Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska"

Transkrypt

1 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska

2

3 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska

4 Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko, Aon Polska Sp. z o.o. Projekt graficzny i przygotowanie do druku Studio Graficzne Studyo Współpraca redakcyjna Michał Jankowski i Andrzej Mirowski, Multi Communications Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane przez Aon Polska Sp. z o.o. (dalej Aon Polska ) i zawierają ogólne dane na temat ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem zebrane na podstawie doświadczeń oraz wiedzy Aon Polska jako brokera ubezpieczeniowego i doradcy w zakresie zarządzania ryzykiem. Opracowanie nie może być jednak traktowane jako porada dotycząca indywidualnej sprawy. Przed podjęciem decyzji w konkretnej sprawie należy skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Jednocześnie informujemy, że wyłączne autorskie prawa majątkowe do niniejszego opracowania przysługują Aon Polska. W związku z tym materiał ten nie może być przetwarzany w jakikolwiek sposób, ani w jakiejkolwiek formie bez zgody Aon Polska Aon Polska Sp. z o.o.

5 S p i 1. Wprowadzenie Metodologia badania i profil respondentów s 3. Rezultaty badania Kluczowe ryzyka Przygotowanie firm na kluczowe ryzyka t r Straty poniesione w wyniku wystąpienia ryzyk Metody zarządzania ryzykiem Organizacja ochrony ubezpieczeniowej e 4. Zdaniem ekspertów komentarze na temat rynku zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń w Polsce ś c 5. Aon Polska charakterystyka firmy i zakres usług Załączniki do raportu i

6

7 Wprowadzenie

8

9 Wprowadzenie Sławomir Bany Prezes Zarządu, Aon Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwsze wydanie raportu Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Ta nowatorska publikacja została oparta na badaniu przeprowadzonym w naszym kraju na przełomie 2008 i 2009 roku. Wzięło w nim udział 106 firm funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki, o przychodach przekraczających 50 mln złotych. Zarządzanie ryzykiem to jeden z kluczowych elementów zarządzania firmą, który wzmacnia jej przewagę konkurencyjną i znacząco wpływa na efektywność biznesową. Dotychczas metody i standardy w powyższym zakresie nie były w Polsce powszechne. Od kilku lat obserwujemy jednak coraz większą świadomość właścicieli i prezesów firm co do jego wykorzystania. Szczególnie w obliczu globalnego załamania gospodarczego, coraz większego znaczenia nabierają działania zarządcze, dzięki którym można skutecznie uniknąć lub zminimalizować skutki wystąpienia ryzyk. Eksperci Aon Polska zinterpretowali wyniki badania oraz charakterystykę polskich uwarunkowań gospodarczych pod względem zarządzania ryzykiem. Niniejsze opracowanie bazuje na przeprowadzanym co 2 lata globalnym badaniu Aon Global Risk Management Survey. Dzięki temu przekazywany w Państwa ręce raport pozwala na unikalne porównanie tendencji w zarządzaniu ryzykiem występujących w Polsce z najlepszymi standardami w tym zakresie na świecie. Raport Aon Polska jest źródłem profesjonalnej wiedzy na temat kompleksowego zarządzania ryzykiem, przeznaczonym dla menadżerów najwyższego szczebla. Spośród wielu wniosków płynących z tego opracowania, jeden wybija się znacząco: światowy kryzys gospodarczy ma ogromny wpływ na wzrost świadomości i zmianę podejścia przedsiębiorców do kwestii zarządzania ryzykiem. Nasze badanie będziemy przeprowadzać co dwa lata. Pozwoli to uchwycić najistotniejsze trendy oraz tendencje, które charakteryzują polski rynek zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń. Jesteśmy przekonani, że zawarte w raporcie dane oraz wnioski przybliżą Państwu ideę zarządzania ryzykiem i pozwolą lepiej zrozumieć korzyści wynikające z tego typu innowacyjnych rozwiązań. Serdecznie zapraszam do lektury, Sławomir Bany Prezes Zarządu Aon Polska Sp. z o.o. 9

10

11 Metodologia badania i profil respondentów

12

13 Metodologia badania i profil respondentów n Metodologia badania i profil respondentów Badanie zostało przeprowadzone na przełomie 2008 i 2009 roku przy wsparciu agencji badawczej Pentor, w oparciu o ankietę internetową. Wyniki badania zostały zinterpretowane przez zespół eksper tów Aon Polska, wykorzystując praktyki i doświadczenia Aon Global Risk Consulting. W badaniu wzięło udział 106 respondentów reprezentujących organizacje działające w różnych sektorach gospodarki, o przychodach powyżej 50 mln PLN, które w ponad 90% są generowane na terenie Europy. Większość respondentów to przedstawiciele firm prywatnych 87%, przy 13% udziale spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. W przeważającej większości na pytania odpowiadali członkowie zarządu odpowiedzialni za finanse i dyrektorzy finansowi 34%, główni księgowi 34% oraz risk managerowie 11%. Podział organizacji wg przychodu 11% 6% 12% Stanowisko zajmowane przez respondenta w organizacji 34% 3% 3% 5% 4% 3% 4% 11% 34% n CFO Dyr. Finansowy Członek Zarządu ds. Finansów n Risk Manager Kierownik ds. Zarządzania Ryzykiem Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem i ubezpieczeń n Specjalista n CEO Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Dyrektor Zarządzający n Inne n Główny Księgowy n COO Dyr. ds. Operacyjnych n Treasurer Skarbnik Kierownik ds. Rozliczeń n Kierownik Działu Finansowego W badaniu przeprowadzonym na przełomie 2008 i 2009 roku wzięło udział 106 firm z różnych sektorów polskiej gospodarki 31% 6% 34% temu mogą one odnieść własne działania do aktualnie obowiązujących najlepszych praktyk. Wszystkie odpowiedzi oraz zebrane informacje są poufne, a wyniki prezentowane są w sposób skonsolidowany. Niektóre wyniki cząstkowe mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia lub z uwagi na fakt, że respondenci mieli możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. Wszystkie dane finansowe zostały wyrażone w PLN. n mln PLN n mln PLN n 1-2,499 mld PLN n mln PLN n mln PLN n ponad 2,5 mld PLN Siedem głównych sektorów gospodarki, według których zaprezentowano kluczowe statystyki W celu umożliwienia szerszego porównania rezultatów badania, wyróżniono siedem głównych sektorów gospodarki, według których zaprezentowano kluczowe statystyki. Najliczniej reprezentowanym sektorem był handel hurtowy i detaliczny, którego przedstawiciele stanowili prawie 30% respondentów. Niniejsze badanie jest pierwszą edycją realizowaną przez Aon Polska. Będzie ono powtarzane co dwa lata. Ze względu na realizację polskiej edycji równolegle z edycją międzynarodową w niniejszym raporcie odnosimy się do najważniejszych ustaleń badania globalnego, w którym udział wzięło 551 organizacji z 40 krajów o przychodach powyżej 1 miliarda USD. Wierzymy, iż pomimo występujących różnic w wielkości oraz globalnego zakresu prowadzonej działalności firm, porównanie działań z zakresu zarządzania ryzykiem oraz ubezpieczeń będzie wartościowe dla polskich przedsiębiorców. Dzięki 19% 6% 8% 8% 9% n Handel Hurtowy i Detaliczny n Rolno-Spożywczy n Transport i Logistyka n Budownictwo 29% 10% 10% n Chemiczny i Farmaceutyczny n Działalność produkcyjna n Zasoby naturalne i usługi dla ludności n Inne 13

14

15 Rezultaty badania

16

17 Rezultaty badania n Kluczowe ryzyka Podstawowym elementem badania było wskazanie, przez uczestniczące w nim organizacje, dziesięciu najważniejszych ryzyk dotyczących ich działalności. W tym celu przedstawiono specjalnie zaprojektowany przez Aon rejestr głównych ryzyk charakterystycznych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Rejestr wykorzystany w polskiej edycji badania był tożsamy z rejestrem z badania globalnego, w celu umożliwienia porównania. Na rejestr ryzyka składało się 47 zagadnień pogrupowanych w 7 głównych obszarów, tj. uwarunkowań zewnętrznych prowadzenia działalności gospodarczej, zagadnień z dziedziny zarządzania korporacją, kwestii finansowych, operacyjnych, IT, przestępczości, bezpieczeństwa prowadzenia Czynniki zewnętrzne Zarządzanie korporacją Czynniki finansowe Czynniki operacyjne Ryzyka IT Zasoby ludzkie Przestępstwa/bezpieczeństwo Zmiana klimatu Wahania cen surowców Spowolnienie gospodarcze Globalizacja, rynki wschodzące Wzrastająca konkurencja Niedobór zasobów naturalnych Pandemia/kryzys zdrowotny Niestabilność polityczna/ryzyka polityczne Zmiany w otoczeniu prawnym/regulacyjnym Załamanie sie rynku kredytów hipotecznych/krach finansowy Katastrofy naturalne, ekstremalne warunki pogodowe Społeczna odpowiedzialność Utrata reputacji Osobista odpowiedzialność członków władz spółek Brak innowacyjności Wzrastające wymogi ładu korporacyjnego Niewłaściwe zaplanowanie sukcesji dla kluczowych pracowników Utrata własności intelektualnej Przejęcia/fuzje/restrukturyzacja Zmienność kursów akcji/innych aktywów Dostępność kapitału/struktura Przepływy pieniężne/ryzyka płynności Kontrahenci należności handlowe Wahania kursów walut Wahania stóp procentowych Przerwa w działalności Zakłócenia/przerwa w łańcuchu dostaw Oddziaływanie na środowisko Nieskuteczność planów przywrócenia działalności Fizyczne zniszczenie mienia Wycofanie produktu z rynku Odpowiedzialność cywilna/roszczenia Wirusy komputerowe Utrata danych Awaria technologiczna Absencja pracownicza Kurczący sie rynek pracy Niepowodzenie w zatrzymaniu lub przyciągnięciu utalentowanych pracowników Molestowanie/dyskryminacja Wypadki pracownicze Strajki i niepokoje pracownicze Nieuczciwość pracownicza Sprzeniewierzenia Szpiegostwo gospodarcze Porwania dla okupu/wymuszenia Terroryzm/Sabotaż Kradzież Rejestr ryzyka składa się z 47 zagadnień pogrupowanych na 7 głównych obszarów 17

18 Ryzyko walutowe dotyczy niemal każdego przedsiębiorstwa działającego w ramach gospodarki rynkowej działalności, jak również zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wśród odpowiedzi respondentów dominuje stwierdzenie, iż konsekwencje globalnego kryzysu stanowią aktualnie najistotniejsze ryzyko dla organizacji. Odpowiedzi udzielone w polskiej edycji badania są w tym względzie zbieżne z wynikami badania globalnego, potwierdzając niejako światowy wymiar dekoniunktury gospodarczej. W zakresie pozostałych ryzyk, wskazanych jako najbardziej istotne dla prowadzonej działalności, również dominują zagadnienia wspólne dla obydwu przeprowadzonych badań, jak zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyjnym, wahania cen surowców, konieczność sprostania wzrastającej konkurencji, czy ryzyka związane z zarządzaniem przepływami pieniężnymi i utrzymaniem płynności finansowej oraz utratą reputacji. Charakterystyczne dla polskiej edycji są natomiast ryzyka związane z brakiem lub opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów oraz ryzyko wahań kursów walutowych. Kluczowe 10 ryzyk wskazanych w polskiej i globalnej edycji badania europejskich Polska zachowuje dodatnie tempo wzrostu gospodarczego (I kw. 2009). Szczególnie zagrożone zamknięciem lub istotnym ograniczeniem działalności są polskie oddziały koncernów zagranicznych oraz firmy z nimi kooperujące. Ta sytuacja jest spowodowana trudną kondycją finansową firm będących spółkami matkami przedsiębiorstw działających na terenie Polski oraz nadwyżkami mocy produkcyjnych wywołanymi przez malejący globalny popyt i zmniejszenie aktywności gospodarczej. Natomiast rodzime przedsiębiorstwa nastawione na eksport mogą liczyć się z renegocjowaniem, zawieszeniem lub zerwaniem zawartych kontraktów. Powyższe czynniki sprawiają, iż także dla polskich firm globalne spowolnienie gospodarcze stanowi priorytetowe ryzyko w odniesieniu do prowadzonej przez nie działalności. Nr Ranking ryzyk w Polsce Globalny ranking ryzyk 1 Spowolnienie gospodarcze Spowolnienie gospodarcze 2 Wahania kursów walut Zmiany w otoczeniu prawnym/regulacyjnym 3 Wahania cen surowców Przerwa w działalności 4 Zmiany w otoczeniu prawnym /regulacyjnym Wzrastająca konkurencja 5 Wzrastająca konkurencja Wahania cen surowców 6 Kontrahenci należności handlowe Utrata reputacji 7 Przepływy pieniężne/ryzyka płynności Przepływy pieniężne/ryzyka płynności 8 Utrata danych Zakłócenia/ przerwa w łańcuchu dostaw 9 Zakłócenia/przerwa w łańcuchu dostaw Odpowiedzialność cywilna/roszczenia 10 Utrata reputacji Niepowodzenie w zatrzymaniu lub przyciągnięciu utalentowanych pracowników 1. Spowolnienie gospodarcze Skutki kryzysu na rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości w Stanach Zjednoczonych odbijają się szerokim echem w całej światowej gospodarce. W ciągu ostatnich miesięcy gospodarka światowa doświadczyła spektakularnych upadłości największych instytucji finansowych oraz innych znaczących korporacji, jak chociażby koncerny motoryzacyjne, natomiast indeksy akcji notowanych na giełdach papierów wartościowych osiągnęły swoje historyczne minima. W stosunkowo krótkim czasie zaniknęło zaufanie do sektora finansowego oraz wypłacalności instytucji finansowych, które zdecydowanie ograniczyły lub całkowicie wstrzymały akcję kredytową. Brak dostępnych kredytów, które umożliwiają przedsiębiorstwom finansowanie inwestycji, a konsumentom dokonywanie zakupów zmusił przedsiębiorców do przeprowadzenia drastycznych zmian w sposobie funkcjonowania poprzez głębokie cięcia kosztów operacyjnych oraz redukcje zatrudnienia. Stan polskiej gospodarki nie jest obojętny na sytuację zaistniałą na świecie. Chociaż, w porównaniu do innych państw 2. Wahania kursów walut Ryzyko walutowe dotyczy niemal każdego przedsiębiorstwa działającego w ramach gospodarki rynkowej. Jest to niezależne od tego, czy dana firma prowadzi bezpośrednie operacje handlowe z partnerami zagranicznymi, których wartość jest wyrażona w walutach obcych. Ryzyko walutowe może również wynikać z zawartych umów kredytowych lub innych kontraktów, jak chociażby umowy ubezpieczenia (w dalszej części raportu omówione zostało ryzyko niedoubezpieczenia wnikające z wahań kursu walutowego). Ryzyko walutowe może także pośrednio oddziaływać na sytuację firmy poprzez pogorszenie sytuacji finansowej jej kooperantów lub klientów. W przypadku Polski, w sierpniu 2008 roku, odwróceniu uległ długoterminowy trend aprecjacji kursu złotego w stosunku do głównych walut światowych, jak euro, dolar, jen i frank szwajcarski. W przypadku organizacji będących przedmiotem globalnego badania, ich skala i zasięg geograficzny działalności w sposób naturalny eksponują te organizacje na wahania kursów walutowych, więc wykształciły zaawansowane metody zarządzania tym rodzajem ryzyka. Na sytuację znacznej części polskich firm wpłynęły straty związane z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi na instrumentach pochodnych. 18

19 Rezultaty badania Wśród wielu przyczyn powstania tak ogromnych strat wymienia się brak edukacji i procedur kontrolnych w powyższym zakresie wśród przedsiębiorców, połączone z dążeniem do osiągnięcia zysków spekulacyjnych. Można tu również wymienić agresywne i nieprawidłowe praktyki sprzedażowe instytucji finansowych oferujących instrumenty pochodne oraz zaniechania władz związane z implementacją unijnej dyrektywy MiFID. Jej podstawowym celem jest m.in. ograniczenie stosowania takich praktyk. Znaczące osłabienie złotego wpłynęło niekorzystnie również na sytuację finansową konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne denominowane we franku szwajcarskim, co skłoniło banki do zaostrzenia polityki kredytowej i zaprzestania oferowania tanich kredytów mieszkaniowych. Sytuacja ta odbiła się także na przedsiębiorcach z wielu branż, zarówno związanych bezpośrednio z sektorem budownictwa mieszkaniowego, jak i pozostałych dóbr konsumpcyjnych. 3. Wahania cen surowców Ceny surowców na rynkach światowych, jak ropa naftowa, gaz oraz metale, doświadczyły w ostatnim okresie niespotykanej dotąd zmienności osiągając napędzane falą spekulacji historyczne szczyty. Później nastąpił gwałtowny spadek będący efektem malejącego popytu oraz niekorzystnych informacji dobiegających z ogarniętej kryzysem gospodarki światowej. Powyższa zmienność stała się jednym z głównych zagrożeń zarówno dla kupujących, jak i sprzedających surowce firm, stąd wysoki ranking tego ryzyka zarówno w badaniu globalnym (5 miejsce), jak i w polskiej edycji (3 miejsce). W szczególnie niekorzystnym położeniu nalazły się firmy, które prag nąc zabezpieczyć się przed ryzykiem dalszego wzrostu cen surowców, zaangażowały się w długoterminowe kontrakty kupna akurat w momencie najwyższego wzrostu ich cen. W wyniku późniejszego spadku, zostały one zmuszone do nabywania surowców po cenach zdecydowanie odbiegających od poziomów rynkowych, co przy słabnącym popycie na produkty i usługi w wielu przypadkach doprowadziło firmy na skraj bankructwa. W Polsce dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na wysoki ranking tego ryzyka były również konsekwencje uwolnienia cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i instytucjonalnych. Branże, które z racji specyfiki prowadzonej działalności zużywają duże ilości energii, jak np. hutnictwo, czy przemysł chemiczny zostały niejednokrotnie zmuszone do ograniczenia lub wręcz wstrzymania produkcji w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej. 4. Zmiany w otoczeniu prawnym/regulacyjnym W obliczu światowego kryzysu, w związku z utratą zaufania co do możliwości samoregulacji rynku, oczekiwanym jest zwięk szenie wymogów regulacyjnych. Sytuacja ta dotyczy głównie sektora usług finansowych, jednakże nie jest przesądzone, czy dodatkowe wymogi regulacyjne nie zostaną rozszerzone na inne branże. Wzmocnienie kontroli oraz zwiększenie zaangażowania państwa w gospodarkę z założenia ma na celu zapobieżenie powstania podobnej sytuacji w przyszłości. Doprowadziło to do wydatkowania wielkich sum z kieszeni podatników, czyniąc niejako poszczególne rządy ubezpieczycielami ostatniej szansy dla upadających przedsiębiorstw. Paradoksalnie, możliwość wprowadzenia dodatkowych regulacji, które mają na celu ograniczenie ryzyka została uznana przez respondentów za jedno z kluczowych ryzyk. Badane organizacje wskazywały na trudności i wzrastające koszty związane z wypełnieniem aktualnie obowiązujących, zmienianych i nowo wprowadzanych wymogów i przepisów prawnych. W polskich realiach wskazywano również na konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, które objawiają się w coraz bardziej stanowczych działaniach władz w odniesieniu do takich obszarów, jak ochrona konkurencji i konsumentów, prawa pracownicze, czy ochrona środowiska. Zdarzeniem, które może w istotny sposób wpłynąć na zmianę otoczenia prawnego działalności gospodarczej może być również wprowadzenie do polskiego prawa instytucji pozwu zbiorowego. Takie narzędzie w rękach obywateli umożliwiłoby zwiększenie dostępności usług prawnych dla poszkodowanych, a co za tym idzie wpłynęło na wzrost częstotliwości i wartości roszczeń wnoszonych przeciwko przedsiębiorcom. 5. Wzrastająca konkurencja Ze względu na panującą w czasie kryzysu niepewność dotyczącą warunków zatrudnienia, wstrzymania podwyżek płac lub zwolnień grupowych konsumenci posiadają niższy poziom dochodu do dyspozycji oraz niższą skłonność do konsumpcji. Powoduje to sytuację, w której przedsiębiorcy są zmuszeni W obliczu światowego kryzysu, w związku z utratą zaufania co do możliwości samoregulacji rynku, oczekiwanym jest zwięk szenie wymogów regulacyjnych 19

20 Wyniki polskiej edycji badania różniły się od rezultatów badania globalnego w zakresie oceny ryzyka płynności finansowej konkurować miedzy sobą o mniejszą bazę klientów charakteryzujących się niższą siła nabywczą. Sytuacja ta wpływa na zaostrzenie walki konkurencyjnej zarówno pomiędzy lokalnymi, jak i globalnymi firmami. Te z nich, które w swoich strategiach nie uwzględnią obecnych uwarunkowań rynkowych lub dokonają z opóźnieniem odpowiednich korekt mogą się liczyć z gwałtownym spadkiem udziału w rynku. Może to być spowodowane miedzy innymi wejściem na rynek nowych graczy, zmianami w preferencjach konsumentów, czy też skutkami wojny cenowej. Specyficzna sytuacja polskiej gospodarki, która jak do tej pory utrzymuje dodatnie tempo wzrostu gospodarczego powoduje zwiększone zainteresowanie firm zagranicznych oferowaniem produktów i usług na polskim rynku. W szczególności zwiększona konkurencja ze strony firm zagranicznych, dla których rynek polski jest relatywnie bardziej atrakcyjny od pozostałych rynków europejskich, jest zauważalna w sektorze dóbr i usług przeznaczonych dla klientów korporacyjnych. Podobnie realizacja projektów infrastrukturalnych związanych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków unijnych przedstawia dla firm zagranicznych atrakcyjny rynek zbytu, powodując znaczący wzrost konkurencji i obniżenie uzyskiwanych marż przez rodzime przedsiębiorstwa. 6. Kontrahenci należności handlowe Ryzyka kredytowania kontrahentów oraz tematyka odpowiedniego nimi zarządzania to obszary, do których wcześniej nie przykładano tyle wagi, co obecnie. Jest to pozytywna tendencja, gdyż należności handlowe często przekraczają 30% aktywów firmy. Obecna sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza jej skutki w skali mikroekonomicznej, znacząco wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania, a także informacje zbierane z rynku wskazują na wagę i potencjalne skutki złego zarządzania aktywami podwyższonego ryzyka. Liczba upadłości ogłoszonych przez polskie sądy w pierwszym kwartale bieżącego roku po raz pierwszy od siedmiu lat wzrosła (o ok. 20 %). Tym samym ta ważna statystyka odwróciła trwający od siedmiu lat okres spadkowy, mimo że z opóźnieniem i tylko częściowo sygnalizuje skalę zjawiska niewypłacalności przedsiębiorstw. Analiza złych długów czyli przeterminowanych należności gospodarczych podlegających windykacji wskazuje kilkukrotny wzrost w porównaniu z poprzednimi okresami. Opóźnienia w płatnościach, nawet bez bankructwa dłużnika, powodują poważne zmniejszenie faktycznych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedsiębiorstw oraz podwyższenie kosztów finansowania i utrzymywania dużych sald należności. 7. Przepływy pieniężne/ryzyka płynności Z ryzykiem płynności mamy do czynienia, kiedy dany składnik aktywów nie może zostać szybko zamieniony na gotówkę lub kiedy przedsiębiorstwo utraci zdolność do regulowania swoich bieżących zobowiązań. W ramach badania wskazywano na ryzyko płynności w tym drugim znaczeniu, często rozpatrując je jako rezultat materializacji innych ryzyk, zarówno po stronie przychodowej (jako efekt spowolnienia gospodarczego, załamania popytu oraz wzrastającej konkurencji), jak i kosztowej związanej głównie z wahaniami cen walut i surowców. Wyniki polskiej edycji badania różniły się od rezultatów badania globalnego, w którym głównie wskazywano na ryzyko płynności w sektorze finansowym. Natomiast w polskiej edycji badania branżami najbardziej narażonymi na ryzyko utraty płynności były budownictwo oraz działalność produkcyjna. W tych przypadkach na ten rodzaj ryzyka wskazało 80% respondentów. Na ryzyko utraty płynności narażone były w szczególności firmy, które w ostatniej fazie boomu gospodarczego prowadziły agresywną politykę w obszarze fuzji i przejęć lub zwiększania mocy produkcyjnych. Powyższe projekty bazujące często na bardzo optymistycznych prognozach oraz finansowane za pomocą kredytów nie zdołały, w wyniku zmiany otoczenia makroekonomicznego, wygenerować odpowiednio wysokich strumieni gotówki wystarczających na pokrycie rosnących kosztów finansowych obsługi zadłużenia. 8. Utrata danych Utrata poufnych informacji oraz danych stanowi jedno z najbardziej narażonych na wystąpienie ryzyka aktywów dla każdej z firm. Najczęściej kluczowe informacje dotyczą planów strategicznych, zestawień finansowych, baz danych klientów oraz pracowników. Ich utrata, ujawnienie lub udostępnienie konkurencji może nie tylko w sposób niekorzystny odbić się na pozycji rynkowej i reputacji przedsiębiorstwa, ale również narazić firmę na sądowe konsekwencje prawne. Wśród przyczyn utraty danych tradycyjnie wyróżnia się dwie grupy: fizyczne zniszczenie nośników elektronicznych i papierowych oraz działalność przestępczą zarówno wewnątrz, jak i poza strukturami organizacji. 20

21 Rezultaty badania W odróżnieniu od rezultatów badania globalnego, w którym ryzyko utarty danych oraz generalnie ryzyka z obszaru bezpieczeństwa oraz IT były wymieniane najrzadziej, polscy respondenci wskazali na nie jako na jedno z kluczowych zagrożeń dla działalności. Za główne przyczyny tego stanu rzeczy podano brak wdrożonych systemów bezpieczeństwa informacji, dużą rotację pracowników oraz przyczyny kulturowe, polegające na bagatelizowaniu znaczenia poufnych informacji przez pracowników. Z uwagi na ten ostatni element nawet przedstawiciele firm, w których wprowadzono stosowne procedury, np. bazujące na normach ISO, wskazywali na problemy z funkcjonowaniem wdrożonych rozwiązań związane z niską świadomością i zaangażowaniem pracowników. 10. Utrata reputacji Ryzyko utraty reputacji dotyczy sytuacji, w których działania firmy lub zdarzenia związane z jej działalnością stoją w sprzeczności z powszechnie przyjętymi lub charakterystycznymi dla 9. Zakłócenia w łańcuchu dostaw Zakłócenia w łańcuchu dostaw związane z aktualną sytuacją gospodarczą mogą w sposób istotny wpłynąć na sytuację przedsiębiorstw, nawet w przypadku, gdy firmie udaje się utrzymać dotychczasowy poziom zamówień i w sposób bezpośredni nie odczuwa ona skutków spowolnienia gospodarczego. Zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą dotyczyć wstrzymania zakontraktowanych surowców lub komponentów, opóźnień w ich dostawie lub niedochowania przez zewnętrznych producentów i dostawców usług oczekiwanych parametrów jakości i ceny. Zwiększenie znaczenia ryzyka łańcucha dostaw jest również związane z obowiązującymi tendencjami zmierzającymi do redukcji kosztów oraz wykorzystania efektu skali w zakresie dostaw usług i materiałów. Zagrożenie to jest realizowane poprzez szerokie zastosowanie outsourcingu zewnętrznego oraz konsolidację bazy dostawców, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu uzależnienia od podmiotów zewnętrznych. Wśród głównych przyczyn ewentualnych zakłóceń respondenci wymieniali upadłość oraz ograniczenie działalności przez dostawców. W przypadku firm świadczących usługi outsourcingowe wskazano na ich wyjątkową podatność na wahania koniunktury, która wynika z modelu biznesowego bazującego na wysokim wolumenie zleceń i niskich marżach. Dodatkowym elementem, który wskazano, była możliwość obniżenia jakości świadczonych usług, wynikająca z redukcji zatrudnienia w firmach zewnętrznych. danej branży normami zachowania. Większość ryzyk będących przedmiotem niniejszego badania, w przypadku materializacji, wpływa w sposób negatywny na reputację firmy. Zakres i skala tego oddziaływania jest uzależniona od wielu czynników takich, jak rodzaj samego zdarzenia oraz zdolność organizacji do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, np. w komunikacji z mediami, przedstawicielami władz, czy partnerami społecznymi. Klasycznymi przykładami wskazywanymi w ramach badania jako te, które wyjątkowo silnie wpływają na utratę reputacji, są: wprowadzenie na rynek produktu niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi, działania nieetyczne w stosunku do klientów, praktyki korupcyjne, wypadki przy pracy oraz poważne skażenie środowiska naturalnego. Reputacja firmy podczas kryzysu gospodarczego nabiera specyficznego znaczenia, gdyż w obliczu słabnących wyników finansowych oraz ograniczonych perspektyw rozwoju, niejednokrotnie jest czynnikiem decydującym o nawiązaniu współpracy z danym partnerem, czy też udzieleniu finansowania. W czasie kryzysu także klienci w większym stopniu kierują się w swoich decyzjach dotyczących zakupu produktów lub usług własną percepcją jakości, uczciwości oraz intencji działania firm. Jak pokazują ostatnie doświadczenia na polskim rynku na wzrost znaczenia ryzyka utraty reputacji wpływa również cykl polityczny i poziom aktywności władz w wykrywaniu oraz piętnowaniu działań odbiegających od przyjętych norm. Reputacja w czasie kryzysu nabiera szczególnego znaczenia niejednokrotnie jest czynnikiem decydującym o nawiązaniu współpracy lub udzieleniu finansowania 21

22 Porównanie wyników dotyczących przygotowania polskich firm na kluczowe ryzyka z rezultatami badania globalnego, wskazuje na zdecydowanie mniejszą gotowość polskich przedsiębiorstw n Przygotowanie firm na kluczowe ryzyka Zgodnie z kanonami ładu korporacyjnego władze spółek powinny zidentyfikować główne ryzyka zagrażające działalności spółek oraz zastosować odpowiednie działania w celu minimalizacji prawdopodobieństwa ich wystąpienia i/lub potencjalnych skutków. Powyższe działanie powinno być uwidocznione w dokonaniu formalnego przeglądu kluczowych ryzyk oraz sformułowaniu stosownego planu działania. Taki plan można następnie przedstawić innym interesariuszom, jak np. rada nadzorcza, czy instytucje finansujące w ramach bieżącej lub okresowej informacji dotyczącej sy tuacji i perspektyw działalności firmy. Kierując się przekonaniem, że posiadanie stosownego planu stanowi materialny dowód na przygotowanie firmy na nastąpienie istotnych ryzyk, poprosiliśmy respondentów uczestniczących w badaniu o wskazanie, czy dla każdego z ryzyk zidentyfikowanych jako kluczowe dokonano jego formalnej oceny oraz sporządzano i wdrożono pisemny plan działania. Uzyskane odpowiedzi wskazują, iż w przypadku niektórych ryzyk badane firmy cechują się niskim poziomem przygotowania. Dotyczy to przede wszystkim takich zagrożeń jak utrata reputacji, zakłócenia w łańcuchu dostaw, zmiany w otoczeniu prawnym, wzrost konkurencji oraz spowolnienie gospodarcze. Cechą wspólną powyższych ryzyk jest przede wszystkim ich skomplikowany i indywidualny względem specyfiki działalności spółki charakter, wieloaspektowość i trudności w pomiarze oraz brak możliwości ubezpieczenia, czy zabezpieczenia za pomocą innych instrumentów finansowych. Natomiast przygotowanie planu działania dla ryzyk z powyższej grupy wiąże się zazwyczaj ze zmianą lub wprowadzeniem korekt do przyjętej przez spółkę strategii. Z drugiej strony widoczna jest grupa ryzyk, wobec których respondenci deklarują zdecydowanie wyższy poziom przygotowania. Do tej grupy należą przede wszystkim ryzyka natury finansowej, jak wahania kursów walut i cen surowców, ryzyko utraty płynności, czy ryzyko związane z należnościami handlowymi. Powyższe zagrożenia charakteryzują się precyzyjnymi oraz ugruntowanymi, w praktyce i literaturze finansowej, metodami pomiaru oraz mogą w o wiele wyższym stopniu być przedmiotem transferu lub zabezpieczenia za pomocą instrumentów finansowych. W większości bowiem dotyczą one czynników zewnętrznych i niezależnych od działań firmy. Porównanie wyników dotyczących przygotowania polskich firm z rezultatami badania globalnego wskazuje na zdecydowanie niższy poziom ogólnego przygotowania w odniesieniu do kluczowych ryzyk zagrażających polskim przedsiębiorstwom. Oczywiście porównując rezultaty należy wziąć pod uwagę różnice w rozmiarze prowadzonej działalności oraz zawansowanie kultury korporacyjnej globalnych organizacji. Niemniej jednak główny wniosek porównania prowadzi do stwierdzenia istnienia dużego potencjału do poprawy w tym zakresie. Przygotowanie firm do zarządzania ryzykiem Nr Ranking ryzyk w Polsce Formalny plan działania % organizacji Globalny ranking ryzyk Formalny plan działania % organizacji 1 Spowolnienie gospodarcze 20% Spowolnienie gospodarcze 60% 2 Wahania kursów walut 43% Zmiany w otoczeniu prawnym/ regulacyjnym 3 Wahania cen surowców 27% Przerwa w działalności 79% 4 Zmiany w otoczeniu prawnym/ regulacyjnym 65% 15% Wzrastająca konkurencja 71% 5 Wzrastająca konkurencja 19% Wahania cen surowców 77% 6 Kontrahenci należności handlowe 36% Utrata reputacji 58% 7 Przepływy pieniężne/ ryzyka płynności 27% Przepływy pieniężne/ryzyka płynności 75% 8 Utrata danych 18% Zakłócenia/przerwa w łańcuchu dostaw 70% 9 Zakłócenia/przerwa w łańcuchu dostaw 10% Odpowiedzialność cywilna/roszczenia 81% 10 Utrata reputacji 8% Niepowodzenie w zatrzymaniu lub przyciągnięciu utalentowanych pracowników 68% 22