AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2 SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI... 4 II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU SPÓŁKI CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Rynek reklamy Konkurencja na rynku dzienników CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Przychody ze sprzedaży egzemplarzy Sprzedaż kolekcji i jednorazowych projektów wydawniczych Koszty operacyjne Koszty marketingu Koszty materiałów, energii oraz sprzedanych towarów i materiałów Koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz zatrudnienie w Spółce PERSPEKTYWY Rynek reklamy Koszty operacyjne Koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz zatrudnienie w Spółce Koszty realizacji planów motywacyjnych Kierunki i cele rozwojowe... 7 III. WYNIKI FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AGORA SA Wyniki wg głównych działalności Agory SA za 2007 r Przychody i rynki zbytu Rynki zaopatrzenia Spółki Przychody i koszty finansowe BILANS AGORA SA Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH AGORA SA Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [4] IV. WYNIKI OPERACYJNE - GŁÓWNE GAŁĘZIE DZIAŁALNOŚCI AGORY IV.A. PRASA CODZIENNA i INTERNET GAZETA WYBORCZA Przychody Sprzedaż prasy Sprzedaż reklam Kolekcje wydawnicze Pozostałe przychody Koszty produkcji Gazety Wyborczej Koszt materiałów produkcyjnych i usług poligraficznych Koszty operacyjne Prasy Codziennej i Internetu PRASA BEZPŁATNA INTERNET [5] IV.B. CZASOPISMA [6] Przychody Sprzedaż czasopism Sprzedaż reklam Koszty PRZYPISY V. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU Oświadczenie odnośnie przyjętych zasad rachunkowości Oświadczenie odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonującego badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.A. INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Strona 2 z 30

3 VI.B. ZMIANY W POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI Zmiany w strukturze powiązań kapitałowych Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki VI.C. INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Opis transakcji z podmiotami powiązanymi Informacje o zaciągniętych kredytach oraz udzielonych Agorze SA gwarancjach i poręczeniach Informacje o zmianach w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o wykupie lub emisji akcji Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym i nadzorującym przedsiębiorstwo emitenta Stan posiadania akcji Agory SA oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Agory SA przez członków Zarządu Akcje w Agorze SA Udziały w jednostce powiązanej Agora Holding Sp. z o.o Stan posiadania akcji Agory SA oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Agory SA przez członków Rady Nadzorczej Akcje w Agorze SA Jednostki powiązane Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową. Opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta oraz opis ich przyczyn Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych Informacje o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach oraz pozycjach pozabilansowych Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień przekazania raportu rocznego Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawniania kontrolne w stosunku do emitenta Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkie ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje emitenta Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Informacje o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Informacja o instrumentach finansowych Strona 3 z 30

4 AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZYCHODY 1 034,6 MLN ZŁ, ZYSK NETTO 78,5 MLN ZŁ, EBITDA OPERACYJNA 134,5 MLN ZŁ, GOTÓWKA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 117,3 MLN ZŁ, WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 103,5 MLN ZŁ Wszystkie dane (jeżeli nie zostanie wskazane inaczej) obejmują 2007 r., zaś porównania mówią o dynamice w stosunku do 2006 r. Źródła danych zostały przedstawione na końcu części IV niniejszego komentarza. I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI Przychody Spółki w 2007 r. wyniosły 1,03 mld zł i wzrosły o 10,5%. Wpływy ze sprzedaży reklam wyniosły 624,5 mln zł (wzrost o 10,2%), ze sprzedaży wydawnictw 210,7 mln zł (wzrost o 23%), a ze sprzedaży kolekcji 127,2 mln zł (wzrost o 3,5%). Według szacunków Spółki w 2007 r. reklamodawcy wydali o 0,8 mld zł, tj. o 13% więcej niż przed rokiem. Najszybszy wzrost zanotowały internet (41%), reklama zewnętrzna (19%) oraz telewizja (17%). Wydatki na reklamę w dziennikach wzrosły o 5%. Wpływy ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej wyniosły w 2007 r. 502,7 mln zł (wzrost o 6,4%), a ze sprzedaży egzemplarzy 164 mln zł (wzrost o 33,9%). W tym okresie Gazeta sprzedawała średnio 448 tys. egzemplarzy (o 3,2% więcej niż przed rokiem), a jej udział w wydatkach na reklamę dzienników wzrósł do 41%. Wpływy segmentu czasopism wyniosły 105,3 mln zł i wzrosły o 10,8%, a bezpłatny dziennik Metro zwiększył przychody o 46,1%. W 2007 r. działalność internetowa Agory wypracowała 27,5 mln zł przychodów z reklam, tj. o 13,4 mln zł więcej niż przed rokiem. Na koniec grudnia zasięg Gazeta.pl wyniósł 41,7%, wzrost o 6 pkt %. W omawianym okresie Agora uruchomiła 18 nowych serwisów oraz unowocześniła 26 istniejących. Koszty operacyjne Spółki w 2007 r. wyniosły 976,1 mln zł i wzrosły o 2,1%. Wzrost kosztów odzwierciedla przede wszystkim poszerzanie oferty czytelniczej w segmencie prasy codziennej, rozwój internetowej działalności Agory. W 2007 r. EBITDA operacyjna Spółki wyniosła 134,5 mln zł, a marża EBITDA operacyjna 13%. Wynik netto Agory wyniósł 78,5 mln zł. Prezes Zarządu Marek Sowa komentuje: Ogłoszone wyniki Agory za 2007 r. prezentuję z dużą satysfakcją. Zgodnie z obietnicą, spółka wróciła do solidnej rentowności, a Gazeta umocniła pozycję na rynku dzienników. Świadczy to o zdrowych fundamentach operacyjnych naszych przedsięwzięć i dużym potencjale rozwojowym. Dziś chcemy ten potencjał wykorzystać, aby szybko zwiększyć skalę działalności. Chcemy pozyskać nowe źródła przychodów i zmienić strukturę przychodów Grupy tak, aby za trzy lata ich większość pochodziła z obszarów innych niż wydawanie gazet. Zarząd jest zdecydowany aby te aspiracje realizować, również poprzez konsekwentne działania inwestycyjne. Strona 4 z 30

5 II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU SPÓŁKI 1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 1.1. Rynek reklamy Według szacunków Agory, opartych na dostępnych źródłach danych, w całym 2007 r. wydatki reklamowe na wszystkie media w Polsce sięgnęły prawie 6,9 mld zł i były wyższe od zeszłorocznych o 0,8 mld zł (13%). Największą popularnością w tym okresie cieszyła się telewizja, na którą przypadło około 47 % wszystkich budżetów reklamowych. W dziennikach reklamodawcy wydali o 47 mln zł więcej niż przed rokiem. Wydatki na reklamę zewnętrzną wzrosły o 102 mln zł, zaś na reklamę radiową o 46 mln zł. Najbardziej dynamicznie rosły wydatki na reklamę w internecie. Wpływy tego medium zwiększyły się w 2007 r. o 87 mln zł i stanowiły ponad 4% wszystkich wydatków reklamowych w Polsce Konkurencja na rynku dzienników W 2007 r. średnia dzienna sprzedaż Gazety wyniosła 448 tys. egzemplarzy (wzrost o 3,2%) i była o 94 tys. wyższa od sumy średniej sprzedaży Dziennika i Rzeczpospolitej. W omawianym okresie średnia sprzedaż Rzeczpospolitej wyniosła 164 tys. egzemplarzy i spadła o 4,9% w stosunku do 2006 r., a sprzedaż Super Expressu obniżyła się o 0,8% do 198 tys. egzemplarzy. W 2007 r. rozpowszechnianie Faktu pozostało na poziomie sprzed roku (514 tys. egz., wzrost o 0,2%), a sprzedaż Dziennika wyniosła 190 tys. egz. Dziennik pojawił się na rynku w kwietniu 2006 r. W okresie maj-grudzień 2007 r. sprzedawał średnio 178 tys. egzemplarzy, tj. o 17% mniej niż w analogicznym okresie 2006 r. W rankingu sprzedaży Dziennik od czerwca 2007 r. jest na czwartej pozycji po Fakcie, Gazecie Wyborczej i Super Expressie. Lokalne tytuły Polskapresse (Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska Głos Wielkopolski, Polska Gazeta Wrocławska, Express Ilustrowany) sprzedały średnio w 2007 r. 366 tys. egz. o 22 tys. egz. mniej niż w 2006 r. Sprzedaż lokalnych dzienników Mediów Regionalnych (Mecomu) wyniosła średnio 324 tys. egz. i spadła o 22 tys. egz. W 2007 r. Gazeta była najbardziej poczytnym tytułem w ciągu tygodnia. Tygodniowy zasięg czytelniczy Gazety wyniósł w tym okresie 19,5% (5,9 mln czytelników, wg wskaźnika CCS). Czytelnictwo tabloidu Fakt było na poziomie 18,3%, a Super Expressu osiągnęło 8,3%. Bardzo dobre wyniki zanotowało Metro, które trafiało w zeszłym roku do 8,2%, tj. 2,5 mln czytelników. Zasięgi pozostałych gazet codziennych, m.in. Dziennika i Rzeczpospolitej wyniosły odpowiednio 7,4% i 5,3%. W omawianym okresie udział Gazety Wyborczej w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł prawie 41% i wzrósł o prawie 0,5 pkt% w stosunku do 2006 r. W tym samym okresie udział Dziennika wyniósł niespełna 6,5%, a udział Faktu niespełna 6% i spadł o około 1,5 pkt%. Dynamicznie rosły wpływy Metra (o 53%), które zwiększyło udział w wydatkach na reklamę w dziennikach do około 3%. W październiku 2007 r. Polskapresse rozpoczął wydawanie 11 lokalnych dzienników. W okresie od 15 października do 31 grudnia 2007 r. sprzedaż nowych tytułów wyniosła: Polska Białystok (1,8 tys. egz.), Polska Gazeta Opolska (2,6 tys. egz.), Polska Kielce (2 tys. egz.), Polska Koszalin (1,4 tys. egz.), Polska Kujawy (2,8 tys. egz.), Polska Lubuskie (2,6 tys. egz.), Polska Mazowsze (5,3 tys. egz.), Polska Metropolia Warszawska (17,5 tys. egz.), Polska Olsztyn (1,6 tys. egz.), Polska Rzeszów (3,1 tys. egz.), Polska Szczecin (2,3 tys. egz.). Start i sprzedaż nowych i częściowo na bazie już istniejących tytułów Polskapresse wspomagana jest m.in. kampanią wizerunkową oraz bezpłatnymi płytami DVD dołączanymi do nakładów tytułów (około 3,7 mln płyt w listopadzie i około 1 mln w grudniu). 2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 2.1. Przychody ze sprzedaży egzemplarzy Przychody ze sprzedaży egzemplarzy Gazety wzrosły w 2007 r. o 33,9% w stosunku do zeszłego roku. Wzrost ten jest efektem zwiększenia sprzedaży egzemplarzowej Gazety, a także efektywnej strategii promocyjnej zastosowanej przez Spółkę, polegającej na różnicowaniu ceny Gazety ze względu na dołączane do niej płyty DVD lub inne atrakcyjne dodatki dla czytelników. Sukces innowacyjnej strategii promocyjnej Agory spowodował jej powielanie przez innych wydawców. W rezultacie rynek sprzedaży prasy z dołączanymi dodatkami stał się bardzo konkurencyjny, a liczba dostępnych ofert dla czytelników bardzo duża. Strona 5 z 30

6 2.2. Sprzedaż kolekcji i jednorazowych projektów wydawniczych Przychody ze sprzedaży kolekcji wydawniczych i projektów jednorazowych wyniosły w 2007 r. 127,2 mln zł. Zysk operacyjny przedsięwzięcia wyniósł 8,3 mln zł. W omawianym okresie Agora prowadziła sprzedaż łącznie 15 kolekcji oraz 21 projektów jednorazowych. Spółka sprzedała łącznie 8 mln książek oraz książek wraz z płytami CD/DVD. W wyniku powielania strategii Agory przez innych wydawców również rynek sprzedaży kolekcji wydawniczych stał się w ostatnim okresie bardzo konkurencyjny Koszty operacyjne Koszty marketingu W 2007 r. całkowite koszty działań promocyjnych i marketingowych w Spółce wyniosły 230,1 mln zł i wzrosły o 8,3%. Wzrost ten związany jest głównie z wprowadzeniem na rynek Gazety w wyższej cenie okładkowej z dołączanymi filmami DVD i innymi atrakcyjnymi dla czytelników dodatkami Koszty materiałów, energii oraz sprzedanych towarów i materiałów W 2007 r. koszty materiałów, energii oraz sprzedanych towarów i materiałów w Spółce wyniosły 226,6 mln zł i wzrosły 5,8% w stosunku do 2006 r. Wzrost ten wynika z realizacji w tym okresie większej liczby projektów wydawniczych opartych głównie na kolekcjach książkowych. Projekty prowadzone w analogicznym okresie 2006 r. wiązały się ze sprzedażą wydawnictw książkowych z dołączanymi płytami CD i DVD, których koszty klasyfikowane są w pozycji reprezentacja i reklama Koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz zatrudnienie w Spółce Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (bez niegotówkowych kosztów planów motywacyjnych) wyniosły w 2007 r. 205,7 mln zł i wzrosły o 2,6%. Zwiększenie kosztów zatrudnienia związane jest głównie z rozwojem działalności internetowej Agory. Zatrudnienie etatowe w Spółce na koniec czwartego kwartału 2007 r. wyniosło etaty i wzrosło o 26 etatów w stosunku do czwartego kwartału 2006 r. 3. PERSPEKTYWY 3.1. Rynek reklamy Według szacunków Agory opartych o prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce całkowite wydatki na reklamę w 2008 r. wzrosną o około 10-11%. Spółka zakłada, że najszybciej rozwijającym się segmentem rynku w 2008 r. będzie internet, którego szacunkowe wpływy wzrosną w stosunku do roku ubiegłego o około 35-40%. Tym samym, udział internetu w całkowitych wydatkach na reklamę zwiększy się do około 5,5%. W opinii Spółki, podobnie jak w roku ubiegłym, najważniejszym i największym beneficjentem wzrostu rynku reklamy będzie telewizja. Według szacunków Agory na reklamę telewizyjną w 2008 r. reklamodawcy przeznaczą o 0,4 mld zł (tj. o 11-12%) więcej niż przed rokiem. Dynamiczny wzrost przychodów telewizji będzie wynikał w dużej mierze z realnych podwyżek cen reklam. Rynek reklamy prasowej będzie rozwijał się w wolniejszym tempie. W opinii Spółki w 2008 r. budżety przeznaczone na reklamę w dziennikach wyniosą ok. 1,1 mld zł i będą o 4% większe niż przed rokiem, a w magazynach sięgną 1,15 mld zł (o 5% więcej niż w 2007 r.). Wydatki na reklamę w reklamie zewnętrznej wzrosną w 2008 r. o 10%, a w radiostacjach o 7-8% Koszty operacyjne Koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz zatrudnienie w Spółce W 2008 r. Agora przewiduje zwiększenie kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Wzrost tej pozycji jest przede wszystkim odzwierciedleniem dynamicznego rozwoju działalności internetowej. Proces rozwoju zespołu rozpoczął się w trzecim kwartale 2007 r. Rozwój zespołu i budowanie kompetencji w ramach działalności internetowej będą kontynuowane w 2008 r. Ze względu na zaostrzoną konkurencję na rynku mediów Spółka pracuje nad wdrożeniem długoterminowego planu regulacji płacowych. Spółka oczekuje, że wdrożenie tego planu potrwa 2 lata Koszty realizacji planów motywacyjnych Łączny szacunkowy niegotówkowy koszt realizacji planów motywacyjnych, który obciąży wynik finansowy Spółki 2008 r. wyniesie około 30 mln zł. Należy podkreślić, że kwota ta zawiera szacunkowy koszt realizacji planów motywacyjnych, przy czym Spółka w chwili obecnej nie zna liczby certyfikatów, które będą nabywane przez Strona 6 z 30

7 pracowników w ramach tych planów, ani też kursu akcji Agory w okresie księgowania ich kosztów. Do celów szacunkowych Spółka przyjęła zatem powyższe wartości w wysokości analogicznej do wartości przyjętych dla czwartego kwartału 2007 r. Koszty planów motywacyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w nocie nr 2 do sprawozdania finansowego zamieszczonego w niniejszym raporcie. Zgodnie z tymi zasadami rozłożenie kosztów w ciągu roku nie jest równomierne. W pierwszym półroczu 2008 r. koszty dotychczas uruchomionych planów motywacyjnych wyniosą około 20,4 mln zł. W związku ze skróceniem okresu nabywania uprawnień do 9 miesięcy, nowy plan motywacyjny obciąży dopiero wyniki czwartego kwartału kosztami w wysokości około 9,6 mln zł Kierunki i cele rozwojowe W latach działalność Grupy Agory była pod dużą presją konkurencji, szczególnie w segmencie dzienników płatnych. Wdrożenie i realizacja efektywnej strategii rynkowej dla Gazety Wyborczej, polegającej na obniżeniu ceny okładkowej tytułu oraz konsekwentnej i nowatorskiej działalności marketingowej, pozwoliła powrócić Grupie do wysokich wskaźników finansowych i poziomów rentowności, a także umocnić pozycję Gazety na rynku dzienników w Polsce. Wyniki finansowe i rynkowe wszystkich przedsięwzięć Agory w 2007 r. świadczą o ich zdrowych fundamentach operacyjnych, a szereg projektów multimedialnych wdrożonych w tym okresie, o ich potencjale rozwojowym i unikalnych kompetencjach zespołu Grupy. Agora zamierza kontynuować aktywne działania rozwojowe związane z umacnianiem pozycji konkurencyjnej wszystkich swoich aktywów, w tym Gazety Wyborczej. Spółka jest jednak świadoma, że ze względu na wolniejszy wzrost wydatków na reklamę w dziennikach płatnych i utrzymującą się na tym rynku silną konkurencję Agora musi poszukiwać kierunków rozwojowych również poza rynkiem wydawniczym. Jednocześnie rynek mediów przechodzi fazę dynamicznych zmian. Coraz bardziej zacierają się granice między mediami, kategoriami i segmentami. Pojawiają się nowe usługi, a klienci mają do wyboru ogromną i stale rosnącą liczbę ofert. Zmienia się sposób używania mediów, coraz popularniejsze stają się profilowane serwisy, dedykowane do wąskich grup odbiorców. Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie w modelu zachowań reklamodawców, którzy coraz chętniej alokują swoje budżety w profilowanych ofertach medialnych, tj. telewizyjne kanały tematyczne, internetowe wortale ogłoszeniowe czy specjalistyczne magazyny. Trend ten dotyczy wszystkich mediów za wyjątkiem reklamy zewnętrznej, której zasięg pozostaje masowy. Rewolucja technologiczna w mediach to także sposób i jakość dystrybucji zasobów. Spółka oczekuje, że w przeciągu kilku lat cyfryzacja mediów i rosnąca penetracja szerokopasmowego dostępu do internetu otworzą nowe możliwości dla tradycyjnych przedsięwzięć medialnych, jak i zupełnie nowych obszarów działalności. Mając na uwadze powyższe zmiany w otoczeniu rynkowym, Agora zdefiniowała nowe kierunki rozwoju swojej działalności operacyjnej na następne lata. Będą to: 1. Tworzenie i dystrybucja zasobów treściowych. Kierunek ten zakłada budowanie i efektywne wykorzystywanie kompetencji i multimedialnych zasobów Spółki w wielu obszarach tematycznych, a także aktywne poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania zasobów i możliwości ich dystrybucji. 2. Zwiększenie skali i maksymalizacja przychodów w szybko rosnących segmentach rynku reklamy. Celem Spółki będą obszary, w których rozwój, bądź rozpoczęcie działalności będzie najbardziej atrakcyjne ze względu na jej kompetencje oraz możliwe z uwagi na jej zasoby finansowe. Do obszarów tych należą m.in.: internet, działalność telewizyjna (kanały tematyczne) oraz reklama zewnętrzna. 3. Aktywne wykorzystanie szansy rozwoju wynikającej z procesu cyfryzacji mediów. W opinii Spółki proces ten otwiera szerokie perspektywy rozwoju na rynku mediów elektronicznych z uwagi na niższe bariery wejścia, zarówno w aspekcie finansowym, dystrybucyjnym, jak i regulacyjnym. Kierunek ten umożliwi tworzenie nowych profilowanych ofert medialnych. Priorytety rozwojowe Spółki wynikające z przedstawionych kierunków strategicznych zakładają przede wszystkim intensywny wzrost obecności w segmencie internetowym (w tym rozwój kanałów audiowizualnych, ofert mobilnych, a także serwisów ogłoszeniowych) oraz tworzenie zasobów do produkcji telewizyjnej zarówno off, jak i online (kanały tematyczne). Jednocześnie Spółka zamierza aktywnie rozwijać wszystkie posiadane w portfelu aktywa, których zasoby treściowe będą komplementarne w tworzeniu nowych, profilowanych projektów (w tym w szczególności ofertę czasopism). Realizacja strategii rozwoju Agory zakłada zwiększenie skali przedsiębiorstwa oraz przyśpieszenie wzrostu i dywersyfikację źródeł przychodów w kierunku mediów elektronicznych. Podstawowym obszarem strategicznym Agory jest Polska, jednak Spółka zamierza bardziej intensywnie uczestniczyć w zmianach na rynku mediów w krajach sąsiadujących (w tym np. na Ukrainie). Aspiracją Zarządu jest poszerzenie źródeł przychodów Spółki w taki sposób, aby za 3 lata ich większość pochodziła z działalności nie związanej z wydawaniem gazet. Realizacja tego celu zakłada m.in. bardziej agresywne podejście do akwizycji, dynamiczne poszukiwanie i nawiązywanie współpracy (również kapitałowej) z partnerami zewnętrznymi oraz większa akceptacja ryzyka w ocenie celów inwestycyjnych. Strona 7 z 30

8 W opinii Zarządu dzisiejsze zasoby finansowe Spółki, połączone z bardziej elastycznym podejściem do metod finansowania działań rozwojowych (w tym możliwość zwiększenia linii kredytowej, bądź dodatkowej emisji akcji) są warunkiem sprzyjającym i koniecznym dla realizacji planu rozwoju. Zarząd Agory jest zdecydowany i gotowy, aby aktywnie i skutecznie realizować założone działania rozwojowe. Realizując plan rozwoju Spółka będzie również koncentrować się na budowaniu ośrodków nowych kompetencji w firmie i wdrażaniu systemu zarządzania promującego rozwój. Strona 8 z 30

9 III. WYNIKI FINANSOWE 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AGORA SA w mln zł Tab. 1 % zmiany 2007 do 2006 Przychody ze sprzedaży 1 034,6 936,1 10,5% Sprzedaż usług reklamowych 624,5 566,6 10,2% Sprzedaż wydawnictw 232,8 178,7 30,3% Pozostała sprzedaż 177,3 190,8 (7,1%) Koszty operacyjne netto, w tym: (976,1) (956,1) 2,1% Zużycie materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (226,6) (214,1) 5,8% Amortyzacja (48,3) (50,4) (4,2%) Wynagrodzenia i świadczenia (1) (205,7) (200,5) 2,6% Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (27,7) (30,2) (8,3%) Reprezentacja i reklama (230,1) (212,4) 8,3% Restrukturyzacja (2) - (5,1) - Wynik operacyjny - EBIT 58,5 (20,0) - Przychody i koszty finansowe, netto, w tym: 35,8 13,3 169,2% Przychody z krótkoterminowych inwestycji 14,4 9,9 45,5% Koszty kredytów i pożyczek (7,2) (6,6) 9,1% Zysk brutto 94,3 (6,7) - Podatek dochodowy (15,8) (3,3) 378,8% Zysk netto 78,5 (10,0) - Marża EBIT (EBIT/Przychody) 5,7% (2,1%) 7,8pkt % EBITDA 106,8 30,4 251,3% Marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 10,3% 3,2% 7,1pkt % EBITDA operacyjna (1) 134,5 61,0 120,5% Marża EBITDA operacyjna (EBITDA operacyjna / Przychody) 13,0% 6,5% 6,5pkt % (1) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych (2) w tym w 2006 r. koszty związane z niegotówkowymi płatnościami w formie papierów wartościowych w wysokości 0,4 mln zł. Podstawowe produkty i usługi oraz przychody i koszty operacyjne Spółki zostały zaprezentowane i omówione w części IV niniejszego komentarza ( Wyniki operacyjne główne gałęzie działalności Agory SA ). Tabela w punkcie 1.1. poniżej prezentuje zestawienie wpływu wyników operacyjnych poszczególnych działalności Agory na wyniki finansowe Spółki. Strona 9 z 30

10 1.1. Wyniki wg głównych działalności Agory SA za 2007 r. Tab. 2 mln zł Prasa codzienna i internet (1) Czasopisma Główna siedziba i pion nowe przedsięwzięcia Korekty Razem 2007 Przychody ze sprzedaży 937,4 105,3 - (8,1) 1 034,6 Udział % 90,6% 10,2% - (0,8%) 100,0% Koszty operacyjne (847,1) (85,7) (9,8) (33,5) (976,1) EBIT 90,3 19,6 (9,8) (41,6) 58,5 Przychody i koszty finansowe 35,8 Podatek dochodowy (15,8) Zysk netto 78,5 EBITDA 142,8 19,9 (2,8) (53,1) 106,8 EBITDA operacyjna (2) 169,4 21,1 (2,5) (53,5) 134,5 Wydatki inwestycyjne (8,7) (0,2) (0,3) - (9,2) (1) z uwzględnieniem kosztów Zarządu i większości kosztów pionów wspomagających. (2) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych Przychody i rynki zbytu Prawie 100% przychodów ogółem Agory SA pochodzi ze sprzedaży na rynku krajowym. Sprzedaż na rynkach zagranicznych realizowana jest głównie poprzez sprzedaż wydawnictw (prenumerata zagraniczna). Spółka nie jest uzależniona od jednego odbiorcy. Największymi odbiorcami towarów Spółki (pod względem wielkości transakcji) są kolporterzy prasy (spółki nie są powiązane z Agorą SA). W 2007 r. udział wartości transakcji z dwoma odbiorcami Ruchem SA i Kolporterem SA przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży ogółem Spółki i wyniosły odpowiednio 12,8% i 10,7% przychodów Spółki Rynki zaopatrzenia Spółki Spółka nie jest uzależniona od jednego dostawcy. Istotnymi pozycjami w kosztach jest papier i usługi druku. Papier do druku jest kupowany od kilku dostawców. Udział wartości transakcji netto z żadnym dostawcą nie przekroczył w 2007 r. 10% przychodów ze sprzedaży Spółki Przychody i koszty finansowe Wzrost przychodów z krótkoterminowych inwestycji wynika ze wzrostu stanu gotówki i aktywów pieniężnych oraz wzrostu stóp procentowych w 2007 r. w porównaniu do roku poprzedniego. Strona 10 z 30

11 2. BILANS AGORA SA w mln zł Tab. 3 % zmiany do Aktywa trwałe 884,6 934,9 (5,4%) udział w sumie bilansowej 60,4% 66,3% (5,9pkt %) Aktywa obrotowe 580,0 474,5 22,2% udział w sumie bilansowej 39,6% 33,7% 5,9pkt % RAZEM AKTYWA 1 464, ,4 3,9% Kapitał własny 1 107, ,7 2,2% udział w sumie bilansowej 75,6% 76,9% (1,3pkt %) Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 168,6 170,7 (1,2%) udział w sumie bilansowej 11,5% 12,1% (0,6pkt %) Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 188,6 155,0 21,7% udział w sumie bilansowej 12,9% 11,0% 1,9pkt % RAZEM PASYWA 1 464, ,4 3,9% 2.1. Aktywa trwałe Na spadek stanu aktywów trwałych w odniesieniu do stanu z 31 grudnia 2006 r. miała głównie wpływ planowana amortyzacja Aktywa obrotowe Na wzrost stanu aktywów obrotowych w stosunku do 31 grudnia 2006 r. istotny wpływ miały: wzrost stanu należności krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych oraz środków pieniężnych i ekwiwalentów Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Spadek zobowiązań i rezerwy długoterminowych w stosunku do 31 grudnia 2006 r. wynika ze zmniejszenia rezerwy na podatek odroczony Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Wzrost pozycji zobowiązań i rezerw krótkoterminowych w stosunku do 31 grudnia 2006 r. wynika ze wzrostu stanu zobowiązań handlowych i rozliczeń międzyokresowych. Strona 11 z 30

12 3. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH AGORA SA Tab. 4 % zmiany do 2006 w mln zł Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 117,3 84,2 39,3% Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9,5) 61,7 - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (90,4) (33,6) 169,0% Razem przepływy pieniężne netto 17,4 112,3 (84,5%) Środki pieniężne na koniec okresu 308,1 290,8 5,9% Na dzień 31 grudnia 2007 r. Agora SA dysponowała wolnymi środkami w wysokości 371,5 mln zł, na które składały się: 308,1 mln zł w gotówce i jej ekwiwalentach (kasa, rachunki bankowe i depozyty bankowe) oraz 63,4 mln zł zainwestowane w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę posiadane środki własne oraz dostępną linię kredytową (500 mln zł, z której wykorzystano 139,5 mln zł) Agora SA nie przewiduje wystąpienia problemów z płynnością finansową w związku z realizacją planów inwestycyjnych Działalność operacyjna Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2007 r. uległy poprawie w stosunku do roku poprzedniego. Głównymi przyczynami poprawy były: sukces nowej, interesującej dla czytelników promocji sprzedaży Gazety z dołączanymi płytami DVD i innymi dodatkami oraz poprawa efektywności działania, co znalazło swoje odzwierciedlenie w poprawie rentowności Działalność inwestycyjna Ujemne przepływy pieniężne netto w 2007 r. to głównie efekt wydatków na niefinansowe aktywa trwałe oraz wydatków netto z tytułu inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe, w których lokowane są wolne środki pieniężne Działalność finansowa Znaczny przyrost wydatków z tytułu działalności finansowej w 2007 r. to głównie efekt wypłaty dywidendy w wysokości 82,4 mln zł (2006 r.: 27,5 mln zł). Strona 12 z 30

13 4. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [4] Tab. 5 % zmiany 2007 do 2006 Wskaźniki rentowności rentowność sprzedaży netto 7,6% (1,1%) 8,7pkt % rentowność sprzedaży brutto 46,2% 42,6% 3,6pkt % rentowność kapitału własnego 7,2% (0,9%) 8,1pkt % Wskaźniki efektywności szybkość obrotu zapasów 9 dni 10 dni (10,0%) szybkość obrotu należności 56 dni 62 dni (9,7%) szybkość obrotu zobowiązań 43 dni 48 dni (10,4%) Wskaźnik płynności wskaźnik płynności I 3,1 3,1 - Wskaźniki finansowania stopa zadłużenia (1) wskaźnik pokrycia odsetek 8,3 (3,1) - kasowy wskaźnik pokrycia odsetek 14,7 10,7 37,4% (1) na dzień 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2006 r. występowała nadwyżka gotówki i aktywów finansowych o wysokim stopniu płynności nad zadłużeniem z tytułu kredytów i pożyczek. Definicje wskaźników finansowych [4] zostały omówione na końcu części IV niniejszego komentarza ( Wyniki operacyjne - główne gałęzie działalności Agory ). Strona 13 z 30

14 IV. WYNIKI OPERACYJNE - GŁÓWNE GAŁĘZIE DZIAŁALNOŚCI AGORY IV.A. PRASA CODZIENNA I INTERNET % zmiany do 2006 w mln zł Łączne przychody (1) 937,4 841,1 11,4% Przychody ze sprzedaży wydawnictw 164,1 127,9 28,3% w tym Gazeta Wyborcza 164,0 122,5 33,9% Przychody ze sprzedaży reklam (1) 562,6 508,7 10,6% w tym Gazeta Wyborcza (1)(2) 502,7 472,6 6,4% Kolekcje wydawnicze 127,2 122,9 3,5% Pozostałe przychody 83,5 81,6 2,3% Razem koszty operacyjne, w tym: (847,1) (814,2) 4,0% Materiały, energia, towary i usługi poligraficzne (297,7) (280,7) 6,1% Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (3) (195,3) (190,0) 2,8% Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (26,6) (28,9) (8,0%) Amortyzacja (52,5) (53,6) (2,1%) Reprezentacja i reklama (1) (4) (180,3) (159,6) 13,0% Restrukturyzacja (5) - (4,7) - EBIT 90,3 26,9 235,7% marża EBIT 9,6% 3,2% 6,4pkt % EBITDA 142,8 80,5 77,4% marża EBITDA 15,2% 9,6% 5,6pkt % EBITDA operacyjna (3) 169,4 109,8 54,3% marża EBITDA operacyjna 18,1% 13,1% 5,0pkt % (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie koszty bezpośrednie zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. (2) podane kwoty zawierają całkowite wpływy z ofert dwumedialnych czyli publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie jak i w wortalach internetowych GazetaPraca.pl, GazetaEdukacja.pl, GazetaDom.pl i Komunikaty.pl (3) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych. (4) podane kwoty zawierają koszty rozpoczęcia sprzedaży nowych serii wydawniczych (pierwszy darmowy tom, koszty promocji w mediach) oraz koszty produkcji i promocji płyt DVD dołączanych do Gazety. (5) w tym w 2006 r. koszty związane z niegotówkowymi płatnościami w formie papierów wartościowych w wysokości 0,4 mln zł. (6) w Prasie Codziennej i Internecie ujęte są również koszty Zarządu oraz większość kosztów pionów wspomagających Agory a w 2006 r. także Nowy Dzień, który w tym roku osiągnął przychody 7,4 mln zł i wygenerował koszty 26,8 mln zł. (7) Z uwagi na specyfikę działalności powyższa tabela zawiera dane łączne spółek Agora SA, Agora Poligrafia Sp. z o.o. i Agora TC Sp. z o.o. Tab. 6 Strona 14 z 30

15 1. GAZETA WYBORCZA 1.1. Przychody Sprzedaż prasy W 2007 r. Gazeta utrzymała pozycję lidera wśród opiniotwórczych dzienników. W tym okresie Gazeta sprzedawała średnio 448 tys. egzemplarzy (o 3,2% więcej niż przed rokiem), a wpływy ze sprzedaży egzemplarzy wzrosły o 33,9%. Tak dobre wyniki związane są z sukcesem nowej, interesującej dla czytelników promocji sprzedaży Gazety z dołączanymi płytami DVD i innymi dodatkami. W 2007 r. Gazeta wprowadziła na rynek łącznie 23 kolekcje oraz 28 projektów jednorazowych. Wszystkie te pozycje można było nabyć z Gazetą w wyższej cenie (od 2,49 zł do 6,99 zł). Czytelnicy mogli również kupić Gazetę bez płyty, w zwykłej cenie 1,50 zł. Mechanizm różnicowania ceny okładkowej Gazety zakłada finansowanie dodatkowych kosztów reprezentacji i reklamy (w tej pozycji księgowane są koszty produkcji i promocji płyt) dodatkowymi wpływami pozyskanymi ze sprzedaży egzemplarzy Gazety. W 2007 r. Gazeta osiągnęła bardzo dobre wyniki czytelnictwa. W tym okresie Gazeta docierała do 5,9 mln czytelników (19,5% zasięg wg wskaźnika CCS): 44,1% stanowili czytelnicy z wyższym wykształceniem, 46,7% czytelnicy mieszkający w dużych miastach (pow. 100 tys. mieszkańców), a 60,2% nie przekroczyła jeszcze 45 roku życia Sprzedaż reklam Przychody netto Gazety z całej działalności reklamowej zawierającej ogłoszenia wymiarowe, drobne i inserty w 2007 r. wyniosły 502,7 mln zł i były o 6,4% wyższe niż w roku ubiegłym. Dane te uwzględniają również wpływy z ofert dwumedialnych, czyli publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, GazetaEdukacja.pl, GazetaDom.pl i Komunikaty.pl. W 2007 r. udział Gazety we wszystkich ogłoszeniach wymiarowych w dziennikach wyniósł 41% i wzrósł o niespełna 0,5 pkt%. Udział Gazety w wydatkach na reklamę dzienników ogólnopolskich wyniósł 42% i spadł o prawie 1,5 pkt % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Gazeta zwiększyła natomiast swój udział o ponad 3,5 pkt% w wydatkach na reklamę dzienników stołecznych (ogłoszenia wymiarowe bez ogłoszeń drobnych, insertów i nekrologów), oraz o prawie 1 pkt% w wydatkach na reklamę w dziennikach lokalnych (pozawarszawskich). W 2007 r. udział stron ogłoszeniowych w sumie objętości Gazety wyniósł około 43%, zaś średnia dzienna publikowana liczba stron ogłoszeniowych płatnych we wszystkich krajowych i lokalnych wydaniach Gazety wyniosła ok Kolekcje wydawnicze Tab. 7 I II III IV I II III IV kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał Przychody ze sprzedaży 51,7 28,1 17,3 25,8 47,2 33,6 15,4 31,0 kolekcji wydawniczych W 2007 r. Agora prowadziła sprzedaż łącznie 15 kolekcji oraz 21 projektów jednorazowych. Realizowane projekty obejmowały rozpowszechnianie: samodzielnych pozycji książkowych, książek z dołączanymi filmami na płytach DVD (np. serial Ekipa), książek z dołączanymi premierowymi nagraniami muzycznymi na płytach CD (np. Maleńczuk Waglewski Koledzy i Edyta Górniak EKG), książek z dołączanymi audiobookami na płytach CD (np. seria Mistrzowie słowa) Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wzrosły w 2007 r. o 2,4%, na skutek wzrostu wolumenu zamówień od klientów zewnętrznych. Strona 15 z 30

16 1.2. Koszty produkcji Gazety Wyborczej Tab. 8 Koszty produkcji Gazety Wyborczej % zmiany w mln zł 2007 do 2006 Koszty stałe, w tym: 53,3 56,0 (4,8%) Amortyzacja 25,6 27,9 (8,2%) Koszty zmienne, w tym: 155,1 147,9 4,9% Papier 126,6 118,3 7,0% RAZEM koszty stałe i zmienne 208,4 203,9 2,2% Koszt materiałów produkcyjnych i usług poligraficznych Wzrost kosztów zmiennych w 2007 r. był niższy od wzrostu wolumenu produkcji, który wyniósł 6,1%. Było to skutkiem optymalizacji technologii druku zarówno w drukarniach Agory, jak i w drukarniach zewnętrznych. Zmiany w technologii druku Gazety Telewizyjnej i Wysokich Obcasów spowodowały, że przy wzroście drukowanego wolumenu o 25%, koszty druku w drukarniach zewnętrznych wzrosły o 13% Koszty operacyjne Prasy Codziennej i Internetu Wyższe koszty reprezentacji i reklamy w 2007 r. są głównie związane z mechanizmem różnicowania ceny okładkowej Gazety, zakładającym finansowanie dodatkowych kosztów reprezentacji i reklamy (w tej pozycji księgowane są koszty produkcji i promocji płyt) dodatkowymi wpływami pozyskanymi ze sprzedaży egzemplarzy Gazety. 2. PRASA BEZPŁATNA Na początku 2007 r. wydawca bezpłatnej gazety Metropol postanowił wycofać tytuł z polskiego rynku. Metro stało się jedyną ogólnopolską gazetą bezpłatną ukazującą się od poniedziałku do piątku. W 2007 r. Metro kontynuowało dynamiczny rozwój oferty ogłoszeniowej i redakcyjnej. Pojawiły się nowe, kolejne wydania okazjonalne dodawane do Metra jak np.: MetroPraca, Metro Style, Metro Studenckie, Stołeczne Nieruchomości, Metro Edukacja oraz Sport.pl. Wystartowała również nowa internetowa strona Metra - emetro.pl. W 2007 r. Metro uzyskało bardzo dobre wyniki średniego dziennego czytelnictwa (4,7% - wg wskaźnika CPW). Z tym wynikiem Metro było trzecią najczęściej czytaną ogólnopolską gazetą codzienną, dystansując Super Express (3,3%), Dziennik (2,9%) i Rzeczpospolitą (2,6%). Wpływy z reklam wymiarowych w 2007 r. wzrosły aż o 53% w stosunku do ubiegłego roku, a udział tytułu w wydatkach na ogłoszenia wymiarowe dzienników krajowych i lokalnych wzrósł do około 3%. 3. INTERNET [5] W grudniu 2007 r. zasięg portalu Gazeta.pl wśród polskich internautów wyniósł 41,7%. Liczba użytkowników wyniosła 5,9 mln osób, co oznacza wzrost o 25,5% w porównaniu do ubiegłego roku. W grudniu 2007 r. użytkownicy łączący się z Polski wykonali na portalu 367 mln odsłon, tj. o 3,4% więcej niż w poprzednim roku i spędzili na nim średnio 71 minut. W 2007 r. wpływy portalu ze sprzedaży reklam internetowych (bez uwzględnienia wpływów z ogłoszeń internetowych w wortalach) wzrosły o 95% do poziomu 27,5 mln zł. Wpływy z ogłoszeń internetowych w wortalach GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl, GazetaEdukacja.pl i Komunikaty.pl wyniosły ponad 14 mln zł, wpływy te prezentowane są łącznie z wpływami z ogłoszeń w Gazecie Wyborczej. Rok 2007 był dla portalu Gazeta.pl okresem dynamicznego rozwoju. W omawianym okresie unowocześnionych zostało 26 istniejących serwisów oraz uruchomiono 18 nowych m.in.: Plotek.pl, Popcorner.pl, Widelec.pl, Ciacha.net, Infomuzyka.pl, Gamecorner.pl, Bryla.pl, Sport.pl. Spółka prowadziła wspólne przedsięwzięcia m.in. z: ATM Grupa SA platforma TiVi, Google poczta G.pl, Bebo serwis społecznościowy Bebo.Gazeta.pl, AOL kontent do serwisu AOL.pl, Nokia rozwiązania mobilne m.in. Nokia Podcasting, EA patronat gry FIFA 08, Orange treści do Orange World. Dynamicznie rozwijały się wortale ogłoszeniowe: GazetaPraca.pl w grudniu zajmowała pod względem liczby użytkowników drugie miejsce w swojej kategorii oraz GazetaDom.pl, która jest liderem w swojej kategorii. Strona 16 z 30

17 IV.B. CZASOPISMA [6] Rok 2007 jest kontynuacją i potwierdzeniem dobrej kondycji rynkowej i finansowej czasopism Agory. Najważniejsze tytuły odnotowały wyraźny wzrost średniej sprzedaży egzemplarzowej i przychodów reklamowych. Mimo pojawienia się na rynku konkurencyjnych tytułów Avanti zwiększyło średnią sprzedaż egzemplarzową o blisko 9% i wzmocniło swoja pozycję rynkową. Miesięcznik Logo uzyskał wysoką rentowność, a Cztery Kąty zwiększyły średnią sprzedaż egzemplarzową do poziomu ponad 110 tys. egzemplarzy i umocniły się na pozycji lidera w segmencie. Również Poradnik Domowy odnotował istotny (3,5 %) wzrost średniej sprzedaży egzemplarzy. EBITDA operacyjna segmentu czasopism wyniosła 21,1 mln zł i była wyższa o 9,5 mln zł niż w roku ubiegłym, a marża EBITDA operacyjna sięgnęła 20%. W październiku 2007 r. zadebiutował Smart kolejny wydawany przez spółkę miesięcznik shoppingowy. Smart przeznaczony jest dla mężczyzn, prezentuje nowości miesiąca. Tab. 9 % zmiany w mln zł do 2006 Łączne przychody, w tym: (1) 105,3 95,0 10,8% Przychody ze sprzedaży wydawnictw 46,6 43,4 7,4% Przychody ze sprzedaży reklam (1) 58,3 51,2 13,9% Razem koszty operacyjne, w tym: (1) (85,7) (84,8) 1,1% Materiały, energia, towary i usługi poligraficzne (33,1) (31,7) 4,4% Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (2) (18,7) (19,1) (2,1%) Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (1,2) (1,1) 9,1% Amortyzacja (0,3) (0,3) - Reprezentacja i reklama (1) (25,8) (25,7) 0,4% Restrukturyzacja - (0,4) - EBIT 19,6 10,2 92,2% marża EBIT 18,6% 10,7% 7,9pkt % EBITDA 19,9 10,5 89,5% marża EBITDA 18,9% 11,1% 7,8pkt % EBITDA operacyjna (2) 21,1 11,6 81,9% marża EBITDA operacyjna 20,0% 12,2% 7,8pkt % (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie koszty bezpośrednie zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. (2) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych. 1. Przychody 1.1. Sprzedaż czasopism Tab. 10 % zmiany 2007 do 2006 Średnie rozpowszechnianie płatne miesięczników (w tys. egz.) 1 117, ,5 3,6% Wzrost średniego rozpowszechniania w 2007 r. jest wynikiem wzrostu sprzedaży egzemplarzowej poszczególnych czasopism. Strona 17 z 30

18 1.2. Sprzedaż reklam Udział czasopism Agory w rynku reklamy magazynów ogólnopolskich w 2007 r. wyniósł 6,7% (wzrost o około 0,6 pkt%). 2. Koszty W 2007 r. wzrost kosztów wynika przede wszystkim z wyższych kosztów produkcji (wzrost nakładów i objętości poszczególnych czasopism). Strona 18 z 30

19 PRZYPISY [1] EBITDA operacyjna = EBITDA + niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych. [2] Dane dotyczą reklam i ogłoszeń w pięciu mediach (prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna, internet). W niniejszym sprawozdaniu Agora skorygowała dane dotyczące rynku reklamy i jego dynamiki w 2007 r. i w latach poprzednich. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, w treści niniejszego komentarza dane dotyczące poziomu rynkowych wydatków na reklamę w prasie i radiu są szacowane przez Agorę z uwzględnieniem poziomu średniego rabatu i podawane są w cenach bieżących. Z tego też względu, biorąc pod uwagę presję rabatową i wyprzedaż przez media czasów/powierzchni reklamowej, dane te mogą być obarczone pewnymi błędami, które będą korygowane na bieżąco. Dane dla prasy dotyczą jedynie ogłoszeń wymiarowych, z pominięciem insertów, ogłoszeń drobnych i nekrologów. Jako podstawę do szacunków użyto wydatków cennikowych z następujących źródeł: monitoring Expert Monitor, monitoring Agory SA. Wydatki na reklamę w telewizji oraz w internecie za 2007 rok i lata poprzednie oparte są na szacunkach domu mediowego Starlink; szacunki rynku telewizyjnego pomijają przychody stacji z plansz sponsorskich oraz ofert telezakupów. Dynamika rynku reklamowego w telewizji wg Starlinka z uwzględnieniem stacji dołączonych do monitoringu w 2007 r. wyniosła prawie 21%. W niniejszym sprawozdaniu użyto dynamiki dla stacji monitorowanych zarówno w 2006 r. jak i 2007 r. Szacunki rynku internetowego nie obejmują m.in. przychodów z branżowych serwisów ogłoszeniowych (jak serwisy rekrutacyjne, oferty nieruchomości itp.). Szacunki rynku reklamy zewnętrznej pochodzą z danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej. [3] Dane dotyczące liczby rozpowszechnianych egzemplarzy dzienników według Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy (ZKDP). Używane w niniejszym komentarzu pojęcie "sprzedaż" oznacza "rozpowszechnianie płatne razem" z deklaracji składanych przez wydawców do Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy. Natomiast "średni dzienny nakład" jest tożsamy ze "średnim nakładem jednorazowym" również zawartym w deklaracji ZKDP. Dane o czytelnictwie dzienników pochodzą z Polskich Badań Czytelnictwa, badania realizowanego przez firmę MillwardBrown SMG/KRC na losowej, ogólnopolskiej próbie Polaków powyżej 15 roku życia. Użyto wskaźników: CCS - Czytelnictwa Cyklu Sezonowego, informującego o odsetku respondentów deklarujących czytanie przynajmniej jednego wydania tytułu w ciągu 7 dni poprzedzających wywiad oraz wskaźnika CPW czytelnictwo przeciętnego wydania. Wielkość próby ogólnopolskiej: styczeń-grudzień 2007 r. n = [4] Definicje wskaźników: Rentowność sprzedaży netto = Zysk (strata) netto Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Rentowność sprzedaży brutto = Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Rentowność kapitału = Zysk (strata) netto (Kapitał własny na początek okresu + Kapitał własny na koniec okresu) / 2 Szybkość obrotu należności = (Należności z tytułu dostaw i usług brutto na początek okresu + Należności z tytułu dostaw i usług brutto na koniec okresu) / 2 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / ilość dni Szybkość obrotu zobowiązań = (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na początek okresu + Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu) / 2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów / ilość dni Szybkość obrotu zapasów = (Zapasy na początek okresu + Zapasy na koniec okresu) / 2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów / ilość dni Wskaźnik płynności I = Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Strona 19 z 30

20 Stopa zadłużenia = Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek środki pieniężne i inne aktywa pieniężne aktywa finansowe o wysokim stopniu płynności Suma pasywów Wskaźnik pokrycia odsetek = Zysk / (strata) na działalności operacyjnej Koszty odsetek Kasowy wskaźnik pokrycia odsetek = Wolne przepływy pieniężne* Koszty odsetek * Wolne przepływy pieniężne = Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej + Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne [5] Dane dotyczące liczby użytkowników (real users), odsłon oraz czasu spędzonego przez użytkowników pochodzą z badania Megapanel PBI/Gemius. Dane obejmują użytkowników w wieku 7 lub więcej lat, łączących się z serwerów znajdujących się na terenie Polski. Dane dotyczące ilości użytkowników w serwisach internetowych Agory audytowane są przez Gemius SA. [6] Dane dotyczące średniego rozpowszechniania płatnego miesięczników są danymi własnymi wydawcy. Strona 20 z 30

21 V. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 1. Oświadczenie odnośnie przyjętych zasad rachunkowości Zarząd Agory potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 2. Oświadczenie odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonującego badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Zarząd Agory potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Strona 21 z 30

22 VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.A. INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Spółka zawarła aneksy dotyczące umowy o udzielenie długoterminowego kredytu do wysokości 500 mln zł, zawartej w dniu 5 kwietnia 2002 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. O szczegółach umowy Agora informowała w komunikacie bieżącym nr RB 9/02. W raporcie bieżącym z dnia 30 marca 2007 r. Spółka poinformowała o zawarciu w dniu 30 marca 2007 r. Aneksu nr 5, który wydłużył okres wykorzystania kredytu o 1 rok tj. do 31 marca 2008 r. W związku z powyższym przesunięciu uległ termin jego spłaty do dnia 31 grudnia 2011 r. W raporcie bieżącym z dnia 15 stycznia 2008 r. Spółka poinformowała o zawarciu w dniu 15 stycznia 2008 r. Aneksu nr 6, który zmienił zasady ustalania wyceny niektórych zabezpieczeń kredytu. W ocenie Spółki postanowienia Aneksu nr 6 są neutralne, ponieważ nie zwiększają poziomu zaangażowania aktywów. W raporcie bieżącym z dnia 28 marca 2008 r. Spółka poinformowała o zawarciu w dniu 28 marca 2008 r. Aneksu nr 7, który wydłużył okres wykorzystania kredytu o jeden miesiąc tj. do 30 kwietnia 2008 r. Spółka poinformowała również, że prowadzi rozmowy z bankiem dotyczące dalszego wydłużenia okresu kredytowania oraz zwiększenia kwoty kredytu. Dodatkowo, w raporcie bieżącym z dnia 28 czerwca 2007 r. Spółka poinformowała o zawarciu w dniu 27 czerwca 2007 r. umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na 60% akcji spółki Art Marketing Syndicate S.A. (AMS) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako zabezpieczenia powyższej umowy kredytowej. VI.B. ZMIANY W POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI 1. Zmiany w strukturze powiązań kapitałowych W raporcie bieżącym z 21 maja 2007 r. Spółka poinformowała o zarejestrowaniu w dniu 15 maja 2007 r. przez właściwy organ administracyjny spółki Agora Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie. Przedmiotem działalności spółki jest, m.in. prowadzenie działalności wydawniczej i internetowej na terenie Ukrainy. Agora SA objęła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. W raporcie bieżącym z 31 maja 2007 r. Spółka poinformowała o nabyciu udziałów w kapitale zakładowym BIS Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, nadawcy programu radiowego pod nazwą Złote Przeboje Puls 95,6 FM. Przed zawarciem transakcji Agora posiadała 49% udziałów w kapitale zakładowym BIS Media. W wyniku transakcji zawartej pomiędzy Agorą a MULTICO - PRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotychczasowym wspólnikiem BIS Media, Agora nabyła 51% udziałów w kapitale zakładowym BIS Media. Zapłata za nabyte udziały nastąpiła przez kompensatę wzajemnych zobowiązań stron umowy. W raporcie bieżącym z 22 czerwca 2007 r. Spółka poinformowała o zbyciu przez Agorę SA na rzecz Grupy Radiowej Agora Sp. z o.o: udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; cena zbycia udziałów wyniosła tys. zł; udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Lokalne Radio w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu; cena zbycia udziałów wyniosła 1 tys. zł; udziałów stanowiących 100% kapitał zakładowego spółki pod firmą Multimedia Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; cena zbycia udziałów wyniosła 1 tys. zł; udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Regionalne Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; cena zbycia udziałów wyniosła 1 tys. zł; udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; cena zbycia udziałów wyniosła tys. zł; udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego BIS Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie; cena zbycia udziałów wyniosła 706 tys. zł. W raporcie bieżącym z 14 lutego 2008 r. Spółka poinformowała o zarejestrowaniu w dniu 12 lutego 2008 r. przez właściwy sąd rejestrowy spółki A2 Multimedia Sp. z o.o. (A2 Multimedia) z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy A2 Multimedia wynosi 4 mln zł i składa się z udziałów o wartości nominalnej 500 zł Strona 22 z 30

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor Wyniki w 3 kwartale 22 77 r. Prezentacja dla inwestor Prezentacja dla inwestorów listopad 27 r. SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 3 2 Przychody 16% 13% Reklama 3 2 Koszty operacyjne 6% % 2 1 Sprzedaż egz.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 28 r. 12 sierpnia 28 r. Wyniki finansowe Grupy Wzrost wpływów z reklam we wszystkich segmentach 2kw.8 zmiana % r/r 1 poł.8 zmiana % r/r Przychody, w tym: 344 3% 657 3%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze r. 14 sierpnia r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE R....

Bardziej szczegółowo

AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania finansowego

AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania finansowego AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania 10 kwietnia 2009 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008 Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 28 13 listopada 28 Wyniki finansowe Grupy 3 kw. 28 zmiana % r/r 1-3 kw. 28 zmiana % r/r Przychody, w tym: 285 % 942 2% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 25 49 7

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005 Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 24 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 25 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2003

Wyniki finansowe 2003 Wyniki finsowe 2003 Prezentacja dla mediów 16 lutego 2004 r. Skonsolidowane dane finsowe wg. Międzyrodowych Standardów Sprawozdawczości Finsowej (MSSF) Rynek 2003 Rynek w 2003 r. Rynek Rynek prasy Rynek

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r. Raport za I kw. 2014 r. 12 maja 2014 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2014 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 R....

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport. 13 listopad 2008 r. [www.agora.pl] Strona 1

GRUPA AGORA Raport. 13 listopad 2008 r. [www.agora.pl] Strona 1 GRUPA AGORA Raport za III kw. r. 13 listopad r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r. Raport za IV kw. r. 25 lutego 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 5 II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2009 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2009 r. Raport za I kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2009 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 9 listopad r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Grupa Onet ogłasza dobre wyniki działalności w I półroczu 2006 roku

Grupa Onet ogłasza dobre wyniki działalności w I półroczu 2006 roku INFORMACJA PRASOWA Grupa Onet ogłasza dobre wyniki działalności w I półroczu 26 roku Skonsolidowane przychody Grupy Onet osiągnęły w I półroczu 26 poziom 57,8 mln zł, o 45,6% więcej w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008 Prezentacja dla inwestorów Październik 28 Trendy na rynku reklamy w Polsce W 1 poł. 28 r. rynek zanotował znaczący wzrost Dynamika wydatków na reklamę w podziale na media w 1 poł. 28 4% 3% 2% 1% 17% 39%

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 213r. Istotne wydarzenia w 2kw.213 r. Stagnacja w polskiej gospodarce Poprawa wyniku operacyjnego Grupy w efekcie działań restrukturyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY (dane dotyczą trzeciego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok Wrocław, 11 kwietnia 2011 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007 Prezentacja dla inwestorów Luty 27 PRZEGLĄD 26: STRUKTURA PRZYCHODÓW I ZYSKU GRUPY Przychody EBIT Internet Radio Reklama zewnętrzna +2 mln -7 mln Metro 5 Radio Reklama zewnętrzna Agora -1 mln Czasopisma

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku 25 czerwca 2003 Agora w 2002 roku: najważniejsze wydarzenia Agora zrealizowała ważny etap strategii rozwoju. Dziś wydajemy 16 magazynów, przejęliśmy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 4 II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r.

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r. Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa 16 lutego 2006 r. GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo