WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Transkrypt

1 WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Plik pobrany w całości z internetu) Co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna. Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że niepełnosprawni to społeczność licząca 5,5 mln osób. Żyją wśród nas, choć jakby obok nas. Chętnie im pomagamy, jeśli trzeba, lecz ciągle jeszcze uważamy za innych niż my - zdrowi - i nie potrafimy traktować zwyczajnie: jak ludzi, którzy niczym się od nas nie różnią prócz tego, że mają trudniej, że muszą zmagać się z większymi niż sprawni problemami. Napotykają na bariery, o których reszta społeczeństwa na co dzień nawet nie myśli: kilka schodków, których nie da się pokonać na wózku, zbyt wąskie drzwi w windzie, zbyt wysoko usytuowany klawisz czy przycisk, do którego nie można dosięgnąć, albo telefon, z którego nie można skorzystać, bo się nie słyszy dzwonka. Są i bariery mentalne, nieobce i niepełnosprawnym, i w pełni sprawnym: wzajemne skrępowanie, nieumiejętność życia razem, pomagania sobie. Czy potrzebują naszej tolerancji? Nie, bo wszyscy mają takie samo prawo do życia w społeczności, a nie - z różnych względów - w izolacji. Informacje, które zebraliśmy, mogą być w tym przydatne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej o niepełnosprawnych Art. 32 pkt 2 : Nikt nie może być dyskryminowany wżyciu politycznym, gospodarczym i społecznym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 67 pkt 1 : Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Art. 68 pkt 3: Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Art 69 : Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Karta praw osób niepełnosprawnych Sejm RP uchwalił Kartę praw osób niepełnosprawnych 1sierpnia 1997 r. Zgodnie z konstytucją, nie jest to akt stanowiący źródło prawa powszechnie obowiązującego; stanowi jednak wyraz podjętego przez państwo zobowiązania do przestrzegania zawartych w nim zasad i realizacji określonych w nim celów. W Karcie uznaje się przede wszystkim pełne i niezbywalne prawo osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od dyskryminacji życia. Zawiera ona również katalog dziesięciu praw, z których osoby niepełnosprawne powinny móc korzystać. Są to: 1. Prawo dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 2. Prawo dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny. 3. Prawo dostępu do rehabilitacji umożliwiającej adaptację społeczną. 4. Prawo do nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami oraz do korzystania ze szkolnictwa specjalistycznego lub edukacji indywidualnej. 5. Prawo do pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 6. Prawo do pracy na otwartym rynku zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb. 7. Prawo do zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków wynikających z niepełnosprawności oraz uwzględniania tych kosztów w systemie podatkowym. 1

2 8. Prawo do życia w środowisku wolnym od barier architektonicznych utrudniających dostęp do urzędów, obiektów użyteczności publicznej, swobodne przemieszczanie się, dostęp do informacji i możliwości komunikacji międzyludzkiej. 9. Prawo do posiadania samorządowej reprezentacji swojego środowiska oraz do konsultowania z nią wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. 10. Prawo do pełnego uczestnictwa wżyciu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz w rekreacji i turystyce - odpowiednio do zainteresowań i potrzeb. Fiskus kapryśny Obok ogólnych, obowiązujących każdego obywatela przepisów podatkowych dla osób niepełnosprawnych przewidziano uregulowania szczególne, korzystniejsze od powszechnych. Wolne od podatku W ustawie podatkowej katalog kwot niepodlegających opodatkowaniu liczy aż 121 pozycji. Osoby niepełnosprawne szczególnie zainteresowane są kilkunastoma wymienionymi poniżej. Są to: - renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; - odszkodowania w postaci renty przyznanej na podstawie prawa cywilnego za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia uniemożliwiający całkowicie lub częściowo wykonywanie pracy zarobkowej (obowiązuje od 1 styczna 2004 r.); - świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie odrębnych przepisów; - dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki energetyczne dla kombatantów (od 1 stycznia 2004 r. jest to ryczałt energetyczny), dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy kombatanckiej; - świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą wypłacone ze środków PFRON oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz doraźna lub okresowa pomoc dla kombatantów wypłacana z Państwowego Funduszu Kombatantów; - świadczenia rzeczowe dla emerytów i rencistów otrzymywane z ich macierzystych zakładów pracy lub ze związków zawodowych, oraz ekwiwalenty pieniężne zastępujące te świadczenia - do wysokości 2280 zł; - nagrody Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego za zwycięstwa na igrzyskach paraolimpijskich; - refundacje składek na obowiązkowe OC lub dobrowolne AC przyznawane na podstawie ustawy o inwalidach wojennych i wojskowych; - zwrot kwoty zniżki z tytułu opłacania przez inwalidę wojennego i wojskowego składki na OC lub dobrowolne AC, otrzymanej od organu rentowego; - świadczenia z pomocy społecznej; - dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie. - dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów kolonii obozów i zimowisk w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo - sanatoryjnych rehabilitacyjno - szkoleniowych i leczniczo - opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18: a) z funduszu socjalnego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości b) (177) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł - wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przysługujących na podstawie odrębnych przepisów 2

3 - wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów i rencistów z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych - wypłacone za pośrednictwem płatnika przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki - świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty zł - dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału przyznane na podstawie odrębnych przepisów o dodatkach mieszkaniowych - dochody z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów pod warunkiem przedłożenia płatnikowi: a) orzeczenia o uznaniu za inwalidę wzroku I lub II grupy wydanego przez właściwy organ b) dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku potwierdzającej wypadek bądź poświadczonego notarialnie oświadczenia dwóch świadków potwierdzających utratę wzroku w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie c) aktualnego zaświadczenia lekarskiego okulistycznego o urazowym uszkodzeniu wzroku bądź aktualnego zaświadczenia z przeprowadzonej obdukcji sądowo - lekarskiej potwierdzającego utratę lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzeń o których mowa w lit. b) lub d) ważnej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP - wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy udzielanych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, - dodatek pieniężny przyznany na podstawie ustawy z 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny; - otrzymywane z zagranicy: renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rezeszy Niemieckiej w latach ; - renty wypłacane osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na podstawie odrębnych przepisów Kto może odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne W zależności od tego, kto poniósł wydatki może to być: 1. osoba niepełnosprawna albo 2. podatnik na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna jeżeli w roku podatkowym dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył kwoty 9120 zł (w całym 2004 r.). Przepisy zaliczają do tych podatników: współmałżonka dzieci własne przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie pasierbów rodziców rodziców współmałżonka rodzeństwo ojczyma macochę zięcia i synową. Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. likwidację barier architektonicznych. Chodzi np. o założenie podłogi antypoślizgowej, brodzika z siedziskiem, likwidację wanny, poszerzenie drzwi, montaż uchwytów, wyburzanie ścian i progów, instalowanie podjazdów, sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej. Jest takim celem także niezbędne dla niepełnosprawnego oprzyrządowanie samochodu (lecz nie jego zakup). Odpisać można również koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych potrzebnych w rehabilitacji lub czynnościach życiowych, ale od 1 stycznia 2004 r. z możliwości tej wyłączony został sprzęt gospodarstwa domowego. Mieszczą się w tej grupie natomiast wózki inwalidzkie, okulary, protezy, kule, chodziki, materace i poduszki antyodleżynowe, aparaty słuchowe, telefony i faksy, urządzenia do hydromasażu 3

4 i ćwiczeń oraz pieluchomajtki. Lista jest długa, ale w każdym przypadku o możliwości odliczenia decyduje związek zakupionego urządzenia lub sprzętu z określoną niepełnosprawnością. Odpisać można także materiały i pomoce szkoleniowe (w tym książki, kasety i płyty) dotyczące metod usprawniania. Od 1 stycznia 2004 r. zawężono możliwość odpisu od dochodów podlegających opodatkowaniu kosztów leczenia sanatoryjnego. Można obecnie odpisać tylko pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (dotychczas odpisywało się pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Odpisać można też koszt zabiegów rehabilitacyjnych. Kolejna ulga to możliwość odliczenia kosztów zakupu leków zaleconych przez specjalistę - odpisowi podlega nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2280 zł rocznie można odpisać za opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz dotkniętych niesprawnością narządów ruchu, których zaliczono do I grupy inwalidztwa. Za utrzymanie przez niewidomych psa przewodnika można także odpisać do 2280 zł rocznie. Ten sam roczny limit odpisu w kwocie 2280 zł przewidziano za używanie do przewozu na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne samochodu osobowego stanowiącego własność lub (od 2004 r.) współwłasność osoby niepełnosprawnej z I lub II grupą albo podatnika mającego na utrzymaniu osobę zaliczoną do I lub II grupy inwalidzkiej, albo dzieci niepełnosprawne mające mniej niż 16 lat. Wydatki na wskazane wyżej cele rehabilitacyjne odlicza się od dochodu tylko wtedy, gdy nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON, NFZ lub nie zwrócono ich podatnikowi w innej formie. Jeśli były sfinansowane z tych funduszy częściowo, odlicza się różnicę między tym, co podatnik zapłacił, a kwotą zapłaconą z funduszy. Odliczenia od podatku Od podatku odlicza się zapłacone przez podatnika kwoty składek na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszenie nie może być wyższe niż 7,75 proc. podstawy wymiaru składki. Na zasadach ogólnych odlicza się także wygasające ulgi remontowe, sięgające 19 proc. wydatków. Wspólne rozliczanie Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu mogą rozliczać się łącznie, jeśli mają wspólność majątkową, pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i do żadnej części ich dochodów nie mają zastosowania przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Na podobnych zasadach mogą się rozliczać rodzice samotnie wychowujący dzieci małoletnie i uczące się. Jeśli są to dzieci niepełnosprawne, to prawo to przysługuje bez względu na ich wiek. Telefon - połączenie ze światem Operatorzy telekomunikacyjni nie mają obowiązku stosowania wobec osób niepełnosprawnych ulg w opłatach za telefon, faks czy Internet. Jednak firmy telekomunikacyjne mają prawo do podejmowania takich decyzji. I podejmują je. Prawo zobowiązuje natomiast operatorów świadczących powszechne usługi telekomunikacyjne do zapewniania osobom niepełnosprawnym dostępu do swoich usług przez zakładanie aparatów publicznych przystosowanych do ich potrzeb oraz przez oferowanie osobistych aparatów spełniających indywidualne potrzeby. Telekomunikacja Polska SA stosuje system rabatów dla osób niepełnosprawnych. Upust wynoszący 50 proc. opłaty podstawowej stosuje się przy przyłączeniu urządzenia końcowego do sieci TP oraz za abonament telefoniczny. Dotyczy to zarówno planu TP standardowego, jak i planu sekundowego TP Dom lub TP Socjalnego. Rabatów udziela się po przedstawieniu orzeczenia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności. Rabatów nie przewidziano jednak dla wszystkich niepełnosprawnych. W przypadku choroby wzroku rabat mogą otrzymać osoby z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu choroby narządu wzroku. 4

5 Przy zaburzeniach głosu, mowy i chorobie słuchu potrzebne jest orzeczenie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny 03-L, tj. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu. Jeśli zespół orzekający wskaże więcej niż jedną przyczynę niepełnosprawności, wymagane jest stwierdzenie wśród tych przyczyn znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu choroby wzroku (symbol 04O) lub orzeczenie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu choroby głosu, mowy albo słuchu (symbol 03-L). Rabaty udzielane są osobom po 16 roku życia. Mogą je otrzymać niepełnosprawni lub ich prawni opiekunowie, jeśli wspólnie zamieszkują na stałe lub czasowo. Mają do tego prawo także wstępni lub zstępni pozostający z osobą niepełnosprawną we wspólnym gospodarstwie domowym, jeśli są abonentami sieci telekomunikacyjnej. Rabaty dotyczą jednej linii telefonicznej. W przypadku okresowego orzeczenia o niepełnosprawności są udzielane na czas tej niepełnosprawności. (Podstawa prawna: ustawa z 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne - Dz. U. nr 73, poz. 852 ze zm.; rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu realizacji obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych - Dz. U. nr 237, poz. 2010; uchwała nr 201/03 Zarządu TP SA z 13 listopada 2003 r. w sprawie udzielania rabatów w opłatach za usługi telekomunikacyjne osobom niepełnosprawnym). Plus GSM, operator telefonii komórkowej, wprowadził program obsługi klientów niesłyszących i niedosłyszących oparty na możliwości komunikowania się z osobą niepełnosprawną za pośrednictwem SMS. Każda osoba, niezależnie od pory dnia i sieci telefonicznej, może za pośrednictwem numeru (centrum przekazywania informacji) i dyżurujących operatorów przekazać SMS do osoby niesłyszącej lub źle słyszącej, która korzysta z programu. Adresat odbierze wiadomość na wyświetlaczu swojego telefonu GSM po zastosowaniu alarmu wibracyjnego lub systemu drgań. Cena abonamentu w tym programie została obniżona do 50 proc., a liczba SMS wliczonych do abonamentu - zwiększona. Z programu tego mogą korzystać osoby o obustronnej głuchocie i niedosłuchu przekraczającym 70 db HL. Plus GSM często oferuje również osobom z chorym słuchem promocyjną sprzedaż aparatów telefonicznych. Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, proponuje promocje dla osób niepełnosprawnych i kombatantów. Nowa Idea Optima ma dla osób niepełnosprawnych i kombatantów ofertę bezpłatnej aktywacji numeru abonenckiego, promocję przy zakupie aparatu i 50 proc. rabatu na abonament przez 24 pełne okresy rozliczeniowe. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest udokumentowana I grupa inwalidzka lub całkowita i trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym; status kombatanta lub osoby owdowiałej po kombatancie. Operator ten ma również ofertę dla osób głuchych i niedosłyszących, obejmującą promocyjną lub bezpłatną aktywację numeru abonenckiego, bezpłatne korzystanie z pakietu SMS 50 przez 12 miesięcy i 50 proc. rabatu na abonament przez 24 miesiące. Oferta jest skierowana do osób z I grupą inwalidzką, całkowicie i trwale niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, niepełnosprawnych w stopniu znacznym i kombatantów oraz wdów po nich. Samochód z plakietką Samochód z plakietką przedstawiającą wózek inwalidzki to informacja, że mamy do czynienia z autem osoby niepełnosprawnej. Ale emblemat inwalidzki nie jest formalnym dokumentem dającym szczególne prawa. Prawa te niesie ze sobą dopiero karta parkingowa. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do następujących znaków: B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach; B-3 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych; B-35 - zakaz postoju; dopuszczalny czas postoju ponad 1 min umieszczony jest na znaku lub na tabliczce pod nim; B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste; B-38 - zakaz postoju w dni parzyste; 5

6 B-39 - strefa ograniczonego postoju. Uprawnienia takie przysługują również kierującemu pojazdem przewożącym właściciela karty. Kartę parkingową wydaje starosta. Należy się po nią zgłosić do wydziału transportu urzędu powiatowego. Karta wydawana jest imiennie na osobę niepełnosprawną, bez względu na jej wiek. Opłata za jej wydanie wynosi 25 zł plus znaczek skarbowy za 6,50 zł. Kartę umieszcza się za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie. Osoba niepełnosprawna może otrzymać kartę parkingową na podstawie jednego z następujących orzeczeń: o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej; o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy; o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej; o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności z kodu R lub N; o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności ze wskazaniem ograniczonej sprawności ruchowej; równoważnego z orzeczeniem o stopniu lekkim niepełnosprawności, a więc o III grupie inwalidzkiej, o częściowej niezdolności do pracy lub celowości przekwalifikowania zawodowego. W tych ostatnich wypadkach trzeba jednak dodatkowo mieć zaświadczenie lekarskie o ograniczonej sprawności ruchowej. (Podstawa prawna: ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515; rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych - Dz.U. nr 170, poz. 1393; rozporządzenie ministra infrastruktury z 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie - Dz.U. nr 13, poz. 126; rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - Dz.U. nr 139, poz n.). Podróż ze zniżką Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych dotyczą tylko 2 klasy pociągów osobowych, przyspieszonych i pospiesznych. Nie ma ulg w pociągach EuroCity, InterCity w komunikacji międzynarodowej oraz w autobusach ekspresowych. Za przejazd pierwszą klasą trzeba dopłacić. Tak więc osoba niepełnosprawna uprawniona do ulgowego przejazdu w wagonie 2 klasy na podstawie biletu jednorazowego musi za przejazd w 1 klasie dopłacić różnicę między ceną biletu pełnopłatnego w 1 klasie a ceną biletu w 2 klasie bez ulgi. Oto przykład: bilet do miasta X w klasie 1 kosztuje 150 zł, a w klasie zł. Niepełnosprawny ma 37 proc. ulgi. Za jazdę w klasie 2 zapłaciłby 63 zł, a za klasę 1 zapłaci 113 zł (63 zł + [ ] =113 zł). Renciści i emeryci mają w roku kalendarzowym prawo do dwóch jednorazowych przejazdów w 2 klasie pociągu osobowego, pospiesznego i ekspresowego z ulgą 37 proc. Dwa przejazdy to podróż tam i z powrotem albo dwa razy w jedną stronę. Ulga taka przysługuje także małżonkowi emeryta lub rencisty, na którego pobierany jest zasiłek rodzinny. > Podstawą korzystania z ulgi nie są legitymacje emeryta bądź rencisty, lecz zaświadczenia (wraz z dokumentem tożsamości) wydane przez jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, NSZZ "Solidarność", OPZZ, "Solidarność" Weteranów Pracy, "Solidarność '80" oraz przez inne ogólnokrajowe organizacje związkowe, także resortowe. Pamiętać należy, że emeryci i renciści z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek w autobusach PKS. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka lub niezdolność do samodzielnej egzystencji) mają uprawnienia do 49 proc. ulgi w pociągach osobowych i autobusach komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych oraz do 37 proc. ulgi w pozostałych pociągach (pospiesznych i ekspresowych) oraz autobusach. Z ulg tych korzystać można na podstawie następujących dokumentów: - wypisu z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej - wraz z dowodem tożsamości; - legitymacji emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej; 6

7 - wypisu z orzeczenia ZUS albo KRUS, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji - wraz z dowodem tożsamości; - legitymacji dokumentującej znaczny stopień niepełnosprawności; - zaświadczenia ZUS lub KRUS stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidzkiej albo stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji - wraz z dokumentem tożsamości; - wypisu z orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji MSWiA o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej - wraz z dokumentem tożsamości. Przewodnik lub opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym towarzyszący jej w podróży ma prawo do 95 proc. zniżki za przejazd publicznymi pociągami i autobusami na podstawie jednorazowego biletu. Uprawnia do tego jeden z dokumentów osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym. Niewidomi niezaliczeni do Igrupy inwalidzkiej mają prawo do ulgi 37 proc. w 2 klasie PKP oraz w autobusach PKS na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Podstawą do korzystania z ulgi jest dokument stwierdzający, że niepełnosprawność lub inwalidztwo jest następstwem choroby oczu. Przewodnik lub opiekun osoby niewidomej, a także pies przewodnik mają prawo do ulgi na PKP i PKS w wysokości 95 proc. Potwierdzeniem uprawnienia będą dokumenty osoby niewidomej. Przepisy precyzują, że opiekunem osoby niepełnosprawnej może być tylko osoba pełnoletnia. Przewodnikiem niewidomego może zaś być osoba, która ukończyła 13 lat lub pies przewodnik. Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekunowie (jedna osoba) mają prawo do 78 proc. zniżki na bilety jednorazowe lub miesięczne na przejazd transportem PKP i PKS z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub uczelni, placówki opiekuńczo-wychowawczej i oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego, ośrodka umożliwiającego spełnianie obowiązku szkolnego, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, ZOZ, poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny. Potwierdzeniem uprawnień do tej zniżki jest legitymacja przedszkolna, szkolna lub studencka wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. W przypadku podróży na terminowe badania, turnus rehabilitacyjny itp. potrzebne jest ponadto zaświadczenie potwierdzające miejsce i czas badania, konsultacji, zajęcia terapeutycznego. W drodze powrotnej potrzebne będzie zaświadczenie o stawieniu się na badanie lub zajęcia. Dzieci do ukończenia 4 roku życia mają prawo do ulgi 100 proc. w przejazdach PKP i PKS - we wszystkich pociągach, a w autobusach tylko wtedy, gdy nie korzystają z oddzielnego miejsca do siedzenia. Jeśli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca - ulga wynosi 78 proc. Dokumentem potwierdzającym prawo dziecka do ulgi jest dowód osobisty lub paszport rodzica z Odpowiednim wpisem albo książeczka zdrowia dziecka. Dla dziecka uprawnionego do ulgi należy pobrać z kasy bezpłatny bilet, w przeciwnym razie jego podróż uznana będzie za jazdę na gapę. Dzieci w wieku powyżej 4 lat, do chwili rozpoczęcia nauki, mają prawo do ulgi 37 proc. w pociągach i autobusach na podstawie jednorazowych biletów i dokumentu stwierdzającego ich wiek. Dziecko niepełnosprawne uprawnione jest do tej ulgi na podstawie legitymacji przedszkolnej. Młodzież ucząca się (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku, a studenci - 26 roku życia) ma prawo do 49 proc. ulgi w pociągach osobowych i pospiesznych oraz w autobusach PKS zwykłych i przyspieszonych na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Przy zakupie biletu jednorazowego przysługuje ulga 37 proc., ale tylko w pociągach. Do przejazdu z ulgą uprawnia legitymacja szkolna lub studencka wraz z dokumentem stwierdzającym wiek. Inwalidzi wojenni i wojskowi mają 37 proc. zniżki w komunikacji krajowej przy przejazdach pociągami 1 i 2 klasy oraz autobusami zwykłymi, przyspieszonymi i pospiesznymi na podstawie biletów jednorazowych. Jednak inwalidom z I grupą przysługuje wyższa ulga - 78 proc. - na krajowe przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi (ale nie ekspresowymi) w 1 i 2 klasie oraz autobusami zwykłymi, przyspieszonymi i pospiesznymi. Ich przewodnicy i opiekunowie mają 95 proc. zniżki na pociągi krajowe (także ekspresowe) oraz autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne. 7

8 Zarówno dla inwalidów wojennych i wojskowych, jak i ich opiekunów dokumentem potwierdzającym te uprawnienia jest książka inwalidy wojennego (wojskowego) z wpisem o zaliczeniu do odpowiedniej grupy. Ulgi komunikacyjne dla kombatantów wynoszą 37 proc. w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz w 2 klasie innych pociągów i w autobusach zwykłych oraz przyspieszonych. Z uprawnień tych mogą korzystać wdowy i wdowcy, którzy są emerytami lub rencistami, oraz pozostałe po kombatantach osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Dokumentem uprawniającym do tych ulg jest zaświadczenie wydane przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. (Podstawa prawna: ustawa z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Dz. U. nr. 175, poz ze zm.; rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Dz. U. nr 179, poz. 1495; ustawa z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 87 ze zm.; rozporządzenie ministra infrastruktury z 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Dz. U. nr 134, poz. 1258; ustawa z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji okresu wojennego i powojennego - Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 ze zm.; rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów do korzystania z ulgowych przejazdów - Dz. U. nr 134, poz. 1259). 8

Ulgi w PKP i PKS - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Ulgi w PKP i PKS - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS

Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS Podstawowe ulgi i uprawnienia Zniżki w przejazdach PKP i PKS przysługujące osobom niepełnosprawnym Dzieci do lat 4 jeżdżą za darmo we wszystkich najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 %

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 % BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.1.1. Dzieci w wieku do 4 lat (dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne (dzieci do lat 16 oraz osoby powyżej 16 r.ż. posiadający znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności)

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami mają prawo do ulgowych biletów wstępu do muzeów

Bardziej szczegółowo

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów PKS i PKP uprawnione są przy zakupie biletów do korzystania z ulg. By móc skorzystać z ulgi, trzeba mieć

Bardziej szczegółowo

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych Ulgi przysługujące niewidomym I. ulgi w komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej 1. 95 % zniżki - przewodnik

Bardziej szczegółowo

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony 05.12.2007. 1. Dzieci do ukończenia 4 lat bez - oddzielnego miejsca siedzącego Wysokość ulgi: 100% Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej Do ulgi 100% przy przejazdach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.) Dz.U.2002.179.1495 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.243.1444 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2008-4-3 13:18 ID aktu: 45117928 brzmienie od 2008-03-29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/354/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2013r. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku UPRAWNIENA

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) Lp. Uprawnieni Przejazdy

Bardziej szczegółowo

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi 1. Dzieci do lat

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi 1. Dzieci do lat Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami mają prawo do ulgowych biletów wstępu do muzeów

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej EIC wg taryfy ekspresowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 26 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. Dz.U.02.179.1495 2004.01.01 zm. Dz.U.03.220.2182 1 2005.01.13 zm. Dz.U.04.277.2752 1 2005.12.31 zm. Dz.U.05.261.2194 1 2006.08.31 zm. Dz.U.06.153.1098 1 2007.02.20 zm. Dz.U.07.23.142 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej *) EIC wg taryfy

Bardziej szczegółowo

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa Lp. Uprawnieni do ulgi Wysokość zniżki w % Skrót ulgi Rodzaj komunikacji, w której przysługuje ulga Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1 Straż Graniczna* w czasie wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie Dz.U. 2002 Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic Wymiar ulgi w pociągach TLK wg taryfy Uprawnieni do ulgi pospiesznej, Ex, EIC, EC klasa w wagonach Lp. wg taryfy z miejscami do ekspresowej siedzenia, leżenia 1) lub sypialnych *) 2) 3) 4) Opiekun lub

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 1 luty 2016 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULG USTAWOWYCH:

WYKAZ ULG USTAWOWYCH: WYKAZ ULG USTAWOWYCH: Poseł lub Senator Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje:

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: 1. dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do ukończenia 24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC

TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bolesławiec z dnia..2016 r. TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC 1.Bilety papierowe do jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje:

Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: Ulga 78 procent z tytułu niepełnosprawności przysługuje: 1. dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do ukończenia 24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 15 kwietnia 2017 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen

Bardziej szczegółowo

Prawa osób niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Prawa osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Prawa osób niepełnosprawnych Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne str.

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA *

ULGA REHABILITACYJNA * ULGA REHABILITACYJNA * WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Opola są uprawnieni:

3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Opola są uprawnieni: Wykaz biletów miejskich komunikacji zbiorowej, dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów przyjętych do honorowania w ramach umowy oraz w uchwale Rady Miasta Opole z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 20 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych a) Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS): Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE UCZEŃ 49% Do ulgi 49% przy przejazdach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych, uprawnione są : - dzieci i młodzież w okresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 11 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie obowiązujących przepisów (stan prawny na dzień 25.07.2013r.

Informacja o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie obowiązujących przepisów (stan prawny na dzień 25.07.2013r. Informacja o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie obowiązujących przepisów (stan prawny na dzień 25.07.2013r.) REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej.

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. Ulga % Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. - Nazwa ulgi 100 Poseł, senator 100 Opis ulgi / wzór dokumentu Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie Projekt Druk nr... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykaz ulg ustawowych. Tczew, 21 stycznia 2011 r. II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki. 3,60 zł 105,00 zł

OFERTA. Wykaz ulg ustawowych. Tczew, 21 stycznia 2011 r. II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki. 3,60 zł 105,00 zł Tczew, 21 stycznia 2011 r. OFERTA II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki miesięczny 3,60 zł 105,00 zł b) linia 50 (relacji Tczew Gdańsk) Pasażerowie za okazaniem biletu miesięcznego obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 1737 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 1737 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 1737 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. z o.o. NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 1) Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekunowie

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.02.175.1440 z póź. zm. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Poz. 1427 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

C. Prawa osób niepełnosprawnych

C. Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia C. Prawa osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: 2 C. Prawa osób niepełnosprawnych Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi:

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi: Będąc osobą niepełnosprawną lub mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponosisz spore wydatki finansowe. Warto wiedzieć, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od opłat abonamentowych

Zwolnienia od opłat abonamentowych Zwolnienia od opłat abonamentowych Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/219/16 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 30 września 2016 r.

Kielce, dnia 12 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/219/16 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 30 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 października 2016 r. Poz. 3075 UCHWAŁA NR XXVII/219/16 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób,

Bardziej szczegółowo

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek: Odliczeniu mogą podlegać określone w zamkniętym katalogu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zasady dotyczące możliwości skorzystania i

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ABONAMENT RTV Z opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są osoby niepełnosprawne: które ukończyły 75 lat, posiadające

Bardziej szczegółowo

Dodany przez Administrator wtorek, 19 października :17 - Poprawiony sobota, 30 czerwca :31

Dodany przez Administrator wtorek, 19 października :17 - Poprawiony sobota, 30 czerwca :31 Ulgi w PKS i PKP (Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) Wszystkie ulgi obowiązują tylko w 2 klasie pociągów, tylko w określonych kategoriach pociągów oraz na podstawie określonych rodzajów biletów

Bardziej szczegółowo

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej Wszystkie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne przysługujące w roku podatkowym należy zsumować i odliczyć jedną kwotę, wykazując ją w załączniku PIT/O. Ulga rehabilitacyjna wynika z ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/219/16 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 30 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/219/16 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 30 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/219/16 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/98 Rady Miasta Opola z dnia 19 listopada 1998 r.

UCHWAŁA NR III/12/98 Rady Miasta Opola z dnia 19 listopada 1998 r. UCHWAŁA NR III/12/98 Rady Miasta Opola z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/135/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 23 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/135/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 23 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/135/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień w komunikacji miejskiej. Załącznik nr 3. Tabela nr 1

Dokumenty poświadczające uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień w komunikacji miejskiej. Załącznik nr 3. Tabela nr 1 Załącznik nr 3 Dokumenty poświadczające uprawnienia do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami MZK Piła Sp. z o. o. stosowane w komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Tabela nr 1 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie uchwały RM Poznania

Bardziej szczegółowo

Ulga 95 procent przysługuje opiekunowi lub przewodnikowi towarzyszącemu w podróży:

Ulga 95 procent przysługuje opiekunowi lub przewodnikowi towarzyszącemu w podróży: Ulga 95 procent przysługuje opiekunowi lub przewodnikowi towarzyszącemu w podróży: 1. inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do: a) pierwszej grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnych do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/153/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIV/153/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA Nr XIV/153/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r. Dz.U. Nr 29, poz. 152 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, 1863. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN.

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN. Ulgi ustawowe PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 listopada na podstawie uchwały RM Poznania Nr XVI/177/VII/2015 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM SYSTEM ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3343 UCHWAŁA NR XIV/124/2015 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 30 września 2015 r.

Gdańsk, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3343 UCHWAŁA NR XIV/124/2015 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3343 UCHWAŁA NR XIV/124/2015 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz. 5638 UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 1 stycznia 2015 r. na podstawie uchwały RM Poznania

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej oraz w komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku.

Wykaz ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej oraz w komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku. Wykaz ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej oraz w komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku. Lp. Uprawnienie do korzystania z ulg / dokument uprawniający do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/409/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXV/409/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXV/409/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 1 stycznia 2015 r. na podstawie uchwały RM Poznania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1116 UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA. z dnia 25 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1116 UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1116 UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/227/17 RADY GMINY LEONCIN. z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej

UCHWAŁA NR XLII/227/17 RADY GMINY LEONCIN. z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej UCHWAŁA NR XLII/227/17 RADY GMINY LEONCIN z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity) Dz.U.2002.175.1440 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 4 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (tekst jednolity) Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872 brzmienie od 2008-03-29 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz.U. Nr 54,

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia. Prawa osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia. Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Prawa osób niepełnosprawnych Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie Informacji umieszczonych na stronach 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2442 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XX/254/12 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Śremie 1.

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej: podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej (art. 26 ust. 7d i 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej

Bardziej szczegółowo

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Lp. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych 100 - Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Bardziej szczegółowo

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/254/12 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/254/12 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/254/12 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie uchwały RM Poznania

Bardziej szczegółowo

w czasie pełnienia służby wojskowej 8. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej

w czasie pełnienia służby wojskowej 8. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 lipca 2016 na podstawie uchwały RM Poznania Nr XVI/177/VII/2015 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 970/2015

Zarządzenie Nr 970/2015 Zarządzenie Nr 970/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław 3

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław 3 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław 3 tel. (052) 3592-257, w. 254-263 fax. (052) 3592-255; e-mail: pcpr_ino@unet.pl PODSTAWOWE ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo