Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r."

Transkrypt

1 Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Andrzej Górecki -Przewodniczący Komisji, udział wzięli: członkowie Komisji ( w pełnym składzie), przedstawiciele OSP Goławice Robert Szmyt, Piotr Rudnicki Agnieszka Niezabitowska projektant planu zagosp. przestrzennego Mariusz Jackiewicz UG Magdalena Swoch-Goździkowska UG Wanda Karabin UG Piotr Kownacki UG Agnieszka Ujazda-Miedza UG Bożena Śliwińska UG oraz p. Artur Bonas i p. Adam Stawicki. Lista obecności osób na posiedzeniu Komisji w załączeniu do protokołu. Obradowano według następującego porządku: 1. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Goławicach. Plany na przyszłość. Współdziałanie OSP Goławice i OSP Pomiechówek. 2. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 1) ustanowienia herbu Gminy Pomiechówek i zasady jego używania, 2) zmiany w Statucie Gminy dot. herbu 3) uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Błędowo 4) nadania nazwy ulicy we wsi Goławice Pierwsze 5) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową, 6) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Nowym Modlinie, 7) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata, 8) nabycia nieruchomości położonej w Pomiechówku, przy ul. Kupieckiej, 9) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 10) nadania imienia Szkole Podstawowej w Pomiechówku. 3. Sprawa dotycząca wywożonych odpadów na teren firmy p. Tometczak w Cegielni Kosewo. 4. Informacja dotycząca przytuliska dla psów przy ul. Wojska Polskiego w Pomiechówku zapoznanie Komisji z aktualną sytuacją tego problemu, sprawa wyegzekwowania zaległych opłat za te psy. 5. Sprawy różne. Ad.1 W tej części posiedzenia udział wzięli: Piotr Rudnicki Naczelnik, wiceprezes OSP Goławice, Robert Szmyt Prezes OSP Goławice. Do tematu wprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Górecki, po czym przekazał głos radnemu Mariuszowi Wyszyńskiemu, który z ramienia PSP Nowy Dwór Mazowiecki wypowiedział się na temat działalności OSP Goławice i OSP Pomiechówek. Podkreślił, że do niedawna na terenie Gminy działała jedna jednostka OSP w Pomiechówku. 1

2 Przy tak dużej działalności i rozległym terenie, jedna jednostka to trochę za mało, bo kiedy OSP Pomiechówek nie mogła wyjechać, okazywało się że Gmina Pomiechówek nie posiada innego rozwiązania w kierunku prowadzenia działań ratowniczych. Stąd też powstał pomysł utworzenia drugiej jednostki OSP w Goławicach. Skutek tego jest taki, że oprócz wspomagania OSP Pomiechówek w działaniach ratowniczych, czas dojazdu do miejsca zdarzenia skrócił się o połowę. Problemem pozostaje jeszcze zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie Orzechowa, Zapiecek i Wójtostwa. Tam czas dojazdu OSP z Pomiechówka jest dosyć długi. Obecnie wszystkie wytyczne wydawane przez Komendę Główną Straży Pożarnej mówią o tym, że od chwili przyjęcia zgłoszenia do czasu zareagowania nie powinno być dłużej niż 15 minut. Generalnie Gmina Pomiechówek ma dwie jednostki OSP, które powinny wzajemnie się wspomagać i wspierać. Do tej pory większe zdarzenia wspomagały inne straże z zewnątrz np. z Nowego Dworu Mazowieckiego i z terenu Gminy Nasielsk, głównie z Psucina. Obecnie powołanie drugiej jednostki OSP usystematyzuje całą tę strukturę. Sprzęt, którym dysponuje OSP Goławice nie jest rewelacyjny i trzeba się zastanowić nad poprawą jego jakości. Jelcz, którym dysponuje jednostka, jest samochodem typowo szosowym i nie zawsze spełnia swoją rolę w takich warunkach. Potrzebny jest samochód, który nadawałby się do wyjazdów w teren, ten który jest może służyć jako samochód zastępczy, ewentualnie można go zbyć. Oprócz wyposażenia w sprzęt i umundurowanie, strażacy powinni przejść odpowiednie szkolenie. Podobnie Andrzej Górecki Przewodniczący Komisji stwierdził, że najważniejsza rzeczą w kwestii prowadzonej działalności OSP Goławice jest wyposażenie w odpowiedni sprzęt, aby straż mogła działać. Poza tym powinien być proporcjonalny podział etatów kierowcy-konserwatora. Żeby było to odpowiednio rozdysponowane, to należy albo dołożyć trzeci etat do Goławic, albo podzielić obecne etaty na Pomiechówek i Goławice. Ponadto uważał, że taki etat powinien być rotacyjny, po to żeby następni strażacy po jakimś czasie zdobyli uprawnienia i mogli przejąć te funkcje. Kolejny pomysł ze strony Radnego to zastanowienie się nad zatrudnieniem osoby w KZB, która jednocześnie byłaby członkiem OSP, to wspomogłoby system łączności z jednostkami OSP. Robert Szmyt OSP Goławice powiedział, że z 17 osób należących do Straży, 10 posiada odpowiedni kurs, 7 osób jeszcze nie, ale są to strażacy z drużyny młodzieżowej. Radny Mariusz Wyszyński kontynuując swoją wypowiedź podkreślił, że obecnie te dwie jednostki działają odrębnie, ale jest taka możliwość, żeby powstał Zarząd Gminny OSP, mówi o tym statut Straży Pożarnej. Taki zarząd może powstać już wtedy, gdy są co najmniej 2 jednostki. Żeby powołać Zarząd Gminny, obydwie jednostki muszą wykazać taką wolę. Potem każda z OSP przeprowadza zebranie, na którym wyłania delegatów do zarządu gminnego OSP. Delegaci spotykają się celem ukonstytuowania tego zarządu. Wybierany jest Prezes, Skarbnik, Sekretarz i członkowie. Powołany skład Zarządu Gminnego zgłaszany jest do zarządu powiatowego, który następnie kieruje go do Zarządu Głównego do zarejestrowania. Zadaniem Zarządu Gminnego jest prowadzenie nadzoru organizacyjnego nad jednostkami OSP. Można wtedy organizować większe zadania, opracowywać harmonogram wydatkowania środków na inwestycje w poszczególnych jednostkach. Można też prowadzić ustalenia w takich kwestiach jak zatrudnienie kierowców-konserwatorów. W dalszej części przedstawiciele OSP Goławice przedstawili działalność swojej nowopowstałej jednostki. Piotr Rudnicki podkreślił, że największym problemem jest brak syreny alarmowej, mowa jest o urządzeniu elektronicznym, którego koszt wynosi w granicach zł, do tego potrzebny jest system do łączności ze strażą za kwotę zł. Łącznie jest to kwota zł. Poza tym Straż nie posiada piły spalinowej i drabiny. Koszt piły to ok zł, a drabiny z atestem zł, do tego potrzebne są 2 komplety szelek ratunkowych koszt w granicach 200 zł. Dodatkowo w tym roku OSP Goławice wspomagała Gminę w kwestii zabezpieczenia imprez, dalej chcieliby to kontynuować, ale potrzebny jest kurs do kierowania ruchem i do tego kurs udzielania pierwszej pomocy. Koszty: 4 2

3 osoby x 700 zł pierwszy kurs, 4 osoby x ok zł drugi kurs. Ponadto drużyna młodzieżowa nie posiada umundurowania, na ten cel straż otrzymała zł od sołectwa, brakuje w granicach 500 zł. Przydałyby się też 4-5 kompletów mundurów galowych ( ok 400 zł) i 4 aparaty powietrzne. Jeżeli chodzi o pomieszczenia strażacy wyjaśnili, że zostały one im użyczone przez Spółkę do zagospodarowania wspólnoty gruntowej i pastwiskowej. Na tę okoliczność podpisano stosowną umowę użyczenia. Ponadto mówił Piotr Rudnicki, że straż otrzymała od PSP samochód Lanos. Został on zarejestrowany, ale trzeba go jeszcze ubezpieczyć i z tym zwracają się do Gminy. Chodzi też o dodatkowe uprawnienia Straży w zakresie ratownictwa i poszukiwania, z tym też związane jest wyposażenie jednostki w quada ( koszt ok zł). Podsumowując temat: Komisja oraz przedstawiciele OSP Goławice są za powołaniem Zarządu Gminnego OSP. W tym celu zaproponowano porozumienie się obu jednostek i w przypadku wyrażenia woli obu stron, przeprowadzenie zebrań w każdej z jednostek. Komisja uważa, że w skład takiego Zarządu powinien wejść ktoś z Urzędu Gminy. Komisja jest za tym, aby Zarząd zaczął funkcjonować jak najszybciej, żeby jego utworzenie miała miejsce jeszcze w tym roku. Ad.2 1,2) Agnieszka Ujazda Miedza omówiła projekty uchwał w sprawie: uchwalenia herbu Gminy Pomiechówek i zasady i jego używania, zmiany w Statucie Gminy dot. herbu. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu herbu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji proponuje się ustanowienie herbu Gminy, który przedstawia w polu srebrnym głowę św. Anny, okrytą błękitną chustą, z dłonią zakrywającą usta, ponad mostem czerwonym na falistej podstawie błękitnej. Wraz z herbem proponuje się ustanowienie flagi Gminy Pomiechówek, składającej się z dwóch pasów: niebieskiego i białego, z herbem gminy pośrodku oraz pieczęci: Gminy Pomiechówek, Wójta Gminy Pomiechówek, Rady Gminy Pomiechówek. Do uchwały załączono Regulamin określający zasady używania symboli Gminy Pomiechówek, tj. herbu, flagi i pieczęci. Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany Statutu Gminy Pomiechówek, w którym dotychczasowa treść 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Gmina Pomiechówek posiada herb, flagę i pieczęci ustanowione odrębną uchwałą. 2. Wzór graficzny herbu, flagi i pieczęci przedstawia załącznik nr 6. 3) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo omówiła Pani Agnieszka Niezabitowska - projektantka planu. Obszar wskazany do sporządzenia planu obejmuje tereny położone we wschodniej części wsi i predysponowane są do rozwoju funkcji mieszkaniowej. Chodziło o poszerzenie możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego, które posłużyłoby do rozwoju wsi i stworzenia lepszych warunków zamieszkania. Obszar objęty planem jest częściowo zainwestowany, a dla realizacji inwestycji na terenach niezabudowanych i przeznaczonych w planie pod zabudowę była wymagana: 3

4 zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, którą to zgodę częściowo uzyskano, zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, którą to zgodę uzyskano, Projekt planu został wyłożony jeden raz do publicznego wglądu. W określonym terminie wpłynęło 5 uwag, z których wszystkie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Pomiechówek. Rozstrzygnięcie uwag nie miało wpływu na zagospodarowanie terenów przyległych, stwierdzono brak konieczności ponownego wyłożenia projektu planu. Przewidywane funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo są zgodne z ustaleniami studium. Obszar objęty sporządzanym planem wskazany jest w większości jako obszar wielofunkcyjny, gdzie przeważają tereny budowlane związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Renta planistyczna została zaproponowana w wysokości 15% - dla zabudowy mieszkaniowej i 1% - dla pozostałych terenów. Przeprowadzono dyskusję, podczas której p. Niezabitowska wyjaśniała radnym zgłaszane pytania i udzielała wszelkich informacji w kwestii przedstawionego projektu planu. 4) Magda Swoch-Goździkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze. Proponuje się nadać nazwę drodze wewnętrznej, stanowiącej nr 404/1 nazwę ulica Chabrowa, zgodnie z intencją wnioskodawców. 5) Wanda Karabin omówiła projekty uchwał w sprawie: - wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową. Rada Gminy na poprzedniej sesji podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż lokali w Orzechowie. Sytuacja jest taka, że ten budynek jest podłączony do zbiornika na ścieki, znajdującego się przy szkole na terenie gminnym. Do czasu, gdy gospodarka ściekowa nie zostanie rozwiązana, ci ludzie będą z tego zbiornika korzystać. W związku z tym Gmina musi im prawnie zapewnić korzystanie z tego zbiornika poprzez ustanowienie służebności gruntowej 6) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Nowym Modlinie. Sprawa była omawiana wcześniej, jest projekt uchwały upoważniający Wójta do przeprowadzenia czynności w kierunku przejęcia terenu o powierzchni 1,84ha. Jest zrobiony podział nieruchomości. Nieruchomość zostanie nabyta na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. 7) nabycia nieruchomości położonej w Pomiechówku, przy ulicy Kupieckiej 10. W. Karabin przypomniała, że w sierpniu Rada Gminy podjęła uchwałę finansową, w której m.in. zabezpieczyła środki na zakup budynku przy ul. Kupieckiej na kwotę ,00 zł, rozłożone na III raty. W związku z tym przygotowany projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odpłatne nabycie, na rzecz Gminy Pomiechówek tej nieruchomości ( działka z budynkiem po byłym Banku Spółdzielczym). 8) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata. Sprawa dotyczy wydzierżawienia terenu przy moście nad rzeką Wkrą w Pomiechówku na prowadzenie punktu usługowego sezonowej wypożyczalni Bożena Śliwińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/

5 W trakcie dyskusji radny Andrzej Górecki zapytał, kiedy ostatni raz personel sprzątający we wszystkich placówkach oświatowych otrzymał podwyżki płac. Przedyskutowano kwestie sytuacji lokalowej w Szkole w Pomiechówku w związku ze zwiększeniem liczby uczniów, którzy przeszli ze Szkoły w Modlinie, a także temat dowożenia tych uczniów do Szkoły w Pomiechówku. kajaków. Osoba, która wystąpiła z takim wnioskiem ma zawartą umowę na 3 lata, ponieważ chce rozwijać działalność wystąpiła o wydzierżawienie na dłuższy okres do 10 lat. Radny Andrzej Górecki przypomniał, że już na wcześniejszym posiedzeniu Komisji mówił na temat wydzierżawienia tego terenu. Nie podoba mu się to, że sam środek plaży został wynajęty, od tego miejsca aż do Kościoła teren nad rzeką Wkrą przestał być dostępny dla ludzi. Jeśli wydzierżawić teren, to kilka metrów zaraz za skarpą, a nie sam środek plaży. Powinno się zabronić wjazdu samochodami dalej niż na parking. Ten teren można zagospodarować, Gmina powinna pomyśleć o urządzeniu plaży i kąpieliska strzeżonego. Oświadczył, że za przedstawionym projektem uchwały nie zagłosuje, bo nie zgadza się na wydzierżawienie terenu w proponowanym miejscu. Wystarczy odrzucić tę uchwałę, wynająć wnioskodawcy nieduży teren zaraz za robioną promenadą i ogłosić, że Gmina posiada jeszcze teren do wydzierżawienia na podobną działalność, która jest coraz bardziej popularna. Radny Mariusz Wyszyński poparł swego przedmówcę. W dalszej części Bożena Śliwińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które od 2 stycznia 2013r. wynosi 1600,00 zł. Przepisy ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od pobierania opłaty za wpis do rejestru. Jednak biorąc pod uwagę przesłanki społeczne, a także fakt, że odpłatność z tego tytułu stanowiłaby bardzo mało istotną pozycję w dochodach gminy oraz aby zachęcić kolejne osoby do prowadzenia działalności polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, proponuje się, by wysokość opłaty za wpis do rejestru była symboliczna i wynosiła 100 zł. Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez Bożenę Śliwińską dotyczył nadania imienia Wandy Chotomskiej Szkole Podstawowej w Orzechowie. Z wnioskiem o nadanie imienia wystąpiła Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i samorząd Uczniowski. Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami i po uwzględnieniu w głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły okazało się, że 52% głosów uzyskała pisarka Wanda Chotomska. Ad.3 i 4 Rozpoczęto od omawiania sprawy dot. przytuliska dla psów. Piotr Kownacki poinformował, że od działań, które zostały podjęte wcześniej niewiele się zmieniło. Radny Andrzej Górecki poinformował, że nawiązał kontakt z panią, która działa w fundacji EMIR. Przysłała protokół z wizytacji przeprowadzonej w nieruchomości p. Antoniny Jaworskiej w Pomiechówku na okoliczność łamania ustawy o ochronie zwierząt. Zadeklarowała chęć pomocy w 5

6 rozwiązaniu tego problemu. Oświadczył, że jest z nią w kontakcie i chciałby zorganizować komisję z jej udziałem, aby wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu. Piotr Kownacki przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek w 17 dodatkowego ust.4 w brzmieniu: Zabrania się utrzymywania psów i innych zwierząt domowych w ilości przekraczającej 5 sztuk, z wyjątkiem zarejestrowanych hodowli. Jeśli będzie pozytywna opinia radnych, to projekt tej uchwały zostanie wysłany do SANEPID-u celem zaopiniowania. Komisja przedyskutowała temat i jednogłośnie zgodziła się na podjęcie takiej uchwały. Jedynie zapis psów i innych zwierząt domowych wymagał doprecyzowania. Po dyskusji zaproponowano, aby zapis ten brzmiał psów i kotów. Piotr Kownacki udzielił wyjaśnień dotyczących wywożonych odpadów na teren firmy p.tometczak w Cegielni-Kosewo. W dniu r. odbyła się niezapowiedziana kontrola pracowników WIOŚ, pracowników Starostwa i Urzędu Gminy. WIOŚ głównie był tam w celu dokonania prób odpadów z wykopów. Wykonano 3 próby na głębokości 1,5, 2 i 3 metry w różnych miejscach i lokalizacjach i z odpadów składowanych na powierzchni. W trakcie tej kontroli przyjechały 3 transporty firmy Byś. W żadnym nie stwierdzono odpadów niedozwolonych. Wizualnie nic nie stwierdzono, wyniki pobranych prób powinny być znane za ok. 3 tygodnie. Radna Urszula Nowakowska przekazała, że mieszkańcy w dalszym ciągu zgłaszają, że dowożone odpady mają nieprzyjemny zapach. Ostatnie takie zgłoszenie otrzymała r. czyli już po przeprowadzonej kontroli. Ad.5 W sprawach różnych p.artur Bonas zapytał, w jaki sposób będzie sprawdzana liczba psów na danej posesji. Komisja zapoznała się z pismem firmy AKPOL, które dotyczyło postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na budowę dziesięcioodziałowego integracyjnego przedszkola gminnego w Pomiechówku. Firma wzywa Urząd Gminy do zwrotu bezprawnie zatrzymanego wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu, pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Gminy na powyższe pismo. Następnie powrócono do tematu gospodarki odpadami. Radna Urszula Nowakowska poruszyła temat złożonych deklaracji na odpady. Chodziło jej o takie posesje gdzie mieszkają ludzie, a nie są wystawiane odpady, sama zna takie przypadki. Pytała, w jaki sposób Urząd zamierza sprawdzić te posesje. Radny Andrzej Górecki zaproponował włączenie sołtysów do sprawdzania i przekazywania informacji na temat takich sytuacji. Odnośnie urządzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych P. Kownacki poinformował, że można już wozić tam odpady budowlane i zielone. 6

7 Radny Andrzej Górecki uważał, że przetarg na odbiór odpadów powinien być ogłoszony na 1 rok. Poza tym Gmina powinna przejąć wykonywanie tego zadania we własnych zakresie. Radny Andrzej Malasiewicz zgłosił wnioski dotyczące przywrócenia na dawne miejsce znaków drogowych, które zostały usunięte na czas budowy chodnika w ul. Słonecznej, oraz systematyczne sprzątanie ( zgrabianie liści) ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serockiej. Mieszkańcy skarżą się, że chodnik nie był sprzątany od tygodni. Artur Bonas poruszył kwestie bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej. Brak dojazdu do wejścia Szkoły Podstawowej w Pomiechówku, w przypadku jakiegoś nieszczęścia, czy wypadku służby ratunkowe nie miałyby żadnego dojazdu, bo jedyna droga ewakuacyjna to furtka. Zabezpieczenie p.poż budynku Urzędu Gminy. Oświadczył, że czytał artykuł dot. drzwi wejściowych, powinny one się otwierać na zewnątrz, a w Urzędzie pierwsze drzwi otwierają się do środka. Poza tym brakuje drugiego wyjścia z budynku. Odnośnie pomieszczeń w piwnicy dociekał, czy spełnione są wymogi odnośnie oświetlenia. Poza tym poruszył temat placów zabaw. Uważał, że powinny być stworzone regulaminy korzystania z tych placów. Jeżeli chodzi o plac w Czarnowie i Kikołach, mają one bezpośrednio wyjście na ulicę, dodatkowo plac zabaw w Czarnowie od strony klubu jest nie ogrodzony. Wyjście jest zniszczonymi schodami bezpośrednio na drogę. Zainteresowany był także kwestią ubezpieczenia od OC osób przebywających na tych placach, bo każdy wypadek może obciążyć Gminę. Uważał, że jest to bardzo duży problem, który powinien być rozwiązany. Radny Andrzej Górecki jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Urzędzie Gminy, uważał że wystarczy sprawdzić, kiedy ostatni raz była nowelizowana instrukcja p.poż. Komisja biorąc pod uwagę wypowiedź P. Bonasa wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Gminy o zwrócenie uwagi na poruszone powyżej kwestie. Ponadto radny Andrzej Górecki wystąpił z zapytaniem, czy są odebrane place zabaw w Czarnowie i Kikołach. Radna Urszula Nowakowska prosiła o interwencję w kwestii bezpieczeństwa osób przewożonych mini autobusami na trasie Janowo Nowy dwór Mazowiecki przez miejscowości naszej Gminy. Mieszkańcy zgłaszają, że pojazdy te jeżdżą przeładowane. W związku z tym radna wnioskowała o zajęcie się tym problemem i zwrócenie firmie przewozowej na to uwagi, ewentualne zasugerowanie zwiększenia liczby kursów. Radny Andrzej Górecki wystąpił z wnioskiem o przygotowanie danych jaką kwotę w budżecie stanowią wpływy w podatku od budynków wolnostojących ( garaże, komórki). Ilu jest takich podatników. Na tym o godz.19:30 zakończono posiedzenie Komisji. Protokołowała: Przewodniczący Komisji: Andrzej Górecki 7

8 Wnioski z posiedzenia: 1. A. Górecki kiedy ostatni raz personel sprzątający we wszystkich placówkach oświatowych otrzymał podwyżki płac. 2. A. Malasiewicz postawienie znaków drogowych na swoje miejsca, po tym jak zostały usunięte na czas budowy chodnika przy ul. Słonecznej i nie zostały z powrotem postawione. 3. Komisja zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej ( Szkoły, Urząd Gminy) 4. Czy place zabaw w Czarnowie i Kikołach zostały odebrane. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na placach zabaw. Stworzenie regulaminów korzystania z placów zabaw. 5. U. Nowakowska interweniowała w sprawie bezpieczeństwa osób przewożonych mini autobusami na trasie Janowo Nowy Dwór Mazowiecki. Autobusy te jeżdżą przeładowane. 6. A. Górecki jaką kwotę w budżecie stanowią wpływy w podatku od budynków wolnostojących (garaże, komórki). 8

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy. Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek W dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku ul.nasielska 3, odbyła się III Sesja Rady Gminy Pomiechówek,

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole.

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole. P r o t o k ó ł Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 63/2014 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2014 rok.

Protokół nr 63/2014 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2014 rok. Protokół nr 63/2014 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2014 rok. W posiedzeniu pod przewodnictwem Andrzeja Góreckiego udział wzięli: - członkowie Komisji ( nieobecna radna Urszula

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 18/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 25 października 2012 r. w godzinach od 8..00 do 10 30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:

Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad: Protokół nr 20/2013 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w godzinach 8 30 10 40. Posiedzenie Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 61/2014 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 14.03.2014r.

Protokół nr 61/2014 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 14.03.2014r. Protokół nr 61/2014 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 14.03.2014r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Andrzej Górecki, udział wzięli: członkowie Komisji w pełnym składzie, Anna Malesza-Bajno

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów

P r o t o k ó ł. ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów P r o t o k ó ł ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów w dniu 4 czerwca 2014 r. Posiedzenie odbyło się w pokoju Nr 2 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

1. Komisja wnioskuje do Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku, aby wykonał symulację

1. Komisja wnioskuje do Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku, aby wykonał symulację PAN GRZEGORZ WAWRYKA BURMISTRZ BRZESKA Nasz znak : BR.IX.0064/2/46/2009/MK Brzesko, dnia : 16.11. 2009 r. Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /11. Rady Miejskiej w Nisku. z dnia... 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko sołectwa Zarzecze.

UCHWAŁA Nr / /11. Rady Miejskiej w Nisku. z dnia... 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko sołectwa Zarzecze. Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Gminy i Miasta Nisko UCHWAŁA Nr / /11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia... 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko sołectwa Zarzecze. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 52/2011. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r.

PROTOKÓŁ NR 52/2011. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r. OR.II.0022.1.47.2011 PROTOKÓŁ NR 52/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r.

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r. Podstawę sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn zm.) I. Plan

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy odbytego w dniu 26 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kwilczu.

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy odbytego w dniu 26 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kwilczu. RG.0012.11.2012 Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy odbytego w dniu 26 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kwilczu. Wspólne posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

główny specjalista ds. budownictwa Urzędu Gminy. Poinformował, że projekt budowlany został zatwierdzony przez Starostwo. Posiadamy dokument

główny specjalista ds. budownictwa Urzędu Gminy. Poinformował, że projekt budowlany został zatwierdzony przez Starostwo. Posiadamy dokument PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 10 lutego 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz L.p. Nr uchwały Data podjęcia 1 I/1/10 29.11.2010 Tytuł uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz Uwagi 2 I/2/10 29.11.2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4.2015. Ad. 2 Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie, za 6 głosami.

Protokół Nr 4.2015. Ad. 2 Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie, za 6 głosami. Protokół Nr 4.2015 z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r.

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Radnych obecnych w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 15.00 13 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście (wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r.

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r.

PROTOKÓŁ z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r. PROTOKÓŁ z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Powołanie Komisji Uchwał 4. Podjęcie uchwał Ad.punktu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

i/ skargi Pana Pawła Górajskiego z dnia 13.09.2010r. j/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny

i/ skargi Pana Pawła Górajskiego z dnia 13.09.2010r. j/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny PROTOKÓŁ Nr LXXIV/10 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach odbytego w dniu 08 listopada 2010r. w lokalu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Sesja rozpoczęła obrady o godz. 10,15. Obradom

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się w dniach 29 listopada i 01 grudnia 2005 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIII / 10 z Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 09 września 2010r. Ad.1

Protokół Nr LIII / 10 z Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 09 września 2010r. Ad.1 Ad.1 Protokół Nr LIII / 10 z Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 09 września 2010r. Otwarcia LIII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbytego w dniu 28 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Protokół. z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbytego w dniu 28 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbytego w dniu 28 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia Komisji. 2.Przedstawienie porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r.

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r. PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r. W dniu 04 lipca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37 odbyła się czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 stycznia 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński

Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10 62-300 Września Spis treści Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z XXXI sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Szelkowie, dnia 30 lipca 2013r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 zakończono o godz. 11.15. Obradom

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r.

Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r. Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r. I.Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II.Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/07. W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności. załącznik nr 1

PROTOKÓŁ Nr 7/07. W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności. załącznik nr 1 PROTOKÓŁ Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo