UMOWA DZIERŻAWY nr..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DZIERŻAWY nr.."

Transkrypt

1 UMOWA DZIERŻAWY nr.. Załącznik nr 2 Wzór umowy Zawarta w dniu..r. w Gryficach pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa PGLLP - Nadleśnictwem Gryfice, z siedzibą w Gryficach (72-300), Osada Zdrój1, NIP REGON reprezentowanym przez: - mgr inż. Paweł Gzyl Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice - mgr Danuta Górska Główna Księgowa zwanym dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM a reprezentowaną przez: zgodnie z odpisem z KRS/ CEiIDG stanowiącym załącznik nr 1 Zwanym dalej DZIERŻAWCĄ Podstawą zawarcia niniejszej umowy dzierżawy (dalej Umowa ) jest zgoda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia r. znak ZS / Wydzierżawiający wydzierżawia, a Dzierżawca bierze w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni. ha, na które składają się: Obręb leśny Adres leśny Gmina Obręb ewidencyjny Działka ewidencyjna Rodzaj użytku Powierzchnia (ha) Gryfice 52 i Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 0,35 Gryfice 52 j 02 Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 3,06 Gryfice 52j 99 Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 0,06 Gryfice 52 k Rewal Pogorzelica 200/2 Bi 0,50 Gryfice 52 l Rewal Pogorzelica 200/2 Bi 0,23 Gryfice 52 m Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 0,89 Gryfice 52n Rewal Pogorzelica 200/2 Bi 0,05 Gryfice 52 o 99 Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 0,07 Gryfice 52~a Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 0,08 Gryfice 52~b Rewal Pogorzelica 200/2 dr 0,15 wraz z zabudowaniami i infrastrukturą szczegółowo opisaną w załączniku nr 1 do Umowy (zwane w dalszej części Przedmiotem Dzierżawy ) będące własnością Skarbu Państwa i pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice. 3. Grunty, o których mowa w ust. 2 znajdują się w obszarze NATURA 2000 Trzebiatowsko Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH ). 4. Przedmiot Dzierżawy oznaczono kolorem czerwonym na wyrysie z mapy gospodarczej Nadleśnictwa Gryfice w skali 1:5000 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 5. Protokolarne przejęcie - przekazanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi pisemnie w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. Określony w zdaniu pierwszym protokół zdawczo- odbiorczy po sporządzeniu będzie stanowił załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 6. Dzierżawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze stanem technicznym zabudowań i innych naniesień objętych Przedmiotem Dzierżawy i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. 1

2 2 1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy Przedmiot Dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wczasowego. 2. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wykorzystanie Przedmiotu Dzierżawy na cele, o których mowa w ust. 1 bez dopełnienia wszelkich wymogów formalnoprawnych. 3. W razie powstania szkody w majątku Wydzierżawiającego i poniesienia jakichkolwiek strat przez Wydzierżawiającego z tytułu opisanego w ust. 2 powyżej, Dzierżawca wyrówna tą szkodę w pełnej wysokości. 4. Użytkowanie części gruntu stanowiącej grunt leśny nie może spowodować wyłączenia tego gruntu z produkcji leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1205). 5. Dzierżawca oświadcza, że na dzierżawionych gruntach, o których mowa w ust. 4 będzie można prowadzić gospodarkę leśną bez ograniczeń. 6. W razie konieczności dokonania wycinki jakichkolwiek drzew na przedmiocie dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich wymogów formalnoprawnych, dokonać wycinki we własnym zakresie na swój koszt, bez prawa do pozyskanej masy Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 10 lat tj. do dnia 2024 r 2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia Strony w drodze negocjacji ustaliły kwotę rocznego czynszu dzierżawnego w następującej wysokości: zł netto (słownie ). 2. Dzierżawca zapłaci kwotę czynszu dzierżawnego wraz z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego. Faktura zostanie wystawiona do dnia 30 września każdego roku, z zastrzeżeniem ust Dzierżawca jest zobowiązany zapłacić czynsz dzierżawny za okres od r. do r. w wysokości zł netto w terminie 30 dni od wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego. Termin wystawienia faktury ustala się do dnia r. 4. Płatności zostaną zrealizowane przelewem na konto podane przez Wydzierżawiającego. Wydzierżawiający wystawi faktury przywołując nr umowy i datę jej zawarcia. 5. Za spełnienie świadczenia przez Dzierżawcę Strony uznają dzień uznania przez bank rachunku Wydzierżawiającego. 6. Kwota czynszu określona w ust. 1, będzie, co roku waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym (dalej wskaźnik waloryzacji) ogłaszany w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski". Strony ustalają, że pierwsza waloryzacja będzie dotyczyła czynszu za rok 2015 i będzie dokonana w oparciu o wskaźnik waloryzacji za rok Podwyżka czynszu wynikająca z jego waloryzacji w danym roku kalendarzowym będzie podana do wiadomości Dzierżawcy w ten sposób, że Wydzierżawiający wystawi fakturę VAT na nową wartość czynszu obliczoną z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji. Zmiana wysokości czynszu w sposób tu opisany nie wymaga zmiany Umowy Dzierżawy i zyskuje skutek prawny z chwilą doręczenia Dzierżawcy faktury VAT na nową wysokość czynszu Niezależnie od czynszu wymienionego w 4, Dzierżawca zobowiązuje się do pokrywania przez okres trwania Umowy wszelkich świadczeń publiczno- prawnych mogących powstać w związku z użytkowaniem Przedmiotu Dzierżawy, w tym podatków, w szczególności od nieruchomości. 2

3 2. Dzierżawca w dacie zawarcia niniejszej umowy przedłożył Wydzierżawiającemu nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową/ ubezpieczeniową, opiewającą na kwotę... PLN. 3. Gwarancja, o której mowa w ust. 2 stanowić będzie zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynikłych z niniejszej Umowy, a w szczególności roszczeń o zapłatę czynszu, roszczeń odszkodowawczych, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Przedmiotu Dzierżawy lub kar umownych. Wydzierżawiający będzie upoważniony do skorzystania z gwarancji do wysokości kwot nie uregulowanych przez Dzierżawcę. 4. Gwarancja powinna być ważna przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez rok po jej wygaśnięciu. W przypadku, gdy Dzierżawca dostarczy gwarancję o terminie ważności krótszym niż okres wskazany w zdaniu pierwszym, będzie on zobowiązany do przedłużenia lub odnowienia gwarancji najpóźniej na 30 dni przed terminem jej wygaśnięcia. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania będzie uprawniało Wydzierżawiającego do złożenia żądania wypłaty kwoty gwarancji i zatrzymania jej jako pieniężnej kaucji zabezpieczającej. Gwarancja nie może być wystawiona na okres krótszy niż 10 lat. 5. Na żądanie Wydzierżawiającego Dzierżawca przedłoży nową gwarancję lub uzupełni dotychczasowe zabezpieczenie w taki sposób, aby łączna kwota zabezpieczenia nie była niższa niż kwota wskazana w ust. 2 powyżej W okresie do 2024 r. umowa może być rozwiązana przez Wydzierżawiającego z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia tylko z ważnych przyczyn, przez które należy rozumieć w szczególności: 1/ złożenie przez Dzierżawcę wniosku o ogłoszenie upadłości; 2/ otwarcie likwidacji Dzierżawcy bądź zaprzestanie lub zawieszenie przez Dzierżawcę działalności gospodarczej; 3/ zmianę polityki gospodarczej, gdy chodzi o zarządzane mienie Skarbu Państwa na szczeblu Dyrekcji Regionalnej lub Generalnej Lasów Państwowych. 2. Wydzierżawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku: 1) przekraczającego okres trzymiesięczny opóźnienia w zapłacie czynszu przez Dzierżawcę; 2) oddania Przedmiotu Dzierżawy w dzierżawę, najem albo do bezpłatnego używania osobom trzecim na jakiejkolwiek podstawie prawnej, bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 3) nieprzedłożenia wymaganej Umową gwarancji zabezpieczającej; 4) używania Przedmiotu Dzierżawy w sposób: a) sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy, jeżeli stwierdzone naruszenia nie zostaną usunięte w wyznaczonym dodatkowo Dzierżawcy terminie; b) sprzeczny z postanowieniami zgody, o której stanowi 1 ust.1 Umowy; c) naruszający przepisy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o ochronie przyrody lub inne przepisy powszechnie obowiązujące; d) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wydzierżawiającego, które będą dawały podstawę do rozwiązania Umowy, między innymi związane z wejściem w życie przepisów o reprywatyzacji. 3. Rozwiązanie umowy w trybie ust. 1 albo 2 nie rodzi po stronie Dzierżawcy uprawnienia do żadnego odszkodowania (w tym utraconych korzyści), co Dzierżawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje Korzystanie z Przedmiotu Dzierżawy musi odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o lasach, ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 2. Niedozwolone jest korzystanie z gruntów dla innych celów niż określone w niniejszej Umowie. 3

4 3. Dzierżawca nie będzie używać Przedmiotu Dzierżawy do celów zgromadzeń publicznych lub politycznych, ani do celów niebezpiecznego, hałaśliwego, szkodliwego lub natarczywego handlu, działalności lub zajęcia, ani też do celów nielegalnych. 8 Dzierżawca zobowiązany jest: 1) Zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe na dzierżawionym terenie ; 2) Korzystać z Przedmiotu Dzierżawy należącego do obszaru Natura 2000 w sposób zapewniający przestrzeganie zapisów projektu planu zadań ochronnych albo projektu planu ochronnego dla danego obszaru Natura 2000, oraz odpowiednio planu zadań ochronnych albo planu ochronnego po ich ustanowieniu, a w szczególności przestrzegać zakazu wypalania traw, wydobywania torfu, penetrowania siedlisk ptaków przez ludzi i zwierzęta domowe oraz utylizować i odprowadzać wszelkie odpady i ścieki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 3) Utrzymywać ład i porządek na Przedmiocie Dzierżawy oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie; 4) W okresie zimowym odśnieżać ciągi komunikacyjne, a także dachy zabudowań oraz usuwać oblodzenie; 5) Stosować się do poleceń i zarządzeń porządkowych Służby Leśnej wydanych w granicach obowiązujących przepisów; 6) Zapewnić Wydzierżawiającemu swobodne korzystanie z Przedmiotu dzierżawy w celu prowadzenia gospodarki leśnej (w części gruntu stanowiącej las); 7) Ubezpieczyć na swój koszt budynki i inne obiekty znajdujące się na Przedmiocie Dzierżawy od ognia i zdarzeń losowych oraz innych form ryzyka oraz szkód na kwotę nie mniejszą niż... i utrzymywać to ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy; 8) Wykupić i utrzymywać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (wraz z tzw. klauzulą OC Najemcy) na kwotę wynoszącą co najmniej PLN. Na żądanie Wydzierżawiającego, w dniu przekazania Przedmiotu Dzierżawy oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia wygaśnięcia dotychczasowej polisy, Dzierżawca doręczy Wydzierżawiającemu kopię obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia opisanego Wydzierżawiający będzie współ-ubezpieczonym. Ponadto umowa ubezpieczenia będzie zawierała postanowienie, zgodnie z którym jej wypowiedzenie będzie uzależnione od zgody Wydzierżawiającego lub jego uprzedniego powiadomienia; 9) Powstrzymać się przed immisjami zakłócającymi korzystanie z nieruchomości sąsiadujących Nakłady konieczne na Przedmiot Dzierżawy, utrzymujące Przedmiot Dzierżawy w stanie zdatnym do użytku obciążają w całości Dzierżawcę. 2. Dzierżawca uprawniony jest do dokonywania na własny koszt i ryzyko nakładów użytecznych i innych nakładów ulepszających i podnoszących standard (adaptacje, modernizacje itp) naniesień znajdujących się na Przedmiocie Dzierżawy. Przed dokonaniem powyższych nakładów Dzierżawca zobowiązany jest uzgodnić z Wydzierżawiającym zakres i koszt planowanych prac, przedstawiając stosowne propozycje na piśmie wraz z niezbędną dokumentacją. 3. Wydzierżawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji opisanych w ust. 2 zgłosi swoje uwagi. Niezgłoszenie przez Wydzierżawiającego uwag w tym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie przez Dzierżawcę prac zgodnie z przedłożoną propozycją. Jednakże akceptacja propozycji nie zwalnia Dzierżawcy z odpowiedzialności w przypadku, gdy prace zostaną wykonane niezgodnie z prawem, zasadami sztuki technicznej lub obowiązującymi normami. Dzierżawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie wszystkich zezwoleń związanych z wykonaniem prac oraz pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane dla danego obiektu. 4. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Wydzierżawiającemu lub osobom trzecim w czasie wykonywania prac, o których mowa w ust. 1 do 3 powyżej. W czasie wykonywania prac Dzierżawca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. i sanitarnych. Prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje oraz właściwe ubezpieczone. 4

5 5. Dzierżawca będzie realizował prace opisane w niniejszym paragrafie w sposób nie powodujący szkód dla Wynajmującego oraz w sposób, który nie będzie ponad przeciętną miarę zakłócał działalności przyległego OSW Bażyna oraz nieruchomości sąsiadujących. 6. Dzierżawca zezwala Wydzierżawiającemu na inspekcję prac objętych niniejszym paragrafem. 7. W sytuacji, gdy wykonywane prace będą wymagały sporządzenia odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, wówczas Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu kopię takiej dokumentacji w terminie 30 dni od daty zakończenia prac. 8. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się także do wszelkich nowych (innych niż istniejące) naniesień na gruncie zamierzonych do realizacji przez Dzierżawcę. W takim przypadku Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność inwestycji z przepisami obowiązującego prawa Po ustaniu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 14 dni od ustania Umowy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu protokolarnie Przedmiot Dzierżawy w stanie niepogorszonym, z zachowaniem przysługującego Wydzierżawiającemu prawa do czynszu za wzmiankowany 14 dniowy okres posiadania Przedmiotu Dzierżawy przez Dzierżawcę po ustaniu Umowy. Protokół, po jego sporządzeniu, będzie stanowił załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 2. Na żądanie Wydzierżawiającego Dzierżawca usunie zainstalowane przez siebie urządzenia lub naniesienia oraz przywróci Przedmiot Dzierżawy do stanu poprzedniego w wyznaczonym przez Wydzierżawiającego terminie, nie krótszym niż 30 dni. Koszt czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym w całości obciąża Dzierżawcę i nie podlega zwrotowi. Prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. W przypadku, gdy Dzierżawca nie usunie zainstalowanych naniesień i urządzeń w terminie określonym w ust. 2, jednak nie dłuższym niż 3 miesiące, Wydzierżawiający ma prawo usunięcia naniesień i urządzeń na koszt Dzierżawcy. 4. W razie uchybienia obowiązkom wskazanym w niniejszym paragrafie, Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości 200% ostatniego czynszu dzierżawnego, liczoną proporcjonalnie do liczby dni zwłoki w zwrocie Przedmiotu Dzierżawy w stanie wolnym od osób i rzeczy. Wydzierżawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 11 Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w każdym czasie kontroli sposobu wykonywania Umowy, potwierdzonej protokołem kontroli, celem określenia prawidłowości wykonywania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy Dzierżawca pokrywa szkody, jakie mogą powstać w czasie używania Przedmiotu Dzierżawy, w gruncie, w przyległych drzewach, krzewach itp. roślinności lub szkody dla osób trzecich oraz straty zaistniałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej Umowy, spowodowane działaniami Dzierżawcy bądź osób trzecich. 2. Oszacowanie szkód dokonane będzie protokolarnie, wspólnie przez Strony, a gdyby Dzierżawca uchylał się od spisania protokołu, Wydzierżawiający będzie uprawniony dochodzić od Dzierżawcy pokrycia szkód na podstawie wyceny licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego powołanego przez Wydzierżawiającego na koszt Dzierżawcy 13 Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i szkody poniesione przez Dzierżawcę lub inne osoby przebywające na Przedmiocie Dzierżawy, terenach przyległych i drogach dojazdowych do niego, które mogą zaistnieć na skutek oddziaływania czynników biotycznych i abiotycznych środowiska w trakcie korzystania z Przedmiotu Dzierżawy. 5

6 14 Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek nakładów poczynionych na Przedmiot Dzierżawy, jak również o zapłatę równowartości tychże nakładów, czy odszkodowań z tego tytułu. 15 Wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie oraz rozwiązanie za porozumieniem Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Wszelkie spory związane z realizacją lub interpretacją niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy terytorialnie dla Wydzierżawiającego. 18 Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki:. Załacznik nr 1 Załącznik nr 2. Wyrys z mapy gospodarczej Nadleśnictwa Gryfice w skali 1:5000 Załącznik nr 3. Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia.. Wydzierżawiający Dzierżawca 6

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ zawarta dnia roku w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ zawarta dnia roku w Szczecinie pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ zawarta dnia roku w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, NIP 852-254-50-56, REGON 320588161

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol

UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol Zn. spr.:... UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol zawarta w Koniecpolu, w dniu..., w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY OBIEKTU RYBACKIEGO NR.

UMOWA DZIERŻAWY OBIEKTU RYBACKIEGO NR. UMOWA DZIERŻAWY OBIEKTU RYBACKIEGO NR. Dnia w Oleśnicy pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Oleśnica Śląska z siedzibą w Oleśnicy, ul. Spacerowa 3, zwanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zawarcie z Firmą MM STALMET s.c. Michał Kukla, Krystyna Kukla kolejnej umowy na dzierżawę niezabudowanej części działki

Bardziej szczegółowo

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest zarządcą stanowiącej własność Skarbu Państwa niżej wymienionej nieruchomości: Ilość dt pszenicy.

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest zarządcą stanowiącej własność Skarbu Państwa niżej wymienionej nieruchomości: Ilość dt pszenicy. UMOWA DZIERŻAWY Nr /D zawarta w dniu.roku WZÓR UMOWY pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem JAWOR z siedzibą w Jaworze ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA DZIERŻAWY GRUNTU NIELEŚNEGO

UMOWA WARUNKOWA DZIERŻAWY GRUNTU NIELEŚNEGO UMOWA WARUNKOWA DZIERŻAWY GRUNTU NIELEŚNEGO zawarta w dniu. r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Oborniki Śląskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni z siedzibą w. ul...., zwanym dalej Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa Dzierżawy. zawarta w dniu... roku w Bytomiu pomiędzy :

PROJEKT. Umowa Dzierżawy. zawarta w dniu... roku w Bytomiu pomiędzy : Umowa Dzierżawy zawarta w dniu... roku w Bytomiu pomiędzy : Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą,

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą, Jako załącznik do zapytania ofertowego poniżej został zamieszczony wzór Umowy Dzierżawy pomiędzy Oferentem a WSSE INVEST-PARK. Spółka zastrzega, iż niektóre zapisy w poniższej Umowie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa najmu

Wzór umowy Umowa najmu Wzór umowy Umowa najmu nr zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, za zgodą Dyrektora RDLP w Pile, w dniu. w Okonku, pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR. Zn. spr.:.

UMOWA DZIERŻAWY NR. Zn. spr.:. Zn. spr.:. UMOWA DZIERŻAWY NR. gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol zawarta w Koniecpolu, w dniu., w oparciu o art. 35

Bardziej szczegółowo

UMOWA dzierżawy gruntu rolnego nr /

UMOWA dzierżawy gruntu rolnego nr / UMOWA dzierżawy gruntu rolnego nr / Zawarta w dniu..r. w Węglińcu, na podstawie przetargu nieograniczonego z dn...r./negocjacji przeprowadzonych w dn..r.* pomiędzy 1. Nadleśnictwem Węgliniec z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... 2017 roku pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Sosnowcu KWK Kazimierz Juliusz, 41-215 Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR

UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR Załącznik Nr 3 UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR zawarta w dniu.. w Kątach Wrocławskich pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu wzór nr 1

Umowa Najmu wzór nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa Najmu wzór nr 1 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, NIP 676-10-69-043, REGON 000322695 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, reprezentowaną przez Dyrektora Elbląskiego Parku

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY Nr..

UMOWA DZIERŻAWY Nr.. UMOWA DZIERŻAWY Nr.. Zawarta pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej 52, NIP: 612-183-99-05 REGON: 021412901- zwanym dalej Wydzierżawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w Umowa przedwstępna dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów 3

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów 3 Łódź, dnia 27.03.2017 r. Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017 W dniu 27 marca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy do Zapytania Ofertowego dot. wynajmu pomieszczeń na cele realizacji

Bardziej szczegółowo

Umowy najmu lokalu Projekt CSTiR/KJ/XX/30127

Umowy najmu lokalu Projekt CSTiR/KJ/XX/30127 Umowy najmu lokalu Projekt CSTiR/KJ/XX/30127 Zawarta w dniu..03.2017 roku w Miedzianej Górze pomiędzy: Gminą Miedziana Góra - Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie ul.

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

ZP załącznik nr 3

ZP załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu..2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań reprezentowanym przez: Jolantę Zielińską-Wachowiak Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 61-616 Poznań os. Władysława

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych. I. Nazwa i siedziba jednostki: Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska. Tel. 87/ 425-91-60,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014 Załącznik Nr 4 UMOWA Nr /DG/2014 Zawarta w dniu 2014 roku w Łodzi, pomiędzy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź NIP: 729-11-25-803, REGON : 000277894 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy:

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim w imieniu, którego działa: Henryka Strojnowska Dyrektor Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

DRAFT UMOWA. zwaną dalej Wynajmującym,

DRAFT UMOWA. zwaną dalej Wynajmującym, DRAFT UMOWA NAJMU PUNKTU HANDLOWEGO NR DKR/GP/ /2017 zawarta w Zakopanem, dnia.2017r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa Dzierżawy. ... zarejestrowany w Sądzie.. Wydział.. pod numerem. REGON..Kapitał zakładowy: osoby reprezentujące:

Umowa Dzierżawy. ... zarejestrowany w Sądzie.. Wydział.. pod numerem. REGON..Kapitał zakładowy: osoby reprezentujące: PROJEKT Umowa Dzierżawy zawarta w dniu... roku w Bytomiu pomiędzy : Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność..

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność.. UMOWA NAJMU zawarta w Zambrowie, dnia. pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Pani Marta Konopka zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca Załącznik Nr 12 do SIWZ Projekt! Umowa dzierżawy z dnia...2014 roku zawarta pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. dzierżawy powierzchni

UMOWA. dzierżawy powierzchni UMOWA dzierżawy powierzchni Zawarta w dniu.. pomiędzy : Aquapark Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, NIP: 727-26-16-658, KRS 0000196146 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016

Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016 Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016 zawarta w Zakopanem, dnia..2016 r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg Elbląskim Parkiem Technologicznym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. /wzór/ Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. Konto bankowe: mbank, PL

Umowa nr. /wzór/ Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. Konto bankowe: mbank, PL Umowa nr. /wzór/ zawarta w dniu.. w Starym Lesie, pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański, wpisana pod numerem 0000177882

Bardziej szczegółowo

Projekt- Umowy najmu lokalu

Projekt- Umowy najmu lokalu Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu ofert na najem lokalu użytkowego w budynku pływalni przy gastronomicznej Projekt- Umowy najmu lokalu zawarta w dniu....2016 r. w Wołominie, pomiędzy: Gminą Wołomin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR PSGGN

UMOWA NAJMU NR PSGGN UMOWA NAJMU NR PSGGN.6845.24.2015 Dnia r. pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a., wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez:

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez: UMOWA NAJMU zawarta w dniu... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok wpisanym przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY ULICY OTOMIŃSKIEJ

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY ULICY OTOMIŃSKIEJ UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY ULICY OTOMIŃSKIEJ zawarta w dniu 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-122), ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM na dzierżawę nieruchomości gruntowych. I. Nazwa i siedziba jednostki: Zespół Szkół nr 1, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska. Tel. 87/ 425-91-60, fax 87/ 425-91-60

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy na czas oznaczony

Umowa dzierżawy na czas oznaczony Umowa dzierżawy na czas oznaczony zawarta w Białymstoku dnia... 2011 r. pomiędzy: Gminą Białystok - Zarząd Mienia Komunalnego, z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 89/1, NIP: 2030000218, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. .. zamieszkałym... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w oparciu o wpis do ewidencji CEIDG o nr NIP.

UMOWA. .. zamieszkałym... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w oparciu o wpis do ewidencji CEIDG o nr NIP. UMOWA NAJMU TERENU NR DKR/GU/ /2016 zawarta w Zakopanem, dnia.. r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m².

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m². Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na wynajem placu manewrowego UMOWA NAJMU zawarta w dniu 18 stycznia 2011 r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim w imieniu, którego działa:

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim w imieniu, którego działa: WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim w imieniu, którego działa: Henryka Strojnowska Dyrektor Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. PESEL., e mail zwanym(ą) w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą o następującej treści:

UMOWA DZIERŻAWY. PESEL., e mail zwanym(ą) w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą o następującej treści: UMOWA DZIERŻAWY sporządzona w dniu roku w Gdańsku, pomiędzy Gminą Miasta Gdańska w imieniu i na rzecz której działa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. 1..., 2..., zwanym dalej Wydzierżawiającym, a ..., zwaną dalej Dzierżawcą,

UMOWA DZIERŻAWY. 1..., 2..., zwanym dalej Wydzierżawiającym, a ..., zwaną dalej Dzierżawcą, UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu...2013r. w Piasecznie pomiędzy: Powiatem Piaseczyńskim Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego, z siedzibą w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 reprezentowanym przez: 1....,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (wzór) zawarta w dniu.. 2013 r. w Gdańsku.

UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (wzór) zawarta w dniu.. 2013 r. w Gdańsku. Załącznik nr 2. do Regulaminu organizowania i przeprowadzania ustnych negocjacji na dzierżawę powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum, z przeznaczeniem na automaty do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR TZ-R.

UMOWA DZIERŻAWY NR TZ-R. Załącznik nr 2 wzór umowy dzierżawy UMOWA DZIERŻAWY NR TZ-R. w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5 B, NIP 739-385-11-86 reprezentowanym przez: Jerzego Romana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (wypis z ewidencji CEIDG stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy) [przedmiot umowy]

UMOWA. (wypis z ewidencji CEIDG stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy) [przedmiot umowy] UMOWA NAJMU NR DKR/PAL/ /2016 zawarta w Zakopanem, dnia.12.2016r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr OO-DN../2017

Umowa Nr OO-DN../2017 Umowa Nr OO-DN../2017 dzierżawy nieruchomości rolnej, zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26 A, 00-911 Warszawa, Oddziałem Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez :

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez : UMOWA NAJMU Nr zawarta w dniu 2013 r. w Krakowie pomiędzy: Spółką Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 1/3, 31-133 Kraków, NIP 675 13 33 892, REGON 120117835,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DZIERŻAWY zawarta w Krakowie.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, NIP: 6792597429, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR..

UMOWA DZIERŻAWY NR.. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Przetargu UMOWA DZIERŻAWY NR.. W dniu., pomiędzy Gminą Miasto Elbląg reprezentowaną przez: Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY Nr..

UMOWA DZIERŻAWY Nr.. Załącznik nr 5 UMOWA DZIERŻAWY Nr.. zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy miastem stołecznym Warszawą z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie NIP 525-22-48-481 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M O W Y D Z I E R Ż A W Y

W Z Ó R U M O W Y D Z I E R Ż A W Y W Z Ó R U M O W Y D Z I E R Ż A W Y Załącznik nr 3 do regulaminu Umowa zawarta dnia.roku pomiędzy: Zakopiańskim Centrum Kultury, samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr.. PROJEKT Załącznik nr 1 do ogłoszenia UMOWA NAJMU Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, NIP 725-10-42-790,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU MASZYN. mgr inż. Krzysztofa Kaneckiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Grażyny Nagórskiej

UMOWA NAJMU MASZYN. mgr inż. Krzysztofa Kaneckiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Grażyny Nagórskiej W dniu.. w Jastrowiu pomiędzy: a UMOWA NAJMU MASZYN nr:. Załącznik nr 13 Skarbem Państwa PGLLP Nadleśnictwem Jastrowie z siedzibą przy ul. Roosevelta 8, 64 915 Jastrowie, Te. (0 67) 266 23 61, fax. 266

Bardziej szczegółowo

Przetarg odbędzie się 21 marca 2014 roku. Termin wpłaty wadium i złożenia oferty 17 marca 2014r.

Przetarg odbędzie się 21 marca 2014 roku. Termin wpłaty wadium i złożenia oferty 17 marca 2014r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm. ) OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY. dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie parkingu samochodowego przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY. dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie parkingu samochodowego przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

U M O W A AWF nr../2017

U M O W A AWF nr../2017 U M O W A AWF nr../2017 zawarta w dniu r. pomiędzy; Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, w której imieniu działa: Kanclerz - dr Zdzisław

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo