Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący powitał radnych powiatowych, radnych gminy, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał./na 15 radnych obecnych 15/-lista obecności w zał. 2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zapytał : czy zgłasza ktoś zmiany do porządku obrad? /nie zgłoszono/ Przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Dokonanie wyboru i powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego. 6. Powołanie składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy. 7. Ustalenie wysokości diet: a) dla Przewodniczącego Rady Gminy, b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, c) dla Przewodniczących Komisji i radnych, d) dla sołtysów za udział w sesji. 8. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 9. Reasumpcja uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 11. Wolne wnioski i komunikaty. 12. Zamkniecie obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski postawił wniosek o nie przyjmowanie protokołu na dzisiejszej sesji, ponieważ radni nie mieli możliwości zapoznania się z nim. Zaproponował radnym zapoznanie z protokołem z I sesji na posiedzeniach Komisji i przyjęcie na następnej sesji. Radny Marcin Jarosz poparł wniosek Przewodniczącego Rady. 1

2 Przewodniczący zapytał: kto jest za wnioskiem w sprawie przełożenia przyjęcia protokołu z I Sesji? Wszyscy radni byli za wnioskiem Przewodniczącego. 4. Interpelacje i zapytania radnych. Radny Jarosz Marcin zapytał: 1) Jak wygląda sytuacja hali sportowej? 2) Jak wygląda sytuacja żłobka? 3) Czym jest spowodowana zmiana firmy odbierającej śmieci? Radny Cholewa Wiesław zapytał: co z wiatą przystankową, którą zgłaszałem 3 lata temu? Radna Jarosz Agnieszka: dziękuję za znaki drogowe, które pojawiły się, a czy będą zamontowane progi zwalniające na drodze do miejscowości Zagajdzie, mieszkańcy nie są z tego powodu zadowoleni? Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Nowaczek : zgłaszałem na ostatniej sesji w tamtej kadencji brak telefonu kontaktowego z ZGK Spółką z o. o i do tej pory nie pojawił się, a uważam że są niezbędne w razie sytuacji kryzysowej. Sołtys Kobiałka Lucyna zapytała: czy dalej będą kontynuowane prace odwadniające w Słotwinach? Sołtys Bartoś Grzegorz zapytał: czy są planowane dalsze prace na drodze gminnej, bo było już dwa podejścia i nie jest dokończona? 5. Dokonanie wyboru i powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Bartnik Henryk zgłosił radnego Leszka Nowaczka byłego Przewodniczącego Komisji poprzedniej kadencji. Przewodniczący zapytał : czy radny Leszek Nowaczek wyraża zgodę. Radny Leszek Nowaczek-tak wyrażam. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zapytał: kto z Państwa radnych jest za tym aby radny Leszek Nowaczek został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej? Rada Gminy 15 głosami była za. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków komisji. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Nowaczek zgłosił radną Jolantę Pajdowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zapytał: czy Komitet Czas na zmiany zgłasza swojego kandydata? Odpowiedział radny Jarosz Marcin- nie zgłaszamy. 2

3 Przewodniczący Rady Gminy poinformował: zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym w Komisji Rewizyjnej powinni się znaleźć przedstawiciele wszystkich ugrupowań. Radny Marcin zabrał głos: nie widzimy się w takiej roli. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. Po przerwie kontynuowano zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. Radna Jolanta Pajdowska zgłosiła radną Elżbietę Popiołek. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było. Przewodniczący zamknął listę kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Następnie Przewodniczący zapytał: -kto z Państwa radnych jest za kandydaturą radnej Elżbiety Popiołek? Rada Gminy jednogłośnie 15 głosami była za. -Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą radnej Jolanty Pajdowskiej? Wszyscy radni byli za ( na 15 radnych biorących udział w głosowaniu). Sekretarz Gminy Edward Rudnicki odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy uchwałę przyjęła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała otrzymała Nr II/3/ Powołanie składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski odczytał uchwałę Nr II/4/02 z 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz trybu powoływania przewodniczących tych komisji i ich składów osobowych. Przewodniczący w pierwszej kolejności poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego. Radny Jarosz Marcin : 4 lata temu najpierw powoływaliśmy składy osobowe Komisji, a dopiero później wybierany był Przewodniczący Komisji. Przewodniczący Jacek Bojarski: radny jako Wiceprzewodniczący uczestniczył w tych wyborach i nie zgłaszał uwag. Radny Jarosz Marcin: to rozumiem, że źle były przeprowadzone wybory. Przewodniczący Jacek Bojarski: powinniśmy skupić się na dzisiejszych wyborach zgodnie z wcześniej odczytaną uchwałą Nr II/4/02 z 3 grudnia 2002 roku. Radny Marcin Jarosz zapytał: czy można mieć wgląd do protokołów sprzed 4 lat? Sekretarz Gminy odpowiedział, że można. Przewodniczący zamknął dyskusje i poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego. 3

4 Radna Jolanta Pajdowska zgłosiła radnego Krzysztofa Karasia, radnego II kadencji Rady Gminy, Wiceprezesa OSP w Karczmiskach Pierwszych. Radny Karaś Krzysztof wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Krzysztofa Karasia pytając: kto jest za tym, aby radny Krzysztof Karaś został Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego? W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, 9 było za, 6 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził: Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego został radny Krzysztof Karaś. W następnej kolejności Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydata na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wiceprzewodniczący Jacek Nowaczek zgłosił kandydaturę Jolanty Pajdowskiej, której tematy oświaty nie są obce. Radna Pajdowska Jolanta wyraziła zgodę na kandydowanie. Radny Cholewa Wiesław zgłosił radnego Tracza Ryszarda, ponieważ był członkiem Komisji Oświaty w poprzedniej kadencji. Radny Tracz zgodził się na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania. Zapytał: kto z Państwa radnych jest za tym, aby radna Jolanta Pajdowska została Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej? W głosowaniu udział brało 15 radnych, 9 było za, 6 przeciw. Następnie Przewodniczący zapytał; kto jest za tym aby Przewodniczącym Komisji Oświaty został radny Tracz Ryszard? Wynik głosowania: na 15 radnych, 5 było za,9 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził: Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej została radna Jolanta Pajdowska. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług. Radna Elżbieta Popiołek zgłosiła kandydaturę Małgorzaty Karaś, jest sołtysem i znane są jej sprawy rolnictwa. Radny Marcin Jarosz zgłosił kandydata Ryszarda Tracza. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął listę. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 4

5 Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania. Zapytał: Kto z Państwa radnych jest za tym aby Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług została radna Małgorzata Karaś? W głosowaniu jawnym udział brało 15 radnych, za było 9 radnych, 6 przeciw. Kto z Państwa radnych jest za tym aby Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług został radny Tracz Ryszard? Wynik głosowania: na 15 radnych, 6 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Przewodniczący stwierdził : Małgorzata Karaś została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług. Przystąpiono do ustalenia składów osobowych komisji stałych poprzez deklarację radnych i wpisanie się na listę wybranej komisji. Przerwa w obradach. Po przerwie Przewodniczący odczytał listę kandydatów do Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego : Marcin Jarosz, Piłat Krzysztof, Agnieszka Jarosz, Robert Nadzieja, Cholewa Wiesław, Tracz Ryszard, Węgrzyn Przemysław, Bartnik Henryk, Nowaczek Leszek, Popiołek Elżbieta, Karaś Małgorzata, Nowaczek Jacek. Przystąpiono do głosowania składu osobowego komisji. Przewodniczący zapytał: kto jest za tym aby radny( tu kolejno wyczytywał imię i nazwisko radnego) został członkiem Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego? Wynik głosowania : 1. Marcin Jarosz - 15 głosów za, 2. Krzysztof Piłat 15 głosów za, 3. Agnieszka Jarosz- 15 głosów za, 4. Robert Nadzieja- 15 głosów za, 5. Wiesław Cholewa- 15 głosów za, 6. Ryszard Tracz - 15 głosów za, 7. Przemysław Węgrzyn 15 głosów za, 8. Henryk Bartnik - 15 głosów za, 9. Leszek Nowaczek - 15 głosów za, 10. Elżbieta Popiołek - 15 głosów za, 11. Małgorzata Karaś - 15 głosów za, 12. Jacek Nowaczek - 15 głosów za. 5

6 Przewodniczący stwierdził: Komisja Budżetu liczy 13 osób łącznie z Przewodniczącym Komisji. Następnie Przewodniczący zapytał : kto jest za tym aby radny (kolejno wyczytywał z listy ) został członkiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług? Wynik głosowania składu osobowego komisji: 1. Marcin Jarosz- jednogłośnie, 15 głosów za, 2. Agnieszka Jarosz- jednogłośnie, 15 głosów za, 3. Robert Nadzieja jednogłośnie, 15 głosów za, 4. Piłat Krzysztof- jednogłośnie, 15 głosów za, 5. Cholewa Wiesław- jednogłośnie, 15 głosów za, 6. Tracz Ryszard jednogłośnie, 15 głosów za, 7. Węgrzyn Przemysław jednogłośnie,15 głosów za, 8. Bartnik Henryk - jednogłośnie, 15 głosów za. Przewodniczący stwierdził : Komisja Rolnictwa liczy 9 osób łącznie z Przewodniczącym Komisji. Przystąpiono do głosowania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej. Przewodniczący zapytał: kto jest za tym aby radni : 1. Jacek Nowaczek został członkiem Komisji? 14 głosów za, 1 wstrzymujący, 2. Karaś Krzysztof został członkiem Komisji? 15 głosów za. Przewodniczący Jacek Bojarski stwierdził : Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej liczy 3 osoby łącznie z Przewodniczącą Komisji. Sekretarz Gminy Edward Rudnicki odczytał projekt uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. Przewodniczący zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Wynik głosowania: 15 głosów za,0 przeciw,0 wstrzymujących się od głosu. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. Uchwała otrzymała Nr II/4/ Ustalenie wysokości diet : a) dla Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczący Rady przekazał przewodniczenie Wiceprzewodniczącemu Jackowi Nowaczkowi, a sam opuścił salę obrad. Wiceprzewodniczący objął prowadzenie tego punktu i zaproponował dla Przewodniczącego Rady Gminy, Jacka Bojarskiego dietę miesięczną w wys zł, tj. w takiej samej wysokości jak w poprzedniej kadencji. Innych propozycji nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wysokość diety. Rada Gminy jednogłośnie była za proponowaną stawką diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie zapytał: kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 6

7 Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami była za,nieobecny podczas głosowania Przewodniczący Rady. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały. Uchwała otrzymała Nr II/5/2014. b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Na salę obrad wrócił Przewodniczący Rady i objął prowadzenie sesji, a Wiceprzewodniczący Rady opuścił salę obrad. Przewodniczący poinformował: w tej kadencji będziemy proponować nowe rozwiązania dla radnych wynagrodzenie ryczałtowe. Dla Wiceprzewodniczącego Rady proponujemy miesięczną dietę w wys. 500 zł. Radny Marcin Jarosz zapytał: czy Wiceprzewodniczący Rady Gminy będzie miał dodatkowe obowiązki skoro proponuje się ryczałt, bo z tego co mi wiadomo, to dotychczas zastępował Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności. Odpowiedzi udzielił przewodniczący: w tej kadencji Wiceprzewodniczący będzie sprawował nadzór nad częścią Komisji. Przewodniczący Jacek Bojarski przedstawił wszystkie propozycje diet dla radnych : 1) dla Przewodniczącego Komisji proponuje się zryczałtowaną dietę miesięczną w wys. 350 zł, 2) dla pozostałych radnych 300 zł dieta miesięczna, za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy potrącenie 20 %, za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji 15 %, 3) dla sołtysów 80 zł za udział w sesji Rady Gminy. Skąd te kwoty? Wyszliśmy z taką propozycją na podstawie kalkulacji kosztów z ostatniej kadencji, radny rocznie otrzymywał dietę w wys. od do zł. Na dzień dzisiejszy wydatki na Radę Gminy wynoszą 62 tys. zł rocznie, po podwyżce wyniosą 84 tys. zł. Radny Marcin Jarosz zgłosił wniosek formalny : przyznać miesięczną dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 400 zł. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski: mamy 2 propozycje: 400 zł i 500 zł. Wobec powyższego zapytał: kto z Państwa radnych jest za tym aby Wiceprzewodniczącemu przyznać miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 400 zł? Wynik głosowania: 5 za,8 przeciw,1 wstrzymujący się od głosu (nieobecny Wiceprzewodniczący) Następnie Przewodniczący zapytał: kto jest za tym aby Wiceprzewodniczącemu przyznać miesięczny ryczałt 500 zł? Wynik głosowania: 8 za,5 przeciw, 1 wstrzymujący.(nieobecny Wiceprzewodniczący Rady 7

8 Przewodniczący stwierdził : przeszła stawka 500 zł. Sekretarz Gminy Edward Rudnicki odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jacka Nowaczka, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, pytając : kto jest za? 12 głosów za, Kto jest przeciw? 1 przeciw. Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Uchwała otrzymała Nr II/6/2014. Wiceprzewodniczący powrócił na salę obrad. c) dla Przewodniczących Komisji i Radnych, Przewodniczący : stawki przedstawiałem w poprzednim punkcie dlatego proszę o przegłosowanie. Kto jest za tym aby Przewodniczący Komisji otrzymał miesięczną dietę w wysokości 350 zł? Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu 13 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Następnie Przewodniczący zapytał : kto jest za tym aby pozostali radni otrzymali miesięczną dietę w wysokości 300 zł? Na 15 radnych, 13 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Kolejno Przewodniczący zapytał: kto z Państwa radnych jest za proponowanymi potrąceniami, 20% za nieobecność na sesji i 15 % za nieobecność na posiedzeniu Komisji? Wynik głosowania: 12 za,3 wstrzymujące się, 0 przeciw. Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. W wyniku jawnego głosowania 14 radnych głosowało za, 1 przeciw. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. Uchwała otrzymała Nr II/7/2014. d) dla sołtysów za udział w sesji. Sołtys Bochra Zbigniew wystąpił w imieniu sołtysów: opinia nasza jest taka, że sołtysi wykonują czarną robotę w terenie i wg sołtysów podwyżka jest za niska. Radny Piłat Krzysztof zgłosił wniosek formalny: proponuję 100 zł dla sołtysów za udział w sesji, ponieważ czynnie uczestniczą w życiu mieszkańców, nie raz używając własnego samochodu. Radny Marcin Jarosz : praca sołtysa jest ciężka i popieram wniosek radnego Krzysztofa Piłata. 8

9 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Nowaczek: Panie radny Jarosz! gdzie Pan był przez 4 lata jak występowałem jako sołtys z uwagami, że praca sołtysa jest ciężka i czasochłonna to nic z tym tematem Pan nie zrobił. Skąd ta troska teraz? Radny Leszek Nowaczek: ja też niejednokrotnie wspominałem, że praca sołtysa jest absorbująca, dlatego w ostatniej kadencji za Wójta Goliszka podniesiono sołtysom prowizję z tytuły inkasa podatków. A dietę za udział w sesji proponujemy do średniej wykonanej z ostatniej kadencji. Przewodniczący poddał pod głosowanie wysokość diety dla sołtysa pytając : kto z Państwa radnych jest za stawką w wysokości 100 zł za udział sołtysa w sesji Rady Gminy? Wynik głosowania: 13 głosów za,2 wstrzymujące, 0 przeciw. Sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich przysługuje sołtysowi dieta. W głosowaniu jawnym udział brało 15 radnych, 13 radnych było za projektem uchwały, 2 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. Uchwała otrzymała Nr II/8/ Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Wójt opuścił salę obrad. Przewodniczący przedstawił dotychczasowe wynagrodzenie Wójta: Wynagrodzenie zasadnicze 5450,00 Dodatek funkcyjny ,00 Dodatek specjalny ,00 Dodatek stażowy ,00 Ogółem: 9940,00 I zaproponował podwyżkę o 10 % na ogólną kwotę 10940,00 zł. Radny Jarosz Marcin poprosił o przedstawienie nowych składników wynagrodzenia. Przewodniczący odczytał : Zasadnicze w wys ,00 Dodatek funkcyjny w wys ,00 Dodatek specjalny w wys ,00 Dodatek za wieloletnią prace- 1140,00 Razem: 10940,00 zł Sekretarz Gminy zabrał głos: Rada Gminy ma obowiązek ustalić wynagrodzenie Wójta, ponieważ wraz z upływem kadencji wygasł stosunek pracy Wójta i po wyborach jest nawiązywany nowy. 9

10 Radny Piłat Krzysztof zgłosił wniosek formalny: pozostawić Wójtowi wynagrodzenie na starych zasadach, ponieważ Prezydent Puław ma trochę więcej obowiązków jak nasz Wójt, bo Puławy mają 60 tys. mieszkańców i miał wynagrodzenie 12 tys. zł i takie pozostawił. Przewodniczący Rady: Nie należy stosować takich porównań ponieważ burmistrzowie czy prezydenci miast mają zastępców z rozpisanymi zadaniami i odpowiedzialnością. Wójt pomimo przysługującego mu prawa zrezygnował z powołania zastępcy, zrezygnował z korzystania z samochodu służbowego -to są wymierne oszczędności, pozyskał dla Gminy Karczmiska środki zewnętrzne na kwotę ponad 12,5 mln zł, przez całą kadencję nie uczestniczył w żadnych podwyżkach ustawowych. Przewodniczący zapytał : czy są inne wnioski./nie zgłoszono/ Przewodniczący poddał pod głosowanie wynagrodzenie Wójta (najdalej idące)- tj ,zł pytając : kto z Państwa radnych jest za proponowanym przeze mnie wynagrodzeniem Wójta? Wynik głosowania: na 15 radnych, 9 było za,5 przeciw,1 głos wstrzymujący. Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Gminy zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu jawnym 9 było za, 5 przeciw,1 wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. Uchwała otrzymała Nr II/9/ Reasumpcja uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Sekretarz Gminy poinformował o otrzymanym piśmie z Nadzoru Wojewody Lubelskiego w sprawie niezgodności z prawem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 poprzez zapis w treści 5 ust.3 wyrażenia w szczegółowości. I jeżeli zmienimy dziś uchwałę poprzez wyrzucenie wyrażenia w szczególności to nadzór nie uchyli nam tej uchwały. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi Rada Gminy uchwałę przyjęła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała otrzymała Nr II/10/2014. Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Radnemu Marcinowi Jaroszowi: - hala sportowa : inwestor powinien oddać halę na przełomie lutego i marca. Obecnie trwają odbiory techniczne. Nie mam sygnałów, ze jest coś nie tak. 10

11 - żłobek: sprawa się skomplikowała: firma miała zakończyć remont do 8 listopada, ale nierzetelnie wykonywała prace i 7 listopada musieliśmy odstąpić od umowy z myślą, że znajdziemy szybko nową firmę. Niestety nie udało się. Dotacja jaką otrzymaliśmy na utworzenie żłobka zgodnie z prawem musi zostać rozliczona w danym roku czyli do końca Prowadzimy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej intensywne rozmowy, wystąpiliśmy z aneksem o przedłużenie umowy, ale do dnia dzisiejszego nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. - odbiór śmieci: był przeprowadzony przetarg i wygrała firma z Kraśnika EKO_KRAS Sp. z o.o., która zaproponowała najniższą cenę. Informacja poprzez sołtysów, mam nadzieję, dociera do mieszkańców chodzi o harmonogram odbioru śmieci, ale również nowy odbiorca przesyła takie informacje. Pełna wiedza dotycząca odbioru śmieci znajduje się na stronie internetowej gminy. Radnemu Cholewie Wiesławowi: wiata przystankowa jest gotowa, wykonał ją nasz ZGK. Sprawa opóźnienia postawienie jej jest związana z lokalizacją oraz z kwestią ubezpieczenia ( dotyczy odpowiedzialności OC ). Mam nadzieję, że z nowym rokiem 2015 sprawa definitywne zostanie załatwiona. Radny Cholewa Wiesław: w tym miejscu jest przystanek busów (Zaborze-skrzyżowanie), Radny Krzysztof Karaś: ale to nie jest teren naszej gminy. Radny Cholewa Wiesław: rozmawiamy o dwóch miejscach. Wójt dalej kontynuował odpowiedzi: Radnej Jarosz Agnieszce: progi zwalniające w stronę Zagajdzia- rozmawiałem z Panią sołtys i ustaliłem, że bez konsultacji z mieszkańcami nie będą montowane. Wiceprzewodniczącemu Jackowi Nowaczkowi: firma działa na określonych zasadach ( chociażby dotyczącego 5 dniowego tygodnia pracy). Zważywszy na specyfikę, w sytuacjach awaryjnych czy kryzysowych spółka odpowiednio i skutecznie reaguje. Ja dotychczas nie miałem żadnego negatywnego sygnału dotyczącego pracy spółki w tym zakresie. Uważam, że od trzech lat mieszkańcy Gminy Karczmiska mają poczucie bezpieczeństwa w takich zagadnieniach jak: praca sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przejezdność dróg gminnych, szybka reakcja na inne sytuacje kryzysowe. Podanie ( uruchomienie) nr telefonu kryzysowego, o czym mówi Pan radny, wiąże się z poważnymi konsekwencjami (dyżury 24 godzinne?, wyznaczenie osoby, osób?, i co najważniejsze kto za to zapłaci?). Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Również wiem, że sołtysi mają nr telefonu do prezesa spółki. Jeśli chodzi o odśnieżanie. Na podstawie obowiązującego prawa mamy opracowane zasady i harmonogram odśnieżania dróg. Na najbliższej Komisji Rolnictwa przypomnę i przedstawię treść tego dokumentu (umieścimy go na naszej stronie internetowej). Do tego wywodu w sprawie odśnieżania powiem tak: Spółka dotychczas robi znacznie więcej niż te zasady opisują i za co ma zapłacone. Sołtys Lucynie Kobiałka: nie potrafię odpowiedzieć, bo jest to zadanie powiatu. Mam nadzieję, że prace będą kontynuowane bo o konieczności jesteśmy wszyscy przekonani. Brak tych prac niestety był podyktowany brakiem środków. 11

12 Sołtysowi Grzegorzowi Bartosiowi: w tym momencie trudno mi odpowiedzieć czy prace będą kontynuowane. Jeżeli będziemy mieli pieniądze to oczywiście tak. 11. Wolne wnioski i komunikaty. Radny Leszek Nowaczek: 1) moim zdaniem należałoby wrócić do ustalenia dyżurów w ZGK, 2)chciałbym usłyszeć co zrobiono w sprawie deklaracji mieszkańców do podpisania umów na odbiór śmieci, 3) ile przeprowadzono postępowań administracyjnych. Wójt Gminy : w sprawie dyżurów w ZGK wypowiadałem się. Odpowiedzi na drugie i trzecie zagadnienie udzielił pracownik Urzędu Gminy Zbigniew Bochra: przeprowadzono ok.70 spraw administracyjnych i cały czas są weryfikowane deklaracje, po zmianie ustawy egzekucje będzie wykonywał Urząd Skarbowy. Przewodniczący Rady Jacek Bojarski przekazał radnym : -druki oświadczeń majątkowych wraz z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, -Ankietę Radnego do wypełnienia do celów statystycznych. 12. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku i zamknął obrady II Sesji Rady Gminy. Miłym gestem było przekazanie wszystkim obecnym życzeń świątecznych od Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy. Na tym obrady zakończono. Protokołowała: Hanna Kwolczak Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski 12

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVI/2016 z Sesji Rady Gminy odbytej 17 marca 2016 r. Obrady XVI Sesji Rady Gminy odbyły się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Protokół Nr XVI/2016 z Sesji Rady Gminy odbytej 17 marca 2016 r. Obrady XVI Sesji Rady Gminy odbyły się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Protokół Nr XVI/2016 z Sesji Rady Gminy odbytej 17 marca 2016 r. Obrady XVI Sesji Rady Gminy odbyły się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 1. Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r.

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 9-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska. 1. Otwarcie sesji i powitanie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. Porządek obrad : 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze radnych i wójta. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę.

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę. Protokół IX/2015 z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 08 kwietnia 2015 r. godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR II/2014 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 sesji Sejmiku Województwa z dnia 8 grudnia 2014 r. Obrady II sesji sejmiku Województwa odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 24 czerwca 2014 roku

Protokół Nr XXXVIII z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 24 czerwca 2014 roku Protokół Nr XXXVIII z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 24 czerwca 2014 roku Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy odbyły się w Urzędzie Gminy. 1. Otwarcie Sesji i powitanie. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2010 z obrad II sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 16 grudnia 2010 r.

Protokół nr II/2010 z obrad II sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 16 grudnia 2010 r. Protokół nr II/2010 z obrad II sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 16 grudnia 2010 r. II sesję Rady Powiatu w Radziejowie IV kadencji otworzył p. Wiesław Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 12 00 do godziny 12 32. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Gorzyce poprzedzona została mszą świętą, która została odprawiona o godz. 12.30 w kościele parafialnym w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r.

Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. II sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesję rozpoczęto o godz. 8

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI

RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI Protokół nr II/2014 KADENCJI 2014-2018 z II sesji Rady Miasta Gniezna odbytej w dniu 8 grudnia 2014 w sali kryształowej Starego Ratusza. Obrady rozpoczęto w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr IV/2015

P r o t o k ó ł Nr IV/2015 P r o t o k ó ł Nr IV/2015 z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 26 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. Sesję rozpoczęto o godz. 11-ej. Radni obecni :

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. Zwierzyniec, listopad 2006

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 01 grudnia 2014 roku Sesja Rady Gminy Tuczna rozpoczęła się o godzinie 10 00. Sesja Rady Gminy Tuczna odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Tuczna. Listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY JANÓW

Z SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr XXIX/14 Z SESJI RADY GMINY JANÓW z dnia 30 października 2014 Kadencja 2010 2014 Protokół Nr XXIX/14 z XXIX sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz. 10 00-13 00 w Muzeum w Praszce Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I.14. do protokołu).

Protokół nr I.14. do protokołu). Protokół nr I.14 z obrad I Sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniach: 1 grudnia 2014 roku w godzinach 8 00-9 35 3 grudnia 2014 roku w godzinach 13 00-15 01 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo