Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu. 4. Sprawy finansowe. 5. Omówienie spraw bieżących. 6. Zakończenie posiedzenia. Ad.1 Pani Starosta Małgorzata Tudaj otworzyła 179 posiedzenie Zarządu. Powitała przybyłych na posiedzenie członków Zarządu: Wicestarostę Józefa Gismana, Radną Beatę Łobodzińską, Radnego Marka Piątka i Radnego Stefana Wałacha, a także Sekretarz Powiatu panią Alicję Brol-Polak i panią Wiesławę Trelka Skarbnika Powiatu. Pani Starosta stwierdziła prawomocność obrad. Ad.2 Przedstawiając porządek posiedzenia Zarządu pani Starosta poinformowała, że na posiedzenie zaproszono zastępcę Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości panią Elżbietę Sadyk celem przedstawienia spraw geodezyjnych i poprosiła o umożliwienie p. E. Sadyk zreferowania tematów po przyjęciu porządku obrad. Zarząd wyraził zgodę. Ad.5 Pani Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała Zarząd, że rozpoczęto procedurę konkursową na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych w SP ZOZ. W dniu 16 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej, na którym opracowano Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej i wypracowano treść ogłoszenia. Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia pani Starosta zaakceptowała ogłoszenie. Ogłoszenie przekazano do Wydziału Gospodarczego celem opublikowania w prasie ogólnopolskiej i do Wydziału Ogólno-Organizacyjnego celem opublikowania w BIP, na tablicy Starostwa Powiatowego i tablicy ogłoszeń SP ZOZ. Pani Starosta poprosiła panią Elżbietę Sadyk o zreferowanie tematów geodezyjnych: - projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 154/600/2010 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. Pani Elżbieta Sadyk wyjaśniła, że proponowana zmiana dotyczy ustalenia stawek za dzierżawę gruntu dla podmiotów medycznych prowadzących działalność medyczną 1

2 na nieruchomości powyżej 80 m 2 w I strefie. Wydział proponuje zrównanie ceny w I strefie z ceną w II strefie. Od 25 czerwca 2014 r. obowiązywać będzie stawka w wysokości 7,54 zł za m 2. Nadmieniła, że stawka ta uwzględnia już tegoroczną waloryzację. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 179/680 / wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych o przejęcie przez Powiat Kędzierzyńsko Kozielski działki nr 240/15 o pow. 240 m 2 i nr 240/16 o pow. 860m 2 w obrębie Gierałtowic. Pani Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przedstawiła wniosek Agencji Nieruchomości oraz opinię Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie Koźlu. Wyjaśniła, że przedmiotem wniosku jest droga powiatowa oraz przystanek autobusowy. PZD w piśmie z dnia r. poinformowało, że działki te są im niezbędne do prawidłowego zarządzania pasmem drogowym drogi powiatowej nr Długomiłowice Gierałtowice DK 38. Pani E. Sadyk wyjaśniła, że są dwie możliwości przejęcia tych działek od Agencji: poprzez darowiznę na rzecz Powiatu, ale wtedy Powiat ponosi koszty aktu notarialnego, albo poprzez wystąpienie do Wojewody Opolskiego o zmianę decyzji na mocy, której działki te stały się własnością Agencji Nieruchomości Rolnych i przywrócenie ich do zasobów Skarbu Państwa. Powiat mógłby wtedy wystąpić do Wojewody o nabycie w/w działek nieodpłatnie z mocy prawa w drodze decyzji. Zarząd zaakceptował propozycję nieodpłatnego przejęcia działek w drodze decyzji Wojewody Opolskiego i zalecił rozpocząć procedurę. - stopnia zaawansowania prac nad sprzedażą działki nr 2227/12 o pow.0,0165 ha w Koźlu. Pani E. Sadyk poinformowała, że rzeczoznawca oszacował wartość rynkową przedmiotowej działki na kwotę ,00 zł i poprosiła o zaakceptowanie kwoty. Zarząd zaakceptował kwotę ,00 zł i wyraził zgodę na podpisanie przez Starostę i Wicestarostę wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania. Pani Z-ca Kierownika poinformowała, że Wykaz ten zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 6 tygodni. - wniosku MZEC w Kędzierzynie Koźlu w sprawie udostępnienia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu w celu umożliwienia realizacji inwestycji. Pani Elżbieta Sadyk wyjaśniła, że MZEC realizuje inwestycję pod nazwą Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul. Traugutta w Kędzierzynie Koźlu i prosi o uzgodnienie zaprojektowanej trasy sieci ciepłowniczej oraz udostępnienie działki nr 989/4 na cele budowlane. Przedstawiła projekt umowy użyczenia nieruchomości. Umowa będzie obowiązywać do chwili zwrotu nieruchomości, jednak nie dłużej niż do r. Zarząd zaakceptował warunki umowy i umowę podpisano. - sprawy naruszenia przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego art. 43 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pani Elżbieta Sadyk przypomniała, że Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie Koźlu pismem z dnia 29 maja 2014 r. poinformował Zarząd Powiatu, że podpisał aneks do umowy najmu sal lekcyjnych z TEB Edukacja sp. z o.o. przedłużając najem do 31 sierpnia 2016 r. Działaniem tym naruszył art. 43 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ podpisanie aneksu nie zostało poprzedzone zgodą Rady Powiatu wyrażoną w drodze uchwały. Do Dyrektora wystosowano pismo w tej sprawie. 2

3 Zarząd przyjął informację. Pani Starosta podziękowała pani Elżbiecie Sadyk Z-cy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości i oddała głos pani Skarbnik celem przedstawienia spraw finansowych. Ad 4 Pani Wiesława Trelka przedstawiła 2 projekty uchwał Zarządu: 1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 r., w którym - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Kwalifikacja wojskowa w - ach płacowych o kwotę 1.584,00 zł, a zwiększa się 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup laptopa do obsługi komisji kwalifikacji wojskowej, - uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 2.000,00 zł na współorganizację Święta Policji, - uruchamia się rezerwę celową oświatową w kwocie 3.000,00 zł na organizację egzaminów zawodowych w ZS Nr 1, - zmienia się dotacje na rodziny zastępcze w ten sposób, że zmniejsza się dotację dla Powiatu Opole Grodzkie o kwotę 600,00 zł, a zwiększa się dotację dla Miasta Wrocław o 600,00 zł, - w wydatkach majątkowych w Starostwie Powiatowym dokonuje się przeniesienia kwoty 5 860,00 zł z 6050 na 6060 na finansowanie planu transportu. - w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan wydatków płacowych o kwotę ,00zł, a zwiększa się zakup materiałów opału i środków medycznych. W ZS Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 3.000,00 na zakup materiałów do przygotowania dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pani Starosta poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. Uchwałę Nr 179/ 678 /2014 podjęto jednogłośnie. 2) dot. dostosowania planów finansowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej do zmian, które wprowadzano w II kwartale tego roku. Uchwałę Nr 179/679/ 2014 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 r. podjęto jednogłośnie. Następnie omówiła skonsolidowany bilans Powiatu za 2013 r. i przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego za rok Bilans ten jest sumą sprawozdań Starostwa Powiatowego, jako jednostki dominującej i jednostek organizacyjnych Powiatu, a także Straży i Inspekcji oraz SP ZOZ-u, jako jednostek pomocniczych. Aktywa i Pasywa wynoszą ,43 zł, w tym aktywa trwałe ,39 zł. Fundusz wynosi ,71 zł. Projekt uchwały zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2014 r. Pani Skarbnik wniosła o uruchomienie z wolnych środków kwoty ,00 zł na realizację wezwania do zapłaty za karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami procesowymi. Zarząd zaakceptował zwiększenie w rozdziale w 4300 zakup usług pozostałych kwoty ,00 zł. Dyrektor CKPiU pan Ireneusz Wiśniewski wniósł o przesunięcie kwoty ,00 zł z budżetu CKPiU do budżetu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na modernizację sieci grzewczej na wspólnym terenie. Zarząd zaakceptował zmianę. 3

4 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących pani Maria Staliś poinformowała o przesunięciach między paragrafami kwoty 5 500,00 zł na zapłatę za gospodarowanie odpadami. Starostwo Powiatowe poinformowało, że zgodnie z uprawnieniami dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty ,00 zł na ubezpieczenie OC i mienia powiatu za II półrocze 2014 r. i I półrocze 2015 r. Kończąc sprawy finansowe pani Wiesława Trelka przedstawiła stan zobowiązań SP ZOZ na dzień 31 maja 2014 r. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą ,19 zł w tym zobowiązania wymagalne zł. Zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych wynoszą ,78 zł w tym zobowiązania wymagalne ,28 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą ,79 w tym zobowiązania wymagalne ,03 zł. SP ZOZ wyjaśnił, że w maju dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie ,00 zł, dlatego nie uregulowano zobowiązań, co w konsekwencji spowodowało wzrost zobowiązań wymagalnych w stosunku do kwietnia 2014 r. Pani Starosta podziękowała pani Skarbnik i oddała głos pani Alicji Brol Polak celem dokończenia omawiania spraw bieżących przewidzianych w pkt 5 porządku obrad. Ad 5 Pani Sekretarz poinformowała Zarząd, że do Starostwa wpłynęła uchwała Gminy Pawłowiczki w sprawie wyrażenia opinii odnośnie połączenia Gmin w celu utrzymania okręgu wyborczego w wyborach i uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na Przebudowę drogi powiatowej Nr Karchów DK 38 w kwocie ,55 zł. Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle przekazał projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch okręgów wyborczych na obszarze miasta Kędzierzyn Koźle w celu przeprowadzenia wyborów do rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. Następnie przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez rodzinę zastępczą Pani Sekretarz odczytała uzasadnienie do uchwały, z którego wynika, że rodzina ta jest w bardzo trudnej sytuacji życiowej bez prawa do zasiłku i przebywa na utrzymaniu rodziny. PCPR przeprowadził postępowanie wyjaśniające i stwierdził, że rodzina ta nie jest w stanie zwrócić kwoty 3.960,00 zł, dlatego zawnioskowano o umorzenie tej kwoty. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, na konieczność wzmożenia nadzoru ze strony PCPR nad rodzinami zastępczymi, żeby w przyszłości uniknąć takich sytuacji jak w tym przypadku, że rodzina wyjeżdża za granicę, a PCPR nic o tym nie wie. Pani Starosta poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Uchwałę Nr 179/681 /2014 w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie Koźlu przez rodzinę zastępczą podjęto jednogłośnie. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu pan Andrzej Kowalczyk zwrócił się z prośbą o zmianę zadania inwestycyjnego przyjętego w planie finansowym na 2014 r. w kwocie ,00 zł. Wyjaśnił, że konserwacja bardzo zużytych rynien i pasów nadrynnowych byłaby dużą niegospodarnością i dlatego prosi, żeby Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty ,00 zł na wyremontowanie wszystkich kominów i wymianę rynien i pasów nadrynnowych na 50 % budynku. 4

5 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę i pismo skierowano do Wydziału Finansowego celem realizacji. Pani Starosta wystosowała pismo do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu w sprawie niestandardowych wymagań dot. wyposażenia infrastrukturalnego pomieszczeń ZSTiO z prośbą o partycypowanie w kosztach instalacji. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w odpowiedzi na prośbę zadeklarował pokrycie kosztów niestandardowych instalacji: alarmowej, telewizyjnej CCTV, teleinformatycznej w części łącznikowej oraz połączenia teleinformatycznego tej części z częścią biblioteczną. Zarząd przyjął informację i polecił skierować kopię odpowiedzi do ZSTiO. Pani Sekretarz przedstawiła Zarządowi wnioski: Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z , Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa z r. Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z r. Komisji Rewizyjnej z r. Komisji Budżetu z r. Zarząd przekazał wnioski do poszczególnych Wydziałów celem przygotowania projektów odpowiedzi. Pani Starosta Małgorzata Tudaj odniosła się do ostatnich informacji prasowych dot. inwentaryzacji Zespołu Szkół w Komornie i stwierdziła, że wszystkie informacje mijają się z prawdą i nie ma mowy o żadnym bałaganie w Starostwie Powiatowym. Zaproponowała wyłożenie w czasie sesji Rady Powiatu stosownych materiałów dot. Zespołu Szkół w Komornie na stoliku w sali posiedzeń, tak żeby zainteresowani Radni mogli się z nimi zapoznać, a pan Przewodniczący przypomni procedury pozyskiwania dokumentów przez Radnych. Pan Wicestarosta Józef Gisman zauważył, że Radcy Prawni powinni rozeznać możliwość dochodzenia przeprosin. Kierownik Wydziału Promocji wystąpiła z wnioskiem podziału środków na nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego. Zarząd zaakceptował propozycje i przekazał Wydziałowi do realizacji. Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA wystąpiło z wnioskiem o wsparcie finansowe organizacji turnieju piłki nożnej dla dzieci z naszego miasta i sąsiednich gmin organizowanego z okazji 10 lecia Klubu. Zarząd nie wyraził zgody na przekazanie środków finansowych, ponieważ wszystkie środki zostały już rozdysponowane, a termin składania wniosków do kalendarza imprez upłynął 30 września poprzedniego roku. Odpowiedzi udzieli Wydział Promocji. P.G.R. KARAWANA wystąpił o środki na reedycję albumu przygotowanego w 2013 r. w ilości 100 szt. w cenie 25 zł za sztukę deklarując w zamian umieszczenie loga Powiatu na okładce płyty. Zarząd odmówił z podobnych przyczyn, jak w przypadku Rogowskiego Towarzystwa. Pismo skierowano do Wydziału Promocji celem udzielenia odpowiedzi. Wojewoda Opolski poinformował pismem z dnia 19 czerwca, że powołano na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki pana dr Pawła Szkaradka. Zarząd postanowił zaprosić pana doktora na kolejne posiedzenie Zarządu. Dyrektor SP ZOZ wystąpił o aneks do umowy dotacji na budowę lądowiska i wprowadzenie zmiany dot. sposobu przekazywania dotacji dla SP ZOZ i terminu zakończenia budowy lądowiska na 30 września 2014 r. 5

6 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę i sprawę przekazał do Wydziału Finansowego celem wykonania. Zarząd zapoznał się z wnioskiem od Pełnomocnika Zarządu ds. Dialogu Społecznego MZZ Pracowników Przestrzegających Prawa Pracy Ziemi Śląskiej w Zdzieszowicach o udostępnienie imiennych wykazów wynagrodzeń wszystkich etatowych pracowników oraz lekarzy na kontraktach w ramach informacji publicznej. Zarząd przyjął informację. Wydział Gospodarczy przedstawił wniosek w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części gruntu pod tablicę reklamową z firmą KOMA SJ, która była zawarta na czas określony do dnia 31 sierpnia 2014 r. Zarząd wyraził zgodę i przekazał do Wydziału Gospodarczego i Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości celem przeprowadzenia procedury. Zarząd Powiatu powrócił do sprawy przekazania serwera dla Powiatowego Zespołu Oświaty. Zapoznano się z opinią informatyka pana Adriana Kasperskiego i wyrażono zgodę na przekazanie serwera do PZO. Pismo skierowano do Wydziału Gospodarczego i Wydziału Finansowego. Powiatowy Zespół Oświaty poprosił o wytypowanie przedstawiciela do Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. Ustalono, że egzaminy będą przeprowadzone w dniach 10 i 11 lipca 2014 r., a przedstawicielem Zarządu będzie pan Stefan Wałach. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie Koźlu wystąpił z wnioskiem o wpisanie do ewidencji księgowej zabytkowego ogrodzenia wokół szkoły o wartości ,00 zł. Zarząd przekazał pismo wraz z załącznikiem do Powiatowego Zespołu Oświaty celem ujęcia w ewidencji księgowej, a kopię skierował do Wydziału Promocji. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie oferty kierunków kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej o dwa kierunki cukiernik i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wniosek dyrektora szkoły został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora PZO. Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie oferty. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej wystąpił do Rady Powiatu o dofinansowanie przez Radę Powiatu w wysokości ,00 zł na pokrycie kosztów związanych tylko i wyłącznie z przyjazdem i pobytem orkiestr plus zakwaterowanie i wyżywienie. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją dot. organizacji obchodów postanowił zaprosić na kolejne posiedzenie Zarządu panią Dyrektor Agnieszkę Kossakowską celem przedstawienia harmonogramu obchodów i kalkulacji kosztów imprezy. Pani Dyrektor PZO wystąpiła o zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł na podwyżki płac dla pracowników PZO. Zarząd odłożył rozpatrzenie pisma na kolejne posiedzenie Zarządu. Pan Radny Stefan Wałach zgłosił wniosek żeby w 2015 r. w budżecie Powiatu zaplanować środki na podwyżki dla wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu. Pani Skarbnik zauważyła, że trzeba będzie wskazać źródło finansowania tych podwyżek. 6

7 W trakcie dyskusji zastanawiano się nad kompleksowym rozwiązaniem tematu podwyżek. Ponieważ wnioski o podwyżki spływają z różnych środowisk należy rozeznać możliwości finansowe Powiatu. Zarząd odłożył temat na jedno z kolejnych posiedzeń. Pani Skarbnik poprosiła Zarząd, żeby zajął stanowisko, co do strategii przyszłych wydatków. Zwiększając wydatki bieżące ograniczy się poziom inwestycji w przyszłych latach gdyż ich kierunki i proporcje mają wpływ na indywidualne wskaźniki zadłużenia. Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie Koźlu powiadomiła Zarząd o zmianie godzin pracy sekretariatu w czasie wakacji. Sekretariat PPPiP w okresie od 1 lipca do 22 sierpnia 2014 r. będzie pracował od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, a w piątek od 7.30 do Zarząd przyjął informację. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 179/682/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg w Kędzierzynie Koźlu do składania wniosków o wpis do ksiąg wieczystych. Następnie pani Sekretarz przedstawiła projekty dwóch uchwał Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkól Specjalnych i Dyrektora Bursy Szkolnej. Pani Starosta kolejno poddała pod głosowanie przedstawione uchwały. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 179/683/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie Koźlu. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 179/684/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie Koźlu. Na posiedzenie Zarządu przybył pan Piotr Kmieć celem przedstawienia opinii w sprawie ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego i jego jednostek organizacyjnych. Poinformował, że optymalnym rozwiązaniem dla Powiatu zapewniającym ochronę ubezpieczeniową adekwatną do aktualnych możliwości jej sfinansowania w ramach posiadanych środków finansowych, bez konieczności dokonywania wewnętrznych przesunięć jest: - wznowienie ubezpieczenia OC na dotychczasowych warunkach na okres 12 m-cy do r. obejmującego Starostwo oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu, - wznowienie ubezpieczenia mienia Starostwa na dotychczasowych warunkach do , - wznowienie bieżących umów ubezpieczenia z uwzględnieniem aktualizacji Sum Ubezpieczenia przez jednostki, - wznowienie bieżących umów ubezpieczenia pojazdów i jednostek pływających. Po zapoznaniu się z opinią i przedłożonym zestawieniem Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres 1 roku tj. do Informację przekazano do Wydziału Finansowego celem ujęcia w załączniku przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pan Wicestarosta Józef Gisman przedstawił informację ze spotkania Subregionu poświęconego układom komunikacyjnym, w tym powiązaniu Zakładów Azotowych ze strefą ul. Spacerowa, ul. Mostowa i Aleja Lisa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu 7

8 Marszałkowskiego p. dyr. Karina Bedrunka i p. z-ca dyr. Małgorzata Stelnicka, które poinformowały, że nie będzie środków finansowych z UE na remonty dróg prowadzących do terenów inwestycyjnych, a jedynie na drogi wewnętrzne. Miasto i Powiat będą mogły starać się o pieniądze na wykonanie ścieżek rowerowych i przystanków autobusowych. Na spotkaniu tym rozmawiano o pozyskaniu środków na ul. Spacerową ( droga pomiędzy Kędzierzynem a Kotlarnią). Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego poradzili przeniesienie tego zadania do celu tematycznego Nr IV Ochrona powietrza. Prezydent Miasta pismem z dnia r. poprosił o wskazanie do koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego kierunków rozwoju sieci dróg kołowych. Pan Wicestarosta przedstawił wytypowane przez PZD drogi: - droga powiatowa ul. Mostowa wzdłuż Zakładów Azotowych, - droga powiatowa ul. Spacerowa ( Kędzierzyn Koźle Kotlarnia), - droga powiatowa Cisek Zakrzów - droga powiatowa Cisek Bierawa z prośbą o pozytywne zaopiniowanie. Zarząd zaakceptował propozycję przedstawioną przez p. Józefa Gismana. Pani Starosta przekazała Radnemu Markowi Piątkowi odpowiedź SP ZOZ na pytania sformułowane na poprzednim, posiedzeniu Zarządu. Pan Marek Piątek postawił wniosek, aby na najbliższej sesji Rady Powiatu podjąć uchwałę w sprawie obwodnicy Kędzierzyna Koźla. Zarząd jednogłośnie poparł wniosek radnego. Kończąc omawianie spraw bieżących pani Starosta Małgorzata Tudaj poinformowała Zarząd, że został zrealizowany wniosek Radnej Doroty Tomali o wykonanie i postawienie ławek na osiedlu Azoty. Ad.3 Pani Starosta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu. Protokół przyjęto jednogłośnie. Ad.6 Pani Małgorzata Tudaj zakończyła 179 posiedzenie Zarządu Powiatu. Protokołowała Irena Romejko 8

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r.

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r. Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11.03.2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 13 stycznia 2015 r.

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 152/2013. z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 27 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 152/2013. z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 27 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ NR 152/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 27 listopada 2013 r. P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 191/2014. z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 23 września 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 191/2014. z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 23 września 2014 r. PROTOKÓŁ NR 191/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 23 września 2014 r. P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 40/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku Protokół Nr 128/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

b) Przedstawienie i omówienie wniosku Pana Jerzego Brysia Prezesa Zarządu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Będusz w Myszkowie w sprawie objęcia

b) Przedstawienie i omówienie wniosku Pana Jerzego Brysia Prezesa Zarządu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Będusz w Myszkowie w sprawie objęcia PROTOKÓŁ Nr 31/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 20 września 2007 roku W posiedzeniu udział wzięli : Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras Wicestarosta Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR 74/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 183/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 22 lipca 2014 r.

Protokół Nr 183/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 22 lipca 2014 r. Protokół Nr 183/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 22 lipca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2013 r.

Protokół Nr 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2013 r. Protokół Nr 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. 3. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. 3. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Jerzy Żmijewski - Starosta 2. Artur Berus - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 października 2015 r.

Ełk, 29 października 2015 r. Ełk, 29 października 2015 r. Protokół Nr 37.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 października 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 190/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 16 września 2014 r.

Protokół Nr 190/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 16 września 2014 r. Protokół Nr 190/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 16 września 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 63/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 19 czerwca 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr 63/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 19 czerwca 2008 roku PROTOKÓŁ Nr 63/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 19 czerwca 2008 roku W posiedzeniu udział wzięli: Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras - Wicestarosta Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r.

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r. STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Aw.1431.4.2016 Kędzierzyn-Koźle 04.03.2016r. S P R A W O Z D A N I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Sk.1431.1.2016 Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Ełk, 02 października 2015 r.

Ełk, 02 października 2015 r. Ełk, 02 października 2015 r. Protokół Nr 33.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 02 października 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Ad 1 Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego otworzył Przewodniczący Piotr Gorynia, który powitał członków Komisji.

Ad 1 Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego otworzył Przewodniczący Piotr Gorynia, który powitał członków Komisji. WO-RA.0012.1.9.2013 Protokół nr 38/13 z posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20 września 2013 r. Ad 1 Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku w naradzie udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku. P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, dn. 2015.06.17. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.5.2015 Rada Miasta Bielsk Podlaski Uprzejmie informuję, że przed sesją Rady Miasta, która

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 58/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 26 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 58/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 26 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 58/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 26 stycznia 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r.

Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/338/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 29 października 2013 roku

Uchwała Nr XLVI/338/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 29 października 2013 roku Uchwała Nr XLVI/338/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. Ad. 1 17 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 13 września 2017 r.

Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 13 września 2017 r. Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 13 września 2017 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Artur Berus - Wicestarosta 2. Katarzyna Bilska - Członek

Bardziej szczegółowo

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r.

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r. BRM.0012.4.24.2015 Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 21.05.2015 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Będzińskiego odbył 3 protokołowane posiedzenia Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku RP.0022.128.2017 Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 194/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2010r.

PROTOKÓŁ NR 194/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2010r. PROTOKÓŁ NR 194/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 162/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 marca 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 162/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 marca 2014 roku. P R O T O K Ó Ł NR 162/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 marca 2014 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku

Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 200/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 25 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 200/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 25 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR 200/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 25 listopada 2014 r. P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Starosta Żniński czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie 1

Starosta Żniński czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie 1 PROTOKÓŁ Nr 41/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 maja 2016 r. godz. 8:30 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Sekretarza Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 11/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku, godz

PROTOKÓŁ Nr 11/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku, godz W posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 11/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku, godz. 12 00 1. Mirosław Ślifirczyk - Starosta Radomski 2. Leszek Margas -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo