Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok według polskich standardów rachunkowości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości"

Transkrypt

1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 według polskich standardów rachunkowości 35

2 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2003 R. Wszystkie dane (jeżeli nie zostanie wskazane inaczej) obejmują narastająco okres 12 miesięcy 2003 r., zaś porównania mówią o dynamice 2003 r. do 2002 r. Zmiany procentowe w niniejszym komentarzu zostały wyliczone na podstawie nie zaokrąglonych danych. Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę zostały szczegółowo opisane we Wstępie do rocznego sprawozdania finansowego. Stosowanie powyższych zasad umożliwia rzetelne i prawidłowe ustalenie stanu majątkowego i finansowego oraz wyniku spółek Grupy. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, przyjętymi przez Grupę Agory dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto na dzień bilansowy, przedstawionymi w całości we Wstępie do sprawozdania finansowego. Grupa Agory powstała w 1998 roku. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Agora za 2002 r. obejmowało spółki: Agora SA, Agora Poligrafia Sp. z o.o., grupa Art Marketing Syndicate S.A. (od czwartego kwartału 2002 r. konsolidowana metodą pełną), 21 spółek zależnych i stowarzyszonych działających w branży radiowej. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Agora za 2003 r. obejmuje konsolidację Agory SA, Agory Poligrafii Sp. z o.o., grupy Art Marketing Syndicate S.A. (grupa AMS), oraz 24 spółek zależnych i stowarzyszonych działających w branży radiowej. Od kwietnia 2002 r. na wyniki Grupy wpływają również wyniki finansowe kupionych czasopism. I. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE 1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 1.1. Gospodarka Trendy w gospodarce są coraz lepsze. GUS podał wstępne szacunki według których PKB wzrósł w 2003 r. o 3,7%. Prognozy na 2004 r. są również bardzo optymistyczne i oscylują wokół 5%. Dynamiczny wzrost gospodarczy napędzany jest przede wszystkim eksportem, który nie ma wpływu na rynek reklamy. Inwestycje firm, które napędzają wydatki reklamowe w Polsce wzrosły wprawdzie w trzecim kwartale 2003 r. o 0,4%, ale wzrost ten był znacznie niższy od prognozowanego. Według szacunków GUS, w 2003 r. inwestycje firm odnotowały spadek o 0,7%. Niepokoją finanse publiczne rosnący deficyt budżetowy i dług publiczny. Rząd przygotował tzw. plan Hausnera, który ma służyć porządkowaniu i obniżaniu wydatków budżetowych państwa. Plan został okrojony i nie jest jeszcze jasne czy zostanie przyjęty w całości przez parlament. Negocjacje dotyczące zakresu planu wywołują zamieszanie na rynku walutowym. W 2003 r. średni kurs EUR/PLN wzrósł o 14,2% Rynek reklamy W całym 2003 r., który był trzecim rokiem recesji na rynku reklamy, wydatki na reklamę pozostały na poziomie z 2002 r. Wydatki w telewizji w tym okresie niemal się nie zmieniły. Zwiększyły się wydatki w radiu (o 8,7%) i w reklamie zewnętrznej (o 7,2% 1 ). Przychody reklamowe segmentu prasowego w 2003 r. zmniejszyły się o 3,2%. Najbardziej dotknięty recesją segment prasy codziennej zanotował w tym okresie spadek o prawie 8%. 1 Należy zwrócić uwagę, że wysoka dynamika wzrostu reklamy zewnętrznej zostala osiągnięta w znacznej mierze dzięki wysokiemu poziomowi autopromocji różnych mediow Agory na nośnikach Grupu AMS. 36

3 1.3. Rynek rozpowszechniania prasy Według ZKDP liczba rozpowszechnianych egzemplarzy wszystkich dzienników w 2003 r. zmniejszyła o 6% (nie uwzględniając tabloidu Fakt). Sprzedaż Gazety Wyborczej spadła zaledwie o 0,8%, Rzeczpospolitej o 1,1%, a Super Expressu aż o 8,6%. W listopadzie i grudniu 2003 r. pierwszych pełnych dwóch miesiącach ukazywania się tabloidu Fakt średnie dzienne rozpowszechnianie bulwarówki wydawanej przez Axel Springer uwzględniające liczbę wydań wyniosło 458,7 tys. egzemplarzy (w listopadzie 374,2 tys., w grudniu 536,3 tys.). W analogicznym okresie sprzedaż Gazety Wyborczej wyniosła 441,8 tys. egzemplarzy (odpowiednio w listopadzie - 451,5 tys., w grudniu - 432,9 tys.). Oznacza to wzrost o 4,9 % w stosunku do odpowiedniego okresu w 2002 r. Średnia sprzedaż Super Expressu w listopadzie i grudniu wyniosła 271,3 tys. egzemplarzy i spadła o 1% w stosunku do odpowiedniego okresu w 2002 r. Na uwagę zasługuje dynamika spadku sprzedaży dzienników lokalnych monitorowanych przez ZKDP w okresie listopada i grudnia 2003 r. Średnia sprzedaż tej grupy dzienników spadła w tym okresie o 11,4%, czyli o ponad 130 tys. egzemplarzy (najbardziej dotkliwy spadek dotyczył tytułów, które w grudniu 2003 r. należały do koncernu Polskapresse spadek o 15%). Wejściu na rynek dziennika bulwarowego Fakt towarzyszy szeroko zakrojona kampania promocyjna. Dziennik sprzedawany jest po bardzo niskiej cenie (1 zł) i od początku prowadzi na swoich łamach liczne konkursy z nagrodami dla czytelników. Nagrody są bardzo atrakcyjne codziennie można wygrać 30 tys. zł, a co tydzień samochód. Takie działania promocyjne podnoszą poziom sprzedaży egzemplarzowej. Nie sposób dziś prognozować na jakim poziomie ustabilizuje się sprzedaż egzemplarzowa bulwarówki Fakt po zakończeniu promocji dla czytelników i jak na ten wynik wpłynie ewentualna podwyżka ceny egzemplarza. W 2003 r. spadła średnia sprzedaż na wydanie czasopism kolorowych od lat obecnych na rynku. W okresie styczeń-grudzień 2003 r. średnia sprzedaż na wydanie 105 tytułów, które nie zmieniły nazwy, wydawcy ani częstotliwości (monitorowanych w ZKDP), spadła o 6,9% w porównaniu z 2002 r. Działo się tak ze względu na pojawienie się nowych wysokonakładowych tytułów (Glamour, Dobre Rady, Bella). Magazyny również walczyły o czytelników dołączając coraz atrakcyjniejsze i droższe dodatki (w szczególności filmy na DVD) Otoczenie konkurencyjne Jak wynika z danych przedstawionych w pkt. 1.3 powyżej, pierwszym skutkiem rynkowym pojawienia się bulwarówki Fakt był dotkliwy spadek sprzedaży egzemplarzowej dzienników lokalnych. Jednocześnie pojawienie się tabloidu spowodowało zwiększenie rynku sprzedaży egzemplarzowej dzienników. Nie wiadomo, czy trend ten się utrzyma, zważywszy, iż w okresie listopada i grudnia 2003 r. większość dzienników przeprowadzała intensywne działania marketingowe i promocyjne. Warto zauważyć, że po wejściu na rynek nowego dziennika cenę obniżyło jedynie kilka dzienników lokalnych: Życie Warszawy, Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni. Pierwsze badania czytelnictwa w listopadzie i grudniu 2003 r. wskazują na to, że Fakt nie jest skierowany do aktywnego i wykształconego czytelnika Gazety Wyborczej. Według badań czytelniczych przeprowadzonych w grudniu 2003 r. zasięg czytelniczy Faktu sięga 14%. Zasięg w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców wynosi 18% (32% dla Gazety), wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym 15,5% (30,7% dla Gazety), a wśród osób z dochodem osobistym powyżej zł 17,4% (35,9% dla Gazety). Fakt jest typową bulwarówką, a jego profil czytelniczy konkuruje bezpośrednio z Super Expressem (źródło: badanie PBC General, realizowane przez SMG/KRC A MILLWARD BROWN COMPANY, wskaźnik CCS czytelnictwo cyklu sezonowego). Axel Springer zakłada, że w 2004 r. Fakt zdobędzie udział w rynku dzienników analogiczny do udziału Super Expressu. Według szacunków Agory oznaczałoby to planowanie wpływów reklamowych w br. rzędu mln zł. Zdaniem Zarządu za wcześnie prognozować czy i w jakim zakresie Fakt będzie konkurował z Gazetą na rynku reklamowym. 37

4 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] Wygląda na to, że na stabilnym dotąd rynku dzienników zachodzą istotne zmiany. Fakt w pierwszych dwóch miesiącach zdobył pokaźną rzeszę czytelników. Badania czytelnictwa za listopad i grudzień 2003 r. sugerują, iż tabloid ten nieznacznie poszerzył rynek czytelniczy dzienników w Polsce. Nie sposób wyrokować czy jest to zmiana trwała. W związku z tym za wcześnie prognozować jak w dłuższej perspektywie będzie wyglądał układ sił na rynku dzienników. 2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 2.1. Nowe przedsięwzięcia Wpływ nowych przedsięwzięć na wyniki finansowe Grupy w 2003 r. (objęcie konsolidacją spółek radiowych, AMS oraz Czasopism oraz przychody i koszty pionu radio w strukturach Agory SA) przedstawiał się następująco: wzrost przychodów o 196,2 mln zł, spadek wyniku operacyjnego o 24,0 mln zł (w tym 6,9 mln zł to amortyzacja wartości firmy oraz praw do wydawania tytułów czasopism), spadek wyniku netto o 44,5 mln zł (kwota ta zawiera odpis wartości firmy 12,9 mln zł oraz koszty związane z kredytem bankowym na zakup AMS S.A.). Amortyzacja wartości firmy z konsolidacji zawiera dodatkowy odpis w wysokości 1,3 mln zł będący konsekwencją trwałej utraty wartości spółki radiowej. AMS i Czasopisma osiągnęły założone cele operacyjne. Przychody Czasopism zwiększyły się w 2003 r. o 16,4% (dane za 2002 r. uwzględniają także szacunkowe przychody segmentu Czasopism i czterech tytułów motocyklowych przed ich nabyciem przez Agorę oraz przychody City Magazine Sp. z o.o.). Dzięki głębokiej restrukturyzacji i obniżeniu kosztów operacyjnych o 14,7% AMS osiągnął dodatni wynik na poziomie EBITDA. Ze względu na bardzo słaby rynek reklamy w segmencie radiostacji lokalnych, które traciły wpływy kosztem stacji ogólnopolskich, cele operacyjne grupy radiowej Agory nie zostały osiągnięte. Reagując na sygnały rynkowe w 2003 r. Zarząd przeprowadził w grupie radiowej działania restrukturyzacyjne. 3. PERSPEKTYWY NA 2004 R Rynek reklamy Struktura wzrostu gospodarczego opartego głównie na wzroście eksportu, nowa konkurencja na rynku dzienników, a także wciąż niejasna strategia TVP dotycząca polityki rabatowej nie dają klarownej wizji rozwoju rynku reklamy w Polsce w 2004 r. Wzrost wydatków na reklamę w czwartym kwartale 2003 r. pozwala przewidywać powolną zmianę tendencji. Nie potwierdzają tego jednak jeszcze jednoznacznie sygnały napływające od reklamodawców, zwłaszcza jeśli chodzi o segment prasy codziennej, który najdotkliwiej odczuł recesję. Agora bardzo wstępnie szacuje, że wydatki na reklamę w 2004 r. będą o około 4% wyższe niż w 2003 r. W segmencie telewizji wzrosną o około 4%, w radiu o 8%, a w reklamie zewnętrznej o 6%. Na reklamę w segmencie prasowym ogłoszeniodawcy wydadzą niemal 4% więcej niż przed rokiem. Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku gazet, trudniej szacować wydatki na reklamę w dziennikach. Spółka szacuje, że w najlepszym wypadku wzrosną one o 1-2%. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na brak jednoznacznych sygnałów od reklamodawców, szacunki Spółki dotyczące rynku reklamy w 2004 r. mogą być obarczone błędem. Według szacunków Zarządu całkowite przychody Grupy odnotują w 2004 r. jednocyfrowy wzrost. Poziom przychodów reklamowych Gazety Wyborczej zależy od rozwoju sytuacji na rynku dzienników. Zarząd będzie na bieżąco informował akcjonariuszy o tych zmianach i ich wpływie na wyniki Gazety. 38

5 3.2. Konkurencja Podczas trzyletniej recesji na rynku reklamy zaostrzyła się konkurencja na rynku mediów. Telewizja publiczna wspomagana przychodami z abonamentu wykorzystywała swoją mocną pozycję na rynku reklamy oferując reklamodawcom bardzo wysokie rabaty. Na wojnie rabatowej ucierpiały nie tylko telewizje komercyjne, ale także dzienniki. Reklama w telewizji stała się bowiem tak tania, że zaczęła przyciągać mniejszych reklamodawców z branż typowych dla prasy, np. budownictwa czy sieci handlowych. W dniu 24 grudnia 2003 r., Agora SA, Polsat SA i TVN Sp. z o.o. złożyły wspólnie wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania antymonopolowego i stwierdzenie stosowania przez TVP praktyk ograniczających konkurencję. Media wnioskujące domagają się nakazania przez UOKiK zaniechania praktyk monopolistycznych oraz nałożenie na TVP kary pieniężnej za ich stosowanie. Zmienił się również rynek dzienników, który jest najbardziej istotnym rynkiem dla Grupy Agora. Pojawił się nowy ogólnopolski tabloid Fakt, reaktywowano dziennik Życie. W opinii Zarządu Agory utrzymanie pozycji Gazety Wyborczej na rynku dzienników w Polsce jest priorytetowym zadaniem na 2004 r. Niektóre projekty rynkowe zostały już wdrożone w 2003 r., w tym: kampania wizerunkowa Gazety, zmiana jej szaty graficznej oraz nowy dodatek dla mężczyzn Wysokie Obroty. 22 października 2003 r. Spółka wprowadziła na rynek zmieniony warszawski bezpłatny dziennik Metro. Łączne koszty tych projektów wydawniczych wyniosły w 2003 r. prawie 36 mln zł. W 2004 r. Spółka planuje kontynuację aktywnej promocji Gazety Restrukturyzacja W ciągu ostatnich lat Agora zwiększyła skalę działalności i stała się spółką multimedialną. Dlatego dostosowanie funkcjonowania do nowej formy działania Spółki jest dla niej priorytetowe, zwłaszcza na tak dynamicznie zmieniającym się rynku mediów i przy tak niepewnych prognozach dotyczących rozwoju rynku reklamy. Z tego powodu Zarząd postanowił kontynuować rozpoczęte już w 2001 r. działania restrukturyzacyjne, które polegają na bardzo głębokim przeglądzie działalności operacyjnej Spółki w celu jej uproszczenia i uelastycznienia, a tym samym zapewnienia większej skuteczności działania firmy na rynku. Zmiany to głównie centralizacja funkcji, które służą całej firmie, np. finanse i zarządzanie kadrami, optymalizacja kosztów materiałowych, czy renegocjacja umów z kontrahentami. Elementem redukcji kosztów operacyjnych jest również dostosowanie poziomu zatrudnienia do nowego kształtu i sposobu działania firmy. W związku z tym, Agora planuje zwolnić w pierwszym półroczu 2004 r. około 500 osób. Dla odchodzących przygotowano szeroki pakiet działań osłonowych. Restrukturyzacja w Agorze została zaplanowana na cały 2004 r. Spółka będzie na bieżąco informowała akcjonariuszy o realizacji i efektach działań restrukturyzacyjnych. Według szacunków Agory pierwsza faza działań restrukturyzacyjnych przyniesie począwszy od 2005 r. oszczędności rzędu 25 mln zł. W związku z restrukturyzacją Spółka zawiązała w pierwszym kwartale 2004 r. rezerwę w wysokości około 7 mln zł, która będzie sukcesywnie rozwiązywana w ciągu roku Nowe przedsięwzięcia W 2004 r. Zarząd planuje, że wszystkie nowe przedsięwzięcia (bez nowych projektów) będą miały pozytywny wpływ na dynamikę przychodów i poziom EBITDA Grupy. Według planów operacyjnych na 2004 r. zarówno Czasopisma (bez nowego projektu Avanti), jak i spółka reklamy zewnętrznej zwiększą przychody o ponad 10%. W 2003 r. Zarząd wdrożył odpowiednie działania zmierzające do poprawy rentowności grupy radiowej w 2004 r. W wyniku tych działań istniejąca grupa radiowa powinna osiągnąć break even na poziomie EBITDA w 2004 r. Szacuje się, że odpisy amortyzacyjne związane z nabyciem nowych przedsięwzięć (amortyzacja wartości firmy i nabytych praw do tytułów czasopism) wyniosą w 2004 r. około 20 mln zł. 39

6 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] 3.5. Ryzyko kursowe Materiały produkcyjne (głównie papier kupowany przez Agorę) oraz usługa poligraficzna świadczona przez drukarnie zewnętrzne to pozycje kosztowe narażone na ryzyko kursowe. W celu obniżenia ryzyka kursowego Spółka zwiększyła udział papieru gazetowego kupowanego w Polsce do 20% Koszty finansowe związane z kredytem W kwietniu 2002 r. ze względu na planowane działania rozwojowe Agora podpisała umowę kredytową na kredyt konsorcjalny w wysokości 500 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2003 r. spółka wykorzystała z dostępnej linii kredytowej 139,5 mln zł. Koszty finansowe związane z realizacją umowy kredytowej w 2003 r. wyniosły 9,4 mln zł. W dniu 30 grudnia 2003 r. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zakładającej wydłużenie o rok terminu wykorzystania linii kredytowej. Przesunięciu uległ również termin spłaty kredytu Otoczenie regulacyjne Ustawa o radiofonii i telewizji W dniu 2 kwietnia 2004 roku Sejm, uwzględniając niektóre poprawki Senatu przyjął małą nowelizację dostosowującą przepisy ustawy o radiofonii i telewizji do standardów unijnych obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. Przyjęta ustawa nie zawiera zmian, które mogą istotnie wpłynąć na działalność Agory. Prace nad dużym projektem nowelizacji ustawy nadal trwają, a harmonogram ich zakończenia nie jest znany. Projekt ten nie został jeszcze złożony w Sejmie Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) Nowa ustawa o VAT, która wejdzie w życie z dniem 1 maja 2004 r. zawiera zmiany, które według wydawców mogą wpłynąć na rozwój rynku prasy i książki w Polsce. Zmiany dotyczą m.in. podwyższenia stawki podatkowej na druk gazet z 0% na 22% oraz nałożenia 22% stawki VAT na ogłoszenia drobne. W projekcie ustawy najbardziej kontrowersyjny przepis nakładał obowiązek odprowadzania 22% VAT-u od przychodów ze sprzedaży tytułów prasowych, których znaczna część powierzchni to reklama. Definicja słowa znaczna została doprecyzowana przez parlament jako 67% powierzchni. Choć jest to krok w dobrym kierunku nadal nie jest jasne, jaką metodologię liczenia zastosują urzędy skarbowe i jak będą sprawdzać czy próg został przekroczony Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych W styczniu 2004 r. do Sejmu wpłynął nowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projekt ten zawiera przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. W pracach Komisji Europejskiej Sejmu zdecydowano, że nowelizacja nie będzie zawierać przepisów porządkujących działalność organizacji zbiorowego zarządzania. Ponadto, projekt ten, wychodząc ponad wymogi Dyrektywy 2001/29/WE z 22 maja 1991 r. zakłada poddanie publikowania jakichkolwiek treści w internecie pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, co będzie oznaczać konieczność uiszczania opłat na rzecz takich organizacji za treści publikowane w internecie. Zatem uchwalenie nowelizacji w jej obecnym kształcie może prowadzić do zwiększenia kosztów Agory szczególnie w działalności internetowej i radiowej. Powyższy projekt Sejm uchwalił w dniu 1 kwietnia 2004 roku, przyjmując niektóre poprawki Senatu. Obecnie uchwalona ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. 40

7 II. WYNIKI FINANSOWE 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY AGORA Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Agora za 2003 r. obejmuje konsolidację Agory SA, Agory Poligrafii Sp. z o.o., grupy Art Marketing Syndicate S.A. (grupa AMS), oraz 24 spółek zależnych i stowarzyszonych działających w branży radiowej. Spółki konsolidowane metodą pełną Udział Agory w kapitale na Agora SA - 2 KKK FM S.A. 84,18% 3 Elita Sp. z o.o. 99,75% 4 Radio Trefl Sp. z o.o. 99,96% 5 IM 40 Sp. z o.o. 72,01% 6 LRR Sp. z o.o. 100,00% 7 O LE Sp. z o.o. 100,00% 8 Karolina Sp. z o.o. 100,00% 9 CITY Radio Sp. z o.o. 100,00% 10 BARYS Sp. z o.o. 89,78% 11 Radio na Fali Sp. z o.o. 100,00% 12 Agora Poligrafia Sp. z o.o. 100,00% 13 ROM Sp. z o.o. 100,00% 14 (1) Twoje Radio Sp. z o.o. 100,00% 15 Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o. o. 100,00% 16 Radio Pomoże Sp. z o.o. 100,00% 17 (2) Grupa Art Marketing Syndicate S.A. 99,83% 18 Wibor Sp. z o.o. 100,00% Spółki wyceniane metodą praw własności Udział Agory w kapitale na Inforadio Sp. z o.o. 41,61% 20 Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o. 42,00% 21 BOR Sp. z o. o. 48,16% 22 Radio Mazowsze Sp. z o.o. 23,95% 23 Radio Wanda Sp. z o.o. 27,00% 24 Multimedia Plus Sp. z o.o. 24,00% 25 Radio Klakson Sp. z o. o. 49,00% 26 Bis Media Sp. z o.o. 49,00% 27 Regionalne Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. 49,00% (1) w tym 77% pośrednio poprzez Agencję Reklamową Jowisz Sp. z o.o.; (2) grupa AMS: Art Marketing Syndicate S.A., Adpol Sp. z o.o., Akcent Media Sp. z o.o.; Pozostałe spółki, w których Agora SA posiada udziały, nie są konsolidowane, ponieważ nie spełniają warunku istotności określonego w zasadach rachunkowości. Od drugiego kwartału 2002 r. na wynik Grupy Agora mają wpływ Czasopisma (nabycie przedsiębiorstwa Prószyński Czasopisma Sp. z o.o. w kwietniu 2002 r.). Od czwartego kwartału 2002 r. AMS jest konsolidowany w sprawozdaniach finansowych Grupy Agora metodą pełną (w trzecim kwartale 2002 r. był konsolidowany metodą praw własności). Dla celów porównywalności w dalszej części niniejszego komentarza (część II pkt. 3) prezentujemy główne pozycje rachunku zysków i strat Grupy Agora bez uwzględnienia Czasopism oraz bez wpływu konsolidacji grupy AMS i spółek działających w branży radiowej. Ponadto w części III ( Wyniki Operacyjne główne gałęzie działalności Grupy Agora ) niniejszego komentarza pokazano wpływ objęcia konsolidacją spółek działających w branży radiowej i grupy AMS na główne pozycje rachunku zysków i strat Grupy Agora oraz omówiono szczegółowo następujące działalności Grupy: prasa (Gazeta Wyborcza, prasa bezpłatna oraz Czasopisma), reklama zewnętrzna (grupa AMS), radio, internet. 41

8 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA w mln zł % zmiany 2003 do 2002 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 853,5 785,3 8,7% Zysk (strata) na sprzedaży 20,9 80,7 (74,1%) Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3,6) 17,3 (6,3) 74,4 (42,9%) (76,7%) Wynik na działalności finansowej (9,7) 9,3 Zysk (strata) na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych 0,3 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7,9 83,7 (90,6%) Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych (12,9) (5,3) 143,4% Zysk (strata) brutto (5,0) 78,4 Podatek dochodowy 9,6 (22,8) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności oraz zyski (straty) mniejszości (2,5) (3,2) (21,9%) Zysk (strata) netto 2,1 52,4 (96,0%) EPS zysk (strata) na 1 akcję zwykłą w zł za okres 0,04 0,92 (96,0%) EBIT Marża EBIT (EBIT/Przychody) 17,3 2,0% 76,8 9,8% (77,5%) (7,8pkt.%) EBITDA Marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 139,1 16,3% 187,6 23,9% (25,9%) (7,6pkt.%) 2.1. Produkty i usługi oraz przychody i koszty operacyjne Grupy Podstawowe produkty i usługi oraz przychody i koszty operacyjne Grupy zostały zaprezentowane w części III niniejszego komentarza ( Wyniki Operacyjne główne gałęzie działalności Grupy Agora ). Dodatkowo dla celów porównywalności w części II pkt. 3 niniejszego komentarza omówiono koszty operacyjne Grupy Agora bez uwzględnienia Czasopism oraz bez wpływu konsolidacji grupy AMS i spółek działających w branży radiowej Przychody i rynki zbytu Grupy Przychody i rynki zbytu Grupy zostały omówione w części III niniejszego komentarza ( Wyniki Operacyjne główne gałęzie działalności Grupy Agora ). 99,9% przychodów ogółem Grupy pochodzi ze sprzedaży na rynku krajowym. Sprzedaż na rynkach zagranicznych realizowana jest głównie poprzez sprzedaż wydawnictw (prenumerata zagraniczna). Zmiana struktury przychodów Grupy Agora (w stosunku do 2002 r.) spowodowana jest rozszerzeniem działalności prasowej o Czasopisma oraz objęciem konsolidacją spółek radiowych i grupy AMS. 42

9 w mln zł 2003 Udział w przychodach Grupy 2002 Udział w przychodach Grupy % zmiany 2003 do 2002 zmiana udziału (pkt.%) 2003 do 2002 A. Sprzedaż wydawnictw 226,4 26,5% 202,4 25,8% 11,9% 0,7 pkt.% w tym m.in.: Gazeta Wyborcza Czasopisma 179,4 46,8 21,0% 5,5% 175,1 26,1 22,3% 3,3% 2,5% 79,3% (1,3 pkt.%) 2,2 pkt.% B. Sprzedaż reklam 595,9 69,8% 551,3 70,2% 8,1% (0,4) pkt.% w tym m.in.: Gazeta Wyborcza Czasopisma Reklama zewnętrzna(2) Reklama radiowa (3) 415,1 31,5 101,3 27,4 48,6% 3,7% 11,9% 3,2% 461,4 19,6 26,2 31,4 58,8% 2,5% 3,3% 4,0% (10,0%) 60,7% 286,6% (12,7%) (10,2 pkt.%) 1,2 pkt.% 8,6 pkt.% (0,8 pkt.%) C. Sprzedaż pozostała 53,4 6,3% 38,0 4,8% 40,5% 1,5 pkt.% w tym: sprzedaż usług poligraficznych (4) 30,0 3,5% 15,6 2,0% 92,7% 1,5 pkt.% D. Sprzedaż wewnętrzna w ramach Grupy (wyłączana w konsolidacji) (22,2) (2,6%) (6,4) (0,8%) 246,9% (1,8 pkt.%) Razem przychody ze sprzedaży Grupy 853,5 100,00% 785,3 100,00% 8,7% 0,0 pkt. (1) sprzedaż ogłoszeń i insertów (2) sprzedaż reklamy zewnętrznej skonsolidowanej grupy AMS; podane kwoty nie zawierają przychodów z promocji innych segmentów Grupy Agora na nośnikach AMS jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji na powierzchni nie sprzedanej klientom zewnętrznym (3) sprzedaż reklam spółek działających w branży radiowej konsolidowanych metodą pełną (4) sprzedaż usług poligrafi cznych świadczonych przez drukarnie Agory dla klientów zewnętrznych Objaśnienia do danych zawartych w powyższej tabeli: Pozycje A. i B. w tabeli nie są skorygowane o sprzedaż wewnętrzną w ramach Grupy Agora. W pozycji C. tabeli (dla przejrzystości struktury sprzedaży Grupy) wyeliminowano tylko sprzedaż wewnętrzną w ramach Grupy pomiędzy Agorą SA i Agorą Poligrafią Sp. z o.o. (główne przychody Agory Poligrafii Sp. z o.o. to sprzedaż usług poligraficznych dla Agory SA na maszynach drukarskich dzierżawionych od Agory SA). Pozostała sprzedaż wewnętrzna w ramach Grupy Agora (wyłączana w konsolidacji) została podana w tabeli w pozycji D. (łączna sprzedaż wewnętrzna w ramach Grupy pomniejszona o sprzedaż wewnętrzną pomiędzy Agorą SA a Agorą Poligrafią Sp. z o.o.) Podstawowe produkty i usługi Grupy Podstawowe produkty i usługi Grupy zostały zaprezentowane przy szczegółowym omawianiu poszczególnych segmentów działalności w części III ( Wyniki Operacyjne główne gałęzie działalności Grupy Agora ). 43

10 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] 2.4. Rynki zbytu Grupy Grupa nie jest uzależniona od jednego odbiorcy. Największym odbiorcą towarów Grupy (pod względem wielkości transakcji) jest spółka Ruch SA kolporter prasy (spółka nie jest powiązana z Agorą SA). Udział wartości transakcji z tym odbiorcą w przychodach ze sprzedaży ogółem przekroczył w 2003 r. 10% i wyniósł około 11,4% Rynki zaopatrzenia Grupy Grupa nie jest uzależniona od jednego dostawcy. Istotnymi pozycjami w kosztach są koszty papieru i usług druku. Papier do druku jest importowany z kilku krajów europejskich i od kilku dostawców. Wartość transakcji netto z żadnym dostawcą nie przekroczyła w 2003 r. 10% przychodów ogółem Grupy Pozostałe przychody i koszty operacyjne Saldo pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych wyniosło w 2003 r. minus 3,6 mln zł. W 2003 r. zawiązanie/rozwiązanie rezerw na należności i koszty odpisów należności pomniejszyło wynik Grupy na pozostałej działalności operacyjnej o 2,4 mln zł. Saldo zawiera także 1,2 mln zł amortyzacji wartości firmy (powstałej w wyniku przejęcia Czasopism oraz City Magazine Sp. z o.o.). Pozostałe przychody operacyjne to m.in. odpisy dofinansowania środków trwałych z funduszy ZFRON i PFRON (2,6 mln zł), zaniechany podatek VAT wobec ZPCHR (2,4 mln zł) Przychody i koszty finansowe Na saldo przychodów i kosztów finansowych składają się głównie: koszty i przychody odsetkowe, wynik na sprzedaży papierów wartościowych oraz różnice kursowe. Wynik z krótkoterminowych inwestycji finansowych (papiery wartościowe, depozyty bankowe) w 2003 r. wyniósł 3,6 mln zł. Koszty finansowe (w tym odsetki) związane z otrzymanymi kredytami bankowymi wyniosły 10,1 mln zł. Zawiązano rezerwy na inwestycje w spółkach stowarzyszonych w wysokości 3,6 mln zł (z tego 3,2 mln zł to efekt zwiększenia rezerwy na pożyczkę udzieloną spółce Inforadio Sp. z o.o. i zmniejszenia rezerw na zobowiązania warunkowe wynikające z udzielonego poręczenia dla spółki Inforadio Sp. z o.o. ) Odroczony podatek dochodowy W związku z obniżeniem stawek podatku dochodowego od osób prawnych do 19% od 1 stycznia 2004 r., uwzględniono wpływ tych zmian w kalkulacji rezerwy na podatek odroczony Grupy. Przy zastosowaniu ubiegłorocznej stawki podatku dochodowego 27% wynik netto Grupy za rok byłby niższy o 11,7 mln zł, a rezerwa na podatek odroczony odpowiednio wyższa o tę kwotę. 44

11 3. GŁÓWNE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA BEZ UWZGLĘDNIENIA CZASOPISM ORAZ BEZ WPŁYWU KONSOLIDACJI GRUPY AMS I SPÓŁEK RADIOWYCH w mln zł % zmiany 2003 do 2002 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 665,3 683,5 (2,7%) Razem koszty operacyjne bez amortyzacji w tym: zużycie materiałów i energii wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników pozostałe koszty operacyjne (1) (518,3) (151,4) (181,3) (185,6) (499,6) (163,9) (184,0) (151,7) 3,7% (7,6%) (1,4%) 22,3% Amortyzacja (96,1) (100,4) (4,3%) Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45,7 78,9 (42,1%) Zysk (strata) brutto 25,6 91,8 (72,1%) Zysk (strata) netto 29,4 71,3 (58,8%) EPS zysk (strata) na 1 akcję zwykłą w zł 0,52 1,26 (58,8%) EBIT Marża EBIT (EBIT/Przychody) 45,7 6,9% 80,0 11,7% (42,9%) (4,8pkt.%) EBITDA Marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 141,8 21,3% 180,4 26,4% (21,4%) (5,1pkt.%) Zatrudnienie etatowe na koniec okresu (etaty) (0,3%) (1) podane kwoty nie zawierają kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami Grupy Agora jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji na powierzchni nie sprzedanej klientom zewnętrznym 3.1. Zużycie materiałów i energii W 2003 r. udział kosztów papieru kupowanego i zużytego przez Agorę do produkcji Gazety Wyborczej w tej kategorii kosztów wyniósł 65,0% (spadek o 7,6pkt.% w porównaniu do 2002 r.). Łączne koszty papieru i usług poligraficznych do produkcji Gazety Wyborczej zostały opisane w dalszej części niniejszego komentarza (część IIIA pkt. 2.2) Koszt wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Średnie zatrudnienie etatowe w 2003 r. było o 1,9% niższe niż w 2002 r. Koszt wynagrodzeń (bez narzutów) w omawianym okresie wyniósł 151,6 mln zł (spadł o 1,6% w porównaniu z 2002 r.) Koszt amortyzacji Przyczyną spadku kosztu amortyzacji jest zakończenie w kwietniu 2003 r. dwuletniego okresu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w działalności internetowej Pozostałe koszty operacyjne Istotne pozycje w tej kategorii kosztów to: reklama i reprezentacja (62,8 mln zł), usługi poligraficzne świadczone przez drukarnie zewnętrzne dla Gazety Wyborczej (37,6 mln zł), usługi łączności (9,4 mln zł), usługi komputerowe (8,4 mln zł), transport prasy (7,3 mln zł), czynsze (6,2 mln zł), usługi prawne (5,7 mln zł). Na wzrost tej kategorii kosztów w 2003 r. składa się głównie: wzrost o 27,7 mln zł kosztów reklamy; wzrost o 19,6 mln zł usług poligraficznych świadczonych przez drukarnie zewnętrzne dla Gazety Wyborczej (przyczyna wzrostu została wyjaśniona w dalszej części niniejszego komentarza (część IIIA pkt. 2.2). 45

12 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] 4. BILANS GRUPY AGORA w mln zł % zmiany do r. RAZEM AKTYWA 1.362, ,8 (4,9%) Aktywa trwałe udział w sumie bilansowej Aktywa obrotowe udział w sumie bilansowej 1.119,0 82,1% 243,3 17,9% 1.207,3 84,3% 224,5 15,7% (7,3%) (2,2 pkt.%) 8,4% 2,2 pkt.% RAZEM PASYWA 1.362, ,8 (4,9%) Kapitał własny udział w sumie bilansowej Kapitały mniejszości udział w sumie bilansowej Rezerwy na zobowiązania udział w sumie bilansowej Inne zobowiązania udział w sumie bilansowej 1.065,3 78,2% 1,3 0,1% 38,5 2,8% 257,2 18,9% 1.063,1 74,2% 1,5 0,1% 55,6 3,9% 311,6 21,8% 0,2% 4,0 pkt.% (13,3%) 0,0 pkt.% (30,8%) (1,1 pkt.%) (17,5%) (2,9 pkt.%) 4.1. Aktywa trwałe Spadek wartości aktywów trwałych wynika głównie ze zmniejszenia salda rzeczowych aktywów trwałych o 83,4 mln zł spowodowanego ich amortyzacją. Na dzień 31 grudnia 2003 r. wartość księgowa netto nabytych tytułów prasowych w wyniku przejęcia w kwietniu 2002 r. przedsiębiorstwa Prószyński i S-ka Czasopisma Sp. z o.o. oraz nabytego w październiku 2002 r. przez Agorę SA prawa do wydawania 4 tytułów motocyklowych wyniosła łącznie 77,9 mln zł. Wartość netto firmy powstała w wyniku nabycia czasopism wyniosła na dzień 31 grudnia 2003 r. 2,7 mln zł (dziesięcioletni okres amortyzacji do 2012 r.). Wartość firmy netto powstała w wyniku konsolidacji grupy AMS na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosła 146,8 mln zł (dwudziestoletni okres amortyzacji do 2022 r.). Wartość firmy netto jednostek podporządkowanych (powstała w wyniku konsolidacji spółek zależnych i stowarzyszonych działających w branży radiowej) na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosła 30,1 mln zł (dziesięcioletni okres amortyzacji do 2013 r.). Wartość netto firmy powstała z przyłączenia 31 października 2002 r. spółki City Magazine Sp. z o.o. do Agory SA na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosła 2,1 mln zł (dziesięcioletni okres amortyzacji do 2012 r.) Aktywa obrotowe Suma aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2003 r. wzrosła o 18,8 mln zł w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. Stan gotówki i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu na dzień 31 grudnia 2003 r. wzrósł o 41,0 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. i wyniósł 90,5 mln zł. Jednocześnie należności krótkoterminowe zmniejszyły się o 23,8 mln zł. Saldo aktywa z tytułu wyceny wbudowanych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosło 7,0 mln zł Rezerwy na zobowiązania Na dzień 31 grudnia 2003 r. w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2002 r. stan rezerw zmalał o 17,1 mln zł. Spadek salda pozostałych rezerw wynika ze zmniejszenia rezerw na gwarancje i poręczenia spłaty zobowiązań spółki stowarzyszonej Inforadio Sp. z o.o. (4,1 mln zł) oraz spółek zależnych od AMS S.A. (2,4 mln zł). 46

13 W dniu 14 października 2003 r. Sejm uchwalił stawkę podatku od osób prawnych w wysokości 19% począwszy od 1 stycznia 2004 r. i zmiana ta stała się obowiązującym prawem. W związku z powyższym, w czwartym kwartale 2003 r. Grupa zmniejszyła rezerwę na podatek odroczony o kwotę 11,7 mln zł Inne zobowiązania Na dzień 31 grudnia 2003 r. w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2002 r. inne zobowiązania spadły o 54,4 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe spadły o 0,6 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe spadły o 55,3 mln zł, rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 1,5 mln zł. Do końca 2003 r. Agora SA wykorzystała 139,5 mln zł z dostępnej linii kredytowej na nabycie i dofinansowanie AMS S.A. W dniu 30 grudnia 2003 r. Agora SA podpisała aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego okres wykorzystania kredytu został wydłużony o rok. W związku z tym całość zobowiązań z tytułu kredytu została zakwalifikowana na dzień 31 grudnia 2003 r. jako zobowiązanie długoterminowe. 5. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY AGORA w mln zł % zmiany 2003 do 2002 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 134,4 (58,8) (36,1) 187,5 (356,7) 80,8 (28,3%) (83,5%) - Razem przepływy pieniężne netto 39,5 (88,4) - Środki pieniężne na koniec okresu 90,5 49,5 82,8% Na koniec grudnia 2003 r. Grupa dysponowała wolnymi środkami w wysokości 90,5 mln zł w gotówce (kasa, rachunki bankowe, krótkoterminowe aktywa pieniężne). Biorąc pod uwagę posiadane środki własne oraz dostępną linię kredytową (500 mln zł, z której wykorzystano 139,5 mln zł) Grupa Agora nie przewiduje wystąpienia problemów z płynnością finansową w związku z realizacją planów inwestycyjnych Działalność operacyjna Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 2003 r. zawierają m.in. płatności od byłych większościowych akcjonariuszy AMS S.A. wynikające z umowy pomiędzy tymi akcjonariuszami a Agorą SA z tytułu sprzedaży wierzytelności przez AMS na rzecz BB Investment wynoszące 8,1 mln zł oraz wpływy AMS wynoszące netto 6,9 mln zł z tytułu sprzedaży usług reklamowych na rzecz BB Investment wynikające z powyższej umowy. Ponadto w 2003 r. Grupa AMS S.A. spłaciła ponad 11,2 mln zł krótkoterminowych zobowiązań handlowych (o tę kwotę zmniejszyło się saldo tych zobowiązań w porównaniu z 2002 r.) Działalność inwestycyjna Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w omawianym okresie uwzględniają m.in. wydatki i zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 44,1 mln zł, wydatek na zakup weksli spółki Aktis Media Sp. z o.o. przez AMS w wysokości 1,5 mln zl oraz wydatki netto na nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1,4 mln zł. Wpływy z działalności inwestycyjnej zawierają kwotę 10 mln zł będącą płatnością dokonaną na rzecz AMS S.A. przez byłych większościowych akcjonariuszy AMS S.A. wynikającą z umowy pomiędzy tymi akcjonariuszami a Agorą SA i dotyczącą uzupełnienia wartości aktywów o stratę na inwestycji w IDM Serwis Sp. z o.o. 47

14 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] 5.3. Działalność finansowa Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 2003 r. zawierają następujące wydatki: - wypłaconą przez spółkę zależną IM 40 Sp. z o.o. dywidendę dla udziałowców mniejszościowych w kwocie 1,0 mln zł; - odsetki zapłacone od kredytów bankowych i dyskonto bonów dłużnych w wysokości 9,5 mln zł; - wykup bonów dłużnych przez AMS S.A. na który wydatkowano 9,0 mln zł; - spłatę kapitału kredytów bankowych w wysokości 15,9 mln zł (w tym Grupa AMS S.A. spłaciła 15,8 mln zł). III. WYNIKI OPERACYJNE - GŁÓWNE GAŁĘZIE DZIAŁALNOŚCI GRUPY AGORA III.A. PRASA 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PRASOWEJ Od drugiego kwartału 2002 r. Agora SA poszerzyła swoją działalność o Czasopisma (wyniki Czasopism prezentujemy w dalszej części niniejszego komentarza). Dla celów porównywalności poniżej prezentujemy wyniki działalności prasowej bez uwzględnienia Czasopism. Wyniki Działalności Prasowej bez Czasopism w mln zł % zmiany 2003 do 2002 Łączne przychody 649,2 675,1 (3,8%) Przychody ze sprzedaży wydawnictw w tym Gazeta Wyborcza Przychody ze sprzedaży reklam w tym Gazeta Wyborcza (inserty i ogłoszenia) Pozostałe przychody w tym sprzedaż usług poligraficznych 179,6 179,4 423,4 415,1 46,2 30,0 176,2 175,1 468,4 461,4 30,5 15,6 1,9% 2,5% (9,6%) (10,0%) 52,0% 92,7% Razem koszty operacyjne (567,4) (544,7) 4,2% Zużycie materiałów i energii w tym papier do produkcji Gazety Wyborczej (kupowany przez Agorę) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym wynagrodzenia (151,2) (98,4) (171,5) (143,5) (162,6) (119,0) (172,3) (144,5) (7,0%) (17,3%) (0,5%) (0,7%) Amortyzacja (73,6) (76,3) (3,6%) Pozostałe operacyjne w tym promocja (1) w tym usługi poligraficzne w drukarniach zewnętrznych Gazety Wyborczej (171,1) (60,5) (37,6) (133,5) (31,3) (18,0) 28,3% 93,6% 108,8% Razem koszty operacyjne BEZ AMORTYZACJI (493,8) (468,4) 5,4% Zatrudnienie etatowe na koniec okresu (etaty) ,04% EBIT marża EBIT 76,6 11,8% 127,0 18,8% (39,7%) (7,0 pkt.%) EBITDA marża EBITDA 150,2 23,1% 203,3 30,1% (26,1%) (7,0 pkt.%) (1) podane kwoty nie zawierają kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami Grupy Agora jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji na powierzchni nie sprzedanej klientom zewnętrznym 48

15 2. GAZETA WYBORCZA Przychody Gazety Wyborczej (sprzedaż prasy, ogłoszeń i insertów) stanowiły w 2003 r. niemal 70% przychodów Grupy Przychody Sprzedaż prasy Średnie dzienne rozpowszechnianie ogółem Gazety Wyborczej w 2003 r. wyniosło 421 tys. egzemplarzy i było o 0,8% niższe w porównaniu do 2002 r. (w pierwszych trzech kwartałach 2003 r. spadki odpowiednio o 2,5%, 3,5% i 1,8%, w czwartym kwartale 2003 r. wzrost o 4,7%). Dbając o potrzeby czytelników i wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się rynku Gazeta Wyborcza wprowadziła w czwartym kwartale 2003 r. następujące zmiany: (1) od początku października dotychczasowy dodatek Gazeta Auto-Moto został zastąpiony całkowicie nowym magazynem dla mężczyzn pod nazwą Wysokie Obroty; (2) w listopadzie Gazeta Turystyka została zastąpiona przez nowy turystyczny magazyn Turystyka. Podróże Małe i Duże. Gazeta Wyborcza pozostaje zdecydowanym liderem na rynku czytelniczym gazet codziennych. W 2003 r. tygodniowe czytelnictwo Gazety sięgało 18,8% (czyli 5,6 mln osób), co oznacza wzrost o 400 tys. osób. Zasięg czytelniczy Gazety Wyborczej wśród osób czytających dzienniki płatne wyniósł w 2003 r. 30,6% (źródło: badanie PBC General, realizowane przez SMG/KRC A MILLWARD BROWN COMPANY, wskaźnik CCS czytelnictwo cyklu sezonowego) Sprzedaż reklam Poniżej podane wartości dotyczące wielkości rynku prasowego i udziału Gazety Wyborczej oparte są na skorygowanych szacunkach Agory. Korekta dotyczy segmentu dzienników ogólnopolskich w 2003 r. oraz latach poprzednich. W 2003 r. wydatki na reklamę w płatnej prasie codziennej spadły o 7,7%. Udział Gazety w przychodach z reklamy płatnych dzienników spadł w 2003 r. o 1,7pkt.% do 44,2% (w przychodach z reklam dzienników krajowych udział Gazety spadł o 3,5pkt.% do 54,8%, w przychodach z reklam warszawskich dzienników spadł o 4,9pkt.% do 78,2%, w przychodach pozostałych reklam lokalnych wzrósł o 0,7pkt% do 27,5%). Przychody ze sprzedaży ogłoszeń Gazety Wyborczej w 2003 r. spadły o 9,7% i wyniosły 400,5 mln zł (w tym przychody z ogłoszeń krajowych 186,1 mln zł, z warszawskich ogłoszeń lokalnych 92,4 mln zł, z pozostałych ogłoszeń lokalnych 122,0 mln zł). Przychody netto ze strony ogłoszeniowej Gazety w 2003 r. wyniosły 5,2 tys. zł. Udział stron ogłoszeniowych w sumie objętości wyniósł 44,6%, zaś średnia dzienna publikowana liczba stron ogłoszeniowych we wszystkich krajowych i lokalnych wydaniach Gazety wyniosła 255,2 (wzrost o 1,4% w porównaniu do 2002 r.). Przychody ze sprzedaży insertów do Gazety Wyborczej w 2003 r. spadły o 18,4% i wyniosły 14,6 mln zł Koszty produkcji Gazety Wyborczej (zużycie papieru i usługi poligraficzne) Od marca 2003 r. zmianie uległa struktura kosztów produkcji Gazety Wyborczej: drukarnie zewnętrzne świadczą usługi poligrafi czne dla Gazety Wyborczej na papierze własnym (wcześniej na papierze kupowanym przez Agorę). W związku z tym od drugiego kwartału 2003 r. zwiększyły się koszty związane z usługami poligrafi cznymi w drukarniach zewnętrznych (koszt usługi druku wraz z kosztem zużycia papieru należącego do drukarni zewnętrznej) oraz zmniejszyło się zużycie papieru kupowanego przez Agorę do produkcji Gazety Wyborczej. Łącznie: koszt papieru, usługi poligraficzne świadczone przez drukarnie zewnętrzne i koszty w drukarniach własnych Grupy, dotyczące Gazety Wyborczej wyniosły w 2003 r. 224,6 mln zł i były wyższe o 0,2% w stosunku do 2002 r., zaś wyłączając amortyzację wyniosły 184,1 mln zł (spadek o 0,8%). W 2003 r. wolumen produkcji Gazety mierzony liczbą stron wydrukowanych wzrósł o 1,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wydrukowano 18,7 mld stron). 49

16 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] Materiały produkcyjne (głównie papier kupowany przez Agorę) i usługi poligraficzne świadczone przez drukarnie zewnętrzne, narażone są na ryzyko kursowe (wzrost kursu EUR/PLN). W 2003 r. średni kurs EUR/PLN wzrósł o około 14,2% w stosunku do 2002 r Koszt papieru Papier na potrzeby drukarni własnych jest importowany z kilku krajów europejskich i od kilku dostawców. Utrzymywanie kilku źródeł dostaw papieru zapewnia Agorze SA większą elastyczność i bezpieczeństwo w ciągłości dostaw oraz lepszą pozycję w negocjacjach handlowych. Zaprzestanie od marca 2003 r. kupowania przez Agorę papieru dla drukarni zewnętrznych przełożyło się na mniejsze o 11,9% zużycie papieru w tonach Koszty produkcji Gazety w drukarniach własnych Grupy Agora Koszty produkcji Gazety (bez kosztu papieru kupowanego przez Agorę) w drukarniach własnych Grupy Agora (Warszawa Białołęka, Piła,Tychy) w 2003 r. wyniosły 88,6 mln zł, z czego 83,1% stanowią koszty stałe. Koszty Gazety w drukarniach własnych Grupy (1) w mln zł Koszty stałe w tym amortyzacja ,6 40,5 74,3 38,6 % zmiany 2003 do 2002 (0,9%) 4,9% Koszty zmienne (1) 15,0 13,0 15,1% RAZEM koszty stałe i zmienne 88,6 87,3 1,5% (1) bez kosztu papieru kupowanego przez Agorę koszt ten został oddzielnie omówiony powyżej Wzrost kosztu amortyzacji w 2003 r. wynika z oddania do użytkowania maszyn i urządzeń poligraficznych w październiku 2002 r. Wzrost w kategorii koszty zmienne (w tej pozycji są głównie materiały do produkcji) wynika głównie ze wzrostu kursu EUR/PLN. W 2003 r. w drukarniach własnych wydrukowano w porównaniu z 2002 r. o 1,8% stron więcej Usługi poligraficzne świadczone dla Gazety przez drukarnie zewnętrzne W drukarniach zewnętrznych drukowane są produkty w technologii druku piecowego (m.in. Wysokie Obcasy, Duży Format oraz okładki Gazety Telewizyjnej, Wysokich Obrotów oraz Turystyki). W 2003 r. usługi poligraficzne świadczone przez drukarnie zewnętrzne dla Gazety Wyborczej wyniosły 37,6 mln zł i wzrosły o 108,8%. W większości wzrost ten wynikał stąd, iż drukarnie zewnętrzne świadczyły usługi druku na papierze własnym (do drugiego kwartału 2003 r. na papierze kupowanym przez Agorę). W całym 2003 r. w drukarniach zewnętrznych wydrukowano o 4,0% mniej stron niż w 2002 r. Spadek wolumenu produkcji w drukarniach obcych w 2003 r. wynika ze zmiany formatu Gazety Telewizyjnej oraz z przeniesienia do drukarni własnej produkcji dodatku do Gazety Wyborczej Komiksowo. Wprowadzone od czwartego kwartału 2003 r. zmiany w strukturze wydawnictw Gazety Wyborczej tzn.: (1) przeniesienie edycji Dużego Formatu z czwartku na poniedziałek (wyższe nakłady), (2) rozpoczęcie drukowania okładek Wysokich Obrotów oraz Turystyki na papierze powlekanym spowodowały wzrost wolumenu produkcji w drukarniach obcych o 46,5% w stosunku do czwartego kwartału 2002 r. 3. PRASA BEZPŁATNA 16 lipca 2003 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał decyzję w sprawie umowy zawartej w czerwcu 2001 r. między Miastem Stołecznym Warszawą a spółką TPP Sp. z o.o. 50

17 (wydawcą stołecznego dziennika Metropol). Umowa ta dotyczyła wydawania i dystrybucji bezpłatnej gazety codziennej w sieci transportu publicznego m. st. Warszawy. Miasto zobowiązało się w niej ponadto, że przez okres 10-ciu lat nie podpisze podobnych umów z innymi wydawcami (wyłączność współpracy przez okres 10-ciu lat). W efekcie postępowania prowadzonego na wniosek Agory, Prezes UOKiK we wspomnianej decyzji uznał, że umowa ta stanowi praktykę ograniczającą konkurencję i nakazał jej zaniechania, nadając w tej części swej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że na obecnym etapie sprawy spółka TPP Sp. z o.o., straciła przyznane jej prawo wyłączności na dystrybucję prasy z wykorzystaniem pojemników na przystankach komunikacji miejskiej i w metrze. Jednocześnie zostały nałożone kary pieniężne: na Miasto Stołeczne Warszawa w wysokości 16 tys. zł, zaś na spółkę TPP Sp. z o.o. w wysokości 400 tys. zł. Decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna Metro Bezpłatna gazeta Metro w 2003 r. rozdawana była w dwóch miastach w Polsce: w Warszawie i Katowicach (od 1 stycznia 2004 wydawanie Metra w Katowicach zostało zawieszone). W związku z nasileniem konkurencji na rynku dzienników, Agora wprowadziła zmiany w bezpłatnej gazecie Metro. W czwartym kwartale 2003 r. Metro w Warszawie ukazywało się 6 razy w tygodniu, w nakładzie od 100 do 220 tys. egzemplarzy, natomiast od stycznia 2004 r. ukazuje się w nakładzie tys. Dziennik przybrał nową atrakcyjną formę graficzną oraz nową formułę tzw. lekkiej gazety i adresowany jest do czytelników, którzy chcą szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. Udział Metra w warszawskich przychodach z reklamy dzienników bezpłatnych w 2003 r. wyniósł 25,2% i wzrósł o 5,0pkt.% w porównaniu do 2002 r. Metro w Katowicach ukazywało się raz w tygodniu. Średni dzienny nakład Metra w grudniu 2003 r. wyniósł w Katowicach 50 tys. egzemplarzy. W 2003 r. przychody z wydawania Metra wyniosły 3,6 mln zł, zaś łączne koszty materiałów produkcyjnych, dystrybucji, reklamy i redakcji w omawianym okresie wyniosły 4,3 mln zł Inna prasa bezpłatna Co niedzielę rozdawane są: od kwietnia 2002 r. Tydzień w Bydgoszczy w średnim nakładzie 15 tys. egzemplarzy, od marca 2003 r. Tydzień w Toruniu w średnim nakładzie 12 tys. egzemplarzy, od kwietnia 2003 r. Tydzień w Białymstoku w średnim nakładzie 12 tys. egzemplarzy, od października 2003 r. Tydzień w Trójmieście w średnim nakładzie 14 tys. egzemplarzy. W 2003 r. przychody z wydawania innej bezpłatnej prasy były wyższe od łącznych kosztów materiałów produkcyjnych i dystrybucji. 4. CZASOPISMA Wydatki na reklamę w sektorze magazynów w 2003 r. wzrosły o 3,5% w stosunku do 2002 r. W 2003 r. udział czasopism Agory (bez City Magazine) w przychodach z reklamy wśród magazynów ogólnopolskich wyniósł 4,6%. W 2003 r. czasopisma Agory (bez City, Bukietów, Lubię Gotować i Zeszytów Literackich, które nie są badane przez PBC) czytało blisko 5 mln osób. Oznacza to ok. 20,4%-owy zasięg czytelniczy wśród osób czytających magazyny ogólnopolskie w Polsce (źródło: badania PBC General, realizowane przez SMG/KRC A MILLWARD BROWN COMPANY, wskaźnik CCS czytelnictwo cyklu sezonowego). Grupa Agora poszerzyła działalność prasową o Czasopisma w drugiej połowie kwietnia 2002 r. (transakcja nabycia przedsiębiorstwa Prószyński Czasopisma Sp. z o.o.). Z tego powodu dane za cały 2003 r. nie są porównywalne z danymi za 2002 r. 51

18 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] Wyniki Czasopism w mln zł % zmian 2003 do 2002 Łączne przychody 78,4 46,1 70,1% w tym m.in: przychody ze sprzedaży wydawnictw przychody z reklam 46,8 31,5 26,1 19,6 79,2% 60,4% Koszty operacyjne BEZ KOSZTÓW PROMOCJI (65,6) (40,1) 63,4% Usługi poligraficzne (1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników Amortyzacja (2) Inne (31,3) (19,0) (6,1) (9,2) (15,7) (10,6) (3,7) (10,1) 99,9% 80,3% 63,1% (10,5%) Wynik operacyjny PRZED KOSZTAMI PROMOCJI (3) 12,0 3,4 251,9% Koszty promocji poza grupą Agory (20,7) (4,8) 331,1% Koszty promocji wewnątrz Grupy (1,0) - - EBIT marża EBIT (9,7) (12,3%) (1,2) (2,7%) - (9,6 pkt.%) - EBITDA (3,0) 3,0 (10,3 marża EBITDA (3,8%) 6,5% pkt.%) Zatrudnienie etatowe na koniec okresu (etaty) (0,9%) średni miesięczny nakład wydrukowany w mln egz. (suma nakładów poszczególnych tytułów) 1,9 1,5 28,7% (1) Czasopisma drukowane są w drukarniach zewnętrznych (usługi poligrafi czne na papierze drukarni zewnętrznej) (2) amortyzacja nabytych praw do wydawania tytułów czasopism wynosi 5,7 mln zł za 2003 r. (3) podane kwoty nie zawierają kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami Grupy Agora jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji na powierzchni nie sprzedanej klientom zewnętrznym W 2003 r. w związku z odnawianiem portfela tytułów przeznaczono 21,7 mln zł na działania promocyjne, głównie na gadżety, telewizję, reklamę zewnętrzną. Kontynuowano promocję w Gazecie Wyborczej i tytułach własnych. Wprowadzono na rynek tytuł Auto+, który zastąpił dotychczasowy Motomagazyn oraz nowy, zmieniony Poradnik Domowy. Istotne zmiany dotyczyły również koncepcji redakcyjnej i makiety czasopisma Wiedza i Życie oraz makiety i logo magazynu Dziecko. Działania te przyniosły efekty w postaci zwiększonej o 12% w stosunku do roku ubiegłego sprzedaży egzemplarzowej. Rekordową sprzedaż w 2003 r. uzyskały następujące tytuły: lipcowe wydanie Poradnika Domowego z dołączoną koszulką, (653 tys. egzemplarzy), sierpniowe wydanie Czterech Kątów (177 tys. egzemplarzy), majowe wydanie Wiedzy i Życia (101 tys. egzemplarzy) i wrześniowe wydanie Świata Motocykli (75,5 tys. egzemplarzy) wszystkie trzy z dołączoną płytą VCD, oraz październikowe wydanie Dziecka z dołączoną zabawką (79 tys. egzemplarzy). Majowe wydanie miesięcznika Auto+, do którego dołączono płytę DVD, osiągnęło sprzedaż 143,5 tys. egzemplarzy. W 2003 r. oprócz wydań głównych ukazało się łącznie 27 wydań specjalnych. W tytule Ładny Dom, począwszy od stycznia 2004 r., zwiększona została objętość o 32 kolumny oraz cena: z 5,90 zł na 6,90 zł. Działanie to ma na celu zwiększenie przychodów tytułu oraz podniesienie jego konkurencyjności. W marcu 2004 r. Agora wprowadziła na rynek nowy tytuł kobiecy Avanti. Jest to pierwsze w Polsce czasopismo, którego formuła łączy katalog i pismo poradnikowe. 52

19 III.B. AMS Agora SA rozpoczęła inwestycję w AMS S.A. w trzecim kwartale 2002 r. Do dnia 30 września 2002 r. Agora SA nabyła akcje AMS S.A. reprezentujące 16,63% kapitału zakładowego spółki. W czwartym kwartale 2002 r. Agora SA zwiększyła swój udział w kapitale zakładowym AMS S.A. do 99,48%, i w konsekwencji od czwartego kwartału 2002 r. wyniki finansowe grupy AMS są konsolidowane w sprawozdaniach finansowych Grupy Agora metodą pełną. Na dzień 31 grudnia 2003 r. udział Agory w kapitale zakładowym AMS S.A. wynosił 99,83% i upoważniał Spółkę do wykonywania 99,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W 2003 r. struktura finansowania AMS S.A. uległa istotnym zmianom. W marcu 2003 r. Agora SA objęła nową emisję akcji AMS S.A. za wkład pieniężny w wysokości 30 mln zł. W pierwszym kwartale 2003 r. doszło również do ostatecznego rozliczenia świadczeń byłych większościowych akcjonariuszy wobec AMS S.A. wynikających z umowy pomiędzy tymi akcjonariuszami a Agorą SA, zobowiązującej do sprzedaży akcji AMS S.A. Wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w ramach tej umowy przez AMS S.A. wyniosła (bez podatku VAT) 25,0 mln zł w pierwszym kwartale 2003 r. Środki pozyskane z powyższych źródeł AMS przeznaczył głównie na spłatę zadłużenia wobec Agora SA (spadek zadłużenia netto o 14,8 mln zł do poziomu 40,1 mln zł na 31 grudnia 2003 r.) oraz na redukcję zadłużenia z tytułu bonów dłużnych i kredytów bankowych o 24,6 mln zł, do poziomu 0,6 mln zł na 31 grudnia 2003 r. Spłata zadłużenia wobec banków zakończyła restrukturyzację finansowania AMS S.A. 1. WPŁYW OBJĘCIA KONSOLIDACJĄ GRUPY AMS NA GŁÓWNE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA w mln zł Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89,9 27,4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1,6 (4,0) Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1,2 (2,4) Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych (7,8) (2,0) Zysk (strata) brutto (6,6) (4,4) Podatek dochodowy (0,3) (0,4) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności oraz zyski (straty) mniejszości (0,05) (0,6) Zysk (strata) netto (7,0) (5,4) Przedstawione powyżej kwoty to różnica pomiędzy konsolidacją Grupy Agora a konsolidacją pro forma Grupy bez grupy AMS. 2. WYNIKI GRUPY AMS (ART MARKETING SYNDICATE S.A., ADPOL SP. Z O.O., AKCENT MEDIA SP. Z O.O.) Według danych cennikowych w 2003 r. udział AMS w rynku reklamy zewnętrznej spadł w stosunku do 2002 r. o 0,7 pkt.% (do poziomu 27,9%) w kampaniach realizowanych w 12 największych aglomeracjach miejskich (źródło: monitoring MEDIA WATCH 2003 rozpowszechnianie, kopiowanie i przetwarzanie możliwe tylko za zgodą Media Watch, tel ). 53

20 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] Rachunek zysków i strat Grupy AMS w mln zł % zmiany 2003 do 2002 Przychody ze sprzedaży (1) w tym przychody z reklam Koszty operacyjne (1) Zużycie materiałów i energii Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników Amortyzacja Pozostałe koszty w tym czynsze za nośniki reklamy zewnętrznej 102,6 101,3 (119,3) (7,2) (14,6) (19,7) (77,8) (46,7) 102,8 101,4 (139,9) (6,4) (19,7) (20,2) (93,6) (50,0) (0,2%) (0,1%) (14,7%) 13,1% (25,9%) (2,5%) (16,9%) (6,6%) Zysk (strata) na sprzedaży (16,7) (37,1) - Wynik z pozostałej działalności operacyjnej w tym z tyt. odpisów aktualizacyjnych 3,1 (0,7) 1,8 (12,3) 72,2% - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (13,6) (35,3) - Wynik z działalności finansowej w tym z tyt. wyceny wbudowanych instrumentów finansowych (2,1) 2,2 (12,2) 4,8 - (54,2%) Zysk (strata) brutto (15,7) (47,5) - Zysk (strata) netto (16,0) (48,1) - EBIT Marża EBIT (EBIT/Przychody) EBITDA Marża EBITDA (EBITDA/Przychody) (13,6) (13,3%) 4,0 3,9% (35,3) (34,3%) (17,2) (16,7%) - 21,0 pkt% - 20,6 pkt% Zatrudnienie etatowe na koniec okresu (etaty) (13,3%) Liczba powierzchni reklamowych (2) ,0% (1) podane kwoty nie zawierają kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami Grupy Agora jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji na powierzchni nie sprzedanej klientom zewnętrznym (2) bez nośników reklamowych należących do Akcent Media Sp. z o.o. zainstalowanych na stacjach benzynowych i małoformatowych nośników na wiatach przystankowych Pozostałe koszty operacyjne W 2003 r. w pozostałych kosztach oprócz kosztu czynszów za nośniki reklamowe znajdują się następujące duże pozycje: usługi związane z realizacją kampanii (18,6 mln zł); usługi związane z remontami i eksploatacją nośników reklamowych (9,1 mln zł) Wynik z pozostałej działalności operacyjnej W 2002 r. w tej pozycji ujęto jednorazowy przychód w wysokości 14,0 mln zł z tytułu realizacji zobowiązania do wyrównania poziomu aktywów zawartego w umowie nabycia akcji AMS od byłego największego akcjonariusza spółki; 2.3. Restrukturyzacja grupy AMS Poprawa wyników finansowych grupy AMS w 2003 r. w porównaniu do 2002 r. została osiągnięta dzięki przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji spółki (zmniejszenie zatrudnienia, renegocjacja stawek czynszowych i kosztów realizacji kampanii) przy zachowaniu sprzedaży usług (bez przychodów z kampanii promocyjnych realizowanych bez wcześniejszej rezerwacji na nośnikach nie sprzedanych klientom zewnętrznym) na poziomie z 2002 r. 54

Wyniki finansowe 2003

Wyniki finansowe 2003 Wyniki finsowe 2003 Prezentacja dla mediów 16 lutego 2004 r. Skonsolidowane dane finsowe wg. Międzyrodowych Standardów Sprawozdawczości Finsowej (MSSF) Rynek 2003 Rynek w 2003 r. Rynek Rynek prasy Rynek

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY 198,6 MLN ZŁ, EBITDA 37,8 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 34,3 MLN ZŁ

PRZYCHODY 198,6 MLN ZŁ, EBITDA 37,8 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 34,3 MLN ZŁ GRUPA AGORY I Q/ MSSF KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYCHODY 198,6 MLN ZŁ, EBITDA 37,8 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie PRZYCHODY 619,9 MLN ZŁ, EBITDA 118,0 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 98,4 MLN ZŁ

Tłumaczenie PRZYCHODY 619,9 MLN ZŁ, EBITDA 118,0 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 98,4 MLN ZŁ GRUPA AGORY Q/ MSSF KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZY KWARTAŁY R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYCHODY 619,9 MLN ZŁ, EBITDA 118,0 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Rynek reklamy 2003 Rynek reklamy w 2003 r. Rynek reklamy Rynek prasy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy na początku 2004 Rynek Powolne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Agora SA Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Rynek reklamy na świecie 2001 2% Wydatki na reklamę w 2001 1% 0% USA Europa Niemcy Wielka Brytania Francja Włochy Hiszpania Polska -1% -2% -3% -4% -5% -2,0%

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze r. 14 sierpnia r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE R....

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORY: SA- QS III/2002 SPRAWOZDANIE ZA TRZY KWARTAŁY 2002 R. PREZENTOWANE WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

GRUPA AGORY: SA- QS III/2002 SPRAWOZDANIE ZA TRZY KWARTAŁY 2002 R. PREZENTOWANE WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI GRUPA AGORY: SA- QS / SPRAWOZDANIE ZA TRZY KWARTAŁY R. PREZENTOWANE WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI PRZYCHODY 555,9 MLN ZŁ, WYNIK OPERACYJNY 59,5 MLN ZŁ, WYNIK NETTO 50,9 MLN ZŁ Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r. Raport za IV kw. r. 25 lutego 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006

Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006 Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006 GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9 23,4% Dywidenda

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r.

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r. Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa 16 lutego 2006 r. GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY 426,2 MLN ZŁ, EBITDA 91,9 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 69,2 MLN ZŁ

PRZYCHODY 426,2 MLN ZŁ, EBITDA 91,9 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 69,2 MLN ZŁ GRUPA AGORY Q/ MSSF KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUG KWARTAŁ R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG MĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚC FNANSOWEJ PRZYCHODY 426,2 MLN ZŁ, EBTDA 91,9 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PENĘŻNE

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Media 2 grudnia 2003 Agora poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Fakt zaskakuje wysoką sprzedażą Cena (01/12/2003) Cena docelowa 46.0 43.7 Słaby kwartał wakacyjny okazał się gorszy niż zazwyczaj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 9 listopad r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORY - IAS SPRAWOZDANIE ZA CZTERY KWARTAŁY 2002 R. PREZENTOWANE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

GRUPA AGORY - IAS SPRAWOZDANIE ZA CZTERY KWARTAŁY 2002 R. PREZENTOWANE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI GRUPA AGORY - IAS SPRAWOZDANIE ZA CZTERY KWARTAŁY 2002 R. PREZENTOWANE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI PRZYCHODY 785,3 MLN ZŁ, WYNIK OPERACYJNY 69,1 MLN ZŁ, WYNIK NETTO 51,7 MLN ZŁ Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Grupa Kapitałowa Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Ta opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 15 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2010 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 R...4

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo