UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy"

Transkrypt

1 Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. reprezentowaną przez: a... zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:....

2 PREAMBUŁA Biorąc pod uwagę, iż: Zamawiający realizuje projekt inwestycyjny Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 Nr 4 w PGE GiEK S.A. Oddział zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz składający się z dwóch zadań: 1. Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 Nr 4; 2. Wykonanie instalacji gospodarki biomasowej w EC II. Przedmiotem niniejszej Umowy jest pierwsze z wymienionych zadań. Wykonawca deklaruje wykonanie zadania pn. Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4 zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w PFU; Wykonawca potwierdza, że: posiada lub zobowiązuje się do nabycia wszelkich niezbędnych praw własności lub praw licencyjnych niezbędnych do wykonania ww. zadania; podzlecając wykonanie części ww. zadania swoim Podwykonawcom, przejmie pełną odpowiedzialność techniczną, handlową i prawną za ich działania i zaniechania; dostarczane w ramach Umowy urządzenia, wyposażenie i materiały są własnością jego lub jego Podwykonawców; Instalacja spełniać będzie normy wynikające z odpowiednich przepisów obowiązujących w Polsce Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z tej Umowy są zgodne z przepisami prawa polskiego, oraz że warunki techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tej Umowy. Strona 2 z 35

3 1 Definicje Poniższe terminy użyte w treści niniejszej umowy będą miały następujące znaczenie: Dostawy oznacza nabycie i dostarczenie na Teren Budowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń, maszyn, sprzętu, materiałów i innych rzeczy, które są częściami składowymi Przedmiotu Umowy; Harmonogram rzeczowo-finansowy oznacza harmonogram czynności realizowanych przez Wykonawcę w rozbiciu na etapy i określający wartość tych czynności stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy; Instalacja oznacza Instalację do spalania biomasy wykonaną w ramach modernizacji kotła OP 230 nr 4 wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi; Oferta oznacza ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), sporządzoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Okres Gwarancji oznacza określony w Umowie okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wraz ze wszystkimi okresami wydłużającymi go, wynikającymi z postanowień Umowy lub przepisów prawa; Parametry Gwarantowane oznacza parametry techniczne Instalacji określone w 11.4 ust 2 lit g) ł) Umowy; Parametry Gwarantowane Bezwzględnie oznacza parametry techniczne Instalacji określone w 11.4 ust 2 lit a) f), Umowy; PFU oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy; Pomiary Gwarancyjne oznaczają pomiary Parametrów Gwarantowanych, przeprowadzone zgodnie z postanowieniami 10 Umowy; Protokół Odbioru Pomiarów Gwarancyjnych oznacza dokument potwierdzający osiągnięcie przez Przedmiot Umowy Parametrów Gwarantowanych udokumentowanych pozytywnym wynikiem Pomiarów Gwarancyjnych; Protokół Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania oznacza dokument potwierdzający Przekazanie do Użytkowania przez Zamawiającego; Protokół Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie wymaganych Prób funkcjonalnych na zimno i pomiarów oraz obliczeń, o których mowa w 8.2 Umowy; Protokół Zakończenia Ruchu Regulacyjnego oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie wymaganego Ruchu Regulacyjnego o którym mowa w 8.3 Umowy wraz z wykazaniem wyników pomiarów i obliczeń dokonanych w ramach Ruchu Regulacyjnego; Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie Ruchu Próbnego, o którym mowa w 8.4 Umowy sporządzony na podstawie Sprawozdania z Ruchu Próbnego przedstawionego Zamawiającemu przez Wykonawcę; Protokół Zdawczo-Odbiorczy oznacza obustronnie podpisany dokument potwierdzający zrealizowanie przez Wykonawcę określonego zakresu Przedmiotu Umowy, będący podstawą do wystawienia faktury; Przedmiot Umowy oznacza zaprojektowanie, nadzór autorski, dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów, roboty budowlane, montaż, uruchomienie, a także wszelkie inne czynności wyraźnie niewyspecyfikowane w Umowie, które są lub staną się niezbędne do wykonania Instalacji, jak również Ruch Próbny oraz Przekazanie Instalacji do Użytkowania wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, dokumentacją powykonawczą, szkoleniem personelu, a także obowiązkami wynikającymi z kierowania projektem oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za wady - realizowane przez Wykonawcę na zasadach określonych szczegółowo w Umowie. Przekazanie do Użytkowania oznacza przekazanie na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, po przeprowadzeniu Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym, z którą to chwilą odpowiedzialność i ryzyko eksploatacyjne wobec Strona 3 z 35

4 Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Przekazanie Przedmiotu Umowy musi być poprzedzone pozytywnym rezultatem Ruchu Próbnego i uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; Roboty Budowlane należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane; SIWZ oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, przekazaną Wykonawcy, na podstawie której Wykonawca sporządził wiążącą Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4 ; Strona / Strony oznacza Zamawiającego i/lub Wykonawcę; Teren Budowy oznacza przestrzeń zlokalizowaną na terenie Zamawiającego, na której realizowana będzie Instalacja oraz te miejsca i tereny, które zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy na czas realizacji Przedmiotu Umowy; Umowa oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkimi jej załącznikami; Usługi oznaczają wszelkie świadczenia Wykonawcy, które są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, a nie są ani robotami budowlanymi, ani dostawami; Ustawa Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623); Wada / Usterka oznacza błąd wyposażenia lub funkcjonowania Przedmiotu Umowy, uniemożliwiający bądź utrudniający eksploatację Przedmiotu Umowy bez względu na jego zakres, zmniejszający użyteczność Przedmiotu Umowy, a także brak w Przedmiocie Umowy jakiegokolwiek elementu wyposażenia lub dostawy, bądź nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych; Wynagrodzenie oznacza cenę ryczałtową, o której jest mowa w 3 Umowy. Słowa w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie. Słowa jednego rodzaju gramatycznego obejmują wszystkie pozostałe rodzaje gramatyczne. Strona 4 z 35

5 2 Przedmiot Umowy 1) Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, nadzór autorski, dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów, roboty budowlane, montaż, uruchomienie, a także wszelkie inne czynności wyraźnie niewyspecyfikowane w Umowie, które są lub staną się niezbędne do wykonania Instalacji, jak również Ruch Próbny oraz Przekazanie Instalacji do Użytkowania wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, dokumentacją powykonawczą, szkoleniem personelu, a także obowiązkami wynikającymi z kierowania projektem oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za wady - realizowane przez Wykonawcę na zasadach określonych szczegółowo w Umowie. 2) Instalacja będzie wykonana m.in.: zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem budowlanym. 3) Wymagania techniczne Zamawiającego w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 4) Wykonawca oświadcza, że nawet w przypadku niewyspecyfikowania w Umowie takich elementów Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy oraz spełnienia wszelkich udzielonych gwarancji, wymogów oceny zgodności, ppoż., BHP, UDT, TDT, ochrony środowiska i innych, to zostaną one dostarczone i zamontowane w ramach Wynagrodzenia. 5) Ustala się następującą hierarchię dokumentów składających się na Umowę: a) tekst Umowy, b) Załączniki od nr 1 do nr 3 do Umowy, 6) Przy ocenie zakresu Przedmiotu Umowy przywołane powyżej dokumenty będą miały znaczenie hierarchiczne, zgodnie z kolejnością ich wyliczenia. Jednocześnie wszystkie wskazane powyżej dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności bądź wieloznaczności nie zostanie w jakikolwiek sposób ograniczony, ani zakres Przedmiotu Umowy, ani zakres należytej staranności. 3 Wynagrodzenie Umowne 1) Za należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, określonego w 2 Umowy, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie zł, w tym zł podatku VAT obliczonego według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie wykonywania Umowy będzie podstawą zmiany Wynagrodzenia za część świadczenia spełnioną (odebraną) począwszy od dnia wejścia w życie przepisu zmieniającego wysokość stawki podatku VAT. Za tą część świadczenia Wykonawca wystawi faktury uwzględniając zmienioną stawkę podatku VAT. 2) Wynagrodzenie jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego tj. obejmuje całkowite wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie i nie ulega zmianie poza wyjątkami opisanymi w umowie 3) Wynagrodzenie Umowne jest skalkulowane przy uwzględnieniu, że Zamawiający poniesie następujące koszty: a) Koszty wszystkich mediów oraz paliwa na potrzeby przeprowadzenia Rozruchu; b) Koszty pracy urządzeń dźwignicowych Zamawiającego wykorzystywanych przy realizacji Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem kosztów pracy obsługi tych urządzeń); c) Koszty jednokrotnego przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych; d) Koszty pomiarów kontrolnych potwierdzających dotrzymanie przez Przedmiot Umowy Gwarantowanych Parametrów technicznych w Okresie Gwarancji i rękojmi zgodnie z 11 Umowy; e) Koszty usunięcia z Terenu Budowy i zagospodarowania substancji oraz materiałów radioaktywnych, toksycznych, w tym azbestu należących do Zamawiającego, jakie znajdowały się na terenie placu budowy przed przekazaniem go Wykonawcy. Strona 5 z 35

6 4 Podwykonawstwo 1) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie, a w razie zajścia takiej potrzeby przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych podwykonawców. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, a w przypadku podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy świadczenia będące robotami budowlanymi dopełnienia pozostałych obowiązków określonych w art Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 2) Wykonawca zobowiązuje się, w umowach zawieranych z podwykonawcami wykonującymi na jego rzecz świadczenia będące Robotami Budowlanymi, określać termin zapłaty całego należnego im wynagrodzenia wcześniej niż termin zapłaty całego Wynagrodzenia Umownego. Jeżeli podwykonawca, wykonujący na rzecz Wykonawcy świadczenia będące Robotami budowlanymi, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, wystąpi do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia należnego mu od Wykonawcy, to po powiadomieniu Wykonawcy oraz dokonaniu jego zapłaty, Zamawiający pomniejszy kwotę Wynagrodzenia Umownego o kwotę zapłaconą takiemu Podwykonawcy, a gdyby nie było to możliwe zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 5 Warunki płatności 1) Strony uzgadniają, że Wynagrodzenie będzie płatne w częściach za zakończone Etapy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 2) Wykonawca po zakończeniu Etapu zgłosi Zamawiającemu prace do odbioru Etapu. Zamawiający w terminie 14 dni dokona czynności odbiorowych. Podstawą do wystawienia faktury za dany Etap będzie obustronnie podpisany Protokół Zdawczo-Odbiorczy. Jeśli Zamawiający nie dokona czynności odbiorowych w terminie 14 dni, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy termin (nie krótszy niż 7 dni) na dokonanie czynności odbiorowych. Jeśli w dodatkowym terminie Zamawiający nie dokona czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Etap uważa się za odebrany a podstawą do wystawienia faktury za dany Etap będzie protokół jednostronnie podpisany przez Wykonawcę oraz wskazanie okoliczności (w tym dat zgłoszenia do obioru, daty wyznaczonej w wezwaniu po uchybieniu pierwotnemu terminowi) uzasadniających jednostronne podpisanie protokołu. 3) Faktury VAT będą wystawione w złotych polskich w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym na kwoty równe wynagrodzeniu przypadającemu za dany Etap. 4) Ostatnia część Wynagrodzenia w wysokości 10 % zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnych wyników Pomiarów Gwarancyjnych potwierdzonych Protokołem Odbioru Pomiarów Gwarancyjnych. 5) Faktury VAT, płatne będą w terminie 30 dni od daty wpływu do kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 6) Za datę zapłaty jakiejkolwiek płatności dokonywanej przez Zamawiającego na podstawie Umowy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7) Faktury VAT będą płatne na konto Wykonawcy podane na fakturze. 8) Strony oświadczają, że są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT: a) nr NIP Zamawiającego ; b) nr NIP Wykonawcy. Strona 6 z 35

7 6 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej możliwe jest złożenie gwarancji na okres realizacji Umowy tj. do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania przy jednoczesnym złożeniu zobowiązania przez Wykonawcę, że najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu tej gwarancji wniesie on zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na okres rękojmi. Treść gwarancji powinna jako jedną z przesłanek zatrzymania zabezpieczenia wskazywać niewniesienie we wskazanym terminie zabezpieczenia na okres rękojmi. 3) W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Zamawiający wymaga, aby gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego i będzie podlegała prawu polskiemu. 4) Zwrot zabezpieczenia będzie dokonany w następujący sposób: a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania; b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 15 dni od dnia zakończenia Okresu rękojmi. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy zabezpieczeniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego oraz roszczeń o obniżenie Wynagrodzenia. W przypadku powstania takich roszczeń Zamawiający po zawiadomieniu Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego wzywania go do zapłaty, może roszczenie zaspokoić z zabezpieczenia. 6) W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7 Terminy i harmonogramy realizacji 1) Przekazanie do Użytkowania Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 15 listopada 2014r. 2) Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone zostały w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 8 Rozruch 8.1 Postanowienia ogólne 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie Rozruchu. 2) Co najmniej 4 miesięcy przed przystąpieniem do Rozruchu Wykonawca: a) uzgodni Program Rozruchu z Wykonawcą zadania Wykonanie robót z zakresu gospodarki biomasowej dla kotła nr 4. W przypadku trudności w uzgodnieniach Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego; b) przekaże uzgodniony Program Rozruchu oraz specyfikacje środków eksploatacyjnych i materiałów wraz z wielkością ich zużycia Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji. 3) Co najmniej na 4 miesiące przed przewidywanym rozpoczęciem Rozruchu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzgodniony Program Rozruchu zawierający harmonogram dochodzenia do oczekiwanej wydajności Instalacji. Strona 7 z 35

8 4) W Programie Rozruchu należy uwzględnić: a) Próby funkcjonalne na zimno; b) Ruch Regulacyjny; c) Ruch Próbny 5) Kierownik rozruchu ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest za poprawne ustawienie wszystkich pętli sterowania. 6) Co najmniej na 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem Rozruchu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym liczbę wymaganego personelu Zamawiającego biorącego udział w Rozruchu. Co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem Rozruchu Strony uzgodnią szczegółowy zakres udziału personelu Zamawiającego w Rozruchu oraz procedury współpracy grupy rozruchowej Wykonawcy ze służbami Zamawiającego. 7) Przed rozpoczęciem Rozruchu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla personelu Zamawiającego. 8) Zamawiający zapewni, by specjaliści d/s układów sterujących byli dyspozycyjni podczas Ruchu Regulacyjnego oraz Ruchu Próbnego. 9) Zamawiający zapewnia biomasę, media i swój personel do Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego. Zamawiający umożliwi Wykonawcy na jego życzenie odbiór biomasy i sprawdzenie jej parametrów. Jeśli Wykonawca nie sprawdzi parametrów biomasy Strony przyjmują, że parametry te są zgodne z wynikami badań laboratoryjnych biomasy przedstawionych przez dostawcę tej biomasy Próby funkcjonalne na zimno 1) Wykonawca przeprowadzi Próby funkcjonalne na zimno przy wykorzystaniu własnego personelu oraz personelu Zamawiającego. 2) W trakcie prowadzenia Prób funkcjonalnych na zimno zostanie sprawdzona prawidłowość funkcjonowania wszystkich układów technologicznych w obrębie Instalacji, a w szczególności: a) przetestowanie wszystkich urządzeń; b) uruchomienie i przetestowanie systemu sterowania i nadzoru; c) przeprowadzenie kontroli drożności i czystości wszystkich urządzeń i instalacji (rozkonserwowanie, oczyszczania poprzez płukanie i przedmuchiwania, itp.), innych czynności z UDT; d) zainstalowania wszystkich oznakowań z nazwami, numerami i oznaczeniami na elementach przewidzianych do ujęcia w tej numeracji; e) zainstalowania wymaganego sprzętu ppoż.; a ponadto dostarczona zostanie Zamawiającemu następująca dokumentacja: a) w zakresie wymaganych pozwoleń i decyzji dla funkcjonowania i uruchomienia Instalacji np. dopuszczenia UDT, CLDT i inne wymagane b) tymczasowe instrukcje eksploatacji; c) wszystkie kopie dzienników montażu i kopie dziennika budowy z wymaganymi wpisami o zakończeniu robót; d) dokumentacja powykonawcza w wersji roboczej (copy in red). 3) Prace wykonane na elementach ciśnieniowych będą potwierdzone pozytywną kontrolą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 4) Podczas Prób funkcjonalnych na zimno Zamawiający przeprowadzi wszystkie testy niezbędne do sprawdzenia prawidłowości podłączenia okablowania. 5) W trakcie prób zostanie potwierdzone, że: Strona 8 z 35

9 a) wszystkie urządzenia zamykające (zasuwy, klapy) funkcjonują w sposób prawidłowy; b) wszystkie urządzenia regulacyjne zostały przetestowane pod względem poprawności funkcjonowania i zgodności z przyjętą charakterystyką regulacji, są po obsłudze serwisowej wyregulowane, wykalibrowane i ustawione do normalnej pracy; c) wszelki sprzęt wirujący został sprawdzony, wielkości wibracji nie przekraczają normy a temperatury łożysk w trakcie ustalonej pracy są prawidłowe; d) wszystkie węzły technologiczne zostały przetestowane pod względem funkcjonalności i zgodności z założonymi charakterystykami i zakresem regulacyjności; e) wszystkie obiegi cyrkulacyjne wody zostały przebadane; f) symulacje wszystkich możliwych sekwencji startów i zatrzymań, alarmów zostały przebadane; g) wszystkie urządzenia peryferyjne zostały skalibrowane, urządzenia wskaźnikowe zostały przetestowane wstępnie; h) zostało przeprowadzone szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uzgodnionym dla tego etapu; i) układy funkcyjne osiągnęły gotowość ruchową i spełniają warunki pracy między innymi pod względem jakościowym, BHP i ppoż., wymaganiami UDT, CLDT; j) wykonano testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń; k) instalacje ppoż. i przeciwwybuchowe zostały przebadane i spełniają wymagania określone w PFU; l) instalacje zabezpieczające przed pyleniem zostały przetestowane i działają w sposób prawidłowy. 6) Zakończenie Prób funkcjonalnych na zimno zostanie potwierdzone w przedstawionym Zamawiającemu Protokole Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno potwierdzającym pozytywne przeprowadzenie wymaganych prób funkcjonalnych i pomiarów Ruch Regulacyjny 1) Warunkiem przystąpienia do Ruchu Regulacyjnego jest pisemna akceptacja przez Zamawiającego Protokołu Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno w sposób określony w 9. Wykonawca na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem do Ruchu Regulacyjnego przedłoży Zamawiającemu informację o zamiarze jego przeprowadzenia przedkładając jednocześnie uzgodniony z Zamawiającym Program Ruchu Regulacyjnego. 2) Ruch Regulacyjny obejmie minimum 720 godziny pracy Instalacji. Celem Ruchu Regulacyjnego jest wykazanie, że Instalacja pracuje z parametrami nominalnymi w sposób ciągły oraz osiąga Parametry wymienione w ust 4. 3) W ramach Ruchu Regulacyjnego zostaną przeprowadzone próby spalania biomasy w kotle w całym zakresie wydajności. 4) Ponad próby, pomiary i obliczenia przeprowadzone przez Zamawiającego Wykonawca na zakończenie Ruchu Regulacyjnego przeprowadzi próby, pomiary i obliczenia, które obejmą: a) sprawność kotła OP 230 nr 4, b) wydajność kotła OP 230 nr 4, c) minimalną wydajność kotła bez palników rozpałkowych, d) parametry pary świeżej w zakresie obciążeń 140 WMT Mg/h, e) regulacyjność kotła, f) zawartość części palnych w żużlu i popiele, g) pobór mocy elektrycznej przez urządzenia Instalacji, h) stężenie NOx w spalinach, w tym również uzyskane metodami pierwotnymi, Strona 9 z 35

10 i) stężenie NH 3 w spalinach, j) poziom hałasu na granicy działki EC II Bydgoszcz, k) poziom hałasu przy urządzeniach Wykonawcy, l) nieszczelność obrotowych podgrzewaczy powietrza, m) poziom stężenia pyłu za odpylaczem. 5) W przypadku uzyskania w trakcie prób i pomiarów wyniku negatywnego jakiegokolwiek z Parametrów wymienionych w ust 4 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt wszelkich prac niezbędnych dla osiągnięcia pozytywnego wyniku tych Parametrów. 6) W przypadku nieuzyskania Parametrów wymienionych w ust 4 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, powtórzenie prób i pomiarów zostanie przeprowadzone na koszt Wykonawcy za wyjątkiem kosztu paliwa, mediów i personelu Zamawiającego, który pokryje Zamawiający. 7) Ruch Regulacyjny zakończy się Protokołem Zakończenia Ruchu Regulacyjnego, w którym zostaną wykazane wyniki pomiarów i obliczeń Ruch Próbny 1) Podstawą do rozpoczęcia 72- godzinnego Ruchu Próbnego jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Zakończenia Ruchu Regulacyjnego potwierdzającego osiągnięcie Parametrów w tym Parametrów Gwarantowanych Bezwzględnie w 8.3 wymienionych w pkt 4 oraz podpisanie Protokołu Komisji Odbioru wyrażającego zgodę na przeprowadzenie Ruchu Próbnego Instalacji. 2) Wykonawca na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem do Ruchu Próbnego przedłoży Zamawiającemu informację o zamiarze jego przeprowadzenia, przedkładając jednocześnie uzgodniony z Zamawiającym Program Ruchu Próbnego. 3) Wykonawca przeprowadzi Ruch Próbny, zgodnie z Programem Ruchu Próbnego uzgodnionym z Zamawiającym. 4) Ruch Próbny będzie trwał bez przerwy 72 godziny przy spalaniu biomasy w udziale 100%. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Ruch Próbny zostanie przerwany przed upływem 72 godzin, procedura zostanie powtórzona. 5) Ruch próbny zostanie uznany za zakończony, jeśli w okresie 72 godzin pracy ciągłej nie zostaną ujawnione wady uniemożliwiające lub utrudniające eksploatację Instalacji. 6) W przypadku przeprowadzenia Ruchu Próbnego Instalacji z wynikiem negatywnym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt takich prac, które spowodują spełnienie wszystkich wymagań w trakcie powtórzonego Ruchu Próbnego. 7) Powtórzenie Ruchu próbnego z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy zostanie przeprowadzone na jego koszt, za wyjątkiem kosztu paliwa, mediów i personelu Zamawiającego, który pokrywa Zamawiający. 8) Pomyślne zakończenie Ruchu Próbnego poświadczone zostanie Protokołem Zakończenia Ruchu Próbnego na podstawie Sprawozdania z Ruchu Próbnego przedstawionego Zamawiającemu przez Wykonawcę. 8.5 Przekazanie do Użytkowania 1) Podstawą do Odbioru i Przekazania Instalacji do Użytkowania przez Zamawiającego są: a) zaakceptowany Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego; b) Branżowe Protokoły Odbioru; Strona 10 z 35

11 c) atesty dopuszczenia urządzeń, deklaracje zgodności, certyfikaty dla maszyn, konstrukcji, urządzeń i materiałów; d) dokumentacja techniczna DTR maszyn i urządzeń; e) dokumentacja szkolenia pracowników Zamawiającego; f) prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wraz z dokumentacją wymaganą do jej uzyskania; g) Dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót; h) dokumentacja wymagana do uzyskania świadectw odpowiednich urzędów i instytucji dla grup urządzeń (elektrycznych, dźwigowych i ciśnieniowych) wraz z wymaganymi do eksploatacji dopuszczeniami w tym min. UDT, CLDT itp.; i) spis zmian powstałych w toku realizacji Umowy w stosunku do projektu wykonawczego wraz z dokumentami potwierdzającymi zatwierdzenie zmian przez odpowiednie urzędy i instytucje, zgodnie z odpowiednimi przepisami; j) dokumentacja geodezyjna; k) zatwierdzone przez Zamawiającego instrukcje eksploatacji opracowane zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego wzorem, zawartością oraz zatwierdzone przez odpowiednie komórki Zamawiającego (zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2004 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 15 września 2004 r. w sprawie: opracowania, aktualizacji i kontroli instrukcji stanowiskowych, techniczno-organizacyjnych i eksploatacji urządzeń w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna); l) przekazana przez Wykonawcę specyfikacja środków trwałych oraz innych środków majątkowych; m) komplet dokumentacji powykonawczej, zawierającej projekt powykonawczy. 2) Przekazanie do Użytkowania zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Instalacji do przekazania do użytkowania tj. przedstawienia wszystkich wymaganych w ust 1 dokumentów. 3) Wraz z przekazaniem Instalacji do Użytkowania, potwierdzonym Protokołem Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania rozpoczyna się Okres Gwarancji i Rękojmi. 4) Po Przekazaniu Instalacji do Użytkowania eksploatacja tej Instalacji prowadzona będzie przez służby Zamawiającego. Do czasu przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych i podpisania Protokołu Pomiarów Gwarancyjnych, Zamawiający dopuszcza nadzór nad eksploatacją Instalacji ze strony Wykonawcy. 5) W przypadku braku możliwości Przekazania Instalacji do Użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z Procedury odbioru 1) Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, składającą się z zespołów branżowych. 2) Wykonawca przedstawia Zamawiającemu: a) Protokół Zakończenia Prób Funkcjonalnych na zimno, b) Protokół Zakończenia Ruchu Regulacyjnego, co oznacza zgłoszenie możliwości dokonania odbiorów przez Komisję Odbiorową. 3) W trakcie odbioru Zespoły branżowe dokonają oceny funkcjonowania poszczególnych układów Instalacji w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji Protokołu Zakończenia Prób Funkcjonalnych na zimno i Protokołu Zakończenia Ruchu Regulacyjnego. 4) Warunkiem podpisania Protokołu Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno jest uzyskanie pozytywnych rekomendacji zespołów branżowych. Strona 11 z 35

12 5) W przypadku wykrycia wad Zespół branżowy zgłosi wady na piśmie Wykonawcy. 6) Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad. Po usunięciu wad i przeprowadzeniu Ruchu Próbnego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu Instalację do odbioru. Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru Instalacji. 7) W trakcie czynności odbioru opisanych w ust 3 oraz ust 6 zostaną sporządzone Branżowe Protokoły Odbioru. 8) Branżowe Protokoły Odbioru są wymagane dla Odbioru i Przekazania Instalacji do Użytkowania. 10. Wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych 1) Parametry Gwarantowane zostaną potwierdzone Wykonaniem Pomiarów Gwarancyjnych. Na wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych składa się: a) wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych określonych w 11.4 pkt 1 (za wyjątkiem lit.i,) Umowy przez wybrany przez Zamawiającego niezależny od Stron Umowy, akredytowany podmiot specjalizujący się w wykonywaniu takich pomiarów, b) wykonanie testu sprawności kotła przez podmiot specjalizujący się w wykonywaniu takich pomiarów, c) pomiary poziomu hałasu przez akredytowaną, niezależną od Stron, wybraną przez Zamawiającego firmę specjalizującą się w wykonywaniu takich pomiarów, d) wyznaczenie nieszczelności obrotowych podgrzewaczy powietrza po modernizacji obliczonej na podstawie pomiaru wzrostu zawartości tlenu w spalinach po przejściu przez OPP zgodnie z metodyką pomiarów wg ASME PTC4.3/1969 przy obciążeniu kotła % maksymalnej wydajności trwałej, e) dyspozycyjność zostanie wyliczona zgodnie z wzorem określonym w 11.4 pkt 1 lit. i) dla każdego roku eksploatacji w Okresie Gwarancji w oparciu o ewidencję odstawień i uruchomień kotła oraz Instalacji będącej przedmiotem zamówienia. O zdarzeniach mających wpływ na dyspozycyjność Wykonawca będzie na bieżąco informowany przez Zleceniodawcę, 2) Pomiary Gwarancyjne wykonane zostaną nie wcześniej niż po okresie 3 miesięcy pracy kotła, najpóźniej do 5 miesięcy od Przekazania do Użytkowania. 3) Koszty jednokrotnych Pomiarów Gwarancyjnych ponosi Zamawiający. 4) Wykonawca Pomiarów Gwarancyjnych najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym terminem przekazania Instalacji do Użytkowania przekaże Zamawiającemu proponowany program Pomiarów Gwarancyjnych. 5) Strony ustalają, że dla podanych Parametrów Gwarantowanych nie przewiduje się tolerancji. 6) Pomiary, o których mowa w ust 1 lit b): a) zostaną przeprowadzone metodą pośrednią wg normy PN-EN :2006 Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 15: Badania odbiorcze. - na warunkach uzgodnionych z Urzędem Dozoru technicznego. b) Test wydajności kotła zostanie przeprowadzony w celu sprawdzenia ciągłego wydatku pary świeżej kotła, podczas spalania biomasy w udziale 100%. Test będzie trwał 24 godziny. 7) Pomiary, o których mowa w ust 1 lit c zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Załącznik nr 6 (Dz.U. Nr 206, poz. 1291). 8) Zakończenie pomiarów gwarancyjnych zostanie stwierdzone przez podmiot o którym mowa w 10 ust 1 lit. a) i lit. c) co stanowi podstawę do podpisania protokołu odbioru pomiarów gwarancyjnych. W przypadku osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych w tym Parametrów Strona 12 z 35

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2006 r w Makowie Mazowieckim, pomiędzy: Miastem Makowem Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6 NIP: 757-142-03-77, REGON: 550668309

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA Umowa - wzór zawarta w dniu...... 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Pomorskim Odziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2012r. w Lesznie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedziba w Lesznie, przy ulicy Saperskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 -wzór-

UMOWA NR.../2011 -wzór- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/2011 UMOWA NR.../2011 -wzór- Zawarta w dniu...r. w Jaśle pomiędzy: 1. Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września z siedzibą w Jaśle przy ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. a firmą;... zwanej dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: działającą na podstawie... NIP... Kapitał Zakładowy...

PROJEKT UMOWY. a firmą;... zwanej dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: działającą na podstawie... NIP... Kapitał Zakładowy... PROJEKT UMOWY Załącznik nr 6 zawarta w dniu... r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. działającym na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego nr 0000058539

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r.

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r. UMOWA NR... /D/16 (WZÓR) zawarta w dniu 2016 r. w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy na podstawie zaproszenia do składania ofert opublikowanego w dniu... 2016 r. pomiędzy: Miastem Pabianice

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. UMOWA nr. Zawarta w dniu r. roku w Rzeszowie pomiędzy:

Załącznik nr 3. UMOWA nr. Zawarta w dniu r. roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA nr. Zawarta w dniu...-..-2013 r. roku w Rzeszowie pomiędzy: Firmą SL-NET s.c. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wiosenna 1c/1, 35-303 Rzeszów, wpisaną do rejestru prowadzonego przez UM Rzeszów pod nr ewidencyjnym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez:

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez: Załącznik nr 2 U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Kobylinie pomiędzy..., z siedzibą w... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści:

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści: Umowa nr Dnia w Pabianicach, pomiędzy: 1.Gminą Miejską Pabianice Szkołą Podstawową nr 3 w Pabianicach, z siedzibą przy ul. Mokrej 28/34, posiadającym NIP 731-11-29-567, REGON 001385002 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

RPLD /16-00

RPLD /16-00 UMOWA NR. WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą..., reprezentowanym przez...., działającego z upoważnienia..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą..., prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OK M.Cz.

UMOWA NR OK M.Cz. UMOWA NR OK.272.1.4.2015.M.Cz. Zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Myszków ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, NIP 577-19-52-646, reprezentowaną przez: Burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka, zwaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Zasypanie rozbiórka wraz z zagęszczeniem rowu w obrębie Wiejki, gm. Gródek, powiat białostocki

Zasypanie rozbiórka wraz z zagęszczeniem rowu w obrębie Wiejki, gm. Gródek, powiat białostocki Znak sprawy: /projekt/ UMOWA NR /10 Zasypanie rozbiórka wraz z zagęszczeniem rowu w obrębie Wiejki, gm. Gródek, powiat białostocki zawarta w dniu...... 2010 r. w Białymstoku pomiędzy: POLSKIM TOWARZYSTWEM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. Marka Szponara

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim Nr sprawy: SP5.261.01.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu.. 2013 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA zawarta w dniu...r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Gimnazjum Publicznym nr 1 z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39, Reprezentowanym przez Panią Ewę Subdę Dyrektora, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr -../2017 zawarta w dniu.. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia roku pomiędzy :

UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia roku pomiędzy : UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia. 2012 roku pomiędzy : Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce w imieniu, której działa: 1. Ks. Stanisław Słowik - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR...

WZÓR U M O W Y NR... WZÓR U M O W Y NR... Zawarta w dniu... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 41-300, w imieniu którego działają : 1 mgr Iwona KASPERCZYK

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.2.2014 Znak: ZP.271.2.8.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2016 na:

UMOWA NR... / 2016 na: Załącznik nr 9 UMOWA NR... / 2016 na: WZÓR Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 Zawarta dnia... r. pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/..

UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/.. UMOWA Nr 2015/IZP.KIR.R/.. WZÓR zawarta w Nysie w dniu.2015r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo