Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r."

Transkrypt

1 Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Andrzej Górecki -Przewodniczący Komisji, udział wzięli: członkowie Komisji ( w pełnym składzie), przedstawiciele OSP Goławice Robert Szmyt, Piotr Rudnicki Agnieszka Niezabitowska projektant planu zagosp. przestrzennego Mariusz Jackiewicz UG Magdalena Swoch-Goździkowska UG Wanda Karabin UG Piotr Kownacki UG Agnieszka Ujazda-Miedza UG Bożena Śliwińska UG oraz p. Artur Bonas i p. Adam Stawicki. Lista obecności osób na posiedzeniu Komisji w załączeniu do protokołu. Obradowano według następującego porządku: 1. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Goławicach. Plany na przyszłość. Współdziałanie OSP Goławice i OSP Pomiechówek. 2. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 1) ustanowienia herbu Gminy Pomiechówek i zasady jego używania, 2) zmiany w Statucie Gminy dot. herbu 3) uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Błędowo 4) nadania nazwy ulicy we wsi Goławice Pierwsze 5) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową, 6) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Nowym Modlinie, 7) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata, 8) nabycia nieruchomości położonej w Pomiechówku, przy ul. Kupieckiej, 9) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 10) nadania imienia Szkole Podstawowej w Pomiechówku. 3. Sprawa dotycząca wywożonych odpadów na teren firmy p. Tometczak w Cegielni Kosewo. 4. Informacja dotycząca przytuliska dla psów przy ul. Wojska Polskiego w Pomiechówku zapoznanie Komisji z aktualną sytuacją tego problemu, sprawa wyegzekwowania zaległych opłat za te psy. 5. Sprawy różne. Ad.1 W tej części posiedzenia udział wzięli: Piotr Rudnicki Naczelnik, wiceprezes OSP Goławice, Robert Szmyt Prezes OSP Goławice. Do tematu wprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Górecki, po czym przekazał głos radnemu Mariuszowi Wyszyńskiemu, który z ramienia PSP Nowy Dwór Mazowiecki wypowiedział się na temat działalności OSP Goławice i OSP Pomiechówek. Podkreślił, że do niedawna na terenie Gminy działała jedna jednostka OSP w Pomiechówku. 1

2 Przy tak dużej działalności i rozległym terenie, jedna jednostka to trochę za mało, bo kiedy OSP Pomiechówek nie mogła wyjechać, okazywało się że Gmina Pomiechówek nie posiada innego rozwiązania w kierunku prowadzenia działań ratowniczych. Stąd też powstał pomysł utworzenia drugiej jednostki OSP w Goławicach. Skutek tego jest taki, że oprócz wspomagania OSP Pomiechówek w działaniach ratowniczych, czas dojazdu do miejsca zdarzenia skrócił się o połowę. Problemem pozostaje jeszcze zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie Orzechowa, Zapiecek i Wójtostwa. Tam czas dojazdu OSP z Pomiechówka jest dosyć długi. Obecnie wszystkie wytyczne wydawane przez Komendę Główną Straży Pożarnej mówią o tym, że od chwili przyjęcia zgłoszenia do czasu zareagowania nie powinno być dłużej niż 15 minut. Generalnie Gmina Pomiechówek ma dwie jednostki OSP, które powinny wzajemnie się wspomagać i wspierać. Do tej pory większe zdarzenia wspomagały inne straże z zewnątrz np. z Nowego Dworu Mazowieckiego i z terenu Gminy Nasielsk, głównie z Psucina. Obecnie powołanie drugiej jednostki OSP usystematyzuje całą tę strukturę. Sprzęt, którym dysponuje OSP Goławice nie jest rewelacyjny i trzeba się zastanowić nad poprawą jego jakości. Jelcz, którym dysponuje jednostka, jest samochodem typowo szosowym i nie zawsze spełnia swoją rolę w takich warunkach. Potrzebny jest samochód, który nadawałby się do wyjazdów w teren, ten który jest może służyć jako samochód zastępczy, ewentualnie można go zbyć. Oprócz wyposażenia w sprzęt i umundurowanie, strażacy powinni przejść odpowiednie szkolenie. Podobnie Andrzej Górecki Przewodniczący Komisji stwierdził, że najważniejsza rzeczą w kwestii prowadzonej działalności OSP Goławice jest wyposażenie w odpowiedni sprzęt, aby straż mogła działać. Poza tym powinien być proporcjonalny podział etatów kierowcy-konserwatora. Żeby było to odpowiednio rozdysponowane, to należy albo dołożyć trzeci etat do Goławic, albo podzielić obecne etaty na Pomiechówek i Goławice. Ponadto uważał, że taki etat powinien być rotacyjny, po to żeby następni strażacy po jakimś czasie zdobyli uprawnienia i mogli przejąć te funkcje. Kolejny pomysł ze strony Radnego to zastanowienie się nad zatrudnieniem osoby w KZB, która jednocześnie byłaby członkiem OSP, to wspomogłoby system łączności z jednostkami OSP. Robert Szmyt OSP Goławice powiedział, że z 17 osób należących do Straży, 10 posiada odpowiedni kurs, 7 osób jeszcze nie, ale są to strażacy z drużyny młodzieżowej. Radny Mariusz Wyszyński kontynuując swoją wypowiedź podkreślił, że obecnie te dwie jednostki działają odrębnie, ale jest taka możliwość, żeby powstał Zarząd Gminny OSP, mówi o tym statut Straży Pożarnej. Taki zarząd może powstać już wtedy, gdy są co najmniej 2 jednostki. Żeby powołać Zarząd Gminny, obydwie jednostki muszą wykazać taką wolę. Potem każda z OSP przeprowadza zebranie, na którym wyłania delegatów do zarządu gminnego OSP. Delegaci spotykają się celem ukonstytuowania tego zarządu. Wybierany jest Prezes, Skarbnik, Sekretarz i członkowie. Powołany skład Zarządu Gminnego zgłaszany jest do zarządu powiatowego, który następnie kieruje go do Zarządu Głównego do zarejestrowania. Zadaniem Zarządu Gminnego jest prowadzenie nadzoru organizacyjnego nad jednostkami OSP. Można wtedy organizować większe zadania, opracowywać harmonogram wydatkowania środków na inwestycje w poszczególnych jednostkach. Można też prowadzić ustalenia w takich kwestiach jak zatrudnienie kierowców-konserwatorów. W dalszej części przedstawiciele OSP Goławice przedstawili działalność swojej nowopowstałej jednostki. Piotr Rudnicki podkreślił, że największym problemem jest brak syreny alarmowej, mowa jest o urządzeniu elektronicznym, którego koszt wynosi w granicach zł, do tego potrzebny jest system do łączności ze strażą za kwotę zł. Łącznie jest to kwota zł. Poza tym Straż nie posiada piły spalinowej i drabiny. Koszt piły to ok zł, a drabiny z atestem zł, do tego potrzebne są 2 komplety szelek ratunkowych koszt w granicach 200 zł. Dodatkowo w tym roku OSP Goławice wspomagała Gminę w kwestii zabezpieczenia imprez, dalej chcieliby to kontynuować, ale potrzebny jest kurs do kierowania ruchem i do tego kurs udzielania pierwszej pomocy. Koszty: 4 2

3 osoby x 700 zł pierwszy kurs, 4 osoby x ok zł drugi kurs. Ponadto drużyna młodzieżowa nie posiada umundurowania, na ten cel straż otrzymała zł od sołectwa, brakuje w granicach 500 zł. Przydałyby się też 4-5 kompletów mundurów galowych ( ok 400 zł) i 4 aparaty powietrzne. Jeżeli chodzi o pomieszczenia strażacy wyjaśnili, że zostały one im użyczone przez Spółkę do zagospodarowania wspólnoty gruntowej i pastwiskowej. Na tę okoliczność podpisano stosowną umowę użyczenia. Ponadto mówił Piotr Rudnicki, że straż otrzymała od PSP samochód Lanos. Został on zarejestrowany, ale trzeba go jeszcze ubezpieczyć i z tym zwracają się do Gminy. Chodzi też o dodatkowe uprawnienia Straży w zakresie ratownictwa i poszukiwania, z tym też związane jest wyposażenie jednostki w quada ( koszt ok zł). Podsumowując temat: Komisja oraz przedstawiciele OSP Goławice są za powołaniem Zarządu Gminnego OSP. W tym celu zaproponowano porozumienie się obu jednostek i w przypadku wyrażenia woli obu stron, przeprowadzenie zebrań w każdej z jednostek. Komisja uważa, że w skład takiego Zarządu powinien wejść ktoś z Urzędu Gminy. Komisja jest za tym, aby Zarząd zaczął funkcjonować jak najszybciej, żeby jego utworzenie miała miejsce jeszcze w tym roku. Ad.2 1,2) Agnieszka Ujazda Miedza omówiła projekty uchwał w sprawie: uchwalenia herbu Gminy Pomiechówek i zasady i jego używania, zmiany w Statucie Gminy dot. herbu. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu herbu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji proponuje się ustanowienie herbu Gminy, który przedstawia w polu srebrnym głowę św. Anny, okrytą błękitną chustą, z dłonią zakrywającą usta, ponad mostem czerwonym na falistej podstawie błękitnej. Wraz z herbem proponuje się ustanowienie flagi Gminy Pomiechówek, składającej się z dwóch pasów: niebieskiego i białego, z herbem gminy pośrodku oraz pieczęci: Gminy Pomiechówek, Wójta Gminy Pomiechówek, Rady Gminy Pomiechówek. Do uchwały załączono Regulamin określający zasady używania symboli Gminy Pomiechówek, tj. herbu, flagi i pieczęci. Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany Statutu Gminy Pomiechówek, w którym dotychczasowa treść 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Gmina Pomiechówek posiada herb, flagę i pieczęci ustanowione odrębną uchwałą. 2. Wzór graficzny herbu, flagi i pieczęci przedstawia załącznik nr 6. 3) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo omówiła Pani Agnieszka Niezabitowska - projektantka planu. Obszar wskazany do sporządzenia planu obejmuje tereny położone we wschodniej części wsi i predysponowane są do rozwoju funkcji mieszkaniowej. Chodziło o poszerzenie możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego, które posłużyłoby do rozwoju wsi i stworzenia lepszych warunków zamieszkania. Obszar objęty planem jest częściowo zainwestowany, a dla realizacji inwestycji na terenach niezabudowanych i przeznaczonych w planie pod zabudowę była wymagana: 3

4 zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, którą to zgodę częściowo uzyskano, zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, którą to zgodę uzyskano, Projekt planu został wyłożony jeden raz do publicznego wglądu. W określonym terminie wpłynęło 5 uwag, z których wszystkie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Pomiechówek. Rozstrzygnięcie uwag nie miało wpływu na zagospodarowanie terenów przyległych, stwierdzono brak konieczności ponownego wyłożenia projektu planu. Przewidywane funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo są zgodne z ustaleniami studium. Obszar objęty sporządzanym planem wskazany jest w większości jako obszar wielofunkcyjny, gdzie przeważają tereny budowlane związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Renta planistyczna została zaproponowana w wysokości 15% - dla zabudowy mieszkaniowej i 1% - dla pozostałych terenów. Przeprowadzono dyskusję, podczas której p. Niezabitowska wyjaśniała radnym zgłaszane pytania i udzielała wszelkich informacji w kwestii przedstawionego projektu planu. 4) Magda Swoch-Goździkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze. Proponuje się nadać nazwę drodze wewnętrznej, stanowiącej nr 404/1 nazwę ulica Chabrowa, zgodnie z intencją wnioskodawców. 5) Wanda Karabin omówiła projekty uchwał w sprawie: - wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową. Rada Gminy na poprzedniej sesji podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż lokali w Orzechowie. Sytuacja jest taka, że ten budynek jest podłączony do zbiornika na ścieki, znajdującego się przy szkole na terenie gminnym. Do czasu, gdy gospodarka ściekowa nie zostanie rozwiązana, ci ludzie będą z tego zbiornika korzystać. W związku z tym Gmina musi im prawnie zapewnić korzystanie z tego zbiornika poprzez ustanowienie służebności gruntowej 6) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Nowym Modlinie. Sprawa była omawiana wcześniej, jest projekt uchwały upoważniający Wójta do przeprowadzenia czynności w kierunku przejęcia terenu o powierzchni 1,84ha. Jest zrobiony podział nieruchomości. Nieruchomość zostanie nabyta na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. 7) nabycia nieruchomości położonej w Pomiechówku, przy ulicy Kupieckiej 10. W. Karabin przypomniała, że w sierpniu Rada Gminy podjęła uchwałę finansową, w której m.in. zabezpieczyła środki na zakup budynku przy ul. Kupieckiej na kwotę ,00 zł, rozłożone na III raty. W związku z tym przygotowany projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odpłatne nabycie, na rzecz Gminy Pomiechówek tej nieruchomości ( działka z budynkiem po byłym Banku Spółdzielczym). 8) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata. Sprawa dotyczy wydzierżawienia terenu przy moście nad rzeką Wkrą w Pomiechówku na prowadzenie punktu usługowego sezonowej wypożyczalni Bożena Śliwińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/

5 W trakcie dyskusji radny Andrzej Górecki zapytał, kiedy ostatni raz personel sprzątający we wszystkich placówkach oświatowych otrzymał podwyżki płac. Przedyskutowano kwestie sytuacji lokalowej w Szkole w Pomiechówku w związku ze zwiększeniem liczby uczniów, którzy przeszli ze Szkoły w Modlinie, a także temat dowożenia tych uczniów do Szkoły w Pomiechówku. kajaków. Osoba, która wystąpiła z takim wnioskiem ma zawartą umowę na 3 lata, ponieważ chce rozwijać działalność wystąpiła o wydzierżawienie na dłuższy okres do 10 lat. Radny Andrzej Górecki przypomniał, że już na wcześniejszym posiedzeniu Komisji mówił na temat wydzierżawienia tego terenu. Nie podoba mu się to, że sam środek plaży został wynajęty, od tego miejsca aż do Kościoła teren nad rzeką Wkrą przestał być dostępny dla ludzi. Jeśli wydzierżawić teren, to kilka metrów zaraz za skarpą, a nie sam środek plaży. Powinno się zabronić wjazdu samochodami dalej niż na parking. Ten teren można zagospodarować, Gmina powinna pomyśleć o urządzeniu plaży i kąpieliska strzeżonego. Oświadczył, że za przedstawionym projektem uchwały nie zagłosuje, bo nie zgadza się na wydzierżawienie terenu w proponowanym miejscu. Wystarczy odrzucić tę uchwałę, wynająć wnioskodawcy nieduży teren zaraz za robioną promenadą i ogłosić, że Gmina posiada jeszcze teren do wydzierżawienia na podobną działalność, która jest coraz bardziej popularna. Radny Mariusz Wyszyński poparł swego przedmówcę. W dalszej części Bożena Śliwińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które od 2 stycznia 2013r. wynosi 1600,00 zł. Przepisy ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od pobierania opłaty za wpis do rejestru. Jednak biorąc pod uwagę przesłanki społeczne, a także fakt, że odpłatność z tego tytułu stanowiłaby bardzo mało istotną pozycję w dochodach gminy oraz aby zachęcić kolejne osoby do prowadzenia działalności polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, proponuje się, by wysokość opłaty za wpis do rejestru była symboliczna i wynosiła 100 zł. Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez Bożenę Śliwińską dotyczył nadania imienia Wandy Chotomskiej Szkole Podstawowej w Orzechowie. Z wnioskiem o nadanie imienia wystąpiła Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i samorząd Uczniowski. Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami i po uwzględnieniu w głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły okazało się, że 52% głosów uzyskała pisarka Wanda Chotomska. Ad.3 i 4 Rozpoczęto od omawiania sprawy dot. przytuliska dla psów. Piotr Kownacki poinformował, że od działań, które zostały podjęte wcześniej niewiele się zmieniło. Radny Andrzej Górecki poinformował, że nawiązał kontakt z panią, która działa w fundacji EMIR. Przysłała protokół z wizytacji przeprowadzonej w nieruchomości p. Antoniny Jaworskiej w Pomiechówku na okoliczność łamania ustawy o ochronie zwierząt. Zadeklarowała chęć pomocy w 5

6 rozwiązaniu tego problemu. Oświadczył, że jest z nią w kontakcie i chciałby zorganizować komisję z jej udziałem, aby wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu. Piotr Kownacki przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek w 17 dodatkowego ust.4 w brzmieniu: Zabrania się utrzymywania psów i innych zwierząt domowych w ilości przekraczającej 5 sztuk, z wyjątkiem zarejestrowanych hodowli. Jeśli będzie pozytywna opinia radnych, to projekt tej uchwały zostanie wysłany do SANEPID-u celem zaopiniowania. Komisja przedyskutowała temat i jednogłośnie zgodziła się na podjęcie takiej uchwały. Jedynie zapis psów i innych zwierząt domowych wymagał doprecyzowania. Po dyskusji zaproponowano, aby zapis ten brzmiał psów i kotów. Piotr Kownacki udzielił wyjaśnień dotyczących wywożonych odpadów na teren firmy p.tometczak w Cegielni-Kosewo. W dniu r. odbyła się niezapowiedziana kontrola pracowników WIOŚ, pracowników Starostwa i Urzędu Gminy. WIOŚ głównie był tam w celu dokonania prób odpadów z wykopów. Wykonano 3 próby na głębokości 1,5, 2 i 3 metry w różnych miejscach i lokalizacjach i z odpadów składowanych na powierzchni. W trakcie tej kontroli przyjechały 3 transporty firmy Byś. W żadnym nie stwierdzono odpadów niedozwolonych. Wizualnie nic nie stwierdzono, wyniki pobranych prób powinny być znane za ok. 3 tygodnie. Radna Urszula Nowakowska przekazała, że mieszkańcy w dalszym ciągu zgłaszają, że dowożone odpady mają nieprzyjemny zapach. Ostatnie takie zgłoszenie otrzymała r. czyli już po przeprowadzonej kontroli. Ad.5 W sprawach różnych p.artur Bonas zapytał, w jaki sposób będzie sprawdzana liczba psów na danej posesji. Komisja zapoznała się z pismem firmy AKPOL, które dotyczyło postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na budowę dziesięcioodziałowego integracyjnego przedszkola gminnego w Pomiechówku. Firma wzywa Urząd Gminy do zwrotu bezprawnie zatrzymanego wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu, pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Gminy na powyższe pismo. Następnie powrócono do tematu gospodarki odpadami. Radna Urszula Nowakowska poruszyła temat złożonych deklaracji na odpady. Chodziło jej o takie posesje gdzie mieszkają ludzie, a nie są wystawiane odpady, sama zna takie przypadki. Pytała, w jaki sposób Urząd zamierza sprawdzić te posesje. Radny Andrzej Górecki zaproponował włączenie sołtysów do sprawdzania i przekazywania informacji na temat takich sytuacji. Odnośnie urządzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych P. Kownacki poinformował, że można już wozić tam odpady budowlane i zielone. 6

7 Radny Andrzej Górecki uważał, że przetarg na odbiór odpadów powinien być ogłoszony na 1 rok. Poza tym Gmina powinna przejąć wykonywanie tego zadania we własnych zakresie. Radny Andrzej Malasiewicz zgłosił wnioski dotyczące przywrócenia na dawne miejsce znaków drogowych, które zostały usunięte na czas budowy chodnika w ul. Słonecznej, oraz systematyczne sprzątanie ( zgrabianie liści) ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serockiej. Mieszkańcy skarżą się, że chodnik nie był sprzątany od tygodni. Artur Bonas poruszył kwestie bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej. Brak dojazdu do wejścia Szkoły Podstawowej w Pomiechówku, w przypadku jakiegoś nieszczęścia, czy wypadku służby ratunkowe nie miałyby żadnego dojazdu, bo jedyna droga ewakuacyjna to furtka. Zabezpieczenie p.poż budynku Urzędu Gminy. Oświadczył, że czytał artykuł dot. drzwi wejściowych, powinny one się otwierać na zewnątrz, a w Urzędzie pierwsze drzwi otwierają się do środka. Poza tym brakuje drugiego wyjścia z budynku. Odnośnie pomieszczeń w piwnicy dociekał, czy spełnione są wymogi odnośnie oświetlenia. Poza tym poruszył temat placów zabaw. Uważał, że powinny być stworzone regulaminy korzystania z tych placów. Jeżeli chodzi o plac w Czarnowie i Kikołach, mają one bezpośrednio wyjście na ulicę, dodatkowo plac zabaw w Czarnowie od strony klubu jest nie ogrodzony. Wyjście jest zniszczonymi schodami bezpośrednio na drogę. Zainteresowany był także kwestią ubezpieczenia od OC osób przebywających na tych placach, bo każdy wypadek może obciążyć Gminę. Uważał, że jest to bardzo duży problem, który powinien być rozwiązany. Radny Andrzej Górecki jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Urzędzie Gminy, uważał że wystarczy sprawdzić, kiedy ostatni raz była nowelizowana instrukcja p.poż. Komisja biorąc pod uwagę wypowiedź P. Bonasa wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Gminy o zwrócenie uwagi na poruszone powyżej kwestie. Ponadto radny Andrzej Górecki wystąpił z zapytaniem, czy są odebrane place zabaw w Czarnowie i Kikołach. Radna Urszula Nowakowska prosiła o interwencję w kwestii bezpieczeństwa osób przewożonych mini autobusami na trasie Janowo Nowy dwór Mazowiecki przez miejscowości naszej Gminy. Mieszkańcy zgłaszają, że pojazdy te jeżdżą przeładowane. W związku z tym radna wnioskowała o zajęcie się tym problemem i zwrócenie firmie przewozowej na to uwagi, ewentualne zasugerowanie zwiększenia liczby kursów. Radny Andrzej Górecki wystąpił z wnioskiem o przygotowanie danych jaką kwotę w budżecie stanowią wpływy w podatku od budynków wolnostojących ( garaże, komórki). Ilu jest takich podatników. Na tym o godz.19:30 zakończono posiedzenie Komisji. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Andrzej Górecki 7

8 Wnioski z posiedzenia: 1. A. Górecki kiedy ostatni raz personel sprzątający we wszystkich placówkach oświatowych otrzymał podwyżki płac. 2. A. Malasiewicz postawienie znaków drogowych na swoje miejsca, po tym jak zostały usunięte na czas budowy chodnika przy ul. Słonecznej i nie zostały z powrotem postawione. 3. Komisja zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej ( Szkoły, Urząd Gminy) 4. Czy place zabaw w Czarnowie i Kikołach zostały odebrane. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na placach zabaw. Stworzenie regulaminów korzystania z placów zabaw. 5. U. Nowakowska interweniowała w sprawie bezpieczeństwa osób przewożonych mini autobusami na trasie Janowo Nowy Dwór Mazowiecki. Autobusy te jeżdżą przeładowane. 6. A. Górecki jaką kwotę w budżecie stanowią wpływy w podatku od budynków wolnostojących (garaże, komórki). 8