Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący powitał radnych powiatowych, radnych gminy, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał./na 15 radnych obecnych 15/-lista obecności w zał. 2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zapytał : czy zgłasza ktoś zmiany do porządku obrad? /nie zgłoszono/ Przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Dokonanie wyboru i powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego. 6. Powołanie składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy. 7. Ustalenie wysokości diet: a) dla Przewodniczącego Rady Gminy, b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, c) dla Przewodniczących Komisji i radnych, d) dla sołtysów za udział w sesji. 8. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 9. Reasumpcja uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 11. Wolne wnioski i komunikaty. 12. Zamkniecie obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski postawił wniosek o nie przyjmowanie protokołu na dzisiejszej sesji, ponieważ radni nie mieli możliwości zapoznania się z nim. Zaproponował radnym zapoznanie z protokołem z I sesji na posiedzeniach Komisji i przyjęcie na następnej sesji. Radny Marcin Jarosz poparł wniosek Przewodniczącego Rady. 1

2 Przewodniczący zapytał: kto jest za wnioskiem w sprawie przełożenia przyjęcia protokołu z I Sesji? Wszyscy radni byli za wnioskiem Przewodniczącego. 4. Interpelacje i zapytania radnych. Radny Jarosz Marcin zapytał: 1) Jak wygląda sytuacja hali sportowej? 2) Jak wygląda sytuacja żłobka? 3) Czym jest spowodowana zmiana firmy odbierającej śmieci? Radny Cholewa Wiesław zapytał: co z wiatą przystankową, którą zgłaszałem 3 lata temu? Radna Jarosz Agnieszka: dziękuję za znaki drogowe, które pojawiły się, a czy będą zamontowane progi zwalniające na drodze do miejscowości Zagajdzie, mieszkańcy nie są z tego powodu zadowoleni? Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Nowaczek : zgłaszałem na ostatniej sesji w tamtej kadencji brak telefonu kontaktowego z ZGK Spółką z o. o i do tej pory nie pojawił się, a uważam że są niezbędne w razie sytuacji kryzysowej. Sołtys Kobiałka Lucyna zapytała: czy dalej będą kontynuowane prace odwadniające w Słotwinach? Sołtys Bartoś Grzegorz zapytał: czy są planowane dalsze prace na drodze gminnej, bo było już dwa podejścia i nie jest dokończona? 5. Dokonanie wyboru i powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Bartnik Henryk zgłosił radnego Leszka Nowaczka byłego Przewodniczącego Komisji poprzedniej kadencji. Przewodniczący zapytał : czy radny Leszek Nowaczek wyraża zgodę. Radny Leszek Nowaczek-tak wyrażam. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zapytał: kto z Państwa radnych jest za tym aby radny Leszek Nowaczek został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej? Rada Gminy 15 głosami była za. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków komisji. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Nowaczek zgłosił radną Jolantę Pajdowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zapytał: czy Komitet Czas na zmiany zgłasza swojego kandydata? Odpowiedział radny Jarosz Marcin- nie zgłaszamy. 2

3 Przewodniczący Rady Gminy poinformował: zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym w Komisji Rewizyjnej powinni się znaleźć przedstawiciele wszystkich ugrupowań. Radny Marcin zabrał głos: nie widzimy się w takiej roli. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. Po przerwie kontynuowano zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. Radna Jolanta Pajdowska zgłosiła radną Elżbietę Popiołek. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było. Przewodniczący zamknął listę kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Następnie Przewodniczący zapytał: -kto z Państwa radnych jest za kandydaturą radnej Elżbiety Popiołek? Rada Gminy jednogłośnie 15 głosami była za. -Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą radnej Jolanty Pajdowskiej? Wszyscy radni byli za ( na 15 radnych biorących udział w głosowaniu). Sekretarz Gminy Edward Rudnicki odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy uchwałę przyjęła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała otrzymała Nr II/3/ Powołanie składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski odczytał uchwałę Nr II/4/02 z 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz trybu powoływania przewodniczących tych komisji i ich składów osobowych. Przewodniczący w pierwszej kolejności poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego. Radny Jarosz Marcin : 4 lata temu najpierw powoływaliśmy składy osobowe Komisji, a dopiero później wybierany był Przewodniczący Komisji. Przewodniczący Jacek Bojarski: radny jako Wiceprzewodniczący uczestniczył w tych wyborach i nie zgłaszał uwag. Radny Jarosz Marcin: to rozumiem, że źle były przeprowadzone wybory. Przewodniczący Jacek Bojarski: powinniśmy skupić się na dzisiejszych wyborach zgodnie z wcześniej odczytaną uchwałą Nr II/4/02 z 3 grudnia 2002 roku. Radny Marcin Jarosz zapytał: czy można mieć wgląd do protokołów sprzed 4 lat? Sekretarz Gminy odpowiedział, że można. Przewodniczący zamknął dyskusje i poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego. 3

4 Radna Jolanta Pajdowska zgłosiła radnego Krzysztofa Karasia, radnego II kadencji Rady Gminy, Wiceprezesa OSP w Karczmiskach Pierwszych. Radny Karaś Krzysztof wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Krzysztofa Karasia pytając: kto jest za tym, aby radny Krzysztof Karaś został Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego? W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, 9 było za, 6 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził: Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego został radny Krzysztof Karaś. W następnej kolejności Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydata na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wiceprzewodniczący Jacek Nowaczek zgłosił kandydaturę Jolanty Pajdowskiej, której tematy oświaty nie są obce. Radna Pajdowska Jolanta wyraziła zgodę na kandydowanie. Radny Cholewa Wiesław zgłosił radnego Tracza Ryszarda, ponieważ był członkiem Komisji Oświaty w poprzedniej kadencji. Radny Tracz zgodził się na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania. Zapytał: kto z Państwa radnych jest za tym, aby radna Jolanta Pajdowska została Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej? W głosowaniu udział brało 15 radnych, 9 było za, 6 przeciw. Następnie Przewodniczący zapytał; kto jest za tym aby Przewodniczącym Komisji Oświaty został radny Tracz Ryszard? Wynik głosowania: na 15 radnych, 5 było za,9 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził: Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej została radna Jolanta Pajdowska. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług. Radna Elżbieta Popiołek zgłosiła kandydaturę Małgorzaty Karaś, jest sołtysem i znane są jej sprawy rolnictwa. Radny Marcin Jarosz zgłosił kandydata Ryszarda Tracza. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął listę. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 4

5 Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania. Zapytał: Kto z Państwa radnych jest za tym aby Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług została radna Małgorzata Karaś? W głosowaniu jawnym udział brało 15 radnych, za było 9 radnych, 6 przeciw. Kto z Państwa radnych jest za tym aby Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług został radny Tracz Ryszard? Wynik głosowania: na 15 radnych, 6 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Przewodniczący stwierdził : Małgorzata Karaś została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług. Przystąpiono do ustalenia składów osobowych komisji stałych poprzez deklarację radnych i wpisanie się na listę wybranej komisji. Przerwa w obradach. Po przerwie Przewodniczący odczytał listę kandydatów do Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego : Marcin Jarosz, Piłat Krzysztof, Agnieszka Jarosz, Robert Nadzieja, Cholewa Wiesław, Tracz Ryszard, Węgrzyn Przemysław, Bartnik Henryk, Nowaczek Leszek, Popiołek Elżbieta, Karaś Małgorzata, Nowaczek Jacek. Przystąpiono do głosowania składu osobowego komisji. Przewodniczący zapytał: kto jest za tym aby radny( tu kolejno wyczytywał imię i nazwisko radnego) został członkiem Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego? Wynik głosowania : 1. Marcin Jarosz - 15 głosów za, 2. Krzysztof Piłat 15 głosów za, 3. Agnieszka Jarosz- 15 głosów za, 4. Robert Nadzieja- 15 głosów za, 5. Wiesław Cholewa- 15 głosów za, 6. Ryszard Tracz - 15 głosów za, 7. Przemysław Węgrzyn 15 głosów za, 8. Henryk Bartnik - 15 głosów za, 9. Leszek Nowaczek - 15 głosów za, 10. Elżbieta Popiołek - 15 głosów za, 11. Małgorzata Karaś - 15 głosów za, 12. Jacek Nowaczek - 15 głosów za. 5

6 Przewodniczący stwierdził: Komisja Budżetu liczy 13 osób łącznie z Przewodniczącym Komisji. Następnie Przewodniczący zapytał : kto jest za tym aby radny (kolejno wyczytywał z listy ) został członkiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług? Wynik głosowania składu osobowego komisji: 1. Marcin Jarosz- jednogłośnie, 15 głosów za, 2. Agnieszka Jarosz- jednogłośnie, 15 głosów za, 3. Robert Nadzieja jednogłośnie, 15 głosów za, 4. Piłat Krzysztof- jednogłośnie, 15 głosów za, 5. Cholewa Wiesław- jednogłośnie, 15 głosów za, 6. Tracz Ryszard jednogłośnie, 15 głosów za, 7. Węgrzyn Przemysław jednogłośnie,15 głosów za, 8. Bartnik Henryk - jednogłośnie, 15 głosów za. Przewodniczący stwierdził : Komisja Rolnictwa liczy 9 osób łącznie z Przewodniczącym Komisji. Przystąpiono do głosowania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej. Przewodniczący zapytał: kto jest za tym aby radni : 1. Jacek Nowaczek został członkiem Komisji? 14 głosów za, 1 wstrzymujący, 2. Karaś Krzysztof został członkiem Komisji? 15 głosów za. Przewodniczący Jacek Bojarski stwierdził : Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej liczy 3 osoby łącznie z Przewodniczącą Komisji. Sekretarz Gminy Edward Rudnicki odczytał projekt uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. Przewodniczący zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Wynik głosowania: 15 głosów za,0 przeciw,0 wstrzymujących się od głosu. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. Uchwała otrzymała Nr II/4/ Ustalenie wysokości diet : a) dla Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczący Rady przekazał przewodniczenie Wiceprzewodniczącemu Jackowi Nowaczkowi, a sam opuścił salę obrad. Wiceprzewodniczący objął prowadzenie tego punktu i zaproponował dla Przewodniczącego Rady Gminy, Jacka Bojarskiego dietę miesięczną w wys zł, tj. w takiej samej wysokości jak w poprzedniej kadencji. Innych propozycji nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wysokość diety. Rada Gminy jednogłośnie była za proponowaną stawką diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie zapytał: kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 6

7 Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami była za,nieobecny podczas głosowania Przewodniczący Rady. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały. Uchwała otrzymała Nr II/5/2014. b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Na salę obrad wrócił Przewodniczący Rady i objął prowadzenie sesji, a Wiceprzewodniczący Rady opuścił salę obrad. Przewodniczący poinformował: w tej kadencji będziemy proponować nowe rozwiązania dla radnych wynagrodzenie ryczałtowe. Dla Wiceprzewodniczącego Rady proponujemy miesięczną dietę w wys. 500 zł. Radny Marcin Jarosz zapytał: czy Wiceprzewodniczący Rady Gminy będzie miał dodatkowe obowiązki skoro proponuje się ryczałt, bo z tego co mi wiadomo, to dotychczas zastępował Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności. Odpowiedzi udzielił przewodniczący: w tej kadencji Wiceprzewodniczący będzie sprawował nadzór nad częścią Komisji. Przewodniczący Jacek Bojarski przedstawił wszystkie propozycje diet dla radnych : 1) dla Przewodniczącego Komisji proponuje się zryczałtowaną dietę miesięczną w wys. 350 zł, 2) dla pozostałych radnych 300 zł dieta miesięczna, za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy potrącenie 20 %, za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji 15 %, 3) dla sołtysów 80 zł za udział w sesji Rady Gminy. Skąd te kwoty? Wyszliśmy z taką propozycją na podstawie kalkulacji kosztów z ostatniej kadencji, radny rocznie otrzymywał dietę w wys. od do zł. Na dzień dzisiejszy wydatki na Radę Gminy wynoszą 62 tys. zł rocznie, po podwyżce wyniosą 84 tys. zł. Radny Marcin Jarosz zgłosił wniosek formalny : przyznać miesięczną dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 400 zł. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski: mamy 2 propozycje: 400 zł i 500 zł. Wobec powyższego zapytał: kto z Państwa radnych jest za tym aby Wiceprzewodniczącemu przyznać miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 400 zł? Wynik głosowania: 5 za,8 przeciw,1 wstrzymujący się od głosu (nieobecny Wiceprzewodniczący) Następnie Przewodniczący zapytał: kto jest za tym aby Wiceprzewodniczącemu przyznać miesięczny ryczałt 500 zł? Wynik głosowania: 8 za,5 przeciw, 1 wstrzymujący.(nieobecny Wiceprzewodniczący Rady 7

8 Przewodniczący stwierdził : przeszła stawka 500 zł. Sekretarz Gminy Edward Rudnicki odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jacka Nowaczka, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, pytając : kto jest za? 12 głosów za, Kto jest przeciw? 1 przeciw. Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Uchwała otrzymała Nr II/6/2014. Wiceprzewodniczący powrócił na salę obrad. c) dla Przewodniczących Komisji i Radnych, Przewodniczący : stawki przedstawiałem w poprzednim punkcie dlatego proszę o przegłosowanie. Kto jest za tym aby Przewodniczący Komisji otrzymał miesięczną dietę w wysokości 350 zł? Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu 13 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Następnie Przewodniczący zapytał : kto jest za tym aby pozostali radni otrzymali miesięczną dietę w wysokości 300 zł? Na 15 radnych, 13 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Kolejno Przewodniczący zapytał: kto z Państwa radnych jest za proponowanymi potrąceniami, 20% za nieobecność na sesji i 15 % za nieobecność na posiedzeniu Komisji? Wynik głosowania: 12 za,3 wstrzymujące się, 0 przeciw. Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. W wyniku jawnego głosowania 14 radnych głosowało za, 1 przeciw. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. Uchwała otrzymała Nr II/7/2014. d) dla sołtysów za udział w sesji. Sołtys Bochra Zbigniew wystąpił w imieniu sołtysów: opinia nasza jest taka, że sołtysi wykonują czarną robotę w terenie i wg sołtysów podwyżka jest za niska. Radny Piłat Krzysztof zgłosił wniosek formalny: proponuję 100 zł dla sołtysów za udział w sesji, ponieważ czynnie uczestniczą w życiu mieszkańców, nie raz używając własnego samochodu. Radny Marcin Jarosz : praca sołtysa jest ciężka i popieram wniosek radnego Krzysztofa Piłata. 8

9 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Nowaczek: Panie radny Jarosz! gdzie Pan był przez 4 lata jak występowałem jako sołtys z uwagami, że praca sołtysa jest ciężka i czasochłonna to nic z tym tematem Pan nie zrobił. Skąd ta troska teraz? Radny Leszek Nowaczek: ja też niejednokrotnie wspominałem, że praca sołtysa jest absorbująca, dlatego w ostatniej kadencji za Wójta Goliszka podniesiono sołtysom prowizję z tytuły inkasa podatków. A dietę za udział w sesji proponujemy do średniej wykonanej z ostatniej kadencji. Przewodniczący poddał pod głosowanie wysokość diety dla sołtysa pytając : kto z Państwa radnych jest za stawką w wysokości 100 zł za udział sołtysa w sesji Rady Gminy? Wynik głosowania: 13 głosów za,2 wstrzymujące, 0 przeciw. Sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich przysługuje sołtysowi dieta. W głosowaniu jawnym udział brało 15 radnych, 13 radnych było za projektem uchwały, 2 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. Uchwała otrzymała Nr II/8/ Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Wójt opuścił salę obrad. Przewodniczący przedstawił dotychczasowe wynagrodzenie Wójta: Wynagrodzenie zasadnicze 5450,00 Dodatek funkcyjny ,00 Dodatek specjalny ,00 Dodatek stażowy ,00 Ogółem: 9940,00 I zaproponował podwyżkę o 10 % na ogólną kwotę 10940,00 zł. Radny Jarosz Marcin poprosił o przedstawienie nowych składników wynagrodzenia. Przewodniczący odczytał : Zasadnicze w wys ,00 Dodatek funkcyjny w wys ,00 Dodatek specjalny w wys ,00 Dodatek za wieloletnią prace- 1140,00 Razem: 10940,00 zł Sekretarz Gminy zabrał głos: Rada Gminy ma obowiązek ustalić wynagrodzenie Wójta, ponieważ wraz z upływem kadencji wygasł stosunek pracy Wójta i po wyborach jest nawiązywany nowy. 9

10 Radny Piłat Krzysztof zgłosił wniosek formalny: pozostawić Wójtowi wynagrodzenie na starych zasadach, ponieważ Prezydent Puław ma trochę więcej obowiązków jak nasz Wójt, bo Puławy mają 60 tys. mieszkańców i miał wynagrodzenie 12 tys. zł i takie pozostawił. Przewodniczący Rady: Nie należy stosować takich porównań ponieważ burmistrzowie czy prezydenci miast mają zastępców z rozpisanymi zadaniami i odpowiedzialnością. Wójt pomimo przysługującego mu prawa zrezygnował z powołania zastępcy, zrezygnował z korzystania z samochodu służbowego -to są wymierne oszczędności, pozyskał dla Gminy Karczmiska środki zewnętrzne na kwotę ponad 12,5 mln zł, przez całą kadencję nie uczestniczył w żadnych podwyżkach ustawowych. Przewodniczący zapytał : czy są inne wnioski./nie zgłoszono/ Przewodniczący poddał pod głosowanie wynagrodzenie Wójta (najdalej idące)- tj ,zł pytając : kto z Państwa radnych jest za proponowanym przeze mnie wynagrodzeniem Wójta? Wynik głosowania: na 15 radnych, 9 było za,5 przeciw,1 głos wstrzymujący. Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Gminy zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu jawnym 9 było za, 5 przeciw,1 wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały. Uchwała otrzymała Nr II/9/ Reasumpcja uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Sekretarz Gminy poinformował o otrzymanym piśmie z Nadzoru Wojewody Lubelskiego w sprawie niezgodności z prawem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 poprzez zapis w treści 5 ust.3 wyrażenia w szczegółowości. I jeżeli zmienimy dziś uchwałę poprzez wyrzucenie wyrażenia w szczególności to nadzór nie uchyli nam tej uchwały. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi Rada Gminy uchwałę przyjęła jednogłośnie 15 głosami za. Uchwała otrzymała Nr II/10/2014. Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Radnemu Marcinowi Jaroszowi: - hala sportowa : inwestor powinien oddać halę na przełomie lutego i marca. Obecnie trwają odbiory techniczne. Nie mam sygnałów, ze jest coś nie tak. 10

11 - żłobek: sprawa się skomplikowała: firma miała zakończyć remont do 8 listopada, ale nierzetelnie wykonywała prace i 7 listopada musieliśmy odstąpić od umowy z myślą, że znajdziemy szybko nową firmę. Niestety nie udało się. Dotacja jaką otrzymaliśmy na utworzenie żłobka zgodnie z prawem musi zostać rozliczona w danym roku czyli do końca Prowadzimy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej intensywne rozmowy, wystąpiliśmy z aneksem o przedłużenie umowy, ale do dnia dzisiejszego nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. - odbiór śmieci: był przeprowadzony przetarg i wygrała firma z Kraśnika EKO_KRAS Sp. z o.o., która zaproponowała najniższą cenę. Informacja poprzez sołtysów, mam nadzieję, dociera do mieszkańców chodzi o harmonogram odbioru śmieci, ale również nowy odbiorca przesyła takie informacje. Pełna wiedza dotycząca odbioru śmieci znajduje się na stronie internetowej gminy. Radnemu Cholewie Wiesławowi: wiata przystankowa jest gotowa, wykonał ją nasz ZGK. Sprawa opóźnienia postawienie jej jest związana z lokalizacją oraz z kwestią ubezpieczenia ( dotyczy odpowiedzialności OC ). Mam nadzieję, że z nowym rokiem 2015 sprawa definitywne zostanie załatwiona. Radny Cholewa Wiesław: w tym miejscu jest przystanek busów (Zaborze-skrzyżowanie), Radny Krzysztof Karaś: ale to nie jest teren naszej gminy. Radny Cholewa Wiesław: rozmawiamy o dwóch miejscach. Wójt dalej kontynuował odpowiedzi: Radnej Jarosz Agnieszce: progi zwalniające w stronę Zagajdzia- rozmawiałem z Panią sołtys i ustaliłem, że bez konsultacji z mieszkańcami nie będą montowane. Wiceprzewodniczącemu Jackowi Nowaczkowi: firma działa na określonych zasadach ( chociażby dotyczącego 5 dniowego tygodnia pracy). Zważywszy na specyfikę, w sytuacjach awaryjnych czy kryzysowych spółka odpowiednio i skutecznie reaguje. Ja dotychczas nie miałem żadnego negatywnego sygnału dotyczącego pracy spółki w tym zakresie. Uważam, że od trzech lat mieszkańcy Gminy Karczmiska mają poczucie bezpieczeństwa w takich zagadnieniach jak: praca sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przejezdność dróg gminnych, szybka reakcja na inne sytuacje kryzysowe. Podanie ( uruchomienie) nr telefonu kryzysowego, o czym mówi Pan radny, wiąże się z poważnymi konsekwencjami (dyżury 24 godzinne?, wyznaczenie osoby, osób?, i co najważniejsze kto za to zapłaci?). Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Również wiem, że sołtysi mają nr telefonu do prezesa spółki. Jeśli chodzi o odśnieżanie. Na podstawie obowiązującego prawa mamy opracowane zasady i harmonogram odśnieżania dróg. Na najbliższej Komisji Rolnictwa przypomnę i przedstawię treść tego dokumentu (umieścimy go na naszej stronie internetowej). Do tego wywodu w sprawie odśnieżania powiem tak: Spółka dotychczas robi znacznie więcej niż te zasady opisują i za co ma zapłacone. Sołtys Lucynie Kobiałka: nie potrafię odpowiedzieć, bo jest to zadanie powiatu. Mam nadzieję, że prace będą kontynuowane bo o konieczności jesteśmy wszyscy przekonani. Brak tych prac niestety był podyktowany brakiem środków. 11

12 Sołtysowi Grzegorzowi Bartosiowi: w tym momencie trudno mi odpowiedzieć czy prace będą kontynuowane. Jeżeli będziemy mieli pieniądze to oczywiście tak. 11. Wolne wnioski i komunikaty. Radny Leszek Nowaczek: 1) moim zdaniem należałoby wrócić do ustalenia dyżurów w ZGK, 2)chciałbym usłyszeć co zrobiono w sprawie deklaracji mieszkańców do podpisania umów na odbiór śmieci, 3) ile przeprowadzono postępowań administracyjnych. Wójt Gminy : w sprawie dyżurów w ZGK wypowiadałem się. Odpowiedzi na drugie i trzecie zagadnienie udzielił pracownik Urzędu Gminy Zbigniew Bochra: przeprowadzono ok.70 spraw administracyjnych i cały czas są weryfikowane deklaracje, po zmianie ustawy egzekucje będzie wykonywał Urząd Skarbowy. Przewodniczący Rady Jacek Bojarski przekazał radnym : -druki oświadczeń majątkowych wraz z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, -Ankietę Radnego do wypełnienia do celów statystycznych. 12. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku i zamknął obrady II Sesji Rady Gminy. Miłym gestem było przekazanie wszystkim obecnym życzeń świątecznych od Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy. Na tym obrady zakończono. Protokołowała: Hanna Kwolczak Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Bojarski 12