Okr gowy Szpital Kolejowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okr gowy Szpital Kolejowy"

Transkrypt

1 Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

2 CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA

3 ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 1.Okr gowy Szpital Kolejowy w Lublinie jest publicznym zak adem opieki zdrowotnej. 2.U yte w Regulaminie okre lenia oznaczaj : - Szpital Okr gowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie, - Dyrektor Dyrektor Okr gowego Szpitala Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Lublinie. 3.Zadania Szpitala okre laj nast puj ce przepisy prawne: a) Ustawa z dnia r. O publicznych zak adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 9, poz. 408 z pó. Zm.), b) Statut Szpitala c) Regulamin Organizacyjny Szpitala. 4.Niniejszy Regulamin okre la organizacj i zadania Szpitala w tym struktur organizacyjn i zakres dzia ania poszczególnych komórek organizacyjnych. 2 1.Jednostki organizacyjne Szpitala tworzy, czy i przekszta ca Dyrektor szpitala, o ile nie ogranicza to poszczególnych rodzajów dzia alno ci Szpitala i udzielanych wiadcze zdrowotnych. 2.Je eli w/w zmiany powoduj ograniczenia dzia alno ci lub zakres udzielanych wiadcze niezb dna jest opinia Rady Spo ecznej i akceptacja Samorz du Województwa Lubelskiego. 3 1.Na czele ka dej komórki stoi Ordynator lub Kierownik. 2.Prawa i obowi zki kierowników komórek organizacyjnych Szpitala okre la Kodeks Pracy, zakres czynno ci oraz mniejszy regulamin. 4 Regulamin organizacyjny Szpitala zatwierdza Dyrektor. ROZDZIA II Zadania i organizacja szpitala 5 1.Do podstawowej dzia alno ci Szpitala nale y udzielanie wiadcze zdrowotnych ludno ci. 2.Przedmiot dzia ania Szpitala obejmuje w szczególno ci: a) sprawowanie stacjonarnej opieki w specjalno ciach reprezentowanych przez szpital, b) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych wiadcze ambulatoryjnych w specjalistycznej przychodni przyszpitalnej oraz przychodni poz, c) udzielanie wiadcze diagnostycznych i profilaktycznych, d) szerzenie o wiaty zdrowotnej, e) prowadzenie dzia alno ci us ugowej i administracyjnej dla jednostek, f) prowadzenie prac naukowych i badawczych.

4 6 Szpital posiada cztery piony organizacyjne: a) pion Dyrektora okre la Dzia I Regulaminu, b) pion Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa okre la Dzia II Regulaminu, c) pion Naczelnej Piel gniarki okre la Dzia III Regulaminu, d) pion Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych okre la Dzia IV Regulaminu. W sk ad Szpitala wchodz nast puj ce podstawowe komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne: a) w pionie Dyrektora: ówny Ksi gowy, Dzia Kadr, Radca Prawny, Stanowisko ds. kontroli i nadzoru, Stanowisko ds. BHP i P.PO., Stanowisko ds. obrony cywilnej Stanowisko ds. zamówie publicznych, Stanowisko ds. informatyki, Kapelan. b) w pionie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa: Oddzia y Chorób wewn trznych Kardiologiczny z intensywn opiek kardiologiczna, Ftyzjopulmonologiczny, Neurologiczny, Ginekologiczny, Laryngologiczny, Chirurgiczny, Urologiczny, Ortopedyczno-Urazowy, Anestazjologi i intensywnej terapii, Trakt operacyjny i sterylizacja, Zak ad rehabilitacji i fizykoterapii, Zak ad diagnostyki RTG, Zak ad medycyny nuklearnej, Zak ad diagnostyki ze stanowiskiem ds. zaka, Patomorfologi, bakteriologii i pr tka gru licy, Pracownia i gabinety diagnostyczne, Izba przyj, Apteka, Zak ad opieku czo- leczniczy, Dzia Statystyki Medycznej, Ratownictwo Medyczne, Przychodnia specjalistyczna i poz. c) w pionie Z-cy Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych: dzia administracyjno gospodarczy, dzia techniczny d) w pionie Naczelnej Piel gniarki: Prze ona piel gniarek Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej,

5 Piel gniarki, po ne, oddzia owe, Piel gniarki i po ne odcinkowe, Rejestratorki, Salowe, Pomoce laboratoryjne, Sanitariusze. 7 Schemat organizacyjny Szpitala przedstawia za cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Na czele Oddzia u stoi Ordynator. 2. Na czele Przychodni, Dzia u i Sekcji stoi Kierownik. 3. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych o których mowa w ust. 1 i 2 ponosz odpowiedzialno za wykonanie zada podleg ych im komórek organizacyjnych Szpitala, a wynikaj cych z przepisów powszechnie obowi zuj cych, Statutu Szpitala, polece Dyrektora oraz niniejszego Regulaminu. 4. Do podstawowych obowi zków osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych nale y w szczególno ci: a) zapewnienie w ciwej organizacji pracy ca ej komórki oraz systemu kontroli wewn trznej, b) nadzór nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy, przestrzeganiem porz dku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, p/po. Oraz tajemnicy s bowej, c) ocena wyników pracy podleg ych pracowników wnioskowanie w sprawach acowych, wnioskowanie o nagrody i kary dla poszczególnych pracowników, d) zapoznawanie nowo przyj tych pracowników z zakresem ich obowi zków oraz sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy, e) organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie pracy w sposób zabezpieczaj cy przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, f) zapewnienie bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszcze pracy i wyposa enia technicznego, g) organizowanie narad i szkole z pracownikami, h) wspó dzia anie z kierownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie ciwego doboru, obsady kadrowej komórki i szkolenia pracowników, i) informowanie Dyrektora szpitala o wa niejszych problemach i wynikach pracy podleg ej komórki organizacyjnej. 5. Ordynatorów, kierowników komórek organizacyjnych Szpitala powoluje, zatrudnia Dyrektor Szpitala. ROZDZIA III Obowi zki, uprawnienia i odpowiedzialno pracowników Szpitala 9 1.Ka dy pracownik zobowi zany jest wykonywa prac sumiennie i starannie, przestrzega dyscypliny pracy oraz stosowa si do polece prze onych, które dotycz pracy.

6 2.Podstawowym obowi zkiem pracownika jest: a) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy oraz d enie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy, b) przestrzeganie ustalonego w zak adzie czasu pracy, porz dku i regulaminu pracy, c) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz p.po, d) dbanie o dobro zak adu pracy, chronienie jego mienia i u ywania go zgodnie z przeznaczeniem, e) przestrzeganie tajemnicy pa stwowej i s bowej, f) poddawanie si badaniom lekarskim, g) udzia w szkoleniach organizowanych przez Szpital, h) dbanie o nale yty stan maszyn, urz dze, sprz tu, i) dbanie o porz dek w miejscu pracy, j) niezw oczne zawiadomienie prze onego o zauwa onym wypadku przy pracy, albo zagro enia ycia lub zdrowia ludzkiego. 10 Ka dy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonan prac, wyp acanego terminowo w prawid owej wysoko ci. Wysoko wynagrodzenia ustala pracodawca i jest ona uzale niona od rodzaju pracy, posiadanych kwalifikacji, oraz rodków finansowych. Zasady wynagradzania pracowników Szpitala oraz taryfikator kwalifikacyjny s okre lone w Regulaminie Wynagradzania. 11 Do uprawnie pracowników nale y ponadto: a) wynagrodzenie za czas efektywnie nieprzepracowany w przypadkach okre lonych w przepisach ogólnie obowi zuj cych, b) prawo do urlopu wypoczynkowego i wychowawczego, c) prawo do zasi ku chorobowego, opieku czego, macierzy skiego, d) mo liwo rozwi zania stosunku pracy, e) mo liwo podnoszenia kwalifikacji zawodowych, f) czasu pracy obowi zuj cego w przepisach ogólnie obowi zuj cych Ka dy pracownik, który wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania swoich obowi zków pracowniczych ze swojej winy wyrz dzi Szpitalowi szkod, ponosi odpowiedzialno materialn na zasadach okre lonych w Kodeksie Pracy. 2.Odpowiedzialno ci materialnej podlega równie pracownik, któremu powierzono mienie z obowi zkiem zwrotu, albo rozliczenia si Szczegó owy zakres obowi zków i uprawnie pracownika okre la jego zakres czynno ci ustalony przez bezpo redniego prze onego i zaakceptowany przez dyrektora Szpitala. 2. Ka dy pracownik winien posiada zakres czynno ci w aktach osobowych.

7 CZ II POSTANOWIENIA SZCZEGÓ OWE ZADANIA I ORGANIZACJA KOMÓREK SZPITALA DZIA I PION DYREKTORA

8 ROZDZIA IV 14 Do zada Dyrektora Szpitala nale y organizowanie i kierowanie ca okszta tem dzia alno ci komórek i stanowisk podleg ych Dyrektorowi. 15 ówny Ksi gowy 1.G ówny Ksi gowy podlega Bezpo rednio Dyrektorowi. 2.Dyrektor powierza G ównemu Ksi gowemu prowadzenie rachunkowo ci zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów wed ug zasad okre lonych w Obj cie funkcji G ównego Ksi gowego nast puje protokolarnie. 4.G ówny Ksi gowy kieruje Dzia em finansów, planowania i analiz ekonomicznych Do obowi zków G ównego Ksi gowego Szpitala nale : a) prowadzenie rachunkowo ci Szpitala zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami polegaj ce zw aszcza na: a) zorganizowaniu sporz dzania, przyjmowania, obiegu, archiwowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniaj cy: ciwy przebieg operacji gospodarczych, ochron mienia b cego w posiadaniu Szpitala, sporz dzanie kalkulacji wynikowych kosztów, wykonywanych zada oraz sprawozdawczo ci finansowej; b) bie cym i prawid owym prowadzeniu ksi gowo ci oraz sporz dzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zada i sprawozdawczo ci finansowej w sposób umo liwiaj cy: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochron mienia b cego w posiadaniu Szpitala oraz terminowe i prawid owe rozliczenie osób maj tkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawid owe i terminowe dokonywanie rozlicze finansowych; c) nadzorowanie ca okszta tu prac z zakresu rachunkowo ci, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne; b) Prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowi zuj cymi zasadami, polegaj ce zw aszcza na: a) Wykonywaniu dyspozycji rodkami pieni nymi zgodnie z przepisami dotycz cymi zasad wykonywania bud etu, gospodarki rodkami innymi b cymi w dyspozycji Szpitala, b) Zapewnieniu pod wzgl dem finansowym prawid owo ci umów zawieranych przez Szpital, c) Przestrzeganiu zasad rozlicze pieni nych i ochrony warto ci pieni nych, d) Zapewnieniu terminowego ci gania nale no ci i dochodzenia roszcze spornych oraz sp aty zobowi za ; c) analiza wykorzystania rodków przydzielonych z bud etu lub rodków pozabud etowych mu obowi zków, d) dokonywanie w ramach kontroli wewn trznej: a) wst pnej, bie cej i nast pnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowi zków,

9 b) wst pnej kontroli legalno ci dokumentów dotycz cych wykonywaniu planu finansowego Szpitala oraz jego zmian, c) nast pnej kontroli operacji gospodarczych Szpitala stanowi cych przedmiot ksi gowa ; e) opracowywanie projektów przepisów wewn trznych wydawanych przez Dyrektora, dotycz cych prowadzenia rachunkowo ci, a w szczególno ci: zak adowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów ksi gowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 3. Do obowi zków G ównych Ksi gowych bud etów, oprócz obowi zków okre lonych w ust. 1, nale y tak e: 1. wst pna kontrola legalno ci dokumentów dotycz cych wykonywania bud etu oraz jego zmian, 2. opracowywanie zbiorczych sprawozda finansowych z wykonywania bud etu i ich analiz Dowodem dokonania przez G ównego Ksi gowego kontroli wewn trznej operacji, o której mowa w 16 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1, jest jego podpis z ony na dokumentach tej operacji. enie podpisu przez G ównego Ksi gowego na dokumencie oznacza, e: 1) sprawdzi, i operacja zosta a uznana przez w ciwych rzeczowo pracowników za prawid ow pod wzgl dem merytorycznym, 2) nie zg asza zastrze do legalno ci operacji i rzetelno ci dokumentu, w którym operacja ta zosta a uj ta, 3) posiada rodki finansowe na pokrycie zobowi za wynikaj cych z operacji gospodarczej oraz operacja mie ci si w planie bud etu lub planie finansowym, 4) stwierdzi formalno-rachunkow prawid owo dokumentu dotycz cego tej operacji. 2. G ówny Ksi gowy w razie ujawnienia: 1) Nieprawid owo ci formalno-rachunkowych dokumentu zwraca go w ciwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usuni cia, 2) Nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, którym zosta a uj ta nielegalna operacja gospodarcza lub zobowi zanie nie maj ce pokrycia w bud ecie lub planie finansowym, z wyj tkiem wypadków dopuszczonych w przepisach, odmawia jego podpisania 3. Odmowa podpisania przez G ównego Ksi gowego dokumentu poddanego przez niego kontroli wst pnej lub bie cej wstrzymuje realizacj operacji gospodarczej, której dokument ten dotyczy. Jednocze nie G ówny Ksi gowy powinien zawiadomi na pi mie Dyrektora jednostki o odmowie podpisania dokumentu i odmow t umotywowa. Je eli po zapoznaniu si z tre ci tego zawiadomienia Dyrektor wyda w formie pisemnej polecenie zakwestionowanej operacji gospodarczej, G ówny Ksi gowy jest obowi zany dokument podpisa z wyj tkiem wypadku gdy wykonanie polecenia Dyrektora stanowi o by przest pstwo lub wykroczenie. 4. Odmowa podpisania przez G ównego Ksi gowego dokumentu poddanego kontroli nast pnej powoduje ksi gowanie kwoty zakwestionowanej operacji gospodarczej, której dokument dotyczy, jako kwoty do dalszego rozliczenia. Jednocze nie G ówny Ksi gowy powinien zawiadomi pisemnie Dyrektora o odmowie podpisania dokumentu, odmow t umotywowa oraz przedstawi wniosek co do sposobu rozliczenia kwestionowanej operacji gospodarczej. Je eli po zapoznaniu si z tre ci tego zawiadomienia Dyrektor wyda w formie pisemnej polecenie rozliczenia operacji w sposób zakwestionowany przez G ównego Ksi gowego, ówny Ksi gowy jest obowi zany dokument podpisa i przekaza go do zaksi gowania stosownie do polecenia z wyj tkiem wypadku, gdy wykonanie dyspozycji Dyrektora stanowi o by przest pstwo lub wykroczenie.

10 5. W razie gdy wykonanie polecenia dyrektora stanowi o by przest pstwo lub wykroczenie, ówny Ksi gowy jest obowi zany powiadomi o tym organy powo ane do cigania przest pstw. 6. G ówny Ksi gowy mo e upowa ni podleg ych mu pracowników do przeprowadzenia w okre lonym zakresie kontroli wewn trznej, jak równie do podpisywania dokumentów nie wymagaj cych zg oszenia odmowy podpisu w trybie ustalonym w ust. 3 i 4. W razie stwierdzenia, e zachodz podstawy do zg oszenia odmowy podpisu, pracownik powinien niezw ocznie przedstawi spraw G ównemu Ksi gowemu. 18 W celu realizacji swoich zada G ówny Ksi gowy ma prawo: 1) wnioskowa okre lenie trybu, wed ug którego maj by wykonywane przez inne s by prace niezb dne do zapewnienia prawid owo ci gospodarki finansowej oraz ksi gowo ci, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczo ci finansowej, 2) da od innych s b udzielania w formie ustanej lub pisemnej niezb dnych informacji i wyja nie, jak równie udost pnienia do wgl du dokumentów i wylicze b cych ród em tych informacji i wyja nie, 3) da od innych s b usuni cia w wyznaczonym terminie nieprawid owo ci dotycz cych zw aszcza: a) przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów, b) systemu kontroli wewn trznej, c) systemu wewn trznej informacji ekonomicznej, 4) wyst powa do Dyrektora z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli okre lonych zagadnie, które nie le w zakresie dzia ania G ównego Ksi gowego. 19 W sk ad Dzia u Finansów, Planowania i Analiz Ekonomicznych wchodz : a) stanowiska ds. ksi gowo ci i sprawozdawczo ci, b) stanowiska ds. p ac, c) stanowiska ds.. rozlicze materia owych, d) stanowiska ds. analiz ekonomicznych Do zada Dzia u Finansów, Planowania i Analiz Ekonomicznych nale : a) racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zada wynikaj cych z planów finansowych, b) koordynacja problematyki finansowo-ksi gowej komórek organizacyjnych, c) dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych ze szczególnym uwzgl dnieniem kszta towania si kosztów wg miejsc ich powstawania oraz przedstawienie wniosków wynikaj cych z analiz, d) opracowanie planów finansowych, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacji, e) prowadzenie: ksi gowo ci, kasy, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji ilo ciowowarto ciowej sk adników maj tkowych, f) organizowanie i sprawowanie kontroli finansowej wewn trznej, g) sporz dzanie sprawozdawczo ci z wykonywania planów spo eczno-gospodarczych i finansowych.

11 21 Do zada Ksi gowo ci i Sprawozdawczo ci nale y: a) opracowanie projektów planów finansowych, b) opracowywanie okresowych planów wykonania preliminarzy oraz wniosków w sprawie otwarcia kredytów bud etowych, c) opracowywanie wniosków w sprawie koniecznych zmian w planie finansowym, d) sporz dzanie okresowych i rocznych sprawozda finansowych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, e) przygotowywanie materia ów do analiz i sporz dzanie sprawozdawczo ci statystycznej, f) prowadzenie archiwum dokumentów i zabezpieczenie ich przed ewentualnym zagini ciem, zniekszta ceniem, g) sporz dzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie rodków pieni nych, h) kontrolowanie, konfrontowanie i dekretowanie dokumentów ksi gowych w ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej, i) prowadzenie na bie co niezb dnych rejestrów, ewidencji kontroli i kartotek dotycz cych zagadnie finansowo-ksi gowych, j) uzgadnianie sald z d nikami i wierzycielami, k) sprawdzanie dowodów ksi gowych pod wzgl dem formalnym i rachunkowym oraz dokonywanie przewidzianych przepisami potr ce na dochody bud etu pa stwa (przedp aty, podatki), l) cis a kontrola faktycznego obiegu dokumentów w Szpitalu i usuwanie nieprawid owo ci w obiegu dokumentów, m) zapewnienie skutecznej kontroli i konfrontacji dokumentów oraz ich prawid owej dekretacji. n) 22 Do zada S b P ac nale y: a) opracowywanie wst pnych projektów planu finansowego w zakresie funduszu p ac, b) analiza wykonania funduszu p ac i kontrola rachunków zwi zanych z p acami, c) sporz dzanie sprawozdawczo ci statystycznej z wykonania funduszu p ac zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, d) prowadzenie ewidencji wynagrodze osobowych, e) prowadzenie ewidencji wyp aconych zasi ków rodzinnych, opieku czych, wychowawczych i chorobowych, f) dokonywanie rozlicze podatku dochodowego od osób fizycznych, g) sporz dzanie listy p ac oraz dokonywanie rozlicze z tytu u rozrachunków publiczno-prawnych, h) wydawanie za wiadcze o wysoko ci zarobków, podstawy nalicze rentowych i emerytalnych, i) prowadzenie archiwum dokumentów z zakresu funduszu p ac, j) prowadzenie zbiorczych zestawie list p ac z podzia em kosztów w przekroju miejsc ich powstania, k) sporz dzanie polece ksi gowania operacji zwi zanych z p acami. 23 Do zada Rozlicze Materia owych nale y; a) prowadzenie analizy zakupu zgodnie z planem gospodarowania zapasami materia ów, b) prowadzenie dokumentacji ruchu materia ów wg zatwierdzonych wzorów w instrukcji obiegu dokumentów,

12 c) ewidencja otrzymanych dokumentów do ksi gowego ustalenia i rozliczenia zakupu, odchyle od cen ewidencyjnych, ró nic ilo ciowych i warto ciowych, d) rozliczenie ilo ciowe i warto ciowe magazynów ywno ciowych, gospodarczych, medycznych, narz dziowych, pralni, bli niaczych, e) sporz dzanie rozlicze norm zu ytych rodków ywno ciowych, f) prowadzenie indeksu towarów, g) sporz dzanie zestawie rozchodu materia ów wg rodzaju kosztów, h) wspó praca z komisja inwentaryzacyjn w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji rodków rzeczowych, i) prowadzenie archiwum dokumentów i zabezpieczenie ich przed zagini ciem, zniekszta ceniem, j) opracowywanie i sporz dzanie okresowych i rocznych sprawozda finansowych dotycz cy gospodarki magazynowej G ównym zadaniem stanowisk ekonomicznych jest prowadzenie sta ych bada w zakresie struktury ekonomiczno-finansowej. 2.W szczególno ci do podstawowych zada nale y: a) prowadzenie bada w zakresie dzia alno ci Szpitala: sta a analiza wydatków bie cych w jednostce, opracowywanie analiz co do rozk adu kosztów w poszczególnych dzia ach struktury Szpitala, prowadzenie bada nad struktur wydatków i ich wielko ci w miejscu powstania, okresowa analiza porównawcza sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki, prognozowanie wydatków i okre lenie szczegó owych potrzeb we wszystkich komórkach organizacyjnych; b) prowadzenie bada w zakresie funduszu p ac w Szpitalu: sta a analiza struktury zatrudnienia pod k tem funduszu p ac, prowadzenie bada z comiesi cznym prognozowaniem wielko ci funduszu p ac i jego struktury, okresowa analiza porównawcza sytuacji finansowej funduszu p ac, kontrola wydatków finansowych, funduszu p ac zwi zanych z fluktuacj kadrow w jednostce, prognozowanie wielko ci funduszu p ac i jego szczegó owej struktury Dzia em Kadr kieruje Kierownik, 2.Kierownik Dzia u Kadr podlega bezpo rednio Dyrektorowi, 3.Do podstawowych obowi zków Kierownika Dzia u Kadr nale y planowanie organizowanie pracy Dzia u w sposób zapewniaj cy pe, terminow i efektywn jej realizacj. 4.W czasie nieobecno ci Kierownika Dzia em kieruje wyznaczony przez niego pracownik. 5.Kierownik Dzia u Kadr ponosi odpowiedzialno za prawid owe wykonanie zada tego dzia u. 26 Zadania Dzia u Kadr: a) w zakresie spraw osobowych: prowadzi dobór i rozmieszczenie Kadr pod wzgl dem merytorycznym, uzgadnia dobór kadr z bezpo rednim prze onym, za atwia sprawy zwi zane z anga owaniem, zwalnianiem, przeszeregowaniem pracowników w oparciu o wnioski prze onych b podniesione kwalifikacje,

13 za atwia tryb post powania zwi zanego z wnioskowaniem o wyró nienia, odznaczenia, udzielanie kar porz dkowych, prowadzi dokumentacj zwi zana z zatrudnieniem oraz akta osobowe, prowadzi ewidencj wszelkich zwolnie od pracy, tj. urlopów pracowniczych, urlopów wychowawczych, okoliczno ciowych, szkoleniowych, niezdolno ci do pracy, opieki nad dzieckiem lub innym cz onkiem rodziny, itp., kontroluje okresowo przestrzeganie dyscypliny pracy, prawid owo ci wykorzystania zwolnie od pracy, zasad etyki zawodowej, bada przyczyny konfliktów powstaj cych na tle stosunku pracy, d y do zapobiegania im, prowadzi statystyk i sprawozdawczo dotycz spraw pracowniczych, przestrzega zasad nie przekraczania zatrudnienia w odniesieniu do planów zatrudnienia, w przypadkach przekroczenia informuje o tym pracodawc przedk adaj c projekty rozwi zania tych problemów, w oparciu o przydzielone etaty kalkulacyjne uzgadnia z kierownikiem potrzeby zwi kszenia obsady etatowej poszczególnych komórek organizacyjnych poszerzaj cych swoj dzia alno lub nowo utworzonych komórek, prowadzi wydawanie pracownikom skierowa na badania okresowe, kontrolne, profilaktyczne, prowadzi ewidencj nagród jubileuszowych, prowadzi sprawy zwi zane z ubezpieczeniem spo ecznym pracowników i cz onków ich rodzin, oraz kieruje wnioski dotycz ce przej cia pracowników na rent, emerytur, prowadzi wydawanie oraz ewidencj dokumentów uprawniaj cych pracowników do wiadcze leczniczych oraz przed enie uprawnie do wiadcze leczniczych, opracowuje zbiorcze plany urlopów i przedk ada Dyrektorowi (do akceptacji) po uzgodnieniu z organizacjami zwi zkowymi do dnia 30 listopada ka dego roku kalendarzowego, dokonuje korekt w planach urlopów w przypadku braku mo liwo ci wykorzystania urlopu wypoczynkowego w planowanym terminie z powodów okre lonych w art. 165 Kodeksu Pracy oraz zwrot zatwierdzonych planów celem umo liwienia prze onym dopilnowania ich realizacji, ustala wymiar urlopów nowo zatrudnionych, korzystaj cych z urlopów bezp atnych, wychowawczych, dokumentuj cych prawo do wi kszego urlopu, informuje pracowników oraz ich prze onych o niedopuszczeniu pracownika do pracy, którego niezdolno oraz przekracza 30 dni bez dostarczenia za wiadczenia o braku przeciwwskaza do zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy, w przypadku ugotrwa ej niezdolno ci do pracy trwaj cej 120 dni dostarczenie pracownikowi druku ZUS o rokowaniu b jego powrotu do zdrowia. b) w zakresie zatrudnienia i p ac: przedk ada opini w kwestii mo liwo ci zatrudnieni, tj. mo liwo ci etatowych, opracowuje analizy zatrudnienia w oparciu o zatwierdzona przez jednostk nadrz dn struktur zatrudnienia opracowan dla potrzeb prawid owego funkcjonowania Szpitala, analizuje wnioski premiowe, awanse, opiniuje i przedk ada pracodawcy do ewentualnej akceptacji, prowadzi rachunek ekonomiczny zwi zany z problematyk zatrudnienia i p ac, przygotowuje stosowne materia y wyj ciowe de regulacji b podwy ek p ac, prowadzi obowi zuj sprawozdawczo do WUS oraz dla celów planistycznych. c) w zakresie spraw socjalno-bytowych: opracowuje programy i plany dotycz ce spraw socjalno-bytowych, analizuje realizacj tych planów oraz sporz dza sprawozdania z ich realizacji,

14 wspó pracuje z komórk finansow w zakresie kosztów, finansowania dzia zwi zan z akcj socjalno-bytow dla pracowników i ich rodzin, organizuje ró ne formy wypoczynku dla pracowników i ich rodzin oraz dzieci i m odzie y, opracowuje plany opieki emerytami i rencistami a tak e ich rodzinami, wspó pracuje w zakresie administrowania zak adowym funduszem mieszkaniowym, inicjuje inwestycje socjalne, kulturowe i sportowe, za atwia sprawy zwi zane z utworzeniem zapomóg pracownikom i emerytom oraz przydzielenia po yczek z funduszu mieszkaniowego na remonty mieszka. d) sta e podnoszenie swoich kwalifikacji w oparciu o zmieniaj ce si przepisy oraz akty wykonawcze do kodeksu pracy i ustaw pozakodeksowych, e) wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi na zasadzie doradztwa Radca Prawny jest samodzielnym jednoosobowym stanowiskiem podlegaj cym bezpo rednio Dyrektorowi. 2. Obowi zki radcy prawnego okre la ustawa o radcach prawnych. 3. Radc prawnego obowi zuje znajomo ogólnej dzia alno ci Szpitala i organizacji jego pracy. 4. Przy wykonaniu obowi zków Radca Prawny kieruje si obowi zuj cymi przepisami oraz interesem Szpitala. 5. Do zada Radcy Prawnego nale y w szczególno ci: 1) Udzielanie organom Szpitala opinii i porad prawnych oraz wyja nie w zakresie stosowania prawa, 2) Informowanie organów Szpitala o: a) zmianach w obowi zuj cym stanie prawnym w zakresie dzia alno ci szpitala, b) uchybieniach w jej dzia alno ci w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybie, 3) uczestniczenie w prowadzonych przez Szpital rokowaniach, których celem jest nawi zanie, zmiana lub rozwi zanie stosunku prawnego, w tym zw aszcza umów, w tym zw aszcza umów: a) d ugoterminowych lub nietypowych albo dotycz cych przedmiotu o znacznej warto ci, b) zawarcia i rozwi zania umowy z kontrahentem zagranicznym, 4) nadzór prawny nad egzekucj nale no ci Szpitala, 5) wyst powanie w charakterze pe nomocnika Szpitala w post powaniu s dowym, administracyjnym, oraz przed innymi organami orzekaj cymi, 6) udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom spo ecznym dzia aj cym na terenie Szpitala, na ich wniosek. 6. Opinii prawnej wymagaj decyzje dotycz ce w szczególno ci: 1) wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym, 2) spraw indywidualnych, skomplikowanych pod wzgl dem prawnym, 3) zawarcie umowy d ugoterminowej lub nietypowej albo dotycz cej przedmiotu o znacznej warto ci, 4) rozwi zania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, 5) odmowy uznania zg oszonych roszcze, 6) spraw zwi zanych z post powaniem przed organami orzekaj cymi, 7) zawarcie i rozwi zanie umowy z kontrahentem zagranicznym, 8) zawarcia ugody w sprawach maj tkowych, 9) umorzenia wierzytelno ci, 10) zawiadomienie organu powo anego do cigania przest pstw o stwierdzeniu przest pstwa ciganego z urz du.

15 28 1. Radca Prawny przy wykonywaniu czynno ci zawodowych korzysta z wolno ci s owa i pisma w granicach okre lonych przepisami prawa i rzeczow potrzeb. 2. Radca prawny podczas i w zwi zku z wykonywaniem czynno ci zawodowych korzysta z ochrony prawnej przys uguj cej adwokatowi. 3. Radca Prawny nie jest zwi zany poleceniem co do tre ci opinii prawnej. 4. Dyrektor Szpitala mo e wyda polecenie za atwienia sprawy w sposób odmienny, ni to wynika z opinii Radcy Prawnego; polecenie takie winno by wydane na pi mie Kierownik ds. Kontroli i Nadzoru jest samodzielnym jednoosobowym stanowiskiem pracy podleg ym bezpo rednio Dyrektorowi Szpitala. 2. Zadaniem Kierownika ds. Kontroli i Nadzoru jest badanie prawid owo ci dzia alno ci finansowej i gospodarczej Szpitala oraz wykonywanie zada rzeczowych na onych na Szpital powo anymi na wst pnie przepisami. 3. Do zada Kierownika ds. Kontroli i Nadzoru nale y w szczególno ci: a) przeprowadzenie kontroli wst pnej, bie cej, dora nej w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala w zakresie: a) przestrzegania dyscypliny pracy, p ac, gospodarki finansowej, obrotu sk adnikami maj tkowymi, lekami, zabezpieczeniem mienia, b) przestrzegania obowi zuj cych aktów prawnych i zarz dze wewn trznych, c) rzetelno ci i prawid owej dokumentacji oraz przedstawianych sprawozda statystycznych, d) ujawniania niegospodarno ci, marnotrawstwa i nadu, b) opracowywanie rocznych i kwartalnych planów kontroli wewn trznej, c) sporz dzanie protoko ów i sprawozda pokontrolnych, d) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, a w razie stwierdzenia nieprawid owo ci, uchybie - ustalenie ich przyczyn i skutków oraz okre lenie osób odpowiedzialnych, e) sporz dzenie odpowiedniej informacji dla Dyrektora Szpitala o ujawnionych uchybieniach, wskazuj c na celowo niezw ocznego podj cia rodków zaradczych i usprawniaj cych, f) nadzór i sprawdzenie rzetelno ci odpowiedzi na wyst pienie pokontrolne z zewn trz, g) nadzór i bie ca weryfikacja zarz dze wewn trznych, h) nadzór i archiwowanie orygina ów i dokumentów b cych podstaw dzia alno ci szpitala, i) inne zadania zlecone przez Dyrektora Szpitala. 30 ba bhp i p.po. 1. Zadaniem s b bezpiecze stwa i higieny pracy jest organizowanie przedsi wzi maj cych na celu zapobieganie zagro eniom ycia i zdrowia pracowników oraz popraw warunków bezpiecze stwa i higieny pracy we wszystkich jednostkach i komórkach w zakresie bhp. 2. Zadaniem p.po jest zapobieganie po arom we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala. 3. S ba bhp i p.po jest organem doradczym, kontrolnym i wykonawczym Dyrektora Szpitala. 4. Do zada s b bhp i p.po. nale y: a) Sporz dzanie i przedstawianie Dyrektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze stwa i higieny pracy zawieraj cych propozycje przedsi wzi organizacyjnych i

16 technicznych maj cych na celu zapobieganie zagro eniom ycia i zdrowia pracowników oraz popraw warunków pracy, b) Bie ce informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagro eniach zawodowych wraz z wnioskiem zmierzaj cym do usuwania tych zagro, c) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy, d) Udzia w przekazywaniu do u ytkowania nowo budowanych lub modernizowanych obiektów, urz dze maj cych wp yw na warunki pracy i bezpiecze stwo, e) Zg aszanie wniosków dotycz cych wymaga bezpiecze stwa i higieny pracy do opracowywania w zak adzie pracy za i dokumentacji modernizacji zak adu lub jego cz ci oraz nowych inwestycji a tak e udzia w ocenie tych dokumentacji, f) Zg aszanie wniosków dotycz cych wymaga bezpiecze stwa i higieny pracy, g) Przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotycz cych zachowania wymaga ergonomii na stanowiskach pracy, h) Udzia w opracowywaniu wewn trznych zarz dze, regulaminów i instrukcji ogólnych dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ustalaniu zada kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kieruj cych zespo ami pracowników z zakresu bhp, i) Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycz cych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze o takie choroby, a tak e przechowywanie wyników bada rodowiska pracy, j) Udzia w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowaniu wniosków wynikaj cych z badania przyczyn i okoliczno ci wypadków przy pracy oraz zachorowa na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków, k) Wspó praca z Dzia em Kadr i innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególno ci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole w zakresie bhp oraz zapewnienie w ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, l) Wspó praca z organami Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie organizowania systematycznych bada i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uci liwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami, m) Wspó dzia anie ze s zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególno ci przy organizowaniu okre lonych bada lekarskich, n) Wspó dzia anie ze spo eczn inspekcj pracy oraz organizacjami zwi zków zawodowych przy: Przedsi wzi ciach maj cych na celu popraw warunków pracy, podejmowanych przez zak ad pracy, Podejmowaniu przez nie dzia maj cych na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp w trybie i zakresie ustalonym w odr bnych przepisach. 5. Do zada w zakresie p.po. nale y: a) Zapewnienie warunków skutecznej ochrony p.po w zakresie bezpiecze stwa osób i ochrony mienia, b) Dopilnowanie wymaga skutecznej ochrony p.po. w za eniach wst pnych i projektach nowo budowanych oraz remontowanych obiektów Szpitala, c) Zapewnienie przestrzegania p.po. wymaga budowlanych, instalacyjnych i technologicznych obiektów istniej cych oraz zapobieganie wszelkim zagro eniom w tym zakresie, d) Usuwanie róde zagro enia po arowego we wszystkich obiektach Szpitala, e) Informowanie Dyrektora Szpitala o dostrze onych zagro eniach po arowych,

17 f) Informowanie Dyrektora o nowoczesnych urz dzeniach p.po. bardziej skutecznych w akcji gaszenia po arów i zg aszanie zapotrzebowa na te urz dzenia przez które rozumie si automatyczn sygnalizacj, tj. czujniki, centrale, zapasowe o wietlenie, itp., g) Nadzór nad okresow konserwacj sprz tu i urz dze ga niczych, uzupe nieniem i sta ym utrzymywaniem go w stanie wysokiej sprawno ci u ytkowej, h) Sporz dzanie aktualnych planów ewakuacyjnych oraz sprawno ci tras ewakuacyjnych, i) Prowadzenie wst pnego szkolenia pracowników nowo zatrudnionych w zakresie p.po., j) Opracowywanie i rozmieszczenie aktualnych instrukcji alarmowych w poszczególnych obiektach, k) Przeprowadzenie planowej kontroli ochrony p.po. w poszczególnych obiektach, wydawanie dora nych zlece oraz przygotowywanie wniosków pokontrolnych b cych podstaw do wydawania zarz dze w sprawach p.po., Pracownik s b bhp i p.po. wspó pracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala, a tak e ze Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn, Pa stwow Inspekcj Pracy, Rejonow Komend Stra y Po arnej oraz innymi instytucjami w zakresie ochrony p.po Inspektor OC oraz Kancelarii Tajnej jest samodzielnym jednoosobowym stanowiskiem pracy podleg ym bezpo rednio Dyrektorowi Szpitala. 2. Zakres obowi zków Inspektora OC i Kontroli Tajnej jest opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala i znajduje si w Kancelarii Tajnej Stanowisko d/s zamówie publicznych jest samodzielnym stanowiskiem pracy podleg ym bezpo rednio Dyrektorowi Szpitala. 2. Zadania pracownika ds. zamówie publicznych okre la szczegó owo Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 344 z pó niejszymi zmianami). 3. Do zada specjalisty d/s zamówie publicznych nale y w szczególno ci: a) wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie. przygotowywania pod wzgl dem merytorycznym przedmiotów zamówienia zatwierdzonych do realizacji przez Dyrektora, b) przeprowadzanie trybów o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, us ugi i roboty budowlane o du ej warto ci lub charakterze specjalistycznym, c) przedk adanie wyników przeprowadzonych trybów o udzielenie zamówienia publicznego do zatwierdzenia Dyrektorowi Szpitala, d) przygotowywanie umów, e) przekazywanie umów do realizacji, f) wspó praca z innymi dzia ami w zakresie stanu realizacji umów Kapelan Szpitalny wykonuje swoje obowi zki na podstawie skierowania wydanego przez Kuri Archidiecezjaln w Lublinie. 2. Kapelan na terenie Szpitala podlega Dyrektorowi. 3. Zakres obowi zków Kapelana obejmuje zadania zwi zane z przygotowaniem duchowym pacjentów na czas ich choroby i przebywania w Szpitalu, a tak e udzielanie im sakramentów wi tych.

18 34 1. Do zada pracowników informatyki nale y organizowanie i nadzorowanie pracy sieci komputerowej Szpitala. 2. W szczególno ci nale y: a) administrowanie danymi zawartymi w komputerze, b) nadawanie uprawnie korzystania z sieci ka demu z u ytkowników, c) dbanie o tajemnic sieci i danych w pami ci sieciowej, d) wprowadzanie programów komputerowych, e) konserwacja i nadzór techniczny nad sieci.

19 DZIA II PION DYREKTORA DS. LECZNICTWA

20 ROZDZIA V Z-c Dyrektora ds. Lecznictwa powo uje i odwo uje Dyrektor. 2. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpo rednio Dyrektorowi i zast puje Dyrektora w razie jego nieobecno ci. 3. Obowi zkiem z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa jest planowanie, organizowanie pracy podleg ych Oddzia ów, Przychodni i innych komórek organizacyjnych Szpitala w sposób zapewniaj cy pe i efektywn realizacj zada statutowych Szpitala, w zakresie sprawowanej opieki zdrowotnej. 4. Do podstawowych zada z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa nale y w szczególno ci: a) czuwanie nad w ciwym poziomem wiadczonych us ug, b) czuwanie nad prawid owym przebiegiem specjalizacji i innych form kszta cenia, c) nadzór nad tokiem przebiegu sta y podyplomowych, ocena przygotowania podyplomowego i przydatno ci do pracy sta ystów, d) nadzór nad zaopatrzeniem Szpitala w sprz t medyczny i prawid owym wykorzystaniem aparatury medycznej, e) nadzór nad gospodark lekami i artyku ami sanitarnymi stosowanymi w komórkach organizacyjnych Szpitala, f) sprawowanie nadzoru nad dokumentacj lekarsk oraz przeprowadzanie okresowych kontroli historii chorób i pozosta ej dokumentacji lekarskiej, g) nadzór nad stanem sanitarnym Szpitala, h) analiza rozmieszczenia i wykorzystania kadry medycznej, i) wspó praca z Prze onymi Piel gniarek Szpitala i Przychodni w zakresie rozmieszczenia i wykorzystania kadr medycznych, j) nadzór nad przeprowadzaniem okresowych bada i szczepie ochronnych pracowników. 5. Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa ponosi odpowiedzialno za prawid owe wykonanie zada podleg ych mu komórek organizacyjnych Szpitala, a w szczególno ci za stan i jako opieki leczniczo-profilaktycznej wiadczonej przez Szpital 36 Oddzia - postanowienia ogólne 1. Oddzia jest jedn z podstawowych jednostek organizacyjnych Szpitala o charakterze leczniczoprofilaktycznym. 2. Oddzia mo e dzieli si na pododdzia y. 3. Zadaniem Oddzia u jest wiadczenie stacjonarnych us ug medycznych w reprezentowanej specjalno ci dla osób zamieszka ych w rejonie dzia ania Szpitala. 4. Oddzia udziela równie pomocy medycznej osobom spoza rejonu dzia ania w przypadkach nag ych i konsultacyjnych. 5. Do podstawowych zada oddzia ów szpitalnych nale y w szczególno ci: a) zapewnienie opieki stacjonarnej w reprezentowanej specjalno ci b) rozpoznanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia, c) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nag ych wypadkach i nag ych zachorowaniach, d) udzielanie wiadcze konsultacyjnych, e) szkolenie i doszkalanie personelu medycznego, f) realizacja programów rz dowych z zakresu lecznictwa i profilaktyki, g) dzia alno o wiatowo-zdrowotna i promocja zdrowia, h) powiadamianie o pobycie chorego w Szpitalu o pogorszeniu si jego stanu zdrowia lub mierci.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) (piecz pracodawcy) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) obowi zuj cy w zak adzie pracy Szkolenie wst pne ogólne (instrukta ogólny) ramowy program szkolenia I. Istota bezpiecze

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

Temat: System ochrony pracy w Polsce

Temat: System ochrony pracy w Polsce Temat: System ochrony pracy w Polsce System ochrony pracy przejawia si w ró nych formach organizacyjnych pa stwa. W zale no ci od zamo no ci pa stwa mo e by bardziej lub mniej rozwini ty. Mówi c o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y I. Podstawa prawna Rozporz dzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH WARSZAWA, luty- marzec 2014r. 1 ZAKRES PRAKTYK Do uzyskania dyplomu jest konieczne odbycie przez ka dego studenta praktyk zawodowych w wymiarze: Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli Opis systemu informatycznego, zawieraj cy wykaz programów wraz z opisem systemu s cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych i innych dokumentów stanowi cych podstaw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik masa ysta Symbol cyfrowy zawodu: 322[12] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[12]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

P1 POST POWANIE POWYPADKOWE

P1 POST POWANIE POWYPADKOWE PA STWOWA WY SZA SZKO A ZAWODOWA w Nowym S czu P1 POST POWANIE POWYPADKOWE Spis tre ci 1. Wprowadzenie 2. Post powanie powypadkowe 3. Wzór protoko u ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZ DOWYCH O RODKÓW POMOCY SPO ECZNEJ FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZ DOWYCH O RODKÓW POMOCY SPO ECZNEJ FORUM STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZ DOWYCH O RODKÓW POMOCY SPO ECZNEJ FORUM ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Samorz dowych O rodków Pomocy Spo ecznej FORUM, zwane

Bardziej szczegółowo

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej: wiadczenie DOMEX-BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w za czniku Nr 1 do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1 Imi i Nazwisko wnioskodawcy rodzica /opiekuna prawnego kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Nazwa i adres jednostki, do której sk adany jest wniosek (placówki pierwszego wyboru)

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 marca 1994 r. o zak adowym funduszu wiadcze socjalnych. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 4 marca 1994 r. o zak adowym funduszu wiadcze socjalnych. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zak adowym funduszu wiadcze socjalnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235) Poka wszystkie zmiany Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 320474-2012 z dnia 2012-08-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C, C + E

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) Zał cznik nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Pytanie: co ile lat musimy wykonywa szkolenie okresowe bhp pracownika.

Pytanie: co ile lat musimy wykonywa szkolenie okresowe bhp pracownika. Pytanie: co ile lat musimy wykonywa szkolenie okresowe bhp pracownika. W odpowiedzi na zadane pytanie informuj, e: Podstawowy przepis reguluj cy powy sze zagadnienie to: ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I. Nazwa, siedziba, teren dzia ania i charakter prawny.

Rozdzia I. Nazwa, siedziba, teren dzia ania i charakter prawny. Powiatowy Szkolny Zwi zek Sportowy w Wieluniu jest dobrowolnym, powszechnym i samorz dnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób dzia aj cych dla zdrowia, aktywno ci ruchowej

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu Artyku 21.2. ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa organu w ciwego prowadz cego post powanie w sprawie wiadcze rodzinnych: Za cznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW w ramach projektu w asnego Instytucji Wdra aj cej pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego w ramach Dzia

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu realizuj cego wiadczenia rodzinne: Adres:

Nazwa podmiotu realizuj cego wiadczenia rodzinne: Adres: Nazwa podmiotu realizuj cego wiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegaj cej si Imi i nazwisko PESEL NIP Stan

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2009 r. PROJEKT ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2009 r. w sprawie nabywania uprawnie inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

3) tryb przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych produktów oraz warunki ich transportowania;

3) tryb przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych produktów oraz warunki ich transportowania; PROJEKT ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2007 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilo ci stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-5/07 Zarz dzenie Nr 5/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ewidencjonowania,

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne PROJEKT Z DNIA 27.11.2006 R. ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze nia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOPEDAGOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOPEDAGOGICZNEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PI SUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIA WYCHOWANIA FIZCZNEGO I SPORTU W BIA EJ PODLASKIEJ KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOPEDAGOGICZNEJ semestr., rok

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz ce bezpiecze stwa i

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU "STA INWESTYCJ W PRZYSZ O " I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU STA INWESTYCJ W PRZYSZ O  I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU "STA INWESTYCJ W PRZYSZ O " I Postanowienia ogólne 1 1. Projekt "Sta inwestycj w przysz o " realizowany przez Miasto Bydgoszcz /Zespó Szkó Samochodowych w Bydgoszczy, wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE Przedmiotowy System Oceniania sporz dzony zosta w oparciu o: 1. Rozporz dzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szko y 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 6. Garwolin, dn. 29. 08. 2002 r. Strona 1 z 20

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 6. Garwolin, dn. 29. 08. 2002 r. Strona 1 z 20 STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 6 Garwolin, dn. 29. 08. 2002 r. Strona 1 z 20 SPIS TRE CI ROZDZIA I 1 Postanowienia ogólne...3 ROZDZIA II 1 Cele i zadania przedszkola 4 ROZDZIA III 1 Organy Przedszkola..6

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 343[01]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut

Bardziej szczegółowo

BHP na Wydziale Fizyki

BHP na Wydziale Fizyki 1. X. 08 BHP na Wydziale Fizyki BHP 0809 prawo.ppt 1 Prawo pracy dla obywatela studenta Piotr Jaracz 2 I. Trzy wa ne sprawy na pocz tek... 1. Po co nam BHP? Aby unikn nieszcz cia. BHP to profilaktyka potem

Bardziej szczegółowo

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym FUNDACJA NORMALNA PRZYSZ zaprasza osoby z orzeczon niepe nosprawno ci w stopniu w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do skorzystania ze wsparcia BIURA PO REDNICTWA PRACY Biuro zorganizowane jest

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r.

UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r. UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powsta y szkody spowodowane przez susz lub huragan w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych 2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwi zku z wykonywan dzia alno ci, 5) warto umorzonych lub przedawnionych zobowi za, w tym z tytu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski Modele referencyjne a transparentno administracji publicznej Dr Tomasz Burczy ski Administracja Transparentno - Business Doing business in a more transparent world Raport Doing Business 2012 (Bank wiatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN M ODZIE OWYCH DRU YN PO ARNICZYCH W SOKOLE

REGULAMIN M ODZIE OWYCH DRU YN PO ARNICZYCH W SOKOLE REGULAMIN M ODZIE OWYCH DRU YN PO ARNICZYCH W SOKOLE oparty na REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM M ODZIE OWEJ DRU YNY PO ARNICZEJ zatwierdzonym przez Prezydium Zarz du G ównego Zwi zku OSP RP w dniu 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..... 2007 r. projekt w sprawie wysoko ci dop at do sk adek z tytu u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim

POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim Za cznik do uchwa y Rady Nadzorczej GBS w Gorzowie Wielkopolskim nr 20/15 z dnia 29.06.2015r. POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wlkp., czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego

STATUT Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego STATUT Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazw Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, zwana dalej Fundacj, ustanowiona przez Pana Mariusza Wiktora Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner: Realizator 1. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Giebu towie 32-085 Modlnica, 2. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji reklamy 342[01]

Zmiany w informatorze technik organizacji reklamy 342[01] Zmiany w informatorze technik organizacji reklamy 342[01] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa poj cia i terminy z zakresu marketingu, kompozycji, liternictwa i historii reklamy, stosowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r.

RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. w sprawie przyznania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy bud etowej, rodków finansowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez G ówny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik masa ysta Symbol cyfrowy zawodu: 322[12] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[12]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo