Gdaosk, dnia r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego Gdaosk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk"

Transkrypt

1 Gdaosk, dnia r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: Numer postępowania: 13/E/P/2012 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚD HANDLOWĄ - BUFET Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI O ŁĄCZNEJ POW. 25 m 2 ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA POMORSKIEGO CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY W GDAOSKU

2 I. Dane organizatora przetargu: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Smoluchowskiego Gdańsk tel./fax: II. Przedmiot przetargu: 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność handlową - bufet z artykułami spożywczymi o łącznej powierzchni 25 m², znajdującego się na terenie zajmowanym przez Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk na parterze budynku głównego Szpitala. Działalność winna być prowadzona minimum od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. 2. W skład przedmiotu przetargu wchodzi jedno pomieszczenie. 3. Szczegółowy opis nieruchomości wraz z rzutem pomieszczenia zawarty jest Załączniku nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym. 4. Pomieszczenie posiada: - instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtyczkowych, 400 V. - instalację wody zimnej, - instalacja wody ciepłej, - instalację kanalizacyjną, - instalację wentylacji grawitacyjnej, - instalację telefoniczną w ruchu wewnętrznym 5. Wyżej opisany przedmiot przetargu usytuowany jest na części nieruchomości, stanowiącej zabudowę działki nr 6/1 o powierzchni m 2 położonej w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/ /1. 6. Nieruchomość zarejestrowana jest w ewidencji gruntów prowadzonej przez Urząd Miejski w Gdańsku pod numerem jednostki rejestrowej G.49, pozycja kartoteki budynków _ G Przedmiotowa nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. 8. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Województwa Pomorskiego i pozostaje we władaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. 9. Zarząd Województwa Pomorskiego przekazał w nieodpłatne użytkowanie Pomorskiemu Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na czas nieoznaczony nieruchomość zabudowaną nr 6/1 o powierzchni m 2 na podstawie umowy ustanowienia prawa użytkowania z dnia 20 października 2009 r. (Rep. A Nr 2994/2009) w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1105/243/09 z dnia 1 września 2009 r. 10. Organizator przetargu oświadcza, że w księdze wieczystej KW GD1G/ /1 nie figurują wpisy dotyczące obciążeń nieruchomości oraz zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość, za wyjątkiem wpisu prawa nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony na rzecz Organizatora przetargu. Nieruchomość oddana została w użytkowanie Pomorskiemu Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w oparciu o umowę z dnia r. (Rep. A Nr 2994/2009) 11. Okres dzierżawy przedmiotu przetargu opisanego powyżej w punkcie II.1 obejmuje okres od dnia r. do dnia r. (3 lata) 12. Organizator przetargu - Wydzierżawiający informuje, że minimalna, wywoławcza cena w postaci minimalnego miesięcznego czynszu za dzierżawę przedmiotu przetargu (miesięczny czynsz brutto pomieszczenia) wynosi 485,00 złotych brutto. 13. Płatność czynszu na rzecz Wydzierżawiającego dokonywana będzie w terminie do 15-go (słownie: piętnastego) dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, Nordea Bank Polska S.A. 4 Placówka Bankowa w Gdańsku Dzierżawca będzie ponosił niezależnie od zapłaty czynszu, niżej wymienione koszty - do rozliczenia z Wydzierżawiającym; koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków ( ilość wody = ilości ścieków)

3 koszty dostawy energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej (cwu i co) koszty dostawy energii elektrycznej koszty odbioru, wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych lub podobnych do komunalnych koszty zarządu nieruchomością w tym koszty utrzymania porządku i czystości części wspólnych i terenu zewnętrznego 15. Odnośnie płatności za: dostawy wody i odprowadzenia ścieków, energii cieplnej, energii elektrycznej rozliczanie mediów, wywóz nieczystości stałych - odpadów komunalnych lub podobnych do komunalnych nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych Szczegółowych Warunków Udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym. W wypadku wystawiania faktur za media przez Wydzierżawiającego płatności następować będą w terminie do 14 dni od wystawienia faktury. 16. Wydzierżawiający zobowiązany jest do segregowania odpadów komunalnych i utylizacji odpadów innych niż komunalne we własnym zakresie, a także do zawarcia we własnym zakresie umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów innych aniżeli komunale i podobne do komunalnych. 17. Wydzierżawiający zastrzega możliwość waloryzacji podanych stawek jednostek obliczeniowych (załącznik nr 4), w przypadku zmian kosztów mediów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych oraz innych kosztów wpływających na przyjętą kalkulację stawek. 18. Istnieje konieczność zachowania instalacji przechodzących przez dzierżawione pomieszczenia a zasilających innych odbiorców, dopuszcza się jedynie ich modernizację. 19. Wydzierżawiający ponosi wszelkie skutki istnienia faktycznych i prawnych uwarunkowań i procedur związanych z warunkami techniczno-lokalowymi przedmiotu przetargu pod kątem planowanej działalności, wynikające zwłaszcza z obowiązków Prawa budowlanego określone w rozdziałach 4, 5 i 6. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.). Oferent obowiązany jest sprawdzić dokładnie warunki lokalowo-techniczno-kosztowe przedmiotu przetargu pod kątem wymogów dla swojej planowanej działalności oraz wymogów prawa, a ewentualne niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wymogami, po podpisaniu umowy obciążają w całości Dzierżawcę. 20. Dzierżawca zobowiązuje się na własny koszt przeprowadzić niezbędną adaptację lokalu przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę nie podlegają zwrotowi. 21. W ramach przedmiotu dzierżawy, możliwy jest wjazd i postój na ogrodzony teren Wydzierżawiającego, jedynie dla 1 samochodu osobowego [przepustka] oraz dla samochodów dostawczych na czas niezbędny do załadunku-rozładunku nie dłuższy niż do 30 minut. 22. Niniejszy przetarg organizowany jest w oparciu o art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w związku z 8 ust. 1 uchwały nr 193/X/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (tj. Dz. Woj. Pomor. z 2011 r. nr 96, poz ze zm.). 23. Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu na okres 3 lat zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym. III. FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW. 1. Organizator przetargu określa, iż oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna zostać sporządzona pismem maszynowym lub przy użyciu sprzętu komputerowego oraz opatrzona oryginalnym (własnoręcznym) podpisem uczestnika postępowania i oryginalną pieczęcią firmową. (Uwaga: Organizator przetargu dopuszcza czytelne wypełnienie oferty wraz ze wszystkimi załącznikami pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu lub tuszu). 2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży uczestnik postępowania, musi być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć przetłumaczone na język polski i poświadczone przez uczestnika przetargu. W języku polskim prowadzona będzie również cała korespondencja między Organizatorem przetargu, a jego uczestnikami. 3. Każdy z uczestników postępowania jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Organizatora przetargu w jednej z następujących form: oryginały, kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez jego organy lub uczestnika postępowania będącego osobą fizyczną (nie dotyczy pełnomocnictwa, oferty oraz oświadczenia które należy złożyć w oryginale jak też wydruku z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).

4 IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 1. Organizator przetargu wskazuje, warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest: 1.1. posiadanie przez uczestnika postępowania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy dzierżawy, 1.2. zobowiązanie się uczestnika postępowania - do prowadzenia działalności handlową bufetu z artykułami spożywczymi 1.3. zobowiązanie się uczestnika postępowania do wykonania adaptacji pomieszczenia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania do celów działalności handlową bufetu z artykułami spożywczymi, którą Oferent zamierza prowadzić w przedmiocie dzierżawy, o ile taka adaptacja okaże się konieczna. 2. Organizator przetargu informuje, iż działalność handlowa bufet z artykułami spożywczymi, jaka ma być prowadzona w przedmiocie dzierżawy, nie może być uciążliwa dla pracowników Organizatora przetargu, pacjenta lub przebiegu leczenia. Działalność gospodarcza dzierżawcy musi być zgodna z wymogami art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA. 1. Każdy z uczestników postępowania zobowiązany jest do złożenia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń: 1. Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym ), 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Oświadczenie uczestnika postępowania, iż dokonał wizji lokalnej nieruchomości budynku i znajdującym się w nim pomieszczeniu, których dzierżawa stanowi przedmiot przetargu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym ) oraz że posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie umowy dzierżawy, 4. Pełnomocnictwo, o ile uprawnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentu wskazanego w punkcie Brak złożenia któregokolwiek ze wskazanych powyżej dokumentów lub oświadczeń Oferenta - w wymaganej formie skutkować będzie odrzuceniem złożonej przez niego oferty, z zastrzeżeniem ust Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jednorazowego wezwania Oferentów do uzupełnienia ofert pod rygorem skutków określonych w ust. 2. Uzupełnienie nie dotyczy Formularza oferty. VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz opisem tematu, którego konkurs ofert dotyczy: Oferta przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na bufet z artykułami spożywczymi o pow. 25m2 Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Nr 13/E/P/2012 Nazwa i siedziba uczestnika postępowania... Nie otwierać przed r. godz należy dostarczyć do dnia 21 maja 2012 r. do godz do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, Sekretariat. 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Organizatora przetargu. 3. Oferta złożona po upływie terminu wskazanego w pkt VI. 1 zostanie zwrócona uczestnikowi postępowania bez otwierania. 4. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia. 5. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. 6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert termin przetargu - nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 21 maja 2012 r. o godz termin przetargu w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, Dział Administracyjno - Organizacyjny

5 Otwarcie ofert jest jawne. VIII. MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ UCZESTNIKÓW PRZETARGU Z PRZEDMIOTEM PRZETARGU Z pomieszczeniami i ruchomościami stanowiącymi przedmiot przetargu można zapoznawać się od poniedziałku do piątku (po uprzednim umówieniu się z osobą odpowiedzialną merytorycznie ze strony Organizatora przetargu) w dniach pracy Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy pomiędzy godz IX. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane kryterium - wartości ogólnej oferty według następujących zasad oceny: 1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące dwa czynniki cenowe : - czynsz miesięczny brutto za dzierżawę pomieszczenia, 2. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru: Cz - najwyższa stawka czynszu brutto w skali 1 miesiąca stawka czynszu w ofercie rozpatrywanej Cz = x 100 x 100% najwyższa oferowana stawka czynszu 3. Stawką czynszu jest kwota wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) wartość brutto podana przez Oferenta na Formularzu Oferty stanowiąca łączny miesięczny czynsz dzierżawny za pomieszczenie będące przedmiotem niniejszego przetargu. 4. Ważna i kompletna oferta, która uzyska największą liczbę punktów - zostanie uznana przez Wydzierżawiającego za ofertę najkorzystniejszą. X. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY. 1. Wzór umowy dzierżawy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym. 2. Uczestnik postępowania, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora przetargu w formie pisemnej, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 3. Wszelkie rozliczenia zostaną przeprowadzone w walucie polskiej. XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 2. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór załącznik do oferty, dokument ten sporządza się według tych wzorów. 3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 4. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 5. Organizator przetargu nie zwraca złożonych w postępowaniu ofert. 6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 7. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 8. Oferent pozostaje związany przez 30 dni od daty złożenia oferty. 9. Do kontaktu z uczestnikami postępowania upoważnieni są: 10. Pan Marcin Mikuła - strona merytoryczno - techniczna tel. 0 58/ (dni robocze: ) 11. Pani Anna Treder - strona formalno-prawna tel. 0 58/ (dni robocze: ). 12. Organizator przetargu informuje, że od Dzierżawcy wymagane jest ubezpieczenie (na własny koszt) przedmiotu dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC prowadzonej działalności przez okres trwania umowy dzierżawy, a także ubezpieczenie prowadzonych robót budowlanych, o ile okażą się niezbędne do adaptacji przedmiotu dzierżawy. Dzierżawca będzie zobowiązany do złożenia oryginału bądź uwierzytelnionej kopii umowy ubezpieczenia w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty jej zawarcia Wydzierżawiającemu - Organizatorowi przetargu. Gdańsk, dn r. Zatwierdzam

6 SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 Kompleks pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność handlową bufet z artykułami spożywczymi o łącznej powierzchni 25 m 2 1. Pomieszczenie o łącznej powierzchni 25 m 2 usytuowany jest w budynku głównym Szpitala na parterze, położonym na części nieruchomości, stanowiącej zabudowę działki nr 6/1 o powierzchni m 2 (numer jednostki rejestrowej G.49, pozycja kartoteki budynków _ G49) położonej w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/ /1. 2. Zarząd Województwa Pomorskiego przekazał w nieodpłatne użytkowanie Pomorskiemu Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na czas nieoznaczony nieruchomość zabudowaną nr 6/1 o powierzchni m 2 na podstawie umowy ustanowienia prawa użytkowania z dnia 20 października 2009 r. (Rep. A Nr 2994/2009) w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1105/243/09 z dnia 1 września 2009 r. 3. W księdze wieczystej KW GD1G/ /1 nie figurują wpisy dotyczące obciążeń nieruchomości oraz zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość, za wyjątkiem wpisu prawa nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony na rzecz Organizatora przetargu. Nieruchomość oddana została w użytkowanie Pomorskiemu Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w oparciu o umowę z dnia r. (Rep. A Nr 2994/2009). 4. Przedmiotem przetargu jest jedno pomieszczenie o powierzchni 25 m 2. Wyposażone w instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtyczkowych 230V i gniazdo 400V. Dopuszczalna moc podłączeniowa dla pomieszczenia - max 10 kw. Rozliczenie następować będzie wg rzeczywistego zużycia aktualnych cen dostawcy energii elektrycznej. Zainstalowanie urządzeń o większej mocy wymaga zgody wydzierżawiającego. Pomieszczenie nie jest wyposażone w grzejnik centralnego ogrzewania. Ogrzewanie pomieszczenia następuje w drodze cyrkulacji powietrza z ogrzewanej części ogólnej budynku. Rozliczenie za ciepło następować będzie w formie ryczałtu. Ponadto pomieszczenie posiada: instalację wod-kan (c.w.u i z.w.u.) do rozliczenia wg wskazań licznika zużycia, wentylację grawitacyjną, podłączoną instalację telefoniczną w ruchu wewnętrznym.. Zapewniony jest dostęp do WC Wysokość opłat eksploatacyjnych określone są części zawierającej zasady rozliczania kosztów eksploatacji z tytułu dzierżawy lokalu ( załącznik nr 4 do SWK). 5.Usytuowanie i układ pomieszczenia w budynku na 1 kondygnacji przedstawia poniższy schemat.

7 ... (pieczątka Oferenta) Formularz oferty Załącznik nr 2..., dnia... (miejscowość) I. Niniejszym oświadczam, że w postępowaniu przetargowym w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę pomieszczenia o łącznej powierzchni 25 m 2 znajdującym się na terenie zajmowanym przez Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku w budynku głównym szpitala-parter, z przeznaczeniem na działalność handlową bufet z artykułami spożywczymi, ofertę składa:... (Nazwa Oferenta)... (siedziba Oferenta) nr telefonu..., nr fax..., adres NIP... REGON... II. Oferuję stawkę czynszu za przedmiot przetargu w skali jednego miesiąca za 25 m 2 Przedmiot przetargu Dzierżawa pomieszczenia Cena jednostkowa netto za 1 m 2 miesięcznie Cena jednostkow a brutto za 1 m 2 miesięcznie Powierzchnia przedmiotu przetargu w m 2 25 m 2 Wartość netto za całość powierzchni przedmiotu przetargu w m 2 miesięcznie VAT % Wartość brutto za całość powierzchni przedmiotu przetargu w m 2 miesięcznie CZYNSZ MIESIĘCZNY: III. Rodzaj działalności, która będzie prowadzona na terenie przedmiotu przetargu Wydzierżawione pomieszczenia będą wykorzystane do prowadzenia następującej działalności: Wyżej wymieniona działalność będzie prowadzona w następujące dni od poniedziałku do piątku /każdego tygodnia/ w godzinach:... IV. Oświadczenia 1. Oświadczam, iż akceptuję bez zastrzeżeń warunki udziału w przetargu i w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 2. Oświadczam, że znany mi jest stan faktyczny i prawny oferowanego do dzierżawy mienia i nie zgłaszam z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń, dokonałem należytego sprawdzenia warunków lokalowotechniczno-kosztowych przedmiotu przetargu pod kątem wymogów dla swojej planowanej działalności oraz podejmuję się w stosunku do dzierżawionego mienia wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 3. Zobowiązuję się, że bez zgody Wydzierżawiającego nie będę podnajmować przedmiotu dzierżawy lub oddawać go do bezpłatnego używania. 4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do prowadzenia działalności handlowej (bufetu z artykułami spożywczymi), nie będącej uciążliwą dla pracowników Organizatora przetargu, pacjentów lub przebiegu leczenia. 5. Oświadczam, w imieniu Oferenta, że posiada on sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie umowy dzierżawy.

8 V. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu 1. Oświadczam, że o ile okaże się to konieczne, zobowiązuję się do wykonania adaptacji pomieszczenia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania do celów działalności, którą zamierzam prowadzić w przedmiocie dzierżawy, a także, że poniosę wszystkie koszty związane ze wskazanymi adaptacjami, w tym projektami, uzyskaniem stosownych zezwoleń i uzgodnień, a także robotami budowlanymi i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie. 2. Przewiduję planowany czas adaptacji przedmiotu przetargu do celów prowadzonej przez Oferenta działalności... miesięcy od dnia podpisania umowy. IX. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta: imię i nazwisko:... godziny pracy:... tel:... fax:... internet: data.... podpis i pieczątka Oferenta lub osoby upoważnionej

9 Załącznik nr 3... (pieczątka Oferenta)..., dnia... (miejscowość) OŚWIADCZENIE uczestnika postępowania, iż dokonał wizji lokalnej Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dzierżawę pomieszczenia o łącznej powierzchni 25 m 2 znajdującym się na terenie zajmowanym przez Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku w budynku głównym Szpitala parter, z przeznaczeniem na działalność handlową bufet z artykułami spożywczymi, nr postępowania 13/E/P/2012, niniejszym oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję dokonał wizji lokalnej nieruchomości (pomieszczenia) stanowiącego przedmiot przetargu i której dotyczy składana oferta.... data.... podpis i pieczątka Oferenta lub osoby upoważnionej

10 Załącznik nr 4 ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALU [BUFET Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI - 25,00 m²] Woda i odprowadzenie ścieków zapewnia Wydzierżawiający - w granicach niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz.70). Rozliczenia miesięczne z dołu wg wskazao rzeczywistego zużycia wody zimnej i ciepłej [ilośd ścieków = zużyciu wody] wg pomiaru konieczność zainstalowania i podłączenia na koszt dzierżawcy pod liczników pomiaru zużycia wody wg aktualnego cennika Saur Neptun Gdaosk dla miasta Gdaoska. Stawka 1 m 3. Stawka łączna ceny jednostkowej 1 m 3 wody i ścieków netto 10,13 zł [ilośd ścieków = zużyciu wody] - woda - obecnie 3,85 zł/m 3 netto, - ścieki - obecnie 5,71 zł/m 3 netto powiększona o wskaźnik 1,1 za dezynfekcję ścieków. Stawka łączna ceny jednostkowej 1 m 3 wody i ścieków netto 10,13 zł [ilośd ścieków = zużyciu wody] Rozliczenia miesięczne z góry ryczałtem zużycia wody zimnej i ciepłej. Energia cieplna i ciepła woda użytkowa zapewnia Wydzierżawiający Rozliczenia miesięczne z góry; Centralne ogrzewanie opłata związana z dostawą ciepła, ryczałt 6,15 zł/m2 netto (tj. 50% stawki podstawowej 12,29 zł / m2 netto), C. w. u. [podgrzanie wody] - koszt wyliczony jako iloraz stawki netto 17,50 zł/m 3 i odczytu m 3 zużycia miesięcznego cwu. Energia elektryczna: Instalacja elektryczna oświetleniowa oraz 400 V i 230 V 50 Hz. Dopuszczalna moc podłączeniowa max 10 kw. Rozliczenie miesięczne z dołu wg odczytów poboru z licznika Stawka 1 kwh naliczana wg obciążeo za dany miesiąc naliczanych w rachunkach dostawcy energii elektrycznej wydzierżawiającego. Aktualnie średnio ok. 0,64 zł/kwh + VAT. Koszt odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych i niebezpiecznych: Wydzierżawiający zobowiązany jest do segregacji odpadów komunalnych i innych niż komunalne. Odpady komunalne - rozliczenie miesięczne z dołu; Do magazynowania odpadów komunalnych wyznacza się kontenery usytuowane na terenie Centrum. Ilośd odpadów przyjmuje się 2 m 3 /m-c, wg aktualnej za dany okres rozliczeniowy stawki odbiorcy [aktualnie netto 21,30 zł/m 3 ]. Dzierżawca obowiązany jest do segregowania odpadów i utylizacji odpadów innych niż komunalne we własnym zakresie. Kwoty ryczałtów na m-c netto: - 105,50 zł/m-c - koszty zarządu nieruchomością w tym 55,50 zł/m-c utrzymanie porządku i czystości części wspólnych i terenu zewnętrznego, - 6,15 zł/m 2 tj. 153,75 zł /m-c związana z dostawą ciepła [dział II]. Opłata w okresie grzewczym od października do kooca kwietnia 2012 r. - 42,60 zł/ 2 m 3 - odpady komunalne [dział III] Zastrzega się możliwośd zmiany kalkulacji kosztów mediów w przypadku zmian cen jednostkowych dostawców lub innych czynników kalkulacyjnych niezależnych od Wydzierżawiającego.

11 UMOWA DZIERŻAWY nr./e/p/2012 zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora Danutę Jędrzak - Kułagę a podmiotem gospodarczym... z siedzibą... zarejestrowanym w... posiadającym NIP... REGON... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawcą reprezentowanym przez:. o następującej treści: 1 1. Wydzierżawiający oświadcza, że z mocy umowy ustanowienia prawa użytkowania z dnia 20 października 2009 r. (Rep. A Nr 2994/2009) w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1105/243/09 z dnia 1 września 2009 r. przysługuje mu uprawnienie do korzystania z nieruchomości, której właścicielem jest Województwo Pomorskie, stanowiącej zabudowaną działkę nr 6/1 o powierzchni ,00 m2 położoną w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/ /1. 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa części w/w nieruchomości w postaci pomieszczenia o łącznej powierzchni 25 m2 znajdującego się na terenie zajmowanym przez Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18 w budynku głównym oznaczonym literą C na parterze. 3. Wydzierżawiający oświadcza, że na zawarcie niniejszej umowy dzierżawy uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej wyrażoną w uchwale nr 4/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. 4. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w dniu 2012 r. protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Dzierżawca oświadcza, że znany mu jest stan techniczny, faktyczny i prawny przedmiotu dzierżawy i nie zgłasza z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń Dzierżawca oświadcza, że wydzierżawione pomieszczenia będą wykorzystane do prowadzenia następującej działalności: bufet z artykułami spożywczymi. 2. Działalność handlowo- gastronomiczną Dzierżawca będzie prowadził od poniedziałku do piątku /każdego tygodnia/ w godzinach minimum od.. 3. Jakakolwiek zmiana przez Dzierżawcę przeznaczenia, rodzaju prowadzonej działalności oraz sposobu wykorzystywania wydzierżawionych pomieszczeń wymaga zgody Wydzierżawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Dzierżawca oświadcza, że dokonał należytego sprawdzenia faktycznych i prawnych warunków przedmiotu dzierżawy pod względem spełniania wszelkich wymogów dla swojej deklarowanej w 2 ust. 1 działalności oraz podejmuje się w stosunku do dzierżawionego mienia wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 5. W ramach przedmiotu dzierżawy, możliwy jest wjazd i postój na ogrodzony teren Wydzierżawiającego, jedynie dla 1 samochodu osobowego [przepustka] oraz dla samochodów dostawczych na czas niezbędny do załadunku-rozładunku nie dłuższy niż do 30 minut Dzierżawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów, w szczególności prawa budowlanego oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, o ochronie środowiska, sanitarno-porządkowych, przepisów o ochronie mienia, a także obowiązujących u Wydzierżawiającego regulaminów i instrukcji w pomieszczeniach stanowiących przedmiot dzierżawy i terenie przyległym, a w razie ich naruszenia ponosić będzie z tego tytułu odpowiedzialność przed stosownymi organami. 2. Dzierżawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wydzierżawiającemu oraz osobom trzecim wynikające z prowadzonej działalności, a nadto ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonywania niniejszej umowy i w tym zakresie Dzierżawca zobowiązany jest

12 ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk przez cały okres obowiązywania umowy, w tym ubezpieczyć prowadzone roboty budowlane. Dzierżawca zobowiązuje się przedstawić Wydzierżawiającemu w terminie 3 dni od daty wezwania przez Wydzierżawiającego dowód ubezpieczenia, pod rygorem odstąpienia przez Wydzierżawiającego od umowy. 3. Dzierżawca odpowiada na zasadach określonych w ust. 2 za szkody spowodowane przez osoby korzystające z jego działalności jak za swoje własne Z tytułu dzierżawy części nieruchomości opisanej w 1 ust 2 niniejszej Umowy Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu miesięczny czynsz w wysokości netto.. zł (słownie:.) plus należny podatek VAT, co daje miesięczną kwotę brutto w wysokości.. zł (słownie:.), tj. za 1 m². zł netto plus należny podatek VAT, tj.. zł. brutto za 1 m Czynsz jest płatny bez wezwania na podstawie wystawionej faktury do 15 go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego, w kasie lub na rachunek Wydzierżawiającego Nordea Bank Polska S.A. 4 Placówka Bankowa w Gdańsku W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić czynsz wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 4. Kwota istniejącego czynszu ulegać będzie automatycznie corocznemu zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, za poprzedni rok kalendarzowy. O zmianie wysokości stawki czynszu Wydzierżawiający każdorazowo zawiadomi Dzierżawcę w formie adnotacji na fakturze. Zmiana stawek czynszu dokonywana będzie z ważnością obowiązywania od 1 stycznia. Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w 2013 roku Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia niezależnie od zapłaty czynszu, kosztów eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy: koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków [ilość wody = ilości ścieków] koszty dostawy energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej (cwu i co), koszty dostawy energii elektrycznej, koszty odbioru, wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych lub podobnych do komunalnych, koszty zarządu nieruchomością, w tym koszty utrzymania porządku i czystości części wspólnych i terenu zewnętrznego, na zasadach i w wysokościach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy - zasady rozliczania kosztów eksploatacji z tytułu dzierżawy lokalu, na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego płatnych w terminie do 14 dni od wystawienia faktury. 2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do segregowania odpadów komunalnych i utylizacji odpadów innych niż komunalne we własnym zakresie, a także do zawarcia we własnym zakresie umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów innych aniżeli komunale i podobne do komunalnych. 3. Wydzierżawiający zastrzega możliwość waloryzacji podanych stawek jednostki obliczeniowej w przypadku zmian kosztów mediów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych oraz innych kosztów wpływających na przyjętą kalkulację stawki. 4. Opłaty za świadczenia wymienione w ustępie 1 niniejszego będą ulegać zmianie w przypadku i stosownie do zmian cen jednostkowych świadczeń, których wysokość jest niezależna od Wydzierżawiającego. O zmianie cen opłat eksploatacyjnych, o ile nalicza je Wydzierżawiający, Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę, bez konieczności zawierania aneksu do umowy Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego podnajmować/poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy w całości lub części lub oddawać go do bezpłatnego używania lub w innej formie korzystania. 2. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie oraz do jego zwrotu po zakończeniu trwania okresu dzierżawy w stanie niepogorszonym. 3. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania porządku, czystości i estetyki w obrębie przedmiotu dzierżawy oraz na terenie przyległym obejmującym pas o szerokości co najmniej 3 m. 4. Dzierżawca zobowiązuje się na własny koszt przeprowadzić niezbędną adaptację lokalu przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Zakres oraz rodzaj zamierzonych prac musi zostać odpowiednio wcześniej uzgodniony z Wydzierżawiającym, za jego pisemną zgodą. Wszystkie koszty związane ze wskazanymi adaptacjami, w tym projektami, uzyskaniem stosownych pozwoleń właściwych organów, wynikające z przepisów, potrzebne do rozpoczęcia planowanej działalności Dzierżawca uzyskuje we własnym zakresie. 5. Dzierżawca uprawniony jest do dokonywania innych przeróbek lub adaptacji w przedmiocie dzierżawy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego, których koszt wykonania, bez względu na ich charakter, nie podlega obowiązkowi zwrotu. 6. Dzierżawca dokonywać będzie we własnym zakresie i na swój koszt konserwacje (naprawy) i remonty bieżące wydzierżawionych pomieszczeń oraz ponosić będzie nakłady połączone ze zwykłym ich użytkowaniem.

13 7. Dzierżawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wydzierżawiającego w formie pisemnej o wynikach kontroli uprawnionych organów i stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących przedmiotu dzierżawy. 8. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom Wydzierżawiającego wstępu do budynku i znajdującym się w nim pomieszczeń stanowiących przedmiot dzierżawy w celu przeprowadzenia kontroli. Wydzierżawiający poinformuje Dzierżawcę o planowanym terminie wstępu na teren przedmiotu dzierżawy z minimum 1 (słownie: jedno) - dniowym wyprzedzeniem. 9. Dzierżawca zobowiązuje się do ochrony dzierżawionego mienia we własnym zakresie, a także do należytego zabezpieczenia tego mienia. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie znajdujące się w dzierżawionych pomieszczeniach, które zabezpiecza we własnym zakresie i na swój koszt Dzierżawca. 10. Strony ustalają, że wszelkie ewentualne nakłady poniesione przez Dzierżawcę na przedmiot dzierżawy stają się własnością Wydzierżawiającego, a Dzierżawca zrzeka się dochodzenia ich zwrotu w czasie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu Dzierżawca jest zobowiązany uzgadniać każdorazowo terminy urlopów lub innych przerw w prowadzeniu bufetu oraz powiadamiać Wydzierżawiającego o innych przyczynach zamknięcia działalności handlowej. Przerwa w prowadzeniu bufetu nie może jednak trwać dłużej niż 26 dni roboczych w roku. 2. Przerwa w prowadzeniu działalności nie zwalnia Dzierżawcy z obowiązku zapłaty opłat wynikających z niniejszej umowy. 3. Dzierżawca ma prawo umieścić swoją tablicę informacyjną na zewnątrz i wewnątrz budynku Wydzierżawiającego po uzgodnieniu z Wydzierżawiającym miejsca i sposobu jej mocowania oraz projektu. 4. Dzierżawca we własnym zakresie i na swój koszt uzyska zgodę odpowiednich organów na umieszczenie tablicy oraz zlikwiduje ją na własny koszt w razie zakończenia niniejszej umowy. 8 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia r. do dnia r. (do 3 lat) Rozwiązanie umowy przez Wydzierżawiającego z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia może mieć miejsce w następujących wypadkach: a) gdy Dzierżawca mimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem lub nie wykonuje obowiązków utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie, b) odmówił lub nie dokonał zapłaty dokonanej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy podwyżki czynszu oraz opłat za świadczenia dodatkowe, c) udostępnienia do korzystania z przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej lub zmiany substancji przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, d) gdy Dzierżawca nie przedstawił dowodu ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy. 2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: a) gdy Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu lub opłat eksploatacyjnych co najmniej za dwa pełne okresy płatności, b) gdy Dzierżawca prowadzi działalność konkurencyjną z działalnością Wydzierżawiającego W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Dzierżawca jest zobowiązany do opuszczenia przedmiotu dzierżawy, jego przekazania, rozliczenia się z Wydzierżawiającym oraz usunięcia wszelkich znajdujących się urządzeń i rzeczy stanowiących jego własność w terminie 7 dni bez odrębnego wezwania, a na żądanie Wydzierżawiającego również do przywrócenia stanu poprzedniego. 2. Po zakończeniu umowy ze zdania wydzierżawionych pomieszczeń strony spisują protokół zdawczo -odbiorczy. 3. W przypadku demontażu urządzeń, instalacji, mebli czy okładzin ściennych, a które są własnością Dzierżawcy po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawca zobowiązany jest do naprawy ścian i podłóg oraz pomalowania ścian na kolor biały farbą emulsyjną w terminie wskazanym w ustępie W razie nieopuszczenia przedmiotu dzierżawy w tym terminie Wydzierżawiający obciąży Dzierżawcę opłatą w wysokości dwukrotnej stawki czynszu miesięcznie proporcjonalnie do czasu całkowitego opuszczenia przedmiotu dzierżawy oraz opłatami eksploatacyjnymi. 5. Strony zgodnie stanowią, że Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remonty, modernizację, adaptację i przystosowanie przedmiotu dzierżawy do prowadzonej działalności. Dzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wydzierżawiającego w zakresie zwrotu poniesionych nakładów Dzierżawcy nie wolno przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14 12 1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wskazanych w 4 ust. 4 i 5 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Wydzierżawiającego. 4. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron pozyskane przez strony w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą być ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej strony oraz za wyjątkiem sytuacji, gdy stosowny organ państwowy zwróci się do którejkolwiek ze stron o okazanie umowy. 13 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dzierżawcy, dwa egzemplarze dla Wydzierżawiającego.. Wydzierżawiający. Dzierżawca Załączniki do umowy: 1. Załącznik nr 1 - Zasady naliczania kosztów eksploatacyjnych 2. Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy

Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r.

Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r. Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r. WARUNKI UDZIAŁU w przetargu nieograniczonym ofertowym na najem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY. dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie parkingu samochodowego przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY. dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie parkingu samochodowego przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : o następującej treści:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : o następującej treści: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Sokoła 30 NIP 628-19-15-207, Regon 276248967

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 28 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 28 listopada 2011 roku Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu ograniczonego na wydzierżawienie samochodu ciężarowego do przewozu odpadów stałych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem...

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem... UMOWA NAJMU zawarta w dniu... w Pabianicach pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w imieniu którego działa Dyrektor Piotr Adamski, na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca Załącznik Nr 12 do SIWZ Projekt! Umowa dzierżawy z dnia...2014 roku zawarta pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. pisemnego, nieograniczonego. na wynajem jednego lokalu użytkowego. w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie

REGULAMIN PRZETARGU. pisemnego, nieograniczonego. na wynajem jednego lokalu użytkowego. w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie REGULAMIN PRZETARGU pisemnego, nieograniczonego na wynajem jednego lokalu użytkowego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie 1 Podstawę prawną dla przeprowadzenia niniejszego przetargu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik Nr 3 W dniu. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP 838-16-36-821 reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY CENTRUM BADAWCZEGO (LABORATORIUM). ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO - WZÓR

UMOWA DZIERŻAWY CENTRUM BADAWCZEGO (LABORATORIUM). ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO - WZÓR UMOWA DZIERŻAWY CENTRUM BADAWCZEGO (LABORATORIUM). ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO - WZÓR zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg - Elbląskim Parkiem Technologicznym, reprezentowaną przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia.

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia. UMOWA DZIERŻAWY - zawarta w dniu.. grudnia 2012 r. w Nowym Targu pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ z siedzibą 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, reprezentowaną przez mgr inż. Marka Fryźlewicza Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą

Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 NIP: 657-18-13-314 tel. : (41) 349 35 00 REGON: 290391139 fax.: (41) 349 35 05 Konto Bankowe BGK 23 1130 1192 0027 6108 9320 0001 ornatowska@zozmswkielce.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr... /DO /2011

UMOWA NAJMU nr... /DO /2011 UMOWA NAJMU nr... /DO /2011 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 264 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z dnia 15 grudnia 2011 roku zawarta w dniu.... roku w Legnicy, pomiędzy: Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr zawarta w dniu. 2014 roku pomiędzy MOSiR w Sandomierzu mającym siedzibę : ul. Koseły 3a, 27 600 Sandomierz, o Nr NIP: 864-181-00-27, którą reprezentuje : Janusz Chabel

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 1/2014. Opis zamówienia

Konkurs ofert nr 1/2014. Opis zamówienia UGiM1.1.2014 Wyszogród, 27 marca 2014 r. Konkurs ofert nr 1/2014 Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie zaprasza do składania oferty na: Dzierżawę terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie działki nr 1076 (pow.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA KONKURS OFERT NA: NAJEM SKLEPU W ŁĄCZNIKU Ł-7 Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ Warszawa luty 2011r WYNAJMUJĄCY: Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez: Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa AWF nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa AWF nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Umowa AWF nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, reprezentowaną przez: Kanclerza dr Zdzisława Paligę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. na transport medyczny w zakresie przewozu pacjentów karetką typu S

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. na transport medyczny w zakresie przewozu pacjentów karetką typu S SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a Tel. 22 599-11-20 tel. / fax: 22 599-20-33 Warszawa dn. 04.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność..

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność.. UMOWA NAJMU zawarta w Zambrowie, dnia. pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Pani Marta Konopka zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr SR/ŚR/ /13 (wzór)

UMOWA nr SR/ŚR/ /13 (wzór) UMOWA nr SR/ŚR/ /13 (wzór) W dniu.. 2013 roku pomiędzy: Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82, NIP 527-23-12-791, Regon: 016421829 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

..., dnia... OFERTA. sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:

..., dnia... OFERTA. sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU: Załącznik Nr 1......, dnia... (Pieczątka firmowa Wykonawcy) (Miejscowość) OFERTA sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr DGN/.../12

UMOWA NAJMU nr DGN/.../12 Załącznik nr 2 UMOWA NAJMU nr DGN/.../12 Zawarta w dniu... 2012 roku w Krakowie pomiędzy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków którą reprezentuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE BUFETU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE BUFETU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE BUFETU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU 1 Przedmiot konkursu 1. Sąd Okręgowy w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyboru oferty na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego

Regulamin wyboru oferty na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2012/2013 Dyrektora Technikum Energetycznego w Jaworznie z dnia 21.06.2013 r. Regulamin wyboru oferty na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego W sprawie

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Zawarta w dniu... r. w Krynicy-Zdroju pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im.hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnym Zakładem Doświadczalnym ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica-Zdrój,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY AWF nr..

UMOWA DZIERŻAWY AWF nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy; UMOWA DZIERŻAWY AWF nr.. Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury, z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór)

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert w postępowaniu na wynajem lokalu użytkowego na terenie Kompleksu Sportowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany Umowa najmu nr...

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2013 dotycząca prowadzenia stołówki szkolnej oraz dzierżawy pomieszczeń wraz z wyposażeniem. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Nr /2013 dotycząca prowadzenia stołówki szkolnej oraz dzierżawy pomieszczeń wraz z wyposażeniem. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik Nr 3 Umowa Nr /2013 dotycząca prowadzenia stołówki szkolnej oraz dzierżawy pomieszczeń wraz z wyposażeniem zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawa Gimnazjum Nr

Bardziej szczegółowo

2. Godziny udostępnienia : w dni robocze od godz. 16.00 do 22.00, a w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 22.00.

2. Godziny udostępnienia : w dni robocze od godz. 16.00 do 22.00, a w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 22.00. Białystok, dn. 18.08.2015. ZSOMSVIII/1/2015 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, ADMINISTRACYJNYCH LUB REKREACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia).

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia). PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

O-II-3321/PN/2/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

O-II-3321/PN/2/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU O-II-3321/PN/2/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU na : Oddanie w najem pomieszczenia użytkowego o pow. 2,0 m2 z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową, położonego w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego 1 1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Szczecin, 15.06.2012 ZACHODNIOPOMORSKIE OGŁASZA pisemny przetarg nieograniczony dotyczący najmu pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych pod usługi fryzjerskie oraz sprzedaż peruk i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU - WZÓR 1. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU - WZÓR 1. PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu na najem pomieszczeń w budynku Krytej Pływalni w Bochni UMOWA NAJMU - WZÓR zawarta w dniu. 2011 r., w Bochni pomiędzy: Krytą Pływalnią im. Jana Kota z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez: WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy:

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015 Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: Kędzierzyńsko Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (adres: ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłasza konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór - UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w... pomiędzy: Gminą Prudnik - Agencją Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, NIP...

zawarta w dniu... w... pomiędzy: Gminą Prudnik - Agencją Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, NIP... UMOWA NAJMU NR..., zawarta w dniu... w... pomiędzy: Gminą Prudnik - Agencją Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, NIP..., reprezentowaną przez:... Kierownika Agencji

Bardziej szczegółowo

Umowa na odprowadzanie ścieków

Umowa na odprowadzanie ścieków UMOWA NR./. Umowa na odprowadzanie ścieków Zawarta w dniu. w Sochaczewie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7, NIP 837-16-66-938, Regon

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o korzystanie z kanału technologicznego. zawarta we Wrocławiu w dniu r.

UMOWA NR. o korzystanie z kanału technologicznego. zawarta we Wrocławiu w dniu r. UMOWA NR o korzystanie z kanału technologicznego zawarta we Wrocławiu w dniu r. pomiędzy:. zwaną dalej w treści umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM, a. zwaną dalej w treści umowy DZIERŻAWCĄ. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Informator konkursowy dla Oferentów

Informator konkursowy dla Oferentów Nr sprawy SPZOZ.U.573/2015 Warszawa, dnia 13.08.2015r. Ogłoszeniodawca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów 02-786 Warszawa ul. Zamiany 13 1. Opis przedmiotu najmu. Informator

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż transformatorów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m².

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m². Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na wynajem placu manewrowego UMOWA NAJMU zawarta w dniu 18 stycznia 2011 r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej ul.willowa 2 a Nasz znak: 1207 /2011 Bielsko-Biała, dnia 25.11.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Dezynfekcja studni publicznych na terenie miasta Nowego Sącza

O G Ł O S Z E N I E. Dezynfekcja studni publicznych na terenie miasta Nowego Sącza O G Ł O S Z E N I E Nowy Sącz, dnia 27.05.2004 r. Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zaprasza do składania ofert na realizację usługi: Dezynfekcja studni publicznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A N A J M U. zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy:

U M O W A N A J M U. zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy: U M O W A N A J M U zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy: 1. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym JA-NOW-AN z siedzibą w Zabrzu ul. Knurowska 8, reprezentowanym przez Janusza Nowakowskiego zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr 403,10 m2 załącznik nr 1 załącznik nr 2

U M O W A Nr 403,10 m2 załącznik nr 1 załącznik nr 2 U M O W A Nr zawarta w dniu......... 2010 r., pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, zwanym w treści umowy Wynajmującym, reprezentowanym przez:..................................

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż niepełnowartościowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Instytut Energetyki, Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby:... adres do korespondencji: (jeśli jest inny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE Z A T W I E R D Z A M Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni (podpis w oryginale) Gdynia, dnia 09.03.2015 r. MATERIAŁY PRZETARGOWE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA CZAS OZNACZONY OD DNIA 13.04.2015 r. DO DNIA 31.03.2017

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ przy ul.... w Gdyni reprezentowaną przez Zarząd w osobach:......... zwaną w dalszej części umowy "Wspólnotą"

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości położonej w Krakowie przy reprezentowanym przez następujące osoby: a), b), c), zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr G - 2240. /12 w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

Umowa najmu nr G - 2240. /12 w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Umowa najmu nr G - 2240. /12 w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Zawarta w dniu.2012 r. w Poznaniu, pomiędzy: Sądem Okręgowym w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa najmu Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer S2B/10/34 Wzór umowy najmu zawarta w dniu. 2010r. w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Wynajmującym, a Fundacją na Rzecz Budowy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo