Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa na podstawie ustawy z dnia r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.nr 75 poz. 469 z późn. zm.), Statutu Polskiej Akademii Nauk i Statutu Instytutu oraz wg zasad zawartych w przepisach prawnych. 2 1.Strukturę organizacyjną Instytutu stanowią piony: - naukowy, - administracyjno- gospodarczo-finansowy - techniczny - oraz komórki organizacyjne nie włączone do pionów. 2.Strukturę organizacyjną Instytutu przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący integralną część regulaminu. 3 1.Przedmiotem działania Instytutu jest naukowa problematyka z zakresu fizyki i chemii obejmująca przede wszystkim badania zjawisk i materiałów w niskich temperaturach, ze szczególnym uwzględnieniem ich szeroko pojętej struktury. 2.Do zadań Instytutu należy w szczególności: 1)prowadzenie prac badawczych zgodnie z postanowieniem ust. 1, 2)kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o kwalifikacjach, związanych z prowadzonymi kierunkami badań oraz stosowanymi metodami badawczymi. 3)współdziałanie w procesie dydaktycznym,realizowanym w wyższych uczelniach, 4)przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki, 5)upowszechnianie wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie, 6)prowadzenie działalności wydawniczej, 7)prowadzenie działalności bibliotecznej oraz dokumentacyjnoinformacyjnej w zakresie swoich specjalności naukowych, 8)wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zleconych przez władze Akademii zgodnie z prowadzoną działalnością i specjalnością Instytutu. 3.Instytut może prowadzić: 1)studia doktoranckie na zasadach określonych w ustawie z 14 marca 2002 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.nr65,poz.595);

2 2)studia podyplomowe oraz inną działalność z zakresu kształcenia, z wyłączeniem studiów doktoranckich na zasadach określonych w ustawie z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164,poz.1365) 3)produkcję aparatury i urządzeń,a także podejmować inną działalność gospodarczą bądź usługową, samodzielnie lub w kooperacji. 4 Zadania,określone w 3 Instytut realizuje przez: 1)prowadzenie badań i publikowanie wyników prac naukowych, 2)nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień, 3)prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia, w tym udostępnianie laboratoriów do wykonywania prac magisterskich oraz prac prowadzących do uzyskiwania stopni naukowych, 4)ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą, 5)współpracę z krajowymi, międzynarodowym i zagranicznymi instytucjami naukowymi,organizowanie z nimi wspólnych przedsięwzięć lub zespołów zadaniowych, między innymi na zasadzie podpisywanych umów, 6)opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej prowadzonej w Instytucie. 7)organizowanie zebrań naukowych (konferencji, zjazdów, sympozjów naukowych itp.), 8)współdziałanie z odpowiednimi komitetami naukowymi PAN i udzielanie im, w razie potrzeby pomocy administracyjnej. Rozdział II Organy Instytutu Organami Instytutu są: 1. Rada Naukowa Instytutu 2. Dyrektor Instytutu, Rada Naukowa, współpracuje z Dyrektorem, sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych. 2.Rada naukowa w szczególności: 1)przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej; 2)zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu; 3)ocenia aktywność naukową pracowników naukowych Instytutu; 4)przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień; 5)podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w ustawie, statucie Akademii lub statucie Instytutu

3 6)uchwala statut Instytutu Instytutem kieruje Dyrektor Instytutu. 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 1)powoływanie i likwidowanie zakładów naukowych po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, 2)powoływanie i odwoływanie kierowników oddziałów po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, zakładów naukowych oraz innych komórek organizacyjnych, 3)ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków zastępców Dyrektora, 4)kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz, 5)koordynowanie bieżącej działalności Instytutu, 6)opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego oraz rocznych planów badań naukowych,finansowych i odpowiednich sprawozdań z działalności Instytutu, 7)spełnianie obowiązków wynikających z prawa pracy, w tym przedkładanie do zaopiniowania Radzie Naukowej wniosków dotyczących awansów w grupie pracowników naukowych, 8)przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów i wniosków w sprawach należących do zakresu jej działania, 9)ustalanie regulaminu pracy i innych regulaminów stosownie do istniejącego obowiązku, wynikającego z przepisów prawnych. 10)uczestniczy w zebraniach właściwego wydziału, z głosem stanowiącym, z wyjątkiem spraw dotyczących wysuwania lub popierania kandydatów na członków Akademii oraz wyboru przewodniczącego wydziału. 8 Ciałem doradczym Dyrektora Instytutu jest Kolegium. Powoływanejest przez Dyrektora i wykonuje zadania określone w statucie INTiBS. Rozdział III Kierownicy pionów i zakres ich działania 9 Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem przy pomocy: 1) zastępców Dyrektora do spraw naukowych, 2) zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych, 3) pełnomocników Dyrektora Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych podlegają oddziały, zakłady i inne komórki organizacyjne, wyszczególnione w schemacie organizacyjnym. 2.Zastępca Dyrektora do spraw naukowych jest odpowiedzialny za: 1) całokształt działalności pionu naukowego i powierzonych nadzorowi innych komórek organizacyjnych, 2) za zgodność działalności pionu naukowego i powierzonych komórek organizacyjnych z zasadami określonymi w przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii i stanowisk.

4 11 1.Zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych podlegają komórki organizacyjne, wyszczególnione w schemacie stanowisk. 2.Do zadań zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych należy w szczególności: 1) koordynowanie i kontrola prac podległych komórek organizacyjnych, 2) ocena wyników działalności podległych komórek organizacyjnych, 3) przedkładanie Dyrektorowi Instytutu wniosków w przedmiocie zatrudniania,zwalniania, awansowania, premiowania,nagradzania, udzielania kar porządkowych podległych pracowników, 4) przedkładanie wniosków w sprawie zawierania umów na prace zlecone. 3.Zastępca Dyrektora do spraw administracyjnych jest odpowiedzialny: 1) za całokształt działalności podporządkowanych komórek, 2) za zgodność działalności pionu administracyjno-gospodarczego z zasadami, określonymi w przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii stanowisk. 12 Pełnomocnicy Dyrektora Instytutu, wyszczególnieni w schemacie organizacyjnym Instytutu wykonują powierzone przez Dyrektora zadania oraz sprawują nadzór nad podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi Do zadań pełnomocników Dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie i koordynowanie pracami podległych komórek organizacyjnych, 2) ustalanie planu pracy podległych komórek organizacyjnych, 3) kontrola przebiegu prac, 4) współpraca z kierownikami pionów na odcinku dokumentacji i informacji naukowych oraz wydawnictw, 5) opracowywanie planu zakupów wydawnictw i czasopism. 2.Pełnomocnicy są odpowiedzialni za: 1) całokształt działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych 2) zgodność działalności komórek organizacyjnych z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii stanowisk. Rozdział IV Kierownicy oddziałów, zakładów i komórek organizacyjnych 14 1.Kierownik oddziału odpowiada przed Zastępcą Dyrektora ds. naukowych za całokształt działania zakładu. 2.Do zadań kierownika oddziału w szczególności należy:

5 1) kierowanie całością prac naukowo- badawczych i prac o charakterze administracyjno-organizacyjnym, 2) opracowywanie projektów planów prac naukowo-badawczych i wydawniczych zakładu, 3) kierowanie, kontrola przebiegu i zgodności z planem prac naukowo-badawczych, 4) składanie sprawozdań z realizacji planu prac naukowobadawczych oraz działalności zakładu, 5) troska o zapewnienie środków materialnych, niezbędnych dla przeprowadzania planowych prac badawczych zakładu i ich racjonalne wykorzystanie, 6) ocenianie i opiniowanie wyników działalności podległych pracowników, wnioskowanie dla nich nagród, premii, awansowania oraz proponowanie kar porządkowych i zwolnień z pracy, 7) aktywny udział w kształtowaniu młodej kadry naukowej, 8) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny pracy podległych mu pracowników oraz BHP w zakładzie, 9) wykonywanie uchwał Rady Naukowej, zarządzeń Dyrektora Instytutu oraz przestrzeganie przepisów prawnych. 3.W czasie nieobecności kierownika zastępstwo sprawuje wyznaczony przez niego pracownik naukowy. Rozdział V Kierownicy komórek organizacyjnych w pionie pełnomocników i zakres ich działania. 15 Stanowisko do spraw Współpracy z Zagranicą Do zadań pracownika komórki należy w szczególności: 1) planowanie i sprawozdawczość budżetu wymiany osobowej i konferencji międzynarodowych organizowanych w kraju /KBN/,. 2) planowanie tygodni wymiany bezdewizowej /PAN/, 3) sprawozdanie z wykorzystania tygodni wymiennych /PAN-Biuro Finansowe/, 4) przyjmowanie gości w ramach wymiany bezdewizowej /diety, hotele,podróże po kraju/- sprawozdawczość /PAN/, 5) organizowanie podróży zagranicznych pracownikom Instytutu /wyjazdy na staże i konferencje/,zakup biletów międzynarodowych /lotniczych, kolejowych, autobusowych/,. 6)przeprowadzanie operacji bankowych /przelewy za granicę/, pobieranie dewiz /diety, zakwaterowanie/, rozliczenia z bankiem. 16 Biblioteka Do zadań biblioteki należy w szczególności: 1) zamawianie i zakup wydawnictw krajowych i zagranicznych, 2) zamawianie czasopism krajowych i zagranicznych, 3) prowadzenie inwentarza książek i czasopism,

6 4) katalogowanie książek i czasopism, 5) prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej, 6) prowadzenie sprawozdawczości, 7) sporządzanie katalogów z bieżącej prenumeraty czasopism zagranicznych, 8)bieżące wypożyczanie książek i czasopism na miejscu, 9) oprawa czasopism. 17 Stanowisko do spraw Planów i Sprawozdań Naukowych Studium Doktoranckiego i Rady Naukowej Zadania stanowiska określają przepisy prawa, regulamin Rady Naukowej i decyzje Dyrektora. Do zadań pracownika komórki w szczególności należy: 1)akwizycje danych, opracowanie i sporządzanie wniosków o finansowanie i sporządzanie raportów działalności statutowej; 2)aktywizacja danych, opracowanie i sporządzanie ankiety jednostki; 3)obsługa Rady Naukowej, dbanie o zgodność procedur względem regulaminu, statutu oraz regulacji prawnych postępowań przeprowadzanych przed RN Instytutu, protokołowanie, korespondencja, sporządzanie wyciągów protokołów; 4)prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji naukowej postępowań toczących się przed RN; 5)konsultacje i pomoc w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji naukowej pracownikom Instytutu i spoza Instytutu, którzy ubiegają się o nadanie stopnia naukowego przed RN INTiBS, przygotowanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych; 6)przygotowanie publicznej obrony rozpraw doktorskich, dokumentacji, korespondencji i protokołów; 7)przygotowanie protokołów egzaminacyjnych doktorantów, sporządzanie umów; 8)przygotowanie dokumentaccji przedstawianych do recenzji, sporządzanie umów 9)sporządzanie umów o przyznanie stypendium doktorskiego i habilitacyjnego 18 Komórka do spraw Wydawnictw i Informacji Do zadań komórki należy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji i informacji w zakresie prac naukowo-badawczych Instytutu, 2) prowadzenie dokumentacji i informacji prac obcych,zagranicznych, zleconych do wykonania przez Kierownictwo Instytutu, 3) dobór materiałów informacyjnych w zakresie tematyki Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań dokumentacji i informacji dla potrzeb Instytutu, 4) wykonywanie na zlecenie kierownictwa Instytutu innych prac w zakresie dokumentacji i informacji naukowej.

7 Rozdział VI Pion administracyjno-gospodarczy działy, pozostałe komórki i stanowiska 19 Dział Spraw Pracowniczych Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1) sprawy związane z realizacją zatrudnienia kadry naukowej, technicznej, z obsadą stanowisk administracyjnych i obsługi w myśl decyzji Dyrektora, 2) sprawy zwolnień kadry naukowej, technicznej, pracowników administracyjnych i obsługi, 3) przygotowywanie wniosków awansowych /podwyżek płac/ dla pracowników Instytutu, 4) sprawy osobowe, wynikające ze stanowisk pracy, płacy, premii, nagród, odznaczeń i kar, 5) opracowanie rocznego planu urlopu pracowników Instytutu, 6) załatwianie, wystawianie i wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników Instytutu i członków ich rodzin oraz prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji ubezpieczeniowych, 7) prowadzenie ewidencji dokumentacji osobowej pracowników Instytutu, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, opinii o pracownikach, 8) prowadzenie kontroli obecności pracowników i dyscypliny pracy z wyjątkiem pracowników naukowych, 9) załatwianie spraw emerytalnych dla pracowników, 10) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie spraw osobowych, 11) prowadzenie ewidencji pracowników, zatrudnionych na zasadzie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, 12) merytoryczne sprawdzanie list płac, 13) właściwe przechowywanie akt osobowych, 14) zgodne z przepisami prawa wydawanie legitymacji służbowych, 15) nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń z zakresu spraw socjalnych, 16) organizowanie imprez okolicznościowych, 17) organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, 18) prowadzenie ewidencji opłat i wykazów potrąceń należności, 19) opracowywanie planów, zarządzeń i sprawozdań w zakresie spraw socjalnych, 20/ załatwianie spraw bytowych pracowników, 21) prowadzenie spraw wypoczynku pracowników /np. Załatwianie skierowań na wczasy / itp.

8 20 Dział Administracyjno-Gospodarczy Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji środków trwałych i małowartościowych typu gospodarczego, 2) obsługa kancelarii i wydawanie środków biurowych, 3) prowadzenie i obsługa pokoi gościnnych, 4) utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń, budowli i otoczenia, 5) zabezpieczanie i przydział środków czystości i ochrony osobistej, 6) utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków, budowli, terenu, i majątku ruchomego, 7) ochrona obiektów, 8) obsługa centrali telefonicznej. 21 Sekcja Transportu, Magazynów i Gospodarki Materiałowej Do zakresu działania sekcji należy w szczególności: 1) przyjmowanie zamówień na przewozy osób i materiałów, dokonywanie rozliczeń, za wykonane usługi transportowe, prowadzenie ewidencji wydatków na poszczególne środki transportowe, 2) prowadzenie ewidencji środków pędnych i materiałów, wydanych narzędzi i odzieży ochronnej, 3) czuwanie nad sprawną konserwacją i remontem środków transportowych, urządzeń pomocniczych, garaży, ustalanie okresowych i głównych remontów środków transportowych i sprawdzanie faktur za wykonane usługi przez warsztaty remontowe, 4) dokonywanie przeglądu środków transportowych, przygotowywanie wniosków kasacyjnych, prowadzenie kontroli godzin pracy kierowców i osób zatrudnionych przy pracach za i wyładunkowych, opracowywanie dla księgowości danych do sporządzania list płacowych, 5) prowadzenie ewidencji pojazdów, 6) przyjmowanie i wydawanie materiałów na podstawie dokumentów przychodu i rozchodu materiałowego, 7) segregowanie i rozmieszczanie w magazynie materiałów oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu, 8) zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem i zanieczyszczeniem, 9) utrzymanie pomieszczeń i placów magazynowych w należytym stanie, dbałość o zachowanie ładu, porządku i czystości w magazynie, 10) czuwanie nad zabezpieczeniem magazynu przed kradzieżą, włamaniem, pożarem lub innymi wypadkami mogącymi spowodować straty, 11) prowadzenie ilościowo materiałowej ewidencji obrotów i stanu zapasów magazynowych, czuwanie nad właściwym i terminowym obiegiem dokumentów oraz współpraca w zakresie zamawiania materiałów.

9 22 Stanowisko do Spraw Zaopatrzenia Do zadań stanowiska należy w szczególności: 1)zaopatrywanie Instytutu w materiały i odzież ochronną, 2)odbieranie towarów i dostarczanie ich do magazynu, 3)ewidencjonowanie potrzeb i ich realizacja, 4)ewidencjonowanie rachunków i przestrzeganie terminowego regulowania należności, 5)czuwanie nad należytym przechowywaniem i zwrotem opakowań zwrotnych, 6)kontrolowanie wydatków gotówkowych /zaliczki, gotówki/ i rozliczanie ich z księgowością. 23 Zakładowa Służba Zdrowia Zadania Zakładowej Służby Zdrowia określają szczególne przepisy prawne. Rozdział VII Stanowiska techniczne 24 Warsztat Mechaniczny 1.Do zadań Warsztatu Mechanicznego należy w szczególności: 1)współudział w konstruowaniu nowej i adaptacji istniejącej aparatury naukowo-badawczej Instytutu, 2)konserwacja i naprawa urządzeń technicznych i aparatury naukowej Instytutu, 3)opracowywanie przyrządów warsztatowych potrzebnych do wykonywania zadań określonych w pkt. 1,2, 4)nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu. 2.Kierownik Warsztatu wykonuje w szczególności zadania: 1)nadzór i kierowanie pracą warsztatu a w szczególności: - zabezpieczanie ciągłości pracy pracowni naukowych przez wykonywanie potrzebnej aparatury i urządzeń, - utrzymywanie ciągłości pracy pracowników zatrudnionych w warsztacie, - utrzymanie wydajności pracy, - wprowadzenie postępu technicznego i organizacyjnego przy wykonywaniu prac, - utrzymywanie odpowiednich warunków BHP oraz przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. przez podległych pracowników, 2)opracowywanie norm szacunkowych na roboty wykonywane przez podległych pracowników i technologii na skomplikowane prace, 3) rozliczanie pod względem zużycia materiałów i robocizny przy wykonywaniu aparatury i urządzeń, 4)zabezpieczenie mienia Instytutu powierzonego w podległym warsztacie.

10 25 Warsztat Elektroniczny Pracownicy warsztatu wykonują w szczególności zadania: 1) współudział przy budowie i eksploatacji urządzeń elektronicznych wspomagających stanowiska badawcze, 2) pełen serwis i nadzór eksploatacyjny urządzeń powstałych w warsztacie elektronicznym, 3) modernizacja firmowych urządzeń elektronicznych, 4) serwis wszystkich urządzeń elektronicznych nie wymagających serwisu specjalistycznego, 5) nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu. 26 Warsztat Szklarski Pracownicy warsztatu wykonują w szczególności zadania: 1) wykonywanie aparatury szklanej i kwarcowej zapewniającej ciągłość pracy Instytutu oraz współpraca przy opracowywaniu nowych konstrukcji, 2) naprawa istniejącej aparatury szklanej i kwarcowej, 3) nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu. 27 Skraplarnia 1.Kierownik skraplarni wykonuje w szczególności następujące zadania: 1)zapewnia i dostarcza, stosownie do potrzeb odpowiedniej ilości skroplonych gazów dla pracowni naukowych, 2)zabezpiecza prawidłową eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji, 3)odpowiada za oszczędną gospodarkę materiałową, 4)nadzoruje i odpowiada za przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP i p.poż, 5)odpowiada za stan techniczny i zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą mienia skraplarni. 2.Do zadań skraplarni należy w szczególności: 1)produkcja, magazynowanie i wydawanie ciekłego helu dla potrzeb Instytutu oraz sprzedaż dla odbiorców zewnętrznych, 2)wydawanie dla potrzeb Instytutu i sprzedaż dla zewnętrznych odbiorców ciekłego azotu, 3)nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu.

11 Rozdział VIII Stanowiska samodzielne 28 Radca Prawny Zadania radcy prawnego w zakresie pomocy prawnej dla Instytutu określają przepisy ustawy o radcach prawnych, jak również inne szczególne przepisy prawne. 29 Stanowisko do spraw Obronności Specjalista do spraw obronności jest organem pomocniczym Dyrektora w zakresie komleksowej organizaccji i koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie INTiBS. Do zakresu obowiązków Specjalisty do spraw obronnych w szczególności należy: 1)opracowywanie dokumentacji obronnej, stosowniedo przyjętej koncepcji działania w warunkach zewnęrtrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 2)przygotowanie i wdrażanie planów i dokumentów związanych z działaniem obrony cywilnej Instytutu; 3)organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego kadry kierowniczej i pracowników Instytutu; 4)ustalanie struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej oraz innych zespołów OCC utworzonych na szczeblu Instytutu; 5)współpraca z Miejskim 6)ewidencjonowanie i prowadzenie kart przydziału do formacji OC; 7)planowanie i zaopatrywanie oraz właścciwe przechowanie sprzętu OC dla załogi Instytutu i formacji; 8)opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności OC, przdkładanie ichc Dyrektorowi Instytutu. 30 Stanowisko do spraw BHP i p.poż. Inspektor do spraw BHP, p.poż. wykonuje swoje funkcje, stosownie do przepisów prawnych, we wszystkich komórkach organizacyjnych Instytutu, a w szczególności: 1)dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 2)bierze udział w komisyjnych badaniach przyczyn wypadków przy pracy,prowadzi ich ewidencję, 3)opracowuje plany nakładów na BHP, p.poż. i sporządza sprawozdania z ich realizacji, 4)przeprowadza planową kontrolę budynków i urządzeń pod względem wymogów BHP i p.poż. i czuwa nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych, 5)bierze udział w komisyjnych przeglądach dokonywanych przez przedstawicieli władz sanitarnych stacji San.-Epid. i inspektora pracy, 6)bierze udział w komisjach odbiorczych obiektów inwestycyjnych i remontowych,

12 7)czuwa nad terminowym dokonywaniem remontów instalacji odgromowych i utrzymaniem ich w należytym stanie, 8)organizuje szkolenia w zakresie BHP dla pracowników, 9)opracowuje plan rozmieszczenia sprzętu, przeprowadza kontrolę jakości oraz wymianę sprzętu p.poż., 10)przeprowadza kontrolę przydatności sprzętu p.poż. łącznie z przedstawicielami straży pożarnej, 11)prowadzi ewidencję sprzętu p.poż, 12) nadzoruje remonty i konserwację sprzętu p.poż. 31 Inspektor Ochrony Radiacyjnej Do zakresu obowiązków Inspektora Ochrony Radiacyjnej w szczególności należy nadzór nad przestrzeganiem warunków zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w tym: 1)nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 2)nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 3)opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi Instytutu; 4)współpraca ze służbą BHP, osobami wdrażającymi program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, służbami p.poż. i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym; 5)wydawanie opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem; 6)występowanie do Dyrektora Instytutu z wnioskiem o wstrzymanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub inne przepisy z zakresu ochrony przed promieniowaniem; 7)nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie Instytutu zaistnieje zdarzenie radiacyjne Rozdział VIII Pion Finansowo-Księgowy 32 1.Główny księgowy jest kierownikiem działu. 2.Do zadań głównego księgowego należy w szczególności: 1)zorganizowanie księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 2)zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów oraz bieżące prowadzenie rachunkowości, 3)instruowanie i szkolenie podległych pracowników, 4) prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań, 5)należyte przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów księgowych,

13 6)wykonywanie kontroli zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej i przepisami prawnymi, 7)opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Instytutu, 8)podpisywanie dokumentów, 9)powiadamianie Dyrektora o przypadkach ujawniania dokumentów nierzetelnych, niezgodnych z prawem lub naruszających tryb przyjmowania,zaprzychodowania lub rozchodowania środków gospodarczych. 3.Główny księgowy odpowiada za naruszenie dyscypliny finansowej, a w szczególności za: 1)przekroczenie zaplanowanych wydatków, 2/ ustalanie i ściąganie należności Instytutu, 3/ umarzanie lub odpisywanie należności Instytutu, 2)naruszanie zakazu dokonywania określonych wydatków bądź przekroczenie dopuszczalnej ich wysokości. 4.W czasie nieobecności głównego księgowego zastępuje go zastępca głównego księgowego. 5.Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1)obsługa kasy, 2)naliczanie płac - ZUS, 3)rozliczanie kosztów, 4)sprzedaż i jej rozliczanie, 5)ewidencja środków trwałych, przyjmowanie na stan i likwidacja, 6)ewidencja przedmiotów o mniejszej wartości, 7)sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego,Urzędu Skarbowego, Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badań Naukowych, 8)rozliczanie dotacji, 9) wszystkie inne zadania wynikające z przepisów prawa. Rozdział IX. Inne stanowiska samodzielne 33 Ośrodek Informatyczny Zadania Ośrodka określają przepisy prawne oraz decyzje Dyrektora. Do zadań centrum w szczególności należy: 1) zarządzanie siecią komputerową Instytutu; 2)wdrażanie rozwiązań informatycznych we wszystkich możliwych obszarach funkcjonowania Instytutu: -uruchamianie kolejnych usług/ serwisów sieciowych; -organizacja dostępu do mocy obliczeniowej i oprogramowania; -nadzór nad obsługa informatyczną przedsięwzięć organizowanych przez Instytut; 3)autoryzacja zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania; 4)doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych.

14 34 Sekretariat Dyrektora Do zadań sekretariatu należy w szczególności: 1)prowadzenie rejestru spraw związanych z reprezentacją Instytutu /organizacja konferencji, zjazdów, uroczystości itp./, 2)prowadzenie rejestru spraw załatwianych osobiście przez Dyrektora, 3)prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 4)odpowiadanie na skargi i wnioski, notatki i krytykę prasową. 35 Dział Głównego Energetyka Do zadań działu należą w szczególności sprawy z zakresu energetyki, instalacji elektrycznej, ciepłowniczej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej. 36 Stanowisko do spraw Zakupów i Napraw Aparatury Do zadań pracownika należy w szczególności: 1)zakupy aparatury naukowo-badawczej: 2)zakupy części zamiennych aparatury naukowo-badawczej, materiałów i odczynników chemicznych z bezpośredniego importu, 3)zakupy sprzętu komputerowego oraz podzespołów komputerowych, 4)zlecenia i organizacja napraw aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu komputerowego, 5)inne prace związane z wyżej wymienionymi zakupami. Rozdział X Postanowienia końcowe 37 1.Przepisy prawne określają przypadki, w których w sferze cywilno-prawnej i finansowej wymagane są dwa podpisy w dokumentach. 2.Umowy i inne dokumenty prawne są opiniowane przez radcę prawnego. 3.Pracownik, opracowujący projekt załatwienia sprawy w formie pisma,zaopatruje go swoim podpisem, pod tekstem z lewej strony. 4.Projekty pism przedkładane do podpisu Dyrektorowi Instytutu lub Zastępcy Dyrektora podpisywane są uprzednio przez kierownika danej komórki organizacyjnej. 5.Informacje w sprawach działalności Instytutu i poszczególnych komórek organizacyjnych udzielane są przez Dyrektora Instytutu bądź upoważnionych zastępców Dyrektora, z zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej, mając na względzie interes Instytutu. 38 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.