Okr gowy Szpital Kolejowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okr gowy Szpital Kolejowy"

Transkrypt

1 Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

2 CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA

3 ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 1.Okr gowy Szpital Kolejowy w Lublinie jest publicznym zak adem opieki zdrowotnej. 2.U yte w Regulaminie okre lenia oznaczaj : - Szpital Okr gowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie, - Dyrektor Dyrektor Okr gowego Szpitala Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Lublinie. 3.Zadania Szpitala okre laj nast puj ce przepisy prawne: a) Ustawa z dnia r. O publicznych zak adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 9, poz. 408 z pó. Zm.), b) Statut Szpitala c) Regulamin Organizacyjny Szpitala. 4.Niniejszy Regulamin okre la organizacj i zadania Szpitala w tym struktur organizacyjn i zakres dzia ania poszczególnych komórek organizacyjnych. 2 1.Jednostki organizacyjne Szpitala tworzy, czy i przekszta ca Dyrektor szpitala, o ile nie ogranicza to poszczególnych rodzajów dzia alno ci Szpitala i udzielanych wiadcze zdrowotnych. 2.Je eli w/w zmiany powoduj ograniczenia dzia alno ci lub zakres udzielanych wiadcze niezb dna jest opinia Rady Spo ecznej i akceptacja Samorz du Województwa Lubelskiego. 3 1.Na czele ka dej komórki stoi Ordynator lub Kierownik. 2.Prawa i obowi zki kierowników komórek organizacyjnych Szpitala okre la Kodeks Pracy, zakres czynno ci oraz mniejszy regulamin. 4 Regulamin organizacyjny Szpitala zatwierdza Dyrektor. ROZDZIA II Zadania i organizacja szpitala 5 1.Do podstawowej dzia alno ci Szpitala nale y udzielanie wiadcze zdrowotnych ludno ci. 2.Przedmiot dzia ania Szpitala obejmuje w szczególno ci: a) sprawowanie stacjonarnej opieki w specjalno ciach reprezentowanych przez szpital, b) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych wiadcze ambulatoryjnych w specjalistycznej przychodni przyszpitalnej oraz przychodni poz, c) udzielanie wiadcze diagnostycznych i profilaktycznych, d) szerzenie o wiaty zdrowotnej, e) prowadzenie dzia alno ci us ugowej i administracyjnej dla jednostek, f) prowadzenie prac naukowych i badawczych.

4 6 Szpital posiada cztery piony organizacyjne: a) pion Dyrektora okre la Dzia I Regulaminu, b) pion Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa okre la Dzia II Regulaminu, c) pion Naczelnej Piel gniarki okre la Dzia III Regulaminu, d) pion Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych okre la Dzia IV Regulaminu. W sk ad Szpitala wchodz nast puj ce podstawowe komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne: a) w pionie Dyrektora: ówny Ksi gowy, Dzia Kadr, Radca Prawny, Stanowisko ds. kontroli i nadzoru, Stanowisko ds. BHP i P.PO., Stanowisko ds. obrony cywilnej Stanowisko ds. zamówie publicznych, Stanowisko ds. informatyki, Kapelan. b) w pionie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa: Oddzia y Chorób wewn trznych Kardiologiczny z intensywn opiek kardiologiczna, Ftyzjopulmonologiczny, Neurologiczny, Ginekologiczny, Laryngologiczny, Chirurgiczny, Urologiczny, Ortopedyczno-Urazowy, Anestazjologi i intensywnej terapii, Trakt operacyjny i sterylizacja, Zak ad rehabilitacji i fizykoterapii, Zak ad diagnostyki RTG, Zak ad medycyny nuklearnej, Zak ad diagnostyki ze stanowiskiem ds. zaka, Patomorfologi, bakteriologii i pr tka gru licy, Pracownia i gabinety diagnostyczne, Izba przyj, Apteka, Zak ad opieku czo- leczniczy, Dzia Statystyki Medycznej, Ratownictwo Medyczne, Przychodnia specjalistyczna i poz. c) w pionie Z-cy Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych: dzia administracyjno gospodarczy, dzia techniczny d) w pionie Naczelnej Piel gniarki: Prze ona piel gniarek Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej,

5 Piel gniarki, po ne, oddzia owe, Piel gniarki i po ne odcinkowe, Rejestratorki, Salowe, Pomoce laboratoryjne, Sanitariusze. 7 Schemat organizacyjny Szpitala przedstawia za cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Na czele Oddzia u stoi Ordynator. 2. Na czele Przychodni, Dzia u i Sekcji stoi Kierownik. 3. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych o których mowa w ust. 1 i 2 ponosz odpowiedzialno za wykonanie zada podleg ych im komórek organizacyjnych Szpitala, a wynikaj cych z przepisów powszechnie obowi zuj cych, Statutu Szpitala, polece Dyrektora oraz niniejszego Regulaminu. 4. Do podstawowych obowi zków osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych nale y w szczególno ci: a) zapewnienie w ciwej organizacji pracy ca ej komórki oraz systemu kontroli wewn trznej, b) nadzór nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy, przestrzeganiem porz dku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, p/po. Oraz tajemnicy s bowej, c) ocena wyników pracy podleg ych pracowników wnioskowanie w sprawach acowych, wnioskowanie o nagrody i kary dla poszczególnych pracowników, d) zapoznawanie nowo przyj tych pracowników z zakresem ich obowi zków oraz sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy, e) organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie pracy w sposób zabezpieczaj cy przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, f) zapewnienie bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszcze pracy i wyposa enia technicznego, g) organizowanie narad i szkole z pracownikami, h) wspó dzia anie z kierownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie ciwego doboru, obsady kadrowej komórki i szkolenia pracowników, i) informowanie Dyrektora szpitala o wa niejszych problemach i wynikach pracy podleg ej komórki organizacyjnej. 5. Ordynatorów, kierowników komórek organizacyjnych Szpitala powoluje, zatrudnia Dyrektor Szpitala. ROZDZIA III Obowi zki, uprawnienia i odpowiedzialno pracowników Szpitala 9 1.Ka dy pracownik zobowi zany jest wykonywa prac sumiennie i starannie, przestrzega dyscypliny pracy oraz stosowa si do polece prze onych, które dotycz pracy.

6 2.Podstawowym obowi zkiem pracownika jest: a) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy oraz d enie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy, b) przestrzeganie ustalonego w zak adzie czasu pracy, porz dku i regulaminu pracy, c) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz p.po, d) dbanie o dobro zak adu pracy, chronienie jego mienia i u ywania go zgodnie z przeznaczeniem, e) przestrzeganie tajemnicy pa stwowej i s bowej, f) poddawanie si badaniom lekarskim, g) udzia w szkoleniach organizowanych przez Szpital, h) dbanie o nale yty stan maszyn, urz dze, sprz tu, i) dbanie o porz dek w miejscu pracy, j) niezw oczne zawiadomienie prze onego o zauwa onym wypadku przy pracy, albo zagro enia ycia lub zdrowia ludzkiego. 10 Ka dy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonan prac, wyp acanego terminowo w prawid owej wysoko ci. Wysoko wynagrodzenia ustala pracodawca i jest ona uzale niona od rodzaju pracy, posiadanych kwalifikacji, oraz rodków finansowych. Zasady wynagradzania pracowników Szpitala oraz taryfikator kwalifikacyjny s okre lone w Regulaminie Wynagradzania. 11 Do uprawnie pracowników nale y ponadto: a) wynagrodzenie za czas efektywnie nieprzepracowany w przypadkach okre lonych w przepisach ogólnie obowi zuj cych, b) prawo do urlopu wypoczynkowego i wychowawczego, c) prawo do zasi ku chorobowego, opieku czego, macierzy skiego, d) mo liwo rozwi zania stosunku pracy, e) mo liwo podnoszenia kwalifikacji zawodowych, f) czasu pracy obowi zuj cego w przepisach ogólnie obowi zuj cych Ka dy pracownik, który wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania swoich obowi zków pracowniczych ze swojej winy wyrz dzi Szpitalowi szkod, ponosi odpowiedzialno materialn na zasadach okre lonych w Kodeksie Pracy. 2.Odpowiedzialno ci materialnej podlega równie pracownik, któremu powierzono mienie z obowi zkiem zwrotu, albo rozliczenia si Szczegó owy zakres obowi zków i uprawnie pracownika okre la jego zakres czynno ci ustalony przez bezpo redniego prze onego i zaakceptowany przez dyrektora Szpitala. 2. Ka dy pracownik winien posiada zakres czynno ci w aktach osobowych.

7 CZ II POSTANOWIENIA SZCZEGÓ OWE ZADANIA I ORGANIZACJA KOMÓREK SZPITALA DZIA I PION DYREKTORA

8 ROZDZIA IV 14 Do zada Dyrektora Szpitala nale y organizowanie i kierowanie ca okszta tem dzia alno ci komórek i stanowisk podleg ych Dyrektorowi. 15 ówny Ksi gowy 1.G ówny Ksi gowy podlega Bezpo rednio Dyrektorowi. 2.Dyrektor powierza G ównemu Ksi gowemu prowadzenie rachunkowo ci zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów wed ug zasad okre lonych w Obj cie funkcji G ównego Ksi gowego nast puje protokolarnie. 4.G ówny Ksi gowy kieruje Dzia em finansów, planowania i analiz ekonomicznych Do obowi zków G ównego Ksi gowego Szpitala nale : a) prowadzenie rachunkowo ci Szpitala zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami polegaj ce zw aszcza na: a) zorganizowaniu sporz dzania, przyjmowania, obiegu, archiwowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniaj cy: ciwy przebieg operacji gospodarczych, ochron mienia b cego w posiadaniu Szpitala, sporz dzanie kalkulacji wynikowych kosztów, wykonywanych zada oraz sprawozdawczo ci finansowej; b) bie cym i prawid owym prowadzeniu ksi gowo ci oraz sporz dzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zada i sprawozdawczo ci finansowej w sposób umo liwiaj cy: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochron mienia b cego w posiadaniu Szpitala oraz terminowe i prawid owe rozliczenie osób maj tkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawid owe i terminowe dokonywanie rozlicze finansowych; c) nadzorowanie ca okszta tu prac z zakresu rachunkowo ci, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne; b) Prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowi zuj cymi zasadami, polegaj ce zw aszcza na: a) Wykonywaniu dyspozycji rodkami pieni nymi zgodnie z przepisami dotycz cymi zasad wykonywania bud etu, gospodarki rodkami innymi b cymi w dyspozycji Szpitala, b) Zapewnieniu pod wzgl dem finansowym prawid owo ci umów zawieranych przez Szpital, c) Przestrzeganiu zasad rozlicze pieni nych i ochrony warto ci pieni nych, d) Zapewnieniu terminowego ci gania nale no ci i dochodzenia roszcze spornych oraz sp aty zobowi za ; c) analiza wykorzystania rodków przydzielonych z bud etu lub rodków pozabud etowych mu obowi zków, d) dokonywanie w ramach kontroli wewn trznej: a) wst pnej, bie cej i nast pnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowi zków,

9 b) wst pnej kontroli legalno ci dokumentów dotycz cych wykonywaniu planu finansowego Szpitala oraz jego zmian, c) nast pnej kontroli operacji gospodarczych Szpitala stanowi cych przedmiot ksi gowa ; e) opracowywanie projektów przepisów wewn trznych wydawanych przez Dyrektora, dotycz cych prowadzenia rachunkowo ci, a w szczególno ci: zak adowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów ksi gowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 3. Do obowi zków G ównych Ksi gowych bud etów, oprócz obowi zków okre lonych w ust. 1, nale y tak e: 1. wst pna kontrola legalno ci dokumentów dotycz cych wykonywania bud etu oraz jego zmian, 2. opracowywanie zbiorczych sprawozda finansowych z wykonywania bud etu i ich analiz Dowodem dokonania przez G ównego Ksi gowego kontroli wewn trznej operacji, o której mowa w 16 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1, jest jego podpis z ony na dokumentach tej operacji. enie podpisu przez G ównego Ksi gowego na dokumencie oznacza, e: 1) sprawdzi, i operacja zosta a uznana przez w ciwych rzeczowo pracowników za prawid ow pod wzgl dem merytorycznym, 2) nie zg asza zastrze do legalno ci operacji i rzetelno ci dokumentu, w którym operacja ta zosta a uj ta, 3) posiada rodki finansowe na pokrycie zobowi za wynikaj cych z operacji gospodarczej oraz operacja mie ci si w planie bud etu lub planie finansowym, 4) stwierdzi formalno-rachunkow prawid owo dokumentu dotycz cego tej operacji. 2. G ówny Ksi gowy w razie ujawnienia: 1) Nieprawid owo ci formalno-rachunkowych dokumentu zwraca go w ciwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usuni cia, 2) Nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, którym zosta a uj ta nielegalna operacja gospodarcza lub zobowi zanie nie maj ce pokrycia w bud ecie lub planie finansowym, z wyj tkiem wypadków dopuszczonych w przepisach, odmawia jego podpisania 3. Odmowa podpisania przez G ównego Ksi gowego dokumentu poddanego przez niego kontroli wst pnej lub bie cej wstrzymuje realizacj operacji gospodarczej, której dokument ten dotyczy. Jednocze nie G ówny Ksi gowy powinien zawiadomi na pi mie Dyrektora jednostki o odmowie podpisania dokumentu i odmow t umotywowa. Je eli po zapoznaniu si z tre ci tego zawiadomienia Dyrektor wyda w formie pisemnej polecenie zakwestionowanej operacji gospodarczej, G ówny Ksi gowy jest obowi zany dokument podpisa z wyj tkiem wypadku gdy wykonanie polecenia Dyrektora stanowi o by przest pstwo lub wykroczenie. 4. Odmowa podpisania przez G ównego Ksi gowego dokumentu poddanego kontroli nast pnej powoduje ksi gowanie kwoty zakwestionowanej operacji gospodarczej, której dokument dotyczy, jako kwoty do dalszego rozliczenia. Jednocze nie G ówny Ksi gowy powinien zawiadomi pisemnie Dyrektora o odmowie podpisania dokumentu, odmow t umotywowa oraz przedstawi wniosek co do sposobu rozliczenia kwestionowanej operacji gospodarczej. Je eli po zapoznaniu si z tre ci tego zawiadomienia Dyrektor wyda w formie pisemnej polecenie rozliczenia operacji w sposób zakwestionowany przez G ównego Ksi gowego, ówny Ksi gowy jest obowi zany dokument podpisa i przekaza go do zaksi gowania stosownie do polecenia z wyj tkiem wypadku, gdy wykonanie dyspozycji Dyrektora stanowi o by przest pstwo lub wykroczenie.

10 5. W razie gdy wykonanie polecenia dyrektora stanowi o by przest pstwo lub wykroczenie, ówny Ksi gowy jest obowi zany powiadomi o tym organy powo ane do cigania przest pstw. 6. G ówny Ksi gowy mo e upowa ni podleg ych mu pracowników do przeprowadzenia w okre lonym zakresie kontroli wewn trznej, jak równie do podpisywania dokumentów nie wymagaj cych zg oszenia odmowy podpisu w trybie ustalonym w ust. 3 i 4. W razie stwierdzenia, e zachodz podstawy do zg oszenia odmowy podpisu, pracownik powinien niezw ocznie przedstawi spraw G ównemu Ksi gowemu. 18 W celu realizacji swoich zada G ówny Ksi gowy ma prawo: 1) wnioskowa okre lenie trybu, wed ug którego maj by wykonywane przez inne s by prace niezb dne do zapewnienia prawid owo ci gospodarki finansowej oraz ksi gowo ci, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczo ci finansowej, 2) da od innych s b udzielania w formie ustanej lub pisemnej niezb dnych informacji i wyja nie, jak równie udost pnienia do wgl du dokumentów i wylicze b cych ród em tych informacji i wyja nie, 3) da od innych s b usuni cia w wyznaczonym terminie nieprawid owo ci dotycz cych zw aszcza: a) przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów, b) systemu kontroli wewn trznej, c) systemu wewn trznej informacji ekonomicznej, 4) wyst powa do Dyrektora z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli okre lonych zagadnie, które nie le w zakresie dzia ania G ównego Ksi gowego. 19 W sk ad Dzia u Finansów, Planowania i Analiz Ekonomicznych wchodz : a) stanowiska ds. ksi gowo ci i sprawozdawczo ci, b) stanowiska ds. p ac, c) stanowiska ds.. rozlicze materia owych, d) stanowiska ds. analiz ekonomicznych Do zada Dzia u Finansów, Planowania i Analiz Ekonomicznych nale : a) racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zada wynikaj cych z planów finansowych, b) koordynacja problematyki finansowo-ksi gowej komórek organizacyjnych, c) dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych ze szczególnym uwzgl dnieniem kszta towania si kosztów wg miejsc ich powstawania oraz przedstawienie wniosków wynikaj cych z analiz, d) opracowanie planów finansowych, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacji, e) prowadzenie: ksi gowo ci, kasy, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji ilo ciowowarto ciowej sk adników maj tkowych, f) organizowanie i sprawowanie kontroli finansowej wewn trznej, g) sporz dzanie sprawozdawczo ci z wykonywania planów spo eczno-gospodarczych i finansowych.

11 21 Do zada Ksi gowo ci i Sprawozdawczo ci nale y: a) opracowanie projektów planów finansowych, b) opracowywanie okresowych planów wykonania preliminarzy oraz wniosków w sprawie otwarcia kredytów bud etowych, c) opracowywanie wniosków w sprawie koniecznych zmian w planie finansowym, d) sporz dzanie okresowych i rocznych sprawozda finansowych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, e) przygotowywanie materia ów do analiz i sporz dzanie sprawozdawczo ci statystycznej, f) prowadzenie archiwum dokumentów i zabezpieczenie ich przed ewentualnym zagini ciem, zniekszta ceniem, g) sporz dzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie rodków pieni nych, h) kontrolowanie, konfrontowanie i dekretowanie dokumentów ksi gowych w ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej, i) prowadzenie na bie co niezb dnych rejestrów, ewidencji kontroli i kartotek dotycz cych zagadnie finansowo-ksi gowych, j) uzgadnianie sald z d nikami i wierzycielami, k) sprawdzanie dowodów ksi gowych pod wzgl dem formalnym i rachunkowym oraz dokonywanie przewidzianych przepisami potr ce na dochody bud etu pa stwa (przedp aty, podatki), l) cis a kontrola faktycznego obiegu dokumentów w Szpitalu i usuwanie nieprawid owo ci w obiegu dokumentów, m) zapewnienie skutecznej kontroli i konfrontacji dokumentów oraz ich prawid owej dekretacji. n) 22 Do zada S b P ac nale y: a) opracowywanie wst pnych projektów planu finansowego w zakresie funduszu p ac, b) analiza wykonania funduszu p ac i kontrola rachunków zwi zanych z p acami, c) sporz dzanie sprawozdawczo ci statystycznej z wykonania funduszu p ac zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, d) prowadzenie ewidencji wynagrodze osobowych, e) prowadzenie ewidencji wyp aconych zasi ków rodzinnych, opieku czych, wychowawczych i chorobowych, f) dokonywanie rozlicze podatku dochodowego od osób fizycznych, g) sporz dzanie listy p ac oraz dokonywanie rozlicze z tytu u rozrachunków publiczno-prawnych, h) wydawanie za wiadcze o wysoko ci zarobków, podstawy nalicze rentowych i emerytalnych, i) prowadzenie archiwum dokumentów z zakresu funduszu p ac, j) prowadzenie zbiorczych zestawie list p ac z podzia em kosztów w przekroju miejsc ich powstania, k) sporz dzanie polece ksi gowania operacji zwi zanych z p acami. 23 Do zada Rozlicze Materia owych nale y; a) prowadzenie analizy zakupu zgodnie z planem gospodarowania zapasami materia ów, b) prowadzenie dokumentacji ruchu materia ów wg zatwierdzonych wzorów w instrukcji obiegu dokumentów,

12 c) ewidencja otrzymanych dokumentów do ksi gowego ustalenia i rozliczenia zakupu, odchyle od cen ewidencyjnych, ró nic ilo ciowych i warto ciowych, d) rozliczenie ilo ciowe i warto ciowe magazynów ywno ciowych, gospodarczych, medycznych, narz dziowych, pralni, bli niaczych, e) sporz dzanie rozlicze norm zu ytych rodków ywno ciowych, f) prowadzenie indeksu towarów, g) sporz dzanie zestawie rozchodu materia ów wg rodzaju kosztów, h) wspó praca z komisja inwentaryzacyjn w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji rodków rzeczowych, i) prowadzenie archiwum dokumentów i zabezpieczenie ich przed zagini ciem, zniekszta ceniem, j) opracowywanie i sporz dzanie okresowych i rocznych sprawozda finansowych dotycz cy gospodarki magazynowej G ównym zadaniem stanowisk ekonomicznych jest prowadzenie sta ych bada w zakresie struktury ekonomiczno-finansowej. 2.W szczególno ci do podstawowych zada nale y: a) prowadzenie bada w zakresie dzia alno ci Szpitala: sta a analiza wydatków bie cych w jednostce, opracowywanie analiz co do rozk adu kosztów w poszczególnych dzia ach struktury Szpitala, prowadzenie bada nad struktur wydatków i ich wielko ci w miejscu powstania, okresowa analiza porównawcza sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki, prognozowanie wydatków i okre lenie szczegó owych potrzeb we wszystkich komórkach organizacyjnych; b) prowadzenie bada w zakresie funduszu p ac w Szpitalu: sta a analiza struktury zatrudnienia pod k tem funduszu p ac, prowadzenie bada z comiesi cznym prognozowaniem wielko ci funduszu p ac i jego struktury, okresowa analiza porównawcza sytuacji finansowej funduszu p ac, kontrola wydatków finansowych, funduszu p ac zwi zanych z fluktuacj kadrow w jednostce, prognozowanie wielko ci funduszu p ac i jego szczegó owej struktury Dzia em Kadr kieruje Kierownik, 2.Kierownik Dzia u Kadr podlega bezpo rednio Dyrektorowi, 3.Do podstawowych obowi zków Kierownika Dzia u Kadr nale y planowanie organizowanie pracy Dzia u w sposób zapewniaj cy pe, terminow i efektywn jej realizacj. 4.W czasie nieobecno ci Kierownika Dzia em kieruje wyznaczony przez niego pracownik. 5.Kierownik Dzia u Kadr ponosi odpowiedzialno za prawid owe wykonanie zada tego dzia u. 26 Zadania Dzia u Kadr: a) w zakresie spraw osobowych: prowadzi dobór i rozmieszczenie Kadr pod wzgl dem merytorycznym, uzgadnia dobór kadr z bezpo rednim prze onym, za atwia sprawy zwi zane z anga owaniem, zwalnianiem, przeszeregowaniem pracowników w oparciu o wnioski prze onych b podniesione kwalifikacje,

13 za atwia tryb post powania zwi zanego z wnioskowaniem o wyró nienia, odznaczenia, udzielanie kar porz dkowych, prowadzi dokumentacj zwi zana z zatrudnieniem oraz akta osobowe, prowadzi ewidencj wszelkich zwolnie od pracy, tj. urlopów pracowniczych, urlopów wychowawczych, okoliczno ciowych, szkoleniowych, niezdolno ci do pracy, opieki nad dzieckiem lub innym cz onkiem rodziny, itp., kontroluje okresowo przestrzeganie dyscypliny pracy, prawid owo ci wykorzystania zwolnie od pracy, zasad etyki zawodowej, bada przyczyny konfliktów powstaj cych na tle stosunku pracy, d y do zapobiegania im, prowadzi statystyk i sprawozdawczo dotycz spraw pracowniczych, przestrzega zasad nie przekraczania zatrudnienia w odniesieniu do planów zatrudnienia, w przypadkach przekroczenia informuje o tym pracodawc przedk adaj c projekty rozwi zania tych problemów, w oparciu o przydzielone etaty kalkulacyjne uzgadnia z kierownikiem potrzeby zwi kszenia obsady etatowej poszczególnych komórek organizacyjnych poszerzaj cych swoj dzia alno lub nowo utworzonych komórek, prowadzi wydawanie pracownikom skierowa na badania okresowe, kontrolne, profilaktyczne, prowadzi ewidencj nagród jubileuszowych, prowadzi sprawy zwi zane z ubezpieczeniem spo ecznym pracowników i cz onków ich rodzin, oraz kieruje wnioski dotycz ce przej cia pracowników na rent, emerytur, prowadzi wydawanie oraz ewidencj dokumentów uprawniaj cych pracowników do wiadcze leczniczych oraz przed enie uprawnie do wiadcze leczniczych, opracowuje zbiorcze plany urlopów i przedk ada Dyrektorowi (do akceptacji) po uzgodnieniu z organizacjami zwi zkowymi do dnia 30 listopada ka dego roku kalendarzowego, dokonuje korekt w planach urlopów w przypadku braku mo liwo ci wykorzystania urlopu wypoczynkowego w planowanym terminie z powodów okre lonych w art. 165 Kodeksu Pracy oraz zwrot zatwierdzonych planów celem umo liwienia prze onym dopilnowania ich realizacji, ustala wymiar urlopów nowo zatrudnionych, korzystaj cych z urlopów bezp atnych, wychowawczych, dokumentuj cych prawo do wi kszego urlopu, informuje pracowników oraz ich prze onych o niedopuszczeniu pracownika do pracy, którego niezdolno oraz przekracza 30 dni bez dostarczenia za wiadczenia o braku przeciwwskaza do zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy, w przypadku ugotrwa ej niezdolno ci do pracy trwaj cej 120 dni dostarczenie pracownikowi druku ZUS o rokowaniu b jego powrotu do zdrowia. b) w zakresie zatrudnienia i p ac: przedk ada opini w kwestii mo liwo ci zatrudnieni, tj. mo liwo ci etatowych, opracowuje analizy zatrudnienia w oparciu o zatwierdzona przez jednostk nadrz dn struktur zatrudnienia opracowan dla potrzeb prawid owego funkcjonowania Szpitala, analizuje wnioski premiowe, awanse, opiniuje i przedk ada pracodawcy do ewentualnej akceptacji, prowadzi rachunek ekonomiczny zwi zany z problematyk zatrudnienia i p ac, przygotowuje stosowne materia y wyj ciowe de regulacji b podwy ek p ac, prowadzi obowi zuj sprawozdawczo do WUS oraz dla celów planistycznych. c) w zakresie spraw socjalno-bytowych: opracowuje programy i plany dotycz ce spraw socjalno-bytowych, analizuje realizacj tych planów oraz sporz dza sprawozdania z ich realizacji,

14 wspó pracuje z komórk finansow w zakresie kosztów, finansowania dzia zwi zan z akcj socjalno-bytow dla pracowników i ich rodzin, organizuje ró ne formy wypoczynku dla pracowników i ich rodzin oraz dzieci i m odzie y, opracowuje plany opieki emerytami i rencistami a tak e ich rodzinami, wspó pracuje w zakresie administrowania zak adowym funduszem mieszkaniowym, inicjuje inwestycje socjalne, kulturowe i sportowe, za atwia sprawy zwi zane z utworzeniem zapomóg pracownikom i emerytom oraz przydzielenia po yczek z funduszu mieszkaniowego na remonty mieszka. d) sta e podnoszenie swoich kwalifikacji w oparciu o zmieniaj ce si przepisy oraz akty wykonawcze do kodeksu pracy i ustaw pozakodeksowych, e) wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi na zasadzie doradztwa Radca Prawny jest samodzielnym jednoosobowym stanowiskiem podlegaj cym bezpo rednio Dyrektorowi. 2. Obowi zki radcy prawnego okre la ustawa o radcach prawnych. 3. Radc prawnego obowi zuje znajomo ogólnej dzia alno ci Szpitala i organizacji jego pracy. 4. Przy wykonaniu obowi zków Radca Prawny kieruje si obowi zuj cymi przepisami oraz interesem Szpitala. 5. Do zada Radcy Prawnego nale y w szczególno ci: 1) Udzielanie organom Szpitala opinii i porad prawnych oraz wyja nie w zakresie stosowania prawa, 2) Informowanie organów Szpitala o: a) zmianach w obowi zuj cym stanie prawnym w zakresie dzia alno ci szpitala, b) uchybieniach w jej dzia alno ci w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybie, 3) uczestniczenie w prowadzonych przez Szpital rokowaniach, których celem jest nawi zanie, zmiana lub rozwi zanie stosunku prawnego, w tym zw aszcza umów, w tym zw aszcza umów: a) d ugoterminowych lub nietypowych albo dotycz cych przedmiotu o znacznej warto ci, b) zawarcia i rozwi zania umowy z kontrahentem zagranicznym, 4) nadzór prawny nad egzekucj nale no ci Szpitala, 5) wyst powanie w charakterze pe nomocnika Szpitala w post powaniu s dowym, administracyjnym, oraz przed innymi organami orzekaj cymi, 6) udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom spo ecznym dzia aj cym na terenie Szpitala, na ich wniosek. 6. Opinii prawnej wymagaj decyzje dotycz ce w szczególno ci: 1) wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym, 2) spraw indywidualnych, skomplikowanych pod wzgl dem prawnym, 3) zawarcie umowy d ugoterminowej lub nietypowej albo dotycz cej przedmiotu o znacznej warto ci, 4) rozwi zania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, 5) odmowy uznania zg oszonych roszcze, 6) spraw zwi zanych z post powaniem przed organami orzekaj cymi, 7) zawarcie i rozwi zanie umowy z kontrahentem zagranicznym, 8) zawarcia ugody w sprawach maj tkowych, 9) umorzenia wierzytelno ci, 10) zawiadomienie organu powo anego do cigania przest pstw o stwierdzeniu przest pstwa ciganego z urz du.

15 28 1. Radca Prawny przy wykonywaniu czynno ci zawodowych korzysta z wolno ci s owa i pisma w granicach okre lonych przepisami prawa i rzeczow potrzeb. 2. Radca prawny podczas i w zwi zku z wykonywaniem czynno ci zawodowych korzysta z ochrony prawnej przys uguj cej adwokatowi. 3. Radca Prawny nie jest zwi zany poleceniem co do tre ci opinii prawnej. 4. Dyrektor Szpitala mo e wyda polecenie za atwienia sprawy w sposób odmienny, ni to wynika z opinii Radcy Prawnego; polecenie takie winno by wydane na pi mie Kierownik ds. Kontroli i Nadzoru jest samodzielnym jednoosobowym stanowiskiem pracy podleg ym bezpo rednio Dyrektorowi Szpitala. 2. Zadaniem Kierownika ds. Kontroli i Nadzoru jest badanie prawid owo ci dzia alno ci finansowej i gospodarczej Szpitala oraz wykonywanie zada rzeczowych na onych na Szpital powo anymi na wst pnie przepisami. 3. Do zada Kierownika ds. Kontroli i Nadzoru nale y w szczególno ci: a) przeprowadzenie kontroli wst pnej, bie cej, dora nej w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala w zakresie: a) przestrzegania dyscypliny pracy, p ac, gospodarki finansowej, obrotu sk adnikami maj tkowymi, lekami, zabezpieczeniem mienia, b) przestrzegania obowi zuj cych aktów prawnych i zarz dze wewn trznych, c) rzetelno ci i prawid owej dokumentacji oraz przedstawianych sprawozda statystycznych, d) ujawniania niegospodarno ci, marnotrawstwa i nadu, b) opracowywanie rocznych i kwartalnych planów kontroli wewn trznej, c) sporz dzanie protoko ów i sprawozda pokontrolnych, d) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, a w razie stwierdzenia nieprawid owo ci, uchybie - ustalenie ich przyczyn i skutków oraz okre lenie osób odpowiedzialnych, e) sporz dzenie odpowiedniej informacji dla Dyrektora Szpitala o ujawnionych uchybieniach, wskazuj c na celowo niezw ocznego podj cia rodków zaradczych i usprawniaj cych, f) nadzór i sprawdzenie rzetelno ci odpowiedzi na wyst pienie pokontrolne z zewn trz, g) nadzór i bie ca weryfikacja zarz dze wewn trznych, h) nadzór i archiwowanie orygina ów i dokumentów b cych podstaw dzia alno ci szpitala, i) inne zadania zlecone przez Dyrektora Szpitala. 30 ba bhp i p.po. 1. Zadaniem s b bezpiecze stwa i higieny pracy jest organizowanie przedsi wzi maj cych na celu zapobieganie zagro eniom ycia i zdrowia pracowników oraz popraw warunków bezpiecze stwa i higieny pracy we wszystkich jednostkach i komórkach w zakresie bhp. 2. Zadaniem p.po jest zapobieganie po arom we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala. 3. S ba bhp i p.po jest organem doradczym, kontrolnym i wykonawczym Dyrektora Szpitala. 4. Do zada s b bhp i p.po. nale y: a) Sporz dzanie i przedstawianie Dyrektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze stwa i higieny pracy zawieraj cych propozycje przedsi wzi organizacyjnych i

16 technicznych maj cych na celu zapobieganie zagro eniom ycia i zdrowia pracowników oraz popraw warunków pracy, b) Bie ce informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagro eniach zawodowych wraz z wnioskiem zmierzaj cym do usuwania tych zagro, c) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy, d) Udzia w przekazywaniu do u ytkowania nowo budowanych lub modernizowanych obiektów, urz dze maj cych wp yw na warunki pracy i bezpiecze stwo, e) Zg aszanie wniosków dotycz cych wymaga bezpiecze stwa i higieny pracy do opracowywania w zak adzie pracy za i dokumentacji modernizacji zak adu lub jego cz ci oraz nowych inwestycji a tak e udzia w ocenie tych dokumentacji, f) Zg aszanie wniosków dotycz cych wymaga bezpiecze stwa i higieny pracy, g) Przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotycz cych zachowania wymaga ergonomii na stanowiskach pracy, h) Udzia w opracowywaniu wewn trznych zarz dze, regulaminów i instrukcji ogólnych dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ustalaniu zada kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kieruj cych zespo ami pracowników z zakresu bhp, i) Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycz cych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze o takie choroby, a tak e przechowywanie wyników bada rodowiska pracy, j) Udzia w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowaniu wniosków wynikaj cych z badania przyczyn i okoliczno ci wypadków przy pracy oraz zachorowa na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków, k) Wspó praca z Dzia em Kadr i innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególno ci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole w zakresie bhp oraz zapewnienie w ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, l) Wspó praca z organami Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie organizowania systematycznych bada i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uci liwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami, m) Wspó dzia anie ze s zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególno ci przy organizowaniu okre lonych bada lekarskich, n) Wspó dzia anie ze spo eczn inspekcj pracy oraz organizacjami zwi zków zawodowych przy: Przedsi wzi ciach maj cych na celu popraw warunków pracy, podejmowanych przez zak ad pracy, Podejmowaniu przez nie dzia maj cych na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp w trybie i zakresie ustalonym w odr bnych przepisach. 5. Do zada w zakresie p.po. nale y: a) Zapewnienie warunków skutecznej ochrony p.po w zakresie bezpiecze stwa osób i ochrony mienia, b) Dopilnowanie wymaga skutecznej ochrony p.po. w za eniach wst pnych i projektach nowo budowanych oraz remontowanych obiektów Szpitala, c) Zapewnienie przestrzegania p.po. wymaga budowlanych, instalacyjnych i technologicznych obiektów istniej cych oraz zapobieganie wszelkim zagro eniom w tym zakresie, d) Usuwanie róde zagro enia po arowego we wszystkich obiektach Szpitala, e) Informowanie Dyrektora Szpitala o dostrze onych zagro eniach po arowych,