PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia Numer aktu 50 Kadencja Kadencja Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej w Andrychowie otworzył i prowadził Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie. Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie i trwała od godz do Obecni na sesji Rady Miejskiej radni oraz zaproszeni goście, jak w załączonych listach obecności załączniki nr 1 i nr 2. Ad. 1 Otwarcie sesji Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wprowadzenie sztandaru Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący przywitał zaproszonych gości (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że w sesji uczestniczy 19 radnych na 20, co stanowi prawomocność prowadzonych obrad i podejmowanych uchwał. Ad. 3 Propozycje do porządku obrad Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 3. Propozycje do porządku obrad 4. Przyjęcie Protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej 5. Interpelacje i zapytania w ważnych sprawach 6. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli - Mat. Nr Realizacja uchwał Rady Miejskiej - Mat. Nr Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Andrychów - Mat. Nr 243, Mat. Nr 243a. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok Mat. Nr 242, poz. 1 - zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok Mat. Nr 242, poz. 2 - udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego Mat. Nr 242, poz. 3 - zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005 roku Mat. Nr 242, poz. 4 - nadania medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (dla pana Józefa Magiera) - Mat. Nr 242, poz. 6 - nadania medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (Grupa Twórców My w Andrychowie) - Mat. Nr 242, poz Informacja dot. oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 24h, pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym. 12. Wolne wnioski, oświadczenia i zapytania 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 14. Komunikaty i zamknięcie obrad

2 Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wpłynięciu projektów uchwał oraz oświadczeń w sprawach: - zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów Mat. Nr 242a. - skargi nr GNA 0561/9/06 Mat. Nr 242b, poz zmian w uchwale budżetowej na 2006r. Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005r. Mat. Nr 242c - Oświadczenie Nr 7 dotyczące odrzucenia wniosku pana Sebastiana Mokwy zamieszkałego Sułkowice ul. Górska 30 w sprawie usunięcia naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Targanice Mat. Nr Oświadczenie Nr 8 dotyczące odrzucenia wezwania Państwa Małgorzaty i Edwarda Ochab do uchylenia Uchwały nr XLVIII Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie skargi GNA.0561/5/06 Mat. Nr 242, poz. 2 Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówiony został projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego zawarty w Mat. Nr 242, poz. 3, a następnie projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006r. zawarty w Mat. Nr 242, poz. 2. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że kolejność omawiania uchwał ulegnie zmianie. Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w/w projektów uchwał wraz z projektami oświadczeń. Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmiany do porządku obrad. Ad. 4 Przyjęcie Protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej w Andrychowie był dostępny w Biurze Rady i jest do wglądu na dzisiejszym posiedzeniu. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie Protokół Nr XLIX. Ad. 5 Interpelacje i zapytania w ważnych sprawach Pan Jan Witkowski Radny złożył podziękowania pracownikom Wydziału Drogownictwa za to, że na czas remontu ul. Starowiejskiej został przygotowany objazd zapewniający mieszkańcom osiedla na ul. Lenartowicza sprawną komunikację. Pan Eugeniusz Syrek Radny zadał pytania: - dlaczego nie wykonano żądania grupy mieszkańców osiedla Metalowców o przeprowadzenie konsultacji w celu wyznaczenia miejsc do parkowania samochodów i nie skierowano do Rady projektu uchwały, w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji, - czy gmina jako zarządca nieruchomości na cmentarzach komunalnych dokonuje obowiązkowego ubezpieczenia o.c., jeżeli tak to jaka to kwota oraz dlaczego przewidziane w budżecie pieniądze na ogrodzenie cmentarza zostały przeznaczone na rewitalizację centrum miasta, - z jakiego powodu Burmistrz podał w przetargu wyższą cenę niż stanowi wartość nieruchomości, dotyczy to budynku na ul. Rynek 2, Radny złożył podziękowania od pani Stefanii Koczur-Iskra za pozytywne załatwienie sprawy dotyczącej przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej. Ad. 6 Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa przedstawił w formie multimedialnej sprawozdanie nr 46 z bieżących prac za okres od 28 września do 25 października 2006r. jak załącznik nr 3. Pan Jan Mrzygłód Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji złożył podziękowania za zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego do Bawarii. Zapewnił, że przy modernizacji oczyszczalni w miarę możliwości wykorzysta pomysł odzyskiwania energii np. odzyskiwanie ciepła ze ścieków do

3 podgrzewania osadów. Pan Jerzy Wojewodzic Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej nawiązując do wyjazdu szkoleniowego do Bawarii przedstawił informacje na temat wykorzystywanych systemów: zagospodarowania odpadów biodegradalnych, spalania odpadów balastowych, zbiórki odpadów. Pan Andrzej Fryś Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do pana Burmistrza o przybliżenie planów dotyczących sposobu zagospodarowania Pałacu Bobrowskich. Pan Jan Witkowski - Radny poruszył problem niewykończonej płyty boiska na stadionie przy ul. Kościuszki. Zadał pytanie, czy świetlica integracyjna znajdująca się w budynku byłego żłobku musi być przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. Pan Eugeniusz Syrek Radny zadał pytanie, czy istnieje możliwość zagospodarowania osadów ściekowych i wykorzystania ich. Zaproponował posadzenie wierzby energetycznej co zapewni Gminie Andrychów czystsze powietrze. Radny zwrócił uwagę na zimowe utrzymanie dróg, szczególnie wojewódzkich i powiatowych. Zadał pytania, czy Gmina ma przyjęte porozumienie w sprawie przyjęcia zadań w tym zakresie, jaka jest jego forma? Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa w odpowiedzi na zadane przez Wiceprzewodniczącego pana Andrzeja Frysia pytanie podał, że na remont zamku są trzy koncepcje. Pierwsza to pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę i remont zamku w ramach dóbr kultury. Druga propozycja dotyczy zagospodarowania tego obiektu w formie kupna lub dzierżawy na działalność hotelowo-gastronomiczna, jak również wydzielenie sali konferencyjnej. Trzeci pomysł jest jeszcze nie do przedstawienia. O wyborze koncepcji będzie decydowała Rada. W odpowiedzi radnemu panu Janowi Witkowskiemu pan Burmistrz poinformował, że Gmina przystąpiła do wykonania wstępnego kosztorysu na wyrównanie i remont płyty stadionu. Na pytanie dotyczące świetlicy integracyjnej pan Burmistrz odpowiedział, że w Szkole Podstawowej Nr 2 jest możliwość (są na to środki) utworzenia świetlicy integracyjnej z uwzględnieniem korzystania z niej przez dzieci społeczności romskiej. Udzielił odpowiedzi dotyczącej dróg miejskich. Poinformował, że zostały przeprowadzone rozmowy z Powiatem w ramach istniejącego porozumienia, zostało również wystosowane pismo zgodnie z procedurą, została wynegocjowana kwestia satysfakcjonująca Gminę i zapewniająca minimum kosztów na utrzymanie dróg w naszej gminie. Pan Eugeniusz Syrek Radny powtórzył pytanie: dlaczego Powiat Wadowicki i Gmina Andrychów nie uchwalają porozumień na utrzymanie dróg powiatowych, czy wojewódzkich. Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa wyjaśnił, że porozumienie jest, a jedyny problem dotyczy wynegocjowania stawek. Ad. 7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli Pan Jan Sordyl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności za III kwartał 2006r. jak załącznik Mat. Nr 244 Ad. 8 Realizacja uchwał Rady Miejskiej Pan Wojciech Sedlaczek Główny Specjalista przedstawił wykaz i realizację uchwał Rady Miejskiej w Andrychowie podjętych w III kwartale 2006r. jak załącznik Mat. Nr 241 Ad. 9 Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Andrychów Pan Wojciech Sedlaczek Główny Specjalista przedstawił informacje dotyczące sytuacji mieszkaniowej na terenie Gminy Andrychów jak załącznik nr 4. Pani Maria Dybał Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśniła, że Zakład zajmuje się również utrzymaniem technicznym budynków oraz przeprowadzaniem remontów np. remonty kominów, dachów, rynien. Pan Adam Rajda - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia poinformował, że Komisja po przeanalizowaniu stanu gospodarki mieszkaniowej w Gminie Andrychów pozytywnie oceniła działalność Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wspólnot

4 mieszkaniowych. Komisja zwróciła uwagę na wysokie zadłużenie mieszkańców na rzecz Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Radny złożył podziękowania za przygotowanie materiałów dotyczących sytuacji mieszkaniowej na terenie Gminy Andrychów. Pan Edward Karelus Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej przekazał, iż Komisja zwróciła uwagę na dużą ilość oddanych do użytku mieszkań komunalnych i pozytywnie oceniła przygotowane materiały. Pan Krzysztof Kubień - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Organizacyjnych zwrócił uwagę na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Poinformował, że Komisja zwróciła szczególną uwagę na pozyskanie w gminie 52 mieszkań. Pan Jan Sordyl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował członkom Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Andrychowa za włożony wkład pracy. Pan Kazimierz Fąferko Radny podziękował za prace wykonywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Jako przykład wymienił prace związane z łącznikiem między ul. Włókniarzy, a ul. Lenartowicza wraz z dojazdem do Szkoły Podstawowej Nr 4, a także remont Pawilonu Handlowego przy ul. Włókniarzy oraz parking. Życzył wszystkim dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu. Pan Jan Witkowski - Radny zadał pytania: - na jaki cel planuje przeznaczyć się pieniądze pochodzące z opłat za lokale użytkowe oraz ze sprzedaży mieszkań komunalnych, - czy jest pozwolenie na budowę bloku komunalnego przy ul. Lenartowicza, czy ten teren będzie przekazany inwestorowi bezpłatnie? - ile mieszkań wykupiła Gmina z pozyskanych funduszy? (korzystając z funduszy przeznaczonych na rozwój istnieje możliwość adaptacji mieszkań oraz przekazywania ich społeczności romskiej) - jakie Gmina ponosi miesięczne i roczne koszty z tytułu posiadania budynku w Spytkowicach?, - czy budynek w Targanicach, o którym wspominała pani Prezes jest to budynek Domu Nauczyciela a jeżeli tak, to kiedy podjęto decyzję jego sprzedaży i dlaczego gmina przejęła go w swoje zarządzanie?, - co się dzieje z pieniędzmi przeznaczonymi na lokale użytkowe? Co z mieszkaniami socjalnymi i sprawami związanymi z eksmisjami. Obowiązkiem gminy po uzyskaniu wyroku eksmisyjnego jest wskazanie lokalu zastępczego lub pokrywanie kosztów związanych z zakwaterowaniem. Radny zwrócił uwagę na fatalny wygląd budynków komunalnych. Pani Maria Dybał Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej poinformowała, że ostatnia podwyżka stawek czynszowych była w 2001r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przejął lokale użytkowe i gmina przestała dopłacać do eksploatacji lokali mieszkalnych. Do momentu, kiedy lokale użytkowe były na stanie Gminy również remonty były pokrywane z funduszy gminnych. Remont musi zostać pokryty z funduszu remontowego danej wspólnoty. O tym jaką kwotę wpłacają na fundusz remontowy i co w danym roku chcą zrobić decydują tylko i wyłącznie właściciele mieszkań. Na fundusz remontowy właściciele wpłacają poprzez czynsz. Pani Dyrektor poinformowała, że w 2005 roku został przeniesiony do innego budynku Ośrodek Zdrowia w Targanicach, a nie Dom Nauczyciela. Pan Jan Witkowski Radny stwierdził, że w przygotowanych na sesję materiałach dotyczących gospodarki mieszkaniowej nie zawarto szczegółowych informacji. Radny nie zgadza się z tym, że odpis na remonty jest tylko w mieszkaniach własnościowych, mieszkańcy lokali komunalnych płacą czynsz a Gmina dopłaca na remonty. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy przekazał, że w kwestii tworzenia funduszu remontowego przez ZGM szczególnie w zakresie lokali własnościowych podejmowane są uchwały stanowiące o wysokości funduszu za 1 m2. Wspólnoty mieszkaniowe określają plan remontów i jako odrębny podmiot mogą zaciągać kredyty zastawiając przyszłe przychody wpłat z czynszów. Gmina jest zobligowana do uczestniczenia w tworzeniu funduszu tam gdzie są wspólnoty mieszkaniowe i tam gdzie Gmina jest elementem tej wspólnoty

5 mieszkaniowej. Pan Jan Witkowski Radny uważa, że przedstawione stawki eksploatacyjne czynszu w mieszkaniach komunalnych nie zawierają odpisu na remonty. Podał, że w spółdzielni odpis na remonty w stawce eksploatacyjnej 2 zł, która jest od kilku lat niezmienna wynosi 0,95 gr. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy przekazał, iż komisja Rady, która będzie się zajmować gospodarka mieszkaniową może rozpatrzyć wniosek radnego Witkowskiego w zakresie rozdziału stawki czynszowej. Pan Wojciech Sedlaczek Główny Specjalista w kwestii dotyczącej pozwolenia na budowę bloku komunalnego przy ul. Lenartowicza przekazał, że takie pozwolenie jest. Na pytanie w sprawie przekazania inwestorowi bezpłatnie terenu na ul. Lenartowicza powiedział, że nie będzie on przekazany bezpłatnie. Podał, iż w 2004r. dla romskich rodzin zostały wykupione 3 mieszkania. W 2006r. na remonty przeprowadzane w budynku w Spytkowicach, który jest nadal własnością Gminy Andrychów, wydano 4 tys. zł. W chwili obecnej na eksmisję lokalową oczekuje 10 mieszkań. Pan Adam Kubik Radny stwierdził, że budynki komunalne maja mury o wystarczającej grubości i nie muszą być ocieplane w pierwszej kolejności, natomiast mieszkania spółdzielcze zbudowane są z cienkiej płyty i powinny być ocieplone jak najszybciej. Pan Jan Witkowski Radny uważa, że bloki komunalne przy ul. Lenartowicza wymagają natychmiastowego ocieplenia. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 30 min. przerwę. 10. Projekty uchwał Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok (zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006r. w Oświacie) Mat. Nr 242, poz. 1 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje Oświaty KSiT, Budżetu FiSO zaopiniowały w/w projekt pozytywnie jednogłośnie. Pan Eugeniusz Syrek Radny zadał pytanie dotyczące wysokości przyznanej dla Gminy Andrychów kwoty przeznaczonej na stypendia. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 19 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok (zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006r. w Oświacie) jak załącznik nr 5. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego Mat. Nr 242, poz. 3 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie, przy 1 głosie przeciwnym. Pan Eugeniusz Syrek Radny zadał pytanie dotyczące różnicy między zapisem w art. 175 ustawy o finansach publicznych mówiącym o dotacji, względnie o pomocy rzeczowej, a informacją pana Skarbnika, gdzie mowa jest tylko o pomocy finansowej. Pan Radny stwierdził, że podstawą przekazania środków na realizację pomocy rzeczowej, o której jest mowa w art. 175 jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia tych środków. Uważa, iż wraz z informacją wprowadzającą i projektem uchwały Radni powinni również otrzymać umowę zasad rozliczenia środków.

6 Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przekazał, że pomoc rzeczowa jest wtedy gdy okazuje się, że określone dobro wytwarzane w jednostce Gmina w postaci rzeczowej przekazuje na rzecz innego właściciela, czy innej jednostki. W przypadku przedstawionego projektu uchwały sytuacja jest inna. W związku z tym, że przetarg ogłasza właściciel drogi czyli województwo i Gmina Andrychów wchodzi wyłącznie z pomocą finansową, czyli na zasadzie przekazania środków, te środki zostaną wykorzystane na zasadach określonych w porozumieniu i rozliczone ostatecznie w dniu oddania tego zadania do realizacji. Mając rozliczenie tego zadania w postaci rzeczowej (protokołu odbioru, faktury, itd.) takie sprawozdanie z wykonania zostaje przekazane do Gminy i jest to podstawa całości rozliczenia tego zadania. Przypadek, zawarty w przedstawionym projekcie uchwały dotyczy pomocy finansowej, czyli przekazania środków finansowych na zewnątrz, a nie przekazania określonego dobra w postaci wytworzonego majątku, który w postaci rzeczowej zostaje przekazany na rzecz innej jednostki. Pan Eugeniusz Syrek Radny zadał pytanie, czy umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostanie dopiero sporządzona po wykonaniu nakładki na wojewódzkiej drodze. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów podał, że w porozumieniu określa się termin dotacji i uiszcza się protokołem odbiór końcowy zadania, czyli moment kiedy te pieniądze zostają rozliczone. Wzór porozumienia z reguły przygotowuje ta strona, która te środki będzie otrzymywać. Jest to w zasadzie standardowe porozumienie, które jest przygotowane przez Urząd Marszałkowski, zapisy są jednakowe w stosunku do wszystkich jednostek, zmienia się tylko nazwa, czas, okres, natomiast forma rozliczenia jest taka sama. Pan Jan Witkowski Radny podał, że podejmujemy uchwałę intencyjną, w której przeznacza się ,40zł na odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej. Na poprzedniej sesji została podjęta uchwała w której przeznaczono część środków. Zdaniem radnego kolejna uchwała, która zostanie podjęta będzie mówiła o uzupełnieniu tej części. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 19 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym. UCHWAŁA Nr L w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego jak załącznik nr 6. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok (pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu gminy) Mat. Nr 242, poz. 2 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie jednogłośnie. Pan Jan Witkowski Radny poprosił o podanie powodu zwiększenia budżetu Straży Miejskiej o kwotę w wysokości 13 tys. zł. Zadał pytanie w sprawie zbyt wysokiej kwoty sanitariatów w Zagórniku. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów poinformował, że w Zagórniku od dawna jest problem z sanitariatami, i aby mogły one prawidłowo funkcjonować należy je jak najszybciej wyremontować. Podał, iż powodem zwiększenia budżetu Straży Miejskiej jest kwestia związana z zatrudnieniem dodatkowej osoby oraz z zakupem uposażenia dla strażników. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 20 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok (pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu gminy) jak załącznik nr 7.

7 Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005 roku Mat. Nr 242, poz. 4 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie. Pan Walenty Trojanowski Radny zadał pytanie dotyczące zbyt wysokich kwot za przygotowanie dokumentacji. Pan Jan Witkowski Radny zwrócił się z pytaniem dotyczącym informacji dodatkowej, na jaki cel przeznaczono 14 tys. zł dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Pan Tomasz Partyka Zastępca Burmistrza odpowiadając na pytanie radnego pana Walentego Trojanowskiego podał, że wysokość kwot za przygotowanie dokumentacji podała Dyrekcja z Krakowa. W skład tej kwoty wchodzi sporządzenie pełnej dokumentacji łącznie z geologią, z całą inwentaryzacją pasa, z geodezją, z badaniami. Są projekty wykonywane na prostszej dokumentacji, natomiast w tym przypadku Zarząd będzie ogłaszał przetarg na pełną dokumentację i to są prawdziwe kwoty wychodzące z przetargów, które Zarząd Melioracji ogłasza. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów poinformował, że kwota w wysokości 14 tys.zł przeznaczona dla Centrum Kultury i Wypoczynku była związana z zakupami inwestycyjnymi tzn. z zakupem instrumentów. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 20 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005 roku jak załącznik nr 8. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (dla Józefa Magiera) Mat. Nr 242, poz. 6 Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 20 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie nadania Medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (dla Józefa Magiera) jak załącznik nr 9. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (dla Grupy Twórców My w Andrychowie ) Mat. Nr 242,poz. 7 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje Porządku Publ. GKiOŚ, Budżetu FiSO zaopiniowały w/w projekt pozytywnie. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 20 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie nadania Medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (dla Grupy Twórców My w Andrychowie ) jak załącznik nr 10. Pan Leszek Kucharski Kierownik Wydziału Edukacji przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Andrychów Mat. Nr 242 a

8 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie jednogłośnie. Pan Eugeniusz Syrek Radny zaproponował wpisanie do informacji wprowadzającej, iż najwyższy zasiłek musi wynosić 200% zasiłku rodzinnego, czyli 128 zł. Zadał pytania, ile przyznano z budżetu państwa dodatkowych środków na stypendia. Radny poruszył kwestię związaną z osobami wyjeżdżającymi do pracy za granicę. W swoim kraju uważani są za bezrobotnych co wiąże się z wypłatą świadczeń należnych dla ich dzieci. Pani Maria Kudłacik Dyrektor ZOFKO poinformowała, że na stypendia dla Gminy Andrychów na okres od września do grudnia przeznaczona jest kwota w wysokości zł. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 20 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Andrychów jak załącznik nr 11. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi nr GNA.0561/9/06 Mat. Nr 242 b, poz. 1 Pan Jan Witkowski Radny, członek Komisji Rewizyjnej w związku z zapisem zawartym w uzasadnieniu do w/w uchwały dotyczącym postępowań prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, poinformował, że na posiedzeniu Komisji temat ten nie był omawiany. Pan Eugeniusz Syrek Radny przekazał, że interpelował do Burmistrza o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na temat funkcjonowania samorządów osiedlowych. W przypadku, gdy mieszkańcy wyrażą chęć ich zlikwidowania wówczas Burmistrz przygotowuje stosowny projekt uchwały. Na chwilą obecną samorządy osiedlowe istnieją, natomiast nie działają ich zarządy. Pan radny uważa, że ze statutu Gminy Andrychów wynika, iż zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą. W miesiącu sierpniu radny przygotował stosowny projekt uchwały, który do chwili obecnej nie został on wzięty pod uwagę. Poinformował o udzielonej 13 grudnia 2005r. przez pana Burmistrza odpowiedzi na interpelację radnego w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Została tam zawarta informacja o tym, iż jest przygotowywany regulamin przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami samorządów osiedlowych na temat zniesienia jednostek pomocniczych. Radny zgłosił, że do chwili obecnej konsultacja nie została przeprowadzona. Zwrócił się do pana Burmistrza o ostateczne uregulowanie tej sprawy. Pan Jan Sordyl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odniósł się do wypowiedzi radnego pana Jana Witkowskiego i przekazał, że uzasadnienie do projektu uchwały oparte jest na podstawie dyskusji przeprowadzonej podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz na podstawie posiadanych dokumentów. Wątek dotyczący postępowań prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie był poruszany na posiedzeniu. Pan Andrzej Fryś Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zadał pytanie, jakie postępowanie dotyczące statutu Gminy Andrychów toczy się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa poinformował, że uchwała dotycząca statutu Gminy, która została oprotestowana przez jednego z radnych została poddana analizie przez Sąd Okręgowy. Sąd zarzucił, że nie została ona prawidłowo wprowadzona do porządku obrad, czyli poprzez głosowanie. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, iż sprawa przedstawiona przez pana Burmistrza dotyczy uchwały w sprawie targowiska. Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa poinformował, iż w swojej wypowiedzi omyłkowo użył określenia statutu Gminy, uchwała ta dotyczy statutu Urzędu Miejskiego.

9 Pan Jan Witkowski Radny zaproponował ogłoszenie 5 min. przerwy w obradach w celu ustalenia prawidłowego zapisu dotyczącego statutu. Pan Andrzej Twardowski Radca Prawny podał, że na posiedzeniach Komisja Rewizyjna dużo czasu poświęciła na analizę sytuacji stanu faktycznego. Jednym z zarzutów było, iż prace długo trwają. Były podawane sytuacje, które rzeczywiście przedłużają załatwienie sprawy. W uzasadnieniu do uchwały jest zapisane, że sprawa nie jest ostatecznie załatwiona. Stwierdzenie (wspomniane wcześniej przez radnego pana Jana Witkowskiego) zawarte w uzasadnieniu: Jak wynika z dalszych ustaleń, przedłużający się czas załatwienia problemu konsultacji wynika z trwających długo postępowań prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w przedmiocie zapisów Statutu Gminy Andrychów, a dotyczących procedur wyborów w jednostkach pomocniczych mówi, że trwają prace równoległe związane ze statutem. One również mają wpływ na inne akty wewnątrzorganizacyjne. Radca zwrócił uwagę, aby nie analizować zbyt szczegółowo poszczególnych wyrazów. Przekazał, iż sprawa merytoryczna jest w dalszym ciągu do załatwienia. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej zawnioskował, aby wycofać z uzasadnienia zapis: Jak wynika z dalszych ustaleń, przedłużający się czas załatwienia problemu konsultacji wynika z trwających długo postępowań prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w przedmiocie zapisów Statutu Gminy Andrychów, a dotyczących procedur wyborów w jednostkach pomocniczych. Jego zdaniem, że z tego zdania wynika konkretny zarzut, że w Sądzie Administracyjnym prowadzone jest postępowanie w zakresie procedur wyborów. Procedury wyborów mogą być zawarte jedynie w statucie Gminy a nie w Statucie Urzędu Miejskiego. Pan Andrzej Twardowski Radca Prawny zaproponował, aby z uzasadnienia do uchwały wycofać powyższe zdanie, przedstawione przez pana Przewodniczącego. Pan Jan Witkowski Radny uważa, że z wnioskiem o wycofanie tego zdania powinna wystąpić Komisja Rewizyjna. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że w momencie złożenia wniosku Rada może zadecydować o jego wycofaniu. Pan Przewodniczący zgłosił wniosek o wycofanie akapitu z uzasadnienia, który brzmi: Jak wynika z dalszych ustaleń, przedłużający się czas załatwienia problemu konsultacji wynika z trwających długo postępowań prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w przedmiocie zapisów Statutu Gminy Andrychów, a dotyczących procedur wyborów w jednostkach pomocniczych, następnie poddał go pod głosowanie. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek jednogłośnie. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi nr GNA.0561/9/06. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 14 głosami za, 2 przeciw i 4 wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr L w sprawie skargi nr GNA.0561/9/06 jak załącznik nr 12. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005 roku Mat. Nr 242c. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie. Pan Jan Witkowski Radny zadał pytanie dotyczące okresu dopłat do biletów MZK. Poprosił również o odpowiedź na pytanie: jaka jest kategoria ul. Rynek powiatowa czy miejska. Pan Wiesław Wróbel Kierownik Wydziału Drogownictwa i Transportu poinformował, że ulica Rynek jest droga gminną, natomiast dopłaty do biletów MZK są z okresu, gdy ze świadczenia usług zrezygnował PKS i trzeba było na czas 1 miesiąca uruchomić drugiego przewoźnika.

10 Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 18 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr L w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005 roku jak załącznik nr 13. Pan Tomasz Partyka Zastępca Burmistrza Andrychowa przedstawiła projekt oświadczenia w sprawie odrzucenia wniosku Pana Sebastiana Mokwy, zam. Sułkowice ul. Górska 30 w sprawie usunięcia naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Targanic Mat. Nr 245 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym się i 1 przeciwnym. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt oświadczenia. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła oświadczenie 15 głosami za, 2 przeciw i 3 wstrzymującymi się. OŚWIADCZENIE Nr 7 w sprawie odrzucenia wniosku Pana Sebastiana Mokwy, zam. Sułkowice ul. Górska 30 w sprawie usunięcia naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Targanic jak załącznik nr 14. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt oświadczenia w sprawie odrzucenia wezwania Państwa Małgorzaty i Edwarda Ochab do uchylenia uchwały Nr XLVIII Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r, w sprawie skargi GNA.0561/5/06 Mat. Nr 242, poz. 2 Pan Eugeniusz Syrek Radny poinformował, że pan Edward Ochab zwrócił się z prośbą o interwencję w jego sprawie. Radny przekazał, iż skierował do pana Burmistrza pismo z zapytaniem: dlaczego w mieście po zakłóca się ciszę nocną głośną muzyką. Pan Krzysztof Kubień Radny stwierdził, że w związku z w/w skargą należy się zastanowić, czy na Plac Mickiewicza nie przywrócić dworca autobusowego, który spowoduje większy ruch niż obecnie organizowane tam 3 razy w roku imprezy. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt oświadczenia. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła oświadczenie 18 głosami za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. OŚWIADCZENIE Nr 8 w sprawie odrzucenia wezwania Państwa Małgorzaty i Edwarda Ochab do uchylenia uchwały Nr XLVIII Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r, w sprawie skargi GNA.0561/5/06 jak załącznik nr 15. Ad. 11 Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych za 2005 rok: - burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej - nadesłane od Wojewody Małopolskiego (załącznik nr 16), - osób zobowiązanych do ich złożenia Burmistrzowi Andrychowa informacja od Burmistrza ( załącznik nr 17), - burmistrza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza nadesłane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach (załącznik nr 18), - radnych - nadesłane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach (załącznik nr 19). - radnych sporządzone przez przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 20)

11 Przewodniczący przedstawił również sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych na dzień r. sporządzone przez przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 21). Ad. 12 Wolne wnioski, oświadczenia i zapytania Pan Jan Witkowski Radny w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożył podziękowania za współpracę Radzie, panu Przewodniczącemu, panom Burmistrzom, kierownikom wydziałów i spółek. Mając na uwadze osiągnięcia można je przypisać wszystkim wyżej wymienionym osobom. Pan Andrzej Fryś Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał List Otwarty do Rady Miejskiej w Andrychowie, złożony na ręce Przewodniczącego, dotyczący wycinki drzew w parku miejskim w Andrychowie (załącznik nr 22). Pan Walenty Trojanowski Radny zwrócił się z zapytaniem do pana Burmistrza, czy istnieje możliwość, aby materiał pn. : Wapiennik Inwałdu został wydrukowany do dnia r. i sporządzone książki wręczone jako nagrody w konkursie ekologicznym. Pan Adam Kubik Radny odczytał oświadczenie pani Stefanii Koczur-Iskra mieszkanki Andrychowa, dotyczące wykonania przyłącza budynku do miejskiej sieci wodociągowej oraz złożył w jej imieniu podziękowania za pozytywne załatwienie tej sprawy. Pan Krzysztof Kubień Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Spraw Organizacyjnych w imieniu członków Komisji serdecznie podziękował za 4 lata wspólnej pracy, zdobycie wielkiego doświadczenia, szacunku i pokory wobec pracowników Urzędu i możliwość spojrzenia z drugiej strony na sposób załatwiania spraw. Pan Adam Rajda Przewodniczący Komisji Rozwoju Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia w imieniu członków Komisji podziękował wszystkim tym, którzy podjęli działania w celu wszechstronnego rozwoju Gminy Andrychów. Złożył również podziękowania za okazaną pomoc i przygotowywanie wszelkich materiałów pomocnych w działalności Rady Miejskiej. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o przyznaniu radnemu powiatowemu panu Stefanowi Jakubowskiemu Medalu Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego. Jest to drugi medal, który został w historii Powiatu przyznany. Pierwszy został nadany Ojcu Św. Janowi Pawłowi II. Pan Przewodniczący w imieniu Rady serdecznie pogratulował panu Stefanowi Jakubowskiemu. Pan Aleksander Grabowski Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w imieniu członków Komisji serdecznie podziękował wszystkim za współpracę i życzył przyszłym radnym oraz burmistrzom jak najlepszych wyników, sukcesów i aby ich praca przynosiła wiele efektów i zadowolenia mieszkańców Gminy Andrychów. Pan Jan Sordyl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w imieniu członków Komisji złożył wszystkim za współpracę serdeczne podziękowania. Pani Teresa Białow Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w imieniu członków Komisji podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniach, skrupulatne przygotowywanie materiałów, za pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów oraz wytrwałe tłumaczenie zawiłych spraw. Pan Eugeniusz Syrek Radny zgłosił wniosek do radnego pana Walentego Trojanowskiego, aby zobowiązał się do podjęcia działań dotyczących wymiany słupów elektrycznych. Pan Zbigniew Mieszczak Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w imieniu własnym oraz Rady Powiatu podziękował wszystkim za współpracę. Podjęte działania miały na celu usprawnienie i upiększenie Gminy Andrychów. Pan Wiceprzewodniczący życzył osobom, które startują w wyborach sukcesu wyborczego. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej złożył podziękowania wszystkim osobom, które były zaangażowane w działalność samorządu andrychowskiego na przestrzeni IV kadencji Rady Miejskiej oraz wszystkim tym, którzy brali udział w rozwiązywaniu gminnych problemów i podejmowali działania na rzecz rozwoju Gminy Andrychów. Pan Przewodniczący złożył również

12 podziękowania i skierował do Burmistrza Andrychowa pana Jana Pietrasa słowa uznania za prowadzenie i pracę Urzędu oraz przygotowywanie na sesje wielu ważnych tematów i projektów uchwał. Życzył radnym kolejnej kadencji Rady Miejskiej pomyślności i dobrej współpracy ze wszystkimi organami i instytucjami. Pan Przewodniczący złożył serdeczne podziękowania obecnej na dzisiejszym posiedzeniu pani Krystynie Milczarek, która pełniła funkcję radnej do dnia 14 lutego 2006 roku. Zwrócił się do radnych z prośbą o odebranie po zakończeniu sesji symbolicznych upominków kluczy do problemów Miasta Andrychowa, które będą przypominać pracę w samorządzie, a tym którzy zdobędą nową reelekcję do V kadencji Rady niech przypominają problemy, które trzeba będzie rozwiązywać. Pan Krzysztof Kubień Radny nie zgadza się z treścią artykułu zamieszczonego w gazecie zawierającego wypowiedź, wg której niektórzy radni powinni traktować ten klucz jak wyrzut sumienia i odmówił jego przyjęcia. Zwrócił się o przekazanie klucza autorowi tej wypowiedzi. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że inicjatywą Przewodniczącego było wykonanie określonego upominku dla radnych i nie należy zwracać uwagi na komentarze innych osób. Pani Teresa Białow Radna złożyła serdeczne podziękowania dla Przewodniczącego Rady Miejskiej panu Zbigniewowi Janosz za zwoływanie i prowadzenie 50-ciu sesji Rady Miejskiej. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, iż na jego ręce złożono Apel do radnych dotyczący pomocy w zakupie określonego gatunku ptaków na staw. Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa odniósł się do Listu Otwartego odczytanego przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Andrzeja Frysia. Przekazał, że w zakresie wycinki drzew nad stawem prawo nie zostało złamane. Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców i z tego względu oraz ze względów estetycznych zostały podjęte działania mające na celu usunięcie starych, spróchniałych drzew, w miejsce których zostaną posadzone nowe, piękne gatunki. Pan Burmistrz złożył serdeczne podziękowania Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz radnym, zespołowi Urzędu Miejskiego i zakładów, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Wadowickiego, radnemu powiatowemu panu Stefanowi Jakubowskiemu, panu Posłowi Markowi Polakowi, któremu nie obce są problemy Andrychowa. Życzył wszystkim wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz, by spełniły się wszystkie zamierzone cele. Pan Andrzej Fryś Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do pana Burmistrza i przekazał, że List Otwarty do Rady Miejskiej wpłynął na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. Podał, iż jest członkiem Towarzystwa Miłośników Andrychowa, lecz nie jest członkiem jego statutowych organów i nie jest w żadnej mierze autorem tego listu, ani też go nie podpisywał. Pan Wiceprzewodniczący przekazał, że z treścią tego listu zapoznał się przed paroma godzinami. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał list z podziękowaniami dla radnych za pracę włożoną w rozwój samorządu lokalnego w latach , życząc dalszych sukcesów w pracy społecznej, życiu rodzinnym i osobistym. Powyższy list Przewodniczący wręczył również pani Krystynie Milczarek. Ad. 13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Pan Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania: - Radnego Eugeniusza Syrka Burmistrz ma prawo do ustalenia ceny wywoławczej wyższej niż wartość nieruchomości i działania te podejmuje w interesie Gminy. Na pytanie dotyczące ogrodzenia cmentarza Burmistrz poinformował, że jest on ogrodzony. Z inicjatywy Burmistrza odbyło się spotkanie, podczas którego zapoznano się z opiniami mieszkańców na temat powstania parkingu przy ul. Metalowców. Niestety część mieszkańców nie zgadza się, aby powstał tam parking. - Radnego Walentego Trojanowskiego przed wydrukowaniem książki pn.: Wapiennik Inwałd materiały dotyczące tej tematyki zostały przekazane do sprawdzenia polonistom. Ze względu na zbyt krótki okres czasu jaki pozostał do konkursu ekologicznego, Burmistrz zaproponował, by w/w materiały stanowiące nagrodę na wspomnianym konkursie wydrukować w formie skryptu. Pan Tomasz Partyka Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na interpelację:

13 - Radnego Eugeniusza Syrka - w sprawie przyłącza sieci wodociągowej do budynku pani Stefanii Iskry-Koczur, przekazał, że Urząd Miejski wydał decyzję na zajęcie pasa drogowego na wykonanie tego przyłącza. Przyłącz ten został wykonany, jednak ze względu na trwające procedury nie został jeszcze zgłoszony do odbioru. W sprawie ubezpieczenia cmentarza podał, że Gmina nie opłaca ubezpieczenia OC, to administrator cmentarza czyli Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje takich opłat. - Radnego Jana Witkowskiego po przetargu zostały pewne oszczędności, w związku z czym Gmina Andrychów doszła do porozumienia z Powiatem i kwoty pozostałe z przetargu zostały przeznaczone na powiększenie robót na ul. Starowiejskiej. Remont ten nie zakończy się przed ul. Szewską, prace będą posuwały się w kierunku Technikum. Pan Tomasz Partyka poinformował, że pismo Towarzystwa Miłośników Andrychowa w sprawie wycinki drzew nad stawem wpłynął do Urzędu Miejskiego w Andrychowie w dniu dzisiejszym. Plan rewitalizacji jest obszernym dokumentem i wszystkich dziedzin, które wchodzą w ten plan jest stosunkowo dużo. Zespół Pałacowo-Parkowy decyzją Wojewody jest wpisany od wielu lat do rejestru zabytków i ostateczne decyzje należą do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który dba o stan zabytków. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków, odpowiedzialni za konserwację zieleni są odpowiednio wykwalifikowani. Projekt rewitalizacji parku przechodził przez wszystkie stadia uzgodnień, był wykonywany przez osobę do tego uprawnioną. Ad. 14 Komunikaty i zamknięcie obrad Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje 7 dni po ogłoszeniu wyników przez Państwową Komisję Wyborczą przewodniczący rady pełniący tę funkcję podczas ostatniej kadencji. Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą o udział w poczcie sztandarowym podczas obchodów Święta Niepodległości. Następnie poprosił wszystkich o powstanie i wyprowadzenie Sztandaru Rady Miejskiej w Andrychowie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Janosz zamknął L sesję Rady Miejskiej w Andrychowie. Protokół sporządziły: Monika Bizon Marzena Klimowska Maria Krzemińska Liczba odwiedzin: 22 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miejski w Andrychowie Witold Kocia Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :42:44 Czas publikacji: :42:44 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK

STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Sołectwo jest jednostką pomocnicza, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk Protokół nr 14/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu 17 stycznia 2014 roku w godz.10 00 w sali Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r. PROTOKÓŁ Nr 6/13 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji. Lista obecności pracowników

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. PROTOKÓŁ Nr 21/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 25.05.2012 roku ( w godz. 13 00-14 55 ) W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r.

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Radnych obecnych w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 15.00 13 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R.

PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R. PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski" i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2004-10-28. Numer aktu 943. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2004-10-28. Numer aktu 943. Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA nr 943/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 października 2004 r.w sprawie zlecenia zastępstwa inwestycyjnego na realizację zadania pn.: "Remont budynku przy ulicy Komorowskiego 12 w Krakowie"

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r.

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. 1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. 2. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

i/ skargi Pana Pawła Górajskiego z dnia 13.09.2010r. j/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny

i/ skargi Pana Pawła Górajskiego z dnia 13.09.2010r. j/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny PROTOKÓŁ Nr LXXIV/10 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach odbytego w dniu 08 listopada 2010r. w lokalu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Sesja rozpoczęła obrady o godz. 10,15. Obradom

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LIV/2014

PROTOKÓŁ NR LIV/2014 PROTOKÓŁ NR LIV/2014 z LIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 8 września 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. Otwierając obrady LIV w bieżącej kadencji sesję Rady

Bardziej szczegółowo

SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE

SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE Gmina Sztabin SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE? 2005 Opracowanie: Stefan Korycki Agnieszka Truszkowska Opracowanie graficzne: Wojciech Hryń Wydawca: Urząd Gminy Sztabin ul. Augustowska 53 16-310

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku

Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r.

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Dz.18.0020.1.9.2011 Podsumowanie: IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Projekt porządku obrad IX sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na czwartek 19 września 2011 roku, godz. 17.00,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku - Białej. Rozdział I Nazwa, teren działalności i charakter prawny.

Statut Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku - Białej. Rozdział I Nazwa, teren działalności i charakter prawny. Statut Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku - Białej Rozdział I Nazwa, teren działalności i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Region Beskidy zwane

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo