Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu. 4. Sprawy finansowe. 5. Omówienie spraw bieżących. 6. Zakończenie posiedzenia. Ad.1 Pani Starosta Małgorzata Tudaj otworzyła 179 posiedzenie Zarządu. Powitała przybyłych na posiedzenie członków Zarządu: Wicestarostę Józefa Gismana, Radną Beatę Łobodzińską, Radnego Marka Piątka i Radnego Stefana Wałacha, a także Sekretarz Powiatu panią Alicję Brol-Polak i panią Wiesławę Trelka Skarbnika Powiatu. Pani Starosta stwierdziła prawomocność obrad. Ad.2 Przedstawiając porządek posiedzenia Zarządu pani Starosta poinformowała, że na posiedzenie zaproszono zastępcę Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości panią Elżbietę Sadyk celem przedstawienia spraw geodezyjnych i poprosiła o umożliwienie p. E. Sadyk zreferowania tematów po przyjęciu porządku obrad. Zarząd wyraził zgodę. Ad.5 Pani Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała Zarząd, że rozpoczęto procedurę konkursową na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych w SP ZOZ. W dniu 16 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej, na którym opracowano Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej i wypracowano treść ogłoszenia. Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia pani Starosta zaakceptowała ogłoszenie. Ogłoszenie przekazano do Wydziału Gospodarczego celem opublikowania w prasie ogólnopolskiej i do Wydziału Ogólno-Organizacyjnego celem opublikowania w BIP, na tablicy Starostwa Powiatowego i tablicy ogłoszeń SP ZOZ. Pani Starosta poprosiła panią Elżbietę Sadyk o zreferowanie tematów geodezyjnych: - projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 154/600/2010 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. Pani Elżbieta Sadyk wyjaśniła, że proponowana zmiana dotyczy ustalenia stawek za dzierżawę gruntu dla podmiotów medycznych prowadzących działalność medyczną 1

2 na nieruchomości powyżej 80 m 2 w I strefie. Wydział proponuje zrównanie ceny w I strefie z ceną w II strefie. Od 25 czerwca 2014 r. obowiązywać będzie stawka w wysokości 7,54 zł za m 2. Nadmieniła, że stawka ta uwzględnia już tegoroczną waloryzację. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 179/680 / wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych o przejęcie przez Powiat Kędzierzyńsko Kozielski działki nr 240/15 o pow. 240 m 2 i nr 240/16 o pow. 860m 2 w obrębie Gierałtowic. Pani Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przedstawiła wniosek Agencji Nieruchomości oraz opinię Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie Koźlu. Wyjaśniła, że przedmiotem wniosku jest droga powiatowa oraz przystanek autobusowy. PZD w piśmie z dnia r. poinformowało, że działki te są im niezbędne do prawidłowego zarządzania pasmem drogowym drogi powiatowej nr Długomiłowice Gierałtowice DK 38. Pani E. Sadyk wyjaśniła, że są dwie możliwości przejęcia tych działek od Agencji: poprzez darowiznę na rzecz Powiatu, ale wtedy Powiat ponosi koszty aktu notarialnego, albo poprzez wystąpienie do Wojewody Opolskiego o zmianę decyzji na mocy, której działki te stały się własnością Agencji Nieruchomości Rolnych i przywrócenie ich do zasobów Skarbu Państwa. Powiat mógłby wtedy wystąpić do Wojewody o nabycie w/w działek nieodpłatnie z mocy prawa w drodze decyzji. Zarząd zaakceptował propozycję nieodpłatnego przejęcia działek w drodze decyzji Wojewody Opolskiego i zalecił rozpocząć procedurę. - stopnia zaawansowania prac nad sprzedażą działki nr 2227/12 o pow.0,0165 ha w Koźlu. Pani E. Sadyk poinformowała, że rzeczoznawca oszacował wartość rynkową przedmiotowej działki na kwotę ,00 zł i poprosiła o zaakceptowanie kwoty. Zarząd zaakceptował kwotę ,00 zł i wyraził zgodę na podpisanie przez Starostę i Wicestarostę wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania. Pani Z-ca Kierownika poinformowała, że Wykaz ten zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 6 tygodni. - wniosku MZEC w Kędzierzynie Koźlu w sprawie udostępnienia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu w celu umożliwienia realizacji inwestycji. Pani Elżbieta Sadyk wyjaśniła, że MZEC realizuje inwestycję pod nazwą Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul. Traugutta w Kędzierzynie Koźlu i prosi o uzgodnienie zaprojektowanej trasy sieci ciepłowniczej oraz udostępnienie działki nr 989/4 na cele budowlane. Przedstawiła projekt umowy użyczenia nieruchomości. Umowa będzie obowiązywać do chwili zwrotu nieruchomości, jednak nie dłużej niż do r. Zarząd zaakceptował warunki umowy i umowę podpisano. - sprawy naruszenia przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego art. 43 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pani Elżbieta Sadyk przypomniała, że Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie Koźlu pismem z dnia 29 maja 2014 r. poinformował Zarząd Powiatu, że podpisał aneks do umowy najmu sal lekcyjnych z TEB Edukacja sp. z o.o. przedłużając najem do 31 sierpnia 2016 r. Działaniem tym naruszył art. 43 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ podpisanie aneksu nie zostało poprzedzone zgodą Rady Powiatu wyrażoną w drodze uchwały. Do Dyrektora wystosowano pismo w tej sprawie. 2

3 Zarząd przyjął informację. Pani Starosta podziękowała pani Elżbiecie Sadyk Z-cy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości i oddała głos pani Skarbnik celem przedstawienia spraw finansowych. Ad 4 Pani Wiesława Trelka przedstawiła 2 projekty uchwał Zarządu: 1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 r., w którym - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Kwalifikacja wojskowa w - ach płacowych o kwotę 1.584,00 zł, a zwiększa się 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup laptopa do obsługi komisji kwalifikacji wojskowej, - uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 2.000,00 zł na współorganizację Święta Policji, - uruchamia się rezerwę celową oświatową w kwocie 3.000,00 zł na organizację egzaminów zawodowych w ZS Nr 1, - zmienia się dotacje na rodziny zastępcze w ten sposób, że zmniejsza się dotację dla Powiatu Opole Grodzkie o kwotę 600,00 zł, a zwiększa się dotację dla Miasta Wrocław o 600,00 zł, - w wydatkach majątkowych w Starostwie Powiatowym dokonuje się przeniesienia kwoty 5 860,00 zł z 6050 na 6060 na finansowanie planu transportu. - w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan wydatków płacowych o kwotę ,00zł, a zwiększa się zakup materiałów opału i środków medycznych. W ZS Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 3.000,00 na zakup materiałów do przygotowania dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pani Starosta poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. Uchwałę Nr 179/ 678 /2014 podjęto jednogłośnie. 2) dot. dostosowania planów finansowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej do zmian, które wprowadzano w II kwartale tego roku. Uchwałę Nr 179/679/ 2014 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 r. podjęto jednogłośnie. Następnie omówiła skonsolidowany bilans Powiatu za 2013 r. i przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego za rok Bilans ten jest sumą sprawozdań Starostwa Powiatowego, jako jednostki dominującej i jednostek organizacyjnych Powiatu, a także Straży i Inspekcji oraz SP ZOZ-u, jako jednostek pomocniczych. Aktywa i Pasywa wynoszą ,43 zł, w tym aktywa trwałe ,39 zł. Fundusz wynosi ,71 zł. Projekt uchwały zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2014 r. Pani Skarbnik wniosła o uruchomienie z wolnych środków kwoty ,00 zł na realizację wezwania do zapłaty za karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami procesowymi. Zarząd zaakceptował zwiększenie w rozdziale w 4300 zakup usług pozostałych kwoty ,00 zł. Dyrektor CKPiU pan Ireneusz Wiśniewski wniósł o przesunięcie kwoty ,00 zł z budżetu CKPiU do budżetu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na modernizację sieci grzewczej na wspólnym terenie. Zarząd zaakceptował zmianę. 3

4 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących pani Maria Staliś poinformowała o przesunięciach między paragrafami kwoty 5 500,00 zł na zapłatę za gospodarowanie odpadami. Starostwo Powiatowe poinformowało, że zgodnie z uprawnieniami dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty ,00 zł na ubezpieczenie OC i mienia powiatu za II półrocze 2014 r. i I półrocze 2015 r. Kończąc sprawy finansowe pani Wiesława Trelka przedstawiła stan zobowiązań SP ZOZ na dzień 31 maja 2014 r. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą ,19 zł w tym zobowiązania wymagalne zł. Zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych wynoszą ,78 zł w tym zobowiązania wymagalne ,28 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą ,79 w tym zobowiązania wymagalne ,03 zł. SP ZOZ wyjaśnił, że w maju dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie ,00 zł, dlatego nie uregulowano zobowiązań, co w konsekwencji spowodowało wzrost zobowiązań wymagalnych w stosunku do kwietnia 2014 r. Pani Starosta podziękowała pani Skarbnik i oddała głos pani Alicji Brol Polak celem dokończenia omawiania spraw bieżących przewidzianych w pkt 5 porządku obrad. Ad 5 Pani Sekretarz poinformowała Zarząd, że do Starostwa wpłynęła uchwała Gminy Pawłowiczki w sprawie wyrażenia opinii odnośnie połączenia Gmin w celu utrzymania okręgu wyborczego w wyborach i uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na Przebudowę drogi powiatowej Nr Karchów DK 38 w kwocie ,55 zł. Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle przekazał projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch okręgów wyborczych na obszarze miasta Kędzierzyn Koźle w celu przeprowadzenia wyborów do rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. Następnie przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez rodzinę zastępczą Pani Sekretarz odczytała uzasadnienie do uchwały, z którego wynika, że rodzina ta jest w bardzo trudnej sytuacji życiowej bez prawa do zasiłku i przebywa na utrzymaniu rodziny. PCPR przeprowadził postępowanie wyjaśniające i stwierdził, że rodzina ta nie jest w stanie zwrócić kwoty 3.960,00 zł, dlatego zawnioskowano o umorzenie tej kwoty. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, na konieczność wzmożenia nadzoru ze strony PCPR nad rodzinami zastępczymi, żeby w przyszłości uniknąć takich sytuacji jak w tym przypadku, że rodzina wyjeżdża za granicę, a PCPR nic o tym nie wie. Pani Starosta poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Uchwałę Nr 179/681 /2014 w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie Koźlu przez rodzinę zastępczą podjęto jednogłośnie. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu pan Andrzej Kowalczyk zwrócił się z prośbą o zmianę zadania inwestycyjnego przyjętego w planie finansowym na 2014 r. w kwocie ,00 zł. Wyjaśnił, że konserwacja bardzo zużytych rynien i pasów nadrynnowych byłaby dużą niegospodarnością i dlatego prosi, żeby Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty ,00 zł na wyremontowanie wszystkich kominów i wymianę rynien i pasów nadrynnowych na 50 % budynku. 4

5 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę i pismo skierowano do Wydziału Finansowego celem realizacji. Pani Starosta wystosowała pismo do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu w sprawie niestandardowych wymagań dot. wyposażenia infrastrukturalnego pomieszczeń ZSTiO z prośbą o partycypowanie w kosztach instalacji. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w odpowiedzi na prośbę zadeklarował pokrycie kosztów niestandardowych instalacji: alarmowej, telewizyjnej CCTV, teleinformatycznej w części łącznikowej oraz połączenia teleinformatycznego tej części z częścią biblioteczną. Zarząd przyjął informację i polecił skierować kopię odpowiedzi do ZSTiO. Pani Sekretarz przedstawiła Zarządowi wnioski: Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z , Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa z r. Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z r. Komisji Rewizyjnej z r. Komisji Budżetu z r. Zarząd przekazał wnioski do poszczególnych Wydziałów celem przygotowania projektów odpowiedzi. Pani Starosta Małgorzata Tudaj odniosła się do ostatnich informacji prasowych dot. inwentaryzacji Zespołu Szkół w Komornie i stwierdziła, że wszystkie informacje mijają się z prawdą i nie ma mowy o żadnym bałaganie w Starostwie Powiatowym. Zaproponowała wyłożenie w czasie sesji Rady Powiatu stosownych materiałów dot. Zespołu Szkół w Komornie na stoliku w sali posiedzeń, tak żeby zainteresowani Radni mogli się z nimi zapoznać, a pan Przewodniczący przypomni procedury pozyskiwania dokumentów przez Radnych. Pan Wicestarosta Józef Gisman zauważył, że Radcy Prawni powinni rozeznać możliwość dochodzenia przeprosin. Kierownik Wydziału Promocji wystąpiła z wnioskiem podziału środków na nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego. Zarząd zaakceptował propozycje i przekazał Wydziałowi do realizacji. Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA wystąpiło z wnioskiem o wsparcie finansowe organizacji turnieju piłki nożnej dla dzieci z naszego miasta i sąsiednich gmin organizowanego z okazji 10 lecia Klubu. Zarząd nie wyraził zgody na przekazanie środków finansowych, ponieważ wszystkie środki zostały już rozdysponowane, a termin składania wniosków do kalendarza imprez upłynął 30 września poprzedniego roku. Odpowiedzi udzieli Wydział Promocji. P.G.R. KARAWANA wystąpił o środki na reedycję albumu przygotowanego w 2013 r. w ilości 100 szt. w cenie 25 zł za sztukę deklarując w zamian umieszczenie loga Powiatu na okładce płyty. Zarząd odmówił z podobnych przyczyn, jak w przypadku Rogowskiego Towarzystwa. Pismo skierowano do Wydziału Promocji celem udzielenia odpowiedzi. Wojewoda Opolski poinformował pismem z dnia 19 czerwca, że powołano na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki pana dr Pawła Szkaradka. Zarząd postanowił zaprosić pana doktora na kolejne posiedzenie Zarządu. Dyrektor SP ZOZ wystąpił o aneks do umowy dotacji na budowę lądowiska i wprowadzenie zmiany dot. sposobu przekazywania dotacji dla SP ZOZ i terminu zakończenia budowy lądowiska na 30 września 2014 r. 5

6 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę i sprawę przekazał do Wydziału Finansowego celem wykonania. Zarząd zapoznał się z wnioskiem od Pełnomocnika Zarządu ds. Dialogu Społecznego MZZ Pracowników Przestrzegających Prawa Pracy Ziemi Śląskiej w Zdzieszowicach o udostępnienie imiennych wykazów wynagrodzeń wszystkich etatowych pracowników oraz lekarzy na kontraktach w ramach informacji publicznej. Zarząd przyjął informację. Wydział Gospodarczy przedstawił wniosek w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części gruntu pod tablicę reklamową z firmą KOMA SJ, która była zawarta na czas określony do dnia 31 sierpnia 2014 r. Zarząd wyraził zgodę i przekazał do Wydziału Gospodarczego i Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości celem przeprowadzenia procedury. Zarząd Powiatu powrócił do sprawy przekazania serwera dla Powiatowego Zespołu Oświaty. Zapoznano się z opinią informatyka pana Adriana Kasperskiego i wyrażono zgodę na przekazanie serwera do PZO. Pismo skierowano do Wydziału Gospodarczego i Wydziału Finansowego. Powiatowy Zespół Oświaty poprosił o wytypowanie przedstawiciela do Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. Ustalono, że egzaminy będą przeprowadzone w dniach 10 i 11 lipca 2014 r., a przedstawicielem Zarządu będzie pan Stefan Wałach. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie Koźlu wystąpił z wnioskiem o wpisanie do ewidencji księgowej zabytkowego ogrodzenia wokół szkoły o wartości ,00 zł. Zarząd przekazał pismo wraz z załącznikiem do Powiatowego Zespołu Oświaty celem ujęcia w ewidencji księgowej, a kopię skierował do Wydziału Promocji. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie oferty kierunków kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej o dwa kierunki cukiernik i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wniosek dyrektora szkoły został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora PZO. Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie oferty. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej wystąpił do Rady Powiatu o dofinansowanie przez Radę Powiatu w wysokości ,00 zł na pokrycie kosztów związanych tylko i wyłącznie z przyjazdem i pobytem orkiestr plus zakwaterowanie i wyżywienie. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją dot. organizacji obchodów postanowił zaprosić na kolejne posiedzenie Zarządu panią Dyrektor Agnieszkę Kossakowską celem przedstawienia harmonogramu obchodów i kalkulacji kosztów imprezy. Pani Dyrektor PZO wystąpiła o zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł na podwyżki płac dla pracowników PZO. Zarząd odłożył rozpatrzenie pisma na kolejne posiedzenie Zarządu. Pan Radny Stefan Wałach zgłosił wniosek żeby w 2015 r. w budżecie Powiatu zaplanować środki na podwyżki dla wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu. Pani Skarbnik zauważyła, że trzeba będzie wskazać źródło finansowania tych podwyżek. 6

7 W trakcie dyskusji zastanawiano się nad kompleksowym rozwiązaniem tematu podwyżek. Ponieważ wnioski o podwyżki spływają z różnych środowisk należy rozeznać możliwości finansowe Powiatu. Zarząd odłożył temat na jedno z kolejnych posiedzeń. Pani Skarbnik poprosiła Zarząd, żeby zajął stanowisko, co do strategii przyszłych wydatków. Zwiększając wydatki bieżące ograniczy się poziom inwestycji w przyszłych latach gdyż ich kierunki i proporcje mają wpływ na indywidualne wskaźniki zadłużenia. Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie Koźlu powiadomiła Zarząd o zmianie godzin pracy sekretariatu w czasie wakacji. Sekretariat PPPiP w okresie od 1 lipca do 22 sierpnia 2014 r. będzie pracował od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, a w piątek od 7.30 do Zarząd przyjął informację. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 179/682/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg w Kędzierzynie Koźlu do składania wniosków o wpis do ksiąg wieczystych. Następnie pani Sekretarz przedstawiła projekty dwóch uchwał Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkól Specjalnych i Dyrektora Bursy Szkolnej. Pani Starosta kolejno poddała pod głosowanie przedstawione uchwały. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 179/683/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie Koźlu. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 179/684/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie Koźlu. Na posiedzenie Zarządu przybył pan Piotr Kmieć celem przedstawienia opinii w sprawie ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego i jego jednostek organizacyjnych. Poinformował, że optymalnym rozwiązaniem dla Powiatu zapewniającym ochronę ubezpieczeniową adekwatną do aktualnych możliwości jej sfinansowania w ramach posiadanych środków finansowych, bez konieczności dokonywania wewnętrznych przesunięć jest: - wznowienie ubezpieczenia OC na dotychczasowych warunkach na okres 12 m-cy do r. obejmującego Starostwo oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu, - wznowienie ubezpieczenia mienia Starostwa na dotychczasowych warunkach do , - wznowienie bieżących umów ubezpieczenia z uwzględnieniem aktualizacji Sum Ubezpieczenia przez jednostki, - wznowienie bieżących umów ubezpieczenia pojazdów i jednostek pływających. Po zapoznaniu się z opinią i przedłożonym zestawieniem Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres 1 roku tj. do Informację przekazano do Wydziału Finansowego celem ujęcia w załączniku przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pan Wicestarosta Józef Gisman przedstawił informację ze spotkania Subregionu poświęconego układom komunikacyjnym, w tym powiązaniu Zakładów Azotowych ze strefą ul. Spacerowa, ul. Mostowa i Aleja Lisa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu 7

8 Marszałkowskiego p. dyr. Karina Bedrunka i p. z-ca dyr. Małgorzata Stelnicka, które poinformowały, że nie będzie środków finansowych z UE na remonty dróg prowadzących do terenów inwestycyjnych, a jedynie na drogi wewnętrzne. Miasto i Powiat będą mogły starać się o pieniądze na wykonanie ścieżek rowerowych i przystanków autobusowych. Na spotkaniu tym rozmawiano o pozyskaniu środków na ul. Spacerową ( droga pomiędzy Kędzierzynem a Kotlarnią). Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego poradzili przeniesienie tego zadania do celu tematycznego Nr IV Ochrona powietrza. Prezydent Miasta pismem z dnia r. poprosił o wskazanie do koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego kierunków rozwoju sieci dróg kołowych. Pan Wicestarosta przedstawił wytypowane przez PZD drogi: - droga powiatowa ul. Mostowa wzdłuż Zakładów Azotowych, - droga powiatowa ul. Spacerowa ( Kędzierzyn Koźle Kotlarnia), - droga powiatowa Cisek Zakrzów - droga powiatowa Cisek Bierawa z prośbą o pozytywne zaopiniowanie. Zarząd zaakceptował propozycję przedstawioną przez p. Józefa Gismana. Pani Starosta przekazała Radnemu Markowi Piątkowi odpowiedź SP ZOZ na pytania sformułowane na poprzednim, posiedzeniu Zarządu. Pan Marek Piątek postawił wniosek, aby na najbliższej sesji Rady Powiatu podjąć uchwałę w sprawie obwodnicy Kędzierzyna Koźla. Zarząd jednogłośnie poparł wniosek radnego. Kończąc omawianie spraw bieżących pani Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała Zarząd, że został zrealizowany wniosek Radnej Doroty Tomali o wykonanie i postawienie ławek na osiedlu Azoty. Ad.3 Pani Starosta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu. Protokół przyjęto jednogłośnie. Ad.6 Pani Małgorzata Tudaj zakończyła 179 posiedzenie Zarządu Powiatu. Protokołowała Irena Romejko 8