Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. Dnia 22 marca roku bieżącego na zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów reprezentujących prawie tysiąc członków związku zrzeszonych w naszej organizacji. Od początku w Zebraniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność Kazimierz Kimso. Dokonano oceny pracy ustępujących władz związkowych i określono główne zadania i priorytety na przyszłość. Dyskutowano i krzyczano, apelowano i uchwalano. Było gorąco i wiało grozą. Nie jest naszym zamiarem oceniać i recenzować. Tajemnicą sali niech zostaną słowa w gniewie powiedziane, jak również radykalne wnioski zgłaszane. Nie było jak zawsze. Było jak trzeba. Walne Zebranie Delegatów uczciło minutą ciszy członków związku, którzy odeszli od nas w ostatniej kadencji. Pamiętano także o Osobie, która już nigdy gościem nie będzie, choć krzesło zgodnie z danym cztery lata temu słowem przy stole prezydialnym stało. I wybory ruszyły. Poprzedziło je sprawozdanie Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów na zajezdniach. Poinformowano, że przewodniczącymi Komisji Wydziałowych Solidarności w wyniku wyborów zostali: zajezdnia I zajezdnia II zajezdnia IV zajezdnia VII zajezdnia IX Marek Marcinkowski Marek Kapciuch Robert Zawadzki Marcin Łaba Dariusz Niedzielski TS + TR Dyrekcja Protram ZSiZ Michał Graczyk Małgorzata Szafran Krzysztof Wypiór Dariusz Kikut na zajezdniach wybrano 65 delegatów na Walne Zebranie Delegatów stosując klucz wyborczy jeden delegat na każdą piętnastkę członków związku z 970 zrzeszonych w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Pierwszym punktem wyborów do władz związkowych był wybór Przewodniczącego naszej organizacji związkowej. W pierwszej turze na Przewodniczącego wybrano Andrzeja Chrzanowskiego, obdarzając Go zaufaniem a przede wszystkim lokując w nim nadzieję, że Jego siła spokoju i wola zawierania kompromisu będzie zaczynem zmuszającym pracodawcę do szukania dróg porozumienia z Solidarnością MPK. Walne Zebranie Delegatów uchwaliło, że Komisja Zakładowa MOZ NSZZ S będzie reprezentowana przez 24 osoby w skład, której wejdą: przewodniczący komisji wydziałowych, pozostali wybrani delegaci w liczbie 14 osób oraz

3 Przewodniczący naszego związku. Potrzebowano aż trzech tur głosowań, aby wybrać 14 pozostałych członków KZ. Ostatecznie wybrani zostali: Mieczysław Krzysztof Konrad Kazimierz Bogdan Roman Adam Długaszewski Działa Fąfara Graczyk Ilski Jabłoński Kłos Rafał Grzegorz Renata Ewaryst Grzegorz Marcin Jarosław Kulesza Makul Popławska Różewski Stankiewicz Stańczyk Witkowski Wybrano Komisję Rewizyjną: Beata Dworakowska - przewodnicząca Aneta Matuszak Grażyna Wasilewska oraz po pięciu delegatów na WZD Regionu Dolny Śląsk, oraz na zjazd Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej NSZZ Solidarnosć. Oprócz wyborów rzeczą bardzo ważną było, co w wyniku debaty ustalono i jakie stanowiska przyjęto. Decyzje w wyniku głosowań podjęte oddają ducha i wolę Solidarności przez Delegatów Walnego Zebrania wyrażoną: Stanowisko nr 1 w/s podjęcia działań w obronie pracowników MPK przed zwolnieniami z pracy. W wyniku podejmowanych w ostatnim okresie przez Zarząd MPK decyzji w obszarze majątkowym spółki likwidowana jest zajezdnia tramwajowa przy ulicy Wróblewskiego, oraz zamknięta ma być zajezdnia autobusowa z ulicy Grabiszyńskiej. Ponad to trwający od ponad dwóch lat proces tzw. działań restrukturyzacyjnych ukierunkowany na poszukiwanie oszczędności uderzył już wcześniej w środowisko pracownicze, które z tego tytułu poniosło największy ubytek kadrowy. Nieuchronną konsekwencją wynikającą z likwidacji obiektów spółki jest kolejna groźba dalszych zwolnień z pracy. Dla zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy oraz wyeliminowania niepokoju i obaw o utratę zatrudnienia Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu uważa za konieczne wywarcie presji na Zarząd Spółki celem wypracowania ustaleń eliminujących możliwość zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Pierwszym etapem sygnalizującym determinację naszej zakładowej organizacji związkowej w dążeniu do przeciwdziałania wypowiadaniu umów o pracę, powinno być oflagowanie wszystkich obiektów spółki symbolami Solidarności. Ponad to ciała statutowe naszego związku także powinny rozważyć zorganizowanie manifestacji pracowników przedsiębiorstwa w obronie miejsc pracy przed siedzibą właściciela MPK Prezydenta Miasta Wrocławia. Ostatecznym etapem, który winien być realnie zakładany w przypadku braku deklaracji organów zarządczych spółki na wycofanie się z zamiaru zwolnień - to organizacyjne przygotowanie członków związku do strajku ostrzegawczego. Walne Zebranie Delegatów, jak i każdy Delegat z osobna podejmie wszelkie konieczne działania wspomagające Komisję Zakładową Solidarność w przedsięwzięciach broniących pracowników MPK przed zwolnieniami z pracy. WZD apeluje do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza o dotrzymanie deklaracji złożonej przewodniczącym Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność w dniu 21 listopada 2014 roku o konieczności wypracowania ustaleń eliminujących obawy pracowników o możliwość rozwiązywania umów o pracę z przyczyn zmian organizacyjnych związanych z likwidacją obiektów zajezdniowych spółki MPK.

4 Stanowisko nr 2 w/s zaniepokojenia degradacją materialnego bytu pracowników MPK. Walne Zebranie Delegatów stanowczo potępia działania Zarządu MPK, który kolejny rok pozbawia pracowników możliwości podniesienia wynagrodzenia. Nie godzimy się na degradację płac oraz obniżenie bytu materialnego pracowników i ich rodzin. Uważamy za konieczne ponowienie przez Komisję Zakładową MOZ NSZZ Solidarność żądania o podniesienie w roku 2014 wynagrodzeń pracowników spółki MPK. WZD dostrzega obciążanie przede wszystkim środowiska robotniczego kosztami czynionych przez pracodawcę działań oszczędnościowych. Wyrażamy protest przeciwko zwiększonym nakładom finansowym na utrzymywanie rozrośniętego ponad miarę składu osobowego zarządzającego naszym przedsiębiorstwem. Protestujemy przeciwko przyznawanym rocznym nagrodom członkom Zarządu spółki, gdy jednocześnie spółka generuje z roku na rok ujemny wynik finansowy. WZD neguje brak krytycyzmu Właściciela MPK przy wyrażaniu zgody na podział pomiędzy Zarząd spółki dóbr finansowych, które zwiększają niedostatek środków pieniężnych miejskiego przewoźnika przy jednoczesnej obojętności dla pogłębiającego się ubóstwa najemnych pracowników Jego przedsiębiorstwa. Stanowisko nr 3 w/s wotum nieufności wobec Prezesa MPK Sp. z o.o. Delegaci Walnego Zebrania dla przeciwdziałania oraz zanegowania skali antypracowniczych przedsięwzięć podejmowanych i inicjowanych przez Prezesa Zarządu MPK i dyrektora d/s personalnych w obszarze pracowniczym upoważnia Komisję Zakładową MOZ NSZZ Solidarność do podjęcia rozmów z władzami Związku Zawodowego PKM w RP w sprawie wspólnego przeprowadzenia w MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu referendum dotyczącego wotum nieufności dla Władysława Smyka Prezesa MPK Sp. z o.o. Wyrazy braku zaufania wynikają z bezceremonialnego ignorowania żywotnego interesu pracowników poprzez nieukrywany zamiar Prezesa spółki dotyczący zmniejszania zatrudnienia, zwalniania z pracy oraz zamrożenia na wiele lat wynagrodzeń znacznej części załogi spółki. Dopełnienie braku zaufania wynika również z przyczyny negowania przez pracodawcę aktów wewnątrzzakładowych regulujących dotychczasowe stosunki z pracownikami, do których między innymi należą: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, postanowienia Wewnętrznej Polityki Antymobingowej, Instrukcje zakładowe, oraz inne Porozumienia ze związkami zawodowymi Walne Zebranie Delegatów odpowiadając na wezwania i oczekiwania załogi MPK o przeprowadzenie referendum umożliwiającego pracownikom wyrażenie oceny oraz stosunku do Prezesa Zarządu MPK przedstawia stanowisko jak na wstępie. Stanowisko nr 4 w/s oceny działań Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność do projektowanych i zakładanych przez pracodawcę zmian zasad wynagradzania w MPK Sp. z o.o. Walne Zebranie Delegatów po zapoznaniu się z głównymi założeniami zmian systemu wynagrodzeń przygotowanych przez pracodawcę wyraża zdziwienie, ze Zarząd spółki oczekuje, iż statutowe władze związkowe uprawnione do podejmowania decyzji w tych sprawach mogłyby wyrazić zgodę na wprowadzenie

5 APEL czegoś co w tak ogólnym i nieprecyzyjnym stopniu określa zakres zmian, które Zarząd spółki chce wprowadzić. WZD stwierdza, ze choćbyśmy wykazali najdalej idącą wolę normatywnego wprowadzenia tego czegoś, to do czasu kiedy Zarząd spółki nie przedstawi szczegółowych założeń zmian zasad wynagradzania a następnie dokładnych wyliczeń skutków finansowych wynikających z wprowadzenia nowych systemów płacowych w porównawczym zestawieniu z dotychczasowymi dochodami pracowników wynikającymi z obowiązujących wewnętrznych zakładowych przepisów wynagrodzeniowych, nie jest możliwe wyrażenie stanowiska przez Komisję Zakładową. Stanowisko nr 5 w/s wyłonienia kandydata do wyborów samorządowych. Walne Zebranie Delegatów obliguje Komisję Zakładową MOZ NSZZ Solidarność do wyłonienia, wybrania przedstawiciela naszej organizacji związkowej jako kandydata w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej miasta Wrocławia. Walnego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu do nas - pracowników Jesteśmy w przededniu wykazania jedności jakże potrzebnej dla obrony swojej robotniczej podmiotowości. Narastający autorytaryzm gospodarczy dający pierwszeństwo w osiąganiu zysku kosztem jednostki jest zaszczepiany na grunt naszego przedsiębiorstwa przez niedawno zakontraktowaną tzw. kadrę chapanażerską. Ulegają niestety temu zjawisku, mającemu znamiona doktrynacji, jednostki słabe, karierowiczowskie, które dla mirażu, iż będą czerpać z koryta władzy na równi z tej władzy przyznaną synekurą, wyrzekają się przynależnej jeszcze tak niedawno empekowskiej myśli - traktuj podwładnego jak siebie samego. Wyzbądźmy się koniunkturalizmu, nie ulegajmy chwilowemu zadowoleniu, szanujmy siebie nawzajem, twórzmy jednorodną zbiorowość, inną od tej Judasza ręką sianej. To my motorniczowie i kierowcy daliśmy impuls zmianom, które miały wznieść na piedestał cnoty - solidaryzm społeczny. My Delegaci WZD MOZ NSZZ Solidarność przy MPK, którzy zobowiązani jesteśmy kultywować myśl zrodzoną w kolebce wrocławskiej solidarności, apelujemy do każdego z osobna pracownika. Nie daj się upokorzyć, nie daj się zastraszyć. A gdy przyjdzie czas na walkę o robotniczą godność, to Ty. I Ty. I następny po Tobie stańcie razem jak Oni onegdaj u bramy swojego zakładu. Wrocław, r. Ponad to podjęto szereg uchwał dotyczących spraw wewnątrzzwiązkowych oraz uchwały o przekazaniu ZR Dolny Śląsk i Prezydentowi m. Wrocławia stanowisk przyjętych przez Walne Zebranie Delegatów. Należy poinformować, że stanowiska wypracowane na Zebraniu, a później poddane głosowaniu nie miały głosu przeciwnego. W/g oceny przygotowującego tą informację nie było od roku 1990 tak zdecydowanych ocen, negatywnie opiniujących postępowanie kadr nami zarządzających. Zebranie Delegatów określając swoją wolę, treścią stanowisk wyrażoną, zdaje sobie sprawę, że rządzący nami dużo uczynią, aby solidarność do porządku przywołać. Podczas dyskusji wskazywano, że żądania kierowane przez członków związku do nich jako przedstawicieli dotyczyły przede wszystkim, cyt. odwołać Prezesa i jego popleczników. Delegaci dyskutowali i mówili głosem ich wyborców. Normalnie, prosto, może dosadnie i z patosem, ale prawdziwie.

6 Należy dodać, że w Zebraniu przez dwie godziny uczestniczyli: Prezydent Wojciech Adamski, Prezes Władysław Smyk i członkowie zarządu spółki Pani Grażyna Kulbaka, Pan Zdzisław Ferenz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Roman. Gościliśmy byłego Prezesa, a obecnie radnego Rady Miejskiej Czesława Palczaka, którego kiedyś nazwaliśmy dobrym człowiekiem pozostał taki sam, niezmienny. Zebranie Delegatów po ośmiu godzinach intensywnej pracy zakończyło obrady o godz , po której odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Zakładowej. Wybrano członków Prezydium Komisji: Ewarysta Różewskiego Bogdana Ilskiego (bez oddelegowania) Komisja Zakładowa ustalała plan pracy i zadań dla poszczególnych członków Komisji. Przyjęto, że posiedzenia Komisji będą odbywały się w comiesięcznych cyklach na kolejnych obiektach spółki z jednoczesną możliwością spotykania się w tym dniu przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej z członkami związku danego obiektu. Ponad to Komisja Zakładowa przyjęła stanowisko i przegłosowała decyzję o wytypowaniu Ewarysta Różewskiego z ramienia MOZ NSZZ Solidarność jako kandydata na przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. Stanowisko Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2014 r. w/s wyboru przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej MPK. Komisja Zakładowa uwzględniając i biorąc pod uwagę potrzebę współdziałania organizacji związkowych z przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki szczególnie w obszarze zabezpieczenia interesów załogi MPK uważa, że w dobie napięć pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną ważnym jest dokonanie wyborów do organów nadzorczych spółki przedstawiciela, który da rękojmię właściwej współpracy w sprawach pracowniczych. Jedną z niewielu osób, która nie zawiodła w trudnych chwilach i daje gwarancję należytego reprezentowania, uczciwego działania oraz nie ulegnie presji i naciskom zarządzających spółką jest członek naszego związku Ewaryst Różewski. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność apeluje do pracowników i członków związków zawodowych o właściwą i przemyślaną decyzję wyborczą. WAŻNE, dot. stanowiska nr 3 Walnego Zebrania Delegatów z dn r. w/s referendum. W dniu 26 marca spotkali się przedstawiciele Komisji Zakładowej MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ i ZZ PKM w RP przy MPK w celu wypracowania ustaleń, które odpowiedziały by na żądania i wnioski członków związku zrzeszonych w Zakładowych Organizacjach Związkowych domagających się umożliwienia pracownikom wyrażenia ich opinii i stosunku do Prezesa Zarządu spółki poprzez referendalne zapytanie o taką ocenę. Podjęto decyzję o spełnieniu woli pracowników i przeprowadzeniu referendum. Informacje w tej sprawie będą rozpowszechniane poprzez związkowe tablice ogłoszeń. W stosownych komunikatach będzie podawana treść zapytania oraz terminy przeprowadzanego referendum.

7 Pozory rozmowy Po półtorarocznych turbulencjach związanych z realizacją projektu TURBO wylądowały w naszych rękach założenia nowego taryfikatora stanowisk pracy w MPK oraz taryfikator wynagrodzenia zasadniczego, które wg Zarządu Spółki mają być podstawą do wdrożenia nowych zasad wynagradzania pracowników spółki. Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem skierowaliśmy do Prezesa MPK swoje spostrzeżenia i ogólną ocenę zaproponowanych rozwiązań oraz uwarunkowań, które wg nas winny być poważnie rozważone aby przygotowany przez pracodawcę fundament pod nowe rozwiązania polityki w obszarze pracowniczo wynagrodzeniowej nie doprowadził do wielomiesięcznego chaosu, społecznego niepokoju a w konsekwencji do zaburzenia rytmu w normalnym funkcjonowaniu naszej spółki. Dla porządku i nie uchybiania rzetelności przekazu zamieszczamy wystąpienie pracodawcy do zakładowych organizacji związkowych w tej sprawie. - W związku z zakończeniem prac projektowych dotyczących nowych zasad wynagradzania w MPK, Zarząd Spółki zgłasza wolę podjęcia rozmów umożliwiających ich zaprezentowanie i uzgodnienie. Zasady te określone były w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu zawartym w 1997 roku. Z uwagi na niekorzystny dla pracodawcy kształt obecnych rozwiązań Układ został wypowiedziany przez pracodawcę w maju Równolegle spółka przystąpiła do prac dedykowanych przygotowaniu nowych zasad wynagradzania i motywowania pracowników, w oparciu o wnikliwą analizę słabych stron obecnych rozwiązań w MPK i najlepsze praktyki innych organizacji. Przygotowanie nowych zasad wynagradzania zrealizowane zostało na przełomie 2012 i 2013 w kilku etapach: I etap Opis stanowisk. II etap Określenie nowego taryfikatora stanowisk pracy w MPK. W wyniku wartościowania 204 stanowisk pracy międzynarodową metodą Global Grading System firmy Towers Watson, ustalono nowy taryfikator stanowisk, grupujący m.in. dla potrzeb zarządzania płacą podobne sobie rangą stanowiska w poszczególne kategorie. III etap Wypracowanie alternatywnych projektów nowej polityki płacy zasadniczej w oparciu o analizy płacowe. Zweryfikowano obecne praktyki płacowe MPK dla poszczególnych grup stanowisk oraz przeanalizowano dostępne dane nt. wynagrodzeń w innych spółkach zatrudniających pracowników w regionie wrocławskim. Stwierdzono, że dzisiejsza praktyka płacowa w Spółce charakteryzuje się bardzo niskim zróżnicowaniem płac dla bardzo różnych stanowisk, jest niedopasowana do warunków rynkowych, a istniejący system dodatków utrudnia, zamiast motywować pracowników. Dlatego pracodawca pragnie wprowadzenia jasnych, przejrzystych i znanych pracownikom zasad określania wynagrodzenia, składającego się z dwóch podstawowych elementów (poza dodatkami wynikającymi z kodeksu pracy): wynagrodzenia zasadniczego oraz premii. Zabierając głos w dyskusji związek Solidarność przedłożył swoje uwagi do proponowanych przez pracodawcę nowych rozwiązań stanowiskowo-płacowych, formułując poniższe zastrzeżenia. - Po zapoznaniu się z propozycjami taryfikatora stanowiskowego przygotowanego dla naszej spółki i po uwzględnieniu opinii osób na stanowiskach funkcyjnych (kierowniczych), mających naszym zdaniem należyte rozpoznanie co do wagi poszczególnych stanowisk pracy w naszej firmie, wyrażamy krytyczne stanowisko do przedłożonego opracowania a wręcz stawiamy zarzut o zagmatwaniu, braku przejrzystości, klarowności i spójności w nowej projekcji wewnętrznej hierarchii stanowisk MPK. Nasuwa się spostrzeżenie, że powołany do tego celu zespół wartościujący oraz wyłoniony podmiot zewnętrzny przy doborze metod i kryteriów wartościowania nie uwzględnił znaczenia roli dla misji i strategii spółki stanowisk pracy realizujących jej podstawową domenę.

8 Uważamy za konieczny powtórny przegląd opisu dla tej właśnie części stanowisk oraz zmianę składu zespołu wartościującego dla osiągnięcia lepiej zrównoważonego i wyspecyfikowanego, a w szczególności opartego na fachowym doświadczeniu doborze kryteriów wartościowania. Pozwoli to wg nas bardziej obiektywnie ustalić wagę stanowisk ważnych dla organizacji. W naszej ocenie dopiero wtedy zaistnieje racjonalne uzasadnienie dla ewentualnego stworzenia nowych i inaczej od dotychczas zestopniowanych poziomów płacy zasadniczej. Przechodząc do tego tematu i Państwa projektu taryfikatora wynagrodzeń kwestionujemy przede wszystkim zadekretowanie, iż określenie wysokości przedziałów płacy zasadniczej dla poszczególnych grup stanowisk w naszej spółce jest zdeterminowane sytuacją na rynku wynagrodzeń ukształtowanych na bazie innych, bliżej niedookreślonych, wątpliwie porównywalnych podmiotów gospodarczych regionu dolnośląskiego. Ponad to, jeżeli można by przyjąć sugerowane założenie, że należy jaśniej i przejrzyściej określić zasady wynagrodzeń poprzez eliminowanie części składników płacy, to nie można doprowadzić do pomniejszenia pracownikom osiąganego do chwili obecnej wynagrodzenia. Nie do przyjęcia jest szczególnie sytuacja, aby taryfikator wynagrodzeń w praktyce zamrażał na wiele lat poziom płac dużej części podstawowego trzonu załogi spółki. Szczególnie w sytuacji, gdy w minionym okresie przyrost płac był kilkakrotnie niższy od wzrostu kosztów utrzymania, które wystąpiły w aglomeracji wrocławskiej. Nadmieniamy, że przestrzegaliśmy o negatywnych konsekwencjach nieodpowiedniego zarządzania kadrami i wynagrodzeniami już w 2009 roku np. pismo z dnia 12 czerwca 2009 r skierowane do Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, Prezydenta Wrocławia oraz Zarządu MPK i kolejne pismo z dnia 27 października 2010 roku - (fragment pisma przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej Ewarysta Różewskiego sprzed czterech lat, który już wtedy sygnalizował potrzebę podniesienia płac szczególnie dla nowo przyjmowanych). - Zapaść wynagrodzeń z lat poprzednich oraz zamrożenie płac w roku 2009 doprowadzi do negatywnych i trudno odwracalnych zjawisk uniemożliwiających w konsekwencji kształtowanie należytej polityki zatrudnieniowej w spółce. Ostrzegam również, że nałoży się to na radykalizacja działań związków zawodowych determinowana obroną bytu materialnego pracowników MPK Sp. z o.o. Moim zdaniem w chwili obecnej nastąpił czas, aby podjąć działania stymulujące racjonalny przyrost płac w Spółce, czyniący wynagrodzenia w MPK Sp. z o.o. bardziej atrakcyjnymi. Umożliwi to pozyskanie nowych pracowników w miejsce odchodzących na emeryturę lub do innych firm za lepszym wynagrodzeniem. Wskazuję również na pojawiający się problem braku na rynku pracy kierowców autobusowych w związku z wejściem w życie nowych restrykcyjnych przepisów utrudniających zdobycie stosownych uprawnień. Według danych Ministerstwa Infrastruktury w ostatnim półroczu pojawiło się na polskim rynku tylko 55 (pięćdziesiąt pięć) osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia autobusów. Przestrogą powinny być również wcześniejsze złe doświadczenia będące wynikiem stagnacji zatrudnieniowej w spółce i powstrzymywaniem przyrostu stawek zaszeregowań pracowniczych. Niewłaściwe zarządzanie kadrami doprowadziło do znaczącego niedoboru prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej (ponad 100 osób). Ponadto w latach ubiegłych choć Spółka mogła uzupełnić stan zatrudnienia bez dodatkowych, nadzwyczajnych środków finansowych, to nie uczyniła tego lecz generowała dziesiątki tysięcy godzin nadliczbowych. Pragnę zwrócić uwagę, że w najbliższej przyszłości już nie będzie możliwości pozyskania takiej ilości pracowników, tym bardziej, że proponuje się nowo zatrudnianym zbyt niskie wynagrodzenie jak na panujące realia rynku pracy. c.d. pisma Solidarności do pracodawcy, Informujemy, że przerzucanie na barki pracowników sfinansowania kosztów naprawy zaniedbań i popełnianych błędów w obszarze HR oraz

9 ponoszenie przez nich wyrzeczeń dla osiągnięcia korzystnych dla pracodawcy rozwiązań polityki płacowej w kształcie dotychczas prezentowanych założeń spotka się z pracowniczym oporem, a w przypadku poddania go uzgodnieniom w niezmienionej formule nie uzyska akceptacji związku zawodowego Solidarność. Szkoda, że nie chcieliście Państwo na etapie projektowania nowych założeń uwzględnić próśb zakładowych organizacji związkowych o udział w tym przedsięwzięciu. Podjęcie dyskusji nad możliwością uwzględnienia naszych uwag i otworzenie się na nasze postulaty będzie sygnałem, że zaprezentowane nowe założenia polityki stanowiskowo - wynagrodzeniowej są weryfikowalne i będą wprowadzane w spółce w ramach dialogu i uzgodnień z partnerem społecznym. Jest to niezbędne dla wejścia na ścieżkę sformalizowanego i obwarowanego stosownymi przepisami ustalania nowych rozwiązań w tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych. Komentując rzecz krótko. Zamiary działań pracodawcy można opisać następująco: 1. obniżenie rangi, wagi stanowisk realizujących podstawowe zadania spółki tzn. kierowców, motorniczych, mechaników, elektromonterów, 2. zamrożenie na kilka lat wynagrodzeń dla ponad ośmiuset pracowników z wieloletnim stażem, w szczególności prowadzących pojazdy spółki, 3. zantagonizowanie grup pracowniczych, wzbudzenie braku ufności, zastraszenie wypowiedzeniem umów o pracę, 4. zdyskredytowanie zakładowych organizacji związkowych dla uzyskania swobody w kreowaniu przedsięwzięć maksymalnie wyzyskujących pracownika najemnego, 5. dyktatorskie wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla pracodawcy celem uzyskania oszczędności kosztem degradacji wynagrodzeń większości pracowników, 6. wyeliminowanie składników płacowych takich jak: - dodatek stażowy - dodatek do godzin świątecznych - gratyfikacja za wieloletnią pracę inne pozakodeksowe uprawnienia płacowe, wszystko to stworzy możliwość uzyskania oszczędności na pracownikach szczególnie z większym stażem pracy i pozwoli pracodawcy sfinansować koszt naprawy błędnie prowadzonej polityki płacowej w stosunku do nowo przyjmowanych pracowników, którym to na obecną chwilę nie zapewnia się konkurencyjnej wysokości wynagrodzeń. Takie postrzeganie przez nas zamiarów Zarządu spółki wynika z wcześniejszych doświadczeń i sposobu podchodzenia do rozwiązywania nabrzmiałych problemów pracowniczych. Znamiennym tego przykładem było sprowokowanie zaostrzenia rokowań płacowych podczas sporu zbiorowego w 2012 roku dla znalezienia alibi uzasadniającego wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i przerzucenie odpowiedzialności na związki zawodowe za ich (zdaniem pracodawcy) roszczeniową postawę. Brak krytycyzmu wobec swoich działań, nie uznawanie racji drugiej strony, wiara w nieomylność funkcjonariuszy odpowiedzialnych w spółce za HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) jest dla pracodawcy problemem, który winien przemyśleć zanim wybierze drogę prowokacji i wywołania konfliktów. Mamy nadzieję, że władze spółki nie obrażą się na nasze widzenie spraw, a wyrażony krytycyzm odbiorą jako zaczyn do zastanowienia się czy bezkompromisowość i przejawy dyktatury przystoją i mają być normą, która rozgrzesza zwierzchność w imię realizowania swoich celów. Informujemy ponadto, że wystąpiliśmy do związku zawodowego PKM w RP działającego w naszej spółce z inicjatywą przedstawienia wspólnego związkowego stanowiska do przedłożonych przez pracodawcę projektów zmian w taryfikatorze stanowiskowym i płacowym. Wspólnie uznaliśmy, że ze względu na dużą ogólność, dowolność interpretacji, brak jednoznaczności skierowanego do nas opracowania nie było możliwe formalne odniesienie się do zaprezentowanego materiału a tym samym zajęcie stanowiska. W piśmie do pracodawcy wnieśliśmy o doprecyzowanie i w wyposażenie we wszystkie niezbędne elementy dotyczące zakresu zmian, metod i sposobu przeliczeń oraz skutków finansowych dla pracownika zakładanych zmian zasad wynagradzania. Jest to wg nas konieczne, aby zakładowe organizacje związkowe mogły się odnieść do projektu pracodawcy.

10 Jak było do przewidzenia, zgłoszone przez nas wątpliwości, wnioski o uzupełnienie i wyrażenie nieprzychylnej opinii do przedsięwzięć kreowanych przez zarządzających spółką spotkało się z zarzutem złośliwego przeciwdziałania, oraz insynuacji o przeciąganiu przez związki zawodowe momentu wprowadzania jedynych słusznych, jedynie najlepszych systemów płacowych dla...pracodawcy. Po miesiącu czasu w piśmie z dnia 7 i 10 marca 2014 r. pracodawca pouczał nas o niegodnym zachowaniu partnera społecznego, który powinien podjąć z pracodawcą rzetelną a przede wszystkim merytoryczną dyskusję co do nowych zasad wynagradzania. W innym miejscu pisma dodał - Nie jest możliwe prowadzenie jakiegokolwiek dialogu, gdy jedna ze stron w zasadzie narzuca swoje rozwiązania, bez uwzględniania stanowiska drugiej strony. - i tu jest naszym zdaniem sedno sprawy, jak mówi przysłowie: Źdźbło w oku adwersarza widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz. Narzuca się myśl, że usilnie poszukuje się uzasadnienia do pójścia drogą na skróty tym bardziej, że coraz więcej jest tych dobrze poinformowanych zapowiadających wypowiedzenia warunków płacowych całej załodze MPK. Na obecną chwilę nie mamy wiedzy, że pracodawca zamierza podjąć takie próby. Jedynie co można na ten moment rzec, to gdyby zaistniała taka sytuacja i pracownik był indagowany przez przełożonych o podpisanie zgody na zmianę warunków płacowych należy z całą starannością rozpoznać jak zmiany takie wpłyną na wysokość uzyskiwanego teraz i przyszłego wynagrodzenia. Gdyby powyższe stało się faktem związek nasz będzie koordynował działania i podejmie wszelkie nawet najbardziej radykalne przedsięwzięcia pozwalające przeciwstawić się pomniejszeniu zarobków pracowniczych.

11 Chcemy gwarancji pracy Od jesieni ubiegłego roku związek Solidarność prowadził wielostronne rozmowy mające zabezpieczyć pracowników naszej spółki przed utratą pracy w wyniku zmian organizacyjnych po stronie pracodawcy. Dla uniknięcia zwolnień w wyniku likwidacji zajezdni tramwajowej na Biskupinie oraz perturbacji, które mogą wystąpić w roku 2015 przy opuszczaniu zajezdni autobusowej z ul. Grabiszyńskiej zakładowa organizacja związkowa Solidarność doprowadziła do spotkania z Prezydentem Dutkiewiczem celem wypracowania ustaleń mających obronić załogę MPK przed ewentualnymi zwolnieniami. W spotkaniu uczestniczyli ze strony naszego związku przewodniczący Andrzej Chrzanowski, Ewaryst Różewski, Tomasz Surowiec i przewodniczący ZR Dolny Śląsk Kazimierz Kimso oraz Wiceprezydent Wojciech Adamski, Prezes MPK Władysław Smyk. Po dyskusji ustalono potrzebę zawarcia porozumienia pomiędzy Solidarnością, właścicielem, pracodawcą, które wyeliminowałoby niepokój pracowników o utratę miejsc pracy i obawy o ewentualne pogorszenie wynagrodzeń w wyniku wypowiedzenia Zakł. Ukł. Zbior. Pracy. Związek nasz już w listopadzie ubiegłego roku zaproponował treść Porozumienia, która nie uzyskała akceptacji drugiej strony. Po konsultacjach i kolejnym pisemnym wystąpieniu do Prezydenta Rafała Dutkiewicza nastąpiło zbliżenie stanowisk, jednakże brak zgody pracodawcy na jednoznaczny zapis, co do gwarancji zatrudnienia znowu oddalił możliwość zawarcia wspólnych postanowień. Nastąpił pat. Pomimo formalnego zawieszenia rozmów prowadzone były jednak działania, które mogłyby spowodować otwarcie się przeciwnej strony na postulaty naszego związku. Kolejną wersję Porozumienia przesłaliśmy Prezydentowi Wrocławia z jednoczesnym zawnioskowaniem o spowodowanie, aby osoby uczestniczące z jego wskazania w rokowaniach wykazały większą zdolność kompromisu. Przeciwnikami zawarcia porozumienia z Solidarnością byli wg naszej oceny Panowie Smyk i Adamski. Prawie cztery miesiące trwały negocjacje. Nie udało się w ostateczności zawrzeć ustaleń pozwalających uzyskać gwarancję stabilizacji zatrudnienia, pomimo że związek zawodowy Solidarność wykazywał daleko idącą wolę zawarcia kompromisu. Treść Porozumienia w wersji sygnowanej przez Solidarność leży na stołach decydentów spółki. W dniu 22 marca na Walnym Sprawozdawczo Wyborczym Zebraniu Delegatów naszej organizacji związkowej podjęto decyzję o konieczności walki o zabezpieczenie pracowników przed zwolnieniami z pracy. Przyjęto postanowienia o podjęciu działań i różnych form nacisku na władze MPK. / więcej.. Stanowisko nr 1 WZD /

12 Jesteśmy dla Was Czy wiesz, że to związek zawodowy Solidarność jest już trzeci rok sygnatariuszem umowy ubezpieczeniowej z PZU na podstawie której ubezpieczony jesteś lub możesz być od odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone pracodawcy, zwaną OC. Solidarność jest również stroną dla PZU Życie, co daje załodze spółki uprawnienie do korzystania z grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Obsługę techniczną ubezpieczonych tak w pierwszym jak i drugim przypadku zapewnia pracodawca na podstawie zawartych stosownych porozumień ze związkami zawodowymi. Gdy kilka lat temu Zarząd spółki odstąpił ze względu proceduralnych od kontynuowania ubezpieczenia OC pracowników, oraz ubezpieczeń na życie Komisja Zakładowa Solidarności uznała, że choć są to ubezpieczenia indywidualne i nieobowiązkowe nie pozostawi swoich członków, ale również pozostałych pracowników bez ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku OC podjęliśmy tą decyzję gdyż wiemy jak trudna, odpowiedzialna i związana z ciągłym ryzykiem jest praca motorniczego i kierowcy. Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku uszkodzenia autobusu czy tramwaju z własnej winy, pracownik zmuszony będzie pokryć ze swojej pensji szkodę wyrządzoną pracodawcy. Czasem kwota ta sięga nawet kilkunastu tysięcy złotych, co przy obecnie wysokich kosztach utrzymania mogłoby pozostawić pracownika i jego rodzinę bez środków do życia. Dodajmy, że tylko w kilku firmach przewozowych na terenie kraju funkcjonują takie ubezpieczenia, a tylko w jednej, w naszej, związek jest stroną umowy. Rzeczą niebagatelną i ważną jest to, że nie czerpiemy z tego tytułu korzyści, a kwota składki opłaconej przez ponad 1500 pracowników, z których około 1300 prowadzi pojazdy spółki jest najniższa ze znanych nam innych porównywalnych składek ubezpieczeniowych. Jak na wstępie zaznaczyliśmy jesteśmy również stroną umowy z PZU Życie dotyczącej grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Po rozmowach z ubezpieczycielem ustaliliśmy możliwość wprowadzenia nowych warunków do umów ubezpieczeń pracowniczych. Nowy produkt będzie dostępny z dniem 1 maja.

13 Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, dla ich małżonków (partnerów życiowych) lub pełnoletnich dzieci. Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw wciąż zmieniającym się oczekiwaniom naszych Klientów, dążąc do zapewnienia jak najlepszego komfortu korzystania z usług ubezpieczeniowych, z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy program grupowego ubezpieczenia na życie. Zalety korzystania z nowego programu PZU Życie SA dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz ich rodzin będących członkami Klubu PZU POMOC w Życiu ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób w wieku lat, możliwość objęcia ubezpieczeniem na prawach pracownika, małżonka oraz pełnoletniego dziecka, możliwość objęcia ubezpieczeniem partnera życiowego, wzbogacenie oferty o NOWY WARIANT NR 3, wzbogacenie oferty o nowy produkt: Doraźna Ochrona Medyczna. Ubezpieczenie daje większe poczucie bezpieczeństwa dzięki możliwości uzyskania w każdej chwili pomocy medycznej. Świadczenia są realizowane na podstawie telefonicznego wniosku złożonego przez ubezpieczonego lub współubezpieczonego, w centrum medycznym, w ciągu 48 godzin od zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Wniosek powinien zostać zgłoszony pod czynnym całą dobę numerem telefonu, wskazanym przez PZU Życie SA w deklaracji przystąpienia: Świadczenia dodatkowe w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu, obejmują: telefoniczną poradę lekarską, organizację pierwszej pomocy i planowanie leczenia, wizytę domową lekarza, wizytę domową pielęgniarki, transport medyczny ubezpieczonego do szpitala. Świadczenie dodatkowe w przypadku hospitalizacji, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania, obejmują: zorganizowanie opieki na dziećmi do lat 15, oraz osobami niesamodzielnymi znajdującymi się pod opieką osoby ubezpieczonej, zorganizowanie dla ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego domu, zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu pomocy po wypisaniu ze szpitala. PZU Życie SA spełnia świadczenia, o których mowa powyżej wyłącznie wtedy, gdy w domu nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 15 lub osobami niesamodzielnymi. rozszerzenie ubezpieczenia na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego ubezpieczenie obejmuje 17 różnych stanów chorobowych (dodatkowo: odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, wścieklizna, zgorzel gazowa, anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu) klub PZU POMOC w Życiu dla każdego pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz członków ich rodzin. możliwość zgłaszania świadczeń przez Internet (na stronie pzu.pl, należy kliknąć przycisk zgłoś szkodę lub roszczenie ). Przystępujących do ubezpieczenia od dnia 1 maja 2014 roku pracowników, małżonków oraz pełnoletnie dzieci nie obejmuje karencja do części podstawowej ubezpieczenia. Karencja dotyczy opcji: leczenie szpitalne 30 dni, wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego 90 dni, operacje chirurgiczne ubezpieczonego 180 dni. W stosunku do partnerów życiowych zawsze będą miały zastosowanie pełne okresy karencji (do części podstawowej i dodatkowej ubezpieczenia). Nowy program jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które dotąd nie posiadały ubezpieczenia pracowniczego P Plus oraz dla osób, które będąc pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego opłacają składkę na ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane. Nowy program zapewnia wyższe świadczenia i obejmuje ochroną szerszy zakres zdarzeń losowych. Zaktualizowana propozycja grupowego ubezpieczenia P Plus w PZU Życie SA stanowi kontynuację obecnych warunków w rozszerzonej wersji i z wyższymi świadczeniami. Dotychczasowe polisy zostaną zamknięte z dniem roku.

14 ZAKRES UBEZPIECZENIA Składka miesięczna uiszczana przez ubezpieczonego w wariancie nr 1 nie ulega zmianie. W wariancie nr 2 jest wyższa o 18 groszy na miesiąc. Wytłuszczonym drukiem zaznaczone są większe od dotychczas obowiązujących kwoty świadczeń. Ponad to oferta ubezpieczeniowa została wzbogacona o nowy wariant nr 3.

15 Klub PZU POMOC w Życiu Oferta Klubu PZU Pomoc w Życiu skierowana jest do pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i członków ich rodzin. Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkostwo w Klubie jest wolne od opłat. Każdy z Pracowników przystępujący do Klubu, otrzymuje możliwość uzyskania 10% zniżki na następujące indywidualne ubezpieczenia majątkowe: 1) ubezpieczenia komunikacyjne PZU SA: a) ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy, b) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy, c) ubezpieczenie minicasco; 2) ubezpieczenia majątkowe PZU SA: a) ubezpieczenie PZU Dom Plus, b) ubezpieczenie PZU Dom Letniskowy, c) indywidualnie zawierane jednostkowe i rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, d) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, e) obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, f) ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych, g) indywidualnie zawierane ubezpieczenie Wojażer PZU Pomoc w Podróży. Uprawnienia wynikające z otrzymania Karty przysługują osobiście Klientowi i dotyczą ubezpieczeń zawieranych w PZU S.A., których przedmiotem jest nie służące działalności gospodarczej mienie stanowiące własność Klienta Klubowicz otrzymuje również: 1. możliwość skorzystania z usług Twojego Asystenta PZU Pomoc, 2. oferty specjalne, 3. program rabatowy - zniżki na usługi i towary oferowane przez partnerów PZU Pomoc SA, Szczegóły na stronie www: Regulamin Klubu PZU Pomoc w Życiu znajduje się w Dziale Płac. Osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia oraz do Klubu PZU POMOC w Życiu zapraszamy do Działu Płac Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu przy ul. Prusa (pokój nr 117).

16 Sprawy socjalne Podczas spotkania z pracodawcą ustalono, że zakres świadczeń z funduszu socjalnego pozostaje na niezmienionym poziomie. Wysokość i dostępność uzyskiwanej dopłaty do świadczeń w minimalnym stopniu ulegnie zmianie. W obecnej chwili trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca prawidłowości zarządzania funduszem. Jeżeli ewentualne nakazy i uwagi nie będą miały znaczącego wpływu na rozdział środków finansowych nie powinno być znaczących zmian w dotychczasowej projekcji wydatków z funduszu świadczeń socjalnych. Niebawem ukażą się stosowne informacje i komunikaty na tablicach ogłoszeń prezentujące tabele odpłatności i dopłat do różnego rodzaju form świadczeń i refundacji. Na obecna chwilę prezentujemy odpłatności za wypoczynek dzieci Dzieci mogą korzystać w roku tylko z jednego rodzaju wypoczynku np. kolonii, lub obozu. Koszt pobytu dziecka na obozie lub kolonii, może być dofinansowany na podstawie faktury, rachunku przedłożonego przez pracownika oraz potwierdzenie przelewu lub dowodu wpłaty. Wyjazd typu Zielone szkoły traktowany jest jak kolonia lub obóz. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać dwukrotnie w ciągu roku z dopłaty do wypoczynku. Pracownicy, którzy będą korzystać z dopłaty do wypoczynku dla dzieci proszeni są o składanie wniosków wg załączonego Załącznika nr 2 w pokoju 11 ( bud. dyrekcji), lub w swoich komórkach organizacyjnych. Dochód na osobę w rodzinie (brutto pln) Odpłatność pracownika od pełnego kosztu (do 1650 pln) Dopłata z funduszu przykład dla ceny 1200 pln do % 840 do % 720 powyżej % 600 Refundacja za wypoczynek dzieci na podstawie rachunków będzie dokonywana maksymalnie do kwoty 1650 zł. W przypadku zakupu droższych obozów lub kolonii, różnicę ponad kwotę 1650 zł w pełnej wysokości pokrywa pracownik Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o wartości powyżej 380,-zł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jednocześnie przypomina się, że osoby, które wykorzystały przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, mogą utracić prawo do korzystania z funduszu prze kolejne dwa lata. Wysokości dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, tabele odpłatności za pobyt w Ośrodku Wypoczynku Świątecznego w Sułowie, zasady zgłaszania zapotrzebowania na domki, rezerwowania miejsc i uiszczania odpłatności zostaną ogłoszone w późniejszym komunikacie. Zasady odpłatności za obozy, kolonie dla dzieci obowiązują od dnia r. do r.

17 Hyde Park Jedzie, z pod pachy? Siedzimy na przystankowej ławce. On młody piętnaście lat w firmie, ja stary po pięćdziesiątce i kilka lat w MPK. Tamten zadowolony, wałek kładzie na wszystko, mówi że przyzwyczajony do syfu. Klepiemy bzdety. Nagle poderwał się, rzucił ogryzek w trawnik, poszedł, kopnął w koło, pojechał. Dzisiaj hulam dziewięć dwadzieścia pięć, gdy uda się przerwać jazdę, to na końcówce znowu tak samo. Złapać oddech, ewentualne szamano, no i lanie, pęcherz słabo trzyma, jestem stary. Ledwo kończę tyrę, na zajezdni łykam paracetamol, do auta i do domu. Zero czterdzieści zegarek powiedział jak siadłem na łóżku obok podpory rodziny, i tak wcześniej dzisiaj jestem. Żona śpi, a ja jeszcze nie wiem czy przytulimy się do siebie? Jak to uczynić, gdy mam przed oczami... Maszeruję chodnikiem, koszula, sweter, emblemat firmy, mijam się z idącym z przeciwka facetem, o ja...prezes. Już dzień dobry w gardle było, gdy twarz odwróconą zobaczyłem. Nie rozróżnił ubranego w uniform swojego pracownika od otaczającej szarzyzny? Pachniałem, było rano, z gęby mi nie śmierdziało może my kierowcy jednak jedziemy i budzimy ich obrzydzenie. Nie jestem młody, jak kumpel z przystanku i wała jak on już chyba ze swobodą na kimś nie położę, niemniej jednak za bardzo szanuję tych, co krwi honorowej mi w żyły wlali abym udawał, że mnie to nie obeszło. I jeszcze ten żołądek, zbiera się na wymioty. Idę spać. A to był tylko jeden mój dzień, a ile jeszcze takich dni przed emeryturą będzie. PS. Wczoraj dowiedziałem się, że biuletyn związkowy Świt otwiera stronę Hyde Park. Miałem dwie godziny. Stąd te parę zdań może nie ostatnich. Szanuj Wolność Wielokrotnie już krzyczałem na temat prędkości, jakie obowiązują motorniczych podczas przejazdu przez zwrotnice, skrzyżowania torowisk, itp. Czy je przestrzegamy? Najlepiej zapytać tych, którzy już doczekali się kłopotów. W instrukcji zakładowej dla motorniczych istnieje 39 punkt 6 - Zabrania się przejeżdżania przez zwrotnicę najazdową w chwili wymijania się tramwajów, gdy odgałęzienie toru prowadzi w lewo, a z naprzeciwka nadjeżdża tramwaj. W tym przypadku należy tramwaj zatrzymać przed zwrotnicą, a jazdę można kontynuować po wyminięciu się tramwajów-. Ostatnio widziałem akt oskarżenia przeciwko motorniczemu, w którym powoływano się w/w postanowienie. Nie stosowanie się do tego przepisu prowadzi wg mnie w prostej linii do kryminału. Szanuj swoją wolność. Zegarmistrz W wyniku tego, że producent czasu nie ma pomysłu jak zbudować rozkład jazdy umożliwiający bezpieczną jazdę zgłosiłem sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. W wystąpieniu zwróciłem uwagę na powoływanie się odpowiedzialnego za konstruowanie rozkładów zegarmistrza na błędy programu komputerowego. Dzieje się tak wg mojej oceny, ponieważ producenta czasu nie powiadamia się o ograniczeniach prędkości wynikających z nagle powstałych utrudnień ruchowych. Dlatego też rozkład jazdy jest niedopasowany do istniejącej rzeczywistej sytuacji, co zmusza motorniczego do łamania przepisów, aby mógł go zrealizować. I w tym momencie bezpieczeństwo jest na drugim miejscu, co grozi nieobliczalnymi konsekwencjami, które możemy ponieść.

18 Jedziemy. Do Jugowic? Królowa wczoraj wizję miała, o tajnym wyjeździe zadecydowała. Pojadą wybrani i szlachta cała, myślami swymi wzmacniać pryncypała. Może i w końcu dobrze się dzieje, przynajmniej rozum szlachty nie marnieje. Chołubione dotychczas Adasie i Bolki i tak powodowały u szefa kolki. Wezwany cichcem do Jugowic na zloty, obawiam się jednak twórczej głupoty. Bo jak traktować królowej bommoty, - w Solidarności same durnoty Cholera. Chciałbym mylić się srogo styrana robotą, zarobiona załogo. Szkolenie niestety będzie tyczyło, aby robolem taniej się ryło. Szmalu potrzebują vipowskie ośrodki, lecz zmiękczanie mózgu uświęci środki. Część szlachty, jest jednak po słowie, knuć zapewne taniej byłoby... w Sułowie. Runą Wiersz napisany ku pokrzepieniu serc prze Zbigniewa Turka (Adam Śreżoga). Utwór ten budził wiarę w przetrwanie i ostateczne uwolnienie od stalinizmu, zwycięstwo Polski. Jest to utwór kryptograficzny. Właściwą jego treść odczytuje się prze łączenie pierwszej linijki zwrotki pierwszej z pierwszą linijką zwrotki trzeciej (tu równoległej). Z kolei z drugą linijką zwrotki pierwszej koresponduje druga linia zwrotki trzeciej. Tak więc po słowach Runą i w łunach spłoną pożarnych następują słowa: Na ziemskim globie flagi czerwone. itd Runą i w łunach spłoną pożarnych Krzyże kościołów, krzyże ofiarne... I w bezpowrotnym zgubi się szlaku Z ziemi lechickiej Orzeł Polaków... O jasne słońce, wodzu Stalinie, Niech sława Twoja nigdy nie zginie... Niech nas jak orły powiedzie z gniazda Pięcioramienna sowietów gwiazda Na ziemskim globie flagi czerwone Będą we wichrach grały jak dzwony... Czerwona Armia i wódz jej Stalin Odwiecznych wrogów na wiek obali Zaćmij się rychło w wieczne godziny... Polsko, i Twoje córy i syny Wiara i każdy krzyż na mogile U stóp nam w prochu legnie i pyle.

19 Bywały trudne momenty, jak wówczas gdy trzeba było zredukować załogę i wstrzymać podwyżki. To jej zawdzięczamy, ze udało się przeprowadzić MPK przez ten okres w miarę bezboleśnie. Plan redukcji został tak ustalony, że w większości ludzie odeszli po prostu na emerytury. To było około 100 osób na 2,5 tysiąca pracujących, a wiec niemało, a mimo to raczej nikt nie mógł mieć poczucia krzywdy. Zgodziliśmy się na brak podwyżek w zamian za kwartalne nagrody, które nie nadwerężały budżetu. Ludzie dostali zatem więcej pieniędzy, choć w innej formie i w taki sposób, by nie zagroziło to funkcjonowaniu firmy. Teraz może łatwo o tym mówić, ale wówczas nasze ustalenia rodziły się w bólach, pod groźbą sporów zbiorowych. W końcu udało się uzyskać kompromis, związki poparły plan ratowania firmy, a zarząd wywiązał się z obiecanych nagród. Związkom łatwiej było przekonać pracowników do ograniczeń, bo wszyscy wiedzieli, że na zewnątrz Natalka walczyła jak lwica o firmę, egzekwowała wszelkie należne pieniądze. Dla ówczesnych władz gminy musiała być twardym orzechem do zgryzienia, potrafiła uderzyć pięścią w stół, gdy chodziło o dobro MPK. Takiego dyrektora się po prostu szanuje. Była trudnym przeciwnikiem, ale przeciwnikiem uczciwym. Miedzy nią, a związkami panowały wyjątkowo zdrowe relacje. Wiemy, ze nie chciała odchodzić z MPK. Wśród pracowników pozostawiła po sobie szacunek i sympatię, a ona sama darzyła firmę nieustannym sentymentem. Kiedy postanowiła startować na posła, poprosiła naszą Solidarność o poparcie. Udzieliliśmy jej go bez wahania, do dziś przechowujemy ulotki, w których jesteśmy wymienieni z imienia i nazwiska. Jest także pewne, że wiele głosów zawdzięczała pracownikom MPK, którzy mieli okazję poznać ją z jak najlepszej strony. I nigdy o nas nie zapomniała, gdy została posłem. Wpadała na zebrania związkowe, na nasze imprezy - chyba lubiła nas odwiedzać, a firma i jej problemy nigdy nie przestały jej interesować. Autobusy MPK towarzyszyły jej także w ostatniej drodze. Bardzo tu wszyscy przeżyliśmy tragedię 10 kwietnia. Pracownicy firmy podeszli do tego bardzo emocjonalnie właśnie ze względu na Natalkę. Naszą, empekowską Natalkę.

20 Nasza Natalka Nieraz doprowadzaliśmy panią Olę do łez. To nie były łatwe rozmowy, jak to między związkowcami a człowiekiem z zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe. Wiedzieliśmy już, z kim mamy do czynienia, bo przedtem Aleksandra Natalli-Świat przewodniczyła naszej radzie nadzorczej. Na nasze wzajemne relacje niewątpliwie wpłynął fakt, ze byliśmy z tego samego pnia politycznego. Wiedzieliśmy o jej działalności w podziemiu, ona miała świadomość, ze korzenie wydarzeń sierpniowych sięgają wrocławskiej zajezdni nr 7, a my nie jesteśmy miękkimi chłopcami, których można urobić po swojemu. Politycznie byliśmy wiec sobie bliscy i szanowaliśmy się nawzajem, co nie oznacza, ze musieliśmy się zawsze ze sobą zgadzać. Kiedy pojawiła się w MPK, już na pierwszy rzut oka było widać, ze to ostry wojownik, który wniesie do firmy świeża krew, a fakt, ze nie nosi spodni, nie ma tu nic do rzeczy. Początkowo nie znała zakładu i trzeba uczciwie przyznać, ze chciała się go nauczyć. Interesowała ją wszystko, starała się zrozumieć specyfikę naszej pracy. Często nas nagabywała: co sądzimy o tym, jak to jest z tamtym. Wykorzystywała do tego każdą okazję, choćby wspólny przejazd samochodem. Zbierała wszelkie informacje, sondowała, czy jej pomysły nie zburzą porządku publicznego wśród pracowników. Ceniła sobie bezpośredni kontakt. Żeby porozmawiać z ludźmi, jeździła do zajezdni, spotykała się z setką chłopów i nigdy to nie było dla niej problemem. Miała ksywkę Natalka * - nikt tu o niej inaczej nie mówił. Czy o tym wiedziała? Raczej nie, choć przecież ksywka była sympatyczna, bo ludzie ją polubili, jak mało którego dyrektora wcześniej i później. Nie było tez osoby w zakładzie, która by jej nie znała.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku.

REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku. REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku. przez zakładowe organizacje związkowe w oparciu o Ustawę z dn. 24.06.83

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM.1 1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski" i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ ZWIĄZKU 2008 r. ROZDZIAŁ I OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW Każdy członek Związku posiada czynne i bierne prawo wyborcze. 1 2 1.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Turystyki Kajakowej Ptasi Uskok zwane dalej w skrócie klubem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. PREZYDIUM 545. posiedzenie 11 marca 2008 r. DO WIADOMOŚCI

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. PREZYDIUM 545. posiedzenie 11 marca 2008 r. DO WIADOMOŚCI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Punkt 7 a) PREZYDIUM 545. posiedzenie 11 marca 2008 r. Dot.: Punkt 7 a) porządku obrad System ubezpieczenia członków DO WIADOMOŚCI Na swoim posiedzeniu w październiku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Rozdział I. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Zarząd Zarząd

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 28.09.2015 r.. INFORMACJA PORÓWNAWCZA dot. zestawienia treści obecnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Druk nr 579 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego Stowarzyszenie "Ruch Społeczny - RAZEM DLA BARTOSZYC"

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego Stowarzyszenie Ruch Społeczny - RAZEM DLA BARTOSZYC Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego Stowarzyszenie "Ruch Społeczny - RAZEM DLA BARTOSZYC" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Stowarzyszenie nosi nazwę Ruch Społeczny- RAZEM DLA BARTOSZYC 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Walne IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA

PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA 1. W dniu 28 lipca 2015 roku o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie PKP CARGO S.A. rozpoczęło się spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE

STATUT STOWARZYSZENIA KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE STATUT STOWARZYSZENIA KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie jest powołane dla organizowania

Bardziej szczegółowo

str. 1 Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej

str. 1 Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej W związku z publikacją Gazety Polskiej Unijne pieniądze w platformerskiej sieci z dnia 20 listopada 2013 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO

S T A T U T FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO S T A T U T FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO Wrocław 1988r &1 1. W uznaniu potrzeby jedności Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego i innych branż górnictwa oraz wzajemnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES. współpracuj. wspieraj. polecaj. pozyskuj KARTA PREMIOWA

PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES. współpracuj. wspieraj. polecaj. pozyskuj KARTA PREMIOWA PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES polecaj współpracuj pozyskuj wspieraj KARTA PREMIOWA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Sięgnij po kartę premiową i korzystaj z niej bez ograniczeń! Nadzieja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 kwietnia 30 czerwca 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, drugi kwartał 2013 roku potwierdził

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW we Wrocławiu S T A T U T. Wrocław 1997 r. ( nowelizacja 1999 r. )

STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW we Wrocławiu S T A T U T. Wrocław 1997 r. ( nowelizacja 1999 r. ) STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW we Wrocławiu S T A T U T Wrocław 1997 r. ( nowelizacja 1999 r. ) STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW z siedzibą we Wrocławiu Rozdział I Nazwa, teren działalności, siedziba,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju obowiązujący od dnia 10 stycznia 2011 roku ze zmianami z dnia 08 czerwca 2015 roku

STATUT Stowarzyszenia Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju obowiązujący od dnia 10 stycznia 2011 roku ze zmianami z dnia 08 czerwca 2015 roku STATUT Stowarzyszenia Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju obowiązujący od dnia 10 stycznia 2011 roku ze zmianami z dnia 08 czerwca 2015 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę

Bardziej szczegółowo

AG.210/17/13. UMOWA wzór

AG.210/17/13. UMOWA wzór AG.210/17/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA wzór zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

Odp. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozszerzenie.

Odp. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozszerzenie. Gdynia, dnia 24.12.2013 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Chomiczówka Rozdział Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Telewizja Kablowa "Chomiczówka". 2. Stowarzyszenie Telewizja Kablowa "Chomiczówka" zwane

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

Wolontariat. O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien? Wolontariat O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien? Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wspólne dobro Gądków Wielki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. 1 1. Zarząd Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest organem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Prime Minerals Spółka Akcyjna, zwany dalej także Zarządem, jest organem statutowym Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów Stara 4 00-231 Warszawa, ul. Stara 4 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów Stara 4 00-231 Warszawa, ul. Stara 4 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów Stara 4 00-231 Warszawa, ul. Stara 4 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów Stara 4 w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy... zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia. MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r. Ad. 4 porządku obrad NWZ Uchwała nr 1/2014 PKP CARGO S.A. z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwała Nr 1 z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku, w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Odwołując się do określonej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o siebie i swoich pracowników. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Zadbaj o siebie i swoich pracowników. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Rodzina Zadbaj o siebie i swoich pracowników Allianz ubezpieczenia od A do Z. Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Rodzina Allianz Rodzina nowoczesny program ochrony

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania &1 Klub nosi nazwę LUDOWY KLUB SPORTOWY ZIELEŃCZANKA ZIELONKI. &2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Radzyny Malownicze miejsce warte poznania!

Stowarzyszenie Zielone Radzyny Malownicze miejsce warte poznania! Radzyny, dnia 07 czerwca 2013 STATUT STOWARZYSZENIA ZIELONE RADZYNY 1 Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Zielone Radzyny, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo Kraków zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Poniższe zestawienie stanowi katalog uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Podzielono je - przy założeniu stosownych kryteriów - na: stanowcze,

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Batory. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Batory. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Batory Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy Praskie Centrum Sztuk Walki, zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu i Statut

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Inicjatywa Wolna Białoruś I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Organizacja nosi nazwę "Inicjatywa Wolna Białoruś", dalej zwana

STATUT STOWARZYSZENIA Inicjatywa Wolna Białoruś I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Organizacja nosi nazwę Inicjatywa Wolna Białoruś, dalej zwana STATUT STOWARZYSZENIA Inicjatywa Wolna Białoruś I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Organizacja nosi nazwę "Inicjatywa Wolna Białoruś", dalej zwana "Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS, w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA: Giżycki Klub Sportowy Spartakus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. STOWARZYSZENIA: Giżycki Klub Sportowy Spartakus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA: Giżycki Klub Sportowy Spartakus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Giżycki Klub Sportowy Spartakus zwany dalej Klubem 1 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa im. ST. Polakowskiego w Strzyżowicach mieszcząca się przy ul. 1 Maja 17 42-575 Strzyżowice

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa im. ST. Polakowskiego w Strzyżowicach mieszcząca się przy ul. 1 Maja 17 42-575 Strzyżowice STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYŻOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ.

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy Zagrożenia. Jak skutecznie zarządzać HR i jak unikać sporów sądowych z zakresu prawa pracy i przegranej w tych sporach.

Prawo Pracy Zagrożenia. Jak skutecznie zarządzać HR i jak unikać sporów sądowych z zakresu prawa pracy i przegranej w tych sporach. Prawo Pracy Zagrożenia Jak skutecznie zarządzać HR i jak unikać sporów sądowych z zakresu prawa pracy i przegranej w tych sporach. Wspólny Cel? Plan Prezentacji Umowy kształtujące stosunek pracy Jakich

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej 1. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zwana dalej "Izbą", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarządu został uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie 12 ust. 5 Statutu Spółki w dniu 15 października 2014 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo