WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Transkrypt

1 WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Plik pobrany w całości z internetu) Co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna. Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że niepełnosprawni to społeczność licząca 5,5 mln osób. Żyją wśród nas, choć jakby obok nas. Chętnie im pomagamy, jeśli trzeba, lecz ciągle jeszcze uważamy za innych niż my - zdrowi - i nie potrafimy traktować zwyczajnie: jak ludzi, którzy niczym się od nas nie różnią prócz tego, że mają trudniej, że muszą zmagać się z większymi niż sprawni problemami. Napotykają na bariery, o których reszta społeczeństwa na co dzień nawet nie myśli: kilka schodków, których nie da się pokonać na wózku, zbyt wąskie drzwi w windzie, zbyt wysoko usytuowany klawisz czy przycisk, do którego nie można dosięgnąć, albo telefon, z którego nie można skorzystać, bo się nie słyszy dzwonka. Są i bariery mentalne, nieobce i niepełnosprawnym, i w pełni sprawnym: wzajemne skrępowanie, nieumiejętność życia razem, pomagania sobie. Czy potrzebują naszej tolerancji? Nie, bo wszyscy mają takie samo prawo do życia w społeczności, a nie - z różnych względów - w izolacji. Informacje, które zebraliśmy, mogą być w tym przydatne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej o niepełnosprawnych Art. 32 pkt 2 : Nikt nie może być dyskryminowany wżyciu politycznym, gospodarczym i społecznym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 67 pkt 1 : Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Art. 68 pkt 3: Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Art 69 : Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Karta praw osób niepełnosprawnych Sejm RP uchwalił Kartę praw osób niepełnosprawnych 1sierpnia 1997 r. Zgodnie z konstytucją, nie jest to akt stanowiący źródło prawa powszechnie obowiązującego; stanowi jednak wyraz podjętego przez państwo zobowiązania do przestrzegania zawartych w nim zasad i realizacji określonych w nim celów. W Karcie uznaje się przede wszystkim pełne i niezbywalne prawo osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od dyskryminacji życia. Zawiera ona również katalog dziesięciu praw, z których osoby niepełnosprawne powinny móc korzystać. Są to: 1. Prawo dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 2. Prawo dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny. 3. Prawo dostępu do rehabilitacji umożliwiającej adaptację społeczną. 4. Prawo do nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami oraz do korzystania ze szkolnictwa specjalistycznego lub edukacji indywidualnej. 5. Prawo do pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 6. Prawo do pracy na otwartym rynku zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb. 7. Prawo do zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków wynikających z niepełnosprawności oraz uwzględniania tych kosztów w systemie podatkowym. 1

2 8. Prawo do życia w środowisku wolnym od barier architektonicznych utrudniających dostęp do urzędów, obiektów użyteczności publicznej, swobodne przemieszczanie się, dostęp do informacji i możliwości komunikacji międzyludzkiej. 9. Prawo do posiadania samorządowej reprezentacji swojego środowiska oraz do konsultowania z nią wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. 10. Prawo do pełnego uczestnictwa wżyciu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz w rekreacji i turystyce - odpowiednio do zainteresowań i potrzeb. Fiskus kapryśny Obok ogólnych, obowiązujących każdego obywatela przepisów podatkowych dla osób niepełnosprawnych przewidziano uregulowania szczególne, korzystniejsze od powszechnych. Wolne od podatku W ustawie podatkowej katalog kwot niepodlegających opodatkowaniu liczy aż 121 pozycji. Osoby niepełnosprawne szczególnie zainteresowane są kilkunastoma wymienionymi poniżej. Są to: - renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; - odszkodowania w postaci renty przyznanej na podstawie prawa cywilnego za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia uniemożliwiający całkowicie lub częściowo wykonywanie pracy zarobkowej (obowiązuje od 1 styczna 2004 r.); - świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie odrębnych przepisów; - dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki energetyczne dla kombatantów (od 1 stycznia 2004 r. jest to ryczałt energetyczny), dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy kombatanckiej; - świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą wypłacone ze środków PFRON oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz doraźna lub okresowa pomoc dla kombatantów wypłacana z Państwowego Funduszu Kombatantów; - świadczenia rzeczowe dla emerytów i rencistów otrzymywane z ich macierzystych zakładów pracy lub ze związków zawodowych, oraz ekwiwalenty pieniężne zastępujące te świadczenia - do wysokości 2280 zł; - nagrody Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego za zwycięstwa na igrzyskach paraolimpijskich; - refundacje składek na obowiązkowe OC lub dobrowolne AC przyznawane na podstawie ustawy o inwalidach wojennych i wojskowych; - zwrot kwoty zniżki z tytułu opłacania przez inwalidę wojennego i wojskowego składki na OC lub dobrowolne AC, otrzymanej od organu rentowego; - świadczenia z pomocy społecznej; - dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie. - dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów kolonii obozów i zimowisk w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo - sanatoryjnych rehabilitacyjno - szkoleniowych i leczniczo - opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18: a) z funduszu socjalnego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości b) (177) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł - wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przysługujących na podstawie odrębnych przepisów 2

3 - wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów i rencistów z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych - wypłacone za pośrednictwem płatnika przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki - świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty zł - dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału przyznane na podstawie odrębnych przepisów o dodatkach mieszkaniowych - dochody z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów pod warunkiem przedłożenia płatnikowi: a) orzeczenia o uznaniu za inwalidę wzroku I lub II grupy wydanego przez właściwy organ b) dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku potwierdzającej wypadek bądź poświadczonego notarialnie oświadczenia dwóch świadków potwierdzających utratę wzroku w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie c) aktualnego zaświadczenia lekarskiego okulistycznego o urazowym uszkodzeniu wzroku bądź aktualnego zaświadczenia z przeprowadzonej obdukcji sądowo - lekarskiej potwierdzającego utratę lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzeń o których mowa w lit. b) lub d) ważnej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP - wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy udzielanych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, - dodatek pieniężny przyznany na podstawie ustawy z 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny; - otrzymywane z zagranicy: renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rezeszy Niemieckiej w latach ; - renty wypłacane osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na podstawie odrębnych przepisów Kto może odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne W zależności od tego, kto poniósł wydatki może to być: 1. osoba niepełnosprawna albo 2. podatnik na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna jeżeli w roku podatkowym dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył kwoty 9120 zł (w całym 2004 r.). Przepisy zaliczają do tych podatników: współmałżonka dzieci własne przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie pasierbów rodziców rodziców współmałżonka rodzeństwo ojczyma macochę zięcia i synową. Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. likwidację barier architektonicznych. Chodzi np. o założenie podłogi antypoślizgowej, brodzika z siedziskiem, likwidację wanny, poszerzenie drzwi, montaż uchwytów, wyburzanie ścian i progów, instalowanie podjazdów, sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej. Jest takim celem także niezbędne dla niepełnosprawnego oprzyrządowanie samochodu (lecz nie jego zakup). Odpisać można również koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych potrzebnych w rehabilitacji lub czynnościach życiowych, ale od 1 stycznia 2004 r. z możliwości tej wyłączony został sprzęt gospodarstwa domowego. Mieszczą się w tej grupie natomiast wózki inwalidzkie, okulary, protezy, kule, chodziki, materace i poduszki antyodleżynowe, aparaty słuchowe, telefony i faksy, urządzenia do hydromasażu 3

4 i ćwiczeń oraz pieluchomajtki. Lista jest długa, ale w każdym przypadku o możliwości odliczenia decyduje związek zakupionego urządzenia lub sprzętu z określoną niepełnosprawnością. Odpisać można także materiały i pomoce szkoleniowe (w tym książki, kasety i płyty) dotyczące metod usprawniania. Od 1 stycznia 2004 r. zawężono możliwość odpisu od dochodów podlegających opodatkowaniu kosztów leczenia sanatoryjnego. Można obecnie odpisać tylko pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (dotychczas odpisywało się pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Odpisać można też koszt zabiegów rehabilitacyjnych. Kolejna ulga to możliwość odliczenia kosztów zakupu leków zaleconych przez specjalistę - odpisowi podlega nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2280 zł rocznie można odpisać za opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz dotkniętych niesprawnością narządów ruchu, których zaliczono do I grupy inwalidztwa. Za utrzymanie przez niewidomych psa przewodnika można także odpisać do 2280 zł rocznie. Ten sam roczny limit odpisu w kwocie 2280 zł przewidziano za używanie do przewozu na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne samochodu osobowego stanowiącego własność lub (od 2004 r.) współwłasność osoby niepełnosprawnej z I lub II grupą albo podatnika mającego na utrzymaniu osobę zaliczoną do I lub II grupy inwalidzkiej, albo dzieci niepełnosprawne mające mniej niż 16 lat. Wydatki na wskazane wyżej cele rehabilitacyjne odlicza się od dochodu tylko wtedy, gdy nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON, NFZ lub nie zwrócono ich podatnikowi w innej formie. Jeśli były sfinansowane z tych funduszy częściowo, odlicza się różnicę między tym, co podatnik zapłacił, a kwotą zapłaconą z funduszy. Odliczenia od podatku Od podatku odlicza się zapłacone przez podatnika kwoty składek na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszenie nie może być wyższe niż 7,75 proc. podstawy wymiaru składki. Na zasadach ogólnych odlicza się także wygasające ulgi remontowe, sięgające 19 proc. wydatków. Wspólne rozliczanie Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu mogą rozliczać się łącznie, jeśli mają wspólność majątkową, pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i do żadnej części ich dochodów nie mają zastosowania przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Na podobnych zasadach mogą się rozliczać rodzice samotnie wychowujący dzieci małoletnie i uczące się. Jeśli są to dzieci niepełnosprawne, to prawo to przysługuje bez względu na ich wiek. Telefon - połączenie ze światem Operatorzy telekomunikacyjni nie mają obowiązku stosowania wobec osób niepełnosprawnych ulg w opłatach za telefon, faks czy Internet. Jednak firmy telekomunikacyjne mają prawo do podejmowania takich decyzji. I podejmują je. Prawo zobowiązuje natomiast operatorów świadczących powszechne usługi telekomunikacyjne do zapewniania osobom niepełnosprawnym dostępu do swoich usług przez zakładanie aparatów publicznych przystosowanych do ich potrzeb oraz przez oferowanie osobistych aparatów spełniających indywidualne potrzeby. Telekomunikacja Polska SA stosuje system rabatów dla osób niepełnosprawnych. Upust wynoszący 50 proc. opłaty podstawowej stosuje się przy przyłączeniu urządzenia końcowego do sieci TP oraz za abonament telefoniczny. Dotyczy to zarówno planu TP standardowego, jak i planu sekundowego TP Dom lub TP Socjalnego. Rabatów udziela się po przedstawieniu orzeczenia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności. Rabatów nie przewidziano jednak dla wszystkich niepełnosprawnych. W przypadku choroby wzroku rabat mogą otrzymać osoby z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu choroby narządu wzroku. 4

5 Przy zaburzeniach głosu, mowy i chorobie słuchu potrzebne jest orzeczenie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny 03-L, tj. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu. Jeśli zespół orzekający wskaże więcej niż jedną przyczynę niepełnosprawności, wymagane jest stwierdzenie wśród tych przyczyn znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu choroby wzroku (symbol 04O) lub orzeczenie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu choroby głosu, mowy albo słuchu (symbol 03-L). Rabaty udzielane są osobom po 16 roku życia. Mogą je otrzymać niepełnosprawni lub ich prawni opiekunowie, jeśli wspólnie zamieszkują na stałe lub czasowo. Mają do tego prawo także wstępni lub zstępni pozostający z osobą niepełnosprawną we wspólnym gospodarstwie domowym, jeśli są abonentami sieci telekomunikacyjnej. Rabaty dotyczą jednej linii telefonicznej. W przypadku okresowego orzeczenia o niepełnosprawności są udzielane na czas tej niepełnosprawności. (Podstawa prawna: ustawa z 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne - Dz. U. nr 73, poz. 852 ze zm.; rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu realizacji obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych - Dz. U. nr 237, poz. 2010; uchwała nr 201/03 Zarządu TP SA z 13 listopada 2003 r. w sprawie udzielania rabatów w opłatach za usługi telekomunikacyjne osobom niepełnosprawnym). Plus GSM, operator telefonii komórkowej, wprowadził program obsługi klientów niesłyszących i niedosłyszących oparty na możliwości komunikowania się z osobą niepełnosprawną za pośrednictwem SMS. Każda osoba, niezależnie od pory dnia i sieci telefonicznej, może za pośrednictwem numeru (centrum przekazywania informacji) i dyżurujących operatorów przekazać SMS do osoby niesłyszącej lub źle słyszącej, która korzysta z programu. Adresat odbierze wiadomość na wyświetlaczu swojego telefonu GSM po zastosowaniu alarmu wibracyjnego lub systemu drgań. Cena abonamentu w tym programie została obniżona do 50 proc., a liczba SMS wliczonych do abonamentu - zwiększona. Z programu tego mogą korzystać osoby o obustronnej głuchocie i niedosłuchu przekraczającym 70 db HL. Plus GSM często oferuje również osobom z chorym słuchem promocyjną sprzedaż aparatów telefonicznych. Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, proponuje promocje dla osób niepełnosprawnych i kombatantów. Nowa Idea Optima ma dla osób niepełnosprawnych i kombatantów ofertę bezpłatnej aktywacji numeru abonenckiego, promocję przy zakupie aparatu i 50 proc. rabatu na abonament przez 24 pełne okresy rozliczeniowe. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest udokumentowana I grupa inwalidzka lub całkowita i trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym; status kombatanta lub osoby owdowiałej po kombatancie. Operator ten ma również ofertę dla osób głuchych i niedosłyszących, obejmującą promocyjną lub bezpłatną aktywację numeru abonenckiego, bezpłatne korzystanie z pakietu SMS 50 przez 12 miesięcy i 50 proc. rabatu na abonament przez 24 miesiące. Oferta jest skierowana do osób z I grupą inwalidzką, całkowicie i trwale niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, niepełnosprawnych w stopniu znacznym i kombatantów oraz wdów po nich. Samochód z plakietką Samochód z plakietką przedstawiającą wózek inwalidzki to informacja, że mamy do czynienia z autem osoby niepełnosprawnej. Ale emblemat inwalidzki nie jest formalnym dokumentem dającym szczególne prawa. Prawa te niesie ze sobą dopiero karta parkingowa. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do następujących znaków: B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach; B-3 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych; B-35 - zakaz postoju; dopuszczalny czas postoju ponad 1 min umieszczony jest na znaku lub na tabliczce pod nim; B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste; B-38 - zakaz postoju w dni parzyste; 5

6 B-39 - strefa ograniczonego postoju. Uprawnienia takie przysługują również kierującemu pojazdem przewożącym właściciela karty. Kartę parkingową wydaje starosta. Należy się po nią zgłosić do wydziału transportu urzędu powiatowego. Karta wydawana jest imiennie na osobę niepełnosprawną, bez względu na jej wiek. Opłata za jej wydanie wynosi 25 zł plus znaczek skarbowy za 6,50 zł. Kartę umieszcza się za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie. Osoba niepełnosprawna może otrzymać kartę parkingową na podstawie jednego z następujących orzeczeń: o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej; o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy; o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej; o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności z kodu R lub N; o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności ze wskazaniem ograniczonej sprawności ruchowej; równoważnego z orzeczeniem o stopniu lekkim niepełnosprawności, a więc o III grupie inwalidzkiej, o częściowej niezdolności do pracy lub celowości przekwalifikowania zawodowego. W tych ostatnich wypadkach trzeba jednak dodatkowo mieć zaświadczenie lekarskie o ograniczonej sprawności ruchowej. (Podstawa prawna: ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515; rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych - Dz.U. nr 170, poz. 1393; rozporządzenie ministra infrastruktury z 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie - Dz.U. nr 13, poz. 126; rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - Dz.U. nr 139, poz n.). Podróż ze zniżką Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych dotyczą tylko 2 klasy pociągów osobowych, przyspieszonych i pospiesznych. Nie ma ulg w pociągach EuroCity, InterCity w komunikacji międzynarodowej oraz w autobusach ekspresowych. Za przejazd pierwszą klasą trzeba dopłacić. Tak więc osoba niepełnosprawna uprawniona do ulgowego przejazdu w wagonie 2 klasy na podstawie biletu jednorazowego musi za przejazd w 1 klasie dopłacić różnicę między ceną biletu pełnopłatnego w 1 klasie a ceną biletu w 2 klasie bez ulgi. Oto przykład: bilet do miasta X w klasie 1 kosztuje 150 zł, a w klasie zł. Niepełnosprawny ma 37 proc. ulgi. Za jazdę w klasie 2 zapłaciłby 63 zł, a za klasę 1 zapłaci 113 zł (63 zł + [ ] =113 zł). Renciści i emeryci mają w roku kalendarzowym prawo do dwóch jednorazowych przejazdów w 2 klasie pociągu osobowego, pospiesznego i ekspresowego z ulgą 37 proc. Dwa przejazdy to podróż tam i z powrotem albo dwa razy w jedną stronę. Ulga taka przysługuje także małżonkowi emeryta lub rencisty, na którego pobierany jest zasiłek rodzinny. > Podstawą korzystania z ulgi nie są legitymacje emeryta bądź rencisty, lecz zaświadczenia (wraz z dokumentem tożsamości) wydane przez jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, NSZZ "Solidarność", OPZZ, "Solidarność" Weteranów Pracy, "Solidarność '80" oraz przez inne ogólnokrajowe organizacje związkowe, także resortowe. Pamiętać należy, że emeryci i renciści z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek w autobusach PKS. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka lub niezdolność do samodzielnej egzystencji) mają uprawnienia do 49 proc. ulgi w pociągach osobowych i autobusach komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych oraz do 37 proc. ulgi w pozostałych pociągach (pospiesznych i ekspresowych) oraz autobusach. Z ulg tych korzystać można na podstawie następujących dokumentów: - wypisu z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej - wraz z dowodem tożsamości; - legitymacji emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej; 6

7 - wypisu z orzeczenia ZUS albo KRUS, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji - wraz z dowodem tożsamości; - legitymacji dokumentującej znaczny stopień niepełnosprawności; - zaświadczenia ZUS lub KRUS stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidzkiej albo stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji - wraz z dokumentem tożsamości; - wypisu z orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji MSWiA o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej - wraz z dokumentem tożsamości. Przewodnik lub opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym towarzyszący jej w podróży ma prawo do 95 proc. zniżki za przejazd publicznymi pociągami i autobusami na podstawie jednorazowego biletu. Uprawnia do tego jeden z dokumentów osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym. Niewidomi niezaliczeni do Igrupy inwalidzkiej mają prawo do ulgi 37 proc. w 2 klasie PKP oraz w autobusach PKS na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Podstawą do korzystania z ulgi jest dokument stwierdzający, że niepełnosprawność lub inwalidztwo jest następstwem choroby oczu. Przewodnik lub opiekun osoby niewidomej, a także pies przewodnik mają prawo do ulgi na PKP i PKS w wysokości 95 proc. Potwierdzeniem uprawnienia będą dokumenty osoby niewidomej. Przepisy precyzują, że opiekunem osoby niepełnosprawnej może być tylko osoba pełnoletnia. Przewodnikiem niewidomego może zaś być osoba, która ukończyła 13 lat lub pies przewodnik. Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekunowie (jedna osoba) mają prawo do 78 proc. zniżki na bilety jednorazowe lub miesięczne na przejazd transportem PKP i PKS z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub uczelni, placówki opiekuńczo-wychowawczej i oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego, ośrodka umożliwiającego spełnianie obowiązku szkolnego, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, ZOZ, poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny. Potwierdzeniem uprawnień do tej zniżki jest legitymacja przedszkolna, szkolna lub studencka wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. W przypadku podróży na terminowe badania, turnus rehabilitacyjny itp. potrzebne jest ponadto zaświadczenie potwierdzające miejsce i czas badania, konsultacji, zajęcia terapeutycznego. W drodze powrotnej potrzebne będzie zaświadczenie o stawieniu się na badanie lub zajęcia. Dzieci do ukończenia 4 roku życia mają prawo do ulgi 100 proc. w przejazdach PKP i PKS - we wszystkich pociągach, a w autobusach tylko wtedy, gdy nie korzystają z oddzielnego miejsca do siedzenia. Jeśli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca - ulga wynosi 78 proc. Dokumentem potwierdzającym prawo dziecka do ulgi jest dowód osobisty lub paszport rodzica z Odpowiednim wpisem albo książeczka zdrowia dziecka. Dla dziecka uprawnionego do ulgi należy pobrać z kasy bezpłatny bilet, w przeciwnym razie jego podróż uznana będzie za jazdę na gapę. Dzieci w wieku powyżej 4 lat, do chwili rozpoczęcia nauki, mają prawo do ulgi 37 proc. w pociągach i autobusach na podstawie jednorazowych biletów i dokumentu stwierdzającego ich wiek. Dziecko niepełnosprawne uprawnione jest do tej ulgi na podstawie legitymacji przedszkolnej. Młodzież ucząca się (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku, a studenci - 26 roku życia) ma prawo do 49 proc. ulgi w pociągach osobowych i pospiesznych oraz w autobusach PKS zwykłych i przyspieszonych na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Przy zakupie biletu jednorazowego przysługuje ulga 37 proc., ale tylko w pociągach. Do przejazdu z ulgą uprawnia legitymacja szkolna lub studencka wraz z dokumentem stwierdzającym wiek. Inwalidzi wojenni i wojskowi mają 37 proc. zniżki w komunikacji krajowej przy przejazdach pociągami 1 i 2 klasy oraz autobusami zwykłymi, przyspieszonymi i pospiesznymi na podstawie biletów jednorazowych. Jednak inwalidom z I grupą przysługuje wyższa ulga - 78 proc. - na krajowe przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi (ale nie ekspresowymi) w 1 i 2 klasie oraz autobusami zwykłymi, przyspieszonymi i pospiesznymi. Ich przewodnicy i opiekunowie mają 95 proc. zniżki na pociągi krajowe (także ekspresowe) oraz autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne. 7

8 Zarówno dla inwalidów wojennych i wojskowych, jak i ich opiekunów dokumentem potwierdzającym te uprawnienia jest książka inwalidy wojennego (wojskowego) z wpisem o zaliczeniu do odpowiedniej grupy. Ulgi komunikacyjne dla kombatantów wynoszą 37 proc. w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz w 2 klasie innych pociągów i w autobusach zwykłych oraz przyspieszonych. Z uprawnień tych mogą korzystać wdowy i wdowcy, którzy są emerytami lub rencistami, oraz pozostałe po kombatantach osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Dokumentem uprawniającym do tych ulg jest zaświadczenie wydane przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. (Podstawa prawna: ustawa z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Dz. U. nr. 175, poz ze zm.; rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Dz. U. nr 179, poz. 1495; ustawa z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 87 ze zm.; rozporządzenie ministra infrastruktury z 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Dz. U. nr 134, poz. 1258; ustawa z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji okresu wojennego i powojennego - Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 ze zm.; rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów do korzystania z ulgowych przejazdów - Dz. U. nr 134, poz. 1259). 8

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne (dzieci do lat 16 oraz osoby powyżej 16 r.ż. posiadający znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności)

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 %

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 % BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.1.1. Dzieci w wieku do 4 lat (dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) Lp. Uprawnieni Przejazdy

Bardziej szczegółowo

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych Ulgi przysługujące niewidomym I. ulgi w komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej 1. 95 % zniżki - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej *) EIC wg taryfy

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic Wymiar ulgi w pociągach TLK wg taryfy Uprawnieni do ulgi pospiesznej, Ex, EIC, EC klasa w wagonach Lp. wg taryfy z miejscami do ekspresowej siedzenia, leżenia 1) lub sypialnych *) 2) 3) 4) Opiekun lub

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.) Dz.U.2002.179.1495 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.243.1444 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania

Bardziej szczegółowo

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa Lp. Uprawnieni do ulgi Wysokość zniżki w % Skrót ulgi Rodzaj komunikacji, w której przysługuje ulga Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1 Straż Graniczna* w czasie wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

Prawa osób niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Prawa osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Prawa osób niepełnosprawnych Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne str.

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULG USTAWOWYCH:

WYKAZ ULG USTAWOWYCH: WYKAZ ULG USTAWOWYCH: Poseł lub Senator Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE UCZEŃ 49% Do ulgi 49% przy przejazdach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych, uprawnione są : - dzieci i młodzież w okresie

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych a) Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS): Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

C. Prawa osób niepełnosprawnych

C. Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia C. Prawa osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: 2 C. Prawa osób niepełnosprawnych Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 11 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.02.175.1440 z póź. zm. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej.

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. Ulga % Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. - Nazwa ulgi 100 Poseł, senator 100 Opis ulgi / wzór dokumentu Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ABONAMENT RTV Z opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są osoby niepełnosprawne: które ukończyły 75 lat, posiadające

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen

Bardziej szczegółowo

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej Wszystkie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne przysługujące w roku podatkowym należy zsumować i odliczyć jedną kwotę, wykazując ją w załączniku PIT/O. Ulga rehabilitacyjna wynika z ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykaz ulg ustawowych. Tczew, 21 stycznia 2011 r. II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki. 3,60 zł 105,00 zł

OFERTA. Wykaz ulg ustawowych. Tczew, 21 stycznia 2011 r. II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki. 3,60 zł 105,00 zł Tczew, 21 stycznia 2011 r. OFERTA II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki miesięczny 3,60 zł 105,00 zł b) linia 50 (relacji Tczew Gdańsk) Pasażerowie za okazaniem biletu miesięcznego obowiązującego

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA *

ULGA REHABILITACYJNA * ULGA REHABILITACYJNA * WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, 1863. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień w komunikacji miejskiej. Załącznik nr 3. Tabela nr 1

Dokumenty poświadczające uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień w komunikacji miejskiej. Załącznik nr 3. Tabela nr 1 Załącznik nr 3 Dokumenty poświadczające uprawnienia do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami MZK Piła Sp. z o. o. stosowane w komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Tabela nr 1 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław 3

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław 3 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław 3 tel. (052) 3592-257, w. 254-263 fax. (052) 3592-255; e-mail: pcpr_ino@unet.pl PODSTAWOWE ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia. Prawa osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia. Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Prawa osób niepełnosprawnych Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie Informacji umieszczonych na stronach 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego oznań, 12.01.2015 Marszałek Województwa Wielkopolskiego WNIOSEK o udzielenie/przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób X przewozy regularne przewozy regularne specjalne

Bardziej szczegółowo

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Lp. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych 100 - Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Bardziej szczegółowo

TARYFA POMARAŃCZOWA, ZASADY KORZYSTANIA Z ULG ORAZ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH

TARYFA POMARAŃCZOWA, ZASADY KORZYSTANIA Z ULG ORAZ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH TARYFA POMARAŃCZOWA, ZASADY KORZYSTANIA Z ULG ORAZ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH 1 Rodzaje biletów 1. W ramach Taryfy Pomarańczowej ustala się następujące rodzaje biletów autobusowotrolejbusowo-kolejowych: a)

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/135/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 23 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/135/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 23 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/135/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych TABELA Nr. 1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej: podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej (art. 26 ust. 7d i 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wykaz ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII/978/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 stycznia 2014r. TEKST JEDNOLITY Wykaz ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 1242 UCHWAŁA NR XXX/335/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 30 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 1242 UCHWAŁA NR XXX/335/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 30 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 1242 UCHWAŁA NR XXX/335/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie opłat, zwolnień i ulg

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/409/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXV/409/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXV/409/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen

Bardziej szczegółowo

U c hw a ła Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011 roku

U c hw a ła Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011 roku U c hw a ła Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej. Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o ch (Dz.

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA REHABILITACYJNA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,

Bardziej szczegółowo

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 72/2015/ZS Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRZEJAZDY PKS I PKP

ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRZEJAZDY PKS I PKP ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRZEJAZDY PKS I PKP Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów środkami transportu PKS i PKP uprawnione są do ulg. Aby mieć prawo do zniżki, należy mieć ze sobą

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R DOTYCZĄCY ULGI REHABILITACYJNEJ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są:

I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są: Załącznik do uchwały Nr 4/2 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 202 r. Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Toruniu oraz dokumentów uprawniających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Karta parkingowa (dla osób niepełnosprawnych) jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 5866 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

Magdalena Białczak. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

Magdalena Białczak. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa Magdalena Białczak Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa tel. 22 509 71 47 fax. 22 509 71 51 http://www.scon.waw.pl/

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2009. informator_12.indd 1 2009-10-22 08:41:49

Warszawa 2009. informator_12.indd 1 2009-10-22 08:41:49 Warszawa 2009 informator_12.indd 1 2009-10-22 08:41:49 Szanowni Państwo! Oddaję w Państwa ręce Warszawski informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Opracowanie i wydanie tego informatora było

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 1277 UCHWAŁA NR XLVIII/549/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 1277 UCHWAŁA NR XLVIII/549/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 1277 UCHWAŁA NR XLVIII/549/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie cen i opłat, zwolnień

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 W zeznaniu za 2011 r. podatnik ponownie ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydatkowanej na cele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1004/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/1004/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/1004/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz.385) uchwala się, co następuje:

Tekst ujednolicony. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz.385) uchwala się, co następuje: Tekst ujednolicony uchwały Nr LVI/1584/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

Bardziej szczegółowo

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora?

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? - Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? Jacek Czernecki Centrum Seniora Droginia 1.Problem VAT a zwolnienie z podatku VAT a/ na etapie zakupu działki czy adaptacji b/ na etapie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym... Uzyskałam/em dochód

Bardziej szczegółowo

1.2. Inwalidzi wojenni i wojskowi. Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do I grupy inwalidztwa.

1.2. Inwalidzi wojenni i wojskowi. Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do I grupy inwalidztwa. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/167/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych Użyte w niniejszym załączniku określenie EKM oznacza Elbląską Kartę Miejską

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

17. Uregulowania prawne

17. Uregulowania prawne 17. Uregulowania prawne Barbara Jarząbek, Anna Tarkowska Uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej Opracowane na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień

Uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień Uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 537 UCHWAŁA NR XLVI/887/2013 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 537 UCHWAŁA NR XLVI/887/2013 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 29 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 537 UCHWAŁA NR XLVI/887/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 7

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 7 ZASADY ODPRAWY stosowane przy przejazdach osób uprawnionych do usługi transportowej z ulgą 99% i 80% przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 758/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 758/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 758/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 333/Z/2013 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 168/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1138 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1138 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1138 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA SPIS TREŚCI

UPRAWNIENIA SPIS TREŚCI UPRAWNIENIA SPIS TREŚCI UPRAWNIENIA KOMBATANTA...2 UPRAWNIENIA WDOWY LUB WDOWCA...4 UPRAWNIENIA OSOBY REPRESJONOWANEJ...5 UPRAWNIENIA OSOBY DEPORTOWANEJ DO PRACY PRZYMUSOWEJ...9 UPRAWNIENIA POLSKICH KOMBATANTÓW

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2009 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

100 100 100 100 - - 100 100 100 100 - - 100 100 100 100 - -

100 100 100 100 - - 100 100 100 100 - - 100 100 100 100 - - UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK

I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK Podatnicy zobowiązani są złoŝyć w urzędzie skarbowym swoje roczne rozliczenie: Do 2 lutego 2015 r. : PIT-16A karta podatkowa PIT-19A

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2008 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Zasady odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%

Zasady odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70% Do użytku wewnętrznego Zasady odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70% Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. ZMIANY Nr porz. Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Nr z dnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

PORADNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PORADNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Poradnik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 PORADNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wydany

Bardziej szczegółowo