Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r."

Transkrypt

1 Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Andrzej Górecki -Przewodniczący Komisji, udział wzięli: członkowie Komisji ( w pełnym składzie), przedstawiciele OSP Goławice Robert Szmyt, Piotr Rudnicki Agnieszka Niezabitowska projektant planu zagosp. przestrzennego Mariusz Jackiewicz UG Magdalena Swoch-Goździkowska UG Wanda Karabin UG Piotr Kownacki UG Agnieszka Ujazda-Miedza UG Bożena Śliwińska UG oraz p. Artur Bonas i p. Adam Stawicki. Lista obecności osób na posiedzeniu Komisji w załączeniu do protokołu. Obradowano według następującego porządku: 1. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Goławicach. Plany na przyszłość. Współdziałanie OSP Goławice i OSP Pomiechówek. 2. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 1) ustanowienia herbu Gminy Pomiechówek i zasady jego używania, 2) zmiany w Statucie Gminy dot. herbu 3) uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Błędowo 4) nadania nazwy ulicy we wsi Goławice Pierwsze 5) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową, 6) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Nowym Modlinie, 7) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata, 8) nabycia nieruchomości położonej w Pomiechówku, przy ul. Kupieckiej, 9) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 10) nadania imienia Szkole Podstawowej w Pomiechówku. 3. Sprawa dotycząca wywożonych odpadów na teren firmy p. Tometczak w Cegielni Kosewo. 4. Informacja dotycząca przytuliska dla psów przy ul. Wojska Polskiego w Pomiechówku zapoznanie Komisji z aktualną sytuacją tego problemu, sprawa wyegzekwowania zaległych opłat za te psy. 5. Sprawy różne. Ad.1 W tej części posiedzenia udział wzięli: Piotr Rudnicki Naczelnik, wiceprezes OSP Goławice, Robert Szmyt Prezes OSP Goławice. Do tematu wprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Górecki, po czym przekazał głos radnemu Mariuszowi Wyszyńskiemu, który z ramienia PSP Nowy Dwór Mazowiecki wypowiedział się na temat działalności OSP Goławice i OSP Pomiechówek. Podkreślił, że do niedawna na terenie Gminy działała jedna jednostka OSP w Pomiechówku. 1

2 Przy tak dużej działalności i rozległym terenie, jedna jednostka to trochę za mało, bo kiedy OSP Pomiechówek nie mogła wyjechać, okazywało się że Gmina Pomiechówek nie posiada innego rozwiązania w kierunku prowadzenia działań ratowniczych. Stąd też powstał pomysł utworzenia drugiej jednostki OSP w Goławicach. Skutek tego jest taki, że oprócz wspomagania OSP Pomiechówek w działaniach ratowniczych, czas dojazdu do miejsca zdarzenia skrócił się o połowę. Problemem pozostaje jeszcze zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie Orzechowa, Zapiecek i Wójtostwa. Tam czas dojazdu OSP z Pomiechówka jest dosyć długi. Obecnie wszystkie wytyczne wydawane przez Komendę Główną Straży Pożarnej mówią o tym, że od chwili przyjęcia zgłoszenia do czasu zareagowania nie powinno być dłużej niż 15 minut. Generalnie Gmina Pomiechówek ma dwie jednostki OSP, które powinny wzajemnie się wspomagać i wspierać. Do tej pory większe zdarzenia wspomagały inne straże z zewnątrz np. z Nowego Dworu Mazowieckiego i z terenu Gminy Nasielsk, głównie z Psucina. Obecnie powołanie drugiej jednostki OSP usystematyzuje całą tę strukturę. Sprzęt, którym dysponuje OSP Goławice nie jest rewelacyjny i trzeba się zastanowić nad poprawą jego jakości. Jelcz, którym dysponuje jednostka, jest samochodem typowo szosowym i nie zawsze spełnia swoją rolę w takich warunkach. Potrzebny jest samochód, który nadawałby się do wyjazdów w teren, ten który jest może służyć jako samochód zastępczy, ewentualnie można go zbyć. Oprócz wyposażenia w sprzęt i umundurowanie, strażacy powinni przejść odpowiednie szkolenie. Podobnie Andrzej Górecki Przewodniczący Komisji stwierdził, że najważniejsza rzeczą w kwestii prowadzonej działalności OSP Goławice jest wyposażenie w odpowiedni sprzęt, aby straż mogła działać. Poza tym powinien być proporcjonalny podział etatów kierowcy-konserwatora. Żeby było to odpowiednio rozdysponowane, to należy albo dołożyć trzeci etat do Goławic, albo podzielić obecne etaty na Pomiechówek i Goławice. Ponadto uważał, że taki etat powinien być rotacyjny, po to żeby następni strażacy po jakimś czasie zdobyli uprawnienia i mogli przejąć te funkcje. Kolejny pomysł ze strony Radnego to zastanowienie się nad zatrudnieniem osoby w KZB, która jednocześnie byłaby członkiem OSP, to wspomogłoby system łączności z jednostkami OSP. Robert Szmyt OSP Goławice powiedział, że z 17 osób należących do Straży, 10 posiada odpowiedni kurs, 7 osób jeszcze nie, ale są to strażacy z drużyny młodzieżowej. Radny Mariusz Wyszyński kontynuując swoją wypowiedź podkreślił, że obecnie te dwie jednostki działają odrębnie, ale jest taka możliwość, żeby powstał Zarząd Gminny OSP, mówi o tym statut Straży Pożarnej. Taki zarząd może powstać już wtedy, gdy są co najmniej 2 jednostki. Żeby powołać Zarząd Gminny, obydwie jednostki muszą wykazać taką wolę. Potem każda z OSP przeprowadza zebranie, na którym wyłania delegatów do zarządu gminnego OSP. Delegaci spotykają się celem ukonstytuowania tego zarządu. Wybierany jest Prezes, Skarbnik, Sekretarz i członkowie. Powołany skład Zarządu Gminnego zgłaszany jest do zarządu powiatowego, który następnie kieruje go do Zarządu Głównego do zarejestrowania. Zadaniem Zarządu Gminnego jest prowadzenie nadzoru organizacyjnego nad jednostkami OSP. Można wtedy organizować większe zadania, opracowywać harmonogram wydatkowania środków na inwestycje w poszczególnych jednostkach. Można też prowadzić ustalenia w takich kwestiach jak zatrudnienie kierowców-konserwatorów. W dalszej części przedstawiciele OSP Goławice przedstawili działalność swojej nowopowstałej jednostki. Piotr Rudnicki podkreślił, że największym problemem jest brak syreny alarmowej, mowa jest o urządzeniu elektronicznym, którego koszt wynosi w granicach zł, do tego potrzebny jest system do łączności ze strażą za kwotę zł. Łącznie jest to kwota zł. Poza tym Straż nie posiada piły spalinowej i drabiny. Koszt piły to ok zł, a drabiny z atestem zł, do tego potrzebne są 2 komplety szelek ratunkowych koszt w granicach 200 zł. Dodatkowo w tym roku OSP Goławice wspomagała Gminę w kwestii zabezpieczenia imprez, dalej chcieliby to kontynuować, ale potrzebny jest kurs do kierowania ruchem i do tego kurs udzielania pierwszej pomocy. Koszty: 4 2

3 osoby x 700 zł pierwszy kurs, 4 osoby x ok zł drugi kurs. Ponadto drużyna młodzieżowa nie posiada umundurowania, na ten cel straż otrzymała zł od sołectwa, brakuje w granicach 500 zł. Przydałyby się też 4-5 kompletów mundurów galowych ( ok 400 zł) i 4 aparaty powietrzne. Jeżeli chodzi o pomieszczenia strażacy wyjaśnili, że zostały one im użyczone przez Spółkę do zagospodarowania wspólnoty gruntowej i pastwiskowej. Na tę okoliczność podpisano stosowną umowę użyczenia. Ponadto mówił Piotr Rudnicki, że straż otrzymała od PSP samochód Lanos. Został on zarejestrowany, ale trzeba go jeszcze ubezpieczyć i z tym zwracają się do Gminy. Chodzi też o dodatkowe uprawnienia Straży w zakresie ratownictwa i poszukiwania, z tym też związane jest wyposażenie jednostki w quada ( koszt ok zł). Podsumowując temat: Komisja oraz przedstawiciele OSP Goławice są za powołaniem Zarządu Gminnego OSP. W tym celu zaproponowano porozumienie się obu jednostek i w przypadku wyrażenia woli obu stron, przeprowadzenie zebrań w każdej z jednostek. Komisja uważa, że w skład takiego Zarządu powinien wejść ktoś z Urzędu Gminy. Komisja jest za tym, aby Zarząd zaczął funkcjonować jak najszybciej, żeby jego utworzenie miała miejsce jeszcze w tym roku. Ad.2 1,2) Agnieszka Ujazda Miedza omówiła projekty uchwał w sprawie: uchwalenia herbu Gminy Pomiechówek i zasady i jego używania, zmiany w Statucie Gminy dot. herbu. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu herbu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji proponuje się ustanowienie herbu Gminy, który przedstawia w polu srebrnym głowę św. Anny, okrytą błękitną chustą, z dłonią zakrywającą usta, ponad mostem czerwonym na falistej podstawie błękitnej. Wraz z herbem proponuje się ustanowienie flagi Gminy Pomiechówek, składającej się z dwóch pasów: niebieskiego i białego, z herbem gminy pośrodku oraz pieczęci: Gminy Pomiechówek, Wójta Gminy Pomiechówek, Rady Gminy Pomiechówek. Do uchwały załączono Regulamin określający zasady używania symboli Gminy Pomiechówek, tj. herbu, flagi i pieczęci. Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany Statutu Gminy Pomiechówek, w którym dotychczasowa treść 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Gmina Pomiechówek posiada herb, flagę i pieczęci ustanowione odrębną uchwałą. 2. Wzór graficzny herbu, flagi i pieczęci przedstawia załącznik nr 6. 3) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo omówiła Pani Agnieszka Niezabitowska - projektantka planu. Obszar wskazany do sporządzenia planu obejmuje tereny położone we wschodniej części wsi i predysponowane są do rozwoju funkcji mieszkaniowej. Chodziło o poszerzenie możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego, które posłużyłoby do rozwoju wsi i stworzenia lepszych warunków zamieszkania. Obszar objęty planem jest częściowo zainwestowany, a dla realizacji inwestycji na terenach niezabudowanych i przeznaczonych w planie pod zabudowę była wymagana: 3

4 zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, którą to zgodę częściowo uzyskano, zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, którą to zgodę uzyskano, Projekt planu został wyłożony jeden raz do publicznego wglądu. W określonym terminie wpłynęło 5 uwag, z których wszystkie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Pomiechówek. Rozstrzygnięcie uwag nie miało wpływu na zagospodarowanie terenów przyległych, stwierdzono brak konieczności ponownego wyłożenia projektu planu. Przewidywane funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo są zgodne z ustaleniami studium. Obszar objęty sporządzanym planem wskazany jest w większości jako obszar wielofunkcyjny, gdzie przeważają tereny budowlane związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Renta planistyczna została zaproponowana w wysokości 15% - dla zabudowy mieszkaniowej i 1% - dla pozostałych terenów. Przeprowadzono dyskusję, podczas której p. Niezabitowska wyjaśniała radnym zgłaszane pytania i udzielała wszelkich informacji w kwestii przedstawionego projektu planu. 4) Magda Swoch-Goździkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze. Proponuje się nadać nazwę drodze wewnętrznej, stanowiącej nr 404/1 nazwę ulica Chabrowa, zgodnie z intencją wnioskodawców. 5) Wanda Karabin omówiła projekty uchwał w sprawie: - wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową. Rada Gminy na poprzedniej sesji podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż lokali w Orzechowie. Sytuacja jest taka, że ten budynek jest podłączony do zbiornika na ścieki, znajdującego się przy szkole na terenie gminnym. Do czasu, gdy gospodarka ściekowa nie zostanie rozwiązana, ci ludzie będą z tego zbiornika korzystać. W związku z tym Gmina musi im prawnie zapewnić korzystanie z tego zbiornika poprzez ustanowienie służebności gruntowej 6) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Nowym Modlinie. Sprawa była omawiana wcześniej, jest projekt uchwały upoważniający Wójta do przeprowadzenia czynności w kierunku przejęcia terenu o powierzchni 1,84ha. Jest zrobiony podział nieruchomości. Nieruchomość zostanie nabyta na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. 7) nabycia nieruchomości położonej w Pomiechówku, przy ulicy Kupieckiej 10. W. Karabin przypomniała, że w sierpniu Rada Gminy podjęła uchwałę finansową, w której m.in. zabezpieczyła środki na zakup budynku przy ul. Kupieckiej na kwotę ,00 zł, rozłożone na III raty. W związku z tym przygotowany projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odpłatne nabycie, na rzecz Gminy Pomiechówek tej nieruchomości ( działka z budynkiem po byłym Banku Spółdzielczym). 8) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata. Sprawa dotyczy wydzierżawienia terenu przy moście nad rzeką Wkrą w Pomiechówku na prowadzenie punktu usługowego sezonowej wypożyczalni Bożena Śliwińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/

5 W trakcie dyskusji radny Andrzej Górecki zapytał, kiedy ostatni raz personel sprzątający we wszystkich placówkach oświatowych otrzymał podwyżki płac. Przedyskutowano kwestie sytuacji lokalowej w Szkole w Pomiechówku w związku ze zwiększeniem liczby uczniów, którzy przeszli ze Szkoły w Modlinie, a także temat dowożenia tych uczniów do Szkoły w Pomiechówku. kajaków. Osoba, która wystąpiła z takim wnioskiem ma zawartą umowę na 3 lata, ponieważ chce rozwijać działalność wystąpiła o wydzierżawienie na dłuższy okres do 10 lat. Radny Andrzej Górecki przypomniał, że już na wcześniejszym posiedzeniu Komisji mówił na temat wydzierżawienia tego terenu. Nie podoba mu się to, że sam środek plaży został wynajęty, od tego miejsca aż do Kościoła teren nad rzeką Wkrą przestał być dostępny dla ludzi. Jeśli wydzierżawić teren, to kilka metrów zaraz za skarpą, a nie sam środek plaży. Powinno się zabronić wjazdu samochodami dalej niż na parking. Ten teren można zagospodarować, Gmina powinna pomyśleć o urządzeniu plaży i kąpieliska strzeżonego. Oświadczył, że za przedstawionym projektem uchwały nie zagłosuje, bo nie zgadza się na wydzierżawienie terenu w proponowanym miejscu. Wystarczy odrzucić tę uchwałę, wynająć wnioskodawcy nieduży teren zaraz za robioną promenadą i ogłosić, że Gmina posiada jeszcze teren do wydzierżawienia na podobną działalność, która jest coraz bardziej popularna. Radny Mariusz Wyszyński poparł swego przedmówcę. W dalszej części Bożena Śliwińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które od 2 stycznia 2013r. wynosi 1600,00 zł. Przepisy ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od pobierania opłaty za wpis do rejestru. Jednak biorąc pod uwagę przesłanki społeczne, a także fakt, że odpłatność z tego tytułu stanowiłaby bardzo mało istotną pozycję w dochodach gminy oraz aby zachęcić kolejne osoby do prowadzenia działalności polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, proponuje się, by wysokość opłaty za wpis do rejestru była symboliczna i wynosiła 100 zł. Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez Bożenę Śliwińską dotyczył nadania imienia Wandy Chotomskiej Szkole Podstawowej w Orzechowie. Z wnioskiem o nadanie imienia wystąpiła Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i samorząd Uczniowski. Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami i po uwzględnieniu w głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły okazało się, że 52% głosów uzyskała pisarka Wanda Chotomska. Ad.3 i 4 Rozpoczęto od omawiania sprawy dot. przytuliska dla psów. Piotr Kownacki poinformował, że od działań, które zostały podjęte wcześniej niewiele się zmieniło. Radny Andrzej Górecki poinformował, że nawiązał kontakt z panią, która działa w fundacji EMIR. Przysłała protokół z wizytacji przeprowadzonej w nieruchomości p. Antoniny Jaworskiej w Pomiechówku na okoliczność łamania ustawy o ochronie zwierząt. Zadeklarowała chęć pomocy w 5

6 rozwiązaniu tego problemu. Oświadczył, że jest z nią w kontakcie i chciałby zorganizować komisję z jej udziałem, aby wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu. Piotr Kownacki przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek w 17 dodatkowego ust.4 w brzmieniu: Zabrania się utrzymywania psów i innych zwierząt domowych w ilości przekraczającej 5 sztuk, z wyjątkiem zarejestrowanych hodowli. Jeśli będzie pozytywna opinia radnych, to projekt tej uchwały zostanie wysłany do SANEPID-u celem zaopiniowania. Komisja przedyskutowała temat i jednogłośnie zgodziła się na podjęcie takiej uchwały. Jedynie zapis psów i innych zwierząt domowych wymagał doprecyzowania. Po dyskusji zaproponowano, aby zapis ten brzmiał psów i kotów. Piotr Kownacki udzielił wyjaśnień dotyczących wywożonych odpadów na teren firmy p.tometczak w Cegielni-Kosewo. W dniu r. odbyła się niezapowiedziana kontrola pracowników WIOŚ, pracowników Starostwa i Urzędu Gminy. WIOŚ głównie był tam w celu dokonania prób odpadów z wykopów. Wykonano 3 próby na głębokości 1,5, 2 i 3 metry w różnych miejscach i lokalizacjach i z odpadów składowanych na powierzchni. W trakcie tej kontroli przyjechały 3 transporty firmy Byś. W żadnym nie stwierdzono odpadów niedozwolonych. Wizualnie nic nie stwierdzono, wyniki pobranych prób powinny być znane za ok. 3 tygodnie. Radna Urszula Nowakowska przekazała, że mieszkańcy w dalszym ciągu zgłaszają, że dowożone odpady mają nieprzyjemny zapach. Ostatnie takie zgłoszenie otrzymała r. czyli już po przeprowadzonej kontroli. Ad.5 W sprawach różnych p.artur Bonas zapytał, w jaki sposób będzie sprawdzana liczba psów na danej posesji. Komisja zapoznała się z pismem firmy AKPOL, które dotyczyło postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na budowę dziesięcioodziałowego integracyjnego przedszkola gminnego w Pomiechówku. Firma wzywa Urząd Gminy do zwrotu bezprawnie zatrzymanego wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu, pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Gminy na powyższe pismo. Następnie powrócono do tematu gospodarki odpadami. Radna Urszula Nowakowska poruszyła temat złożonych deklaracji na odpady. Chodziło jej o takie posesje gdzie mieszkają ludzie, a nie są wystawiane odpady, sama zna takie przypadki. Pytała, w jaki sposób Urząd zamierza sprawdzić te posesje. Radny Andrzej Górecki zaproponował włączenie sołtysów do sprawdzania i przekazywania informacji na temat takich sytuacji. Odnośnie urządzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych P. Kownacki poinformował, że można już wozić tam odpady budowlane i zielone. 6

7 Radny Andrzej Górecki uważał, że przetarg na odbiór odpadów powinien być ogłoszony na 1 rok. Poza tym Gmina powinna przejąć wykonywanie tego zadania we własnych zakresie. Radny Andrzej Malasiewicz zgłosił wnioski dotyczące przywrócenia na dawne miejsce znaków drogowych, które zostały usunięte na czas budowy chodnika w ul. Słonecznej, oraz systematyczne sprzątanie ( zgrabianie liści) ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serockiej. Mieszkańcy skarżą się, że chodnik nie był sprzątany od tygodni. Artur Bonas poruszył kwestie bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej. Brak dojazdu do wejścia Szkoły Podstawowej w Pomiechówku, w przypadku jakiegoś nieszczęścia, czy wypadku służby ratunkowe nie miałyby żadnego dojazdu, bo jedyna droga ewakuacyjna to furtka. Zabezpieczenie p.poż budynku Urzędu Gminy. Oświadczył, że czytał artykuł dot. drzwi wejściowych, powinny one się otwierać na zewnątrz, a w Urzędzie pierwsze drzwi otwierają się do środka. Poza tym brakuje drugiego wyjścia z budynku. Odnośnie pomieszczeń w piwnicy dociekał, czy spełnione są wymogi odnośnie oświetlenia. Poza tym poruszył temat placów zabaw. Uważał, że powinny być stworzone regulaminy korzystania z tych placów. Jeżeli chodzi o plac w Czarnowie i Kikołach, mają one bezpośrednio wyjście na ulicę, dodatkowo plac zabaw w Czarnowie od strony klubu jest nie ogrodzony. Wyjście jest zniszczonymi schodami bezpośrednio na drogę. Zainteresowany był także kwestią ubezpieczenia od OC osób przebywających na tych placach, bo każdy wypadek może obciążyć Gminę. Uważał, że jest to bardzo duży problem, który powinien być rozwiązany. Radny Andrzej Górecki jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Urzędzie Gminy, uważał że wystarczy sprawdzić, kiedy ostatni raz była nowelizowana instrukcja p.poż. Komisja biorąc pod uwagę wypowiedź P. Bonasa wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Gminy o zwrócenie uwagi na poruszone powyżej kwestie. Ponadto radny Andrzej Górecki wystąpił z zapytaniem, czy są odebrane place zabaw w Czarnowie i Kikołach. Radna Urszula Nowakowska prosiła o interwencję w kwestii bezpieczeństwa osób przewożonych mini autobusami na trasie Janowo Nowy dwór Mazowiecki przez miejscowości naszej Gminy. Mieszkańcy zgłaszają, że pojazdy te jeżdżą przeładowane. W związku z tym radna wnioskowała o zajęcie się tym problemem i zwrócenie firmie przewozowej na to uwagi, ewentualne zasugerowanie zwiększenia liczby kursów. Radny Andrzej Górecki wystąpił z wnioskiem o przygotowanie danych jaką kwotę w budżecie stanowią wpływy w podatku od budynków wolnostojących ( garaże, komórki). Ilu jest takich podatników. Na tym o godz.19:30 zakończono posiedzenie Komisji. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Andrzej Górecki 7

8 Wnioski z posiedzenia: 1. A. Górecki kiedy ostatni raz personel sprzątający we wszystkich placówkach oświatowych otrzymał podwyżki płac. 2. A. Malasiewicz postawienie znaków drogowych na swoje miejsca, po tym jak zostały usunięte na czas budowy chodnika przy ul. Słonecznej i nie zostały z powrotem postawione. 3. Komisja zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej ( Szkoły, Urząd Gminy) 4. Czy place zabaw w Czarnowie i Kikołach zostały odebrane. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na placach zabaw. Stworzenie regulaminów korzystania z placów zabaw. 5. U. Nowakowska interweniowała w sprawie bezpieczeństwa osób przewożonych mini autobusami na trasie Janowo Nowy Dwór Mazowiecki. Autobusy te jeżdżą przeładowane. 6. A. Górecki jaką kwotę w budżecie stanowią wpływy w podatku od budynków wolnostojących (garaże, komórki). 8

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami Protokół nr 22/16 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 15 kwietnia 2016r. Przewodnicząca Komisji Jolanta Trytko- Warczak o godzinie 13:00 otworzyła 22 posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa. Udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2016. Zawiadomienie o posiedzeniu jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

Protokół Nr 20/2016. Zawiadomienie o posiedzeniu jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. BR.0012.4.7.2016 Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Gorlice z dnia 3 czerwca 2016r. pod przewodnictwem Pana Wacława Gubały Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy. Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek W dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku ul.nasielska 3, odbyła się III Sesja Rady Gminy Pomiechówek,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Oświaty w dniu r.

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Oświaty w dniu r. Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Oświaty w dniu 18.03.2013 r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Andrzej Górecki przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku Sprawozdanie z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku W obradach, którym przewodniczył Pan Jan Drzazgowski, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 55/2010

P R O T O K Ó Ł NR 55/2010 P R O T O K Ó Ł NR 55/2010 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 7 l i p c a 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu oraz Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 9 czerwca 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 2210 UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r.

P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r. BRG.0012.2.6.2014.MB P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r. 1. OTWARCIE OBRAD, STWIERDZENIE QUORUM Przewodniczący Komisji Budżetowej Marcin Szklarczyk o godzinie

Bardziej szczegółowo

1.Sprawy regulaminowe.

1.Sprawy regulaminowe. Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 20 marca 2015 r. 1.Sprawy regulaminowe. - stwierdzenie quorum Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok Organ wydający Ty p aktu Data aktu Data. publikacji Ty tuł aktu uchwała nr LIV/414/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Rada Miejska w Ogrodzieńcu Uchwała 2014-05-21 00:00 2014-05-27 07:17 z dnia 21 maja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/177/09 z dnia 25 lutego 2009 r. KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. 1. I kwartał 1. Plan pracy Komisji na 2009 r. 2. Kontrola wydatkowania środków w ramach Małej Odnowy Wsi miejsce

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych.

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych. PROTOKÓŁ NR S.0012.3.00012.2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE w dniu 23 listopada 2015 r. Listy obecności w załączeniu. Stan Komisji 5 Obecnych 5 Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach.

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. - projekt Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2009 r Posiedzenie XXXIX Sesji Rady Powiatu rozpoczęło się o godz. 14.00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LI/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 8 września 2010 roku

PROTOKÓŁ Nr LI/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 8 września 2010 roku PROTOKÓŁ Nr LI/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 8 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radni nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku

Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Bogusława

Bardziej szczegółowo