Wydanie. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Instrukcja obsługi / PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydanie. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Instrukcja obsługi 10548041 / PL"

Transkrypt

1 MOVIDRIVE compact MCH4_A Wydanie 04/2002 Instrukcja obsługi / PL

2 SEW-EURODRIVE

3 1 Ważne wskazówki Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Konstrukcja urządzenia Oznaczenie typu, tabliczka znamionowa i zakres dostawy Konstrukcja urz¹dzenia MCH4_A... 8 kva f i I 0 n P Hz 4 Instalacja Wskazówki dotycz¹ce instalacji urz¹dzenia g³ównego Wskazówki dotycz¹ce instalacji z³¹cza PROFIBUS-DP (MCH41A) Wskazówki dotycz¹ce instalacji z³¹cza INTERBUS-LWL (MCH42A) Instalacja zgodna z norm¹ UL Zacisk ekranu mocy Zabezpieczenie przed dotykiem Schemat przy³¹czenia urz¹dzenia g³ównego Demonta urz¹dzenia zewnêtrznego Dobór oporników hamulcowych, d³awików i filtrów Instalacja magistrali systemowej (SBus) Pod³¹czenie opcji USS21A (RS-232 i RS-485) Pod³¹czenie eknodera silnika i zewnêtrznych enkoderów Uruchomienie Ogólne wskazówki dotycz¹ce uruchomienia Czynnoœci przygotowawcze i œrodki pomocnicze Uruchomienie za pomoc¹ klawiatury DBG11B Uruchomienie za pomoc¹ komputera PC i programu MOVITOOLS Uruchomienie silnika Uruchomienie dla zadañ po³o eniowych (MCH4_A) Pe³na lista parametrów Uruchomienie falownika ze z³¹czem PROFIBUS-DP (MCH41A) Uruchomienie falownika ze z³¹czem INTERBUS (MCH42A) Eksploatacja i serwis WskaŸniki stanu roboczego falownika MCH40A (bez z³¹cza Feldbus) WskaŸniki stanu roboczego falownika MCH41A (PROFIBUS-DP) WskaŸniki stanu roboczego falownika MCH42A (INTERBUS LWL) Klawiatura DBG11B Informacje o awariach Lista b³êdów Serwis elektroniczny firmy SEW Dane techniczne Ogólne dane techniczne MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (urz¹dzenia 400/500 V) MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (urz¹dzenia 230 V) Dane elektroniczne falownika MOVIDRIVE compact MCH Skorowidz Wykaz adresów MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 3

4 1 1 Ważne wskazówki Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Prosimy o bezwzględne stosowanie się do następujących wskazówek! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Mo liwe nastêpstwa: œmieræ lub ciê kie obra enia. Grożące niebezpieczeństwo. Mo liwe nastêpstwa: œmieræ lub ciê kie obra enia. Niebezpieczna sytuacja. Mo liwe nastêpstwa: lekkie obra enia. Szkodliwa sytuacja. Mo liwe nastêpstwa: uszkodzenie urz¹dzenia i urz¹dzeñ peryferyjnych. Wskazówki dotycz¹ce sposobu u ytkowania i inne przydatne informacje. Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi jest warunkiem bezawaryjnej eksploatacji urządzenia oraz uwzglêdnienia ewentualnych roszczeñ gwarancyjnych. Dlatego prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczêciem eksploatacji urz¹dzenia! Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące czynności serwisowych; z tego wzglêdu nale y j¹ przechowywaæ w pobliżu urządzenia. Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Falowniki napêdowe MOVIDRIVE compact s¹ przeznaczone do zastosowañ przemys³owych i umo liwiaj¹ wspó³pracê z asynchronicznymi silnikami trójfazowymi z wirnikiem zwartym lub synchronicznymi silnikami trójfazowymi wzbudzanymi trwale. Powy sze silniki musz¹ byæ przystosowane do pracy z falownikiem; do urz¹dzeñ nie wolno pod³¹czaæ innych obci¹ eñ. Falowniki napêdowe MOVIDRIVE compact s¹ przeznaczone do stacjonarnego monta u w szafach rozdzielczych. Nale y bezwzglêdnie uwzglêdniæ dane techniczne falownika oraz dopuszczalne warunki eksploatacji w miejscu pracy urz¹dzenia. Uruchomienie urz¹dzenia (rozpoczêcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) jest niedozwolone do momentu stwierdzenia, i urz¹dzenie spe³nia wymogi dyrektywy przeciwzak³óceniowej 89/336/EWG i dyrektywy o maszynach 89/392/EWG (nale y uwzglêdniæ wymogi normy EN 60204). 4 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

5 1 Warunki eksploatacji Jeśli urządzenie nie jest specjalnie przeznaczone do tego celu, zabrania się: stosowania urz¹dzenia w œrodowisku zagro onym wybuchem stosowania urz¹dzenia w œrodowisku, w którym wystêpuj¹ szkodliwe oleje, kwasy, gazy, opary, py³y, promieniowania itd. przenoœnego stosowania urz¹dzenia, jeœli si³a wystêpuj¹cych drgañ i wstrz¹sów przekracza wartoœci okreœlone przez normê EN Funkcje dotyczące bezpieczeństwa Falownikom napêdowym MOVIDRIVE compact nie wolno powierzaæ funkcji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem bez zastosowania nadrzêdnych systemów ochronnych. W celu realizacji zadañ zwi¹zanych z ochron¹ maszyn lub osób nale y stosowaæ nadrzêdne systemy bezpieczeñstwa. Selekcja odpadów Nale y przestrzegaæ aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów. Sposób selekcji odpadów uzale niony jest od rodzaju danego materia³u, np.: z³om elektroniczny (laminaty) tworzywo sztuczne (obudowa) blacha miedÿ itd. MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 5

6 2 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalacja i uruchomienie Pod żadnym pozorem nie wolno instalować lub uruchamiać urządzeń uszkodzonych. Uszkodzenia nale y bezzw³ocznie zg³osiæ do reklamacji u spedytora. Czynności związane z instalacją, uruchomieniem i naprawą urz¹dzenia mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez osoby wykwalifikowane, którzy ukoñczyli odpowiednie szkolenie BHP, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (np. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Podczas instalacji i uruchomienia silnika i hamulca nale y postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi! Zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne musz¹ spe³niaæ wymogi okreœlone w obowiązujących przepisach (np. EN lub EN 50178). Wymagane zabezpieczenie: uziemienie urz¹dzenia Wymagane urz¹dzenie ochronne: ochrona przed nadmiarem pr¹du Urządzenie spełnia wszystkie wymogi związane z bezpiecznym oddzieleniem przy³¹czy mocy od przy³¹czy elektronicznych, zgodnie z norm¹ EN W celu zapewnienia bezpiecznego oddzielenia powy szych przy³¹czy, wszystkie podłączone obwody prądowe musz¹ tak e spełniać wymogi dotyczące bezpiecznego oddzielenia przyłączy. Nale y podj¹æ odpowiednie kroki, aby pod³¹czony silnik nie uruchomił się samoczynnie podczas podłączania falownika do sieci: MCF/MCV/MCS4_A: po³¹czyæ zacisk X10:9 "/BLOKADA REGULATORA" z DGND. MCH4_A: zdj¹æ blok zaciskowy elektroniki X11. Eksploatacja i serwis Przed zdjęciem osłony ochronnej, urządzenie należy odłączyć od sieci. Niebezpieczne napięcia mog¹ wystêpowaæ jeszcze do 10 minut po odłączeniu urządzenia od sieci. Przy zdjętej osłonie ochronnej, urz¹dzenie posiada stopieñ ochrony IP 00 we wszystkich podzespo³ach wystêpuj¹ niebezpieczne napięcia (z wyj¹tkiem elektroniki steruj¹cej). W trakcie pracy, urz¹dzenie musi byæ zamkniête. W stanie włączonym, na zaciskach wyjściowych i pod³¹czonych do nich kablach i zaciskach silnika wystêpuj¹ niebezpieczne napięcia. Dotyczy to równie sytuacji, w której urz¹dzenie jest zablokowane, a silnik znajduje siê w bezruchu. Zgaśnięcie diody świecącej sygnalizującej włączenie urządzenia oraz innych wskaźników nie oznacza, e urz¹dzenie jest od³¹czone od sieci i bez napięcia. Wbudowane funkcje ochronne lub blokada mechaniczna mog¹ spowodowaæ bezruch silnika. Usunięcie powodu awarii lub reset mog¹ spowodowaæ ponowny, samoczynny rozruch napędu. Jeœli jest to niedopuszczalne dla napêdzanej maszyny ze wzglêdów bezpieczeñstwa, przed usuniêciem awarii nale y odłączyć urządzenie od sieci. Ponadto zabroniona jest w takim wypadku aktywacja funkcji "Auto Reset" (P841). Załączanie na wyjœciu przetwornicy dozwolone jest wy³¹cznie przy zablokowanym stopniu końcowym. 6 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

7 Oznaczenie typu, tabliczka znamionowa i zakres dostawy 3 3 Konstrukcja urządzenia 3.1 Oznaczenie typu, tabliczka znamionowa i zakres dostawy Przykład oznaczenia typu MOVIDRIVE compact MCH 41 A A Wersja Kwadranty Pod³¹czenie Filtr sieciowy Napiêcie zasilania Zalecana moc silnika 00 = standard / 0T = technologiczna 4 = 4Q (z chopperem hamulcowym) 3 = 3-fazowe A = wbudowany / 0 = niewbudowany 5 = V AC / 2 = VAC 0055 = 5.5 kw Wersja A Typoszereg i wersja: 40 = bez Feldbus, 41 = z PROFIBUS-DP, 42 = z INTERBUS-LWL Typ: MCH= orientacja wektorowa z enkoderem (Hiperface, sin/cos lub TTL) do silników synchronicznych i asynchronicznych 05148APL Przykład tabliczki znamionowej G³ówna tabliczka znamionowa znajduje siê z boku urz¹dzenia. Rys. 1: Główna tabliczka znamionowa 05230AXX Ponadto, z przodu na module steruj¹cym (nad slotem TERMINAL) znajduje siê tabliczka typu. Rys. 2: Tabliczka typu 05231AXX Zakres dostawy Nasuwana listwa wtykowa do wszystkich zacisków sygna³owych (X10... X12). Dodatkowo w przypadku wielkoœci 1: nasuwana listwa wtykowa do zacisków mocy (X1... X4). Dodatkowo w przypadku wielkoœci 1 i 2: zacisk ekranu mocy. Dodatkowo w przypadku wielkoœci 4 i 5: os³ona zacisków mocy. MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 7

8 3 Konstrukcja urządzenia MCH4_A 3.2 Konstrukcja urządzenia MCH4_A Wielkość 1 MCH4_A...-5A3 (urz¹dzenia 400/500 V): MCH4_A...-2A3 (urz¹dzenia 230 V): AXX Rys. 3: Konstrukcja urządzenia MOVIDRIVE compact MCH4_A, wielkość 1 1. X1: Przy³¹czenie do sieci L1 (1) / L2 (2) / L3 (3), od³¹czalne 2. X4: Przy³¹czenie sprzê enia obwodu poœredniego -U Z / + U Z i przy³¹czenie PE, od³¹czalne 3. X2: Przy³¹czenie silnika U (4) / V (5) / W (6), od³¹czalne 4. Przy³¹czenie zacisku ekranu mocy (niewidoczne na rysunku) 5. X3: Przy³¹czenie opornika hamulcowego R+ (8) / R- (9) i przy³¹czenie PE, od³¹czalne 6. TERMINAL: slot klawiatury DBG11B lub z³¹cze szeregowe USS21A 7. V1: Dioda œwiec¹ca sygnalizuj¹ca w³¹czone urz¹dzenie 8. Œruba mocuj¹ca A urz¹dzenia zewnêtrznego 9. Klapa urz¹dzenia zewnêtrznego z tabliczk¹ opisow¹ 10. X10: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 11. X11: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 12. X12: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 13. Œruba mocuj¹ca B urz¹dzenia zewnêtrznego 14. Œruba zacisku ekranu elektroniki 15. Urz¹dzenie zewnêtrzne, zdejmowalne 16. Diagnostyczne diody œwiec¹ce z³¹cza INTERBUS-LWL 17. Tylko MCH42A X30... X33: przy³¹czenia z³¹cza INTERBUS-LWL 18. X14: Wyjœcie odwzorowania sygna³ów enkodera inkrementalnego lub wejœcie enkodera zewnêtrznego (15-stykowa wtyczka Sub-D) 19. X15: Wejœcie enkodera silnika (15-stykowe gniazdo Sub-D) 20. Tylko MCH41A X30: przy³¹czenie z³¹cza PROFIBUS-DP (9-stykowe gniazdo Sub-D) 8 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

9 Konstrukcja urządzenia MCH4_A 3 Wielkość 2 MCH4_A...-5A3 (urz¹dzenia 400/500 V): MCH4_A...-2A3 (urz¹dzenia 230 V): 0055 / 0075 Rys. 4: Konstrukcja urządzenia MOVIDRIVE compact MCH4_A, wielkość AXX 1. X1: Przy³¹czenie do sieci L1 (1) / L2 (2) / L3 (3) 2. X4: Przy³¹czenie sprzê enia obwodu poœredniego -U Z / + U Z i przy³¹czenie PE 3. X2: Przy³¹czenie silnika U (4) / V (5) / W (6) 4. X6: Przy³¹czenie zacisku ekranu mocy (niewidoczne na rysunku) 5. X3: Przy³¹czenie opornika hamulcowego R+ (8) / R- (9) i przy³¹czenie PE 6. TERMINAL: slot klawiatury DBG11B lub z³¹cze szeregowe USS21A 7. V1: Dioda œwiec¹ca sygnalizuj¹ca w³¹czone urz¹dzenie 8. Œruba mocuj¹ca A urz¹dzenia zewnêtrznego 9. Klapa urz¹dzenia zewnêtrznego z tabliczk¹ opisow¹ 10. X10: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 11. X11: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 12. X12: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 13. Œruba mocuj¹ca B urz¹dzenia zewnêtrznego 14. Œruba zacisku ekranu elektroniki 15. Urz¹dzenie zewnêtrzne, zdejmowalne 16. Diagnostyczne diody œwiec¹ce z³¹cza INTERBUS-LWL 17. Tylko MCH42A X30... X33: przy³¹czenia z³¹cza INTERBUS-LWL 18. X14: Wyjœcie odwzorowania sygna³ów enkodera inkrementalnego lub wejœcie enkodera zewnêtrznego (15-stykowa wtyczka Sub-D) 19. X15: Wejœcie enkodera silnika (15-stykowe gniazdo Sub-D) 20. Tylko MCH41A X30: przy³¹czenie z³¹cza PROFIBUS-DP (9-stykowe gniazdo Sub-D) MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 9

10 3 Konstrukcja urządzenia MCH4_A Wielkość 3 MCH4_A (urz¹dzenia 400/500 V): MCH4_A (urz¹dzenia 230 V): 0110 / 0150 Rys. 5: Konstrukcja urządzenia MOVIDRIVE compact MCH4_A, wielkość AXX 1. Przy³¹czenia PE 2. X1: Przy³¹czenie do sieci L1 (1) / L2 (2) / L3 (3) 3. X4: Przy³¹czenie sprzê enia obwodu poœredniego -U Z / + U Z 4. Przy³¹czenia PE 5. X2: Przy³¹czenie silnika U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Przy³¹czenie opornika hamulcowego R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: slot klawiatury DBG11B lub z³¹cze szeregowe USS21A 8. V1: Dioda œwiec¹ca sygnalizuj¹ca w³¹czone urz¹dzenie 9. Œruba mocuj¹ca A urz¹dzenia zewnêtrznego 10. X10: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 11. X11: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 12. X12: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 13. Œruba mocuj¹ca B urz¹dzenia zewnêtrznego 14. Œruba zacisku ekranu elektroniki 15. Klapa urz¹dzenia zewnêtrznego z tabliczk¹ opisow¹ 16. Urz¹dzenie zewnêtrzne, zdejmowalne 17. Diagnostyczne diody œwiec¹ce z³¹cza INTERBUS-LWL 18. Tylko MCH42A X30... X33: przy³¹czenia z³¹cza INTERBUS-LWL 19. X14: Wyjœcie odwzorowania sygna³ów enkodera inkrementalnego lub wejœcie enkodera zewnêtrznego (15-stykowa wtyczka Sub-D) 20. X15: Wejœcie enkodera silnika (15-stykowe gniazdo Sub-D) 21. Tylko MCH41A X30: przy³¹czenie z³¹cza PROFIBUS-DP (9-stykowe gniazdo Sub-D) 10 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

11 Konstrukcja urządzenia MCH4_A 3 Wielkość 4 MCH4_A (urz¹dzenia 400/500 V): 0370 / 0450 MCH4_A (urz¹dzenia 230 V): 0220 / 0300 Rys. 6: Konstrukcja urządzenia MOVIDRIVE compact MCH4_A, wielkość AXX 1. Przy³¹czenia PE 2. X1: Przy³¹czenie do sieci L1 (1) / L2 (2) / L3 (3) 3. X4: Przy³¹czenie sprzê enia obwodu poœredniego -U Z / + U Z 4. Przy³¹czenia PE 5. X2: Przy³¹czenie silnika U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Przy³¹czenie opornika hamulcowego R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: slot klawiatury DBG11B lub z³¹cze szeregowe USS21A 8. V1: Dioda œwiec¹ca sygnalizuj¹ca w³¹czone urz¹dzenie 9. Œruba mocuj¹ca A urz¹dzenia zewnêtrznego 10. X10: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 11. X11: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 12. X12: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 13. Œruba mocuj¹ca B urz¹dzenia zewnêtrznego 14. Œruba zacisku ekranu elektroniki 15. Urz¹dzenie zewnêtrzne, zdejmowalne 16. Diagnostyczne diody œwiec¹ce z³¹cza INTERBUS-LWL 17. Tylko MCH42A X30... X33: przy³¹czenia z³¹cza INTERBUS-LWL 18. X14: Wyjœcie odwzorowania sygna³ów enkodera inkrementalnego lub wejœcie enkodera zewnêtrznego (15-stykowa wtyczka Sub-D) 19. X15: Wejœcie enkodera silnika (15-stykowe gniazdo Sub-D) 20. Tylko MCH41A X30: przy³¹czenie z³¹cza PROFIBUS-DP (9-stykowe gniazdo Sub-D) MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 11

12 3 Konstrukcja urządzenia MCH4_A Wielkość 5 MCH4_A (urz¹dzenia 400/500 V): 0550 / 0750 Rys. 7: Konstrukcja urządzenia MOVIDRIVE compact MCH4_A, wielkość AXX 1. Przy³¹czenia PE 2. X1: Przy³¹czenie do sieci L1 (1) / L2 (2) / L3 (3) 3. X4: Przy³¹czenie sprzê enia obwodu poœredniego -U Z / + U Z 4. Przy³¹czenia PE 5. X2: Przy³¹czenie silnika U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Przy³¹czenie opornika hamulcowego R+ (8) / R- (9) 7. TERMINAL: slot klawiatury DBG11B lub z³¹cze szeregowe USS21A 8. V1: Dioda œwiec¹ca sygnalizuj¹ca w³¹czone urz¹dzenie 9. Œruba mocuj¹ca A urz¹dzenia zewnêtrznego 10. X10: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 11. X11: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 12. X12: Listwa zaciskowa elektroniki, od³¹czalna 13. Œruba mocuj¹ca B urz¹dzenia zewnêtrznego 14. Œruba zacisku ekranu elektroniki 15. Urz¹dzenie zewnêtrzne, zdejmowalne 16. Diagnostyczne diody œwiec¹ce z³¹cza INTERBUS-LWL 17. Tylko MCH42A X30... X33: przy³¹czenia z³¹cza INTERBUS-LWL 18. X14: Wyjœcie odwzorowania sygna³ów enkodera inkrementalnego lub wejœcie enkodera zewnêtrznego (15-stykowa wtyczka Sub-D) 19. X15: Wejœcie enkodera silnika (15-stykowe gniazdo Sub-D) 20. Tylko MCH41A X30: przy³¹czenie z³¹cza PROFIBUS-DP (9-stykowe gniazdo Sub-D) 12 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

13 Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia głównego 4 4 Instalacja 4.1 Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia głównego Podczas instalacji należy bezwzględnie stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! Momenty dociągające Nale y u ywaæ wy³¹cznie oryginalnych elementów przyłączeniowych. Proszê uwzglêdniæ dopuszczalne momenty dociągające zacisków mocy MOVIDRIVE. wielkoœæ 1 0,6 Nm (5.3 lb.in) wielkoœæ 2 1,5 Nm (13.3 lb.in) wielkoœæ 3 3,5 Nm (31 lb.in) wielkoœci 4 i 5 14 Nm (124 lb.in) Nm (lb.in)! Rys. 8: Proszę uwzględnić odpowiednie momenty dociągające 02475AXX Zachowanie wolnej przestrzeni i pozycja pracy W celu zapewnienia prawid³owego ch³odzenia nale y zachowaæ na górze i na dole urządzenia 100 mm (4 in) wolnej przestrzeni. Zachowanie wolnej przestrzeni nie jest konieczne z boku, co umo liwia ustawienie urz¹dzeñ obok siebie. W przypadku wielkoœci 4 i 5, w odleg³oœci do 300 mm (11.81 in) nad urz¹dzeniem nie nale y montowaæ komponentów wra liwych na ciep³o. Urz¹dzenia nale y montowaæ wy³¹cznie w pozycji pionowej. Monta poziomy, na skos lub do góry nogami jest niedopuszczalny. 100 mm (4 in) E Q E Q E Q E Q 100 mm (4 in) Rys. 9: Zachowanie wolnej przestrzeni i pozycja pracy urządzeń 02474AXX MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 13

14 4 Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia głównego Oddzielne doprowadzenie kabli Bezpieczniki wejściowe, wyłącznik różnicowy Kable mocy i kable elektroniczne nale y doprowadziæ w oddzielnych kanałach. Bezpieczniki wejściowe nale y zainstalowaæ na początku przewodu doprowadzającego napięcie sieciowe po odga³êzieniu szyny zbiorczej ( Schemat przy³¹czenia urz¹dzenia g³ównego, modu³u mocy i hamulca). Wyłącznik różnicowy nie może stanowić jedynego zabezpieczenia. Podczas normalnej pracy falownika mog¹ wystêpowaæ prądy upływowe > 3,5 ma. Nale y stosowaæ wy³¹cznie uniwersalne wy³¹czniki ró nicowe (na pr¹d sta³y i przemienny). Ochrona przepięciowa po stronie sieci i hamulca Więcej niż cztery urządzenia Jako ochrony przepiêciowe po stronie sieci i hamulca nale y stosowaæ wyłącznie urządzenia klasy użytkowej AC 3 (IEC 158-1). W przypadku stosowania więcej niż czterech urządzeń pod³¹czonych do stycznika sieciowego dostosowanego do pr¹du ca³kowitego nale y dołączyć trójfazowy dławik sieciowy w celu ograniczenia pr¹du wejœciowego. Przyłączenie do sieci PE ( EN 50178) Jeœli przewód sieciowy jest < 10 mm 2 (AWG 8), nale y doprowadziæ drugi przewód PE o przekroju równym przekrojowi przewodu sieciowego równolegle do przewodu uziemiaj¹cego i pod³¹czyæ go za pomoc¹ oddzielnych zacisków; mo na równie zastosowaæ miedziany przewód uziemiający o przekroju 10 mm 2 (AWG 8). Jeœli przewód sieciowy jest 10 mm 2 (AWG 8), nale y doprowadziæ miedziany przewód uziemiający o przekroju równym przekrojowi przewodu sieciowego. Sieci IT W przypadku sieci napiêciowych z nie uziemionym punktem gwiazdowym (sieci IT), firma SEW zaleca stosowanie czujników izolacyjnych z pomiarem kodu modulacji impulsowej. Pozwoli to unikn¹æ b³êdnych wyzwoleñ czujnika izolacyjnego na skutek doziemnej pojemnoœci falownika. Przekroje Przewód sieciowy: przekrój zależny od znamionowego prądu wejściowego I sieæ przy obci¹ eniu znamionowym. Przewód zasilaj¹cy silnika: przekrój zależny od znamionowego prądu wyjściowego I N. Przewody elektroniki: tylko y³y pojedyncze 0,20...1,5 mm 2 (AWG ) w przypadku y³ 1,5 mm 2 (AWG16) proszê u ywaæ szczypiec zaciskowych prostok¹tnych Wyjście urządzenia Dopuszczalne jest pod³¹czanie wyłącznie obciążeń czynnych/indukcyjnych (silników). W adnym wypadku nie wolno pod³¹czaæ obci¹ eñ pojemnoœciowych! E Q 02476AXX Rys. 10: Dozwolone jest podłączanie wyłącznie obciążeń czynnych/indukcyjnych, nie pojemnościowych 14 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

15 Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia głównego 4 Podłączenie oporników hamulcowych Eksploatacja urządzenia z opornikami hamulcowymi Wejścia / wyjścia binarne Ekranowanie i uziemienie Nale y u yæ dwóch ciasno ze sobą skręconych przewodów lub dwużyłowy, ekranowany kabel mocy. Przekrój jest zale ny od znamionowego pr¹du wyjœciowego falownika. Opornik hamulcowy nale y zabezpieczyæ przekaźnikiem bimetalowym/ termicznym przekaźnikiem przeciążeniowym ( Schemat przy³¹czenia urz¹dzenia g³ównego, modu³u mocy i hamulca). Prąd wyzwalający nale y ustawiæ zgodnie z danymi technicznymi opornika hamulcowego. Podczas pracy znamionowej urz¹dzenia, przez przewody doprowadzaj¹ce oporników hamulcowych p³ynie wysokie napięcie stałe (ok. 900 V). Powierzchnie oporników hamulcowych silnie się rozgrzewają przy obci¹ eniu P N. Nale y wybraæ odpowiednie miejsce do ich montażu. Oporniki hamulcowe montowane s¹ zwykle na górnej pokrywie szafy rozdzielczej. Oporniki hamulcowe w płaskiej pozycji pracy nale y zamontowaæ wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed dotykiem. Wejścia binarne s¹ oddzielone potencjałem za pomoc¹ transoptorów. Wyjścia binarne s¹ odporne na zwarcie, nie są jednak odporne na napięcia zakłócające (wyj¹tek: wyjœcie przekaÿnika DO 1). Napiêcie zak³ócaj¹ce mo e doprowadziæ do zniszczenia wyjœæ binarnych. Nale y u ywaæ wy³¹cznie ekranowanych przewodów sterujących. Ekran nale y po³¹czyæ z masą w najkrótszy możliwy sposób, obustronnie i na jak największej powierzchni. W celu unikniêcia pêtli doziemnych mo na uziemiæ koniec ekranu za pomoc¹ kondensatora przeciwzak³óceniowego (220 nf / 50 V). W przypadku podwójnie ekranowanego przewodu, ekran zewnêtrzny nale y uziemiæ po stronie falownika, a ekran wewnêtrzny po stronie przeciwleg³ej BXX Rys. 11: Przykłady poprawnego podłączenia ekranu przy użyciu metalowej obejmy (zacisku ekranu) lub metalowego dławika Jako ekran mog¹ równie s³u yæ uziemione kanały blaszane lub rury metalowe, w których umieszczono przewody. Przewody mocy i przewody sterujące powinny byæ przy tym doprowadzone oddzielnie. Falownik i wszystkie dodatkowe urządzenia należy uziemić w sposób odpowiedni dla urządzeń wielkiej częstotliwości (zapewniaj¹c metaliczny kontakt obudów urz¹dzeñ z mas¹ na du ej powierzchni, na przyk³ad przy u yciu nielakierowanej p³yty monta owej w szafie rozdzielczej). MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 15

16 4 Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia głównego Filtr sieciowy Urz¹dzenia o wielkościach 1 i 2 standardowo wyposa ono w filtr sieciowy. Oznacza to, e urz¹dzenie spe³nia wymogi klasy wartości granicznej A od strony sieci. Jeœli urz¹dzenie ma równie spe³niaæ wymogi klasy wartoœci granicznej B, nale y dodatkowo zastosowaæ filtr sieciowy NF Urz¹dzenia o wielkościach 3 i 5 wymagają dodatkowego montażu filtra sieciowego NF......, aby spe³nia³y wymogi klas wartoœci granicznych A i B. Filtr sieciowy nale y zamontowaæ w pobliżu falownika, jednak poza przestrzeni¹ wymagan¹ do poprawnej wentylacji urz¹dzenia. Przewód między filtrem sieciowym i falownikiem powinien być jak najkrótszy, jego d³ugoœæ nie mo e przekroczyæ 400 mm (15.8 in). W tym celu wystarczy u yæ nie ekranowanych, skrêconych ze sob¹ przewodów. Przewód sieciowy mo e byæ równie nie ekranowany. Jeœli do jednego filtra sieciowego pod³¹czonych zostanie kilka falowników, filtr ten nale y zamontowaæ przy samym wejściu szafy rozdzielczej lub bezpośrednio w pobliżu falowników. Wybór odpowiedniego filtra sieciowego zale y od pr¹du ca³kowitego pod³¹czonych falowników. Nie określono wartości granicznych emisji zakłóceń w przypadku sieci napięciowych bez uziemionego punktu gwiazdowego (sieci IT). W sieciach IT, skuteczność filtrów sieciowych jest mocno ograniczona. Emisja zakłóceń Jeœli urz¹dzenie ma spełniać wymogi klas wartości granicznych A i B, firma SEW zaleca stosowanie nastêpuj¹cych urządzeń przeciwzakłóceniowych po stronie wyjściowej: ekranowany przewód zasilaj¹cy silnika opcja "d³awik wyjœciowy HD..." Dławik wyjściowy HD... Dławik wyjściowy nale y zamontowaæ w pobliżu falownika, jednak poza przestrzeni¹ wymagan¹ do poprawnego ch³odzenia urz¹dzenia. Przez dławik wyjściowy nale y przeprowadziæ wszystkie trzy fazy. Przez dławik nie wolno natomiast przeprowadzaæ przewodu PE! MOVIDRIVE d³awik wyjœciowy HD... PE U V W n=5 przewód zasilaj¹cy silnika do silnika Rys. 12: Podłączenie dławika wyjściowego HD APL 16 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

17 Wskazówki dotyczące instalacji złącza PROFIBUS DP (MCH41A) Wskazówki dotyczące instalacji złącza PROFIBUS DP (MCH41A) Okablowanie wtyczki Pod³¹czenie do sieci PROFIBUS nastêpuje za pomoc¹ 9-stykowej wtyczki Sub-D, zgodnie z norm¹ IEC Po³¹czenie T-Bus nale y wykonaæ przy u yciu odpowiedniej wtyczki. 9-stykowa wtyczka Sub-D Przewody sygna³owe musz¹ byæ ze sob¹ skrêcone! RxD/TxD-P RxD/TxD-N CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/100mA) DGND (M5V) Po³¹czenie przewodz¹ce miêdzy obudow¹ wtyczki i ekranem na du ej powierzchni! Rys. 13: Okablowanie 9 stykowej wtyczki Sub D według normy IEC APL Pod³¹czenie falownika napêdowego MOVIDRIVE compact do systemu PROFIBUS odbywa siê z regu³y za pomoc¹ ekranowanej skrêtki. Przy wyborze wtyczki magistrali nale y zwróciæ uwagê na maksymalnie osi¹galn¹ szybkoœæ przesy³ania danych. Pod³¹czenie skrêtki do wtyczki PROFIBUS nastêpuje za pomoc¹ styków 3 (RxD/TxD- P) i 8 (RxD/TxD-N), które odpowiadaj¹ za przesy³anie danych. Sygna³y RxD/TxD-P i RxD/TxD-N interfejsu RS-485 musz¹ byæ pod³¹czone do tych samych styków w przypadku wszystkich u ytkowników po³¹czonych przez z³¹cze PROFIBUS. W innym wypadku, komunikacja przez magistralê jest niemo liwa. Styk 4 (CNTR-P) z³¹cza PROFIBUS dostarcza sygna³ steruj¹cy TTL dla repetytora lub adaptera LWL (punkt odniesienia = styk 9). MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 17

18 4 Wskazówki dotyczące instalacji złącza PROFIBUS DP (MCH41A) Sposób ekranowania i doprowadzenia kabli magistrali Z³¹cze PROFIBUS obs³uguje standard transmisji danych RS-485 i wymaga zastosowania ekranowanych skrêtek (typ przewodu A zgodny ze specyfikacj¹ PROFIBUS wed³ug normy IEC 61158). Odpowiednio wykonany ekran kable magistrali t³umi zak³ócenia elektryczne mog¹ce wystêpowaæ w zak³adach przemys³owych. Najlepsze w³aœciwoœci ekranuj¹ce mo na osi¹gn¹æ w nastêpuj¹cy sposób: Nale y mocno dokrêciæ œruby mocuj¹ce wtyczek, modu³ów i przewodów wyrównania potencja³ów, unikaj¹c jednak stosowania w tym celu przesadnej si³y. Nale y u ywaæ wy³¹czni wtyczek z obudow¹ metalow¹ lub metalizowan¹. Ekran we wtyczce nale y pod³¹czyæ na jak najwiêkszej powierzchni. Ekran przewodu magistrali nale y pod³¹czyæ po obydwu stronach. Kable sygna³owe i kable magistrali nie powinny byæ doprowadzane równolegle z kablami mocy (kablami zasilaj¹cymi silnika), lesz w miarê mo liwoœci w oddzielnych tunelach kablowych. W zak³adach przemys³owych nale y stosowaæ metalowe, uziemione pó³ki kablowe. Kable sygna³owe wraz z towarzysz¹cymi im przewodami wyrównania potencja³ów nale y doprowadzaæ w niewielkim odstêpie od siebie mo liwie najkrótsz¹ drog¹. Nale y unikaæ przed³u ania przewodów magistrali przy u yciu z³¹czy wtykowych. Kable magistrali nale y doprowadzaæ jak najbli ej dostêpnych powierzchni uziemiaj¹cych. W przypadku wahañ potencja³u ziemi, poprzez pod³¹czony po obydwu stronach i po³¹czony z potencja³em ziemi (PE) ekran mo e p³yn¹æ pr¹d wyrównawczy. W takim wypadku nale y zapewniæ wystarczaj¹ce wyrównanie potencja³ów wed³ug odpowiednich przepisów VDE. Terminacja magistrali falownika MCH41A W celu umo liwienia prostego uruchomienia systemu magistrali oraz zmniejszenia mo liwych Ÿróde³ b³êdów w trakcie instalacji, urz¹dzenie MCH41A nie zosta³o wyposa one w oporniki falowe magistrali. Jeœli falownik znajduje siê na pocz¹tku lub na koñcu segmentu PROFIBUS, a do falownika prowadzi tylko jeden kabel PROFIBUS, nale y zastosowaæ wtyczkê z wbudowanym opornikiem falowym magistrali. We wtyczce PROFIBUS nale y w takim wypadku w³¹czyæ oporniki falowe magistrali. 18 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

19 Wskazówki dotyczące instalacji złącza PROFIBUS DP (MCH41A) 4 Ustawienie adresu stacyjnego falownika MCH41A Ustawienie adresu stacyjnego PROFIBUS nastêpuje za pomoc¹ prze³¹czników DIP (o wartoœciowoœci ) znajduj¹cych siê na spodzie urz¹dzenia zewnêtrznego ( rozdz. "Demonta urz¹dzenia zewnêtrznego" na str. 33). Falownik MOVIDRIVE compact obs³uguje zakres adresów Wartoœciowoœæ ON ext ON Wartoœciowoœæ: 1 x 0 = 0 Wartoœciowoœæ: 2 x 0 = 0 Wartoœciowoœæ: 4 x 1 = 4 Wartoœciowoœæ: 8 x 0 = 0 Wartoœciowoœæ:16 x 0 = 0 Wartoœciowoœæ:32 x 0 = 0 Wartoœciowoœæ:64 x 0 = 0 zarezerwowane, pozycja OFF Ustawienie fabryczne: adres 4 Rys. 14: Ustawienie adresu stacyjnego PROFIBUS w urządzeniu MCH41A 05527APL Ustawienie adresu stacyjnego PROFIBUS za pomoc¹ prze³¹czników DIP mo liwe jest wy³¹cznie przy zdemontowanym urz¹dzeniu zewnêtrznym. Zmiana adresu podczas pracy urz¹dzenia jest tym samym niemo liwa. Zmiana adresu zostaje uwzglêdniona po ponownym w³¹czeniu falownika napêdowego (sieæ + 24 V W./WY.). Falownik napêdowy wyœwietla obecny adres stacyjny za pomoc¹ parametru monitora z³¹cza Feldbus P092 "Adres z³¹cza Feldbus" (wyœwietlenie nastêpuje przy u yciu DBG11B lub MOVITOOLS/SHELL). Przykład: ustawienie adresu stacyjnego 17 Wartoœciowoœæ ON ext ON Wartoœciowoœæ: 1 x 1 = 1 Wartoœciowoœæ: 2 x 0 = 0 Wartoœciowoœæ: 4 x 0 = 0 Wartoœciowoœæ: 8 x 0 = 0 Wartoœciowoœæ: 16 x 1 = 16 Wartoœciowoœæ: 32 x 0 = 0 Wartoœciowoœæ: 64 x 0 = 0 zarezerwowane, pozycja OFF Przyk³ad: ustawienie adresu 17. Rys. 15: Ustawienie adresu stacyjnego APL MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 19

20 4 Wskazówki dotyczące instalacji złącza INTERBUS LWL (MCH42A) 4.3 Wskazówki dotyczące instalacji złącza INTERBUS LWL (MCH42A) Światłowodowe przyłącza magistrali (LWL) Kable z włókien polimerowych Kable HCS Pod³¹czenie do magistrali nastêpuje za pomoc¹ œwiat³owodów. W tym celu mo na wykorzystaæ zarówno kable z w³ókien polimerowych, jak te kable HCS. Ten typ kabla wykorzystywany jest w przypadku odleg³oœci do 70 metrów pomiêdzy dwoma u ytkownikami z³¹cza INTERBUS. Dostêpne s¹ ró ne wersje kabla w zale noœci od rodzaju zastosowania. Kable z w³ókien polimerowych umo liwiaj¹ prosty i tani sposób monta u. Kable HCS mog¹ zostaæ u yte w przypadku odleg³oœci do 500 metrów, poniewa w porównaniu do kabli z w³ókien polimerowych cechuj¹ siê one znacznie mniejszym t³umieniem œwiat³a. Kabel magistrali musi mieæ co najmniej metrow¹ d³ugoœæ. W przypadku krótszych odcinków konieczne jest u ycie mostków kablowych firmy Phoenix Contact. Dalsze informacje na temat fachowego doprowadzania œwiat³owodów znajd¹ Pañstwo w wytycznych dotycz¹cych instalacji œwiat³owodów firmy Phoenix-Contact (nr kat. IBS SYS FOC ASSEMBLY). Wykaz czynności kontrolnych przy instalacji kabli światłowodowych Doprowadzenie Nie przekraczaæ dopuszczalnej d³ugoœci kabla kabli Uwzglêdniæ dopuszczalny promieñ giêcia światłowodowych Nie zginaæ ani nie œciskaæ kabli œwiat³owodowych Nie przekraczaæ dozwolonego obci¹ enia rozci¹gaj¹cego podczas doprowadzania Do doprowadzania kabli LWL u ywaæ wy³¹cznie urz¹dzenia do rozwijania przewodu Procedury ochronne w przypadku kabli światłowodowych Konfekcjonowanie kabli światłowodowych Pomiar kabli światłowodowych Chroniæ przed obci¹ eniem rozci¹gaj¹cym i zbyt ma³ym promieniem giêcia Doprowadzaæ w taki sposób, aby nie tworzy³y siê pêtle Chroniæ przed ostrymi krawêdziami Przy doprowadzaniu kabli w warunkach niestandardowych nale y stosowaæ kable specjalne (np. pod ziemi¹ lub w pobli u robotów spawalniczych) P³aszcz zewnêtrzny i y³ê nale y odizolowaæ w taki sposób, aby ich nie uszkodziæ Przymocowaæ y³ê we wtyczce (za pomoc¹ obejmy odci¹ aj¹cej) Wypolerowaæ i zamontowaæ powierzchniê czo³ow¹ wtyczki zgodnie z wytycznymi Skontrolowaæ, czy natê enie œwiat³a spe³nia wartoœci graniczne (diagnoza optyczna za pomoc¹ oprogramowania CMD-Tool lub przyrz¹du pomiarowego LWL) Podłączenie wtyczek światłowodowych Numery katalogowe Pod³¹czenie kabla œwiat³owodowego do falownika MOVIDRIVE compact MCH42A nastêpuje przy pomocy tzw. wtyczek F-SMA. W celu wykorzystania magistrali odbieraj¹cej i wysy³aj¹cej dane nale y zastosowaæ dwie wtyczki (nadajnik i odbiornik). W celu zachowania optymalnego promienia giêcia, firma SEW zaleca stosowanie wtyczek F-SMA z ochronnikami przeciwzgiêciowymi. Wtyczki F-SMA (np. firmy Phoenix-Contact) Nazwa artykułu Komplet wtyczek F-SMA do kabli polimerowych (4 szt.) z ochronnikami przeciwzgiêciowymi Numer katalogowy PSM-SET-FSMA/4-KT 20 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

21 Wskazówki dotyczące instalacji złącza INTERBUS LWL (MCH42A) 4 Okablowanie wtyczki Z³¹cze INTERBUS ze œwiat³owodem Styk Sygnał Kierunek Kolor żyły LWL X30 LWL Remote IN Dane odbierane pomarañczowy (OG) X31 (magistrala odbieraj¹ca dane) Dane wysy³ane czarny (BK) X32 LWL Remote OUT Dane odbierane czarny (BK) X33 (magistrala przekazuj¹ca dane) Dane wysy³ane pomarañczowy (OG) OG BK BK OG X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 X10 X11 X OG BK X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 Rys. 16: Schemat połączeń światłowodowych 05208AXX Długość światłowodów Nale y stosowaæ œwiat³owody ró nej d³ugoœci w celu unikniêcia niedopuszczalnych zgiêæ. Proszê uwzglêdniæ dane dotycz¹ce d³ugoœci przedstawione na poni szym rysunku. X + 18 mm (0.71 in) X X + 18 mm (0.71 in) X Rys. 17: Różne długości światłowodów 50589AXX MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 21

22 4 Wskazówki dotyczące instalacji złącza INTERBUS LWL (MCH42A) Ustawienie przełączników DIP Szeœæ prze³¹czników DIP S1 do S6 na spodzie urz¹dzenia zewnêtrznego umo liwia ustawienie d³ugoœci danych przebiegu procesu, d³ugoœci PCP oraz szybkoœci transmisji. Prze³¹czniki DIP s¹ dostêpne wy³¹cznie po demonta u urz¹dzenia zewnêtrznego ( rozdz. "Demonta urz¹dzenia zewnêtrznego" na str. 33). Przed demonta em urz¹dzenia zewnêtrznego nale y od³¹czyæ falownik od sieci i napiêcia podtrzymuj¹cego 24 V DC. Przestawienie prze³¹czników DIP w trakcie pracy urz¹dzenia jest tym samym niemo liwe. ON ON X AXX Rys. 18: Przełączniki DIP S1... S6 na spodzie urządzenia zewnętrznego ON MBaud 2 MBaud [1] [2] [3] 05215AXX Rys. 19: Ustawienie przełączników DIP S1... S6 [1] Iloœæ danych przebiegu procesu ( DPP), np. 2 DPP [2] Iloœæ s³ów PCP (1, 2 lub 4), np. 2 s³owa PCP [3] Szybkoœæ transmisji (ON = 0,5 Mbodów, OFF = 2 Mbody), np. 2 Mbody W przypadku niew³aœciwych ustawieñ prze³¹czników DIP, falownik napêdowy zg³asza kod ID "Microprocessor not ready" (38 hex). 22 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

23 Wskazówki dotyczące instalacji złącza INTERBUS LWL (MCH42A) 4 Ustawienie długości danych przebiegu procesu i PCP Miêdzy z³¹czem INTERBUS i falownikiem mo liwa jest wymiana maksymalnie szeœciu s³ów danych z³¹cza INTERBUS, które mog¹ zostaæ podzielone za pomoc¹ prze³¹czników DIP S1 do S5 na kana³ danych przebiegu procesu i kana³ PCP. Ze wzglêdu na ograniczenie do szeœciu s³ów danych mo liwe jest uzyskanie ustawieñ nie obs³ugiwanych przez z³¹cze INTERBUS. W przypadku nieprawid³owego ustawienia, falownik zg³asza kod "Microprocessor not ready" (38hex), sygnalizuj¹c dodatkowo niew³aœciwe ustawienie czerwon¹ diod¹ œwiec¹c¹ TR. Poni szy rysunek przedstawia ogólne zasady ustawieñ d³ugoœci danych przebiegu procesu i PCP. Zasadniczo obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ograniczenia: ON PD [1] ID: 03hex (3dez) 05217AXX Rys. 20: Ustawienia umożliwiające pracę falownika z sześcioma słowami danych przebiegu procesu [1] Ustawienia PCP przy u yciu prze³¹czników S4 i S5 s¹ nieaktywne. D³ugoœæ danych przebiegu procesu (s³owa) D³ugoœæ PCP Kod ID 6 Nieaktywne ustawienie PCP; aden kana³ PCP nie mo e byæ u ywany 03hex (3dez) Przyk³ady: ON ON ON PD 1 PCP 4PD 2 PCP 2PD 4 PCP ID: E3hex (227dez) ID: E0hex (224dez) ID: E1hex (225dez) 05218AXX Rys. 21: Przykłady ustawienia długości PCP i maksymalnej długości danych przebiegu procesu Długość PCP Maksymalna długość danych przebiegu procesu Kod ID 1 s³owo 5 s³ów E3 hex (227dez) 2 s³owa 4 s³owa E0 hex (224dez) 4 s³owa 2 s³owa E1 hex (225dez) przy przekroczeniu maks. d³ugoœci b¹dÿ ustawieniu 0 lub 7 DPP 38 hex (56dez) = "Microprocessor not ready" Inne ustawienia powoduj¹ wyœwietlenie kodu ID "Microprocessor not ready". Falownik zwraca wtedy w parametrze P090 "Konfiguracja PD" wartoœæ 0PD, sygnalizuj¹c niew³aœciwe ustawienie czerwon¹ diod¹ œwiec¹c¹ TR. MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 23

24 4 Instalacja zgodna z normą UL 4.4 Instalacja zgodna z normą UL Jeœli instalacja ma byæ zgodna z norm¹ UL, nale y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce wskazówki: Jako kable przy³¹czeniowe nale y u ywaæ wy³¹cznie przewodów miedzianych o następujących zakresach temperatur: MOVIDRIVE compact MC_4_A : zakres temperatury 60/75 C MOVIDRIVE compact MC_4_A : zakres temperatury 75/90 C Dopuszczalne momenty dociągające zacisków mocy falownika MOVIDRIVE compact wynosz¹: Wielkoœæ 1 0,6 Nm (5.3 lb.in) Wielkoœæ 2 1,5 Nm (13.3 lb.in) Wielkoœæ 3 3,5 Nm (31 lb.in) Wielkoœci 4 i 5 14 Nm (124 lb.in) Falowniki napêdowe MOVIDRIVE compact przystosowane są do pracy w sieciach napięciowych z uziemionym punktem gwiazdowym (sieci TN i TT), które mog¹ dostarczaæ maks. pr¹d sieci zgodny z poni szymi tabelami oraz maks. napiêcie 240 V AC dla MOVIDRIVE compact MC_4_A...2_3 (urz¹dzenia 230 V) i 500 V AC dla MOVIDRIVE compact MC_4_A...-5_3 (urz¹dzenia 400/500 V). Moc bezpieczników nie mo e przekroczyæ wartoœci podanych w tabelach. Urządzenia 400/ 500 V MOVIDRIVE compact Maks. prąd sieci Maks. napięcie sieci Bezpieczniki MC_4_A...5_3 0015/0022/0030/ A AC 500 V AC 30 A / 600 V 0055/0075/ A AC 500 V AC 30 A / 600 V 0150/ A AC 500 V AC 175 A / 600 V A AC 500 V AC 225 A / 600 V 0370/ A AC 500 V AC 350 A / 600 V 0550/ A AC 500 V AC 500 A / 600 V Urządzenia 230 V MOVIDRIVE compact Maks. prąd sieci Maks. napięcie sieci Bezpieczniki MC_4_A...2_3 0015/0022/ A AC 240 V AC 30 A / 250 V 0055/ A AC 240 V AC 30 A / 250 V A AC 240 V AC 175 A / 250 V A AC 240 V AC 225 A / 250 V 0220/ A AC 240 V AC 350 A / 250 V Jako zewnętrzne źródło napięcia 24 V DC nale y stosowaæ wy³¹cznie sprawdzone urz¹dzenia z ograniczonym napięciem wyjściowym (U maks = 30 V DC ) i prądem wyjściowym (I 8 A). Certyfikat UL nie obejmuje eksploatacji w sieciach napięcia z nieuziemionym punktem gwiazdowym (sieci IT). 24 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

25 Zacisk ekranu mocy Zacisk ekranu mocy Wielkość 1 Do falowników MOVIDRIVE compact o wielkoœci 1 jest standardowo do³¹czany zacisk ekranu mocy. Zacisk ten nale y zamontowaæ za pomoc¹ œrub mocuj¹cych urz¹dzenia BXX Rys. 22: Zacisk ekranu mocy dla falowników MOVIDRIVE compact o wielkości 1 1. Zacisk 2. Przy³¹czenie PE ( ) Wielkość 2 Do falowników MOVIDRIVE compact o wielkoœci 2 jest standardowo do³¹czany zacisk ekranu mocy z dwoma œrubami mocuj¹cymi. Zacisk ten nale y zamontowaæ za pomoc¹ wspomnianych œrub do X BXX Rys. 23: Zacisk ekranu mocy dla falowników MOVIDRIVE compact o wielkości 2 1. Zacisk ekranu 2. Przy³¹czenie PE ( ) Za pomoc¹ zacisków ekranu mocy mo na w bardzo wygodny sposób zamontowaæ ekran przewodów zasilaj¹cych silnika i hamulca. Ekran i przewód PE nale y pod³¹czyæ w sposób pokazany na zdjêciach. MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 25

26 4 Zabezpieczenie przed dotykiem 4.6 Zabezpieczenie przed dotykiem Do falowników MOVIDRIVE compact o wielkoœciach 4 i 5 s¹ standardowo do³¹czane dwa zabezpieczenia przed dotykiem wraz z oœmioma œrubami mocuj¹cymi. Zabezpieczenia nale y zamontowaæ na obu os³onach zacisków modu³u mocy BXX Rys. 24: Zabezpieczenie przed dotykiem dla falowników MOVIDRIVE compact o wielkościach 4 i 5 Z zamontowanym zabezpieczeniem przed dotykiem, urz¹dzenia MOVIDRIVE compact o wielkoœciach 4 i 5 spe³niaj¹ wymogi stopnia ochronnego IP10 (bez zabezpieczenia: IP00). 26 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

27 Schemat przyłączenia urządzenia głównego Schemat przyłączenia urządzenia głównego Przyłączenie modułu mocy i hamulca L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 Przewód uziemiaj¹cy (ekran) K11 (AC-3) L1 L2 L3 F14/F15 U AC F14/F15 U AC F14/F15 U AC Opcja: filtr sieciowy NF... L1' L2' L3' Przy³¹czenie obwodu poœredniego* L1 L2 L3 X1: -U Z +UZ PE X4: K11 (AC-3) K11 (AC-3) K11 (AC-3) Moduł mocy X2: X3: U V W +R -R PE DB DB DB DGND K12 (AC-3) K12 (AC-3) 1 BMK DGND BG wtyczka hamulca** BGE CM (DY) 3 (3) 4 (2) 5 (1) PE CM : od³¹czenie po stronie pr¹du sta³ego i przemiennego Rys. 25: Schemat przyłączenia modułu mocy i hamulca CT/CV/DT/DV/D: od³¹czenie po stronie pr¹du sta³ego i przemiennego DGND bia³y 1 czerwony BG 2 3 BGE niebieski 4 5 bia³y czerwony niebieski CT/CV/DT/DV/D: od³¹czenie po stronie pr¹du przemiennego S 3- fazowy 05149APL BW... F16 oddzia- ³ywuje na K11 W przypadku wyzwolenia F16, K11 musi zostaæ rozwarty, a Di "/Blokada regulatora" musi otrzymaæ sygna³ "0". Obwód opornikowy nie mo e zostaæ przerwany! * ** W przypadku wielkoœci 1 i 2 nie przewidziano przy³¹czenia PE przy zaciskach przy³¹czeñ do sieci. W tym wypadku nale y wykorzystaæ zacisk PE znajduj¹cy siê obok przy³¹czenia obwodu poœredniego. Uwaga: Nale y bezwzglêdnie przestrzegaæ prawid³owej kolejnoœci przy³¹czeñ. B³êdne pod³¹czenie prowadzi do zniszczenia hamulca. W celu podłączenia prostownika hamulca należy zastosować oddzielny przewód doprowadzający napięcie sieciowe. Zasilanie prostownika napięciem silnika jest niedopuszczalne! Prostownik hamulca w szafie rozdzielczej Hamulec musi byæ od³¹czany po stronie pr¹du sta³ego i przemiennego w przypadku wszystkich wind, napêdów wymagaj¹cych szybkiego czasu reakcji hamulca trybów pracy CFC i SERWO. Przy monta u prostownika hamulca w szafie rozdzielczej, przewody ³¹cz¹ce prostownik z hamulcem nale y doprowadziæ z zachowaniem odpowiedniego odstêpu od innych kabli elektroenergetycznych. Wspólne doprowadzenie dopuszczalne jest tylko wtedy, je eli kable elektroenergetyczne s¹ ekranowane. MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 27

28 4 Schemat przyłączenia urządzenia głównego MCH4_A: Przyłączenie modułu sterującego E Q Opcja: klawiatura Moduł sterujący +10V V*, +/-10V, n mA, mA - n2 ( V) / wejœcie TF/TH* Potencja³ odniesienia sygn. analogowych -10V Magistrala systemowa High Magistrala systemowa Low Potencja³ odniesienia sygna³ów binarnych Magistrala systemowa High Magistrala systemowa Low X10: REF1 AI11 AI12 AI21 AGND REF2 SC11 SC12 DGND SC21 SC R11 J -10V...+10V 0(4)...20mA U I X10:AI11/AI12 Sterowanie nadrzędne 0V5 - + RS485 RS232 Opcja: złącze szeregowe TERMINAL /Blokada regulatora W prawo/stop* W lewo/stop* Zwolnienie/szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X10:DI...DI 5 Wyjœcie +24V Potencja³ odniesienia sygn. binarnych X11: DI DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 DCOM** VO24 DGND Wejœcie binarne Wyjœcia binarne Odniesienie wyjœæ binarnych DGND Wyjœcie odwzorowania sygna- ³ów enkodera inkrementalnego lub wejœcie enkoderów zewnêtrznych Styk przekaÿnika /hamulec Gotowy do pracy* X14: Styk zwierny przek. Styk rozwierny przek. Bez funkcji* Wejœcie +24V Potencja³ odniesienia sygn. binarnych X12: DB 1 DO 1-C 2 DO 1-NO 3 DO 1-NC 4 DO 2/AO1 5 VI24 6 DGND 7 24 V K12 (AC-3) Wejœcie enkodera silnika Przy³¹czenie PROFIBUS-DP (tylko MCH41A) Przy³¹czenia INTERBUS-LWL (wtyczki F-SMA, tylko MCH42A) X15: X30: Opornik falowy magistrali systemowej Prze³¹cznik: sygna³ I <-> sygna³ U* X30: LWL Remote IN Dane odbierane X31: LWL Remote IN Dane wysyłane X32: LWL Remote OUT Dane odbierane Ustawienia PROFIBUS-DP (tylko MCH41A) Ustawienia INTERBUS (tylko MCH42A) ON OFF* ON OFF ON OFF S 12 S S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 S 1 AGND (Potencja³ odniesienia sygna³ów analogowych 10 V) DGND (Potencja³ odniesienia sygna³ów binarnych 24 V) Przewód uziemiaj¹cy (erkan) * Ustawienie fabryczne ** Jeœli wejœcia binarne zostan¹ po³¹czone z napiêciem 24 VDC zacisku VO24, nale y zamontowaæ mostek miêdzy DCOM i DGND! X33: LWL Remote OUT Dane wysyłane Zacisk ekranu Rys. 26: Schemat przyłączeniowy modułu sterującego MCH4_A 05209APL 28 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

29 Schemat przyłączenia urządzenia głównego 4 MCH41A (ze złączem PROFIBUS DP) / MCH42A (ze złączem INTERBUS LWL): Firma SEW zaleca zasilanie powy szych urz¹dzeñ napiêciem 24 V DC przez zacisk X10:24 (VI24). Zewnêtrzne Ÿród³o zasilania 24V DC musi dostarczaæ 50 W mocy trwa³ej oraz 100 W mocy szczytowej (1 s). Wejœcie analogowe AI21 (X10:4) mo e zostaæ wykorzystane jako wejœcie 10 V lub wejœcie TF/TH. Prze³¹czenie trybów nastêpuje za pomoc¹ parametru P120. Dostêp do prze³¹czników DIP S11, S12, i S1... S6 jest mo liwy wy³¹cznie przy zdemontowanym urz¹dzeniu zewnêtrznym ( rozdz. "Demonta urz¹dzenia zewnêtrznego" na str. 33). Funkcje prze³¹czników DIP opisano w rozdzia³ach "Terminacja magistrali falownika MCH41A" oraz "Ustawienie adresu stacyjnego falownika MCH41A" na str. 19 i 20. Funkcje prze³¹czników DIP S1... S6 opisano w rozdziale "Ustawienie prze³¹czników DIP" na str. 23. Przewód TF/TH musi byæ ekranowany b¹dÿ doprowadzony w odleg³oœci co najmniej 0,2 m (8 in) od kabli elektroenergetycznych (np. kabli zasilaj¹cych silnika lub hamulca). Jeœli do pod³¹czenia silnika i czujnika TF/TH u yto kabli hybrydowych, przewód TF/TH musi byæ odrêbnie ekranowany. W przypadku pod³¹czenia do zacisków X15:6 i X15:14 czujnika TF/TH, pod³¹czenie czujnika TF/TH do zacisków X10:1 i X10:4 jest zabronione! Zacisk X10:4 mo na jednak wykorzystaæ jako wejœcie napiêcia 10 V. Wyjście analogowe AO1 W falowniku MCH4_A, wyjœcie binarne DO 2 (X12:5) mo na równie wykorzystaæ jako wyjœcie analogowe AO1 0(4)...20 ma. Prze³¹czenie trybów nastêpuje za pomoc¹ parametrów P621 "Wyjœcie binarne DO 2" i P642 "Tryb pracy AO1". Funkcja zacisku X12:5 P621 "Wyjście binarne DOØ2" P642 "Tryb pracy AO1" Wyjœcie binarne DO 2 ustawienie: BEZ FUNKCJI ustawienie: = WY CZONY Wyjœcie analogowe AO1 ustawienie: = BEZ FUNKCJI ustawienie: WY CZONY ustawienie: BEZ FUNKCJI ustawienie: WY CZONY Bez funkcji ustawienie: = BEZ FUNKCJI ustawienie: = WY CZONY MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi 29

30 4 Schemat przyłączenia urządzenia głównego MCH4_A: Opis funkcji zacisków urządzenia głównego Zacisk Funkcja X1:1/2/3 X2:4/5/6 X3:8/9 X4: X10:1 X10:2/3 X10:4 X10:5 X10:6 X10:7/8 X10:9 X10:10/11 X11:1 X11:2 X11:3 X11:4 X11:5 X11:6 L1/L2/L3 U/V/W +R/ R +U Z / U Z REF1 AI11/12 AI21 AGND REF2 SC11/SC12 DGND SC21/SC22 DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 X11:7 DCOM X11:8 X11:9 X12:1 X12:2 X12:3 X12:4 X12:5 X12:6 X12:7 X14:1 X14:2 X14:3 X14:4 X14:5/6 X14:7 X14:8 X14:9 X14:10 X14:11 X14:12 X14:13/14 X14:15 X15:1 X15:2 X15:3 X15:4 X15:5 X15:6 X15:7 X15:8 X15:9 X15:10 X15:11 X15:12 X15:13 X15:14 X15:15 VO24 DGND DBØØ DOØ1 C DOØ1 NO DOØ1 NC DOØ2/AO1 VI24 DGND Wejście enkoderów zewnętrz nych lub wyjście odwzorowa nia sygnałów enkodera inkremental nego Wejście enkodera silnika Przy³¹czenie do sieci Przy³¹czenie silnika Przy³¹czenie opornika hamulcowego Przy³¹czenie obwodu poœredniego +10 V (maks. 3 ma) dla potencjometru wartoœci zadanej Wejœcie wartoœci zadanej n1 (wejœcie ró nicowe lub wejœcie z potencja³em odniesienia AGND), forma sygna³u P11_ / S11 Wejœcie wartoœci zadanej n2 ( V) lub wejœcie TF/TH, wybór P120 Potencja³ odniesienia dla sygna³ów analogowych (REF1, REF2, AI..) -10 V (maks. 3 ma) dla potencjometru wartoœci zadanej Magistrala systemowa High/Low, po³¹czenie galwaniczne z SC21/SC22 (X10:10/X10:11) Potencja³ odniesienia magistrali systemowej Magistrala systemowa High/Low, po³¹czenie galwaniczne z SC11/SC12 (X10:7/X10:8) Wejœcie binarne 1, ustawienie sta³e "/Blokada regulatora" Wejœcie binarne 2, ustawienie fabryczne "W prawo/stop" Wejœcie binarne 3, ustawienie fabryczne "W lewo/stop" Wejœcia binarne s¹ oddzielone potencja³ami za pomoc¹ transoptorów. Wejœcie binarne 4, ust.fabryczne "Zwolnienie/szybkie zatrzym." Mo liwoœci wyboru dla wejœæ binarnych 2 do 6 Wejœcie binarne 5, ustawienie fabryczne "n11/n21" (DI 1...DI 5) Menu parametrów P60_ Wejœcie binarne 6. ustawienie fabryczne "n12/n22" Odniesienie dla wejœæ binarnych DI do DI 5 (X11:1 bis X11:6) Za³¹czanie wejœæ binarnych napiêciem obcym +24 V: nale y po³¹czyæ DCOM (X11:7) z potencja³em odniesienia napiêcia obcego. bez mostka DCOM-DGND (X11:7-X11:9) wejœcia binarne bez potencja³u z mostkiem DCOM-DGND (X11:7-X11:9) wejœcia binarne z potencja³em Za³¹czanie wejœæ binarnych napiêciem +24 V zacisku VO24 (X11:8) wymagany mostek DCOM-DGND. Wyjœcie napiêcia pomocniczego +24 V (maks. 200 ma) dla zewnêtrznych prze³¹czników poleceñ Potencja³ odniesienia sygna³ów binarnych Wyjœcie binarne 0, ustawienie sta³e "/Hamulec", obci¹ alnoœæ maks. 150 ma (odporne na zwarcie) Wspólny styk wyjœcia binarnego 1, ustawienie fabryczne "Gotowy do pracy" Styk zwierny wyjœcia binarnego 1, obci¹ alnoœæ styków przekaÿnika maks. 30 V DC i 0,8 A Styk rozwierny wyjœcia binarnego 1 Wyjœcie binarne 2, ustawienie fabryczne "Bez funkcji", obci¹ alnoœæ maks. 50 ma (odporne na zwarcie) mo e byæ równie wykorzystywane jako wyjœcie analogowe AO1, zmiana trybu za pomoc¹ P621 i P642 Mo liwoœci wyboru dla wyjœæ binarnych 1 i 2 (DO 1 i DO 2) Menu parametrów P62_ Nie wolno podłączać napięcia obcego do wyjść binarnych DBØØ (X12:1) i DOØ2/AO1 (X12:5)! Wejœcie napiêcia zasilania +24 V (napiêcie podtrzymuj¹ce, diagnostyka urz¹dzenia przy od³¹czeniu od sieci) Potencja³ odniesienia sygna³ów binarnych Sygna³ œcie ki A (K1) Sygna³ œcie ki B (K2) Sygna³ œcie ki C (K0) DATA+ Zarezerwowane Prze³¹czanie Potencja³ odniesienia DGND Sygna³ œcie ki A (K1) Sygna³ œcie ki B (K2) Sygna³ œcie ki C (K0) DATA- Zarezerwowane +12 V (maks. 180 ma) Sygna³ œcie ki A (K1) Sygna³ œcie ki B (K2) Sygna³ œcie ki C (K0) DATA+ Zarezerwowane TF2 Zarezerwowane Potencja³ odniesienia DGND Sygna³ œcie ki A (K1) Sygna³ œcie ki B (K2) Sygna³ œcie ki C (K0) DATA- Zarezerwowane TF2 +12 V (maks. 180 ma) Istnieje mo liwoœæ pod³¹czenia nastêpuj¹cych enkoderów jako enkoderów zewnêtrznych: enkoder Hiperface typu AS1H lub ES1H enkoder sin/cos typu ES1S, ES2S lub EV1S enkoder 5 V-TTL zasilany napiêciem 24 V DC, typu ES1R, ES2R lub EV1R enkoder 5 V-TTL zasilany napiêciem 5 V DC, typu ES1T, ES2T lub EV1T (opcja DWI11A) W przypadku wykorzystania zacisku X14: jako wyjœcie odwzorowania sygna³ów enkodera inkrementalnego, zacisk Prze³¹czenie (X14:7) nale y zmostkowaæ z zaciskiem DGND (X14:8). Napiêcie zasilania 12 V DC na zaciskach X14 i X15 wystarcza, aby móc stosowaæ enkodery SEW zasilane napiêciem 24 V DC. Istnieje mo liwoœæ pod³¹czenia nastêpuj¹cych enkoderów: enkoder Hiperface typu AS1H, ES1H lub AV1H enkoder sin/cos typu ES1S, ES2S lub EV1S enkoder 5 V-TTL zasilany napiêciem 24 V DC, typu ES1R, ES2R lub EV1R enkoder 5 V-TTL zasilany napiêciem 5 V DC, typu ES1T, ES2T lub EV1T (opcja DWI11A) Napiêcie zasilania 12 V DC na zaciskach X14 i X15 wystarcza, aby móc stosowaæ enkodery SEW zasilane napiêciem 24 V DC. S1... S6 Prze³¹czniki DIP umo liwiaj¹ce zmianê ustawieñ z³¹cza INTERBUS rozdz. "Ustawienie prze³¹czników DIP" (str. 23) S11: S12: TERMINAL Prze³¹cznik: sygna³ I (0(4)...20 ma) sygna³ U (-10 V V, V), ustawienie fabryczne: sygna³ U W³¹czanie lub wy³¹czanie opornika falowego magistrali systemowej, ustawienie fabryczne: wy³¹czony Slot dla opcji KLAWIATURA DBG11B lub Z CZE SZEREGOWE USS21A (RS-232 i RS-485) 30 MOVIDRIVE compact MCH4_A Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Korekta. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B. Wydanie 09/ / PL FA361510

Korekta. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B. Wydanie 09/ / PL FA361510 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B FA361510 Wydanie 09/2005 11456752 / PL Korekta SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Korekta MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Wydanie 01/ / PL LA360000

Korekta MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Wydanie 01/ / PL LA360000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Wydanie 0/2005 4354 / PL Korekta Instalacja Przyporządkowanie oporników hamowania,

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

Korekta MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Wydanie 01/ / PL LA360000

Korekta MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Wydanie 01/ / PL LA360000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Wydanie 0/2005 44874 / PL Korekta Przyporządkowanie oporników hamowania, dławików,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Wydanie 01/ / PL GA360000

Instrukcja obsługi MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Wydanie 01/ / PL GA360000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B / 61B GA360000 Wydanie 01/2005 11300450 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the

Bardziej szczegółowo

BETA ochrona. Ochrona przeciwprzepięciowa. n Przegląd. n Korzyści. n Dane do doboru i zamówienia. Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1)

BETA ochrona. Ochrona przeciwprzepięciowa. n Przegląd. n Korzyści. n Dane do doboru i zamówienia. Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) n Przegląd Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) chronią rozdzielnice niskiego napięcia przed przepięciami oraz wysokimi udarami prądowymi powodowanymi przez bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVIMOT MD. Wydanie 05/2006 11471158 / PL GB810000

Instrukcja obsługi MOVIMOT MD. Wydanie 05/2006 11471158 / PL GB810000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIMOT MD GB810000 Wydanie 05/2006 11471158 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci

Bardziej szczegółowo

Styczniki i przekaźniki easyconnect SmartWire

Styczniki i przekaźniki easyconnect SmartWire Styczniki i przekaźniki Łączenie zamiast okablowania Duża część układów sterowania maszyn jest obecnie realizowana przez sterowniki swobodnie programowalne (PLC). Sterownik PLC jest instalowany w szafce

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B/6B Bezpieczne odłączanie Aplikacje FA6000 Wydanie 0/005 60 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

* _1116* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian MOVIDRIVE MDX60B/61B

* _1116* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian MOVIDRIVE MDX60B/61B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *17099358_1116* Arkusz zmian MOVIDRIVE MDX60B/61B Wydanie 11/2016 17099358/PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

1,5 2, H0015XX CI 6 1,5 2, H0018XX CI 6 2,2 4, H0021XX CI 9 2,2 4, H0022XX CI 9

1,5 2, H0015XX CI 6 1,5 2, H0018XX CI 6 2,2 4, H0021XX CI 9 2,2 4, H0022XX CI 9 Styczniki CI 6 do CI 50 Styczniki CI6 do CI 50, sterowane napięciem przemiennym, tworzą standardowy typoszereg dla silników od, do 5 kw. Dostępne są w wersji trójbiegunowej, a w zakresie do 5 A (AC-1)

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu E001 E002 Brak / / 1) Chwilowa utrata zasilania 2) Napięcie zasilające nie spełnia założonych wymogów Niskie napięcie 3) Uszkodzenie mostka szyny DC prostowniczego i rezystancji buforującej 4) Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

RiLine Compact inteligentny system dystrybucji mocy

RiLine Compact inteligentny system dystrybucji mocy RiLine Compact inteligentny system dystrybucji mocy 2 Rozdział mocy w ograniczonej przestrzeni Firma Rittal jest dostawcą niezawodnych systemów rozdziału mocy. Nowy system RiLine Compact to sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF Moeller Electric Sp. z o.o Centrala Doradztwo techniczne 80-299 Gdańsk 60-523 Poznań ul. Zeusa 45/47 ul Dąbrowskiego 75/71 tel.(+58) 554 79 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6 Zasilacz IMPULSOWY SP-320 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1 Przeznaczenie... 2 2.2 Opis panelu przyłączy... 2 3. Zależność obciążenia od temperatury otoczenia...

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do instrukcji obsługi

Uzupełnienie do instrukcji obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Services *21223122_214* Uzupełnienie do instrukcji obsługi SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Tel +49 7251 75-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SQCA244 instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi. SQCA244 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, 4 wejściami optoizolowanymi i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. PPH WObit

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. MOVIFIT Bezpieczeństwo funkcjonalne. Podręcznik. Wydanie 12/2008 11663545 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. MOVIFIT Bezpieczeństwo funkcjonalne. Podręcznik. Wydanie 12/2008 11663545 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ y MOVIFIT Bezpieczeństwo funkcjonalne Wydanie 12/2008 11663545 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. Wyjście napięciowe jest zabezpieczone przed zwarciami i przeciążeniami. Dwukolorowa dioda LED wskazuje stan urządzenia.

Opis produktu. Wyjście napięciowe jest zabezpieczone przed zwarciami i przeciążeniami. Dwukolorowa dioda LED wskazuje stan urządzenia. Dane techniczne 2CDC501067D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Zasilacze napięciowe KNX wytwarzają i monitorują napięcie systemowe KNX (SELV). Przy użyciu zintegrowanego dławika linia magistrali zostaje odłączona

Bardziej szczegółowo

Urządzenia separacyjno-sterownicze

Urządzenia separacyjno-sterownicze OZNACZENIE TYPU SSU* -ET Nazwa urządzenia : Urządzenie separacyjno sterownicze * Funkcja urządzenia: 1 kontrola linii dwuprzewodowej wraz z kntrolą rezystancji doziemnej (Rs, Rr, Rd) 2 kontrola linii dwuprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT,

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, 4 wejściami optoizolowanymi i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. P.P.H.

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

PU-K4 / RDN2 / RDE2 SEZ91.6:

PU-K4 / RDN2 / RDE2 SEZ91.6: 5 143 SEZ91.6 Interfejsy SEZ91.6 Interfejsy pomiędzy regulatorem odcięcia fazy, a siłownikiem Wejście SEZ91.6: DC...2 Phs Wejście : sygnał z PU-K4 / RDN2 / RDE2 SEZ91.6: dwa zakresy pracy dla zaworów i

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nr zam. : 1008 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie... 2 2. Zestaw sterownika... 2 3. Dane techniczne... 2 4. Kod wykonań... 3

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWAIE Walizka serwisowa typu W-27 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Instrukcja obsługi. Wydanie 03/ / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Instrukcja obsługi. Wydanie 03/ / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B / 61B Wydanie 03/2008 11696745 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych 1. Przedmiot opracowania Celem ćwiczenia jest zilustrowanie sposobu sterowania, rozruchu i pracy silników indukcyjnych niskiego napięcia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SDC106

Instrukcja obsługi SDC106 Instrukcja obsługi SDC106 Sterownik silnika DC do 6A Z regulacją kierunku i prędkości obrotów PPH WObit E.J.K. SC 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.(061) 835 06 20, fax.(061) 835 07 04 e-mail: wobit@wobit.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁ WYŁ ZAŁĄCZ TRYB PRACY WYŁĄCZ PRACY PRACY ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ. RS232 Wyjście napięcia - Sekcja 2 Wyjścia pomocnicze - blokady ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ

ZAŁ WYŁ ZAŁĄCZ TRYB PRACY WYŁĄCZ PRACY PRACY ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ. RS232 Wyjście napięcia - Sekcja 2 Wyjścia pomocnicze - blokady ZAŁ ZAŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ 1. ZASTOSOWAIE Walizka serwisowa typu W-27 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

* _1216* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian. Synchroniczne serwomotory CFM71 CFM112

* _1216* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian. Synchroniczne serwomotory CFM71 CFM112 Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *23045841_1216* Arkusz zmian Synchroniczne serwomotory CFM71 CFM112 Wydanie 12/2016 23045841/PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Uwaga!

Instrukcja montażu Uwaga! Instrukcja montażu 8200 vector 3 kw 11 kw Uwaga! Poniższa instrukcja jest jedynie suplementem. Komplet stanowi instrukcja montażu przemiennika 8200 vector 0,25.2,2 kw w połączeniu z suplementem! 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do przepustnic powietrza

Siłowniki do przepustnic powietrza 4 621 OpenAir TM Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, 24 V AC / 230 V AC GEB...1 Siłowniki z silnikiem elektrycznym ze sterowaniem 3-stawnym lub ciągłym. Moment obrotowy 15 Nm, samocentrujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi monitora kontrolnego do czujników przepływu VS / / 2013

Instrukcja obsługi monitora kontrolnego do czujników przepływu VS / / 2013 Instrukcja obsługi monitora kontrolnego do czujników przepływu VS000 7097 / 01 07 / 201 Spis treści 1 Uwaga wstępna...2 2 Wskazówki bezpieczeństwa... Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem... Montaż....1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

Prostota i wydajność: Nowa zdecentralizowana jednostka napędowa

Prostota i wydajność: Nowa zdecentralizowana jednostka napędowa Technologia napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Serwis Prostota i wydajność: Nowa zdecentralizowana jednostka napędowa Lat 2 Zdecentralizowana jednostka napędowa Minimalny wysiłek

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

safety Przekaźniki bezpieczeństwa drzwi bezpieczeństwa/ wyłącznik bezpieczeństwa SNT 4M63K/ SNT 4M63KR

safety Przekaźniki bezpieczeństwa drzwi bezpieczeństwa/ wyłącznik bezpieczeństwa SNT 4M63K/ SNT 4M63KR urządzenie bazowe do nadzoru dwukanałowego wyłącznika bezpieczeństwa, drzwi bezpieczeństwa i ustawienia zaworów kategoria stopu 0 według EN 60204-1 zastosowanie do kategorii 4 według EN 954-1 urządzenie

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

7.8 UZIEMIANIE SERWONAPĘDU

7.8 UZIEMIANIE SERWONAPĘDU 7.8 UZIEMIANIE SERWONAPĘDU Serwonapęd musi zostać poprawnie uziemiony. Wiele problemów związanych z pracą serwonapędów wynika z niezastosowania się do poniŝszych wytycznych. Wytyczne dotyczące uziemiania

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

SERIA 86 Moduły czasowe

SERIA 86 Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe do przekaźników i gniazd.00 - Wielofunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania.30 - Dwufunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania Moduły czasowe serii.00 do

Bardziej szczegółowo

R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD

R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD PL Wydanie: 2 z dnia 10.04.2017 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 28.01.2016 wyjście zasilania 8x1A/12V DC do kamer HD ( 8A max.) regulacja napięcia

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie Informacje o produkcie Wyposażenie i możliwości montażu SUNNY STRING-MONITOR SSM Treść Sunny String-Monitor SSM został zaprojektowany specjalnie do kontroli dużego generatora fotowoltaicznego. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA REGULACJA KM REGULACJA KM 17.01 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY DRV KM

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciarowych Pojazdów uytkowych INSTRUKCJA Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Producent Kelterstrasse 65 D-72669 Untsrensingen

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo