Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr Z z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych. 2. Zasady delegowania pracowników na zagraniczny wyjazd służbowy. 3. Zasady kierowania pracowników za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. 4. Zasady przyjmowania gości zagranicznych. 5. Zasady podpisywania umów o współpracy międzynarodowej. 6. Finansowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej wynikającej z umów międzyrządowych. 7. Zasady organizacyjno-finansowe współpracy z zagranicą. 8. Zasady wymiany nauczycieli akademickich w ramach Programu LLP/ ERASMUS. 9. Zasady wymiany pracowników administracyjnych w ramach Programu LLP/ ERASMUS. 10. Zasady wymiany studenckiej w ramach Programu LLP/ERASMUS. 11. Załączniki: Wniosek na zagraniczny wyjazd służbowy - załącznik nr 1 Wniosek o skierowanie na prowadzenie badań naukowych, podejmowanie działalności dydaktycznej oraz w celach szkoleniowych załącznik nr 2 Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznej załącznik nr 3 Oświadczenie do rozliczenia podróży zagranicznej samochodem pracownika załącznik nr 4 Sprawozdanie z pobytu za granicą załącznik nr 5 Porozumienie o współpracy naukowo dydaktycznej (wersja polskojęzyczna) - załącznik nr 6 Porozumienie o współpracy naukowo dydaktycznej (wersja angielskojęzyczna) załącznik nr 7 Bilateral Agreement załącznik nr 8 Wniosek o zgłoszenie tematu do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą - załącznik nr 9

2 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych Kompetencje jednostek organizacyjnych UTP Za obsługę administracyjną wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odpowiada Dział Współpracy Międzynarodowej (RGM) Obsługę finansową wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi Kwestura (Sekcja Finansowa) Decyzję o delegowaniu pracownika podejmuje prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Wniosek o wyjazd zagraniczny Pracownik podejmujący służbowy wyjazd zagraniczny powinien najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu przedłożyć w RGM Wniosek na zagraniczny wyjazd służbowy (zał. nr 1), lub Wniosek o skierowanie na prowadzenie badań naukowych, podejmowanie działalności dydaktycznej oraz w celach szkoleniowych (zał. nr 2) do akceptacji prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Na wniosek pracownika prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. W tym przypadku pracownik zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą. Wniosek o używanie pojazdu pracownika do celów służbowych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia 22/2008/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania należności przysługujących pracownikom z tytułu zwrotu kosztów korzystania z pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych) 1.3. Kalkulacja kosztów zagranicznych wyjazdów służbowych. Zasady ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U ze zmianami). Wysokości diety za dobę podróży służbowej oraz limitu na nocleg w hotelu podane są w załączniku do wyżej wymienionego Rozporządzenia. Zgodnie z powyżej wymienionym Rozporządzeniem pracodawca ustala środek transportu właściwy do odbycia zagranicznej podróży służbowej. W przypadku podróży samolotem zalecane jest korzystanie z klasy ekonomicznej oraz taryfy APEX, a także innych taryf ulgowych (bilety grupowe). Przy kalkulowaniu kosztów służbowego wyjazdu zagranicznego należy kierować się zasadą ponoszenia najniższych możliwych kosztów Czynności przygotowawcze Do obowiązków Działu Współpracy Międzynarodowej należy: sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym Wniosku pracownika na wyjazd zagraniczny oraz przedłożenie Wniosku do akceptacji prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, skierowanie do Kwestury zlecenia obsługi finansowej wyjazdu, w szczególności przygotowania zaliczki dewizowej i złotówkowej zgodnie z przedstawioną kalkulacją oraz dokonania opłat związanych z wyjazdem, pomoc w załatwieniu wiz, pomoc w dokonaniu rezerwacji i zakupu biletów na podróż, przygotowanie polecenia zagranicznego wyjazdu służbowego w języku polskim i angielskim lub informacji dotyczącej udzielenia urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, informowanie wyjeżdżającego pracownika o obowiązujących w Uczelni przepisach dotyczących zagranicznych wyjazdów służbowych Do obowiązków Kwestury należy: Strona 2 z 11

3 sprawdzenie Wniosku pracownika na wyjazd zagraniczny pod względem zgodności zastosowanych stawek z aktualnymi przepisami; przygotowanie zaliczki dewizowej (za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej), dokonanie przedpłaty za uczestnictwo w konferencji, noclegi itp. w oparciu o zlecenie przygotowane przez RGM, przygotowanie zlecenia do banku na wypłacenie zaliczki dewizowej i uzyskanie na nim akceptacji prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą oraz kwestora, złożenie zlecenia w banku przed planowanym pobraniem zaliczki przez pracownika (z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym) w celu przygotowania dewiz, przygotowanie zaliczki w złotych Do obowiązków wyjeżdżającego pracownika należy: odbiór z banku zaliczki dewizowej, odbiór z kasy UTP zaliczki złotówkowej, pobranie z RGM druku Polecenia wyjazdu na zagraniczny wyjazd służbowy Rozliczenie Po powrocie do kraju pracownik zobowiązany jest w ciągu 3 dni przedłożyć w RGM rozliczenie pobranej zaliczki dewizowej oraz związane z pobytem faktury (do faktur podaje się pełną nazwę Uczelni, adres: ul. Kordeckiego 20, Bydgoszcz oraz NIP ). Wymagane są również rachunki, które dotyczą wcześniej dokonanych przedpłat (opłaty konferencyjnej, noclegów itp.). Formularz Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznej stanowi zał. nr Delegowany, który nie pobrał przed wyjazdem zaliczki dewizowej, występuje o zwrot należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej (zał. nr 3) Prawidłowość naliczania kosztów potwierdza RGM, a następnie zatwierdza prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą. Przekroczenie limitu na nocleg, przekroczenie kosztów przedstawionych we Wniosku na zagraniczny wyjazd służbowy lub brak właściwego udokumentowania wydatków fakturami, wymaga pisemnego uzasadnienia przez delegowanego pracownika. Wyjaśnienia dotyczące braku faktur jak i poniesienia dodatkowych kosztów musi być zaakceptowane przez prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Kwestura sprawdza rozliczenie oraz załączone faktury pod względem formalno rachunkowym i w przypadku niewykorzystania w pełni zaliczki przygotowuje dla delegowanego zlecenie do banku na zwrot dewiz. Pracownik dokonuje zwrotu pozostałej kwoty dewiz, wynikającej z rozliczenia zaliczki, w banku obsługującym Uczelnię, w terminie 14 dni od powrotu z wyjazdu służbowego. W przypadku gdy kwota zaliczki była niższa od przedłożonych w rozliczeniu kosztów, delegowany otrzymuje równowartości dewiz w walucie polskiej (według kursu sprzedaży banku obsługującego Uczelnię) poprzez kasę Uczelni lub na konto osobiste pracownika Niezwłocznie po powrocie z wyjazdu służbowego pracownik zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki złotówkowej pobranej na zakup biletów oraz w przypadku korzystania z samochodu osobowego rozliczenia kosztów podróży (zał. 4 do niniejszego zarządzenia oraz zał. 2 do zarządzenia 22/2008/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania należności przysługujących pracownikom z tytułu zwrotu kosztów korzystania z pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych) Po powrocie do kraju pracownik zobowiązany jest do przedłożenia Sprawozdania z pobytu za granicą (zał. nr 5) Postanowienia końcowe Dokumenty przygotowane w RGM zlecające Kwesturze obsługę finansową wyjazdu powinny być podpisane przez pracownika wystawiającego dokument i przez kierownika Działu. Strona 3 z 11

4 Dział Współpracy Międzynarodowej przekazuje kopie polecenia zagranicznego wyjazdu służbowego pracownika lub informację dotyczącą urlopu szkoleniowego pracownika do: jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, Działu Kształcenia, Działu Spraw Pracowniczych i Płac, Kwestury. 2. Zasady delegowania pracowników na zagraniczny wyjazd służbowy. Zgodnie z p.1 niniejszego Zarządzenia pracownik składa wniosek o zagraniczny wyjazd służbowy do RGM. Aby uzyskać akceptację prorektora ds. ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, muszą być spełnione następujące kryteria: Wniosek musi być zaakceptowany odpowiednio: przez dziekana wydziału, dyrektora instytutu lub bezpośredniego przełożonego (w przypadku pracowników nie będących nauczycielami akademickimi). Kalkulacja kosztów wyjazdu powinna być zatwierdzona przez dysponenta środków oraz przez specjalistę ds. finansowo-administracyjnych wydziału. Dla określenia celu wyjazdu powinny być spełnione kryteria podane w poniższej tabeli: Cel wyjazdu konferencja, sympozjum, kongres, seminarium wyjazdy studyjne, monitoring studentów konsultacje naukowe Kryteria do wniosku o zagraniczny wyjazd służbowy należy dołączyć potwierdzenie czynnego uczestnictwa (potwierdzenie przyjęcia referatu, posteru) lub członkostwa w komitecie naukowym/organizacyjnym realizacja projektów międzynarodowych, reprezentowanie Uczelni, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie planowanych spotkań lub zaproszenie strony przyjmującej 3. Zasady kierowania pracowników za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. Zgodnie z p.1 niniejszego Zarządzenia pracownik składa Wniosek o skierowanie na prowadzenie badań naukowych, podejmowanie działalności dydaktycznej oraz w celach szkoleniowych do RGM. Aby uzyskać akceptację prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, muszą być spełnione następujące kryteria: Wniosek musi być zaakceptowany odpowiednio: przez dziekana wydziału, dyrektora instytutu lub bezpośredniego przełożonego (w przypadku pracowników nie będących nauczycielami akademickimi). Kalkulacja kosztów wyjazdu powinna być zatwierdzona przez dysponenta środków oraz przez specjalistę ds. finansowo-administracyjnych wydziału. Dla określenia celu wyjazdu powinny być spełnione kryteria podane w poniższej tabeli: Cel wyjazdu prowadzenie badań staż dydaktyczny staż szkoleniowy Kryteria do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub zgodę jednostki przyjmującej na prowadzenie badań do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub zgodę strony przyjmującej na prowadzenia działalności dydaktycznej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przyjęcia: - na studia podyplomowe, doktoranckie, - na staże naukowe, specjalizacyjne, - na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe Strona 4 z 11

5 wymiana osobowa wyjazdy/przyjazdy studentów w ramach Programu LLP/Erasmus - potwierdzenie realizacja współpracy wynikającej z umów międzyrządowych zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, - potwierdzenie realizacji współpracy w ramach porozumienia z inną uczelnią/jednostką badawczą, zgodnie ze szczegółowym programem współpracy Patrz p niniejszego zarządzenia 4. Zasady przyjmowania gości zagranicznych. Obowiązkiem każdego kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (tj. instytutu, katedry) jest zgłoszenie przyjazdu gościa zagranicznego w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Decyzję o przyjęciu gości z zagranicy podejmuje prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Pracownik zainteresowany przyjęciem gości składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej pisemny wniosek o przyjęcie cudzoziemca. We wniosku skierowanym do prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą należy podać: imię i nazwisko gościa, nazwę instytucji macierzystej gościa, miasto i kraj pochodzenia, termin przyjazdu, czas trwania wizyty, cel wizyty, kalkulację kosztów - świadczeń, które mają być wypłacone przez UTP źródła finansowania pobytu, potwierdzone przez dysponenta środków (grant NCN, grant NCBiR, fundusz dydaktyczny, badania statutowe, grant zagraniczny, inne). akceptacja dziekana wydziału 4.2. Kalkulacja kosztów pobytu gości zagranicznych Podróż. Zasadą jest, że strona zapraszająca nie opłaca kosztów podróży. Goście przyjeżdżają na koszt własny lub na koszt instytucji wysyłającej. Podróże na terenie kraju, np. udział w sesjach i badaniach terenowych, w konferencjach mogą być finansowane, jeżeli są integralną częścią merytorycznego programu pobytu gościa w Polsce. W takim przypadku do rozliczenie pobytu należy przedłożyć bilet lub rachunek za podróż Koszt pobytu. Przy pobytach do 1 miesiąca gościowi przysługują diety dzienne. Ich maksymalna wysokość uzależniona jest od źródła finansowania i może wynosić od 40,00 do 80,00 zł na dzień. Jeżeli gość otrzymuje dzienne utrzymanie, np. w czasie konferencji, to przysługuje mu kieszonkowe w wysokości do 25% stawki dziennej. Diety/kieszonkowe wypłacane są w złotówkach w kasie Uczelni. Pobiera je gość osobiście lub opiekun w formie zaliczki do rozliczenia. Opiekun wypłaca należność, a gość kwituje odbiór podpisem. Zwrot kosztów noclegów jest możliwe po przedstawieniu faktury wystawionej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy W przypadku staży i misji naukowych - odbywanych przez stypendystów rządu Rzeczypospolitej Polskiej - zakres i wysokość świadczeń wynika z załączników finansowych do umów i porozumień przesłanych do UTP z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiza. Przy pobytach krótkoterminowych w ramach wymiany naukowej gości z większości państw świata nie obowiązuje wiza. W przypadku wątpliwości prosimy o zajrzenie na stronę internetową MSZ Strona 5 z 11

6 5. Zasady podpisywania umów o współpracy międzynarodowej. Ustala się następujące procedury podpisywania poszczególnych typów umów o współpracy międzynarodowej, zawieranych przez Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich z uczelniami, instytucjami i organizacjami zagranicznymi Umowa/porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy uczelniami Inicjatorem zawarcia umowy z uczelnią zagraniczną może być każda osoba, będąca pracownikiem uczelni, która nawiązała współpracę z instytucją zagraniczną Umowa może być sformułowana według wzoru opracowanego w Uczelni lub w oparciu o propozycje partnera. W obu przypadkach projekt umowy musi być zaopiniowany przez radcę prawnego UTP Wzór umowy UTP Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej (załączniki nr 6 i 7) przedstawia deklarację współpracy pomiędzy uczelniami. Jednostki Uczelni zainteresowane realizacją porozumienia zobowiązane są do opracowania szczegółowych programów współpracy, określających zakres i harmonogram oraz zasady i źródła finansowania wspólnych działań Porozumienie podpisywane jest w językach stron oraz w języku angielskim Propozycja umowy, powinna być zaakceptowana przez władze wydziału, a następnie przedstawiona do akceptacji Senatu Uczelni Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej podpisywane jest przez Rektorów obu uczelni Oryginały podpisanych umów przechowywane są w RGM Jednostka, prowadząca współpracę w oparciu o zawartą umowę, zobowiązana jest do przedkładania prorektorowi ds. współpracy z gospodarką i zagranicą corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadań objętych programem współpracy Umowy w ramach Programu LLP/Erasmus Podstawą współpracy w programie LLP/Erasmus jest umowa podpisana przez dwie lub kilka instytucji partnerskich, która określa formę i zakres współpracy (zał. nr 8) Inicjatorem współpracy w ramach programu LLP/Erasmus może być każda osoba, będąca pracownikiem Uczelni (nauczyciel lub pracownik administracyjny) Umowa, na której realizację będą przyznane środki finansowe, musi być podpisana przez wszystkie strony i złożona u koordynatora uczelnianego do końca lutego roku poprzedzającego realizację działań Umowę sporządza koordynator uczelniany w oparciu o dane otrzymane od osób deklarujących chęć współpracy, a podpisuje ją ze strony UTP prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Umowa musi zawierać określony zakres tematyczny, który należy wybrać z listy opracowanej przez Komisję Europejską w tzw. Subjects Area Codes Umowy dotyczące działań finansowanych z grantów zagranicznych W przypadku realizacji projektów o charakterze międzynarodowym, finansowanych ze środków programów i fundacji zagranicznych, warunki kontraktu formułowane są każdorazowo przez instytucję finansującą Kontrakt podpisywany jest przez Rektora, kopia kontraktu przechowywana jest w RGM Pracownik wnioskodawca projektu - pełni rolę koordynatora i odpowiedzialny jest za realizację projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Koordynator projektu odpowiada za merytoryczną realizację zadań projektu, kontakty z partnerami zagranicznymi w imieniu konsorcjum, administrowanie oraz wydatkowanie grantu zgodnie z zasadami kontraktu Dział Współpracy Międzynarodowej monitoruje zgodność wydatkowania grantu z zasadami podanymi w kontrakcie. Strona 6 z 11

7 5.4. Umowy zawarte przed zmianą nazwy Uczelni (z Akademią Techniczno - Rolniczą) są nadal aktualne i ważne do czasu wygaśnięcia umowy Oryginały umów zawarte przez UTP z instytucjami i organizacjami zagranicznymi przechowywane są w RGM. 6. Finansowanie współpracy naukowej i naukowo technicznej wynikającej z umów międzyrządowych Wnioski o finansowanie współpracy naukowej i naukowo- technicznej z zagranicą należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej w trzech egzemplarzach. Terminy konkursów ogłaszane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i podawane na stronach internetowych Ministerstwa Wnioski o zgłoszenie tematu do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, podpisane przez prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, przekazywane są do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wniosek składa się na formularzu Zgłoszenie tematu do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo technicznej z zagranicą (zał. nr 9) Wniosek powinien zawierać: nazwę umowy międzyrządowej będącej podstawą zgłoszenia, temat lub tematy współpracy oraz przewidywane wyniki ich realizacji, cel i zakres współpracy, opis projektu badawczego oraz określenie korzyści ze współpracy dla strony polskiej, dane dotyczące polskiego wnioskodawcy (UTP) i partnera zagranicznego, wraz z podpisami koordynatorów projektu i kierowników jednostki (ze strony UTP prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą), informacje o wspólnych publikacjach wraz z ich listą, kalkulację kosztów wymiany osobowej, oświadczenie jednostki o finansowaniu tych kosztów z jej środków własnych Przyjęcie tematu do realizacji w ramach programu lub protokołu wykonawczego jest podstawą do przyznania środków finansowych (na podstawie art.18 ust.1 pkt 1) lit. e) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U ze zmianami). Wykaz tematów zaakceptowanych do realizacji i zakres wymiany jest podawany na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przyznane środki finansowe można wykorzystać tylko na wymianę osobową. Koszty podróży są pokrywane przez stronę wysyłającą, a koszty pobytu przez stronę przyjmującą. 7. Zasady organizacyjno-finansowe Płatności za granicą Na zagraniczny wyjazd służbowy pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej lub za jego zgodą równowartość w złotych polskich Rozliczenie zaliczki powinno być dokonane w walucie otrzymanej zaliczki Rozliczenie obejmuje należności nie wymagające udokumentowania: diety, ryczałty na dojazdy środkami komunikacji miejscowej oraz na pokrycie kosztów dojazdu z lotniska lub dworca, należności wymagające udokumentowania: koszty podróży (bilety), noclegi (rachunek, także w przypadku płatności kartą płatniczą, wystawiony na Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy), inne wydatki, których poniesienie było niezbędne w trakcie trwania delegacji W przypadku przekroczenia kwoty ryczałtów lub limitów kosztów na zagraniczny wyjazd służbowy kwota przekroczenia podlega opodatkowaniu pracownika podatkiem dochodowym oraz składkami ZUS. Strona 7 z 11

8 7.2. Ubezpieczenia Zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi każdy obywatel Unii Europejskiej, jeżeli posiada ubezpieczenie zdrowotne w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w jakimkolwiek kraju Wspólnoty, to prawo do opieki zdrowotnej podróżuje razem z nim, pod warunkiem że wyjeżdżający pobierze wcześniej odpowiedni formularz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). W związku z tym każdy z pracowników wyjeżdżających w podróż służbową zobowiązany jest do pobrania w odpowiednim oddziale NFZ Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, które daje mu prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego kraju UE W przypadku wyjazdu do innych krajów niż państwa członkowskie UE zaleca się wykupienie przez pracownika indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego W przypadku dobrowolnego, indywidualnego ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą pracodawca nie ma obowiązku zwrotu pracownikowi kosztów ubezpieczenia Pracownik udający się w zagraniczną podróż służbową samochodem, stanowiącym jego własność, powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tzw. zieloną kartę (jest to ubezpieczenie obowiązkowe w niektórych krajach). Pracownik może również wykupić dobrowolne ubezpieczenie AC za szkody powstałe za granicą, o ile z warunków posiadanych polis nie wynika, że pojazd został objęty takim ubezpieczeniem. Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów ubezpieczenia Udzielanie urlopów na staże naukowe, dydaktyczne i szkoleniowe. Zasady udzielania urlopów osobom kierowanym na staże zagraniczne określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U ) Pracownik kierowany za granicę na czas nie przekraczający miesiąca, otrzymuje urlop szkoleniowy płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Pracownik kierowany za granicę na okres przekraczający miesiąc lub w stosunku do którego długość okresu skierowania została przedłużona, może otrzymać urlop szkoleniowy Decyzję o przyznaniu urlopu szkoleniowego podejmuje prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą. RGM przekazuje informację o podjętej decyzji do: jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, Kwestury Działu Kształcenia, Działu Spraw Pracowniczych i Płac Prowadzenie ewidencji wyjazdów/przyjazdów. RGM prowadzi bazę danych wyjazdów pracowników/studentów i przyjazdów obcokrajowców. Wydziały powinny informować Dział o wszystkich zagranicznych wyjazdach służbowych oraz o pobytach gości. 8. Zasady wymiany kadry dydaktycznej w ramach Programu LLP/Erasmus Kryteria Ogólne Wymiana nauczycieli akademickich (Staff Mobility for Teaching Assignment STA) może być realizowana wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ UCZELNI ERASMUSA ważną w danym roku akademickim, z którą podpisana została umowa międzyinstytucjonalna przewidująca wymianę nauczycieli akademickich Nauczyciel, zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus, musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być jakakolwiek forma umowy, stanowiącej podstawę zatrudnienia dydaktycznego (umowa o pracę, umowa zlecenia, Strona 8 z 11

9 umowa o dzieło). Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Pracownik zakwalifikowany do wyjazdu przez polską uczelnię wysyłającą może mieć obywatelstwo jakiegokolwiek kraju lub status bezpaństwowca. Wyznacznikiem możliwości udziału w mobilności programu Erasmus jest jedynie posiadanie statusu pracownika wysyłającej uczelni polskiej Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego uczelni wysyłającej w programie Erasmus musi być prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej Podstawą wyjazdu nauczyciela jest formularz Indywidualnego programu nauczania (Individual Teaching Programme), który jest uzgodniony i podpisany przez instytucję przyjmującą Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy Pobyt nauczyciela w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca danego roku do 30 września roku następnego oraz nie powinien być krótszy niż 5 dni roboczych. W przypadku zaistnienia konieczności skrócenia pobytu wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych, a jeżeli pobyt trwa dłużej niż 1 tydzień liczba godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, powinna być proporcjonalnie większa Maksymalny czas trwania pobytu na uczelni partnerskiej wynosi 6 tygodni Nauczyciel akademicki otrzymuje dofinansowanie przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na uczelni partnerskiej (koszty podróży, zwiększone koszty utrzymania za granicą, koszt wizy) Przekazanie dofinansowania nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez grantobiorcę wszystkich warunków zawartych w umowie podpisywanej pomiędzy uczelnią a nauczycielem Wyjeżdżający powinien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej Do kategorii STA zalicza się również przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej. Takie przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w kraju uczestniczącym w programie Erasmus Zasady stosowane w UTP. Szczegółowe zasady wymiany nauczycieli w ramach LLP/Erasmus są zawarte w oddzielnym Zarządzeniu Rektora. 9. Zasady wymiany pracowników administracyjnych w ramach Programu LLP/ ERASMUS Warunki ogólne Wymiana pracowników (Staff Mobility for Training STT) może być realizowana w instytucjach szkoleniowych lub w instytucjach szkolnictwa wyższego. W tym drugim przypadku instytucja zapraszająca musi posiadać Kartę Uczelni Erasmusa Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus może być udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena Indywidualnego programu szkolenia / planu pracy (Individual Work Programme zał. nr 11), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. Strona 9 z 11

10 Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku a 30 września roku następnego Pobyt pracownika powinien trwać od 1 do 6 tygodni. Jeden tydzień rozumiany jest jako 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach. Decyzję o zaistnieniu uzasadnionego przypadku podejmuje uczelnia Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy Pracownik wyjeżdżający otrzymuje dofinansowanie przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą) Przekazanie dofinansowania pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez grantobiorcę wszystkich warunków zawartych w umowie podpisywanej pomiędzy uczelnią a pracownikiem Pracownik powinien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej Zasady stosowane w UTP Szczegółowe zasady wymiany pracowników administracyjnych w ramach LLP/Erasmus są zawarte w oddzielnym Zarządzeniu Rektora. 10. Zasady wymiany studenckiej w ramach Programu LLP/Erasmus Warunki ogólne Mobilność w programie Erasmus może być realizowana przez uczelnie posiadające standardową lub rozszerzoną KARTĘ UCZELNI ERASMUSA, ważną w danym roku akademickim Wyjazdy studentów na studia lub praktykę (Student Mobility for Study / Student Mobility for Placement) można realizować w oparciu o podpisane umowy międzyinstytucjonalne pomiędzy uczelnią wysyłającą i przyjmującą lub letter of intent między uczelnią wysyłającą i firmą przyjmującą studenta na praktykę Osoba kwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus może posiadać dowolne obywatelstwo. O jej uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej danej uczelni Prawo do wyjazdu mają studenci oficjalnie zarejestrowani w uczelni wyższej jako studenci pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów (dotyczy studentów pierwszego stopnia) prowadzących do uzyskania dyplomu wyższej uczelni, w tym studiów niestacjonarnych Studenci w trakcie pobytu zagranicą nie mogą być urlopowani lub przebywać na urlopie dziekańskim Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2012 a 30 września 2013 r Minimalny okres pobytu zagranicą na studiach lub praktyce nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie dłuższy niż jeden, ten sam rok akademicki (włączając okres praktyki będącej integralną częścią studiów) Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania/praktyki i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego. Łączny pobyt studenta w kraju docelowym nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego oraz sesji egzaminacyjnych). Nie dopuszcza się realizacji wyjazdu w dwóch różnych lokalizacjach. Strona 10 z 11