Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r."

Transkrypt

1 Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Andrzej Górecki -Przewodniczący Komisji, udział wzięli: członkowie Komisji ( w pełnym składzie), przedstawiciele OSP Goławice Robert Szmyt, Piotr Rudnicki Agnieszka Niezabitowska projektant planu zagosp. przestrzennego Mariusz Jackiewicz UG Magdalena Swoch-Goździkowska UG Wanda Karabin UG Piotr Kownacki UG Agnieszka Ujazda-Miedza UG Bożena Śliwińska UG oraz p. Artur Bonas i p. Adam Stawicki. Lista obecności osób na posiedzeniu Komisji w załączeniu do protokołu. Obradowano według następującego porządku: 1. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Goławicach. Plany na przyszłość. Współdziałanie OSP Goławice i OSP Pomiechówek. 2. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 1) ustanowienia herbu Gminy Pomiechówek i zasady jego używania, 2) zmiany w Statucie Gminy dot. herbu 3) uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Błędowo 4) nadania nazwy ulicy we wsi Goławice Pierwsze 5) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową, 6) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Nowym Modlinie, 7) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata, 8) nabycia nieruchomości położonej w Pomiechówku, przy ul. Kupieckiej, 9) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 10) nadania imienia Szkole Podstawowej w Pomiechówku. 3. Sprawa dotycząca wywożonych odpadów na teren firmy p. Tometczak w Cegielni Kosewo. 4. Informacja dotycząca przytuliska dla psów przy ul. Wojska Polskiego w Pomiechówku zapoznanie Komisji z aktualną sytuacją tego problemu, sprawa wyegzekwowania zaległych opłat za te psy. 5. Sprawy różne. Ad.1 W tej części posiedzenia udział wzięli: Piotr Rudnicki Naczelnik, wiceprezes OSP Goławice, Robert Szmyt Prezes OSP Goławice. Do tematu wprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Górecki, po czym przekazał głos radnemu Mariuszowi Wyszyńskiemu, który z ramienia PSP Nowy Dwór Mazowiecki wypowiedział się na temat działalności OSP Goławice i OSP Pomiechówek. Podkreślił, że do niedawna na terenie Gminy działała jedna jednostka OSP w Pomiechówku. 1

2 Przy tak dużej działalności i rozległym terenie, jedna jednostka to trochę za mało, bo kiedy OSP Pomiechówek nie mogła wyjechać, okazywało się że Gmina Pomiechówek nie posiada innego rozwiązania w kierunku prowadzenia działań ratowniczych. Stąd też powstał pomysł utworzenia drugiej jednostki OSP w Goławicach. Skutek tego jest taki, że oprócz wspomagania OSP Pomiechówek w działaniach ratowniczych, czas dojazdu do miejsca zdarzenia skrócił się o połowę. Problemem pozostaje jeszcze zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie Orzechowa, Zapiecek i Wójtostwa. Tam czas dojazdu OSP z Pomiechówka jest dosyć długi. Obecnie wszystkie wytyczne wydawane przez Komendę Główną Straży Pożarnej mówią o tym, że od chwili przyjęcia zgłoszenia do czasu zareagowania nie powinno być dłużej niż 15 minut. Generalnie Gmina Pomiechówek ma dwie jednostki OSP, które powinny wzajemnie się wspomagać i wspierać. Do tej pory większe zdarzenia wspomagały inne straże z zewnątrz np. z Nowego Dworu Mazowieckiego i z terenu Gminy Nasielsk, głównie z Psucina. Obecnie powołanie drugiej jednostki OSP usystematyzuje całą tę strukturę. Sprzęt, którym dysponuje OSP Goławice nie jest rewelacyjny i trzeba się zastanowić nad poprawą jego jakości. Jelcz, którym dysponuje jednostka, jest samochodem typowo szosowym i nie zawsze spełnia swoją rolę w takich warunkach. Potrzebny jest samochód, który nadawałby się do wyjazdów w teren, ten który jest może służyć jako samochód zastępczy, ewentualnie można go zbyć. Oprócz wyposażenia w sprzęt i umundurowanie, strażacy powinni przejść odpowiednie szkolenie. Podobnie Andrzej Górecki Przewodniczący Komisji stwierdził, że najważniejsza rzeczą w kwestii prowadzonej działalności OSP Goławice jest wyposażenie w odpowiedni sprzęt, aby straż mogła działać. Poza tym powinien być proporcjonalny podział etatów kierowcy-konserwatora. Żeby było to odpowiednio rozdysponowane, to należy albo dołożyć trzeci etat do Goławic, albo podzielić obecne etaty na Pomiechówek i Goławice. Ponadto uważał, że taki etat powinien być rotacyjny, po to żeby następni strażacy po jakimś czasie zdobyli uprawnienia i mogli przejąć te funkcje. Kolejny pomysł ze strony Radnego to zastanowienie się nad zatrudnieniem osoby w KZB, która jednocześnie byłaby członkiem OSP, to wspomogłoby system łączności z jednostkami OSP. Robert Szmyt OSP Goławice powiedział, że z 17 osób należących do Straży, 10 posiada odpowiedni kurs, 7 osób jeszcze nie, ale są to strażacy z drużyny młodzieżowej. Radny Mariusz Wyszyński kontynuując swoją wypowiedź podkreślił, że obecnie te dwie jednostki działają odrębnie, ale jest taka możliwość, żeby powstał Zarząd Gminny OSP, mówi o tym statut Straży Pożarnej. Taki zarząd może powstać już wtedy, gdy są co najmniej 2 jednostki. Żeby powołać Zarząd Gminny, obydwie jednostki muszą wykazać taką wolę. Potem każda z OSP przeprowadza zebranie, na którym wyłania delegatów do zarządu gminnego OSP. Delegaci spotykają się celem ukonstytuowania tego zarządu. Wybierany jest Prezes, Skarbnik, Sekretarz i członkowie. Powołany skład Zarządu Gminnego zgłaszany jest do zarządu powiatowego, który następnie kieruje go do Zarządu Głównego do zarejestrowania. Zadaniem Zarządu Gminnego jest prowadzenie nadzoru organizacyjnego nad jednostkami OSP. Można wtedy organizować większe zadania, opracowywać harmonogram wydatkowania środków na inwestycje w poszczególnych jednostkach. Można też prowadzić ustalenia w takich kwestiach jak zatrudnienie kierowców-konserwatorów. W dalszej części przedstawiciele OSP Goławice przedstawili działalność swojej nowopowstałej jednostki. Piotr Rudnicki podkreślił, że największym problemem jest brak syreny alarmowej, mowa jest o urządzeniu elektronicznym, którego koszt wynosi w granicach zł, do tego potrzebny jest system do łączności ze strażą za kwotę zł. Łącznie jest to kwota zł. Poza tym Straż nie posiada piły spalinowej i drabiny. Koszt piły to ok zł, a drabiny z atestem zł, do tego potrzebne są 2 komplety szelek ratunkowych koszt w granicach 200 zł. Dodatkowo w tym roku OSP Goławice wspomagała Gminę w kwestii zabezpieczenia imprez, dalej chcieliby to kontynuować, ale potrzebny jest kurs do kierowania ruchem i do tego kurs udzielania pierwszej pomocy. Koszty: 4 2

3 osoby x 700 zł pierwszy kurs, 4 osoby x ok zł drugi kurs. Ponadto drużyna młodzieżowa nie posiada umundurowania, na ten cel straż otrzymała zł od sołectwa, brakuje w granicach 500 zł. Przydałyby się też 4-5 kompletów mundurów galowych ( ok 400 zł) i 4 aparaty powietrzne. Jeżeli chodzi o pomieszczenia strażacy wyjaśnili, że zostały one im użyczone przez Spółkę do zagospodarowania wspólnoty gruntowej i pastwiskowej. Na tę okoliczność podpisano stosowną umowę użyczenia. Ponadto mówił Piotr Rudnicki, że straż otrzymała od PSP samochód Lanos. Został on zarejestrowany, ale trzeba go jeszcze ubezpieczyć i z tym zwracają się do Gminy. Chodzi też o dodatkowe uprawnienia Straży w zakresie ratownictwa i poszukiwania, z tym też związane jest wyposażenie jednostki w quada ( koszt ok zł). Podsumowując temat: Komisja oraz przedstawiciele OSP Goławice są za powołaniem Zarządu Gminnego OSP. W tym celu zaproponowano porozumienie się obu jednostek i w przypadku wyrażenia woli obu stron, przeprowadzenie zebrań w każdej z jednostek. Komisja uważa, że w skład takiego Zarządu powinien wejść ktoś z Urzędu Gminy. Komisja jest za tym, aby Zarząd zaczął funkcjonować jak najszybciej, żeby jego utworzenie miała miejsce jeszcze w tym roku. Ad.2 1,2) Agnieszka Ujazda Miedza omówiła projekty uchwał w sprawie: uchwalenia herbu Gminy Pomiechówek i zasady i jego używania, zmiany w Statucie Gminy dot. herbu. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu herbu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji proponuje się ustanowienie herbu Gminy, który przedstawia w polu srebrnym głowę św. Anny, okrytą błękitną chustą, z dłonią zakrywającą usta, ponad mostem czerwonym na falistej podstawie błękitnej. Wraz z herbem proponuje się ustanowienie flagi Gminy Pomiechówek, składającej się z dwóch pasów: niebieskiego i białego, z herbem gminy pośrodku oraz pieczęci: Gminy Pomiechówek, Wójta Gminy Pomiechówek, Rady Gminy Pomiechówek. Do uchwały załączono Regulamin określający zasady używania symboli Gminy Pomiechówek, tj. herbu, flagi i pieczęci. Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany Statutu Gminy Pomiechówek, w którym dotychczasowa treść 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Gmina Pomiechówek posiada herb, flagę i pieczęci ustanowione odrębną uchwałą. 2. Wzór graficzny herbu, flagi i pieczęci przedstawia załącznik nr 6. 3) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo omówiła Pani Agnieszka Niezabitowska - projektantka planu. Obszar wskazany do sporządzenia planu obejmuje tereny położone we wschodniej części wsi i predysponowane są do rozwoju funkcji mieszkaniowej. Chodziło o poszerzenie możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego, które posłużyłoby do rozwoju wsi i stworzenia lepszych warunków zamieszkania. Obszar objęty planem jest częściowo zainwestowany, a dla realizacji inwestycji na terenach niezabudowanych i przeznaczonych w planie pod zabudowę była wymagana: 3

4 zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, którą to zgodę częściowo uzyskano, zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, którą to zgodę uzyskano, Projekt planu został wyłożony jeden raz do publicznego wglądu. W określonym terminie wpłynęło 5 uwag, z których wszystkie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Pomiechówek. Rozstrzygnięcie uwag nie miało wpływu na zagospodarowanie terenów przyległych, stwierdzono brak konieczności ponownego wyłożenia projektu planu. Przewidywane funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo są zgodne z ustaleniami studium. Obszar objęty sporządzanym planem wskazany jest w większości jako obszar wielofunkcyjny, gdzie przeważają tereny budowlane związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Renta planistyczna została zaproponowana w wysokości 15% - dla zabudowy mieszkaniowej i 1% - dla pozostałych terenów. Przeprowadzono dyskusję, podczas której p. Niezabitowska wyjaśniała radnym zgłaszane pytania i udzielała wszelkich informacji w kwestii przedstawionego projektu planu. 4) Magda Swoch-Goździkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze. Proponuje się nadać nazwę drodze wewnętrznej, stanowiącej nr 404/1 nazwę ulica Chabrowa, zgodnie z intencją wnioskodawców. 5) Wanda Karabin omówiła projekty uchwał w sprawie: - wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową. Rada Gminy na poprzedniej sesji podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż lokali w Orzechowie. Sytuacja jest taka, że ten budynek jest podłączony do zbiornika na ścieki, znajdującego się przy szkole na terenie gminnym. Do czasu, gdy gospodarka ściekowa nie zostanie rozwiązana, ci ludzie będą z tego zbiornika korzystać. W związku z tym Gmina musi im prawnie zapewnić korzystanie z tego zbiornika poprzez ustanowienie służebności gruntowej 6) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Nowym Modlinie. Sprawa była omawiana wcześniej, jest projekt uchwały upoważniający Wójta do przeprowadzenia czynności w kierunku przejęcia terenu o powierzchni 1,84ha. Jest zrobiony podział nieruchomości. Nieruchomość zostanie nabyta na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. 7) nabycia nieruchomości położonej w Pomiechówku, przy ulicy Kupieckiej 10. W. Karabin przypomniała, że w sierpniu Rada Gminy podjęła uchwałę finansową, w której m.in. zabezpieczyła środki na zakup budynku przy ul. Kupieckiej na kwotę ,00 zł, rozłożone na III raty. W związku z tym przygotowany projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odpłatne nabycie, na rzecz Gminy Pomiechówek tej nieruchomości ( działka z budynkiem po byłym Banku Spółdzielczym). 8) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata. Sprawa dotyczy wydzierżawienia terenu przy moście nad rzeką Wkrą w Pomiechówku na prowadzenie punktu usługowego sezonowej wypożyczalni Bożena Śliwińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/

5 W trakcie dyskusji radny Andrzej Górecki zapytał, kiedy ostatni raz personel sprzątający we wszystkich placówkach oświatowych otrzymał podwyżki płac. Przedyskutowano kwestie sytuacji lokalowej w Szkole w Pomiechówku w związku ze zwiększeniem liczby uczniów, którzy przeszli ze Szkoły w Modlinie, a także temat dowożenia tych uczniów do Szkoły w Pomiechówku. kajaków. Osoba, która wystąpiła z takim wnioskiem ma zawartą umowę na 3 lata, ponieważ chce rozwijać działalność wystąpiła o wydzierżawienie na dłuższy okres do 10 lat. Radny Andrzej Górecki przypomniał, że już na wcześniejszym posiedzeniu Komisji mówił na temat wydzierżawienia tego terenu. Nie podoba mu się to, że sam środek plaży został wynajęty, od tego miejsca aż do Kościoła teren nad rzeką Wkrą przestał być dostępny dla ludzi. Jeśli wydzierżawić teren, to kilka metrów zaraz za skarpą, a nie sam środek plaży. Powinno się zabronić wjazdu samochodami dalej niż na parking. Ten teren można zagospodarować, Gmina powinna pomyśleć o urządzeniu plaży i kąpieliska strzeżonego. Oświadczył, że za przedstawionym projektem uchwały nie zagłosuje, bo nie zgadza się na wydzierżawienie terenu w proponowanym miejscu. Wystarczy odrzucić tę uchwałę, wynająć wnioskodawcy nieduży teren zaraz za robioną promenadą i ogłosić, że Gmina posiada jeszcze teren do wydzierżawienia na podobną działalność, która jest coraz bardziej popularna. Radny Mariusz Wyszyński poparł swego przedmówcę. W dalszej części Bożena Śliwińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które od 2 stycznia 2013r. wynosi 1600,00 zł. Przepisy ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od pobierania opłaty za wpis do rejestru. Jednak biorąc pod uwagę przesłanki społeczne, a także fakt, że odpłatność z tego tytułu stanowiłaby bardzo mało istotną pozycję w dochodach gminy oraz aby zachęcić kolejne osoby do prowadzenia działalności polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, proponuje się, by wysokość opłaty za wpis do rejestru była symboliczna i wynosiła 100 zł. Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez Bożenę Śliwińską dotyczył nadania imienia Wandy Chotomskiej Szkole Podstawowej w Orzechowie. Z wnioskiem o nadanie imienia wystąpiła Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i samorząd Uczniowski. Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami i po uwzględnieniu w głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły okazało się, że 52% głosów uzyskała pisarka Wanda Chotomska. Ad.3 i 4 Rozpoczęto od omawiania sprawy dot. przytuliska dla psów. Piotr Kownacki poinformował, że od działań, które zostały podjęte wcześniej niewiele się zmieniło. Radny Andrzej Górecki poinformował, że nawiązał kontakt z panią, która działa w fundacji EMIR. Przysłała protokół z wizytacji przeprowadzonej w nieruchomości p. Antoniny Jaworskiej w Pomiechówku na okoliczność łamania ustawy o ochronie zwierząt. Zadeklarowała chęć pomocy w 5

6 rozwiązaniu tego problemu. Oświadczył, że jest z nią w kontakcie i chciałby zorganizować komisję z jej udziałem, aby wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu. Piotr Kownacki przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek w 17 dodatkowego ust.4 w brzmieniu: Zabrania się utrzymywania psów i innych zwierząt domowych w ilości przekraczającej 5 sztuk, z wyjątkiem zarejestrowanych hodowli. Jeśli będzie pozytywna opinia radnych, to projekt tej uchwały zostanie wysłany do SANEPID-u celem zaopiniowania. Komisja przedyskutowała temat i jednogłośnie zgodziła się na podjęcie takiej uchwały. Jedynie zapis psów i innych zwierząt domowych wymagał doprecyzowania. Po dyskusji zaproponowano, aby zapis ten brzmiał psów i kotów. Piotr Kownacki udzielił wyjaśnień dotyczących wywożonych odpadów na teren firmy p.tometczak w Cegielni-Kosewo. W dniu r. odbyła się niezapowiedziana kontrola pracowników WIOŚ, pracowników Starostwa i Urzędu Gminy. WIOŚ głównie był tam w celu dokonania prób odpadów z wykopów. Wykonano 3 próby na głębokości 1,5, 2 i 3 metry w różnych miejscach i lokalizacjach i z odpadów składowanych na powierzchni. W trakcie tej kontroli przyjechały 3 transporty firmy Byś. W żadnym nie stwierdzono odpadów niedozwolonych. Wizualnie nic nie stwierdzono, wyniki pobranych prób powinny być znane za ok. 3 tygodnie. Radna Urszula Nowakowska przekazała, że mieszkańcy w dalszym ciągu zgłaszają, że dowożone odpady mają nieprzyjemny zapach. Ostatnie takie zgłoszenie otrzymała r. czyli już po przeprowadzonej kontroli. Ad.5 W sprawach różnych p.artur Bonas zapytał, w jaki sposób będzie sprawdzana liczba psów na danej posesji. Komisja zapoznała się z pismem firmy AKPOL, które dotyczyło postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na budowę dziesięcioodziałowego integracyjnego przedszkola gminnego w Pomiechówku. Firma wzywa Urząd Gminy do zwrotu bezprawnie zatrzymanego wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu, pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Gminy na powyższe pismo. Następnie powrócono do tematu gospodarki odpadami. Radna Urszula Nowakowska poruszyła temat złożonych deklaracji na odpady. Chodziło jej o takie posesje gdzie mieszkają ludzie, a nie są wystawiane odpady, sama zna takie przypadki. Pytała, w jaki sposób Urząd zamierza sprawdzić te posesje. Radny Andrzej Górecki zaproponował włączenie sołtysów do sprawdzania i przekazywania informacji na temat takich sytuacji. Odnośnie urządzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych P. Kownacki poinformował, że można już wozić tam odpady budowlane i zielone. 6

7 Radny Andrzej Górecki uważał, że przetarg na odbiór odpadów powinien być ogłoszony na 1 rok. Poza tym Gmina powinna przejąć wykonywanie tego zadania we własnych zakresie. Radny Andrzej Malasiewicz zgłosił wnioski dotyczące przywrócenia na dawne miejsce znaków drogowych, które zostały usunięte na czas budowy chodnika w ul. Słonecznej, oraz systematyczne sprzątanie ( zgrabianie liści) ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serockiej. Mieszkańcy skarżą się, że chodnik nie był sprzątany od tygodni. Artur Bonas poruszył kwestie bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej. Brak dojazdu do wejścia Szkoły Podstawowej w Pomiechówku, w przypadku jakiegoś nieszczęścia, czy wypadku służby ratunkowe nie miałyby żadnego dojazdu, bo jedyna droga ewakuacyjna to furtka. Zabezpieczenie p.poż budynku Urzędu Gminy. Oświadczył, że czytał artykuł dot. drzwi wejściowych, powinny one się otwierać na zewnątrz, a w Urzędzie pierwsze drzwi otwierają się do środka. Poza tym brakuje drugiego wyjścia z budynku. Odnośnie pomieszczeń w piwnicy dociekał, czy spełnione są wymogi odnośnie oświetlenia. Poza tym poruszył temat placów zabaw. Uważał, że powinny być stworzone regulaminy korzystania z tych placów. Jeżeli chodzi o plac w Czarnowie i Kikołach, mają one bezpośrednio wyjście na ulicę, dodatkowo plac zabaw w Czarnowie od strony klubu jest nie ogrodzony. Wyjście jest zniszczonymi schodami bezpośrednio na drogę. Zainteresowany był także kwestią ubezpieczenia od OC osób przebywających na tych placach, bo każdy wypadek może obciążyć Gminę. Uważał, że jest to bardzo duży problem, który powinien być rozwiązany. Radny Andrzej Górecki jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Urzędzie Gminy, uważał że wystarczy sprawdzić, kiedy ostatni raz była nowelizowana instrukcja p.poż. Komisja biorąc pod uwagę wypowiedź P. Bonasa wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Gminy o zwrócenie uwagi na poruszone powyżej kwestie. Ponadto radny Andrzej Górecki wystąpił z zapytaniem, czy są odebrane place zabaw w Czarnowie i Kikołach. Radna Urszula Nowakowska prosiła o interwencję w kwestii bezpieczeństwa osób przewożonych mini autobusami na trasie Janowo Nowy dwór Mazowiecki przez miejscowości naszej Gminy. Mieszkańcy zgłaszają, że pojazdy te jeżdżą przeładowane. W związku z tym radna wnioskowała o zajęcie się tym problemem i zwrócenie firmie przewozowej na to uwagi, ewentualne zasugerowanie zwiększenia liczby kursów. Radny Andrzej Górecki wystąpił z wnioskiem o przygotowanie danych jaką kwotę w budżecie stanowią wpływy w podatku od budynków wolnostojących ( garaże, komórki). Ilu jest takich podatników. Na tym o godz.19:30 zakończono posiedzenie Komisji. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Andrzej Górecki 7

8 Wnioski z posiedzenia: 1. A. Górecki kiedy ostatni raz personel sprzątający we wszystkich placówkach oświatowych otrzymał podwyżki płac. 2. A. Malasiewicz postawienie znaków drogowych na swoje miejsca, po tym jak zostały usunięte na czas budowy chodnika przy ul. Słonecznej i nie zostały z powrotem postawione. 3. Komisja zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej ( Szkoły, Urząd Gminy) 4. Czy place zabaw w Czarnowie i Kikołach zostały odebrane. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na placach zabaw. Stworzenie regulaminów korzystania z placów zabaw. 5. U. Nowakowska interweniowała w sprawie bezpieczeństwa osób przewożonych mini autobusami na trasie Janowo Nowy Dwór Mazowiecki. Autobusy te jeżdżą przeładowane. 6. A. Górecki jaką kwotę w budżecie stanowią wpływy w podatku od budynków wolnostojących (garaże, komórki). 8

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy. Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek W dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku ul.nasielska 3, odbyła się III Sesja Rady Gminy Pomiechówek,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku Sprawozdanie z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku W obradach, którym przewodniczył Pan Jan Drzazgowski, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu oraz Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 9 czerwca 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych.

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych. PROTOKÓŁ NR S.0012.3.00012.2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE w dniu 23 listopada 2015 r. Listy obecności w załączeniu. Stan Komisji 5 Obecnych 5 Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r.

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. XVI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 30 października 2015r. Straży Gminnej w Kostkowie W sesji brali udział radni, sołtysi

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach.

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. - projekt Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Komisja wnioskuje do Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku, aby wykonał symulację

1. Komisja wnioskuje do Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku, aby wykonał symulację PAN GRZEGORZ WAWRYKA BURMISTRZ BRZESKA Nasz znak : BR.IX.0064/2/46/2009/MK Brzesko, dnia : 16.11. 2009 r. Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 63/2014 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2014 rok.

Protokół nr 63/2014 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2014 rok. Protokół nr 63/2014 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2014 rok. W posiedzeniu pod przewodnictwem Andrzeja Góreckiego udział wzięli: - członkowie Komisji ( nieobecna radna Urszula

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2011 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 4 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2011 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 4 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2011 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie przekazania sołectwu wsi Kątna składników mienia komunalnego do korzystania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu BR.0012.4.1.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się 26.01.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Mariusz Budny - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r.

Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r. BRG.0012.15.2015 Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska, stwierdzając quorum niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r.

Protokół nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r. Protokół nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Zarządu - Ewa Dembek /lista obecności stanowi załącznik nr 1. Na wniosek przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4. Regina

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy w Lipnicy odbytego w dniu 23 lipca 2013 rok

Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy w Lipnicy odbytego w dniu 23 lipca 2013 rok Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy w Lipnicy odbytego w dniu 23 lipca 2013 rok Obecni na posiedzeniu: Ponadto udział wzięli: /wg. załączonej listy obecności/ 1. Pan Andrzej Lemańczyk

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVIII/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 lutego 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XVIII/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 lutego 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XVIII/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 lutego 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XVIIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole.

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole. P r o t o k ó ł Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r.

PROTOKÓŁ. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. PROTOKÓŁ CZŁONKÓW MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Kabel Robert Kopacz. Przystąpiono do wyboru przewodniczącego obrad Walnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 marca 2011 r. w godz. od 8 00 do 13 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku

Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/ Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/ Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/193 72014 Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 6 grudnia 2011r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:

Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad: Protokół nr 20/2013 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w godzinach 8 30 10 40. Posiedzenie Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo