Okr gowy Szpital Kolejowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okr gowy Szpital Kolejowy"

Transkrypt

1 Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

2 CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA

3 ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 1.Okr gowy Szpital Kolejowy w Lublinie jest publicznym zak adem opieki zdrowotnej. 2.U yte w Regulaminie okre lenia oznaczaj : - Szpital Okr gowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie, - Dyrektor Dyrektor Okr gowego Szpitala Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Lublinie. 3.Zadania Szpitala okre laj nast puj ce przepisy prawne: a) Ustawa z dnia r. O publicznych zak adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 9, poz. 408 z pó. Zm.), b) Statut Szpitala c) Regulamin Organizacyjny Szpitala. 4.Niniejszy Regulamin okre la organizacj i zadania Szpitala w tym struktur organizacyjn i zakres dzia ania poszczególnych komórek organizacyjnych. 2 1.Jednostki organizacyjne Szpitala tworzy, czy i przekszta ca Dyrektor szpitala, o ile nie ogranicza to poszczególnych rodzajów dzia alno ci Szpitala i udzielanych wiadcze zdrowotnych. 2.Je eli w/w zmiany powoduj ograniczenia dzia alno ci lub zakres udzielanych wiadcze niezb dna jest opinia Rady Spo ecznej i akceptacja Samorz du Województwa Lubelskiego. 3 1.Na czele ka dej komórki stoi Ordynator lub Kierownik. 2.Prawa i obowi zki kierowników komórek organizacyjnych Szpitala okre la Kodeks Pracy, zakres czynno ci oraz mniejszy regulamin. 4 Regulamin organizacyjny Szpitala zatwierdza Dyrektor. ROZDZIA II Zadania i organizacja szpitala 5 1.Do podstawowej dzia alno ci Szpitala nale y udzielanie wiadcze zdrowotnych ludno ci. 2.Przedmiot dzia ania Szpitala obejmuje w szczególno ci: a) sprawowanie stacjonarnej opieki w specjalno ciach reprezentowanych przez szpital, b) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych wiadcze ambulatoryjnych w specjalistycznej przychodni przyszpitalnej oraz przychodni poz, c) udzielanie wiadcze diagnostycznych i profilaktycznych, d) szerzenie o wiaty zdrowotnej, e) prowadzenie dzia alno ci us ugowej i administracyjnej dla jednostek, f) prowadzenie prac naukowych i badawczych.

4 6 Szpital posiada cztery piony organizacyjne: a) pion Dyrektora okre la Dzia I Regulaminu, b) pion Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa okre la Dzia II Regulaminu, c) pion Naczelnej Piel gniarki okre la Dzia III Regulaminu, d) pion Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych okre la Dzia IV Regulaminu. W sk ad Szpitala wchodz nast puj ce podstawowe komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne: a) w pionie Dyrektora: ówny Ksi gowy, Dzia Kadr, Radca Prawny, Stanowisko ds. kontroli i nadzoru, Stanowisko ds. BHP i P.PO., Stanowisko ds. obrony cywilnej Stanowisko ds. zamówie publicznych, Stanowisko ds. informatyki, Kapelan. b) w pionie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa: Oddzia y Chorób wewn trznych Kardiologiczny z intensywn opiek kardiologiczna, Ftyzjopulmonologiczny, Neurologiczny, Ginekologiczny, Laryngologiczny, Chirurgiczny, Urologiczny, Ortopedyczno-Urazowy, Anestazjologi i intensywnej terapii, Trakt operacyjny i sterylizacja, Zak ad rehabilitacji i fizykoterapii, Zak ad diagnostyki RTG, Zak ad medycyny nuklearnej, Zak ad diagnostyki ze stanowiskiem ds. zaka, Patomorfologi, bakteriologii i pr tka gru licy, Pracownia i gabinety diagnostyczne, Izba przyj, Apteka, Zak ad opieku czo- leczniczy, Dzia Statystyki Medycznej, Ratownictwo Medyczne, Przychodnia specjalistyczna i poz. c) w pionie Z-cy Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych: dzia administracyjno gospodarczy, dzia techniczny d) w pionie Naczelnej Piel gniarki: Prze ona piel gniarek Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej,

5 Piel gniarki, po ne, oddzia owe, Piel gniarki i po ne odcinkowe, Rejestratorki, Salowe, Pomoce laboratoryjne, Sanitariusze. 7 Schemat organizacyjny Szpitala przedstawia za cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Na czele Oddzia u stoi Ordynator. 2. Na czele Przychodni, Dzia u i Sekcji stoi Kierownik. 3. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych o których mowa w ust. 1 i 2 ponosz odpowiedzialno za wykonanie zada podleg ych im komórek organizacyjnych Szpitala, a wynikaj cych z przepisów powszechnie obowi zuj cych, Statutu Szpitala, polece Dyrektora oraz niniejszego Regulaminu. 4. Do podstawowych obowi zków osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych nale y w szczególno ci: a) zapewnienie w ciwej organizacji pracy ca ej komórki oraz systemu kontroli wewn trznej, b) nadzór nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy, przestrzeganiem porz dku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, p/po. Oraz tajemnicy s bowej, c) ocena wyników pracy podleg ych pracowników wnioskowanie w sprawach acowych, wnioskowanie o nagrody i kary dla poszczególnych pracowników, d) zapoznawanie nowo przyj tych pracowników z zakresem ich obowi zków oraz sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy, e) organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie pracy w sposób zabezpieczaj cy przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, f) zapewnienie bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszcze pracy i wyposa enia technicznego, g) organizowanie narad i szkole z pracownikami, h) wspó dzia anie z kierownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie ciwego doboru, obsady kadrowej komórki i szkolenia pracowników, i) informowanie Dyrektora szpitala o wa niejszych problemach i wynikach pracy podleg ej komórki organizacyjnej. 5. Ordynatorów, kierowników komórek organizacyjnych Szpitala powoluje, zatrudnia Dyrektor Szpitala. ROZDZIA III Obowi zki, uprawnienia i odpowiedzialno pracowników Szpitala 9 1.Ka dy pracownik zobowi zany jest wykonywa prac sumiennie i starannie, przestrzega dyscypliny pracy oraz stosowa si do polece prze onych, które dotycz pracy.

6 2.Podstawowym obowi zkiem pracownika jest: a) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy oraz d enie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy, b) przestrzeganie ustalonego w zak adzie czasu pracy, porz dku i regulaminu pracy, c) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz p.po, d) dbanie o dobro zak adu pracy, chronienie jego mienia i u ywania go zgodnie z przeznaczeniem, e) przestrzeganie tajemnicy pa stwowej i s bowej, f) poddawanie si badaniom lekarskim, g) udzia w szkoleniach organizowanych przez Szpital, h) dbanie o nale yty stan maszyn, urz dze, sprz tu, i) dbanie o porz dek w miejscu pracy, j) niezw oczne zawiadomienie prze onego o zauwa onym wypadku przy pracy, albo zagro enia ycia lub zdrowia ludzkiego. 10 Ka dy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonan prac, wyp acanego terminowo w prawid owej wysoko ci. Wysoko wynagrodzenia ustala pracodawca i jest ona uzale niona od rodzaju pracy, posiadanych kwalifikacji, oraz rodków finansowych. Zasady wynagradzania pracowników Szpitala oraz taryfikator kwalifikacyjny s okre lone w Regulaminie Wynagradzania. 11 Do uprawnie pracowników nale y ponadto: a) wynagrodzenie za czas efektywnie nieprzepracowany w przypadkach okre lonych w przepisach ogólnie obowi zuj cych, b) prawo do urlopu wypoczynkowego i wychowawczego, c) prawo do zasi ku chorobowego, opieku czego, macierzy skiego, d) mo liwo rozwi zania stosunku pracy, e) mo liwo podnoszenia kwalifikacji zawodowych, f) czasu pracy obowi zuj cego w przepisach ogólnie obowi zuj cych Ka dy pracownik, który wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania swoich obowi zków pracowniczych ze swojej winy wyrz dzi Szpitalowi szkod, ponosi odpowiedzialno materialn na zasadach okre lonych w Kodeksie Pracy. 2.Odpowiedzialno ci materialnej podlega równie pracownik, któremu powierzono mienie z obowi zkiem zwrotu, albo rozliczenia si Szczegó owy zakres obowi zków i uprawnie pracownika okre la jego zakres czynno ci ustalony przez bezpo redniego prze onego i zaakceptowany przez dyrektora Szpitala. 2. Ka dy pracownik winien posiada zakres czynno ci w aktach osobowych.

7 CZ II POSTANOWIENIA SZCZEGÓ OWE ZADANIA I ORGANIZACJA KOMÓREK SZPITALA DZIA I PION DYREKTORA

8 ROZDZIA IV 14 Do zada Dyrektora Szpitala nale y organizowanie i kierowanie ca okszta tem dzia alno ci komórek i stanowisk podleg ych Dyrektorowi. 15 ówny Ksi gowy 1.G ówny Ksi gowy podlega Bezpo rednio Dyrektorowi. 2.Dyrektor powierza G ównemu Ksi gowemu prowadzenie rachunkowo ci zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów wed ug zasad okre lonych w Obj cie funkcji G ównego Ksi gowego nast puje protokolarnie. 4.G ówny Ksi gowy kieruje Dzia em finansów, planowania i analiz ekonomicznych Do obowi zków G ównego Ksi gowego Szpitala nale : a) prowadzenie rachunkowo ci Szpitala zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami polegaj ce zw aszcza na: a) zorganizowaniu sporz dzania, przyjmowania, obiegu, archiwowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniaj cy: ciwy przebieg operacji gospodarczych, ochron mienia b cego w posiadaniu Szpitala, sporz dzanie kalkulacji wynikowych kosztów, wykonywanych zada oraz sprawozdawczo ci finansowej; b) bie cym i prawid owym prowadzeniu ksi gowo ci oraz sporz dzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zada i sprawozdawczo ci finansowej w sposób umo liwiaj cy: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochron mienia b cego w posiadaniu Szpitala oraz terminowe i prawid owe rozliczenie osób maj tkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawid owe i terminowe dokonywanie rozlicze finansowych; c) nadzorowanie ca okszta tu prac z zakresu rachunkowo ci, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne; b) Prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowi zuj cymi zasadami, polegaj ce zw aszcza na: a) Wykonywaniu dyspozycji rodkami pieni nymi zgodnie z przepisami dotycz cymi zasad wykonywania bud etu, gospodarki rodkami innymi b cymi w dyspozycji Szpitala, b) Zapewnieniu pod wzgl dem finansowym prawid owo ci umów zawieranych przez Szpital, c) Przestrzeganiu zasad rozlicze pieni nych i ochrony warto ci pieni nych, d) Zapewnieniu terminowego ci gania nale no ci i dochodzenia roszcze spornych oraz sp aty zobowi za ; c) analiza wykorzystania rodków przydzielonych z bud etu lub rodków pozabud etowych mu obowi zków, d) dokonywanie w ramach kontroli wewn trznej: a) wst pnej, bie cej i nast pnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowi zków,

9 b) wst pnej kontroli legalno ci dokumentów dotycz cych wykonywaniu planu finansowego Szpitala oraz jego zmian, c) nast pnej kontroli operacji gospodarczych Szpitala stanowi cych przedmiot ksi gowa ; e) opracowywanie projektów przepisów wewn trznych wydawanych przez Dyrektora, dotycz cych prowadzenia rachunkowo ci, a w szczególno ci: zak adowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów ksi gowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 3. Do obowi zków G ównych Ksi gowych bud etów, oprócz obowi zków okre lonych w ust. 1, nale y tak e: 1. wst pna kontrola legalno ci dokumentów dotycz cych wykonywania bud etu oraz jego zmian, 2. opracowywanie zbiorczych sprawozda finansowych z wykonywania bud etu i ich analiz Dowodem dokonania przez G ównego Ksi gowego kontroli wewn trznej operacji, o której mowa w 16 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1, jest jego podpis z ony na dokumentach tej operacji. enie podpisu przez G ównego Ksi gowego na dokumencie oznacza, e: 1) sprawdzi, i operacja zosta a uznana przez w ciwych rzeczowo pracowników za prawid ow pod wzgl dem merytorycznym, 2) nie zg asza zastrze do legalno ci operacji i rzetelno ci dokumentu, w którym operacja ta zosta a uj ta, 3) posiada rodki finansowe na pokrycie zobowi za wynikaj cych z operacji gospodarczej oraz operacja mie ci si w planie bud etu lub planie finansowym, 4) stwierdzi formalno-rachunkow prawid owo dokumentu dotycz cego tej operacji. 2. G ówny Ksi gowy w razie ujawnienia: 1) Nieprawid owo ci formalno-rachunkowych dokumentu zwraca go w ciwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usuni cia, 2) Nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, którym zosta a uj ta nielegalna operacja gospodarcza lub zobowi zanie nie maj ce pokrycia w bud ecie lub planie finansowym, z wyj tkiem wypadków dopuszczonych w przepisach, odmawia jego podpisania 3. Odmowa podpisania przez G ównego Ksi gowego dokumentu poddanego przez niego kontroli wst pnej lub bie cej wstrzymuje realizacj operacji gospodarczej, której dokument ten dotyczy. Jednocze nie G ówny Ksi gowy powinien zawiadomi na pi mie Dyrektora jednostki o odmowie podpisania dokumentu i odmow t umotywowa. Je eli po zapoznaniu si z tre ci tego zawiadomienia Dyrektor wyda w formie pisemnej polecenie zakwestionowanej operacji gospodarczej, G ówny Ksi gowy jest obowi zany dokument podpisa z wyj tkiem wypadku gdy wykonanie polecenia Dyrektora stanowi o by przest pstwo lub wykroczenie. 4. Odmowa podpisania przez G ównego Ksi gowego dokumentu poddanego kontroli nast pnej powoduje ksi gowanie kwoty zakwestionowanej operacji gospodarczej, której dokument dotyczy, jako kwoty do dalszego rozliczenia. Jednocze nie G ówny Ksi gowy powinien zawiadomi pisemnie Dyrektora o odmowie podpisania dokumentu, odmow t umotywowa oraz przedstawi wniosek co do sposobu rozliczenia kwestionowanej operacji gospodarczej. Je eli po zapoznaniu si z tre ci tego zawiadomienia Dyrektor wyda w formie pisemnej polecenie rozliczenia operacji w sposób zakwestionowany przez G ównego Ksi gowego, ówny Ksi gowy jest obowi zany dokument podpisa i przekaza go do zaksi gowania stosownie do polecenia z wyj tkiem wypadku, gdy wykonanie dyspozycji Dyrektora stanowi o by przest pstwo lub wykroczenie.

10 5. W razie gdy wykonanie polecenia dyrektora stanowi o by przest pstwo lub wykroczenie, ówny Ksi gowy jest obowi zany powiadomi o tym organy powo ane do cigania przest pstw. 6. G ówny Ksi gowy mo e upowa ni podleg ych mu pracowników do przeprowadzenia w okre lonym zakresie kontroli wewn trznej, jak równie do podpisywania dokumentów nie wymagaj cych zg oszenia odmowy podpisu w trybie ustalonym w ust. 3 i 4. W razie stwierdzenia, e zachodz podstawy do zg oszenia odmowy podpisu, pracownik powinien niezw ocznie przedstawi spraw G ównemu Ksi gowemu. 18 W celu realizacji swoich zada G ówny Ksi gowy ma prawo: 1) wnioskowa okre lenie trybu, wed ug którego maj by wykonywane przez inne s by prace niezb dne do zapewnienia prawid owo ci gospodarki finansowej oraz ksi gowo ci, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczo ci finansowej, 2) da od innych s b udzielania w formie ustanej lub pisemnej niezb dnych informacji i wyja nie, jak równie udost pnienia do wgl du dokumentów i wylicze b cych ród em tych informacji i wyja nie, 3) da od innych s b usuni cia w wyznaczonym terminie nieprawid owo ci dotycz cych zw aszcza: a) przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów, b) systemu kontroli wewn trznej, c) systemu wewn trznej informacji ekonomicznej, 4) wyst powa do Dyrektora z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli okre lonych zagadnie, które nie le w zakresie dzia ania G ównego Ksi gowego. 19 W sk ad Dzia u Finansów, Planowania i Analiz Ekonomicznych wchodz : a) stanowiska ds. ksi gowo ci i sprawozdawczo ci, b) stanowiska ds. p ac, c) stanowiska ds.. rozlicze materia owych, d) stanowiska ds. analiz ekonomicznych Do zada Dzia u Finansów, Planowania i Analiz Ekonomicznych nale : a) racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zada wynikaj cych z planów finansowych, b) koordynacja problematyki finansowo-ksi gowej komórek organizacyjnych, c) dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych ze szczególnym uwzgl dnieniem kszta towania si kosztów wg miejsc ich powstawania oraz przedstawienie wniosków wynikaj cych z analiz, d) opracowanie planów finansowych, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacji, e) prowadzenie: ksi gowo ci, kasy, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji ilo ciowowarto ciowej sk adników maj tkowych, f) organizowanie i sprawowanie kontroli finansowej wewn trznej, g) sporz dzanie sprawozdawczo ci z wykonywania planów spo eczno-gospodarczych i finansowych.

11 21 Do zada Ksi gowo ci i Sprawozdawczo ci nale y: a) opracowanie projektów planów finansowych, b) opracowywanie okresowych planów wykonania preliminarzy oraz wniosków w sprawie otwarcia kredytów bud etowych, c) opracowywanie wniosków w sprawie koniecznych zmian w planie finansowym, d) sporz dzanie okresowych i rocznych sprawozda finansowych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, e) przygotowywanie materia ów do analiz i sporz dzanie sprawozdawczo ci statystycznej, f) prowadzenie archiwum dokumentów i zabezpieczenie ich przed ewentualnym zagini ciem, zniekszta ceniem, g) sporz dzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie rodków pieni nych, h) kontrolowanie, konfrontowanie i dekretowanie dokumentów ksi gowych w ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej, i) prowadzenie na bie co niezb dnych rejestrów, ewidencji kontroli i kartotek dotycz cych zagadnie finansowo-ksi gowych, j) uzgadnianie sald z d nikami i wierzycielami, k) sprawdzanie dowodów ksi gowych pod wzgl dem formalnym i rachunkowym oraz dokonywanie przewidzianych przepisami potr ce na dochody bud etu pa stwa (przedp aty, podatki), l) cis a kontrola faktycznego obiegu dokumentów w Szpitalu i usuwanie nieprawid owo ci w obiegu dokumentów, m) zapewnienie skutecznej kontroli i konfrontacji dokumentów oraz ich prawid owej dekretacji. n) 22 Do zada S b P ac nale y: a) opracowywanie wst pnych projektów planu finansowego w zakresie funduszu p ac, b) analiza wykonania funduszu p ac i kontrola rachunków zwi zanych z p acami, c) sporz dzanie sprawozdawczo ci statystycznej z wykonania funduszu p ac zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, d) prowadzenie ewidencji wynagrodze osobowych, e) prowadzenie ewidencji wyp aconych zasi ków rodzinnych, opieku czych, wychowawczych i chorobowych, f) dokonywanie rozlicze podatku dochodowego od osób fizycznych, g) sporz dzanie listy p ac oraz dokonywanie rozlicze z tytu u rozrachunków publiczno-prawnych, h) wydawanie za wiadcze o wysoko ci zarobków, podstawy nalicze rentowych i emerytalnych, i) prowadzenie archiwum dokumentów z zakresu funduszu p ac, j) prowadzenie zbiorczych zestawie list p ac z podzia em kosztów w przekroju miejsc ich powstania, k) sporz dzanie polece ksi gowania operacji zwi zanych z p acami. 23 Do zada Rozlicze Materia owych nale y; a) prowadzenie analizy zakupu zgodnie z planem gospodarowania zapasami materia ów, b) prowadzenie dokumentacji ruchu materia ów wg zatwierdzonych wzorów w instrukcji obiegu dokumentów,

12 c) ewidencja otrzymanych dokumentów do ksi gowego ustalenia i rozliczenia zakupu, odchyle od cen ewidencyjnych, ró nic ilo ciowych i warto ciowych, d) rozliczenie ilo ciowe i warto ciowe magazynów ywno ciowych, gospodarczych, medycznych, narz dziowych, pralni, bli niaczych, e) sporz dzanie rozlicze norm zu ytych rodków ywno ciowych, f) prowadzenie indeksu towarów, g) sporz dzanie zestawie rozchodu materia ów wg rodzaju kosztów, h) wspó praca z komisja inwentaryzacyjn w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji rodków rzeczowych, i) prowadzenie archiwum dokumentów i zabezpieczenie ich przed zagini ciem, zniekszta ceniem, j) opracowywanie i sporz dzanie okresowych i rocznych sprawozda finansowych dotycz cy gospodarki magazynowej G ównym zadaniem stanowisk ekonomicznych jest prowadzenie sta ych bada w zakresie struktury ekonomiczno-finansowej. 2.W szczególno ci do podstawowych zada nale y: a) prowadzenie bada w zakresie dzia alno ci Szpitala: sta a analiza wydatków bie cych w jednostce, opracowywanie analiz co do rozk adu kosztów w poszczególnych dzia ach struktury Szpitala, prowadzenie bada nad struktur wydatków i ich wielko ci w miejscu powstania, okresowa analiza porównawcza sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki, prognozowanie wydatków i okre lenie szczegó owych potrzeb we wszystkich komórkach organizacyjnych; b) prowadzenie bada w zakresie funduszu p ac w Szpitalu: sta a analiza struktury zatrudnienia pod k tem funduszu p ac, prowadzenie bada z comiesi cznym prognozowaniem wielko ci funduszu p ac i jego struktury, okresowa analiza porównawcza sytuacji finansowej funduszu p ac, kontrola wydatków finansowych, funduszu p ac zwi zanych z fluktuacj kadrow w jednostce, prognozowanie wielko ci funduszu p ac i jego szczegó owej struktury Dzia em Kadr kieruje Kierownik, 2.Kierownik Dzia u Kadr podlega bezpo rednio Dyrektorowi, 3.Do podstawowych obowi zków Kierownika Dzia u Kadr nale y planowanie organizowanie pracy Dzia u w sposób zapewniaj cy pe, terminow i efektywn jej realizacj. 4.W czasie nieobecno ci Kierownika Dzia em kieruje wyznaczony przez niego pracownik. 5.Kierownik Dzia u Kadr ponosi odpowiedzialno za prawid owe wykonanie zada tego dzia u. 26 Zadania Dzia u Kadr: a) w zakresie spraw osobowych: prowadzi dobór i rozmieszczenie Kadr pod wzgl dem merytorycznym, uzgadnia dobór kadr z bezpo rednim prze onym, za atwia sprawy zwi zane z anga owaniem, zwalnianiem, przeszeregowaniem pracowników w oparciu o wnioski prze onych b podniesione kwalifikacje,

13 za atwia tryb post powania zwi zanego z wnioskowaniem o wyró nienia, odznaczenia, udzielanie kar porz dkowych, prowadzi dokumentacj zwi zana z zatrudnieniem oraz akta osobowe, prowadzi ewidencj wszelkich zwolnie od pracy, tj. urlopów pracowniczych, urlopów wychowawczych, okoliczno ciowych, szkoleniowych, niezdolno ci do pracy, opieki nad dzieckiem lub innym cz onkiem rodziny, itp., kontroluje okresowo przestrzeganie dyscypliny pracy, prawid owo ci wykorzystania zwolnie od pracy, zasad etyki zawodowej, bada przyczyny konfliktów powstaj cych na tle stosunku pracy, d y do zapobiegania im, prowadzi statystyk i sprawozdawczo dotycz spraw pracowniczych, przestrzega zasad nie przekraczania zatrudnienia w odniesieniu do planów zatrudnienia, w przypadkach przekroczenia informuje o tym pracodawc przedk adaj c projekty rozwi zania tych problemów, w oparciu o przydzielone etaty kalkulacyjne uzgadnia z kierownikiem potrzeby zwi kszenia obsady etatowej poszczególnych komórek organizacyjnych poszerzaj cych swoj dzia alno lub nowo utworzonych komórek, prowadzi wydawanie pracownikom skierowa na badania okresowe, kontrolne, profilaktyczne, prowadzi ewidencj nagród jubileuszowych, prowadzi sprawy zwi zane z ubezpieczeniem spo ecznym pracowników i cz onków ich rodzin, oraz kieruje wnioski dotycz ce przej cia pracowników na rent, emerytur, prowadzi wydawanie oraz ewidencj dokumentów uprawniaj cych pracowników do wiadcze leczniczych oraz przed enie uprawnie do wiadcze leczniczych, opracowuje zbiorcze plany urlopów i przedk ada Dyrektorowi (do akceptacji) po uzgodnieniu z organizacjami zwi zkowymi do dnia 30 listopada ka dego roku kalendarzowego, dokonuje korekt w planach urlopów w przypadku braku mo liwo ci wykorzystania urlopu wypoczynkowego w planowanym terminie z powodów okre lonych w art. 165 Kodeksu Pracy oraz zwrot zatwierdzonych planów celem umo liwienia prze onym dopilnowania ich realizacji, ustala wymiar urlopów nowo zatrudnionych, korzystaj cych z urlopów bezp atnych, wychowawczych, dokumentuj cych prawo do wi kszego urlopu, informuje pracowników oraz ich prze onych o niedopuszczeniu pracownika do pracy, którego niezdolno oraz przekracza 30 dni bez dostarczenia za wiadczenia o braku przeciwwskaza do zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy, w przypadku ugotrwa ej niezdolno ci do pracy trwaj cej 120 dni dostarczenie pracownikowi druku ZUS o rokowaniu b jego powrotu do zdrowia. b) w zakresie zatrudnienia i p ac: przedk ada opini w kwestii mo liwo ci zatrudnieni, tj. mo liwo ci etatowych, opracowuje analizy zatrudnienia w oparciu o zatwierdzona przez jednostk nadrz dn struktur zatrudnienia opracowan dla potrzeb prawid owego funkcjonowania Szpitala, analizuje wnioski premiowe, awanse, opiniuje i przedk ada pracodawcy do ewentualnej akceptacji, prowadzi rachunek ekonomiczny zwi zany z problematyk zatrudnienia i p ac, przygotowuje stosowne materia y wyj ciowe de regulacji b podwy ek p ac, prowadzi obowi zuj sprawozdawczo do WUS oraz dla celów planistycznych. c) w zakresie spraw socjalno-bytowych: opracowuje programy i plany dotycz ce spraw socjalno-bytowych, analizuje realizacj tych planów oraz sporz dza sprawozdania z ich realizacji,

14 wspó pracuje z komórk finansow w zakresie kosztów, finansowania dzia zwi zan z akcj socjalno-bytow dla pracowników i ich rodzin, organizuje ró ne formy wypoczynku dla pracowników i ich rodzin oraz dzieci i m odzie y, opracowuje plany opieki emerytami i rencistami a tak e ich rodzinami, wspó pracuje w zakresie administrowania zak adowym funduszem mieszkaniowym, inicjuje inwestycje socjalne, kulturowe i sportowe, za atwia sprawy zwi zane z utworzeniem zapomóg pracownikom i emerytom oraz przydzielenia po yczek z funduszu mieszkaniowego na remonty mieszka. d) sta e podnoszenie swoich kwalifikacji w oparciu o zmieniaj ce si przepisy oraz akty wykonawcze do kodeksu pracy i ustaw pozakodeksowych, e) wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi na zasadzie doradztwa Radca Prawny jest samodzielnym jednoosobowym stanowiskiem podlegaj cym bezpo rednio Dyrektorowi. 2. Obowi zki radcy prawnego okre la ustawa o radcach prawnych. 3. Radc prawnego obowi zuje znajomo ogólnej dzia alno ci Szpitala i organizacji jego pracy. 4. Przy wykonaniu obowi zków Radca Prawny kieruje si obowi zuj cymi przepisami oraz interesem Szpitala. 5. Do zada Radcy Prawnego nale y w szczególno ci: 1) Udzielanie organom Szpitala opinii i porad prawnych oraz wyja nie w zakresie stosowania prawa, 2) Informowanie organów Szpitala o: a) zmianach w obowi zuj cym stanie prawnym w zakresie dzia alno ci szpitala, b) uchybieniach w jej dzia alno ci w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybie, 3) uczestniczenie w prowadzonych przez Szpital rokowaniach, których celem jest nawi zanie, zmiana lub rozwi zanie stosunku prawnego, w tym zw aszcza umów, w tym zw aszcza umów: a) d ugoterminowych lub nietypowych albo dotycz cych przedmiotu o znacznej warto ci, b) zawarcia i rozwi zania umowy z kontrahentem zagranicznym, 4) nadzór prawny nad egzekucj nale no ci Szpitala, 5) wyst powanie w charakterze pe nomocnika Szpitala w post powaniu s dowym, administracyjnym, oraz przed innymi organami orzekaj cymi, 6) udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom spo ecznym dzia aj cym na terenie Szpitala, na ich wniosek. 6. Opinii prawnej wymagaj decyzje dotycz ce w szczególno ci: 1) wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym, 2) spraw indywidualnych, skomplikowanych pod wzgl dem prawnym, 3) zawarcie umowy d ugoterminowej lub nietypowej albo dotycz cej przedmiotu o znacznej warto ci, 4) rozwi zania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, 5) odmowy uznania zg oszonych roszcze, 6) spraw zwi zanych z post powaniem przed organami orzekaj cymi, 7) zawarcie i rozwi zanie umowy z kontrahentem zagranicznym, 8) zawarcia ugody w sprawach maj tkowych, 9) umorzenia wierzytelno ci, 10) zawiadomienie organu powo anego do cigania przest pstw o stwierdzeniu przest pstwa ciganego z urz du.

15 28 1. Radca Prawny przy wykonywaniu czynno ci zawodowych korzysta z wolno ci s owa i pisma w granicach okre lonych przepisami prawa i rzeczow potrzeb. 2. Radca prawny podczas i w zwi zku z wykonywaniem czynno ci zawodowych korzysta z ochrony prawnej przys uguj cej adwokatowi. 3. Radca Prawny nie jest zwi zany poleceniem co do tre ci opinii prawnej. 4. Dyrektor Szpitala mo e wyda polecenie za atwienia sprawy w sposób odmienny, ni to wynika z opinii Radcy Prawnego; polecenie takie winno by wydane na pi mie Kierownik ds. Kontroli i Nadzoru jest samodzielnym jednoosobowym stanowiskiem pracy podleg ym bezpo rednio Dyrektorowi Szpitala. 2. Zadaniem Kierownika ds. Kontroli i Nadzoru jest badanie prawid owo ci dzia alno ci finansowej i gospodarczej Szpitala oraz wykonywanie zada rzeczowych na onych na Szpital powo anymi na wst pnie przepisami. 3. Do zada Kierownika ds. Kontroli i Nadzoru nale y w szczególno ci: a) przeprowadzenie kontroli wst pnej, bie cej, dora nej w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala w zakresie: a) przestrzegania dyscypliny pracy, p ac, gospodarki finansowej, obrotu sk adnikami maj tkowymi, lekami, zabezpieczeniem mienia, b) przestrzegania obowi zuj cych aktów prawnych i zarz dze wewn trznych, c) rzetelno ci i prawid owej dokumentacji oraz przedstawianych sprawozda statystycznych, d) ujawniania niegospodarno ci, marnotrawstwa i nadu, b) opracowywanie rocznych i kwartalnych planów kontroli wewn trznej, c) sporz dzanie protoko ów i sprawozda pokontrolnych, d) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, a w razie stwierdzenia nieprawid owo ci, uchybie - ustalenie ich przyczyn i skutków oraz okre lenie osób odpowiedzialnych, e) sporz dzenie odpowiedniej informacji dla Dyrektora Szpitala o ujawnionych uchybieniach, wskazuj c na celowo niezw ocznego podj cia rodków zaradczych i usprawniaj cych, f) nadzór i sprawdzenie rzetelno ci odpowiedzi na wyst pienie pokontrolne z zewn trz, g) nadzór i bie ca weryfikacja zarz dze wewn trznych, h) nadzór i archiwowanie orygina ów i dokumentów b cych podstaw dzia alno ci szpitala, i) inne zadania zlecone przez Dyrektora Szpitala. 30 ba bhp i p.po. 1. Zadaniem s b bezpiecze stwa i higieny pracy jest organizowanie przedsi wzi maj cych na celu zapobieganie zagro eniom ycia i zdrowia pracowników oraz popraw warunków bezpiecze stwa i higieny pracy we wszystkich jednostkach i komórkach w zakresie bhp. 2. Zadaniem p.po jest zapobieganie po arom we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala. 3. S ba bhp i p.po jest organem doradczym, kontrolnym i wykonawczym Dyrektora Szpitala. 4. Do zada s b bhp i p.po. nale y: a) Sporz dzanie i przedstawianie Dyrektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze stwa i higieny pracy zawieraj cych propozycje przedsi wzi organizacyjnych i

16 technicznych maj cych na celu zapobieganie zagro eniom ycia i zdrowia pracowników oraz popraw warunków pracy, b) Bie ce informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagro eniach zawodowych wraz z wnioskiem zmierzaj cym do usuwania tych zagro, c) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy, d) Udzia w przekazywaniu do u ytkowania nowo budowanych lub modernizowanych obiektów, urz dze maj cych wp yw na warunki pracy i bezpiecze stwo, e) Zg aszanie wniosków dotycz cych wymaga bezpiecze stwa i higieny pracy do opracowywania w zak adzie pracy za i dokumentacji modernizacji zak adu lub jego cz ci oraz nowych inwestycji a tak e udzia w ocenie tych dokumentacji, f) Zg aszanie wniosków dotycz cych wymaga bezpiecze stwa i higieny pracy, g) Przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotycz cych zachowania wymaga ergonomii na stanowiskach pracy, h) Udzia w opracowywaniu wewn trznych zarz dze, regulaminów i instrukcji ogólnych dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ustalaniu zada kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kieruj cych zespo ami pracowników z zakresu bhp, i) Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycz cych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze o takie choroby, a tak e przechowywanie wyników bada rodowiska pracy, j) Udzia w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowaniu wniosków wynikaj cych z badania przyczyn i okoliczno ci wypadków przy pracy oraz zachorowa na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków, k) Wspó praca z Dzia em Kadr i innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególno ci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole w zakresie bhp oraz zapewnienie w ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, l) Wspó praca z organami Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie organizowania systematycznych bada i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uci liwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami, m) Wspó dzia anie ze s zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególno ci przy organizowaniu okre lonych bada lekarskich, n) Wspó dzia anie ze spo eczn inspekcj pracy oraz organizacjami zwi zków zawodowych przy: Przedsi wzi ciach maj cych na celu popraw warunków pracy, podejmowanych przez zak ad pracy, Podejmowaniu przez nie dzia maj cych na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp w trybie i zakresie ustalonym w odr bnych przepisach. 5. Do zada w zakresie p.po. nale y: a) Zapewnienie warunków skutecznej ochrony p.po w zakresie bezpiecze stwa osób i ochrony mienia, b) Dopilnowanie wymaga skutecznej ochrony p.po. w za eniach wst pnych i projektach nowo budowanych oraz remontowanych obiektów Szpitala, c) Zapewnienie przestrzegania p.po. wymaga budowlanych, instalacyjnych i technologicznych obiektów istniej cych oraz zapobieganie wszelkim zagro eniom w tym zakresie, d) Usuwanie róde zagro enia po arowego we wszystkich obiektach Szpitala, e) Informowanie Dyrektora Szpitala o dostrze onych zagro eniach po arowych,

17 f) Informowanie Dyrektora o nowoczesnych urz dzeniach p.po. bardziej skutecznych w akcji gaszenia po arów i zg aszanie zapotrzebowa na te urz dzenia przez które rozumie si automatyczn sygnalizacj, tj. czujniki, centrale, zapasowe o wietlenie, itp., g) Nadzór nad okresow konserwacj sprz tu i urz dze ga niczych, uzupe nieniem i sta ym utrzymywaniem go w stanie wysokiej sprawno ci u ytkowej, h) Sporz dzanie aktualnych planów ewakuacyjnych oraz sprawno ci tras ewakuacyjnych, i) Prowadzenie wst pnego szkolenia pracowników nowo zatrudnionych w zakresie p.po., j) Opracowywanie i rozmieszczenie aktualnych instrukcji alarmowych w poszczególnych obiektach, k) Przeprowadzenie planowej kontroli ochrony p.po. w poszczególnych obiektach, wydawanie dora nych zlece oraz przygotowywanie wniosków pokontrolnych b cych podstaw do wydawania zarz dze w sprawach p.po., Pracownik s b bhp i p.po. wspó pracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala, a tak e ze Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn, Pa stwow Inspekcj Pracy, Rejonow Komend Stra y Po arnej oraz innymi instytucjami w zakresie ochrony p.po Inspektor OC oraz Kancelarii Tajnej jest samodzielnym jednoosobowym stanowiskiem pracy podleg ym bezpo rednio Dyrektorowi Szpitala. 2. Zakres obowi zków Inspektora OC i Kontroli Tajnej jest opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala i znajduje si w Kancelarii Tajnej Stanowisko d/s zamówie publicznych jest samodzielnym stanowiskiem pracy podleg ym bezpo rednio Dyrektorowi Szpitala. 2. Zadania pracownika ds. zamówie publicznych okre la szczegó owo Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 344 z pó niejszymi zmianami). 3. Do zada specjalisty d/s zamówie publicznych nale y w szczególno ci: a) wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie. przygotowywania pod wzgl dem merytorycznym przedmiotów zamówienia zatwierdzonych do realizacji przez Dyrektora, b) przeprowadzanie trybów o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, us ugi i roboty budowlane o du ej warto ci lub charakterze specjalistycznym, c) przedk adanie wyników przeprowadzonych trybów o udzielenie zamówienia publicznego do zatwierdzenia Dyrektorowi Szpitala, d) przygotowywanie umów, e) przekazywanie umów do realizacji, f) wspó praca z innymi dzia ami w zakresie stanu realizacji umów Kapelan Szpitalny wykonuje swoje obowi zki na podstawie skierowania wydanego przez Kuri Archidiecezjaln w Lublinie. 2. Kapelan na terenie Szpitala podlega Dyrektorowi. 3. Zakres obowi zków Kapelana obejmuje zadania zwi zane z przygotowaniem duchowym pacjentów na czas ich choroby i przebywania w Szpitalu, a tak e udzielanie im sakramentów wi tych.

18 34 1. Do zada pracowników informatyki nale y organizowanie i nadzorowanie pracy sieci komputerowej Szpitala. 2. W szczególno ci nale y: a) administrowanie danymi zawartymi w komputerze, b) nadawanie uprawnie korzystania z sieci ka demu z u ytkowników, c) dbanie o tajemnic sieci i danych w pami ci sieciowej, d) wprowadzanie programów komputerowych, e) konserwacja i nadzór techniczny nad sieci.

19 DZIA II PION DYREKTORA DS. LECZNICTWA

20 ROZDZIA V Z-c Dyrektora ds. Lecznictwa powo uje i odwo uje Dyrektor. 2. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpo rednio Dyrektorowi i zast puje Dyrektora w razie jego nieobecno ci. 3. Obowi zkiem z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa jest planowanie, organizowanie pracy podleg ych Oddzia ów, Przychodni i innych komórek organizacyjnych Szpitala w sposób zapewniaj cy pe i efektywn realizacj zada statutowych Szpitala, w zakresie sprawowanej opieki zdrowotnej. 4. Do podstawowych zada z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa nale y w szczególno ci: a) czuwanie nad w ciwym poziomem wiadczonych us ug, b) czuwanie nad prawid owym przebiegiem specjalizacji i innych form kszta cenia, c) nadzór nad tokiem przebiegu sta y podyplomowych, ocena przygotowania podyplomowego i przydatno ci do pracy sta ystów, d) nadzór nad zaopatrzeniem Szpitala w sprz t medyczny i prawid owym wykorzystaniem aparatury medycznej, e) nadzór nad gospodark lekami i artyku ami sanitarnymi stosowanymi w komórkach organizacyjnych Szpitala, f) sprawowanie nadzoru nad dokumentacj lekarsk oraz przeprowadzanie okresowych kontroli historii chorób i pozosta ej dokumentacji lekarskiej, g) nadzór nad stanem sanitarnym Szpitala, h) analiza rozmieszczenia i wykorzystania kadry medycznej, i) wspó praca z Prze onymi Piel gniarek Szpitala i Przychodni w zakresie rozmieszczenia i wykorzystania kadr medycznych, j) nadzór nad przeprowadzaniem okresowych bada i szczepie ochronnych pracowników. 5. Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa ponosi odpowiedzialno za prawid owe wykonanie zada podleg ych mu komórek organizacyjnych Szpitala, a w szczególno ci za stan i jako opieki leczniczo-profilaktycznej wiadczonej przez Szpital 36 Oddzia - postanowienia ogólne 1. Oddzia jest jedn z podstawowych jednostek organizacyjnych Szpitala o charakterze leczniczoprofilaktycznym. 2. Oddzia mo e dzieli si na pododdzia y. 3. Zadaniem Oddzia u jest wiadczenie stacjonarnych us ug medycznych w reprezentowanej specjalno ci dla osób zamieszka ych w rejonie dzia ania Szpitala. 4. Oddzia udziela równie pomocy medycznej osobom spoza rejonu dzia ania w przypadkach nag ych i konsultacyjnych. 5. Do podstawowych zada oddzia ów szpitalnych nale y w szczególno ci: a) zapewnienie opieki stacjonarnej w reprezentowanej specjalno ci b) rozpoznanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia, c) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nag ych wypadkach i nag ych zachorowaniach, d) udzielanie wiadcze konsultacyjnych, e) szkolenie i doszkalanie personelu medycznego, f) realizacja programów rz dowych z zakresu lecznictwa i profilaktyki, g) dzia alno o wiatowo-zdrowotna i promocja zdrowia, h) powiadamianie o pobycie chorego w Szpitalu o pogorszeniu si jego stanu zdrowia lub mierci.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy zwane dalej "Centrum" działa w szczególności na podstawie: 1) Uchwały Nr 146/XII/95 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady tworzenia służby bhp i powierzania wykonywania jej zadań Aktualne brzmienie przepisów art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Radomia. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ. w RADZYNIU PODLASKIM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ. w RADZYNIU PODLASKIM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w RADZYNIU PODLASKIM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Rozdział I Postanowienie ogólne 1. Regulamin określa: 1. Strukturę organizacyjną PKS w Radzyniu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/VI/2012 ORPiP RP z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 24.01.2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

STATUT KUJAWSKO POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

STATUT KUJAWSKO POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/V/2007 Rady Społecznej przy Kujawsko-Pomorskim Pulmonologii w Bydgoszczy z dnia 8 października 2007 r. STATUT KUJAWSKO POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY Stan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU Statut Ośrodka Pomocy Społecznej określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej i w dalszej treści zwany jest Statutem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjnych Gminnej Administracji Oświaty Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Gminnej Administracji Oświaty,

Regulamin organizacyjnych Gminnej Administracji Oświaty Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Gminnej Administracji Oświaty, Regulamin organizacyjnych Gminnej Administracji Oświaty Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Gminnej Administracji Oświaty, zwany dalej Regulaminem określa: 1)zakres działania i zadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi z dnia 17.12.2012r Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

1. Przez użyte w niniejszym regulaminie następujące określenia należy rozumieć:

1. Przez użyte w niniejszym regulaminie następujące określenia należy rozumieć: Regulamin Pracy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie Na podstawie 6 Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LX 565/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2016

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2016 ZARZĄDZENIE Nr 2 /2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie. Na podstawie 8 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT Złącznik do Uchwały Nr XIX/124/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 14 lutego 2013r Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-2/06 Gliwice, dnia 26 maja 2006 r. 2006-252729 Pani mgr Mariola Wrzosek Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 31 w Gliwicach ul. Mickiewicza 65 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny dla Podmiotu Leczniczego. Stomatologia PERIOMEDICA

Regulamin Organizacyjny dla Podmiotu Leczniczego. Stomatologia PERIOMEDICA Regulamin Organizacyjny dla Podmiotu Leczniczego Stomatologia PERIOMEDICA 1. Regulamin określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy. 2. Podmiot Leczniczy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna Dom Pomocy społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej w Radomiu przy ul. A. Struga 88 działa w szczególności na podstawie:

Podstawa prawna Dom Pomocy społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej w Radomiu przy ul. A. Struga 88 działa w szczególności na podstawie: Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez...

Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez... zawarta w dniu... r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych Domem Pomocy Społecznej: Dom Muzyka Seniora, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa zlecenie Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa zlecenie Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy:

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy: PROJEKT Umowa kontrakt o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie konsultacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie Załącznik do uchwały Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 marca 2016 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo