SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, przewozy kolejowe oraz sprzedaży polis ubezpieczeniowych dla pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe. data ZATWIERDZAM 28 stycznia 2014 roku (na oryginale zatwierdził) Olaf Osica Dyrektor OSW Warszawa, 28 stycznia 2014 roku 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ROZDZ. I INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiający: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Agnieszka Ostrowska Faks do korespondencji: (22) ; do korespondencji: Korespondencja pisemna: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, ul. Koszykowa 6a; Czas urzędowania Zamawiającego: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz ROZDZ. II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy. ROZDZ. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa w zakresie rezerwacji i sprzedaży oraz dostarczenia biletów i polis ubezpieczeniowych do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego: - biletów lotniczych na loty zagraniczne i krajowe, - biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne i krajowe, - polis ubezpieczeniowych dla pracowników Zamawiającego odbywających zagraniczne podróże służbowe. WAŻNE: Wykonawca powinien świadczyć usługi na przewozy lotnicze liniami rejsowymi oraz tanimi liniami lotniczymi. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi sprzedaży biletów podróżnych, Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych. 2

3 1. Zamawiający przewiduje rocznie zakup biletów: do 140 przelotów na trasach zagranicznych, do 10 przelotów na trasach krajowych, do 30 przejazdów kolejowych na trasach zagranicznych, do 10 przejazdów kolejowych na trasach krajowych, do 180 polis ubezpieczeniowych na podróże zagraniczne. 2. Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie na przewozy lotnicze i kolejowe z Warszawy w następujących kierunkach: kraje Unii Europejskiej plus Szwajcaria i Norwegia Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Kanada kraje bałkańskie (Serbia, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo) Rosja Białoruś Ukraina Mołdawia kraje Azji Centralnej (Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Turkmenistan i Kazachstan) kraje Kaukazu Południowego (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) Turcja Chiny. 3. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza niż określona powyżej i w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 4. Liczba i kierunki zamówionych u Wykonawcy biletów wynikać będą z faktycznych potrzeb Zamawiającego i mogą być różne od przewidywanych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do regulowania należności za bilety lotnicze i krajowe i ubezpieczenia osobowe ze środków własnych. Zamawiający zapłaci za bilety po otrzymaniu od Wykonawcy faktury. 6. Zakup przez Zamawiającego biletów na przewozy lotnicze lub kolejowe nie będzie zawsze połączony z jednoczesnym wykupieniem polisy ubezpieczeniowej. Zamówienia polis ubezpieczeniowych zlecane będą przez Zamawiającego opcjonalnie, w zależności od potrzeb danej podróży. 7. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej obsługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych i realizacji połączeń wieloetapowych krajowych, zagranicznych oraz możliwości ich łączenia. 8. Zgłoszenie może być złożone przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną (na nr telefonu, nr faksu lub adres wskazane przez Wykonawcę). Zgłoszenie może być dokonane przez osoby upoważnione działające w imieniu Zamawiającego. 9. Wykonawca dokona rezerwacji biletów w klasach i dostępnych taryfach zlecanych przez Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz prześle we wskazany 3

4 sposób (drogą elektroniczną lub faksem) informację o dokonanej rezerwacji zawierającą m.in. plan podróży, taryfę i cenę biletu. 10. Rezerwacje biletów będą wynikiem wyszukania optymalnych połączeń pod względem ceny, czasu podróży i dostępnej taryfy (najtańsze i najszybsze połączenia na danej trasie). 11. Wykonawca powinien przedstawiać dwie propozycje połączeń: najtańszą i najszybszą. 12. Wykonawca zapewni także rezerwacje biletów lotniczych na krajowych i międzynarodowych trasach w obrębie następujących państw i między państwami: Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu, Turcji, Chin, USA, Kanady, Serbii, Macedonii, Czarnogóry, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonej propozycji i jeżeli stwierdzi, że połączenie nie jest najkorzystniejsze, to zażąda od Wykonawcy nowej korzystniejszej propozycji. 14. Wykonawca zapewni możliwość bezkosztowego anulowania rezerwacji lub zmiany czasu, terminu, klasy podróży oraz danych pasażera, jeżeli zostanie to zgłoszone przed wykupieniem biletu. Bilet można anulować bezkosztowo w dniu wystawienia, chyba że nie jest to możliwe w przypadku danej taryfy; Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdym takim przypadku przed wykupieniem biletu. 15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu biletów kolejowych w najkorzystniejszej cenie na rynku na danej trasie z uwzględnieniem warunków podróży określonych przez Zamawiającego oraz bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych. 16. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zbliżających się terminach wykupu biletów oraz dokonanych rezerwacjach z podaniem informacji o tym, jak ewentualne przesunięcie terminu wpłynie na zmianę ceny biletu lotniczego. 17. Wykonawca zapewni sprawny kontakt drogą telefoniczną i elektroniczną ( ) z wyznaczonymi osobami (w przypadku zajętej linii szybkie przekierowanie czy oddzwonienie). 18. Wykonawca dołoży szczególnej staranności i poufności przy wykonywaniu wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia. 19. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia do dostarczenia biletów Zamawiającemu każdorazowo w odpowiedzi na przekazane przez Zamawiającego zlecenie, w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie później niż w ciągu 24 godzin przed terminem planowanej podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletów, chyba że zamówienie będzie złożone na mniej niż 24 h tym terminem. 20. W sytuacji nagłej Wykonawca dostarczy bilet Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 godzin przed planowanym terminem podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletów. 21. Zamawiający będzie mógł dokonać zwrotu biletu lotniczego, dokonać zmiany klasy/taryfy biletu, trasy, terminu w zależności od warunków taryfy, w której wystawiony jest bilet. Jeżeli zmiany wiązać się będą z koniecznością rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający wyrówna różnicę w cenie biletu. Poza różnicą w cenie, Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu dodatkowych opłat i nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. 22. Wykonawca przejmuje obowiązki składania ewentualnych odwołań i reklamacji dotyczących przewozów realizowanych na podstawie sprzedanych Zamawiającemu biletów. 4

5 23. W trakcie realizacji umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dla pracowników Zamawiającego polisy ubezpieczeniowe obejmujące: a) na Europę na kwotę nie mniej niż Euro, koszty leczenia Euro, NNW; b) na świat na kwotę nie mniej niż Euro, koszty leczenia Euro, NNW; c) ubezpieczenie bagażu w czasie podróży służbowej na sumę ubezpieczenia nie mniej niż złotych. 24. Ubezpieczenie będzie obejmowało pracowników Zamawiającego od chwili wejścia na pokład samolotu w miejscu rozpoczęcia podróży służbowej, poprzez pobyt pracownika za granicą aż do momentu jej zakończenia, czyli opuszczenia pokładu samolotu na lotnisku docelowym w Polsce, a w przypadku podróży koleją od momentu przekroczenia granicy Polski do powrotu na terytorium Polski. 25. Zamawiający żąda wskazania podmiotu (nazwy, adresu siedziby) ubezpieczyciela, z którym Wykonawca będzie współpracował przy zawieraniu umów ubezpieczenia podróżnego i załączenia ogólnych warunków ubezpieczenia podróżnego obowiązujących u tego ubezpieczyciela. 26. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie: a) za faktycznie wykupione i dostarczone bilety lotnicze i osobowe przewozy kolejowe na trasach zagranicznych i krajowych zgodne z zamówieniem Zamawiającego, b) za faktycznie wykupione polisy ubezpieczeniowe wystawione zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. W przypadku zwrotu biletu lotniczego Zamawiający ponosi koszt związany ze zwrotem biletu, wynikający ze stawek przewoźnika (taryfa), natomiast nie ponosi kosztów drugiej opłaty transakcyjnej (za zwrot). WAŻNE: wynagrodzenie za każdy dostarczony bilet i inny dokument uregulowane będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 27. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: a) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. b) Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. ROZDZ. IV ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości do 50% zamówienia podstawowego. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu ustawy. ROZDZ. V OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5

6 ROZDZ. VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy. ROZDZ. VII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt Dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia składane przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone w formie pisemnej. Zamawiający uzna te dokumenty za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. 3. Zamawiający na swojej stronie internetowej opublikował Ogłoszenie o zamówieniu. 4. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. ROZDZ. VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZ. IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 1.b) winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 1.a) powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 6

7 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przy czym Zamawiający za takie usługi uzna: co najmniej 2 usługi w zakresie obejmującym łącznie rezerwację, nabycie (sprzedaż) i dostarczanie biletów na pasażerskie zagraniczne i krajowe przewozy lotnicze w okresie ostatnich 3 lat przez co najmniej 12 miesięcy, na kwotę minimum PLN (dwieście tysięcy złotych) każda; co najmniej 2 usługi w zakresie obejmującym sprzedaż polis ubezpieczeniowych przez okres minimum 12 miesięcy do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4-osobowym zespołem ludzi, w skład którego wchodzą wykwalifikowani kasjerzy lotniczy posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz ukończony kurs taryfowy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz wykazać odpowiednio spełnianie tych warunków udziału w zakresie dotyczącym tych podmiotów. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 2. Wykonawca obowiązany jest także wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, iż nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust.1 ustawy. 3. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale X niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z przepisów PZP. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 7

8 ROZDZ. X WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 ORAZ ART. 24 UST. 1 USTAWY: 1. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdziale IX pkt. 1. SIWZ Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór formularza podany jest w załączniku nr 2 do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie - każdy z Wykonawców składa to oświadczenie oddzielnie) oraz: a) wykazu (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych lub wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przez co najmniej 12 miesięcy przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Jeżeli dla wykazania spełniania warunków udziału, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności: przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz, przedstawiając odpowiednie informacje lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału, dotyczące tych podmiotów, w tym informacje w zakresie uczestniczenia tych podmiotów w realizacji zamówienia, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. 2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór podany jest w załączniku nr 6 do SIWZ, (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie - każdy z Wykonawców składa to oświadczenie oddzielnie). b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 8

9 ROZDZ. XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz oferty zostanie podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wraz z ofertą Wykonawca złoży sporządzone w języku polskim: a) pełnomocnictwo do podpisywania oferty i jej załączników, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo (do ewentualnego wykorzystania wzór w załączniku nr 4 do SIWZ) do podpisywania oferty zostanie złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. b) dokumenty określone w rozdz. X SIWZ. 4. Wykonawca wraz z ofertą złoży Zamawiającemu Certyfikat przynależności IATA lub ważne świadectwo akredytacji IATA uprawniające do usługi w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył w formie oryginału oferty i oświadczeń. Pozostałe dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii. Kopie mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów - są poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy lub osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. podpis wraz z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko). 6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.) oraz nazw własnych w języku angielskim. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w miejscu wskazanym w rozdz. XII SIWZ, w zamkniętej kopercie, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta ma posiadać następujące oznaczenie: Przetarg nieograniczony na Zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb OSW w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, przewozy kolejowe oraz sprzedaży polis ubezpieczeniowych dla pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe - Nr sprawy: 3/2014 Na kopercie należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy. 10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie 9

10 posiadającym dodatkowy dopisek: Zmiana (oprócz oznakowania jak w pkt. 9). Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę za pokwitowaniem odbioru lub prześle pocztą na adres wskazany w piśmie. 12. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 13. Zamawiający odrzuci ofertę, niespełniającą warunków SIWZ, zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 PZP. 14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty (z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 PZP) oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. ROZDZ. XII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Ul. Koszykowa 6a (sekretariat, V p.) Warszawa Zamawiający będzie przyjmować oferty: złożone bezpośrednio w siedzibie (czas urzędowania Zamawiającego: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz ) lub przesłane drogą pocztową. 2. Termin złożenia oferty do dnia 4 lutego 2014 r. do godz Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego w sposób podany wyżej w pkt Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w bibliotece OSW /parter/ w dniu 4 lutego 2014 r. godz Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ustawy. ROZDZ. XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności: rezerwacji, wystawienia i sprzedaży (nie wlicza się kosztu biletu wynikającego z taryfy przewoźnika), przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowania wariantów, zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, a także zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ koszty polis ubezpieczeniowych. 10

11 2. Cenę oferty będą stanowić: a) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego, b) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego, c) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego, d) wysokość opustu określonego w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu, e) wysokość opustu określonego w % od ceny krajowego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu, f) wysokość opustu określonego w % od ceny biletu kolejowego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu, g) wysokość składki ubezpieczeniowej za jeden dzień podróży dla jednej osoby w złotych polskich, musi uwzględniać wszelkie koszty, w szczególności koszty Wykonawcy związane z ubezpieczeniem, koszty dostarczenia polisy Zamawiającemu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy. 3. Cena brutto opłaty transakcyjnej musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie i określona z dokładnością do 1 grosza (tj. do dwóch miejsc po przecinku). To samo dotyczy składki ubezpieczeniowej. 4. Wysokość opustu od ceny biletu musi być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Wykonawca poda w ofercie (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) wysokość opustów oraz ceny brutto opłat transakcyjnych. 6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 8. W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny jednostkowe z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza. ROZDZ. XIV KRYTERIA OCENY OFERT Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów, zgodnie z poniższym zestawieniem: 11

12 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria: 1) Cena brutto (C) składająca się z następujących elementów: a) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego znaczenie procentowe 38% (Ca); b) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego - znaczenie procentowe 4% (Cb); c) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego - znaczenie procentowe 4% (Cc). 2) Wysokość opustu (O) składającego się z następujących elementów: a) wysokość opustu określonego w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu - znaczenie procentowe 38% (Oa); b) wysokość opustu określonego w % od ceny krajowego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu - znaczenie procentowe 4% (Ob); c) wysokość opustu określonego w % od ceny biletu kolejowego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu - znaczenie procentowe 4% (Oc). 3) Wysokość składki ubezpieczenia za jeden dzień podróży - znaczenie procentowe 8% (U) Wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1 %=1pkt). 2. Przez kryterium Cena brutto (C) Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XII SIWZ i wpisaną ofertę cenę brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu w każdym z rodzajów transportu (lotniczy zagraniczny, lotniczy krajowy, kolejowy), w tym w szczególności: rezerwacji, wystawienia i sprzedaży, przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowania wariantów, zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, bez uwzględniania (tj. z wyłączeniem) ceny biletu wynikającej z taryfy przewoźnika oraz opłat lotniskowych. 3. Przez kryterium Wysokość opustu (O) Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę i wpisaną w ofertę wysokość opustu, jakiego Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu od ceny jednostkowej biletu wynikającej z taryfy przewoźnika w każdym z rodzajów transportu (lotniczy zagraniczny, lotniczy krajowy, kolejowy) oraz opłat lotniskowych. 4. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: a) cena opłaty transakcyjnej (Ca) za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego najniższa cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego zagranicznego biletu lotniczego spośród ocenianych ofert Ca= ( ) x 38 pkt cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego zagranicznego biletu lotniczego badanej oferty 12

13 b) cena opłaty transakcyjnej (Cb) za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego najniższa cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego krajowego biletu lotniczego spośród ocenianych ofert Cb= ( ) x 4 pkt cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego krajowego biletu lotniczego badanej oferty c) cena opłaty transakcyjnej (Cc) za wystawienie jednego biletu kolejowego najniższa cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego spośród ocenianych ofert Cc= ( ) x 4 pkt cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego badanej oferty d) wysokość opustu (Oa) określonego w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu. wysokość opustu udzielonego od ceny zagranicznego biletu lotniczego w badanej ofercie Oa = ( ) x 38 pkt najwyższy opust udzielony od ceny zagranicznego biletu lotniczego spośród ocenianych ofert. e) wysokość opustu (Ob) określonego w % od ceny krajowego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu. wysokość opustu udzielonego od ceny krajowego biletu lotniczego w badanej ofercie Ob = ( ) x 4 pkt najwyższy opust udzielony od ceny krajowego biletu lotniczego spośród ocenianych ofert. f) wysokość opustu (Oc) określonego w % od ceny biletu kolejowego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu. wysokość opustu udzielonego od ceny biletu kolejowego w badanej ofercie Oc = ( ) x 4 pkt najwyższy opust udzielony od ceny biletu kolejowego spośród ocenianych ofert. 13

14 g) wysokość składki ubezpieczenia za jeden dzień podróży (U) najniższa wysokość składki ubezpieczenia za jeden dzień podróży spośród ocenianych ofert U = ( ) x 8 pkt wysokość składki ubezpieczenia za jeden dzień podróży w badanej ofercie Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena końcowa oferty ( ) to suma punktów, uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej. Ocena zostanie wyliczona według wzoru: = Ca + Cb + Cc + Oa + Ob + Oc + U Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 5. W przypadku, gdy dwie oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona w pierwszej kolejności wyboru oferty z najwyższym opustem określonym w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu, a w dalszej kolejności o wyborze oferty będzie decydować niższa cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie zagranicznego biletu lotniczego. 6. Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. ROZDZ. XV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1. Zgodnie z przepisami ustawy o wynikach przetargu, Zamawiający powiadomi Wykonawców faksem, lub drogą elektroniczną oraz umieści te informacje na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa o wykonanie zamówienia, w terminie określonym w art. 94 ustawy. 3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Z treści tej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podziału obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np.: imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, wyznaczonych do koordynacji itp. 14

15 Rozdział XVI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I WADIUM Nie są wymagane. ROZDZ. XVII INFORMACJA W SPRAWIE POSTANOWIEŃ UMOWY Istotne Postanowienia Umowy, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. ROZDZ. XVIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. ROZDZ. XIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się po upływie terminu ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na wniosek Wykonawcy, według następujących zasad: 1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez: a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku, 2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub innych środków technicznych służących utrwalaniu obrazu, 3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępniane, 4) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność udostępnienia dokumentów, 5) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze, w godzinach od do 15:30, 6) jeżeli przesłanie kopii załączników, w tym ofert, zgodnie z wyborem wnioskodawcy będzie znacząco utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze wzglądu na ilość dokumentów żądanych do przesłania, Zamawiający poinformuje o tym 15

16 wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia. 5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy załączniki (przykładowe formularze) w formie edytowalnej, po otrzymaniu wniosku, przesłanego elektronicznie lub faksem. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 wzór oferty, Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 Istotne Postanowienia Umowy, Załącznik nr 4 wzór Pełnomocnictwa, Załącznik nr 5 wykaz usług, Załącznik nr 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 16

17 WZÓR Załącznik nr 1 do SIWZ 2014 r... O F E R T A dla Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb OSW w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, przewozy kolejowe oraz sprzedaży polis ubezpieczeniowych dla pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe Nr sprawy: 3/2014, my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz (nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum) 1. Składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach 1) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego w kwocie PLN, (słownie:.), zgodnie z załączoną kalkulacją cenową, 2) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego w kwocie.pln (słownie:..), zgodnie z załączoną kalkulacją cenową, 3) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego w kwocie.pln (słownie:..), zgodnie z załączoną kalkulacją cenową, 4) opust od ceny zagranicznego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu w wysokości.% 5) opust od ceny krajowego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu w wysokości.% 6) opust od ceny biletu kolejowego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu w wysokości.% 17

18 7) Wysokość składki ubezpieczenia za jeden dzień podróży.. PLN. 2. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om obejmuje. 3. Oświadczamy, że : 1) zapoznaliśmy się z SIWZ oraz posiadamy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 2) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 3) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 4) świadczone przez nas usługi dot. zakupu biletów na przeloty poza granice kraju w klasie ekonomicznej i w klasie business na wszystkie kierunki na trasach europejskich (tam i z powrotem), na główne kierunki na trasach pozaeuropejskich (tam i z powrotem) są zgodne z ogólnymi normami obowiązującymi w cywilnym transporcie lotniczym ustalonymi przez IATA. 4. Oferta wraz z załącznikami została złożona na stronach. 5. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 1) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP 2) oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 PZP 3) wykaz usług 4) wykaz osób 5) wskazanie towarzystwa ubezpieczeniowego 6) OWU towarzystwa ubezpieczeniowego 7)... 8) Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:.... Tel.. faks 7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:. (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) * niepotrzebne skreślić 18

19 Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że... (nazwa Wykonawcy) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.).... (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 19

20 WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy W dniu r. w Warszawie pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym lub OSW i z siedzibą w, ul., zarejestrowaną w, nr rejestru, posiadającym kapitał zakładowy w kwocie zł, zgodnie z odpisem z rejestru stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, reprezentowaną przez: zwanym dalej w niniejszej umowie Wykonawcą łącznie zwani w dalszej części umowy Stronami, została zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w zakresie zapewnienia rezerwacji, nabywania i dostarczania do miejsca i w terminie wskazanym przez Zamawiającego: 1) biletów lotniczych na loty zagraniczne i krajowe, 2) biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne i krajowe, 3) ubezpieczenia pracowników podczas służbowych wyjazdów zagranicznych. 2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do rezerwacji, sprzedaży i dostawy we wskazany sposób (drogą elektroniczną lub faksem) i w terminie wskazanym przez Zamawiającego biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia oraz zapewnienia ubezpieczenia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

1/P/IKM/2013 Gdańsk, 08.02.2013 r.

1/P/IKM/2013 Gdańsk, 08.02.2013 r. 1/P/IKM/2013 Gdańsk, 08.02.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze dla Instytutu Kultury Miejskiej Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10 Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr../10 Zawarta w Warszawie dnia..2010 r. pomiędzy: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MSWIA z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych międzynarodowych i krajowych, na przejazdy służbowe pracowników i

Warszawa: Kompleksowa obsługa w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych międzynarodowych i krajowych, na przejazdy służbowe pracowników i Warszawa: Kompleksowa obsługa w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych międzynarodowych i krajowych, na przejazdy służbowe pracowników i artystów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2014/S 246-434562. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2014/S 246-434562. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:434562-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2014/S

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu... 2013 w Krakowie z oferentem wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Instytutem Metalurgii i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... /2013 (wzór)

UMOWA Nr... /2013 (wzór) BZP.2420.28.2013.KP Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr... /2013 (wzór) Zawarta w dniu...r we Wrocławiu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Uniwersyteckim 1, w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu przetargu

I. Opis przedmiotu przetargu Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w 2008 r. o wartości

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu (agenta) do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego

Przetarg pisemny na wybór podmiotu (agenta) do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego Przetarg pisemny na wybór podmiotu (agenta) do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego I. Organizacja przetargu 1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64.

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64. Numer sprawy: 3/2014/Ż Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Krakowie, ul. Praska 64, 30-322 Kraków NIP 944-11-74-188 ; REGON 000846783 Tel. /fax.12 269-35-50 e-mail: sekretariat@sosw3.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do zaproszenia. Znak: PO III G 230/85/14

Zał. nr 3 do zaproszenia. Znak: PO III G 230/85/14 Znak: PO III G 230/85/14 Zał. nr 3 do zaproszenia Warunki udziału w zamówieniu Bezpośrednia ochrona fizyczna, monitorowanie i ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH NA POTRZEBY URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wjazdów dla osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych uczestników projektu systemowego Aktywność naszą Szansą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 tys. EURO na kompleksową obsługę dostawy biletów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług restauracyjnych podczas trzech jednodniowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Program

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów Numer ogłoszenia: 542314-2013;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia).

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia). PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot umowy

Wzór Umowy. Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ 3/PN/Adm/2012 Wzór Umowy do przetargu nr 3/PN/Adm/2012 na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na potrzeby IMP PAN W dniu. roku w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29183-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.271.4.2014.JSz Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eltar Spółka z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eltar Spółka z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Tarnów, dnia 10 września 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eltar Spółka z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na usługi sprzętowe oraz transportowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 5 2013-09-30 16:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.bip.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Organizacja konferencji zgodnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo