UMOWA DZIERŻAWY nr..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DZIERŻAWY nr.."

Transkrypt

1 UMOWA DZIERŻAWY nr.. Załącznik nr 2 Wzór umowy Zawarta w dniu..r. w Gryficach pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa PGLLP - Nadleśnictwem Gryfice, z siedzibą w Gryficach (72-300), Osada Zdrój1, NIP REGON reprezentowanym przez: - mgr inż. Paweł Gzyl Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice - mgr Danuta Górska Główna Księgowa zwanym dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM a reprezentowaną przez: zgodnie z odpisem z KRS/ CEiIDG stanowiącym załącznik nr 1 Zwanym dalej DZIERŻAWCĄ Podstawą zawarcia niniejszej umowy dzierżawy (dalej Umowa ) jest zgoda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia r. znak ZS / Wydzierżawiający wydzierżawia, a Dzierżawca bierze w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni. ha, na które składają się: Obręb leśny Adres leśny Gmina Obręb ewidencyjny Działka ewidencyjna Rodzaj użytku Powierzchnia (ha) Gryfice 52 i Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 0,35 Gryfice 52 j 02 Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 3,06 Gryfice 52j 99 Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 0,06 Gryfice 52 k Rewal Pogorzelica 200/2 Bi 0,50 Gryfice 52 l Rewal Pogorzelica 200/2 Bi 0,23 Gryfice 52 m Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 0,89 Gryfice 52n Rewal Pogorzelica 200/2 Bi 0,05 Gryfice 52 o 99 Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 0,07 Gryfice 52~a Rewal Pogorzelica 200/2 Ls 0,08 Gryfice 52~b Rewal Pogorzelica 200/2 dr 0,15 wraz z zabudowaniami i infrastrukturą szczegółowo opisaną w załączniku nr 1 do Umowy (zwane w dalszej części Przedmiotem Dzierżawy ) będące własnością Skarbu Państwa i pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice. 3. Grunty, o których mowa w ust. 2 znajdują się w obszarze NATURA 2000 Trzebiatowsko Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH ). 4. Przedmiot Dzierżawy oznaczono kolorem czerwonym na wyrysie z mapy gospodarczej Nadleśnictwa Gryfice w skali 1:5000 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 5. Protokolarne przejęcie - przekazanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi pisemnie w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. Określony w zdaniu pierwszym protokół zdawczo- odbiorczy po sporządzeniu będzie stanowił załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 6. Dzierżawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze stanem technicznym zabudowań i innych naniesień objętych Przedmiotem Dzierżawy i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. 1

2 2 1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy Przedmiot Dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wczasowego. 2. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wykorzystanie Przedmiotu Dzierżawy na cele, o których mowa w ust. 1 bez dopełnienia wszelkich wymogów formalnoprawnych. 3. W razie powstania szkody w majątku Wydzierżawiającego i poniesienia jakichkolwiek strat przez Wydzierżawiającego z tytułu opisanego w ust. 2 powyżej, Dzierżawca wyrówna tą szkodę w pełnej wysokości. 4. Użytkowanie części gruntu stanowiącej grunt leśny nie może spowodować wyłączenia tego gruntu z produkcji leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1205). 5. Dzierżawca oświadcza, że na dzierżawionych gruntach, o których mowa w ust. 4 będzie można prowadzić gospodarkę leśną bez ograniczeń. 6. W razie konieczności dokonania wycinki jakichkolwiek drzew na przedmiocie dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich wymogów formalnoprawnych, dokonać wycinki we własnym zakresie na swój koszt, bez prawa do pozyskanej masy Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 10 lat tj. do dnia 2024 r 2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia Strony w drodze negocjacji ustaliły kwotę rocznego czynszu dzierżawnego w następującej wysokości: zł netto (słownie ). 2. Dzierżawca zapłaci kwotę czynszu dzierżawnego wraz z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego. Faktura zostanie wystawiona do dnia 30 września każdego roku, z zastrzeżeniem ust Dzierżawca jest zobowiązany zapłacić czynsz dzierżawny za okres od r. do r. w wysokości zł netto w terminie 30 dni od wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego. Termin wystawienia faktury ustala się do dnia r. 4. Płatności zostaną zrealizowane przelewem na konto podane przez Wydzierżawiającego. Wydzierżawiający wystawi faktury przywołując nr umowy i datę jej zawarcia. 5. Za spełnienie świadczenia przez Dzierżawcę Strony uznają dzień uznania przez bank rachunku Wydzierżawiającego. 6. Kwota czynszu określona w ust. 1, będzie, co roku waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym (dalej wskaźnik waloryzacji) ogłaszany w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski". Strony ustalają, że pierwsza waloryzacja będzie dotyczyła czynszu za rok 2015 i będzie dokonana w oparciu o wskaźnik waloryzacji za rok Podwyżka czynszu wynikająca z jego waloryzacji w danym roku kalendarzowym będzie podana do wiadomości Dzierżawcy w ten sposób, że Wydzierżawiający wystawi fakturę VAT na nową wartość czynszu obliczoną z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji. Zmiana wysokości czynszu w sposób tu opisany nie wymaga zmiany Umowy Dzierżawy i zyskuje skutek prawny z chwilą doręczenia Dzierżawcy faktury VAT na nową wysokość czynszu Niezależnie od czynszu wymienionego w 4, Dzierżawca zobowiązuje się do pokrywania przez okres trwania Umowy wszelkich świadczeń publiczno- prawnych mogących powstać w związku z użytkowaniem Przedmiotu Dzierżawy, w tym podatków, w szczególności od nieruchomości. 2

3 2. Dzierżawca w dacie zawarcia niniejszej umowy przedłożył Wydzierżawiającemu nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową/ ubezpieczeniową, opiewającą na kwotę... PLN. 3. Gwarancja, o której mowa w ust. 2 stanowić będzie zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynikłych z niniejszej Umowy, a w szczególności roszczeń o zapłatę czynszu, roszczeń odszkodowawczych, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Przedmiotu Dzierżawy lub kar umownych. Wydzierżawiający będzie upoważniony do skorzystania z gwarancji do wysokości kwot nie uregulowanych przez Dzierżawcę. 4. Gwarancja powinna być ważna przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez rok po jej wygaśnięciu. W przypadku, gdy Dzierżawca dostarczy gwarancję o terminie ważności krótszym niż okres wskazany w zdaniu pierwszym, będzie on zobowiązany do przedłużenia lub odnowienia gwarancji najpóźniej na 30 dni przed terminem jej wygaśnięcia. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania będzie uprawniało Wydzierżawiającego do złożenia żądania wypłaty kwoty gwarancji i zatrzymania jej jako pieniężnej kaucji zabezpieczającej. Gwarancja nie może być wystawiona na okres krótszy niż 10 lat. 5. Na żądanie Wydzierżawiającego Dzierżawca przedłoży nową gwarancję lub uzupełni dotychczasowe zabezpieczenie w taki sposób, aby łączna kwota zabezpieczenia nie była niższa niż kwota wskazana w ust. 2 powyżej W okresie do 2024 r. umowa może być rozwiązana przez Wydzierżawiającego z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia tylko z ważnych przyczyn, przez które należy rozumieć w szczególności: 1/ złożenie przez Dzierżawcę wniosku o ogłoszenie upadłości; 2/ otwarcie likwidacji Dzierżawcy bądź zaprzestanie lub zawieszenie przez Dzierżawcę działalności gospodarczej; 3/ zmianę polityki gospodarczej, gdy chodzi o zarządzane mienie Skarbu Państwa na szczeblu Dyrekcji Regionalnej lub Generalnej Lasów Państwowych. 2. Wydzierżawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku: 1) przekraczającego okres trzymiesięczny opóźnienia w zapłacie czynszu przez Dzierżawcę; 2) oddania Przedmiotu Dzierżawy w dzierżawę, najem albo do bezpłatnego używania osobom trzecim na jakiejkolwiek podstawie prawnej, bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 3) nieprzedłożenia wymaganej Umową gwarancji zabezpieczającej; 4) używania Przedmiotu Dzierżawy w sposób: a) sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy, jeżeli stwierdzone naruszenia nie zostaną usunięte w wyznaczonym dodatkowo Dzierżawcy terminie; b) sprzeczny z postanowieniami zgody, o której stanowi 1 ust.1 Umowy; c) naruszający przepisy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o ochronie przyrody lub inne przepisy powszechnie obowiązujące; d) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wydzierżawiającego, które będą dawały podstawę do rozwiązania Umowy, między innymi związane z wejściem w życie przepisów o reprywatyzacji. 3. Rozwiązanie umowy w trybie ust. 1 albo 2 nie rodzi po stronie Dzierżawcy uprawnienia do żadnego odszkodowania (w tym utraconych korzyści), co Dzierżawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje Korzystanie z Przedmiotu Dzierżawy musi odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o lasach, ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 2. Niedozwolone jest korzystanie z gruntów dla innych celów niż określone w niniejszej Umowie. 3

4 3. Dzierżawca nie będzie używać Przedmiotu Dzierżawy do celów zgromadzeń publicznych lub politycznych, ani do celów niebezpiecznego, hałaśliwego, szkodliwego lub natarczywego handlu, działalności lub zajęcia, ani też do celów nielegalnych. 8 Dzierżawca zobowiązany jest: 1) Zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe na dzierżawionym terenie ; 2) Korzystać z Przedmiotu Dzierżawy należącego do obszaru Natura 2000 w sposób zapewniający przestrzeganie zapisów projektu planu zadań ochronnych albo projektu planu ochronnego dla danego obszaru Natura 2000, oraz odpowiednio planu zadań ochronnych albo planu ochronnego po ich ustanowieniu, a w szczególności przestrzegać zakazu wypalania traw, wydobywania torfu, penetrowania siedlisk ptaków przez ludzi i zwierzęta domowe oraz utylizować i odprowadzać wszelkie odpady i ścieki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 3) Utrzymywać ład i porządek na Przedmiocie Dzierżawy oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie; 4) W okresie zimowym odśnieżać ciągi komunikacyjne, a także dachy zabudowań oraz usuwać oblodzenie; 5) Stosować się do poleceń i zarządzeń porządkowych Służby Leśnej wydanych w granicach obowiązujących przepisów; 6) Zapewnić Wydzierżawiającemu swobodne korzystanie z Przedmiotu dzierżawy w celu prowadzenia gospodarki leśnej (w części gruntu stanowiącej las); 7) Ubezpieczyć na swój koszt budynki i inne obiekty znajdujące się na Przedmiocie Dzierżawy od ognia i zdarzeń losowych oraz innych form ryzyka oraz szkód na kwotę nie mniejszą niż... i utrzymywać to ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy; 8) Wykupić i utrzymywać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (wraz z tzw. klauzulą OC Najemcy) na kwotę wynoszącą co najmniej PLN. Na żądanie Wydzierżawiającego, w dniu przekazania Przedmiotu Dzierżawy oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia wygaśnięcia dotychczasowej polisy, Dzierżawca doręczy Wydzierżawiającemu kopię obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia opisanego Wydzierżawiający będzie współ-ubezpieczonym. Ponadto umowa ubezpieczenia będzie zawierała postanowienie, zgodnie z którym jej wypowiedzenie będzie uzależnione od zgody Wydzierżawiającego lub jego uprzedniego powiadomienia; 9) Powstrzymać się przed immisjami zakłócającymi korzystanie z nieruchomości sąsiadujących Nakłady konieczne na Przedmiot Dzierżawy, utrzymujące Przedmiot Dzierżawy w stanie zdatnym do użytku obciążają w całości Dzierżawcę. 2. Dzierżawca uprawniony jest do dokonywania na własny koszt i ryzyko nakładów użytecznych i innych nakładów ulepszających i podnoszących standard (adaptacje, modernizacje itp) naniesień znajdujących się na Przedmiocie Dzierżawy. Przed dokonaniem powyższych nakładów Dzierżawca zobowiązany jest uzgodnić z Wydzierżawiającym zakres i koszt planowanych prac, przedstawiając stosowne propozycje na piśmie wraz z niezbędną dokumentacją. 3. Wydzierżawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji opisanych w ust. 2 zgłosi swoje uwagi. Niezgłoszenie przez Wydzierżawiającego uwag w tym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie przez Dzierżawcę prac zgodnie z przedłożoną propozycją. Jednakże akceptacja propozycji nie zwalnia Dzierżawcy z odpowiedzialności w przypadku, gdy prace zostaną wykonane niezgodnie z prawem, zasadami sztuki technicznej lub obowiązującymi normami. Dzierżawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie wszystkich zezwoleń związanych z wykonaniem prac oraz pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane dla danego obiektu. 4. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Wydzierżawiającemu lub osobom trzecim w czasie wykonywania prac, o których mowa w ust. 1 do 3 powyżej. W czasie wykonywania prac Dzierżawca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. i sanitarnych. Prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje oraz właściwe ubezpieczone. 4

5 5. Dzierżawca będzie realizował prace opisane w niniejszym paragrafie w sposób nie powodujący szkód dla Wynajmującego oraz w sposób, który nie będzie ponad przeciętną miarę zakłócał działalności przyległego OSW Bażyna oraz nieruchomości sąsiadujących. 6. Dzierżawca zezwala Wydzierżawiającemu na inspekcję prac objętych niniejszym paragrafem. 7. W sytuacji, gdy wykonywane prace będą wymagały sporządzenia odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, wówczas Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu kopię takiej dokumentacji w terminie 30 dni od daty zakończenia prac. 8. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się także do wszelkich nowych (innych niż istniejące) naniesień na gruncie zamierzonych do realizacji przez Dzierżawcę. W takim przypadku Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność inwestycji z przepisami obowiązującego prawa Po ustaniu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 14 dni od ustania Umowy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu protokolarnie Przedmiot Dzierżawy w stanie niepogorszonym, z zachowaniem przysługującego Wydzierżawiającemu prawa do czynszu za wzmiankowany 14 dniowy okres posiadania Przedmiotu Dzierżawy przez Dzierżawcę po ustaniu Umowy. Protokół, po jego sporządzeniu, będzie stanowił załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 2. Na żądanie Wydzierżawiającego Dzierżawca usunie zainstalowane przez siebie urządzenia lub naniesienia oraz przywróci Przedmiot Dzierżawy do stanu poprzedniego w wyznaczonym przez Wydzierżawiającego terminie, nie krótszym niż 30 dni. Koszt czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym w całości obciąża Dzierżawcę i nie podlega zwrotowi. Prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. W przypadku, gdy Dzierżawca nie usunie zainstalowanych naniesień i urządzeń w terminie określonym w ust. 2, jednak nie dłuższym niż 3 miesiące, Wydzierżawiający ma prawo usunięcia naniesień i urządzeń na koszt Dzierżawcy. 4. W razie uchybienia obowiązkom wskazanym w niniejszym paragrafie, Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości 200% ostatniego czynszu dzierżawnego, liczoną proporcjonalnie do liczby dni zwłoki w zwrocie Przedmiotu Dzierżawy w stanie wolnym od osób i rzeczy. Wydzierżawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 11 Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w każdym czasie kontroli sposobu wykonywania Umowy, potwierdzonej protokołem kontroli, celem określenia prawidłowości wykonywania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy Dzierżawca pokrywa szkody, jakie mogą powstać w czasie używania Przedmiotu Dzierżawy, w gruncie, w przyległych drzewach, krzewach itp. roślinności lub szkody dla osób trzecich oraz straty zaistniałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej Umowy, spowodowane działaniami Dzierżawcy bądź osób trzecich. 2. Oszacowanie szkód dokonane będzie protokolarnie, wspólnie przez Strony, a gdyby Dzierżawca uchylał się od spisania protokołu, Wydzierżawiający będzie uprawniony dochodzić od Dzierżawcy pokrycia szkód na podstawie wyceny licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego powołanego przez Wydzierżawiającego na koszt Dzierżawcy 13 Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i szkody poniesione przez Dzierżawcę lub inne osoby przebywające na Przedmiocie Dzierżawy, terenach przyległych i drogach dojazdowych do niego, które mogą zaistnieć na skutek oddziaływania czynników biotycznych i abiotycznych środowiska w trakcie korzystania z Przedmiotu Dzierżawy. 5

6 14 Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek nakładów poczynionych na Przedmiot Dzierżawy, jak również o zapłatę równowartości tychże nakładów, czy odszkodowań z tego tytułu. 15 Wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie oraz rozwiązanie za porozumieniem Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Wszelkie spory związane z realizacją lub interpretacją niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy terytorialnie dla Wydzierżawiającego. 18 Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki:. Załacznik nr 1 Załącznik nr 2. Wyrys z mapy gospodarczej Nadleśnictwa Gryfice w skali 1:5000 Załącznik nr 3. Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia.. Wydzierżawiający Dzierżawca 6