Częstochowskie. Nr 14 marzec /kwiecień Słoneczniki wokolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Częstochowskie. Nr 14 marzec /kwiecień 2008. Słoneczniki wokolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny"

Transkrypt

1 Częstochowskie Nr 14 marzec /kwiecień 2008 Str. 2...Słowo Starosty Str. 2...Przyrów manajlepszego gospodarza Str. 3...Krzysztof Toczko wyjaśnia Str Rozmowa ze starostą Str Pierwszawizyta nowego Starosty Bodeńskiego Str. 5...Spotkanie samorządowców Str. 6...Zapraszamy doszkół powiatowych Str. 7...Wizyta gości zukrainy Str. 7...Wpodziękowaniu zapomoc Str Statuetki Starosty Str. 8...Nominowani do Statuetek Str. 9...Rozdanie Statuetek Str Zdobywcy Statuetek Str Pierwszy krok do samodzielności Str Chrońmy lasy Str OchronazdrowiawPolsce Str Zalesianie gruntów rolnych iinnych niż rolne Str Sukcesy uczniów zkoniecpola Str Szpital do prokuratury Str Wobronie delegatury nadzoru budowlanego Str Współzawodnictwo sportowe gmin za 2007 rok Str Uczą się języka niemieckiego Str Nie siedź wdomu-tamwartopojechać Str Pobór 2008 Słoneczniki wokolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

2 Szanowni Czytelnicy! Uroczysta gala w Filharmonii Częstochowskiej, która odbyła się 16 lutego, zakończyła tegoroczną edycję Statuetek S t a r o s t y Częstochowskieg o Za wybitne zasługi dla powiatu. Wiemy już, wczyje ręce trafiły wtym roku te prestiżowe nagrody iwiemy, czymlaureacizasłużylisobienatewyróżnienia. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że zroku na rok Statuetki Starosty Częstochowskiego nabierają coraz większego prestiżu. Już nie tylko główna nagroda jest powodem do dumy, ale wielkim zaszczytem stała się także sama obecność w grupie nominowanych do Statuetek. Oznacza ona bowiem, że działalność osoby bądź zespołu nominowanego wykracza poza przeciętność, pozytywnie wpływa na rozwój powiatu ijakość życia jego mieszkańców. Zokazji zbliżających sięświąt Wielkiej Nocy składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju wrodzinnym gronie. Niech te Święta przyniosą radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. Itym bardziej cieszy fakt, iż co rok ilość wpływających do Kapituływnioskówjestwiększa.Oznaczatobowiem, żecoraz więcej osób angażuje się w działania na rzecz swego otoczenia i coraz częściej działania te są dostrzegane i doceniane. I tym sposobem realizowany jest cel, który przyświecał inicjatorom Statuetek: nagradzać najlepszych imobilizować do dalszej pracy na rzecz powiatu. Co prawda miałem już przyjemność ze sceny wfilharmonii podziękować wszystkim,którzy nie żałowali swegotruduiczasu,by iwtym roku uroczystość wręczenia Statuetek mogła dojść do skutku i mieć właściwą oprawę, ale raz jeszcze chcę wyrazić wdzięczność osobom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom, które wytypowały tegorocznych kandydatów do Statuetek i przygotowały wnioski uzasadniające swój wybór. Dziękuję także Kapitule za trud związanyzanalizą tych wniosków iza pomocprzywyłonieniu laureatów. Dziękuję zespołom i solistom, których występy sprawiły, że wieczór wfilharmonii dostarczył nam inaszym gościomwielumiłychprzeżyć artystycznych.dziękuję dyrekcji ipracownikom Filharmonii, którzy po raz kolejny udostępnili nam swe gościnne progi. Dziękuję tym wszystkim, którzy zaszczycili swą obecnością tę tak ważną dla powiatu uroczystość.iżyczę Państwuorazsobie,byśmyzarokznowu mogli spotkać się w Filharmonii i uhonorować kolejnych laureatów Statuetek Starosty Częstochowskiego Za wybitne zasługidlapowiatu. AndrzejKwapisz Starosta Częstochowski WOJT ROKU 2007 Przyrówma najlepszegogospodarza Robert Nowak - wójt gminy Przyrów jako pierwszy przedstawicielpowiatu częstochowskiego-zdobył zaszczytny tytuł Wójt Roku wviiedycjikonkursu organizowanegoprzez Redakcję Audycji Rolnych TVP 1. Wniosek o wyróżnienie Roberta Nowaka podpisał starosta częstochowski Andrzej Kwapisz. Wocenie Kapituły konkursu,anastępnie mieszkańcówgminy Przyrów,Robert Nowak był wroku 2007 najlepszym (spośród 36 zgłoszonych do konkursu kandydatów) wójtem wpolsce. Tytuł Wójta Roku przyznanomu wuznaniudla jego osiągnięć wsferzeinwestycyjnej,edukacyjnejikulturalnej. Jednymi zpierwszych, którzy zokazji zdobycia prestiżowego wyróżnienia, złożyli wójtowi Nowakowi gratulacje iżyczyli mu dalszych sukcesów wpracy byli starosta Andrzej Kwapisz iczłonkowiezarządupowiatuczęstochowskiego. Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz Przewodniczący RadyPowiatu Karol Ostalski Robert Nowak tuż po ogłoszeniu wyników konkursu 2 WIEŚCI POWIATOWE-Nr 14marzec/kwiecień 2008

3 KRZYSZTOF TOCZKO WYJAŚNIA... Proinwestycyjnybudżet powiatu I. Przyjęty budżet powiatu częstochowskiego stanowi po stronie wpływów dochody iprzychody,które są planowanedowypracowaniaiosiągnięciawroku2008. Rada Powiatu przyjęła wostatnich dniach roku 2007 budżet o wielkości dochodów zł oraz przychodów wwysokości zł.ogółem plan wielkości wpływów wynosi zł.jest to budżet po stronie dochodów wyższy od budżetu zroku poprzedniego o15,9%. Planowane przychody to środki, które uzyskane z kredytów w całości przeznaczone będą na zadania inwestycyjne. Natomiast dochody planuje się wypracować w następujących proporcjach: 1.Dochodywłasnetookoło złstanowić będą 31,4% wszystkichdochodów,wtym: -udział wewpływachzpodatkuodosóbfizycznychiprawnych ok zł -dochodyztytułuopłatkomunikacyjnych ok zł -odpłatność pensjonariuszy wdomach Pomocy Społecznej około zł (Środki przeznaczone na potrzeby Domów Pomocy Społecznej) - dochody z tytułu sprzedaży mienia i najmu pomieszczeń ok zł 2. Dotacje celowe to około złstanowi to 22,6% wszystkichdochodów,wtym: -dotacjenazadaniarządoweokoło zł -dotacje na zadania własne około zł,wtym na potrzeby iwydatkidomówpomocyspołecznej zł -dotacjeztytułuporozumień około zł wtym: -utrzymaniedrógwojewódzkich zł -inwestycje na drogach powiatowych zł-projekt informatycznye-powiat zł -dotacjenadomydzieckairodzinyzastępcze zł -projektselektywnazbiórkaodpadów zł 3. Subwencje to około złstanowi to 25% całości dochodów,wtym: -część oświatowa około zł -część wyrównawczaokoło zł -część równoważąca około zł 4. Środkipomocowetoplanowanawielkość złsąto wielkości, które w poprzednich latach w budżecie nie występowały.powiat naszliczy na nie z planowanych środków zrpo na pozakonkursowe zadania inwestycyjne wramach realizacjiprogramówsubregionupółnocnegowojewództwa. II. Wydatki roku 2008 to planowana kwota zł. wbudżecie występuje również kwota rozchodów wwysokości zł.Rozchodyprzeznaczonesąnaspłatę wieloletnich kredytów,którewroku2008ilatachnastępnychbędą przezpowiatspłacane. Wydatki Powiatu to plan o 16,9% większy od roku poprzedniego, realizowane będą w następujących grupach zadań: 1.Wydatkibieżące zł,tj.ok.71,5%wydatków. 2.Wydatkiinwestycyjne zł,tj.ok.28,5%wydatków. WedługdziałalnościPowiatupodział wyglądanastępująco: 1. Zadania drogowe wydatki około zł,wtym drogi powiatoweok zł Działanianadrogachpowiatowychto: złinwestycje złremonty 2. Administracjapublicznatowydatkiokoło zł 3.OświataiEdukacjaokoło zł 4.Pomocspołecznaokoło zł 5.Rezerwyokoło zł III. Ważnym, przełomowym elementem wydatków budżetu roku 2008 będąwydatki inwestycyjne. Wydatki te, które wpoprzednich latach sięgały kilku procent wydatków budżetu powiatu, wroku2008 będąprzekraczać 28% całości wydatków. Takdużewydatkiinwestycyjnezamierzamyoprzeć wgłównejmierzena środkachpomocowych, któreodroku 2008będądostępnedlanaszegopowiatuwramachProjektów KluczowychProgramówRozwojuSubregionuPółnocnego. Przyjęte iwstępnie zaakceptowane projekty pozakonkursowe w ramach RPO przewidują zaangażowanie na zadania inwestycyjne ze środków pomocowych kwotę ponad zł.Będątogłównie środkinazadaniadrogoweoraz częściowo inwestycyjne oświatowe. Powiat Częstochowski jeszcze nigdy wlatach minionych nie miał takich możliwości wykorzystania na poważne zadania inwestycyjne tak znacznych środków. Wielkości, októrych mowa powyżej to środki do pozyskania zdziałań pozakonkursowych. Istnieją jednak również szanse pozyskania środków w ramach pozytywnych rozstrzygnięć konkursowych. Do środków pozyskanych, jako wkład własny przewidziane sąrównież do zaangażowania środkiwłasnewtymzplanowanegokredytu. Realizacja zadań inwestycyjnych, które mają być realizowane wg przyjętych projektów może teoretycznie ulec opóźnieniu iprzesunięciu nalatanastępne, ale wynikać to będzie wtakim przypadkuzopóźnień procedurwdrożeniowych, niezależnych odprzygotowaniaidziałań Powiatu.Odmomenturozpoczęcia możliwości realizacji zadań ze środków pomocowych, czyli wnaszym przypadkuodroku2003, Powiat Częstochowskinie odnotował znacznych osiągnięć w wykorzystaniu środków unijnychiinnychpomocowych. Dotychczasoweosiągnięciato: 1.Rok2003 środkisapard około zł 2.Rok2005 środkisapard około zł 3. Rok 2005 środki z Programu Łagodzenia Skutków RestrukturyzacjiZatrudnieniawGórnictwie około zł. 4. Rok 2005 środki zbudżetu Państwa zpożyczki zmiędzy -narodowegobankuodbudowyirozwojuokoło95.000zł 5. Rok ProgramOświatowySokratesokoło40.000zł 6.Rok ŚrodkizEuropejskiegoFunduszuOrientacji igwarancji Rolnej na zadania scalenia gruntów ogółem około zł 7. Rok programy stypendialne dla uczniów i studentów powiatu częstochowskiego łącznie wraz zudziałemwłasnych środkówwwysokościponad zł. Tewykazanewielkościpotwierdzają przełomowość roku2008. Wykonanie planów i projektów inwestycyjnych w sposób bardzo znaczący poprawi infrastrukturę drogową imajątkową powiatu ijego jednostek. Planowane inwestycje realizowane w okresie do roku 2013 znacznie poprawią infrastrukturę szczególniedrógpowiatowych. O szczegółach dotyczących planowanych zadań inwestycyjnych,wnastępnymnumerzewieścipowiatowych. Częstochowskie WieściPowiatowe -Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego wczęstochowie Wydawca: StarostwoPowiatowe wczęstochowie, ul. Jana IIISobieskiego 9, tel./fax+48(34) Redaguje zespół: Grażyna Folaron(red. nacz.),tomasz Świtycz,AgataTyl,Miłosz Kopel(skład) Druk: P.H.U.P PAULA, ul. św. Rocha 118, Częstochowa, tel./fax: (034) , WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14 marzec/kwiecień

4 ROZMOWAZESTAROSTĄ CZĘSTOCHOWSKIMANDRZEJEM KWAPISZEM (Wywiad udzielonyred.urszuli Giżyńskiej dla GazetyCzęstochowskiej) Czywpańskiejocenie,Panie Starosto,rok2007był dobrymrokiem dlapowiatuczęstochowskiego? -Był topierwszypełnyrokpracynowejradypowiatuizarządupowiatu oraz rządzącej powiatem koalicji PSL - PO - WS - PiS. Nie było problemów z przyjęciem budżetu na 2007 r. oraz z uzyskaniem absolutorium dlazarząduzawykonanie budżetu w2006roku.wkońcu 2007r.także bezprzeszkódzostał przyjętybudżetpowiatu na2008 rok. Jest on znacząco wyższy od budżetu roku poprzedniego iwynosi po stroniedochodów 65 mln 686 tys.zł,apostronie wydatków66mln 983 tys.zł. Realizowaliśmy działania związane z podziałem środków unijnych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego w Subregionie Częstochowskim. 34 samorządy,wtym miasto Częstochowa, powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz 29 gmin subregionu, podpisały porozumienie wsprawie podziału ww. środków wkwocie 47 mln 790 tys. euro przeznaczonych na realizację 11działań. Ztego podziałuna działania realizowaneprzez powiatczęstochowskiwlatach przypadło 15 mln 370 tys.euro.prawie 50 proc.tych środków będzie zaangażowanych w modernizację i rozbudowę kluczowej iuzupełniającej sieci dróg powiatowych. Warto dodać, że wymagane, znaczne środki własne na ten cel, zostały zabezpieczone wbudżecie powiatuna2008r. Wubiegłym roku nastąpił istotny postęp wpoprawie jakości naszych dróg. Wybudowano 17,5 km nowych dróg, nowe nakładki bitumiczne położonona19,6km,natomiastnapowierzchni61.601mkw.wykonano remonty cząstkowe. Ponadto Zarząd Powiatu postanowił doposażyć sprzętowo trzy obwody drogowe (Koniecpol, Poczesna, Rudniki), co zapewni systematyczna poprawę jakości dróg, poboczy, rowów, mostów i przepustów drogowych. Zapewni utrzymanie jakości nawierzchni, oznakowania, przejezdności i bezpieczeństwa. Dwa prowadzone przez powiat Domy Pomocy Społecznej, dwa Domy Dziecka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy osiągnęły wymagane przepisami standardy,aszpital powiatowy wblachowni po raz trzeci uzyskał certyfikatjakości potwierdzającywysoką jakość usług medycznych. Rok 2007 był rokiem dobrej współpracy z miastem Częstochową, sąsiednimi powiatami i z gminami powiatu częstochowskiego. Z samorządami tymi na zasadzie partnerstwa realizujemy wiele wspólnych zadań wzakresie działalności Powiatowego Urzędu Pracy, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zarządzania Kryzysowego oraz dotyczących gospodarki odpadami, kultury, turystyki i wielu innych dziedzin. Czegonieudałosię zrealizować? -Wrokuminionymniebyłoniespodziewanychproblemów wpływających ujemnie na realizację statutowych zadań powiatu. Trzeba jednak powiedzieć, że powiat jest tak naprawdę samorządny tylko w 38 procentach, bowiem tyle wynoszą jego dochody własne. Pozostałe dochody są znaczone, czyli pochodzą z subwencji i dotacji na określone zadania. Na ogół są one niewystarczające itrzeba do nich dokładać. Brakuje m.in. pieniędzy na porządkowanie stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi inieruchomości Skarbu Państwa. Przybywa zadań realizowanych przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu, lecz niestety, za zadaniami tymi nie idą pieniądze. Zatomożeciesię pochwalić wzorcowymscaleniemgruntów. -Powiat po raz trzeci otrzymał nagrodę wogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych - tym razem drugą - za propagowanie, organizację inadzórnadpracamiscaleniowymi.i,coważne,nascalenia i zagospodarowanie poscaleniowe w czterech miejscowościach pozyskaliśmyśrodkizewnętrznewłącznejwysokości11mln734tys.zł. Jakibędzierok2008? Rok2008powinienbyć rokiem dobrym, oileudasięrozwiązać problemy związane ze szpitalempowiatowym wblachowni, dla którego powiat częstochowskim jest organem założycielskim. Zbyt niskie kontrakty znfz nie wystarczają na pokrycie działalności szpitala, co powoduje jego systematyczne zadłużanie. By umożliwić szpitalowi właściwe funkcjonowanieirozwójkoniecznejestnietylkozwiększeniekontraktów, ale także jego przekształcenie. Tym bardziej, że mimo zadłużenia placówki,trwaeskalacja żądań płacowych załogi. Ilepieniędzyzamierzapozyskać powiatczęstochowski? Wramachdziałania 1.3 RPO Rewitalizacjaterenów poprzemysłowych i powojskowych zgłosiliśmy pomysł utworzenia Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na obszarze 160 ha zlokalizowanych na terenie gmin: Konopiska, Poczesna, Starcza ikamienica Polska. Wartość tego projektu to euro. Ponadto wramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego zamierzamy pozyskać euro, a w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznychusługpublicznych euro. Innenaszeprojektydotyczą: - infrastruktury okołoturystycznej (działanie 3.2.2) projekty Turystyczna dolina Wiercicy (592 tys. euro) i Szlak Reszków ( euro) - infrastruktury kultury (działanie 4.1) projekty: Wzmocnienie roli regionalnychośrodkówkultury modernizacjagokwlelowie( euro), Aktywizacja środowisklokalnychpoprzezrozbudowę zaplecza kulturalno-oświatowego w gminie Blachownia ( euro), Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury - rozbudowa SamorządowegoOśrodkaKulturyiSportuwJanowie( euro). - gospodarki odpadami (działanie 5.2) -System selektywnej zbiórki odpadów wsubregionie Północnym -powiat częstochowski ( euro), rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze wgm.przyrów(54.355euro). - Czystepowietrze iodnawialne źródłaenergii (działanie5.3)-projekt realizowanywgminach:dąbrowazielona,koniecpol,przyrów( euro). Jak rozwija się współpraca z zaprzyjaźnionymi powiatami śniatyńskimnaukrainieibodeńskimwniemczech? - Powiedziałbym, że doskonale owocuje nie tylko wzajemnym i kontaktami i wizytami, ale także nowymi porozumieniami podpisywanymi przez gminy. Podczas ostatniej wizyty w Śniatyniu porozumienia takie podpisało osiem naszych gmin. Sądzę, że kolejne są tylkokwestią czasu.wubiegłymrokukilkakrotniegościliśmynaszych przyjaciół zniemiec iukrainy, atakże nasze delegacje odwiedzały powiatbodeńskiiśniatyński. Dziękiwspółpracy zpowiatem bodeńskim mogliśmy kupić po okazyjnej cenie wielofunkcyjny pojazd Unimog dla obwodów drogowych, otrzymaliśmy także samochód strażacki, który przekazaliśmy OSP wgrabowej gm. Mykanów.Totylko dwazlicznych przykładów korzyści wynikających ze współpracy obejmującej służbę zdrowia, gospodarkę, edukację, kulturę, pomoc społeczną, sport. Już początek tego roku wskazuje, że ion będzie obfitował we wzajemne kontakty. W ubiegłym tygodniu przebywali u nas czterej ukraińscy lekarze, w tym tygodniu (10-17 lutego) gościmy grupę ukraińskiej młodzieży, 16 lutego wuroczystości wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego -uczestniczyć będą wicestarosta, przewodniczący Rady Rejonu igrupa młodzieży zpowiatu śniatyńskiego, 29 lutego odwiedzi nas nowy starosta bodeński ze swoimi najbliższymi współpracownikami, w kwietniu kolejną wizytę w Śniatyniu złożą wójtowiepowiatuczęstochowskiego... Ajakukładasię współpracazmiastemczęstochowa? -Jak już wspomniałem wcześniej bardzo dobrze. Dodamtylko, że nie tylkorealizujemywielewspólnychzadań,alejesteśmytakżezapraszani (ikorzystamyztychzaproszeń)naróżnegotypuspotkania,konferencje, sesje Rady Miasta itp. Jesteśmy też organem administracji, która dla miasta Częstochowy wydaje decyzje zastępcze wsprawach (głównie geodezyjnych), w których miasto nie może tego robić we własnym imieniu. Współpracujemy także w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, zarządzania wspólnym wysypiskiem śmieci, zarządzaniakryzysowego,bezpieczeństwa,ograniczaniabezrobocia. Wubiegłymrokupowiatprzeżyłkataklizmtrąbypowietrznej. -Na ten czas uruchomione zostały wszelkie możliwe siły,zarządzanie kryzysowe zdało egzamin na piątkę. Do pracy stanęły wszystkie instytucje pomoc społeczna, wojsko, policja, straż pożarna. Nie spotkaliśmy się zzarzutem, że czegoś nie dopełniliśmy,choć skutki usuwane są do dziś. Kontrolujemy wpływ i rozdział środków pomocowych. Prawie wszystko udało się odbudować - domy, linie przesyłowe, telefony. Trwa odbudowa obiektów gospodarczych. Oczywiścietragedią byłaporuszona całapolska.był premierjarosław Kaczyński, rząd przekazał pieniądze, które pozwoliły odbudować zniszczone mienie -10mlnzłzbudżetu ityleż samood Fundacji PZU. Byłateż dużapomocsamorządówzcałejpolski. Podczas obrad Rady Powiatu daje się zauważyć rzadko dzisiaj spotykaną zgodność.jaksię towypracowujepaniestarosto? - Rada liczy 25 osób i nie jest tak, że wszyscy zgodnie ze sobą współpracują. Całkowity brak różnicy zdań byłby nawet niepokojący. Natomiast koalicja, która została zawiązana, jest mocna izgodnie ze sobą współpracuje. Konsekwentnie realizujemy przyjętą linię priorytetów. Staramy się tworzyć dobrą, korzystną atmosferę pracy wstarostwie,przyjęliśmyrównież zasadęzespołowegokierowanianim. Nie ma podziałów wkoalicji. Większość decyzji merytorycznych jest podejmowana podczas posiedzeń siedmiu stałych komisji Rady Powiatu. Dlatego też sesje Rady Powiatu odbywają się bez zakłóceń iwedługwcześniejprzyjętegoporządkuobrad.17-osobowakoalicjajest gwarantem,żesprawypowiatubędązmierzaływdobrymkierunku. Dziękuję zarozmowę. URSZULAGIŻYŃSKA 4 WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14marzec /kwiecień 2008

5 GOŚCIE ZNIEMIEC Pierwsza wizytanowego starosty dziewięć lat temu współpraca nadal będzie się rozwijała. Z zainteresowaniem wysłuchał przedstawionych przez starostę częstochowskiego Andrzeja Kwapisza informacji onaszympowiecie. Wraz z towarzyszącymi mu najbliższymi współpracownikami, dyrektorami i wicedyrektorami pionów: środowiska i techniki - Wilfriedem Franke, administracji finansów iudziałów -Heidi Schwartz, prawa iporządku- Irmtraud SchusteriZenoDanner., a także odpowiadająca za współpracę międzynarodową Johanna Dudziński-Tann, starosta bodeński odwiedził powiatowe placówki opiekuńczo-wychowawcze ioświatowe.wdomu DzieckawChorzenicach gorąco oklaskiwał występ Kłomnickich Płomyczków i pochwalił wychowanków placówki za postępy w nauce języka niemieckiego. Jego miły iotwarty stosunek do dzieci sprawił, że musiał kilkakrotnie pozować do pamiątkowych zdjęć z wychowankami. WChorzenicach starosta bodeński spotkał się także z byłym starostą częstochowskim Wiesławem Bąkiem - inicjatorem polsko Spotkanie władzpowiatu bodeńskiegozwładzamipowiatu częstochowskiego -niemieckiejwspółpracy. bodeńskiego Mimo padającego deszczu i silnego wiatru delegacja niemieckaniezrezygnowałazezwiedzenia ruin olsztyńskiego Pierwszawizytanowegostarosty bodeńskiego LotharaWölfle zamku i spaceru po okolicznych skałkach. Towarzyszył im wpowiecieczęstochowskim,choć krótka,botylkodwudniowa, starosta Andrzej Kwapisz i członek Zarządu Powiatu Jan przebiegła wmiłej i serdecznej atmosferze. Już wczasie Miarzyński. Po krótkim pobycie wolsztyńskimspichlerzu cała spotkania z Zarządem Powiatu Częstochowskiego, grupa odwiedziła tereny dotknięte kataklizmem trąby naczelnikami wydziałów Starostwa idyrektorami jednostek powietrznej,po czym pojechałado Domu Pomocy Społecznej organizacyjnych powiatu, które odbyło się 29 lutego, starosta w Lelowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno bodeński podkreślił, iżcieszy go przyjaźń, jaka połączyła WychowawczegowBogumiłku.GościezNiemiec zuznaniem mieszkańców obu powiatów iwyraził nadzieję, że nawiązana wypowiadali się na temat funkcjonowania iwyglądu naszych STAROSTWOPOWIATOWE drewno zprywatnych lasów. Wójtowie uznali ponadto, że zmian wymaga regulamin Współzawodnictwa Sportowego Spotkanie samorządowców Gmin i zobowiązali się przesłać do Starostwa swoje propozycje. Burmistrz Blachowni Zdzisław Nowak Podczas spotkania Zarządu Powiatu Częstochowskiego zadeklarował wolę organizacji tegorocznych Dożynek z wójtami i burmistrzami, które odbyło się 18 lutego Powiatowych.Ażejego propozycja jest jak na razie jedyną, wstarostwie,poruszonowieleistotnychtematówdotyczących istniejeduże prawdopodobieństwo, że towłaśnieblachownia m.in. realizacji projektu E-powiat wzakresieaplikacji skrzynki będzie gospodarzem najbliższego powiatowego Święta podawczej i podpisu elektronicznego (muszą zostać Plonów. zrealizowane do 1 maja br.), podpisania wspólnej dla gmin i powiatu umowy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, opracowania nowego wniosku na kontynuację usuwania azbestu w poszkodowanych przez trąbę powietrzną igradobiciegminach. Ponadto wójt gminy Przyrów Robert Nowak zaapelował o zajęcie stanowiska w sprawie kontraktów podpisywanych przez NFZ z pogotowiem ratunkowym, zgodnie z którymi w pogotowiu mają pracować wyłącznie ratownicy medyczni. Takie rozwiązanie sprawi, że małe miejscowości zostaną pozbawione nocnej opieki lekarskiej -przestrzegał wójt. Samorządowcy podnieśli również kwestię wysokości opłat za umieszczanie urządzeń (głównie kanalizacyjnych) w drogach powiatowych iproblem niszczenia dróg powiatowych i gminnych przez ciężkie pojazdy wywożące Spotkaniesamorządowcówpoświęconee-projektowi WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14 marzec /kwiecień

6 REKRUTACJA2008/2009 Zapraszamy do szkół powiatowych W roku szkolnym 2008/2009 rekrutacja do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnychprowadzonychprzezpowiatbędzie prowadzona rekrutacja elektroniczna -uchwałę wtej sprawie podjął wczoraj Zarząd Powiatu. Zarząd zdecydował także o utworzeniu w dwóch zespołach szkół pięciu nowych kierunków kształcenia. I tak: w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu młodzież będzie mogła zdobyć zawód technika logistyki, natomiast w tamtejszej Zasadniczej Szkole Zawodowej zawód technologa robót wykończeniowych wbudownictwie ikrawca. Nowym zawodem wtechnikum wzłotym Potoku będzie technik hotelarstwa, zaś w Zasadniczej Szkole Zawodowejkucharzmałejgastronomii. We wszystkichtypachszkół klasy będąliczyć niemniejniż 27 uczniów przy jednoczesnej możliwości uruchamiania oddziałówdwuzawodowych,liczącychconajmniej32uczniów. W przypadku Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej izasadniczej Szkoły Zawodowej wzłotym Potoku (z nowym zawodem) obniżono dolny limit do 24 uczniów, ponieważ kandydacidotychszkół niemają możliwościwyboru innego profilu bądź innego zawodu w pobliżu miejsca zamieszkania. Ilość klas pierwszych ikierunki kształcenia wpowiatowych szkołachponadgimnazjalnychwtabeliponiżej. Liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych na rok szkolny 2008/2009do klas pierwszych szkół prowadzonychprzezpowiatczęstochowski: 6 WIEŚCI POWIATOWE-Nr 14marzec/kwiecień 2008

7 WSPÓŁPRACAZPOWIATEM ŚNIATYŃSKIM Wizytagości zukrainy Piętnastoosobowa grupa m łodzieży z powiatu śniatyńskiego (Ukraina) wraz z trojgiem swoich opiekunów oraz towarzyszący im wicestarosta śniatyńskianatolij Todoruk i wiceprzewodniczący radypowiatu śniatyńskiegoigor Czyborak, 12 lutego odwiedziła Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Goście spotkali się zprzewodniczącym Rady Powiatu Karolem Ostalskim, wiceprzewodni -czącym RP Andrzejem Stawiarskim, z członkami Zarządu Powiatu: Romanem Gębusiem ihenrykiem Kasiurą oraz zburmistrzem Blachowni ZdzisławemNowakiemiwójtem KonopiskJerzymSochą. Wizyta gości z Ukrainy odbywała się wramach trwającej od siedmiu lat współpracy powiatów częstochowskiego i śniatyńskiego. Ukraińscy uczniowie nocowali wkoniecpolu, wdomach swych polskich kolegów zzespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, dorośli zaś mieli zapewnione noclegi na terenie koniecpolskiego kompleksusportowego. PodczastygodniowegopobytuwPolsce (11-17.lutego)grupa śniatyńskazwiedziłam.in.częstochowę ikraków. Celem przyjazdu wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Śniatyniu i wicestarosty było nawiązanie bliższych kontaktów zgminami, których wójtowie wgrudniu ubiegłego roku zwiedzili rejon śniatyński i podpisali porozumienia z tamtejszymi gminami. (Należy podkreślić, iż powiat śniatyński jest pierwszym powiatem na Ukrainie, którego gminy podjęły bezpośrednią współpracę zgminami Powiatu Częstochowskiego).TakwięcgościezUkrainyzwiedziligminę Mykanów, w której wójt Krzysztof Smela pokazał im m.in. ujęcie wody w Wierzchowisku. Poznali również gminy:blachownia,koniecpol,konopiska,przyrówidąbrowę Zieloną. Interesowali się funkcjonowaniem oświaty, ochroną zdrowia i lokalnym biznesem. Wójtowie przybliżyli stronie ukraińskiej także główne zasady funkcjonowania wnaszym kraju samorządu terytorialnego, funduszy emerytalnych (II filar), atakże możliwości zatrudnienia w Polsce obcokrajowców. Podczas oficjalnego spotkania z wójtami i burmistrzami (7 lutego) omówiono także główne kierunki współpracy nanajbliższelata.gospodarz spotkania Henryk Kasiura w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował rozszerzenie tej współpracy na pozostałe osiem gmin powiatu częstochowskiego. Program pobytu ukraińskiej młodzieżyułożony został tak, aby goście mieli okazję poznać szkołę, młodzież, która gościła ich w swoich domach,najbliższe otoczenie orazzwiedzić miejsca niezbyt odległe, aważne dla naszej kultury i tradycji. I tak będąc w Częstochowie uczniowie zwiedzili m.in. Jasną Górę, wkrakowie Katedrę na Wawelu, Kościół Mariacki, Sukiennice, a wwieliczce kopalnię soli. Odwiedzili także Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu, Nadleśnictwo Koniecpol oraz Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Bogumiłku. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu wzięli udział w rozgrywkach sportowych, zajęciach językowych oraz wspotkaniu Europa da się lubić. Wtym czasie pedagodzy z obu powiatów dzielili się swoimi doświadczeniami dydaktyczno-wychowawczymi. Delegacja uczestniczyła także w uroczystym wręczeniu StatuetekStarostyCzęstochowskiego. Wlutymprzebywała wnaszym powiecie takżeinna delegacja ukraińska. Odwiedziła nas grupa lekarzy,którzy zapoznali się z organizacją opieki medycznej dla mieszkańców miasta Częstochowyipowiatuczęstochowskiego. SKRZYDLÓW Wpodziękowaniu zapomoc Starosta Andrzej Kwapisz, członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński isekretarz powiatu Leonard Krawczyk 14 lutego uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół w Skrzydlowie (gm. Kłomnice) w związku z zapowiedzianym przyjazdem byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, dziękiktóregodecyzjomposzkodowaniprzez trąbę powietrzną otrzymaliszybką ikonkretną pomoc wodbudowie zniszczonych domów. Niestety, premier musiał odwołać wizytę w Skrzydlowie, ale jak zapewnił reprezentujący go poseł PiS Szymon Giżyński, Jarosław Kaczyński pojawi się wgminiekłomnicewnajbliższymczasie. Zarówno poseł Giżyński, jak i starosta Kwapisz bardzo pozytywnie ocenili działania wszystkich służb zaangażowanie w akcję ratunkową, a później pomocową. Poseł podziękował staroście częstochowskiemu (jako szefowi Powiatowego Zespołu Reago Tę rzeźbę mieszkańcy gminy Kłomnice chcieliwręczyć byłemu premierowi -wania Kryzysowego), za profesjonalną koordynację działań prowadzonych przez te służby. Wójt gminy Kłomnice Adam Zając przekazał na ręce posła rzeźbę przezna -czona dla premiera, będącą wyrazem wdzięcznościwładzgminyimieszkańcówwsi Adamów, Huby i Skrzydlów za pomoc w odbudowie zniszczonych przez trąbę powietrzną miejscowości. Natomiast szefowa Fundacji Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat Dorota Tomczyk poprosiła o przekazanie Jarosławowi Kaczyńskiemu kryształowej statuetki wpodziękowaniu za przekazanie Fundacji 300tys.zł.- Dzięki tym pieniądzom mogliśmy wyremontować salę gimnastyczną i zainstalować w niej nagłośnienie, a także zorganizować plac zabaw dladzieciimłodzieżyorazwyposażyć pracownię fizyczno-chemiczną - wyjaśniła dyrektorka Zespołu Szkół w Skrzydlowie Lidia Burzyńska (inicjatorka utworzenia Fundacji Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat ). - Ponadto część tych środków wspomogłabudowę boiskawielofunkcyjnego przyszkole. WIEŚCIPOWIATOWE-Nr 14 marzec/kwiecień

8 STATUETKI STAROSTYCZĘSTOCHOWSKIEGO 2008 Statuetka Starosty Częstochowskiego Zawybitnezasługi dla powiatu porazpierwszyzostaławręczonazazasługiw2001r. -otrzymał ją ówczesnystarosta bodeńskisiegfried Tann.Rok później przyznano jąstaroście częstochowskiemu wlatach Wiesławowi Bąkowi, anastępnie Krzysztofowi Smeli - wójtowi gminy Mykanów. W kolejnych edycjach statuetkizaczętoprzyznawać wsiedmiu kategoriach:oświata, sport iturystyka, kultura, samorządność, przedsiębiorczość, zdrowieiopiekaspołeczna,inneszczególneosiągnięcia.finał obecnej, VII już edycji, odbył się 16 lutego wfilharmonii Częstochowskiej. Kandydatów do Statuetek zgłaszać mogą: starosta częstochowski, przewodniczący Rady Powiatu, komisje stałe Rady Powiatu, przewodniczący Rad Gmin z powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu, organizacje istowarzyszenia pozarządowe.nadesłane wnioski (wbr.było ich 61) są dokładnie analizowane przez powoływaną przez starostę Kapitułę.Wtymroku pracowałaona wskładzie:karol Ostalski -przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Janusz Krakowian - wicestarosta częstochowski, Roman Gębuś i Jan Miarzyński - członkowie Zarządu Powiatu, Leonard Krawczyk -sekretarz powiatu, Grażyna Budzińska - naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Tadeusz Kapica - główny specjalista w Wydziale Edukacji, Zdrowia, kultury, Sportu i Promocji Powiatu. Wybór laureatów spośród nominowanych należy do starosty. Ostateczny werdykt jest ogłaszany podczas uroczystejgaliwfilharmonii. NOMINOWANI DOSTATUETEK STAROSTYZAZASŁUGIDLAPOWIATU ZA2007 R. Martyna Kisiel - wjanowie Zawodniczka Klubu Sportowego Dragon WKATEGORIIOŚWIATA Alina Budzynowska - Nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, Prezes Nadpilickiego Stowarzyszenia Dydaktyczno - Ekologicznego Terra-Eko wkoniecpolu. Lidia Burzyńska - Dyrektor Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie, gmina Kłomnice, radnapowiatuczęstochowskiego Jolanta Szejn -Nauczyciel wszkole Podstawowej im. Kornela MakuszyńskiegowBrzyszowi,gminaMstów WKATEGORIIKULTURA Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Kłomnickie Płomyczki zkłomnic -Zespół działaod1994rokuprzy Gminnym Ośrodku KulturywKłomnicach Zespół Śpiewaczy Kościelanki z miejscowości Kościelec, gmina Rędziny - Zespół działa od 25 lat, obecnie pod patronatemgminnegoośrodkakulturywrędzinach Zespół Śpiewaczo Obrzędowy Borowianki z Borowna, gmina Mykanów -zespół od roku 1985 kultywuje iprzekazuje folklorregionuczęstochowskiego 8 WIEŚCI POWIATOWE -Nr 14marzec/kwiecień 2008 LaureaciStatuetekze starostą Andrzejem Kwapiszem Stanisław Bieńkowski - Właściciel Przedsiębiorstwa WielobranżowegoElektromechanikawKoniecpolu Stanisław i Janusz Sosnowscy - Właściciele firmy Alfa producentoświetleniawnowejwsi,gminapoczesna Ewa, Radosław, Mariusz Wąsek - Veco-Trailer wdąbrowiezielonej JerzySzydłowski-WójtgminyLelówod2002r. WalentyMazur-AnimatorkulturyzPrzymiłowic,gminaOlsztyn WKATEGORII SPORTiTURYSTYKA JacekChudy-DziałaczsportowyzBlachowni JanMichno-NauczycielwSzkolePodstawowejwOlsztynie WKATEGORIISAMORZĄDNOŚĆ StefanKnol-PrzewodniczącyRadyGminywRędzinach AdamMarkowski-WójtgminyJanów WiesławSzymczyk-WójtgminyStarcza WKATEGORII-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AlojzySzczerba-Właścicielfirmy Alex-Pol wturowie,gmina Olsztyn AndrzejZiętal-WłaścicielFirmy Andro-Glass wmstowie WKATEGORIIZDROWIEIOPIEKASPOŁECZNA Barbara Gradzik - Przełożona pielęgniarek w Szpitalu im.r.weiglawblachowni Joanna Kmiecik -Prezes Stowarzyszenia Rodzin iprzyjaciół OsóbNiepełnosprawnych DarSerca wrędzinach Tadeusz Porada -Prezes Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc LOS wolsztynie WKATEGORIIINNESZCZEGÓLNIEOSIĄGNIĘCIA Jadwiga Łysakowska - W łaścicielka Apteki Floris, współwłaścicielka Piekarni AGA w Blachowni, działaczka społeczna OchotniczaStrażPożarnawCisiu Właściciele firmy Robert Gliński - Muzyk, trener organizacji pozarządowych wblachowni