Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa na podstawie ustawy z dnia r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.nr 75 poz. 469 z późn. zm.), Statutu Polskiej Akademii Nauk i Statutu Instytutu oraz wg zasad zawartych w przepisach prawnych. 2 1.Strukturę organizacyjną Instytutu stanowią piony: - naukowy, - administracyjno- gospodarczo-finansowy - techniczny - oraz komórki organizacyjne nie włączone do pionów. 2.Strukturę organizacyjną Instytutu przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący integralną część regulaminu. 3 1.Przedmiotem działania Instytutu jest naukowa problematyka z zakresu fizyki i chemii obejmująca przede wszystkim badania zjawisk i materiałów w niskich temperaturach, ze szczególnym uwzględnieniem ich szeroko pojętej struktury. 2.Do zadań Instytutu należy w szczególności: 1)prowadzenie prac badawczych zgodnie z postanowieniem ust. 1, 2)kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o kwalifikacjach, związanych z prowadzonymi kierunkami badań oraz stosowanymi metodami badawczymi. 3)współdziałanie w procesie dydaktycznym,realizowanym w wyższych uczelniach, 4)przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki, 5)upowszechnianie wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie, 6)prowadzenie działalności wydawniczej, 7)prowadzenie działalności bibliotecznej oraz dokumentacyjnoinformacyjnej w zakresie swoich specjalności naukowych, 8)wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zleconych przez władze Akademii zgodnie z prowadzoną działalnością i specjalnością Instytutu. 3.Instytut może prowadzić: 1)studia doktoranckie na zasadach określonych w ustawie z 14 marca 2002 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.nr65,poz.595);

2 2)studia podyplomowe oraz inną działalność z zakresu kształcenia, z wyłączeniem studiów doktoranckich na zasadach określonych w ustawie z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164,poz.1365) 3)produkcję aparatury i urządzeń,a także podejmować inną działalność gospodarczą bądź usługową, samodzielnie lub w kooperacji. 4 Zadania,określone w 3 Instytut realizuje przez: 1)prowadzenie badań i publikowanie wyników prac naukowych, 2)nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień, 3)prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia, w tym udostępnianie laboratoriów do wykonywania prac magisterskich oraz prac prowadzących do uzyskiwania stopni naukowych, 4)ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą, 5)współpracę z krajowymi, międzynarodowym i zagranicznymi instytucjami naukowymi,organizowanie z nimi wspólnych przedsięwzięć lub zespołów zadaniowych, między innymi na zasadzie podpisywanych umów, 6)opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej prowadzonej w Instytucie. 7)organizowanie zebrań naukowych (konferencji, zjazdów, sympozjów naukowych itp.), 8)współdziałanie z odpowiednimi komitetami naukowymi PAN i udzielanie im, w razie potrzeby pomocy administracyjnej. Rozdział II Organy Instytutu Organami Instytutu są: 1. Rada Naukowa Instytutu 2. Dyrektor Instytutu, Rada Naukowa, współpracuje z Dyrektorem, sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych. 2.Rada naukowa w szczególności: 1)przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej; 2)zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu; 3)ocenia aktywność naukową pracowników naukowych Instytutu; 4)przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień; 5)podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w ustawie, statucie Akademii lub statucie Instytutu

3 6)uchwala statut Instytutu Instytutem kieruje Dyrektor Instytutu. 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 1)powoływanie i likwidowanie zakładów naukowych po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, 2)powoływanie i odwoływanie kierowników oddziałów po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, zakładów naukowych oraz innych komórek organizacyjnych, 3)ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków zastępców Dyrektora, 4)kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz, 5)koordynowanie bieżącej działalności Instytutu, 6)opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego oraz rocznych planów badań naukowych,finansowych i odpowiednich sprawozdań z działalności Instytutu, 7)spełnianie obowiązków wynikających z prawa pracy, w tym przedkładanie do zaopiniowania Radzie Naukowej wniosków dotyczących awansów w grupie pracowników naukowych, 8)przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów i wniosków w sprawach należących do zakresu jej działania, 9)ustalanie regulaminu pracy i innych regulaminów stosownie do istniejącego obowiązku, wynikającego z przepisów prawnych. 10)uczestniczy w zebraniach właściwego wydziału, z głosem stanowiącym, z wyjątkiem spraw dotyczących wysuwania lub popierania kandydatów na członków Akademii oraz wyboru przewodniczącego wydziału. 8 Ciałem doradczym Dyrektora Instytutu jest Kolegium. Powoływanejest przez Dyrektora i wykonuje zadania określone w statucie INTiBS. Rozdział III Kierownicy pionów i zakres ich działania 9 Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem przy pomocy: 1) zastępców Dyrektora do spraw naukowych, 2) zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych, 3) pełnomocników Dyrektora Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych podlegają oddziały, zakłady i inne komórki organizacyjne, wyszczególnione w schemacie organizacyjnym. 2.Zastępca Dyrektora do spraw naukowych jest odpowiedzialny za: 1) całokształt działalności pionu naukowego i powierzonych nadzorowi innych komórek organizacyjnych, 2) za zgodność działalności pionu naukowego i powierzonych komórek organizacyjnych z zasadami określonymi w przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii i stanowisk.

4 11 1.Zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych podlegają komórki organizacyjne, wyszczególnione w schemacie stanowisk. 2.Do zadań zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych należy w szczególności: 1) koordynowanie i kontrola prac podległych komórek organizacyjnych, 2) ocena wyników działalności podległych komórek organizacyjnych, 3) przedkładanie Dyrektorowi Instytutu wniosków w przedmiocie zatrudniania,zwalniania, awansowania, premiowania,nagradzania, udzielania kar porządkowych podległych pracowników, 4) przedkładanie wniosków w sprawie zawierania umów na prace zlecone. 3.Zastępca Dyrektora do spraw administracyjnych jest odpowiedzialny: 1) za całokształt działalności podporządkowanych komórek, 2) za zgodność działalności pionu administracyjno-gospodarczego z zasadami, określonymi w przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii stanowisk. 12 Pełnomocnicy Dyrektora Instytutu, wyszczególnieni w schemacie organizacyjnym Instytutu wykonują powierzone przez Dyrektora zadania oraz sprawują nadzór nad podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi Do zadań pełnomocników Dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie i koordynowanie pracami podległych komórek organizacyjnych, 2) ustalanie planu pracy podległych komórek organizacyjnych, 3) kontrola przebiegu prac, 4) współpraca z kierownikami pionów na odcinku dokumentacji i informacji naukowych oraz wydawnictw, 5) opracowywanie planu zakupów wydawnictw i czasopism. 2.Pełnomocnicy są odpowiedzialni za: 1) całokształt działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych 2) zgodność działalności komórek organizacyjnych z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii stanowisk. Rozdział IV Kierownicy oddziałów, zakładów i komórek organizacyjnych 14 1.Kierownik oddziału odpowiada przed Zastępcą Dyrektora ds. naukowych za całokształt działania zakładu. 2.Do zadań kierownika oddziału w szczególności należy:

5 1) kierowanie całością prac naukowo- badawczych i prac o charakterze administracyjno-organizacyjnym, 2) opracowywanie projektów planów prac naukowo-badawczych i wydawniczych zakładu, 3) kierowanie, kontrola przebiegu i zgodności z planem prac naukowo-badawczych, 4) składanie sprawozdań z realizacji planu prac naukowobadawczych oraz działalności zakładu, 5) troska o zapewnienie środków materialnych, niezbędnych dla przeprowadzania planowych prac badawczych zakładu i ich racjonalne wykorzystanie, 6) ocenianie i opiniowanie wyników działalności podległych pracowników, wnioskowanie dla nich nagród, premii, awansowania oraz proponowanie kar porządkowych i zwolnień z pracy, 7) aktywny udział w kształtowaniu młodej kadry naukowej, 8) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny pracy podległych mu pracowników oraz BHP w zakładzie, 9) wykonywanie uchwał Rady Naukowej, zarządzeń Dyrektora Instytutu oraz przestrzeganie przepisów prawnych. 3.W czasie nieobecności kierownika zastępstwo sprawuje wyznaczony przez niego pracownik naukowy. Rozdział V Kierownicy komórek organizacyjnych w pionie pełnomocników i zakres ich działania. 15 Stanowisko do spraw Współpracy z Zagranicą Do zadań pracownika komórki należy w szczególności: 1) planowanie i sprawozdawczość budżetu wymiany osobowej i konferencji międzynarodowych organizowanych w kraju /KBN/,. 2) planowanie tygodni wymiany bezdewizowej /PAN/, 3) sprawozdanie z wykorzystania tygodni wymiennych /PAN-Biuro Finansowe/, 4) przyjmowanie gości w ramach wymiany bezdewizowej /diety, hotele,podróże po kraju/- sprawozdawczość /PAN/, 5) organizowanie podróży zagranicznych pracownikom Instytutu /wyjazdy na staże i konferencje/,zakup biletów międzynarodowych /lotniczych, kolejowych, autobusowych/,. 6)przeprowadzanie operacji bankowych /przelewy za granicę/, pobieranie dewiz /diety, zakwaterowanie/, rozliczenia z bankiem. 16 Biblioteka Do zadań biblioteki należy w szczególności: 1) zamawianie i zakup wydawnictw krajowych i zagranicznych, 2) zamawianie czasopism krajowych i zagranicznych, 3) prowadzenie inwentarza książek i czasopism,

6 4) katalogowanie książek i czasopism, 5) prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej, 6) prowadzenie sprawozdawczości, 7) sporządzanie katalogów z bieżącej prenumeraty czasopism zagranicznych, 8)bieżące wypożyczanie książek i czasopism na miejscu, 9) oprawa czasopism. 17 Stanowisko do spraw Planów i Sprawozdań Naukowych Studium Doktoranckiego i Rady Naukowej Zadania stanowiska określają przepisy prawa, regulamin Rady Naukowej i decyzje Dyrektora. Do zadań pracownika komórki w szczególności należy: 1)akwizycje danych, opracowanie i sporządzanie wniosków o finansowanie i sporządzanie raportów działalności statutowej; 2)aktywizacja danych, opracowanie i sporządzanie ankiety jednostki; 3)obsługa Rady Naukowej, dbanie o zgodność procedur względem regulaminu, statutu oraz regulacji prawnych postępowań przeprowadzanych przed RN Instytutu, protokołowanie, korespondencja, sporządzanie wyciągów protokołów; 4)prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji naukowej postępowań toczących się przed RN; 5)konsultacje i pomoc w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji naukowej pracownikom Instytutu i spoza Instytutu, którzy ubiegają się o nadanie stopnia naukowego przed RN INTiBS, przygotowanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych; 6)przygotowanie publicznej obrony rozpraw doktorskich, dokumentacji, korespondencji i protokołów; 7)przygotowanie protokołów egzaminacyjnych doktorantów, sporządzanie umów; 8)przygotowanie dokumentaccji przedstawianych do recenzji, sporządzanie umów 9)sporządzanie umów o przyznanie stypendium doktorskiego i habilitacyjnego 18 Komórka do spraw Wydawnictw i Informacji Do zadań komórki należy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji i informacji w zakresie prac naukowo-badawczych Instytutu, 2) prowadzenie dokumentacji i informacji prac obcych,zagranicznych, zleconych do wykonania przez Kierownictwo Instytutu, 3) dobór materiałów informacyjnych w zakresie tematyki Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań dokumentacji i informacji dla potrzeb Instytutu, 4) wykonywanie na zlecenie kierownictwa Instytutu innych prac w zakresie dokumentacji i informacji naukowej.

7 Rozdział VI Pion administracyjno-gospodarczy działy, pozostałe komórki i stanowiska 19 Dział Spraw Pracowniczych Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1) sprawy związane z realizacją zatrudnienia kadry naukowej, technicznej, z obsadą stanowisk administracyjnych i obsługi w myśl decyzji Dyrektora, 2) sprawy zwolnień kadry naukowej, technicznej, pracowników administracyjnych i obsługi, 3) przygotowywanie wniosków awansowych /podwyżek płac/ dla pracowników Instytutu, 4) sprawy osobowe, wynikające ze stanowisk pracy, płacy, premii, nagród, odznaczeń i kar, 5) opracowanie rocznego planu urlopu pracowników Instytutu, 6) załatwianie, wystawianie i wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników Instytutu i członków ich rodzin oraz prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji ubezpieczeniowych, 7) prowadzenie ewidencji dokumentacji osobowej pracowników Instytutu, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, opinii o pracownikach, 8) prowadzenie kontroli obecności pracowników i dyscypliny pracy z wyjątkiem pracowników naukowych, 9) załatwianie spraw emerytalnych dla pracowników, 10) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie spraw osobowych, 11) prowadzenie ewidencji pracowników, zatrudnionych na zasadzie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, 12) merytoryczne sprawdzanie list płac, 13) właściwe przechowywanie akt osobowych, 14) zgodne z przepisami prawa wydawanie legitymacji służbowych, 15) nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń z zakresu spraw socjalnych, 16) organizowanie imprez okolicznościowych, 17) organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, 18) prowadzenie ewidencji opłat i wykazów potrąceń należności, 19) opracowywanie planów, zarządzeń i sprawozdań w zakresie spraw socjalnych, 20/ załatwianie spraw bytowych pracowników, 21) prowadzenie spraw wypoczynku pracowników /np. Załatwianie skierowań na wczasy / itp.

8 20 Dział Administracyjno-Gospodarczy Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji środków trwałych i małowartościowych typu gospodarczego, 2) obsługa kancelarii i wydawanie środków biurowych, 3) prowadzenie i obsługa pokoi gościnnych, 4) utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń, budowli i otoczenia, 5) zabezpieczanie i przydział środków czystości i ochrony osobistej, 6) utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków, budowli, terenu, i majątku ruchomego, 7) ochrona obiektów, 8) obsługa centrali telefonicznej. 21 Sekcja Transportu, Magazynów i Gospodarki Materiałowej Do zakresu działania sekcji należy w szczególności: 1) przyjmowanie zamówień na przewozy osób i materiałów, dokonywanie rozliczeń, za wykonane usługi transportowe, prowadzenie ewidencji wydatków na poszczególne środki transportowe, 2) prowadzenie ewidencji środków pędnych i materiałów, wydanych narzędzi i odzieży ochronnej, 3) czuwanie nad sprawną konserwacją i remontem środków transportowych, urządzeń pomocniczych, garaży, ustalanie okresowych i głównych remontów środków transportowych i sprawdzanie faktur za wykonane usługi przez warsztaty remontowe, 4) dokonywanie przeglądu środków transportowych, przygotowywanie wniosków kasacyjnych, prowadzenie kontroli godzin pracy kierowców i osób zatrudnionych przy pracach za i wyładunkowych, opracowywanie dla księgowości danych do sporządzania list płacowych, 5) prowadzenie ewidencji pojazdów, 6) przyjmowanie i wydawanie materiałów na podstawie dokumentów przychodu i rozchodu materiałowego, 7) segregowanie i rozmieszczanie w magazynie materiałów oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu, 8) zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem i zanieczyszczeniem, 9) utrzymanie pomieszczeń i placów magazynowych w należytym stanie, dbałość o zachowanie ładu, porządku i czystości w magazynie, 10) czuwanie nad zabezpieczeniem magazynu przed kradzieżą, włamaniem, pożarem lub innymi wypadkami mogącymi spowodować straty, 11) prowadzenie ilościowo materiałowej ewidencji obrotów i stanu zapasów magazynowych, czuwanie nad właściwym i terminowym obiegiem dokumentów oraz współpraca w zakresie zamawiania materiałów.

9 22 Stanowisko do Spraw Zaopatrzenia Do zadań stanowiska należy w szczególności: 1)zaopatrywanie Instytutu w materiały i odzież ochronną, 2)odbieranie towarów i dostarczanie ich do magazynu, 3)ewidencjonowanie potrzeb i ich realizacja, 4)ewidencjonowanie rachunków i przestrzeganie terminowego regulowania należności, 5)czuwanie nad należytym przechowywaniem i zwrotem opakowań zwrotnych, 6)kontrolowanie wydatków gotówkowych /zaliczki, gotówki/ i rozliczanie ich z księgowością. 23 Zakładowa Służba Zdrowia Zadania Zakładowej Służby Zdrowia określają szczególne przepisy prawne. Rozdział VII Stanowiska techniczne 24 Warsztat Mechaniczny 1.Do zadań Warsztatu Mechanicznego należy w szczególności: 1)współudział w konstruowaniu nowej i adaptacji istniejącej aparatury naukowo-badawczej Instytutu, 2)konserwacja i naprawa urządzeń technicznych i aparatury naukowej Instytutu, 3)opracowywanie przyrządów warsztatowych potrzebnych do wykonywania zadań określonych w pkt. 1,2, 4)nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu. 2.Kierownik Warsztatu wykonuje w szczególności zadania: 1)nadzór i kierowanie pracą warsztatu a w szczególności: - zabezpieczanie ciągłości pracy pracowni naukowych przez wykonywanie potrzebnej aparatury i urządzeń, - utrzymywanie ciągłości pracy pracowników zatrudnionych w warsztacie, - utrzymanie wydajności pracy, - wprowadzenie postępu technicznego i organizacyjnego przy wykonywaniu prac, - utrzymywanie odpowiednich warunków BHP oraz przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. przez podległych pracowników, 2)opracowywanie norm szacunkowych na roboty wykonywane przez podległych pracowników i technologii na skomplikowane prace, 3) rozliczanie pod względem zużycia materiałów i robocizny przy wykonywaniu aparatury i urządzeń, 4)zabezpieczenie mienia Instytutu powierzonego w podległym warsztacie.

10 25 Warsztat Elektroniczny Pracownicy warsztatu wykonują w szczególności zadania: 1) współudział przy budowie i eksploatacji urządzeń elektronicznych wspomagających stanowiska badawcze, 2) pełen serwis i nadzór eksploatacyjny urządzeń powstałych w warsztacie elektronicznym, 3) modernizacja firmowych urządzeń elektronicznych, 4) serwis wszystkich urządzeń elektronicznych nie wymagających serwisu specjalistycznego, 5) nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu. 26 Warsztat Szklarski Pracownicy warsztatu wykonują w szczególności zadania: 1) wykonywanie aparatury szklanej i kwarcowej zapewniającej ciągłość pracy Instytutu oraz współpraca przy opracowywaniu nowych konstrukcji, 2) naprawa istniejącej aparatury szklanej i kwarcowej, 3) nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu. 27 Skraplarnia 1.Kierownik skraplarni wykonuje w szczególności następujące zadania: 1)zapewnia i dostarcza, stosownie do potrzeb odpowiedniej ilości skroplonych gazów dla pracowni naukowych, 2)zabezpiecza prawidłową eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji, 3)odpowiada za oszczędną gospodarkę materiałową, 4)nadzoruje i odpowiada za przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP i p.poż, 5)odpowiada za stan techniczny i zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą mienia skraplarni. 2.Do zadań skraplarni należy w szczególności: 1)produkcja, magazynowanie i wydawanie ciekłego helu dla potrzeb Instytutu oraz sprzedaż dla odbiorców zewnętrznych, 2)wydawanie dla potrzeb Instytutu i sprzedaż dla zewnętrznych odbiorców ciekłego azotu, 3)nadzór nad powierzonym mieniem Instytutu.

11 Rozdział VIII Stanowiska samodzielne 28 Radca Prawny Zadania radcy prawnego w zakresie pomocy prawnej dla Instytutu określają przepisy ustawy o radcach prawnych, jak również inne szczególne przepisy prawne. 29 Stanowisko do spraw Obronności Specjalista do spraw obronności jest organem pomocniczym Dyrektora w zakresie komleksowej organizaccji i koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie INTiBS. Do zakresu obowiązków Specjalisty do spraw obronnych w szczególności należy: 1)opracowywanie dokumentacji obronnej, stosowniedo przyjętej koncepcji działania w warunkach zewnęrtrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 2)przygotowanie i wdrażanie planów i dokumentów związanych z działaniem obrony cywilnej Instytutu; 3)organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego kadry kierowniczej i pracowników Instytutu; 4)ustalanie struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej oraz innych zespołów OCC utworzonych na szczeblu Instytutu; 5)współpraca z Miejskim 6)ewidencjonowanie i prowadzenie kart przydziału do formacji OC; 7)planowanie i zaopatrywanie oraz właścciwe przechowanie sprzętu OC dla załogi Instytutu i formacji; 8)opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności OC, przdkładanie ichc Dyrektorowi Instytutu. 30 Stanowisko do spraw BHP i p.poż. Inspektor do spraw BHP, p.poż. wykonuje swoje funkcje, stosownie do przepisów prawnych, we wszystkich komórkach organizacyjnych Instytutu, a w szczególności: 1)dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 2)bierze udział w komisyjnych badaniach przyczyn wypadków przy pracy,prowadzi ich ewidencję, 3)opracowuje plany nakładów na BHP, p.poż. i sporządza sprawozdania z ich realizacji, 4)przeprowadza planową kontrolę budynków i urządzeń pod względem wymogów BHP i p.poż. i czuwa nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych, 5)bierze udział w komisyjnych przeglądach dokonywanych przez przedstawicieli władz sanitarnych stacji San.-Epid. i inspektora pracy, 6)bierze udział w komisjach odbiorczych obiektów inwestycyjnych i remontowych,

12 7)czuwa nad terminowym dokonywaniem remontów instalacji odgromowych i utrzymaniem ich w należytym stanie, 8)organizuje szkolenia w zakresie BHP dla pracowników, 9)opracowuje plan rozmieszczenia sprzętu, przeprowadza kontrolę jakości oraz wymianę sprzętu p.poż., 10)przeprowadza kontrolę przydatności sprzętu p.poż. łącznie z przedstawicielami straży pożarnej, 11)prowadzi ewidencję sprzętu p.poż, 12) nadzoruje remonty i konserwację sprzętu p.poż. 31 Inspektor Ochrony Radiacyjnej Do zakresu obowiązków Inspektora Ochrony Radiacyjnej w szczególności należy nadzór nad przestrzeganiem warunków zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w tym: 1)nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 2)nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 3)opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi Instytutu; 4)współpraca ze służbą BHP, osobami wdrażającymi program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, służbami p.poż. i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym; 5)wydawanie opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem; 6)występowanie do Dyrektora Instytutu z wnioskiem o wstrzymanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub inne przepisy z zakresu ochrony przed promieniowaniem; 7)nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie Instytutu zaistnieje zdarzenie radiacyjne Rozdział VIII Pion Finansowo-Księgowy 32 1.Główny księgowy jest kierownikiem działu. 2.Do zadań głównego księgowego należy w szczególności: 1)zorganizowanie księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 2)zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów oraz bieżące prowadzenie rachunkowości, 3)instruowanie i szkolenie podległych pracowników, 4) prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań, 5)należyte przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów księgowych,

13 6)wykonywanie kontroli zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej i przepisami prawnymi, 7)opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Instytutu, 8)podpisywanie dokumentów, 9)powiadamianie Dyrektora o przypadkach ujawniania dokumentów nierzetelnych, niezgodnych z prawem lub naruszających tryb przyjmowania,zaprzychodowania lub rozchodowania środków gospodarczych. 3.Główny księgowy odpowiada za naruszenie dyscypliny finansowej, a w szczególności za: 1)przekroczenie zaplanowanych wydatków, 2/ ustalanie i ściąganie należności Instytutu, 3/ umarzanie lub odpisywanie należności Instytutu, 2)naruszanie zakazu dokonywania określonych wydatków bądź przekroczenie dopuszczalnej ich wysokości. 4.W czasie nieobecności głównego księgowego zastępuje go zastępca głównego księgowego. 5.Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1)obsługa kasy, 2)naliczanie płac - ZUS, 3)rozliczanie kosztów, 4)sprzedaż i jej rozliczanie, 5)ewidencja środków trwałych, przyjmowanie na stan i likwidacja, 6)ewidencja przedmiotów o mniejszej wartości, 7)sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego,Urzędu Skarbowego, Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badań Naukowych, 8)rozliczanie dotacji, 9) wszystkie inne zadania wynikające z przepisów prawa. Rozdział IX. Inne stanowiska samodzielne 33 Ośrodek Informatyczny Zadania Ośrodka określają przepisy prawne oraz decyzje Dyrektora. Do zadań centrum w szczególności należy: 1) zarządzanie siecią komputerową Instytutu; 2)wdrażanie rozwiązań informatycznych we wszystkich możliwych obszarach funkcjonowania Instytutu: -uruchamianie kolejnych usług/ serwisów sieciowych; -organizacja dostępu do mocy obliczeniowej i oprogramowania; -nadzór nad obsługa informatyczną przedsięwzięć organizowanych przez Instytut; 3)autoryzacja zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania; 4)doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych.

14 34 Sekretariat Dyrektora Do zadań sekretariatu należy w szczególności: 1)prowadzenie rejestru spraw związanych z reprezentacją Instytutu /organizacja konferencji, zjazdów, uroczystości itp./, 2)prowadzenie rejestru spraw załatwianych osobiście przez Dyrektora, 3)prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 4)odpowiadanie na skargi i wnioski, notatki i krytykę prasową. 35 Dział Głównego Energetyka Do zadań działu należą w szczególności sprawy z zakresu energetyki, instalacji elektrycznej, ciepłowniczej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej. 36 Stanowisko do spraw Zakupów i Napraw Aparatury Do zadań pracownika należy w szczególności: 1)zakupy aparatury naukowo-badawczej: 2)zakupy części zamiennych aparatury naukowo-badawczej, materiałów i odczynników chemicznych z bezpośredniego importu, 3)zakupy sprzętu komputerowego oraz podzespołów komputerowych, 4)zlecenia i organizacja napraw aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu komputerowego, 5)inne prace związane z wyżej wymienionymi zakupami. Rozdział X Postanowienia końcowe 37 1.Przepisy prawne określają przypadki, w których w sferze cywilno-prawnej i finansowej wymagane są dwa podpisy w dokumentach. 2.Umowy i inne dokumenty prawne są opiniowane przez radcę prawnego. 3.Pracownik, opracowujący projekt załatwienia sprawy w formie pisma,zaopatruje go swoim podpisem, pod tekstem z lewej strony. 4.Projekty pism przedkładane do podpisu Dyrektorowi Instytutu lub Zastępcy Dyrektora podpisywane są uprzednio przez kierownika danej komórki organizacyjnej. 5.Informacje w sprawach działalności Instytutu i poszczególnych komórek organizacyjnych udzielane są przez Dyrektora Instytutu bądź upoważnionych zastępców Dyrektora, z zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej, mając na względzie interes Instytutu. 38 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice". REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM Prezes Polskiej Akademii Nauk (-) Leszek Kuźniacki Warszawa, dnia 5 listopada 1998 r S T A T U T INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH im. Włodzimierza. Trzebiatowskiego POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna stanowiący załącznik do zarządzenia.

1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna stanowiący załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 05/2009 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna z dnia 15 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w MUSZYNIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie jest jednoosobową spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego Zaopiniowany przez Radę Naukową w dniu 5 lutego 2014 r. Wprowadzony w życie z dniem 1 marca 2014 r. I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Centrum Kultury 105 w Koszalinie 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105 www.ck105.koszalin.pl Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Centrum Kultury 105

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 roku

Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 roku Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie: zmiany w zakresie działania Działu Administracyjno-Gospodarczego i Działu Technicznego oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- ELEKTRONICZNYCH W KALISZU W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. 1 Zasady ogólne 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY. 1 Zakładem zarządza Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. 2. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej działają piony:. 1 Pion organizacyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY BIAŁOGON w KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY BIAŁOGON w KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY BIAŁOGON w KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Dom Kultury "Białogon" działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie Jednostka Pałac Młodzieży w Koszalinie, zwany dalej placówką jest jednostką samorządu terytorialnego działającego na podstawie: 1. art. 5 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

5. W rozdziale IV pt.: Układ i struktura organizacyjna administracji Uczelni 49 otrzymuje następujące brzmienie:

5. W rozdziale IV pt.: Układ i struktura organizacyjna administracji Uczelni 49 otrzymuje następujące brzmienie: Załącznik do uchwały nr 47 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2015 roku Zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynikające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r.

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Na podstawie ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do uchwały nr 92/585/2017 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM SPIS ROZDZIAŁÓW I. Postanowienia ogólne II. Zadania Biblioteki III. Struktura organizacyjna Biblioteki IV. Zadania komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 lutego 2010r.

Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 lutego 2010r. Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W KALINIE WIELKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W KALINIE WIELKIEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W KALINIE WIELKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁABOSZOWIE III. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury pn. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Na podstawie 8 ust. 9 Statutu Centrum Sportu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Tekst jednolity, 23 listopada 2012 r. STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III. Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych

DZIAŁ III. Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych - 11 - DZIAŁ III Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych 12 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są wydziały o strukturze instytutowej lub katedralnej oraz jednostki międzywydziałowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU l. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Podstawa prawna stanowiąca o organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej: a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1 Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie, zwane "SCK" jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH Organizacja wewnętrzna Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu 1 Strukturę organizacyjną Zarządu określa załączony schemat organizacyjny. 2 Na czele Zarządu stoi Dyrektor Zarządu, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo