Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr Z z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych. 2. Zasady delegowania pracowników na zagraniczny wyjazd służbowy. 3. Zasady kierowania pracowników za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. 4. Zasady przyjmowania gości zagranicznych. 5. Zasady podpisywania umów o współpracy międzynarodowej. 6. Finansowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej wynikającej z umów międzyrządowych. 7. Zasady organizacyjno-finansowe współpracy z zagranicą. 8. Zasady wymiany nauczycieli akademickich w ramach Programu LLP/ ERASMUS. 9. Zasady wymiany pracowników administracyjnych w ramach Programu LLP/ ERASMUS. 10. Zasady wymiany studenckiej w ramach Programu LLP/ERASMUS. 11. Załączniki: Wniosek na zagraniczny wyjazd służbowy - załącznik nr 1 Wniosek o skierowanie na prowadzenie badań naukowych, podejmowanie działalności dydaktycznej oraz w celach szkoleniowych załącznik nr 2 Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznej załącznik nr 3 Oświadczenie do rozliczenia podróży zagranicznej samochodem pracownika załącznik nr 4 Sprawozdanie z pobytu za granicą załącznik nr 5 Porozumienie o współpracy naukowo dydaktycznej (wersja polskojęzyczna) - załącznik nr 6 Porozumienie o współpracy naukowo dydaktycznej (wersja angielskojęzyczna) załącznik nr 7 Bilateral Agreement załącznik nr 8 Wniosek o zgłoszenie tematu do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą - załącznik nr 9

2 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych Kompetencje jednostek organizacyjnych UTP Za obsługę administracyjną wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odpowiada Dział Współpracy Międzynarodowej (RGM) Obsługę finansową wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi Kwestura (Sekcja Finansowa) Decyzję o delegowaniu pracownika podejmuje prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Wniosek o wyjazd zagraniczny Pracownik podejmujący służbowy wyjazd zagraniczny powinien najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu przedłożyć w RGM Wniosek na zagraniczny wyjazd służbowy (zał. nr 1), lub Wniosek o skierowanie na prowadzenie badań naukowych, podejmowanie działalności dydaktycznej oraz w celach szkoleniowych (zał. nr 2) do akceptacji prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Na wniosek pracownika prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. W tym przypadku pracownik zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą. Wniosek o używanie pojazdu pracownika do celów służbowych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia 22/2008/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania należności przysługujących pracownikom z tytułu zwrotu kosztów korzystania z pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych) 1.3. Kalkulacja kosztów zagranicznych wyjazdów służbowych. Zasady ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U ze zmianami). Wysokości diety za dobę podróży służbowej oraz limitu na nocleg w hotelu podane są w załączniku do wyżej wymienionego Rozporządzenia. Zgodnie z powyżej wymienionym Rozporządzeniem pracodawca ustala środek transportu właściwy do odbycia zagranicznej podróży służbowej. W przypadku podróży samolotem zalecane jest korzystanie z klasy ekonomicznej oraz taryfy APEX, a także innych taryf ulgowych (bilety grupowe). Przy kalkulowaniu kosztów służbowego wyjazdu zagranicznego należy kierować się zasadą ponoszenia najniższych możliwych kosztów Czynności przygotowawcze Do obowiązków Działu Współpracy Międzynarodowej należy: sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym Wniosku pracownika na wyjazd zagraniczny oraz przedłożenie Wniosku do akceptacji prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, skierowanie do Kwestury zlecenia obsługi finansowej wyjazdu, w szczególności przygotowania zaliczki dewizowej i złotówkowej zgodnie z przedstawioną kalkulacją oraz dokonania opłat związanych z wyjazdem, pomoc w załatwieniu wiz, pomoc w dokonaniu rezerwacji i zakupu biletów na podróż, przygotowanie polecenia zagranicznego wyjazdu służbowego w języku polskim i angielskim lub informacji dotyczącej udzielenia urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, informowanie wyjeżdżającego pracownika o obowiązujących w Uczelni przepisach dotyczących zagranicznych wyjazdów służbowych Do obowiązków Kwestury należy: Strona 2 z 11

3 sprawdzenie Wniosku pracownika na wyjazd zagraniczny pod względem zgodności zastosowanych stawek z aktualnymi przepisami; przygotowanie zaliczki dewizowej (za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej), dokonanie przedpłaty za uczestnictwo w konferencji, noclegi itp. w oparciu o zlecenie przygotowane przez RGM, przygotowanie zlecenia do banku na wypłacenie zaliczki dewizowej i uzyskanie na nim akceptacji prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą oraz kwestora, złożenie zlecenia w banku przed planowanym pobraniem zaliczki przez pracownika (z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym) w celu przygotowania dewiz, przygotowanie zaliczki w złotych Do obowiązków wyjeżdżającego pracownika należy: odbiór z banku zaliczki dewizowej, odbiór z kasy UTP zaliczki złotówkowej, pobranie z RGM druku Polecenia wyjazdu na zagraniczny wyjazd służbowy Rozliczenie Po powrocie do kraju pracownik zobowiązany jest w ciągu 3 dni przedłożyć w RGM rozliczenie pobranej zaliczki dewizowej oraz związane z pobytem faktury (do faktur podaje się pełną nazwę Uczelni, adres: ul. Kordeckiego 20, Bydgoszcz oraz NIP ). Wymagane są również rachunki, które dotyczą wcześniej dokonanych przedpłat (opłaty konferencyjnej, noclegów itp.). Formularz Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznej stanowi zał. nr Delegowany, który nie pobrał przed wyjazdem zaliczki dewizowej, występuje o zwrot należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej (zał. nr 3) Prawidłowość naliczania kosztów potwierdza RGM, a następnie zatwierdza prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą. Przekroczenie limitu na nocleg, przekroczenie kosztów przedstawionych we Wniosku na zagraniczny wyjazd służbowy lub brak właściwego udokumentowania wydatków fakturami, wymaga pisemnego uzasadnienia przez delegowanego pracownika. Wyjaśnienia dotyczące braku faktur jak i poniesienia dodatkowych kosztów musi być zaakceptowane przez prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Kwestura sprawdza rozliczenie oraz załączone faktury pod względem formalno rachunkowym i w przypadku niewykorzystania w pełni zaliczki przygotowuje dla delegowanego zlecenie do banku na zwrot dewiz. Pracownik dokonuje zwrotu pozostałej kwoty dewiz, wynikającej z rozliczenia zaliczki, w banku obsługującym Uczelnię, w terminie 14 dni od powrotu z wyjazdu służbowego. W przypadku gdy kwota zaliczki była niższa od przedłożonych w rozliczeniu kosztów, delegowany otrzymuje równowartości dewiz w walucie polskiej (według kursu sprzedaży banku obsługującego Uczelnię) poprzez kasę Uczelni lub na konto osobiste pracownika Niezwłocznie po powrocie z wyjazdu służbowego pracownik zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki złotówkowej pobranej na zakup biletów oraz w przypadku korzystania z samochodu osobowego rozliczenia kosztów podróży (zał. 4 do niniejszego zarządzenia oraz zał. 2 do zarządzenia 22/2008/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania należności przysługujących pracownikom z tytułu zwrotu kosztów korzystania z pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych) Po powrocie do kraju pracownik zobowiązany jest do przedłożenia Sprawozdania z pobytu za granicą (zał. nr 5) Postanowienia końcowe Dokumenty przygotowane w RGM zlecające Kwesturze obsługę finansową wyjazdu powinny być podpisane przez pracownika wystawiającego dokument i przez kierownika Działu. Strona 3 z 11

4 Dział Współpracy Międzynarodowej przekazuje kopie polecenia zagranicznego wyjazdu służbowego pracownika lub informację dotyczącą urlopu szkoleniowego pracownika do: jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, Działu Kształcenia, Działu Spraw Pracowniczych i Płac, Kwestury. 2. Zasady delegowania pracowników na zagraniczny wyjazd służbowy. Zgodnie z p.1 niniejszego Zarządzenia pracownik składa wniosek o zagraniczny wyjazd służbowy do RGM. Aby uzyskać akceptację prorektora ds. ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, muszą być spełnione następujące kryteria: Wniosek musi być zaakceptowany odpowiednio: przez dziekana wydziału, dyrektora instytutu lub bezpośredniego przełożonego (w przypadku pracowników nie będących nauczycielami akademickimi). Kalkulacja kosztów wyjazdu powinna być zatwierdzona przez dysponenta środków oraz przez specjalistę ds. finansowo-administracyjnych wydziału. Dla określenia celu wyjazdu powinny być spełnione kryteria podane w poniższej tabeli: Cel wyjazdu konferencja, sympozjum, kongres, seminarium wyjazdy studyjne, monitoring studentów konsultacje naukowe Kryteria do wniosku o zagraniczny wyjazd służbowy należy dołączyć potwierdzenie czynnego uczestnictwa (potwierdzenie przyjęcia referatu, posteru) lub członkostwa w komitecie naukowym/organizacyjnym realizacja projektów międzynarodowych, reprezentowanie Uczelni, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie planowanych spotkań lub zaproszenie strony przyjmującej 3. Zasady kierowania pracowników za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. Zgodnie z p.1 niniejszego Zarządzenia pracownik składa Wniosek o skierowanie na prowadzenie badań naukowych, podejmowanie działalności dydaktycznej oraz w celach szkoleniowych do RGM. Aby uzyskać akceptację prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, muszą być spełnione następujące kryteria: Wniosek musi być zaakceptowany odpowiednio: przez dziekana wydziału, dyrektora instytutu lub bezpośredniego przełożonego (w przypadku pracowników nie będących nauczycielami akademickimi). Kalkulacja kosztów wyjazdu powinna być zatwierdzona przez dysponenta środków oraz przez specjalistę ds. finansowo-administracyjnych wydziału. Dla określenia celu wyjazdu powinny być spełnione kryteria podane w poniższej tabeli: Cel wyjazdu prowadzenie badań staż dydaktyczny staż szkoleniowy Kryteria do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub zgodę jednostki przyjmującej na prowadzenie badań do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub zgodę strony przyjmującej na prowadzenia działalności dydaktycznej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przyjęcia: - na studia podyplomowe, doktoranckie, - na staże naukowe, specjalizacyjne, - na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe Strona 4 z 11

5 wymiana osobowa wyjazdy/przyjazdy studentów w ramach Programu LLP/Erasmus - potwierdzenie realizacja współpracy wynikającej z umów międzyrządowych zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, - potwierdzenie realizacji współpracy w ramach porozumienia z inną uczelnią/jednostką badawczą, zgodnie ze szczegółowym programem współpracy Patrz p niniejszego zarządzenia 4. Zasady przyjmowania gości zagranicznych. Obowiązkiem każdego kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (tj. instytutu, katedry) jest zgłoszenie przyjazdu gościa zagranicznego w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Decyzję o przyjęciu gości z zagranicy podejmuje prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Pracownik zainteresowany przyjęciem gości składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej pisemny wniosek o przyjęcie cudzoziemca. We wniosku skierowanym do prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą należy podać: imię i nazwisko gościa, nazwę instytucji macierzystej gościa, miasto i kraj pochodzenia, termin przyjazdu, czas trwania wizyty, cel wizyty, kalkulację kosztów - świadczeń, które mają być wypłacone przez UTP źródła finansowania pobytu, potwierdzone przez dysponenta środków (grant NCN, grant NCBiR, fundusz dydaktyczny, badania statutowe, grant zagraniczny, inne). akceptacja dziekana wydziału 4.2. Kalkulacja kosztów pobytu gości zagranicznych Podróż. Zasadą jest, że strona zapraszająca nie opłaca kosztów podróży. Goście przyjeżdżają na koszt własny lub na koszt instytucji wysyłającej. Podróże na terenie kraju, np. udział w sesjach i badaniach terenowych, w konferencjach mogą być finansowane, jeżeli są integralną częścią merytorycznego programu pobytu gościa w Polsce. W takim przypadku do rozliczenie pobytu należy przedłożyć bilet lub rachunek za podróż Koszt pobytu. Przy pobytach do 1 miesiąca gościowi przysługują diety dzienne. Ich maksymalna wysokość uzależniona jest od źródła finansowania i może wynosić od 40,00 do 80,00 zł na dzień. Jeżeli gość otrzymuje dzienne utrzymanie, np. w czasie konferencji, to przysługuje mu kieszonkowe w wysokości do 25% stawki dziennej. Diety/kieszonkowe wypłacane są w złotówkach w kasie Uczelni. Pobiera je gość osobiście lub opiekun w formie zaliczki do rozliczenia. Opiekun wypłaca należność, a gość kwituje odbiór podpisem. Zwrot kosztów noclegów jest możliwe po przedstawieniu faktury wystawionej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy W przypadku staży i misji naukowych - odbywanych przez stypendystów rządu Rzeczypospolitej Polskiej - zakres i wysokość świadczeń wynika z załączników finansowych do umów i porozumień przesłanych do UTP z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiza. Przy pobytach krótkoterminowych w ramach wymiany naukowej gości z większości państw świata nie obowiązuje wiza. W przypadku wątpliwości prosimy o zajrzenie na stronę internetową MSZ Strona 5 z 11

6 5. Zasady podpisywania umów o współpracy międzynarodowej. Ustala się następujące procedury podpisywania poszczególnych typów umów o współpracy międzynarodowej, zawieranych przez Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich z uczelniami, instytucjami i organizacjami zagranicznymi Umowa/porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy uczelniami Inicjatorem zawarcia umowy z uczelnią zagraniczną może być każda osoba, będąca pracownikiem uczelni, która nawiązała współpracę z instytucją zagraniczną Umowa może być sformułowana według wzoru opracowanego w Uczelni lub w oparciu o propozycje partnera. W obu przypadkach projekt umowy musi być zaopiniowany przez radcę prawnego UTP Wzór umowy UTP Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej (załączniki nr 6 i 7) przedstawia deklarację współpracy pomiędzy uczelniami. Jednostki Uczelni zainteresowane realizacją porozumienia zobowiązane są do opracowania szczegółowych programów współpracy, określających zakres i harmonogram oraz zasady i źródła finansowania wspólnych działań Porozumienie podpisywane jest w językach stron oraz w języku angielskim Propozycja umowy, powinna być zaakceptowana przez władze wydziału, a następnie przedstawiona do akceptacji Senatu Uczelni Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej podpisywane jest przez Rektorów obu uczelni Oryginały podpisanych umów przechowywane są w RGM Jednostka, prowadząca współpracę w oparciu o zawartą umowę, zobowiązana jest do przedkładania prorektorowi ds. współpracy z gospodarką i zagranicą corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadań objętych programem współpracy Umowy w ramach Programu LLP/Erasmus Podstawą współpracy w programie LLP/Erasmus jest umowa podpisana przez dwie lub kilka instytucji partnerskich, która określa formę i zakres współpracy (zał. nr 8) Inicjatorem współpracy w ramach programu LLP/Erasmus może być każda osoba, będąca pracownikiem Uczelni (nauczyciel lub pracownik administracyjny) Umowa, na której realizację będą przyznane środki finansowe, musi być podpisana przez wszystkie strony i złożona u koordynatora uczelnianego do końca lutego roku poprzedzającego realizację działań Umowę sporządza koordynator uczelniany w oparciu o dane otrzymane od osób deklarujących chęć współpracy, a podpisuje ją ze strony UTP prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Umowa musi zawierać określony zakres tematyczny, który należy wybrać z listy opracowanej przez Komisję Europejską w tzw. Subjects Area Codes Umowy dotyczące działań finansowanych z grantów zagranicznych W przypadku realizacji projektów o charakterze międzynarodowym, finansowanych ze środków programów i fundacji zagranicznych, warunki kontraktu formułowane są każdorazowo przez instytucję finansującą Kontrakt podpisywany jest przez Rektora, kopia kontraktu przechowywana jest w RGM Pracownik wnioskodawca projektu - pełni rolę koordynatora i odpowiedzialny jest za realizację projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Koordynator projektu odpowiada za merytoryczną realizację zadań projektu, kontakty z partnerami zagranicznymi w imieniu konsorcjum, administrowanie oraz wydatkowanie grantu zgodnie z zasadami kontraktu Dział Współpracy Międzynarodowej monitoruje zgodność wydatkowania grantu z zasadami podanymi w kontrakcie. Strona 6 z 11

7 5.4. Umowy zawarte przed zmianą nazwy Uczelni (z Akademią Techniczno - Rolniczą) są nadal aktualne i ważne do czasu wygaśnięcia umowy Oryginały umów zawarte przez UTP z instytucjami i organizacjami zagranicznymi przechowywane są w RGM. 6. Finansowanie współpracy naukowej i naukowo technicznej wynikającej z umów międzyrządowych Wnioski o finansowanie współpracy naukowej i naukowo- technicznej z zagranicą należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej w trzech egzemplarzach. Terminy konkursów ogłaszane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i podawane na stronach internetowych Ministerstwa Wnioski o zgłoszenie tematu do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, podpisane przez prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, przekazywane są do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wniosek składa się na formularzu Zgłoszenie tematu do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo technicznej z zagranicą (zał. nr 9) Wniosek powinien zawierać: nazwę umowy międzyrządowej będącej podstawą zgłoszenia, temat lub tematy współpracy oraz przewidywane wyniki ich realizacji, cel i zakres współpracy, opis projektu badawczego oraz określenie korzyści ze współpracy dla strony polskiej, dane dotyczące polskiego wnioskodawcy (UTP) i partnera zagranicznego, wraz z podpisami koordynatorów projektu i kierowników jednostki (ze strony UTP prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą), informacje o wspólnych publikacjach wraz z ich listą, kalkulację kosztów wymiany osobowej, oświadczenie jednostki o finansowaniu tych kosztów z jej środków własnych Przyjęcie tematu do realizacji w ramach programu lub protokołu wykonawczego jest podstawą do przyznania środków finansowych (na podstawie art.18 ust.1 pkt 1) lit. e) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U ze zmianami). Wykaz tematów zaakceptowanych do realizacji i zakres wymiany jest podawany na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przyznane środki finansowe można wykorzystać tylko na wymianę osobową. Koszty podróży są pokrywane przez stronę wysyłającą, a koszty pobytu przez stronę przyjmującą. 7. Zasady organizacyjno-finansowe Płatności za granicą Na zagraniczny wyjazd służbowy pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej lub za jego zgodą równowartość w złotych polskich Rozliczenie zaliczki powinno być dokonane w walucie otrzymanej zaliczki Rozliczenie obejmuje należności nie wymagające udokumentowania: diety, ryczałty na dojazdy środkami komunikacji miejscowej oraz na pokrycie kosztów dojazdu z lotniska lub dworca, należności wymagające udokumentowania: koszty podróży (bilety), noclegi (rachunek, także w przypadku płatności kartą płatniczą, wystawiony na Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy), inne wydatki, których poniesienie było niezbędne w trakcie trwania delegacji W przypadku przekroczenia kwoty ryczałtów lub limitów kosztów na zagraniczny wyjazd służbowy kwota przekroczenia podlega opodatkowaniu pracownika podatkiem dochodowym oraz składkami ZUS. Strona 7 z 11

8 7.2. Ubezpieczenia Zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi każdy obywatel Unii Europejskiej, jeżeli posiada ubezpieczenie zdrowotne w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w jakimkolwiek kraju Wspólnoty, to prawo do opieki zdrowotnej podróżuje razem z nim, pod warunkiem że wyjeżdżający pobierze wcześniej odpowiedni formularz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). W związku z tym każdy z pracowników wyjeżdżających w podróż służbową zobowiązany jest do pobrania w odpowiednim oddziale NFZ Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, które daje mu prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego kraju UE W przypadku wyjazdu do innych krajów niż państwa członkowskie UE zaleca się wykupienie przez pracownika indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego W przypadku dobrowolnego, indywidualnego ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą pracodawca nie ma obowiązku zwrotu pracownikowi kosztów ubezpieczenia Pracownik udający się w zagraniczną podróż służbową samochodem, stanowiącym jego własność, powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tzw. zieloną kartę (jest to ubezpieczenie obowiązkowe w niektórych krajach). Pracownik może również wykupić dobrowolne ubezpieczenie AC za szkody powstałe za granicą, o ile z warunków posiadanych polis nie wynika, że pojazd został objęty takim ubezpieczeniem. Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów ubezpieczenia Udzielanie urlopów na staże naukowe, dydaktyczne i szkoleniowe. Zasady udzielania urlopów osobom kierowanym na staże zagraniczne określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U ) Pracownik kierowany za granicę na czas nie przekraczający miesiąca, otrzymuje urlop szkoleniowy płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Pracownik kierowany za granicę na okres przekraczający miesiąc lub w stosunku do którego długość okresu skierowania została przedłużona, może otrzymać urlop szkoleniowy Decyzję o przyznaniu urlopu szkoleniowego podejmuje prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą. RGM przekazuje informację o podjętej decyzji do: jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, Kwestury Działu Kształcenia, Działu Spraw Pracowniczych i Płac Prowadzenie ewidencji wyjazdów/przyjazdów. RGM prowadzi bazę danych wyjazdów pracowników/studentów i przyjazdów obcokrajowców. Wydziały powinny informować Dział o wszystkich zagranicznych wyjazdach służbowych oraz o pobytach gości. 8. Zasady wymiany kadry dydaktycznej w ramach Programu LLP/Erasmus Kryteria Ogólne Wymiana nauczycieli akademickich (Staff Mobility for Teaching Assignment STA) może być realizowana wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ UCZELNI ERASMUSA ważną w danym roku akademickim, z którą podpisana została umowa międzyinstytucjonalna przewidująca wymianę nauczycieli akademickich Nauczyciel, zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus, musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być jakakolwiek forma umowy, stanowiącej podstawę zatrudnienia dydaktycznego (umowa o pracę, umowa zlecenia, Strona 8 z 11

9 umowa o dzieło). Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Pracownik zakwalifikowany do wyjazdu przez polską uczelnię wysyłającą może mieć obywatelstwo jakiegokolwiek kraju lub status bezpaństwowca. Wyznacznikiem możliwości udziału w mobilności programu Erasmus jest jedynie posiadanie statusu pracownika wysyłającej uczelni polskiej Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego uczelni wysyłającej w programie Erasmus musi być prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej Podstawą wyjazdu nauczyciela jest formularz Indywidualnego programu nauczania (Individual Teaching Programme), który jest uzgodniony i podpisany przez instytucję przyjmującą Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy Pobyt nauczyciela w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca danego roku do 30 września roku następnego oraz nie powinien być krótszy niż 5 dni roboczych. W przypadku zaistnienia konieczności skrócenia pobytu wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych, a jeżeli pobyt trwa dłużej niż 1 tydzień liczba godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, powinna być proporcjonalnie większa Maksymalny czas trwania pobytu na uczelni partnerskiej wynosi 6 tygodni Nauczyciel akademicki otrzymuje dofinansowanie przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na uczelni partnerskiej (koszty podróży, zwiększone koszty utrzymania za granicą, koszt wizy) Przekazanie dofinansowania nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez grantobiorcę wszystkich warunków zawartych w umowie podpisywanej pomiędzy uczelnią a nauczycielem Wyjeżdżający powinien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej Do kategorii STA zalicza się również przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej. Takie przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w kraju uczestniczącym w programie Erasmus Zasady stosowane w UTP. Szczegółowe zasady wymiany nauczycieli w ramach LLP/Erasmus są zawarte w oddzielnym Zarządzeniu Rektora. 9. Zasady wymiany pracowników administracyjnych w ramach Programu LLP/ ERASMUS Warunki ogólne Wymiana pracowników (Staff Mobility for Training STT) może być realizowana w instytucjach szkoleniowych lub w instytucjach szkolnictwa wyższego. W tym drugim przypadku instytucja zapraszająca musi posiadać Kartę Uczelni Erasmusa Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus może być udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena Indywidualnego programu szkolenia / planu pracy (Individual Work Programme zał. nr 11), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. Strona 9 z 11

10 Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku a 30 września roku następnego Pobyt pracownika powinien trwać od 1 do 6 tygodni. Jeden tydzień rozumiany jest jako 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach. Decyzję o zaistnieniu uzasadnionego przypadku podejmuje uczelnia Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy Pracownik wyjeżdżający otrzymuje dofinansowanie przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą) Przekazanie dofinansowania pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez grantobiorcę wszystkich warunków zawartych w umowie podpisywanej pomiędzy uczelnią a pracownikiem Pracownik powinien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej Zasady stosowane w UTP Szczegółowe zasady wymiany pracowników administracyjnych w ramach LLP/Erasmus są zawarte w oddzielnym Zarządzeniu Rektora. 10. Zasady wymiany studenckiej w ramach Programu LLP/Erasmus Warunki ogólne Mobilność w programie Erasmus może być realizowana przez uczelnie posiadające standardową lub rozszerzoną KARTĘ UCZELNI ERASMUSA, ważną w danym roku akademickim Wyjazdy studentów na studia lub praktykę (Student Mobility for Study / Student Mobility for Placement) można realizować w oparciu o podpisane umowy międzyinstytucjonalne pomiędzy uczelnią wysyłającą i przyjmującą lub letter of intent między uczelnią wysyłającą i firmą przyjmującą studenta na praktykę Osoba kwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus może posiadać dowolne obywatelstwo. O jej uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej danej uczelni Prawo do wyjazdu mają studenci oficjalnie zarejestrowani w uczelni wyższej jako studenci pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów (dotyczy studentów pierwszego stopnia) prowadzących do uzyskania dyplomu wyższej uczelni, w tym studiów niestacjonarnych Studenci w trakcie pobytu zagranicą nie mogą być urlopowani lub przebywać na urlopie dziekańskim Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2012 a 30 września 2013 r Minimalny okres pobytu zagranicą na studiach lub praktyce nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie dłuższy niż jeden, ten sam rok akademicki (włączając okres praktyki będącej integralną częścią studiów) Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania/praktyki i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego. Łączny pobyt studenta w kraju docelowym nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego oraz sesji egzaminacyjnych). Nie dopuszcza się realizacji wyjazdu w dwóch różnych lokalizacjach. Strona 10 z 11

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2013 REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 12.09.2013 r ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 12 maja 2015 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 12 maja 2015 roku KOMUNIKAT Nr 3 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 -

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Załącznik nr 1 do Regulaminu wizyt studyjnych u Partnerów ponadnarodowych oraz wizyt w krajowych ośrodkach akademickich realizowanych przez Zespół Ekspertów Projektu ZEP1 Sporządzony w oparciu o z Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych ZARZĄDZENIE Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 143/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 143/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę 1. Użyte w niniejszych zasadach pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu z dnia 1.10.2009 r. Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM)

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) 1. Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME Pismo okólne nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Instrukcja w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2006 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zmianie podstawy prawnej w zarządzeniu Nr 143/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. wprowadzającym zmiany do zarządzenia Nr 44/2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 03 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 11/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 03 kwietnia 2017 r. Zarządzenie nr 11/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 40/2016 z 29.04.2016 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) 1 Zasady ogólne

(tekst jednolity) 1 Zasady ogólne Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016 r. Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac Zarządzenie Nr 22/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1.03.2013 r. w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: a) być oficjalnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU.

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU. UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU Zasady ogólne 1. Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów podróży służbowych. pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Regulamin. rozliczania kosztów podróży służbowych. pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2010 Rektora ASP z dnia 29.10.2010r Regulamin rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 1 Regulamin opracowany został o następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 12/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku

PISMO OKÓLNE Nr 12/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku PISMO OKÓLNE Nr 12/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej w celach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia r.

Uchwała Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia r. Uchwała Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę w celach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2007 r. REKTOR R /DOP-014/37/07 ZARZĄDZENIE NR 37/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2007 r. w sprawie warunków kierowania pracowników na wyjazdy zagraniczne Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania pracowników Politechniki Lubelskiej na wyjazdy za granicę w ramach programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014 Regulamin wyjazdów studentów Uczelni na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zasad regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UAM oraz rozliczania tych wyjazdów

Instrukcja dotycząca zasad regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UAM oraz rozliczania tych wyjazdów Instrukcja dotycząca zasad regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UAM oraz rozliczania tych wyjazdów Instrukcja określa zasady regulujące wyjazdy zagraniczne pracowników,

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+ Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni realizowanych przez Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu ERASMUS++

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Program Erasmus Plus STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w celu odbycia szkolenia

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Program Erasmus Plus STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w celu odbycia szkolenia Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Program Erasmus Plus STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w celu odbycia szkolenia ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015 ZASADY OGÓLNE Na wyjazd

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYMIANY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ZASADY WYMIANY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Załącznik uchwały nr / z dnia 19 marca 2014 r. ZASADY WYMIANY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy I. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

dr hab. Anna Wypych - Gawrońska, prof. AJD

dr hab. Anna Wypych - Gawrońska, prof. AJD Zarządzenie wewnętrzne R-0161/132/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 112. Senatu Uniwersytetu Śląskiego. z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów

Uchwała Nr 112. Senatu Uniwersytetu Śląskiego. z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uchwała Nr 112 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Uchwała nr 95/2013 Senatu UMB z 30.09.2013 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/14

ZARZĄDZENIE NR 42/14 ZARZĄDZENIE NR 42/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 22 października 2014r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie podróży służbowych

Rozliczanie podróży służbowych Rozliczanie podróży służbowych Warszawa, 6 lipca 2015 r. prowadzący: Michał Culepa specjalista z zakresu prawa pracy Definicja Podróż służbowa wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2016 roku

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2016 roku 75.0200.61.2016 Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu przyjmowania gości zagranicznych i krajowych w jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Egz. pojedynczy REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady realizacji Programu Erasmus+ określają

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 24.2/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 24.2/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 24.2/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Akademii im. Jakuba z Paradyża na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 do krajów programu Rozdział I. Zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić przed wyjazdem:

Co należy zrobić przed wyjazdem: ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Co należy zrobić przed wyjazdem: 1. Dostarczyć do Biura Karier i Współpracy letter of intent oraz company information,

Bardziej szczegółowo

Matematyka kodem nowoczesności

Matematyka kodem nowoczesności Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 73 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r. BR-0161-I-2/10 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie diet

Bardziej szczegółowo

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach.

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach. Zarządzenie Nr 21/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 01.03.2013 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych krajowych wyjazdów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku

Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie: podróży służbowych na terenie kraju Na podstawie art. 77 5 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. 1. Stypendium Erasmus STA (wyjazd kadry naukowo-dydaktycznej)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 Rektora UPWr z dnia 16 stycznia 2015 r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej,

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (dalej WSA w Bielsku-Białej)

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31 lipca 2013 r.

Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31 lipca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.pl Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia zgodny z Zarządzeniem nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS)

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) 1. Przed wyjazdem za granicę student zobowiązany jest dostarczyć do Koordynatora Uczelnianego: -Application Form- kopię dokumentów aplikacyjnych wysłanych do

Bardziej szczegółowo

Procedura wyjazdowa pracowników WSEH w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus

Procedura wyjazdowa pracowników WSEH w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus ndeks 1. PRZEDMOT CEL PROCEDURY 1.1. Przedmiotem procedury są zasady organizowania zatwierdzania i monitorowania programu umożliwiającego pracownikom (naukowo-dydaktycznym oraz administracyjnym) WSEH w

Bardziej szczegółowo