Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. Dnia 22 marca roku bieżącego na zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów reprezentujących prawie tysiąc członków związku zrzeszonych w naszej organizacji. Od początku w Zebraniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność Kazimierz Kimso. Dokonano oceny pracy ustępujących władz związkowych i określono główne zadania i priorytety na przyszłość. Dyskutowano i krzyczano, apelowano i uchwalano. Było gorąco i wiało grozą. Nie jest naszym zamiarem oceniać i recenzować. Tajemnicą sali niech zostaną słowa w gniewie powiedziane, jak również radykalne wnioski zgłaszane. Nie było jak zawsze. Było jak trzeba. Walne Zebranie Delegatów uczciło minutą ciszy członków związku, którzy odeszli od nas w ostatniej kadencji. Pamiętano także o Osobie, która już nigdy gościem nie będzie, choć krzesło zgodnie z danym cztery lata temu słowem przy stole prezydialnym stało. I wybory ruszyły. Poprzedziło je sprawozdanie Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów na zajezdniach. Poinformowano, że przewodniczącymi Komisji Wydziałowych Solidarności w wyniku wyborów zostali: zajezdnia I zajezdnia II zajezdnia IV zajezdnia VII zajezdnia IX Marek Marcinkowski Marek Kapciuch Robert Zawadzki Marcin Łaba Dariusz Niedzielski TS + TR Dyrekcja Protram ZSiZ Michał Graczyk Małgorzata Szafran Krzysztof Wypiór Dariusz Kikut na zajezdniach wybrano 65 delegatów na Walne Zebranie Delegatów stosując klucz wyborczy jeden delegat na każdą piętnastkę członków związku z 970 zrzeszonych w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Pierwszym punktem wyborów do władz związkowych był wybór Przewodniczącego naszej organizacji związkowej. W pierwszej turze na Przewodniczącego wybrano Andrzeja Chrzanowskiego, obdarzając Go zaufaniem a przede wszystkim lokując w nim nadzieję, że Jego siła spokoju i wola zawierania kompromisu będzie zaczynem zmuszającym pracodawcę do szukania dróg porozumienia z Solidarnością MPK. Walne Zebranie Delegatów uchwaliło, że Komisja Zakładowa MOZ NSZZ S będzie reprezentowana przez 24 osoby w skład, której wejdą: przewodniczący komisji wydziałowych, pozostali wybrani delegaci w liczbie 14 osób oraz

3 Przewodniczący naszego związku. Potrzebowano aż trzech tur głosowań, aby wybrać 14 pozostałych członków KZ. Ostatecznie wybrani zostali: Mieczysław Krzysztof Konrad Kazimierz Bogdan Roman Adam Długaszewski Działa Fąfara Graczyk Ilski Jabłoński Kłos Rafał Grzegorz Renata Ewaryst Grzegorz Marcin Jarosław Kulesza Makul Popławska Różewski Stankiewicz Stańczyk Witkowski Wybrano Komisję Rewizyjną: Beata Dworakowska - przewodnicząca Aneta Matuszak Grażyna Wasilewska oraz po pięciu delegatów na WZD Regionu Dolny Śląsk, oraz na zjazd Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej NSZZ Solidarnosć. Oprócz wyborów rzeczą bardzo ważną było, co w wyniku debaty ustalono i jakie stanowiska przyjęto. Decyzje w wyniku głosowań podjęte oddają ducha i wolę Solidarności przez Delegatów Walnego Zebrania wyrażoną: Stanowisko nr 1 w/s podjęcia działań w obronie pracowników MPK przed zwolnieniami z pracy. W wyniku podejmowanych w ostatnim okresie przez Zarząd MPK decyzji w obszarze majątkowym spółki likwidowana jest zajezdnia tramwajowa przy ulicy Wróblewskiego, oraz zamknięta ma być zajezdnia autobusowa z ulicy Grabiszyńskiej. Ponad to trwający od ponad dwóch lat proces tzw. działań restrukturyzacyjnych ukierunkowany na poszukiwanie oszczędności uderzył już wcześniej w środowisko pracownicze, które z tego tytułu poniosło największy ubytek kadrowy. Nieuchronną konsekwencją wynikającą z likwidacji obiektów spółki jest kolejna groźba dalszych zwolnień z pracy. Dla zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy oraz wyeliminowania niepokoju i obaw o utratę zatrudnienia Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu uważa za konieczne wywarcie presji na Zarząd Spółki celem wypracowania ustaleń eliminujących możliwość zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Pierwszym etapem sygnalizującym determinację naszej zakładowej organizacji związkowej w dążeniu do przeciwdziałania wypowiadaniu umów o pracę, powinno być oflagowanie wszystkich obiektów spółki symbolami Solidarności. Ponad to ciała statutowe naszego związku także powinny rozważyć zorganizowanie manifestacji pracowników przedsiębiorstwa w obronie miejsc pracy przed siedzibą właściciela MPK Prezydenta Miasta Wrocławia. Ostatecznym etapem, który winien być realnie zakładany w przypadku braku deklaracji organów zarządczych spółki na wycofanie się z zamiaru zwolnień - to organizacyjne przygotowanie członków związku do strajku ostrzegawczego. Walne Zebranie Delegatów, jak i każdy Delegat z osobna podejmie wszelkie konieczne działania wspomagające Komisję Zakładową Solidarność w przedsięwzięciach broniących pracowników MPK przed zwolnieniami z pracy. WZD apeluje do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza o dotrzymanie deklaracji złożonej przewodniczącym Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność w dniu 21 listopada 2014 roku o konieczności wypracowania ustaleń eliminujących obawy pracowników o możliwość rozwiązywania umów o pracę z przyczyn zmian organizacyjnych związanych z likwidacją obiektów zajezdniowych spółki MPK.

4 Stanowisko nr 2 w/s zaniepokojenia degradacją materialnego bytu pracowników MPK. Walne Zebranie Delegatów stanowczo potępia działania Zarządu MPK, który kolejny rok pozbawia pracowników możliwości podniesienia wynagrodzenia. Nie godzimy się na degradację płac oraz obniżenie bytu materialnego pracowników i ich rodzin. Uważamy za konieczne ponowienie przez Komisję Zakładową MOZ NSZZ Solidarność żądania o podniesienie w roku 2014 wynagrodzeń pracowników spółki MPK. WZD dostrzega obciążanie przede wszystkim środowiska robotniczego kosztami czynionych przez pracodawcę działań oszczędnościowych. Wyrażamy protest przeciwko zwiększonym nakładom finansowym na utrzymywanie rozrośniętego ponad miarę składu osobowego zarządzającego naszym przedsiębiorstwem. Protestujemy przeciwko przyznawanym rocznym nagrodom członkom Zarządu spółki, gdy jednocześnie spółka generuje z roku na rok ujemny wynik finansowy. WZD neguje brak krytycyzmu Właściciela MPK przy wyrażaniu zgody na podział pomiędzy Zarząd spółki dóbr finansowych, które zwiększają niedostatek środków pieniężnych miejskiego przewoźnika przy jednoczesnej obojętności dla pogłębiającego się ubóstwa najemnych pracowników Jego przedsiębiorstwa. Stanowisko nr 3 w/s wotum nieufności wobec Prezesa MPK Sp. z o.o. Delegaci Walnego Zebrania dla przeciwdziałania oraz zanegowania skali antypracowniczych przedsięwzięć podejmowanych i inicjowanych przez Prezesa Zarządu MPK i dyrektora d/s personalnych w obszarze pracowniczym upoważnia Komisję Zakładową MOZ NSZZ Solidarność do podjęcia rozmów z władzami Związku Zawodowego PKM w RP w sprawie wspólnego przeprowadzenia w MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu referendum dotyczącego wotum nieufności dla Władysława Smyka Prezesa MPK Sp. z o.o. Wyrazy braku zaufania wynikają z bezceremonialnego ignorowania żywotnego interesu pracowników poprzez nieukrywany zamiar Prezesa spółki dotyczący zmniejszania zatrudnienia, zwalniania z pracy oraz zamrożenia na wiele lat wynagrodzeń znacznej części załogi spółki. Dopełnienie braku zaufania wynika również z przyczyny negowania przez pracodawcę aktów wewnątrzzakładowych regulujących dotychczasowe stosunki z pracownikami, do których między innymi należą: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, postanowienia Wewnętrznej Polityki Antymobingowej, Instrukcje zakładowe, oraz inne Porozumienia ze związkami zawodowymi Walne Zebranie Delegatów odpowiadając na wezwania i oczekiwania załogi MPK o przeprowadzenie referendum umożliwiającego pracownikom wyrażenie oceny oraz stosunku do Prezesa Zarządu MPK przedstawia stanowisko jak na wstępie. Stanowisko nr 4 w/s oceny działań Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność do projektowanych i zakładanych przez pracodawcę zmian zasad wynagradzania w MPK Sp. z o.o. Walne Zebranie Delegatów po zapoznaniu się z głównymi założeniami zmian systemu wynagrodzeń przygotowanych przez pracodawcę wyraża zdziwienie, ze Zarząd spółki oczekuje, iż statutowe władze związkowe uprawnione do podejmowania decyzji w tych sprawach mogłyby wyrazić zgodę na wprowadzenie

5 APEL czegoś co w tak ogólnym i nieprecyzyjnym stopniu określa zakres zmian, które Zarząd spółki chce wprowadzić. WZD stwierdza, ze choćbyśmy wykazali najdalej idącą wolę normatywnego wprowadzenia tego czegoś, to do czasu kiedy Zarząd spółki nie przedstawi szczegółowych założeń zmian zasad wynagradzania a następnie dokładnych wyliczeń skutków finansowych wynikających z wprowadzenia nowych systemów płacowych w porównawczym zestawieniu z dotychczasowymi dochodami pracowników wynikającymi z obowiązujących wewnętrznych zakładowych przepisów wynagrodzeniowych, nie jest możliwe wyrażenie stanowiska przez Komisję Zakładową. Stanowisko nr 5 w/s wyłonienia kandydata do wyborów samorządowych. Walne Zebranie Delegatów obliguje Komisję Zakładową MOZ NSZZ Solidarność do wyłonienia, wybrania przedstawiciela naszej organizacji związkowej jako kandydata w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej miasta Wrocławia. Walnego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu do nas - pracowników Jesteśmy w przededniu wykazania jedności jakże potrzebnej dla obrony swojej robotniczej podmiotowości. Narastający autorytaryzm gospodarczy dający pierwszeństwo w osiąganiu zysku kosztem jednostki jest zaszczepiany na grunt naszego przedsiębiorstwa przez niedawno zakontraktowaną tzw. kadrę chapanażerską. Ulegają niestety temu zjawisku, mającemu znamiona doktrynacji, jednostki słabe, karierowiczowskie, które dla mirażu, iż będą czerpać z koryta władzy na równi z tej władzy przyznaną synekurą, wyrzekają się przynależnej jeszcze tak niedawno empekowskiej myśli - traktuj podwładnego jak siebie samego. Wyzbądźmy się koniunkturalizmu, nie ulegajmy chwilowemu zadowoleniu, szanujmy siebie nawzajem, twórzmy jednorodną zbiorowość, inną od tej Judasza ręką sianej. To my motorniczowie i kierowcy daliśmy impuls zmianom, które miały wznieść na piedestał cnoty - solidaryzm społeczny. My Delegaci WZD MOZ NSZZ Solidarność przy MPK, którzy zobowiązani jesteśmy kultywować myśl zrodzoną w kolebce wrocławskiej solidarności, apelujemy do każdego z osobna pracownika. Nie daj się upokorzyć, nie daj się zastraszyć. A gdy przyjdzie czas na walkę o robotniczą godność, to Ty. I Ty. I następny po Tobie stańcie razem jak Oni onegdaj u bramy swojego zakładu. Wrocław, r. Ponad to podjęto szereg uchwał dotyczących spraw wewnątrzzwiązkowych oraz uchwały o przekazaniu ZR Dolny Śląsk i Prezydentowi m. Wrocławia stanowisk przyjętych przez Walne Zebranie Delegatów. Należy poinformować, że stanowiska wypracowane na Zebraniu, a później poddane głosowaniu nie miały głosu przeciwnego. W/g oceny przygotowującego tą informację nie było od roku 1990 tak zdecydowanych ocen, negatywnie opiniujących postępowanie kadr nami zarządzających. Zebranie Delegatów określając swoją wolę, treścią stanowisk wyrażoną, zdaje sobie sprawę, że rządzący nami dużo uczynią, aby solidarność do porządku przywołać. Podczas dyskusji wskazywano, że żądania kierowane przez członków związku do nich jako przedstawicieli dotyczyły przede wszystkim, cyt. odwołać Prezesa i jego popleczników. Delegaci dyskutowali i mówili głosem ich wyborców. Normalnie, prosto, może dosadnie i z patosem, ale prawdziwie.

6 Należy dodać, że w Zebraniu przez dwie godziny uczestniczyli: Prezydent Wojciech Adamski, Prezes Władysław Smyk i członkowie zarządu spółki Pani Grażyna Kulbaka, Pan Zdzisław Ferenz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Roman. Gościliśmy byłego Prezesa, a obecnie radnego Rady Miejskiej Czesława Palczaka, którego kiedyś nazwaliśmy dobrym człowiekiem pozostał taki sam, niezmienny. Zebranie Delegatów po ośmiu godzinach intensywnej pracy zakończyło obrady o godz , po której odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Zakładowej. Wybrano członków Prezydium Komisji: Ewarysta Różewskiego Bogdana Ilskiego (bez oddelegowania) Komisja Zakładowa ustalała plan pracy i zadań dla poszczególnych członków Komisji. Przyjęto, że posiedzenia Komisji będą odbywały się w comiesięcznych cyklach na kolejnych obiektach spółki z jednoczesną możliwością spotykania się w tym dniu przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej z członkami związku danego obiektu. Ponad to Komisja Zakładowa przyjęła stanowisko i przegłosowała decyzję o wytypowaniu Ewarysta Różewskiego z ramienia MOZ NSZZ Solidarność jako kandydata na przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. Stanowisko Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2014 r. w/s wyboru przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej MPK. Komisja Zakładowa uwzględniając i biorąc pod uwagę potrzebę współdziałania organizacji związkowych z przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki szczególnie w obszarze zabezpieczenia interesów załogi MPK uważa, że w dobie napięć pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną ważnym jest dokonanie wyborów do organów nadzorczych spółki przedstawiciela, który da rękojmię właściwej współpracy w sprawach pracowniczych. Jedną z niewielu osób, która nie zawiodła w trudnych chwilach i daje gwarancję należytego reprezentowania, uczciwego działania oraz nie ulegnie presji i naciskom zarządzających spółką jest członek naszego związku Ewaryst Różewski. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność apeluje do pracowników i członków związków zawodowych o właściwą i przemyślaną decyzję wyborczą. WAŻNE, dot. stanowiska nr 3 Walnego Zebrania Delegatów z dn r. w/s referendum. W dniu 26 marca spotkali się przedstawiciele Komisji Zakładowej MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ i ZZ PKM w RP przy MPK w celu wypracowania ustaleń, które odpowiedziały by na żądania i wnioski członków związku zrzeszonych w Zakładowych Organizacjach Związkowych domagających się umożliwienia pracownikom wyrażenia ich opinii i stosunku do Prezesa Zarządu spółki poprzez referendalne zapytanie o taką ocenę. Podjęto decyzję o spełnieniu woli pracowników i przeprowadzeniu referendum. Informacje w tej sprawie będą rozpowszechniane poprzez związkowe tablice ogłoszeń. W stosownych komunikatach będzie podawana treść zapytania oraz terminy przeprowadzanego referendum.

7 Pozory rozmowy Po półtorarocznych turbulencjach związanych z realizacją projektu TURBO wylądowały w naszych rękach założenia nowego taryfikatora stanowisk pracy w MPK oraz taryfikator wynagrodzenia zasadniczego, które wg Zarządu Spółki mają być podstawą do wdrożenia nowych zasad wynagradzania pracowników spółki. Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem skierowaliśmy do Prezesa MPK swoje spostrzeżenia i ogólną ocenę zaproponowanych rozwiązań oraz uwarunkowań, które wg nas winny być poważnie rozważone aby przygotowany przez pracodawcę fundament pod nowe rozwiązania polityki w obszarze pracowniczo wynagrodzeniowej nie doprowadził do wielomiesięcznego chaosu, społecznego niepokoju a w konsekwencji do zaburzenia rytmu w normalnym funkcjonowaniu naszej spółki. Dla porządku i nie uchybiania rzetelności przekazu zamieszczamy wystąpienie pracodawcy do zakładowych organizacji związkowych w tej sprawie. - W związku z zakończeniem prac projektowych dotyczących nowych zasad wynagradzania w MPK, Zarząd Spółki zgłasza wolę podjęcia rozmów umożliwiających ich zaprezentowanie i uzgodnienie. Zasady te określone były w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu zawartym w 1997 roku. Z uwagi na niekorzystny dla pracodawcy kształt obecnych rozwiązań Układ został wypowiedziany przez pracodawcę w maju Równolegle spółka przystąpiła do prac dedykowanych przygotowaniu nowych zasad wynagradzania i motywowania pracowników, w oparciu o wnikliwą analizę słabych stron obecnych rozwiązań w MPK i najlepsze praktyki innych organizacji. Przygotowanie nowych zasad wynagradzania zrealizowane zostało na przełomie 2012 i 2013 w kilku etapach: I etap Opis stanowisk. II etap Określenie nowego taryfikatora stanowisk pracy w MPK. W wyniku wartościowania 204 stanowisk pracy międzynarodową metodą Global Grading System firmy Towers Watson, ustalono nowy taryfikator stanowisk, grupujący m.in. dla potrzeb zarządzania płacą podobne sobie rangą stanowiska w poszczególne kategorie. III etap Wypracowanie alternatywnych projektów nowej polityki płacy zasadniczej w oparciu o analizy płacowe. Zweryfikowano obecne praktyki płacowe MPK dla poszczególnych grup stanowisk oraz przeanalizowano dostępne dane nt. wynagrodzeń w innych spółkach zatrudniających pracowników w regionie wrocławskim. Stwierdzono, że dzisiejsza praktyka płacowa w Spółce charakteryzuje się bardzo niskim zróżnicowaniem płac dla bardzo różnych stanowisk, jest niedopasowana do warunków rynkowych, a istniejący system dodatków utrudnia, zamiast motywować pracowników. Dlatego pracodawca pragnie wprowadzenia jasnych, przejrzystych i znanych pracownikom zasad określania wynagrodzenia, składającego się z dwóch podstawowych elementów (poza dodatkami wynikającymi z kodeksu pracy): wynagrodzenia zasadniczego oraz premii. Zabierając głos w dyskusji związek Solidarność przedłożył swoje uwagi do proponowanych przez pracodawcę nowych rozwiązań stanowiskowo-płacowych, formułując poniższe zastrzeżenia. - Po zapoznaniu się z propozycjami taryfikatora stanowiskowego przygotowanego dla naszej spółki i po uwzględnieniu opinii osób na stanowiskach funkcyjnych (kierowniczych), mających naszym zdaniem należyte rozpoznanie co do wagi poszczególnych stanowisk pracy w naszej firmie, wyrażamy krytyczne stanowisko do przedłożonego opracowania a wręcz stawiamy zarzut o zagmatwaniu, braku przejrzystości, klarowności i spójności w nowej projekcji wewnętrznej hierarchii stanowisk MPK. Nasuwa się spostrzeżenie, że powołany do tego celu zespół wartościujący oraz wyłoniony podmiot zewnętrzny przy doborze metod i kryteriów wartościowania nie uwzględnił znaczenia roli dla misji i strategii spółki stanowisk pracy realizujących jej podstawową domenę.

8 Uważamy za konieczny powtórny przegląd opisu dla tej właśnie części stanowisk oraz zmianę składu zespołu wartościującego dla osiągnięcia lepiej zrównoważonego i wyspecyfikowanego, a w szczególności opartego na fachowym doświadczeniu doborze kryteriów wartościowania. Pozwoli to wg nas bardziej obiektywnie ustalić wagę stanowisk ważnych dla organizacji. W naszej ocenie dopiero wtedy zaistnieje racjonalne uzasadnienie dla ewentualnego stworzenia nowych i inaczej od dotychczas zestopniowanych poziomów płacy zasadniczej. Przechodząc do tego tematu i Państwa projektu taryfikatora wynagrodzeń kwestionujemy przede wszystkim zadekretowanie, iż określenie wysokości przedziałów płacy zasadniczej dla poszczególnych grup stanowisk w naszej spółce jest zdeterminowane sytuacją na rynku wynagrodzeń ukształtowanych na bazie innych, bliżej niedookreślonych, wątpliwie porównywalnych podmiotów gospodarczych regionu dolnośląskiego. Ponad to, jeżeli można by przyjąć sugerowane założenie, że należy jaśniej i przejrzyściej określić zasady wynagrodzeń poprzez eliminowanie części składników płacy, to nie można doprowadzić do pomniejszenia pracownikom osiąganego do chwili obecnej wynagrodzenia. Nie do przyjęcia jest szczególnie sytuacja, aby taryfikator wynagrodzeń w praktyce zamrażał na wiele lat poziom płac dużej części podstawowego trzonu załogi spółki. Szczególnie w sytuacji, gdy w minionym okresie przyrost płac był kilkakrotnie niższy od wzrostu kosztów utrzymania, które wystąpiły w aglomeracji wrocławskiej. Nadmieniamy, że przestrzegaliśmy o negatywnych konsekwencjach nieodpowiedniego zarządzania kadrami i wynagrodzeniami już w 2009 roku np. pismo z dnia 12 czerwca 2009 r skierowane do Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, Prezydenta Wrocławia oraz Zarządu MPK i kolejne pismo z dnia 27 października 2010 roku - (fragment pisma przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej Ewarysta Różewskiego sprzed czterech lat, który już wtedy sygnalizował potrzebę podniesienia płac szczególnie dla nowo przyjmowanych). - Zapaść wynagrodzeń z lat poprzednich oraz zamrożenie płac w roku 2009 doprowadzi do negatywnych i trudno odwracalnych zjawisk uniemożliwiających w konsekwencji kształtowanie należytej polityki zatrudnieniowej w spółce. Ostrzegam również, że nałoży się to na radykalizacja działań związków zawodowych determinowana obroną bytu materialnego pracowników MPK Sp. z o.o. Moim zdaniem w chwili obecnej nastąpił czas, aby podjąć działania stymulujące racjonalny przyrost płac w Spółce, czyniący wynagrodzenia w MPK Sp. z o.o. bardziej atrakcyjnymi. Umożliwi to pozyskanie nowych pracowników w miejsce odchodzących na emeryturę lub do innych firm za lepszym wynagrodzeniem. Wskazuję również na pojawiający się problem braku na rynku pracy kierowców autobusowych w związku z wejściem w życie nowych restrykcyjnych przepisów utrudniających zdobycie stosownych uprawnień. Według danych Ministerstwa Infrastruktury w ostatnim półroczu pojawiło się na polskim rynku tylko 55 (pięćdziesiąt pięć) osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia autobusów. Przestrogą powinny być również wcześniejsze złe doświadczenia będące wynikiem stagnacji zatrudnieniowej w spółce i powstrzymywaniem przyrostu stawek zaszeregowań pracowniczych. Niewłaściwe zarządzanie kadrami doprowadziło do znaczącego niedoboru prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej (ponad 100 osób). Ponadto w latach ubiegłych choć Spółka mogła uzupełnić stan zatrudnienia bez dodatkowych, nadzwyczajnych środków finansowych, to nie uczyniła tego lecz generowała dziesiątki tysięcy godzin nadliczbowych. Pragnę zwrócić uwagę, że w najbliższej przyszłości już nie będzie możliwości pozyskania takiej ilości pracowników, tym bardziej, że proponuje się nowo zatrudnianym zbyt niskie wynagrodzenie jak na panujące realia rynku pracy. c.d. pisma Solidarności do pracodawcy, Informujemy, że przerzucanie na barki pracowników sfinansowania kosztów naprawy zaniedbań i popełnianych błędów w obszarze HR oraz

9 ponoszenie przez nich wyrzeczeń dla osiągnięcia korzystnych dla pracodawcy rozwiązań polityki płacowej w kształcie dotychczas prezentowanych założeń spotka się z pracowniczym oporem, a w przypadku poddania go uzgodnieniom w niezmienionej formule nie uzyska akceptacji związku zawodowego Solidarność. Szkoda, że nie chcieliście Państwo na etapie projektowania nowych założeń uwzględnić próśb zakładowych organizacji związkowych o udział w tym przedsięwzięciu. Podjęcie dyskusji nad możliwością uwzględnienia naszych uwag i otworzenie się na nasze postulaty będzie sygnałem, że zaprezentowane nowe założenia polityki stanowiskowo - wynagrodzeniowej są weryfikowalne i będą wprowadzane w spółce w ramach dialogu i uzgodnień z partnerem społecznym. Jest to niezbędne dla wejścia na ścieżkę sformalizowanego i obwarowanego stosownymi przepisami ustalania nowych rozwiązań w tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych. Komentując rzecz krótko. Zamiary działań pracodawcy można opisać następująco: 1. obniżenie rangi, wagi stanowisk realizujących podstawowe zadania spółki tzn. kierowców, motorniczych, mechaników, elektromonterów, 2. zamrożenie na kilka lat wynagrodzeń dla ponad ośmiuset pracowników z wieloletnim stażem, w szczególności prowadzących pojazdy spółki, 3. zantagonizowanie grup pracowniczych, wzbudzenie braku ufności, zastraszenie wypowiedzeniem umów o pracę, 4. zdyskredytowanie zakładowych organizacji związkowych dla uzyskania swobody w kreowaniu przedsięwzięć maksymalnie wyzyskujących pracownika najemnego, 5. dyktatorskie wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla pracodawcy celem uzyskania oszczędności kosztem degradacji wynagrodzeń większości pracowników, 6. wyeliminowanie składników płacowych takich jak: - dodatek stażowy - dodatek do godzin świątecznych - gratyfikacja za wieloletnią pracę inne pozakodeksowe uprawnienia płacowe, wszystko to stworzy możliwość uzyskania oszczędności na pracownikach szczególnie z większym stażem pracy i pozwoli pracodawcy sfinansować koszt naprawy błędnie prowadzonej polityki płacowej w stosunku do nowo przyjmowanych pracowników, którym to na obecną chwilę nie zapewnia się konkurencyjnej wysokości wynagrodzeń. Takie postrzeganie przez nas zamiarów Zarządu spółki wynika z wcześniejszych doświadczeń i sposobu podchodzenia do rozwiązywania nabrzmiałych problemów pracowniczych. Znamiennym tego przykładem było sprowokowanie zaostrzenia rokowań płacowych podczas sporu zbiorowego w 2012 roku dla znalezienia alibi uzasadniającego wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i przerzucenie odpowiedzialności na związki zawodowe za ich (zdaniem pracodawcy) roszczeniową postawę. Brak krytycyzmu wobec swoich działań, nie uznawanie racji drugiej strony, wiara w nieomylność funkcjonariuszy odpowiedzialnych w spółce za HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) jest dla pracodawcy problemem, który winien przemyśleć zanim wybierze drogę prowokacji i wywołania konfliktów. Mamy nadzieję, że władze spółki nie obrażą się na nasze widzenie spraw, a wyrażony krytycyzm odbiorą jako zaczyn do zastanowienia się czy bezkompromisowość i przejawy dyktatury przystoją i mają być normą, która rozgrzesza zwierzchność w imię realizowania swoich celów. Informujemy ponadto, że wystąpiliśmy do związku zawodowego PKM w RP działającego w naszej spółce z inicjatywą przedstawienia wspólnego związkowego stanowiska do przedłożonych przez pracodawcę projektów zmian w taryfikatorze stanowiskowym i płacowym. Wspólnie uznaliśmy, że ze względu na dużą ogólność, dowolność interpretacji, brak jednoznaczności skierowanego do nas opracowania nie było możliwe formalne odniesienie się do zaprezentowanego materiału a tym samym zajęcie stanowiska. W piśmie do pracodawcy wnieśliśmy o doprecyzowanie i w wyposażenie we wszystkie niezbędne elementy dotyczące zakresu zmian, metod i sposobu przeliczeń oraz skutków finansowych dla pracownika zakładanych zmian zasad wynagradzania. Jest to wg nas konieczne, aby zakładowe organizacje związkowe mogły się odnieść do projektu pracodawcy.

10 Jak było do przewidzenia, zgłoszone przez nas wątpliwości, wnioski o uzupełnienie i wyrażenie nieprzychylnej opinii do przedsięwzięć kreowanych przez zarządzających spółką spotkało się z zarzutem złośliwego przeciwdziałania, oraz insynuacji o przeciąganiu przez związki zawodowe momentu wprowadzania jedynych słusznych, jedynie najlepszych systemów płacowych dla...pracodawcy. Po miesiącu czasu w piśmie z dnia 7 i 10 marca 2014 r. pracodawca pouczał nas o niegodnym zachowaniu partnera społecznego, który powinien podjąć z pracodawcą rzetelną a przede wszystkim merytoryczną dyskusję co do nowych zasad wynagradzania. W innym miejscu pisma dodał - Nie jest możliwe prowadzenie jakiegokolwiek dialogu, gdy jedna ze stron w zasadzie narzuca swoje rozwiązania, bez uwzględniania stanowiska drugiej strony. - i tu jest naszym zdaniem sedno sprawy, jak mówi przysłowie: Źdźbło w oku adwersarza widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz. Narzuca się myśl, że usilnie poszukuje się uzasadnienia do pójścia drogą na skróty tym bardziej, że coraz więcej jest tych dobrze poinformowanych zapowiadających wypowiedzenia warunków płacowych całej załodze MPK. Na obecną chwilę nie mamy wiedzy, że pracodawca zamierza podjąć takie próby. Jedynie co można na ten moment rzec, to gdyby zaistniała taka sytuacja i pracownik był indagowany przez przełożonych o podpisanie zgody na zmianę warunków płacowych należy z całą starannością rozpoznać jak zmiany takie wpłyną na wysokość uzyskiwanego teraz i przyszłego wynagrodzenia. Gdyby powyższe stało się faktem związek nasz będzie koordynował działania i podejmie wszelkie nawet najbardziej radykalne przedsięwzięcia pozwalające przeciwstawić się pomniejszeniu zarobków pracowniczych.

11 Chcemy gwarancji pracy Od jesieni ubiegłego roku związek Solidarność prowadził wielostronne rozmowy mające zabezpieczyć pracowników naszej spółki przed utratą pracy w wyniku zmian organizacyjnych po stronie pracodawcy. Dla uniknięcia zwolnień w wyniku likwidacji zajezdni tramwajowej na Biskupinie oraz perturbacji, które mogą wystąpić w roku 2015 przy opuszczaniu zajezdni autobusowej z ul. Grabiszyńskiej zakładowa organizacja związkowa Solidarność doprowadziła do spotkania z Prezydentem Dutkiewiczem celem wypracowania ustaleń mających obronić załogę MPK przed ewentualnymi zwolnieniami. W spotkaniu uczestniczyli ze strony naszego związku przewodniczący Andrzej Chrzanowski, Ewaryst Różewski, Tomasz Surowiec i przewodniczący ZR Dolny Śląsk Kazimierz Kimso oraz Wiceprezydent Wojciech Adamski, Prezes MPK Władysław Smyk. Po dyskusji ustalono potrzebę zawarcia porozumienia pomiędzy Solidarnością, właścicielem, pracodawcą, które wyeliminowałoby niepokój pracowników o utratę miejsc pracy i obawy o ewentualne pogorszenie wynagrodzeń w wyniku wypowiedzenia Zakł. Ukł. Zbior. Pracy. Związek nasz już w listopadzie ubiegłego roku zaproponował treść Porozumienia, która nie uzyskała akceptacji drugiej strony. Po konsultacjach i kolejnym pisemnym wystąpieniu do Prezydenta Rafała Dutkiewicza nastąpiło zbliżenie stanowisk, jednakże brak zgody pracodawcy na jednoznaczny zapis, co do gwarancji zatrudnienia znowu oddalił możliwość zawarcia wspólnych postanowień. Nastąpił pat. Pomimo formalnego zawieszenia rozmów prowadzone były jednak działania, które mogłyby spowodować otwarcie się przeciwnej strony na postulaty naszego związku. Kolejną wersję Porozumienia przesłaliśmy Prezydentowi Wrocławia z jednoczesnym zawnioskowaniem o spowodowanie, aby osoby uczestniczące z jego wskazania w rokowaniach wykazały większą zdolność kompromisu. Przeciwnikami zawarcia porozumienia z Solidarnością byli wg naszej oceny Panowie Smyk i Adamski. Prawie cztery miesiące trwały negocjacje. Nie udało się w ostateczności zawrzeć ustaleń pozwalających uzyskać gwarancję stabilizacji zatrudnienia, pomimo że związek zawodowy Solidarność wykazywał daleko idącą wolę zawarcia kompromisu. Treść Porozumienia w wersji sygnowanej przez Solidarność leży na stołach decydentów spółki. W dniu 22 marca na Walnym Sprawozdawczo Wyborczym Zebraniu Delegatów naszej organizacji związkowej podjęto decyzję o konieczności walki o zabezpieczenie pracowników przed zwolnieniami z pracy. Przyjęto postanowienia o podjęciu działań i różnych form nacisku na władze MPK. / więcej.. Stanowisko nr 1 WZD /

12 Jesteśmy dla Was Czy wiesz, że to związek zawodowy Solidarność jest już trzeci rok sygnatariuszem umowy ubezpieczeniowej z PZU na podstawie której ubezpieczony jesteś lub możesz być od odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone pracodawcy, zwaną OC. Solidarność jest również stroną dla PZU Życie, co daje załodze spółki uprawnienie do korzystania z grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Obsługę techniczną ubezpieczonych tak w pierwszym jak i drugim przypadku zapewnia pracodawca na podstawie zawartych stosownych porozumień ze związkami zawodowymi. Gdy kilka lat temu Zarząd spółki odstąpił ze względu proceduralnych od kontynuowania ubezpieczenia OC pracowników, oraz ubezpieczeń na życie Komisja Zakładowa Solidarności uznała, że choć są to ubezpieczenia indywidualne i nieobowiązkowe nie pozostawi swoich członków, ale również pozostałych pracowników bez ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku OC podjęliśmy tą decyzję gdyż wiemy jak trudna, odpowiedzialna i związana z ciągłym ryzykiem jest praca motorniczego i kierowcy. Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku uszkodzenia autobusu czy tramwaju z własnej winy, pracownik zmuszony będzie pokryć ze swojej pensji szkodę wyrządzoną pracodawcy. Czasem kwota ta sięga nawet kilkunastu tysięcy złotych, co przy obecnie wysokich kosztach utrzymania mogłoby pozostawić pracownika i jego rodzinę bez środków do życia. Dodajmy, że tylko w kilku firmach przewozowych na terenie kraju funkcjonują takie ubezpieczenia, a tylko w jednej, w naszej, związek jest stroną umowy. Rzeczą niebagatelną i ważną jest to, że nie czerpiemy z tego tytułu korzyści, a kwota składki opłaconej przez ponad 1500 pracowników, z których około 1300 prowadzi pojazdy spółki jest najniższa ze znanych nam innych porównywalnych składek ubezpieczeniowych. Jak na wstępie zaznaczyliśmy jesteśmy również stroną umowy z PZU Życie dotyczącej grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Po rozmowach z ubezpieczycielem ustaliliśmy możliwość wprowadzenia nowych warunków do umów ubezpieczeń pracowniczych. Nowy produkt będzie dostępny z dniem 1 maja.

13 Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, dla ich małżonków (partnerów życiowych) lub pełnoletnich dzieci. Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw wciąż zmieniającym się oczekiwaniom naszych Klientów, dążąc do zapewnienia jak najlepszego komfortu korzystania z usług ubezpieczeniowych, z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy program grupowego ubezpieczenia na życie. Zalety korzystania z nowego programu PZU Życie SA dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz ich rodzin będących członkami Klubu PZU POMOC w Życiu ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób w wieku lat, możliwość objęcia ubezpieczeniem na prawach pracownika, małżonka oraz pełnoletniego dziecka, możliwość objęcia ubezpieczeniem partnera życiowego, wzbogacenie oferty o NOWY WARIANT NR 3, wzbogacenie oferty o nowy produkt: Doraźna Ochrona Medyczna. Ubezpieczenie daje większe poczucie bezpieczeństwa dzięki możliwości uzyskania w każdej chwili pomocy medycznej. Świadczenia są realizowane na podstawie telefonicznego wniosku złożonego przez ubezpieczonego lub współubezpieczonego, w centrum medycznym, w ciągu 48 godzin od zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Wniosek powinien zostać zgłoszony pod czynnym całą dobę numerem telefonu, wskazanym przez PZU Życie SA w deklaracji przystąpienia: Świadczenia dodatkowe w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu, obejmują: telefoniczną poradę lekarską, organizację pierwszej pomocy i planowanie leczenia, wizytę domową lekarza, wizytę domową pielęgniarki, transport medyczny ubezpieczonego do szpitala. Świadczenie dodatkowe w przypadku hospitalizacji, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania, obejmują: zorganizowanie opieki na dziećmi do lat 15, oraz osobami niesamodzielnymi znajdującymi się pod opieką osoby ubezpieczonej, zorganizowanie dla ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego domu, zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu pomocy po wypisaniu ze szpitala. PZU Życie SA spełnia świadczenia, o których mowa powyżej wyłącznie wtedy, gdy w domu nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 15 lub osobami niesamodzielnymi. rozszerzenie ubezpieczenia na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego ubezpieczenie obejmuje 17 różnych stanów chorobowych (dodatkowo: odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, wścieklizna, zgorzel gazowa, anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu) klub PZU POMOC w Życiu dla każdego pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz członków ich rodzin. możliwość zgłaszania świadczeń przez Internet (na stronie pzu.pl, należy kliknąć przycisk zgłoś szkodę lub roszczenie ). Przystępujących do ubezpieczenia od dnia 1 maja 2014 roku pracowników, małżonków oraz pełnoletnie dzieci nie obejmuje karencja do części podstawowej ubezpieczenia. Karencja dotyczy opcji: leczenie szpitalne 30 dni, wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego 90 dni, operacje chirurgiczne ubezpieczonego 180 dni. W stosunku do partnerów życiowych zawsze będą miały zastosowanie pełne okresy karencji (do części podstawowej i dodatkowej ubezpieczenia). Nowy program jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które dotąd nie posiadały ubezpieczenia pracowniczego P Plus oraz dla osób, które będąc pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego opłacają składkę na ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane. Nowy program zapewnia wyższe świadczenia i obejmuje ochroną szerszy zakres zdarzeń losowych. Zaktualizowana propozycja grupowego ubezpieczenia P Plus w PZU Życie SA stanowi kontynuację obecnych warunków w rozszerzonej wersji i z wyższymi świadczeniami. Dotychczasowe polisy zostaną zamknięte z dniem roku.

14 ZAKRES UBEZPIECZENIA Składka miesięczna uiszczana przez ubezpieczonego w wariancie nr 1 nie ulega zmianie. W wariancie nr 2 jest wyższa o 18 groszy na miesiąc. Wytłuszczonym drukiem zaznaczone są większe od dotychczas obowiązujących kwoty świadczeń. Ponad to oferta ubezpieczeniowa została wzbogacona o nowy wariant nr 3.

15 Klub PZU POMOC w Życiu Oferta Klubu PZU Pomoc w Życiu skierowana jest do pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i członków ich rodzin. Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkostwo w Klubie jest wolne od opłat. Każdy z Pracowników przystępujący do Klubu, otrzymuje możliwość uzyskania 10% zniżki na następujące indywidualne ubezpieczenia majątkowe: 1) ubezpieczenia komunikacyjne PZU SA: a) ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy, b) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy, c) ubezpieczenie minicasco; 2) ubezpieczenia majątkowe PZU SA: a) ubezpieczenie PZU Dom Plus, b) ubezpieczenie PZU Dom Letniskowy, c) indywidualnie zawierane jednostkowe i rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, d) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, e) obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, f) ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych, g) indywidualnie zawierane ubezpieczenie Wojażer PZU Pomoc w Podróży. Uprawnienia wynikające z otrzymania Karty przysługują osobiście Klientowi i dotyczą ubezpieczeń zawieranych w PZU S.A., których przedmiotem jest nie służące działalności gospodarczej mienie stanowiące własność Klienta Klubowicz otrzymuje również: 1. możliwość skorzystania z usług Twojego Asystenta PZU Pomoc, 2. oferty specjalne, 3. program rabatowy - zniżki na usługi i towary oferowane przez partnerów PZU Pomoc SA, Szczegóły na stronie www: Regulamin Klubu PZU Pomoc w Życiu znajduje się w Dziale Płac. Osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia oraz do Klubu PZU POMOC w Życiu zapraszamy do Działu Płac Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu przy ul. Prusa (pokój nr 117).

16 Sprawy socjalne Podczas spotkania z pracodawcą ustalono, że zakres świadczeń z funduszu socjalnego pozostaje na niezmienionym poziomie. Wysokość i dostępność uzyskiwanej dopłaty do świadczeń w minimalnym stopniu ulegnie zmianie. W obecnej chwili trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca prawidłowości zarządzania funduszem. Jeżeli ewentualne nakazy i uwagi nie będą miały znaczącego wpływu na rozdział środków finansowych nie powinno być znaczących zmian w dotychczasowej projekcji wydatków z funduszu świadczeń socjalnych. Niebawem ukażą się stosowne informacje i komunikaty na tablicach ogłoszeń prezentujące tabele odpłatności i dopłat do różnego rodzaju form świadczeń i refundacji. Na obecna chwilę prezentujemy odpłatności za wypoczynek dzieci Dzieci mogą korzystać w roku tylko z jednego rodzaju wypoczynku np. kolonii, lub obozu. Koszt pobytu dziecka na obozie lub kolonii, może być dofinansowany na podstawie faktury, rachunku przedłożonego przez pracownika oraz potwierdzenie przelewu lub dowodu wpłaty. Wyjazd typu Zielone szkoły traktowany jest jak kolonia lub obóz. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać dwukrotnie w ciągu roku z dopłaty do wypoczynku. Pracownicy, którzy będą korzystać z dopłaty do wypoczynku dla dzieci proszeni są o składanie wniosków wg załączonego Załącznika nr 2 w pokoju 11 ( bud. dyrekcji), lub w swoich komórkach organizacyjnych. Dochód na osobę w rodzinie (brutto pln) Odpłatność pracownika od pełnego kosztu (do 1650 pln) Dopłata z funduszu przykład dla ceny 1200 pln do % 840 do % 720 powyżej % 600 Refundacja za wypoczynek dzieci na podstawie rachunków będzie dokonywana maksymalnie do kwoty 1650 zł. W przypadku zakupu droższych obozów lub kolonii, różnicę ponad kwotę 1650 zł w pełnej wysokości pokrywa pracownik Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o wartości powyżej 380,-zł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jednocześnie przypomina się, że osoby, które wykorzystały przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, mogą utracić prawo do korzystania z funduszu prze kolejne dwa lata. Wysokości dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, tabele odpłatności za pobyt w Ośrodku Wypoczynku Świątecznego w Sułowie, zasady zgłaszania zapotrzebowania na domki, rezerwowania miejsc i uiszczania odpłatności zostaną ogłoszone w późniejszym komunikacie. Zasady odpłatności za obozy, kolonie dla dzieci obowiązują od dnia r. do r.

17 Hyde Park Jedzie, z pod pachy? Siedzimy na przystankowej ławce. On młody piętnaście lat w firmie, ja stary po pięćdziesiątce i kilka lat w MPK. Tamten zadowolony, wałek kładzie na wszystko, mówi że przyzwyczajony do syfu. Klepiemy bzdety. Nagle poderwał się, rzucił ogryzek w trawnik, poszedł, kopnął w koło, pojechał. Dzisiaj hulam dziewięć dwadzieścia pięć, gdy uda się przerwać jazdę, to na końcówce znowu tak samo. Złapać oddech, ewentualne szamano, no i lanie, pęcherz słabo trzyma, jestem stary. Ledwo kończę tyrę, na zajezdni łykam paracetamol, do auta i do domu. Zero czterdzieści zegarek powiedział jak siadłem na łóżku obok podpory rodziny, i tak wcześniej dzisiaj jestem. Żona śpi, a ja jeszcze nie wiem czy przytulimy się do siebie? Jak to uczynić, gdy mam przed oczami... Maszeruję chodnikiem, koszula, sweter, emblemat firmy, mijam się z idącym z przeciwka facetem, o ja...prezes. Już dzień dobry w gardle było, gdy twarz odwróconą zobaczyłem. Nie rozróżnił ubranego w uniform swojego pracownika od otaczającej szarzyzny? Pachniałem, było rano, z gęby mi nie śmierdziało może my kierowcy jednak jedziemy i budzimy ich obrzydzenie. Nie jestem młody, jak kumpel z przystanku i wała jak on już chyba ze swobodą na kimś nie położę, niemniej jednak za bardzo szanuję tych, co krwi honorowej mi w żyły wlali abym udawał, że mnie to nie obeszło. I jeszcze ten żołądek, zbiera się na wymioty. Idę spać. A to był tylko jeden mój dzień, a ile jeszcze takich dni przed emeryturą będzie. PS. Wczoraj dowiedziałem się, że biuletyn związkowy Świt otwiera stronę Hyde Park. Miałem dwie godziny. Stąd te parę zdań może nie ostatnich. Szanuj Wolność Wielokrotnie już krzyczałem na temat prędkości, jakie obowiązują motorniczych podczas przejazdu przez zwrotnice, skrzyżowania torowisk, itp. Czy je przestrzegamy? Najlepiej zapytać tych, którzy już doczekali się kłopotów. W instrukcji zakładowej dla motorniczych istnieje 39 punkt 6 - Zabrania się przejeżdżania przez zwrotnicę najazdową w chwili wymijania się tramwajów, gdy odgałęzienie toru prowadzi w lewo, a z naprzeciwka nadjeżdża tramwaj. W tym przypadku należy tramwaj zatrzymać przed zwrotnicą, a jazdę można kontynuować po wyminięciu się tramwajów-. Ostatnio widziałem akt oskarżenia przeciwko motorniczemu, w którym powoływano się w/w postanowienie. Nie stosowanie się do tego przepisu prowadzi wg mnie w prostej linii do kryminału. Szanuj swoją wolność. Zegarmistrz W wyniku tego, że producent czasu nie ma pomysłu jak zbudować rozkład jazdy umożliwiający bezpieczną jazdę zgłosiłem sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. W wystąpieniu zwróciłem uwagę na powoływanie się odpowiedzialnego za konstruowanie rozkładów zegarmistrza na błędy programu komputerowego. Dzieje się tak wg mojej oceny, ponieważ producenta czasu nie powiadamia się o ograniczeniach prędkości wynikających z nagle powstałych utrudnień ruchowych. Dlatego też rozkład jazdy jest niedopasowany do istniejącej rzeczywistej sytuacji, co zmusza motorniczego do łamania przepisów, aby mógł go zrealizować. I w tym momencie bezpieczeństwo jest na drugim miejscu, co grozi nieobliczalnymi konsekwencjami, które możemy ponieść.

18 Jedziemy. Do Jugowic? Królowa wczoraj wizję miała, o tajnym wyjeździe zadecydowała. Pojadą wybrani i szlachta cała, myślami swymi wzmacniać pryncypała. Może i w końcu dobrze się dzieje, przynajmniej rozum szlachty nie marnieje. Chołubione dotychczas Adasie i Bolki i tak powodowały u szefa kolki. Wezwany cichcem do Jugowic na zloty, obawiam się jednak twórczej głupoty. Bo jak traktować królowej bommoty, - w Solidarności same durnoty Cholera. Chciałbym mylić się srogo styrana robotą, zarobiona załogo. Szkolenie niestety będzie tyczyło, aby robolem taniej się ryło. Szmalu potrzebują vipowskie ośrodki, lecz zmiękczanie mózgu uświęci środki. Część szlachty, jest jednak po słowie, knuć zapewne taniej byłoby... w Sułowie. Runą Wiersz napisany ku pokrzepieniu serc prze Zbigniewa Turka (Adam Śreżoga). Utwór ten budził wiarę w przetrwanie i ostateczne uwolnienie od stalinizmu, zwycięstwo Polski. Jest to utwór kryptograficzny. Właściwą jego treść odczytuje się prze łączenie pierwszej linijki zwrotki pierwszej z pierwszą linijką zwrotki trzeciej (tu równoległej). Z kolei z drugą linijką zwrotki pierwszej koresponduje druga linia zwrotki trzeciej. Tak więc po słowach Runą i w łunach spłoną pożarnych następują słowa: Na ziemskim globie flagi czerwone. itd Runą i w łunach spłoną pożarnych Krzyże kościołów, krzyże ofiarne... I w bezpowrotnym zgubi się szlaku Z ziemi lechickiej Orzeł Polaków... O jasne słońce, wodzu Stalinie, Niech sława Twoja nigdy nie zginie... Niech nas jak orły powiedzie z gniazda Pięcioramienna sowietów gwiazda Na ziemskim globie flagi czerwone Będą we wichrach grały jak dzwony... Czerwona Armia i wódz jej Stalin Odwiecznych wrogów na wiek obali Zaćmij się rychło w wieczne godziny... Polsko, i Twoje córy i syny Wiara i każdy krzyż na mogile U stóp nam w prochu legnie i pyle.

19 Bywały trudne momenty, jak wówczas gdy trzeba było zredukować załogę i wstrzymać podwyżki. To jej zawdzięczamy, ze udało się przeprowadzić MPK przez ten okres w miarę bezboleśnie. Plan redukcji został tak ustalony, że w większości ludzie odeszli po prostu na emerytury. To było około 100 osób na 2,5 tysiąca pracujących, a wiec niemało, a mimo to raczej nikt nie mógł mieć poczucia krzywdy. Zgodziliśmy się na brak podwyżek w zamian za kwartalne nagrody, które nie nadwerężały budżetu. Ludzie dostali zatem więcej pieniędzy, choć w innej formie i w taki sposób, by nie zagroziło to funkcjonowaniu firmy. Teraz może łatwo o tym mówić, ale wówczas nasze ustalenia rodziły się w bólach, pod groźbą sporów zbiorowych. W końcu udało się uzyskać kompromis, związki poparły plan ratowania firmy, a zarząd wywiązał się z obiecanych nagród. Związkom łatwiej było przekonać pracowników do ograniczeń, bo wszyscy wiedzieli, że na zewnątrz Natalka walczyła jak lwica o firmę, egzekwowała wszelkie należne pieniądze. Dla ówczesnych władz gminy musiała być twardym orzechem do zgryzienia, potrafiła uderzyć pięścią w stół, gdy chodziło o dobro MPK. Takiego dyrektora się po prostu szanuje. Była trudnym przeciwnikiem, ale przeciwnikiem uczciwym. Miedzy nią, a związkami panowały wyjątkowo zdrowe relacje. Wiemy, ze nie chciała odchodzić z MPK. Wśród pracowników pozostawiła po sobie szacunek i sympatię, a ona sama darzyła firmę nieustannym sentymentem. Kiedy postanowiła startować na posła, poprosiła naszą Solidarność o poparcie. Udzieliliśmy jej go bez wahania, do dziś przechowujemy ulotki, w których jesteśmy wymienieni z imienia i nazwiska. Jest także pewne, że wiele głosów zawdzięczała pracownikom MPK, którzy mieli okazję poznać ją z jak najlepszej strony. I nigdy o nas nie zapomniała, gdy została posłem. Wpadała na zebrania związkowe, na nasze imprezy - chyba lubiła nas odwiedzać, a firma i jej problemy nigdy nie przestały jej interesować. Autobusy MPK towarzyszyły jej także w ostatniej drodze. Bardzo tu wszyscy przeżyliśmy tragedię 10 kwietnia. Pracownicy firmy podeszli do tego bardzo emocjonalnie właśnie ze względu na Natalkę. Naszą, empekowską Natalkę.

20 Nasza Natalka Nieraz doprowadzaliśmy panią Olę do łez. To nie były łatwe rozmowy, jak to między związkowcami a człowiekiem z zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe. Wiedzieliśmy już, z kim mamy do czynienia, bo przedtem Aleksandra Natalli-Świat przewodniczyła naszej radzie nadzorczej. Na nasze wzajemne relacje niewątpliwie wpłynął fakt, ze byliśmy z tego samego pnia politycznego. Wiedzieliśmy o jej działalności w podziemiu, ona miała świadomość, ze korzenie wydarzeń sierpniowych sięgają wrocławskiej zajezdni nr 7, a my nie jesteśmy miękkimi chłopcami, których można urobić po swojemu. Politycznie byliśmy wiec sobie bliscy i szanowaliśmy się nawzajem, co nie oznacza, ze musieliśmy się zawsze ze sobą zgadzać. Kiedy pojawiła się w MPK, już na pierwszy rzut oka było widać, ze to ostry wojownik, który wniesie do firmy świeża krew, a fakt, ze nie nosi spodni, nie ma tu nic do rzeczy. Początkowo nie znała zakładu i trzeba uczciwie przyznać, ze chciała się go nauczyć. Interesowała ją wszystko, starała się zrozumieć specyfikę naszej pracy. Często nas nagabywała: co sądzimy o tym, jak to jest z tamtym. Wykorzystywała do tego każdą okazję, choćby wspólny przejazd samochodem. Zbierała wszelkie informacje, sondowała, czy jej pomysły nie zburzą porządku publicznego wśród pracowników. Ceniła sobie bezpośredni kontakt. Żeby porozmawiać z ludźmi, jeździła do zajezdni, spotykała się z setką chłopów i nigdy to nie było dla niej problemem. Miała ksywkę Natalka * - nikt tu o niej inaczej nie mówił. Czy o tym wiedziała? Raczej nie, choć przecież ksywka była sympatyczna, bo ludzie ją polubili, jak mało którego dyrektora wcześniej i później. Nie było tez osoby w zakładzie, która by jej nie znała.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie POROZUMIENIE zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie Porozumienie określa szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2017 Umowy Społecznej 2016-2017, zawartej przez zakładowe organizacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Związek Zawodowy Aktorów Polskich, zwany dalej Związkiem. Związek rozwijać

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

REGULAMIN WYBORÓW SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY REGULAMIN WYBORÓW SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole uchwalony dnia 19 lipca 2013 roku. przez zakładowe organizacje związkowe, na podstawie art.6

Bardziej szczegółowo

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej, PROTOKÓŁ Z OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku odbytego w dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku 1. Otwarcie obrad Obrady otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM.1 1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,

Bardziej szczegółowo

Związku Zawodowego Górników w Polsce. Rozdział I

Związku Zawodowego Górników w Polsce. Rozdział I 1 ORDYNACJA WYBORCZA Związku Zawodowego Górników w Polsce I. Zasady ogólne Rozdział I 1. Ordynacja wyborcza opracowana jest na podstawie Statutu Związku Zawodowego Górników w Polsce zwanego dalej Związkiem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak UCHWAŁA Nr 20/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH Kielce 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Istota programu Program Dobrowolnych Odejść zwany dalej PDO ma na celu stworzenie pracownikom

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ ZWIĄZKU 2008 r. ROZDZIAŁ I OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW Każdy członek Związku posiada czynne i bierne prawo wyborcze. 1 2 1.

Bardziej szczegółowo

Statut ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Statut ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Statut Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nowoczesny ZUS ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nowoczesny ZUS, zwany

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA ONZZ SOLIDARNOŚĆ 80

ORDYNACJA WYBORCZA ONZZ SOLIDARNOŚĆ 80 ORDYNACJA WYBORCZA ONZZ SOLIDARNOŚĆ 80 ROZDZIAŁ l OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW l Każdy członek Związku posiada czynne i bierne prawo wyborcze. 2 1. Celem przeprowadzenia wyborów odpowiednie struktury

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 2 do Uchwały.. Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k 1 Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Załącznik do uchwały nr 01/09/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2013 r. REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, dnia 27.09.2013r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A.

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Załącznik do uchwały nr 15/17 Zarządu Orange Polska S.A z dnia 14.03.2017 r. Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Dział I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd działa na podstawie obowiązującego prawa, postanowień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH Kielce 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Istota programu Program Dobrowolnych Odejść zwany dalej PDO ma na celu stworzenie pracownikom

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Regulamin Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej Koła nr 23

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Regulamin Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Władz Krajowych

STATUT Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Władz Krajowych Tekst jednolity STATUTU Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 22 października 2016 roku (Uchwała nr 9/10/2016XIV Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL) STATUT Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Bardziej szczegółowo

1. U M O W A Nr 0 / 2008 dotycząca prac interwencyjnych

1. U M O W A Nr 0 / 2008 dotycząca prac interwencyjnych WZÓR UMOWY O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH NA 6 MIESIĘCY PUP XI 2 / 9403 / / pi / 07 1. U M O W A Nr 0 / 2008 dotycząca prac interwencyjnych zawarta w dniu. r. pomiędzy: Starostą Powiatu Poznańskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r. Załącznik do raportu bieżącego nr 36/2016 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 15.12.2016 r. Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego

Bardziej szczegółowo

- Projekt. Uchwała Nr. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia r.

- Projekt. Uchwała Nr. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia r. - Projekt w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia. MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. z dnia 2 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 46 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALNYCH MO WCO W

STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALNYCH MO WCO W STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALNYCH MO WCO W I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Niniejszym powołuje się Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, zwane dalej Stowarzyszeniem. Art. 2 Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Plan Zdrowotny Przewodnik po moim ubezpieczeniu zdrowotnym

ubezpieczenia Plan Zdrowotny Przewodnik po moim ubezpieczeniu zdrowotnym ubezpieczenia Plan Zdrowotny Przewodnik po moim ubezpieczeniu zdrowotnym Serdecznie witamy w gronie Klientów AXA. Mamy nadzieję, że jakość oraz zakres oferowanych przez nas usług utwierdzi Cię w wyborze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klastra Energii Zielone Podhale - projekt

Regulamin Klastra Energii Zielone Podhale - projekt Regulamin Klastra Energii Zielone Podhale - projekt 1 Postanowienia ogólne 1. Klaster Energii Zielone Podhale został powołany na podstawie zawartego 18 lipca 2016 r. Porozumienia o ustanowieniu Klastra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2017 POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ. z dnia 18 stycznia 2017 roku

UCHWAŁA NR./2017 POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ. z dnia 18 stycznia 2017 roku Ad 2 Porządku obrad UCHWAŁA NR./2017 wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

JSW: Są porozumienia, nie będzie strajku czwartek, 08 listopada :02

JSW: Są porozumienia, nie będzie strajku czwartek, 08 listopada :02 Oprócz podwyżki stawek od listopada, porozumienie płacowe gwarantuje pracownikom jednorazową nadpłatę wyrównującą brak podwyżek za pierwszych dziesięć miesięcy 2012 roku. - Kwota "jednorazówki" będzie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A.

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. 1 STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Obrony Pracowników zwany dalej Związkiem, jest

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 31 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7 tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83 www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45 /XXIV/2012 z dnia r. w sprawie przyjęcia budżetu ZR

Uchwała nr 45 /XXIV/2012 z dnia r. w sprawie przyjęcia budżetu ZR Uchwała nr 45 /XXIV/2012 z dnia 02.04.2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu ZR Zarząd Regionu przyjmuje przedłożony, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. Budżetu projekt budżetu ZR na rok 2012. Uchwała

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 20.02.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Warszawa, 07.06.2016 r. Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie dialogu społecznego i uprawnień związków zawodowych w publicznych szkołach wyższych Rada

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Związkowego FUNDUSZU POMOCY DORAŹNEJ WARSZAWA 2014 r

R E G U L A M I N Zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Związkowego FUNDUSZU POMOCY DORAŹNEJ WARSZAWA 2014 r R E G U L A M I N Zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Związkowego FUNDUSZU POMOCY DORAŹNEJ WARSZAWA 2014 r -2- POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Tworzy się Związkowy Fundusz Pomocy Doraźnej, zwany

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Statut. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Chomiczówka Rozdział Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Telewizja Kablowa "Chomiczówka". 2. Stowarzyszenie Telewizja Kablowa "Chomiczówka" zwane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 8 lutego 2017 roku uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 8 lutego 2017 roku uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 3/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 8 lutego 2017 roku uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/4/2013 z dnia 15.10.2013 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Podstawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego Stowarzyszenie "Ruch Społeczny - RAZEM DLA BARTOSZYC"

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego Stowarzyszenie Ruch Społeczny - RAZEM DLA BARTOSZYC Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego Stowarzyszenie "Ruch Społeczny - RAZEM DLA BARTOSZYC" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Stowarzyszenie nosi nazwę Ruch Społeczny- RAZEM DLA BARTOSZYC 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba STATUT Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (dalej jako: Federacja) jest związkiem

Bardziej szczegółowo