Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: Tryb udzielenia zamówienia: Inwestor/Kupujący: Ochrona prawna SIWZ: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Al. Lotników 32/46. NIP: ; Regon: P Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Zakup Zadania nr 4 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr POIG /08-00 pt.: Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1). 2. Wymagany termin wykonania zamówienia: Wymaga się aby wykonanie przedmiotu zamówienia odbyło się w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Wyjątek stanowi Zadanie nr 2, 12, 13 gdzie dostawy będą odbywać się sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w miarę występowania potrzeb Zamawiającego na podstawie osobnych zamówień. Wymaga się oczywiście, aby wykonanie tych sukcesywnych dostaw również odbyło się w ciągu 14 dni od daty poszczególnych zamówień.

2 3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania z trybie Art. 24 ust. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. 4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1 Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcami na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. 2 Osoby przewidziane do kontaktu z wykonawcami: Jacek Zieliński fax: (22) Termin związania ofertą: 1 Zamawiający ustala termin związania ofertą na okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 6. Opis sposobu przygotowania oferty: 1 Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, trwałą, czytelną techniką, na formularzu ofertowym. 2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłożył więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania. 3 Dopuszcza się składania ofert częściowych (na poszczególne Zadania). 4 Wymaga się, aby do oferty były załączone specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu. 5 Wymaga się, aby do oferty był załączony zaakceptowany wzór umowy.

3 6 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, podpisane i zszyte. 7 Wymaga się aby do oferty dołączyć zeskanowaną ofertę do plików JPG lub PDF. Nośnikiem danych może być płyta CD lub DVD. 8 Oferent powinien zamieścić ofertę w kopercie z adresem i nazwą Zamawiającego oraz Oferenta, a także napisem: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzęt komputerowy i oprogramowanie [DZPIE/001-V/NZU-764/2015]" 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek I pok. Nr. 101 (kancelaria ogólna) w godzinach w dni robocze, do dnia 21 maja 2015 r., do godz. 12:00. 2 W przypadku wysłania oferty pocztą (lub pocztą kurierską) za termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego (nadania). 3 Otwarcie ofert odbędzie się w ostatnim dniu ich składania, w siedzibie Zamawiającego, budynek I sala 107 o godzinie 14: Opis sposobu obliczenia ceny: 1 Cena wyrażona w kwocie polskiej PLN. 2 Cena powinna uwzględniać: cenę towaru; dostawę; podatki, cła, ubezpieczenia. 9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Cena 98 pkt. 2 Przy przeliczaniu punktów zamawiający posłuży się wzorem: Cmin 98 C bad gdzie: C min cena najtańszej oferty; C bad cena oferty badanej 3 Przy przeliczaniu punktów za elementy dodatkowe, Zamawiający doda punkty za: Gwarancja 24 miesiące 0 pkt; Gwarancja 36 miesięcy 2 pkt.

4 10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wykonawca, który wygrał postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powinien podpisać umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenia terminu na wnoszenie odwołań, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. 11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wzór umowy stanowi załącznik nr Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej, przysługujące wszystkim wykonawcom, opisane są w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami).

5 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. podpis i pieczęć imienna Oferenta

6 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. podpis i pieczęć imienna Oferenta

7 pieczęć adresowa Oferenta data Informacja Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego informuję/emy, iż zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Nie przynależymy do grupy kapitałowej. 1 Przynależymy do grupy kapitałowej, a lista podmiotów należących do tej grupy kapitałowej zawarta jest w załączniku do niniejszej informacji. 1 podpis i pieczęć imienna Oferenta 1 Niepotrzebne skreślić

8 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) Osoba kontaktowa: UWAGA!!! Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto za sprzęt fabrycznie nowy (chyba że specyfikacja mówi inaczej). Zadanie nr 1 (szt. 1) Drukarka ledowa kolorowa Format: A4 Prędkość druku mono i kolor od 22 str./min Czas wydruku pierwszej strony do 16 sek. (mono) Czas rozgrzewania do 24 s USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX, b/g/n Wireless WiFi Gwarancja: 3 lata Wielofunkcyjny podajnik papieru na 250 arkuszy Emulacje PCL, BR-Script 3 (PostScript 3) Formaty papieru: A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Gramatury papieru: wielofunkcyjny: 60 do 163g/m2, Standardowy: 60 do 105g/m2 Interfejsy standardowe: USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX, b wireless Ekran LCD podświetlany Odbiornik papieru 100 arkuszy Sterowanie przez przeglądarkę Pamięć (RAM) Standardowa 128 MB Pobór mocy w stanie uśpienia do 5.5 W Protokoły sieciowe IPv4, IPv6 Sieć przewodowa - protokół TCP/IP Technologia LED (jednoprzebiegowa)

9 Waga do 20 kg Wymiary w cm: szer.(w) x głęb.(d) x wys.(h): do 41 (W) x 47(D) x 24 (H) Zabezpieczenie Secure Function Lock Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 2 (dostawy sukcesywne) (szt. 10) Licencja MOLP: Microsoft Office Pro Plus 2013 Single Academic OPEN PLN (za sztukę) PLN (za całość) Zadanie nr 3 (szt. 1) Komputer przenośny typu laptop Procesor typu: Intel Core i5-4210u (2 rdzenie, od 1.7 GHz do 2.7 GHz, 3 MB cache) lub równoważny Pamięć RAM: min. 4 GB (DDR3, 1600 MHz) Dysk twardy: min. 1TB Ekran: 15,6 cala 1366x768 (HD) podświetlanie LED Karta graficzna typu: Intel HD Graphics 4400 z pamięcią współdzieloną lub równoważna Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa Kamera: 1.0Mpix Wi-Fi b/g/n/ac LAN 10/100/1000 Mbps Intel Wireless Display (WiDi) Bluetooth VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 min. 1 szt. USB 3.0 min. 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Microsoft Windows 8.1 PL (wersja 64-bitowa) Bateria: min. 4-komorowa, Li-Ion Waga: max. 2,5 kg Min. 12 miesięcy gwarancji Torba i mysz bezprzewodowa sygnowane marką producenta laptopa. Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN

10 (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 4 (szt. 1) Pakiet oprogramowania: ABBYY PDF Transformer+ - Wersja BOX Zawierający: C-Pen 3.5 PLN (za sztukę) Zadanie nr 5 (szt. 2) Monitor 24 Jasność 300 cd/m² Czas reakcji 2 ms Kąt widzenia poziomy 170 Kąt widzenia pionowy 160 Pobór mocy 24 W Waga 5.1 kg Gwarancja produktu 36 Plamka matrycy mm Częstotliwość pozioma min. 30 khz Częstotliwość pozioma max. 80 khz Częstotliwość pionowa min. 55 Hz Częstotliwość pionowa max. 75 Hz Akcesoria w zestawie - Kabel zasilający - Kabel sygnałowy VGA - Kabel DVI-D - Kabel audio - Stopka - Skrócona - Instrukcja obsługi - Instrukcja bezpieczeństwa Obszar widzialny w pionie mm Obszar widzialny w poziomie mm Wymiary x (516.5) x 230 mm Certyfikaty CE Kolor Czarny Proporcje obrazu 16:9 Przekątna ekranu 24" Typ matrycy TFT-TN Ekran dotykowy Nie Technologia podświetlania Diody LED Rozdzielczość 1920 x 1080 (HD 1080) Kontrast statyczny 1 000:1 Kontrast dynamiczny :1 Ilość kolorów 16,7 mln Gniazda we/wy 1 x HDMI Wbudowane głośniki Tak Wbudowany tuner TV Nie

11 Pivot Tak Standard VESA 100 x 100 Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (za sztukę) PLN (za całość) (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 6 (szt. 2) Komputer stacjonarny Procesor: typu Intel Core i7-4790k (4 rdzenie, od 4.00 GHz do 4.40 GHz, 8 MB cache) lub równoważny Chipset: Intel Z97 Zainstalowana ilość pamięci RAM: min. 16 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 4/2 Karta graficzna:typu NVIDIA GeForce GTX Intel HD Graphics 4600 lub równoważne Wielkość pamięci karty graficznej: 4096 MB GDDR5 (pamięć własna) Dysk twardy: 1000 GB SATA 7200 obr. Wbudowane napędy optyczne: DVD±RW albo Nagrywarka Blu-Ray Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Rodzaje wyjść / wejść - panel tylny: -USB szt. -USB szt. -PS/2-1 szt. -Wejście/wyjścia audio - 6 szt. -RJ-45 (LAN) - 1 szt. -VGA (D-sub) - 1 szt. -DVI - 1 szt. -DVI (karta graficzna) - 2 szt. -HDMI - 1 szt. -HDMI (karta graficzna) - 1 szt. -Display Port (karta graficzna) - 1 szt. -AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Rodzaje wyjść / wejść - panel górny: -USB szt. -USB szt. -Wejście mikrofonowe - 1 szt. -Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. -Czytnik kart pamięci - 1 szt. -SATA - 1 szt. Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e x16-1 szt. PCI-e x1-2 szt. PCI - 3 szt. SATA III - 3 szt. Kieszeń zewnętrzna 5,25" - 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 5 szt. USB szt. Zasilacz 630 W

12 Zainstalowany system operacyjny Brak Dołączone akcesoria: Kabel zasilający Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL (wersja 64-bitowa) Klawiatura przewodowa: Qwerty US Mysz laserowa, przewodowa Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (za sztukę) PLN (za całość) (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 7 (szt. 2) Komputer stacjonarny Procesor(y): Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, z minimalną ilością 12 wątków/6 rdzeni, pamięć cache L3 co najmniej 15MB, L2 6x256KB, TDP co najwyżej 140W. Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik: (http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik punktów Passmark CPU Mark. ( Wynik z dnia ) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Chłodzenie: typu TOWER, hałas do 21 db, wentylator 140mm, co najmniej 6 rurek cieplnych, waga powyżej 700g, wysokość co najmniej 160mm, wentylator z automatyczną regulacja prędkości obrotów Płyta główna odpowiednia dla procesora, obsługa quad channel DDR4, co najmniej 8 slotów pamięci, 4 x PCIe 3.0 x16 slots, obsługa 3way SLI, co najmniej 8 SATA III, obsługa RAID 0,1,5,10, 12 USB 3.0, 6 USB 2.0, format ATX, podwójny przełączany bios ROM, przyciski Power, Reset na płycie głównej, panel tylny: 1PS/2, przycisk Clear CMOS, 1 x LAN, dźwięk zintegrowany o jakości HD Karta graficzna: Zgodna z technologia CUDA, min. 4GB RAM o taktowaniu co najmniej 7000MHz, rdzeń min. 1140/1270 Mhz, co najmniej 1664 procesory strumieniowe (rdzenie CUDA), złącze PCI-Express 3.0 x16, szyna danych co najmniej 256 bit Karta dźwiękowa Zintegrowana z płyta (opis powyżej) Pamięć RAM: 16GB w 4 modułach (4x4GB), DDR4, wpsółpracująca z plyta główną i procesorem, co najmniej 2400MHz, co najwyżej CL 16, przeznaczone do pracy w trybie quad channel, napięcie 1.20V Dysk twardy (ATA, SATA, SCSI) dysk SSD, pojemność deklarowana co najmniej 256GB, wielkość 2.5 cala, SATA III, co najmniej odczyt/zapis 550/520 MB/s, IOPS /90 000, gwarancja producenta 10 lat Napęd optyczny (CD-R/RW, DVD,): DVD-RW, zapis 24xDVD, 48xCD, czarna Obudowa: Rozmiary: co najmniej 232x464x523mm, blacha SECC, ściany wyciszone matami, min. 7 miejsc na wentylatory120/140mm, wyposażone w siatki przeciwpyłowe, min 2 wentylatory w komplecie 120/140mm, zatoki: min. 2x 5.25, min. 8x 3.5, panel na górze obudowy: POWER-ON, RESET, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, audio-in, mic-in, przód zamykany drzwiczkami, kolor czarny, może zmieścić chłodzenie procesora do 180mm. Zasilacz ATX min. 630W, aktywne PFC, posiadający certyfikat 80PLUS GOLD, kable min. 1x ATX 20+4, p8(4+4), min. 4x PCI-E 6+2 pin, min. 4x MOLEX, min. 8x SATA, min. 1x FDD, wentylator co najmniej 135mm, hałas poniżej 20dB Wymagane zabezpieczenia : OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

13 OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie termiczne) Mysz Standardowa optyczna, dwa przyciski + kolko, kolor czarny Klawiatura: Standardowa 104/105 klawiszy, kolor czarny Gwarancja: Co najmniej 2 lata Inne: Zamawiający wymaga dołączenia do dostawy komputera całego dodatkowego wyposażenia, zawartego w poszczególnych komponentach. Bez systemu operacyjnego. Na komputerze będzie zainstalowany linux. Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (za sztukę) PLN (za całość) (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 8 (szt. 1) Kolorowe, Laserowe Urządzenie Wielofunkcyjne z Automatycznym Drukiem Dwustronnym Przeznaczenie do druku: kolor tekst i grafika Rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne druk/skan/kopia Technologia druku: LED Format: A4 Standardowa pamięć: 192 MB Szybkość procesora: 333MHz Poziom hałasu: max 53 db Parametry druku: Rozdzielczość druku mono: do 2400x600 dpi Rozdzielczość druku kolorowego: do 2400x600 dpi Automatyczny druk dwustronny: tak Marginesy: górny/dolny/lewy/prawy 5 mm Parametry skanera: Skanowanie w kolorze: tak Skanowanie dwustronne: nie Optyczna rozdzielczość skanowania: do 600x600 dpi Obsługa nośników: Gramatura nośników: do 90 g/m 2 Ilość podajników w standardzie: 3 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): tak Podajnik na pojedyncze arkusze: tak Pojemność podajnika głównego: do 250 arkuszy Pojemność podajnika automatycznego (ADF): do 35 arkuszy Komunikacja Ethernet druk w sieci LAN: tak Wireless druk przez WiFi: tak Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB 2.0 Ethernet 10/100 Ethernet Base TX Wireless b wireless Wymiary: szerokość/głębokość/wysokość: około 410/485/410 mm Gwarancja: miesięcy/miesiące.

14 PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 9 (szt. 1) Komputer przenośny typu laptop Procesor: procesor typu Intel Core i7 4500U lub równoważny Liczba rdzeni: 2 Liczba wątków: 4 Szybkość zegara: 1.8 GHz Maks. częstotliwość turbo: 3 GHz Pamięć RAM: 4GB DDR MHz Dysk twardy: 750 GB SATA 5400 obr. Wbudowany napęd: DVD+/-RW DualLayer Ekran: 15.6" 16:9 HD 1366x768 matowa Urządzenie wskazujące: Touchpad wielodotykowy Typ baterii: Litowo-jonowa 4-komorowa Karta graficzna: typu NVIDIA GeForce GT 840M lub równoważna Zintegrowana karta Intel HD Graphics 4400 Wielkość pamięci karty graficznej: 2048 MB DDR3 (pamięć własna) Karta muzyczna: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi: b/g/n Bluetooth: 4.0 Rodzaje wyjść / wejść: 1 x wielofunkcyjne gniazdo audio 1 x port VGA port/mini D-sub 15-pinowy dla monitora zewnętrznego 2 x USB x USB x RJ45 LAN Jack dla LAN 1 x HDMI Oprogramowanie: Windows 8.1 Waga ok kg (z baterią) Gwarancja 24 miesiące "DOOR TO DOOR" Głośniki Wbudowana kamera internetowa HD Wbudowany mikrofon Zasilacz w zestawie Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 10 (szt. 1) Komputer stacjonarny Procesor:

15 Typ gniazda: LGA 1150 Technologia wykonania: 22nm Rdzeń: Haswell Liczba rdzeni: 4 Liczba wątków:8 Częstotliwość taktowania: 3.60 GHz (turbo 4.00 GHz Cache L1: L1 4 x 64 kb (32 kb dane + 32 kb instrukcje) Cache L2: L2 4 x 256 kb Cache L3: L3 8 MB Smart Cache Moc termalna: 84w Zintegrowana karta graficzna: HD Graphics 4600 Płyta główna: Typ gniazda procesora: SOcket LGA 1150 Pamięć: 4 x DDR3 3000(OC) / 2933(OC) / 2800(OC) / 2666(OC) / 2600(OC) / 2400(OC) / 2200 (OC) / 2133(OC) / 2000(OC) / 1866(OC) / 1600 (OC) / 1333 MHz Max 32 GB non-ecc, niebuforowana Tryb dual channel: Tak Porty kart rozszerzeń: 3 x PCI Express 3.0 x 16; 4 x PCI Express 3 x1 Karta graficzna: zintegrowana z procesorem Karta dźwiękowa: 8 kanałowa Realtek ALC1150 Karta sieciowa: 1 x Ethernet 10/100/1000 Mb/s Typy kontrolerów: AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 Pamięć RAM: Pojemność MB (2x 8192 MB) Typ pamięci: DDR 3 Standard: PC , MHz Dodatkowe informacje: Non-ECC, nierejestrowana non-ecc Karta graficzna: Typ złącza: PCI Express 3.0 x 16 Tryb dual: SLI Procesor graficzny: GM204 Taktowanie rdzenia: MHz Pamięć: 4096 MB (GDDR5) Taktowanie pamięci: 7010 MHz (1752.5x4) Szyna pamięci: 256 bit Przepustowość pamięci [GB/s]: GB/s Stream processors: 1664 CUDA Cores: 104 TMU, 56 ROP Chłodzenie: Radiator, 2x wentylator ACX Zasilacz: Moc: 1150 W Standard: ATX 12V 2.3; EPS 12V 2.92 Napięcie wejściowe: 230 V Maksymalne obciążenie: +3.3V: 24 A; +5V: 24A; +12V: 85A; -12V: 0.5A; +5VSB: 3 A; +3.3V i +5V:120 W; +12V: 1020W; -12V: 6W; +5VSB: 15 W; Stabilizator napięcia PFC: aktywny Złącza: 1 x Pin ATX 1 x 4+4 Pin CPU 4 x 6+2 Pin PCIe 5 x 4 Pin (Molex) 1 x 4 Pin FDD 8 x 15 Pin SATA Filtry: AFC / OCP / OCP / OTP Chłodzenie: 1 x wentylator 140 mm z automatyczną regulacją obrotów Czas bezawaryjnej pracy: MTBF Dodatkowe informacje: Zasilacz zgodny z 80 PLUS GOLD Dysk: Interfejs: SATA 3 Format szerokości: 3.5 Pojemność: 3 TB

16 Prędkość obrotowa: 7200 obr./ min. Pamięć cache: 64MB Średni czas dostępu: 8.5 ms Obsługiwane technologie: Smart, NCQ Dysk SSD: Interfejs: msata 3 Pojemność: 256 GB Prędkość odczytu: 560 MB/s Prędkość zapisu: 310 MB/s IOPS: 75k Obsługiwane technologie: TRIM, NCQ, S.M.A.R.T. Obudowa: Typ: Midi Tower ATX Standard: micro-atx, ATX Kolor: biały Miejsca montażowe: 2 x 5.25 ; 3 x 3.5 wewnętrzne Złącza panelu przedniego: 1x USB 2.0; 1 x USB 3.0 Miejsca na wentylatory: Zamontowane 1 x 120 mm (przód) 1 x 120 mm (tył) Dodatkowe informacje: Maksymalna długość karty VGA: 400 mm; Maksymalan wysokość chłodzenia CPU: 158 mm Wentylator: Kompatybilność: Intel 775/1150/1155/1156/1366/2011: AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) Materiał: pdstawa miedź; radiator aluminium Prędkość obrotowa: obr./min. Przepływ powietrza: 73 CFM Głośność: 37.7 dba Dodatkowe informacje: Chłodzenie wodne Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 11 (szt. 1) Komputer przenośny typu laptop Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Przekątna Ekranu: Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) ekran dotykowy z podświetleniem LED i CorningGorilla Glass, jasność 270nits, kontrast 600:1, maksymalny rozmiar plamki 0,162mm, tylna obudowa matrycy wykonana z wzmocnionego carbon u Procesor Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 3946 punktów Passmark CPU Mark wynik z dnia Wynik dostępny na stronie : Płyta główna: Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. Pamięć RAM: 16GB DDR3L 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci Pamięć masowa min. 256 SSD z wbudowanym sprzętowym szyfrowaniem (SED) Karta graficzna: Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, Klawiatura: Klawiatura z powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak z pod systemu operacyjnego, (układ US

17 -QWERTY), min 82 klawisze, dedykowany kanał odprowadzający wodę z dedykowanym ujściem usytuowany w dolnej obudowie. Multimedia: dwukanałowa(24-bitowa)karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników. Kamera internetowa o rozdzielczości min. 800x600pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy. Bateria i zasilanie: Min. 4-cell [52Whr]. Waga baterii nie większa niż 310g Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W, Bateria demontowana bez konieczności użycia narzędzi i bez konieczności demontażu dolnej obudowy notebooka Waga i wymiary Waga max 1,90 kg Szerokość: max 338 mm Wysokość: max 23 mm Głębokość: max 232 mm Obudowa: Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G [załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta] z zakresu przeprowadzonych testów : METHOD LOW PRESSURE (ALTITUDE) Procedure I - Storage/Air Transport METHOD LOW PRESSURE (ALTITUDE) Procedure II - Operation/Air Carriage METHOD HIGH TEMPERATURE Procedure I Induced (Storage and Transition) Conditions METHOD HIGH TEMPERATURE Procedure II Operation Cycling temperature exposure METHOD LOW TEMPERATURE Procedure I (Exaggerated) METHOD LOW TEMPERATURE Procedure II METHOD Procedure II Humidity Aggravated Cycle METHOD SAND AND DUST Procedure I METHOD VIBRATION Procedure I METHOD VIBRATION Procedure I Method SHOCK Procedure I: Functional Shock Method SHOCK Procedure IV: Transit Drop; Modified to be dropped at 30 Method SHOCK Procedure II: Material to be Packaged Method SHOCK Procedure V: Crash Hazard Shock Method SHOCK Procedure VI: Bench Handling IP5x Dust Ingress Duration: 8 hours (Current result: failed) Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). Zarządzanie: Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie. zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez

18 upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji ww. wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym - powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania ( m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących mechanizmów: - lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modułu BIOS - lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB. - zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego. Szyfracja połączenia LAN powinna pozwalać na wykorzystanie zarówno definiowanego przez użytkownika klucza symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologię certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. - lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Wbudowana w płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera po jego zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet lub lokalnie w po definiowalnym przez użytkownika czasie. Technologia ta powinna zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym lub hasłem, kodem jednorazowego użytku. Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora laptopa, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP One Time Password) n.p. z wykorzystaniem OATH. BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego ( wmontowanego na stałe ) w oferowanym urządzeniu Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnego komputera, - numeru wpisanego i nadanego przez administratora ( o ile został wpisany, jeśli brak wymaga się wolnego pola ) - dacie produkcji komputera - dacie wysyłki komputera z fabryki - serwisowym kodzie dla komputera nadawanym na etapie produkcji w fabryce - całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM, - dostępnej dla systemu pamięci RAM, - prędkości zainstalowanej pamięci RAM - technologii wykonania pamięci RAM - sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A i B ( w przypadku obsadzenia tylko jednej kości pamięci drugi bank wolne pole ) - typie zainstalowanego procesora - liczbie rdzeni procesora - numerze ID producenta procesora ( w celu weryfikacji partii zainstalowanych procesorów ) - minimalnej prędkości zegara procesora - maksymalnej prędkości zegara procesora - wielkości pamięci podręcznej procesora L2 cache - wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache - czy jest aktywna w zainstalowanym procesorze technologia wielowątkowości - technologii xx-bit procesora - zainstalowanym i podpiętym HDD ( mini SSD) - kontrolerze video - wersji BIOS kontrolera video