UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT"

Transkrypt

1 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT Niniejsza umowa licencyjna (zwana dalej Umową ) stanowi prawną i egzekwowalną umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą StorageCraft Technology Corporation (zwaną dalej firmą StorageCraft ). Zawiera ona warunki, prawa i ograniczenia powiązane z użytkowaniem Produktów firmy StorageCraft zgodnie z poniższymi zapisami. Każdy produkt Oprogramowania objęty jest osobną licencją. Poprzez instalowanie lub korzystanie z Oprogramowania, nawet w przypadku instalacji ręcznej, dyskretnej, nienadzorowanej lub wypychanej, Użytkownik zgadza się z warunkami niniejszej Umowy i akceptuje je. Zaakceptowanie tej Umowy odnośnie konkretnych produktów Oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem tej Umowy dla wszystkich produktów Oprogramowania instalowanych za pomocą tego produktu, między innymi instalowanych za pomocą instalacji wypychanej. Firma StorageCraft wyraża wolę udzielenia licencji na produkt StorageCraft Użytkownikowi (osobie fizycznej, organizacji lub podmiotowi prawnemu), który będzie korzystał z określonego produktu firmy StorageCraft (zwanemu dalej Użytkownikiem, Licencjobiorcą lub Użytkownikiem końcowym ), ale tylko pod warunkiem, że zaakceptuje on wszystkie warunki niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie, a użytkownik akceptuje ją i zgadza się z jej warunkami po otwarciu pakietu zawierającego produktu Oprogramowania, zerwania pieczęci na produkcie Oprogramowania, kliknięciu przycisku Zgadzam się lub wyrażeniu w inny sposób zgody na warunki niniejszej Umowy poprzez używanie produktu Oprogramowania (np. instalowanie, ładowanie, uruchamianie, wykonywanie, wyświetlanie, wdrażanie lub zatrzymywanie produktu Oprogramowania). W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze warunki nie należy otwierać pakietu, łamać pieczęci, klikać przycisku Zgadzam się, instalować ani korzystać z Oprogramowania. Instalacja lub korzystanie z Oprogramowania w inny sposób w ramach próby, testowania czy transakcji zakupu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszej Umowy, Użytkownik będzie związany wszystkimi jej postanowieniami. Kopia niniejszej Umowy jest dostępna do wglądu, pobrania i/lub wydruku w witrynie internetowej firmy StorageCraft pod adresem NALEŻY PRZECZYTAĆ TĘ UMOWĘ I WYDRUKOWAĆ JEJ KOPIĘ W CELU PRZECHOWYWANIA. Część 1 Definicje Aktywacja (i słowa pochodne aktywować, aktywne itp.) oznacza proces przekazania firmie StorageCraft Klucza produktu do Oprogramowania i poszczególnych informacji związanych ze sprzętem, dzięki czemu Licencja próbna staje się w pełni aktywną wersją Oprogramowania. Aktywowana licencja lub aktywna Instalacja to poszczególna Instalacja Oprogramowania, dla której powyższy proces został ukończony i który nie został cofnięty przez dezaktywację Użytkowanie kopii archiwalnej oznacza utworzenie i poufne przechowywanie pojedynczej kopii aktywowanej Instalacji Oprogramowania do wyłącznego użytku Użytkownika wyłącznie w przypadku nieprawidłowego działania Oryginalnej kopii. Użytkowanie kopii archiwalnej nie obejmuje równoległego użycia Oryginalnej kopii i kopii zarchiwizowanej Dezaktywacja (i słowa pochodne, np. dezaktywować, dezaktywowane itp.) oznacza proces odwrotny do Aktywacji, który powoduje również zawieszenie możliwości tworzenia obrazów kopii zapasowych i/lub korzystania z Oprogramowania w inny sposób Wyznaczony technik oznacza osobę fizyczną wyznaczoną do korzystania z oprogramowania ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional oraz sprawowania wyłącznej kontroli nad tym Oprogramowaniem. Jeśli Użytkownik jest osobą prawną, a nie fizyczną, Wyznaczony technik musi być pracownikiem firmy Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, wówczas to Użytkownik musi być Wyznaczonym technikiem System operacyjny komputera oznacza jakikolwiek dostępny na szeroką skalę system operacyjny firmy Microsoft przeznaczony do komputerów osobistych. Aby otrzymać listę Systemów operacyjnych komputera zgodnych z Oprogramowaniem, należy skonsultować się z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy StorageCraft Dokumentacja oznacza wszystkie pliki pomocy online lub pisemne podręczniki i przewodniki, które dotyczą instalacji i korzystania z Produktów firmy StorageCraft Użytkownik końcowy oznacza osobę, organizację lub podmiot akceptujący niniejszą Umowę. W przypadku Oprogramowania dla firm MSP Użytkownikiem końcowym jest firma MSP lub Użytkownik biznesowy Użytkownik biznesowy oznacza Użytkownika końcowego będącego organizacją, a nie osobą fizyczną, korzystającego z Oprogramowania dla firm MSP do Użytku wewnętrznego HeadStart Restore HeadStart Restore, nr patentu zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych: , to Oprogramowanie wykorzystujące zaawansowaną licencję do zastosowania z narzędziem ImageManager, licencjonowane dla poszczególnych zadań. Jedno Zadanie programu HeadStart Restore umożliwia odzyskanie w programie ImageManager za pomocą automatycznego procesu jednego pliku obrazu ShadowProtect (lub kilku plików obrazów ShadowProtect) z jednego komputera na Maszynę wirtualną na platformach VMDK, ESX lub Hyper-V. Dodatkowe Zadania należy kupować oddzielnie. Oprogramowanie HeadStart Restore możne podlegać licencji na czas nieokreślony lub na zasadzie subskrypcji ImageReady to narzędzie firmy StorageCraft, które rozszerza i automatyzuje funkcjonalność natywnych Narzędzi instalacji programu ShadowProtect. Skonfigurowanie przez Użytkownika Końcowego narzędzia ImageReady spowoduje zainstalowanie określonych plików obrazu ShadowProtect w celu późniejszego uruchamiania niestandardowych, zdefiniowanych przez użytkownika skryptów. Narzędzie ImageReady jest instalowane jako zbiór podrzędny instalacji ShadowProtect i nie wymaga oddzielnej licencji Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelkie prawa własności firmy StorageCraft związane z własnością intelektualną i Produktami firmy StorageCraft z uwzględnieniem między innymi patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, know how i jakichkolwiek oraz wszystkich praw, przy wyłączeniu istniejących każdorazowo w określonej jurysdykcji przepisów w ramach prawa patentowego, autorskiego, dotyczącego praw osobistych, tajemnicy handlowej, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji i innych podobnych praw intelligentftp to Oprogramowanie wykorzystujące technologię transferu plików do zastosowania z narzędziem ImageManager, które jest licencjonowane dla poszczególnych zadań. Jedno Zadanie programu intelligentftp umożliwia przeniesienie w programie ImageManager pliku obrazu ShadowProtect (lub kliku plików obrazów ShadowProtect) z jednego komputera na komputer zdalny przy użyciu serwera FTP lub połączenia LAN/WAN. Program intelligentftp obejmuje tylko klienta FTP. Oprogramowanie intelligentftp możne podlegać licencji na czas nieokreślony lub na zasadzie subskrypcji. Dodatkowe Zadania należy kupować oddzielnie.

2 1.13. Użytek wewnętrzny oznacza korzystanie z Oprogramowania do wewnętrznych celów biznesowych wyłącznie na posiadanym przez użytkownika komputerze jako część zadań wykonywanych w zakresie prowadzonej działalności. Następujące czynności NIE WCHODZĄ w zakres Użytku Wewnętrznego: sprzedaż, dzierżawa, rozprowadzanie lub przenoszenie w inny sposób Oprogramowania lub korzyści płynących z jego użytkowania na osobę trzecią, włączając bez ograniczeń klientów użytkownika, korzystanie z Oprogramowania przez osoby trzecie, kopiowanie Oprogramowania z wyjątkiem sytuacji dozwolonych w ramach niniejszej Umowy lub obowiązującego prawa, i/lub korzystanie z Oprogramowania do generowania przychodów z usług, zarządzania cudzymi danymi lub świadczenia usług osobom trzecim, włączając klientów ISO Tool oznacza samodzielne narzędzie firmy StorageCraft dostępne w pakiecie z programem ShadowProtect umożliwiające użytkownikom wypalanie, zgrywanie, instalację i tworzenie plików ISO Subskrypcja odnawiająca IT Edition lub Subskrypcja odnawiająca oznacza jedno lub więcej przedłużenie Okresu subskrypcji na wersję IT Edition przyznane przez firmę StorageCraft Użytkownikowi na podstawie uiszczenia przez niego odpowiedniej odnawiającej Opłaty subskrypcyjnej IT Edition w trakcie trwania poprzedniego Okresu subskrypcji IT Edition. Subskrypcja odnawiająca rozpoczyna się natychmiast po wygaśnięciu poprzedniego Okresu subskrypcji wersji IT Edition i zapewnia Użytkownikowi wszystkie prawa i korzyści wstępnego okresu Subskrypcji IT Edition, lecz obowiązuje na czas trwania Subskrypcji odnawiającej IT Edition Opłata subskrypcyjna IT Edition oznacza opłatę, którą Użytkownik uiszcza na rzecz firmy StorageCraft lub jej autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora w zamian za licencję na używanie wersji IT Edition w trakcie trwania Okresu subskrypcji IT Edition Okres subskrypcji IT Edition oznacza okres licencjonowania przyznany przez firmę StorageCraft Użytkownikowi, w trakcie którego Wyznaczony przez Użytkownika technik może korzystać z wersji IT Edition. Okres subskrypcji IT Edition rozpoczyna się w dniu aktywacji wersji IT Edition lub utworzenia Trzydniowego pliku ISO. Okresu subskrypcji IT Edition może mieć następującą długość: Subskrypcja dwutygodniowa oznacza licencję przyznawaną Użytkownikowi przez firmę StorageCraft z okresem Subskrypcji IT Edition trwającym czternaście (14) dni kalendarzowych. Subskrypcja miesięczna oznacza licencję przyznawaną Użytkownikowi przez firmę StorageCraft z Okresem subskrypcji IT Edition trwającym trzydzieści (30) dni kalendarzowych. Subskrypcja trzymiesięczna oznacza licencję przyznawaną Użytkownikowi przez firmę StorageCraft z Okresem subskrypcji IT Edition trwającym dziewięćdziesiąt (90) dni kalendarzowych. Subskrypcja roczna oznacza licencję przyznawaną Użytkownikowi przez firmę StorageCraft z Okresem subskrypcji IT Edition trwającym trzysta sześćdziesiąt pięć (365) dni kalendarzowych Zadanie (zadania) oznaczają Zadania w programie intelligentftp, Zadania w programie HeadStart Restore, i/lub Zadania w programie ShadowStream Opłata licencyjna oznacza opłatę uiszczaną przez Użytkownika na rzecz firmy StorageCraft lub jej autoryzowanego dystrybutora bądź sprzedawcy w zamian za licencję na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z ograniczeniami określonymi w niniejszej Umowie Obsługa oznacza dla określonego Oprogramowania, do którego Użytkownik posiada licencję zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, ograniczone czasem prawo do (i) wszelkich Aktualizacji i Uaktualnień Oprogramowania publikowanych przez firmę StorageCraft w czasie obowiązywania Obsługi zgodnie z warunkami użytkowania określonymi w niniejszej Umowie oraz (ii) Wsparcia standardowego. Obsługa jest zapewniana dla poszczególnego Klucza produktu lub poszczególnej Instalacji i wyraźnie wyklucza wszelkie inne Produkty firmy StorageCraft, Aktualizacje innych Produktów firmy StorageCraft oraz objęte odrębną licencją moduły dodatkowe lub funkcje uwzględnione w innych Produktach firmy StorageCraft. Aktualizacje, Uaktualnienia i dodatkowe funkcje Produktów firmy StorageCraft będą publikowane, dodawane lub tworzone wyłącznie według uznania firmy StorageCraft i firma StorageCraft nie zapewnia żadnej gwarancji, obietnicy ani zobowiązania do przedstawiania takich ofert Narzędzia instalacji oznaczają składniki Oprogramowania wymagane do instalacji ciągu plików obrazów kopii zapasowej jako zasobu systemowego przy użyciu standardowych liter dysków systemu Windows lub punktu instalacji MSP oznacza dostawcę usługi zarządzanej (ang. managed service provider) MSP Portal oznacza chroniony hasłem obszar w witrynie internetowej firmy StorageCraft, który wedle uznania firmy StorageCraft umożliwia dostęp firmie MSP do pewnej funkcjonalności i informacji dotyczących konta firmy MSP związanego z produktami i usługami firmy StorageCraft lub upoważnionej osoby trzeciej Oprogramowanie firmy MSP oznacza jakiekolwiek opisane poniżej Oprogramowanie licencjonowane na zasadzie subskrypcji: ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Server, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Virtual, ShadowProtect SPX Server, ShadowProtect SPX Virtual, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Desktop, StorageCraft ImageManager, ShadowProtect GRE, HeadStart Restore, intelligentftp oraz ShadowStream Opłaty za subskrypcję dla firm MSP oznaczają comiesięczne opłaty uiszczane przez firmę MSP lub Użytkownika biznesowego za prawo do korzystania z Oprogramowania dla firm MSP w danym miesiącu. Opłaty za subskrypcję dla firm MSP nie są objęte definicją Opłaty licencyjnej Kod obiektowy oznacza wynik pracy kompilatora po przetworzeniu kodu źródłowego Oprogramowania w formie pliku wykonywalnego, dll lub biblioteki Oryginalna kopia oznacza pojedynczą kopię Instalacji aktywowanego Oprogramowania, która jest licencjonowana i została dostarczona zgodnie z tą Umową. Oryginalna kopia wersji IT Edition może zostać dostarczona na dysku flash USB Podmiot w niniejszej Umowie oznacza Użytkownika lub firmę StorageCraft. Podmioty oznacza Użytkownika oraz firmę StorageCraft Oprogramowanie z licencją wieczystą oznacza dowolne z poniższych Oprogramowań objęte licencją wieczystą: ShadowProtect Server, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Virtual, ShadowProtect SPX Server, ShadowProtect SPX Virtual, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Desktop, StorageCraft ImageManager, StorageCraft ShadowControl, ShadowProtect GRE, StorageCraft GRE, HeadStart Restore, intelligentftp oraz ShadowStream System fizyczny oznacza materialny sprzęt komputerowy obsługiwany przez zainstalowany system operacyjny Klucz produktu oznacza unikatowy identyfikator powiązany z poszczególną Instalacją Oprogramowania używany przez firmę StorageCraft do określenia liczby aktywnych licencji Oprogramowania. Firma StorageCraft może zezwolić na użycie jednego Klucza produktu do aktywacji kilku instalacji Oprogramowania. Decyzja o tym leży wyłącznie w gestii firmy StorageCraft. 2

3 1.32. Wsparcie dla produktu oznacza Wsparcie standardowe lub Wsparcie płatne w przypadku Problemu technicznego powiązanego z Oprogramowaniem. Wsparcie standardowe uwzględnia wsparcie on-line oraz telefoniczne dla Problemów technicznych poziomu awaryjnego podczas normalnych godzin roboczych firmy StorageCraft; system wsparcia online firmy StorageCraft; forum użytkowników moderowane przez pracowników firmy StorageCraft oraz bazę wiedzy firmy StorageCraft, która stanowi zbiór pytań i odpowiedzi uwzględniający najczęściej zadawane pytania. Wsparcie standardowe jest dostępne wyłącznie dla aktualnej i bezpośrednio poprzedzającej wersji Oprogramowania. Wsparcie płatne oznacza Wsparcie Premium oraz Wsparcie w razie awarii. Wsparcie premium oznacza Wsparcie standardowe przedłużone o jeden dodatkowy rok wsparcia technicznego nabywane oddzielnie od Oprogramowania i obejmujące całodobowe wsparcie on-line i telefoniczne w zakresie Problemów technicznych poziomu awaryjnego. Wsparcie w razie awarii uprawnia Użytkownika do Wsparcia Premium w przypadku pojedynczego Problemu technicznego. Wsparcie w razie awarii sprzedawane jest pojedynczo lub w pakietach. Wsparcie dla produktu może być zapewniane firmę StorageCraft, podmiot powiązany z firmą StorageCraft lub przedstawiciela firmy StorageCraft bądź podmiot z nim powiązany. Decyzja o tym leży w gestii firmy StorageCraft. Dodatkowe informacje dotyczące Wsparcia dla produktu zostały zawarte na stronie internetowej Usługa Professional Services Automation Integration lub Usługa PSAI lub PSAI to narzędzie firmy StorageCraft umożliwiające firmom MSP synchronizację określonych informacji klienta firmy MSP zawartych w portalu MSP Portal z określonymi informacjami klienta w narzędziu Professional Services Automation ( PSA ) firmy MSP. Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi PSAI, oznacza to, że rozumie konieczność przekazania danych logowania do usługi PSA w celu przesłania danych z portalu MSP Portal do Usługi PSA. Poprzez korzystanie z Usługi PSAI Service Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie danych logowania w tym celu. Firma StorageCraft będzie przechowywać dane logowania do Usługi PSA w zaszyfrowanej formie Instalacja oznacza jedną licencję na produkt Oprogramowania, która została aktywowana lub której Aktywacja jest dostępna dla Użytkownika końcowego System operacyjny serwera oznacza jakikolwiek szeroko dostępny system operacyjny firmy Microsoft lub Linux przeznaczony dla serwerów. Aby otrzymać listę Systemów operacyjnych dla serwerów zgodnych z Oprogramowaniem, należy skonsultować się z przedstawicielem obsługi klienta firmy StorageCraft ShadowProtect oznacza linię Oprogramowania ShadowProtect obejmującą wersje ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Server, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Virtual, ShadowProtect SPX oraz ShadowProtect for MSP. Linia ShadowProtect obejmuje wykonywalny program zainstalowany na komputerze, narzędzie StorageCraft Recovery Environment, narzędzie StorageCraft Recovery Environment Builder oraz następujące składniki: Narzędzia instalacji, VirtualBoot, ISO Tool, ImageReady, ShadowProtect Console oraz ShadowProtect Agent. Oprogramowanie ShadowProtect może podlegać licencji na czas nieokreślony lub na zasadzie subskrypcji, podobnie jak oprogramowanie ShadowProtect for MSP lub ShadowProtect SPX for MSP. Oprogramowanie ShadowProtect nie obejmuje licencjonowanych oddzielnie, podlegających opłacie produktów, usług i modułów dodatkowych. Każda Instalacja oprogramowania ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Server oraz ShadowProtect for Small Business jest objęta licencją, która umożliwia jego zastosowanie na Systemie fizycznym lub na Maszynie wirtualnej, ale nie na obu tych systemach. Licencja oprogramowania ShadowProtect Virtual umożliwia użytkowanie wyłącznie na Maszynie wirtualnej ShadowProtect Agent oznacza składnik oprogramowania ShadowProtect lub ShadowProtect SPX uruchamiany jako usługa systemu Windows lub Linux zarządzający działaniami programu ShadowProtect w danym systemie ShadowProtect Console oznacza interfejs użytkownika dla oprogramowania ShadowProtect i ShadowProtect SPX ShadowProtect for Managed Service Providers lub ShadowProtect for MSP to Oprogramowanie oferowane na zasadzie subskrypcji, które po instalacji przekazuje do firmy StorageCraft informację o systemie operacyjnym komputera z zainstalowanym Oprogramowaniem. Na podstawie tej informacji jest ono aktywowane jako wersja subskrypcyjna programu ShadowProtect Desktop, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Server lub ShadowProtect Virtual. Oprogramowanie ShadowProtect for MSP działa wyłącznie, jeśli Użytkownik ma ważną subskrypcję dla Oprogramowania dla firm MSP. Instalacje oprogramowania ShadowProtect dla firm MSP wymagają działającego połączenia z Internetem umożliwiającego okresową komunikację Oprogramowania z serwerem aktywacji firmy StorageCraft. Jeśli Oprogramowanie kilkakrotnie nie może połączyć się z serwerem aktywacji firmy StorageCraft, zostanie ono dezaktywowane. Oprogramowanie ShadowProtect dla firm MSP nie uwzględnia licencjonowanych oddzielnie produktów, usług i modułów dodatkowych ShadowProtect oznacza ShadowProtect Granular Recovery for Exchange, czyli Oprogramowanie współpracujące z licencjonowanymi plikami bazy danych Microsoft Exchange Server Exchange ( EDB ), aby umożliwić między innymi przywracanie elementów skrzynek mailowych oraz przeszukiwanie wiadomości i załączników. Oprogramowanie ShadowProtect GRE będzie działać tylko z zainstalowanymi plikami obrazu oprogramowania ShadowProtect uwzględniającymi określony plik EDB. Oprogramowanie ShadowProtect GRE może być licencjonowane na czas nieokreślony, na zasadzie subskrypcji lub na stały okres dla projektu. Licencja MSP dla oprogramowania ShadowProtect GRE wymaga wstępnej rocznej subskrypcji i nie można jej przenieść na plik EDB zawierający nową nazwę serwera ani nowy klucz licencyjny Microsoft Exchange 2013 w zależności od tego, która z tych sytuacji ma zastosowanie. ShadowProtect GRE wymaga stosowania plików Microsoft Exchange Server, które należy przekopiować z licencjonowanego i zainstalowanego folderu Exchange Server do folderu instalacji programu ShadowProtect GRE lub folderu IT Edition Professional GRE, w zależności od tego, która z tych sytuacji ma zastosowanie. Niniejsza Umowa nie powoduje przyznania licencji na oprogramowanie Microsoft Exchange Server. Korzystając z oprogramowania ShadowProtect GRE, Użytkownik potwierdza, że użytkuje oprogramowanie Microsoft Exchange Server na podstawie ważnej licencji ShadowProtect IT Edition to Oprogramowanie oferowane na zasadzie subskrypcji dostarczane na nośniku USB flash i mające na celu zapewnienie informatykom rozruchowego środowiska do przywracania w celu tworzenia i przywracania skompresowanych i zaszyfrowanych plików obrazów programu ShadowProtect. Program ShadowProtect IT Edition nie zawiera produktów i modułów dodatkowych objętych oddzielnymi licencjami. ShadowProtect IT Edition umożliwia demonstrację oprogramowania ShadowProtect GRE w wersji próbnej, nie daje jednak użytkownikowi możliwości wykorzystywania funkcjonalności przywracania lub wyszukiwania dostępnych w licencjonowanej wersji ShadowProtect GRE. 3

4 1.42. ShadowProtect IT Edition Professional to Oprogramowanie oferowane na zasadzie subskrypcji dostarczane na nośniku USB flash i mające na celu zapewnienie informatykom rozruchowego środowiska do przywracania w celu tworzenia i przywracania skompresowanych i zaszyfrowanych plików obrazów programu ShadowProtect. ShadowProtect IT Edition Professional zawiera licencjonowaną kopię programu ShadowProtect GRE. Z wyjątkiem ShadowProtect GRE, ShadowProtect IT Edition Professional nie zawiera osobnych produktów z licencjami ani modułów dodatków ShadowProtect SPX oznacza linię Oprogramowania ShadowProtect SPX obejmującą ShadowProtect SPX Desktop, ShadowProtect SPX Server, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Virtual oraz ShadowProtect SPX for MSP. Oprogramowanie ShadowProtect SPX Server oraz ShadowProtect SPX Virtual obsługują zarówno systemy operacyjne Windows oraz Linux. Linia ShadowProtect SPX obejmuje wykonywalny program zainstalowany na komputerze, narzędzie StorageCraft Recovery Environment, narzędzie StorageCraft Recovery Environment Builder oraz następujące składniki: Mount Tools, VirtualBoot, ISO Tool, ShadowProtect Console oraz ShadowProtect Agent. Oprogramowanie ShadowProtect SPX może podlegać licencji na czas nieokreślony lub na zasadzie subskrypcji podobnie jak oprogramowanie ShadowProtect SPX for MSP. Oprogramowanie ShadowProtect SPX nie obejmuje licencjonowanych oddzielnie, podlegających opłacie produktów, usług i modułów dodatkowych. Każda Instalacja oprogramowania ShadowProtect SPX Desktop, ShadowProtect SPX Server oraz ShadowProtect SPX for Small Business jest objęta licencją, która umożliwia jego zastosowanie na Systemie fizycznym lub na Maszynie wirtualnej, ale nie na obu tych systemach. Licencja oprogramowania ShadowProtect SPX Virtual umożliwia użytkowanie wyłącznie na Maszynie wirtualnej ShadowProtect SPX for Managed Service Providers lub ShadowProtect SPX for MSP to Oprogramowanie oferowane na zasadzie subskrypcji, które po instalacji przesyła do firmy StorageCraft informację o systemie operacyjnym komputera, na którym zainstalowano Oprogramowanie. Jeśli Użytkownik korzysta z systemu operacyjnego Windows, Oprogramowanie zostanie aktywowane zgodnie z rodzajem systemu operacyjnego Windows jako wersja oprogramowania ShadowProtect SPX Desktop, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Server lub ShadowProtect SPX Virtual na zasadzie subskrypcji. Jeśli Użytkownik korzysta z systemu operacyjnego Linux, Oprogramowanie zostanie aktywowane zgodnie z rodzajem systemu operacyjnego Linux jako wersja oprogramowania ShadowProtect SPX Server lub ShadowProtect SPX Virtual na zasadzie subskrypcji. Oprogramowanie ShadowProtect SPX for MSP funkcjonuje wyłącznie, jeśli użytkownik posiada ważną subskrypcję dla Oprogramowania dla firm MSP. Instalacje oprogramowania ShadowProtect SPX for MSP wymagają działającego połączenia z Internetem umożliwiającego okresową komunikację Oprogramowania z serwerem aktywacji firmy StorageCraft. Jeśli Oprogramowanie kilkakrotnie nie może połączyć się z serwerem aktywacji firmy StorageCraft, zostanie ono dezaktywowane. Oprogramowanie ShadowProtect SPX for MSP nie obejmuje oddzielnie licencjonowanych produktów, usług i modułów dodatkowych ShadowStream to Oprogramowanie, w którym wykorzystywana jest zaawansowana technologia transferu plików do użytku z narzędziem StorageCraft ImageManager. Oprogramowanie ShadowStream jest licencjonowane dla poszczególnych zadań. Jedno Zadanie w programie ShadowStream umożliwia przesłanie przy użyciu programu StorageCraft ImageManager pliku obrazu ShadowProtect (lub kilku plików obrazów ShadowProtect) z jednego komputera na zdalny komputer za pośrednictwem łącza o wysokiej latencji. Aplikacja obejmuje oprogramowanie ShadowStream Server, które musi być zainstalowane na zdalnym lub odbierającym komputerze. Oprogramowanie ShadowStream możne podlegać licencji na czas nieokreślony lub na zasadzie subskrypcji. Dodatkowe Zadania należy kupować oddzielnie System operacyjny Small Business Server oznacza systemy operacyjne firmy Microsoft, które są zgodne z oprogramowaniem ShadowProtect for Small Business oraz ShadowProtect SPX for Small Business. Aby uzyskać listę systemów operacyjnych Small Business Server, z którymi Oprogramowanie jest zgodne, należy przejść do witryny internetowej firmy StorageCraft lub skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta StorageCraft Oprogramowanie oznacza jedno z poniższych: Oprogramowanie na licencji wieczystej, Oprogramowanie dla firm MSP, ShadowProtect IT Edition, ShadowProtect IT Edition Professional oraz Narzędzia firmy StorageCraft, na które użytkownik posiada licencję, zgodnie z tą umową StorageCraft Diagnostics to narzędzie firmy StorageCraft stosowane do zbierania informacji diagnostycznych o Systemie fizycznym lub Maszynie wirtualnej w celu usprawnienia korzystania z Oprogramowania w Systemie fizycznym lub na Maszynie wirtualnej StorageCraft GRE oznacza StorageCraft Granular Recovery for Exchange, czyli Oprogramowanie współpracujące z licencjonowanymi plikami EDB w celu umożliwienia między innymi przywracania elementów skrzynek mailowych oraz przeszukiwania wiadomości i załączników. Oprogramowanie StorageCraft GRE może być licencjonowane na czas nieokreślony lub na stały okres dla projektu. Oprogramowanie StorageCraft GRE wymaga plików Microsoft Exchange Server, które muszą być skopiowane z zainstalowanego foldera Exchange Server objętego licencją do folderu instalacji oprogramowania StorageCraft GRE. Niniejsza Umowa nie powoduje przyznania licencji na oprogramowanie Microsoft Exchange Server. Korzystając z oprogramowania StorageCraft GRE, Użytkownik potwierdza, że użytkuje oprogramowanie Microsoft Exchange Server na podstawie legalnej licencji StorageCraft ImageManager oznacza oprogramowanie stanowiące program wykonywalny służący do zaplanowanego sprawdzania, zachowywania, łączenia i monitorowania plików obrazów ShadowProtect, a także zarządzania nimi; program obejmuje również narzędzia ImageManager Service i ImageManager Client. Oprogramowania ImageManager można używać wyłącznie z instalacjami programu ShadowProtect i można używać z wymagającymi zaawansowanej licencji funkcjami HeadStart Restore, intelligentftp i ShadowStream, z których wszystkie są licencjonowane oddzielnie na podstawie zadań Produkt(y) firmy StorageCraft oznacza jedno z poniższych: Oprogramowanie oraz Wsparcie płatne StorageCraft Recovery Environment oznacza programy StorageCraft Recovery Environment CrossPlatform oraz StorageCraft Recovery Environment for Windows będące narzędziami firmy StorageCraft zapewniającymi rozruchowe środowisko systemu operacyjnego, w którym działa oprogramowanie ShadowProtect. W ramach niniejszej Umowy nie jest udzielana licencja na system operacyjny i/lub aplikację możliwą do odzyskania przy użyciu narzędzia StorageCraft Recovery Environment. Korzystając z narzędzia StorageCraft Recovery Environment, użytkownik potwierdza, że posiada ważną licencję na korzystanie z danego systemu operacyjnego i/lub aplikacji w procesie odzyskiwania StorageCraft Recovery Environment Builder oznacza samodzielne narzędzie firmy StorageCraft służące do tworzenia instancji programu StorageCraft Recovery Environment for Windows. 4

5 1.54. StorageCraft ShadowControl lub ShadowControl to Oprogramowanie służące do zdalnego monitorowania i/lub zarządzania Oprogramowaniem zainstalowanym na Systemach fizycznych i/lub Maszynach wirtualnych. Program ShadowControl obejmuje dwa składniki: agenta instalowanego na Fizycznym systemie lub Maszynie wirtualnej oraz moduł oprogramowania utworzony przez wstępnie skonfigurowany plik ISO instalowany na dedykowanym Systemie fizycznym lub Maszynie wirtualnej. Dodatkowo oprogramowanie ShadowControl obejmuje moduły wtyczek dla rozwiązania VMware Vsphere oraz programu Microsoft System Center. Niektóre funkcje programu ShadowControl działają tylko w połączeniu z instalacją ShadowProtect i/lub StorageCraft ImageManager. Oprogramowanie ShadowControl nie obejmuje licencjonowanych oddzielnie produktów lub usług Przez Narzędzie(-a) firmy StorageCraft rozumie się dowolne z poniższych: ImageReady, ISO Tool, StorageCraft Diagnostics, StorageCraft Recovery Environment, StorageCraft Recovery Environment Builder, PSAI, i/lub Virtual Boot Problem techniczny oznacza problem lub pytanie techniczne związane z Oprogramowaniem oceniane i kategoryzowane przez firmę StorageCraft według Poziomu istotności jako Problem techniczny niskiego poziomu, średniego poziomu, wysokiego poziomu lub awaryjnego poziomu. Istotność Poziomu awaryjnego odnosi się do Problemu technicznego, który wystąpił pomimo prawidłowej instalacji i korzystania z Oprogramowania i w przypadku którego występuje jeden lub większa liczba krytycznych wad produkcyjnych: (i) serwer produkcyjny o znaczeniu krytycznym nie działa i nie można go przywrócić przy użyciu Oprogramowania lub (ii) serwer produkcyjny o znaczeniu krytycznym jest wyłączany w przypadku korzystania z Oprogramowania. Istotność Wysokiego poziomu oznacza, że problem techniczny wystąpił pomimo prawidłowej instalacji i użytkowania Oprogramowania, ale użytkownik może w ograniczonym zakresie kontynuować korzystanie z produktu, choć może mieć to wpływ na produktywność w długim terminie. Istotność Średniego poziomu oznacza, że problem techniczny wystąpił pomimo prawidłowej instalacji i użytkowania Oprogramowania, ale ma ograniczony niekorzystny wpływ na działania biznesowe użytkownika. Problem techniczny Niskiego poziomu uwzględnia wszystkie problemy związane z edukacją, rozszerzeniami, aktywacją, licencjonowaniem, informacją, ogólnymi pytaniami oraz błędami, które mają nieznaczny wpływ lub nie mają wpływu na krytyczne środowiska operacyjne Trzydniowy plik ISO oznacza możliwy do pobrania plik ISO umożliwiający użytkownikowi utworzenie tymczasowej, rozruchowej wersji Oprogramowania ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional na płycie CD do użytku w sytuacji, gdy (a) wersja Oprogramowania na nośniku USB nie działa na komputerze docelowym i (b) skorzystanie z serwera licencyjnego StorageCraft nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Wersja Oprogramowania ShadowProtect IT Edition oraz ShadowProtect IT Edition Professional dostarczana jako Trzydniowy plik ISO wygasa i przestaje działać po upływie siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od jego pobrania z witryny internetowej firmy StorageCraft. Trzydniowy plik ISO jest przeznaczony do użytku i licencjonowany tylko w sytuacjach wyjątkowych i nadzwyczajnych. Firma StorageCraft może według własnego uznania sformułować dodatkowe warunki dotyczące używania i pobierania Trzydniowego pliku ISO. Jeśli firma StorageCraft według własnego uznania stwierdzi, że Użytkownik nadużył jakiegokolwiek prawa dotyczącego Trzydniowego pliku ISO lub w inny sposób naruszył postanowienia Umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, firma StorageCraft może zawiesić lub znieść prawo Użytkownika do dostępu i pobierania Trzydniowego pliku ISO Aktualizacja oznacza proces, w którym firma StorageCraft wprowadza dostępne poprawki, naprawy, korekty błędów oraz naprawia usterki istniejącym Oprogramowaniu Użytkowników. Firma StorageCraft nie zapewnia żadnej gwarancji, obietnicy ani zobowiązania do tworzenia ani publikacji jakichkolwiek Aktualizacji Uaktualnienie oznacza opublikowanie przez firmę StorageCraft wersji produktu Oprogramowania, która zastępuje poprzednią wersję takiego Oprogramowania w wykazie produktów firmy StorageCraft zgodnie z obowiązującymi w danym okresie zasadami uaktualniania firmy StorageCraft. Jakiekolwiek Uaktualnienia Oprogramowania uzyskane na mocy Certyfikatu licencji grupowej można uzyskać tylko w ilości równej liczbie licencjonowanych Instalacji zgodnie z Certyfikatem licencji grupowej. Firma StorageCraft nie zapewnia żadnej gwarancji, obietnicy ani zobowiązania do tworzenia ani publikacji jakichkolwiek Uaktualnień Użytkowanie oznacza możliwość uruchomienia, załadowania, rozpoczęcia eksploatacji lub wyświetlenia Oprogramowania w formie Kodu obiektowego, w jakiej zostało ono dostarczone przez firmę StorageCraft lub jej autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcę, ale tylko w zgodnie z warunkami tej Umowy VirtualBoot to Narzędzie firmy StorageCraft, które wykorzystuje oprogramowanie VirtualBox Hypervisor opracowane na licencji open source przez firmę Oracle do konwersji pliku obrazu ShadowProtect na w pełni funkcjonalną maszynę wirtualną VirtualBox. Funkcjonalność VirtualBoot jest częścią oprogramowania ShadowProtect. Firma StorageCraft nie dystrybuuje programu Oracle VirtualBox Hypervisor, więc użytkownik musi we własnym zakresie zapewnić sobie instalację programu VirtualBox i wyrazić zgodę na umowę licencyjną firmy Oracle odpowiednią dla produktu VirtualBox Maszyna wirtualna oznacza oprogramowanie emulujące sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym. Przykładami oprogramowania tworzącego maszyny wirtualne są VMware i Virtual PC. Maszyna wirtualna komputera oznacza Maszynę wirtualną z Systemem operacyjnym komputera (np. program VMware z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7). Maszyna wirtualna serwera oznacza Maszynę wirtualną z Systemem operacyjnym serwera (np. program VMware z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2012) Certyfikat licencji grupowej oznacza certyfikat licencji wydany przez firmę StorageCraft wedle jej uznania upoważniający Użytkownika do instalacji i korzystania z instalacji Oprogramowania na liczbie komputerów określonej w Certyfikacie licencji grupowej. W przypadku Oprogramowania z licencją wieczystą wszystkie takie Instalacje użytkownik powinien zainstalować i korzystać z nich wyłącznie osobiście na własnym komputerze. W przypadku Oprogramowania dla firm MSP używanego przez firmę MSP, wszystkie takie Instalacje użytkownik powinien zainstalować i korzystać z nich wyłącznie osobiście na pojedynczym komputerze klienta. W przypadku Oprogramowania dla firm MSP używanego przez Użytkownika biznesowego, wszystkie takie Instalacje Użytkownik powinien zainstalować i korzystać z nich wyłącznie osobiście na komputerach będących własnością Użytkownika. Korzystanie na mocy Certyfikatu licencji grupowej z Instalacji Oprogramowania innych niż określono w tym podpunkcie powoduje unieważnienie wszystkich Instalacji powiązanych z Kluczami produktów określonych w Certyfikacie licencji grupowej. Część 2 Prawa własności Ta umowa dotyczy licencji, a nie sprzedaży. Oprogramowanie i Dokumentacja są własnością firmy StorageCraft lub ich licencjodawcy i są chronione prawami autorskimi w Stanach Zjednoczonych i postanowieniami umów międzynarodowych. Żadna część niniejszej Umowy nie stanowi zniesienia praw firmy StorageCraft zgodnie z amerykańskim lub międzynarodowym prawem autorskim czy jakimkolwiek innym prawem. Oprogramowanie oraz wszelkie kopie, zmiany, tłumaczenia, składniki, funkcje i połączone części Oprogramowania na zawsze pozostaną 5

6 własnością firmy StorageCraft, łącznie z wszelkimi prawami autorskimi, patentowymi, dotyczącymi tajemnic handlowych, znaków towarowych, wiedzą specjalistyczną i inną Własnością Intelektualną w ramach Oprogramowania i Dokumentacji. Prawa Użytkownika do używania Oprogramowania są ograniczone wyłącznie do praw określonych w niniejszej Umowie. Firma StorageCraft zachowuje wszelkie prawa niewyraźnie przyznane użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy. Ta Umowa dotyczy wszystkich Aktualizacji, Uaktualnień, wersji, zmian lub rozszerzeń Oprogramowania, które firma StorageCraft dostarcza Użytkownikowi. Niniejsza Umowa nie uwzględnia przyznania żadnego: (a) prawa własności, tytułu, udziału, zabezpieczenia wierzytelności ani jakiegokolwiek innego udziału dotyczącego kodu źródłowego lub Kodu obiektowego Oprogramowania lub Praw własności intelektualnej firmy StorageCraft; (b) Prawa własności intelektualnej dotyczącego Oprogramowania ani jakiejkolwiek kopii dowolnej części Oprogramowania lub Dokumentacji; (c) prawa lub upoważnienia do modyfikacji Oprogramowania; (d) prawa do wykorzystywania Oprogramowania do rozwoju produktów pochodnych lub prowadzenia działań pochodnych związanych z Oprogramowaniem; (e) prawa do obchodzenia jakichkolwiek ograniczeń technicznych Oprogramowania; (f) prawa do inżynierii wstecznej, dekompilowania ani ponownego kompilowania Oprogramowania lub jakichkolwiek innych prób poznania kodu źródłowego lub tajemnic handlowych związanych z Oprogramowaniem; (g) prawa do kopiowania aktywowanych Instalacji Oprogramowania z wyłączeniem przypadków wyraźnie dozwolonych w ramach niniejszej Umowy; (h) prawa do udzielania licencji podrzędnych, sprzedawania, użyczania, wypożyczania, leasingowania, darowania, przenoszenia własności, przypisywania ani dysponowania w żaden inny sposób całością lub jakąkolwiek częścią Oprogramowania lub do jakichkolwiek udziałów związanych z Oprogramowaniem bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy StorageCraft (jakiekolwiek tego typu postępowanie prowadzone bez zgody jest nieważne) i/lub (i) prawa do usuwania, ukrywania lub zmieniania w dowolny sposób jakiejkolwiek informacji o patencie, prawach autorskich, tajemnicy handlowej, znaku towarowym lub innych prawach własności firmy StorageCraft. Część 3 Licencje wieczyste, dla firm MSP oraz dla wersji IT Edition. Określone warunki użytkowania Oprogramowania zostały opisane poniżej i podlegają innym warunkom niniejszej Umowy, włączając bez ograniczeń Części 1, 4, 5 i Oprogramowanie na licencji wieczystej: W przypadku zakupu lub otrzymania licencji na Instalację Oprogramowania na licencji wieczystej podlegającej ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie Użytkownik otrzymuje pełnopłatną, obejmującą cały świat, wieczystą, niewyłączną, niezbywalną, podlegającą opłacie licencyjnej licencję na Kod obiektowy w formie w jakiej jest, na którą nie można udzielić licencji podrzędnej, z zastrzeżeniem terminowej zapłaty jakichkolwiek obowiązujących Opłat licencyjnych, uprawniającej do wykonywania następujących czynności z daną Instalacją Oprogramowania na licencji wieczystej: (a) korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji w niezmienionej formie, w jakiej zostały dostarczone przez firmę StorageCraft; (b) korzystania z Oprogramowania w ścisłej zgodzie z warunkami niniejszej Umowy oraz określonymi warunkami i ograniczeniami dotyczącymi Oprogramowania; (c) kopiowanie aktywnych Instalacji Oprogramowania tylko w celach Archiwizacji pod warunkiem, że wszystkie tytuły, symbole znaków handlowych, symbole praw autorskich, legendy oraz inne oznaczenia określające własność zostaną odwzorowane w Kopii archiwalnej i pod warunkiem, że Kopia archiwalna nie jest używana, o ile Oryginalna kopia Oprogramowania nie stanie się bezużyteczna lub nie działa poprawnie oraz (d) korzystanie z Instalacji aktywnego Oprogramowania na tylko jednym komputerze, chyba że nabyty został Certyfikat licencji grupowej. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Oprogramowanie na licencji wieczystej, które nie zostało poprawnie zdezaktywowane poprzez Oprogramowanie lub ręcznie przez firmę StorageCraft, nie zostanie ponownie aktywowane. Użytkownik również rozumie i zgadza się, że firma StorageCraft wedle jej uznania może odmówić ręcznej dezaktywacji i/lub reaktywacji Oprogramowania na licencji wieczystej. Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania na licencji wieczystej do tworzenia kopii zapasowych na zasadzie subskrypcji oraz świadczenia usług w zakresie odzyskiwania awaryjnego osobom trzecim Oprogramowanie dla firm MSP: Z zastrzeżeniem ważnej subskrypcji na Instalację Oprogramowania dla firm MSP i opłacenia powiązanej Opłaty subskrypcyjnej dla firm MSP Użytkownik otrzymuje ograniczoną, niezbywalną, nieprzenośną, niewyłączoną, podlegającą opłacie licencyjnej licencję na Kod obiektowy, na którą nie można udzielić licencji podrzędnej, umożliwiającą korzystanie z Instalacji Oprogramowania dla firm MSP w następujący sposób: (a) w przypadku firm MSP licencja umożliwia korzystania z Oprogramowania w celu świadczenia opartych na subskrypcji zarządzanych u klienta i zdalnie usług tworzenia kopii zapasowych i przywracania po awarii klientom na mocy obowiązującej pisemnej umowy z takimi klientami; (b) w przypadku Użytkowników biznesowych licencja umożliwia korzystanie z Oprogramowania tylko do Użytku wewnętrznego; (c) korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji w niezmienionej formie, w jakiej zostały dostarczone Użytkownikowi przez firmę StorageCraft; (d) korzystanie z Oprogramowania wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz z określonymi warunkami i ograniczeniami mającymi zastosowanie dla Oprogramowania; (e) kopiowanie Instalacji aktywnego Oprogramowania tylko w celach Archiwizacji pod warunkiem, że wszystkie tytuły, symbole znaków handlowych, symbole praw autorskich, legendy oraz inne oznaczenia określające własność zostaną odwzorowane w Kopii archiwalnej i pod warunkiem, że Kopia archiwalna nie jest używana, o ile Oryginalna kopia Oprogramowania nie stanie się bezużyteczna lub nie działa poprawnie oraz (f) korzystanie z Instalacji aktywnego Oprogramowania na tylko jednym komputerze, chyba że nabyty został Certyfikat licencji grupowej. Użytkownik rozumie, że powyższe prawa dotyczące Oprogramowania dla firm MSP, dostęp do witryny MSP Portal firmy StorageCraft i/lub otrzymywanie Wsparcia dla produktu mogą zostać zawieszone i/lub unieważnione, jeśli: (a) użytkownik nie uiszcza Opłat za subskrypcję dla firmy MSP lub innych należnych opłat albo w jakikolwiek inny sposób narusza tę lub inną umowę z firmą StorageCraft lub (b) użytkownik uzyskuje licencję na Oprogramowanie dla firm MSP od podmiotu innego, niż firma StorageCraft i narusza umowę z tym podmiotem zewnętrznym. Zawieszenie lub unieważnienie praw użytkownika w ramach niniejszej umowy może obejmować Dezaktywację Oprogramowania dla firm MSP. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie zawieszenie lub unieważnienie wpłynie na jego klientów, którzy odnoszą korzyści z korzystania z Oprogramowania przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że Instalacje Oprogramowania dla firm MSP można uzyskać jedynie od firmy StorageCraft lub jednego z jej autoryzowanych dystrybutorów lub głównych firm MSP i nie można jej uzyskać od innej firmy MSP. Instalacje Oprogramowania dla firm MSP nieuzyskane od firmy StorageCraft lub jednego z autoryzowanych dystrybutorów lub Głównych firm MSP podlegają natychmiastowej Dezaktywacji IT Edition: Pod warunkiem posiadania ważnej subskrypcji na Instalację programu ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional i uiszczenia jakichkolwiek wymaganych Opłat subskrypcyjnych powiązanych z programem IT Edition Użytkownik otrzymuje odwołalną, ograniczoną, niezbywalną, nieprzenośną, niewyłączną, podlegającą opłacie licencyjnej licencję na Kod obiektowy, na którą nie 6

7 można udzielić licencji podrzędnych, uprawniającą do korzystania z Instalacji Oprogramowania w trakcie trwania Okresu subskrypcji programu IT Edition. Ta licencja zezwala Wyznaczonemu przez Użytkownika technikowi na korzystanie z Instalacji Oprogramowania ściśle zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZYSTKIE FUNKCJE TAKIEGO OPROGRAMOWANIA WYGASNĄ I W PEŁNI PRZESTANĄ DZIAŁAĆ Z ZAKOŃCZENIEM OSTATNIEGO DNIA OKRESU SUBSKRYPCJI PROGRAMU IT EDITION. FIRMA STORAGECRAFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBSŁUGĘ LUB WSPARCIE TECHNICZNE OPROGRAMOWANIA PO UPŁYWIE OKRESU SUBSKRYPCJI NA PROGRAM IT EDITION. Dalsze korzystanie z programu ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional można zabezpieczyć, terminowo odnawiając subskrypcję Oprogramowania przez uiszczanie odpowiedniej opłaty za Subskrypcję odnawiającą odpowiadającą okresem długości oryginalnego Okresu subskrypcji programu IT Edition. Subskrypcje odnawiające mają ten sam czas trwania co oryginalny Okres subskrypcji programu IT Edition. Uprawnione użytkowanie oprogramowania ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional przez Wyznaczonego technika jest ograniczone wyłącznie do użytkowania Oryginalnej kopii Oprogramowania bezpośrednio z nośnika USB, a w niektórych wyjątkowych okolicznościach użytkowania Trzydniowego pliku ISO zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa nie zezwala na jakiekolwiek instalowanie ani kopiowanie Oprogramowania. Poza powyższymi następujące warunki mają zastosowanie do użytkowania oprogramowania ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional: a. Użytkownik powinien wyznaczyć pojedynczą osobę fizyczną jako Wyznaczonego technika, a jego prawa związane z niniejszą Umową są warunkowane przez mianowanie przez Użytkownika Wyznaczonego technika. Wyznaczony technik jest jedynym przedstawicielem, pracownikiem lub pośrednikiem ze strony użytkownika uprawnionym do użytkowania Oprogramowania. Licencja Oprogramowania nie zezwala na jego kopiowanie, instalowanie lub dalszą dystrybucję. Ponadto licencja Oprogramowania nie obejmuje jego udostępniania przedstawicielom, pracownikom lub pośrednikom. b. Oprogramowanie może być użytkowane tylko przez Wyznaczonego technika do pracy na jednym komputerze w dowolnym czasie. Nie określono limitu liczby komputerów obsługiwanych szeregowo przy użyciu Instalacji oprogramowania ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional, o ile Wyznaczony technik nie użytkuje Oprogramowania jednocześnie na kilku komputerach. c. Na życzenie firmy StorageCraft użytkownik poda nazwisko i dane kontaktowe Wyznaczonego technika. d. W przypadku stałej niedostępności Wyznaczonego technika i niemożności pełnienia funkcji Wyznaczonego technika Użytkownik może mianować zastępczego Wyznaczonego technika w ciągu dziesięciu (10) dni od wystąpienia niedostępności. Aby osoba mogła kwalifikować się jako zastępczy Wyznaczony technik, musi być pracownikiem firmy Użytkownika. e. W przypadku, gdy Wyznaczony technik będzie niedostępny przez okres czternastu (14) do dziewięćdziesięciu (90) dni, Użytkownik może mianować tymczasowego Wyznaczonego technika, który będzie uprawniony w ramach niniejszej Umowy do pełnienia funkcji do momentu ponownej dostępności Wyznaczonego technika. Aby osoba mogła kwalifikować się jako tymczasowy Wyznaczony technik, musi być pracownikiem firmy Użytkownika. f. Użytkownik może wyznaczyć wyłącznie jednego (1) tymczasowego Wyznaczonego technika lub zastępczego Wyznaczonego technika dla Dwutygodniowych, Miesięcznych i Trzymiesięcznych Okresów subskrypcji programu IT Edition. Użytkownik może mianować nie więcej niż dwóch (2) tymczasowych Wyznaczonych techników lub zastępczych Wyznaczonych techników w czasie Rocznego okresu subskrypcji wersji IT Edition. g. W przypadku mianowania przez Użytkownika tymczasowego Wyznaczonego technika lub zastępczego Wyznaczonego technika Użytkownik powinien podać firmie StorageCraft nazwisko tymczasowego lub zastępczego Wyznaczonego technika w ciągu pięciu (5) dni od mianowania. Część 4 Dodatkowe warunki i ograniczenia mające zastosowanie do innych typów licencji i określonych wersji Oprogramowania Licencja desktopowa z Licencji desktopowej na Oprogramowanie można korzystać tylko w Systemach operacyjnych dla komputerów osobistych Licencja ewaluacyjna Licencja Ewaluacyjna to ograniczona w czasie Licencja na Instalację Oprogramowania umożliwiająca korzystanie ze wszystkich funkcji tego Oprogramowania do celów Użytkowania wewnętrznego i zawierająca programy StorageCraft Recovery Environment oraz StorageCraft Recovery Environment Builder, jeśli standardowa wersja odpowiadającego Oprogramowania zawiera te składniki. Użytkownik rozumie, że prawo korzystania z Oprogramowania na mocy Licencji ewaluacyjnej podlega zawieszeniu i/lub unieważnieniu wyłącznie według uznania firmy StorageCraft. Licencji ewaluacyjnej można używać wyłącznie do celów ewaluacyjnych w określonym wymiarze czasowym Licencja na Użytkowanie wewnętrzne (bezpłatna) Licencja bezpłatna na Użytkowanie wewnętrzne to licencja na Instalację Oprogramowania uprawniająca wyłącznie do Użytkowania wewnętrznego, na mocy której Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Oprogramowania i która obejmuje programy StorageCraft Recovery Environment i StorageCraft Recovery Environment Builder, jeśli standardowa wersja odpowiadającego Oprogramowania zawiera te składniki. Użytkownik rozumie, że prawo korzystania z Licencji bezpłatnej na Użytkowanie wewnętrzne podlega zawieszeniu i/lub unieważnieniu wyłącznie według uznania firmy StorageCraft. Licencja nie uwzględnia Obsługi, ale można zakupić usługę Wsparcia w razie awarii Licencja na Użytkowanie wewnętrzne (płatna) Licencja płatna na Użytkowanie wewnętrzne to wieczysta licencja na Instalację Oprogramowania uprawniająca wyłącznie do Użytkowania wewnętrznego, na mocy której Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Oprogramowania i która obejmuje programy StorageCraft Recovery Environment i StorageCraft Recovery Environment Builder, jeśli standardowa wersja odpowiadającego Oprogramowania zawiera te składniki. Obejmuje jeden rok Obsługi Licencja Nie do odsprzedaży ( NFR ) Licencja NFR zezwala Użytkownikowi na Użytkowanie wewnętrzne Instalacji Oprogramowania wyłącznie do celów promocyjnych, szkoleniowych i testowych. Licencja NFR umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji tego Oprogramowania i zawiera programy StorageCraft Recovery Environment oraz StorageCraft Recovery Environment Builder, jeśli standardowa wersja odpowiadającego Oprogramowania zawiera te składniki. Użytkownik rozumie, że prawo korzystania z Licencji NFR (nie do odsprzedaży) podlega zawieszeniu i/lub unieważnieniu wyłącznie według uznania firmy StorageCraft. Licencja nie uwzględnia Obsługi, ale można zakupić usługę Wsparcia w razie awarii. 7

8 4.6. Licencja serwerowa Licencja serwerowa na Instalację Oprogramowania zezwala na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie na Systemie operacyjnym serwera Licencja ShadowProtect for Small Business Licencja ShadowProtect for Small Business na Instalację oprogramowania zezwala na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie na Systemie Operacyjnym Small Business Server Licencja na czas określony Licencja na czas określony to licencja na korzystanie z Instalacji Oprogramowania przez określony czas. Po upływie określonego czasu przestanie działać Licencja próbna Licencja próbna to licencja na czas określony na Instalację Oprogramowania zezwalająca na korzystanie ze wszystkich funkcji danego Oprogramowania, ale nieuwzględniająca narzędzia StorageCraft Recovery Environment, StorageCraft Recovery Environment Builder ani funkcji Hardware Independent Restore. (Z powodu braku funkcji Hardware Independent Restore należy utworzyć nowy podstawowy obraz po zmianie z Licencji próbnej na pełną wersję Oprogramowania.) Licencja próbna zazwyczaj wygasa po upływie określonego czasu od instalacji, nie dłuższego niż trzydzieści (30) dni w zależności od produktu Oprogramowania. Licencja próbna nie uwzględnia Obsługi. Licencję próbną można kopiować oraz duplikować Licencja wirtualna Licencja wirtualna to licencja na Instalację Oprogramowania zezwalająca na jego użytkowanie tylko na Maszynie wirtualnej z zainstalowanym Systemem operacyjnym dla komputera osobistego, serwera lub Small Business Server. Część 5 Ograniczenia dotyczące licencji. Użytkownik wyraża zgodę, że o ile nie uzyskał wcześniejszej pisemnej zgody firmy StorageCraft, nie będzie bezpośrednio ani za pośrednictwem jakiegokolwiek ciała zależnego, nadrzędnego, zrzeszonego, przedstawiciela, Wyznaczonego technika ani jakiekolwiek innej osoby trzeciej podejmował żadnych z poniższych działań w odniesieniu do Oprogramowania i dokumentacji: (i) korzystanie z Oprogramowania lub Dokumentacji w sposób naruszający warunki niniejszej Umowy; (ii) kopiowanie Oprogramowania lub Dokumentacji z wyjątkiem sytuacji, do których Użytkownik jest wyraźnie uprawniony na mocy niniejszej Umowy; (iii) dopuszczanie do równoczesnego korzystania z jakiejkolwiek Instalacji Oprogramowania z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych w ramach Certyfikatu licencji grupowej; (iv) sprzedawanie, wypożyczanie, leasingowanie, udzielanie licencji lub licencji podrzędnych lub postępowanie w inny sposób z jakąkolwiek częścią Oprogramowania lub Dokumentacji ; (v) przekazywanie, wypożyczanie, ujawniani, rozpowszechnianie, udostępnianie lub zezwalanie na korzystanie z Oprogramowania lub Dokumentacji przez osoby inne niż Użytkownik lub w przypadku ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional, Wyznaczony przez Użytkownika technik bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy StorageCraft; (vi) zapewnianie udziału lub przekazywanie w inny sposób praw lub własności do Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego kopii; (vii) korzystanie z Oprogramowania w ramach jakiejkolwiek umowy użytkowania przez osoby trzecie, zarządzania zakładem lub przydziału czasu; (viii) korzystanie z programu StorageCraft Recovery Environment lub StorageCraft Recovery Environment Builder z wyjątkiem użytkowania w połączeniu z licencjonowana kopią Oprogramowania ShadowProtect, z którą dostarczono program StorageCraft Recovery Environment lub StorageCraft Recovery Environment Builder; (ix) usuwanie lub jakiekolwiek zmiany wszelkich oznaczeń dotyczących praw własności, etykiet lub legend bądź jakiejkolwiek kopii Oprogramowania lub Dokumentacji; (x) wysyłanie lub przekazywanie (bezpośrednio lub pośrednio) jakichkolwiek kopii Oprogramowania lub Dokumentacji do jakiegokolwiek miejsca objętego zakazem przez rząd Stanów Zjednoczonych; (xi) dokonywanie inżynierii wstecznej, dekompilacja, deasemblacja, modyfikacja, tłumaczenie, podejmowanie jakichkolwiek prób odkrycia kodu źródłowego Oprogramowania lub tworzenie oprogramowania pochodnego lub zmiany Oprogramowania; (xii) korzystanie z Wirtualnej licencji w Systemie fizycznym; (xiii) korzystanie z narzędzia VirtualBoot w połączeniu z plikami obrazów utworzonymi przez oprogramowanie inne niż dana instalacja licencjonowanego Oprogramowania, z którym dostarczono narzędzie VirtualBoot; (xiv) automatyzacja lub tworzenie skryptu dla wszystkich lub jakichkolwiek części funkcjonalności programu ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional; (xv) pobieranie Trzydniowego pliku ISO więcej niż raz w dowolnym okresie dziesięciu (10) kolejnych dni; (xvi) w przypadku firm MSP zezwalanie na użytkowanie Oprogramowania dla firm MSP przez kogokolwiek innego niż klienci firmy; (xvii) w przypadku Użytkownika biznesowego zezwalanie na korzystanie z Oprogramowania dla firm MSP przez kogokolwiek innego niż Użytkownik; (xviii) uczestnictwo w agregacji Instalacji Oprogramowania dla firm MSP z osobami trzecimi, uwzględniając, między innymi inne firmy MSP do jakichkolwiek celów łącznie z próbą uzyskania niższej ceny lub (xix) przypisywanie lub przekazywanie praw przyznanych Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy na stałe z wyjątkiem sytuacji, w których: (a) Użytkownik nie zatrzyma żadnych kopii Oprogramowania, (b) przed takim przypisaniem lub przekazaniem, osoba uzyskująca te prawa wyrazi pisemną zgodę na warunki niniejszej Umowy i (c) firma StorageCraft wyrazi pisemną zgodę na takie przepisanie lub przeniesienie. Oprogramowanie może uwzględniać jeden lub więcej interfejsów programowania aplikacji ( API ) i/lub powiązane narzędzia, które podlegają następującym ograniczeniom, chyba że Użytkownik otrzymał wcześniejszą pisemną zgodę od firmy StorageCraft zezwalającą na inne zastosowanie: interfejs API może być używany, bezpośrednio czy też pośrednio, tylko przez Użytkownika i tylko do celów osobistych; może on być używany tylko w połączeniu z określonym Oprogramowaniem, na które Użytkownik posiada licencję; może on być używany tylko z interfejsem użytkownika dostarczonym z Oprogramowaniem lub z objętym licencją interfejsem użytkownika, usługą, agentem lub modułem innych firm; Użytkownik nie może również ukrywać, zmieniać ani pomijać jakiejkolwiek informacji o patencie, prawach autorskich, znaku towarowym lub innych oznaczeń praw własności firmy StorageCraft ani korzystać z interfejsu API w sposób, który sugeruje, że interfejs jest własnością Użytkownika lub jakiegokolwiek podmiotu innego niż firma StorageCraft. Część 6 Wsparcie dla produktu. W przypadku Oprogramowania na licencji wieczystej, za które uiszczono Opłatę licencyjną, Opłata licencyjna obejmuje jeden rok odnawialnego Wsparcia standardowego. W przypadku subskrypcji na Oprogramowanie dla firm MSP, za które uiszczono Opłatę subskrypcyjną, Wsparcie standardowe jest objęte Opłatą Subskrypcyjną w trakcie trwania subskrypcji na Oprogramowanie. W przypadku programów ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional, za które uiszczono Opłatę subskrypcyjną za wersję IT Edition Wsparcie standardowe jest uwzględnione w trakcie trwania subskrypcji. Niezależnie od jakichkolwiek stanowiących inaczej zapisów niniejszej Umowy jeśli Użytkownik otrzymał Instalację Oprogramowania podlegającą niniejszej Umowie bezpłatnie lub bez uiszczania opłaty pieniężnej, Wsparcie standardowe będzie oferowane wedle uznania firmy StorageCraft, a jeśli będzie oferowane, może zostać odwołane wyłącznie wedle uznania firmy StorageCraft. Wsparcie płatne jest sprzedawane oddzielnie. Część 7 Opłata licencyjna. Aby korzystać z Oprogramowania na licencji wieczystej z wyjątkiem Licencji ewaluacyjnej, Licencji próbnej oraz niektórych Licencji na użytkowanie wewnętrzne i Licencji NFR, Użytkownik musi zapłacić Opłatę licencyjną ustanowioną przez firmę StorageCraft lub jej autoryzowanego sprzedawcę. 8

9 Część 8 Wypowiedzenie. Ta Umowa obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia zgodnego z warunkami opisanymi w tej Części. Którakolwiek stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Jeśli firma StorageCraft bez podania przyczyny wypowie Licencję na zakupioną Instalację oprogramowania objętego wieczystą licencją, zwróci ona Opłatę licencyjną zapłaconą przez Użytkownika w stosunku proporcjonalnym obliczanym dla 36 miesięcy od daty uiszczenia Opłaty licencyjnej. (Zwrot nie przysługuje za Instalacje Oprogramowania zakupione więcej niż 36 miesięcy wcześniej) Jeśli firma StorageCraft bez podania przyczyny wypowie Licencję na zakupioną Instalację na czas określony, łącznie z programami ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional, zwróci część uiszczonej opłaty w stosunku proporcjonalnym w kwocie odpowiadającej pozostałemu niewykorzystanemu czasowi Licencji na czas określony. Zwrot jakiejkolwiek części takich opłat zależy od przedstawienia przez Użytkownika dowodu uiszczenia opłaty i zwrotu lub dezaktywacji przez niego Oprogramowania. W przypadku Oprogramowania dla firm MSP nie przysługuje zwrot Opłat subskrypcyjnych dla firm MSP. W przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika postanowień Części 3, 4, 5, 12 lub 14 niniejszej Umowy, firma StorageCraft może wypowiedzieć tę Umowę ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając Użytkownika o takim naruszeniu. Firma StorageCraft może wypowiedzieć tę Umowę, dostarczając Użytkownikowi pisemne powiadomienie z wyprzedzeniem dziesięciu (10) dni w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek innych postanowień tej Umowy i jeśli to naruszenie nie zostanie usunięte w ciągi dziesięciu (10) od otrzymania pisemnego powiadomienia od firmy StorageCraft o takim naruszeniu. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy Użytkownik musi zaprzestać jakiegokolwiek użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji i wyraża zgodę na współpracę w ramach: (a) usunięcia lub dezaktywacji wszystkich kopii Oprogramowania z komputerów, na których zostały zainstalowane; (b) zwrotu lub zniszczenia wszystkich nośników zawierających Oprogramowanie, łącznie z nośnikiem USB z Oryginalną kopią w przypadku programu ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional oraz (c) wypełnienia wszelkich zobowiązań finansowych względem firmy StorageCraft lub autoryzowanych przedstawicieli lub dystrybutorów związanych z korzystaniem z Oprogramowania, między innymi uiszczenia zaległych i należnych Opłat licencyjnych lub Opłat subskrypcyjnych dla firm MSP. W przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części Opłaty licencyjnej lub Opłat subskrypcyjnych wersji IT Edition. Część 9 Zasady zwrotów, Ograniczona gwarancja, Wyłączne zadośćuczynienie. Informacje o zasadach zwrotów w firmie StorageCraft można znaleźć w witrynie Przez sześćdziesiąt (60) dni od daty pierwszego zakupu Instalacji Oprogramowania objętego wieczystą licencją od firmy StorageCraft, jej sprzedawcy lub autoryzowanego przedstawiciela lub w przypadku wersji ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional przez krótszy z okresów: (a) Okres subskrypcji wersji IT Edition lub (b) sześćdziesiąt (60) dni od pierwszego zakupu Instalacji programu ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional, firma StorageCraft gwarantuje, że nośnik, na którym dostarczono Oprogramowanie będzie wolny od wad materiałowych i wykonania w przypadku normalnego użytkowania. Z wyjątkiem praw do zwrotu i wymiany opisanych w Zasadach zwrotu firmy StorageCraft w przypadku naruszenia tej ograniczonej gwarancji wyłącznym zadośćuczynieniem przysługującym Użytkownikowi względem firmy StorageCraft, jej przedstawicieli, pracowników, agentów, dyrektorów, wykonawców, urzędników, sprzedawców, dilerów, dystrybutorów i autoryzowanych przedstawicieli jest wedle uznania firmy StorageCraft: (a) wymiana wadliwego nośnika, na którym znajduje się Oprogramowanie pod warunkiem powiadomienia firmy StorageCraft o niezgodności w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od pierwszego zakupu lub (b) w przypadku Oprogramowania objętego licencją wieczystą zwrotu Opłaty licencyjnej uiszczonej za Produkt firmy StorageCraft, a w przypadku produktów ShadowProtect IT Edition lub ShadowProtect IT Edition Professional proporcjonalny zwrot Opłaty subskrypcyjnej za program IT Edition w kwocie odpowiadającej niewykorzystanej części Okresu subskrypcji programu IT Edition pod warunkiem przedstawienia firmie StorageCraft odpowiedniego dowodu uiszczenia obowiązującej Opłaty licencyjnej lub Opłaty subskrypcyjnej za wersję IT Edition i zwrotu lub dezaktywacji Oprogramowania przez Użytkownika. Wadliwy nośnik Użytkownik winien zwrócić firmie StorageCraft lub jej dealerowi, dystrybutorowi, sprzedawcy lub autoryzowanemu przedstawicielowi na własny koszt do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwotnego zakupu. Ta ograniczona gwarancja ulega unieważnieniu, jeśli wada wynika z modyfikacji, nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia lub używania Oprogramowania do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub naruszających postanowienia niniejszej Umowy lub obowiązujące prawo. Jakikolwiek zastępczy nośnik będzie podlegał gwarancji na pozostały okres oryginalnej gwarancji lub okres trzydziestu (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Firma StorageCraft gwarantuje również, że Oprogramowanie będzie zasadniczo zgodne z opublikowanymi przez firmę StorageCraft specyfikacjami dotyczącymi Oprogramowania. Niezależnie od jakichkolwiek stanowiących inaczej zapisów niniejszej Umowy jeśli Użytkownik otrzymał Produkt firmy StorageCraft podlegający niniejszej Umowie bezpłatnie lub bez uiszczania opłaty pieniężnej, wszelkie opisane powyżej środki prawne wedle przysługują Użytkownikowi wyłącznie wedle uznania firmy StorageCraft. W tej Części przyznano określone prawa Użytkownikowi, lecz może on mieć również inne prawa różniące się w zależności od regionu czy kraju, w którym mieszka. Część 10 Wyłączenie gwarancji. FIRMA STORAGECRAFT NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW. POZA SYTUACJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI W NINIEJSZEJ UMOWIE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE I OBJĘTE LICENCJĄ W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, ZE WSZYSTKIMI WADAMI. POZA SYTUACJAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ŻADNE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA ANI WARUNKI, WYRAŹNE ANI DOROZUMIANE, PISEMNE ANI USTNE, OKREŚLONE W USTAWIE, NA MOCY PRAWA LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PRODUKTU LUB USŁUGI DOSTARCZONEJ W RAMACH TEJ UMOWY LUB W POWIĄZANIU Z TĄ UMOWĄ. O ILE ZAPISY NINIEJSZEJ UMOWY NIE STANOWIĄ INACZEJ I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA STORAGECRAFT, JEJ PODMIOTY ZRZESZONE, ZALEŻNE, AGENCI I UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE UWZGLĘDNIAJĄC MIĘDZY INNYMI (JEŚLI MAJĄ ZASTOSOWANIE) GWARANCJE I WARUNKI ZWIĄZANE Z: PRZYDATNOŚCIĄ HANDLOWĄ, TRWAŁOŚCIĄ, ZDATNOŚCIĄ DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKIEM WIRUSÓW, NIENARUSZANIEM PRAW, DOKŁADNOŚCIĄ LUB PEŁNOŚCIĄ ODPOWIEDZI, WYNIKAMI, SOLIDNYM WYKONANIEM I BRAKIEM ZANIEDBAŃ. RÓWNIEŻ, O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W TEJ UMOWIE, I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, NIE MA ZASTOSOWANIA ŻADNA GWARANCJA, POWINNOŚĆ LUB WARUNEK DOTYCZĄCY UPRAWNIEŃ ANI ZGODNOŚCI Z OPISEM. JEST TO UMOWA OTWARTA, W KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAANGAŻOWAŁ SIĘ, ZACHOWUJĄC ODPOWIEDNIĄ NALEŻYTĄ STARANNOŚĆ WZGLĘDEM FIRMY STORAGECRAFT I OPROGRAMOWANIA. W ZWIĄZKU Z TYM, O ILE WYRAŹNIE NIE OKREŚLONO INACZEJ W TEJ UMOWIE, CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB URUCHAMIANIA OPROGRAMOWANIA SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. JEŚLI JAKAKOLWIEK DOROZUMIANA GWARANCJA NIE JEST WYŁĄCZONA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, WÓWCZAS TAKA DOROZUMIANA GWARANCJA JEST OGRANICZONA DO OKRESU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY 9

10 NABYCIA OPROGRAMOWANIA OD FIRMY STORAGECRAFT LUB JEJ PODMIOTÓW ZRZESZONYCH, ZALEŻNYCH, AGENTÓW, SPRZEDAWCÓW, DYSTRYBUTORÓW LUB AUTORYZOWANYCH PRZEDSTAWICIELI I PODLEGA POSTANOWIENIOM O WYŁĄCZNYM ZADOŚĆUCZYNIENIU OKREŚLONYM W NINIEJSZEJ UMOWIE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZANIA OKREŚLONYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE DO TRZYDZIESTU (30) DNI MOŻE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA PRZYZNAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA; UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. ZAPYTANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI MOŻNA PRZESYŁAĆ DO FIRMY STORAGECRAFT NA ADRES: LUB NA ADRES DO POWIADOMIEŃ OKREŚLONY W TEJ UMOWIE. ŻADNE UMOWY ZMIENIAJĄCE LUB ROZSZERZAJĄCE POWYŻSZE GWARANCJE I OGRANICZENIA NIE BĘDĄ WIĄŻĄCE DLA ŻADNEJ ZE STRON, CHYBA ŻE ZOSTANĄ ONE PRZEDSTAWIONE NA PIŚMIE I PODPISANE PRZEZ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA OBU STRON. Część 11 Ograniczenie odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, FIRMY STORAGECRAFT, JEJ PODMIOTÓW ZRZESZONYCH, PODRZĘDNYCH, AGENTÓW I AUTORYZOWANYCH PRZEDSTAWICIELI, ZA WSZELKIE STRATY, JEŚLI WYSTĘPUJE, JEST OGRANICZONA DO BEZPOŚREDNICH SZKÓD I NIE PRZEKRACZA JAKIEJKOLWIEK OPŁATY LICENCYJNEJ LUB OPŁATY SUBSKRYPCYJNEJ ZA WERSJĘ IT EDITION, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK UIŚCIŁ, ABY KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA, A W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DLA FIRM MSP SOFTWARE, NIE PRZEKRACZA STU PROCENT (100%) KWOTY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ FIRMIE STORAGECRAFT ZA TAKIE UŻYTKOWANIE W SZEŚĆ MIESIĘCY (6) BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH PRZEKAZANIE NA PIŚMIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMIE STORAGECRAFT INFORMACJI O TAKICH DOMNIEMANYCH SZKODACH. W ŻADNYM RAZIE FIRMA STORAGECRAFT ANI PODMIOTY ZRZESZONE, ZALEŻNE, JEJ AGENCI LUB AUTORYZOWANI PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, DOMNIEMANE LUB WTÓRNE (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATA ZYSKU, DANYCH LUB MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA STORAGECRAFT, JEJ PODMIOTY ZRZESZONE, ZALEŻNE, JEJ AGENCI LUB AUTORYZOWANI PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OGRANICZENIA ZAWARTE W TEJ CZĘŚCI, DOPUSZCZALNE ŚRODKI PRAWNE ORAZ ŚWIADCZENIA WZAJEMNE ODZWIERCIEDLAJĄ PODZIAŁ RYZYKA POMIĘDZY STRONAMI I STANOWIĄ KLUCZOWĄ PODSTAWĘ TRANSAKCJI ZAWARTEJ MIĘDZY NIMI. TE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU BŁĘDU, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ZŁEJ INTERPRETACJI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY PRODUKTU. W żadnym razie jakakolwiek osoba, która przyczyniła się do tworzenia którejkolwiek części produktów firmy StorageCraft, nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody, bez względu na sposób ich powstania i doktrynę prawną dotyczącą odpowiedzialności umownej, bezpośredniej lub deliktowej (włączając zaniedbania i inne przyczyny), wynikające w jakikolwiek sposób z użycia produktów firmy StorageCraft, nawet jeśli osoba ta została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie przypadkowych lub wtórnych odszkodowań, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Użytkownika. Użytkownik zwalnia firmę StorageCraft z jakiejkolwiek odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność ograniczoną postanowieniami w tej Części, między innymi dotyczącej jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie lub pokrycie kosztów bez względu na to, czy wynika ona z prawa stanowionego, zwyczajowego lub innego. Użytkowników końcowych w niektórych krajach może obejmować określone prawo ochrony konsumentów unikatowe ze względu na ich miejsce zamieszkania, które może ograniczać możliwość zmiany lub wyłączenia odpowiedzialności. Jeśli Użytkownik nabył Oprogramowanie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdza on, że jakiekolwiek adekwatne prawa ochrony konsumentów nie mają zastosowania do użytkownika ani do Oprogramowania. Jeśli firma StorageCraft naruszy warunek lub gwarancję dorozumianą w ramach obowiązującego prawa, której nie można w ramach prawa zmienić lub wykluczyć na mocy niniejszej Umowy w zakresie dopuszczonym przez prawo zobowiązanie firmy StorageCraft względem Użytkownika jest ograniczone wedle uznania firmy StorageCraft do: (a) wymiany lub naprawy Oprogramowania i/lub ponownego dostarczenia Wsparcia dla produktu lub (b) kosztu wymiany lub naprawy Oprogramowania i/lub kosztu ponownego dostarczenia Wsparcia dla produktu. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ SPEŁNIAĆ JAKIEKOLWIEK I WSZYSTKIE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z LICENCJĄ ZE STRON OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIA W RAMACH KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ RÓWNIEŻ DO REKOMPENSATY I ZABEZPIECZENIA FIRMY STORAGECRAFT PRZED JAKIMIKOLWIEK ROSZCZENIAMI OD STRON TRZECICH ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA Z NARUSZENIEM JAKICHKOLWIEK WYMAGANYCH LICENCJI OD STRON TRZECICH. Część 12 Użytkownicy końcowi Oprogramowania dla firm MSP Korzystanie z portalu MSP Portal. Jeśli firma StorageCraft lub jej uprawnieni dystrybutorzy przekażą Użytkownikowi dane logowania umożliwiające dostęp do witryny MSP Portal, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za: (i) wszystkie działania biznesowe prowadzone z wykorzystaniem tych danych logowania, (ii) wszystkie opłaty, które zobowiązany jest zapłacić Użytkownik związane z wykorzystaniem tych danych logowania oraz (iii) zapewnienie, że tylko prawnie upoważnione osoby korzystają z tych danych logowania i mają do nich dostęp. Firma StorageCraft może przyjąć, że Użytkownik upoważnił jakąkolwiek osobę dysponującą danymi logowania Użytkownika do korzystania z witryny MSP Portal i Użytkownik zgadza się przejąć i zwolnić z odpowiedzialności firmę StorageCraft w przypadku jakiegokolwiek nadużycia lub nieupoważnionego korzystania z witryny MSP Portal z wykorzystaniem konta lub danych uwierzytelniających Użytkownika. W przypadku otrzymania informacji o nieuprawnionym dostępnie do konta Użytkownika lub danych logowania, Użytkownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić firmę StorageCraft pod adresem Jeśli firma StorageCraft stwierdzi, że doszło lub może dojść do naruszenia bezpieczeństwa, może zawiesić konto Użytkownika w witrynie MSP Portal i wymagać od Użytkownika zmiany hasła i innych danych logowania. Użytkownik rozumie, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za pamiętanie haseł i innych danych uwierzytelniających, firma StorageCraft nie musi ich zapisywać, a w przypadku ich utraty przez Użytkownika straci on dostęp do witryny MSP Portal. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOSTĘPU DO WITRYNY MSP PORTAL PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZALEŻY OD UŻYWANIA PRZEZ NIEGO HASEŁ I INNYCH DANYCH LOGOWANIA, WIĘC NALEŻY JE PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU ORAZ NIE ZGUBIĆ ICH. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że nie będzie przedstawiał fałszywych danych dotyczących swojej tożsamości lub uprawnień, ani próbował uzyskać dostępu do jakiegokolwiek innego konta poza swoim. DODATKOWO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA POZYSKANIE WSZELKICH WYMAGANYCH ZGÓD, ZRZECZEŃ SIĘ PRAW ORAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W CELU UJAWNIENIA INFORMACJI O KLIENTACH FIRMY MSP FIRMIE STORAGECRAFT. 10

11 12.2 Licencje dla osób trzecich. W przypadku uzyskania Oprogramowania dla firm MSP za pośrednictwem osób trzecich Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że jeśli ta osoba trzecia nie opłaci swojej opłaty subskrypcyjnej lub w inny sposób naruszy umowę z firmą StorageCraft (lub podmiotem zależnym lub zrzeszonym) zawieszeniu lub zakończeniu mogą ulec: korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania dla firm MSP, dostęp Użytkownika do witryny MSP Portal, jeśli został przyznany, oraz dostęp Użytkownika do Wsparcia dla produktu. Użytkownik rozumie, że jeśli nabył Oprogramowanie dla firm MSP od podmiotu innego niż firma StorageCraft, na przykład dystrybutora lub Głównej firmy MSP, umowa Użytkownika z tą stroną trzecią może być przypisana firmie StorageCraft lub jej podmiotowi zależnemu lub zrzeszonemu Korzystanie z licencji próbnych. Użytkownik zgadza się, że nie będzie pobierał opłat od swoich klientów lub potencjalnych klientów za Licencję próbną lub ewaluację Oprogramowania dla firm MSP Wypowiedzenie umowy przez klienta firmy MSP. Użytkownik zgadza się, że w przypadku wypowiedzenia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Użytkownikiem i jego klientem, która reguluje kwestie posiadania przez klienta Oprogramowania dla firm MSP, dostępu do niego i możliwości czerpania z niego korzyści, Użytkownik podejmie wszelkie starania, by: (a) usunąć i/lub zdezaktywować wszelkie kopie Oprogramowania MSP ze wszystkich komputerów klienta, na których zostało zainstalowane i (b) zapewnić, że klient zwróci lub zniszczy wszelkie nośniki zawierające Oprogramowanie MSP Minimalne warunki dla klienta. Jeśli Użytkownik jest firmą MSP, a nie Użytkownikiem biznesowym, wyraża również zgodę na to, że rzetelnie i wiernie poinformuje na piśmie swoich klientów, których danymi zarządza lub które chroni przy użyciu Oprogramowania dla firm MSP o następujących kwestiach: (a) wszystkich warunkach niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek umowy pomiędzy Użytkownikiem i jakąkolwiek stroną trzecią mającej zastosowanie do Oprogramowania MSP, która może negatywnie wpłynąć na klientów, jeśli prawa Użytkownika do korzystania z Oprogramowania dla firm MSP zostaną zawieszone lub wypowiedziane z powodu naruszenia niniejszej Umowy, jakiejkolwiek innej umowy z firmą StorageCraft lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Użytkownikiem i stroną trzecią oraz (b) wymaganiach technicznych i funkcjonalnych odnoszących się do korzystania z Oprogramowania dla firm MSP w celu zarządzania danymi klientów lub ich ochrony. Użytkownik również wyraża zgodę na uwzględnienie w umowach pomiędzy Użytkownikiem i takimi klientami warunków zasadniczo identycznych (i nie mniej restrykcyjnych) z poniższymi Minimalnymi warunkami dla klienta : 1. Warunki. Niniejsze warunki mają zastosowanie do Oprogramowania dla firm MSP firmy StorageCraft (zwanego dalej Oprogramowaniem ) i/lub właściciela komputera, na którym zainstalowano Oprogramowanie (zwanego dalej Klientem firmy MSP ). Prawo Klienta firmy MSP do odnoszenia korzyści z Oprogramowania jest objęte pisemną umową z licencjonowanym dostawcą usług zarządzanych (zwanym firmą MSP ) i niniejszymi warunkami. 2. Prawa dotyczące własności intelektualnej. Licencja na Oprogramowanie jest przypisana do firmy MSP, nie do Klienta firmy MSP. Wszystkie tytuły i prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem należą do firmy StorageCraft i jej licencjodawców, a prawo Klienta firmy MSP do dostępu do Oprogramowania, posiadania lub użytkowania go nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw własności do Oprogramowania na Klienta firmy MSP. Klient MSP musi współpracować w ramach odinstalowywania, kasowania i/lub niszczenia wszystkich elementów Oprogramowania zainstalowanych na jego komputerach po wypowiedzeniu lub anulowaniu umowy z firmą MSP, powiadomieniu od firmy MSP o konieczności wykonania takich czynności lub przekazania innej osobie lub podmiotowi komputerów, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie. Klient firmy MSP nie może: (a) wypożyczać, użyczać, leasingować, darować lub bezpośrednio lub pośrednio przekazać lub dystrybuować Oprogramowania osobom trzecim, (b) zezwalać jakimkolwiek stronom trzecim na uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z funkcjonalności Oprogramowania, (c) wykonywać kopii Oprogramowania lub jakichkolwiek drukowanych materiałów z nim dostarczonych lub (d) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji, deasemblacji Oprogramowania, chyba że obowiązujące prawo niezależnie od tego ograniczenia zezwala na wykonywanie takich czynności. 3. Łączność z Internetem. Oprogramowanie wymaga działającego połączenia z Internetem umożliwiającego okresową komunikację Oprogramowania z serwerem aktywacji firmy StorageCraft w celu weryfikacji ważności licencji na Oprogramowanie. Jeśli Oprogramowanie kilkakrotnie nie może połączyć się z serwerem aktywacji firmy StorageCraft, zostanie ono dezaktywowane. 4. Rozwiązanie i zawieszenie. Z zachowaniem wszelkich innym praw firma MSP może zawiesić lub wypowiedzieć prawa Klienta firmy MSP do korzystania z Oprogramowania, jeśli Klient MSP nie wypełnia niniejszych warunków. Klient MSP rozumie, że funkcjonalność Oprogramowania może przestać działać, Oprogramowanie może zostać zdezaktywowane i/lub Klient firmy MSP może zostać poproszony o dezaktywację Oprogramowania i zniszczenie wszystkich kopii Oprogramowania w przypadku zawieszenia, wypowiedzenia lub anulowania umowy firmy MSP z jej klientem lub umowy firmy MSP z firmą StorageCraft lub inną stroną trzecią, od której firma MSP pozyskała Oprogramowanie. 5. Brak gwarancji. OPROGRAMOWANIE FIRMY STORAGECRAFT JEST DOSTARCZANE W FORMIE TAKIEJ, W JAKIEJ JEST, ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI. ZE STRONY FIRMY STORAGECRAFT NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ŻADNE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA ANI WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, PISEMNE LUB USTNE, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PRODUKTU LUB USŁUGI DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ MSP W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA STORAGECRAFT WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE UWZGLĘDNIAJĄC MIĘDZY INNYMI (JEŚLI MAJĄ ZASTOSOWANIE) GWARANCJE I WARUNKI ZWIĄZANE Z: PRZYDATNOŚCIĄ HANDLOWĄ, TRWAŁOŚCIĄ, ZDATNOŚCIĄ DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKIEM WIRUSÓW, NIENARUSZANIEM PRAW, SOLIDNYM WYKONANIEM I BRAKIEM ZANIEDBAŃ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO NIE MA ZASTOSOWANIA ŻADNA GWARANCJA, POWINNOŚĆ LUB WARUNEK DOTYCZĄCY UPRAWNIEŃ ANI ZGODNOŚCI Z OPISEM. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO KLIENT FIRMY MSP ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM FIRMY STORAGECRAFT LUB JEJ LICENCJOBIORCÓW ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB NASTĘPCZE WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB POSIADANIA OPROGRAMOWANIA LUB WYNIKAJĄCE Z UMOWY LUB RELACJI POMIĘDZY FIRMĄ MSP I KLIENTEM FIRMY MSP. 6. Wsparcie dla produktu. Firma StorageCraft nie jest zobligowana do świadczenia Wsparcia dla produktu bezpośrednio Klientowi firmy MSP. 11

12 7. Brak odporności na uszkodzenia. KLIENT BĘDĄCY FIRMĄ MSP ROZUMIE I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPROGRAMOWANIE FIRMY STORAGECRAFT ZAWIERA TECHNOLOGIĘ, KTÓRA NIE JEST ODPORNA NA USZKODZENIA I NIE ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA, WYPRODUKOWANA ANI NIE JEST PRZEZNACZONA DO UŻYTKOWANIA W ŚRODOWISKACH LUB ZASTOSOWANIACH, GDZIE BŁĄD OPROGRAMOWANIA MOŻE PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB ZNACZNYCH OBRAŻEŃ FIZYCZNYCH, ZNISZCZENIA WŁASNOŚCI LUB ŚRODOWISKA. 8. Ograniczenia dotyczące eksportu. Oprogramowanie jest produktem ze Stanów Zjednoczonych w rozumieniu amerykańskich przepisów kontroli eksportu i Klient firmy MSP wyraża zgodę na postępowanie zgodnie z tymi prawami, a także wszystkimi obowiązującymi międzynarodowymi i krajowymi prawami mającymi zastosowanie do Oprogramowania, łącznie z Przepisami administracyjnymi dotyczącymi eksportu w Stanach Zjednoczonych, a także ograniczeniami dotyczącymi użytkownika końcowego, użytkowania końcowego oraz miejsca docelowego nakładanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych i inne rządy. Część 13 Użytek rządowy Aplikacja. Niniejsza część 13 ma zastosowanie, jeśli Użytkownik jest agencją lub instytucją Federalnego Rządu Stanów Zjednoczonych ( Rządowy użytkownik końcowy ) lub podstawowym wykonawcą lub podwykonawcą (na każdym szczeblu) w ramach kontraktu, dotacji, umowy o współpracę lub innych relacji z Federalnym Rządem Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku warunki niniejszej części dotyczą użytkowania i ujawniania przez Rządowego użytkownika końcowego Oprogramowania i Dokumentacji i zastępują wszelkie sprzeczne warunki Akceptacja. W przypadku Rządowego użytkownika końcowego kupującego Produkt firmy StorageCraft zgodnie z zamówieniem amerykańskiej agencji General Services Administration lub innym obowiązującym kontraktem z Rządem Stanów Zjednoczonych ( Kontrakt z Rządem Stanów Zjednoczonych ), Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy, składając zamówienie na Produkt firmy StorageCraft zgodnie z Kontraktem z Rządem Stanów Zjednoczonych obowiązującym od daty złożenia takiego zamówienia Spory. Niezależnie od jakichkolwiek stanowiących inaczej przepisów niniejszej Umowy spory z Rządem Federalnym Stanów Zjednoczonych są rozwiązywane zgodnie z Ustawą o sporach wynikających z umów z roku 1978 ze zmianami. Niniejsza Umowa nie ogranicza ani nie wyłącza żadnych gwarancji określonych w ważnym Kontrakcie rządowym zgodnie z Federalnym prawem dot. zamówień (o). W przypadku naruszenia gwarancji, Rząd Federalny Stanów Zjednoczonych zastrzega sobie wszelkie uprawnienia i środki prawne w ramach: (i) Kontraktu rządowego, zgodnie z którym złożył zamówienie na Oprogramowanie, (ii) Prawem federalnym dot. zamówień oraz (iii) Ustawie o sporach wynikających z umów, 41 USC Zastrzeżone prawa Rządu Stanów Zjednoczonych. KLUCZ DO ZASTRZEŻONYCH PRAW. Każde Oprogramowanie oraz każda Dokumentacja są mają charakter komercyjny. Oprogramowanie i Dokumentacja są Elementami komercyjnymi w rozumieniu 48 Kodeksu Przepisów Federalnych 2.101, składającymi się z Komercyjnego oprogramowania komputerowego oraz Komercyjnej dokumentacji do oprogramowania komercyjnego w rozumieniu 48 Kodeksu Przepisów Federalnych (a)(1), (4)-(5) stosowanym w 48 Kodeksie Przepisów Federalnych oraz 48 Kodeksie Przepisów Federalnych w stosownych przypadkach. Zgodnie z 48 Kodeksem Przepisów Federalnych , , oraz i innymi mającymi zastosowanie częściami Kodeksu Przepisów Federalnych, Oprogramowanie i Dokumentacja objęte są licencją dla użytkowników końcowych w Rządzie Stanów Zjednoczonych (a) wyłącznie jako elementy komercyjne oraz (b) wyłącznie z prawami przyznawanymi wszystkim użytkownikom końcowym zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Punkty nie mające zastosowania. Części 8, 12, 17.4, 17.11, niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Rządowych użytkowników końcowych, ale mają zastosowanie do głównych wykonawców i podwykonawców Federalnego Rządu Stanów Zjednoczonych. Wszelkie inne przepisy niniejszej Umowy obowiązują zgodnie z zapisami Zwolnienie z odpowiedzialności w zakresie prawa własności. Niezależnie od wszelkich zapisów niniejszej Umowy stanowiących inaczej firma StorageCraft przejmie odpowiedzialność za Rządowego użytkownika końcowego i zwolni go z odpowiedzialności za wszelkie koszty, wydatki i zobowiązania dotyczące roszczeń związanych z Oprogramowaniem lub w przypadku naruszenia przez Oprogramowanie jakichkolwiek amerykańskich lub zagranicznych patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub praw do tajemnicy handlowej, jeśli: (a) Rządowy użytkownik końcowy niezwłocznie poinformuje firmę StorageCraft na piśmie o jakimkolwiek powiadomieniu o takim roszczeniu; (b) Rządowy użytkownik końcowy będzie współpracował z firmą StorageCraft we wszystkich uzasadnionych aspektach w związku z dochodzeniem i obroną dotyczącymi tego roszczenia oraz (c) jeśli Oprogramowanie stanie się lub według uznania firmy StorageCraft może stać się przedmiotem roszczenia z tytułu naruszenia lub ujawnienia tajemnicy handlowej, Rządowy użytkownik końcowy zezwoli firmie StorageCraft na własny koszt i niebezpieczeństwo: (i) nabyć dla Rządowego użytkownika końcowego prawo do kontynuacji korzystania z Oprogramowania; (ii) wymienić lub zmienić Oprogramowanie, aby wyeliminować przyczynę naruszenia lub (iii) zakończyć niniejszą Umowę, przyjąć zwrot Oprogramowania i zwrócić Rządowemu użytkownikowi końcowemu kwotę, którą zapłacił za Oprogramowanie zgodnie z ustawowym prawem Rządu Stanów Zjednoczonych do wymagania ciągłej przydatności. Niezależnie od zapisów niniejszej Umowy stanowiących inaczej firma StorageCraft nie ma żadnych powinności ani zobowiązań wobec Rządowego użytkownika końcowego zgodnie z zapisami w tej Części, jeśli roszczenie z tytułu ujawnienia tajemnicy handlowej lub naruszenia wynika z korzystania z Oprogramowania w sposób niezgodny z celem, dla którego zostało ono dostarczone przez firmę StorageCraft, upoważnionego sprzedawcę, dystrybutora, upoważnionego przedstawiciela, lub wynika ze zmian w Oprogramowaniu wprowadzonych przez Rządowego użytkownika końcowego powodujących naruszenie. Część 14 Zgodność z prawem eksportowym. Firma StorageCraft, jej pracownicy i jej agenci podlegają prawom kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych, które zabraniają lub ograniczają: (i) transakcje z niektórymi podmiotami oraz (ii) rodzaj i poziom technologii i usług, które można eksportować. Do tych przepisów należą między innymi Ustawa o kontroli eksportu, Ustawa o kontroli eksportu broni oraz Ustawy o nadzwyczajnych instrumentach ekonomicznych polityki zagranicznej oraz przepisy opublikowane na podstawie tych i innych mających zastosowanie praw dotyczących eksportu (zwanych dalej Prawami dotyczącymi eksportu ). Użytkownik będzie spełniał wszystkie Prawa dotyczące eksportu w celu zapewnienia, że ani Oprogramowanie, ani jakikolwiek produkt bezpośrednio pochodzący od Oprogramowania jest: 12

13 (1) eksportowany, bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem Praw dotyczących eksportu lub (2) używany do jakichkolwiek celów zabronionych w ramach Praw dotyczących eksportu, między innymi rozprzestrzenianie broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej. Żadne Oprogramowanie lub związane z nim informacje lub technologie nie mogą być pobierane ani w żaden sposób eksportowane ani reeksportowane: (i) do Kuby, Korei Północnej, Iranu, Sudanu, Syrii i żadnego innego kraju objętego sankcjami amerykańskimi mającymi zastosowanie do eksportu lub reeksportu towarów (ani do obywateli i rezydentów tych krajów); lub (ii) do jakiejkolwiek osoby z Listy specjalnie oznaczonych osób i Listy osób zakazanych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz Listy osób uchylających się przez sankcjami, a także Listy zakazanych osób fizycznych i prawnych oraz Listy podmiotów niezweryfikowanych Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych oraz Listy osób dotyczącej sankcji związanych z nierozprzestrzenianiem. Użytkownik może skontaktować się z Departamentem Handlu lub Skarbu Stanów Zjednoczonych, aby uzyskać informacje dotyczące mających zastosowanie wymagań licencyjnych dla eksportu, programów sankcyjnych i innych ograniczeń. Pobierając lub użytkując Oprogramowanie lub, w przypadku Rządowego użytkownika końcowego, akceptując warunki niniejszej Umowy poprzez złożenie zamówienia na Produkt firmy StorageCraft w ramach obowiązującego kontraktu z Rządem Stanów Zjednoczonych, Użytkownik zgadza się na powyższe i oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w takim kraju ani pod jego jurysdykcją, nie jest jego obywatelem ani rezydentem ani nie znajduje się na żadnej z tych list i przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za pozyskanie wszelkich wymaganych uprawnień Rządu Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia zgodności z prawem amerykańskim. Część 15 Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia, których wydanie lub otrzymanie jest wymagane lub dozwolone w ramach tej Umowy powinny być pisemne i: (a) osobiście dostarczone do Strony powiadamianej; w tym przypadku uznaje się, że powiadomienie zostało wydane i otrzymane w momencie faktycznego jego dostarczenia; (b) wysłane za pośrednictwem renomowanej, międzynarodowej, komercyjnej firmy kurierskiej umożliwiającej dostawę z dnia na dzień (takiej jak FedEx lub DHL) zaadresowane do Strony powiadamianej; w tym przypadku uznaje się, że powiadomienie zostało doręczone jeden (1) dzień roboczy po dostarczeniu go takiej firmie kurierskiej do wysłania; (c) wysłane pocztą elektroniczną lub faksem; w tym przypadku uznaje się, że powiadomienie zostało dostarczone w momencie jego faktycznego dostarczenia lub (d) dostarczone Stronie powiadamianej przy użyciu jakiegokolwiek innego sposobu, który umożliwia stwierdzenie, że Strona powiadamiana otrzymała takie powiadomienie; w takim przypadku uznaje się, że powiadomienie zostało przekazane i odebrane w dniu jego otrzymania. Punktem kontaktowym Stron dla powiadomień przekazywanych jakimkolwiek z wyżej wymienionych sposobów jest: W przypadku firmy StorageCraft: StorageCraft Technology Corporation, Attn: Legal; 380 Data Drive, Suite 300, Draper, UT 84020; faks: (801) ; z kopią na adres: StorageCraft Technology Corporation, Attn: Notice to StorageCraft, P.O. Box 1149, Riverton, UT 84065; faks: (801) W przypadku powiadomień dla Użytkownika: adres, faks i/lub adres przekazany firmie StorageCraft przez Użytkownika. Każda ze stron może zmienić informacje kontaktowe do celów powiadomień z uprzednim pisemnym zawiadomieniem dziesięć (10) wcześniej przekazanym drugiej Stronie w sposób opisany powyżej. Część 16 Hasła. Jeśli Użytkownik wprowadzi jakiekolwiek zabezpieczenie hasłem bądź szyfrowanie funkcji Oprogramowania, rozumie on, że utrata hasła spowoduje utratę dostępu do danych i/lub do plików obrazów utworzonych przy użyciu Oprogramowania. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że firma StorageCraft nie przechowuje, utrzymuje ani monitoruje haseł tworzonych przez Użytkownika i nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z utratą hasła ani nie udzieli pomocy w jego odzyskaniu. TWORZĄC HASŁO LUB SZYFRUJĄC DANE, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z JEGO UTRATĄ ORAZ Z UTRATĄ POWIĄZANYCH DANYCH. HASŁO NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU I NIE NALEŻY GO ZGUBIĆ. Część 17 Różne Aktywacja. W Dokumentacji opisano proces aktywacji Oprogramowania, który obejmuje rozpoznanie każdej Instalacji Oprogramowania przez serwer aktywacji firmy StorageCraft. Zapisy serwera aktywacji firmy StorageCraft są decydujące w każdej kwestii i dotyczącej tego, czy Instalacja Oprogramowania została aktywowana Przegląd Dokumentacji. Użytkownik zgadza się, że dokona przeglądu Dokumentacji związanej z Produktami firmy StorageCraft, między innymi instrukcji obsługi online opisującej prawidłową instalację oraz korzystanie z Produktów firmy StorageCraft Rozdzielność. Jeśli jakiekolwiek postanowienia tej Umowy są niewykonalne lub nieważne na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa, taka niewykonalność lub nieważność nie czyni tej Umowy niewykonalną lub nieważną w całości, a niewykonalny lub nieważny zapis zostanie zmieniony i będzie interpretowany w sposób najlepiej umożliwiający realizację celów takiego zapisu w ramach obowiązującego prawa Całość Umowy. Jeśli Użytkownik nie zawarł odrębnej, pisemnej i podpisanej umowy, która wyraźnie zmienia postanowienia niniejszej Umowy (między innymi umowy dotyczącej firm MSP), niniejsza Umowa jest kompletnym i wyłącznym oświadczeniem porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i firmą StorageCraft w odniesieniu do Produktów firmy StorageCraft i zastępuje ona wszelkie poprzednie komunikaty, oświadczenia, porozumienia i umowy, ustne lub pisemne, pomiędzy Stronami Uchylenie lub zmiana. Niniejsza Umowa nie może być zmieniana, z wyjątkiem pisemnego i wyraźnego uzupełnienia lub poprawki opublikowanej przez odpowiednio uprawnionego przedstawiciela firmy StorageCraft. Użytkownik rozumie i zgadza się, że firma StorageCraft wedle własnego uznania może zmienić lub poprawić niniejszą Umowę w dowolnym czasie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie i wyraża zgodę na to, że otrzymanie przyszłych wydań Oprogramowania, włącznie z Aktualizacjami i Uaktualnieniami będzie wymagać akceptacji przez Użytkownika nowej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która może zmieniać, uzupełniać lub zastępować całość lub część tej Umowy i wpływać na zobowiązania Stron dotyczące Produktów firmy StorageCraft. Żadne opóźnienie lub niewykonanie czynności nie oznacza uchylenia praw właściwych, podtrzymanych lub przyznanych firmie StorageCraft w ramach tej Umowy Brak beneficjentów umowy niebędących jej stroną. Żadna strona trzecia nie jest ani nie będzie beneficjentem tej Umowy i żadna strona trzecia nie ma praw do egzekwowania tej Umowy. Dotyczy to między innymi beneficjentów usług świadczonych przez firmy MSP Przypisanie. Niniejsza Umowa dotyczy osoby Użytkownika i Użytkownik nie może jej przypisać (nawet w ramach prawa) z wyjątkiem zapisów w Części 5. Przejęcie kontroli nad Licencjobiorcą stanowi przypisanie. Jakakolwiek próba przekazania przez Użytkownika praw lub zobowiązań określonych w niniejszej Umowie będzie nieważna w świetle prawa i będzie stanowić istotne naruszenie niniejszej Umowy. 13

14 17.8. Przestrzeganie. W przypadku Oprogramowania licencjonowanego dla celów komercyjnych i biznesowych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i rok po jego zakończeniu firma StorageCraft może przy wcześniejszym odpowiednim powiadomieniu sprawdzić przestrzeganie przez Użytkownika postanowień tej Umowy w siedzibie Użytkownika w normalnych godzinach roboczych, w sposób ograniczający do minimum zakłócenia działalności Użytkownika. Firma StorageCraft może do tego celu użyć niezależnego audytora Nagłówki i tytuły. Nagłówki i tytuły niniejszej Umowy umieszczone zostały w celu ułatwienia odwołania się do niej i nie stanowią one zmiany, rozszerzenia, ograniczenia ani opisu zakresu lub intencji przepisów niniejszej Umowy i w żaden inny sposób nie wpływają na warunki ani postanowienia niniejszej Umowy Siła wyższa. Żadne opóźnienie, zaniechanie ani zwłoka w realizacji jakichkolwiek zobowiązań ze strony firmy StorageCraft w ramach niniejszej Umowy nie stanowi jej naruszenia, jeśli zostały one spowodowane pożarem, powodzią, eksplozją, wojną, terroryzmem, embargiem, strajkiem pracowniczym, wymogami rządu, organami władzy wojskowej lub cywilnej, siłą wyższą lub działaniem lub zaniechaniem przewoźnika lub innymi podobnymi przyczynami poza kontrolą firmy Obowiązujące prawo. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana wyłącznie na podstawie praw stanu Utah w Stanach Zjednoczonych, bez zastosowania jakichkolwiek norm kolizyjnych, reguł i przepisów, które powodowałyby zastosowanie praw jakiejkolwiek innej jurysdykcji niż tych w stanie Utah. Strony nieodwołalnie poddają się jurysdykcji sądów federalnych i stanowych dla stanu Utah. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy. Jakiekolwiek wnioski dotyczące niniejszej Umowy lub relacji między Stronami w ramach niniejszej Umowy, wliczając w to wnioski o tymczasowe zwolnienie z odpowiedzialności, między innymi o tymczasowy nakaz ograniczający, tymczasowe zarządzenie, zatrzymanie na rzecz postępowania arbitrażowego lub zarządzenie jakiegokolwiek środka tymczasowego będą rozstrzygane wyłącznie w mieście Salt Lake City w Stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Strony zgadzają się i poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w hrabstwie Salt Lake City w Stanie Utah w Stanach Zjednoczonych dla celów jakichkolwiek czynności związanych z takimi tymczasowymi środkami prawnymi Rozstrzyganie sporów. Wedle wyboru którejkolwiek ze stron Umowy wszelkie roszczenia, kontrowersje lub spory wynikające z lub związane z poniższymi kwestiami powinny zostać przedstawione do rozstrzygnięcia przez arbitraż powołany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (American Arbitration Association, zwane dalej AAA ) lub Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution, ICDR ): działanie Oprogramowania, włączając w to między innymi wszelkie domniemany wady lub defekty, występowanie lub naruszenie umownych, ustawowych lub zwyczajowych związanych z niniejszą Umową lub Produktami firmy StorageCraft; warunki i zobowiązania w ramach niniejszej Umowy dotyczące powyższego oraz działanie, wypowiedzenie, unieważnienie lub domniemane naruszenie niniejszej Umowy dotyczące powyższego (zwane łącznie Sporem arbitrażowym ). W przypadku wybrania arbitrażu obie Strony wyraźnie zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych dotyczącego jakichkolwiek roszczeń objętych Postępowaniem arbitrażowym. Skróty AAA i ICDR oznaczają Organy arbitrażowe. Wszelkie roszczenia ze strony firmy StorageCraft dotyczące naruszenia lub złamania praw autorskich, praw własności intelektualnej lub znaków towarowych nie są Sporami arbitrażowymi, ale powinny być rozstrzygane wyłącznie w sądzie właściwym w Salt Lake County, w stanie Utah, w Stanach Zjednoczonych. W przypadku Sporu arbitrażowego wybór arbitrażu musi być dokonany przez Stronę na piśmie najpóźniej ostatniego dnia na odpowiedź na wezwanie i/lub zażalenie przedłożone przez drugą Stronę. Jeśli Użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub prowadzi działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, arbitraż będzie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi w momencie arbitrażu zasadami arbitrażu komercyjnego ustanowionymi przez AAA, z wyłączeniem jakichkolwiek zasad dotyczących grupowego postępowania arbitrażowego. Jeśli Użytkownik nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub jego miejsce prowadzenia działalności zlokalizowane jest poza terytorium USA, arbitraż odbędzie się zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Arbitrażu ICDR obowiązującymi w czasie arbitrażu, z wyjątkiem zasad dotyczących arbitraży dla klas sporów. (Zasady arbitrażu komercyjnego i zasady arbitrażu międzynarodowego są określane razem jako Zasady. Kopie Zasad można bezpłatnie pobrać z witryny Strony są upoważnione do uzyskania informacji przez przesłuchanie, żądanie wydania dokumentów, wezwanie osób trzecich i zeznania ustne. Intencją Stron jest, aby jakikolwiek arbitraż pomiędzy nimi uwzględniał jedynie roszczenia między Stronami, bez żadnych innych roszczeń między Stroną a stroną trzecią. Żaden inny spór pomiędzy Stroną i osobą trzecią nie powinien być włączany do arbitrażu. Grupowe postępowanie arbitrażowe nie jest dozwolone. Arbitraż powinien być prowadzony przez pojedynczego arbitra wybranego zgodnie z Zasadami. Opłaty za złożenie wniosku, opłaty arbitrażowe i wszelkie inne opłaty nałożone przez Organy arbitrażowe wstępnie uiści firma StorageCraft. Jeśli arbitraż jest prowadzony zgodnie z zasadami arbitrażu międzynarodowego, arbiter musi mieć również doświadczenie w międzynarodowych transakcjach związanych z udzielaniem licencji na oprogramowanie. Postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych i będzie prowadzone w języku angielskim, chyba że obie Strony uzgodnią inaczej na piśmie. Jakiekolwiek postanowienie komisji arbitrażowej musi być postanowieniem uzasadnionym, które: w pełni przedstawia ustalenia faktyczne na podstawie przedstawionych dowodów; stosuje te ustalenia faktyczne do przepisów związanych z daną sprawą; w pełni przedstawia wnioski prawne na podstawie odpowiednich teorii prawnych Stron; wyjaśnia, które teorie prawne zostały przyjęte i dlaczego oraz, jeśli postanowienie obejmuje odszkodowanie, spłatę kosztów i/lub opłaty, określa wyliczenia dotyczące rodzajów odszkodowań, kosztów i/lub opłat zasądzone na rzecz każdej ze Stron. Jakiekolwiek postanowienie jest ostateczne i wiążące dla Stron i może zostać zakwestionowane przez sąd właściwej jurysdykcji tylko na podstawie zgodnej z jednolitą ustawą o arbitrażu stanu Utah (Utah Uniform Arbitration Act), Przepisy Stanu Utah, część 78B i następne. W przypadku niezakwestionowania orzeczenie zatwierdzające wyrok sądu arbitrażowego może zostać wniesione do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Bez ograniczania w inny sposób praw sędziego arbitrażowego i zasad nadawanych w ramach niniejszej Umowy, sędzia arbitrażowy nie będzie miał prawa do wcielania zasady równości lub wymierzania równych odszkodowań. Wyrażając zgodę na arbitraż, intencją Stron nie jest pozbawianie jakiegokolwiek sądu właściwej jurysdykcji w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych możliwości wysłuchania sporów, które nie są Sporami arbitrażowymi lub zasądzania przez niego jakiejkolwiek środka tymczasowego w jakiejkolwiek formie, między innymi tymczasowego nakazu ograniczającego, tymczasowego zarządzenia, zatrzymania na rzecz postępowania arbitrażowego lub zarządzenia jakiegokolwiek środka tymczasowego. Wniosek skierowany przez Stronę do sądu o zastosowanie takiego środka tymczasowego nie może być uznany za wypowiedzenie umowy o arbitrażu. Jeśli firma StorageCraft jest stroną wygrywającą Spór arbitrażowy, Organ arbitrażowy powinien przyznać firmie StorageCraft wszystkie koszty związane z procedowaniem, między innymi opłaty za złożenie wniosku, opłaty arbitrażowe oraz inne opłaty narzucone przez Organ arbitrażowy. 14

15 CDDL. Wykonywalny plik Oprogramowania, VBoxHDDXSP.dll, zawiera niezmodyfikowane pliki obejmujące kod źródłowy VirtualBox Open Source Edition, który podlega licencji Common Development and Distribution License w wersji 1.0 (zwanej dalej CDDL ). Firma StorageCraft nie wprowadzała żadnych zmian w plikach na licencji CDDL i nie jest stroną wnoszącą wkład zgodnie z definicją tych terminów w licencji CDDL. Niezależnie od licencji CDDL, Oprogramowanie podlega licencji i jest rozpowszechniane wyłącznie na zasadach zgodnych z postanowieniami warunkami niniejszej Umowy, a licencja CDDL nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw, uprawnień ani udziałów dotyczących Oprogramowania. W pliku README.RTF dostarczonym z Oprogramowaniem znajdują się łącza do licencji CDDL i odwołania do kodu źródłowego na licencji CDDL Brak odporności na uszkodzenia. OPROGRAMOWANIE ZAWIERA TECHNOLOGIĘ, KTÓRA NIE JEST ODPORNA NA USZKODZENIA I NIE ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA, WYPRODUKOWANA I NIE JEST PRZEZNACZONA DO ZASTOSOWANIA W ŚRODOWISKACH LUB Z APLIKACJAMI, GDZIE BŁĄD OPROGRAMOWANIA MOŻE PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB ZNACZNYCH OBRAŻEŃ FIZYCZNYCH, ZNISZCZENIA WŁASNOŚCI LUB ŚRODOWISKA Obowiązywanie. Postanowienia niniejszej Umowy odnoszące się do płatności opłat lub innych kwot dłużnych, gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, rozstrzygania sporów, wykładni i interpretacji oraz inne postanowienia, które w swojej naturze są wiążące nawet po wypowiedzeniu, obowiązują nawet po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy Transakcja elektroniczna. Strony wyrażają zgodę, aby ta Umowa została utworzona, wykonana i/lub przekazana drogą elektroniczną, włączając użycie podpisów elektronicznych i/lub środków elektronicznych zgodnie z jednorodną ustawą o transakcjach elektronicznych stanu Utah, Przepisy Stanu Utah i kolejne Komunikacja elektroniczna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby firma StorageCraft komunikowała się z nim w sprawach związanych z jego kontem lub Produktami firmy StorageCraft przez pocztę lub elektroniczne formy komunikacji. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na tę formę komunikacji i inne w odniesieniu do wiadomości od firmy StorageCraft dotyczących między innymi wydania nowych produktów, uaktualnień, ofert specjalnych i innych informacji, które według uznania firmy StorageCraft mogą być istotne dla Użytkownika w kontekście użytkowanych Produktów firmy StorageCraft Dane osobowe i prywatność. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę, że po aktywacji Oprogramowania firma StorageCraft pobiera informację o adresie IP i nazwie urządzenia lub komputera, na którym przeprowadzana jest aktywacja, nazwie użytkownika wprowadzonej przez Użytkownika oraz nazwie organizacji wprowadzonej przez Użytkownika. Firma StorageCraft zbiera te informacje w celu lepszego świadczenia Wsparcia dla produktu i Obsługi oraz w celu zachowania zgodności z obowiązującymi prawami kontroli eksportu. Użytkownik również rozumie i zgadza się, że niektóre informacje przez niego podane stronie, od której zakupił lub nabył Produkt firmy StorageCraft, na przykład podmiotowi zależnemu firmy StorageCraft, sprzedawcy, dystrybutorowi lub autoryzowanemu przedstawicielowi mogą być udostępnione firmie StorageCraft oraz jej podmiotom zrzeszonym lub dystrybutorowi firmy StorageCraft biorącemu udział z zakupie lub nabyciu oprogramowania. Informacje te są udostępniane dla celów raportowania, zapewniania Obsługi i Wsparcia dla produktu oraz zarządzania kontem użytkownika lub klienta. Informacje te mogą obejmować następujące elementy: nazwa i adres firmy Użytkownika, wraz z nazwiskami, numerami telefonów oraz adresami osób zidentyfikowanych przez Użytkownika jako osoby kontaktowe w zakresie relacji z klientem, wsparcie i kwestii technicznych związanych z Produktami firmy StorageCraft, ich zakupem lub licencjonowaniem. JEŚLI UŻYTKOWNIK PRZEKAŻE FIRMIE STORAGECRAFT LUB JEJ PODMIOTOWI ZALEŻNEMU, ZRZESZONEMU LUB UPOWAŻNIONEMU SPRZEDAWCY, DYSTRYBUTOROWI LUB PRZEDSTAWICIELOWI INFORMACJE DOTYCZĄCY STRONY TRZECIEJ, MIĘDZY INNYMI INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ OSÓB, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE JEST UPRAWNIONY DO PRZEKAZYWANIA TAKICH INFORMACJI LUB UZYSKAŁ ODPOWIEDNIĄ ZGODĘ DO ICH PRZEKAZYWANIA ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI ZGODAMI W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW OCHRONY DANYCH. Firma StorageCraft i jej podmioty zrzeszone będą stosować gospodarczo uzasadnione środki ostrożności utrudniające nieuprawniony dostęp lub ujawnianie przekazanych informacji. Firma StorageCraft i jej podmioty zrzeszone nie będą uzyskiwać dostępu do tych informacji, korzystać z nich ani udostępniać ich stronom trzecim innym niż dopuszczonym przez prawo lub postanowienia niniejszej Umowy lub co do których jest to konieczne, aby dostarczyć Produkty i usługi firmy StorageCraft zgodnie z niniejszą Umową lub jakąkolwiek inną umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem i stroną trzecią dotyczącą Produktów firmy StorageCraft. Firma StorageCraft oraz jej podmioty zależne i zrzeszone nigdy nie będą sprzedawać informacji dostarczonych im przez Użytkownika. Proszę odwiedzić stronę internetową StorageCraft, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat naszej Polityki prywatności Kontakt z klientem. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Umową Użytkownik może skontaktować się z firmą StorageCraft w następujący sposób: witryna internetowa telefon ; faks ; poczta StorageCraft Technology Corporation, 380 Data Drive, Suite 300, Draper, Utah 84020, U.S.A. Copyright StorageCraft Technology Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze Oprogramowanie i Dokumentacja stanowią chronioną prawem autorskim własność firmy StorageCraft Technology Corporation i wszystkie prawa dotyczące produktów ShadowProtect Server, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Desktop, ShadowProtect Virtual, ShadowProtect for Managed Service Providers, ShadowProtect SPX Server, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Desktop, ShadowProtect SPX Virtual, ShadowProtect SPX for Managed Service Providers, ShadowProtect IT Edition, ShadowProtect IT Edition Professional, VirtualBoot, ImageManager oraz ImageReady są wyłącznie zarezerwowane dla firmy StorageCraft Technology Corporation i stanowią jej własność. Program HeadStart Restore jest chroniony amerykańskim patentem nr StorageCraft, StorageCraft Recovery Environment, StorageCraft Recovery Environment Builder, ShadowControl, ShadowProtect Server, ShadowProtect for Small Business, ShadowProtect Desktop, ShadowProtect for Managed Service Providers, ShadowProtect Virtual, ShadowProtect SPX Server, ShadowProtect SPX for Small Business, ShadowProtect SPX Desktop, ShadowProtect SPX Virtual, ShadowProtect SPX for Managed Service Providers, ShadowProtect IT Edition, ShadowProtect IT Edition Professional, ImageManager, VirtualBoot, HeadStart Restore, intelligentftp, ShadowStream oraz ich logo są znakami handlowymi stanowiącymi wyłączną własność firmy StorageCraft Technology Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. VirtualBox jest lub może być zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle. VMware jest lub może być zastrzeżonym znakiem towarowym firmy VMware Inc. Niektóre produkty firmy StorageCraft obejmują składniki utworzone przez inne firmy między innymi składniki na licencji GNU General Public License ( GPL ) lub licencji GNU Lesser General Public License ( LGPL ). Te składniki, między innymi kod na licencji GPL i kod na licencji LGPL są rozpowszechniane BEZ ŻADNEJ GWARANCJI i podlegają prawom autorskim jednego lub kilku autorów. Składniki innych firm, między innymi kod na licencji GPL lub LGPL, użyte w produktach firmy StorageCraft są dostępne na stronie Wszelkie inne marki oraz nazwy produktów, do których odwołania znajdują się w tej Umowie są lub mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wersja

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR HARMONOGRAM 09:00 09:30 Rejestracja uczestników 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect 10:30 11:00 Przerwa kawowa 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR 11:40 12:00 Przerwa kawowa 12:00 13:00 ESET Enterprise

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized do Umowy programu Oracle PartnerNetwork

Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized do Umowy programu Oracle PartnerNetwork Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized do Umowy programu Oracle PartnerNetwork Niniejszy Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized (zwany dalej Dodatkiem ) jest dołączony do Umowy

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WF-KaPeR firmy Asseco WAPRO. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania.

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania. Novell(r) Portal Services 1.5 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 23 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem i IBM jako osobą prawną określoną poniżej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? 1. Do czego służy program? Program dodatkowy dla InsERT GT jest osobną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. Program korzysta z danych zgromadznych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu

Bardziej szczegółowo

Backup fast, recover faster

Backup fast, recover faster Backup & Recovery Backup fast, recover faster Przedstawiamy StorageCraft ShadowProtect - nagradzane rozwiązania do backupu i przywracania danych, systemów i aplikacji na maszynach fizycznych i wirtualnych.

Bardziej szczegółowo

Acronis w nowej odsłonie

Acronis w nowej odsłonie Acronis w nowej odsłonie 2014 1 Agenda Nowe nazwy produktów Pozostałe zmiany Obecni klienci Szczegółowy opis zmian nazw Nowe ceny 2014 2 Nowe nazwy produktów 2014 3 Grupa docelowa: Małe środowiska, biura

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Programu Shipping Manager wersja 1.0

Umowa licencyjna Programu Shipping Manager wersja 1.0 Umowa licencyjna Programu Shipping Manager wersja 1.0 I DEFINICJE 1. Licencjodawca - BMCG SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Kolejowa 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Dzięki aktualizacji oprogramowania Polycom lub zakupowi dodatkowych opcji systemowych Twoja firma będzie mogła nadal czerpać korzyści z najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision UWAGA! Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker należy zapoznać się z poniższym tekstem. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Instrukcja korzystania z oprogramowania firmy Microsoft (subskrypcja DreamSpark Premium), udostępnionego Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w ramach Microsoft IT Academy 1. Uprawnieni studenci Do korzystania

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA WAŻNE - PRZECZYTAJ DOKŁADNIE Treść niniejszej licencji oraz ograniczona gwarancja składają się na umowę prawną (""Umowa Licencyjna"")

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo