Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa na podstawie ustawy z dnia r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.nr 75 poz. 469 z późn. zm.), Statutu Polskiej Akademii Nauk i Statutu Instytutu oraz wg zasad zawartych w przepisach prawnych. 2 1.Strukturę organizacyjną Instytutu stanowią piony: - naukowy, - administracyjno- gospodarczo-finansowy - techniczny - oraz komórki organizacyjne nie włączone do pionów. 2.Strukturę organizacyjną Instytutu przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący integralną część regulaminu. 3 1.Przedmiotem działania Instytutu jest naukowa problematyka z zakresu fizyki i chemii obejmująca przede wszystkim badania zjawisk i materiałów w niskich temperaturach, ze szczególnym uwzględnieniem ich szeroko pojętej struktury. 2.Do zadań Instytutu należy w szczególności: 1)prowadzenie prac badawczych zgodnie z postanowieniem ust. 1, 2)kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o kwalifikacjach, związanych z prowadzonymi kierunkami badań oraz stosowanymi metodami badawczymi. 3)współdziałanie w procesie dydaktycznym,realizowanym w wyższych uczelniach, 4)przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki, 5)upowszechnianie wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie, 6)prowadzenie działalności wydawniczej, 7)prowadzenie działalności bibliotecznej oraz dokumentacyjnoinformacyjnej w zakresie swoich specjalności naukowych, 8)wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zleconych przez władze Akademii zgodnie z prowadzoną działalnością i specjalnością Instytutu. 3.Instytut może prowadzić: 1)studia doktoranckie na zasadach określonych w ustawie z 14 marca 2002 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.nr65,poz.595);

2 2)studia podyplomowe oraz inną działalność z zakresu kształcenia, z wyłączeniem studiów doktoranckich na zasadach określonych w ustawie z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164,poz.1365) 3)produkcję aparatury i urządzeń,a także podejmować inną działalność gospodarczą bądź usługową, samodzielnie lub w kooperacji. 4 Zadania,określone w 3 Instytut realizuje przez: 1)prowadzenie badań i publikowanie wyników prac naukowych, 2)nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień, 3)prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia, w tym udostępnianie laboratoriów do wykonywania prac magisterskich oraz prac prowadzących do uzyskiwania stopni naukowych, 4)ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą, 5)współpracę z krajowymi, międzynarodowym i zagranicznymi instytucjami naukowymi,organizowanie z nimi wspólnych przedsięwzięć lub zespołów zadaniowych, między innymi na zasadzie podpisywanych umów, 6)opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej prowadzonej w Instytucie. 7)organizowanie zebrań naukowych (konferencji, zjazdów, sympozjów naukowych itp.), 8)współdziałanie z odpowiednimi komitetami naukowymi PAN i udzielanie im, w razie potrzeby pomocy administracyjnej. Rozdział II Organy Instytutu Organami Instytutu są: 1. Rada Naukowa Instytutu 2. Dyrektor Instytutu, Rada Naukowa, współpracuje z Dyrektorem, sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych. 2.Rada naukowa w szczególności: 1)przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej; 2)zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu; 3)ocenia aktywność naukową pracowników naukowych Instytutu; 4)przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień; 5)podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w ustawie, statucie Akademii lub statucie Instytutu

3 6)uchwala statut Instytutu Instytutem kieruje Dyrektor Instytutu. 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 1)powoływanie i likwidowanie zakładów naukowych po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, 2)powoływanie i odwoływanie kierowników oddziałów po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, zakładów naukowych oraz innych komórek organizacyjnych, 3)ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków zastępców Dyrektora, 4)kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz, 5)koordynowanie bieżącej działalności Instytutu, 6)opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego oraz rocznych planów badań naukowych,finansowych i odpowiednich sprawozdań z działalności Instytutu, 7)spełnianie obowiązków wynikających z prawa pracy, w tym przedkładanie do zaopiniowania Radzie Naukowej wniosków dotyczących awansów w grupie pracowników naukowych, 8)przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów i wniosków w sprawach należących do zakresu jej działania, 9)ustalanie regulaminu pracy i innych regulaminów stosownie do istniejącego obowiązku, wynikającego z przepisów prawnych. 10)uczestniczy w zebraniach właściwego wydziału, z głosem stanowiącym, z wyjątkiem spraw dotyczących wysuwania lub popierania kandydatów na członków Akademii oraz wyboru przewodniczącego wydziału. 8 Ciałem doradczym Dyrektora Instytutu jest Kolegium. Powoływanejest przez Dyrektora i wykonuje zadania określone w statucie INTiBS. Rozdział III Kierownicy pionów i zakres ich działania 9 Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem przy pomocy: 1) zastępców Dyrektora do spraw naukowych, 2) zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych, 3) pełnomocników Dyrektora Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych podlegają oddziały, zakłady i inne komórki organizacyjne, wyszczególnione w schemacie organizacyjnym. 2.Zastępca Dyrektora do spraw naukowych jest odpowiedzialny za: 1) całokształt działalności pionu naukowego i powierzonych nadzorowi innych komórek organizacyjnych, 2) za zgodność działalności pionu naukowego i powierzonych komórek organizacyjnych z zasadami określonymi w przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii i stanowisk.

4 11 1.Zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych podlegają komórki organizacyjne, wyszczególnione w schemacie stanowisk. 2.Do zadań zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych należy w szczególności: 1) koordynowanie i kontrola prac podległych komórek organizacyjnych, 2) ocena wyników działalności podległych komórek organizacyjnych, 3) przedkładanie Dyrektorowi Instytutu wniosków w przedmiocie zatrudniania,zwalniania, awansowania, premiowania,nagradzania, udzielania kar porządkowych podległych pracowników, 4) przedkładanie wniosków w sprawie zawierania umów na prace zlecone. 3.Zastępca Dyrektora do spraw administracyjnych jest odpowiedzialny: 1) za całokształt działalności podporządkowanych komórek, 2) za zgodność działalności pionu administracyjno-gospodarczego z zasadami, określonymi w przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii stanowisk. 12 Pełnomocnicy Dyrektora Instytutu, wyszczególnieni w schemacie organizacyjnym Instytutu wykonują powierzone przez Dyrektora zadania oraz sprawują nadzór nad podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi Do zadań pełnomocników Dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie i koordynowanie pracami podległych komórek organizacyjnych, 2) ustalanie planu pracy podległych komórek organizacyjnych, 3) kontrola przebiegu prac, 4) współpraca z kierownikami pionów na odcinku dokumentacji i informacji naukowych oraz wydawnictw, 5) opracowywanie planu zakupów wydawnictw i czasopism. 2.Pełnomocnicy są odpowiedzialni za: 1) całokształt działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych 2) zgodność działalności komórek organizacyjnych z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii stanowisk. Rozdział IV Kierownicy oddziałów, zakładów i komórek organizacyjnych 14 1.Kierownik oddziału odpowiada przed Zastępcą Dyrektora ds. naukowych za całokształt działania zakładu. 2.Do zadań kierownika oddziału w szczególności należy:

5 1) kierowanie całością prac naukowo- badawczych i prac o charakterze administracyjno-organizacyjnym, 2) opracowywanie projektów planów prac naukowo-badawczych i wydawniczych zakładu, 3) kierowanie, kontrola przebiegu i zgodności z planem prac naukowo-badawczych, 4) składanie sprawozdań z realizacji planu prac naukowobadawczych oraz działalności zakładu, 5) troska o zapewnienie środków materialnych, niezbędnych dla przeprowadzania planowych prac badawczych zakładu i ich racjonalne wykorzystanie, 6) ocenianie i opiniowanie wyników działalności podległych pracowników, wnioskowanie dla nich nagród, premii, awansowania oraz proponowanie kar porządkowych i zwolnień z pracy, 7) aktywny udział w kształtowaniu młodej kadry naukowej, 8) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny pracy podległych mu pracowników oraz BHP w zakładzie, 9) wykonywanie uchwał Rady Naukowej, zarządzeń Dyrektora Instytutu oraz przestrzeganie przepisów prawnych. 3.W czasie nieobecności kierownika zastępstwo sprawuje wyznaczony przez niego pracownik naukowy. Rozdział V Kierownicy komórek organizacyjnych w pionie pełnomocników i zakres ich działania. 15 Stanowisko do spraw Współpracy z Zagranicą Do zadań pracownika komórki należy w szczególności: 1) planowanie i sprawozdawczość budżetu wymiany osobowej i konferencji międzynarodowych organizowanych w kraju /KBN/,. 2) planowanie tygodni wymiany bezdewizowej /PAN/, 3) sprawozdanie z wykorzystania tygodni wymiennych /PAN-Biuro Finansowe/, 4) przyjmowanie gości w ramach wymiany bezdewizowej /diety, hotele,podróże po kraju/- sprawozdawczość /PAN/, 5) organizowanie podróży zagranicznych pracownikom Instytutu /wyjazdy na staże i konferencje/,zakup biletów międzynarodowych /lotniczych, kolejowych, autobusowych/,. 6)przeprowadzanie operacji bankowych /przelewy za granicę/, pobieranie dewiz /diety, zakwaterowanie/, rozliczenia z bankiem. 16 Biblioteka Do zadań biblioteki należy w szczególności: 1) zamawianie i zakup wydawnictw krajowych i zagranicznych, 2) zamawianie czasopism krajowych i zagranicznych, 3) prowadzenie inwentarza książek i czasopism,

6 4) katalogowanie książek i czasopism, 5) prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej, 6) prowadzenie sprawozdawczości, 7) sporządzanie katalogów z bieżącej prenumeraty czasopism zagranicznych, 8)bieżące wypożyczanie książek i czasopism na miejscu, 9) oprawa czasopism. 17 Stanowisko do spraw Planów i Sprawozdań Naukowych Studium Doktoranckiego i Rady Naukowej Zadania stanowiska określają przepisy prawa, regulamin Rady Naukowej i decyzje Dyrektora. Do zadań pracownika komórki w szczególności należy: 1)akwizycje danych, opracowanie i sporządzanie wniosków o finansowanie i sporządzanie raportów działalności statutowej; 2)aktywizacja danych, opracowanie i sporządzanie ankiety jednostki; 3)obsługa Rady Naukowej, dbanie o zgodność procedur względem regulaminu, statutu oraz regulacji prawnych postępowań przeprowadzanych przed RN Instytutu, protokołowanie, korespondencja, sporządzanie wyciągów protokołów; 4)prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji naukowej postępowań toczących się przed RN; 5)konsultacje i pomoc w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji naukowej pracownikom Instytutu i spoza Instytutu, którzy ubiegają się o nadanie stopnia naukowego przed RN INTiBS, przygotowanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych; 6)przygotowanie publicznej obrony rozpraw doktorskich, dokumentacji, korespondencji i protokołów; 7)przygotowanie protokołów egzaminacyjnych doktorantów, sporządzanie umów; 8)przygotowanie dokumentaccji przedstawianych do recenzji, sporządzanie umów 9)sporządzanie umów o przyznanie stypendium doktorskiego i habilitacyjnego 18 Komórka do spraw Wydawnictw i Informacji Do zadań komórki należy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji i informacji w zakresie prac naukowo-badawczych Instytutu, 2) prowadzenie dokumentacji i informacji prac obcych,zagranicznych, zleconych do wykonania przez Kierownictwo Instytutu, 3) dobór materiałów informacyjnych w zakresie tematyki Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań dokumentacji i informacji dla potrzeb Instytutu, 4) wykonywanie na zlecenie kierownictwa Instytutu innych prac w zakresie dokumentacji i informacji naukowej.

7 Rozdział VI Pion administracyjno-gospodarczy działy, pozostałe komórki i stanowiska 19 Dział Spraw Pracowniczych Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1) sprawy związane z realizacją zatrudnienia kadry naukowej, technicznej, z obsadą stanowisk administracyjnych i obsługi w myśl decyzji Dyrektora, 2) sprawy zwolnień kadry naukowej, technicznej, pracowników administracyjnych i obsługi, 3) przygotowywanie wniosków awansowych /podwyżek płac/ dla pracowników Instytutu, 4) sprawy osobowe, wynikające ze stanowisk pracy, płacy, premii, nagród, odznaczeń i kar, 5) opracowanie rocznego planu urlopu pracowników Instytutu, 6) załatwianie, wystawianie i wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników Instytutu i członków ich rodzin oraz prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji ubezpieczeniowych, 7) prowadzenie ewidencji dokumentacji osobowej pracowników Instytutu, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, opinii o pracownikach, 8) prowadzenie kontroli obecności pracowników i dyscypliny pracy z wyjątkiem pracowników naukowych, 9) załatwianie spraw emerytalnych dla pracowników, 10) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie spraw osobowych, 11) prowadzenie ewidencji pracowników, zatrudnionych na zasadzie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, 12) merytoryczne sprawdzanie list płac, 13) właściwe przechowywanie akt osobowych, 14) zgodne z przepisami prawa wydawanie legitymacji służbowych, 15) nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń z zakresu spraw socjalnych, 16) organizowanie imprez okolicznościowych, 17) organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, 18) prowadzenie ewidencji opłat i wykazów potrąceń należności, 19) opracowywanie planów, zarządzeń i sprawozdań w zakresie spraw socjalnych, 20/ załatwianie spraw bytowych pracowników, 21) prowadzenie spraw wypoczynku pracowników /np. Załatwianie skierowań na wczasy / itp.

8 20 Dział Administracyjno-Gospodarczy Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji środków trwałych i małowartościowych typu gospodarczego, 2) obsługa kancelarii i wydawanie środków biurowych, 3) prowadzenie i obsługa pokoi gościnnych, 4) utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń, budowli i otoczenia, 5) zabezpieczanie i przydział środków czystości i ochrony osobistej, 6) utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków, budowli, terenu, i majątku ruchomego, 7) ochrona obiektów, 8) obsługa centrali telefonicznej. 21 Sekcja Transportu, Magazynów i Gospodarki Materiałowej Do zakresu działania sekcji należy w szczególności: 1) przyjmowanie zamówień na przewozy osób i materiałów, dokonywanie rozliczeń, za wykonane usługi transportowe, prowadzenie ewidencji wydatków na poszczególne środki transportowe, 2) prowadzenie ewidencji środków pędnych i materiałów, wydanych narzędzi i odzieży ochronnej, 3) czuwanie nad sprawną konserwacją i remontem środków transportowych, urządzeń pomocniczych, garaży, ustalanie okresowych i głównych remontów środków transportowych i sprawdzanie faktur za wykonane usługi przez warsztaty remontowe, 4) dokonywanie przeglądu środków transportowych, przygotowywanie wniosków kasacyjnych, prowadzenie kontroli godzin pracy kierowców i osób zatrudnionych przy pracach za i wyładunkowych, opracowywanie dla księgowości danych do sporządzania list płacowych, 5) prowadzenie ewidencji pojazdów, 6) przyjmowanie i wydawanie materiałów na podstawie dokumentów przychodu i rozchodu materiałowego, 7) segregowanie i rozmieszczanie w magazynie materiałów oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu, 8) zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem i zanieczyszczeniem, 9) utrzymanie pomieszczeń i placów magazynowych w należytym stanie, dbałość o zachowanie ładu, porządku i czystości w magazynie, 10) czuwanie nad zabezpieczeniem magazynu przed kradzieżą, włamaniem, pożarem lub innymi wypadkami mogącymi spowodować straty, 11) prowadzenie ilościowo materiałowej ewidencji obrotów i stanu zapasów magazynowych, czuwanie nad właściwym i terminowym obiegiem dokumentów oraz współpraca w zakresie zamawiania materiałów.

9 22 Stanowisko do Spraw Zaopatrzenia Do zadań stanowiska należy w szczególności: 1)zaopatrywanie Instytutu w materiały i odzież ochronną, 2)odbieranie towarów i dostarczanie ich do magazynu, 3)ewidencjonowanie potrzeb i ich realizacja, 4)ewidencjonowanie rachunków i przestrzeganie terminowego regulowania należności, 5)czuwanie nad należytym przechowywaniem i zwrotem opakowań zwrotnych, 6)kontrolowanie wydatków gotówkowych /zaliczki, gotówki/ i rozliczanie ich z księgowością. 23 Zakładowa Służba Zdrowia Zadania Zakładowej Służby Zdrowia określają szczególne przepisy prawne. Rozdział VII Stanowiska techniczne 24 Warsztat Mechaniczny 1.Do zadań Warsztatu Mechanicznego należy w szczególności: 1)współudział w konstruowaniu nowej i adaptacji istniejącej aparatury naukowo-badawczej Instytutu, 2)konserwacja i naprawa urządzeń technicznych i aparatury naukowej Instytutu, 3)opracowywanie przyrządów warsztatowych potrzebnych do wykonywania zadań określonych w pkt. 1,2, 4)nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu. 2.Kierownik Warsztatu wykonuje w szczególności zadania: 1)nadzór i kierowanie pracą warsztatu a w szczególności: - zabezpieczanie ciągłości pracy pracowni naukowych przez wykonywanie potrzebnej aparatury i urządzeń, - utrzymywanie ciągłości pracy pracowników zatrudnionych w warsztacie, - utrzymanie wydajności pracy, - wprowadzenie postępu technicznego i organizacyjnego przy wykonywaniu prac, - utrzymywanie odpowiednich warunków BHP oraz przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. przez podległych pracowników, 2)opracowywanie norm szacunkowych na roboty wykonywane przez podległych pracowników i technologii na skomplikowane prace, 3) rozliczanie pod względem zużycia materiałów i robocizny przy wykonywaniu aparatury i urządzeń, 4)zabezpieczenie mienia Instytutu powierzonego w podległym warsztacie.

10 25 Warsztat Elektroniczny Pracownicy warsztatu wykonują w szczególności zadania: 1) współudział przy budowie i eksploatacji urządzeń elektronicznych wspomagających stanowiska badawcze, 2) pełen serwis i nadzór eksploatacyjny urządzeń powstałych w warsztacie elektronicznym, 3) modernizacja firmowych urządzeń elektronicznych, 4) serwis wszystkich urządzeń elektronicznych nie wymagających serwisu specjalistycznego, 5) nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu. 26 Warsztat Szklarski Pracownicy warsztatu wykonują w szczególności zadania: 1) wykonywanie aparatury szklanej i kwarcowej zapewniającej ciągłość pracy Instytutu oraz współpraca przy opracowywaniu nowych konstrukcji, 2) naprawa istniejącej aparatury szklanej i kwarcowej, 3) nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu. 27 Skraplarnia 1.Kierownik skraplarni wykonuje w szczególności następujące zadania: 1)zapewnia i dostarcza, stosownie do potrzeb odpowiedniej ilości skroplonych gazów dla pracowni naukowych, 2)zabezpiecza prawidłową eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji, 3)odpowiada za oszczędną gospodarkę materiałową, 4)nadzoruje i odpowiada za przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP i p.poż, 5)odpowiada za stan techniczny i zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą mienia skraplarni. 2.Do zadań skraplarni należy w szczególności: 1)produkcja, magazynowanie i wydawanie ciekłego helu dla potrzeb Instytutu oraz sprzedaż dla odbiorców zewnętrznych, 2)wydawanie dla potrzeb Instytutu i sprzedaż dla zewnętrznych odbiorców ciekłego azotu, 3)nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu.

11 Rozdział VIII Stanowiska samodzielne 28 Radca Prawny Zadania radcy prawnego w zakresie pomocy prawnej dla Instytutu określają przepisy ustawy o radcach prawnych, jak również inne szczególne przepisy prawne. 29 Stanowisko do spraw Obronności Specjalista do spraw obronności jest organem pomocniczym Dyrektora w zakresie komleksowej organizaccji i koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie INTiBS. Do zakresu obowiązków Specjalisty do spraw obronnych w szczególności należy: 1)opracowywanie dokumentacji obronnej, stosowniedo przyjętej koncepcji działania w warunkach zewnęrtrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 2)przygotowanie i wdrażanie planów i dokumentów związanych z działaniem obrony cywilnej Instytutu; 3)organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego kadry kierowniczej i pracowników Instytutu; 4)ustalanie struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej oraz innych zespołów OCC utworzonych na szczeblu Instytutu; 5)współpraca z Miejskim 6)ewidencjonowanie i prowadzenie kart przydziału do formacji OC; 7)planowanie i zaopatrywanie oraz właścciwe przechowanie sprzętu OC dla załogi Instytutu i formacji; 8)opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności OC, przdkładanie ichc Dyrektorowi Instytutu. 30 Stanowisko do spraw BHP i p.poż. Inspektor do spraw BHP, p.poż. wykonuje swoje funkcje, stosownie do przepisów prawnych, we wszystkich komórkach organizacyjnych Instytutu, a w szczególności: 1)dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 2)bierze udział w komisyjnych badaniach przyczyn wypadków przy pracy,prowadzi ich ewidencję, 3)opracowuje plany nakładów na BHP, p.poż. i sporządza sprawozdania z ich realizacji, 4)przeprowadza planową kontrolę budynków i urządzeń pod względem wymogów BHP i p.poż. i czuwa nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych, 5)bierze udział w komisyjnych przeglądach dokonywanych przez przedstawicieli władz sanitarnych stacji San.-Epid. i inspektora pracy, 6)bierze udział w komisjach odbiorczych obiektów inwestycyjnych i remontowych,

12 7)czuwa nad terminowym dokonywaniem remontów instalacji odgromowych i utrzymaniem ich w należytym stanie, 8)organizuje szkolenia w zakresie BHP dla pracowników, 9)opracowuje plan rozmieszczenia sprzętu, przeprowadza kontrolę jakości oraz wymianę sprzętu p.poż., 10)przeprowadza kontrolę przydatności sprzętu p.poż. łącznie z przedstawicielami straży pożarnej, 11)prowadzi ewidencję sprzętu p.poż, 12) nadzoruje remonty i konserwację sprzętu p.poż. 31 Inspektor Ochrony Radiacyjnej Do zakresu obowiązków Inspektora Ochrony Radiacyjnej w szczególności należy nadzór nad przestrzeganiem warunków zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w tym: 1)nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 2)nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 3)opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi Instytutu; 4)współpraca ze służbą BHP, osobami wdrażającymi program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, służbami p.poż. i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym; 5)wydawanie opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem; 6)występowanie do Dyrektora Instytutu z wnioskiem o wstrzymanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub inne przepisy z zakresu ochrony przed promieniowaniem; 7)nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie Instytutu zaistnieje zdarzenie radiacyjne Rozdział VIII Pion Finansowo-Księgowy 32 1.Główny księgowy jest kierownikiem działu. 2.Do zadań głównego księgowego należy w szczególności: 1)zorganizowanie księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 2)zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów oraz bieżące prowadzenie rachunkowości, 3)instruowanie i szkolenie podległych pracowników, 4) prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań, 5)należyte przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów księgowych,

13 6)wykonywanie kontroli zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej i przepisami prawnymi, 7)opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Instytutu, 8)podpisywanie dokumentów, 9)powiadamianie Dyrektora o przypadkach ujawniania dokumentów nierzetelnych, niezgodnych z prawem lub naruszających tryb przyjmowania,zaprzychodowania lub rozchodowania środków gospodarczych. 3.Główny księgowy odpowiada za naruszenie dyscypliny finansowej, a w szczególności za: 1)przekroczenie zaplanowanych wydatków, 2/ ustalanie i ściąganie należności Instytutu, 3/ umarzanie lub odpisywanie należności Instytutu, 2)naruszanie zakazu dokonywania określonych wydatków bądź przekroczenie dopuszczalnej ich wysokości. 4.W czasie nieobecności głównego księgowego zastępuje go zastępca głównego księgowego. 5.Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1)obsługa kasy, 2)naliczanie płac - ZUS, 3)rozliczanie kosztów, 4)sprzedaż i jej rozliczanie, 5)ewidencja środków trwałych, przyjmowanie na stan i likwidacja, 6)ewidencja przedmiotów o mniejszej wartości, 7)sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego,Urzędu Skarbowego, Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badań Naukowych, 8)rozliczanie dotacji, 9) wszystkie inne zadania wynikające z przepisów prawa. Rozdział IX. Inne stanowiska samodzielne 33 Ośrodek Informatyczny Zadania Ośrodka określają przepisy prawne oraz decyzje Dyrektora. Do zadań centrum w szczególności należy: 1) zarządzanie siecią komputerową Instytutu; 2)wdrażanie rozwiązań informatycznych we wszystkich możliwych obszarach funkcjonowania Instytutu: -uruchamianie kolejnych usług/ serwisów sieciowych; -organizacja dostępu do mocy obliczeniowej i oprogramowania; -nadzór nad obsługa informatyczną przedsięwzięć organizowanych przez Instytut; 3)autoryzacja zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania; 4)doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych.

14 34 Sekretariat Dyrektora Do zadań sekretariatu należy w szczególności: 1)prowadzenie rejestru spraw związanych z reprezentacją Instytutu /organizacja konferencji, zjazdów, uroczystości itp./, 2)prowadzenie rejestru spraw załatwianych osobiście przez Dyrektora, 3)prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 4)odpowiadanie na skargi i wnioski, notatki i krytykę prasową. 35 Dział Głównego Energetyka Do zadań działu należą w szczególności sprawy z zakresu energetyki, instalacji elektrycznej, ciepłowniczej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej. 36 Stanowisko do spraw Zakupów i Napraw Aparatury Do zadań pracownika należy w szczególności: 1)zakupy aparatury naukowo-badawczej: 2)zakupy części zamiennych aparatury naukowo-badawczej, materiałów i odczynników chemicznych z bezpośredniego importu, 3)zakupy sprzętu komputerowego oraz podzespołów komputerowych, 4)zlecenia i organizacja napraw aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu komputerowego, 5)inne prace związane z wyżej wymienionymi zakupami. Rozdział X Postanowienia końcowe 37 1.Przepisy prawne określają przypadki, w których w sferze cywilno-prawnej i finansowej wymagane są dwa podpisy w dokumentach. 2.Umowy i inne dokumenty prawne są opiniowane przez radcę prawnego. 3.Pracownik, opracowujący projekt załatwienia sprawy w formie pisma,zaopatruje go swoim podpisem, pod tekstem z lewej strony. 4.Projekty pism przedkładane do podpisu Dyrektorowi Instytutu lub Zastępcy Dyrektora podpisywane są uprzednio przez kierownika danej komórki organizacyjnej. 5.Informacje w sprawach działalności Instytutu i poszczególnych komórek organizacyjnych udzielane są przez Dyrektora Instytutu bądź upoważnionych zastępców Dyrektora, z zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej, mając na względzie interes Instytutu. 38 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 roku

Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 roku Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie: zmiany w zakresie działania Działu Administracyjno-Gospodarczego i Działu Technicznego oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego Zaopiniowany przez Radę Naukową w dniu 5 lutego 2014 r. Wprowadzony w życie z dniem 1 marca 2014 r. I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU l. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Podstawa prawna stanowiąca o organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej: a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Tekst jednolity, 23 listopada 2012 r. STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ======================================================================

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach STYCZEŃ 2008 r. R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego zwany dalej MORD

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty w instytucjach kultury

1. Dokumenty w instytucjach kultury 1. Dokumenty w instytucjach kultury Ewa Ostapowicz: 1.1., 1.2., 1.4.,1.5., 1.6. Anna Olejniczak: 1.3. Każda instytucja do sprawnego funkcjonowania potrzebuje opracowania niezbędnych regulacji, które określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

&U cl C k, ^ W cawajcu ow K

&U cl C k, ^ W cawajcu ow K ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Michał Kleiber Warszawa, da,. Xîl (WtO/fCżk olûa/l U } &U cl C k, ^ W cawajcu ow K STATUT INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu I Postanowienia wstępne Na podstawie 18 ust. 1 pkt. e Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (Załącznik do Uchwały Nr XXV/346/08

Bardziej szczegółowo

Statut. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Statut. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Statut Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Uchwalony przez Radę Naukową Instytutu 17 lutego 2011 ze zmianami uchwalonymi 18 października 2012 oraz 27

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA Załącznik do Uchwały Nr 27 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do uchwały Nr XLVIII/522/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24.10.2006 REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W RZESZOWIE. Rozdział I. Zasady kierowania Biurem Wystaw Artystycznych. 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W RZESZOWIE. Rozdział I. Zasady kierowania Biurem Wystaw Artystycznych. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W RZESZOWIE Rozdział I Zasady kierowania Biurem Wystaw Artystycznych. 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie działa na podstawie uchwały nr 111/33/62

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną do nadania Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Dyrektora BPG Biesiekierz z dnia 18.09.2014 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH Regulamin Organizacyjny przyjęto na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Ochrony Przyrody, zwany dalej Instytutem, jest placówką Polskiej Akademii Nauk. 2. Instytut kontynuuje chlubne tradycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH Załącznik do Zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH I. Postanowienia ogólne. 1 Muzeum Narodowe w Kielcach zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Kultury, realizuje swoje zadania wynikające: - z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3 /2014 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie z dnia 5 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

Regulamin organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie Regulamin organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie Rozdział I Podstawa prawna działalności Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 I. Postanowienia ogólne 1. Specjalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury Gminy Łańcut

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury Gminy Łańcut Regulamin organizacyjny Centrum Kultury Gminy Łańcut 1 1. Centrum Kultury Gminy Łańcut jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Łańcut pod nr 1 i działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I. Filie Biblioteki Pedagogicznej. Do zakresu działania filii należy: 1. Gromadzenie zbiorów (wydawnictw zwartych i ciągłych, audiowizualnych,

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności:

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności: Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności: I. ZADANIA OGÓLNE 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Sekretarza Miasta. 2. Koordynacja i nadzór nad obiegiem korespondencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 załącznik nr 2

załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 1 załącznik nr 2 Zarządzenie nr 6/2004 z dnia 14.04.2004 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka. Na podstawie 8 ust.1 statutu

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 1. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 1

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy określa organizację i zasady funkcjonowania Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W TCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W TCZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W TCZEWIE I. Postanowienia ogólne. 1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie postanowień: - ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 34/08 Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 września 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Okręgowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Podstawa prawna regulaminu: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo