Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska"

Transkrypt

1 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska

2

3 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska

4 Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko, Aon Polska Sp. z o.o. Projekt graficzny i przygotowanie do druku Studio Graficzne Studyo Współpraca redakcyjna Michał Jankowski i Andrzej Mirowski, Multi Communications Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane przez Aon Polska Sp. z o.o. (dalej Aon Polska ) i zawierają ogólne dane na temat ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem zebrane na podstawie doświadczeń oraz wiedzy Aon Polska jako brokera ubezpieczeniowego i doradcy w zakresie zarządzania ryzykiem. Opracowanie nie może być jednak traktowane jako porada dotycząca indywidualnej sprawy. Przed podjęciem decyzji w konkretnej sprawie należy skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Jednocześnie informujemy, że wyłączne autorskie prawa majątkowe do niniejszego opracowania przysługują Aon Polska. W związku z tym materiał ten nie może być przetwarzany w jakikolwiek sposób, ani w jakiejkolwiek formie bez zgody Aon Polska Aon Polska Sp. z o.o.

5 S p i 1. Wprowadzenie Metodologia badania i profil respondentów s 3. Rezultaty badania Kluczowe ryzyka Przygotowanie firm na kluczowe ryzyka t r Straty poniesione w wyniku wystąpienia ryzyk Metody zarządzania ryzykiem Organizacja ochrony ubezpieczeniowej e 4. Zdaniem ekspertów komentarze na temat rynku zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń w Polsce ś c 5. Aon Polska charakterystyka firmy i zakres usług Załączniki do raportu i

6

7 Wprowadzenie

8

9 Wprowadzenie Sławomir Bany Prezes Zarządu, Aon Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwsze wydanie raportu Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Ta nowatorska publikacja została oparta na badaniu przeprowadzonym w naszym kraju na przełomie 2008 i 2009 roku. Wzięło w nim udział 106 firm funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki, o przychodach przekraczających 50 mln złotych. Zarządzanie ryzykiem to jeden z kluczowych elementów zarządzania firmą, który wzmacnia jej przewagę konkurencyjną i znacząco wpływa na efektywność biznesową. Dotychczas metody i standardy w powyższym zakresie nie były w Polsce powszechne. Od kilku lat obserwujemy jednak coraz większą świadomość właścicieli i prezesów firm co do jego wykorzystania. Szczególnie w obliczu globalnego załamania gospodarczego, coraz większego znaczenia nabierają działania zarządcze, dzięki którym można skutecznie uniknąć lub zminimalizować skutki wystąpienia ryzyk. Eksperci Aon Polska zinterpretowali wyniki badania oraz charakterystykę polskich uwarunkowań gospodarczych pod względem zarządzania ryzykiem. Niniejsze opracowanie bazuje na przeprowadzanym co 2 lata globalnym badaniu Aon Global Risk Management Survey. Dzięki temu przekazywany w Państwa ręce raport pozwala na unikalne porównanie tendencji w zarządzaniu ryzykiem występujących w Polsce z najlepszymi standardami w tym zakresie na świecie. Raport Aon Polska jest źródłem profesjonalnej wiedzy na temat kompleksowego zarządzania ryzykiem, przeznaczonym dla menadżerów najwyższego szczebla. Spośród wielu wniosków płynących z tego opracowania, jeden wybija się znacząco: światowy kryzys gospodarczy ma ogromny wpływ na wzrost świadomości i zmianę podejścia przedsiębiorców do kwestii zarządzania ryzykiem. Nasze badanie będziemy przeprowadzać co dwa lata. Pozwoli to uchwycić najistotniejsze trendy oraz tendencje, które charakteryzują polski rynek zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń. Jesteśmy przekonani, że zawarte w raporcie dane oraz wnioski przybliżą Państwu ideę zarządzania ryzykiem i pozwolą lepiej zrozumieć korzyści wynikające z tego typu innowacyjnych rozwiązań. Serdecznie zapraszam do lektury, Sławomir Bany Prezes Zarządu Aon Polska Sp. z o.o. 9

10

11 Metodologia badania i profil respondentów

12

13 Metodologia badania i profil respondentów n Metodologia badania i profil respondentów Badanie zostało przeprowadzone na przełomie 2008 i 2009 roku przy wsparciu agencji badawczej Pentor, w oparciu o ankietę internetową. Wyniki badania zostały zinterpretowane przez zespół eksper tów Aon Polska, wykorzystując praktyki i doświadczenia Aon Global Risk Consulting. W badaniu wzięło udział 106 respondentów reprezentujących organizacje działające w różnych sektorach gospodarki, o przychodach powyżej 50 mln PLN, które w ponad 90% są generowane na terenie Europy. Większość respondentów to przedstawiciele firm prywatnych 87%, przy 13% udziale spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. W przeważającej większości na pytania odpowiadali członkowie zarządu odpowiedzialni za finanse i dyrektorzy finansowi 34%, główni księgowi 34% oraz risk managerowie 11%. Podział organizacji wg przychodu 11% 6% 12% Stanowisko zajmowane przez respondenta w organizacji 34% 3% 3% 5% 4% 3% 4% 11% 34% n CFO Dyr. Finansowy Członek Zarządu ds. Finansów n Risk Manager Kierownik ds. Zarządzania Ryzykiem Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem i ubezpieczeń n Specjalista n CEO Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Dyrektor Zarządzający n Inne n Główny Księgowy n COO Dyr. ds. Operacyjnych n Treasurer Skarbnik Kierownik ds. Rozliczeń n Kierownik Działu Finansowego W badaniu przeprowadzonym na przełomie 2008 i 2009 roku wzięło udział 106 firm z różnych sektorów polskiej gospodarki 31% 6% 34% temu mogą one odnieść własne działania do aktualnie obowiązujących najlepszych praktyk. Wszystkie odpowiedzi oraz zebrane informacje są poufne, a wyniki prezentowane są w sposób skonsolidowany. Niektóre wyniki cząstkowe mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia lub z uwagi na fakt, że respondenci mieli możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. Wszystkie dane finansowe zostały wyrażone w PLN. n mln PLN n mln PLN n 1-2,499 mld PLN n mln PLN n mln PLN n ponad 2,5 mld PLN Siedem głównych sektorów gospodarki, według których zaprezentowano kluczowe statystyki W celu umożliwienia szerszego porównania rezultatów badania, wyróżniono siedem głównych sektorów gospodarki, według których zaprezentowano kluczowe statystyki. Najliczniej reprezentowanym sektorem był handel hurtowy i detaliczny, którego przedstawiciele stanowili prawie 30% respondentów. Niniejsze badanie jest pierwszą edycją realizowaną przez Aon Polska. Będzie ono powtarzane co dwa lata. Ze względu na realizację polskiej edycji równolegle z edycją międzynarodową w niniejszym raporcie odnosimy się do najważniejszych ustaleń badania globalnego, w którym udział wzięło 551 organizacji z 40 krajów o przychodach powyżej 1 miliarda USD. Wierzymy, iż pomimo występujących różnic w wielkości oraz globalnego zakresu prowadzonej działalności firm, porównanie działań z zakresu zarządzania ryzykiem oraz ubezpieczeń będzie wartościowe dla polskich przedsiębiorców. Dzięki 19% 6% 8% 8% 9% n Handel Hurtowy i Detaliczny n Rolno-Spożywczy n Transport i Logistyka n Budownictwo 29% 10% 10% n Chemiczny i Farmaceutyczny n Działalność produkcyjna n Zasoby naturalne i usługi dla ludności n Inne 13

14

15 Rezultaty badania

16

17 Rezultaty badania n Kluczowe ryzyka Podstawowym elementem badania było wskazanie, przez uczestniczące w nim organizacje, dziesięciu najważniejszych ryzyk dotyczących ich działalności. W tym celu przedstawiono specjalnie zaprojektowany przez Aon rejestr głównych ryzyk charakterystycznych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Rejestr wykorzystany w polskiej edycji badania był tożsamy z rejestrem z badania globalnego, w celu umożliwienia porównania. Na rejestr ryzyka składało się 47 zagadnień pogrupowanych w 7 głównych obszarów, tj. uwarunkowań zewnętrznych prowadzenia działalności gospodarczej, zagadnień z dziedziny zarządzania korporacją, kwestii finansowych, operacyjnych, IT, przestępczości, bezpieczeństwa prowadzenia Czynniki zewnętrzne Zarządzanie korporacją Czynniki finansowe Czynniki operacyjne Ryzyka IT Zasoby ludzkie Przestępstwa/bezpieczeństwo Zmiana klimatu Wahania cen surowców Spowolnienie gospodarcze Globalizacja, rynki wschodzące Wzrastająca konkurencja Niedobór zasobów naturalnych Pandemia/kryzys zdrowotny Niestabilność polityczna/ryzyka polityczne Zmiany w otoczeniu prawnym/regulacyjnym Załamanie sie rynku kredytów hipotecznych/krach finansowy Katastrofy naturalne, ekstremalne warunki pogodowe Społeczna odpowiedzialność Utrata reputacji Osobista odpowiedzialność członków władz spółek Brak innowacyjności Wzrastające wymogi ładu korporacyjnego Niewłaściwe zaplanowanie sukcesji dla kluczowych pracowników Utrata własności intelektualnej Przejęcia/fuzje/restrukturyzacja Zmienność kursów akcji/innych aktywów Dostępność kapitału/struktura Przepływy pieniężne/ryzyka płynności Kontrahenci należności handlowe Wahania kursów walut Wahania stóp procentowych Przerwa w działalności Zakłócenia/przerwa w łańcuchu dostaw Oddziaływanie na środowisko Nieskuteczność planów przywrócenia działalności Fizyczne zniszczenie mienia Wycofanie produktu z rynku Odpowiedzialność cywilna/roszczenia Wirusy komputerowe Utrata danych Awaria technologiczna Absencja pracownicza Kurczący sie rynek pracy Niepowodzenie w zatrzymaniu lub przyciągnięciu utalentowanych pracowników Molestowanie/dyskryminacja Wypadki pracownicze Strajki i niepokoje pracownicze Nieuczciwość pracownicza Sprzeniewierzenia Szpiegostwo gospodarcze Porwania dla okupu/wymuszenia Terroryzm/Sabotaż Kradzież Rejestr ryzyka składa się z 47 zagadnień pogrupowanych na 7 głównych obszarów 17

18 Ryzyko walutowe dotyczy niemal każdego przedsiębiorstwa działającego w ramach gospodarki rynkowej działalności, jak również zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wśród odpowiedzi respondentów dominuje stwierdzenie, iż konsekwencje globalnego kryzysu stanowią aktualnie najistotniejsze ryzyko dla organizacji. Odpowiedzi udzielone w polskiej edycji badania są w tym względzie zbieżne z wynikami badania globalnego, potwierdzając niejako światowy wymiar dekoniunktury gospodarczej. W zakresie pozostałych ryzyk, wskazanych jako najbardziej istotne dla prowadzonej działalności, również dominują zagadnienia wspólne dla obydwu przeprowadzonych badań, jak zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyjnym, wahania cen surowców, konieczność sprostania wzrastającej konkurencji, czy ryzyka związane z zarządzaniem przepływami pieniężnymi i utrzymaniem płynności finansowej oraz utratą reputacji. Charakterystyczne dla polskiej edycji są natomiast ryzyka związane z brakiem lub opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów oraz ryzyko wahań kursów walutowych. Kluczowe 10 ryzyk wskazanych w polskiej i globalnej edycji badania europejskich Polska zachowuje dodatnie tempo wzrostu gospodarczego (I kw. 2009). Szczególnie zagrożone zamknięciem lub istotnym ograniczeniem działalności są polskie oddziały koncernów zagranicznych oraz firmy z nimi kooperujące. Ta sytuacja jest spowodowana trudną kondycją finansową firm będących spółkami matkami przedsiębiorstw działających na terenie Polski oraz nadwyżkami mocy produkcyjnych wywołanymi przez malejący globalny popyt i zmniejszenie aktywności gospodarczej. Natomiast rodzime przedsiębiorstwa nastawione na eksport mogą liczyć się z renegocjowaniem, zawieszeniem lub zerwaniem zawartych kontraktów. Powyższe czynniki sprawiają, iż także dla polskich firm globalne spowolnienie gospodarcze stanowi priorytetowe ryzyko w odniesieniu do prowadzonej przez nie działalności. Nr Ranking ryzyk w Polsce Globalny ranking ryzyk 1 Spowolnienie gospodarcze Spowolnienie gospodarcze 2 Wahania kursów walut Zmiany w otoczeniu prawnym/regulacyjnym 3 Wahania cen surowców Przerwa w działalności 4 Zmiany w otoczeniu prawnym /regulacyjnym Wzrastająca konkurencja 5 Wzrastająca konkurencja Wahania cen surowców 6 Kontrahenci należności handlowe Utrata reputacji 7 Przepływy pieniężne/ryzyka płynności Przepływy pieniężne/ryzyka płynności 8 Utrata danych Zakłócenia/ przerwa w łańcuchu dostaw 9 Zakłócenia/przerwa w łańcuchu dostaw Odpowiedzialność cywilna/roszczenia 10 Utrata reputacji Niepowodzenie w zatrzymaniu lub przyciągnięciu utalentowanych pracowników 1. Spowolnienie gospodarcze Skutki kryzysu na rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości w Stanach Zjednoczonych odbijają się szerokim echem w całej światowej gospodarce. W ciągu ostatnich miesięcy gospodarka światowa doświadczyła spektakularnych upadłości największych instytucji finansowych oraz innych znaczących korporacji, jak chociażby koncerny motoryzacyjne, natomiast indeksy akcji notowanych na giełdach papierów wartościowych osiągnęły swoje historyczne minima. W stosunkowo krótkim czasie zaniknęło zaufanie do sektora finansowego oraz wypłacalności instytucji finansowych, które zdecydowanie ograniczyły lub całkowicie wstrzymały akcję kredytową. Brak dostępnych kredytów, które umożliwiają przedsiębiorstwom finansowanie inwestycji, a konsumentom dokonywanie zakupów zmusił przedsiębiorców do przeprowadzenia drastycznych zmian w sposobie funkcjonowania poprzez głębokie cięcia kosztów operacyjnych oraz redukcje zatrudnienia. Stan polskiej gospodarki nie jest obojętny na sytuację zaistniałą na świecie. Chociaż, w porównaniu do innych państw 2. Wahania kursów walut Ryzyko walutowe dotyczy niemal każdego przedsiębiorstwa działającego w ramach gospodarki rynkowej. Jest to niezależne od tego, czy dana firma prowadzi bezpośrednie operacje handlowe z partnerami zagranicznymi, których wartość jest wyrażona w walutach obcych. Ryzyko walutowe może również wynikać z zawartych umów kredytowych lub innych kontraktów, jak chociażby umowy ubezpieczenia (w dalszej części raportu omówione zostało ryzyko niedoubezpieczenia wnikające z wahań kursu walutowego). Ryzyko walutowe może także pośrednio oddziaływać na sytuację firmy poprzez pogorszenie sytuacji finansowej jej kooperantów lub klientów. W przypadku Polski, w sierpniu 2008 roku, odwróceniu uległ długoterminowy trend aprecjacji kursu złotego w stosunku do głównych walut światowych, jak euro, dolar, jen i frank szwajcarski. W przypadku organizacji będących przedmiotem globalnego badania, ich skala i zasięg geograficzny działalności w sposób naturalny eksponują te organizacje na wahania kursów walutowych, więc wykształciły zaawansowane metody zarządzania tym rodzajem ryzyka. Na sytuację znacznej części polskich firm wpłynęły straty związane z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi na instrumentach pochodnych. 18

19 Rezultaty badania Wśród wielu przyczyn powstania tak ogromnych strat wymienia się brak edukacji i procedur kontrolnych w powyższym zakresie wśród przedsiębiorców, połączone z dążeniem do osiągnięcia zysków spekulacyjnych. Można tu również wymienić agresywne i nieprawidłowe praktyki sprzedażowe instytucji finansowych oferujących instrumenty pochodne oraz zaniechania władz związane z implementacją unijnej dyrektywy MiFID. Jej podstawowym celem jest m.in. ograniczenie stosowania takich praktyk. Znaczące osłabienie złotego wpłynęło niekorzystnie również na sytuację finansową konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne denominowane we franku szwajcarskim, co skłoniło banki do zaostrzenia polityki kredytowej i zaprzestania oferowania tanich kredytów mieszkaniowych. Sytuacja ta odbiła się także na przedsiębiorcach z wielu branż, zarówno związanych bezpośrednio z sektorem budownictwa mieszkaniowego, jak i pozostałych dóbr konsumpcyjnych. 3. Wahania cen surowców Ceny surowców na rynkach światowych, jak ropa naftowa, gaz oraz metale, doświadczyły w ostatnim okresie niespotykanej dotąd zmienności osiągając napędzane falą spekulacji historyczne szczyty. Później nastąpił gwałtowny spadek będący efektem malejącego popytu oraz niekorzystnych informacji dobiegających z ogarniętej kryzysem gospodarki światowej. Powyższa zmienność stała się jednym z głównych zagrożeń zarówno dla kupujących, jak i sprzedających surowce firm, stąd wysoki ranking tego ryzyka zarówno w badaniu globalnym (5 miejsce), jak i w polskiej edycji (3 miejsce). W szczególnie niekorzystnym położeniu nalazły się firmy, które prag nąc zabezpieczyć się przed ryzykiem dalszego wzrostu cen surowców, zaangażowały się w długoterminowe kontrakty kupna akurat w momencie najwyższego wzrostu ich cen. W wyniku późniejszego spadku, zostały one zmuszone do nabywania surowców po cenach zdecydowanie odbiegających od poziomów rynkowych, co przy słabnącym popycie na produkty i usługi w wielu przypadkach doprowadziło firmy na skraj bankructwa. W Polsce dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na wysoki ranking tego ryzyka były również konsekwencje uwolnienia cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i instytucjonalnych. Branże, które z racji specyfiki prowadzonej działalności zużywają duże ilości energii, jak np. hutnictwo, czy przemysł chemiczny zostały niejednokrotnie zmuszone do ograniczenia lub wręcz wstrzymania produkcji w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej. 4. Zmiany w otoczeniu prawnym/regulacyjnym W obliczu światowego kryzysu, w związku z utratą zaufania co do możliwości samoregulacji rynku, oczekiwanym jest zwięk szenie wymogów regulacyjnych. Sytuacja ta dotyczy głównie sektora usług finansowych, jednakże nie jest przesądzone, czy dodatkowe wymogi regulacyjne nie zostaną rozszerzone na inne branże. Wzmocnienie kontroli oraz zwiększenie zaangażowania państwa w gospodarkę z założenia ma na celu zapobieżenie powstania podobnej sytuacji w przyszłości. Doprowadziło to do wydatkowania wielkich sum z kieszeni podatników, czyniąc niejako poszczególne rządy ubezpieczycielami ostatniej szansy dla upadających przedsiębiorstw. Paradoksalnie, możliwość wprowadzenia dodatkowych regulacji, które mają na celu ograniczenie ryzyka została uznana przez respondentów za jedno z kluczowych ryzyk. Badane organizacje wskazywały na trudności i wzrastające koszty związane z wypełnieniem aktualnie obowiązujących, zmienianych i nowo wprowadzanych wymogów i przepisów prawnych. W polskich realiach wskazywano również na konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, które objawiają się w coraz bardziej stanowczych działaniach władz w odniesieniu do takich obszarów, jak ochrona konkurencji i konsumentów, prawa pracownicze, czy ochrona środowiska. Zdarzeniem, które może w istotny sposób wpłynąć na zmianę otoczenia prawnego działalności gospodarczej może być również wprowadzenie do polskiego prawa instytucji pozwu zbiorowego. Takie narzędzie w rękach obywateli umożliwiłoby zwiększenie dostępności usług prawnych dla poszkodowanych, a co za tym idzie wpłynęło na wzrost częstotliwości i wartości roszczeń wnoszonych przeciwko przedsiębiorcom. 5. Wzrastająca konkurencja Ze względu na panującą w czasie kryzysu niepewność dotyczącą warunków zatrudnienia, wstrzymania podwyżek płac lub zwolnień grupowych konsumenci posiadają niższy poziom dochodu do dyspozycji oraz niższą skłonność do konsumpcji. Powoduje to sytuację, w której przedsiębiorcy są zmuszeni W obliczu światowego kryzysu, w związku z utratą zaufania co do możliwości samoregulacji rynku, oczekiwanym jest zwięk szenie wymogów regulacyjnych 19

20 Wyniki polskiej edycji badania różniły się od rezultatów badania globalnego w zakresie oceny ryzyka płynności finansowej konkurować miedzy sobą o mniejszą bazę klientów charakteryzujących się niższą siła nabywczą. Sytuacja ta wpływa na zaostrzenie walki konkurencyjnej zarówno pomiędzy lokalnymi, jak i globalnymi firmami. Te z nich, które w swoich strategiach nie uwzględnią obecnych uwarunkowań rynkowych lub dokonają z opóźnieniem odpowiednich korekt mogą się liczyć z gwałtownym spadkiem udziału w rynku. Może to być spowodowane miedzy innymi wejściem na rynek nowych graczy, zmianami w preferencjach konsumentów, czy też skutkami wojny cenowej. Specyficzna sytuacja polskiej gospodarki, która jak do tej pory utrzymuje dodatnie tempo wzrostu gospodarczego powoduje zwiększone zainteresowanie firm zagranicznych oferowaniem produktów i usług na polskim rynku. W szczególności zwiększona konkurencja ze strony firm zagranicznych, dla których rynek polski jest relatywnie bardziej atrakcyjny od pozostałych rynków europejskich, jest zauważalna w sektorze dóbr i usług przeznaczonych dla klientów korporacyjnych. Podobnie realizacja projektów infrastrukturalnych związanych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków unijnych przedstawia dla firm zagranicznych atrakcyjny rynek zbytu, powodując znaczący wzrost konkurencji i obniżenie uzyskiwanych marż przez rodzime przedsiębiorstwa. 6. Kontrahenci należności handlowe Ryzyka kredytowania kontrahentów oraz tematyka odpowiedniego nimi zarządzania to obszary, do których wcześniej nie przykładano tyle wagi, co obecnie. Jest to pozytywna tendencja, gdyż należności handlowe często przekraczają 30% aktywów firmy. Obecna sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza jej skutki w skali mikroekonomicznej, znacząco wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania, a także informacje zbierane z rynku wskazują na wagę i potencjalne skutki złego zarządzania aktywami podwyższonego ryzyka. Liczba upadłości ogłoszonych przez polskie sądy w pierwszym kwartale bieżącego roku po raz pierwszy od siedmiu lat wzrosła (o ok. 20 %). Tym samym ta ważna statystyka odwróciła trwający od siedmiu lat okres spadkowy, mimo że z opóźnieniem i tylko częściowo sygnalizuje skalę zjawiska niewypłacalności przedsiębiorstw. Analiza złych długów czyli przeterminowanych należności gospodarczych podlegających windykacji wskazuje kilkukrotny wzrost w porównaniu z poprzednimi okresami. Opóźnienia w płatnościach, nawet bez bankructwa dłużnika, powodują poważne zmniejszenie faktycznych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedsiębiorstw oraz podwyższenie kosztów finansowania i utrzymywania dużych sald należności. 7. Przepływy pieniężne/ryzyka płynności Z ryzykiem płynności mamy do czynienia, kiedy dany składnik aktywów nie może zostać szybko zamieniony na gotówkę lub kiedy przedsiębiorstwo utraci zdolność do regulowania swoich bieżących zobowiązań. W ramach badania wskazywano na ryzyko płynności w tym drugim znaczeniu, często rozpatrując je jako rezultat materializacji innych ryzyk, zarówno po stronie przychodowej (jako efekt spowolnienia gospodarczego, załamania popytu oraz wzrastającej konkurencji), jak i kosztowej związanej głównie z wahaniami cen walut i surowców. Wyniki polskiej edycji badania różniły się od rezultatów badania globalnego, w którym głównie wskazywano na ryzyko płynności w sektorze finansowym. Natomiast w polskiej edycji badania branżami najbardziej narażonymi na ryzyko utraty płynności były budownictwo oraz działalność produkcyjna. W tych przypadkach na ten rodzaj ryzyka wskazało 80% respondentów. Na ryzyko utraty płynności narażone były w szczególności firmy, które w ostatniej fazie boomu gospodarczego prowadziły agresywną politykę w obszarze fuzji i przejęć lub zwiększania mocy produkcyjnych. Powyższe projekty bazujące często na bardzo optymistycznych prognozach oraz finansowane za pomocą kredytów nie zdołały, w wyniku zmiany otoczenia makroekonomicznego, wygenerować odpowiednio wysokich strumieni gotówki wystarczających na pokrycie rosnących kosztów finansowych obsługi zadłużenia. 8. Utrata danych Utrata poufnych informacji oraz danych stanowi jedno z najbardziej narażonych na wystąpienie ryzyka aktywów dla każdej z firm. Najczęściej kluczowe informacje dotyczą planów strategicznych, zestawień finansowych, baz danych klientów oraz pracowników. Ich utrata, ujawnienie lub udostępnienie konkurencji może nie tylko w sposób niekorzystny odbić się na pozycji rynkowej i reputacji przedsiębiorstwa, ale również narazić firmę na sądowe konsekwencje prawne. Wśród przyczyn utraty danych tradycyjnie wyróżnia się dwie grupy: fizyczne zniszczenie nośników elektronicznych i papierowych oraz działalność przestępczą zarówno wewnątrz, jak i poza strukturami organizacji. 20

21 Rezultaty badania W odróżnieniu od rezultatów badania globalnego, w którym ryzyko utarty danych oraz generalnie ryzyka z obszaru bezpieczeństwa oraz IT były wymieniane najrzadziej, polscy respondenci wskazali na nie jako na jedno z kluczowych zagrożeń dla działalności. Za główne przyczyny tego stanu rzeczy podano brak wdrożonych systemów bezpieczeństwa informacji, dużą rotację pracowników oraz przyczyny kulturowe, polegające na bagatelizowaniu znaczenia poufnych informacji przez pracowników. Z uwagi na ten ostatni element nawet przedstawiciele firm, w których wprowadzono stosowne procedury, np. bazujące na normach ISO, wskazywali na problemy z funkcjonowaniem wdrożonych rozwiązań związane z niską świadomością i zaangażowaniem pracowników. 10. Utrata reputacji Ryzyko utraty reputacji dotyczy sytuacji, w których działania firmy lub zdarzenia związane z jej działalnością stoją w sprzeczności z powszechnie przyjętymi lub charakterystycznymi dla 9. Zakłócenia w łańcuchu dostaw Zakłócenia w łańcuchu dostaw związane z aktualną sytuacją gospodarczą mogą w sposób istotny wpłynąć na sytuację przedsiębiorstw, nawet w przypadku, gdy firmie udaje się utrzymać dotychczasowy poziom zamówień i w sposób bezpośredni nie odczuwa ona skutków spowolnienia gospodarczego. Zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą dotyczyć wstrzymania zakontraktowanych surowców lub komponentów, opóźnień w ich dostawie lub niedochowania przez zewnętrznych producentów i dostawców usług oczekiwanych parametrów jakości i ceny. Zwiększenie znaczenia ryzyka łańcucha dostaw jest również związane z obowiązującymi tendencjami zmierzającymi do redukcji kosztów oraz wykorzystania efektu skali w zakresie dostaw usług i materiałów. Zagrożenie to jest realizowane poprzez szerokie zastosowanie outsourcingu zewnętrznego oraz konsolidację bazy dostawców, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu uzależnienia od podmiotów zewnętrznych. Wśród głównych przyczyn ewentualnych zakłóceń respondenci wymieniali upadłość oraz ograniczenie działalności przez dostawców. W przypadku firm świadczących usługi outsourcingowe wskazano na ich wyjątkową podatność na wahania koniunktury, która wynika z modelu biznesowego bazującego na wysokim wolumenie zleceń i niskich marżach. Dodatkowym elementem, który wskazano, była możliwość obniżenia jakości świadczonych usług, wynikająca z redukcji zatrudnienia w firmach zewnętrznych. danej branży normami zachowania. Większość ryzyk będących przedmiotem niniejszego badania, w przypadku materializacji, wpływa w sposób negatywny na reputację firmy. Zakres i skala tego oddziaływania jest uzależniona od wielu czynników takich, jak rodzaj samego zdarzenia oraz zdolność organizacji do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, np. w komunikacji z mediami, przedstawicielami władz, czy partnerami społecznymi. Klasycznymi przykładami wskazywanymi w ramach badania jako te, które wyjątkowo silnie wpływają na utratę reputacji, są: wprowadzenie na rynek produktu niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi, działania nieetyczne w stosunku do klientów, praktyki korupcyjne, wypadki przy pracy oraz poważne skażenie środowiska naturalnego. Reputacja firmy podczas kryzysu gospodarczego nabiera specyficznego znaczenia, gdyż w obliczu słabnących wyników finansowych oraz ograniczonych perspektyw rozwoju, niejednokrotnie jest czynnikiem decydującym o nawiązaniu współpracy z danym partnerem, czy też udzieleniu finansowania. W czasie kryzysu także klienci w większym stopniu kierują się w swoich decyzjach dotyczących zakupu produktów lub usług własną percepcją jakości, uczciwości oraz intencji działania firm. Jak pokazują ostatnie doświadczenia na polskim rynku na wzrost znaczenia ryzyka utraty reputacji wpływa również cykl polityczny i poziom aktywności władz w wykrywaniu oraz piętnowaniu działań odbiegających od przyjętych norm. Reputacja w czasie kryzysu nabiera szczególnego znaczenia niejednokrotnie jest czynnikiem decydującym o nawiązaniu współpracy lub udzieleniu finansowania 21

22 Porównanie wyników dotyczących przygotowania polskich firm na kluczowe ryzyka z rezultatami badania globalnego, wskazuje na zdecydowanie mniejszą gotowość polskich przedsiębiorstw n Przygotowanie firm na kluczowe ryzyka Zgodnie z kanonami ładu korporacyjnego władze spółek powinny zidentyfikować główne ryzyka zagrażające działalności spółek oraz zastosować odpowiednie działania w celu minimalizacji prawdopodobieństwa ich wystąpienia i/lub potencjalnych skutków. Powyższe działanie powinno być uwidocznione w dokonaniu formalnego przeglądu kluczowych ryzyk oraz sformułowaniu stosownego planu działania. Taki plan można następnie przedstawić innym interesariuszom, jak np. rada nadzorcza, czy instytucje finansujące w ramach bieżącej lub okresowej informacji dotyczącej sy tuacji i perspektyw działalności firmy. Kierując się przekonaniem, że posiadanie stosownego planu stanowi materialny dowód na przygotowanie firmy na nastąpienie istotnych ryzyk, poprosiliśmy respondentów uczestniczących w badaniu o wskazanie, czy dla każdego z ryzyk zidentyfikowanych jako kluczowe dokonano jego formalnej oceny oraz sporządzano i wdrożono pisemny plan działania. Uzyskane odpowiedzi wskazują, iż w przypadku niektórych ryzyk badane firmy cechują się niskim poziomem przygotowania. Dotyczy to przede wszystkim takich zagrożeń jak utrata reputacji, zakłócenia w łańcuchu dostaw, zmiany w otoczeniu prawnym, wzrost konkurencji oraz spowolnienie gospodarcze. Cechą wspólną powyższych ryzyk jest przede wszystkim ich skomplikowany i indywidualny względem specyfiki działalności spółki charakter, wieloaspektowość i trudności w pomiarze oraz brak możliwości ubezpieczenia, czy zabezpieczenia za pomocą innych instrumentów finansowych. Natomiast przygotowanie planu działania dla ryzyk z powyższej grupy wiąże się zazwyczaj ze zmianą lub wprowadzeniem korekt do przyjętej przez spółkę strategii. Z drugiej strony widoczna jest grupa ryzyk, wobec których respondenci deklarują zdecydowanie wyższy poziom przygotowania. Do tej grupy należą przede wszystkim ryzyka natury finansowej, jak wahania kursów walut i cen surowców, ryzyko utraty płynności, czy ryzyko związane z należnościami handlowymi. Powyższe zagrożenia charakteryzują się precyzyjnymi oraz ugruntowanymi, w praktyce i literaturze finansowej, metodami pomiaru oraz mogą w o wiele wyższym stopniu być przedmiotem transferu lub zabezpieczenia za pomocą instrumentów finansowych. W większości bowiem dotyczą one czynników zewnętrznych i niezależnych od działań firmy. Porównanie wyników dotyczących przygotowania polskich firm z rezultatami badania globalnego wskazuje na zdecydowanie niższy poziom ogólnego przygotowania w odniesieniu do kluczowych ryzyk zagrażających polskim przedsiębiorstwom. Oczywiście porównując rezultaty należy wziąć pod uwagę różnice w rozmiarze prowadzonej działalności oraz zawansowanie kultury korporacyjnej globalnych organizacji. Niemniej jednak główny wniosek porównania prowadzi do stwierdzenia istnienia dużego potencjału do poprawy w tym zakresie. Przygotowanie firm do zarządzania ryzykiem Nr Ranking ryzyk w Polsce Formalny plan działania % organizacji Globalny ranking ryzyk Formalny plan działania % organizacji 1 Spowolnienie gospodarcze 20% Spowolnienie gospodarcze 60% 2 Wahania kursów walut 43% Zmiany w otoczeniu prawnym/ regulacyjnym 3 Wahania cen surowców 27% Przerwa w działalności 79% 4 Zmiany w otoczeniu prawnym/ regulacyjnym 65% 15% Wzrastająca konkurencja 71% 5 Wzrastająca konkurencja 19% Wahania cen surowców 77% 6 Kontrahenci należności handlowe 36% Utrata reputacji 58% 7 Przepływy pieniężne/ ryzyka płynności 27% Przepływy pieniężne/ryzyka płynności 75% 8 Utrata danych 18% Zakłócenia/przerwa w łańcuchu dostaw 70% 9 Zakłócenia/przerwa w łańcuchu dostaw 10% Odpowiedzialność cywilna/roszczenia 81% 10 Utrata reputacji 8% Niepowodzenie w zatrzymaniu lub przyciągnięciu utalentowanych pracowników 68% 22

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o.

Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o. Rola Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem w organizacji Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o. Agenda 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2012 Warszawa, styczeƒ 2012 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Budżetowanie przygotowanie planów finansowych 1/2 W procesie budżetowania, plany operacyjne przedsiębiorstwa są wyrażane w pieniądzu, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A.

Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A. Jarosław Piechotka Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A. Główne zagadnienia prezentacji Prezentacja Spółki Polimex-Mostostal S.A. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Agencja ratingowa EuroRating podstawowe informacje

Agencja ratingowa EuroRating podstawowe informacje www.eurorating.com tel.: +48 22 349 24 89 fax: +48 22 349 28 43 e-mail: info@eurorating.com ul. Cynamonowa 19 lok. 548, 02-777 Warszawa (Poland) Agencja ratingowa EuroRating podstawowe informacje O firmie

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU

OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI Zgodnie z Zasadą III

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA ZOCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2013 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2013 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2013 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2013 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC OSÓB TRZECICH ZA NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC OSÓB TRZECICH ZA UTRATĘ DANYCH

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442)

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) Art. 442.a, 442.b Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Raporcie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt?

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt? Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt? ? Korzyści > = < Nakłady Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Czy grasz w otwarte karty? Doświadczenia przedsiębiorców z kontroli podatkowych i skarbowych

Czy grasz w otwarte karty? Doświadczenia przedsiębiorców z kontroli podatkowych i skarbowych Czy grasz w otwarte karty? Doświadczenia przedsiębiorców z kontroli podatkowych i skarbowych Tomasz Konik Dyrektor Tomasz Pałka Menedżer Warszawa, 29 kwietnia 2010 r. Agenda I. Wprowadzenie II. III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych III kwarta 2010 Warszawa, lipiec 2010 r. Podsumowanie wyników ankiety W trzecim kolejnym kwartale stopniowemu łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Temat: System finansowy firmy

Temat: System finansowy firmy Temat: System finansowy firmy I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo powinno dysponować kapitałem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. W początkowej fazie działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017 Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Misja i wartości BGK MISJA BGK Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych II kwarta 2010 Warszawa, kwiecieƒ 2010 r. Podsumowanie wyników ankiety Tendencja do wyraźnego zaostrzania polityki

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wrocław, 19 marca 2012 r. Udzielanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa polskich firm

Sytuacja finansowa polskich firm Sytuacja finansowa polskich firm Prognoza sytuacji finansowej polskich firm w kolejnym kwartale Problem z egzekwowaniem należności Prognoza problemu z egzekwowaniem należności Odsetek należności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo