Gdaosk, dnia r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego Gdaosk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk"

Transkrypt

1 Gdaosk, dnia r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: Numer postępowania: 13/E/P/2012 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚD HANDLOWĄ - BUFET Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI O ŁĄCZNEJ POW. 25 m 2 ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA POMORSKIEGO CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY W GDAOSKU

2 I. Dane organizatora przetargu: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Smoluchowskiego Gdańsk tel./fax: II. Przedmiot przetargu: 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność handlową - bufet z artykułami spożywczymi o łącznej powierzchni 25 m², znajdującego się na terenie zajmowanym przez Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk na parterze budynku głównego Szpitala. Działalność winna być prowadzona minimum od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. 2. W skład przedmiotu przetargu wchodzi jedno pomieszczenie. 3. Szczegółowy opis nieruchomości wraz z rzutem pomieszczenia zawarty jest Załączniku nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym. 4. Pomieszczenie posiada: - instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtyczkowych, 400 V. - instalację wody zimnej, - instalacja wody ciepłej, - instalację kanalizacyjną, - instalację wentylacji grawitacyjnej, - instalację telefoniczną w ruchu wewnętrznym 5. Wyżej opisany przedmiot przetargu usytuowany jest na części nieruchomości, stanowiącej zabudowę działki nr 6/1 o powierzchni m 2 położonej w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/ /1. 6. Nieruchomość zarejestrowana jest w ewidencji gruntów prowadzonej przez Urząd Miejski w Gdańsku pod numerem jednostki rejestrowej G.49, pozycja kartoteki budynków _ G Przedmiotowa nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. 8. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Województwa Pomorskiego i pozostaje we władaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. 9. Zarząd Województwa Pomorskiego przekazał w nieodpłatne użytkowanie Pomorskiemu Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na czas nieoznaczony nieruchomość zabudowaną nr 6/1 o powierzchni m 2 na podstawie umowy ustanowienia prawa użytkowania z dnia 20 października 2009 r. (Rep. A Nr 2994/2009) w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1105/243/09 z dnia 1 września 2009 r. 10. Organizator przetargu oświadcza, że w księdze wieczystej KW GD1G/ /1 nie figurują wpisy dotyczące obciążeń nieruchomości oraz zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość, za wyjątkiem wpisu prawa nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony na rzecz Organizatora przetargu. Nieruchomość oddana została w użytkowanie Pomorskiemu Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w oparciu o umowę z dnia r. (Rep. A Nr 2994/2009) 11. Okres dzierżawy przedmiotu przetargu opisanego powyżej w punkcie II.1 obejmuje okres od dnia r. do dnia r. (3 lata) 12. Organizator przetargu - Wydzierżawiający informuje, że minimalna, wywoławcza cena w postaci minimalnego miesięcznego czynszu za dzierżawę przedmiotu przetargu (miesięczny czynsz brutto pomieszczenia) wynosi 485,00 złotych brutto. 13. Płatność czynszu na rzecz Wydzierżawiającego dokonywana będzie w terminie do 15-go (słownie: piętnastego) dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, Nordea Bank Polska S.A. 4 Placówka Bankowa w Gdańsku Dzierżawca będzie ponosił niezależnie od zapłaty czynszu, niżej wymienione koszty - do rozliczenia z Wydzierżawiającym; koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków ( ilość wody = ilości ścieków)

3 koszty dostawy energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej (cwu i co) koszty dostawy energii elektrycznej koszty odbioru, wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych lub podobnych do komunalnych koszty zarządu nieruchomością w tym koszty utrzymania porządku i czystości części wspólnych i terenu zewnętrznego 15. Odnośnie płatności za: dostawy wody i odprowadzenia ścieków, energii cieplnej, energii elektrycznej rozliczanie mediów, wywóz nieczystości stałych - odpadów komunalnych lub podobnych do komunalnych nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych Szczegółowych Warunków Udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym. W wypadku wystawiania faktur za media przez Wydzierżawiającego płatności następować będą w terminie do 14 dni od wystawienia faktury. 16. Wydzierżawiający zobowiązany jest do segregowania odpadów komunalnych i utylizacji odpadów innych niż komunalne we własnym zakresie, a także do zawarcia we własnym zakresie umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów innych aniżeli komunale i podobne do komunalnych. 17. Wydzierżawiający zastrzega możliwość waloryzacji podanych stawek jednostek obliczeniowych (załącznik nr 4), w przypadku zmian kosztów mediów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych oraz innych kosztów wpływających na przyjętą kalkulację stawek. 18. Istnieje konieczność zachowania instalacji przechodzących przez dzierżawione pomieszczenia a zasilających innych odbiorców, dopuszcza się jedynie ich modernizację. 19. Wydzierżawiający ponosi wszelkie skutki istnienia faktycznych i prawnych uwarunkowań i procedur związanych z warunkami techniczno-lokalowymi przedmiotu przetargu pod kątem planowanej działalności, wynikające zwłaszcza z obowiązków Prawa budowlanego określone w rozdziałach 4, 5 i 6. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.). Oferent obowiązany jest sprawdzić dokładnie warunki lokalowo-techniczno-kosztowe przedmiotu przetargu pod kątem wymogów dla swojej planowanej działalności oraz wymogów prawa, a ewentualne niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wymogami, po podpisaniu umowy obciążają w całości Dzierżawcę. 20. Dzierżawca zobowiązuje się na własny koszt przeprowadzić niezbędną adaptację lokalu przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę nie podlegają zwrotowi. 21. W ramach przedmiotu dzierżawy, możliwy jest wjazd i postój na ogrodzony teren Wydzierżawiającego, jedynie dla 1 samochodu osobowego [przepustka] oraz dla samochodów dostawczych na czas niezbędny do załadunku-rozładunku nie dłuższy niż do 30 minut. 22. Niniejszy przetarg organizowany jest w oparciu o art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w związku z 8 ust. 1 uchwały nr 193/X/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (tj. Dz. Woj. Pomor. z 2011 r. nr 96, poz ze zm.). 23. Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu na okres 3 lat zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym. III. FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW. 1. Organizator przetargu określa, iż oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna zostać sporządzona pismem maszynowym lub przy użyciu sprzętu komputerowego oraz opatrzona oryginalnym (własnoręcznym) podpisem uczestnika postępowania i oryginalną pieczęcią firmową. (Uwaga: Organizator przetargu dopuszcza czytelne wypełnienie oferty wraz ze wszystkimi załącznikami pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu lub tuszu). 2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży uczestnik postępowania, musi być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć przetłumaczone na język polski i poświadczone przez uczestnika przetargu. W języku polskim prowadzona będzie również cała korespondencja między Organizatorem przetargu, a jego uczestnikami. 3. Każdy z uczestników postępowania jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Organizatora przetargu w jednej z następujących form: oryginały, kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez jego organy lub uczestnika postępowania będącego osobą fizyczną (nie dotyczy pełnomocnictwa, oferty oraz oświadczenia które należy złożyć w oryginale jak też wydruku z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).

4 IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 1. Organizator przetargu wskazuje, warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest: 1.1. posiadanie przez uczestnika postępowania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy dzierżawy, 1.2. zobowiązanie się uczestnika postępowania - do prowadzenia działalności handlową bufetu z artykułami spożywczymi 1.3. zobowiązanie się uczestnika postępowania do wykonania adaptacji pomieszczenia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania do celów działalności handlową bufetu z artykułami spożywczymi, którą Oferent zamierza prowadzić w przedmiocie dzierżawy, o ile taka adaptacja okaże się konieczna. 2. Organizator przetargu informuje, iż działalność handlowa bufet z artykułami spożywczymi, jaka ma być prowadzona w przedmiocie dzierżawy, nie może być uciążliwa dla pracowników Organizatora przetargu, pacjenta lub przebiegu leczenia. Działalność gospodarcza dzierżawcy musi być zgodna z wymogami art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA. 1. Każdy z uczestników postępowania zobowiązany jest do złożenia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń: 1. Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym ), 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Oświadczenie uczestnika postępowania, iż dokonał wizji lokalnej nieruchomości budynku i znajdującym się w nim pomieszczeniu, których dzierżawa stanowi przedmiot przetargu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym ) oraz że posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie umowy dzierżawy, 4. Pełnomocnictwo, o ile uprawnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentu wskazanego w punkcie Brak złożenia któregokolwiek ze wskazanych powyżej dokumentów lub oświadczeń Oferenta - w wymaganej formie skutkować będzie odrzuceniem złożonej przez niego oferty, z zastrzeżeniem ust Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jednorazowego wezwania Oferentów do uzupełnienia ofert pod rygorem skutków określonych w ust. 2. Uzupełnienie nie dotyczy Formularza oferty. VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz opisem tematu, którego konkurs ofert dotyczy: Oferta przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na bufet z artykułami spożywczymi o pow. 25m2 Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Nr 13/E/P/2012 Nazwa i siedziba uczestnika postępowania... Nie otwierać przed r. godz należy dostarczyć do dnia 21 maja 2012 r. do godz do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, Sekretariat. 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Organizatora przetargu. 3. Oferta złożona po upływie terminu wskazanego w pkt VI. 1 zostanie zwrócona uczestnikowi postępowania bez otwierania. 4. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia. 5. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. 6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert termin przetargu - nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 21 maja 2012 r. o godz termin przetargu w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, Dział Administracyjno - Organizacyjny

5 Otwarcie ofert jest jawne. VIII. MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ UCZESTNIKÓW PRZETARGU Z PRZEDMIOTEM PRZETARGU Z pomieszczeniami i ruchomościami stanowiącymi przedmiot przetargu można zapoznawać się od poniedziałku do piątku (po uprzednim umówieniu się z osobą odpowiedzialną merytorycznie ze strony Organizatora przetargu) w dniach pracy Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy pomiędzy godz IX. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane kryterium - wartości ogólnej oferty według następujących zasad oceny: 1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące dwa czynniki cenowe : - czynsz miesięczny brutto za dzierżawę pomieszczenia, 2. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru: Cz - najwyższa stawka czynszu brutto w skali 1 miesiąca stawka czynszu w ofercie rozpatrywanej Cz = x 100 x 100% najwyższa oferowana stawka czynszu 3. Stawką czynszu jest kwota wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) wartość brutto podana przez Oferenta na Formularzu Oferty stanowiąca łączny miesięczny czynsz dzierżawny za pomieszczenie będące przedmiotem niniejszego przetargu. 4. Ważna i kompletna oferta, która uzyska największą liczbę punktów - zostanie uznana przez Wydzierżawiającego za ofertę najkorzystniejszą. X. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY. 1. Wzór umowy dzierżawy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Szczegółowych warunków udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym. 2. Uczestnik postępowania, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora przetargu w formie pisemnej, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 3. Wszelkie rozliczenia zostaną przeprowadzone w walucie polskiej. XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 2. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór załącznik do oferty, dokument ten sporządza się według tych wzorów. 3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 4. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 5. Organizator przetargu nie zwraca złożonych w postępowaniu ofert. 6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 7. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 8. Oferent pozostaje związany przez 30 dni od daty złożenia oferty. 9. Do kontaktu z uczestnikami postępowania upoważnieni są: 10. Pan Marcin Mikuła - strona merytoryczno - techniczna tel. 0 58/ (dni robocze: ) 11. Pani Anna Treder - strona formalno-prawna tel. 0 58/ (dni robocze: ). 12. Organizator przetargu informuje, że od Dzierżawcy wymagane jest ubezpieczenie (na własny koszt) przedmiotu dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC prowadzonej działalności przez okres trwania umowy dzierżawy, a także ubezpieczenie prowadzonych robót budowlanych, o ile okażą się niezbędne do adaptacji przedmiotu dzierżawy. Dzierżawca będzie zobowiązany do złożenia oryginału bądź uwierzytelnionej kopii umowy ubezpieczenia w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty jej zawarcia Wydzierżawiającemu - Organizatorowi przetargu. Gdańsk, dn r. Zatwierdzam

6 SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 Kompleks pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność handlową bufet z artykułami spożywczymi o łącznej powierzchni 25 m 2 1. Pomieszczenie o łącznej powierzchni 25 m 2 usytuowany jest w budynku głównym Szpitala na parterze, położonym na części nieruchomości, stanowiącej zabudowę działki nr 6/1 o powierzchni m 2 (numer jednostki rejestrowej G.49, pozycja kartoteki budynków _ G49) położonej w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/ /1. 2. Zarząd Województwa Pomorskiego przekazał w nieodpłatne użytkowanie Pomorskiemu Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na czas nieoznaczony nieruchomość zabudowaną nr 6/1 o powierzchni m 2 na podstawie umowy ustanowienia prawa użytkowania z dnia 20 października 2009 r. (Rep. A Nr 2994/2009) w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1105/243/09 z dnia 1 września 2009 r. 3. W księdze wieczystej KW GD1G/ /1 nie figurują wpisy dotyczące obciążeń nieruchomości oraz zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość, za wyjątkiem wpisu prawa nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony na rzecz Organizatora przetargu. Nieruchomość oddana została w użytkowanie Pomorskiemu Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w oparciu o umowę z dnia r. (Rep. A Nr 2994/2009). 4. Przedmiotem przetargu jest jedno pomieszczenie o powierzchni 25 m 2. Wyposażone w instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtyczkowych 230V i gniazdo 400V. Dopuszczalna moc podłączeniowa dla pomieszczenia - max 10 kw. Rozliczenie następować będzie wg rzeczywistego zużycia aktualnych cen dostawcy energii elektrycznej. Zainstalowanie urządzeń o większej mocy wymaga zgody wydzierżawiającego. Pomieszczenie nie jest wyposażone w grzejnik centralnego ogrzewania. Ogrzewanie pomieszczenia następuje w drodze cyrkulacji powietrza z ogrzewanej części ogólnej budynku. Rozliczenie za ciepło następować będzie w formie ryczałtu. Ponadto pomieszczenie posiada: instalację wod-kan (c.w.u i z.w.u.) do rozliczenia wg wskazań licznika zużycia, wentylację grawitacyjną, podłączoną instalację telefoniczną w ruchu wewnętrznym.. Zapewniony jest dostęp do WC Wysokość opłat eksploatacyjnych określone są części zawierającej zasady rozliczania kosztów eksploatacji z tytułu dzierżawy lokalu ( załącznik nr 4 do SWK). 5.Usytuowanie i układ pomieszczenia w budynku na 1 kondygnacji przedstawia poniższy schemat.

7 ... (pieczątka Oferenta) Formularz oferty Załącznik nr 2..., dnia... (miejscowość) I. Niniejszym oświadczam, że w postępowaniu przetargowym w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę pomieszczenia o łącznej powierzchni 25 m 2 znajdującym się na terenie zajmowanym przez Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku w budynku głównym szpitala-parter, z przeznaczeniem na działalność handlową bufet z artykułami spożywczymi, ofertę składa:... (Nazwa Oferenta)... (siedziba Oferenta) nr telefonu..., nr fax..., adres NIP... REGON... II. Oferuję stawkę czynszu za przedmiot przetargu w skali jednego miesiąca za 25 m 2 Przedmiot przetargu Dzierżawa pomieszczenia Cena jednostkowa netto za 1 m 2 miesięcznie Cena jednostkow a brutto za 1 m 2 miesięcznie Powierzchnia przedmiotu przetargu w m 2 25 m 2 Wartość netto za całość powierzchni przedmiotu przetargu w m 2 miesięcznie VAT % Wartość brutto za całość powierzchni przedmiotu przetargu w m 2 miesięcznie CZYNSZ MIESIĘCZNY: III. Rodzaj działalności, która będzie prowadzona na terenie przedmiotu przetargu Wydzierżawione pomieszczenia będą wykorzystane do prowadzenia następującej działalności: Wyżej wymieniona działalność będzie prowadzona w następujące dni od poniedziałku do piątku /każdego tygodnia/ w godzinach:... IV. Oświadczenia 1. Oświadczam, iż akceptuję bez zastrzeżeń warunki udziału w przetargu i w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 2. Oświadczam, że znany mi jest stan faktyczny i prawny oferowanego do dzierżawy mienia i nie zgłaszam z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń, dokonałem należytego sprawdzenia warunków lokalowotechniczno-kosztowych przedmiotu przetargu pod kątem wymogów dla swojej planowanej działalności oraz podejmuję się w stosunku do dzierżawionego mienia wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 3. Zobowiązuję się, że bez zgody Wydzierżawiającego nie będę podnajmować przedmiotu dzierżawy lub oddawać go do bezpłatnego używania. 4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do prowadzenia działalności handlowej (bufetu z artykułami spożywczymi), nie będącej uciążliwą dla pracowników Organizatora przetargu, pacjentów lub przebiegu leczenia. 5. Oświadczam, w imieniu Oferenta, że posiada on sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie umowy dzierżawy.

8 V. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu 1. Oświadczam, że o ile okaże się to konieczne, zobowiązuję się do wykonania adaptacji pomieszczenia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania do celów działalności, którą zamierzam prowadzić w przedmiocie dzierżawy, a także, że poniosę wszystkie koszty związane ze wskazanymi adaptacjami, w tym projektami, uzyskaniem stosownych zezwoleń i uzgodnień, a także robotami budowlanymi i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie. 2. Przewiduję planowany czas adaptacji przedmiotu przetargu do celów prowadzonej przez Oferenta działalności... miesięcy od dnia podpisania umowy. IX. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta: imię i nazwisko:... godziny pracy:... tel:... fax:... internet: data.... podpis i pieczątka Oferenta lub osoby upoważnionej

9 Załącznik nr 3... (pieczątka Oferenta)..., dnia... (miejscowość) OŚWIADCZENIE uczestnika postępowania, iż dokonał wizji lokalnej Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dzierżawę pomieszczenia o łącznej powierzchni 25 m 2 znajdującym się na terenie zajmowanym przez Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku w budynku głównym Szpitala parter, z przeznaczeniem na działalność handlową bufet z artykułami spożywczymi, nr postępowania 13/E/P/2012, niniejszym oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję dokonał wizji lokalnej nieruchomości (pomieszczenia) stanowiącego przedmiot przetargu i której dotyczy składana oferta.... data.... podpis i pieczątka Oferenta lub osoby upoważnionej

10 Załącznik nr 4 ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALU [BUFET Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI - 25,00 m²] Woda i odprowadzenie ścieków zapewnia Wydzierżawiający - w granicach niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz.70). Rozliczenia miesięczne z dołu wg wskazao rzeczywistego zużycia wody zimnej i ciepłej [ilośd ścieków = zużyciu wody] wg pomiaru konieczność zainstalowania i podłączenia na koszt dzierżawcy pod liczników pomiaru zużycia wody wg aktualnego cennika Saur Neptun Gdaosk dla miasta Gdaoska. Stawka 1 m 3. Stawka łączna ceny jednostkowej 1 m 3 wody i ścieków netto 10,13 zł [ilośd ścieków = zużyciu wody] - woda - obecnie 3,85 zł/m 3 netto, - ścieki - obecnie 5,71 zł/m 3 netto powiększona o wskaźnik 1,1 za dezynfekcję ścieków. Stawka łączna ceny jednostkowej 1 m 3 wody i ścieków netto 10,13 zł [ilośd ścieków = zużyciu wody] Rozliczenia miesięczne z góry ryczałtem zużycia wody zimnej i ciepłej. Energia cieplna i ciepła woda użytkowa zapewnia Wydzierżawiający Rozliczenia miesięczne z góry; Centralne ogrzewanie opłata związana z dostawą ciepła, ryczałt 6,15 zł/m2 netto (tj. 50% stawki podstawowej 12,29 zł / m2 netto), C. w. u. [podgrzanie wody] - koszt wyliczony jako iloraz stawki netto 17,50 zł/m 3 i odczytu m 3 zużycia miesięcznego cwu. Energia elektryczna: Instalacja elektryczna oświetleniowa oraz 400 V i 230 V 50 Hz. Dopuszczalna moc podłączeniowa max 10 kw. Rozliczenie miesięczne z dołu wg odczytów poboru z licznika Stawka 1 kwh naliczana wg obciążeo za dany miesiąc naliczanych w rachunkach dostawcy energii elektrycznej wydzierżawiającego. Aktualnie średnio ok. 0,64 zł/kwh + VAT. Koszt odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych i niebezpiecznych: Wydzierżawiający zobowiązany jest do segregacji odpadów komunalnych i innych niż komunalne. Odpady komunalne - rozliczenie miesięczne z dołu; Do magazynowania odpadów komunalnych wyznacza się kontenery usytuowane na terenie Centrum. Ilośd odpadów przyjmuje się 2 m 3 /m-c, wg aktualnej za dany okres rozliczeniowy stawki odbiorcy [aktualnie netto 21,30 zł/m 3 ]. Dzierżawca obowiązany jest do segregowania odpadów i utylizacji odpadów innych niż komunalne we własnym zakresie. Kwoty ryczałtów na m-c netto: - 105,50 zł/m-c - koszty zarządu nieruchomością w tym 55,50 zł/m-c utrzymanie porządku i czystości części wspólnych i terenu zewnętrznego, - 6,15 zł/m 2 tj. 153,75 zł /m-c związana z dostawą ciepła [dział II]. Opłata w okresie grzewczym od października do kooca kwietnia 2012 r. - 42,60 zł/ 2 m 3 - odpady komunalne [dział III] Zastrzega się możliwośd zmiany kalkulacji kosztów mediów w przypadku zmian cen jednostkowych dostawców lub innych czynników kalkulacyjnych niezależnych od Wydzierżawiającego.

11 UMOWA DZIERŻAWY nr./e/p/2012 zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora Danutę Jędrzak - Kułagę a podmiotem gospodarczym... z siedzibą... zarejestrowanym w... posiadającym NIP... REGON... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawcą reprezentowanym przez:. o następującej treści: 1 1. Wydzierżawiający oświadcza, że z mocy umowy ustanowienia prawa użytkowania z dnia 20 października 2009 r. (Rep. A Nr 2994/2009) w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1105/243/09 z dnia 1 września 2009 r. przysługuje mu uprawnienie do korzystania z nieruchomości, której właścicielem jest Województwo Pomorskie, stanowiącej zabudowaną działkę nr 6/1 o powierzchni ,00 m2 położoną w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/ /1. 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa części w/w nieruchomości w postaci pomieszczenia o łącznej powierzchni 25 m2 znajdującego się na terenie zajmowanym przez Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18 w budynku głównym oznaczonym literą C na parterze. 3. Wydzierżawiający oświadcza, że na zawarcie niniejszej umowy dzierżawy uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej wyrażoną w uchwale nr 4/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. 4. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w dniu 2012 r. protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Dzierżawca oświadcza, że znany mu jest stan techniczny, faktyczny i prawny przedmiotu dzierżawy i nie zgłasza z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń Dzierżawca oświadcza, że wydzierżawione pomieszczenia będą wykorzystane do prowadzenia następującej działalności: bufet z artykułami spożywczymi. 2. Działalność handlowo- gastronomiczną Dzierżawca będzie prowadził od poniedziałku do piątku /każdego tygodnia/ w godzinach minimum od.. 3. Jakakolwiek zmiana przez Dzierżawcę przeznaczenia, rodzaju prowadzonej działalności oraz sposobu wykorzystywania wydzierżawionych pomieszczeń wymaga zgody Wydzierżawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Dzierżawca oświadcza, że dokonał należytego sprawdzenia faktycznych i prawnych warunków przedmiotu dzierżawy pod względem spełniania wszelkich wymogów dla swojej deklarowanej w 2 ust. 1 działalności oraz podejmuje się w stosunku do dzierżawionego mienia wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 5. W ramach przedmiotu dzierżawy, możliwy jest wjazd i postój na ogrodzony teren Wydzierżawiającego, jedynie dla 1 samochodu osobowego [przepustka] oraz dla samochodów dostawczych na czas niezbędny do załadunku-rozładunku nie dłuższy niż do 30 minut Dzierżawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów, w szczególności prawa budowlanego oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, o ochronie środowiska, sanitarno-porządkowych, przepisów o ochronie mienia, a także obowiązujących u Wydzierżawiającego regulaminów i instrukcji w pomieszczeniach stanowiących przedmiot dzierżawy i terenie przyległym, a w razie ich naruszenia ponosić będzie z tego tytułu odpowiedzialność przed stosownymi organami. 2. Dzierżawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wydzierżawiającemu oraz osobom trzecim wynikające z prowadzonej działalności, a nadto ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonywania niniejszej umowy i w tym zakresie Dzierżawca zobowiązany jest

12 ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk przez cały okres obowiązywania umowy, w tym ubezpieczyć prowadzone roboty budowlane. Dzierżawca zobowiązuje się przedstawić Wydzierżawiającemu w terminie 3 dni od daty wezwania przez Wydzierżawiającego dowód ubezpieczenia, pod rygorem odstąpienia przez Wydzierżawiającego od umowy. 3. Dzierżawca odpowiada na zasadach określonych w ust. 2 za szkody spowodowane przez osoby korzystające z jego działalności jak za swoje własne Z tytułu dzierżawy części nieruchomości opisanej w 1 ust 2 niniejszej Umowy Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu miesięczny czynsz w wysokości netto.. zł (słownie:.) plus należny podatek VAT, co daje miesięczną kwotę brutto w wysokości.. zł (słownie:.), tj. za 1 m². zł netto plus należny podatek VAT, tj.. zł. brutto za 1 m Czynsz jest płatny bez wezwania na podstawie wystawionej faktury do 15 go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego, w kasie lub na rachunek Wydzierżawiającego Nordea Bank Polska S.A. 4 Placówka Bankowa w Gdańsku W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić czynsz wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 4. Kwota istniejącego czynszu ulegać będzie automatycznie corocznemu zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, za poprzedni rok kalendarzowy. O zmianie wysokości stawki czynszu Wydzierżawiający każdorazowo zawiadomi Dzierżawcę w formie adnotacji na fakturze. Zmiana stawek czynszu dokonywana będzie z ważnością obowiązywania od 1 stycznia. Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w 2013 roku Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia niezależnie od zapłaty czynszu, kosztów eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy: koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków [ilość wody = ilości ścieków] koszty dostawy energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej (cwu i co), koszty dostawy energii elektrycznej, koszty odbioru, wywozu nieczystości stałych - odpadów komunalnych lub podobnych do komunalnych, koszty zarządu nieruchomością, w tym koszty utrzymania porządku i czystości części wspólnych i terenu zewnętrznego, na zasadach i w wysokościach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy - zasady rozliczania kosztów eksploatacji z tytułu dzierżawy lokalu, na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego płatnych w terminie do 14 dni od wystawienia faktury. 2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do segregowania odpadów komunalnych i utylizacji odpadów innych niż komunalne we własnym zakresie, a także do zawarcia we własnym zakresie umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów innych aniżeli komunale i podobne do komunalnych. 3. Wydzierżawiający zastrzega możliwość waloryzacji podanych stawek jednostki obliczeniowej w przypadku zmian kosztów mediów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych oraz innych kosztów wpływających na przyjętą kalkulację stawki. 4. Opłaty za świadczenia wymienione w ustępie 1 niniejszego będą ulegać zmianie w przypadku i stosownie do zmian cen jednostkowych świadczeń, których wysokość jest niezależna od Wydzierżawiającego. O zmianie cen opłat eksploatacyjnych, o ile nalicza je Wydzierżawiający, Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę, bez konieczności zawierania aneksu do umowy Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego podnajmować/poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy w całości lub części lub oddawać go do bezpłatnego używania lub w innej formie korzystania. 2. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie oraz do jego zwrotu po zakończeniu trwania okresu dzierżawy w stanie niepogorszonym. 3. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania porządku, czystości i estetyki w obrębie przedmiotu dzierżawy oraz na terenie przyległym obejmującym pas o szerokości co najmniej 3 m. 4. Dzierżawca zobowiązuje się na własny koszt przeprowadzić niezbędną adaptację lokalu przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Zakres oraz rodzaj zamierzonych prac musi zostać odpowiednio wcześniej uzgodniony z Wydzierżawiającym, za jego pisemną zgodą. Wszystkie koszty związane ze wskazanymi adaptacjami, w tym projektami, uzyskaniem stosownych pozwoleń właściwych organów, wynikające z przepisów, potrzebne do rozpoczęcia planowanej działalności Dzierżawca uzyskuje we własnym zakresie. 5. Dzierżawca uprawniony jest do dokonywania innych przeróbek lub adaptacji w przedmiocie dzierżawy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego, których koszt wykonania, bez względu na ich charakter, nie podlega obowiązkowi zwrotu. 6. Dzierżawca dokonywać będzie we własnym zakresie i na swój koszt konserwacje (naprawy) i remonty bieżące wydzierżawionych pomieszczeń oraz ponosić będzie nakłady połączone ze zwykłym ich użytkowaniem.

13 7. Dzierżawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wydzierżawiającego w formie pisemnej o wynikach kontroli uprawnionych organów i stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących przedmiotu dzierżawy. 8. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom Wydzierżawiającego wstępu do budynku i znajdującym się w nim pomieszczeń stanowiących przedmiot dzierżawy w celu przeprowadzenia kontroli. Wydzierżawiający poinformuje Dzierżawcę o planowanym terminie wstępu na teren przedmiotu dzierżawy z minimum 1 (słownie: jedno) - dniowym wyprzedzeniem. 9. Dzierżawca zobowiązuje się do ochrony dzierżawionego mienia we własnym zakresie, a także do należytego zabezpieczenia tego mienia. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie znajdujące się w dzierżawionych pomieszczeniach, które zabezpiecza we własnym zakresie i na swój koszt Dzierżawca. 10. Strony ustalają, że wszelkie ewentualne nakłady poniesione przez Dzierżawcę na przedmiot dzierżawy stają się własnością Wydzierżawiającego, a Dzierżawca zrzeka się dochodzenia ich zwrotu w czasie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu Dzierżawca jest zobowiązany uzgadniać każdorazowo terminy urlopów lub innych przerw w prowadzeniu bufetu oraz powiadamiać Wydzierżawiającego o innych przyczynach zamknięcia działalności handlowej. Przerwa w prowadzeniu bufetu nie może jednak trwać dłużej niż 26 dni roboczych w roku. 2. Przerwa w prowadzeniu działalności nie zwalnia Dzierżawcy z obowiązku zapłaty opłat wynikających z niniejszej umowy. 3. Dzierżawca ma prawo umieścić swoją tablicę informacyjną na zewnątrz i wewnątrz budynku Wydzierżawiającego po uzgodnieniu z Wydzierżawiającym miejsca i sposobu jej mocowania oraz projektu. 4. Dzierżawca we własnym zakresie i na swój koszt uzyska zgodę odpowiednich organów na umieszczenie tablicy oraz zlikwiduje ją na własny koszt w razie zakończenia niniejszej umowy. 8 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia r. do dnia r. (do 3 lat) Rozwiązanie umowy przez Wydzierżawiającego z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia może mieć miejsce w następujących wypadkach: a) gdy Dzierżawca mimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem lub nie wykonuje obowiązków utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie, b) odmówił lub nie dokonał zapłaty dokonanej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy podwyżki czynszu oraz opłat za świadczenia dodatkowe, c) udostępnienia do korzystania z przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej lub zmiany substancji przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, d) gdy Dzierżawca nie przedstawił dowodu ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy. 2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: a) gdy Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu lub opłat eksploatacyjnych co najmniej za dwa pełne okresy płatności, b) gdy Dzierżawca prowadzi działalność konkurencyjną z działalnością Wydzierżawiającego W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Dzierżawca jest zobowiązany do opuszczenia przedmiotu dzierżawy, jego przekazania, rozliczenia się z Wydzierżawiającym oraz usunięcia wszelkich znajdujących się urządzeń i rzeczy stanowiących jego własność w terminie 7 dni bez odrębnego wezwania, a na żądanie Wydzierżawiającego również do przywrócenia stanu poprzedniego. 2. Po zakończeniu umowy ze zdania wydzierżawionych pomieszczeń strony spisują protokół zdawczo -odbiorczy. 3. W przypadku demontażu urządzeń, instalacji, mebli czy okładzin ściennych, a które są własnością Dzierżawcy po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawca zobowiązany jest do naprawy ścian i podłóg oraz pomalowania ścian na kolor biały farbą emulsyjną w terminie wskazanym w ustępie W razie nieopuszczenia przedmiotu dzierżawy w tym terminie Wydzierżawiający obciąży Dzierżawcę opłatą w wysokości dwukrotnej stawki czynszu miesięcznie proporcjonalnie do czasu całkowitego opuszczenia przedmiotu dzierżawy oraz opłatami eksploatacyjnymi. 5. Strony zgodnie stanowią, że Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remonty, modernizację, adaptację i przystosowanie przedmiotu dzierżawy do prowadzonej działalności. Dzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wydzierżawiającego w zakresie zwrotu poniesionych nakładów Dzierżawcy nie wolno przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14 12 1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wskazanych w 4 ust. 4 i 5 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Wydzierżawiającego. 4. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron pozyskane przez strony w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą być ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej strony oraz za wyjątkiem sytuacji, gdy stosowny organ państwowy zwróci się do którejkolwiek ze stron o okazanie umowy. 13 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dzierżawcy, dwa egzemplarze dla Wydzierżawiającego.. Wydzierżawiający. Dzierżawca Załączniki do umowy: 1. Załącznik nr 1 - Zasady naliczania kosztów eksploatacyjnych 2. Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SWK Konkurs ofert 2/2016. UMOWA DZIERŻAWY nr

Załącznik nr 4 do SWK Konkurs ofert 2/2016. UMOWA DZIERŻAWY nr UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... roku w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie reprezentowanym przez: Kierownika Alicję Cymbaluk zwanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną

OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną SP9/2/2016 Dębica dnia 27.05.2016 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości o pow. 800 m 2 stanowiącej cześć działki położonej w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zawarcie z Firmą MM STALMET s.c. Michał Kukla, Krystyna Kukla kolejnej umowy na dzierżawę niezabudowanej części działki

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Dzierżawy

WZÓR. Umowa Dzierżawy WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU (wzór).../15

UMOWA NAJMU (wzór).../15 UMOW NJMU (wzór).../15 Załącznik Nr 1 do umowy zawarta w dniu.r. w Krakowie pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji Ortopedii z siedzibą w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15

sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na najem pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Zubrzyckiego 36 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub inną 83/ZA/15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SIERADZ SPÓŁKA Z O.O.

ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SIERADZ SPÓŁKA Z O.O. ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SIERADZ SPÓŁKA Z O.O. UL. WOJSKA POLSKIEGO 63, 98 200 SIERADZ ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu na prowadzenie działalności przewozów

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

SPECYFIKACJA I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Załącznik Nr 1 SPECYFIKACJA dotyczy pisemnego przetargu ogłoszonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu Pl. Krasińskiego 1 zwanego dalej ZSO w Nowym Targu na: WYNAJEM LOKALU

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg na wynajem pokoju w internacie nr 103. Warunki przetargu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WARUNKI PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi

REGULAMIN I WARUNKI PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi REGULAMIN I WARUNKI PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi 1. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY Nr..

UMOWA DZIERŻAWY Nr.. UMOWA DZIERŻAWY Nr.. Zawarta pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej 52, NIP: 612-183-99-05 REGON: 021412901- zwanym dalej Wydzierżawiającym,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA. ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę terenu w okolicy Parku Wodnego na Stawach w Starym Sączu pod lokalizację Parku Linowego

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA. ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę terenu w okolicy Parku Wodnego na Stawach w Starym Sączu pod lokalizację Parku Linowego BURMISTRZ STAREGO SĄCZA ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę terenu w okolicy Parku Wodnego na Stawach w Starym Sączu pod lokalizację Parku Linowego 1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna numer

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 08/2017/PNO Gdańsk, 24 stycznia 2017 r.

Nr sprawy 08/2017/PNO Gdańsk, 24 stycznia 2017 r. Nr sprawy 08/2017/PNO Gdańsk, 24 stycznia 2017 r. 1. Przedmiot postępowania: WARUNKI UDZIAŁU w przetargu nieograniczonym ofertowym na najem nieruchomości na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... najmu lokalu użytkowego

UMOWA NR... najmu lokalu użytkowego UMOWA NR... najmu lokalu użytkowego W dniu.. 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: MAZOWIECKIM URZĘDEM WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. o następującej treści :

UMOWA UŻYCZENIA. o następującej treści : UMOWA UŻYCZENIA zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (00-090) przy al. Solidarności 77, NIP: 5251008674, REGON: 012093073 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r.

Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r. Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r. WARUNKI UDZIAŁU w przetargu nieograniczonym ofertowym na najem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014 Załącznik Nr 4 UMOWA Nr /DG/2014 Zawarta w dniu 2014 roku w Łodzi, pomiędzy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź NIP: 729-11-25-803, REGON : 000277894 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych. I. Nazwa i siedziba jednostki: Zespół Szkół nr 1, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska. Tel. 87/ 425-91-60, fax 87/ 425-91-60

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych. I. Nazwa i siedziba jednostki: Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska. Tel. 87/ 425-91-60,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy:

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim w imieniu, którego działa: Henryka Strojnowska Dyrektor Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego UMOWA PODNAJMU zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Podnajmującym a, legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/113/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 marca 2008 roku

UCHWAŁA Nr XIX/113/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 marca 2008 roku UCHWAŁA Nr XIX/113/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i mienia ruchomego stanowiących własność gminy na rzecz Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez :

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez : UMOWA NAJMU Nr zawarta w dniu 2013 r. w Krakowie pomiędzy: Spółką Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 1/3, 31-133 Kraków, NIP 675 13 33 892, REGON 120117835,

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Rehabilitacji

Opolskie Centrum Rehabilitacji Opolskie Centrum Rehabilitacji 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11; Tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl REGULAMIN przetargu na dzierżawę obiektu użytkowego 1 Przedmiot przetargu 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Projekt umowy najmu

Załącznik nr 2 Projekt umowy najmu Załącznik nr 2 Projekt umowy najmu UMOWA Nr.. / 2013 zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: 01-138 Warszawa ul. Płocka 26, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości rolnej, położonej w Strzałkowie oznaczonej numerami działek: 1193, 1194, 1204/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : o następującej treści:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : o następującej treści: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Sokoła 30 NIP 628-19-15-207, Regon 276248967

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne.

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę terenu na dworcu w Poznaniu

Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę terenu na dworcu w Poznaniu Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę terenu na dworcu w Poznaniu Przetarg ogłasza: 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna 61-586 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DZIERŻAWY zawarta w Krakowie.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, NIP: 6792597429, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą,

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą, Jako załącznik do zapytania ofertowego poniżej został zamieszczony wzór Umowy Dzierżawy pomiędzy Oferentem a WSSE INVEST-PARK. Spółka zastrzega, iż niektóre zapisy w poniższej Umowie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. pisemnego, nieograniczonego. na wynajem jednego lokalu użytkowego. w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie

REGULAMIN PRZETARGU. pisemnego, nieograniczonego. na wynajem jednego lokalu użytkowego. w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie REGULAMIN PRZETARGU pisemnego, nieograniczonego na wynajem jednego lokalu użytkowego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie 1 Podstawę prawną dla przeprowadzenia niniejszego przetargu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca Załącznik Nr 12 do SIWZ Projekt! Umowa dzierżawy z dnia...2014 roku zawarta pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa dzierżawy lokalu użytkowego Nr GK

Wzór Umowa dzierżawy lokalu użytkowego Nr GK Wzór Umowa dzierżawy lokalu użytkowego Nr GK.7151....2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Zielonkach pomiędzy: Gminą Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, NIP: 513-00-38-162, zwaną w

Bardziej szczegółowo

2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:

2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY: O F E R T A na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na magazyn w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku o powierzchni 150 m 2 1. DANE PODSTAWOWE: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 33/2016/PNO Gdańsk, 23 września 2016 r.

Nr sprawy 33/2016/PNO Gdańsk, 23 września 2016 r. Nr sprawy 33/2016/PNO Gdańsk, 23 września 2016 r. WARUNKI UDZIAŁU w przetargu nieograniczonym ofertowym na najem nieruchomości na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY. dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie parkingu samochodowego przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY. dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie parkingu samochodowego przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 472/2015. BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 472/2015. BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości. ZARZĄDZENIE Nr 472/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E Nr 02/2016

O G Ł O S Z E N I E Nr 02/2016 O G Ł O S Z E N I E Nr 02/2016 Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze przeznacza pod najem pomieszczenie szkolne - piwniczne o powierzchni 16 m 2, z odrębnym wejściem oraz miejsce

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg Elbląskim Parkiem Technologicznym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 4 marca 2015 r Na podstawie : - art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015,poz.1515) - art.13 ust. 1 oraz art.38 ust.1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Bełchatów, 08.09.2011 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotem przetargu jest wyłonienie osoby, z którą zostanie zawarta umowa najmu na czas określony do 3 lat. 2. Umowa najmu zostanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

IMPEL Cleaning Sp. z o. o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław fax. /71/ 78-09-147

IMPEL Cleaning Sp. z o. o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław fax. /71/ 78-09-147 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w RZESZOWIE u l. K r a k o w s k a 1 6, 3 5-1 1 1 R Z E S Z Ó W t e l. 8 6-43- 3 1 2, s e k. / f a x 8 5-32- 770 e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia.

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia. UMOWA DZIERŻAWY - zawarta w dniu.. grudnia 2012 r. w Nowym Targu pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ z siedzibą 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, reprezentowaną przez mgr inż. Marka Fryźlewicza Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DZIERŻAWY BARU W BUDYNKU SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY KUŹNICA W SUCHEDNIOWIE, PRZY ULICY BODZENTYŃSKIEJ 18

WARUNKI DZIERŻAWY BARU W BUDYNKU SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY KUŹNICA W SUCHEDNIOWIE, PRZY ULICY BODZENTYŃSKIEJ 18 WARUNKI DZIERŻAWY BARU W BUDYNKU SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY KUŹNICA W SUCHEDNIOWIE, PRZY ULICY BODZENTYŃSKIEJ 18 I. Lokalizacja: teren Miasta i Gminy Suchedniów, woj. Świętokrzyskie II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr.. PROJEKT Załącznik nr 1 do ogłoszenia UMOWA NAJMU Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, NIP 725-10-42-790,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dnia 10 października 2011r. UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Zawarta w dniu.. w Działoszynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotem przetargu jest wyłonienie osoby, z którą zostanie zawarta umowa najmu na czas określony do 3 lat. 2. Umowa najmu zostanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem...

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem... UMOWA NAJMU zawarta w dniu... w Pabianicach pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w imieniu którego działa Dyrektor Piotr Adamski, na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego. Regulamin przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem lokalu B 207 na prowadzenie działalności gospodarczej tj. kawiarni, klubu fitness na krytej pływalni na I piętrze przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dzierżawione miejsca postojowe wyposażone będą w słupek łamany chroniący je przed wjazdem innych pojazdów.

Dzierżawione miejsca postojowe wyposażone będą w słupek łamany chroniący je przed wjazdem innych pojazdów. Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej CZYN w Słupsku ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę 18 miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon, faks, tel. komórkowy... ... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu

O F E R T A. Telefon, faks, tel. komórkowy... ... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu O F E R T A na najem lokalu użytkowego w budynkach stanowiących własność Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przy ul. 29 listopada 10,o powierzchni 6,44 m2 przeznaczonego na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni z siedzibą w. ul...., zwanym dalej Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu ofertowego na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku do prowadzenia działalności medycznej.

Warunki przetargu ofertowego na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku do prowadzenia działalności medycznej. Warunki przetargu ofertowego na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku do prowadzenia działalności medycznej. Ogłaszający przetarg: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą.

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa dzierżawy zawarta w dniu... r. w miejscowości Brojce pomiędzy: Gminą Brojce, mająca siedzibę w miejscowości Brojce przy ul. Długiej 48,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (wzór) zawarta w dniu.. 2013 r. w Gdańsku.

UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (wzór) zawarta w dniu.. 2013 r. w Gdańsku. Załącznik nr 2. do Regulaminu organizowania i przeprowadzania ustnych negocjacji na dzierżawę powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum, z przeznaczeniem na automaty do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol

UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol Zn. spr.:... UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol zawarta w Koniecpolu, w dniu..., w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w Umowa przedwstępna dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZSOMS II.1/2013 OGŁOSZENIE

ZSOMS II.1/2013 OGŁOSZENIE ZSOMS II.1/2013 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM 6 SAL LEKCYJNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 360 m² Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez:

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez: UMOWA NAJMU zawarta w dniu... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok wpisanym przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr.. Czas oznaczony stała płatna z góry

UMOWA NAJMU nr.. Czas oznaczony stała płatna z góry UMOWA NAJMU nr.. Czas oznaczony stała płatna z góry zawarta w dniu.. w Krakowie, pomiędzy Gminą Miejską Kraków, NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 1/2014. Opis zamówienia

Konkurs ofert nr 1/2014. Opis zamówienia UGiM1.1.2014 Wyszogród, 27 marca 2014 r. Konkurs ofert nr 1/2014 Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie zaprasza do składania oferty na: Dzierżawę terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie działki nr 1076 (pow.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo