UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy"

Transkrypt

1 Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. reprezentowaną przez: a... zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:....

2 PREAMBUŁA Biorąc pod uwagę, iż: Zamawiający realizuje projekt inwestycyjny Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 Nr 4 w PGE GiEK S.A. Oddział zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz składający się z dwóch zadań: 1. Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 Nr 4; 2. Wykonanie instalacji gospodarki biomasowej w EC II. Przedmiotem niniejszej Umowy jest pierwsze z wymienionych zadań. Wykonawca deklaruje wykonanie zadania pn. Budowa instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4 zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w PFU; Wykonawca potwierdza, że: posiada lub zobowiązuje się do nabycia wszelkich niezbędnych praw własności lub praw licencyjnych niezbędnych do wykonania ww. zadania; podzlecając wykonanie części ww. zadania swoim Podwykonawcom, przejmie pełną odpowiedzialność techniczną, handlową i prawną za ich działania i zaniechania; dostarczane w ramach Umowy urządzenia, wyposażenie i materiały są własnością jego lub jego Podwykonawców; Instalacja spełniać będzie normy wynikające z odpowiednich przepisów obowiązujących w Polsce Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z tej Umowy są zgodne z przepisami prawa polskiego, oraz że warunki techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tej Umowy. Strona 2 z 35

3 1 Definicje Poniższe terminy użyte w treści niniejszej umowy będą miały następujące znaczenie: Dostawy oznacza nabycie i dostarczenie na Teren Budowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń, maszyn, sprzętu, materiałów i innych rzeczy, które są częściami składowymi Przedmiotu Umowy; Harmonogram rzeczowo-finansowy oznacza harmonogram czynności realizowanych przez Wykonawcę w rozbiciu na etapy i określający wartość tych czynności stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy; Instalacja oznacza Instalację do spalania biomasy wykonaną w ramach modernizacji kotła OP 230 nr 4 wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi; Oferta oznacza ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), sporządzoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Okres Gwarancji oznacza określony w Umowie okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wraz ze wszystkimi okresami wydłużającymi go, wynikającymi z postanowień Umowy lub przepisów prawa; Parametry Gwarantowane oznacza parametry techniczne Instalacji określone w 11.4 ust 2 lit g) ł) Umowy; Parametry Gwarantowane Bezwzględnie oznacza parametry techniczne Instalacji określone w 11.4 ust 2 lit a) f), Umowy; PFU oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy; Pomiary Gwarancyjne oznaczają pomiary Parametrów Gwarantowanych, przeprowadzone zgodnie z postanowieniami 10 Umowy; Protokół Odbioru Pomiarów Gwarancyjnych oznacza dokument potwierdzający osiągnięcie przez Przedmiot Umowy Parametrów Gwarantowanych udokumentowanych pozytywnym wynikiem Pomiarów Gwarancyjnych; Protokół Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania oznacza dokument potwierdzający Przekazanie do Użytkowania przez Zamawiającego; Protokół Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie wymaganych Prób funkcjonalnych na zimno i pomiarów oraz obliczeń, o których mowa w 8.2 Umowy; Protokół Zakończenia Ruchu Regulacyjnego oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie wymaganego Ruchu Regulacyjnego o którym mowa w 8.3 Umowy wraz z wykazaniem wyników pomiarów i obliczeń dokonanych w ramach Ruchu Regulacyjnego; Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego oznacza dokument potwierdzający przeprowadzenie Ruchu Próbnego, o którym mowa w 8.4 Umowy sporządzony na podstawie Sprawozdania z Ruchu Próbnego przedstawionego Zamawiającemu przez Wykonawcę; Protokół Zdawczo-Odbiorczy oznacza obustronnie podpisany dokument potwierdzający zrealizowanie przez Wykonawcę określonego zakresu Przedmiotu Umowy, będący podstawą do wystawienia faktury; Przedmiot Umowy oznacza zaprojektowanie, nadzór autorski, dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów, roboty budowlane, montaż, uruchomienie, a także wszelkie inne czynności wyraźnie niewyspecyfikowane w Umowie, które są lub staną się niezbędne do wykonania Instalacji, jak również Ruch Próbny oraz Przekazanie Instalacji do Użytkowania wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, dokumentacją powykonawczą, szkoleniem personelu, a także obowiązkami wynikającymi z kierowania projektem oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za wady - realizowane przez Wykonawcę na zasadach określonych szczegółowo w Umowie. Przekazanie do Użytkowania oznacza przekazanie na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, po przeprowadzeniu Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym, z którą to chwilą odpowiedzialność i ryzyko eksploatacyjne wobec Strona 3 z 35

4 Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Przekazanie Przedmiotu Umowy musi być poprzedzone pozytywnym rezultatem Ruchu Próbnego i uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; Roboty Budowlane należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane; SIWZ oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, przekazaną Wykonawcy, na podstawie której Wykonawca sporządził wiążącą Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4 ; Strona / Strony oznacza Zamawiającego i/lub Wykonawcę; Teren Budowy oznacza przestrzeń zlokalizowaną na terenie Zamawiającego, na której realizowana będzie Instalacja oraz te miejsca i tereny, które zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy na czas realizacji Przedmiotu Umowy; Umowa oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkimi jej załącznikami; Usługi oznaczają wszelkie świadczenia Wykonawcy, które są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, a nie są ani robotami budowlanymi, ani dostawami; Ustawa Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623); Wada / Usterka oznacza błąd wyposażenia lub funkcjonowania Przedmiotu Umowy, uniemożliwiający bądź utrudniający eksploatację Przedmiotu Umowy bez względu na jego zakres, zmniejszający użyteczność Przedmiotu Umowy, a także brak w Przedmiocie Umowy jakiegokolwiek elementu wyposażenia lub dostawy, bądź nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych; Wynagrodzenie oznacza cenę ryczałtową, o której jest mowa w 3 Umowy. Słowa w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie. Słowa jednego rodzaju gramatycznego obejmują wszystkie pozostałe rodzaje gramatyczne. Strona 4 z 35

5 2 Przedmiot Umowy 1) Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, nadzór autorski, dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów, roboty budowlane, montaż, uruchomienie, a także wszelkie inne czynności wyraźnie niewyspecyfikowane w Umowie, które są lub staną się niezbędne do wykonania Instalacji, jak również Ruch Próbny oraz Przekazanie Instalacji do Użytkowania wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, dokumentacją powykonawczą, szkoleniem personelu, a także obowiązkami wynikającymi z kierowania projektem oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za wady - realizowane przez Wykonawcę na zasadach określonych szczegółowo w Umowie. 2) Instalacja będzie wykonana m.in.: zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem budowlanym. 3) Wymagania techniczne Zamawiającego w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 4) Wykonawca oświadcza, że nawet w przypadku niewyspecyfikowania w Umowie takich elementów Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy oraz spełnienia wszelkich udzielonych gwarancji, wymogów oceny zgodności, ppoż., BHP, UDT, TDT, ochrony środowiska i innych, to zostaną one dostarczone i zamontowane w ramach Wynagrodzenia. 5) Ustala się następującą hierarchię dokumentów składających się na Umowę: a) tekst Umowy, b) Załączniki od nr 1 do nr 3 do Umowy, 6) Przy ocenie zakresu Przedmiotu Umowy przywołane powyżej dokumenty będą miały znaczenie hierarchiczne, zgodnie z kolejnością ich wyliczenia. Jednocześnie wszystkie wskazane powyżej dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności bądź wieloznaczności nie zostanie w jakikolwiek sposób ograniczony, ani zakres Przedmiotu Umowy, ani zakres należytej staranności. 3 Wynagrodzenie Umowne 1) Za należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, określonego w 2 Umowy, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie zł, w tym zł podatku VAT obliczonego według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie wykonywania Umowy będzie podstawą zmiany Wynagrodzenia za część świadczenia spełnioną (odebraną) począwszy od dnia wejścia w życie przepisu zmieniającego wysokość stawki podatku VAT. Za tą część świadczenia Wykonawca wystawi faktury uwzględniając zmienioną stawkę podatku VAT. 2) Wynagrodzenie jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego tj. obejmuje całkowite wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie i nie ulega zmianie poza wyjątkami opisanymi w umowie 3) Wynagrodzenie Umowne jest skalkulowane przy uwzględnieniu, że Zamawiający poniesie następujące koszty: a) Koszty wszystkich mediów oraz paliwa na potrzeby przeprowadzenia Rozruchu; b) Koszty pracy urządzeń dźwignicowych Zamawiającego wykorzystywanych przy realizacji Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem kosztów pracy obsługi tych urządzeń); c) Koszty jednokrotnego przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych; d) Koszty pomiarów kontrolnych potwierdzających dotrzymanie przez Przedmiot Umowy Gwarantowanych Parametrów technicznych w Okresie Gwarancji i rękojmi zgodnie z 11 Umowy; e) Koszty usunięcia z Terenu Budowy i zagospodarowania substancji oraz materiałów radioaktywnych, toksycznych, w tym azbestu należących do Zamawiającego, jakie znajdowały się na terenie placu budowy przed przekazaniem go Wykonawcy. Strona 5 z 35

