UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy"

Transkrypt

1 Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. reprezentowaną przez: a... zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:....

2 PREAMBUŁA Biorąc pod uwagę, iż: Zamawiający realizuje projekt inwestycyjny Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 Nr 4 w PGE GiEK S.A. Oddział zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz składający się z dwóch zadań: 1. Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 Nr 4; 2. Wykonanie instalacji gospodarki biomasowej w EC II. Przedmiotem niniejszej Umowy jest pierwsze z wymienionych zadań. Wykonawca deklaruje wykonanie zadania pn. Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4 zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w PFU; Wykonawca potwierdza, że: posiada lub zobowiązuje się do nabycia wszelkich niezbędnych praw własności lub praw licencyjnych niezbędnych do wykonania ww. zadania; podzlecając wykonanie części ww. zadania swoim Podwykonawcom, przejmie pełną odpowiedzialność techniczną, handlową i prawną za ich działania i zaniechania; dostarczane w ramach Umowy urządzenia, wyposażenie i materiały są własnością jego lub jego Podwykonawców; Instalacja spełniać będzie normy wynikające z odpowiednich przepisów obowiązujących w Polsce Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z tej Umowy są zgodne z przepisami prawa polskiego, oraz że warunki techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tej Umowy. Strona 2 z 35

3 1 Definicje Poniższe terminy użyte w treści niniejszej umowy będą miały następujące znaczenie: Dostawy oznacza nabycie i dostarczenie na Teren Budowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń, maszyn, sprzętu, materiałów i innych rzeczy, które są częściami składowymi Przedmiotu Umowy; Harmonogram rzeczowo-finansowy oznacza harmonogram czynności realizowanych przez Wykonawcę w rozbiciu na etapy i określający wartość tych czynności stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy; Instalacja oznacza Instalację do spalania biomasy wykonaną w ramach modernizacji kotła OP 230 nr 4 wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi; Oferta oznacza ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), sporządzoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Okres Gwarancji oznacza określony w Umowie okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wraz ze wszystkimi okresami wydłużającymi go, wynikającymi z postanowień Umowy lub przepisów prawa; Parametry Gwarantowane oznacza parametry techniczne Instalacji określone w 11.4 ust 2 lit g) ł) Umowy; Parametry Gwarantowane Bezwzględnie oznacza parametry techniczne Instalacji określone w 11.4 ust 2 lit a) f), Umowy; PFU oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy; Pomiary Gwarancyjne oznaczają pomiary Parametrów Gwarantowanych, przeprowadzone zgodnie z postanowieniami 10 Umowy; Protokół Odbioru Pomiarów Gwarancyjnych oznacza dokument potwierdzający osiągnięcie przez Przedmiot Umowy Parametrów Gwarantowanych udokumentowanych pozytywnym wynikiem Pomiarów Gwarancyjnych; Protokół Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania oznacza dokument potwierdzający Przekazanie do Użytkowania przez Zamawiającego; Protokół Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie wymaganych Prób funkcjonalnych na zimno i pomiarów oraz obliczeń, o których mowa w 8.2 Umowy; Protokół Zakończenia Ruchu Regulacyjnego oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie wymaganego Ruchu Regulacyjnego o którym mowa w 8.3 Umowy wraz z wykazaniem wyników pomiarów i obliczeń dokonanych w ramach Ruchu Regulacyjnego; Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie Ruchu Próbnego, o którym mowa w 8.4 Umowy sporządzony na podstawie Sprawozdania z Ruchu Próbnego przedstawionego Zamawiającemu przez Wykonawcę; Protokół Zdawczo-Odbiorczy oznacza obustronnie podpisany dokument potwierdzający zrealizowanie przez Wykonawcę określonego zakresu Przedmiotu Umowy, będący podstawą do wystawienia faktury; Przedmiot Umowy oznacza zaprojektowanie, nadzór autorski, dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów, roboty budowlane, montaż, uruchomienie, a także wszelkie inne czynności wyraźnie niewyspecyfikowane w Umowie, które są lub staną się niezbędne do wykonania Instalacji, jak również Ruch Próbny oraz Przekazanie Instalacji do Użytkowania wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, dokumentacją powykonawczą, szkoleniem personelu, a także obowiązkami wynikającymi z kierowania projektem oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za wady - realizowane przez Wykonawcę na zasadach określonych szczegółowo w Umowie. Przekazanie do Użytkowania oznacza przekazanie na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, po przeprowadzeniu Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym, z którą to chwilą odpowiedzialność i ryzyko eksploatacyjne wobec Strona 3 z 35

4 Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Przekazanie Przedmiotu Umowy musi być poprzedzone pozytywnym rezultatem Ruchu Próbnego i uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; Roboty Budowlane należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane; SIWZ oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, przekazaną Wykonawcy, na podstawie której Wykonawca sporządził wiążącą Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4 ; Strona / Strony oznacza Zamawiającego i/lub Wykonawcę; Teren Budowy oznacza przestrzeń zlokalizowaną na terenie Zamawiającego, na której realizowana będzie Instalacja oraz te miejsca i tereny, które zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy na czas realizacji Przedmiotu Umowy; Umowa oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkimi jej załącznikami; Usługi oznaczają wszelkie świadczenia Wykonawcy, które są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, a nie są ani robotami budowlanymi, ani dostawami; Ustawa Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623); Wada / Usterka oznacza błąd wyposażenia lub funkcjonowania Przedmiotu Umowy, uniemożliwiający bądź utrudniający eksploatację Przedmiotu Umowy bez względu na jego zakres, zmniejszający użyteczność Przedmiotu Umowy, a także brak w Przedmiocie Umowy jakiegokolwiek elementu wyposażenia lub dostawy, bądź nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych; Wynagrodzenie oznacza cenę ryczałtową, o której jest mowa w 3 Umowy. Słowa w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie. Słowa jednego rodzaju gramatycznego obejmują wszystkie pozostałe rodzaje gramatyczne. Strona 4 z 35

5 2 Przedmiot Umowy 1) Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, nadzór autorski, dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów, roboty budowlane, montaż, uruchomienie, a także wszelkie inne czynności wyraźnie niewyspecyfikowane w Umowie, które są lub staną się niezbędne do wykonania Instalacji, jak również Ruch Próbny oraz Przekazanie Instalacji do Użytkowania wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, dokumentacją powykonawczą, szkoleniem personelu, a także obowiązkami wynikającymi z kierowania projektem oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za wady - realizowane przez Wykonawcę na zasadach określonych szczegółowo w Umowie. 2) Instalacja będzie wykonana m.in.: zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem budowlanym. 3) Wymagania techniczne Zamawiającego w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 4) Wykonawca oświadcza, że nawet w przypadku niewyspecyfikowania w Umowie takich elementów Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy oraz spełnienia wszelkich udzielonych gwarancji, wymogów oceny zgodności, ppoż., BHP, UDT, TDT, ochrony środowiska i innych, to zostaną one dostarczone i zamontowane w ramach Wynagrodzenia. 5) Ustala się następującą hierarchię dokumentów składających się na Umowę: a) tekst Umowy, b) Załączniki od nr 1 do nr 3 do Umowy, 6) Przy ocenie zakresu Przedmiotu Umowy przywołane powyżej dokumenty będą miały znaczenie hierarchiczne, zgodnie z kolejnością ich wyliczenia. Jednocześnie wszystkie wskazane powyżej dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności bądź wieloznaczności nie zostanie w jakikolwiek sposób ograniczony, ani zakres Przedmiotu Umowy, ani zakres należytej staranności. 3 Wynagrodzenie Umowne 1) Za należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, określonego w 2 Umowy, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie zł, w tym zł podatku VAT obliczonego według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie wykonywania Umowy będzie podstawą zmiany Wynagrodzenia za część świadczenia spełnioną (odebraną) począwszy od dnia wejścia w życie przepisu zmieniającego wysokość stawki podatku VAT. Za tą część świadczenia Wykonawca wystawi faktury uwzględniając zmienioną stawkę podatku VAT. 2) Wynagrodzenie jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego tj. obejmuje całkowite wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie i nie ulega zmianie poza wyjątkami opisanymi w umowie 3) Wynagrodzenie Umowne jest skalkulowane przy uwzględnieniu, że Zamawiający poniesie następujące koszty: a) Koszty wszystkich mediów oraz paliwa na potrzeby przeprowadzenia Rozruchu; b) Koszty pracy urządzeń dźwignicowych Zamawiającego wykorzystywanych przy realizacji Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem kosztów pracy obsługi tych urządzeń); c) Koszty jednokrotnego przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych; d) Koszty pomiarów kontrolnych potwierdzających dotrzymanie przez Przedmiot Umowy Gwarantowanych Parametrów technicznych w Okresie Gwarancji i rękojmi zgodnie z 11 Umowy; e) Koszty usunięcia z Terenu Budowy i zagospodarowania substancji oraz materiałów radioaktywnych, toksycznych, w tym azbestu należących do Zamawiającego, jakie znajdowały się na terenie placu budowy przed przekazaniem go Wykonawcy. Strona 5 z 35

6 4 Podwykonawstwo 1) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie, a w razie zajścia takiej potrzeby przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych podwykonawców. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, a w przypadku podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy świadczenia będące robotami budowlanymi dopełnienia pozostałych obowiązków określonych w art Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 2) Wykonawca zobowiązuje się, w umowach zawieranych z podwykonawcami wykonującymi na jego rzecz świadczenia będące Robotami Budowlanymi, określać termin zapłaty całego należnego im wynagrodzenia wcześniej niż termin zapłaty całego Wynagrodzenia Umownego. Jeżeli podwykonawca, wykonujący na rzecz Wykonawcy świadczenia będące Robotami budowlanymi, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, wystąpi do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia należnego mu od Wykonawcy, to po powiadomieniu Wykonawcy oraz dokonaniu jego zapłaty, Zamawiający pomniejszy kwotę Wynagrodzenia Umownego o kwotę zapłaconą takiemu Podwykonawcy, a gdyby nie było to możliwe zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 5 Warunki płatności 1) Strony uzgadniają, że Wynagrodzenie będzie płatne w częściach za zakończone Etapy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 2) Wykonawca po zakończeniu Etapu zgłosi Zamawiającemu prace do odbioru Etapu. Zamawiający w terminie 14 dni dokona czynności odbiorowych. Podstawą do wystawienia faktury za dany Etap będzie obustronnie podpisany Protokół Zdawczo-Odbiorczy. Jeśli Zamawiający nie dokona czynności odbiorowych w terminie 14 dni, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy termin (nie krótszy niż 7 dni) na dokonanie czynności odbiorowych. Jeśli w dodatkowym terminie Zamawiający nie dokona czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Etap uważa się za odebrany a podstawą do wystawienia faktury za dany Etap będzie protokół jednostronnie podpisany przez Wykonawcę oraz wskazanie okoliczności (w tym dat zgłoszenia do obioru, daty wyznaczonej w wezwaniu po uchybieniu pierwotnemu terminowi) uzasadniających jednostronne podpisanie protokołu. 3) Faktury VAT będą wystawione w złotych polskich w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym na kwoty równe wynagrodzeniu przypadającemu za dany Etap. 4) Ostatnia część Wynagrodzenia w wysokości 10 % zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnych wyników Pomiarów Gwarancyjnych potwierdzonych Protokołem Odbioru Pomiarów Gwarancyjnych. 5) Faktury VAT, płatne będą w terminie 30 dni od daty wpływu do kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 6) Za datę zapłaty jakiejkolwiek płatności dokonywanej przez Zamawiającego na podstawie Umowy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7) Faktury VAT będą płatne na konto Wykonawcy podane na fakturze. 8) Strony oświadczają, że są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT: a) nr NIP Zamawiającego ; b) nr NIP Wykonawcy. Strona 6 z 35

7 6 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej możliwe jest złożenie gwarancji na okres realizacji Umowy tj. do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania przy jednoczesnym złożeniu zobowiązania przez Wykonawcę, że najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu tej gwarancji wniesie on zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na okres rękojmi. Treść gwarancji powinna jako jedną z przesłanek zatrzymania zabezpieczenia wskazywać niewniesienie we wskazanym terminie zabezpieczenia na okres rękojmi. 3) W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Zamawiający wymaga, aby gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego i będzie podlegała prawu polskiemu. 4) Zwrot zabezpieczenia będzie dokonany w następujący sposób: a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania; b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 15 dni od dnia zakończenia Okresu rękojmi. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy zabezpieczeniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego oraz roszczeń o obniżenie Wynagrodzenia. W przypadku powstania takich roszczeń Zamawiający po zawiadomieniu Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego wzywania go do zapłaty, może roszczenie zaspokoić z zabezpieczenia. 6) W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7 Terminy i harmonogramy realizacji 1) Przekazanie do Użytkowania Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 15 listopada 2014r. 2) Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone zostały w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 8 Rozruch 8.1 Postanowienia ogólne 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie Rozruchu. 2) Co najmniej 4 miesięcy przed przystąpieniem do Rozruchu Wykonawca: a) uzgodni Program Rozruchu z Wykonawcą zadania Wykonanie robót z zakresu gospodarki biomasowej dla kotła nr 4. W przypadku trudności w uzgodnieniach Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego; b) przekaże uzgodniony Program Rozruchu oraz specyfikacje środków eksploatacyjnych i materiałów wraz z wielkością ich zużycia Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji. 3) Co najmniej na 4 miesiące przed przewidywanym rozpoczęciem Rozruchu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzgodniony Program Rozruchu zawierający harmonogram dochodzenia do oczekiwanej wydajności Instalacji. Strona 7 z 35

8 4) W Programie Rozruchu należy uwzględnić: a) Próby funkcjonalne na zimno; b) Ruch Regulacyjny; c) Ruch Próbny 5) Kierownik rozruchu ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest za poprawne ustawienie wszystkich pętli sterowania. 6) Co najmniej na 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem Rozruchu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym liczbę wymaganego personelu Zamawiającego biorącego udział w Rozruchu. Co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem Rozruchu Strony uzgodnią szczegółowy zakres udziału personelu Zamawiającego w Rozruchu oraz procedury współpracy grupy rozruchowej Wykonawcy ze służbami Zamawiającego. 7) Przed rozpoczęciem Rozruchu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla personelu Zamawiającego. 8) Zamawiający zapewni, by specjaliści d/s układów sterujących byli dyspozycyjni podczas Ruchu Regulacyjnego oraz Ruchu Próbnego. 9) Zamawiający zapewnia biomasę, media i swój personel do Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego. Zamawiający umożliwi Wykonawcy na jego życzenie odbiór biomasy i sprawdzenie jej parametrów. Jeśli Wykonawca nie sprawdzi parametrów biomasy Strony przyjmują, że parametry te są zgodne z wynikami badań laboratoryjnych biomasy przedstawionych przez dostawcę tej biomasy Próby funkcjonalne na zimno 1) Wykonawca przeprowadzi Próby funkcjonalne na zimno przy wykorzystaniu własnego personelu oraz personelu Zamawiającego. 2) W trakcie prowadzenia Prób funkcjonalnych na zimno zostanie sprawdzona prawidłowość funkcjonowania wszystkich układów technologicznych w obrębie Instalacji, a w szczególności: a) przetestowanie wszystkich urządzeń; b) uruchomienie i przetestowanie systemu sterowania i nadzoru; c) przeprowadzenie kontroli drożności i czystości wszystkich urządzeń i instalacji (rozkonserwowanie, oczyszczania poprzez płukanie i przedmuchiwania, itp.), innych czynności z UDT; d) zainstalowania wszystkich oznakowań z nazwami, numerami i oznaczeniami na elementach przewidzianych do ujęcia w tej numeracji; e) zainstalowania wymaganego sprzętu ppoż.; a ponadto dostarczona zostanie Zamawiającemu następująca dokumentacja: a) w zakresie wymaganych pozwoleń i decyzji dla funkcjonowania i uruchomienia Instalacji np. dopuszczenia UDT, CLDT i inne wymagane b) tymczasowe instrukcje eksploatacji; c) wszystkie kopie dzienników montażu i kopie dziennika budowy z wymaganymi wpisami o zakończeniu robót; d) dokumentacja powykonawcza w wersji roboczej (copy in red). 3) Prace wykonane na elementach ciśnieniowych będą potwierdzone pozytywną kontrolą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 4) Podczas Prób funkcjonalnych na zimno Zamawiający przeprowadzi wszystkie testy niezbędne do sprawdzenia prawidłowości podłączenia okablowania. 5) W trakcie prób zostanie potwierdzone, że: Strona 8 z 35

9 a) wszystkie urządzenia zamykające (zasuwy, klapy) funkcjonują w sposób prawidłowy; b) wszystkie urządzenia regulacyjne zostały przetestowane pod względem poprawności funkcjonowania i zgodności z przyjętą charakterystyką regulacji, są po obsłudze serwisowej wyregulowane, wykalibrowane i ustawione do normalnej pracy; c) wszelki sprzęt wirujący został sprawdzony, wielkości wibracji nie przekraczają normy a temperatury łożysk w trakcie ustalonej pracy są prawidłowe; d) wszystkie węzły technologiczne zostały przetestowane pod względem funkcjonalności i zgodności z założonymi charakterystykami i zakresem regulacyjności; e) wszystkie obiegi cyrkulacyjne wody zostały przebadane; f) symulacje wszystkich możliwych sekwencji startów i zatrzymań, alarmów zostały przebadane; g) wszystkie urządzenia peryferyjne zostały skalibrowane, urządzenia wskaźnikowe zostały przetestowane wstępnie; h) zostało przeprowadzone szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uzgodnionym dla tego etapu; i) układy funkcyjne osiągnęły gotowość ruchową i spełniają warunki pracy między innymi pod względem jakościowym, BHP i ppoż., wymaganiami UDT, CLDT; j) wykonano testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń; k) instalacje ppoż. i przeciwwybuchowe zostały przebadane i spełniają wymagania określone w PFU; l) instalacje zabezpieczające przed pyleniem zostały przetestowane i działają w sposób prawidłowy. 6) Zakończenie Prób funkcjonalnych na zimno zostanie potwierdzone w przedstawionym Zamawiającemu Protokole Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno potwierdzającym pozytywne przeprowadzenie wymaganych prób funkcjonalnych i pomiarów Ruch Regulacyjny 1) Warunkiem przystąpienia do Ruchu Regulacyjnego jest pisemna akceptacja przez Zamawiającego Protokołu Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno w sposób określony w 9. Wykonawca na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem do Ruchu Regulacyjnego przedłoży Zamawiającemu informację o zamiarze jego przeprowadzenia przedkładając jednocześnie uzgodniony z Zamawiającym Program Ruchu Regulacyjnego. 2) Ruch Regulacyjny obejmie minimum 720 godziny pracy Instalacji. Celem Ruchu Regulacyjnego jest wykazanie, że Instalacja pracuje z parametrami nominalnymi w sposób ciągły oraz osiąga Parametry wymienione w ust 4. 3) W ramach Ruchu Regulacyjnego zostaną przeprowadzone próby spalania biomasy w kotle w całym zakresie wydajności. 4) Ponad próby, pomiary i obliczenia przeprowadzone przez Zamawiającego Wykonawca na zakończenie Ruchu Regulacyjnego przeprowadzi próby, pomiary i obliczenia, które obejmą: a) sprawność kotła OP 230 nr 4, b) wydajność kotła OP 230 nr 4, c) minimalną wydajność kotła bez palników rozpałkowych, d) parametry pary świeżej w zakresie obciążeń 140 WMT Mg/h, e) regulacyjność kotła, f) zawartość części palnych w żużlu i popiele, g) pobór mocy elektrycznej przez urządzenia Instalacji, h) stężenie NOx w spalinach, w tym również uzyskane metodami pierwotnymi, Strona 9 z 35

10 i) stężenie NH 3 w spalinach, j) poziom hałasu na granicy działki EC II Bydgoszcz, k) poziom hałasu przy urządzeniach Wykonawcy, l) nieszczelność obrotowych podgrzewaczy powietrza, m) poziom stężenia pyłu za odpylaczem. 5) W przypadku uzyskania w trakcie prób i pomiarów wyniku negatywnego jakiegokolwiek z Parametrów wymienionych w ust 4 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt wszelkich prac niezbędnych dla osiągnięcia pozytywnego wyniku tych Parametrów. 6) W przypadku nieuzyskania Parametrów wymienionych w ust 4 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, powtórzenie prób i pomiarów zostanie przeprowadzone na koszt Wykonawcy za wyjątkiem kosztu paliwa, mediów i personelu Zamawiającego, który pokryje Zamawiający. 7) Ruch Regulacyjny zakończy się Protokołem Zakończenia Ruchu Regulacyjnego, w którym zostaną wykazane wyniki pomiarów i obliczeń Ruch Próbny 1) Podstawą do rozpoczęcia 72- godzinnego Ruchu Próbnego jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Zakończenia Ruchu Regulacyjnego potwierdzającego osiągnięcie Parametrów w tym Parametrów Gwarantowanych Bezwzględnie w 8.3 wymienionych w pkt 4 oraz podpisanie Protokołu Komisji Odbioru wyrażającego zgodę na przeprowadzenie Ruchu Próbnego Instalacji. 2) Wykonawca na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem do Ruchu Próbnego przedłoży Zamawiającemu informację o zamiarze jego przeprowadzenia, przedkładając jednocześnie uzgodniony z Zamawiającym Program Ruchu Próbnego. 3) Wykonawca przeprowadzi Ruch Próbny, zgodnie z Programem Ruchu Próbnego uzgodnionym z Zamawiającym. 4) Ruch Próbny będzie trwał bez przerwy 72 godziny przy spalaniu biomasy w udziale 100%. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Ruch Próbny zostanie przerwany przed upływem 72 godzin, procedura zostanie powtórzona. 5) Ruch próbny zostanie uznany za zakończony, jeśli w okresie 72 godzin pracy ciągłej nie zostaną ujawnione wady uniemożliwiające lub utrudniające eksploatację Instalacji. 6) W przypadku przeprowadzenia Ruchu Próbnego Instalacji z wynikiem negatywnym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt takich prac, które spowodują spełnienie wszystkich wymagań w trakcie powtórzonego Ruchu Próbnego. 7) Powtórzenie Ruchu próbnego z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy zostanie przeprowadzone na jego koszt, za wyjątkiem kosztu paliwa, mediów i personelu Zamawiającego, który pokrywa Zamawiający. 8) Pomyślne zakończenie Ruchu Próbnego poświadczone zostanie Protokołem Zakończenia Ruchu Próbnego na podstawie Sprawozdania z Ruchu Próbnego przedstawionego Zamawiającemu przez Wykonawcę. 8.5 Przekazanie do Użytkowania 1) Podstawą do Odbioru i Przekazania Instalacji do Użytkowania przez Zamawiającego są: a) zaakceptowany Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego; b) Branżowe Protokoły Odbioru; Strona 10 z 35

11 c) atesty dopuszczenia urządzeń, deklaracje zgodności, certyfikaty dla maszyn, konstrukcji, urządzeń i materiałów; d) dokumentacja techniczna DTR maszyn i urządzeń; e) dokumentacja szkolenia pracowników Zamawiającego; f) prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wraz z dokumentacją wymaganą do jej uzyskania; g) Dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót; h) dokumentacja wymagana do uzyskania świadectw odpowiednich urzędów i instytucji dla grup urządzeń (elektrycznych, dźwigowych i ciśnieniowych) wraz z wymaganymi do eksploatacji dopuszczeniami w tym min. UDT, CLDT itp.; i) spis zmian powstałych w toku realizacji Umowy w stosunku do projektu wykonawczego wraz z dokumentami potwierdzającymi zatwierdzenie zmian przez odpowiednie urzędy i instytucje, zgodnie z odpowiednimi przepisami; j) dokumentacja geodezyjna; k) zatwierdzone przez Zamawiającego instrukcje eksploatacji opracowane zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego wzorem, zawartością oraz zatwierdzone przez odpowiednie komórki Zamawiającego (zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2004 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 15 września 2004 r. w sprawie: opracowania, aktualizacji i kontroli instrukcji stanowiskowych, techniczno-organizacyjnych i eksploatacji urządzeń w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna); l) przekazana przez Wykonawcę specyfikacja środków trwałych oraz innych środków majątkowych; m) komplet dokumentacji powykonawczej, zawierającej projekt powykonawczy. 2) Przekazanie do Użytkowania zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Instalacji do przekazania do użytkowania tj. przedstawienia wszystkich wymaganych w ust 1 dokumentów. 3) Wraz z przekazaniem Instalacji do Użytkowania, potwierdzonym Protokołem Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania rozpoczyna się Okres Gwarancji i Rękojmi. 4) Po Przekazaniu Instalacji do Użytkowania eksploatacja tej Instalacji prowadzona będzie przez służby Zamawiającego. Do czasu przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych i podpisania Protokołu Pomiarów Gwarancyjnych, Zamawiający dopuszcza nadzór nad eksploatacją Instalacji ze strony Wykonawcy. 5) W przypadku braku możliwości Przekazania Instalacji do Użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z Procedury odbioru 1) Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, składającą się z zespołów branżowych. 2) Wykonawca przedstawia Zamawiającemu: a) Protokół Zakończenia Prób Funkcjonalnych na zimno, b) Protokół Zakończenia Ruchu Regulacyjnego, co oznacza zgłoszenie możliwości dokonania odbiorów przez Komisję Odbiorową. 3) W trakcie odbioru Zespoły branżowe dokonają oceny funkcjonowania poszczególnych układów Instalacji w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji Protokołu Zakończenia Prób Funkcjonalnych na zimno i Protokołu Zakończenia Ruchu Regulacyjnego. 4) Warunkiem podpisania Protokołu Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno jest uzyskanie pozytywnych rekomendacji zespołów branżowych. Strona 11 z 35

12 5) W przypadku wykrycia wad Zespół branżowy zgłosi wady na piśmie Wykonawcy. 6) Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad. Po usunięciu wad i przeprowadzeniu Ruchu Próbnego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu Instalację do odbioru. Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru Instalacji. 7) W trakcie czynności odbioru opisanych w ust 3 oraz ust 6 zostaną sporządzone Branżowe Protokoły Odbioru. 8) Branżowe Protokoły Odbioru są wymagane dla Odbioru i Przekazania Instalacji do Użytkowania. 10. Wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych 1) Parametry Gwarantowane zostaną potwierdzone Wykonaniem Pomiarów Gwarancyjnych. Na wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych składa się: a) wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych określonych w 11.4 pkt 1 (za wyjątkiem lit.i,) Umowy przez wybrany przez Zamawiającego niezależny od Stron Umowy, akredytowany podmiot specjalizujący się w wykonywaniu takich pomiarów, b) wykonanie testu sprawności kotła przez podmiot specjalizujący się w wykonywaniu takich pomiarów, c) pomiary poziomu hałasu przez akredytowaną, niezależną od Stron, wybraną przez Zamawiającego firmę specjalizującą się w wykonywaniu takich pomiarów, d) wyznaczenie nieszczelności obrotowych podgrzewaczy powietrza po modernizacji obliczonej na podstawie pomiaru wzrostu zawartości tlenu w spalinach po przejściu przez OPP zgodnie z metodyką pomiarów wg ASME PTC4.3/1969 przy obciążeniu kotła % maksymalnej wydajności trwałej, e) dyspozycyjność zostanie wyliczona zgodnie z wzorem określonym w 11.4 pkt 1 lit. i) dla każdego roku eksploatacji w Okresie Gwarancji w oparciu o ewidencję odstawień i uruchomień kotła oraz Instalacji będącej przedmiotem zamówienia. O zdarzeniach mających wpływ na dyspozycyjność Wykonawca będzie na bieżąco informowany przez Zleceniodawcę, 2) Pomiary Gwarancyjne wykonane zostaną nie wcześniej niż po okresie 3 miesięcy pracy kotła, najpóźniej do 5 miesięcy od Przekazania do Użytkowania. 3) Koszty jednokrotnych Pomiarów Gwarancyjnych ponosi Zamawiający. 4) Wykonawca Pomiarów Gwarancyjnych najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym terminem przekazania Instalacji do Użytkowania przekaże Zamawiającemu proponowany program Pomiarów Gwarancyjnych. 5) Strony ustalają, że dla podanych Parametrów Gwarantowanych nie przewiduje się tolerancji. 6) Pomiary, o których mowa w ust 1 lit b): a) zostaną przeprowadzone metodą pośrednią wg normy PN-EN :2006 Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 15: Badania odbiorcze. - na warunkach uzgodnionych z Urzędem Dozoru technicznego. b) Test wydajności kotła zostanie przeprowadzony w celu sprawdzenia ciągłego wydatku pary świeżej kotła, podczas spalania biomasy w udziale 100%. Test będzie trwał 24 godziny. 7) Pomiary, o których mowa w ust 1 lit c zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Załącznik nr 6 (Dz.U. Nr 206, poz. 1291). 8) Zakończenie pomiarów gwarancyjnych zostanie stwierdzone przez podmiot o którym mowa w 10 ust 1 lit. a) i lit. c) co stanowi podstawę do podpisania protokołu odbioru pomiarów gwarancyjnych. W przypadku osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych w tym Parametrów Strona 12 z 35