Zeszyty naukowe nr 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 8"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 8 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2010 Monika Szaraniec Charakter prawny i zadania przedstawicielstw banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych Wstęp Instytucja przedstawicielstwa jest formą uczestnictwa podmiotów zagranicznych w wykonywaniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). W ramach prawa Unii Europejskiej jest wyraz wtórnej swobody działalności gospodarczej, która przyznała podmiotom zagranicznym swobodę zakładania i kierowania przedsiębiorstwami, podległymi oddziałami i przedstawicielstwami przez przedsiębiorców wspólnotowych na terytorium RP i odpowiednio polskich przedsiębiorców na terytorium UE. Prawo tworzenia przedstawicielstw przysługuje wszystkim przedsiębiorcom zagranicznym i osobom zagranicznym bez względu na istnienie zasady wzajemności. 1. Przedstawicielstwa osób i przedsiębiorców zagranicznych - przedstawicielstwo a oddział. Regulację prawną dotyczącą przedstawicielstw osób i przedsiębiorców zagranicznych zawiera ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. 1 Zgodnie z art. 5 pkt 2 usdg osobą zagraniczną jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, albo osoba prawna z siedzibą za granicą, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną z siedzibą za granicą. Natomiast zgodnie z art. 5 pkt 3 usdg przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oprócz oddziałów) przedstawicielstwa. 2 Zgodnie z art. 94 usdg zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

2 76 Istotą przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest to, że nie może ono prowadzić innej działalności, jak tylko działalności związanej z reklamą i promocją przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo nie może zawierać z kontrahentami umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego, nie może także egzekwować wykonania świadczeń na podstawie umów lub dochodzić odszkodowania. Przedstawicielstwo może jedynie drukować i rozprowadzać informatory, reklamy lub ogłoszenia. Może reklamować usługi czy wyroby przedsiębiorcy zagranicznego w mediach, prezentować je na targach i wystawach oraz rozprowadzać informatory. Zatem w znaczeniu funkcjonalnym przedstawicielstwem jest każda jednostka organizacyjna samodzielna lub zależna, która prowadzi działalność promocyjną na rzecz danego podmiotu (tutaj przedsiębiorcy zagranicznego lub osoby zagranicznej). 3 Przedstawicielstwo nie jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków, nie jest także jednostką samodzielną pod względem majątkowym. Nie można zatem mówić o formie prawnej przedstawicielstwa, gdyż jest ono tożsame z podmiotem je tworzącym. Przedstawicielstwo stanowi pewną technicznie organizacyjnie wyodrębnioną strukturę w ramach funkcjonującego przedsiębiorcy w znaczeniu podmiotowym. Sam przedsiębiorca określa rodzaj swojej struktury organizacyjnej i zakres podporządkowania decyzyjno-majątkowego jej poszczególnych elementów. Więź funkcjonalna między przedsiębiorcą a przedstawicielstwem jest zdefiniowana w usdg przez przedmiotowy zakres działania przedstawicielstwa. 4 Przedstawicielstwo nie jest przedsiębiorcą, gdyż nie posiada podmiotowości prawnej, nie jest zatem żadną ze znanych kategorii podmiotów prawa cywilnego 5 oraz nie prowadzi we własnym imieniu działalności gospodarczej. Stroną wszelkich czynności podjętych przez przedstawicielstwo jest przedsiębiorca. Przedstawicielstwo może zawierać umowy tylko w zakresie działalności reklamowej, w których to czynnościach będzie reprezentowane przez pełnomocnika przedsiębiorcy zagranicznego. Ustanawianie stałego reprezentanta przedstawicielstwa tak jak to ma miejsce w przypadku oddziału nie jest konieczne. Usdg rozszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do tworzenia w Polsce przedstawicielstw na osoby zagraniczne. 6 Działalność przedstawicielstw utworzonych przez osoby zagraniczne nie może dotyczyć promocji i reklamy ich działalności, lecz wyłącznie promocji i reklamy gospodarki kraju, w którym osoby zagraniczne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Do przedstawicielstw utworzonych w Polsce przez osoby zagraniczne stosuje się odpowiednio przepisy o przedstawicielstwach przedsiębiorców zagranicznych.

3 Tworzenie przedstawicielstw przez przedsiębiorców zagranicznych ma na celu zwrócenie uwagi klientów innego państwa na działalność gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych. 7 W praktyce otwarcie przedstawicielstwa poprzedza lub zastępuje utworzenie oddziału na terytorium RP. 8 Przedsiębiorcy zagraniczni najczęściej tworzą zarówno oddziały, jak również przedstawicielstwa w Polsce, wykorzystując do tego celu tę samą bazę lokalową i często także kadry. Nie zmienia to faktu, że oddziały i przedstawicielstwa są odrębnymi formami aktywności i mają odrębny reżim prawny. 9 Oddział może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, natomiast przedstawicielstwu wolno jedynie prowadzić działalność reklamową i promocyjną. Przedstawicielstwo mogą tworzyć zarówno przedsiębiorcy zagraniczni, jak i osoby zagraniczne, natomiast oddział może tworzyć tylko przedsiębiorca zagraniczny. W inny sposób są ewidencjonowane oddziały i przedstawicielstwa. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw, natomiast oddział przedsiębiorcy zagranicznego podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Założenie oddziału jest poddane dalej idącej reglamentacji niż przedstawicielstwa, np. oddział banku zagranicznego, aby mógł wykonywać czynności bankowe na terenie RP, bank zagraniczny musi uzyskać dwa zezwolenia: na utworzenie oddziału oraz zezwolenie na rozpoczęcie przez oddział działalności bankowej, natomiast w przypadku przedstawicielstw wystarcza tylko zezwolenie na jego utworzenie. Jak wyżej podkreślono, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych i osób zagranicznych nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRSie. Odrębny rejestr przedstawicielstw prowadzi Minister Gospodarki. Wpis jest czynnością materialno-techniczną i oznacza, iż przedstawicielstwo zostało utworzone zgodnie z prawem polskim. W sprawie dokonania wpisu przedstawicielstwa do ewidencji wydaje się zaświadczenie. Ewidencja przedstawicielstwa jest jawna, co oznacza, że każdy bez potrzeby wykazywania interesu, może żądać wydania zaświadczenia o wpisie przedstawicielstwa. Odmowa wpisu jest decyzją administracyjną stwierdzająca, że przedstawicielstwo, o wpis którego wnosi przedsiębiorca lub osoba zagraniczna, nie może być prowadzone na terytorium RP. Przesłanką odmowy jest zagrożenie bezpieczeństwu i obronności państwa lub ochrona tajemnicy państwowej albo inny ważny interes publiczny. Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego i osoby zagranicznej związane z prowadzeniem przedstawicielstwa zostały uregulowane w art. 100 usdg. Należy do nich m.in. zgłaszanie danych o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub o utracie przez niego prawa wykonywania działalności gospodarczej bądź rozporządzanie swoim majątkiem jest niezbędne 77

4 78 dla Ministra Gospodarki do podjęcia decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa. Przedsiębiorca zagraniczny może prowadzić rachunkowość według wymagań prawa państwa przedsiębiorcy i na potrzeby tego państwa, jednakże z punktu widzenia prawa polskiego istnieje także obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla przedstawicielstwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia roku o rachunkowości Przedstawicielstwa banków zagranicznych i instytucji kredytowych. Poza przepisami usdg kwestia przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych i osób zagranicznych jest regulowana w ustawach szczególnych, tj. np. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. 11 Przepisy upb dotyczące przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych stosuje się jako lex specialis, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami usdg. Przedstawicielstwa w Polsce mogą otwierać banki zagraniczne i instytucje kredytowe. 12 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 upb, bankiem zagranicznym jest bank mający siedzibę poza granicami RP, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE. Pojęcie instytucja kredytowa w upb stosowane jest na oznaczenie podmiotu mającego swoją siedzibę za granicą RP, na terytorium jednego z państw członkowskich UE, prowadzącego we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego. Przedstawicielstwa banków zagranicznych i instytucji kredytowych w Polsce nie mogą wykonywać czynności bankowych 13, ich misja nie polega na wykonywaniu działalności gospodarczej, ale na różnych rodzajach działalności informacyjnej czy marketingowej. Banki zagraniczne mogą wykonywać na terenie RP czynności bankowe poprzez oddział, a w przypadku instytucji kredytowej poprzez oddział lub w ramach tzw. działalności transgranicznej. Utworzenie przedstawicielstwa może poprzedzać albo też zastępować otwarcie oddziału na terenie danego kraju i jest zwykle pierwszym etapem aktywności banku w danym kraju. 14 UPb nie definiuje pojęcia przedstawicielstwa banku, lecz analiza obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz literatury przedmiotu pozwala przyjąć, iż pod tym pojęciem należy rozumieć wyodrębnioną jednostkę struktury organizacyjnej podmiotu o prawnym statusie banku, nieupoważnioną do wykonywania

5 czynności bankowych, lecz jedynie do prowadzenia innych form aktywności, tj. działalności marketingowej, promocyjnej czy informacyjnej. 15 Zakres samodzielności przedstawicielstwa jest jeszcze bardziej ograniczony niż w przypadku oddziału. Podobnie jak oddział nie posiada ono osobowości prawnej i jest bezpośrednio związane ze swoją centralą. Za zobowiązania przedstawicielstwa odpowiada bank zagraniczny lub instytucja kredytowa. Przedstawicielstwo nie jest jednostką samobilansującą się. 16 Podstawowym celem działalności przedstawicielstwa pozostaje nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy reprezentowanym bankiem zagranicznym (lub instytucją kredytową) a krajowymi klientami. Utworzenie przedstawicielstwa w Polsce zależy od uzyskania zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) po uzgodnieniu z Ministrem Finansów na wniosek zainteresowanego banku zagranicznego lub instytucji kredytowej (z uwagi na brak odesłania do art. 36 upb nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez przedstawicielstwo). 17 Nie jest to formalnie niezgodne ze wspólnotową zasadą uznawania licencji bankowej uzyskanej przez instytucję kredytową w kraju macierzystym, gdyż przedstawicielstwo nie jest bankiem i nie wykonuje czynności bankowych. Wniosek o utworzenie przedstawicielstwa powinien zawierać: określenie firmy i siedziby podmiotu występującego z wnioskiem oraz charakterystykę jego działalności, określenie siedziby przedstawicielstwa i zakresu jego działania, a ponadto informacje o kandydacie przewidzianym na stanowisko przedstawiciela. Do postępowania w przedmiocie otwarcia przedstawicielstwa stosuje się odpowiednio art. 33, 37 i 38 upb. 18 Z odesłania do art. 33 upb wynika prawo wzywania przez KNF banku zagranicznego lub instytucji kredytowej do uzupełnienia wniosku o otwarcie przedstawicielstwa oraz żądania uzupełnienia danych i dokumentów. Z kolei z odesłania do art. 37 upb wynikają przyczyny odmowy wydania zezwolenia na otwarcie przedstawicielstwa. Będą to: niespełnienie wymogów obowiązujących przy tworzeniu przedstawicielstwa, prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa przez planowaną działalność przedstawicielstwa oraz sytuacja, kiedy przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby banku zagranicznego lub instytucji kredytowych otwierających przedstawicielstwo lub powiązania tego banku lub tej instytucji z innymi podmiotami mogłyby uniemożliwić sumienne sprawowanie nadzoru nad działalnością przedstawicielstwa. Odpowiednie zastosowanie art. 38 upb oznacza, że zezwolenie na utworzenie przedstawicielstwa traci moc, jeżeli w terminie roku od wydania tego zezwolenia przedstawicielstwo nie podjęło działalności. Przedstawicielstwo banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, na którego utworzenie KNF wyraziła zezwolenie, podlega wpisowi do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. 79

6 80 Obowiązki publicznoprawne przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej zostały uregulowane w art. 100 usdg. Przedstawiona poniżej tabela ukazuje wszystkie istniejące obecnie na terytorium RP przedstawicielstwa banków zagranicznych i instytucji kredytowych. TABELA 1 Lista przedstawicielstw instytucji kredytowych i banków zagranicznych działających na terytorium RP L.p Nazwa przedstawicielstwa banku i jego adres w Polsce Adkrytaje akcyjaniernaje tawarystwa Aszczadny bank Biełarusbank, Mińsk ul. Bielawska 6 m Warszawa American Express Bank Ltd. Przedstawicielstwo w Polsce, Nowy Jork ul. Chłodna Warszawa Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG spółka akcyjna przedstawicielstwo w Polsce, Wiedeń ul. Bolesława Prusa Warszawa Banque Privee Edmond de Rothschild Europe SA - Przedstawicielstwo w Polsce Rondo ONZ Warszawa Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG Spółka Akcyjna - Przedstawicielstwo w Polsce ul. Widok Warszawa Caja de Ahorros del Mediterraneo - Przedstawicielstwo w Polsce, Alicante Rondo ONZ Warszawa CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Paryż ul. Stawki Warszawa DEPFA BANK plc SA Przedstawicielstwo w Polsce, Dublin ul. Książęca Warszawa Eurohypo Aktiengesellscha Przedstawicielstwo w Polsce, Frankfurt nad Menem Rondo ONZ Warszawa HSH Nordbank AG Przedstawicielstwo w Polsce, Hamburg i Kiel ul. Emilii Plater Warszawa Intesa Sanpaolo S.p.A. Przedstawicielstwo Banku w Polsce, Mediolan ul. Stawki Warszawa Investkredit Bank AG Przedstawicielstwo w Polsce, Wiedeń ul. Sienna Warszawa

7 JPMorgan Chase Bank National Association Przedstawicielstwo w Polsce, Nowy Jork ul. Emilii Plater Warszawa Landesbank Baden - Wuerttemberg Przedstawicielstwo w Polsce, Stuttgart ul. Łucka 20 lok Warszawa Landesbank Berlin AG Spółka Akcyjna -Przedstawicielstwo w Polsce ul. Widok Warszawa Otkrytoje akcioniernoje obszczestwo Biełpromstrojbank Przedstawicielstwo w Polsce, Mińsk ul. Krucza 6/14 pok. 206, Warszawa Otkrytoje akcioniernoje obszczestwo Biełorusskij bank razwitija i rekonstrukcii- BIEŁINWESTBANK Przedstawicielstwo w Polsce, Mińsk ul. Krasickiego 12A m Warszawa e Export-Import Bank, Taiwan, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Domaniewska Warszawa UBS AG Przedstawicielstwo w Polsce, Zurych i Bazylea Al. Ujazdowskie Warszawa Westdeutsche ImmobilienBank AG Spółka Akcyjna - Przedstawicielstwo w Polsce, Moguncja ul. Pileckiego 65 pok Warszawa Źródło: 3. Nadzór sprawowany nad przedstawicielstwami banków zagranicznych i instytucji kredytowych Przedstawicielstwo banku zagranicznego lub instytucji kredytowej w Polsce podlega nadzorowi sprawowanemu przez KNF w zakresie i na zasadach określonych w upb i ustawie z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym 19 ( art. 131 upb). Zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej lub na zasadzie wzajemności nadzór nad działalnością przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej w Polsce może być wykonywany w zakresie uzgodnionym z zagranicznym organem nadzoru bankowego. Nawiązując do dyrektywy 2006/48/WE 20, ustawodawca polski wprowadził do upb regulację, na mocy której KNF może stosownie do zawartych porozumień, udzielać informacji dotyczących banku, instytucji nadzoru banku innego kraju, jeśli wskutek tego nie zostanie naruszony interes gospodarczy państwa, jest zapewnione wykorzystanie udzielonych informacji tylko na potrzeby nadzoru bankowego oraz jest zagwarantowane, że przekazywanie udzielonych informacji poza organ nadzoru banku jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody KNF. 21

8 82 Działalność banku na obszarze UE podlega nadzorowi ze strony instytucji nadzoru państwa pochodzenia, natomiast instytucje nadzoru państwa przyjmującego odpowiadają za nadzorowanie płynności banków działających na terenie tego państwa oraz politykę pieniężną. Szczególne obowiązki przedstawicielstwa banku zagranicznego związane z podleganiem przez nie nadzorowi KNF unormowane są w art. 139 upb. Podstawowym obowiązkiem jest zawiadomienie KNF o podjęciu i zaprzestaniu działalności oraz niezwłoczne zawiadomienie o środkach, jakie zostaną podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli oraz zastosowanie się do wydanych decyzji i zaleceń przez przedstawicielstwo. Obowiązki kontrolowanego przedstawicielstwa banku zagranicznego wobec inspektorów wykonujących czynności kontrolne przedstawiają się następująco: 1) obowiązek udostępnienia do wglądu ksiąg, bilansów, rejestrów, planów, sprawozdań i innych dokumentów banków ( art. 139 ust. 1 pkt 2 upb), 2) obowiązek zapewnienia zespołowi inspekcyjnemu przez kierującego jednostką kontrolowaną warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także spowodowania niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników banku, 3) obowiązek sporządzenia, na pisemne żądanie inspektora wykonującego czynności kontrolne kopii dokumentów i nośników informacji źródłowych oraz opartych na tych dokumentach opracowań, zestawień i obliczeń (art. 139 ust. 1 pkt 2 upb), 4) obowiązek przedstawienia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego sporządzanych w języku obcym dokumentów wraz z dokumentem oryginalnym, 5) obowiązek udzielenia przez każdego pracownika banku, na żądanie inspektora wykonującego czynności kontrolne, wyjaśnień ustnych lub pisemnych z zakresu objętego kontrolą lub inspekcją w terminie wyznaczonym przez tego inspektora.

9 83 Podsumowanie Przedstawicielstwa w Polsce mogą tworzyć zarówno przedsiębiorcy zagraniczni, jak i osoby zagraniczne. Z upb wynika, że przedstawicielstwa w Polsce mogą otwierać również banki zagraniczne i instytucje kredytowe. Przedstawicielstwa nie posiadają podmiotowości prawnej oraz nie prowadzą działalności we własnym imieniu, a za ich zobowiązania odpowiada bank zagraniczny lub instytucja kredytowa. Są one najczęściej pierwszym etapem aktywności banku w danym kraju - ich działalność sprowadza się do jego reklamy i promocji. W ten sposób banki próbują rozszerzać rynki zbytu swoich usług poprzez skuteczną reklamę lub działalność marketingową w ramach przedstawicielstwa na danym terytorium. Klient zaś ze strony przedstawicielstwa może uzyskać profesjonalną informację na temat czynności bankowych wykonywanych przez bank.

10 84 Bibliografia: 1. Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Góral L. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007, LexisNexis, LEX. 3. Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Warszawa Koperkiewicz-Mordel K., [w:] Pyzioł W. (red.), Encyklopedia prawa bankowego, Warszawa Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lexis Nexis Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy, Kraków 2000, komentarz do art teza nr Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz. U tj., nr 1, poz. 2 ze zm.) 8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U tj, nr 155, poz ze zm.). 9. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006, nr 157, poz ze zm.) 10. Dyrektywa 2006/48/WE Rady Parlamentu Europejskiego z dnia roku o podejmowaniu i prowadzeniu działalności przez instytucje kredytowe (DzUrzUEL ).

11 85 Przypisy 1 Dz. U tj., nr 155, poz ze zm. 2 Art. 43 i następne usdg. 3 Tak o przedstawicielstwie Koperkiewicz-Mordel K. [w:] W. Pyzioł red., Encyklopedia prawa bankowego, Warszawa , s Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy., Kraków 2000, komentarz do art teza nr 2. 5 Tak: Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Warszawa 2003, s Do ich działalności gospodarczej na terytorium Rp odnosi się art. 13 usdg; z artykułu tego wynika, ze status prawno-gospodarczy osób zagranicznych w Polsce nie jest jednolity. 7 Tak: Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lexis Nexis 2005, s Fojcik-Mastalska E. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s Tak np.: Kosikowski C., Ustawa..., op. Cit., s. 361, Katner W.J., Prawo..., op.cit., s. 167, Koperkiewicz-Mordel K. [w:] Pyzioł W., Encyklopedia..., op.cit., s Dz. U tj., nr 76, poz. 694 ze zm. 11 Dz. U tj., nr 72, poz. 665 ze zm., zwana dalej jako upb. 12 Art. 42 upb. 13 Zakaz wykonywania czynności bankowych oznacza, że przedstawicielstwo nie może wykonywać żadnej z kategorii czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 upb. Z istoty przedstawicielstw wynika, że ograniczenie dopuszczalnej działalności rozszerzyć należy także na czynności z art. 5 ust. 2 upb. Czynności należące do tych kategorii, a której stroną jest przedstawicielstwo, zgodnie z art. 58 par. 1 Kodeksu cywilnego będą nieważne. 14 Tak za: Fojcik-Mastalska E. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo..., op.cit., s Koperkiewicz-Mordel K. [w:] Pyzioł W., Encyklopedia..., op.cit., s Zdyb M., Prawo..., op.cit., s Art. 42 ust. 1 upb. 18 Tak: art. 42 ust. 3 upb. 19 Dz. U. 2006, nr 157, nr 1119 ze zm. 20 Dyrektywa 2006/48/WE Rady Parlamentu Europejskiego z dnia roku o podejmowaniu i prowadzeniu działalności przez instytucje kredytowe (DzUrzUEL ). 21 Art. 131 ust. 3 upb oraz Góral L. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007, LexisNexis, LEX.