Ogólne Warunki Ubezpieczenia ubezpieczeń podróżnych AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia ubezpieczeń podróżnych AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce"

Transkrypt

1 Click here for English Ogólne Warunki Ubezpieczenia ubezpieczeń podróżnych AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce Prosimy o zapoznanie się z umową ubezpieczeniową oraz ulotką informacyjną odnoszącą się do Państwa produktu, ponieważ zawierają one szczegółowe informacje dotyczące wybranego przez Państwa produktu z grupy ubezpieczeń podróżnych oraz towarzyszących mu pakietów usług, grupy osób ubezpieczonych, jak również zakresu ubezpieczenia. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zwanym dalej AIG lub Ubezpieczycielem a osobami fizycznymi Klientami Lufthansa, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanych dalej Ubezpieczającymi, na rzecz osób fizycznych, zwanych dalej Ubezpieczonymi, na czas ich podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania. Niniejsze ubezpieczenie jest gwarantowane przez AIG Europe Limited, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem: , siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Wielka Brytania reprezentowaną przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP , siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, Warszawa. W zależności od rodzaju zakupionego przez Państwa produktu ubezpieczeniowego, ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest dla różnych zakresów ubezpieczenia: A. Anulowanie podróży B. Skrócenie podróży C. Przerwanie podróży D. Spóźnienie się na samolot E. Opóźniony lot F. Opóźniony bagaż G. Bagaż podręczny H. Koszty leczenia za granicą I. Następstwa nieszczęśliwych wypadków J. Uprowadzenie i porwanie K. Rabunek/rozbój L. Pomoc w razie nagłych wypadków M. Pomocy w podróży N. Sporty zimowe O. Nurkowanie P. Golf Q. Wynajem samochodu udział własny AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: , siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania. Kapitał zakładowy AIG Europe Limited opłacony w całości wynosi GBP. AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS , NIP siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, Warszawa Aby dowiedzieć się, jak chronimy prywatność, odwiedź stronę internetową:

2 Definicje terminów użytych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia: Małżonek/Małżonka Zakres: osoba będąca mężem/żoną ubezpieczającego. Za małżonka/małżonkę uznawany jest także partner ubezpieczającego, w rozumieniu prawa dotyczącego rejestrowanych związków partnerskich, lub też, w przypadku konkubinatu, osoba zameldowana i mieszkająca pod tym samym adresem co ubezpieczający przez więcej niż sześć miesięcy. cały świat* *Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszego ubezpieczenia nie przysługuje w przypadku podróży do, po, lub przez terytoria następujących krajów: Afganistan, Kuba, Liberia i Sudan (por. w tym względzie Część A Ogólne Warunki Ubezpieczenia, 3 "Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej"). Publiczny środek transportu autobus, autokar, prom, statek lub pociąg, kursujące zgodnie z opublikowanym harmonogramem. Podróż: Rozpoczęcie podróży: Bagaż podróżny: Osoby objęte ryzykiem: Udział własny: Osoby ubezpieczone Okres ubezpieczenia: Za podróż uważa się wszystkie pakiety jak też poszczególne usługi turystyczne, wyszczególnione na potwierdzeniu rezerwacji i uwzględnione w całkowitej cenie sumy ubezpieczenia, które są wykorzystywane w powiązaniu ze sobą ze sobą zarówno jeśli chodzi o czas jak i miejsce ich wykorzystania. W ramach ubezpieczenia kosztów anulowania rezerwacji podróży, podróż uznaje się za rozpoczętą zasadniczo w chwili skorzystania z pierwszej zarezerwowanej (częściowej) usługi. Powyższe ma zastosowanie do podróżowania drogą lotniczą, gdzie podróż rozpoczyna się wraz z odprawą. W przypadku odprawy wieczornej przyjmuje się, że podróż rozpoczyna się wraz z przejściem kontroli bezpieczeństwa. Dla wszystkich innych zakresów ubezpieczenia podróżnego uznaje się, że podróż rozpoczyna się z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania. należące do osób ubezpieczonych przedmioty osobiste niezbędne w podróży, zabrane na pokład jako bagaż podręczny bądź odprawione. osoby będące krewnymi osoby ubezpieczonej (małżonkowie, dzieci, rodzice, dziadków, braci i siostry, wnuki, zięciów i synowe, oraz szwagrów i szwagierki), a także te osoby, które opiekują się nieletnimi lub krewnymi osoby ubezpieczonej, którzy wymagają opieki i którzy nie podróżują, jak również osoby ubezpieczone w stosunku do siebie nawzajem (maksymalnie 6 osób), które wspólnie zarezerwowały i zakupiły ubezpieczenie podróżne. Jeśli w ramach koasekuracji danego zakresu został uzgodniony udział własny, jego kwota zostanie odjęta od obliczonej kwoty wypłacanego odszkodowania. osoby wymienione w umowie ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia kosztów anulowania rezerwacji podróży, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu rezerwacji podróży i kończy się wraz z rozpoczęciem podróży. W przypadku innych zakresów ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie uzgodnionym w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą rozpoczęcia podróży i kończy się w uzgodnionym czasie (nie później jednak niż wraz z zakończeniem podróży). Przedmioty wartościowe: Za kosztowności uznaje się antyki, lornetki, teleskopy, futra, metale szlachetne, kamienie szlachetne, biżuterię, perfumy, zegarki, tkaniny jedwabne. Część A Ogólne Warunki Ubezpieczenia Par sekcji "Część A Ogólne Warunki Ubezpieczenia" maja zastosowanie do wszystkich postanowień sekcji "Część B Szczególne Warunki ubezpieczeń podróżnych (zakresy od A. do R.). 1 Ubezpieczający / osoby ubezpieczone Ubezpieczający jest kontrahentem ubezpieczyciela i w takim charakterze wymieniony jest w umowie ubezpieczeniowej. Page 2 of 54

3 Osobami ubezpieczonymi są ubezpieczający a także osoby wymienione w umowie ubezpieczeniowej posiadające obywatelstwo Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, których główne miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Osoby nieposiadające obywatelstwa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej muszą posiadać główne miejsce zamieszkania (i być w stanie to udowodnić) na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej od co najmniej 6 miesięcy. 2 Ubezpieczona podróż / zakres 2.1. Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń podróżnych obowiązuje w uzgodnionym zakresie Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w przypadku podróży na całym świecie (z wyjątkiem krajów wymienionych w 3). Pokonywanie trasy z i do miejsca pracy ubezpieczonego nie uważa się za podróż Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w przypadku podróży trwających przez maksymalny okres 90 dni. W przypadku dłuższego okresu podróży ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres pierwszych 90 dni. 3 Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej Nie podlegają ubezpieczeniu: 3.1. Przestępstwa i ich próby ich popełnienia; 3.2. Szkody, których źródłem jest strajk, rozruchy, zamknięcie granic i akty wojny, epidemie lub inne akty organów nadrzędnych; 3.3. Umyślnie spowodowane uszkodzenia własnego ciała lub mienia Umyślne spowodowania zajścia zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Jeżeli ubezpieczający lub osoba ubezpieczona spowoduje szkodę na skutek swojego rażącego zaniedbania, ubezpieczycielowi przysługuje prawo pomniejszenia wypłaty odszkodowania o współczynnik odpowiadający stopniowi zawinienia przez ubezpieczającego lub osobę ubezpieczoną Wypadki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez: Energię jądrową, jak również wypadki spowodowane przez broń jądrową, biologiczną bądź chemiczną; Udział w profesjonalnych lub półprofesjonalnych zawodach sportowych, a także udział w zawodach polegających na próbie osiągnięcia maksymalnej prędkości w wyścigach konnych; Sporty ekstremalne: skoki narciarskie, wspinaczka górska, wolna wspinaczka, wspinaczka jaskiniowa, heliskiing oraz heliboarding, wszelkie rodzaje spływów górskimi rzekami, wszelkie rodzaje sportów lotniczych oraz nurkowanie na głębokości ponad 30 metrów; 3.7. Szkody spowodowane na skutek niewypłacalności bądź wynikającego z innych powodów niewypełnienia umowy przez organizatora turystyki, linię lotniczą lub jakiekolwiek inne osoby fizyczne bądź prawne, odpowiadające za właściwy przebieg podróży Ochrona ubezpieczeniowa nie przysługuje także jeżeli osoba ubezpieczona znajduje się na liście osób podejrzewanych o terroryzm, liście członków organizacji terrorystycznej, liście handlarzy narkotyków lub liście sprzedawców broni jądrowej, chemicznej i biologicznej w oficjalnej bazie danych rządu i/lub policji Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszego ubezpieczenia nie przysługuje w przypadku podróży do, po, lub przez terytoria następujących krajów: Afganistan, Kuba, Liberia i Sudan. 4 Płatności oraz skutki opóźnień w płatnościach Składka ubezpieczeniowa jest należna i płatna niezwłocznie po upływie dwóch tygodni od daty otrzymania polisy ubezpieczeniowej. 5 Obowiązki 5.1. Obowiązki po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego Osoba ubezpieczona zobowiązuje się: unikać niepotrzebnych kosztów oraz tak dalece jak to możliwe minimalizować szkody; bezzwłocznie zgłaszać szkody do AIG, w szczególności: - poinformować o wystąpieniu szkody oraz o wielkości strat, - umożliwić ubezpieczycielowi przeprowadzenie wszelkich uzasadnionych badań przyczyn szkody i oraz określenie wysokości zobowiązania do zapłaty; - do zgodnego z prawdą dostarczenia wszelkich przydatnych informacji; - do przedstawienia ubezpieczycielowi oryginałów rachunków, a także - do zwolnienia lekarzy prowadzących z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, o ile znajomość posiadanych przez nich informacji jest niezbędna do oceny obowiązku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, niezbędne będzie przedłożenie następujących dokumentów: zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi Akt zgonu w przypadku śmierci Świadectwo urodzenia dzieci nowonarodzonych lub zaświadczenie o adopcji Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa Page 3 of 54

4 Wszelkie inne dokumenty wymagane przez AIG w celu ustalenia obowiązku płatności świadczenia ubezpieczeniowego 5.2. Skutki prawne z naruszenia obowiązków Jeśli osoba ubezpieczona umyślnie narusza obowiązek, który musi spełnić wobec ubezpieczyciela po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu, ubezpieczyciel zwolniony jest z obowiązku płatności świadczenia ubezpieczeniowego W przypadku naruszenia odpowiedzialności przez osobę ubezpieczoną noszącego znamiona rażącego zaniedbania, ubezpieczycielowi przysługuje prawo pomniejszenia płatności świadczenie ubezpieczeniowego proporcjonalnie do stopnia winy osoby ubezpieczonej Jeśli osoba ubezpieczona uchybi odpowiedzialności za informacje lub przedstawienie wyjaśnień po wystąpieniu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu, ubezpieczyciel będzie w pełni bądź częściowo zwolniony z obowiązku płatności świadczenia ubezpieczeniowego wyłącznie jeśli powiadomił odrębnie w formie pisemnej osobę ubezpieczoną o skutkach prawnych takiego działania bądź zaniechania 6 Wypłata odszkodowania 6.1 Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wykonania w terminie trzydziestu dni od dnia poinformowano o wypadku. 6.2 Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości wykonywania okazać się niemożliwe w powyższym terminie, realizacja powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, gdyby z powodu diligence zostały zastosowane. Jednakże ubezpieczyciel dokonuje bezsporną część świadczenia usług w terminie przewidzianym w ust Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą naruszać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż wymienione w poprzednich akapitach. 7 Roszczenia wobec osób trzecich 7.1. Roszczenia z tytułu szkód przeciwko osobom trzecich przechodzą, w ustawowym zakresie i do wysokości odszkodowania wypłaconego w związku z zajściem zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu, na AIG Niezbędne w tym przypadku oświadczenie o cesji na rzecz AIG zostanie opłacone przez osobę ubezpieczoną Osoba ubezpieczona musi zabezpieczyć roszczenie odszkodowawcze lub prawo służące zabezpieczeniu tego roszczenia poprzez przestrzeganie stosownych przepisów dotyczących formy i terminu oraz poprzez pomoc w jego dochodzeniu przez ubezpieczyciela w takim stopniu w jakim będzie to konieczne Jeśli roszczenie odszkodowawcze osoby ubezpieczonej skierowane jest przeciwko osobie z którą zamieszkuje ona we wspólnym gospodarstwie domowym, przy wystąpieniu szkody nie można dochodzić cesji zgodnie z p. 7.1 powyżej, chyba że osoba ta powoduje szkody przez swoje umyślne działanie. 8 Utrata roszczenia z tytułu ochrony ubezpieczeniowej AIG będzie również zwolnione z obowiązku płatności świadczenia ubezpieczeniowego po wystąpieniu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu w przypadku umyślnego oszustwa ze strony osoby ubezpieczonej lub ubezpieczającego. 9 Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody W razie wystąpienia szkody, osoba ubezpieczona ma obowiązek niezwłocznego poinformowania AIG: Zgłoszenie szkody / Report of claim W przypadku wystąpienia szkody prosimy o kontakt / In the event of a claim please contact w czasie podróży / during the trip: Centrum pomocy w nagłych wypadkach, czynne całą dobę / 24-hour emergency switchboard Numer telefonu / Telephone: przed rozpoczęciem i po zakończeniu podróży / before starting and after completion of the trip Działu Likwidacji Szkód AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce Ul. Marszałkowska Warszawa Numer telefonu / Telephone: Page 4 of 54

5 10 Wypłata odszkodowania z tytułu innych umów ubezpieczenia Jeśli osoba ubezpieczona uprawniona jest do otrzymania odszkodowania z tytułu powszechnego bądź prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub z tytułu powszechnego ubezpieczenia wypadkowego bądź emerytalnego, ubezpieczyciel zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przekraczających otrzymane kwoty odszkodowań. 11 Przedawnienie Roszczenia z umowy ubezpieczenia ulegają przedawnieniu wraz z upływem trzech lat. Termin tego przedawnienia obliczany jest na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia zostanie zgłoszone do AIG, bieg przedawnienia ulega zawieszaniu na okres od dnia zgłoszenia do dnia doręczenia pisemnej decyzji osobie ubezpieczonej. 12 Okres obowiązywania umowy / wypowiedzenie umowy Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się automatycznie z dniem wygaśnięcia wskazanym w polisie ubezpieczeniowej bez konieczności jej wypowiadania. 1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Niezależnie od okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od niej w dowolnym terminie przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 3. Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 5. Chcąc odstąpić lub wypowiedzieć umowę ubezpieczenia i ubiegać się o zwrot składki Ubezpieczający jest zobowiązany przesłać pismo o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy, a w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, której okres ubezpieczenia się rozpoczął. 6. Za datę odstąpienia od umowy ubezpieczenia uważa się datę otrzymania przez Ubezpieczyciela pisma o odstąpieniu. 7. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia za okres niewykorzystanej ochrony Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej. 8. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia wysokość składki podlegającej zwrotowi liczona jest od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela pisma o odstąpieniu. 9. Odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia należy dokonać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 14 Zgłoszenia szkód i oświadczenia woli Zgłoszenia szkód i oświadczenia woli ubezpieczającego / osoby ubezpieczonej oraz ubezpieczyciela wymagają zachowania formy pisemnej (np. formy listu, przesłania za pośrednictwem faksu, lub poczty elektronicznej ( )), o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. 15 Postanowienia końcowe 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być pod rygorem nieważności składane na piśmie za pokwitowaniem, lub przesłane listem poleconym. Wnioski zostaną rozpatrzone do 30 dni od daty wpływu do Ubezpieczyciela. 2. Obowiązującym językiem w korespondencji i w kontaktach z Ubezpieczycielem jest język polski. Dla dokumentacji medycznej dopuszcza się jej przedłożenie w języku angielskim. Ubezpieczyciel może wymagać dostarczenia dokumentów tłumaczonych z języka obcego na język polski, wówczas dokument ten powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza. 3. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o każdej zmianie adresu korespondencyjnego. Wszelka korespondencja do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego będzie kierowana przez Ubezpieczyciela pod ostatni znany adres Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego. 4. Do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od niniejszych OWU, wymagają one jednak formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 5. W sprawach, nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 6. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi i zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ubezpieczyciela. 7. Ponadto, jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych. Page 5 of 54

6 8. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej lub przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z tytułu umowy ubezpieczenia. 9. Pomoc Ubezpieczonemu w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia jest udzielana w ramach przepisów państwowych kraju, w którym jest ona świadczona lub w ramach przepisów międzynarodowych. A. Anulowanie podróży 1 Anulowanie podróży przed jej rozpoczęciem Część B Warunki szczególne ubezpieczenia 1.1. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona anuluje zarezerwowaną wcześniej podróż przed jej rozpoczęciem, AIG zwróci należne zgodnie z umową koszty rezygnacji do wysokości uzgodnionej maksymalnej kwoty przypadającej na ubezpieczoną podróż. Nie podlegają zwrotowi koszty należne wyłącznie pośrednikowi ubezpieczeniowemu na skutek anulowania podróży (np. opłaty manipulacyjne) Podstawę dokonania zwrotu należnych zgodnie z umową kosztów rezygnacji stanowić będzie anulowanie podróży następujące na skutek jednej z poniższych przyczyn, sprawiających, że realizacja podróży przez osobę ubezpieczoną zgodnie z wcześniejszym harmonogramem nie może być uznana za uzasadnioną: Śmierć, poważny wypadek bądź nagła ciężka choroba, a także powikłania istniejącej ciąży lub ustalenie faktu istnienia ciąży po rozpoczęciu biegu okresu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem Pęknięcia protez i poluzowanie implantów stawów osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem Nieprawidłowa reakcja na szczepionkę organizmu osoby ubezpieczonej Wystąpienie szkody w znacznym rozmiarze na mieniu osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem w wyniku pożaru, uszkodzenia wodociągu, działania żywiołów lub czynów przestępczych osób trzecich (np. kradzieży z włamaniem, kradzieży). Za szkody w znacznym rozmiarze uznaje się szkody na mieniu spowodowane przez wyżej wymienione zdarzenia, gdzie kwota strat wynosi co najmniej 2.500,00 (dwa i pół tysiąca) Euro Nieoczekiwana poważna choroba lub poważny wypadek psa zgłoszonego do podróży Utrata pracy przez osobę ubezpieczoną spowodowana nieoczekiwanym zakończeniem stosunku pracy przez pracodawcę i z powodów leżących po stronie pracodawcy (należy przedstawić kopię umowy o pracę wraz z danymi kontaktowymi byłego pracodawcy) Rozpoczęcia stosunku pracy przez osobę ubezpieczoną, o ile osoba ta podczas dokonywania rezerwacji podróży była zarejestrowana jako bezrobotna (należy przedstawić kopię umowy o pracę) Powtórne podejście do niezaliczonego egzaminu w szkole/na uczelni przez osobę ubezpieczona lub osobę objętą ryzykiem, o ile data powtórnego egzaminu niespodziewanie przypada na czas podróży podlegającej ubezpieczeniu lub jeśli egzamin ten ma się odbyć w ciągu 14 dni od zaplanowanego zakończenia podróży W przypadku wycieczek szkolnych: nieoczekiwany i ostateczne odejście z klasy przed rozpoczęciem podróży podlegającej ubezpieczeniu, np. ze względu na zmianę szkoły lub brak promocji do następnej klasy Kradzież dokumentów podróżnych/dowodów tożsamości osoby ubezpieczonej w dzień (maksymalnie 24 godziny) przed planowanym rozpoczęciem podróży O ile po dokonaniu rezerwacji oraz nie wcześniej niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem podróży MSZ wyda oficjalne ostrzeżenie przed podróżą do regionu w którym znajduje się zarezerwowane miejsce docelowe podróży ze względu na rozruchy, epidemie, kwarantannę bądź klęski żywiołowe. 2 Opóźnienie rozpoczęcia podróży W przypadku, gdy nastąpi opóźnienie rozpoczęcia podróży z powodów podane w 1 powyżej, AIG zwróci udokumentowane dodatkowe koszty podróży w jedną stronę (tylko wyjazd/wylot), do wysokości kosztów anulowania, które zostałyby poniesione w przypadku bezzwłocznego anulowania podróży, maksymalnie do wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia. 3 Ochrona przed kosztami zmiany rezerwacji Jeśli z powodów określonych w 1 powyżej konieczne jest dokonanie zmiany rezerwacji, AIG zwróci poniesione koszty zmiany rezerwacji, do wysokości kosztów anulowania, które zostałyby poniesione w przypadku bezzwłocznego anulowania podróży, maksymalnie do wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia. 4 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia kosztów anulowania podróży należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Page 6 of 54

7 Osoba ubezpieczona jest zobowiązana: 4.1. po wystąpienia zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu niezwłocznie anulować podróż w celu maksymalnego ograniczenia kosztów anulowania podróży. O powyższym zdarzeniu należy powiadomić AIG w ciągu 24 godzin, lub w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach nie później niż w ciągu 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odwołanie dostarczyć do AIG dowód ubezpieczenia oraz dokumenty rezerwacji wraz z fakturą zawierającą koszty anulowania podróży udowodnić fakt wystąpienia nieoczekiwanej poważnej choroby, poważnego wypadku, ciąży, nieprawidłowej reakcji na szczepionkę, a także pęknięcia protez i poluzowania implantów stawów przedstawiając zaświadczenie lekarskie z podaniem danych dotyczących diagnozy i leczenia. AIG przysługuje prawo zbadania kwestii niezdolności do odbycia podróży przez biegłego lekarza specjalistę w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem, spadkobiercy takiej osoby mają obowiązek przedłożyć świadectwo zgonu w przypadku szkody na mieniu należy przedstawić odpowiednie dowody w przypadku utraty pracy przez osobę ubezpieczoną należy przedstawić pismo o rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę; w przypadku rozpoczęcia stosunku pracy jako dowód rozpoczęcia nowego stosunku pracy należy przedstawić zgłoszenie odwołania zlecenia dla agencji pośrednictwa pracy oraz kopię nowej umowy o pracę w przypadku kradzieży dokumentów/dokumentów tożsamości osoby ubezpieczonej należy przedstawić protokół policyjny W przypadku konieczności powtórnego podejście do niezaliczonego egzaminu bądź ostatecznego odejścia z klasy należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły/uczelni Należy przedstawić wyłącznie oryginały dokumentów. W zależności od okoliczności, w celu udowodnienia zasadności Państwa roszczenia konieczne może być przedstawienie dalszych dowodów. 5 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia () Część A, 5, podpunkt 5.2). 6 Dodatkowe wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej Oprócz wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 3, w przypadku Ubezpieczenia kosztów anulowania podróży należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące dodatkowe wyłączenia: Obowiązek wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego nie występuje: 6.1. W przypadku, gdy których podróż została zarezerwowana już po wyraźnym rokowaniu co do stanu zdrowia / ciąży osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem Przyjmuje się, że ochrona ubezpieczeniowa przysługuje po wyczerpaniu innych świadczeń oraz uwzględnieniu udziału własnego Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wojny, wojny domowej lub działań o charakterze wojennym, jak również za ryzyka wynikające niezależnie od stanu wojny z wrogiego użycia narzędzi wojennych, jak również z obecności narzędzi wojennych, w wyniku jednego z tych ryzyk; jak również za ryzyko politycznych aktów przemocy, zamieszek, niepokojów społecznych i energii jądrowej. 7 Udział własny Przy każdym zdarzeniu podlegającym ubezpieczeniu osoba ubezpieczona ponosi udział własny. Wynosi on 20% kosztów podlegających zwrotowi, nie mniej jednak niż 25,00 (dwadzieścia pięć) Euro na osobę. B. Skrócenie podróży 1 Zakończenie podróży przed zaplanowanym terminem Koszty przerwania podróży podlegające zwrotowi 1.1. Dodatkowe koszty podróży powrotnej AIG zwróci możliwe do zweryfikowania dodatkowe koszty poniesione z tytułu podróży powrotnej w przypadku nieprzewidzianego zakończenia podróży. Przy zwrocie kosztów za punkt odniesienia uznaje się standard zarezerwowanych i podlegających ubezpieczeniu lotów. Zarówno wylot jak i lot powrotny muszą podlegać ubezpieczeniu Ponadto w przypadku przerwania podróży AIG zwróci proporcjonalnie wartość zarezerwowanych i podlegających reasekuracji usług lotniczych, które nie zostały wykorzystane. Page 7 of 54

8 1.3. Zwrot, o którym mowa w podpunktach dokonywany jest do wysokości kwoty uzgodnionej sumy ubezpieczenia kosztów przerwania podróży Podstawę dokonania zwrotu zgodnie z podpunktami 1.1 i 1.2 powyżej stanowić będzie przerwanie podróży następujące na skutek jednej z poniższych przyczyn, powodujących, że zakończenie podróży przez osobę ubezpieczoną zgodnie z wcześniejszym harmonogramem nie może być uznane za uzasadnione: Śmierć, poważny wypadek bądź nagła ciężka choroba, a także powikłania istniejącej ciąży lub ustalenie faktu istnienia ciąży po rozpoczęciu biegu okresu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem Pęknięcia protez i poluzowanie implantów stawów osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem Nieprawidłowa reakcja na szczepionkę organizmu osoby ubezpieczonej Wystąpienie szkody w znacznym rozmiarze na mieniu osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem w wyniku pożaru, uszkodzenia wodociągu, działania żywiołów lub czynów przestępczych osób trzecich (np. kradzieży z włamaniem, kradzieży). Za szkody w znacznym rozmiarze uznaje się szkody na mieniu spowodowane przez wyżej wymienione zdarzenia, gdzie kwota strat wynosi co najmniej 2.500,00 Euro Nieoczekiwana poważna choroba lub poważny wypadek psa zgłoszonego do podróży Utrata pracy przez osobę ubezpieczoną spowodowana nieoczekiwanym zakończeniem stosunku pracy przez pracodawcę i z powodów leżących po stronie pracodawcy (należy przedstawić kopię umowy o pracę wraz z danymi kontaktowymi byłego pracodawcy) Rozpoczęcia stosunku pracy przez osobę ubezpieczoną, o ile osoba ta podczas dokonywania rezerwacji podróży była zarejestrowana jako bezrobotna (należy przedstawić kopię umowy o pracę) Powtórne podejście do niezaliczonego egzaminu w szkole/na uczelni przez osobę ubezpieczona lub osobę objętą ryzykiem, o ile data powtórnego egzaminu niespodziewanie przypada na czas podróży podlegającej ubezpieczeniu lub jeśli egzamin ten ma się odbyć w ciągu 14 dni od zaplanowanego zakończenia podróży. 2 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia kosztów przerwania podróży należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Osoba ubezpieczona jest zobowiązana: 2.1. po wystąpienia zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu starać się maksymalnie ograniczyć koszty przerwania podróży. O powyższym zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić AIG dostarczyć ubezpieczycielowi dowód ubezpieczenia oraz dokumenty rezerwacji udowodnić fakt wystąpienia nieoczekiwanej poważnej choroby, poważnego wypadku, ciąży, nieprawidłowej reakcji na szczepionkę, a także pęknięcia protez i poluzowania implantów stawów przedstawiając zaświadczenie lekarskie z podaniem danych dotyczących diagnozy i leczenia. AIG przysługuje prawo zbadania kwestii niezdolności do odbycia podróży przez biegłego lekarza specjalistę w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem, spadkobiercy takiej osoby mają obowiązek przedłożyć świadectwo zgonu w przypadku szkody na mieniu należy przedstawić odpowiednie dowody (np. protokół policyjny) w przypadku utraty pracy przez osobę ubezpieczoną należy przedstawić pismo o rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę; w przypadku rozpoczęcia stosunku pracy jako dowód rozpoczęcia nowego stosunku pracy należy przedstawić zgłoszenie odwołania zlecenia dla agencji pośrednictwa pracy oraz kopię nowej umowy o pracę W przypadku konieczności powtórnego podejście do niezaliczonego egzaminu bądź ostatecznego odejścia z klasy należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły/uczelni Należy przedstawić wyłącznie oryginały dokumentów. W zależności od okoliczności, w celu udowodnienia zasadności Państwa roszczenia konieczne może być przedstawienie dalszych dowodów. 3 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). 4 Dodatkowe wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej Oprócz wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 3, w przypadku Ubezpieczenia kosztów anulowania podróży należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące dodatkowe wyłączenia: Obowiązek wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego nie występuje: 4.1. W przypadku, gdy których podróż została zarezerwowana już po wyraźnym rokowaniu co do stanu zdrowia / ciąży osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem Przyjmuje się, że ochrona ubezpieczeniowa przysługuje po wyczerpaniu innych świadczeń oraz uwzględnieniu udziału własnego. Page 8 of 54

9 4.3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wojny, wojny domowej lub działań o charakterze wojennym, jak również za ryzyka wynikające niezależnie od stanu wojny z wrogiego użycia narzędzi wojennych, jak również z istnienia narzędzi wojennych w wyniku jednego z tych ryzyk; jak również za ryzyko politycznych aktów przemocy, zamieszek, niepokojów społecznych i energii jądrowej. 7 Udział własny Przy każdym zdarzeniu podlegającym ubezpieczeniu osoba ubezpieczona ponosi udział własny. Wynosi on 20% kosztów podlegających zwrotowi, nie mniej jednak niż 25,00 (dwadzieścia pięć) Euro na osobę. C. Przerwanie podróży 1 Przedmiot ubezpieczenia 1.1. W przypadku przerwania podróży, AIG zwróci koszty poniesione z tytułu zarezerwowanych i podlegających ubezpieczeniu lecz niewykorzystanych przez osobę ubezpieczoną na skutek konieczności przerwania podróży usług lotniczych, o ile powyższe usługi oznaczają podlegające koasekuracji i niewykorzystane połączenie lotnicze Ponadto wrócone zostaną poniesione koszty zmiany rezerwacji, które osoba ubezpieczona musi ponieść aby dotrzeć do wcześniej zaplanowanego miejsca docelowego z miejsca, gdzie podróż musiała zostać przerwana Podstawę dokonania zwrotu zgodnie z podpunktami 1.1 i 1.2 powyżej stanowić będzie przerwanie podróży następujące na skutek jednej z przyczyn wymienionych w sekcji A, Ubezpieczenie kosztów anulowania podróży, 1 podpunkty od do 1.2.7, powodujących, że kontynuacja podróży przez osobę ubezpieczoną zgodnie z wcześniejszym harmonogramem nie może być uznana za uzasadnioną. 1.4 Ubezpieczeniu i zwrotowi podlega kwota nie większa niż ta, która podlegałaby zwrotowi w przypadku skrócenia podróży, zgodnie z postanowieniami sekcji B. Ubezpieczenie kosztów skrócenia podróży. 2 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia kosztów przerwania podróży należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Osoba ubezpieczona jest zobowiązana: 2.1. po wystąpienia zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu starać się maksymalnie ograniczyć koszty przerwania podróży. 2.2 do niezwłocznego powiadomienia AIG o przerwaniu podróży dostarczyć ubezpieczycielowi dowód ubezpieczenia oraz dokumenty rezerwacji udowodnić fakt wystąpienia nieoczekiwanej poważnej choroby, poważnego wypadku, ciąży, nieprawidłowej reakcji na szczepionkę, a także pęknięcia protez i poluzowania implantów stawów przedstawiając zaświadczenie lekarskie z podaniem danych dotyczących diagnozy i leczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub osoby objętej ryzykiem, spadkobiercy takiej osoby mają obowiązek przedłożyć świadectwo zgonu w przypadku szkody na mieniu należy przedstawić odpowiednie dowody (np. protokół policyjny) w przypadku utraty pracy przez osobę ubezpieczoną należy przedstawić pismo o rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę; w przypadku rozpoczęcia stosunku pracy jako dowód rozpoczęcia nowego stosunku pracy należy przedstawić zgłoszenie odwołania zlecenia dla agencji pośrednictwa pracy oraz kopię nowej umowy o pracę Należy przedstawić wyłącznie oryginały dokumentów. 3 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). 4 Udział własny (nie dotyczy) D. Spóźnienie się na samolot 1 Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwróci, do wysokości uzgodnionej sumy, niezbędne i uzasadnione dodatkowe koszty podróży i zakwaterowania, konieczne aby osoba ubezpieczona mogła dotrzeć do miejsca docelowego (celu podróży) któremu odpowiadał zarezerwowany lot, w przypadku, gdy osoba ubezpieczona nie jest w stanie dotrzeć na lotnisko przed zakończeniem boardingu (wchodzenia na pokład) samolotu obsługującego zarezerwowany lot ponieważ: 1.1. W przypadku podróży na lotnisko przy wykorzystaniu środka transportu publicznego jego kurs został odwołany w wyniku złych warunków pogodowych, strajku/sporu pracowniczego lub uszkodzenia pojazdu; Page 9 of 54

10 1.2. Środek transportu wykorzystywany w celu dotarcia na lotnisko uczestniczył bezpośrednio w wypadku w drodze na lotnisko lub 1.3. Samochód wykorzystywany w celu dotarcia na lotnisko uległ awarii na drodze na lotnisko. 2 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia kosztów spóźnienia się na samolot należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Osoba ubezpieczona jest zobowiązana: W celu rozpatrzenia roszczenia AIG wymaga przedstawienia wszelkiego rodzaju dokumentów posiadających wartość informacyjną, związanych wylotem na który nie zdążyła osoba ubezpieczona: 2.1. dowód na dokonanie rezerwacji lotu (potwierdzenie rezerwacji lub bilet lotniczy); 2.2. faktury i pokwitowania dokumentujące poniesienie wydatków, 2.3. oraz oficjalny dokument potwierdzający powody zbyt późnego dotarcia na lotnisko i czas trwania opóźnienia. W zależności od okoliczności, w celu udowodnienia zasadności Państwa roszczenia konieczne może być przedstawienie dalszych dowodów. 3 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). 4 Dodatkowe wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej Oprócz wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 3, należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące dodatkowe wyłączenia: 4.1. Szkody spowodowane przez klęski żywiołowe (w tym popiół wulkaniczny roznoszony przez wiatr); 4.2. Wszystkie roszczenia, w przypadku których nie rozpoczęli Państwo swojej podróży wystarczająco wcześnie aby dotrzeć na lotnisko, z którego miał odlecieć samolot na który posiadają Państwo rezerwację, na czas lub przed czasem zalecanym w związku z rozpoczęciem wchodzenia pasażerów na pokład samolotu Szkody w wyniku strajku/sporu pracowniczego, który był zapowiedziany co najmniej 24 h przed zarezerwowanym wylotem Wszystkie roszczenia odnoszące się do własnego pojazdu, który doznał uszkodzenia mechanicznego, jeśli nie będą Państwo w stanie udowodnić, że pojazd był należycie serwisowany i utrzymywany w dobrym stanie W przypadku podróży na lotnisko własnym samochodem, szkody spowodowane brakiem paliwa w zbiorniku samochodu, poziomem oleju lub płynu chłodzącego, przebiciem opony bądź wyczerpaniem się akumulatora Każde opóźnienie spowodowane przez zamknięcie przestrzeni powietrznej 5 Udział własny (nie dotyczy) E. Opóźniony lot 1 Przedmiot ubezpieczenia 1.1. W przypadku opóźnienia lotu, które przekracza liczbę godzin określoną w umowie w stosunku do planowej godziny wylotu, AIG zwróci koszty posiłków, napojów i przekąsek, pobytu w hotelu a także przejazdu z lotniska do pobliskiego miejsca zakwaterowania oraz przejazdu powrotnego na lotnisko. Zwrotowi podlegają koszty do wysokości uzgodnionej stawki godzinowej za osobę ubezpieczoną i za jednorazowe opóźnienie, aż do uzgodnionej maksymalnej kwoty odszkodowania. Ochrona ubezpieczeniowa ma zastosowanie zarówno do lotów planowych jaki i lotów czarterowych Podstawę dokonania zwrotu zgodnie z podpunktem 1.1 powyżej stanowić będzie opóźnienie lotu następujące na skutek jednej z poniższych przyczyn: Ochrona ubezpieczeniowa jest oferowana w przypadku opóźnień następujących po odwołaniu przez władze portu lotniczego lub na skutek poleceń władzy nadrzędnej zarezerwowanego lotu na mniej niż 24 godziny przed planowanym odlotem Ochrona ubezpieczeniowa jest oferowana w przypadku blokady lub strajku pracowników linii lotniczych, na lot którymi osoba ubezpieczona dokonała rezerwacji, o ile informacja o takim strajku lub blokadzie nie została podana do publicznej wiadomości na co najmniej 24 godziny przed planowanym odlotem Ochrona ubezpieczeniowa jest oferowana w przypadku usterki technicznej statku powietrznego, którym polecieć ma osoba ubezpieczona, o ile nie udostępniono lotu zastępczego. Page 10 of 54

11 1.3. W zakresie, w jakim linie lotnicze uczestniczące w zdarzeniu powodującym szkodę zaoferują osobie ubezpieczonej rekompensaty finansowe lub inne (np. zakwaterowanie w hotelu), świadczenia te pomniejszą kwoty oferowanej ochrony ubezpieczeniowej AIG. 3 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia kosztów opóźnienia lotu należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Osoba ubezpieczona jest zobowiązana: W celu rozpatrzenia roszczenia AIG wymaga przedstawienia wszelkiego rodzaju dokumentów posiadających wartość informacyjną, związanych opóźnionym lotem, a w szczególności: 2.1. kopię biletu lotniczego na właściwy lot oraz przypisany do niego odcinek dla pasażera karty pokładowej 2.2. zaświadczenie linii lotniczej dotyczące opóźnionego lotu, 2.3. dokumenty potwierdzające odszkodowanie wypłacone przez właściwe linie lotnicze. W zależności od okoliczności, w celu udowodnienia zasadności Państwa roszczenia konieczne może być przedstawienie dalszych dowodów. 3 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). 4 Udział własny (nie dotyczy) F. Opóźniony bagaż 1 Przedmiot ubezpieczenia AIG wypłaci odszkodowanie do wysokości uzgodnionej sumy za zakupione pilnie potrzebne artykuły, odzież oraz przybory toaletowe o ile bagaż dotrze na lotnisku po czasie dłuższym niż określona w umowie liczba godzin po przylocie samolotu osoby ubezpieczonej lub jeśli bagaż ten nie dotrze w ogóle. Warunkiem zwrotu kosztów jest prawidłowe odprawienie i zarejestrowanie bagażu przez linię lotniczą, którą podróżowała osoba ubezpieczona i pod której opieką bagaż ten się znajdował. 2 Dodatkowe wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej Oprócz wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 3, w przypadku Ubezpieczenia opóźnienia bagażu należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące dodatkowe wyłączenia: Obowiązek wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego nie występuje: 2.1. Jeśli osoba ubezpieczona nie zgłosi bezzwłocznie opóźnienia dostarczenia bagażu lub utraty bagażu właściwym liniom lotniczym; 2.2. w przypadku przedmiotów zakupionych przez osobę ubezpieczoną później niż 4 dni po przylocie; 2.3. w przypadku, gdy opóźnienie dostarczenia bagażu ma miejsce w trakcie podróży powrotnej do miejsca stałego zamieszkania osoby ubezpieczonej; 2.4. w przypadku przedmiotów zakupionych przez osobę ubezpieczoną po dostarczeniu bagażu; 2.5. w przypadku zajęcia, wycofania lub innych interwencji organów nadrzędnych. 3 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia opóźnienia bagażu należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Osoba ubezpieczona jest zobowiązana: Page 11 of 54

12 3.1. Jeśli bagaż nie został dostarczony w terminie, należy bezzwłocznie poinformować linię lotniczą lub przewoźnika Osoba ubezpieczona jest zobowiązana do poinformowania AIG o fakcie opóźnienia bagażu bezzwłocznie po powrocie z podróży Należy dostarczyć, podając przy tym numer polisy ubezpieczeniowej, wszelkie dokumenty zakupu związane z opóźnieniem dostarczenia bagażu, kopię biletu lotniczego, zaświadczenie od przewoźnika dotyczące długości opóźnienia bagażu, odcinek dla pasażera karty pokładowej oraz wszelkie kwity bagażowe. W zależności od okoliczności, w celu udowodnienia zasadności Państwa roszczenia konieczne może być przedstawienie dalszych dowodów. 4 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). G. Bagaż podręczny 1 Przedmiot ubezpieczenia 1.1. Osobisty bagaż podróżny (bagaż podręczny) AIG wypłaci odszkodowanie jeżeli bagaż podręczny zostanie zagubiony lub ulegnie uszkodzeniu na skutek przestępstwa (np. rozboju, kradzieży), wypadku używanego środka transportu (np. wypadek drogowy), ogień oraz działania żywiołów (np. powodzi) Odprawiony bagaż podręczny AIG wypłaci odszkodowanie jeśli jeżeli odprawiony bagaż podręczny zostanie zgubiony lub ulegnie uszkodzeniu w czasie gdy znajduje się on pod opieką przewoźnika, hotelu lub w przechowalni bagażu. 2 Ubezpieczone przedmioty Ubezpieczeniu podlega bagaż podręczny osoby ubezpieczonej. Za bagaż podręczny uważa się przedmioty osobiste niezbędne w podróży, a także prezenty i pamiątki z podróży. 3 Dodatkowe wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej Oprócz wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 3, w przypadku Ubezpieczenia bagażu podręcznego należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące dodatkowe wyłączenia: 3.1. Urządzenia wideo, aparaty fotograficzne i kamery, w tym także ich akcesoria, podlegają wyłączeniu z ochrony ubezpieczeniowej obejmującej nadany bagaż podróżny Jako bagaż podręczny, urządzenia wideo, aparaty fotograficzne i kamery, w tym także ich akcesoria, podlegają ubezpieczeniu do wysokości 50% sumy ubezpieczenia Biżuteria i cenne przedmioty podlegają wyłączeniu z ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie są przechowywane w zamkniętej, nieprzenośnej kasetce (np. sejfie) lub przewożone w bezpieczny sposób jako bagaż podręczny pod odpowiednią opieką Urządzenia komputerowe a także urządzenia elektroniczne służące do komunikacji i rozrywki (wraz z odpowiednimi akcesoriami), a także oprogramowania podlegają ubezpieczeniu łącznie do wysokości 12,5% sumy ubezpieczenia Urządzenia sportowe nie podlegają ubezpieczeniu Bagaż podróżny podlega ubezpieczeniu od kradzieży z zaparkowanego pojazdu silnikowego, wyłącznie jeśli znajduje się on w zamkniętym wnętrzu pojazdu, bądź w jego bagażniku zamkniętym na klucz. AIG ponosi odpowiedzialność wyłącznie jeśli dowiedziono, że szkoda miała miejsce w ciągu dnia pomiędzy godziną 6.00 rano a wieczorem (22.00) lub jeśli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu. W przypadku przerw w podróży trwających dłużej niż dwie godziny zdarzenia powodujące wystąpienie szkody ubezpieczeniowej i podlegające na kradzieży bagażu nie podlegają ubezpieczeniu Środki pieniężne, czeki o wszelkiego rodzaju, papiery wartościowe, dzieła sztuki, a także bilety, dokumenty tożsamości i inne dokumenty, protezy dentystyczne, aparaty słuchowe i wszelkiego rodzaju przedmioty niezbędne do wykonywania zawodu nie podlegają ubezpieczeniu. Pośrednie szkody finansowe nie podlegają wypłacie odszkodowania AIG wypłaci odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia kosztowności wyłącznie w przypadku kradzieży, rabunku i wymuszenia pod groźbą siły. Płatność podlega ograniczeniu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia za każdą szkodę. Kamienie szlachetne i/lub metale szlachetne, a także biżuteria będą uznane za ubezpieczone wyłącznie jeśli są one noszone na osobie lub przechowywane w sejfie Okulary, okulary przeciwsłoneczne i soczewki kontaktowe podlegają ubezpieczeniu wyłącznie w przypadku szkody powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku Nie podlegają ubezpieczeniu szkody spowodowane przez naturalny bądź wadliwy stan ubezpieczonych przedmiotów, ich naturalne zużycie, takie jak np. wyciek i szkody nim spowodowane, zepsucie się niespowodowane zewnętrznym działaniem, niesprawność lub nieodpowiednie zamknięcie bagażu. Page 12 of 54

13 4 Kwota odszkodowania 4.1. W razie zaistnienia zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu, zasadą jest zwrot oparty na wartości bieżącej. Wartość bieżącą stanowi kwota konieczna do nabycia nowych przedmiotów tego samego rodzaju i tej samej jakości, pomniejszona o kwotę odpowiadającą stanowi zużycia ubezpieczonego przedmiotu (na skutek upływu czasu, zużycia się, użytkowania). Niezbędne koszty naprawy uszkodzonych artykułów/przedmiotów oraz, jeśli ma to zastosowanie, wartość przedmiotu pozostała po pomniejszeniu na skutek zużycia będzie podlegać zwrotowi, jednakże w kwocie nie większej niż wartość bieżąca. Filmy, taśmy oraz nośniki dźwięku i danych podlegają zwrotowi w wysokości ich wartości nominalnej Uzgodniona suma ubezpieczenia jest sumą przypadającą na jedną osobę ubezpieczoną i jedną szkodę. 5 Udział własny Udział własny wynosi 50,00 (pięćdziesiąt) Euro na każde zdarzenie podlegające ubezpieczeniu i na osobę ubezpieczona. 6 Dodatkowe obowiązki Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia bagażu podręcznego należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: 6.1. Osoba ubezpieczona jest zobowiązana zgłosić szkodę będącą skutkiem przestępstwa na najbliższym właściwym/najbliższym dostępnym posterunku policji poprzez złożenie wykazu skradzionych przedmiotów. Osoba ubezpieczona musi uzyskać poświadczenie tego wykazu przez policję i udostępnić go AIG Szkody na nadanym bagażu podróżnym powinny zostać bezzwłocznie zgłoszone do przewoźnika lub przedsiębiorstwa oferującego zakwaterowanie. Potwierdzenie powyższego zgłoszenia należy przedłożyć do AIG W przypadku szkód niewidocznych gołym okiem, po ich wykryciu należy zwrócić się do przewoźnika o niezwłoczne zbadanie i potwierdzenie szkód. Należy pamiętać o zachowaniu właściwego terminu na złożenie reklamacji, co jednakże należy uczynić najpóźniej w terminie siedmiu dni. 7 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). H. Koszty leczenia za granicą 1 Przedmiot ubezpieczenia 1.1. AIG pokryje za osobę ubezpieczoną poniesione za granicą w czasie podróży koszty leczenia w przypadku chorób o ostrym przebiegu lub nieszczęśliwych wypadków, a także koszty transportu pacjenta za granicą, oraz koszty repatriacji w przypadku jego śmierci. Za kraje zagraniczne uważa się kraje, w których osoba ubezpieczona nie posiada stałego miejsca zamieszkania Wydatki podlegają zwrotowi wyłącznie jeśli środki, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia zostały zalecone przez lekarza uprawnionego lekarza. 2 Leczenie za granicą 2.1. AIG dokona zwrotu kosztów niezbędnego leczenia za granicą, przeprowadzanego bądź zaleconego przez lekarzy, które obejmuje: Leczenie szpitalne, w tym zabiegi, które nie mogą zostać odroczone Leczenie ambulatoryjne Leki, środki medyczne i opatrunki Łagodzące ból leczenie stomatologiczne, tym wypełnienia o prostej konstrukcji, jak również naprawy protez dentystycznych do maksymalnej wysokości 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) Euro za zdarzenie podlegające ubezpieczeniu Środki pomocy medycznej (np. kule inwalidzkie, wynajem wózka inwalidzkiego), ile one stały się niezbędne po raz pierwszy wskutek wypadku lub choroby w czasie podróży podlegającej ubezpieczeniu, do łącznej kwoty 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) Euro za zdarzenie podlegające ubezpieczeniu. 2.2 Jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku bądź choroby konieczny będzie pobyt osoby ubezpieczonej w szpitalu, przy przyjęciu do szpitala przedstawi ona polisę ubezpieczeniową. Szpital otrzyma potwierdzenie istnienia ochrony ubezpieczeniowej od AIG. Po sprawdzeniu istnienia ochrony ubezpieczeniowej, AIG przedłoży deklarację przejęcia kosztów leczenia. Page 13 of 54

14 3 Transport pacjenta / repatriacja 3.1. AIG pokryje koszty transportu osoby ubezpieczonej (pacjenta) do szpitala za granicą, jak również niezbędnego z medycznego punktu widzenia transportu powrotnego do miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej lub do szpitala, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej W przypadku pogrzebu osoby ubezpieczonej za granicą lub w razie konieczności repatriacji w przypadku śmierci, AIG pokryje poniesione koszty pogrzebu lub repatriacji do maksymalnej kwoty wynoszącej ,00 (trzydzieści tysięcy) Euro na osobę ubezpieczoną. 4 Dodatkowe wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej Oprócz wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 3, w przypadku Ubezpieczenia kosztów leczenia w czasie podróży zagranicznej należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące dodatkowe wyłączenia: Obowiązek wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego nie obejmuje: 4.1. kosztów leczenia w kraju miejsca stałego zamieszkania osoby ubezpieczonej chorób, które ujawniły się przed rozpoczęciem podróży i oraz ich skutków, jednakże refundacji kosztów podlegać będzie udzielenie doraźnej pomocy medycznej w przypadku ostrego nawrotu istniejącej wcześniej choroby w ramach pierwszej pomocy chorób i ich skutków, jak również skutków wypadków i śmierci, które zostały spowodowane działaniami wojennymi lub udziałem w rozruchach chorób spowodowanych umyślnym działaniem lub będących skutkiem czynów przestępczych, jak również chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS, a także wypadków oraz ich skutków, a także leczenia choroby abstynencyjnej oraz innych uzależnień leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, jak również hipnozy i psychoterapii badania i leczenia związanego z monitorowaniem ciąży, jak również porodu bądź aborcji, w tym także ich skutków, oraz opieki nad noworodkami protez dentystycznych, w tym koron zębowych, oraz ortodoncji okularów, soczewek kontaktowych, protez i podobnych akcesoriów leczenia w spa i sanatorium, jak również rehabilitacji, leczenia eksperymentalnego i akupunktury leczenia ambulatoryjnego w miejscowości uzdrowiskowej lub ośrodku spa chorób i wypadków spowodowanych przez spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, środków odurzających, substancji o podobnym działaniu oraz leków nie przepisanych przez lekarzy leków, które nie są bezpośrednio związane z leczeniem, chorób o ostrym przebiegu lub wypadków (np. diet, środków uspokajających lub antykoncepcji) szczepień i ich skutków wynikających z samookaleczenia i samobójstwa. 5 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia kosztów leczenia w czasie podróży zagranicznej należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Po wystąpieniu choroby lub nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczone są zobowiązane: 5.1. do zminimalizowania szkód i unikania wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do niepotrzebnego wzrostu kosztów; 5.2. do umożliwienia ubezpieczycielowi przeprowadzenia wszelkich uzasadnionych badań dotyczących przyczyny i kwoty zobowiązania płatniczego, do dostarczenia wszelkich użytecznych informacji w tym zakresie, oraz do przedstawienia oryginałów rachunków, 5.3. w przypadku śmierci, do przedstawienia aktu zgonu osoby Ubezpieczonej; 5.4. w przypadku leczenia szpitalnego oraz jeszcze przed podjęciem szeroko zakrojonych środków diagnostycznych i leczniczych, do natychmiastowego skontaktowania się z centrum pomocy w nagłych wypadkach AIG; 5.5. wyrazić zgodę na transport powrotny do miejsca zamieszkania lub do odpowiedniego szpitala najbliższego miejscu zamieszkania w przypadku stanu zdrowia pozwalającego na takie przetransportowanie, jeśli ubezpieczyciel wyrazi zgodę na transport powrotny w zależności od rodzaju choroby oraz od konieczności jej leczenia. 6 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). I. Nieszczęśliwy wypadek 1 Przedmiot ubezpieczenia 1.1. W razie wypadku w czasie podróży podlegającej ochronie ubezpieczeniowej, prowadzącego do śmierci lub trwałego inwalidztwa osoby ubezpieczonej, AIG zapewnia opisane poniżej świadczenia ubezpieczeniowe. Page 14 of 54

15 1.2. Uznaje się, że miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, jeśli osoba ubezpieczona wbrew swej woli dozna pogorszenia stanu zdrowia na skutek zdarzenia o nagłym charakterze, mającego zewnętrzny wpływ na ciało osoby ubezpieczonej Za wypadek uznaje się także sytuację, gdy na skutek zwiększonego obciążenia kończyn bądź kręgosłupa nastąpi zwichnięcie stawu lub nastąpi zerwanie bądź naderwanie mięśni, ścięgien, więzadeł lub torebki stawowej. Postanowienia niniejszej sekcji (ubezpieczenie skutków nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży) podlegają ograniczeniom świadczonych usług ( 5), jak również wyłączeniom i ograniczeniom ( 6). Mają one zastosowanie do wszystkich zakresów ubezpieczeń). 2 Świadczenia w przypadku inwalidztwa 2.1. Warunki uzyskania tego świadczenia: Trwałe upośledzenie fizycznej lub psychicznej zdolności funkcjonalnej osoby ubezpieczonej na skutek nieszczęśliwego wypadku (inwalidztwo). Upośledzenie ma charakter trwały jeśli oczekuje się, że stan ten utrzyma się przez dłużej niż trzy lata zaś zmiana tego stanu jest mało prawdopodobna Upośledzenie nastąpiło w ciągu jednego roku po wypadku i zostało stwierdzone na piśmie przez lekarza nie później niż w ciągu kolejnych trzech miesięcy, a także potwierdzone przez AIG Świadczenie z tytułu inwalidztwa nie przysługuje, gdy osoba ubezpieczona umiera w ciągu jednego roku po wypadku i na skutek tego wypadku Jeżeli osoba ubezpieczona umrze z powodów niezwiązanych z wypadkiem w ciągu jednego roku po wypadku lub bez względu na przyczynę później niż rok po wypadku i jeśli ustalono prawo do świadczenia z tytułu inwalidztwa zgodnie z podpunktem 1 powyżej, świadczenie będzie wypłacane zgodnie ze stopniem inwalidztwa, którego należałoby oczekiwać w związku z ostatnimi przeprowadzonymi badaniami lekarskimi Świadczenie z tytułu inwalidztwa wypłacane jest jako kwota stanowiąca określoną procentowo część całkowitej kwoty uzgodnionej dla zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Podstawę do obliczenia wysokości świadczenia stanowią suma ubezpieczenia oraz stopień inwalidztwa Poniższe stopnie inwalidztwa stosowane będą wyłącznie w przypadku anatomicznej utraty lub utraty funkcji: ręki 70 procent ręki powyżej stawu łokciowego 70 procent ręki poniżej stawu łokciowego 70 procent dłoni 70 procent kciuka 25 procent palca wskazującego 16 procent innego palca 10 procent nogi powyżej połowy uda 65 procent nogi do połowy uda 65 procent nogi poniżej kolana 55 procent nogi do połowy podudzia 50 procent stopy 50 procent dużego palca u stopy 8 Procent innego palca u stopy 3 Procent oka 55 Procent słuchu w jednym uchu 35 Procent zmysłu powonienia 10 Procent zmysłu smaku 5 Procent głosu 40 Procent 2.7. W przypadku częściowej utraty lub częściowego upośledzenia funkcji wypłacany będzie odpowiadający tej części procent świadczenia Dla części ciała i narządów zmysłów które nie są wymienione powyżej, stopień inwalidztwa będzie określany zgodnie ze stopniem upośledzenia normalnej fizycznej lub psychicznej zdolności funkcjonalnej. W tym zakresie będą brane pod uwagę wyłącznie aspekty medyczne Jeśli na skutek jednego nieszczęśliwego wypadku upośledzenia dozna kilka części ciała lub narządów zmysłów, stopnie inwalidztwa ustalone zgodnie z zapisami powyżej zostaną dodane do siebie. Suma wszystkich stopni inwalidztwa nie może jednakże przekroczyć wielkości 100% Jeśli dotknięte upośledzeniem na skutek wypadku części ciała lub narządy zmysłów lub ich funkcje były już trwale upośledzone przed nieszczęśliwym wypadkiem, wcześniejszy stopień ich upośledzenia pomniejszy ostateczną wartość upośledzenia na skutek wypadku. Powyższe podlegać będzie ocenie zgodnie z zapisami podpunktu Śmierć osoby ubezpieczonej Jeśli nieszczęśliwy wypadek doprowadzi do śmierci osoby ubezpieczonej w ciągu jednego roku od wypadku, AIG wypłaci spadkobiercom uzgodnioną sumę ubezpieczenia. 4 Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku trwałego inwalidztwa Page 15 of 54

16 4.1 Procent inwalidztwa powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconego leczenia usprawniającego, nie później jednak, niż w okresie 24. miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku 4.2 Osobie ubezpieczonej oraz AIG przysługuje prawo do ponownego zbadania stopnia inwalidztwa przeprowadzonego przez lekarza ponownie raz w roku, w okresie nie dłuższym niż trzy lata po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku. Z prawo tego może skorzystać AIG pod warunkiem złożenia deklaracji zgodnie z podpunktem 4.2 powyżej, oraz osoba ubezpieczona w terminie jednego miesiąca po otrzymaniu tej deklaracji. Jeśli ostateczna ocena zakończy się ustaleniem wyższą kwotę świadczenia niż wypłacona wcześniej przez AIG, od dodatkowej kwoty świadczenia przysługiwać będą odsetki w wysokości 5% rocznie. 5 Wpływ chorób i innych dolegliwości 5.1. Jeśli choroby lub inne dolegliwości przyczyniły się do pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego przez nieszczęśliwy wypadek lub jego następstwa, pomniejszeniu ulegną w przypadku inwalidztwa: procent stopnia inwalidztwa w przypadku śmierci oraz, o ile nie uzgodniono inaczej, we wszystkich innych przypadkach: świadczenia proporcjonalnie do wpływu choroby lub dolegliwości Jednakże, jeśli udział wpływ jest mniejszy niż 25%, pomniejszenie nie będzie stosowane. 6 Dodatkowe wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej Oprócz wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 3, w przypadku Ubezpieczenia skutków nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące dodatkowe wyłączenia: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 6.1. Wypadków spowodowanych zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami świadomości, udarem mózgu, drgawkami obejmującymi całe ciało, a także zaburzeniami na skutek reakcji umysłowych; 6.2. Wypadków spowodowanych w stanie zaburzenia świadomości spowodowanym spożyciem alkoholu lub zażyciem środków odurzających; 6.3. Wypadków cechujących się związkiem przyczynowo-skutkowym z eksploatacją samolotu. Jednakże, ochrona ubezpieczeniowa przysługuje osobom podróżującym jako pasażerowie linii lotniczej; 6.4. Zaburzenia zdrowia na skutek środków medycznych, promieniowania i infekcji, o ile nie są one spowodowane wypadkiem; 6.5. Wypadków podczas uprawiania sportów ekstremalnych (w szczególności obejmują one rafting, wolną wspinaczkę, canyoning, zjazdy na linie i eksplorację jaskiń, wspinaczkę górską, sporty uprawiane przy użyciu latawca, loty szybowcem, skoki spadochronowe), a także uczestnictwo w walkach bokserskich lub zapaśniczych, zawodach sztuk walki, wyścigach konnych lub kolarskich, oraz uczestnictwie jako kierowca lub pasażer pojazdu silnikowego w imprezach samochodowych, w tym w związanych z nimi seriach treningowych, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości; 6.6. Wypadki, w które osoba ubezpieczona odnosi obrażenia ponieważ umyślnie popełnia bądź powoduje przestępstwo; 6.7. Wypadków wynikających z próby samobójczej i jej skutków, jak również z popełnionego samobójstwa. 7 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia skutków nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Osoba ubezpieczona jest zobowiązana 7.1. zezwolić na przeprowadzenie na sobie badania lekarskiego zleconego przez AIG. Niezbędne koszty takiego badania zostaną poniesione przez AIG; 7.2. wyrazić zgodę na przekazywanie przez lekarzy prowadzących bądź lekarzy-orzeczników, innych ubezpieczycieli oraz władze, wszelkich niezbędnych informacji AIG oraz lekarzom przez nich wyznaczonym. 8 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). J. Uprowadzenie i porwanie 1 Przedmiot ubezpieczenia AIG wypłaci świadczenie do wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia jeśli samolot, statek lub jakikolwiek inny środek transportu, w którym podróżuje osoba ubezpieczona zostanie uprowadzony lub porwany. 2 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Page 16 of 54

17 Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia na wypadek uprowadzenia lub porwania należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Występując o świadczenie ubezpieczeniowe, osoba ubezpieczona zobowiązana jest do przedstawienia następujących dokumentów: 2.1. Dowód odbycia podróży (potwierdzenie rezerwacji, bilety lotnicze) 2.2. Oficjalny dokument poświadczający czas trwania porwania/uprowadzenia. 3 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). 4 Udział własny (nie dotyczy) K. Rabunek/Rozbój 1 Przedmiot ubezpieczenia AIG zwróci osobie ubezpieczonej udokumentowane straty gotówkowych środków pieniężnych, który były pobrane w bankomacie przy użyciu karty kredytowej lub płatniczej należącej do osoby ubezpieczonej i które zostały skradzione osobie ubezpieczonej wskutek rozboju lub napadu z bronią w ręku mającego miejsce w promieniu 500 metrów od bankomatu oraz w ciągu jednej godziny po wypłaceniu środków pieniężnych. 2 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku Ubezpieczenia na wypadek rabunku/rozboju należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Osoba ubezpieczona jest zobowiązana 2.1. zgłosić szkodę (napaść) na najbliższym posterunku policji natychmiast po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu oraz nie później niż 72 godziny po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu do AIG przez telefon; 2.2. w celu dochodzenia płatności odszkodowania należy przedstawić następujące dokumenty: raport policyjny; zaświadczenie o wielkości wypłaconej kwoty. 3 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). 4 Udział własny (nie dotyczy) L. Pomoc w nagłych wypadkach 1 Choroba / wypadek 1.1. W przypadku leczenia ambulatoryjnego AIG informuje osobę ubezpieczoną, na jej wniosek, o możliwościach zapewnienia opieki medycznej. Jeśli jest to możliwe, AIG skieruje osobę ubezpieczoną do lekarza posługującego się językiem polskim bądź angielskim. AIG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sam proces leczenia Jeśli osoba ubezpieczona poddana jest, jako pacjent przyjęty na oddział szpitala, leczeniu szpitalnemu, AIG świadczyć będzie następujące usługi: Nadzór AIG, za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie lekarza, nawiąże kontakt z lekarzem prowadzącym w szpitalu a także, jeśli dotyczy, z lekarzem pierwszego kontaktu osoby ubezpieczonej, oraz zapewni przepływ informacji pomiędzy zaangażowanymi lekarzami. Na życzenie osoby ubezpieczonej AIG będzie informować jej krewnych Gwarancja pokrycia kosztów/uregulowanie płatności AIG przedstawi szpitalowi gwarancję pokrycia kosztów do maksymalnej kwoty wynoszącej 15000,00 (piętnastu tysięcy) Euro. AIG w imieniu i na zlecenie osoby ubezpieczonej, przejmie na siebie uregulowanie płatności na rzecz szpitala. Koszty podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy niezbędne z medycznego punktu widzenia środki zostały zalecone przez uprawnionego lekarza. Jeśli osoba ubezpieczona uprawniona jest do otrzymania odszkodowania z tytułu powszechnego bądź prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub z tytułu powszechnego ubezpieczenia wypadkowego bądź emerytalnego, ubezpieczyciel zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przekraczających otrzymane kwoty odszkodowań. Page 17 of 54

18 Szpitalne świadczenie dzienne Jeśli w trakcie wyjazdu wakacyjnego osoba ubezpieczona musi się poddać, jako pacjent przyjęty na oddział szpitala, leczeniu w szpitalu za granicą na skutek choroby o ostrym przebiegu lub wypadku, AIG wypłaci osobie ubezpieczonej od 5-go do maksymalnie 80-go dnia pobytu w szpitalu 50,00 Euro za każdy pełny dzień kalendarzy leczenia szpitalnego Dodatkowe koszty podróży dla osoby towarzyszącej Jeśli w trakcie wyjazdu wakacyjnego osoba ubezpieczona musi się poddać, jako pacjent przyjęty na oddział szpitala, leczeniu w szpitalu za granicą na skutek choroby o ostrym przebiegu lub wypadku i jeśli pobyt w szpitalu przekracza pierwotnie zarezerwowany czas trwania podróży, AIG pokryje poniesione dodatkowe koszty podróży powrotnej dla osoby towarzyszącej (bilet lotniczy w jedną stronę w klasie turystycznej lub lot czarterowy na lotnisko rozpoczęcia podróży). Decydujący czynnikiem jest fakt wspólnego rozpoczęcia podróży przez osobę ubezpieczoną i osobę towarzyszącą Wizyta u chorego Jeśli w trakcie wyjazdu wakacyjnego samodzielnie podróżujące dziecko w wieku poniżej 18 roku życia musi się poddać, jako pacjent przyjęty na oddział szpitala, leczeniu w szpitalu za granicą na skutek choroby o ostrym przebiegu lub wypadku, AIG przekaże bilet lotniczy w klasie ekonomicznej, bilet na lot czarterowy lub bilet kolejowy 2 klasy jego krewnemu pierwszego stopnia zamieszkującemu w Niemczech w celu odwiedzin i sprawowania opieki nad dzieckiem na miejscu. AIG pokryje jedynie koszty podróży. 2 Inne nieprzewidziane sytuacje 2.1. Jeśli osoba ubezpieczona znajdzie się w nagłej potrzebie finansowej w wyniku kradzieży, rabunku i utraty swoich środków płatniczych/osobistych dokumentów podróżnych, AIG, po nawiązaniu kontaktu pomiędzy AIG a bankiem osoby ubezpieczonej, udostępni pożyczkę do kwoty 1000,00 (jednego tysiąca) Euro Jeśli osoba ubezpieczona jest zagrożona karą pozbawienia wolności lub zostanie pozbawiona wolności, AIG udzieli pomocy w uzyskaniu pomocy prawnej i/lub znalezieniu tłumacza. AIG dokona wpłaty zaliczki na poczet ewentualnych koniecznych kosztów sądowych, honorarium adwokata i tłumacza, jak również, o ile dotyczy, wniosku o zwolnienie za kaucją Osoba ubezpieczona jest zobowiązana do zwrotu na rzecz AIG udostępnionych jej kwot w ciągu 30 dni od dnia zakończenia podróży W przypadku, gdy osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi i w związku z tym konieczne jest zorganizowanie jej poszukiwań bądź akcji ratunkowej, AIG zwróci poniesione koszty do kwoty 15000,00 (piętnastu tysięcy) Euro. 3 Dodatkowe wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej Oprócz wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 3, w przypadku zakresu ubezpieczenia Dodatkowe usługi w czasie podróży oraz pomoc w nagłych wypadkach należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące dodatkowe wyłączenia: Koszty samodzielnie podjętych działań, nieuzgodnionych z AIG nie podlegają refundacji. 4 Dodatkowe obowiązki Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku zakresu ubezpieczenia Dodatkowe usługi w czasie podróży oraz pomoc w nagłych wypadkach należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe obowiązki: Po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu, osoba ubezpieczona ma obowiązek natychmiastowego skontaktowania się z centrum pomocy w nagłych wypadkach AIG; 5 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). M. Pomoc w podróży AIG oferuje wymienione niżej usługi informacyjne w ramach przygotowania się do podróży, w rozumieniu : 1.1. Informacje na temat przepisów/zaleceń dotyczących szczepień dla kraju, w którym planowane są wakacje 1.2. Informacje na temat przepisów wizowych i celnych 1.3. Informacje na temat pogody i klimatu 1.4. Informacje na temat przepisów walutowych 1.5. Informacje o przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej 1.6. Informacje o placówkach szpitalnych w kraju, w którym spędzane są wakacje N. Sporty zimowe 1 Ochrona sprzętu narciarskiego Page 18 of 54

19 Ochrona ubezpieczeniowa jest oferowana 1.1. jeśli sprzęt narciarski zostanie zagubiony, zniszczony lub uszkodzony w czasie, gdy znajduje się on pod opieką przewoźnika; 1.2. w pozostałym czasie podróży, z tytułu szkód określonych w 1 podpunkt 1.1 powyżej powstałych na skutek: kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku/rozboju, wymuszenia pod groźbą siły, umyślnego lub złośliwego działania osób trzecich (umyślne uszkodzenie mienia); zagubienia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje w tym przypadku pozostawienia sprzętu leżącego, stojącego bądź wiszącego bez opieki; wypadku środków transportu lub wypadku osoby ubezpieczonej; ponadnormatywne działanie wody, w tym deszczu i śniegu; burzy, ognia, uderzenia pioruna lub wybuchu; działania siły wyższej AIG zwróci część ceny zakupu określoną poniżej w razie zniszczenia lub utraty należącego do osoby ubezpieczonej sprzętu narciarskiego mającego: do 12 miesięcy: 90% ceny zakupu do 24 miesięcy: 70% ceny zakupu do 36 miesięcy: 50% ceny zakupu do 48 miesięcy: 30% ceny zakupu do 60 miesięcy: 20% ceny zakupu powyżej 60 miesięcy: 0% ceny zakupu 1.4. AIG zwróci część ceny wypożyczenia określoną poniżej w razie zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu narciarskiego mającego: do 12 miesięcy: 90% ceny wypożyczenia do 24 miesięcy: 70% ceny wypożyczenia do 36 miesięcy: 50% ceny wypożyczenia do 48 miesięcy: 30% ceny wypożyczenia do 60 miesięcy: 20% ceny wypożyczenia powyżej 60 miesięcy: 0% ceny wypożyczenia 1.5. AIG pokryje koszty uszkodzenia sprzętu narciarskiego, który może być naprawiony, a także koszty niezbędnych napraw i, jeśli dotyczy, pozostałą część utraty wartości, nie więcej jednak niż wartość bieżącą Maksymalna kwota odszkodowania z tytułu jednej szkody wynosi 1000,00 (tysiąc) Euro. 2 Wypożyczenie zastępczego sprzętu narciarskiego 2.1. AIG zwróci udokumentowane koszty niezbędne dla wypożyczenia zastępczego sprzętu narciarskiego w przypadku gdy: miało miejsce zdarzenia podlegające ubezpieczeniu zgodnie z 1 podpunkt 1.1.; lub gdy podczas podróży sprzęt narciarski nie został dostarczony zgodnie z planem, przez ponad 12 godzin po przyjeździe lub sprzętu narciarskiego nie dostarczono w ogóle do miejsca docelowego Warunkiem zwrotu kosztów jest prawidłowe odprawienie i zarejestrowanie bagażu przez przewoźnika, z którego usług korzystała osoba ubezpieczona i pod którego opieką bagaż ten się znajdował Kwota maksymalnego odszkodowania jest ograniczona do maksymalnej wysokości 20 Euro za każdy dzień kalendarzowy, nie więcej jednak niż 200 Euro w trakcie całego pobytu na wakacjach. 3 Proporcjonalny zwrot kosztów karnetu na wyciągi, nauki jazdy na nartach oraz sprzętu narciarskiego ("pakiet narciarski") 3.1. Na tzw. "pakiet narciarski" składają się koszt nauki jazdy na nartach (szkółka narciarska), wypożyczenia sprzętu narciarskiego oraz karnetu na wyciągi AIG zwróci osobie ubezpieczonej niezbędne wydatki dotyczące części opłaconego już "pakietu narciarskiego", jeśli: zachoruje ona lub ulegnie wypadkowi podczas wakacji, oraz zaświadczenie lekarskie udokumentuje, że osoba ubezpieczona nie była w stanie korzystać z pakietu z powodów zdrowotnych, oraz zwrot kwoty z tytułu opłaconych wcześniej usług nie jest możliwy Maksymalne odszkodowanie jest ograniczone do kwoty wynoszącej 300 Euro tygodniowo, nie więcej jednak niż 450 Euro za okres całego pobytu na wakacjach. 4 Zamknięcie tras narciarskich 4.1. Jeśli zostanie udokumentowane, że wszystkie wyciągi w zarezerwowanym przez osobę ubezpieczoną miejscu spędzania wakacji pozostawały zamknięte przez dłużej niż przez kolejne 24 godziny w czasie normalnych godzin otwarcia, z powodu niewystarczających bądź nadmiernych opadów śniegu, AIG albo zwróci kwotę do 30 Euro za każdy dzień kalendarzowy udokumentowanych kosztów przejazdu do najbliższego miejsca uprawiania sportów zimowych, lub do 30 Euro za każdy dzień kalendarzowy w którym osoba ubezpieczona nie ma możliwości uprawiania jazdy na nartach, o ile zostanie udokumentowane, że żadne z pobliskich miejsc uprawiania sportów zimowych nie jest dostępne. Page 19 of 54

20 4.2. Kwota maksymalnego odszkodowania jest ograniczona do maksymalnej kwoty wynoszącej 300 (trzysta) Euro na okres całego pobytu na wakacjach. 5 Lawiny AIG, zwróci udokumentowane koszty do maksymalnej wysokości 300 (trzysta) Euro za niezbędne i uzasadnione dodatkowe koszty podróży i zakwaterowania, jeśli z powodu lawiny wcześniej zarezerwowany wyjazd bądź podróż powrotna ulegnie opóźnieniu o więcej niż 12 godzin w stosunku do zaplanowanego czasu przybycia na miejsce. 6 Dodatkowe wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej Oprócz wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 3, w przypadku zakresu ubezpieczenia Dodatkowy opcjonalny pakiet narciarski należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące dodatkowe wyłączenia: 6.1. Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje w przypadku zamknięcia tras narciarskich lub zejścia lawin w ośrodkach wakacyjnych położonych poniżej 1000 m n.p.m Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje za pozostawiony bez opieki sprzęt narciarski Nie podlegają ubezpieczeniu straty spowodowane przez naturalny lub wadliwy stan ubezpieczonych przedmiotów, ich normalne zużycie: wyciek i szkody nim spowodowane, zepsucie się niespowodowane zewnętrznym działaniem, niesprawność lub nieodpowiednie zamknięcie bagażu 6.4. Aparaty fotograficzne, komputery, telefony komórkowe, urządzenia audio, TV i wideo (w tym płyty CD, DVD), w tym także wszystkie akcesoria elektroniczne Sprzęt narciarski podlega ubezpieczeniu od kradzieży z zaparkowanego pojazdu silnikowego wyłącznie jeśli znajduje się on w zamkniętym wnętrzu pojazdu, bądź w jego bagażniku zamkniętym na klucz. AIG ponosi odpowiedzialność wyłącznie jeśli dowiedziono, że szkoda miała miejsce w ciągu dnia pomiędzy godziną 6.00 rano a wieczorem (22.00) lub jeśli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu. W przypadku przerw w podróży trwających dłużej niż dwie godziny zdarzenia powodujące wystąpienie szkody ubezpieczeniowej nie podlegają ubezpieczeniu Środki pieniężne, czeki o wszelkiego rodzaju, papiery wartościowe, dzieła sztuki, a także bilety, dokumenty tożsamości i inne dokumenty, protezy dentystyczne, aparaty słuchowe i wszelkiego rodzaju przedmioty niezbędne do wykonywania zawodu nie podlegają ubezpieczeniu. Pośrednie szkody finansowe nie podlegają wypłacie odszkodowania Okulary, okulary przeciwsłoneczne i soczewki kontaktowe, nawet jeśli są traktowane jako sprzęt narciarski, podlegają ubezpieczeniu wyłącznie w przypadku szkody powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje w przypadku podróży do, po lub przez terytoria następujących krajów: Afganistan, Kuba, Liberia i Sudan 6.9. Ochrona ubezpieczeniowa nie przysługuje także jeżeli osoba ubezpieczona znajduje się na liście osób podejrzewanych o terroryzm, liście członków organizacji terrorystycznej, liście handlarzy narkotyków lub liście sprzedawców broni jądrowej, chemicznej i biologicznej w oficjalnej bazie danych rządu i/lub policji. 7 Dodatkowe obowiązki po zajściu zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu Poza obowiązkami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Część A, 5, w przypadku zakresu ubezpieczenia Dodatkowy opcjonalny pakiet narciarski należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące dodatkowe obowiązki: 7.1. Szkody powstałe w wyniku przestępstw (np. kradzieży, rozboju, umyślnego uszkodzenia mienia) powinny zostać bezzwłocznie zgłoszone na właściwym posterunku policji poprzez złożenie wykazu wszystkich utraconych przedmiotów. Osoba ubezpieczona musi uzyskać poświadczenie tego wykazu przez policję i udostępnić go AIG. W przypadku szkody spowodowanej zagubieniem ( 1 podpunkt 1.2.2) osoba ubezpieczona zobowiązana jest do zasięgnięcia informacji w biurze rzeczy znalezionych Szkody na sprzęcie narciarskim mające miejsce podczas gdy sprzęt ten znajdował się pod opieką przewoźnika muszą być bezzwłocznie zgłoszone do przewoźnika. Potwierdzenie takiego zgłoszenia należy przesłać do AIG. W przypadku szkód niewidocznych gołym okiem, należy zwrócić się do przewoźnika o zbadanie i potwierdzenie szkód niezwłocznie po ich wykryciu. Należy pamiętać o zachowaniu właściwych terminów na złożenie reklamacji Należy udowodnić fakt bycia właścicielem sprzętu narciarskiego lub fakt wypożyczenia sprzętu narciarskiego poprzez przedstawienie oryginałów faktur/rachunków Konieczne będzie przedstawienie następujących oficjalnych zaświadczeń: w przypadku opóźnionego bagażu, zaświadczenie od przewoźnika. w przypadku zamknięcia tras narciarskich, zaświadczenie operatora stoku. w przypadku lawiny, zaświadczenie od lokalnych władz administracyjnych Nieoczekiwana poważna choroba lub poważnego wypadek należy udowodnić przedstawiając zaświadczenie lekarskie zawierające rozpoznanie i dane dotyczące leczenia. AIG przysługuje prawo zbadania kwestii niezdolności do odbycia podróży przez biegłego lekarza specjalistę. 8 Skutki prawne w przypadku naruszenia obowiązków Skutki prawne naruszenia obowiązków wynikają z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( Część A, 5, podpunkt 5.2). Page 20 of 54

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc...

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc... Prawa pasażera UE Jeśli są problemy Unia Europejska ustanowiła szereg praw w celu zapewnienia pasażerom lotniczym odpowiedniej obsługi. Linie lotnicze obsługujące dany lot są zobowiązane do przewozu pasażera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

BRE Ubezpieczenia TU S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000012/9000032/9000064** WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO/PODRÓZNEGO PLATINUM DLA KLIENTÓW MBANKU S.A. IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg)

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg) PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH (wyciąg) Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II Załącznik nr 2 aneksu nr 3 Polisy Głównej nr 0202008075 wystawionej w dniu 01 sierpnia 2005 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia powinno zostać przesłane do : Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód NNW Saski Point Ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo