Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący powitał radnych powiatowych, radnych gminy, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał./na 15 radnych obecnych 15/-lista obecności w zał. 2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zapytał : czy zgłasza ktoś zmiany do porządku obrad? /nie zgłoszono/ Przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Dokonanie wyboru i powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego. 6. Powołanie składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy. 7. Ustalenie wysokości diet: a) dla Przewodniczącego Rady Gminy, b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, c) dla Przewodniczących Komisji i radnych, d) dla sołtysów za udział w sesji. 8. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 9. Reasumpcja uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 11. Wolne wnioski i komunikaty. 12. Zamkniecie obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski postawił wniosek o nie przyjmowanie protokołu na dzisiejszej sesji, ponieważ radni nie mieli możliwości zapoznania się z nim. Zaproponował radnym zapoznanie z protokołem z I sesji na posiedzeniach Komisji i przyjęcie na następnej sesji. Radny Marcin Jarosz poparł wniosek Przewodniczącego Rady. 1

2 Przewodniczący zapytał: kto jest za wnioskiem w sprawie przełożenia przyjęcia protokołu z I Sesji? Wszyscy radni byli za wnioskiem Przewodniczącego. 4. Interpelacje i zapytania radnych. Radny Jarosz Marcin zapytał: 1) Jak wygląda sytuacja hali sportowej? 2) Jak wygląda sytuacja żłobka? 3) Czym jest spowodowana zmiana firmy odbierającej śmieci? Radny Cholewa Wiesław zapytał: co z wiatą przystankową, którą zgłaszałem 3 lata temu? Radna Jarosz Agnieszka: dziękuję za znaki drogowe, które pojawiły się, a czy będą zamontowane progi zwalniające na drodze do miejscowości Zagajdzie, mieszkańcy nie są z tego powodu zadowoleni? Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Nowaczek : zgłaszałem na ostatniej sesji w tamtej kadencji brak telefonu kontaktowego z ZGK Spółką z o. o i do tej pory nie pojawił się, a uważam że są niezbędne w razie sytuacji kryzysowej. Sołtys Kobiałka Lucyna zapytała: czy dalej będą kontynuowane prace odwadniające w Słotwinach? Sołtys Bartoś Grzegorz zapytał: czy są planowane dalsze prace na drodze gminnej, bo było już dwa podejścia i nie jest dokończona? 5. Dokonanie wyboru i powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Bartnik Henryk zgłosił radnego Leszka Nowaczka byłego Przewodniczącego Komisji poprzedniej kadencji. Przewodniczący zapytał : czy radny Leszek Nowaczek wyraża zgodę. Radny Leszek Nowaczek-tak wyrażam. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zapytał: kto z Państwa radnych jest za tym aby radny Leszek Nowaczek został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej? Rada Gminy 15 głosami była za. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków komisji. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Nowaczek zgłosił radną Jolantę Pajdowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zapytał: czy Komitet Czas na zmiany zgłasza swojego kandydata? Odpowiedział radny Jarosz Marcin- nie zgłaszamy. 2

3 Przewodniczący Rady Gminy poinformował: zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym w Komisji Rewizyjnej powinni się znaleźć przedstawiciele wszystkich ugrupowań. Radny Marcin zabrał głos: nie widzimy się w takiej roli. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. Po przerwie kontynuowano zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. Radna Jolanta Pajdowska zgłosiła radną Elżbietę Popiołek. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było. Przewodniczący zamknął listę kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Następnie Przewodniczący zapytał: -kto z Państwa radnych jest za kandydaturą radnej Elżbiety Popiołek? Rada Gminy jednogłośnie 15 głosami była za. -Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą radnej Jolanty Pajdowskiej? Wszyscy radni byli za ( na 15 radnych biorących udział w głosowaniu). Sekretarz Gminy Edward Rudnicki odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy uchwałę przyjęła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała otrzymała Nr II/3/ Powołanie składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski odczytał uchwałę Nr II/4/02 z 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz trybu powoływania przewodniczących tych komisji i ich składów osobowych. Przewodniczący w pierwszej kolejności poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego. Radny Jarosz Marcin : 4 lata temu najpierw powoływaliśmy składy osobowe Komisji, a dopiero później wybierany był Przewodniczący Komisji. Przewodniczący Jacek Bojarski: radny jako Wiceprzewodniczący uczestniczył w tych wyborach i nie zgłaszał uwag. Radny Jarosz Marcin: to rozumiem, że źle były przeprowadzone wybory. Przewodniczący Jacek Bojarski: powinniśmy skupić się na dzisiejszych wyborach zgodnie z wcześniej odczytaną uchwałą Nr II/4/02 z 3 grudnia 2002 roku. Radny Marcin Jarosz zapytał: czy można mieć wgląd do protokołów sprzed 4 lat? Sekretarz Gminy odpowiedział, że można. Przewodniczący zamknął dyskusje i poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego. 3

4 Radna Jolanta Pajdowska zgłosiła radnego Krzysztofa Karasia, radnego II kadencji Rady Gminy, Wiceprezesa OSP w Karczmiskach Pierwszych. Radny Karaś Krzysztof wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Krzysztofa Karasia pytając: kto jest za tym, aby radny Krzysztof Karaś został Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego? W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, 9 było za, 6 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził: Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego został radny Krzysztof Karaś. W następnej kolejności Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydata na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wiceprzewodniczący Jacek Nowaczek zgłosił kandydaturę Jolanty Pajdowskiej, której tematy oświaty nie są obce. Radna Pajdowska Jolanta wyraziła zgodę na kandydowanie. Radny Cholewa Wiesław zgłosił radnego Tracza Ryszarda, ponieważ był członkiem Komisji Oświaty w poprzedniej kadencji. Radny Tracz zgodził się na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania. Zapytał: kto z Państwa radnych jest za tym, aby radna Jolanta Pajdowska została Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej? W głosowaniu udział brało 15 radnych, 9 było za, 6 przeciw. Następnie Przewodniczący zapytał; kto jest za tym aby Przewodniczącym Komisji Oświaty został radny Tracz Ryszard? Wynik głosowania: na 15 radnych, 5 było za,9 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził: Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej została radna Jolanta Pajdowska. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług. Radna Elżbieta Popiołek zgłosiła kandydaturę Małgorzaty Karaś, jest sołtysem i znane są jej sprawy rolnictwa. Radny Marcin Jarosz zgłosił kandydata Ryszarda Tracza. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął listę. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 4

5 Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania. Zapytał: Kto z Państwa radnych jest za tym aby Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług została radna Małgorzata Karaś? W głosowaniu jawnym udział brało 15 radnych, za było 9 radnych, 6 przeciw. Kto z Państwa radnych jest za tym aby Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług został radny Tracz Ryszard? Wynik głosowania: na 15 radnych, 6 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Przewodniczący stwierdził : Małgorzata Karaś została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług. Przystąpiono do ustalenia składów osobowych komisji stałych poprzez deklarację radnych i wpisanie się na listę wybranej komisji. Przerwa w obradach. Po przerwie Przewodniczący odczytał listę kandydatów do Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego : Marcin Jarosz, Piłat Krzysztof, Agnieszka Jarosz, Robert Nadzieja, Cholewa Wiesław, Tracz Ryszard, Węgrzyn Przemysław, Bartnik Henryk, Nowaczek Leszek, Popiołek Elżbieta, Karaś Małgorzata, Nowaczek Jacek. Przystąpiono do głosowania składu osobowego komisji. Przewodniczący zapytał: kto jest za tym aby radny( tu kolejno wyczytywał imię i nazwisko radnego) został członkiem Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego? Wynik głosowania : 1. Marcin Jarosz - 15 głosów za, 2. Krzysztof Piłat 15 głosów za, 3. Agnieszka Jarosz- 15 głosów za, 4. Robert Nadzieja- 15 głosów za, 5. Wiesław Cholewa- 15 głosów za, 6. Ryszard Tracz - 15 głosów za, 7. Przemysław Węgrzyn 15 głosów za, 8. Henryk Bartnik - 15 głosów za, 9. Leszek Nowaczek - 15 głosów za, 10. Elżbieta Popiołek - 15 głosów za, 11. Małgorzata Karaś - 15 głosów za, 12. Jacek Nowaczek - 15 głosów za. 5

6 Przewodniczący stwierdził: Komisja Budżetu liczy 13 osób łącznie z Przewodniczącym Komisji. Następnie Przewodniczący zapytał : kto jest za tym aby radny (kolejno wyczytywał z listy ) został członkiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług? Wynik głosowania składu osobowego komisji: 1. Marcin Jarosz- jednogłośnie, 15 głosów za, 2. Agnieszka Jarosz- jednogłośnie, 15 głosów za, 3. Robert Nadzieja jednogłośnie, 15 głosów za, 4. Piłat Krzysztof- jednogłośnie, 15 głosów za, 5. Cholewa Wiesław- jednogłośnie, 15 głosów za, 6. Tracz Ryszard jednogłośnie, 15 głosów za, 7. Węgrzyn Przemysław jednogłośnie,15 głosów za, 8. Bartnik Henryk - jednogłośnie, 15 głosów za. Przewodniczący stwierdził : Komisja Rolnictwa liczy 9 osób łącznie z Przewodniczącym Komisji. Przystąpiono do głosowania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej. Przewodniczący zapytał: kto jest za tym aby radni : 1. Jacek Nowaczek został członkiem Komisji? 14 głosów za, 1 wstrzymujący, 2. Karaś Krzysztof został członkiem Komisji? 15 głosów za. Przewodniczący Jacek Bojarski stwierdził : Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej liczy 3 osoby łącznie z Przewodniczącą Komisji. Sekretarz Gminy Edward Rudnicki odczytał projekt uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. Przewodniczący zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Wynik głosowania: 15 głosów za,0 przeciw,0 wstrzymujących się od głosu. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. Uchwała otrzymała Nr II/4/ Ustalenie wysokości diet : a) dla Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczący Rady przekazał przewodniczenie Wiceprzewodniczącemu Jackowi Nowaczkowi, a sam opuścił salę obrad. Wiceprzewodniczący objął prowadzenie tego punktu i zaproponował dla Przewodniczącego Rady Gminy, Jacka Bojarskiego dietę miesięczną w wys zł, tj. w takiej samej wysokości jak w poprzedniej kadencji. Innych propozycji nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wysokość diety. Rada Gminy jednogłośnie była za proponowaną stawką diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie zapytał: kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 6

7 Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami była za,nieobecny podczas głosowania Przewodniczący Rady. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały. Uchwała otrzymała Nr II/5/2014. b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Na salę obrad wrócił Przewodniczący Rady i objął prowadzenie sesji, a Wiceprzewodniczący Rady opuścił salę obrad. Przewodniczący poinformował: w tej kadencji będziemy proponować nowe rozwiązania dla radnych wynagrodzenie ryczałtowe. Dla Wiceprzewodniczącego Rady proponujemy miesięczną dietę w wys. 500 zł. Radny Marcin Jarosz zapytał: czy Wiceprzewodniczący Rady Gminy będzie miał dodatkowe obowiązki skoro proponuje się ryczałt, bo z tego co mi wiadomo, to dotychczas zastępował Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności. Odpowiedzi udzielił przewodniczący: w tej kadencji Wiceprzewodniczący będzie sprawował nadzór nad częścią Komisji. Przewodniczący Jacek Bojarski przedstawił wszystkie propozycje diet dla radnych : 1) dla Przewodniczącego Komisji proponuje się zryczałtowaną dietę miesięczną w wys. 350 zł, 2) dla pozostałych radnych 300 zł dieta miesięczna, za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy potrącenie 20 %, za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji 15 %, 3) dla sołtysów 80 zł za udział w sesji Rady Gminy. Skąd te kwoty? Wyszliśmy z taką propozycją na podstawie kalkulacji kosztów z ostatniej kadencji, radny rocznie otrzymywał dietę w wys. od do zł. Na dzień dzisiejszy wydatki na Radę Gminy wynoszą 62 tys. zł rocznie, po podwyżce wyniosą 84 tys. zł. Radny Marcin Jarosz zgłosił wniosek formalny : przyznać miesięczną dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 400 zł. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski: mamy 2 propozycje: 400 zł i 500 zł. Wobec powyższego zapytał: kto z Państwa radnych jest za tym aby Wiceprzewodniczącemu przyznać miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 400 zł? Wynik głosowania: 5 za,8 przeciw,1 wstrzymujący się od głosu (nieobecny Wiceprzewodniczący) Następnie Przewodniczący zapytał: kto jest za tym aby Wiceprzewodniczącemu przyznać miesięczny ryczałt 500 zł? Wynik głosowania: 8 za,5 przeciw, 1 wstrzymujący.(nieobecny Wiceprzewodniczący Rady 7

8 Przewodniczący stwierdził : przeszła stawka 500 zł. Sekretarz Gminy Edward Rudnicki odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jacka Nowaczka, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, pytając : kto jest za? 12 głosów za, Kto jest przeciw? 1 przeciw. Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Uchwała otrzymała Nr II/6/2014. Wiceprzewodniczący powrócił na salę obrad. c) dla Przewodniczących Komisji i Radnych, Przewodniczący : stawki przedstawiałem w poprzednim punkcie dlatego proszę o przegłosowanie. Kto jest za tym aby Przewodniczący Komisji otrzymał miesięczną dietę w wysokości 350 zł? Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu 13 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Następnie Przewodniczący zapytał : kto jest za tym aby pozostali radni otrzymali miesięczną dietę w wysokości 300 zł? Na 15 radnych, 13 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Kolejno Przewodniczący zapytał: kto z Państwa radnych jest za proponowanymi potrąceniami, 20% za nieobecność na sesji i 15 % za nieobecność na posiedzeniu Komisji? Wynik głosowania: 12 za,3 wstrzymujące się, 0 przeciw. Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. W wyniku jawnego głosowania 14 radnych głosowało za, 1 przeciw. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. Uchwała otrzymała Nr II/7/2014. d) dla sołtysów za udział w sesji. Sołtys Bochra Zbigniew wystąpił w imieniu sołtysów: opinia nasza jest taka, że sołtysi wykonują czarną robotę w terenie i wg sołtysów podwyżka jest za niska. Radny Piłat Krzysztof zgłosił wniosek formalny: proponuję 100 zł dla sołtysów za udział w sesji, ponieważ czynnie uczestniczą w życiu mieszkańców, nie raz używając własnego samochodu. Radny Marcin Jarosz : praca sołtysa jest ciężka i popieram wniosek radnego Krzysztofa Piłata. 8

9 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Nowaczek: Panie radny Jarosz! gdzie Pan był przez 4 lata jak występowałem jako sołtys z uwagami, że praca sołtysa jest ciężka i czasochłonna to nic z tym tematem Pan nie zrobił. Skąd ta troska teraz? Radny Leszek Nowaczek: ja też niejednokrotnie wspominałem, że praca sołtysa jest absorbująca, dlatego w ostatniej kadencji za Wójta Goliszka podniesiono sołtysom prowizję z tytuły inkasa podatków. A dietę za udział w sesji proponujemy do średniej wykonanej z ostatniej kadencji. Przewodniczący poddał pod głosowanie wysokość diety dla sołtysa pytając : kto z Państwa radnych jest za stawką w wysokości 100 zł za udział sołtysa w sesji Rady Gminy? Wynik głosowania: 13 głosów za,2 wstrzymujące, 0 przeciw. Sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich przysługuje sołtysowi dieta. W głosowaniu jawnym udział brało 15 radnych, 13 radnych było za projektem uchwały, 2 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. Uchwała otrzymała Nr II/8/ Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Wójt opuścił salę obrad. Przewodniczący przedstawił dotychczasowe wynagrodzenie Wójta: Wynagrodzenie zasadnicze 5450,00 Dodatek funkcyjny ,00 Dodatek specjalny ,00 Dodatek stażowy ,00 Ogółem: 9940,00 I zaproponował podwyżkę o 10 % na ogólną kwotę 10940,00 zł. Radny Jarosz Marcin poprosił o przedstawienie nowych składników wynagrodzenia. Przewodniczący odczytał : Zasadnicze w wys ,00 Dodatek funkcyjny w wys ,00 Dodatek specjalny w wys ,00 Dodatek za wieloletnią prace- 1140,00 Razem: 10940,00 zł Sekretarz Gminy zabrał głos: Rada Gminy ma obowiązek ustalić wynagrodzenie Wójta, ponieważ wraz z upływem kadencji wygasł stosunek pracy Wójta i po wyborach jest nawiązywany nowy. 9

10 Radny Piłat Krzysztof zgłosił wniosek formalny: pozostawić Wójtowi wynagrodzenie na starych zasadach, ponieważ Prezydent Puław ma trochę więcej obowiązków jak nasz Wójt, bo Puławy mają 60 tys. mieszkańców i miał wynagrodzenie 12 tys. zł i takie pozostawił. Przewodniczący Rady: Nie należy stosować takich porównań ponieważ burmistrzowie czy prezydenci miast mają zastępców z rozpisanymi zadaniami i odpowiedzialnością. Wójt pomimo przysługującego mu prawa zrezygnował z powołania zastępcy, zrezygnował z korzystania z samochodu służbowego -to są wymierne oszczędności, pozyskał dla Gminy Karczmiska środki zewnętrzne na kwotę ponad 12,5 mln zł, przez całą kadencję nie uczestniczył w żadnych podwyżkach ustawowych. Przewodniczący zapytał : czy są inne wnioski./nie zgłoszono/ Przewodniczący poddał pod głosowanie wynagrodzenie Wójta (najdalej idące)- tj ,zł pytając : kto z Państwa radnych jest za proponowanym przeze mnie wynagrodzeniem Wójta? Wynik głosowania: na 15 radnych, 9 było za,5 przeciw,1 głos wstrzymujący. Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Gminy zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu jawnym 9 było za, 5 przeciw,1 wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. Uchwała otrzymała Nr II/9/ Reasumpcja uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Sekretarz Gminy poinformował o otrzymanym piśmie z Nadzoru Wojewody Lubelskiego w sprawie niezgodności z prawem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 poprzez zapis w treści 5 ust.3 wyrażenia w szczegółowości. I jeżeli zmienimy dziś uchwałę poprzez wyrzucenie wyrażenia w szczególności to nadzór nie uchyli nam tej uchwały. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi Rada Gminy uchwałę przyjęła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała otrzymała Nr II/10/2014. Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Radnemu Marcinowi Jaroszowi: - hala sportowa : inwestor powinien oddać halę na przełomie lutego i marca. Obecnie trwają odbiory techniczne. Nie mam sygnałów, ze jest coś nie tak. 10

11 - żłobek: sprawa się skomplikowała: firma miała zakończyć remont do 8 listopada, ale nierzetelnie wykonywała prace i 7 listopada musieliśmy odstąpić od umowy z myślą, że znajdziemy szybko nową firmę. Niestety nie udało się. Dotacja jaką otrzymaliśmy na utworzenie żłobka zgodnie z prawem musi zostać rozliczona w danym roku czyli do końca Prowadzimy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej intensywne rozmowy, wystąpiliśmy z aneksem o przedłużenie umowy, ale do dnia dzisiejszego nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. - odbiór śmieci: był przeprowadzony przetarg i wygrała firma z Kraśnika EKO_KRAS Sp. z o.o., która zaproponowała najniższą cenę. Informacja poprzez sołtysów, mam nadzieję, dociera do mieszkańców chodzi o harmonogram odbioru śmieci, ale również nowy odbiorca przesyła takie informacje. Pełna wiedza dotycząca odbioru śmieci znajduje się na stronie internetowej gminy. Radnemu Cholewie Wiesławowi: wiata przystankowa jest gotowa, wykonał ją nasz ZGK. Sprawa opóźnienia postawienie jej jest związana z lokalizacją oraz z kwestią ubezpieczenia ( dotyczy odpowiedzialności OC ). Mam nadzieję, że z nowym rokiem 2015 sprawa definitywne zostanie załatwiona. Radny Cholewa Wiesław: w tym miejscu jest przystanek busów (Zaborze-skrzyżowanie), Radny Krzysztof Karaś: ale to nie jest teren naszej gminy. Radny Cholewa Wiesław: rozmawiamy o dwóch miejscach. Wójt dalej kontynuował odpowiedzi: Radnej Jarosz Agnieszce: progi zwalniające w stronę Zagajdzia- rozmawiałem z Panią sołtys i ustaliłem, że bez konsultacji z mieszkańcami nie będą montowane. Wiceprzewodniczącemu Jackowi Nowaczkowi: firma działa na określonych zasadach ( chociażby dotyczącego 5 dniowego tygodnia pracy). Zważywszy na specyfikę, w sytuacjach awaryjnych czy kryzysowych spółka odpowiednio i skutecznie reaguje. Ja dotychczas nie miałem żadnego negatywnego sygnału dotyczącego pracy spółki w tym zakresie. Uważam, że od trzech lat mieszkańcy Gminy Karczmiska mają poczucie bezpieczeństwa w takich zagadnieniach jak: praca sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przejezdność dróg gminnych, szybka reakcja na inne sytuacje kryzysowe. Podanie ( uruchomienie) nr telefonu kryzysowego, o czym mówi Pan radny, wiąże się z poważnymi konsekwencjami (dyżury 24 godzinne?, wyznaczenie osoby, osób?, i co najważniejsze kto za to zapłaci?). Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Również wiem, że sołtysi mają nr telefonu do prezesa spółki. Jeśli chodzi o odśnieżanie. Na podstawie obowiązującego prawa mamy opracowane zasady i harmonogram odśnieżania dróg. Na najbliższej Komisji Rolnictwa przypomnę i przedstawię treść tego dokumentu (umieścimy go na naszej stronie internetowej). Do tego wywodu w sprawie odśnieżania powiem tak: Spółka dotychczas robi znacznie więcej niż te zasady opisują i za co ma zapłacone. Sołtys Lucynie Kobiałka: nie potrafię odpowiedzieć, bo jest to zadanie powiatu. Mam nadzieję, że prace będą kontynuowane bo o konieczności jesteśmy wszyscy przekonani. Brak tych prac niestety był podyktowany brakiem środków. 11

12 Sołtysowi Grzegorzowi Bartosiowi: w tym momencie trudno mi odpowiedzieć czy prace będą kontynuowane. Jeżeli będziemy mieli pieniądze to oczywiście tak. 11. Wolne wnioski i komunikaty. Radny Leszek Nowaczek: 1) moim zdaniem należałoby wrócić do ustalenia dyżurów w ZGK, 2)chciałbym usłyszeć co zrobiono w sprawie deklaracji mieszkańców do podpisania umów na odbiór śmieci, 3) ile przeprowadzono postępowań administracyjnych. Wójt Gminy : w sprawie dyżurów w ZGK wypowiadałem się. Odpowiedzi na drugie i trzecie zagadnienie udzielił pracownik Urzędu Gminy Zbigniew Bochra: przeprowadzono ok.70 spraw administracyjnych i cały czas są weryfikowane deklaracje, po zmianie ustawy egzekucje będzie wykonywał Urząd Skarbowy. Przewodniczący Rady Jacek Bojarski przekazał radnym : -druki oświadczeń majątkowych wraz z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, -Ankietę Radnego do wypełnienia do celów statystycznych. 12. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku i zamknął obrady II Sesji Rady Gminy. Miłym gestem było przekazanie wszystkim obecnym życzeń świątecznych od Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy. Na tym obrady zakończono. Protokołowała: Hanna Kwolczak Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski 12

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r.

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 9-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska. 1. Otwarcie sesji i powitanie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r.

Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. Protokół Nr 11/14 z II sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. II sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesję rozpoczęto o godz. 8

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska W dniu 30 listopada 2012 roku w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 30/34 odbyło się zebranie założycielskie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z I Sesji Rady Gminy Irządze. w kadencji 2014-2018. odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ. z I Sesji Rady Gminy Irządze. w kadencji 2014-2018. odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ z I Sesji Rady Gminy Irządze w kadencji 2014-2018 odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r. Stan Radnych 15 osób. Obecnych 15 osób. W Sesji spoza Rady udział wzięli: 1. Przewodniczący Gminnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA Pawłowice, dnia 19 stycznia 2013 r. Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA W dniu 19 grudnia 2013 roku w Pawłowicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9

Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 Protokół z pierwszej sesji Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki z dnia 11 czerwca od godz. 14.30 Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 Rozdanie zaświadczeń o wyborze

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Trzebownisko, dnia 22 listopada 2007 roku Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA W zebraniu, które odbyło się dnia 22 listopada 2007 roku w Trzebownisko;

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I.14. do protokołu).

Protokół nr I.14. do protokołu). Protokół nr I.14 z obrad I Sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniach: 1 grudnia 2014 roku w godzinach 8 00-9 35 3 grudnia 2014 roku w godzinach 13 00-15 01 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul.

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul. PROTOKÓŁ OBRAD zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 w dniu 16 czerwca 2011 W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBRO DZIECKA z dnia 27.10.2014 godz. 20:00, w Toszku ul. Wilkowicka 2

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBRO DZIECKA z dnia 27.10.2014 godz. 20:00, w Toszku ul. Wilkowicka 2 Toszek, dnia. 27.10.2014 PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBRO DZIECKA z dnia 27.10.2014 godz. 20:00, w Toszku ul. Wilkowicka 2 Otwarcia Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia DOBRO

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/13 Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 19 kwietnia 2013 r.

Protokół Nr XXVI/13 Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 19 kwietnia 2013 r. Protokół Nr XXVI/13 Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 19 kwietnia 2013 r. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w Urzędzie Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie sesji i powitanie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad : W posiedzeniu uczestniczyli : Wg listy obecności

Porządek obrad : W posiedzeniu uczestniczyli : Wg listy obecności P R O T O K Ó Ł Nr 01/2010 z wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy odbytego 13 grudnia 2010 r. w sali narad Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim w godz. 10 oo 13 10 Porządek obrad : 1. Stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 12 stycznia 2015 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 października 2015 r. Poz. 4121 UCHWAŁA NR XI/45/2015 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Wrocław, dnia 8 października 2015 r. Poz. 4121 UCHWAŁA NR XI/45/2015 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 października 2015 r. Poz. 4121 UCHWAŁA NR XI/45/2015 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Konina Nr.z dnia..2014r. projekt STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwana dalej Radą reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r.

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół Nr LXII/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 25 września 2006 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Protokół. z I posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 14.11. 2014 r. we Wrocławiu

Protokół. z I posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 14.11. 2014 r. we Wrocławiu Protokół z I posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 14.11. 2014 r. we Wrocławiu W dniu 14.11.2014 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się I posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. W I posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Mysłowickiej Rady Seniorów oraz

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/06/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Dorzecze Łeby z dnia 21.06.2016 REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ Brzyska, dnia 01.07.2008 r. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ W zebraniu, które odbyło się dnia 1 lipca 2008 roku w Brzyskach (powiat jasielski, województwo podkarpackie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo