowane zostaną potwierdzone Wykonaniem Pomiarów Gwarancyjnych. Na wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych składa się: a) wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych określonych w 11.4 pkt 1 (za wyjątkiem lit.i,) Umowy przez wybrany przez Zamawiającego niezależny od Stron Umowy, akredytowany podmiot specjalizujący się w wykonywaniu takich pomiarów, b) wykonanie testu sprawności kotła przez podmiot specjalizujący się w wykonywaniu takich pomiarów, c) pomiary poziomu hałasu przez akredytowaną, niezależną od Stron, wybraną przez Zamawiającego firmę specjalizującą się w wykonywaniu takich pomiarów, d) wyznaczenie nieszczelności obrotowych podgrzewaczy powietrza po modernizacji obliczonej na podstawie pomiaru wzrostu zawartości tlenu w spalinach po przejściu przez OPP zgodnie z metodyką pomiarów wg ASME PTC4.3/1969 przy obciążeniu kotła % maksymalnej wydajności trwałej, e) dyspozycyjność zostanie wyliczona zgodnie z wzorem określonym w 11.4 pkt 1 lit. i) dla każdego roku eksploatacji w Okresie Gwarancji w oparciu o ewidencję odstawień i uruchomień kotła oraz Instalacji będącej przedmiotem zamówienia. O zdarzeniach mających wpływ na dyspozycyjność Wykonawca będzie na bieżąco informowany przez Zleceniodawcę, 2) Pomiary Gwarancyjne wykonane zostaną nie wcześniej niż po okresie 3 miesięcy pracy kotła, najpóźniej do 5 miesięcy od Przekazania do Użytkowania. 3) Koszty jednokrotnych Pomiarów Gwarancyjnych ponosi Zamawiający. 4) Wykonawca Pomiarów Gwarancyjnych najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym terminem przekazania Instalacji do Użytkowania przekaże Zamawiającemu proponowany program Pomiarów Gwarancyjnych. 5) Strony ustalają, że dla podanych Parametrów Gwarantowanych nie przewiduje się tolerancji. 6) Pomiary, o których mowa w ust 1 lit b): a) zostaną przeprowadzone metodą pośrednią wg normy PN-EN :2006 Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 15: Badania odbiorcze. - na warunkach uzgodnionych z Urzędem Dozoru technicznego. b) Test wydajności kotła zostanie przeprowadzony w celu sprawdzenia ciągłego wydatku pary świeżej kotła, podczas spalania biomasy w udziale 100%. Test będzie trwał 24 godziny. 7) Pomiary, o których mowa w ust 1 lit c zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Załącznik nr 6 (Dz.U. Nr 206, poz. 1291). 8) Zakończenie pomiarów gwarancyjnych zostanie stwierdzone przez podmiot o którym mowa w 10 ust 1 lit. a) i lit. c) co stanowi podstawę do podpisania protokołu odbioru pomiarów gwarancyjnych. W przypadku osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych w tym Parametrów Strona 12 z 35

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY WZÓR UMOWY UMOWA nr... Umowa została zawarta dnia. r. w... pomiędzy:..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl :12. 11.2009 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ UMOWA ZP-2401-2/15

Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ UMOWA ZP-2401-2/15 UMOWA ZP-2401-2/15 Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 zawarta w dniu 2009 roku pomiędzy: Powiatem Drawskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu, w imieniu, którego występują: Stanisław Cybula - Starosta Drawski Andrzej Krauze

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:..

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:.. Strona 1 z 6 UMOWA Nr Zawarta w dniu w Nowej Dębie pomiędzy: Gminą Nowa Dęba ul Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wiesława Kazimierza Ordona Burmistrza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 WZÓR Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Szczecinie, pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu 2013 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr...2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr 5/RB/2015

WZÓR UMOWY nr 5/RB/2015 WZÓR UMOWY nr 5/RB/2015 Zawarta w dniu.. r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia... 2010 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 20-950 Lublin, NIP: 712-010-36-28

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ UMOWA o wykonanie robót budowlanych zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy:...wpisaną pod numerem... do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Przedmiot umowy.

U M O W A. 1 Przedmiot umowy. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca:

Bardziej szczegółowo