Częstochowskie. Nr 14 marzec /kwiecień Słoneczniki wokolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Częstochowskie. Nr 14 marzec /kwiecień 2008. Słoneczniki wokolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny"

Transkrypt

1 Częstochowskie Nr 14 marzec /kwiecień 2008 Str. 2...Słowo Starosty Str. 2...Przyrów manajlepszego gospodarza Str. 3...Krzysztof Toczko wyjaśnia Str Rozmowa ze starostą Str Pierwszawizyta nowego Starosty Bodeńskiego Str. 5...Spotkanie samorządowców Str. 6...Zapraszamy doszkół powiatowych Str. 7...Wizyta gości zukrainy Str. 7...Wpodziękowaniu zapomoc Str Statuetki Starosty Str. 8...Nominowani do Statuetek Str. 9...Rozdanie Statuetek Str Zdobywcy Statuetek Str Pierwszy krok do samodzielności Str Chrońmy lasy Str OchronazdrowiawPolsce Str Zalesianie gruntów rolnych iinnych niż rolne Str Sukcesy uczniów zkoniecpola Str Szpital do prokuratury Str Wobronie delegatury nadzoru budowlanego Str Współzawodnictwo sportowe gmin za 2007 rok Str Uczą się języka niemieckiego Str Nie siedź wdomu-tamwartopojechać Str Pobór 2008 Słoneczniki wokolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

2 Szanowni Czytelnicy! Uroczysta gala w Filharmonii Częstochowskiej, która odbyła się 16 lutego, zakończyła tegoroczną edycję Statuetek S t a r o s t y Częstochowskieg o Za wybitne zasługi dla powiatu. Wiemy już, wczyje ręce trafiły wtym roku te prestiżowe nagrody iwiemy, czymlaureacizasłużylisobienatewyróżnienia. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że zroku na rok Statuetki Starosty Częstochowskiego nabierają coraz większego prestiżu. Już nie tylko główna nagroda jest powodem do dumy, ale wielkim zaszczytem stała się także sama obecność w grupie nominowanych do Statuetek. Oznacza ona bowiem, że działalność osoby bądź zespołu nominowanego wykracza poza przeciętność, pozytywnie wpływa na rozwój powiatu ijakość życia jego mieszkańców. Zokazji zbliżających sięświąt Wielkiej Nocy składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju wrodzinnym gronie. Niech te Święta przyniosą radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. Itym bardziej cieszy fakt, iż co rok ilość wpływających do Kapituływnioskówjestwiększa.Oznaczatobowiem, żecoraz więcej osób angażuje się w działania na rzecz swego otoczenia i coraz częściej działania te są dostrzegane i doceniane. I tym sposobem realizowany jest cel, który przyświecał inicjatorom Statuetek: nagradzać najlepszych imobilizować do dalszej pracy na rzecz powiatu. Co prawda miałem już przyjemność ze sceny wfilharmonii podziękować wszystkim,którzy nie żałowali swegotruduiczasu,by iwtym roku uroczystość wręczenia Statuetek mogła dojść do skutku i mieć właściwą oprawę, ale raz jeszcze chcę wyrazić wdzięczność osobom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom, które wytypowały tegorocznych kandydatów do Statuetek i przygotowały wnioski uzasadniające swój wybór. Dziękuję także Kapitule za trud związanyzanalizą tych wniosków iza pomocprzywyłonieniu laureatów. Dziękuję zespołom i solistom, których występy sprawiły, że wieczór wfilharmonii dostarczył nam inaszym gościomwielumiłychprzeżyć artystycznych.dziękuję dyrekcji ipracownikom Filharmonii, którzy po raz kolejny udostępnili nam swe gościnne progi. Dziękuję tym wszystkim, którzy zaszczycili swą obecnością tę tak ważną dla powiatu uroczystość.iżyczę Państwuorazsobie,byśmyzarokznowu mogli spotkać się w Filharmonii i uhonorować kolejnych laureatów Statuetek Starosty Częstochowskiego Za wybitne zasługidlapowiatu. AndrzejKwapisz Starosta Częstochowski WOJT ROKU 2007 Przyrówma najlepszegogospodarza Robert Nowak - wójt gminy Przyrów jako pierwszy przedstawicielpowiatu częstochowskiego-zdobył zaszczytny tytuł Wójt Roku wviiedycjikonkursu organizowanegoprzez Redakcję Audycji Rolnych TVP 1. Wniosek o wyróżnienie Roberta Nowaka podpisał starosta częstochowski Andrzej Kwapisz. Wocenie Kapituły konkursu,anastępnie mieszkańcówgminy Przyrów,Robert Nowak był wroku 2007 najlepszym (spośród 36 zgłoszonych do konkursu kandydatów) wójtem wpolsce. Tytuł Wójta Roku przyznanomu wuznaniudla jego osiągnięć wsferzeinwestycyjnej,edukacyjnejikulturalnej. Jednymi zpierwszych, którzy zokazji zdobycia prestiżowego wyróżnienia, złożyli wójtowi Nowakowi gratulacje iżyczyli mu dalszych sukcesów wpracy byli starosta Andrzej Kwapisz iczłonkowiezarządupowiatuczęstochowskiego. Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz Przewodniczący RadyPowiatu Karol Ostalski Robert Nowak tuż po ogłoszeniu wyników konkursu 2 WIEŚCI POWIATOWE-Nr 14marzec/kwiecień 2008

3 KRZYSZTOF TOCZKO WYJAŚNIA... Proinwestycyjnybudżet powiatu I. Przyjęty budżet powiatu częstochowskiego stanowi po stronie wpływów dochody iprzychody,które są planowanedowypracowaniaiosiągnięciawroku2008. Rada Powiatu przyjęła wostatnich dniach roku 2007 budżet o wielkości dochodów zł oraz przychodów wwysokości zł.ogółem plan wielkości wpływów wynosi zł.jest to budżet po stronie dochodów wyższy od budżetu zroku poprzedniego o15,9%. Planowane przychody to środki, które uzyskane z kredytów w całości przeznaczone będą na zadania inwestycyjne. Natomiast dochody planuje się wypracować w następujących proporcjach: 1.Dochodywłasnetookoło złstanowić będą 31,4% wszystkichdochodów,wtym: -udział wewpływachzpodatkuodosóbfizycznychiprawnych ok zł -dochodyztytułuopłatkomunikacyjnych ok zł -odpłatność pensjonariuszy wdomach Pomocy Społecznej około zł (Środki przeznaczone na potrzeby Domów Pomocy Społecznej) - dochody z tytułu sprzedaży mienia i najmu pomieszczeń ok zł 2. Dotacje celowe to około złstanowi to 22,6% wszystkichdochodów,wtym: -dotacjenazadaniarządoweokoło zł -dotacje na zadania własne około zł,wtym na potrzeby iwydatkidomówpomocyspołecznej zł -dotacjeztytułuporozumień około zł wtym: -utrzymaniedrógwojewódzkich zł -inwestycje na drogach powiatowych zł-projekt informatycznye-powiat zł -dotacjenadomydzieckairodzinyzastępcze zł -projektselektywnazbiórkaodpadów zł 3. Subwencje to około złstanowi to 25% całości dochodów,wtym: -część oświatowa około zł -część wyrównawczaokoło zł -część równoważąca około zł 4. Środkipomocowetoplanowanawielkość złsąto wielkości, które w poprzednich latach w budżecie nie występowały.powiat naszliczy na nie z planowanych środków zrpo na pozakonkursowe zadania inwestycyjne wramach realizacjiprogramówsubregionupółnocnegowojewództwa. II. Wydatki roku 2008 to planowana kwota zł. wbudżecie występuje również kwota rozchodów wwysokości zł.Rozchodyprzeznaczonesąnaspłatę wieloletnich kredytów,którewroku2008ilatachnastępnychbędą przezpowiatspłacane. Wydatki Powiatu to plan o 16,9% większy od roku poprzedniego, realizowane będą w następujących grupach zadań: 1.Wydatkibieżące zł,tj.ok.71,5%wydatków. 2.Wydatkiinwestycyjne zł,tj.ok.28,5%wydatków. WedługdziałalnościPowiatupodział wyglądanastępująco: 1. Zadania drogowe wydatki około zł,wtym drogi powiatoweok zł Działanianadrogachpowiatowychto: złinwestycje złremonty 2. Administracjapublicznatowydatkiokoło zł 3.OświataiEdukacjaokoło zł 4.Pomocspołecznaokoło zł 5.Rezerwyokoło zł III. Ważnym, przełomowym elementem wydatków budżetu roku 2008 będąwydatki inwestycyjne. Wydatki te, które wpoprzednich latach sięgały kilku procent wydatków budżetu powiatu, wroku2008 będąprzekraczać 28% całości wydatków. Takdużewydatkiinwestycyjnezamierzamyoprzeć wgłównejmierzena środkachpomocowych, któreodroku 2008będądostępnedlanaszegopowiatuwramachProjektów KluczowychProgramówRozwojuSubregionuPółnocnego. Przyjęte iwstępnie zaakceptowane projekty pozakonkursowe w ramach RPO przewidują zaangażowanie na zadania inwestycyjne ze środków pomocowych kwotę ponad zł.Będątogłównie środkinazadaniadrogoweoraz częściowo inwestycyjne oświatowe. Powiat Częstochowski jeszcze nigdy wlatach minionych nie miał takich możliwości wykorzystania na poważne zadania inwestycyjne tak znacznych środków. Wielkości, októrych mowa powyżej to środki do pozyskania zdziałań pozakonkursowych. Istnieją jednak również szanse pozyskania środków w ramach pozytywnych rozstrzygnięć konkursowych. Do środków pozyskanych, jako wkład własny przewidziane sąrównież do zaangażowania środkiwłasnewtymzplanowanegokredytu. Realizacja zadań inwestycyjnych, które mają być realizowane wg przyjętych projektów może teoretycznie ulec opóźnieniu iprzesunięciu nalatanastępne, ale wynikać to będzie wtakim przypadkuzopóźnień procedurwdrożeniowych, niezależnych odprzygotowaniaidziałań Powiatu.Odmomenturozpoczęcia możliwości realizacji zadań ze środków pomocowych, czyli wnaszym przypadkuodroku2003, Powiat Częstochowskinie odnotował znacznych osiągnięć w wykorzystaniu środków unijnychiinnychpomocowych. Dotychczasoweosiągnięciato: 1.Rok2003 środkisapard około zł 2.Rok2005 środkisapard około zł 3. Rok 2005 środki z Programu Łagodzenia Skutków RestrukturyzacjiZatrudnieniawGórnictwie około zł. 4. Rok 2005 środki zbudżetu Państwa zpożyczki zmiędzy -narodowegobankuodbudowyirozwojuokoło95.000zł 5. Rok ProgramOświatowySokratesokoło40.000zł 6.Rok ŚrodkizEuropejskiegoFunduszuOrientacji igwarancji Rolnej na zadania scalenia gruntów ogółem około zł 7. Rok programy stypendialne dla uczniów i studentów powiatu częstochowskiego łącznie wraz zudziałemwłasnych środkówwwysokościponad zł. Tewykazanewielkościpotwierdzają przełomowość roku2008. Wykonanie planów i projektów inwestycyjnych w sposób bardzo znaczący poprawi infrastrukturę drogową imajątkową powiatu ijego jednostek. Planowane inwestycje realizowane w okresie do roku 2013 znacznie poprawią infrastrukturę szczególniedrógpowiatowych. O szczegółach dotyczących planowanych zadań inwestycyjnych,wnastępnymnumerzewieścipowiatowych. Częstochowskie WieściPowiatowe -Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego wczęstochowie Wydawca: StarostwoPowiatowe wczęstochowie, ul. Jana IIISobieskiego 9, tel./fax+48(34) Redaguje zespół: Grażyna Folaron(red. nacz.),tomasz Świtycz,AgataTyl,Miłosz Kopel(skład) Druk: P.H.U.P PAULA, ul. św. Rocha 118, Częstochowa, tel./fax: (034) , WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14 marzec/kwiecień

4 ROZMOWAZESTAROSTĄ CZĘSTOCHOWSKIMANDRZEJEM KWAPISZEM (Wywiad udzielonyred.urszuli Giżyńskiej dla GazetyCzęstochowskiej) Czywpańskiejocenie,Panie Starosto,rok2007był dobrymrokiem dlapowiatuczęstochowskiego? -Był topierwszypełnyrokpracynowejradypowiatuizarządupowiatu oraz rządzącej powiatem koalicji PSL - PO - WS - PiS. Nie było problemów z przyjęciem budżetu na 2007 r. oraz z uzyskaniem absolutorium dlazarząduzawykonanie budżetu w2006roku.wkońcu 2007r.także bezprzeszkódzostał przyjętybudżetpowiatu na2008 rok. Jest on znacząco wyższy od budżetu roku poprzedniego iwynosi po stroniedochodów 65 mln 686 tys.zł,apostronie wydatków66mln 983 tys.zł. Realizowaliśmy działania związane z podziałem środków unijnych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego w Subregionie Częstochowskim. 34 samorządy,wtym miasto Częstochowa, powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz 29 gmin subregionu, podpisały porozumienie wsprawie podziału ww. środków wkwocie 47 mln 790 tys. euro przeznaczonych na realizację 11działań. Ztego podziałuna działania realizowaneprzez powiatczęstochowskiwlatach przypadło 15 mln 370 tys.euro.prawie 50 proc.tych środków będzie zaangażowanych w modernizację i rozbudowę kluczowej iuzupełniającej sieci dróg powiatowych. Warto dodać, że wymagane, znaczne środki własne na ten cel, zostały zabezpieczone wbudżecie powiatuna2008r. Wubiegłym roku nastąpił istotny postęp wpoprawie jakości naszych dróg. Wybudowano 17,5 km nowych dróg, nowe nakładki bitumiczne położonona19,6km,natomiastnapowierzchni61.601mkw.wykonano remonty cząstkowe. Ponadto Zarząd Powiatu postanowił doposażyć sprzętowo trzy obwody drogowe (Koniecpol, Poczesna, Rudniki), co zapewni systematyczna poprawę jakości dróg, poboczy, rowów, mostów i przepustów drogowych. Zapewni utrzymanie jakości nawierzchni, oznakowania, przejezdności i bezpieczeństwa. Dwa prowadzone przez powiat Domy Pomocy Społecznej, dwa Domy Dziecka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy osiągnęły wymagane przepisami standardy,aszpital powiatowy wblachowni po raz trzeci uzyskał certyfikatjakości potwierdzającywysoką jakość usług medycznych. Rok 2007 był rokiem dobrej współpracy z miastem Częstochową, sąsiednimi powiatami i z gminami powiatu częstochowskiego. Z samorządami tymi na zasadzie partnerstwa realizujemy wiele wspólnych zadań wzakresie działalności Powiatowego Urzędu Pracy, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zarządzania Kryzysowego oraz dotyczących gospodarki odpadami, kultury, turystyki i wielu innych dziedzin. Czegonieudałosię zrealizować? -Wrokuminionymniebyłoniespodziewanychproblemów wpływających ujemnie na realizację statutowych zadań powiatu. Trzeba jednak powiedzieć, że powiat jest tak naprawdę samorządny tylko w 38 procentach, bowiem tyle wynoszą jego dochody własne. Pozostałe dochody są znaczone, czyli pochodzą z subwencji i dotacji na określone zadania. Na ogół są one niewystarczające itrzeba do nich dokładać. Brakuje m.in. pieniędzy na porządkowanie stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi inieruchomości Skarbu Państwa. Przybywa zadań realizowanych przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu, lecz niestety, za zadaniami tymi nie idą pieniądze. Zatomożeciesię pochwalić wzorcowymscaleniemgruntów. -Powiat po raz trzeci otrzymał nagrodę wogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych - tym razem drugą - za propagowanie, organizację inadzórnadpracamiscaleniowymi.i,coważne,nascalenia i zagospodarowanie poscaleniowe w czterech miejscowościach pozyskaliśmyśrodkizewnętrznewłącznejwysokości11mln734tys.zł. Jakibędzierok2008? Rok2008powinienbyć rokiem dobrym, oileudasięrozwiązać problemy związane ze szpitalempowiatowym wblachowni, dla którego powiat częstochowskim jest organem założycielskim. Zbyt niskie kontrakty znfz nie wystarczają na pokrycie działalności szpitala, co powoduje jego systematyczne zadłużanie. By umożliwić szpitalowi właściwe funkcjonowanieirozwójkoniecznejestnietylkozwiększeniekontraktów, ale także jego przekształcenie. Tym bardziej, że mimo zadłużenia placówki,trwaeskalacja żądań płacowych załogi. Ilepieniędzyzamierzapozyskać powiatczęstochowski? Wramachdziałania 1.3 RPO Rewitalizacjaterenów poprzemysłowych i powojskowych zgłosiliśmy pomysł utworzenia Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na obszarze 160 ha zlokalizowanych na terenie gmin: Konopiska, Poczesna, Starcza ikamienica Polska. Wartość tego projektu to euro. Ponadto wramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego zamierzamy pozyskać euro, a w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznychusługpublicznych euro. Innenaszeprojektydotyczą: - infrastruktury okołoturystycznej (działanie 3.2.2) projekty Turystyczna dolina Wiercicy (592 tys. euro) i Szlak Reszków ( euro) - infrastruktury kultury (działanie 4.1) projekty: Wzmocnienie roli regionalnychośrodkówkultury modernizacjagokwlelowie( euro), Aktywizacja środowisklokalnychpoprzezrozbudowę zaplecza kulturalno-oświatowego w gminie Blachownia ( euro), Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury - rozbudowa SamorządowegoOśrodkaKulturyiSportuwJanowie( euro). - gospodarki odpadami (działanie 5.2) -System selektywnej zbiórki odpadów wsubregionie Północnym -powiat częstochowski ( euro), rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze wgm.przyrów(54.355euro). - Czystepowietrze iodnawialne źródłaenergii (działanie5.3)-projekt realizowanywgminach:dąbrowazielona,koniecpol,przyrów( euro). Jak rozwija się współpraca z zaprzyjaźnionymi powiatami śniatyńskimnaukrainieibodeńskimwniemczech? - Powiedziałbym, że doskonale owocuje nie tylko wzajemnym i kontaktami i wizytami, ale także nowymi porozumieniami podpisywanymi przez gminy. Podczas ostatniej wizyty w Śniatyniu porozumienia takie podpisało osiem naszych gmin. Sądzę, że kolejne są tylkokwestią czasu.wubiegłymrokukilkakrotniegościliśmynaszych przyjaciół zniemiec iukrainy, atakże nasze delegacje odwiedzały powiatbodeńskiiśniatyński. Dziękiwspółpracy zpowiatem bodeńskim mogliśmy kupić po okazyjnej cenie wielofunkcyjny pojazd Unimog dla obwodów drogowych, otrzymaliśmy także samochód strażacki, który przekazaliśmy OSP wgrabowej gm. Mykanów.Totylko dwazlicznych przykładów korzyści wynikających ze współpracy obejmującej służbę zdrowia, gospodarkę, edukację, kulturę, pomoc społeczną, sport. Już początek tego roku wskazuje, że ion będzie obfitował we wzajemne kontakty. W ubiegłym tygodniu przebywali u nas czterej ukraińscy lekarze, w tym tygodniu (10-17 lutego) gościmy grupę ukraińskiej młodzieży, 16 lutego wuroczystości wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego -uczestniczyć będą wicestarosta, przewodniczący Rady Rejonu igrupa młodzieży zpowiatu śniatyńskiego, 29 lutego odwiedzi nas nowy starosta bodeński ze swoimi najbliższymi współpracownikami, w kwietniu kolejną wizytę w Śniatyniu złożą wójtowiepowiatuczęstochowskiego... Ajakukładasię współpracazmiastemczęstochowa? -Jak już wspomniałem wcześniej bardzo dobrze. Dodamtylko, że nie tylkorealizujemywielewspólnychzadań,alejesteśmytakżezapraszani (ikorzystamyztychzaproszeń)naróżnegotypuspotkania,konferencje, sesje Rady Miasta itp. Jesteśmy też organem administracji, która dla miasta Częstochowy wydaje decyzje zastępcze wsprawach (głównie geodezyjnych), w których miasto nie może tego robić we własnym imieniu. Współpracujemy także w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, zarządzania wspólnym wysypiskiem śmieci, zarządzaniakryzysowego,bezpieczeństwa,ograniczaniabezrobocia. Wubiegłymrokupowiatprzeżyłkataklizmtrąbypowietrznej. -Na ten czas uruchomione zostały wszelkie możliwe siły,zarządzanie kryzysowe zdało egzamin na piątkę. Do pracy stanęły wszystkie instytucje pomoc społeczna, wojsko, policja, straż pożarna. Nie spotkaliśmy się zzarzutem, że czegoś nie dopełniliśmy,choć skutki usuwane są do dziś. Kontrolujemy wpływ i rozdział środków pomocowych. Prawie wszystko udało się odbudować - domy, linie przesyłowe, telefony. Trwa odbudowa obiektów gospodarczych. Oczywiścietragedią byłaporuszona całapolska.był premierjarosław Kaczyński, rząd przekazał pieniądze, które pozwoliły odbudować zniszczone mienie -10mlnzłzbudżetu ityleż samood Fundacji PZU. Byłateż dużapomocsamorządówzcałejpolski. Podczas obrad Rady Powiatu daje się zauważyć rzadko dzisiaj spotykaną zgodność.jaksię towypracowujepaniestarosto? - Rada liczy 25 osób i nie jest tak, że wszyscy zgodnie ze sobą współpracują. Całkowity brak różnicy zdań byłby nawet niepokojący. Natomiast koalicja, która została zawiązana, jest mocna izgodnie ze sobą współpracuje. Konsekwentnie realizujemy przyjętą linię priorytetów. Staramy się tworzyć dobrą, korzystną atmosferę pracy wstarostwie,przyjęliśmyrównież zasadęzespołowegokierowanianim. Nie ma podziałów wkoalicji. Większość decyzji merytorycznych jest podejmowana podczas posiedzeń siedmiu stałych komisji Rady Powiatu. Dlatego też sesje Rady Powiatu odbywają się bez zakłóceń iwedługwcześniejprzyjętegoporządkuobrad.17-osobowakoalicjajest gwarantem,żesprawypowiatubędązmierzaływdobrymkierunku. Dziękuję zarozmowę. URSZULAGIŻYŃSKA 4 WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14marzec /kwiecień 2008

5 GOŚCIE ZNIEMIEC Pierwsza wizytanowego starosty dziewięć lat temu współpraca nadal będzie się rozwijała. Z zainteresowaniem wysłuchał przedstawionych przez starostę częstochowskiego Andrzeja Kwapisza informacji onaszympowiecie. Wraz z towarzyszącymi mu najbliższymi współpracownikami, dyrektorami i wicedyrektorami pionów: środowiska i techniki - Wilfriedem Franke, administracji finansów iudziałów -Heidi Schwartz, prawa iporządku- Irmtraud SchusteriZenoDanner., a także odpowiadająca za współpracę międzynarodową Johanna Dudziński-Tann, starosta bodeński odwiedził powiatowe placówki opiekuńczo-wychowawcze ioświatowe.wdomu DzieckawChorzenicach gorąco oklaskiwał występ Kłomnickich Płomyczków i pochwalił wychowanków placówki za postępy w nauce języka niemieckiego. Jego miły iotwarty stosunek do dzieci sprawił, że musiał kilkakrotnie pozować do pamiątkowych zdjęć z wychowankami. WChorzenicach starosta bodeński spotkał się także z byłym starostą częstochowskim Wiesławem Bąkiem - inicjatorem polsko Spotkanie władzpowiatu bodeńskiegozwładzamipowiatu częstochowskiego -niemieckiejwspółpracy. bodeńskiego Mimo padającego deszczu i silnego wiatru delegacja niemieckaniezrezygnowałazezwiedzenia ruin olsztyńskiego Pierwszawizytanowegostarosty bodeńskiego LotharaWölfle zamku i spaceru po okolicznych skałkach. Towarzyszył im wpowiecieczęstochowskim,choć krótka,botylkodwudniowa, starosta Andrzej Kwapisz i członek Zarządu Powiatu Jan przebiegła wmiłej i serdecznej atmosferze. Już wczasie Miarzyński. Po krótkim pobycie wolsztyńskimspichlerzu cała spotkania z Zarządem Powiatu Częstochowskiego, grupa odwiedziła tereny dotknięte kataklizmem trąby naczelnikami wydziałów Starostwa idyrektorami jednostek powietrznej,po czym pojechałado Domu Pomocy Społecznej organizacyjnych powiatu, które odbyło się 29 lutego, starosta w Lelowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno bodeński podkreślił, iżcieszy go przyjaźń, jaka połączyła WychowawczegowBogumiłku.GościezNiemiec zuznaniem mieszkańców obu powiatów iwyraził nadzieję, że nawiązana wypowiadali się na temat funkcjonowania iwyglądu naszych STAROSTWOPOWIATOWE drewno zprywatnych lasów. Wójtowie uznali ponadto, że zmian wymaga regulamin Współzawodnictwa Sportowego Spotkanie samorządowców Gmin i zobowiązali się przesłać do Starostwa swoje propozycje. Burmistrz Blachowni Zdzisław Nowak Podczas spotkania Zarządu Powiatu Częstochowskiego zadeklarował wolę organizacji tegorocznych Dożynek z wójtami i burmistrzami, które odbyło się 18 lutego Powiatowych.Ażejego propozycja jest jak na razie jedyną, wstarostwie,poruszonowieleistotnychtematówdotyczących istniejeduże prawdopodobieństwo, że towłaśnieblachownia m.in. realizacji projektu E-powiat wzakresieaplikacji skrzynki będzie gospodarzem najbliższego powiatowego Święta podawczej i podpisu elektronicznego (muszą zostać Plonów. zrealizowane do 1 maja br.), podpisania wspólnej dla gmin i powiatu umowy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, opracowania nowego wniosku na kontynuację usuwania azbestu w poszkodowanych przez trąbę powietrzną igradobiciegminach. Ponadto wójt gminy Przyrów Robert Nowak zaapelował o zajęcie stanowiska w sprawie kontraktów podpisywanych przez NFZ z pogotowiem ratunkowym, zgodnie z którymi w pogotowiu mają pracować wyłącznie ratownicy medyczni. Takie rozwiązanie sprawi, że małe miejscowości zostaną pozbawione nocnej opieki lekarskiej -przestrzegał wójt. Samorządowcy podnieśli również kwestię wysokości opłat za umieszczanie urządzeń (głównie kanalizacyjnych) w drogach powiatowych iproblem niszczenia dróg powiatowych i gminnych przez ciężkie pojazdy wywożące Spotkaniesamorządowcówpoświęconee-projektowi WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14 marzec /kwiecień

6 REKRUTACJA2008/2009 Zapraszamy do szkół powiatowych W roku szkolnym 2008/2009 rekrutacja do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnychprowadzonychprzezpowiatbędzie prowadzona rekrutacja elektroniczna -uchwałę wtej sprawie podjął wczoraj Zarząd Powiatu. Zarząd zdecydował także o utworzeniu w dwóch zespołach szkół pięciu nowych kierunków kształcenia. I tak: w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu młodzież będzie mogła zdobyć zawód technika logistyki, natomiast w tamtejszej Zasadniczej Szkole Zawodowej zawód technologa robót wykończeniowych wbudownictwie ikrawca. Nowym zawodem wtechnikum wzłotym Potoku będzie technik hotelarstwa, zaś w Zasadniczej Szkole Zawodowejkucharzmałejgastronomii. We wszystkichtypachszkół klasy będąliczyć niemniejniż 27 uczniów przy jednoczesnej możliwości uruchamiania oddziałówdwuzawodowych,liczącychconajmniej32uczniów. W przypadku Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej izasadniczej Szkoły Zawodowej wzłotym Potoku (z nowym zawodem) obniżono dolny limit do 24 uczniów, ponieważ kandydacidotychszkół niemają możliwościwyboru innego profilu bądź innego zawodu w pobliżu miejsca zamieszkania. Ilość klas pierwszych ikierunki kształcenia wpowiatowych szkołachponadgimnazjalnychwtabeliponiżej. Liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych na rok szkolny 2008/2009do klas pierwszych szkół prowadzonychprzezpowiatczęstochowski: 6 WIEŚCI POWIATOWE-Nr 14marzec/kwiecień 2008

7 WSPÓŁPRACAZPOWIATEM ŚNIATYŃSKIM Wizytagości zukrainy Piętnastoosobowa grupa m łodzieży z powiatu śniatyńskiego (Ukraina) wraz z trojgiem swoich opiekunów oraz towarzyszący im wicestarosta śniatyńskianatolij Todoruk i wiceprzewodniczący radypowiatu śniatyńskiegoigor Czyborak, 12 lutego odwiedziła Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Goście spotkali się zprzewodniczącym Rady Powiatu Karolem Ostalskim, wiceprzewodni -czącym RP Andrzejem Stawiarskim, z członkami Zarządu Powiatu: Romanem Gębusiem ihenrykiem Kasiurą oraz zburmistrzem Blachowni ZdzisławemNowakiemiwójtem KonopiskJerzymSochą. Wizyta gości z Ukrainy odbywała się wramach trwającej od siedmiu lat współpracy powiatów częstochowskiego i śniatyńskiego. Ukraińscy uczniowie nocowali wkoniecpolu, wdomach swych polskich kolegów zzespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, dorośli zaś mieli zapewnione noclegi na terenie koniecpolskiego kompleksusportowego. PodczastygodniowegopobytuwPolsce (11-17.lutego)grupa śniatyńskazwiedziłam.in.częstochowę ikraków. Celem przyjazdu wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Śniatyniu i wicestarosty było nawiązanie bliższych kontaktów zgminami, których wójtowie wgrudniu ubiegłego roku zwiedzili rejon śniatyński i podpisali porozumienia z tamtejszymi gminami. (Należy podkreślić, iż powiat śniatyński jest pierwszym powiatem na Ukrainie, którego gminy podjęły bezpośrednią współpracę zgminami Powiatu Częstochowskiego).TakwięcgościezUkrainyzwiedziligminę Mykanów, w której wójt Krzysztof Smela pokazał im m.in. ujęcie wody w Wierzchowisku. Poznali również gminy:blachownia,koniecpol,konopiska,przyrówidąbrowę Zieloną. Interesowali się funkcjonowaniem oświaty, ochroną zdrowia i lokalnym biznesem. Wójtowie przybliżyli stronie ukraińskiej także główne zasady funkcjonowania wnaszym kraju samorządu terytorialnego, funduszy emerytalnych (II filar), atakże możliwości zatrudnienia w Polsce obcokrajowców. Podczas oficjalnego spotkania z wójtami i burmistrzami (7 lutego) omówiono także główne kierunki współpracy nanajbliższelata.gospodarz spotkania Henryk Kasiura w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował rozszerzenie tej współpracy na pozostałe osiem gmin powiatu częstochowskiego. Program pobytu ukraińskiej młodzieżyułożony został tak, aby goście mieli okazję poznać szkołę, młodzież, która gościła ich w swoich domach,najbliższe otoczenie orazzwiedzić miejsca niezbyt odległe, aważne dla naszej kultury i tradycji. I tak będąc w Częstochowie uczniowie zwiedzili m.in. Jasną Górę, wkrakowie Katedrę na Wawelu, Kościół Mariacki, Sukiennice, a wwieliczce kopalnię soli. Odwiedzili także Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu, Nadleśnictwo Koniecpol oraz Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Bogumiłku. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu wzięli udział w rozgrywkach sportowych, zajęciach językowych oraz wspotkaniu Europa da się lubić. Wtym czasie pedagodzy z obu powiatów dzielili się swoimi doświadczeniami dydaktyczno-wychowawczymi. Delegacja uczestniczyła także w uroczystym wręczeniu StatuetekStarostyCzęstochowskiego. Wlutymprzebywała wnaszym powiecie takżeinna delegacja ukraińska. Odwiedziła nas grupa lekarzy,którzy zapoznali się z organizacją opieki medycznej dla mieszkańców miasta Częstochowyipowiatuczęstochowskiego. SKRZYDLÓW Wpodziękowaniu zapomoc Starosta Andrzej Kwapisz, członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński isekretarz powiatu Leonard Krawczyk 14 lutego uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół w Skrzydlowie (gm. Kłomnice) w związku z zapowiedzianym przyjazdem byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, dziękiktóregodecyzjomposzkodowaniprzez trąbę powietrzną otrzymaliszybką ikonkretną pomoc wodbudowie zniszczonych domów. Niestety, premier musiał odwołać wizytę w Skrzydlowie, ale jak zapewnił reprezentujący go poseł PiS Szymon Giżyński, Jarosław Kaczyński pojawi się wgminiekłomnicewnajbliższymczasie. Zarówno poseł Giżyński, jak i starosta Kwapisz bardzo pozytywnie ocenili działania wszystkich służb zaangażowanie w akcję ratunkową, a później pomocową. Poseł podziękował staroście częstochowskiemu (jako szefowi Powiatowego Zespołu Reago Tę rzeźbę mieszkańcy gminy Kłomnice chcieliwręczyć byłemu premierowi -wania Kryzysowego), za profesjonalną koordynację działań prowadzonych przez te służby. Wójt gminy Kłomnice Adam Zając przekazał na ręce posła rzeźbę przezna -czona dla premiera, będącą wyrazem wdzięcznościwładzgminyimieszkańcówwsi Adamów, Huby i Skrzydlów za pomoc w odbudowie zniszczonych przez trąbę powietrzną miejscowości. Natomiast szefowa Fundacji Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat Dorota Tomczyk poprosiła o przekazanie Jarosławowi Kaczyńskiemu kryształowej statuetki wpodziękowaniu za przekazanie Fundacji 300tys.zł.- Dzięki tym pieniądzom mogliśmy wyremontować salę gimnastyczną i zainstalować w niej nagłośnienie, a także zorganizować plac zabaw dladzieciimłodzieżyorazwyposażyć pracownię fizyczno-chemiczną - wyjaśniła dyrektorka Zespołu Szkół w Skrzydlowie Lidia Burzyńska (inicjatorka utworzenia Fundacji Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat ). - Ponadto część tych środków wspomogłabudowę boiskawielofunkcyjnego przyszkole. WIEŚCIPOWIATOWE-Nr 14 marzec/kwiecień

8 STATUETKI STAROSTYCZĘSTOCHOWSKIEGO 2008 Statuetka Starosty Częstochowskiego Zawybitnezasługi dla powiatu porazpierwszyzostaławręczonazazasługiw2001r. -otrzymał ją ówczesnystarosta bodeńskisiegfried Tann.Rok później przyznano jąstaroście częstochowskiemu wlatach Wiesławowi Bąkowi, anastępnie Krzysztofowi Smeli - wójtowi gminy Mykanów. W kolejnych edycjach statuetkizaczętoprzyznawać wsiedmiu kategoriach:oświata, sport iturystyka, kultura, samorządność, przedsiębiorczość, zdrowieiopiekaspołeczna,inneszczególneosiągnięcia.finał obecnej, VII już edycji, odbył się 16 lutego wfilharmonii Częstochowskiej. Kandydatów do Statuetek zgłaszać mogą: starosta częstochowski, przewodniczący Rady Powiatu, komisje stałe Rady Powiatu, przewodniczący Rad Gmin z powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu, organizacje istowarzyszenia pozarządowe.nadesłane wnioski (wbr.było ich 61) są dokładnie analizowane przez powoływaną przez starostę Kapitułę.Wtymroku pracowałaona wskładzie:karol Ostalski -przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Janusz Krakowian - wicestarosta częstochowski, Roman Gębuś i Jan Miarzyński - członkowie Zarządu Powiatu, Leonard Krawczyk -sekretarz powiatu, Grażyna Budzińska - naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Tadeusz Kapica - główny specjalista w Wydziale Edukacji, Zdrowia, kultury, Sportu i Promocji Powiatu. Wybór laureatów spośród nominowanych należy do starosty. Ostateczny werdykt jest ogłaszany podczas uroczystejgaliwfilharmonii. NOMINOWANI DOSTATUETEK STAROSTYZAZASŁUGIDLAPOWIATU ZA2007 R. Martyna Kisiel - wjanowie Zawodniczka Klubu Sportowego Dragon WKATEGORIIOŚWIATA Alina Budzynowska - Nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, Prezes Nadpilickiego Stowarzyszenia Dydaktyczno - Ekologicznego Terra-Eko wkoniecpolu. Lidia Burzyńska - Dyrektor Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie, gmina Kłomnice, radnapowiatuczęstochowskiego Jolanta Szejn -Nauczyciel wszkole Podstawowej im. Kornela MakuszyńskiegowBrzyszowi,gminaMstów WKATEGORIIKULTURA Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Kłomnickie Płomyczki zkłomnic -Zespół działaod1994rokuprzy Gminnym Ośrodku KulturywKłomnicach Zespół Śpiewaczy Kościelanki z miejscowości Kościelec, gmina Rędziny - Zespół działa od 25 lat, obecnie pod patronatemgminnegoośrodkakulturywrędzinach Zespół Śpiewaczo Obrzędowy Borowianki z Borowna, gmina Mykanów -zespół od roku 1985 kultywuje iprzekazuje folklorregionuczęstochowskiego 8 WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14marzec/kwiecień 2008 LaureaciStatuetekze starostą Andrzejem Kwapiszem Stanisław Bieńkowski - Właściciel Przedsiębiorstwa WielobranżowegoElektromechanikawKoniecpolu Stanisław i Janusz Sosnowscy - Właściciele firmy Alfa producentoświetleniawnowejwsi,gminapoczesna Ewa, Radosław, Mariusz Wąsek - Veco-Trailer wdąbrowiezielonej JerzySzydłowski-WójtgminyLelówod2002r. WalentyMazur-AnimatorkulturyzPrzymiłowic,gminaOlsztyn WKATEGORII SPORTiTURYSTYKA JacekChudy-DziałaczsportowyzBlachowni JanMichno-NauczycielwSzkolePodstawowejwOlsztynie WKATEGORIISAMORZĄDNOŚĆ StefanKnol-PrzewodniczącyRadyGminywRędzinach AdamMarkowski-WójtgminyJanów WiesławSzymczyk-WójtgminyStarcza WKATEGORII-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AlojzySzczerba-Właścicielfirmy Alex-Pol wturowie,gmina Olsztyn AndrzejZiętal-WłaścicielFirmy Andro-Glass wmstowie WKATEGORIIZDROWIEIOPIEKASPOŁECZNA Barbara Gradzik - Przełożona pielęgniarek w Szpitalu im.r.weiglawblachowni Joanna Kmiecik -Prezes Stowarzyszenia Rodzin iprzyjaciół OsóbNiepełnosprawnych DarSerca wrędzinach Tadeusz Porada -Prezes Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc LOS wolsztynie WKATEGORIIINNESZCZEGÓLNIEOSIĄGNIĘCIA Jadwiga Łysakowska - W łaścicielka Apteki Floris, współwłaścicielka Piekarni AGA w Blachowni, działaczka społeczna OchotniczaStrażPożarnawCisiu Właściciele firmy Robert Gliński - Muzyk, trener organizacji pozarządowych wblachowni

9 ZAWYBITNEZASŁUGI DLAPOWIATU Statuetki Starosty za2007 rok rozdane i zaangażowania. Podnoszą jakość naszego życia, przyczyniają się dorozwojupowiatuczęstochowskiegooraz promują gowkrajuipozajegogranicami. Po wręczeniu dyplomów i kwiatów wszystkim nominowanym, starosta ogłosił nazwiska tegorocznych laureatów.statuetkę otrzymali: Lidia Burzyńska (kategoria Oświata), Martyna Kisiel (Sport i Turystyka), Jerzy Szydłowski (Kultura), Adam Markowski (Samorządność), StanisławBieńkowski(Przedsiębiorczość),TadeuszPorada (Zdrowie i Opieka Społeczna), OSP w Cisiu, gm. Blachownia(Inneszczególneosiągnięcia). Specjalne podziękowania igratulacje odebrały na scenie jeszcze dwie inne osoby: Krzysztof Pośpiech inicjator i organizator IX Święta Muzyki poświęconego rodzeństwu Reszków oraz zdobywca tytułu Wójt Roku 2007 Robert Nowak(wójtgminyPrzyrów). Wczęści artystycznej wystąpiły najlepsze zespoły iuznani Statuetkę odbieraprzedstawicielospwcisiu Uroczystość rozdaniastatuetekstarostyczęstochowskiego Za wybitne zasługi dla powiatu sprawiła, że 16 lutego wieczoremwidownia FilharmoniiCzęstochowskiej zapełniła się niemaldo ostatniegomiejsca.zasiedlinaniejznamienici goście, m.in.: senatorowie Czesław Ryszka i Andrzej Szewiński, posłowie Halina Rozpondek, Jadwiga Wiśniewska, KrzysztofMatyjaszczyk igrzegorzsztolcman, pierwszy wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa, o. Jan Golonka, prezydent miasta Tadeusz Wrona, przewodniczący Rady Miasta Piotr Kurpios, wicestarosta i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Śniatyńskiego wraz ztowarzyszącą im młodzieżą, atakże laureaci poprzednich Występ ZeńskiejOrkiestrySalonowej nagrodzonogramkimibrawami edycjistatuetek,szefowiewielu instytucji, organizacji, służb iprzedsiębiorstw,wójtowieiburmistrzowie,rodzinyiznajomi nominowanych i wielu, wielu innych przyjaciół powiatu częstochowskiego. Gospodarz uroczystości, starosta częstochowski Andrzej Kwapisz przybliżył zebranym ideę Statuetek ipodziękował osobom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom, które wytypowały tegorocznych kandydatów do Statuetek i przygotowały wnioski uzasadniające swój wybór oraz Kapitulekonkursuzapomocprzywyłonieniulaureatów. Należy podkreślić, że wszyscy zgłoszeni do Statuetki zasługują nanajwyższyszacunekiuznanie-mówił starosta. - Reprezentując różne środowiska, zawody i zainteresowania wyróżniają się dużą aktywnością zawodową i społeczną, pasją tworzenia, szacunkiem do pracy i jej rezultatów, pozytywnym stosunkiem do ludzi iotoczenia.sąotwarcinapotrzebyinnych,znanizofiarności Gratulacjeodbiera RobertNowak -Wójt Roku 2007 soliści znaszego regionu: Zespół Taneczny Kornelki II zbrzyszowa, gm.mstów, Zespół Wokalno-Instrumentalny Ogniki z Lelowa, Orkiestra Dęta z Konopisk, Karol Miernikiewicz zmykanowa, Ludowy Zespół Pieśni itańca Kłomnickie Płomyczki z Kłomnic, Zespół Tańca Estradowego Takt z Poczesnej oraz Żeńska Orkiestra SalonowaKopalniStasziczKatowic. Podobnie jakwlatach ubiegłych podczas statuetkowej gali redaktor naczelna Gazety Częstochowskiej Urszula Giżyńskaogłosiławynikkonkursu RegionalnyMistrzMowy Polskiej (zwyciężył kandydat starosty częstochowskiego EugeniuszKałamarz), aredaktornaczelna PulsuRegionu Joanna Bar wręczyła nagrody Częstochowskiego Stowarzyszenia Region. Beskidzka suita wwykonaniu Kłomnickich Płomyczków WIEŚCIPOWIATOWE-Nr 14 marzec/kwiecień

10 Zdobywcy Statuetek Starosty Częstochowskiego za 2007 rok Kategoria Oświata -Lidia Burzyńska Kategoria Sport iturystyka -Martyna Kisiel Kategoria Kultura -Jerzy Szydłowski Kategoria Samorządność - Adam Markowski Kategoria Przedsiębiorczość - Stanisław Bieńkowski Kategoria Zdrowie iopieka Społeczna -Tadeusz Porada Kategoria Inne szczególne osiągnięcia -OSP wcisiu, gm. Blachownia Odlewej: Lidia Burzyńska, Martyna Kisiel,Jerzy Szydłowski,AdamMarkowski, Stanisław Bieńkowski,Tadeusz Porada, OSP wcisiugm.blachownia WRZOSOWA, BLACHOWNIA Pierwszy krok dosamodzielności Z udziałem starosty częstochowskiego Andrzeja Kwapisza, wicestarosty Janusza Krakowiana, przewodniczącego rady Powiatu Karola Ostalskiego, członków Zarządu Powiatu: Henryka Kasiury i Jana Miarzyńskiego, dyrektorki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyny Buchajczuk, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników i wychowanków Domu DzieckaweWrzosowej25lutegoodbyła się uroczystość oddania do użytku kolejnego już (trzeciego) mieszkania usamodzielnienia dla podopiecznych Domu Dziecka we Wrzosowej i pierwszego mieszkania chronionego dla młodych ludzi opuszczających Dom Dziecka we Wrzosowej, Dom Dziecka wchorzenicachorazrodzinyzastępcze. Oba mieszkania znajdują się wblachowni, przy ul. Sosnowej 12 A. KONKURS EKOLOGICZNY Chrońmy lasy Drzewa i lasy - dobro nasze i przyszłych pokoleń to temat III Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanego pod patronatem starosty częstochowskiego Andrzeja Kwapisza przez Społeczną Inicjatywę Ekologiczną EKO-STARCZA i Gimnazjum im.a.mickiewiczawstarczy. Zadaniemuczestnikówkonkursujest: -poznanie iopisanie piękna drzew ilasów,ale także stwierdzonych przykładówniszczenia,zaśmiecania,nieuzasadnionejwycinki, - rozpoznanie i opisanie ciekawych drzew, obszarów leśnych, 10 WIEŚCIPOWIATOWE -Nr14marzec/kwiecień 2008 Wśród przecinających symboliczną wstęgę byli także nowi lokatorzy mieszkanka Wkażdymmożezamieszkać do6osób. Kosztmodernizacji pomieszczeń zajmowanychwcześniej przez administrację szpitalapowiatowego wblachownii dostosowania ichdopotrzebnowychmieszkańcówwyniósł 160tys.zł. Wpełniwyposażoneiurządzonewręczkomfortowomieszkania składają się z trzech 2-osobowych pokoi, kuchni połączonej z jadalnią oraz łazienki. Dyrektorka Domu Dziecka we Wrzosowej Elżbieta Ścigała dziękując władzom powiatu za życzliwość i pomoc finansową podkreśliła także hojność sponsorów, dzięki której mieszkania zostały wyposażone w nowe, bardzo ładne i funkcjonalne meble oraz wnowoczesnysprzętagdirtv. - Za okazana nam pomoc pragnę serdecznie podziękować Fundacji Zdążyć na czas, Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu wmłynkusobuczynie,firmie Kromiss z Wrzosowej oraz wielu innym przyjaciołom, którzy na bieżąco wspierają funkcjonowanie naszej placówki-powiedziałaelżbieta Ścigała. zasygnalizowanie lokalnych problemów związanych z ochroną drzewilasów, -przedstawienie konkretnych propozycji wzakresie zwiększenia lesistościikorzyści,jakietomożeprzynieść przyszłympokoleniom. Zgłoszenia szkół, których uczniowie deklarują chęć uczestnictwa w konkursie, przyjmowane są telefonicznie przez sekretariat Gimnazjum wstarczy ( ) lub pocztą elektroniczną na Prace konkursowe (opracowania pisemne, artykuły prasowe, reportaże lub fotoreportaże, plakaty,prezentacje multimedialne na płycie CD) zebrane wszkołach wraz zlistą uczestników konkursu i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna należy przesłać na adres: Gimnazjum im. A. Mickiewicza, ul. Szkolna 44, Starcza wnieprzekraczalnymterminiedo25kwietniabr.

11 FELIETON OchronazdrowiawPolsce Większość osób wypowiadających się na temat sytuacji związanej z ochroną zdrowia powtarza zuporem tezę, mówiącą otym, że przeznaczającnaochronę zdrowia6%pkb,sprawęzałatwisię razna zawsze.ci,którzytaktwierdzą,taknaprawdę niewiedzą,ilepieniędzy powinno być w systemie. Dla nich ważne jest hasło: 6% PKB. Tymczasem chodzić powinno nie oprocenty, lecz okwoty, bo jeżeli PKBwynosić będzie100zł,toczytomaznaczyć, że6złwystarczy? By uzdrowić sytuację wsystemie ochrony zdrowia wpolsce, należy przede wszystkim zlikwidować NFZ i zastąpić go niezależnymi, konkurującymi między sobą, funduszami ubezpieczeniowymi. Każdy pracujący mieszkaniec naszego kraju powinien być obowiązkowo ubezpieczony, lecz sam powinien decydować o wyborze ubezpieczyciela. Do rynku ubezpieczeń zdrowotnych należy także dopuścić ubezpieczycieli prywatnych. Tylko wtedy będzie możliwa prawdziwa konkurencja, dająca szansę na racjonalne wydawanie naszych pieniędzy. Taki system ubezpieczeniowy spowoduje, że dyrektor szpitala, zamiast bezproduktywnie spierać się z NFZ (bywkońcu itakprzyjąćjegodyktat),będziezabiegał opozyskaniedo swojego szpitala najlepszych fachowców inajlepszego sprzętu, by mieć jak najwięcej pacjentów. Taki system ubezpieczeniowy spowoduje, żepieniądznaprawdę pójdziezapacjentem,anagrodzeni będą ci, którym potencjalni pacjenci zaufają. Każdy szpital czy przychodnia powinny zmocy prawa być kontrahentami wszystkich ubezpieczycieli. Pacjent winien podać tylko numer swojej polisy i nazwę ubezpieczyciela, by leczyć się w wybranej przez siebie placówce. Wszystkie rozliczenia powinny być dokonywane między szpitalemiubezpieczycielem. By wprowadzić dodatkowe pieniądze do systemu, należy także, bez zbędnej zwłoki, wprowadzić oddzielny system ubezpieczeń dobrowolnych. To wiąże się oczywiście z wprowadzeniem tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych oraz takich, które będą wymagały częściowej lub pełnej odpłatności. By te dodatkowe pieniądze mogły wpłynąć do systemu, muszą dotyczyć procedur medycznych. Składkę za osoby bezrobotne powinno opłacać państwo. Należy także ograniczyć liczbę osób ubezpieczonych wkrus. Wszystkich udających, że sąrolnikami, należy wykluczyć z tego ubezpieczenia. Spowoduje to zwiększenie wpływów do systemu ochrony zdrowia, atakże powinno spowodować obniżenie składek płaconych na ZUS przez dotychczas tam ubezpieczonych (tooddzielnasprawa,choć takżewymagającapilnejregulacji). Skoro system ochrony zdrowia ma się opierać na tzw. solidaryzmie społecznym, można go osiągnąć jedynie poprzez maksymalne zwiększenie liczby obywateli opłacających składkę zdrowotną. Należy także usługi medyczne opodatkować zerową składką podatkuvat.tospowodujezmniejszeniekosztówutrzymania placówek ochrony zdrowia, ale jednocześnie spowoduje większą przejrzystość finansową iumożliwi wprowadzenie kas fiskalnych do gabinetówlekarskich,ograniczającwtensposób szarą sferę.możliwe jest także wprowadzenie minimalnej odpłatności za wizytę ulekarza czy pobyt w szpitalu. Te rozwiązania dotyczą jedynie problemu finansowaniaochronyzdrowia. Odrębnym zagadnieniem jest organizacja systemu lecznictwazamkniętego.oilewzasadzieniemawiększegoproblemu z podstawową opieką medyczną, bo ta w większości jest już niepubliczna i tam nie ma kłopotu, to w systemie lecznictwa zamkniętego problem jest ito duży. Tu przede wszystkim należy uporządkować system nadzoru właścicielskiego. Publiczne szpitale powinnybyć nadzorowaneprzezsamorządywojewódzkie.małotego, służby marszałkowskie powinny mieć obowiązek konsultowania planowanych inwestycji z ościennymi województwami, by uniknąć ewentualnego ich dublowania. Jeden nadzorujący ma zdecydowanie lepszy przegląd sytuacji ipotrzeb na swoim terenie, aprzez to ma wszelkie dane do lepszego wykorzystania pieniędzy, potencjału ludzkiego icałej infrastruktury. Nie należy także bać się prywatyzacji. Tosystem ochrony zdrowia powinien mieć publiczny charakter, anie szpital. Ważne jest, by pacjenci mieli zagwarantowane bezpłatne usługi medyczne przynajmniej na takim samym poziomie jak dziś (określenie bezpłatne jest wtym przypadku oczywiście umowne, bo tak naprawdę to każdy znaspłaciprzecież składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Nie ma więc powodu, by bać się prywatyzacji szpitali. Jednak jednym z podstawowych warunków jej przeprowadzenia winna być zasada, że majątek, awięc grunty i wszelkie budynki, pozostają własnością samorządu. Dzierżawa majątku, a nie jego sprzedaż czy też darmowe przekazanie spółce, jest wystarczającą gwarancją, że budynki nie zostaną wykorzystane do innych, niż świadczenieusługmedycznych,celów.niewydajemisię być dobrym pomysłem, by spółki prawa handlowego powstałe w wyniku przekształcenia szpitali, były wcałości lub wwiększości własnością samorządów. Zarządzanie takim spółkami nie będzie bowiem wolne odpolityki,atapowinnaodsunąć się odochronyzdrowiajaknajdalej. Krótko mówiąc -zarządy spółek, jak iich rady nadzorcze nigdy nie powinny stać się łupem wyborczym - a proponowana struktura własności takiej gwarancji nie daje, wręcz przeciwnie. Tymczasem ochroniezdrowiapowinnoprzyświecać hasło: Politycy,ręcepreczod ochrony zdrowia! Dobrym przykładem niech tu będzie nasza gospodarka, wwiększości prywatna. Mimo ciągłych waśni isporów wparlamencie,tamasię całkiemdobrze. Kolejnymzagadnieniem jest polityka związana zlekami. Obecnie na refundację leków budżet państwa wydaje około 6mld zł rocznie. Lepszym jednak od refundacji określeniem będzie wtym przypadku dotacja na rzecz koncernów farmaceutycznych. Po pierwsze: sam proces umieszczania na liście leków refundowanych określonych specyfików jest wysoce korupcjogenny. Po drugie: powodujeonzawyżanieichceniograniczakonkurencję narynku.ten wysoce nieuczciwy procedernależy zastąpić dopłatami do leków dla osób niezamożnych iprzewlekle chorych. Unikniemy wtedy sytuacji, wktórej zarówno najbogatszypolak, jak ibezrobotny, zapłacą za lek przysłowiową złotówkę.małotego.niebędzierównież takichsytuacji, wktórej leki używane np. wleczeniu pęcherzycy, nie znajdują się na liście leków refundowanych ze względu na zbyt małą (ok. czterysta osóbwpolsce),zdaniemministerstwa,liczbę chorych natęchorobę. Rozwiązanie, które proponuję, jest zdecydowanie tańsze, bardziej sprawiedliwespołecznieizdecydowaniemniejkorupcjogenne. Reasumując. Nie ma jednej prostej recepty na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Trzeba jednak podjąć całyszereg działań zmierzających do racjonalizacjiwydatków i zmniejszenia kosztów administracyjnej obsługi całego systemu. Niestety,proponowaneprojektyustawwżadnymstopniuniespełniają pokładanychwnichnadziei. Popierwsze:niemawnichmowyolikwidacjiNFZiwprowadzeniu konkurencji na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. To, wpołączeniu zprzekazaniem szpitali samorządom wojewódzkim, ograniczyłoby biurokrację ispowodowałoby przesunięcie wydatków bezpośrednio na leczenie. Złyjestteż pomysł przekazywanianawłasność majątku szpitali tworzonym przez samorządy spółkom. To, w połączeniu zdarmowym przekazywaniem udziałów pracownikom,wprostej linii prowadzi do oddania całego majątku pracownikom za darmo. Jeżeli do tego dodać jeszcze 5-milionowy kapitał założycielski, w który samorząd musi wyposażyć spółkę, to nie jest to nawet prywatyzacja zaprzysłowiową złotówkę,alebardzokosztownyprezent. Wproponowanej ustawie ododatkowych ubezpieczeniach zbyt dużo wagi przywiązuje się do tzw. ubezpieczeń równoległych*. Tymczasem, jak to wynika zuzasadnienia idefinicji tego rodzaju ubezpieczenia, tylko niewielka część pieniędzy trafi z niego do systemu ochrony zdrowia. Większy nacisk powinienbyć położonyna ubezpieczenia związane bezpośrednio ze świadczeniami medycznymi. (Zakładając, że przynajmniej wpoczątkowej fazie ich funkcjonowania, stosunkowo niewielka liczba ludzi skorzysta ztej możliwości, wpływy ztego tytułu nie będązbyt duże. Dlatego warto rozważyć możliwość wprowadzenia drobnych opłat za wizytę ulekarza czy pobyt wszpitalu). Do tego potrzebny jest oczywiście słynny już koszyk świadczeń gwarantowanych, ale otym na razie cisza. Ponadto ustawa ta jest zbyt skomplikowana iza mało wniej konkretów. Jeżeli chcemy, by spełniła swoją rolę, musi być prosta iprzejrzysta. Obywatel przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia pod dwoma warunkami. Pierwszy -musi go być na nie stać. Drugi - musiwiedzieć,cotakieubezpieczeniemugwarantuje. JanuszKrakowian /wicestarostaczęstochowski/ * - Art. 44. Przedmiotem ubezpieczenia równoległego są dodatkowe uprawnienia ubezpieczonego równolegle przy udzielaniu przez świadczeniodawcę publiczno prywatnego świadczeń opieki zdrowotnej oraz świadczeniadodatkowe,awszczególności: 1)warunki wzakresie świadczeń towarzyszących; 2)dokonywanie wyboru lekarza; 3)dokonywanie wyboru innych, niż określeni wpkt 2,członków personelu medycznego; 4)warunki wzakresie opiekipielęgniarskiej lub położniczej; 5)możliwość korzystania zusłughotelowych dla osób towarzyszących ubezpieczonemu równolegle uświadczeniodawcy publiczno prywatnego lub poza nim; 6)organizacyjne wsparcieprzez Fundusz procesu leczenia; udzielanie przez Fundusz informacji onajbardziej korzystnych dla ubezpieczonego równolegle możliwościach uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej. WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14 marzec/kwiecień

12 Zalesianiegruntów rolnychorazgruntów innychniż rolne-prow W Polsce występuje znaczny udział gruntów niskich klas bonitacyjnych, użytkowanych jako grunty rolne. Zalesienie takich gruntów podniesie ich wartość ekonomiczną, zwiększy udział lasów wglobalnym bilansie węgla, aściśle określone sposoby zakładania upraw leśnych idobór gatunków drzew, wpłyną korzystnienazwiększeniebioróżnorodności. Działanie wdrażane będzie w dwóch, opisanych niżej schematach. SCHEMATI-ZALESIANIEGRUNTÓWROLNYCH Pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach użytkowanychrolniczo. Pomocmożeuzyskać: Rolnik,któryzostał wpisanydoewidencjiproducentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemuewidencji producentów,ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków oprzyznaniepłatności; Co najmniej 3rolników, których grunty sąsiadują ze sobą, aich łącznapowierzchnia jest nie mniejsza niż 2ha. Pomocfinansowabędzieudzielanadogruntów: użytkowanych jako grunty orne oraz sady, które zostały przeznaczone do zalesienia wmiejscowym planiezagospodarowaniaprzestrzennego. Wprzypadku braku takiego planu, wykonanie zalesienia niebędziemogłobyć sprzecznezustaleniamistudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegogminy; stanowiących własność wnioskodawcy, jego małżonkalubwspółwłasność wnioskodawcy; opowierzchniconajmniej0,5haiminimalnejszerokości20m, awprzypadku działek graniczących zlasem ich szerokość możebyć mniejszaniż 20m. PomocnazalesianiewramachProgramumożebyć przyznana jednemurolnikowidopowierzchniniewiększejniż 20ha. Do gruntów położonych na obszarach NATURA2000 pomoc nieprzysługuje. ROLNIK, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC ZOBOWIĄZUJESIĘ DO: a. zalesienia gruntów, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc była prowadzona działalność rolnicza, prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiamiutrzymywaniagruntówrolnychwdobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normami), określonymi wprzepisach opłatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności cukrowej; b. pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez okres 5lat oddniawykonaniazalesienia; c. prowadzenia założonej uprawy leśnej przez okres 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie; d. przestrzegania minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnie znormami dotyczącymi ochrony środowiska. DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGóWOCHRONY środowiska Minimalnewymagania: w przypadku gruntów rolnych - uprawa roślin lub ugorowanie(ugorowaniemamiejscewtedy,gdy grunt podlegał co najmniej raz wroku wterminie do dnia 31 lipca koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów;ugorowaniegruntuornego niepowinno trwać dłużejniż5lat); w przypadku łąk - koszenie okrywy roślinnej i jej usuwanie, co najmniej raz w roku w terminie do 31lipca; wprzypadkupastwisk-wypasaniezwierzątwokresie wegetacyjnym traw lub koszenie okrywy roślinnej ijej usuwaniedo31lipca wprzypadkugruntówornychpołożonychnastokacho nachyleniu powyżej 20 wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich - utrzymywanie okrywy roślinnej lub ściółki wmiędzyrzędziach albo uprawa metodątarasową; wprzypadku gruntów ornych położonych na stokach onachyleniupowyżej20 -zakazichwykorzystywania poduprawę roślinwymagającychutrzymywaniaredlin wzdłuż stoku oraz zakaz utrzymywania jako ugór czarny; w przypadku łąk, pastwisk i ściernisk - zakaz wypalania; na gruntach rolnych zabrania się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym wokresiewysyceniaprofiluglebowegowodą; grunty rolne, na których prowadzona jest uprawa lub które sąugorowane mogą być porośnięte drzewami ikrzewami,oileniewpływa tonaprowadzoną natych gruntach produkcję roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar, za wyjątkiem plantacj iwierzby(salixsp.)wykorzystywanejdowyplatania; plantacje zagajników o krótkiej rotacji, wykorzystywanych na cele energetyczne, uznaje się zautrzymywanezgodnieznormami,jeżeli: 1. są utrzymywane w stanie niezachwa -szczonym; 2. ich zbiór następuje w cyklu maksymalnie czteroletnim; 3. sąpołożone: o 1,5 modgranicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub o użytkowanejjakogruntleśny; 3modgranicysąsiedniejdziałkiużytkowanej jakogruntrolny; powierzchnię wyznaczoną przez granicę sąsiedniej działki oraz granicę plantacji zagajników o krótkiej rotacjiwykorzystywanychnaceleenergetyczne,które są położone1,5modgranicysąsiedniejdziałkigruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny albo 3 mod granicy sąsiedniejdziałkigruntu użytkowanej jakogrunt rolny, wlicza się do powierzchni działki rolnej iuznaje za utrzymywaną zgodnieznormami. Pomocnazalesianiedzielisię na: wsparcie na zalesienie jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany wpierwszym roku po wykonaniu zalesienia.wysokość wsparciazależyod: o proporcji gatunków iglastych i liściastych wstrukturzeuprawy; o zabezpieczenia przed zwierzyną (grodzenie 2-metrową siatkąmetalową); o konfiguracjiterenu; o zastosowania sadzonek zwykłych lub sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systememkorzeniowym. Maksymalną stawkę można uzyskać, jeżeli zalesiony grunt wcałości będzie leżał na stoku onachyleniu powyżej 12 do wykonaniazalesieniaużytowyłączniegatunkówdrzew WIEŚCIPOWIATOWE -Nr 14marzec/kwiecień 2008

13 ...iglastych z zakrytym systemem korzeniowym (mikoryzowane) igdy uprawa została ogrodzona 2-metrową siatką metalową. premię pielęgnacyjną -zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat. Wysokość premii obejmie koszty prac pielęgnacyjnych wskazanych w planie zalesienia np.: czyszczeniewczesne, zastosowanie repelentów, zabezpieczenie trzema palikami, zabezpieczenie owczą wełną. premię zalesieniową - zryczałtowaną płatność do hektarazalesionychgruntów,wynikającą zutraconych dochodówztytułuprzekształceniagruntówrolnychna gruntyleśne.premiawypłacanabędziecoroku,przez 15latodzałożeniauprawyleśnej.Otrzymają ją tylkoci rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzającym złożenie wniosku, co najmniej 25% dochodówztytułuprowadzeniadziałalnościrolniczej. Dodochodówzrolnictwazaliczasię: dochody zpracy wgospodarstwie rolnym obliczone jako iloczyn powierzchni gruntów będących własnością rolnika wdniu złożenia wniosku opomoc oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha KONIECPOL Sukcesyuczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Adrian Musiał z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wkoniecpolu(kl.iiclo)zakwalifikował się dowojewódzkiego mł odzieżowego seminarium astronomiczno -astronautycznego wczęstochowie. Jegoreferatpoświęcony historii lotów kosmicznych na przełomie lat 50 zdobył wyróżnienie, w związku z czym Adrian w dniach IV 2008r.będzie uczestniczył wxxiv Ogólnopolskim BLACHOWNIA Szpitaldoprokuratury W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa niegospodarności wszpitalu powiatowym w Blachowni, do prokuraturyzostałskierowanywniosekzprośbą ozbadanietej sprawy. Podejrzenia wzbudziły niektóre umowy ifaktury, a skierowanatamkontrolazestarostwapowiatowego,któryjest organem założycielskim dla szpitala, wykazała wiele nieprawidłowości. -Czy wszpitalupopełniono przestępstwo,ajeśli tak, toktoza nie ponosi odpowiedzialność, określi prokuratura tłumaczy wicestarosta częstochowski Janusz Krakowian. - Naszym obowiązkiem było zwrócenie się do prokuratury owyjaśnienie CZĘSTOCHOWA Wobroniedelegaturnadzorubudowlanego Podczas spotkania Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego (13 lutego) opracowano stanowisko w sprawie utrzymania Delegatur ŚląskiegoInspektoratuNadzoru Budowlanego.Ototreść tego dokumentu: Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci istarostowie Regionu Częstochowskiego opowiadają się za takimi zmianami worganizacji administracji państwowej, które doprowadzą do decentralizacji, a jeżeli jest to możliwe, do dekoncentracji wykonywanychzadań. Dekoncentracja zadań ze stolicy województwa do stolicy subregionu przybliża administrację mieszkańcom, poprawia dostępdousługadministracyjnych. przeliczeniowego lub dochody z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej wrokupoprzedzającymrok,wktórym złożonowniosekopomoc. TERMINIMIEJSCESKŁADANIAWNIOSKÓW Wnioski oprzyznanie pomocy na zalesianie należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika w terminie od 1sierpnia do 30 września 2007 r., awkolejnych latach od 1czerwcado31lipcadanegoroku. SCHEMATII-ZALESIANIEGRUNTÓWINNYCHNIŻ ROLNE Pomoc będzie można uzyskać od 2008 roku na zalesienie dwóchrodzajówgruntówodłogowanych: z sukcesją naturalną drzew gatunków rodzimych, jeżeligruntytespełniają wymaganewarunki; wymagających ochrony z uwagi na funkcje wodochronnealboglebochronne. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania pomocy wramach tego schematu określa Rozporządzenia Ministra RolnictwaiRozwojuWsizdnia18czerwca2007r. MłodzieżowymSeminariumAstronomiczno -Astronautycznym im.prof.robertagłębockiegowplanetariumwgrudziądzu. Natomiast inna uczennica tej szkoły - Anna Kosiń -zakwalifikowała się do półfinałukonkursu Pokaż NamJęzyk 2008 i 14 marca br. pojedzie do Chorzowa, gdzie wraz z innymi półfinalistami będzie reprezentowała swą szkołę wykazując się znajomością języka niemieckiego. Na zwycięzców superfinału, który odbędzie się 18 kwietnia w Gdańsku, oprócz cennych nagród rzeczowych czeka 18 indeksów wraz rocznym stypendium na bezpłatną naukę wwyższejszkolebankowej. tejsprawy. Wicestarosta zapowiada również zwrócenie się do Rady Powiatu o przyjęcie stanowiska w sprawie działań naprawczych w szpitalu. Od 1999 r. szpital regularnie się zadłużał i nikt na to nie reagował. Ponad pięciomilionowe zadłużenie oraz ostatnio wymuszone podwyżki płac dla lekarzy (wzrost wydatków na wynagrodzenia oblisko 90%) i pielęgniarek(wzrostoponad 25%) spowodowały, żedziś jest on na krawędzi bankructwa.(na marginesie należy dodać, że pozostali pracownicy nie otrzymali podwyżek). Wszystkie dotychczasowe projekty działań naprawczych, nawet te będące jeszcze w fazie całkowicie wstępnych projektów, poddawane sąprzez załogę szpitala totalnej krytyce. Dlatego też Zarząd Powiatuproponuje utworzeniespółki pracowniczej wceluprowadzeniaszpitala. Dlatego zebrani przedstawiciele samorządów zaniepokojeni są docierającymi informacjami dotyczącymi likwidacji Delegatur Śląskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Iwnoszą outrzymaniedotychczasowegostanu. Utrzymanie Delegatury w subregionie częstochowskim umożliwia skuteczniejsze działanie państwowej inspekcji wzmacniając tym samym poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Bliskość delegatury ułatwia bezpośredni kontakt mieszkańców, ogranicza niepotrzebne przesyłanie akt,przyspieszaproceduryzałatwianiaspraw. Likwidacja delegatur zostanie odebrana przez mieszkańców jako rodzaj kolejnych działań obniżających rangę Częstochowyiregionu po likwidacji województwa. Oznaczać też będzie odejście z Inspekcji Nadzoru Budowlanego wykwalifikowanych pracownikówze względu nautratę miejsc pracynamiejscu. WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14 marzec/kwiecień

14 STAROSTWOPOWIATOWE Współzawodnictwo SportoweGminza 2007 rok WobecnościcałejRadyPowiatu31styczniaogłoszonowyniki współzawodnictwa sportowego gmin za ubiegły rok oraz wręczono nagrody w postaci sprzętu sportowego (piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, stopery, ławeczki gimnastyczne)czteremnajlepszymgminomwdwóchgrupach: gminydo8tys.ipowyżej8tys.mieszkańców. Nagrody przedstawicielom gmin (wójtom, dyrektorom OSiR) wręczyli starosta Andrzej Kwapisz i przewodniczący Rady PowiatuKarolOstalski. CHORZENICE Uczą się językaniemieckiego Dzięki współpracy powiatu częstochowskiego z powiatem bodeńskim wniemczech 20 wychowanków Domu Dziecka w Chorzenicach od stycznia tego roku uczy się języka niemieckiego. -Kurs językowy został zorganizowany isfinansowany dzięki pomocy pani Johanny Dudziński -Tann, żonie poprzedniego starosty bodeńskiego i równocześnie przewodniczącej Deutsche Polnischer Freundes Kreis - wyjaśnia dyrektor 14 WIEŚCIPOWIATOWE -Nr14marzec/kwiecień 2008 Domu Dziecka Wojciech Główczyński. Czas trwania kursu przewidziany jest na pół roku. Zajęcia odbywają się wkażdą sobotę,wdwóchgrupachnatereniedomudziecka. Dzieci z Chorzenic utrzymują bliskie kontakty ze swymi przyjaciółmi zpowiatu bodeńskiego. Wielokrotnie wyjeżdżały tamnawakacje ikilkakrotnie przyjmowałyusiebie gości znad Jeziora Bodeńskiego. Pierwsze rezultaty nauki języka będą mogły zaprezentować już 29 lutego, gdy odwiedzi je nowy starostabodeńskizeswoiminajbliższymiwspółpracownikami. Wpraktyceswojenoweumiejętnościbędąmogływykorzystać podczaskolejnegowakacyjnegowyjazdudoniemiec.

15 NIE SIEDŹ WDOMU-TAM WARTO POJECHAĆ BLACHOWNIA Miejski Dom Kultury, tel. (034) , , l 1kwietnia -wręczenie nagród zokazji IMiędzypowiatowego Konkursu Plastycznego na Ozdobę Stołu Wielkanocnego wgzokstip. KRUSZYNA UrządGminy,tel.(034) kwiecień -NapółnocodCzęstochowy-konkurswiedzyohistorii gminykruszynaiokolic(iitura) MSTÓW Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) kwietnia -IX Bieg Ziemi Mstowskiej opuchar Wójta Gminy Mstów 20 kwietnia (godz ) - Międzygminna Biesiada FolklorystycznawGOK.ImprezaorganizowanawIIIedycjach od roku 2002, a od roku 2008 w IV edycjach i ma charakter konkursowy. Biorą wniej udział zespoły ludoweifolklorystyczne kół gospodyń wiejskich zterenugmin: DąbrowaZielona, Janów, Olsztyn,Przyrów. Impreza ma na celu prezentację dorobku artystycznego poszczególnychzespołówludowych.ukazujezwyczajeiobrzędy ludowe,awszczególnościpieśniiprzyśpiewkizwłasnychokolic. Imprezamacharakterbiesiadny. POCZESNA Gminne CentrumKultury,Informacji irekreacji, tel. (034) kwietnia -IIMiędzygminny Przegląd Piosenki Ludowej "Jadą WozyKolorowe"wGCKIiR MYKANÓW Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) , 5-6kwietnia-XIIIMiędzynarodowyTurniejTańcaTowarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy, Starosty CzęstochowskiegoiWójtaGminyMykanów.Organizatorzy:GOK Mykanów,ROKCzęstochowa,StowarzyszenieTaneczne"Zorba OLSZTYN Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) kwietnia (godz ) - XVIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej w sali Urzędu Gminy. Impreza konkursowa dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Olsztyn, organizowana wspólnie z Gminnym Przedszkolem. Laureaci otrzymują promocję udziału w Minifestiwalu Piosenki Przedszkolnej. STAROSTWOPOWIATOWE Pobór2008 Od4lutegonatereniepowiatuczęstochowskiegoprowadzony jestpobórdowojska.trwać będziedo21marca.obowiązkowi stawieniasię dopoborupodlegają: -mężczyźniurodzeniw1989roku, -mężczyźni urodzeni wwlatach , którzy dotąd nie stawalidopoboru, -urodzeni wlatach 1988 iwlatach wcześniejszych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służbywojskowej, - którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do RĘDZINY GminnyOśrodekKultury,tel.(034) ,www.gokredziny.pl marzec/kwiecień/maj -Powiatowy Turniej Szachowy opuchar Wójta Gminy Rędziny GRAND PRIX 2008 w GOK. Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Częstochowie. SYSTEM ROZGRYWEK:Iturniej 24lutego,IIturniej 30marca, IIIturniej 27kwietnia,IVturniej 25maja(zakończenieiwręczenie nagród). 24 kwietnia - VIII Minifestiwal Piosenki Przedszkolnej -przedszkolaki śpiewają przeboje dziecięce. kwiecień -IIIWojewódzkiKonkurs"ŚwiatMalowanyPlasteliną", którymazazadanieodkrywać nowemożliwościartystycznejakie daje plastelinowa masa plastyczna. Konkurs odchodzi od tradycyjnego używania plasteliny i staje się nową formą artystyczną obok farb olejnych, wodnych, pasteli i kredek ołówkowych.ogłoszeniewynikównastąpiwmajunawernisażu. wojskowego komendanta wcelu odbycia zasadniczej służby wojskowej, - oraz kobiety urodzone w latach posiadające kwalifikacjeprzydatnedoczynnejsłużbywojskowej. W tym roku obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podlega około 1000 poborowych rocznika podstawowegoi75poborowychrocznikówstarszych. Podczas roboczej narady, która 14 stycznia odbyła się w Starostwie Powiatowym z udziałem starosty Andrzeja Kwapisza, członka Zarządu Powiatu Romana Gębusia, kierownika Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich imigracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Krzysztofy Nowakowskiej, przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie kpt. Andrzeja Słabosza oraz pracowników gmin, bardzo wysoko oceniono realizację poboru w naszym powiecie. Uznano, że wysokie stawiennictwo, sprawna organizacjapracypowiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej orazbardzodobra współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień, lokują nasz powiat w czołówce powiatów imiast na prawach powiatu województwa śląskiego. Podczasnarady bardzo pozytywnie oceniono organizację poboru wnaszym powiecie. WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14 marzec/kwiecień

16 16 WIEŚCIPOWIATOWE -Nr 14marzec/kwiecień 2008

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU POWIATU GŁUBCZYCKIEGO. Rzecz Powiatowa

BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU POWIATU GŁUBCZYCKIEGO. Rzecz Powiatowa BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Rzecz Powiatowa Na zaproszenie Dyrekcji SP ZOZ odpowiedzieli i przybyli między innymi: Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA Nr XVIII/149/12 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD... w dziedzinie kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2536 UCHWAŁA NR V/8/59/15 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 28 grudnia 2004 r. w godzinach od 12 00 do 13 40 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Dziś świętowano Dzień Nauczyciela

Dziś świętowano Dzień Nauczyciela Dziś świętowano Dzień Nauczyciela Napisano dnia: 2017-10-13 19:29:19 Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela ustanowiony został w 1972 roku data 14 października upamiętnia powstanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 -

Dochody budżetu powiatu na rok O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - Dochody budżetu powiatu na rok 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2007 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2007 roku Dział Rozdz. Ogółem dotacje na zadania zlecone (z i 6410) dotacje na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2014 rok. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam.

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam. 17 20 bu po d lę w że bo ia t rs tu ki eg o Szanowni Państwo, Rada Powiatu Lęborskiego przyjęła w grudniu 2016 r. zaproponowany przez obecny Zarząd budżet na 2017 r. Ten bardzo istotny dokument obrazuje

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 Budżet powiatu jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej powiatu. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd Powiatu na podstawie propozycji podległych mu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XIII.92. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele nagród:

Postanowienia ogólne. Cele nagród: Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym,, Nagroda Trzeciego Sektora przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Postanowienia ogólne 1. Nagroda przyznawana

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo