Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. Dnia 22 marca roku bieżącego na zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów reprezentujących prawie tysiąc członków związku zrzeszonych w naszej organizacji. Od początku w Zebraniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność Kazimierz Kimso. Dokonano oceny pracy ustępujących władz związkowych i określono główne zadania i priorytety na przyszłość. Dyskutowano i krzyczano, apelowano i uchwalano. Było gorąco i wiało grozą. Nie jest naszym zamiarem oceniać i recenzować. Tajemnicą sali niech zostaną słowa w gniewie powiedziane, jak również radykalne wnioski zgłaszane. Nie było jak zawsze. Było jak trzeba. Walne Zebranie Delegatów uczciło minutą ciszy członków związku, którzy odeszli od nas w ostatniej kadencji. Pamiętano także o Osobie, która już nigdy gościem nie będzie, choć krzesło zgodnie z danym cztery lata temu słowem przy stole prezydialnym stało. I wybory ruszyły. Poprzedziło je sprawozdanie Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów na zajezdniach. Poinformowano, że przewodniczącymi Komisji Wydziałowych Solidarności w wyniku wyborów zostali: zajezdnia I zajezdnia II zajezdnia IV zajezdnia VII zajezdnia IX Marek Marcinkowski Marek Kapciuch Robert Zawadzki Marcin Łaba Dariusz Niedzielski TS + TR Dyrekcja Protram ZSiZ Michał Graczyk Małgorzata Szafran Krzysztof Wypiór Dariusz Kikut na zajezdniach wybrano 65 delegatów na Walne Zebranie Delegatów stosując klucz wyborczy jeden delegat na każdą piętnastkę członków związku z 970 zrzeszonych w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Pierwszym punktem wyborów do władz związkowych był wybór Przewodniczącego naszej organizacji związkowej. W pierwszej turze na Przewodniczącego wybrano Andrzeja Chrzanowskiego, obdarzając Go zaufaniem a przede wszystkim lokując w nim nadzieję, że Jego siła spokoju i wola zawierania kompromisu będzie zaczynem zmuszającym pracodawcę do szukania dróg porozumienia z Solidarnością MPK. Walne Zebranie Delegatów uchwaliło, że Komisja Zakładowa MOZ NSZZ S będzie reprezentowana przez 24 osoby w skład, której wejdą: przewodniczący komisji wydziałowych, pozostali wybrani delegaci w liczbie 14 osób oraz

3 Przewodniczący naszego związku. Potrzebowano aż trzech tur głosowań, aby wybrać 14 pozostałych członków KZ. Ostatecznie wybrani zostali: Mieczysław Krzysztof Konrad Kazimierz Bogdan Roman Adam Długaszewski Działa Fąfara Graczyk Ilski Jabłoński Kłos Rafał Grzegorz Renata Ewaryst Grzegorz Marcin Jarosław Kulesza Makul Popławska Różewski Stankiewicz Stańczyk Witkowski Wybrano Komisję Rewizyjną: Beata Dworakowska - przewodnicząca Aneta Matuszak Grażyna Wasilewska oraz po pięciu delegatów na WZD Regionu Dolny Śląsk, oraz na zjazd Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej NSZZ Solidarnosć. Oprócz wyborów rzeczą bardzo ważną było, co w wyniku debaty ustalono i jakie stanowiska przyjęto. Decyzje w wyniku głosowań podjęte oddają ducha i wolę Solidarności przez Delegatów Walnego Zebrania wyrażoną: Stanowisko nr 1 w/s podjęcia działań w obronie pracowników MPK przed zwolnieniami z pracy. W wyniku podejmowanych w ostatnim okresie przez Zarząd MPK decyzji w obszarze majątkowym spółki likwidowana jest zajezdnia tramwajowa przy ulicy Wróblewskiego, oraz zamknięta ma być zajezdnia autobusowa z ulicy Grabiszyńskiej. Ponad to trwający od ponad dwóch lat proces tzw. działań restrukturyzacyjnych ukierunkowany na poszukiwanie oszczędności uderzył już wcześniej w środowisko pracownicze, które z tego tytułu poniosło największy ubytek kadrowy. Nieuchronną konsekwencją wynikającą z likwidacji obiektów spółki jest kolejna groźba dalszych zwolnień z pracy. Dla zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy oraz wyeliminowania niepokoju i obaw o utratę zatrudnienia Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu uważa za konieczne wywarcie presji na Zarząd Spółki celem wypracowania ustaleń eliminujących możliwość zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Pierwszym etapem sygnalizującym determinację naszej zakładowej organizacji związkowej w dążeniu do przeciwdziałania wypowiadaniu umów o pracę, powinno być oflagowanie wszystkich obiektów spółki symbolami Solidarności. Ponad to ciała statutowe naszego związku także powinny rozważyć zorganizowanie manifestacji pracowników przedsiębiorstwa w obronie miejsc pracy przed siedzibą właściciela MPK Prezydenta Miasta Wrocławia. Ostatecznym etapem, który winien być realnie zakładany w przypadku braku deklaracji organów zarządczych spółki na wycofanie się z zamiaru zwolnień - to organizacyjne przygotowanie członków związku do strajku ostrzegawczego. Walne Zebranie Delegatów, jak i każdy Delegat z osobna podejmie wszelkie konieczne działania wspomagające Komisję Zakładową Solidarność w przedsięwzięciach broniących pracowników MPK przed zwolnieniami z pracy. WZD apeluje do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza o dotrzymanie deklaracji złożonej przewodniczącym Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność w dniu 21 listopada 2014 roku o konieczności wypracowania ustaleń eliminujących obawy pracowników o możliwość rozwiązywania umów o pracę z przyczyn zmian organizacyjnych związanych z likwidacją obiektów zajezdniowych spółki MPK.

4 Stanowisko nr 2 w/s zaniepokojenia degradacją materialnego bytu pracowników MPK. Walne Zebranie Delegatów stanowczo potępia działania Zarządu MPK, który kolejny rok pozbawia pracowników możliwości podniesienia wynagrodzenia. Nie godzimy się na degradację płac oraz obniżenie bytu materialnego pracowników i ich rodzin. Uważamy za konieczne ponowienie przez Komisję Zakładową MOZ NSZZ Solidarność żądania o podniesienie w roku 2014 wynagrodzeń pracowników spółki MPK. WZD dostrzega obciążanie przede wszystkim środowiska robotniczego kosztami czynionych przez pracodawcę działań oszczędnościowych. Wyrażamy protest przeciwko zwiększonym nakładom finansowym na utrzymywanie rozrośniętego ponad miarę składu osobowego zarządzającego naszym przedsiębiorstwem. Protestujemy przeciwko przyznawanym rocznym nagrodom członkom Zarządu spółki, gdy jednocześnie spółka generuje z roku na rok ujemny wynik finansowy. WZD neguje brak krytycyzmu Właściciela MPK przy wyrażaniu zgody na podział pomiędzy Zarząd spółki dóbr finansowych, które zwiększają niedostatek środków pieniężnych miejskiego przewoźnika przy jednoczesnej obojętności dla pogłębiającego się ubóstwa najemnych pracowników Jego przedsiębiorstwa. Stanowisko nr 3 w/s wotum nieufności wobec Prezesa MPK Sp. z o.o. Delegaci Walnego Zebrania dla przeciwdziałania oraz zanegowania skali antypracowniczych przedsięwzięć podejmowanych i inicjowanych przez Prezesa Zarządu MPK i dyrektora d/s personalnych w obszarze pracowniczym upoważnia Komisję Zakładową MOZ NSZZ Solidarność do podjęcia rozmów z władzami Związku Zawodowego PKM w RP w sprawie wspólnego przeprowadzenia w MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu referendum dotyczącego wotum nieufności dla Władysława Smyka Prezesa MPK Sp. z o.o. Wyrazy braku zaufania wynikają z bezceremonialnego ignorowania żywotnego interesu pracowników poprzez nieukrywany zamiar Prezesa spółki dotyczący zmniejszania zatrudnienia, zwalniania z pracy oraz zamrożenia na wiele lat wynagrodzeń znacznej części załogi spółki. Dopełnienie braku zaufania wynika również z przyczyny negowania przez pracodawcę aktów wewnątrzzakładowych regulujących dotychczasowe stosunki z pracownikami, do których między innymi należą: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, postanowienia Wewnętrznej Polityki Antymobingowej, Instrukcje zakładowe, oraz inne Porozumienia ze związkami zawodowymi Walne Zebranie Delegatów odpowiadając na wezwania i oczekiwania załogi MPK o przeprowadzenie referendum umożliwiającego pracownikom wyrażenie oceny oraz stosunku do Prezesa Zarządu MPK przedstawia stanowisko jak na wstępie. Stanowisko nr 4 w/s oceny działań Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność do projektowanych i zakładanych przez pracodawcę zmian zasad wynagradzania w MPK Sp. z o.o. Walne Zebranie Delegatów po zapoznaniu się z głównymi założeniami zmian systemu wynagrodzeń przygotowanych przez pracodawcę wyraża zdziwienie, ze Zarząd spółki oczekuje, iż statutowe władze związkowe uprawnione do podejmowania decyzji w tych sprawach mogłyby wyrazić zgodę na wprowadzenie

5 APEL czegoś co w tak ogólnym i nieprecyzyjnym stopniu określa zakres zmian, które Zarząd spółki chce wprowadzić. WZD stwierdza, ze choćbyśmy wykazali najdalej idącą wolę normatywnego wprowadzenia tego czegoś, to do czasu kiedy Zarząd spółki nie przedstawi szczegółowych założeń zmian zasad wynagradzania a następnie dokładnych wyliczeń skutków finansowych wynikających z wprowadzenia nowych systemów płacowych w porównawczym zestawieniu z dotychczasowymi dochodami pracowników wynikającymi z obowiązujących wewnętrznych zakładowych przepisów wynagrodzeniowych, nie jest możliwe wyrażenie stanowiska przez Komisję Zakładową. Stanowisko nr 5 w/s wyłonienia kandydata do wyborów samorządowych. Walne Zebranie Delegatów obliguje Komisję Zakładową MOZ NSZZ Solidarność do wyłonienia, wybrania przedstawiciela naszej organizacji związkowej jako kandydata w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej miasta Wrocławia. Walnego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu do nas - pracowników Jesteśmy w przededniu wykazania jedności jakże potrzebnej dla obrony swojej robotniczej podmiotowości. Narastający autorytaryzm gospodarczy dający pierwszeństwo w osiąganiu zysku kosztem jednostki jest zaszczepiany na grunt naszego przedsiębiorstwa przez niedawno zakontraktowaną tzw. kadrę chapanażerską. Ulegają niestety temu zjawisku, mającemu znamiona doktrynacji, jednostki słabe, karierowiczowskie, które dla mirażu, iż będą czerpać z koryta władzy na równi z tej władzy przyznaną synekurą, wyrzekają się przynależnej jeszcze tak niedawno empekowskiej myśli - traktuj podwładnego jak siebie samego. Wyzbądźmy się koniunkturalizmu, nie ulegajmy chwilowemu zadowoleniu, szanujmy siebie nawzajem, twórzmy jednorodną zbiorowość, inną od tej Judasza ręką sianej. To my motorniczowie i kierowcy daliśmy impuls zmianom, które miały wznieść na piedestał cnoty - solidaryzm społeczny. My Delegaci WZD MOZ NSZZ Solidarność przy MPK, którzy zobowiązani jesteśmy kultywować myśl zrodzoną w kolebce wrocławskiej solidarności, apelujemy do każdego z osobna pracownika. Nie daj się upokorzyć, nie daj się zastraszyć. A gdy przyjdzie czas na walkę o robotniczą godność, to Ty. I Ty. I następny po Tobie stańcie razem jak Oni onegdaj u bramy swojego zakładu. Wrocław, r. Ponad to podjęto szereg uchwał dotyczących spraw wewnątrzzwiązkowych oraz uchwały o przekazaniu ZR Dolny Śląsk i Prezydentowi m. Wrocławia stanowisk przyjętych przez Walne Zebranie Delegatów. Należy poinformować, że stanowiska wypracowane na Zebraniu, a później poddane głosowaniu nie miały głosu przeciwnego. W/g oceny przygotowującego tą informację nie było od roku 1990 tak zdecydowanych ocen, negatywnie opiniujących postępowanie kadr nami zarządzających. Zebranie Delegatów określając swoją wolę, treścią stanowisk wyrażoną, zdaje sobie sprawę, że rządzący nami dużo uczynią, aby solidarność do porządku przywołać. Podczas dyskusji wskazywano, że żądania kierowane przez członków związku do nich jako przedstawicieli dotyczyły przede wszystkim, cyt. odwołać Prezesa i jego popleczników. Delegaci dyskutowali i mówili głosem ich wyborców. Normalnie, prosto, może dosadnie i z patosem, ale prawdziwie.

6 Należy dodać, że w Zebraniu przez dwie godziny uczestniczyli: Prezydent Wojciech Adamski, Prezes Władysław Smyk i członkowie zarządu spółki Pani Grażyna Kulbaka, Pan Zdzisław Ferenz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Roman. Gościliśmy byłego Prezesa, a obecnie radnego Rady Miejskiej Czesława Palczaka, którego kiedyś nazwaliśmy dobrym człowiekiem pozostał taki sam, niezmienny. Zebranie Delegatów po ośmiu godzinach intensywnej pracy zakończyło obrady o godz , po której odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Zakładowej. Wybrano członków Prezydium Komisji: Ewarysta Różewskiego Bogdana Ilskiego (bez oddelegowania) Komisja Zakładowa ustalała plan pracy i zadań dla poszczególnych członków Komisji. Przyjęto, że posiedzenia Komisji będą odbywały się w comiesięcznych cyklach na kolejnych obiektach spółki z jednoczesną możliwością spotykania się w tym dniu przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej z członkami związku danego obiektu. Ponad to Komisja Zakładowa przyjęła stanowisko i przegłosowała decyzję o wytypowaniu Ewarysta Różewskiego z ramienia MOZ NSZZ Solidarność jako kandydata na przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. Stanowisko Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2014 r. w/s wyboru przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej MPK. Komisja Zakładowa uwzględniając i biorąc pod uwagę potrzebę współdziałania organizacji związkowych z przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki szczególnie w obszarze zabezpieczenia interesów załogi MPK uważa, że w dobie napięć pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną ważnym jest dokonanie wyborów do organów nadzorczych spółki przedstawiciela, który da rękojmię właściwej współpracy w sprawach pracowniczych. Jedną z niewielu osób, która nie zawiodła w trudnych chwilach i daje gwarancję należytego reprezentowania, uczciwego działania oraz nie ulegnie presji i naciskom zarządzających spółką jest członek naszego związku Ewaryst Różewski. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność apeluje do pracowników i członków związków zawodowych o właściwą i przemyślaną decyzję wyborczą. WAŻNE, dot. stanowiska nr 3 Walnego Zebrania Delegatów z dn r. w/s referendum. W dniu 26 marca spotkali się przedstawiciele Komisji Zakładowej MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ i ZZ PKM w RP przy MPK w celu wypracowania ustaleń, które odpowiedziały by na żądania i wnioski członków związku zrzeszonych w Zakładowych Organizacjach Związkowych domagających się umożliwienia pracownikom wyrażenia ich opinii i stosunku do Prezesa Zarządu spółki poprzez referendalne zapytanie o taką ocenę. Podjęto decyzję o spełnieniu woli pracowników i przeprowadzeniu referendum. Informacje w tej sprawie będą rozpowszechniane poprzez związkowe tablice ogłoszeń. W stosownych komunikatach będzie podawana treść zapytania oraz terminy przeprowadzanego referendum.

7 Pozory rozmowy Po półtorarocznych turbulencjach związanych z realizacją projektu TURBO wylądowały w naszych rękach założenia nowego taryfikatora stanowisk pracy w MPK oraz taryfikator wynagrodzenia zasadniczego, które wg Zarządu Spółki mają być podstawą do wdrożenia nowych zasad wynagradzania pracowników spółki. Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem skierowaliśmy do Prezesa MPK swoje spostrzeżenia i ogólną ocenę zaproponowanych rozwiązań oraz uwarunkowań, które wg nas winny być poważnie rozważone aby przygotowany przez pracodawcę fundament pod nowe rozwiązania polityki w obszarze pracowniczo wynagrodzeniowej nie doprowadził do wielomiesięcznego chaosu, społecznego niepokoju a w konsekwencji do zaburzenia rytmu w normalnym funkcjonowaniu naszej spółki. Dla porządku i nie uchybiania rzetelności przekazu zamieszczamy wystąpienie pracodawcy do zakładowych organizacji związkowych w tej sprawie. - W związku z zakończeniem prac projektowych dotyczących nowych zasad wynagradzania w MPK, Zarząd Spółki zgłasza wolę podjęcia rozmów umożliwiających ich zaprezentowanie i uzgodnienie. Zasady te określone były w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu zawartym w 1997 roku. Z uwagi na niekorzystny dla pracodawcy kształt obecnych rozwiązań Układ został wypowiedziany przez pracodawcę w maju Równolegle spółka przystąpiła do prac dedykowanych przygotowaniu nowych zasad wynagradzania i motywowania pracowników, w oparciu o wnikliwą analizę słabych stron obecnych rozwiązań w MPK i najlepsze praktyki innych organizacji. Przygotowanie nowych zasad wynagradzania zrealizowane zostało na przełomie 2012 i 2013 w kilku etapach: I etap Opis stanowisk. II etap Określenie nowego taryfikatora stanowisk pracy w MPK. W wyniku wartościowania 204 stanowisk pracy międzynarodową metodą Global Grading System firmy Towers Watson, ustalono nowy taryfikator stanowisk, grupujący m.in. dla potrzeb zarządzania płacą podobne sobie rangą stanowiska w poszczególne kategorie. III etap Wypracowanie alternatywnych projektów nowej polityki płacy zasadniczej w oparciu o analizy płacowe. Zweryfikowano obecne praktyki płacowe MPK dla poszczególnych grup stanowisk oraz przeanalizowano dostępne dane nt. wynagrodzeń w innych spółkach zatrudniających pracowników w regionie wrocławskim. Stwierdzono, że dzisiejsza praktyka płacowa w Spółce charakteryzuje się bardzo niskim zróżnicowaniem płac dla bardzo różnych stanowisk, jest niedopasowana do warunków rynkowych, a istniejący system dodatków utrudnia, zamiast motywować pracowników. Dlatego pracodawca pragnie wprowadzenia jasnych, przejrzystych i znanych pracownikom zasad określania wynagrodzenia, składającego się z dwóch podstawowych elementów (poza dodatkami wynikającymi z kodeksu pracy): wynagrodzenia zasadniczego oraz premii. Zabierając głos w dyskusji związek Solidarność przedłożył swoje uwagi do proponowanych przez pracodawcę nowych rozwiązań stanowiskowo-płacowych, formułując poniższe zastrzeżenia. - Po zapoznaniu się z propozycjami taryfikatora stanowiskowego przygotowanego dla naszej spółki i po uwzględnieniu opinii osób na stanowiskach funkcyjnych (kierowniczych), mających naszym zdaniem należyte rozpoznanie co do wagi poszczególnych stanowisk pracy w naszej firmie, wyrażamy krytyczne stanowisko do przedłożonego opracowania a wręcz stawiamy zarzut o zagmatwaniu, braku przejrzystości, klarowności i spójności w nowej projekcji wewnętrznej hierarchii stanowisk MPK. Nasuwa się spostrzeżenie, że powołany do tego celu zespół wartościujący oraz wyłoniony podmiot zewnętrzny przy doborze metod i kryteriów wartościowania nie uwzględnił znaczenia roli dla misji i strategii spółki stanowisk pracy realizujących jej podstawową domenę.

8 Uważamy za konieczny powtórny przegląd opisu dla tej właśnie części stanowisk oraz zmianę składu zespołu wartościującego dla osiągnięcia lepiej zrównoważonego i wyspecyfikowanego, a w szczególności opartego na fachowym doświadczeniu doborze kryteriów wartościowania. Pozwoli to wg nas bardziej obiektywnie ustalić wagę stanowisk ważnych dla organizacji. W naszej ocenie dopiero wtedy zaistnieje racjonalne uzasadnienie dla ewentualnego stworzenia nowych i inaczej od dotychczas zestopniowanych poziomów płacy zasadniczej. Przechodząc do tego tematu i Państwa projektu taryfikatora wynagrodzeń kwestionujemy przede wszystkim zadekretowanie, iż określenie wysokości przedziałów płacy zasadniczej dla poszczególnych grup stanowisk w naszej spółce jest zdeterminowane sytuacją na rynku wynagrodzeń ukształtowanych na bazie innych, bliżej niedookreślonych, wątpliwie porównywalnych podmiotów gospodarczych regionu dolnośląskiego. Ponad to, jeżeli można by przyjąć sugerowane założenie, że należy jaśniej i przejrzyściej określić zasady wynagrodzeń poprzez eliminowanie części składników płacy, to nie można doprowadzić do pomniejszenia pracownikom osiąganego do chwili obecnej wynagrodzenia. Nie do przyjęcia jest szczególnie sytuacja, aby taryfikator wynagrodzeń w praktyce zamrażał na wiele lat poziom płac dużej części podstawowego trzonu załogi spółki. Szczególnie w sytuacji, gdy w minionym okresie przyrost płac był kilkakrotnie niższy od wzrostu kosztów utrzymania, które wystąpiły w aglomeracji wrocławskiej. Nadmieniamy, że przestrzegaliśmy o negatywnych konsekwencjach nieodpowiedniego zarządzania kadrami i wynagrodzeniami już w 2009 roku np. pismo z dnia 12 czerwca 2009 r skierowane do Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, Prezydenta Wrocławia oraz Zarządu MPK i kolejne pismo z dnia 27 października 2010 roku - (fragment pisma przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej Ewarysta Różewskiego sprzed czterech lat, który już wtedy sygnalizował potrzebę podniesienia płac szczególnie dla nowo przyjmowanych). - Zapaść wynagrodzeń z lat poprzednich oraz zamrożenie płac w roku 2009 doprowadzi do negatywnych i trudno odwracalnych zjawisk uniemożliwiających w konsekwencji kształtowanie należytej polityki zatrudnieniowej w spółce. Ostrzegam również, że nałoży się to na radykalizacja działań związków zawodowych determinowana obroną bytu materialnego pracowników MPK Sp. z o.o. Moim zdaniem w chwili obecnej nastąpił czas, aby podjąć działania stymulujące racjonalny przyrost płac w Spółce, czyniący wynagrodzenia w MPK Sp. z o.o. bardziej atrakcyjnymi. Umożliwi to pozyskanie nowych pracowników w miejsce odchodzących na emeryturę lub do innych firm za lepszym wynagrodzeniem. Wskazuję również na pojawiający się problem braku na rynku pracy kierowców autobusowych w związku z wejściem w życie nowych restrykcyjnych przepisów utrudniających zdobycie stosownych uprawnień. Według danych Ministerstwa Infrastruktury w ostatnim półroczu pojawiło się na polskim rynku tylko 55 (pięćdziesiąt pięć) osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia autobusów. Przestrogą powinny być również wcześniejsze złe doświadczenia będące wynikiem stagnacji zatrudnieniowej w spółce i powstrzymywaniem przyrostu stawek zaszeregowań pracowniczych. Niewłaściwe zarządzanie kadrami doprowadziło do znaczącego niedoboru prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej (ponad 100 osób). Ponadto w latach ubiegłych choć Spółka mogła uzupełnić stan zatrudnienia bez dodatkowych, nadzwyczajnych środków finansowych, to nie uczyniła tego lecz generowała dziesiątki tysięcy godzin nadliczbowych. Pragnę zwrócić uwagę, że w najbliższej przyszłości już nie będzie możliwości pozyskania takiej ilości pracowników, tym bardziej, że proponuje się nowo zatrudnianym zbyt niskie wynagrodzenie jak na panujące realia rynku pracy. c.d. pisma Solidarności do pracodawcy, Informujemy, że przerzucanie na barki pracowników sfinansowania kosztów naprawy zaniedbań i popełnianych błędów w obszarze HR oraz

9 ponoszenie przez nich wyrzeczeń dla osiągnięcia korzystnych dla pracodawcy rozwiązań polityki płacowej w kształcie dotychczas prezentowanych założeń spotka się z pracowniczym oporem, a w przypadku poddania go uzgodnieniom w niezmienionej formule nie uzyska akceptacji związku zawodowego Solidarność. Szkoda, że nie chcieliście Państwo na etapie projektowania nowych założeń uwzględnić próśb zakładowych organizacji związkowych o udział w tym przedsięwzięciu. Podjęcie dyskusji nad możliwością uwzględnienia naszych uwag i otworzenie się na nasze postulaty będzie sygnałem, że zaprezentowane nowe założenia polityki stanowiskowo - wynagrodzeniowej są weryfikowalne i będą wprowadzane w spółce w ramach dialogu i uzgodnień z partnerem społecznym. Jest to niezbędne dla wejścia na ścieżkę sformalizowanego i obwarowanego stosownymi przepisami ustalania nowych rozwiązań w tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych. Komentując rzecz krótko. Zamiary działań pracodawcy można opisać następująco: 1. obniżenie rangi, wagi stanowisk realizujących podstawowe zadania spółki tzn. kierowców, motorniczych, mechaników, elektromonterów, 2. zamrożenie na kilka lat wynagrodzeń dla ponad ośmiuset pracowników z wieloletnim stażem, w szczególności prowadzących pojazdy spółki, 3. zantagonizowanie grup pracowniczych, wzbudzenie braku ufności, zastraszenie wypowiedzeniem umów o pracę, 4. zdyskredytowanie zakładowych organizacji związkowych dla uzyskania swobody w kreowaniu przedsięwzięć maksymalnie wyzyskujących pracownika najemnego, 5. dyktatorskie wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla pracodawcy celem uzyskania oszczędności kosztem degradacji wynagrodzeń większości pracowników, 6. wyeliminowanie składników płacowych takich jak: - dodatek stażowy - dodatek do godzin świątecznych - gratyfikacja za wieloletnią pracę inne pozakodeksowe uprawnienia płacowe, wszystko to stworzy możliwość uzyskania oszczędności na pracownikach szczególnie z większym stażem pracy i pozwoli pracodawcy sfinansować koszt naprawy błędnie prowadzonej polityki płacowej w stosunku do nowo przyjmowanych pracowników, którym to na obecną chwilę nie zapewnia się konkurencyjnej wysokości wynagrodzeń. Takie postrzeganie przez nas zamiarów Zarządu spółki wynika z wcześniejszych doświadczeń i sposobu podchodzenia do rozwiązywania nabrzmiałych problemów pracowniczych. Znamiennym tego przykładem było sprowokowanie zaostrzenia rokowań płacowych podczas sporu zbiorowego w 2012 roku dla znalezienia alibi uzasadniającego wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i przerzucenie odpowiedzialności na związki zawodowe za ich (zdaniem pracodawcy) roszczeniową postawę. Brak krytycyzmu wobec swoich działań, nie uznawanie racji drugiej strony, wiara w nieomylność funkcjonariuszy odpowiedzialnych w spółce za HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) jest dla pracodawcy problemem, który winien przemyśleć zanim wybierze drogę prowokacji i wywołania konfliktów. Mamy nadzieję, że władze spółki nie obrażą się na nasze widzenie spraw, a wyrażony krytycyzm odbiorą jako zaczyn do zastanowienia się czy bezkompromisowość i przejawy dyktatury przystoją i mają być normą, która rozgrzesza zwierzchność w imię realizowania swoich celów. Informujemy ponadto, że wystąpiliśmy do związku zawodowego PKM w RP działającego w naszej spółce z inicjatywą przedstawienia wspólnego związkowego stanowiska do przedłożonych przez pracodawcę projektów zmian w taryfikatorze stanowiskowym i płacowym. Wspólnie uznaliśmy, że ze względu na dużą ogólność, dowolność interpretacji, brak jednoznaczności skierowanego do nas opracowania nie było możliwe formalne odniesienie się do zaprezentowanego materiału a tym samym zajęcie stanowiska. W piśmie do pracodawcy wnieśliśmy o doprecyzowanie i w wyposażenie we wszystkie niezbędne elementy dotyczące zakresu zmian, metod i sposobu przeliczeń oraz skutków finansowych dla pracownika zakładanych zmian zasad wynagradzania. Jest to wg nas konieczne, aby zakładowe organizacje związkowe mogły się odnieść do projektu pracodawcy.

10 Jak było do przewidzenia, zgłoszone przez nas wątpliwości, wnioski o uzupełnienie i wyrażenie nieprzychylnej opinii do przedsięwzięć kreowanych przez zarządzających spółką spotkało się z zarzutem złośliwego przeciwdziałania, oraz insynuacji o przeciąganiu przez związki zawodowe momentu wprowadzania jedynych słusznych, jedynie najlepszych systemów płacowych dla...pracodawcy. Po miesiącu czasu w piśmie z dnia 7 i 10 marca 2014 r. pracodawca pouczał nas o niegodnym zachowaniu partnera społecznego, który powinien podjąć z pracodawcą rzetelną a przede wszystkim merytoryczną dyskusję co do nowych zasad wynagradzania. W innym miejscu pisma dodał - Nie jest możliwe prowadzenie jakiegokolwiek dialogu, gdy jedna ze stron w zasadzie narzuca swoje rozwiązania, bez uwzględniania stanowiska drugiej strony. - i tu jest naszym zdaniem sedno sprawy, jak mówi przysłowie: Źdźbło w oku adwersarza widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz. Narzuca się myśl, że usilnie poszukuje się uzasadnienia do pójścia drogą na skróty tym bardziej, że coraz więcej jest tych dobrze poinformowanych zapowiadających wypowiedzenia warunków płacowych całej załodze MPK. Na obecną chwilę nie mamy wiedzy, że pracodawca zamierza podjąć takie próby. Jedynie co można na ten moment rzec, to gdyby zaistniała taka sytuacja i pracownik był indagowany przez przełożonych o podpisanie zgody na zmianę warunków płacowych należy z całą starannością rozpoznać jak zmiany takie wpłyną na wysokość uzyskiwanego teraz i przyszłego wynagrodzenia. Gdyby powyższe stało się faktem związek nasz będzie koordynował działania i podejmie wszelkie nawet najbardziej radykalne przedsięwzięcia pozwalające przeciwstawić się pomniejszeniu zarobków pracowniczych.

11 Chcemy gwarancji pracy Od jesieni ubiegłego roku związek Solidarność prowadził wielostronne rozmowy mające zabezpieczyć pracowników naszej spółki przed utratą pracy w wyniku zmian organizacyjnych po stronie pracodawcy. Dla uniknięcia zwolnień w wyniku likwidacji zajezdni tramwajowej na Biskupinie oraz perturbacji, które mogą wystąpić w roku 2015 przy opuszczaniu zajezdni autobusowej z ul. Grabiszyńskiej zakładowa organizacja związkowa Solidarność doprowadziła do spotkania z Prezydentem Dutkiewiczem celem wypracowania ustaleń mających obronić załogę MPK przed ewentualnymi zwolnieniami. W spotkaniu uczestniczyli ze strony naszego związku przewodniczący Andrzej Chrzanowski, Ewaryst Różewski, Tomasz Surowiec i przewodniczący ZR Dolny Śląsk Kazimierz Kimso oraz Wiceprezydent Wojciech Adamski, Prezes MPK Władysław Smyk. Po dyskusji ustalono potrzebę zawarcia porozumienia pomiędzy Solidarnością, właścicielem, pracodawcą, które wyeliminowałoby niepokój pracowników o utratę miejsc pracy i obawy o ewentualne pogorszenie wynagrodzeń w wyniku wypowiedzenia Zakł. Ukł. Zbior. Pracy. Związek nasz już w listopadzie ubiegłego roku zaproponował treść Porozumienia, która nie uzyskała akceptacji drugiej strony. Po konsultacjach i kolejnym pisemnym wystąpieniu do Prezydenta Rafała Dutkiewicza nastąpiło zbliżenie stanowisk, jednakże brak zgody pracodawcy na jednoznaczny zapis, co do gwarancji zatrudnienia znowu oddalił możliwość zawarcia wspólnych postanowień. Nastąpił pat. Pomimo formalnego zawieszenia rozmów prowadzone były jednak działania, które mogłyby spowodować otwarcie się przeciwnej strony na postulaty naszego związku. Kolejną wersję Porozumienia przesłaliśmy Prezydentowi Wrocławia z jednoczesnym zawnioskowaniem o spowodowanie, aby osoby uczestniczące z jego wskazania w rokowaniach wykazały większą zdolność kompromisu. Przeciwnikami zawarcia porozumienia z Solidarnością byli wg naszej oceny Panowie Smyk i Adamski. Prawie cztery miesiące trwały negocjacje. Nie udało się w ostateczności zawrzeć ustaleń pozwalających uzyskać gwarancję stabilizacji zatrudnienia, pomimo że związek zawodowy Solidarność wykazywał daleko idącą wolę zawarcia kompromisu. Treść Porozumienia w wersji sygnowanej przez Solidarność leży na stołach decydentów spółki. W dniu 22 marca na Walnym Sprawozdawczo Wyborczym Zebraniu Delegatów naszej organizacji związkowej podjęto decyzję o konieczności walki o zabezpieczenie pracowników przed zwolnieniami z pracy. Przyjęto postanowienia o podjęciu działań i różnych form nacisku na władze MPK. / więcej.. Stanowisko nr 1 WZD /