Zeszyty naukowe nr 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 8"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 8 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2010 Monika Szaraniec Charakter prawny i zadania przedstawicielstw banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych Wstęp Instytucja przedstawicielstwa jest formą uczestnictwa podmiotów zagranicznych w wykonywaniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). W ramach prawa Unii Europejskiej jest wyraz wtórnej swobody działalności gospodarczej, która przyznała podmiotom zagranicznym swobodę zakładania i kierowania przedsiębiorstwami, podległymi oddziałami i przedstawicielstwami przez przedsiębiorców wspólnotowych na terytorium RP i odpowiednio polskich przedsiębiorców na terytorium UE. Prawo tworzenia przedstawicielstw przysługuje wszystkim przedsiębiorcom zagranicznym i osobom zagranicznym bez względu na istnienie zasady wzajemności. 1. Przedstawicielstwa osób i przedsiębiorców zagranicznych - przedstawicielstwo a oddział. Regulację prawną dotyczącą przedstawicielstw osób i przedsiębiorców zagranicznych zawiera ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. 1 Zgodnie z art. 5 pkt 2 usdg osobą zagraniczną jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, albo osoba prawna z siedzibą za granicą, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną z siedzibą za granicą. Natomiast zgodnie z art. 5 pkt 3 usdg przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oprócz oddziałów) przedstawicielstwa. 2 Zgodnie z art. 94 usdg zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

2 76 Istotą przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest to, że nie może ono prowadzić innej działalności, jak tylko działalności związanej z reklamą i promocją przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo nie może zawierać z kontrahentami umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego, nie może także egzekwować wykonania świadczeń na podstawie umów lub dochodzić odszkodowania. Przedstawicielstwo może jedynie drukować i rozprowadzać informatory, reklamy lub ogłoszenia. Może reklamować usługi czy wyroby przedsiębiorcy zagranicznego w mediach, prezentować je na targach i wystawach oraz rozprowadzać informatory. Zatem w znaczeniu funkcjonalnym przedstawicielstwem jest każda jednostka organizacyjna samodzielna lub zależna, która prowadzi działalność promocyjną na rzecz danego podmiotu (tutaj przedsiębiorcy zagranicznego lub osoby zagranicznej). 3 Przedstawicielstwo nie jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków, nie jest także jednostką samodzielną pod względem majątkowym. Nie można zatem mówić o formie prawnej przedstawicielstwa, gdyż jest ono tożsame z podmiotem je tworzącym. Przedstawicielstwo stanowi pewną technicznie organizacyjnie wyodrębnioną strukturę w ramach funkcjonującego przedsiębiorcy w znaczeniu podmiotowym. Sam przedsiębiorca określa rodzaj swojej struktury organizacyjnej i zakres podporządkowania decyzyjno-majątkowego jej poszczególnych elementów. Więź funkcjonalna między przedsiębiorcą a przedstawicielstwem jest zdefiniowana w usdg przez przedmiotowy zakres działania przedstawicielstwa. 4 Przedstawicielstwo nie jest przedsiębiorcą, gdyż nie posiada podmiotowości prawnej, nie jest zatem żadną ze znanych kategorii podmiotów prawa cywilnego 5 oraz nie prowadzi we własnym imieniu działalności gospodarczej. Stroną wszelkich czynności podjętych przez przedstawicielstwo jest przedsiębiorca. Przedstawicielstwo może zawierać umowy tylko w zakresie działalności reklamowej, w których to czynnościach będzie reprezentowane przez pełnomocnika przedsiębiorcy zagranicznego. Ustanawianie stałego reprezentanta przedstawicielstwa tak jak to ma miejsce w przypadku oddziału nie jest konieczne. Usdg rozszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do tworzenia w Polsce przedstawicielstw na osoby zagraniczne. 6 Działalność przedstawicielstw utworzonych przez osoby zagraniczne nie może dotyczyć promocji i reklamy ich działalności, lecz wyłącznie promocji i reklamy gospodarki kraju, w którym osoby zagraniczne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Do przedstawicielstw utworzonych w Polsce przez osoby zagraniczne stosuje się odpowiednio przepisy o przedstawicielstwach przedsiębiorców zagranicznych.

3 Tworzenie przedstawicielstw przez przedsiębiorców zagranicznych ma na celu zwrócenie uwagi klientów innego państwa na działalność gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych. 7 W praktyce otwarcie przedstawicielstwa poprzedza lub zastępuje utworzenie oddziału na terytorium RP. 8 Przedsiębiorcy zagraniczni najczęściej tworzą zarówno oddziały, jak również przedstawicielstwa w Polsce, wykorzystując do tego celu tę samą bazę lokalową i często także kadry. Nie zmienia to faktu, że oddziały i przedstawicielstwa są odrębnymi formami aktywności i mają odrębny reżim prawny. 9 Oddział może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, natomiast przedstawicielstwu wolno jedynie prowadzić działalność reklamową i promocyjną. Przedstawicielstwo mogą tworzyć zarówno przedsiębiorcy zagraniczni, jak i osoby zagraniczne, natomiast oddział może tworzyć tylko przedsiębiorca zagraniczny. W inny sposób są ewidencjonowane oddziały i przedstawicielstwa. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw, natomiast oddział przedsiębiorcy zagranicznego podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Założenie oddziału jest poddane dalej idącej reglamentacji niż przedstawicielstwa, np. oddział banku zagranicznego, aby mógł wykonywać czynności bankowe na terenie RP, bank zagraniczny musi uzyskać dwa zezwolenia: na utworzenie oddziału oraz zezwolenie na rozpoczęcie przez oddział działalności bankowej, natomiast w przypadku przedstawicielstw wystarcza tylko zezwolenie na jego utworzenie. Jak wyżej podkreślono, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych i osób zagranicznych nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRSie. Odrębny rejestr przedstawicielstw prowadzi Minister Gospodarki. Wpis jest czynnością materialno-techniczną i oznacza, iż przedstawicielstwo zostało utworzone zgodnie z prawem polskim. W sprawie dokonania wpisu przedstawicielstwa do ewidencji wydaje się zaświadczenie. Ewidencja przedstawicielstwa jest jawna, co oznacza, że każdy bez potrzeby wykazywania interesu, może żądać wydania zaświadczenia o wpisie przedstawicielstwa. Odmowa wpisu jest decyzją administracyjną stwierdzająca, że przedstawicielstwo, o wpis którego wnosi przedsiębiorca lub osoba zagraniczna, nie może być prowadzone na terytorium RP. Przesłanką odmowy jest zagrożenie bezpieczeństwu i obronności państwa lub ochrona tajemnicy państwowej albo inny ważny interes publiczny. Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego i osoby zagranicznej związane z prowadzeniem przedstawicielstwa zostały uregulowane w art. 100 usdg. Należy do nich m.in. zgłaszanie danych o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub o utracie przez niego prawa wykonywania działalności gospodarczej bądź rozporządzanie swoim majątkiem jest niezbędne 77

4 78 dla Ministra Gospodarki do podjęcia decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa. Przedsiębiorca zagraniczny może prowadzić rachunkowość według wymagań prawa państwa przedsiębiorcy i na potrzeby tego państwa, jednakże z punktu widzenia prawa polskiego istnieje także obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla przedstawicielstwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia roku o rachunkowości Przedstawicielstwa banków zagranicznych i instytucji kredytowych. Poza przepisami usdg kwestia przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych i osób zagranicznych jest regulowana w ustawach szczególnych, tj. np. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. 11 Przepisy upb dotyczące przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych stosuje się jako lex specialis, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami usdg. Przedstawicielstwa w Polsce mogą otwierać banki zagraniczne i instytucje kredytowe. 12 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 upb, bankiem zagranicznym jest bank mający siedzibę poza granicami RP, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE. Pojęcie instytucja kredytowa w upb stosowane jest na oznaczenie podmiotu mającego swoją siedzibę za granicą RP, na terytorium jednego z państw członkowskich UE, prowadzącego we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego. Przedstawicielstwa banków zagranicznych i instytucji kredytowych w Polsce nie mogą wykonywać czynności bankowych 13, ich misja nie polega na wykonywaniu działalności gospodarczej, ale na różnych rodzajach działalności informacyjnej czy marketingowej. Banki zagraniczne mogą wykonywać na terenie RP czynności bankowe poprzez oddział, a w przypadku instytucji kredytowej poprzez oddział lub w ramach tzw. działalności transgranicznej. Utworzenie przedstawicielstwa może poprzedzać albo też zastępować otwarcie oddziału na terenie danego kraju i jest zwykle pierwszym etapem aktywności banku w danym kraju. 14 UPb nie definiuje pojęcia przedstawicielstwa banku, lecz analiza obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz literatury przedmiotu pozwala przyjąć, iż pod tym pojęciem należy rozumieć wyodrębnioną jednostkę struktury organizacyjnej podmiotu o prawnym statusie banku, nieupoważnioną do wykonywania

5 czynności bankowych, lecz jedynie do prowadzenia innych form aktywności, tj. działalności marketingowej, promocyjnej czy informacyjnej. 15 Zakres samodzielności przedstawicielstwa jest jeszcze bardziej ograniczony niż w przypadku oddziału. Podobnie jak oddział nie posiada ono osobowości prawnej i jest bezpośrednio związane ze swoją centralą. Za zobowiązania przedstawicielstwa odpowiada bank zagraniczny lub instytucja kredytowa. Przedstawicielstwo nie jest jednostką samobilansującą się. 16 Podstawowym celem działalności przedstawicielstwa pozostaje nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy reprezentowanym bankiem zagranicznym (lub instytucją kredytową) a krajowymi klientami. Utworzenie przedstawicielstwa w Polsce zależy od uzyskania zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) po uzgodnieniu z Ministrem Finansów na wniosek zainteresowanego banku zagranicznego lub instytucji kredytowej (z uwagi na brak odesłania do art. 36 upb nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez przedstawicielstwo). 17 Nie jest to formalnie niezgodne ze wspólnotową zasadą uznawania licencji bankowej uzyskanej przez instytucję kredytową w kraju macierzystym, gdyż przedstawicielstwo nie jest bankiem i nie wykonuje czynności bankowych. Wniosek o utworzenie przedstawicielstwa powinien zawierać: określenie firmy i siedziby podmiotu występującego z wnioskiem oraz charakterystykę jego działalności, określenie siedziby przedstawicielstwa i zakresu jego działania, a ponadto informacje o kandydacie przewidzianym na stanowisko przedstawiciela. Do postępowania w przedmiocie otwarcia przedstawicielstwa stosuje się odpowiednio art. 33, 37 i 38 upb. 18 Z odesłania do art. 33 upb wynika prawo wzywania przez KNF banku zagranicznego lub instytucji kredytowej do uzupełnienia wniosku o otwarcie przedstawicielstwa oraz żądania uzupełnienia danych i dokumentów. Z kolei z odesłania do art. 37 upb wynikają przyczyny odmowy wydania zezwolenia na otwarcie przedstawicielstwa. Będą to: niespełnienie wymogów obowiązujących przy tworzeniu przedstawicielstwa, prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa przez planowaną działalność przedstawicielstwa oraz sytuacja, kiedy przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby banku zagranicznego lub instytucji kredytowych otwierających przedstawicielstwo lub powiązania tego banku lub tej instytucji z innymi podmiotami mogłyby uniemożliwić sumienne sprawowanie nadzoru nad działalnością przedstawicielstwa. Odpowiednie zastosowanie art. 38 upb oznacza, że zezwolenie na utworzenie przedstawicielstwa traci moc, jeżeli w terminie roku od wydania tego zezwolenia przedstawicielstwo nie podjęło działalności. Przedstawicielstwo banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, na którego utworzenie KNF wyraziła zezwolenie, podlega wpisowi do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. 79

6 80 Obowiązki publicznoprawne przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej zostały uregulowane w art. 100 usdg. Przedstawiona poniżej tabela ukazuje wszystkie istniejące obecnie na terytorium RP przedstawicielstwa banków zagranicznych i instytucji kredytowych. TABELA 1 Lista przedstawicielstw instytucji kredytowych i banków zagranicznych działających na terytorium RP L.p Nazwa przedstawicielstwa banku i jego adres w Polsce Adkrytaje akcyjaniernaje tawarystwa Aszczadny bank Biełarusbank, Mińsk ul. Bielawska 6 m Warszawa American Express Bank Ltd. Przedstawicielstwo w Polsce, Nowy Jork ul. Chłodna Warszawa Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG spółka akcyjna przedstawicielstwo w Polsce, Wiedeń ul. Bolesława Prusa Warszawa Banque Privee Edmond de Rothschild Europe SA - Przedstawicielstwo w Polsce Rondo ONZ Warszawa Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG Spółka Akcyjna - Przedstawicielstwo w Polsce ul. Widok Warszawa Caja de Ahorros del Mediterraneo - Przedstawicielstwo w Polsce, Alicante Rondo ONZ Warszawa CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Paryż ul. Stawki Warszawa DEPFA BANK plc SA Przedstawicielstwo w Polsce, Dublin ul. Książęca Warszawa Eurohypo Aktiengesellscha Przedstawicielstwo w Polsce, Frankfurt nad Menem Rondo ONZ Warszawa HSH Nordbank AG Przedstawicielstwo w Polsce, Hamburg i Kiel ul. Emilii Plater Warszawa Intesa Sanpaolo S.p.A. Przedstawicielstwo Banku w Polsce, Mediolan ul. Stawki Warszawa Investkredit Bank AG Przedstawicielstwo w Polsce, Wiedeń ul. Sienna Warszawa

7 JPMorgan Chase Bank National Association Przedstawicielstwo w Polsce, Nowy Jork ul. Emilii Plater Warszawa Landesbank Baden - Wuerttemberg Przedstawicielstwo w Polsce, Stuttgart ul. Łucka 20 lok Warszawa Landesbank Berlin AG Spółka Akcyjna -Przedstawicielstwo w Polsce ul. Widok Warszawa Otkrytoje akcioniernoje obszczestwo Biełpromstrojbank Przedstawicielstwo w Polsce, Mińsk ul. Krucza 6/14 pok. 206, Warszawa Otkrytoje akcioniernoje obszczestwo Biełorusskij bank razwitija i rekonstrukcii- BIEŁINWESTBANK Przedstawicielstwo w Polsce, Mińsk ul. Krasickiego 12A m Warszawa e Export-Import Bank, Taiwan, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Domaniewska Warszawa UBS AG Przedstawicielstwo w Polsce, Zurych i Bazylea Al. Ujazdowskie Warszawa Westdeutsche ImmobilienBank AG Spółka Akcyjna - Przedstawicielstwo w Polsce, Moguncja ul. Pileckiego 65 pok Warszawa Źródło: 3. Nadzór sprawowany nad przedstawicielstwami banków zagranicznych i instytucji kredytowych Przedstawicielstwo banku zagranicznego lub instytucji kredytowej w Polsce podlega nadzorowi sprawowanemu przez KNF w zakresie i na zasadach określonych w upb i ustawie z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym 19 ( art. 131 upb). Zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej lub na zasadzie wzajemności nadzór nad działalnością przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej w Polsce może być wykonywany w zakresie uzgodnionym z zagranicznym organem nadzoru bankowego. Nawiązując do dyrektywy 2006/48/WE 20, ustawodawca polski wprowadził do upb regulację, na mocy której KNF może stosownie do zawartych porozumień, udzielać informacji dotyczących banku, instytucji nadzoru banku innego kraju, jeśli wskutek tego nie zostanie naruszony interes gospodarczy państwa, jest zapewnione wykorzystanie udzielonych informacji tylko na potrzeby nadzoru bankowego oraz jest zagwarantowane, że przekazywanie udzielonych informacji poza organ nadzoru banku jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody KNF. 21

8 82 Działalność banku na obszarze UE podlega nadzorowi ze strony instytucji nadzoru państwa pochodzenia, natomiast instytucje nadzoru państwa przyjmującego odpowiadają za nadzorowanie płynności banków działających na terenie tego państwa oraz politykę pieniężną. Szczególne obowiązki przedstawicielstwa banku zagranicznego związane z podleganiem przez nie nadzorowi KNF unormowane są w art. 139 upb. Podstawowym obowiązkiem jest zawiadomienie KNF o podjęciu i zaprzestaniu działalności oraz niezwłoczne zawiadomienie o środkach, jakie zostaną podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli oraz zastosowanie się do wydanych decyzji i zaleceń przez przedstawicielstwo. Obowiązki kontrolowanego przedstawicielstwa banku zagranicznego wobec inspektorów wykonujących czynności kontrolne przedstawiają się następująco: 1) obowiązek udostępnienia do wglądu ksiąg, bilansów, rejestrów, planów, sprawozdań i innych dokumentów banków ( art. 139 ust. 1 pkt 2 upb), 2) obowiązek zapewnienia zespołowi inspekcyjnemu przez kierującego jednostką kontrolowaną warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także spowodowania niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników banku, 3) obowiązek sporządzenia, na pisemne żądanie inspektora wykonującego czynności kontrolne kopii dokumentów i nośników informacji źródłowych oraz opartych na tych dokumentach opracowań, zestawień i obliczeń (art. 139 ust. 1 pkt 2 upb), 4) obowiązek przedstawienia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego sporządzanych w języku obcym dokumentów wraz z dokumentem oryginalnym, 5) obowiązek udzielenia przez każdego pracownika banku, na żądanie inspektora wykonującego czynności kontrolne, wyjaśnień ustnych lub pisemnych z zakresu objętego kontrolą lub inspekcją w terminie wyznaczonym przez tego inspektora.

9 83 Podsumowanie Przedstawicielstwa w Polsce mogą tworzyć zarówno przedsiębiorcy zagraniczni, jak i osoby zagraniczne. Z upb wynika, że przedstawicielstwa w Polsce mogą otwierać również banki zagraniczne i instytucje kredytowe. Przedstawicielstwa nie posiadają podmiotowości prawnej oraz nie prowadzą działalności we własnym imieniu, a za ich zobowiązania odpowiada bank zagraniczny lub instytucja kredytowa. Są one najczęściej pierwszym etapem aktywności banku w danym kraju - ich działalność sprowadza się do jego reklamy i promocji. W ten sposób banki próbują rozszerzać rynki zbytu swoich usług poprzez skuteczną reklamę lub działalność marketingową w ramach przedstawicielstwa na danym terytorium. Klient zaś ze strony przedstawicielstwa może uzyskać profesjonalną informację na temat czynności bankowych wykonywanych przez bank.

10 84 Bibliografia: 1. Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Góral L. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007, LexisNexis, LEX. 3. Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Warszawa Koperkiewicz-Mordel K., [w:] Pyzioł W. (red.), Encyklopedia prawa bankowego, Warszawa Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lexis Nexis Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy, Kraków 2000, komentarz do art teza nr Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz. U tj., nr 1, poz. 2 ze zm.) 8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U tj, nr 155, poz ze zm.). 9. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006, nr 157, poz ze zm.) 10. Dyrektywa 2006/48/WE Rady Parlamentu Europejskiego z dnia roku o podejmowaniu i prowadzeniu działalności przez instytucje kredytowe (DzUrzUEL ).

11 85 Przypisy 1 Dz. U tj., nr 155, poz ze zm. 2 Art. 43 i następne usdg. 3 Tak o przedstawicielstwie Koperkiewicz-Mordel K. [w:] W. Pyzioł red., Encyklopedia prawa bankowego, Warszawa , s Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy., Kraków 2000, komentarz do art teza nr 2. 5 Tak: Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Warszawa 2003, s Do ich działalności gospodarczej na terytorium Rp odnosi się art. 13 usdg; z artykułu tego wynika, ze status prawno-gospodarczy osób zagranicznych w Polsce nie jest jednolity. 7 Tak: Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lexis Nexis 2005, s Fojcik-Mastalska E. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s Tak np.: Kosikowski C., Ustawa..., op. Cit., s. 361, Katner W.J., Prawo..., op.cit., s. 167, Koperkiewicz-Mordel K. [w:] Pyzioł W., Encyklopedia..., op.cit., s Dz. U tj., nr 76, poz. 694 ze zm. 11 Dz. U tj., nr 72, poz. 665 ze zm., zwana dalej jako upb. 12 Art. 42 upb. 13 Zakaz wykonywania czynności bankowych oznacza, że przedstawicielstwo nie może wykonywać żadnej z kategorii czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 upb. Z istoty przedstawicielstw wynika, że ograniczenie dopuszczalnej działalności rozszerzyć należy także na czynności z art. 5 ust. 2 upb. Czynności należące do tych kategorii, a której stroną jest przedstawicielstwo, zgodnie z art. 58 par. 1 Kodeksu cywilnego będą nieważne. 14 Tak za: Fojcik-Mastalska E. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo..., op.cit., s Koperkiewicz-Mordel K. [w:] Pyzioł W., Encyklopedia..., op.cit., s Zdyb M., Prawo..., op.cit., s Art. 42 ust. 1 upb. 18 Tak: art. 42 ust. 3 upb. 19 Dz. U. 2006, nr 157, nr 1119 ze zm. 20 Dyrektywa 2006/48/WE Rady Parlamentu Europejskiego z dnia roku o podejmowaniu i prowadzeniu działalności przez instytucje kredytowe (DzUrzUEL ). 21 Art. 131 ust. 3 upb oraz Góral L. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007, LexisNexis, LEX.

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE

REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE Stan prawny na dzień 14 maja 2013 roku Działalność RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce regulują przede wszystkim przepisy następujących

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE

REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE Stan prawny na dzień 16 lutego 2017 roku Działalność RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce regulują przede wszystkim przepisy następujących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1254 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji.

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Projekt 20.12.06 USTAWA z dnia. 2006 r. o fundacjach Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Art. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 21 Uwagi wprowadzające... 21 Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA BANKU KRAJOWEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ KREDYTOWĄ

PROCEDURA TWORZENIA BANKU KRAJOWEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ KREDYTOWĄ Dr Monika Szaraniec Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa, Zakład Prawa Cywilnego i Gospodarczego PROCEDURA TWORZENIA BANKU KRAJOWEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

1. Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz.

1. Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1. Prawo bankowe 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1376) 2 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 1385, poz. 1529; 2013, poz. 777, poz.

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2009-06-04) Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 195) tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 710) Art. 1. [Prawo zrzeszania]

Bardziej szczegółowo

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48 Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48 2 Firmy zagraniczne mogą tworzyć na terenie Węgier swoje filie lub przedstawicielstwa handlowe. Podstawę prawną stanowi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RB 4/2014 Zwołanie NWZ BOŚ S.A. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 lutego 2014 r. Zgodnie z 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A.

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. Załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Herkules S.A. nr z dnia 29.05.2015 r. Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. Preambuła Zważywszy na to, że Spółka Herkules

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o fundacjach

USTAWA. z dnia r. o fundacjach Projekt 12.04.07 USTAWA z dnia. 2007 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy i statutu. Art. 2. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług P O D S T A W Y P R A W N E, O B O W I Ą Z K I P R A C O D A W C Ó W, W A R U N K I D E L E G O W A N I A I Z A K R E S Z A D A Ń P A

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 96/10. Dnia 27 października 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 96/10. Dnia 27 października 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CSK 96/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2010 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Jan Kremer Protokolant Izabella Janke

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 lipca 2011 r.

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 lipca 2011 r. PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przepisów umożliwiających przekształcanie oddziałów instytucji kredytowych w banki krajowe (CON/2011/57) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady, którym Prezydent Miasta Legnicy udzielił: zezwolenia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A. Lublin, dnia 1 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A. Zarząd spółki pod firmą: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP WG USTAWY Z DNIA 2 LIPCA 2004 R. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP WG USTAWY Z DNIA 2 LIPCA 2004 R. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP WG USTAWY Z DNIA 2 LIPCA 2004 R. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Wprowadzenie Zagadnienie podejmowania i wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 5 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 5 marca 2010 r. Ministra Spraw Zagranicznych Nr 1 50 Poz. 19 19 ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykonywania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej LexPolonica nr 45410. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.220.1447 (U) Swoboda działalności gospodarczej zmiany: 2010-12-28 Dz.U.2010.239.1593 art. 4 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 154 2011-05-23 Dz.U.2011.85.459

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1265. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców?

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Dyrektywa usługowa 13.05.10 1 Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Gdynia, 13 maja 2010' European Commission Enterprise and Industry Dyrektywa usługowa 13.05.10 2 Dyrektywa a ustawa-

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP INSTYTUCJI FINANSOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ASPEKTY PRAWNE MATEUSZ PRZYGODZKI PREZES IRF

DOSTĘP INSTYTUCJI FINANSOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ASPEKTY PRAWNE MATEUSZ PRZYGODZKI PREZES IRF DOSTĘP INSTYTUCJI FINANSOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ASPEKTY PRAWNE MATEUSZ PRZYGODZKI PREZES IRF PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BEZPOŚREDNIO NA RYNKU ZORGANIZOWANYM PRZEZ BANK / INSTYTUCJĘ KREDYTOWĄ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

RB 26/2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2013 r.

RB 26/2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2013 r. RB 26/2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień 20.06.2013 r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2013 r. Zgodnie z 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Namysłowa

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce Walne Zgromadzenie.

Pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce Walne Zgromadzenie. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt I CSK 669/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lipca 2015 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 25 lutego 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 25 lutego 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 25 lutego 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Zarząd Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentów stwierdzających toŝsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2)

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2) Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011

Nadzór nad dostawcami usług płatniczych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Nadzór nad dostawcami usług płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 października 2011 Wstęp Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych - implementacja Dyrektywy 2007/64/WE

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (1) (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (1) (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r.) Dz.U.2008.218.1390 2013-01-01 zm. Dz.U.2011.232.1378 art. 20 2013-11-30 zm. Dz.U.2013.1323 art. 2 2015-12-02 zm. Dz.U.2015.1884 art. 1 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 197/2014 Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Załącznik do uchwały nr 197/2014 Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Uchwała Nr 197/2014 Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym warunki niezbędne do uzyskania osobowości

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI KD-39- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

KARTA USŁUGI KD-39- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE Wydział Komunikacji i Dróg ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka telefon: 85 711 08 11 faks: 85 711 20 08 starostwo@sokolka-powiat.pl http://www.sokolka-powiat.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A. 1 Lublin, dnia 3 czerwca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A. Zarząd Spółki pod firmą WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie ( Spółka ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe Prezentacja 1. Agnieszka Regiec

Prawo handlowe Prezentacja 1. Agnieszka Regiec Prawo handlowe Prezentacja 1 Agnieszka Regiec CEIDG CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne

Bardziej szczegółowo

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stowarzyszenia 2010-12-17 Przepisy prawne: 1. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Treść ogłoszenia Zarząd CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation

REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation Paweł Galec Oficjalny początek delegowania pracowników: 1996 rok. w 1996

Bardziej szczegółowo

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 1.... (oznaczenie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Art. 124b, wprowadzony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), przewiduje, że niemożliwe

Bardziej szczegółowo

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-911/12/MO Data 2012.10.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/6 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Fundacje. Dz.U.2016.40 z dnia 2016.01.11 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 stycznia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. [Cele fundacji] Fundacja może być

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

z dnia 2017 r. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. U S T AWA Projekt z dnia 18 listopada 2016 r. z dnia 2017 r. o uchyleniu ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego autor: Joanna Przybylska, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów

Bardziej szczegółowo