6 4 Podwykonawstwo 1) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie, a w razie zajścia takiej potrzeby przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych podwykonawców. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, a w przypadku podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy świadczenia będące robotami budowlanymi dopełnienia pozostałych obowiązków określonych w art Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 2) Wykonawca zobowiązuje się, w umowach zawieranych z podwykonawcami wykonującymi na jego rzecz świadczenia będące Robotami Budowlanymi, określać termin zapłaty całego należnego im wynagrodzenia wcześniej niż termin zapłaty całego Wynagrodzenia Umownego. Jeżeli podwykonawca, wykonujący na rzecz Wykonawcy świadczenia będące Robotami budowlanymi, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, wystąpi do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia należnego mu od Wykonawcy, to po powiadomieniu Wykonawcy oraz dokonaniu jego zapłaty, Zamawiający pomniejszy kwotę Wynagrodzenia Umownego o kwotę zapłaconą takiemu Podwykonawcy, a gdyby nie było to możliwe zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 5 Warunki płatności 1) Strony uzgadniają, że Wynagrodzenie będzie płatne w częściach za zakończone Etapy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 2) Wykonawca po zakończeniu Etapu zgłosi Zamawiającemu prace do odbioru Etapu. Zamawiający w terminie 14 dni dokona czynności odbiorowych. Podstawą do wystawienia faktury za dany Etap będzie obustronnie podpisany Protokół Zdawczo-Odbiorczy. Jeśli Zamawiający nie dokona czynności odbiorowych w terminie 14 dni, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy termin (nie krótszy niż 7 dni) na dokonanie czynności odbiorowych. Jeśli w dodatkowym terminie Zamawiający nie dokona czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Etap uważa się za odebrany a podstawą do wystawienia faktury za dany Etap będzie protokół jednostronnie podpisany przez Wykonawcę oraz wskazanie okoliczności (w tym dat zgłoszenia do obioru, daty wyznaczonej w wezwaniu po uchybieniu pierwotnemu terminowi) uzasadniających jednostronne podpisanie protokołu. 3) Faktury VAT będą wystawione w złotych polskich w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym na kwoty równe wynagrodzeniu przypadającemu za dany Etap. 4) Ostatnia część Wynagrodzenia w wysokości 10 % zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnych wyników Pomiarów Gwarancyjnych potwierdzonych Protokołem Odbioru Pomiarów Gwarancyjnych. 5) Faktury VAT, płatne będą w terminie 30 dni od daty wpływu do kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 6) Za datę zapłaty jakiejkolwiek płatności dokonywanej przez Zamawiającego na podstawie Umowy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7) Faktury VAT będą płatne na konto Wykonawcy podane na fakturze. 8) Strony oświadczają, że są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT: a) nr NIP Zamawiającego ; b) nr NIP Wykonawcy. Strona 6 z 35

7 6 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej możliwe jest złożenie gwarancji na okres realizacji Umowy tj. do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania przy jednoczesnym złożeniu zobowiązania przez Wykonawcę, że najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu tej gwarancji wniesie on zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na okres rękojmi. Treść gwarancji powinna jako jedną z przesłanek zatrzymania zabezpieczenia wskazywać niewniesienie we wskazanym terminie zabezpieczenia na okres rękojmi. 3) W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Zamawiający wymaga, aby gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego i będzie podlegała prawu polskiemu. 4) Zwrot zabezpieczenia będzie dokonany w następujący sposób: a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania; b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 15 dni od dnia zakończenia Okresu rękojmi. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy zabezpieczeniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego oraz roszczeń o obniżenie Wynagrodzenia. W przypadku powstania takich roszczeń Zamawiający po zawiadomieniu Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego wzywania go do zapłaty, może roszczenie zaspokoić z zabezpieczenia. 6) W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7 Terminy i harmonogramy realizacji 1) Przekazanie do Użytkowania Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 15 listopada 2014r. 2) Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone zostały w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 8 Rozruch 8.1 Postanowienia ogólne 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie Rozruchu. 2) Co najmniej 4 miesięcy przed przystąpieniem do Rozruchu Wykonawca: a) uzgodni Program Rozruchu z Wykonawcą zadania Wykonanie robót z zakresu gospodarki biomasowej dla kotła nr 4. W przypadku trudności w uzgodnieniach Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego; b) przekaże uzgodniony Program Rozruchu oraz specyfikacje środków eksploatacyjnych i materiałów wraz z wielkością ich zużycia Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji. 3) Co najmniej na 4 miesiące przed przewidywanym rozpoczęciem Rozruchu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzgodniony Program Rozruchu zawierający harmonogram dochodzenia do oczekiwanej wydajności Instalacji. Strona 7 z 35

8 4) W Programie Rozruchu należy uwzględnić: a) Próby funkcjonalne na zimno; b) Ruch Regulacyjny; c) Ruch Próbny 5) Kierownik rozruchu ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest za poprawne ustawienie wszystkich pętli sterowania. 6) Co najmniej na 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem Rozruchu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym liczbę wymaganego personelu Zamawiającego biorącego udział w Rozruchu. Co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem Rozruchu Strony uzgodnią szczegółowy zakres udziału personelu Zamawiającego w Rozruchu oraz procedury współpracy grupy rozruchowej Wykonawcy ze służbami Zamawiającego. 7) Przed rozpoczęciem Rozruchu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla personelu Zamawiającego. 8) Zamawiający zapewni, by specjaliści d/s układów sterujących byli dyspozycyjni podczas Ruchu Regulacyjnego oraz Ruchu Próbnego. 9) Zamawiający zapewnia biomasę, media i swój personel do Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego. Zamawiający umożliwi Wykonawcy na jego życzenie odbiór biomasy i sprawdzenie jej parametrów. Jeśli Wykonawca nie sprawdzi parametrów biomasy Strony przyjmują, że parametry te są zgodne z wynikami badań laboratoryjnych biomasy przedstawionych przez dostawcę tej biomasy Próby funkcjonalne na zimno 1) Wykonawca przeprowadzi Próby funkcjonalne na zimno przy wykorzystaniu własnego personelu oraz personelu Zamawiającego. 2) W trakcie prowadzenia Prób funkcjonalnych na zimno zostanie sprawdzona prawidłowość funkcjonowania wszystkich układów technologicznych w obrębie Instalacji, a w szczególności: a) przetestowanie wszystkich urządzeń; b) uruchomienie i przetestowanie systemu sterowania i nadzoru; c) przeprowadzenie kontroli drożności i czystości wszystkich urządzeń i instalacji (rozkonserwowanie, oczyszczania poprzez płukanie i przedmuchiwania, itp.), innych czynności z UDT; d) zainstalowania wszystkich oznakowań z nazwami, numerami i oznaczeniami na elementach przewidzianych do ujęcia w tej numeracji; e) zainstalowania wymaganego sprzętu ppoż.; a ponadto dostarczona zostanie Zamawiającemu następująca dokumentacja: a) w zakresie wymaganych pozwoleń i decyzji dla funkcjonowania i uruchomienia Instalacji np. dopuszczenia UDT, CLDT i inne wymagane b) tymczasowe instrukcje eksploatacji; c) wszystkie kopie dzienników montażu i kopie dziennika budowy z wymaganymi wpisami o zakończeniu robót; d) dokumentacja powykonawcza w wersji roboczej (copy in red). 3) Prace wykonane na elementach ciśnieniowych będą potwierdzone pozytywną kontrolą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 4) Podczas Prób funkcjonalnych na zimno Zamawiający przeprowadzi wszystkie testy niezbędne do sprawdzenia prawidłowości podłączenia okablowania. 5) W trakcie prób zostanie potwierdzone, że: Strona 8 z 35

9 a) wszystkie urządzenia zamykające (zasuwy, klapy) funkcjonują w sposób prawidłowy; b) wszystkie urządzenia regulacyjne zostały przetestowane pod względem poprawności funkcjonowania i zgodności z przyjętą charakterystyką regulacji, są po obsłudze serwisowej wyregulowane, wykalibrowane i ustawione do normalnej pracy; c) wszelki sprzęt wirujący został sprawdzony, wielkości wibracji nie przekraczają normy a temperatury łożysk w trakcie ustalonej pracy są prawidłowe; d) wszystkie węzły technologiczne zostały przetestowane pod względem funkcjonalności i zgodności z założonymi charakterystykami i zakresem regulacyjności; e) wszystkie obiegi cyrkulacyjne wody zostały przebadane; f) symulacje wszystkich możliwych sekwencji startów i zatrzymań, alarmów zostały przebadane; g) wszystkie urządzenia peryferyjne zostały skalibrowane, urządzenia wskaźnikowe zostały przetestowane wstępnie; h) zostało przeprowadzone szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uzgodnionym dla tego etapu; i) układy funkcyjne osiągnęły gotowość ruchową i spełniają warunki pracy między innymi pod względem jakościowym, BHP i ppoż., wymaganiami UDT, CLDT; j) wykonano testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń; k) instalacje ppoż. i przeciwwybuchowe zostały przebadane i spełniają wymagania określone w PFU; l) instalacje zabezpieczające przed pyleniem zostały przetestowane i działają w sposób prawidłowy. 6) Zakończenie Prób funkcjonalnych na zimno zostanie potwierdzone w przedstawionym Zamawiającemu Protokole Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno potwierdzającym pozytywne przeprowadzenie wymaganych prób funkcjonalnych i pomiarów Ruch Regulacyjny 1) Warunkiem przystąpienia do Ruchu Regulacyjnego jest pisemna akceptacja przez Zamawiającego Protokołu Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno w sposób określony w 9. Wykonawca na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem do Ruchu Regulacyjnego przedłoży Zamawiającemu informację o zamiarze jego przeprowadzenia przedkładając jednocześnie uzgodniony z Zamawiającym Program Ruchu Regulacyjnego. 2) Ruch Regulacyjny obejmie minimum 720 godziny pracy Instalacji. Celem Ruchu Regulacyjnego jest wykazanie, że Instalacja pracuje z parametrami nominalnymi w sposób ciągły oraz osiąga Parametry wymienione w ust 4. 3) W ramach Ruchu Regulacyjnego zostaną przeprowadzone próby spalania biomasy w kotle w całym zakresie wydajności. 4) Ponad próby, pomiary i obliczenia przeprowadzone przez Zamawiającego Wykonawca na zakończenie Ruchu Regulacyjnego przeprowadzi próby, pomiary i obliczenia, które obejmą: a) sprawność kotła OP 230 nr 4, b) wydajność kotła OP 230 nr 4, c) minimalną wydajność kotła bez palników rozpałkowych, d) parametry pary świeżej w zakresie obciążeń 140 WMT Mg/h, e) regulacyjność kotła, f) zawartość części palnych w żużlu i popiele, g) pobór mocy elektrycznej przez urządzenia Instalacji, h) stężenie NOx w spalinach, w tym również uzyskane metodami pierwotnymi, Strona 9 z 35

10 i) stężenie NH 3 w spalinach, j) poziom hałasu na granicy działki EC II Bydgoszcz, k) poziom hałasu przy urządzeniach Wykonawcy, l) nieszczelność obrotowych podgrzewaczy powietrza, m) poziom stężenia pyłu za odpylaczem. 5) W przypadku uzyskania w trakcie prób i pomiarów wyniku negatywnego jakiegokolwiek z Parametrów wymienionych w ust 4 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt wszelkich prac niezbędnych dla osiągnięcia pozytywnego wyniku tych Parametrów. 6) W przypadku nieuzyskania Parametrów wymienionych w ust 4 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, powtórzenie prób i pomiarów zostanie przeprowadzone na koszt Wykonawcy za wyjątkiem kosztu paliwa, mediów i personelu Zamawiającego, który pokryje Zamawiający. 7) Ruch Regulacyjny zakończy się Protokołem Zakończenia Ruchu Regulacyjnego, w którym zostaną wykazane wyniki pomiarów i obliczeń Ruch Próbny 1) Podstawą do rozpoczęcia 72- godzinnego Ruchu Próbnego jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Zakończenia Ruchu Regulacyjnego potwierdzającego osiągnięcie Parametrów w tym Parametrów Gwarantowanych Bezwzględnie w 8.3 wymienionych w pkt 4 oraz podpisanie Protokołu Komisji Odbioru wyrażającego zgodę na przeprowadzenie Ruchu Próbnego Instalacji. 2) Wykonawca na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem do Ruchu Próbnego przedłoży Zamawiającemu informację o zamiarze jego przeprowadzenia, przedkładając jednocześnie uzgodniony z Zamawiającym Program Ruchu Próbnego. 3) Wykonawca przeprowadzi Ruch Próbny, zgodnie z Programem Ruchu Próbnego uzgodnionym z Zamawiającym. 4) Ruch Próbny będzie trwał bez przerwy 72 godziny przy spalaniu biomasy w udziale 100%. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Ruch Próbny zostanie przerwany przed upływem 72 godzin, procedura zostanie powtórzona. 5) Ruch próbny zostanie uznany za zakończony, jeśli w okresie 72 godzin pracy ciągłej nie zostaną ujawnione wady uniemożliwiające lub utrudniające eksploatację Instalacji. 6) W przypadku przeprowadzenia Ruchu Próbnego Instalacji z wynikiem negatywnym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt takich prac, które spowodują spełnienie wszystkich wymagań w trakcie powtórzonego Ruchu Próbnego. 7) Powtórzenie Ruchu próbnego z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy zostanie przeprowadzone na jego koszt, za wyjątkiem kosztu paliwa, mediów i personelu Zamawiającego, który pokrywa Zamawiający. 8) Pomyślne zakończenie Ruchu Próbnego poświadczone zostanie Protokołem Zakończenia Ruchu Próbnego na podstawie Sprawozdania z Ruchu Próbnego przedstawionego Zamawiającemu przez Wykonawcę. 8.5 Przekazanie do Użytkowania 1) Podstawą do Odbioru i Przekazania Instalacji do Użytkowania przez Zamawiającego są: a) zaakceptowany Protokół Zakończenia Ruchu Próbnego; b) Branżowe Protokoły Odbioru; Strona 10 z 35

11 c) atesty dopuszczenia urządzeń, deklaracje zgodności, certyfikaty dla maszyn, konstrukcji, urządzeń i materiałów; d) dokumentacja techniczna DTR maszyn i urządzeń; e) dokumentacja szkolenia pracowników Zamawiającego; f) prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wraz z dokumentacją wymaganą do jej uzyskania; g) Dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót; h) dokumentacja wymagana do uzyskania świadectw odpowiednich urzędów i instytucji dla grup urządzeń (elektrycznych, dźwigowych i ciśnieniowych) wraz z wymaganymi do eksploatacji dopuszczeniami w tym min. UDT, CLDT itp.; i) spis zmian powstałych w toku realizacji Umowy w stosunku do projektu wykonawczego wraz z dokumentami potwierdzającymi zatwierdzenie zmian przez odpowiednie urzędy i instytucje, zgodnie z odpowiednimi przepisami; j) dokumentacja geodezyjna; k) zatwierdzone przez Zamawiającego instrukcje eksploatacji opracowane zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego wzorem, zawartością oraz zatwierdzone przez odpowiednie komórki Zamawiającego (zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2004 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 15 września 2004 r. w sprawie: opracowania, aktualizacji i kontroli instrukcji stanowiskowych, techniczno-organizacyjnych i eksploatacji urządzeń w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna); l) przekazana przez Wykonawcę specyfikacja środków trwałych oraz innych środków majątkowych; m) komplet dokumentacji powykonawczej, zawierającej projekt powykonawczy. 2) Przekazanie do Użytkowania zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Instalacji do przekazania do użytkowania tj. przedstawienia wszystkich wymaganych w ust 1 dokumentów. 3) Wraz z przekazaniem Instalacji do Użytkowania, potwierdzonym Protokołem Odbioru Końcowego i Oddania do Użytkowania rozpoczyna się Okres Gwarancji i Rękojmi. 4) Po Przekazaniu Instalacji do Użytkowania eksploatacja tej Instalacji prowadzona będzie przez służby Zamawiającego. Do czasu przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych i podpisania Protokołu Pomiarów Gwarancyjnych, Zamawiający dopuszcza nadzór nad eksploatacją Instalacji ze strony Wykonawcy. 5) W przypadku braku możliwości Przekazania Instalacji do Użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z Procedury odbioru 1) Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, składającą się z zespołów branżowych. 2) Wykonawca przedstawia Zamawiającemu: a) Protokół Zakończenia Prób Funkcjonalnych na zimno, b) Protokół Zakończenia Ruchu Regulacyjnego, co oznacza zgłoszenie możliwości dokonania odbiorów przez Komisję Odbiorową. 3) W trakcie odbioru Zespoły branżowe dokonają oceny funkcjonowania poszczególnych układów Instalacji w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji Protokołu Zakończenia Prób Funkcjonalnych na zimno i Protokołu Zakończenia Ruchu Regulacyjnego. 4) Warunkiem podpisania Protokołu Zakończenia Prób funkcjonalnych na zimno jest uzyskanie pozytywnych rekomendacji zespołów branżowych. Strona 11 z 35

12 5) W przypadku wykrycia wad Zespół branżowy zgłosi wady na piśmie Wykonawcy. 6) Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad. Po usunięciu wad i przeprowadzeniu Ruchu Próbnego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu Instalację do odbioru. Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru Instalacji. 7) W trakcie czynności odbioru opisanych w ust 3 oraz ust 6 zostaną sporządzone Branżowe Protokoły Odbioru. 8) Branżowe Protokoły Odbioru są wymagane dla Odbioru i Przekazania Instalacji do Użytkowania. 10. Wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych 1) Parametry Gwarantowane zostaną potwierdzone Wykonaniem Pomiarów Gwarancyjnych. Na wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych składa się: a) wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych określonych w 11.4 pkt 1 (za wyjątkiem lit.i,) Umowy przez wybrany przez Zamawiającego niezależny od Stron Umowy, akredytowany podmiot specjalizujący się w wykonywaniu takich pomiarów, b) wykonanie testu sprawności kotła przez podmiot specjalizujący się w wykonywaniu takich pomiarów, c) pomiary poziomu hałasu przez akredytowaną, niezależną od Stron, wybraną przez Zamawiającego firmę specjalizującą się w wykonywaniu takich pomiarów, d) wyznaczenie nieszczelności obrotowych podgrzewaczy powietrza po modernizacji obliczonej na podstawie pomiaru wzrostu zawartości tlenu w spalinach po przejściu przez OPP zgodnie z metodyką pomiarów wg ASME PTC4.3/1969 przy obciążeniu kotła % maksymalnej wydajności trwałej, e) dyspozycyjność zostanie wyliczona zgodnie z wzorem określonym w 11.4 pkt 1 lit. i) dla każdego roku eksploatacji w Okresie Gwarancji w oparciu o ewidencję odstawień i uruchomień kotła oraz Instalacji będącej przedmiotem zamówienia. O zdarzeniach mających wpływ na dyspozycyjność Wykonawca będzie na bieżąco informowany przez Zleceniodawcę, 2) Pomiary Gwarancyjne wykonane zostaną nie wcześniej niż po okresie 3 miesięcy pracy kotła, najpóźniej do 5 miesięcy od Przekazania do Użytkowania. 3) Koszty jednokrotnych Pomiarów Gwarancyjnych ponosi Zamawiający. 4) Wykonawca Pomiarów Gwarancyjnych najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym terminem przekazania Instalacji do Użytkowania przekaże Zamawiającemu proponowany program Pomiarów Gwarancyjnych. 5) Strony ustalają, że dla podanych Parametrów Gwarantowanych nie przewiduje się tolerancji. 6) Pomiary, o których mowa w ust 1 lit b): a) zostaną przeprowadzone metodą pośrednią wg normy PN-EN :2006 Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 15: Badania odbiorcze. - na warunkach uzgodnionych z Urzędem Dozoru technicznego. b) Test wydajności kotła zostanie przeprowadzony w celu sprawdzenia ciągłego wydatku pary świeżej kotła, podczas spalania biomasy w udziale 100%. Test będzie trwał 24 godziny. 7) Pomiary, o których mowa w ust 1 lit c zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Załącznik nr 6 (Dz.U. Nr 206, poz. 1291). 8) Zakończenie pomiarów gwarancyjnych zostanie stwierdzone przez podmiot o którym mowa w 10 ust 1 lit. a) i lit. c) co stanowi podstawę do podpisania protokołu odbioru pomiarów gwarancyjnych. W przypadku osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych w tym Parametrów Strona 12 z 35

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY WZÓR UMOWY UMOWA nr... Umowa została zawarta dnia. r. w... pomiędzy:..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ UMOWA ZP-2401-2/15

Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ UMOWA ZP-2401-2/15 UMOWA ZP-2401-2/15 Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 WZÓR Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Szczecinie, pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ UMOWA o wykonanie robót budowlanych zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy:...wpisaną pod numerem... do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, reprezentowanym przez: zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt)

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) zawarta w dniu pomiędzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu ul. Krakowska 23 42-439 Żarnowiec reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK zawarta w dniu... 2015 r. w Garwolinie pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, NIP 826-18-05-801 reprezentowanym przez Andrzeja Korysia- Powiatowego Lekarza

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta..r. w Krakowie

Umowa. zawarta..r. w Krakowie Umowa zawarta..r. w Krakowie pomiędzy: Agencją Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lema 7, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, KRS 146404. NIP 676 17 03 853. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /2015

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /2015 WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /2015 zawarta w dniu. w Makowie Mazowieckim pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ulicy Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki, NIP 757-000-38-03, REGON

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl :12. 11.2009 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr 5/RB/2015

WZÓR UMOWY nr 5/RB/2015 WZÓR UMOWY nr 5/RB/2015 Zawarta w dniu.. r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr l.dz... / 2015..., NIP..., REGON...,... z siedzibą w..., przy ul..., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem KRS..., NIP..., REGON...

UMOWA nr l.dz... / 2015..., NIP..., REGON...,... z siedzibą w..., przy ul..., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem KRS..., NIP..., REGON... UMOWA nr l.dz... / 2015 zawarta w dniu.. w... pomiędzy:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:... zwaną dalej Inwestorem, a... z siedzibą w..., przy ul...., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY PONIŻEJ 14 000 EURO NR DZ/09/2013

WZÓR UMOWY PONIŻEJ 14 000 EURO NR DZ/09/2013 WZÓR UMOWY PONIŻEJ 14 000 EURO NR DZ/09/2013 Załącznik nr 3 Zawarta w Bielsku-Białej w dniu..... 2013 r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne UMOWA NR Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu 2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 NIP 851 31 36 996, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Przedmiot umowy.

U M O W A. 1 Przedmiot umowy. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/14/2012

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISÓW P.POŻ. W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

PRZEPISÓW P.POŻ. W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia pomiędzy : reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego (PROJEKT) Umowa nr BONn-III-377/03/12 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/101/2012 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, Pl.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR ZAWARTA W DNIU... 2014 R., W GDYNI

UMOWA WZÓR ZAWARTA W DNIU... 2014 R., W GDYNI UMOWA WZÓR POMIĘDZY: ZAWARTA W DNIU... 2014 R., W GDYNI Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (kod poczt. 81-338), przy ul. Chrzanowskiego 10, ( nr identyfikacyjny NIP PL 586 001 49 32

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 11 UMOWA NR /2015

Zał. nr 11 UMOWA NR /2015 Zał. nr 11 UMOWA NR /2015 W dniu w Koninie pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Sulańska 13, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000384025

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr... a... NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA Nr... Załącznik Nr 6 do SIWZ. Projekt umowy. zawarta w dniu... w Prażmowie, pomiędzy: Gminą Prażmów z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, NIP 1231050091, Regon 013271170 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 1. Modernizacja przejazdu drogowo tramwajowego w ul. Bernarda Świerczyny Obrzeżna Północna w Mysłowicach

UMOWA nr 1. Modernizacja przejazdu drogowo tramwajowego w ul. Bernarda Świerczyny Obrzeżna Północna w Mysłowicach Wzór umowy Załącznik nr 7 UMOWA nr zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 118.793.310 zł,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ... ... 1 Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY ... ... 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 7 Pomiędzy: PROJEKT UMOWY Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. hm Zygmunta Imbierowicza, 62-270 Kłecko, ul. Gnieźnieńska 7 REGON 630256364 NIP 784-16-75-289 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZP/. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY ZP/. 1 Przedmiot umowy WZÓR UMOWY ZP/. zawarta w dniu... roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon:.. reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: zwaną

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-S.272...2015.AW. Nr Centralnego Rejestru UM...

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-S.272...2015.AW. Nr Centralnego Rejestru UM... Załącznik nr 7 a do SIWZ dla części od 1 do 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-S.272...2015.AW Nr Centralnego Rejestru UM... W dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN (NIP: 851-030-94-10),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. NIP:.., REGON: reprezentowanym przez: Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy.

PROJEKT UMOWY. NIP:.., REGON: reprezentowanym przez: Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy. Załącznik nr 5 do SIWZ. Nr postępowania: 66/2011/PN/DZP UMOWA NR / / Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego, nawigacyjnego oraz specjalistycznych zestawów do fotografii na potrzeby projektu Innowacje

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / G - PSK/ 13 zawarta w Poznaniu w dniu 2013 r.

Umowa Nr / G - PSK/ 13 zawarta w Poznaniu w dniu 2013 r. Załącznik nr 13 do SIWZ Umowa Nr / G - PSK/ 13 zawarta w Poznaniu w dniu 2013 r. Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawartej w dniu.......................... w Seceminie pomiędzy: Gminą Secemin z siedzibą 29-145 Secemin, ul. Struga 2, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo