PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia Numer aktu 50 Kadencja Kadencja Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej w Andrychowie otworzył i prowadził Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie. Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie i trwała od godz do Obecni na sesji Rady Miejskiej radni oraz zaproszeni goście, jak w załączonych listach obecności załączniki nr 1 i nr 2. Ad. 1 Otwarcie sesji Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wprowadzenie sztandaru Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący przywitał zaproszonych gości (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że w sesji uczestniczy 19 radnych na 20, co stanowi prawomocność prowadzonych obrad i podejmowanych uchwał. Ad. 3 Propozycje do porządku obrad Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 3. Propozycje do porządku obrad 4. Przyjęcie Protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej 5. Interpelacje i zapytania w ważnych sprawach 6. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli - Mat. Nr Realizacja uchwał Rady Miejskiej - Mat. Nr Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Andrychów - Mat. Nr 243, Mat. Nr 243a. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok Mat. Nr 242, poz. 1 - zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok Mat. Nr 242, poz. 2 - udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego Mat. Nr 242, poz. 3 - zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005 roku Mat. Nr 242, poz. 4 - nadania medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (dla pana Józefa Magiera) - Mat. Nr 242, poz. 6 - nadania medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (Grupa Twórców My w Andrychowie) - Mat. Nr 242, poz Informacja dot. oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 24h, pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym. 12. Wolne wnioski, oświadczenia i zapytania 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 14. Komunikaty i zamknięcie obrad

2 Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wpłynięciu projektów uchwał oraz oświadczeń w sprawach: - zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów Mat. Nr 242a. - skargi nr GNA 0561/9/06 Mat. Nr 242b, poz zmian w uchwale budżetowej na 2006r. Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005r. Mat. Nr 242c - Oświadczenie Nr 7 dotyczące odrzucenia wniosku pana Sebastiana Mokwy zamieszkałego Sułkowice ul. Górska 30 w sprawie usunięcia naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Targanice Mat. Nr Oświadczenie Nr 8 dotyczące odrzucenia wezwania Państwa Małgorzaty i Edwarda Ochab do uchylenia Uchwały nr XLVIII Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie skargi GNA.0561/5/06 Mat. Nr 242, poz. 2 Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówiony został projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego zawarty w Mat. Nr 242, poz. 3, a następnie projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006r. zawarty w Mat. Nr 242, poz. 2. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że kolejność omawiania uchwał ulegnie zmianie. Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w/w projektów uchwał wraz z projektami oświadczeń. Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmiany do porządku obrad. Ad. 4 Przyjęcie Protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej w Andrychowie był dostępny w Biurze Rady i jest do wglądu na dzisiejszym posiedzeniu. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie Protokół Nr XLIX. Ad. 5 Interpelacje i zapytania w ważnych sprawach Pan Jan Witkowski Radny złożył podziękowania pracownikom Wydziału Drogownictwa za to, że na czas remontu ul. Starowiejskiej został przygotowany objazd zapewniający mieszkańcom osiedla na ul. Lenartowicza sprawną komunikację. Pan Eugeniusz Syrek Radny zadał pytania: - dlaczego nie wykonano żądania grupy mieszkańców osiedla Metalowców o przeprowadzenie konsultacji w celu wyznaczenia miejsc do parkowania samochodów i nie skierowano do Rady projektu uchwały, w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji, - czy gmina jako zarządca nieruchomości na cmentarzach komunalnych dokonuje obowiązkowego ubezpieczenia o.c., jeżeli tak to jaka to kwota oraz dlaczego przewidziane w budżecie pieniądze na ogrodzenie cmentarza zostały przeznaczone na rewitalizację centrum miasta, - z jakiego powodu Burmistrz podał w przetargu wyższą cenę niż stanowi wartość nieruchomości, dotyczy to budynku na ul. Rynek 2, Radny złożył podziękowania od pani Stefanii Koczur-Iskra za pozytywne załatwienie sprawy dotyczącej przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej. Ad. 6 Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa przedstawił w formie multimedialnej sprawozdanie nr 46 z bieżących prac za okres od 28 września do 25 października 2006r. jak załącznik nr 3. Pan Jan Mrzygłód Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji złożył podziękowania za zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego do Bawarii. Zapewnił, że przy modernizacji oczyszczalni w miarę możliwości wykorzysta pomysł odzyskiwania energii np. odzyskiwanie ciepła ze ścieków do

3 podgrzewania osadów. Pan Jerzy Wojewodzic Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej nawiązując do wyjazdu szkoleniowego do Bawarii przedstawił informacje na temat wykorzystywanych systemów: zagospodarowania odpadów biodegradalnych, spalania odpadów balastowych, zbiórki odpadów. Pan Andrzej Fryś Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do pana Burmistrza o przybliżenie planów dotyczących sposobu zagospodarowania Pałacu Bobrowskich. Pan Jan Witkowski - Radny poruszył problem niewykończonej płyty boiska na stadionie przy ul. Kościuszki. Zadał pytanie, czy świetlica integracyjna znajdująca się w budynku byłego żłobku musi być przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. Pan Eugeniusz Syrek Radny zadał pytanie, czy istnieje możliwość zagospodarowania osadów ściekowych i wykorzystania ich. Zaproponował posadzenie wierzby energetycznej co zapewni Gminie Andrychów czystsze powietrze. Radny zwrócił uwagę na zimowe utrzymanie dróg, szczególnie wojewódzkich i powiatowych. Zadał pytania, czy Gmina ma przyjęte porozumienie w sprawie przyjęcia zadań w tym zakresie, jaka jest jego forma? Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa w odpowiedzi na zadane przez Wiceprzewodniczącego pana Andrzeja Frysia pytanie podał, że na remont zamku są trzy koncepcje. Pierwsza to pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę i remont zamku w ramach dóbr kultury. Druga propozycja dotyczy zagospodarowania tego obiektu w formie kupna lub dzierżawy na działalność hotelowo-gastronomiczna, jak również wydzielenie sali konferencyjnej. Trzeci pomysł jest jeszcze nie do przedstawienia. O wyborze koncepcji będzie decydowała Rada. W odpowiedzi radnemu panu Janowi Witkowskiemu pan Burmistrz poinformował, że Gmina przystąpiła do wykonania wstępnego kosztorysu na wyrównanie i remont płyty stadionu. Na pytanie dotyczące świetlicy integracyjnej pan Burmistrz odpowiedział, że w Szkole Podstawowej Nr 2 jest możliwość (są na to środki) utworzenia świetlicy integracyjnej z uwzględnieniem korzystania z niej przez dzieci społeczności romskiej. Udzielił odpowiedzi dotyczącej dróg miejskich. Poinformował, że zostały przeprowadzone rozmowy z Powiatem w ramach istniejącego porozumienia, zostało również wystosowane pismo zgodnie z procedurą, została wynegocjowana kwestia satysfakcjonująca Gminę i zapewniająca minimum kosztów na utrzymanie dróg w naszej gminie. Pan Eugeniusz Syrek Radny powtórzył pytanie: dlaczego Powiat Wadowicki i Gmina Andrychów nie uchwalają porozumień na utrzymanie dróg powiatowych, czy wojewódzkich. Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa wyjaśnił, że porozumienie jest, a jedyny problem dotyczy wynegocjowania stawek. Ad. 7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli Pan Jan Sordyl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności za III kwartał 2006r. jak załącznik Mat. Nr 244 Ad. 8 Realizacja uchwał Rady Miejskiej Pan Wojciech Sedlaczek Główny Specjalista przedstawił wykaz i realizację uchwał Rady Miejskiej w Andrychowie podjętych w III kwartale 2006r. jak załącznik Mat. Nr 241 Ad. 9 Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Andrychów Pan Wojciech Sedlaczek Główny Specjalista przedstawił informacje dotyczące sytuacji mieszkaniowej na terenie Gminy Andrychów jak załącznik nr 4. Pani Maria Dybał Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśniła, że Zakład zajmuje się również utrzymaniem technicznym budynków oraz przeprowadzaniem remontów np. remonty kominów, dachów, rynien. Pan Adam Rajda - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia poinformował, że Komisja po przeanalizowaniu stanu gospodarki mieszkaniowej w Gminie Andrychów pozytywnie oceniła działalność Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wspólnot

4 mieszkaniowych. Komisja zwróciła uwagę na wysokie zadłużenie mieszkańców na rzecz Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Radny złożył podziękowania za przygotowanie materiałów dotyczących sytuacji mieszkaniowej na terenie Gminy Andrychów. Pan Edward Karelus Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej przekazał, iż Komisja zwróciła uwagę na dużą ilość oddanych do użytku mieszkań komunalnych i pozytywnie oceniła przygotowane materiały. Pan Krzysztof Kubień - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Organizacyjnych zwrócił uwagę na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Poinformował, że Komisja zwróciła szczególną uwagę na pozyskanie w gminie 52 mieszkań. Pan Jan Sordyl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował członkom Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Andrychowa za włożony wkład pracy. Pan Kazimierz Fąferko Radny podziękował za prace wykonywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Jako przykład wymienił prace związane z łącznikiem między ul. Włókniarzy, a ul. Lenartowicza wraz z dojazdem do Szkoły Podstawowej Nr 4, a także remont Pawilonu Handlowego przy ul. Włókniarzy oraz parking. Życzył wszystkim dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu. Pan Jan Witkowski - Radny zadał pytania: - na jaki cel planuje przeznaczyć się pieniądze pochodzące z opłat za lokale użytkowe oraz ze sprzedaży mieszkań komunalnych, - czy jest pozwolenie na budowę bloku komunalnego przy ul. Lenartowicza, czy ten teren będzie przekazany inwestorowi bezpłatnie? - ile mieszkań wykupiła Gmina z pozyskanych funduszy? (korzystając z funduszy przeznaczonych na rozwój istnieje możliwość adaptacji mieszkań oraz przekazywania ich społeczności romskiej) - jakie Gmina ponosi miesięczne i roczne koszty z tytułu posiadania budynku w Spytkowicach?, - czy budynek w Targanicach, o którym wspominała pani Prezes jest to budynek Domu Nauczyciela a jeżeli tak, to kiedy podjęto decyzję jego sprzedaży i dlaczego gmina przejęła go w swoje zarządzanie?, - co się dzieje z pieniędzmi przeznaczonymi na lokale użytkowe? Co z mieszkaniami socjalnymi i sprawami związanymi z eksmisjami. Obowiązkiem gminy po uzyskaniu wyroku eksmisyjnego jest wskazanie lokalu zastępczego lub pokrywanie kosztów związanych z zakwaterowaniem. Radny zwrócił uwagę na fatalny wygląd budynków komunalnych. Pani Maria Dybał Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej poinformowała, że ostatnia podwyżka stawek czynszowych była w 2001r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przejął lokale użytkowe i gmina przestała dopłacać do eksploatacji lokali mieszkalnych. Do momentu, kiedy lokale użytkowe były na stanie Gminy również remonty były pokrywane z funduszy gminnych. Remont musi zostać pokryty z funduszu remontowego danej wspólnoty. O tym jaką kwotę wpłacają na fundusz remontowy i co w danym roku chcą zrobić decydują tylko i wyłącznie właściciele mieszkań. Na fundusz remontowy właściciele wpłacają poprzez czynsz. Pani Dyrektor poinformowała, że w 2005 roku został przeniesiony do innego budynku Ośrodek Zdrowia w Targanicach, a nie Dom Nauczyciela. Pan Jan Witkowski Radny stwierdził, że w przygotowanych na sesję materiałach dotyczących gospodarki mieszkaniowej nie zawarto szczegółowych informacji. Radny nie zgadza się z tym, że odpis na remonty jest tylko w mieszkaniach własnościowych, mieszkańcy lokali komunalnych płacą czynsz a Gmina dopłaca na remonty. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy przekazał, że w kwestii tworzenia funduszu remontowego przez ZGM szczególnie w zakresie lokali własnościowych podejmowane są uchwały stanowiące o wysokości funduszu za 1 m2. Wspólnoty mieszkaniowe określają plan remontów i jako odrębny podmiot mogą zaciągać kredyty zastawiając przyszłe przychody wpłat z czynszów. Gmina jest zobligowana do uczestniczenia w tworzeniu funduszu tam gdzie są wspólnoty mieszkaniowe i tam gdzie Gmina jest elementem tej wspólnoty

5 mieszkaniowej. Pan Jan Witkowski Radny uważa, że przedstawione stawki eksploatacyjne czynszu w mieszkaniach komunalnych nie zawierają odpisu na remonty. Podał, że w spółdzielni odpis na remonty w stawce eksploatacyjnej 2 zł, która jest od kilku lat niezmienna wynosi 0,95 gr. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy przekazał, iż komisja Rady, która będzie się zajmować gospodarka mieszkaniową może rozpatrzyć wniosek radnego Witkowskiego w zakresie rozdziału stawki czynszowej. Pan Wojciech Sedlaczek Główny Specjalista w kwestii dotyczącej pozwolenia na budowę bloku komunalnego przy ul. Lenartowicza przekazał, że takie pozwolenie jest. Na pytanie w sprawie przekazania inwestorowi bezpłatnie terenu na ul. Lenartowicza powiedział, że nie będzie on przekazany bezpłatnie. Podał, iż w 2004r. dla romskich rodzin zostały wykupione 3 mieszkania. W 2006r. na remonty przeprowadzane w budynku w Spytkowicach, który jest nadal własnością Gminy Andrychów, wydano 4 tys. zł. W chwili obecnej na eksmisję lokalową oczekuje 10 mieszkań. Pan Adam Kubik Radny stwierdził, że budynki komunalne maja mury o wystarczającej grubości i nie muszą być ocieplane w pierwszej kolejności, natomiast mieszkania spółdzielcze zbudowane są z cienkiej płyty i powinny być ocieplone jak najszybciej. Pan Jan Witkowski Radny uważa, że bloki komunalne przy ul. Lenartowicza wymagają natychmiastowego ocieplenia. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 30 min. przerwę. 10. Projekty uchwał Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok (zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006r. w Oświacie) Mat. Nr 242, poz. 1 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje Oświaty KSiT, Budżetu FiSO zaopiniowały w/w projekt pozytywnie jednogłośnie. Pan Eugeniusz Syrek Radny zadał pytanie dotyczące wysokości przyznanej dla Gminy Andrychów kwoty przeznaczonej na stypendia. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 19 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok (zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006r. w Oświacie) jak załącznik nr 5. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego Mat. Nr 242, poz. 3 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie, przy 1 głosie przeciwnym. Pan Eugeniusz Syrek Radny zadał pytanie dotyczące różnicy między zapisem w art. 175 ustawy o finansach publicznych mówiącym o dotacji, względnie o pomocy rzeczowej, a informacją pana Skarbnika, gdzie mowa jest tylko o pomocy finansowej. Pan Radny stwierdził, że podstawą przekazania środków na realizację pomocy rzeczowej, o której jest mowa w art. 175 jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia tych środków. Uważa, iż wraz z informacją wprowadzającą i projektem uchwały Radni powinni również otrzymać umowę zasad rozliczenia środków.

6 Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przekazał, że pomoc rzeczowa jest wtedy gdy okazuje się, że określone dobro wytwarzane w jednostce Gmina w postaci rzeczowej przekazuje na rzecz innego właściciela, czy innej jednostki. W przypadku przedstawionego projektu uchwały sytuacja jest inna. W związku z tym, że przetarg ogłasza właściciel drogi czyli województwo i Gmina Andrychów wchodzi wyłącznie z pomocą finansową, czyli na zasadzie przekazania środków, te środki zostaną wykorzystane na zasadach określonych w porozumieniu i rozliczone ostatecznie w dniu oddania tego zadania do realizacji. Mając rozliczenie tego zadania w postaci rzeczowej (protokołu odbioru, faktury, itd.) takie sprawozdanie z wykonania zostaje przekazane do Gminy i jest to podstawa całości rozliczenia tego zadania. Przypadek, zawarty w przedstawionym projekcie uchwały dotyczy pomocy finansowej, czyli przekazania środków finansowych na zewnątrz, a nie przekazania określonego dobra w postaci wytworzonego majątku, który w postaci rzeczowej zostaje przekazany na rzecz innej jednostki. Pan Eugeniusz Syrek Radny zadał pytanie, czy umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostanie dopiero sporządzona po wykonaniu nakładki na wojewódzkiej drodze. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów podał, że w porozumieniu określa się termin dotacji i uiszcza się protokołem odbiór końcowy zadania, czyli moment kiedy te pieniądze zostają rozliczone. Wzór porozumienia z reguły przygotowuje ta strona, która te środki będzie otrzymywać. Jest to w zasadzie standardowe porozumienie, które jest przygotowane przez Urząd Marszałkowski, zapisy są jednakowe w stosunku do wszystkich jednostek, zmienia się tylko nazwa, czas, okres, natomiast forma rozliczenia jest taka sama. Pan Jan Witkowski Radny podał, że podejmujemy uchwałę intencyjną, w której przeznacza się ,40zł na odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej. Na poprzedniej sesji została podjęta uchwała w której przeznaczono część środków. Zdaniem radnego kolejna uchwała, która zostanie podjęta będzie mówiła o uzupełnieniu tej części. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 19 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym. UCHWAŁA Nr L w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego jak załącznik nr 6. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok (pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu gminy) Mat. Nr 242, poz. 2 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie jednogłośnie. Pan Jan Witkowski Radny poprosił o podanie powodu zwiększenia budżetu Straży Miejskiej o kwotę w wysokości 13 tys. zł. Zadał pytanie w sprawie zbyt wysokiej kwoty sanitariatów w Zagórniku. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów poinformował, że w Zagórniku od dawna jest problem z sanitariatami, i aby mogły one prawidłowo funkcjonować należy je jak najszybciej wyremontować. Podał, iż powodem zwiększenia budżetu Straży Miejskiej jest kwestia związana z zatrudnieniem dodatkowej osoby oraz z zakupem uposażenia dla strażników. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 20 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2006 rok (pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu gminy) jak załącznik nr 7.

7 Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005 roku Mat. Nr 242, poz. 4 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie. Pan Walenty Trojanowski Radny zadał pytanie dotyczące zbyt wysokich kwot za przygotowanie dokumentacji. Pan Jan Witkowski Radny zwrócił się z pytaniem dotyczącym informacji dodatkowej, na jaki cel przeznaczono 14 tys. zł dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Pan Tomasz Partyka Zastępca Burmistrza odpowiadając na pytanie radnego pana Walentego Trojanowskiego podał, że wysokość kwot za przygotowanie dokumentacji podała Dyrekcja z Krakowa. W skład tej kwoty wchodzi sporządzenie pełnej dokumentacji łącznie z geologią, z całą inwentaryzacją pasa, z geodezją, z badaniami. Są projekty wykonywane na prostszej dokumentacji, natomiast w tym przypadku Zarząd będzie ogłaszał przetarg na pełną dokumentację i to są prawdziwe kwoty wychodzące z przetargów, które Zarząd Melioracji ogłasza. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów poinformował, że kwota w wysokości 14 tys.zł przeznaczona dla Centrum Kultury i Wypoczynku była związana z zakupami inwestycyjnymi tzn. z zakupem instrumentów. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 20 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005 roku jak załącznik nr 8. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (dla Józefa Magiera) Mat. Nr 242, poz. 6 Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 20 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie nadania Medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (dla Józefa Magiera) jak załącznik nr 9. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (dla Grupy Twórców My w Andrychowie ) Mat. Nr 242,poz. 7 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje Porządku Publ. GKiOŚ, Budżetu FiSO zaopiniowały w/w projekt pozytywnie. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 20 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie nadania Medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów (dla Grupy Twórców My w Andrychowie ) jak załącznik nr 10. Pan Leszek Kucharski Kierownik Wydziału Edukacji przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Andrychów Mat. Nr 242 a

8 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie jednogłośnie. Pan Eugeniusz Syrek Radny zaproponował wpisanie do informacji wprowadzającej, iż najwyższy zasiłek musi wynosić 200% zasiłku rodzinnego, czyli 128 zł. Zadał pytania, ile przyznano z budżetu państwa dodatkowych środków na stypendia. Radny poruszył kwestię związaną z osobami wyjeżdżającymi do pracy za granicę. W swoim kraju uważani są za bezrobotnych co wiąże się z wypłatą świadczeń należnych dla ich dzieci. Pani Maria Kudłacik Dyrektor ZOFKO poinformowała, że na stypendia dla Gminy Andrychów na okres od września do grudnia przeznaczona jest kwota w wysokości zł. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie 20 głosami za. UCHWAŁA Nr L w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Andrychów jak załącznik nr 11. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi nr GNA.0561/9/06 Mat. Nr 242 b, poz. 1 Pan Jan Witkowski Radny, członek Komisji Rewizyjnej w związku z zapisem zawartym w uzasadnieniu do w/w uchwały dotyczącym postępowań prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, poinformował, że na posiedzeniu Komisji temat ten nie był omawiany. Pan Eugeniusz Syrek Radny przekazał, że interpelował do Burmistrza o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na temat funkcjonowania samorządów osiedlowych. W przypadku, gdy mieszkańcy wyrażą chęć ich zlikwidowania wówczas Burmistrz przygotowuje stosowny projekt uchwały. Na chwilą obecną samorządy osiedlowe istnieją, natomiast nie działają ich zarządy. Pan radny uważa, że ze statutu Gminy Andrychów wynika, iż zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą. W miesiącu sierpniu radny przygotował stosowny projekt uchwały, który do chwili obecnej nie został on wzięty pod uwagę. Poinformował o udzielonej 13 grudnia 2005r. przez pana Burmistrza odpowiedzi na interpelację radnego w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Została tam zawarta informacja o tym, iż jest przygotowywany regulamin przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami samorządów osiedlowych na temat zniesienia jednostek pomocniczych. Radny zgłosił, że do chwili obecnej konsultacja nie została przeprowadzona. Zwrócił się do pana Burmistrza o ostateczne uregulowanie tej sprawy. Pan Jan Sordyl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odniósł się do wypowiedzi radnego pana Jana Witkowskiego i przekazał, że uzasadnienie do projektu uchwały oparte jest na podstawie dyskusji przeprowadzonej podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz na podstawie posiadanych dokumentów. Wątek dotyczący postępowań prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie był poruszany na posiedzeniu. Pan Andrzej Fryś Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zadał pytanie, jakie postępowanie dotyczące statutu Gminy Andrychów toczy się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa poinformował, że uchwała dotycząca statutu Gminy, która została oprotestowana przez jednego z radnych została poddana analizie przez Sąd Okręgowy. Sąd zarzucił, że nie została ona prawidłowo wprowadzona do porządku obrad, czyli poprzez głosowanie. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, iż sprawa przedstawiona przez pana Burmistrza dotyczy uchwały w sprawie targowiska. Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa poinformował, iż w swojej wypowiedzi omyłkowo użył określenia statutu Gminy, uchwała ta dotyczy statutu Urzędu Miejskiego.

9 Pan Jan Witkowski Radny zaproponował ogłoszenie 5 min. przerwy w obradach w celu ustalenia prawidłowego zapisu dotyczącego statutu. Pan Andrzej Twardowski Radca Prawny podał, że na posiedzeniach Komisja Rewizyjna dużo czasu poświęciła na analizę sytuacji stanu faktycznego. Jednym z zarzutów było, iż prace długo trwają. Były podawane sytuacje, które rzeczywiście przedłużają załatwienie sprawy. W uzasadnieniu do uchwały jest zapisane, że sprawa nie jest ostatecznie załatwiona. Stwierdzenie (wspomniane wcześniej przez radnego pana Jana Witkowskiego) zawarte w uzasadnieniu: Jak wynika z dalszych ustaleń, przedłużający się czas załatwienia problemu konsultacji wynika z trwających długo postępowań prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w przedmiocie zapisów Statutu Gminy Andrychów, a dotyczących procedur wyborów w jednostkach pomocniczych mówi, że trwają prace równoległe związane ze statutem. One również mają wpływ na inne akty wewnątrzorganizacyjne. Radca zwrócił uwagę, aby nie analizować zbyt szczegółowo poszczególnych wyrazów. Przekazał, iż sprawa merytoryczna jest w dalszym ciągu do załatwienia. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej zawnioskował, aby wycofać z uzasadnienia zapis: Jak wynika z dalszych ustaleń, przedłużający się czas załatwienia problemu konsultacji wynika z trwających długo postępowań prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w przedmiocie zapisów Statutu Gminy Andrychów, a dotyczących procedur wyborów w jednostkach pomocniczych. Jego zdaniem, że z tego zdania wynika konkretny zarzut, że w Sądzie Administracyjnym prowadzone jest postępowanie w zakresie procedur wyborów. Procedury wyborów mogą być zawarte jedynie w statucie Gminy a nie w Statucie Urzędu Miejskiego. Pan Andrzej Twardowski Radca Prawny zaproponował, aby z uzasadnienia do uchwały wycofać powyższe zdanie, przedstawione przez pana Przewodniczącego. Pan Jan Witkowski Radny uważa, że z wnioskiem o wycofanie tego zdania powinna wystąpić Komisja Rewizyjna. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że w momencie złożenia wniosku Rada może zadecydować o jego wycofaniu. Pan Przewodniczący zgłosił wniosek o wycofanie akapitu z uzasadnienia, który brzmi: Jak wynika z dalszych ustaleń, przedłużający się czas załatwienia problemu konsultacji wynika z trwających długo postępowań prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w przedmiocie zapisów Statutu Gminy Andrychów, a dotyczących procedur wyborów w jednostkach pomocniczych, następnie poddał go pod głosowanie. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek jednogłośnie. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi nr GNA.0561/9/06. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 14 głosami za, 2 przeciw i 4 wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr L w sprawie skargi nr GNA.0561/9/06 jak załącznik nr 12. Pan Mirosław Kalota Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005 roku Mat. Nr 242c. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie. Pan Jan Witkowski Radny zadał pytanie dotyczące okresu dopłat do biletów MZK. Poprosił również o odpowiedź na pytanie: jaka jest kategoria ul. Rynek powiatowa czy miejska. Pan Wiesław Wróbel Kierownik Wydziału Drogownictwa i Transportu poinformował, że ulica Rynek jest droga gminną, natomiast dopłaty do biletów MZK są z okresu, gdy ze świadczenia usług zrezygnował PKS i trzeba było na czas 1 miesiąca uruchomić drugiego przewoźnika.

10 Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 18 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr L w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Gminy Andrychów o nr XL Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2005 roku jak załącznik nr 13. Pan Tomasz Partyka Zastępca Burmistrza Andrychowa przedstawiła projekt oświadczenia w sprawie odrzucenia wniosku Pana Sebastiana Mokwy, zam. Sułkowice ul. Górska 30 w sprawie usunięcia naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Targanic Mat. Nr 245 Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu FiSO zaopiniowała w/w projekt pozytywnie 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym się i 1 przeciwnym. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt oświadczenia. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła oświadczenie 15 głosami za, 2 przeciw i 3 wstrzymującymi się. OŚWIADCZENIE Nr 7 w sprawie odrzucenia wniosku Pana Sebastiana Mokwy, zam. Sułkowice ul. Górska 30 w sprawie usunięcia naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Targanic jak załącznik nr 14. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt oświadczenia w sprawie odrzucenia wezwania Państwa Małgorzaty i Edwarda Ochab do uchylenia uchwały Nr XLVIII Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r, w sprawie skargi GNA.0561/5/06 Mat. Nr 242, poz. 2 Pan Eugeniusz Syrek Radny poinformował, że pan Edward Ochab zwrócił się z prośbą o interwencję w jego sprawie. Radny przekazał, iż skierował do pana Burmistrza pismo z zapytaniem: dlaczego w mieście po zakłóca się ciszę nocną głośną muzyką. Pan Krzysztof Kubień Radny stwierdził, że w związku z w/w skargą należy się zastanowić, czy na Plac Mickiewicza nie przywrócić dworca autobusowego, który spowoduje większy ruch niż obecnie organizowane tam 3 razy w roku imprezy. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt oświadczenia. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła oświadczenie 18 głosami za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. OŚWIADCZENIE Nr 8 w sprawie odrzucenia wezwania Państwa Małgorzaty i Edwarda Ochab do uchylenia uchwały Nr XLVIII Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r, w sprawie skargi GNA.0561/5/06 jak załącznik nr 15. Ad. 11 Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych za 2005 rok: - burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej - nadesłane od Wojewody Małopolskiego (załącznik nr 16), - osób zobowiązanych do ich złożenia Burmistrzowi Andrychowa informacja od Burmistrza ( załącznik nr 17), - burmistrza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza nadesłane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach (załącznik nr 18), - radnych - nadesłane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach (załącznik nr 19). - radnych sporządzone przez przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 20)

11 Przewodniczący przedstawił również sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych na dzień r. sporządzone przez przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 21). Ad. 12 Wolne wnioski, oświadczenia i zapytania Pan Jan Witkowski Radny w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożył podziękowania za współpracę Radzie, panu Przewodniczącemu, panom Burmistrzom, kierownikom wydziałów i spółek. Mając na uwadze osiągnięcia można je przypisać wszystkim wyżej wymienionym osobom. Pan Andrzej Fryś Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał List Otwarty do Rady Miejskiej w Andrychowie, złożony na ręce Przewodniczącego, dotyczący wycinki drzew w parku miejskim w Andrychowie (załącznik nr 22). Pan Walenty Trojanowski Radny zwrócił się z zapytaniem do pana Burmistrza, czy istnieje możliwość, aby materiał pn. : Wapiennik Inwałdu został wydrukowany do dnia r. i sporządzone książki wręczone jako nagrody w konkursie ekologicznym. Pan Adam Kubik Radny odczytał oświadczenie pani Stefanii Koczur-Iskra mieszkanki Andrychowa, dotyczące wykonania przyłącza budynku do miejskiej sieci wodociągowej oraz złożył w jej imieniu podziękowania za pozytywne załatwienie tej sprawy. Pan Krzysztof Kubień Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Spraw Organizacyjnych w imieniu członków Komisji serdecznie podziękował za 4 lata wspólnej pracy, zdobycie wielkiego doświadczenia, szacunku i pokory wobec pracowników Urzędu i możliwość spojrzenia z drugiej strony na sposób załatwiania spraw. Pan Adam Rajda Przewodniczący Komisji Rozwoju Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia w imieniu członków Komisji podziękował wszystkim tym, którzy podjęli działania w celu wszechstronnego rozwoju Gminy Andrychów. Złożył również podziękowania za okazaną pomoc i przygotowywanie wszelkich materiałów pomocnych w działalności Rady Miejskiej. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o przyznaniu radnemu powiatowemu panu Stefanowi Jakubowskiemu Medalu Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego. Jest to drugi medal, który został w historii Powiatu przyznany. Pierwszy został nadany Ojcu Św. Janowi Pawłowi II. Pan Przewodniczący w imieniu Rady serdecznie pogratulował panu Stefanowi Jakubowskiemu. Pan Aleksander Grabowski Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w imieniu członków Komisji serdecznie podziękował wszystkim za współpracę i życzył przyszłym radnym oraz burmistrzom jak najlepszych wyników, sukcesów i aby ich praca przynosiła wiele efektów i zadowolenia mieszkańców Gminy Andrychów. Pan Jan Sordyl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w imieniu członków Komisji złożył wszystkim za współpracę serdeczne podziękowania. Pani Teresa Białow Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w imieniu członków Komisji podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniach, skrupulatne przygotowywanie materiałów, za pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów oraz wytrwałe tłumaczenie zawiłych spraw. Pan Eugeniusz Syrek Radny zgłosił wniosek do radnego pana Walentego Trojanowskiego, aby zobowiązał się do podjęcia działań dotyczących wymiany słupów elektrycznych. Pan Zbigniew Mieszczak Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w imieniu własnym oraz Rady Powiatu podziękował wszystkim za współpracę. Podjęte działania miały na celu usprawnienie i upiększenie Gminy Andrychów. Pan Wiceprzewodniczący życzył osobom, które startują w wyborach sukcesu wyborczego. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej złożył podziękowania wszystkim osobom, które były zaangażowane w działalność samorządu andrychowskiego na przestrzeni IV kadencji Rady Miejskiej oraz wszystkim tym, którzy brali udział w rozwiązywaniu gminnych problemów i podejmowali działania na rzecz rozwoju Gminy Andrychów. Pan Przewodniczący złożył również

12 podziękowania i skierował do Burmistrza Andrychowa pana Jana Pietrasa słowa uznania za prowadzenie i pracę Urzędu oraz przygotowywanie na sesje wielu ważnych tematów i projektów uchwał. Życzył radnym kolejnej kadencji Rady Miejskiej pomyślności i dobrej współpracy ze wszystkimi organami i instytucjami. Pan Przewodniczący złożył serdeczne podziękowania obecnej na dzisiejszym posiedzeniu pani Krystynie Milczarek, która pełniła funkcję radnej do dnia 14 lutego 2006 roku. Zwrócił się do radnych z prośbą o odebranie po zakończeniu sesji symbolicznych upominków kluczy do problemów Miasta Andrychowa, które będą przypominać pracę w samorządzie, a tym którzy zdobędą nową reelekcję do V kadencji Rady niech przypominają problemy, które trzeba będzie rozwiązywać. Pan Krzysztof Kubień Radny nie zgadza się z treścią artykułu zamieszczonego w gazecie zawierającego wypowiedź, wg której niektórzy radni powinni traktować ten klucz jak wyrzut sumienia i odmówił jego przyjęcia. Zwrócił się o przekazanie klucza autorowi tej wypowiedzi. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że inicjatywą Przewodniczącego było wykonanie określonego upominku dla radnych i nie należy zwracać uwagi na komentarze innych osób. Pani Teresa Białow Radna złożyła serdeczne podziękowania dla Przewodniczącego Rady Miejskiej panu Zbigniewowi Janosz za zwoływanie i prowadzenie 50-ciu sesji Rady Miejskiej. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, iż na jego ręce złożono Apel do radnych dotyczący pomocy w zakupie określonego gatunku ptaków na staw. Pan Jan Pietras Burmistrz Andrychowa odniósł się do Listu Otwartego odczytanego przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Andrzeja Frysia. Przekazał, że w zakresie wycinki drzew nad stawem prawo nie zostało złamane. Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców i z tego względu oraz ze względów estetycznych zostały podjęte działania mające na celu usunięcie starych, spróchniałych drzew, w miejsce których zostaną posadzone nowe, piękne gatunki. Pan Burmistrz złożył serdeczne podziękowania Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz radnym, zespołowi Urzędu Miejskiego i zakładów, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Wadowickiego, radnemu powiatowemu panu Stefanowi Jakubowskiemu, panu Posłowi Markowi Polakowi, któremu nie obce są problemy Andrychowa. Życzył wszystkim wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz, by spełniły się wszystkie zamierzone cele. Pan Andrzej Fryś Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do pana Burmistrza i przekazał, że List Otwarty do Rady Miejskiej wpłynął na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. Podał, iż jest członkiem Towarzystwa Miłośników Andrychowa, lecz nie jest członkiem jego statutowych organów i nie jest w żadnej mierze autorem tego listu, ani też go nie podpisywał. Pan Wiceprzewodniczący przekazał, że z treścią tego listu zapoznał się przed paroma godzinami. Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał list z podziękowaniami dla radnych za pracę włożoną w rozwój samorządu lokalnego w latach , życząc dalszych sukcesów w pracy społecznej, życiu rodzinnym i osobistym. Powyższy list Przewodniczący wręczył również pani Krystynie Milczarek. Ad. 13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Pan Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania: - Radnego Eugeniusza Syrka Burmistrz ma prawo do ustalenia ceny wywoławczej wyższej niż wartość nieruchomości i działania te podejmuje w interesie Gminy. Na pytanie dotyczące ogrodzenia cmentarza Burmistrz poinformował, że jest on ogrodzony. Z inicjatywy Burmistrza odbyło się spotkanie, podczas którego zapoznano się z opiniami mieszkańców na temat powstania parkingu przy ul. Metalowców. Niestety część mieszkańców nie zgadza się, aby powstał tam parking. - Radnego Walentego Trojanowskiego przed wydrukowaniem książki pn.: Wapiennik Inwałd materiały dotyczące tej tematyki zostały przekazane do sprawdzenia polonistom. Ze względu na zbyt krótki okres czasu jaki pozostał do konkursu ekologicznego, Burmistrz zaproponował, by w/w materiały stanowiące nagrodę na wspomnianym konkursie wydrukować w formie skryptu. Pan Tomasz Partyka Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na interpelację:

13 - Radnego Eugeniusza Syrka - w sprawie przyłącza sieci wodociągowej do budynku pani Stefanii Iskry-Koczur, przekazał, że Urząd Miejski wydał decyzję na zajęcie pasa drogowego na wykonanie tego przyłącza. Przyłącz ten został wykonany, jednak ze względu na trwające procedury nie został jeszcze zgłoszony do odbioru. W sprawie ubezpieczenia cmentarza podał, że Gmina nie opłaca ubezpieczenia OC, to administrator cmentarza czyli Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje takich opłat. - Radnego Jana Witkowskiego po przetargu zostały pewne oszczędności, w związku z czym Gmina Andrychów doszła do porozumienia z Powiatem i kwoty pozostałe z przetargu zostały przeznaczone na powiększenie robót na ul. Starowiejskiej. Remont ten nie zakończy się przed ul. Szewską, prace będą posuwały się w kierunku Technikum. Pan Tomasz Partyka poinformował, że pismo Towarzystwa Miłośników Andrychowa w sprawie wycinki drzew nad stawem wpłynął do Urzędu Miejskiego w Andrychowie w dniu dzisiejszym. Plan rewitalizacji jest obszernym dokumentem i wszystkich dziedzin, które wchodzą w ten plan jest stosunkowo dużo. Zespół Pałacowo-Parkowy decyzją Wojewody jest wpisany od wielu lat do rejestru zabytków i ostateczne decyzje należą do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który dba o stan zabytków. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków, odpowiedzialni za konserwację zieleni są odpowiednio wykwalifikowani. Projekt rewitalizacji parku przechodził przez wszystkie stadia uzgodnień, był wykonywany przez osobę do tego uprawnioną. Ad. 14 Komunikaty i zamknięcie obrad Pan Zbigniew Janosz Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje 7 dni po ogłoszeniu wyników przez Państwową Komisję Wyborczą przewodniczący rady pełniący tę funkcję podczas ostatniej kadencji. Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą o udział w poczcie sztandarowym podczas obchodów Święta Niepodległości. Następnie poprosił wszystkich o powstanie i wyprowadzenie Sztandaru Rady Miejskiej w Andrychowie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Janosz zamknął L sesję Rady Miejskiej w Andrychowie. Protokół sporządziły: Monika Bizon Marzena Klimowska Maria Krzemińska Liczba odwiedzin: 22 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miejski w Andrychowie Witold Kocia Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :42:44 Czas publikacji: :42:44 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 1 P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 30 grudnia 2015 roku. Obrady trwały od godz. 15 30 do godz. 16 15 Podjęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 12 00 do godziny 12 32. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 2 lutego 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.10 21.25 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku.

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. Obecnych 5 osób według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Uchwałę Nr XXXIII/202/2017 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 29 maja 2017 roku.

Uchwałę Nr XXXIII/202/2017 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 29 maja 2017 roku. Protokół z XXXIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 29 maja 2017 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.12 20.50 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok

Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok Protokół Nr 8/6/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 15 kwietnia 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku.

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Protokół nr 23/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku.

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew.

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.1.2017 Protokół XXVII/17 XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 stycznia 2017 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 05.05.2010 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 05.05.2010r. otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU Projekt P R O T O K Ó Ł Z XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU ODBYTEJ W DNIU 03 LISTOPADA 2016r. W URZĘDZIE MIEJSKIM W KŁOBUCKU 1 Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Komitet Domowy jest organem samorządu mieszkańców i działa na podstawie: 1) Statutu OSM Przyszłość zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10 z odbytej w dniu 8 listopada 2010r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10 z odbytej w dniu 8 listopada 2010r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10 z odbytej w dniu 8 listopada 2010r. Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska. Sesję rozpoczęto o godz.11,00 Sesję zakończono o godz.13,10 Na ogólną liczbę W sesji udział wzięło - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół. z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie odbytego w dniu r.

Protokół. z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie odbytego w dniu 11.08.2011 r.. Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3 Ad. 4. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie spółdzielni, wg listy obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo