Zeszyty naukowe nr 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 8"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 8 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2010 Monika Szaraniec Charakter prawny i zadania przedstawicielstw banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych Wstęp Instytucja przedstawicielstwa jest formą uczestnictwa podmiotów zagranicznych w wykonywaniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). W ramach prawa Unii Europejskiej jest wyraz wtórnej swobody działalności gospodarczej, która przyznała podmiotom zagranicznym swobodę zakładania i kierowania przedsiębiorstwami, podległymi oddziałami i przedstawicielstwami przez przedsiębiorców wspólnotowych na terytorium RP i odpowiednio polskich przedsiębiorców na terytorium UE. Prawo tworzenia przedstawicielstw przysługuje wszystkim przedsiębiorcom zagranicznym i osobom zagranicznym bez względu na istnienie zasady wzajemności. 1. Przedstawicielstwa osób i przedsiębiorców zagranicznych - przedstawicielstwo a oddział. Regulację prawną dotyczącą przedstawicielstw osób i przedsiębiorców zagranicznych zawiera ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. 1 Zgodnie z art. 5 pkt 2 usdg osobą zagraniczną jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, albo osoba prawna z siedzibą za granicą, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną z siedzibą za granicą. Natomiast zgodnie z art. 5 pkt 3 usdg przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oprócz oddziałów) przedstawicielstwa. 2 Zgodnie z art. 94 usdg zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

2 76 Istotą przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest to, że nie może ono prowadzić innej działalności, jak tylko działalności związanej z reklamą i promocją przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo nie może zawierać z kontrahentami umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego, nie może także egzekwować wykonania świadczeń na podstawie umów lub dochodzić odszkodowania. Przedstawicielstwo może jedynie drukować i rozprowadzać informatory, reklamy lub ogłoszenia. Może reklamować usługi czy wyroby przedsiębiorcy zagranicznego w mediach, prezentować je na targach i wystawach oraz rozprowadzać informatory. Zatem w znaczeniu funkcjonalnym przedstawicielstwem jest każda jednostka organizacyjna samodzielna lub zależna, która prowadzi działalność promocyjną na rzecz danego podmiotu (tutaj przedsiębiorcy zagranicznego lub osoby zagranicznej). 3 Przedstawicielstwo nie jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków, nie jest także jednostką samodzielną pod względem majątkowym. Nie można zatem mówić o formie prawnej przedstawicielstwa, gdyż jest ono tożsame z podmiotem je tworzącym. Przedstawicielstwo stanowi pewną technicznie organizacyjnie wyodrębnioną strukturę w ramach funkcjonującego przedsiębiorcy w znaczeniu podmiotowym. Sam przedsiębiorca określa rodzaj swojej struktury organizacyjnej i zakres podporządkowania decyzyjno-majątkowego jej poszczególnych elementów. Więź funkcjonalna między przedsiębiorcą a przedstawicielstwem jest zdefiniowana w usdg przez przedmiotowy zakres działania przedstawicielstwa. 4 Przedstawicielstwo nie jest przedsiębiorcą, gdyż nie posiada podmiotowości prawnej, nie jest zatem żadną ze znanych kategorii podmiotów prawa cywilnego 5 oraz nie prowadzi we własnym imieniu działalności gospodarczej. Stroną wszelkich czynności podjętych przez przedstawicielstwo jest przedsiębiorca. Przedstawicielstwo może zawierać umowy tylko w zakresie działalności reklamowej, w których to czynnościach będzie reprezentowane przez pełnomocnika przedsiębiorcy zagranicznego. Ustanawianie stałego reprezentanta przedstawicielstwa tak jak to ma miejsce w przypadku oddziału nie jest konieczne. Usdg rozszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do tworzenia w Polsce przedstawicielstw na osoby zagraniczne. 6 Działalność przedstawicielstw utworzonych przez osoby zagraniczne nie może dotyczyć promocji i reklamy ich działalności, lecz wyłącznie promocji i reklamy gospodarki kraju, w którym osoby zagraniczne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Do przedstawicielstw utworzonych w Polsce przez osoby zagraniczne stosuje się odpowiednio przepisy o przedstawicielstwach przedsiębiorców zagranicznych.

3 Tworzenie przedstawicielstw przez przedsiębiorców zagranicznych ma na celu zwrócenie uwagi klientów innego państwa na działalność gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych. 7 W praktyce otwarcie przedstawicielstwa poprzedza lub zastępuje utworzenie oddziału na terytorium RP. 8 Przedsiębiorcy zagraniczni najczęściej tworzą zarówno oddziały, jak również przedstawicielstwa w Polsce, wykorzystując do tego celu tę samą bazę lokalową i często także kadry. Nie zmienia to faktu, że oddziały i przedstawicielstwa są odrębnymi formami aktywności i mają odrębny reżim prawny. 9 Oddział może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, natomiast przedstawicielstwu wolno jedynie prowadzić działalność reklamową i promocyjną. Przedstawicielstwo mogą tworzyć zarówno przedsiębiorcy zagraniczni, jak i osoby zagraniczne, natomiast oddział może tworzyć tylko przedsiębiorca zagraniczny. W inny sposób są ewidencjonowane oddziały i przedstawicielstwa. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw, natomiast oddział przedsiębiorcy zagranicznego podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Założenie oddziału jest poddane dalej idącej reglamentacji niż przedstawicielstwa, np. oddział banku zagranicznego, aby mógł wykonywać czynności bankowe na terenie RP, bank zagraniczny musi uzyskać dwa zezwolenia: na utworzenie oddziału oraz zezwolenie na rozpoczęcie przez oddział działalności bankowej, natomiast w przypadku przedstawicielstw wystarcza tylko zezwolenie na jego utworzenie. Jak wyżej podkreślono, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych i osób zagranicznych nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRSie. Odrębny rejestr przedstawicielstw prowadzi Minister Gospodarki. Wpis jest czynnością materialno-techniczną i oznacza, iż przedstawicielstwo zostało utworzone zgodnie z prawem polskim. W sprawie dokonania wpisu przedstawicielstwa do ewidencji wydaje się zaświadczenie. Ewidencja przedstawicielstwa jest jawna, co oznacza, że każdy bez potrzeby wykazywania interesu, może żądać wydania zaświadczenia o wpisie przedstawicielstwa. Odmowa wpisu jest decyzją administracyjną stwierdzająca, że przedstawicielstwo, o wpis którego wnosi przedsiębiorca lub osoba zagraniczna, nie może być prowadzone na terytorium RP. Przesłanką odmowy jest zagrożenie bezpieczeństwu i obronności państwa lub ochrona tajemnicy państwowej albo inny ważny interes publiczny. Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego i osoby zagranicznej związane z prowadzeniem przedstawicielstwa zostały uregulowane w art. 100 usdg. Należy do nich m.in. zgłaszanie danych o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub o utracie przez niego prawa wykonywania działalności gospodarczej bądź rozporządzanie swoim majątkiem jest niezbędne 77

4 78 dla Ministra Gospodarki do podjęcia decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa. Przedsiębiorca zagraniczny może prowadzić rachunkowość według wymagań prawa państwa przedsiębiorcy i na potrzeby tego państwa, jednakże z punktu widzenia prawa polskiego istnieje także obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla przedstawicielstwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia roku o rachunkowości Przedstawicielstwa banków zagranicznych i instytucji kredytowych. Poza przepisami usdg kwestia przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych i osób zagranicznych jest regulowana w ustawach szczególnych, tj. np. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. 11 Przepisy upb dotyczące przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych stosuje się jako lex specialis, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami usdg. Przedstawicielstwa w Polsce mogą otwierać banki zagraniczne i instytucje kredytowe. 12 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 upb, bankiem zagranicznym jest bank mający siedzibę poza granicami RP, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE. Pojęcie instytucja kredytowa w upb stosowane jest na oznaczenie podmiotu mającego swoją siedzibę za granicą RP, na terytorium jednego z państw członkowskich UE, prowadzącego we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego. Przedstawicielstwa banków zagranicznych i instytucji kredytowych w Polsce nie mogą wykonywać czynności bankowych 13, ich misja nie polega na wykonywaniu działalności gospodarczej, ale na różnych rodzajach działalności informacyjnej czy marketingowej. Banki zagraniczne mogą wykonywać na terenie RP czynności bankowe poprzez oddział, a w przypadku instytucji kredytowej poprzez oddział lub w ramach tzw. działalności transgranicznej. Utworzenie przedstawicielstwa może poprzedzać albo też zastępować otwarcie oddziału na terenie danego kraju i jest zwykle pierwszym etapem aktywności banku w danym kraju. 14 UPb nie definiuje pojęcia przedstawicielstwa banku, lecz analiza obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz literatury przedmiotu pozwala przyjąć, iż pod tym pojęciem należy rozumieć wyodrębnioną jednostkę struktury organizacyjnej podmiotu o prawnym statusie banku, nieupoważnioną do wykonywania

5 czynności bankowych, lecz jedynie do prowadzenia innych form aktywności, tj. działalności marketingowej, promocyjnej czy informacyjnej. 15 Zakres samodzielności przedstawicielstwa jest jeszcze bardziej ograniczony niż w przypadku oddziału. Podobnie jak oddział nie posiada ono osobowości prawnej i jest bezpośrednio związane ze swoją centralą. Za zobowiązania przedstawicielstwa odpowiada bank zagraniczny lub instytucja kredytowa. Przedstawicielstwo nie jest jednostką samobilansującą się. 16 Podstawowym celem działalności przedstawicielstwa pozostaje nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy reprezentowanym bankiem zagranicznym (lub instytucją kredytową) a krajowymi klientami. Utworzenie przedstawicielstwa w Polsce zależy od uzyskania zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) po uzgodnieniu z Ministrem Finansów na wniosek zainteresowanego banku zagranicznego lub instytucji kredytowej (z uwagi na brak odesłania do art. 36 upb nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez przedstawicielstwo). 17 Nie jest to formalnie niezgodne ze wspólnotową zasadą uznawania licencji bankowej uzyskanej przez instytucję kredytową w kraju macierzystym, gdyż przedstawicielstwo nie jest bankiem i nie wykonuje czynności bankowych. Wniosek o utworzenie przedstawicielstwa powinien zawierać: określenie firmy i siedziby podmiotu występującego z wnioskiem oraz charakterystykę jego działalności, określenie siedziby przedstawicielstwa i zakresu jego działania, a ponadto informacje o kandydacie przewidzianym na stanowisko przedstawiciela. Do postępowania w przedmiocie otwarcia przedstawicielstwa stosuje się odpowiednio art. 33, 37 i 38 upb. 18 Z odesłania do art. 33 upb wynika prawo wzywania przez KNF banku zagranicznego lub instytucji kredytowej do uzupełnienia wniosku o otwarcie przedstawicielstwa oraz żądania uzupełnienia danych i dokumentów. Z kolei z odesłania do art. 37 upb wynikają przyczyny odmowy wydania zezwolenia na otwarcie przedstawicielstwa. Będą to: niespełnienie wymogów obowiązujących przy tworzeniu przedstawicielstwa, prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa przez planowaną działalność przedstawicielstwa oraz sytuacja, kiedy przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby banku zagranicznego lub instytucji kredytowych otwierających przedstawicielstwo lub powiązania tego banku lub tej instytucji z innymi podmiotami mogłyby uniemożliwić sumienne sprawowanie nadzoru nad działalnością przedstawicielstwa. Odpowiednie zastosowanie art. 38 upb oznacza, że zezwolenie na utworzenie przedstawicielstwa traci moc, jeżeli w terminie roku od wydania tego zezwolenia przedstawicielstwo nie podjęło działalności. Przedstawicielstwo banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, na którego utworzenie KNF wyraziła zezwolenie, podlega wpisowi do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. 79

6 80 Obowiązki publicznoprawne przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej zostały uregulowane w art. 100 usdg. Przedstawiona poniżej tabela ukazuje wszystkie istniejące obecnie na terytorium RP przedstawicielstwa banków zagranicznych i instytucji kredytowych. TABELA 1 Lista przedstawicielstw instytucji kredytowych i banków zagranicznych działających na terytorium RP L.p Nazwa przedstawicielstwa banku i jego adres w Polsce Adkrytaje akcyjaniernaje tawarystwa Aszczadny bank Biełarusbank, Mińsk ul. Bielawska 6 m Warszawa American Express Bank Ltd. Przedstawicielstwo w Polsce, Nowy Jork ul. Chłodna Warszawa Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG spółka akcyjna przedstawicielstwo w Polsce, Wiedeń ul. Bolesława Prusa Warszawa Banque Privee Edmond de Rothschild Europe SA - Przedstawicielstwo w Polsce Rondo ONZ Warszawa Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG Spółka Akcyjna - Przedstawicielstwo w Polsce ul. Widok Warszawa Caja de Ahorros del Mediterraneo - Przedstawicielstwo w Polsce, Alicante Rondo ONZ Warszawa CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Paryż ul. Stawki Warszawa DEPFA BANK plc SA Przedstawicielstwo w Polsce, Dublin ul. Książęca Warszawa Eurohypo Aktiengesellscha Przedstawicielstwo w Polsce, Frankfurt nad Menem Rondo ONZ Warszawa HSH Nordbank AG Przedstawicielstwo w Polsce, Hamburg i Kiel ul. Emilii Plater Warszawa Intesa Sanpaolo S.p.A. Przedstawicielstwo Banku w Polsce, Mediolan ul. Stawki Warszawa Investkredit Bank AG Przedstawicielstwo w Polsce, Wiedeń ul. Sienna Warszawa

7 JPMorgan Chase Bank National Association Przedstawicielstwo w Polsce, Nowy Jork ul. Emilii Plater Warszawa Landesbank Baden - Wuerttemberg Przedstawicielstwo w Polsce, Stuttgart ul. Łucka 20 lok Warszawa Landesbank Berlin AG Spółka Akcyjna -Przedstawicielstwo w Polsce ul. Widok Warszawa Otkrytoje akcioniernoje obszczestwo Biełpromstrojbank Przedstawicielstwo w Polsce, Mińsk ul. Krucza 6/14 pok. 206, Warszawa Otkrytoje akcioniernoje obszczestwo Biełorusskij bank razwitija i rekonstrukcii- BIEŁINWESTBANK Przedstawicielstwo w Polsce, Mińsk ul. Krasickiego 12A m Warszawa e Export-Import Bank, Taiwan, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Domaniewska Warszawa UBS AG Przedstawicielstwo w Polsce, Zurych i Bazylea Al. Ujazdowskie Warszawa Westdeutsche ImmobilienBank AG Spółka Akcyjna - Przedstawicielstwo w Polsce, Moguncja ul. Pileckiego 65 pok Warszawa Źródło: 3. Nadzór sprawowany nad przedstawicielstwami banków zagranicznych i instytucji kredytowych Przedstawicielstwo banku zagranicznego lub instytucji kredytowej w Polsce podlega nadzorowi sprawowanemu przez KNF w zakresie i na zasadach określonych w upb i ustawie z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym 19 ( art. 131 upb). Zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej lub na zasadzie wzajemności nadzór nad działalnością przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej w Polsce może być wykonywany w zakresie uzgodnionym z zagranicznym organem nadzoru bankowego. Nawiązując do dyrektywy 2006/48/WE 20, ustawodawca polski wprowadził do upb regulację, na mocy której KNF może stosownie do zawartych porozumień, udzielać informacji dotyczących banku, instytucji nadzoru banku innego kraju, jeśli wskutek tego nie zostanie naruszony interes gospodarczy państwa, jest zapewnione wykorzystanie udzielonych informacji tylko na potrzeby nadzoru bankowego oraz jest zagwarantowane, że przekazywanie udzielonych informacji poza organ nadzoru banku jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody KNF. 21

8 82 Działalność banku na obszarze UE podlega nadzorowi ze strony instytucji nadzoru państwa pochodzenia, natomiast instytucje nadzoru państwa przyjmującego odpowiadają za nadzorowanie płynności banków działających na terenie tego państwa oraz politykę pieniężną. Szczególne obowiązki przedstawicielstwa banku zagranicznego związane z podleganiem przez nie nadzorowi KNF unormowane są w art. 139 upb. Podstawowym obowiązkiem jest zawiadomienie KNF o podjęciu i zaprzestaniu działalności oraz niezwłoczne zawiadomienie o środkach, jakie zostaną podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli oraz zastosowanie się do wydanych decyzji i zaleceń przez przedstawicielstwo. Obowiązki kontrolowanego przedstawicielstwa banku zagranicznego wobec inspektorów wykonujących czynności kontrolne przedstawiają się następująco: 1) obowiązek udostępnienia do wglądu ksiąg, bilansów, rejestrów, planów, sprawozdań i innych dokumentów banków ( art. 139 ust. 1 pkt 2 upb), 2) obowiązek zapewnienia zespołowi inspekcyjnemu przez kierującego jednostką kontrolowaną warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także spowodowania niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników banku, 3) obowiązek sporządzenia, na pisemne żądanie inspektora wykonującego czynności kontrolne kopii dokumentów i nośników informacji źródłowych oraz opartych na tych dokumentach opracowań, zestawień i obliczeń (art. 139 ust. 1 pkt 2 upb), 4) obowiązek przedstawienia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego sporządzanych w języku obcym dokumentów wraz z dokumentem oryginalnym, 5) obowiązek udzielenia przez każdego pracownika banku, na żądanie inspektora wykonującego czynności kontrolne, wyjaśnień ustnych lub pisemnych z zakresu objętego kontrolą lub inspekcją w terminie wyznaczonym przez tego inspektora.

9 83 Podsumowanie Przedstawicielstwa w Polsce mogą tworzyć zarówno przedsiębiorcy zagraniczni, jak i osoby zagraniczne. Z upb wynika, że przedstawicielstwa w Polsce mogą otwierać również banki zagraniczne i instytucje kredytowe. Przedstawicielstwa nie posiadają podmiotowości prawnej oraz nie prowadzą działalności we własnym imieniu, a za ich zobowiązania odpowiada bank zagraniczny lub instytucja kredytowa. Są one najczęściej pierwszym etapem aktywności banku w danym kraju - ich działalność sprowadza się do jego reklamy i promocji. W ten sposób banki próbują rozszerzać rynki zbytu swoich usług poprzez skuteczną reklamę lub działalność marketingową w ramach przedstawicielstwa na danym terytorium. Klient zaś ze strony przedstawicielstwa może uzyskać profesjonalną informację na temat czynności bankowych wykonywanych przez bank.

10 84 Bibliografia: 1. Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Góral L. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007, LexisNexis, LEX. 3. Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Warszawa Koperkiewicz-Mordel K., [w:] Pyzioł W. (red.), Encyklopedia prawa bankowego, Warszawa Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lexis Nexis Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy, Kraków 2000, komentarz do art teza nr Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz. U tj., nr 1, poz. 2 ze zm.) 8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U tj, nr 155, poz ze zm.). 9. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006, nr 157, poz ze zm.) 10. Dyrektywa 2006/48/WE Rady Parlamentu Europejskiego z dnia roku o podejmowaniu i prowadzeniu działalności przez instytucje kredytowe (DzUrzUEL ).

11 85 Przypisy 1 Dz. U tj., nr 155, poz ze zm. 2 Art. 43 i następne usdg. 3 Tak o przedstawicielstwie Koperkiewicz-Mordel K. [w:] W. Pyzioł red., Encyklopedia prawa bankowego, Warszawa , s Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy., Kraków 2000, komentarz do art teza nr 2. 5 Tak: Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Warszawa 2003, s Do ich działalności gospodarczej na terytorium Rp odnosi się art. 13 usdg; z artykułu tego wynika, ze status prawno-gospodarczy osób zagranicznych w Polsce nie jest jednolity. 7 Tak: Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lexis Nexis 2005, s Fojcik-Mastalska E. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s Tak np.: Kosikowski C., Ustawa..., op. Cit., s. 361, Katner W.J., Prawo..., op.cit., s. 167, Koperkiewicz-Mordel K. [w:] Pyzioł W., Encyklopedia..., op.cit., s Dz. U tj., nr 76, poz. 694 ze zm. 11 Dz. U tj., nr 72, poz. 665 ze zm., zwana dalej jako upb. 12 Art. 42 upb. 13 Zakaz wykonywania czynności bankowych oznacza, że przedstawicielstwo nie może wykonywać żadnej z kategorii czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 upb. Z istoty przedstawicielstw wynika, że ograniczenie dopuszczalnej działalności rozszerzyć należy także na czynności z art. 5 ust. 2 upb. Czynności należące do tych kategorii, a której stroną jest przedstawicielstwo, zgodnie z art. 58 par. 1 Kodeksu cywilnego będą nieważne. 14 Tak za: Fojcik-Mastalska E. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo..., op.cit., s Koperkiewicz-Mordel K. [w:] Pyzioł W., Encyklopedia..., op.cit., s Zdyb M., Prawo..., op.cit., s Art. 42 ust. 1 upb. 18 Tak: art. 42 ust. 3 upb. 19 Dz. U. 2006, nr 157, nr 1119 ze zm. 20 Dyrektywa 2006/48/WE Rady Parlamentu Europejskiego z dnia roku o podejmowaniu i prowadzeniu działalności przez instytucje kredytowe (DzUrzUEL ). 21 Art. 131 ust. 3 upb oraz Góral L. [w:] Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007, LexisNexis, LEX.

REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE

REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE Stan prawny na dzień 14 maja 2013 roku Działalność RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce regulują przede wszystkim przepisy następujących

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji.

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Projekt 20.12.06 USTAWA z dnia. 2006 r. o fundacjach Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Art. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz.

1. Prawo bankowe 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1. Prawo bankowe 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1376) 2 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 1385, poz. 1529; 2013, poz. 777, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 21 Uwagi wprowadzające... 21 Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 lipca 2011 r.

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 lipca 2011 r. PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przepisów umożliwiających przekształcanie oddziałów instytucji kredytowych w banki krajowe (CON/2011/57) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A.

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. Załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Herkules S.A. nr z dnia 29.05.2015 r. Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. Preambuła Zważywszy na to, że Spółka Herkules

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 5 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 5 marca 2010 r. Ministra Spraw Zagranicznych Nr 1 50 Poz. 19 19 ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykonywania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce Walne Zgromadzenie.

Pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce Walne Zgromadzenie. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP INSTYTUCJI FINANSOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ASPEKTY PRAWNE MATEUSZ PRZYGODZKI PREZES IRF

DOSTĘP INSTYTUCJI FINANSOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ASPEKTY PRAWNE MATEUSZ PRZYGODZKI PREZES IRF DOSTĘP INSTYTUCJI FINANSOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ASPEKTY PRAWNE MATEUSZ PRZYGODZKI PREZES IRF PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BEZPOŚREDNIO NA RYNKU ZORGANIZOWANYM PRZEZ BANK / INSTYTUCJĘ KREDYTOWĄ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy.

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Treść ogłoszenia Zarząd CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. Termin składania pisemnych odpowiedzi w dniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, (6 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 W I-IV.4 3 1.1 0.2 0 1 4.D J STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE W P Ł Y N Ę Ł O KANC LARIA 1 Q n? kancelaria

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Malmeda 8, działającym na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Minister

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi EWELINA KUCZKOWSKA Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi Celem pracy jest omówienie zasad ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w świetle aktualnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 74/10. Dnia 15 października 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 74/10. Dnia 15 października 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CSK 74/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 Obowiązuje do 20.08.2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 173, poz. 1807), z wyjątkiem: - art. 53-56, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r., - art. 7-7i, które tracą moc z dniem 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka W praktyce stosowania przedmiotowych regulacji przez KNF przyjmuje się, że na przesłankę rękojmi składa się wiele czynników, które są oceniane przez KNF łącznie. Mając na względzie prawidłowy rozwój rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. z siedzibą w Gdańsku

Ogłoszenie. o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. z siedzibą w Gdańsku Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1)

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 30 września 2011

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności gospodarczej

Ustawa o działalności gospodarczej Ustawa o działalności gospodarczej Słowo wstępne. W związku z opublikowaniem jednolitego tekstu Ustawy o Działalności Gospodarczej przedstawiamy poniżej wyciąg tej ustawy dotyczący działalności osób zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych Prawa, obowiązki, odpowiedzialność (cz. I)

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych Prawa, obowiązki, odpowiedzialność (cz. I) Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki - ma określone obowiązki dotyczące rachunkowości, zamówień publicznych i kontroli finansowej. W każdej jednostce zaliczanej do

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Wykaz skrótów OSK ośrodek szkolenia kierowców; U.K.P. ustawa o kierujących pojazdami; P.R.D. prawo o ruchu drogowym; Właściwość organu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD 1. Definicje 1.1. Organizator- Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75009), 18, rue de Londres,Paris 75009, Francja,

Bardziej szczegółowo

Zastawy rejestrowe określono następująco:

Zastawy rejestrowe określono następująco: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ INCENTIVE CONCEPT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA) na dzień 03 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są:

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są: Zewnętrzne organy kontrolne są prawnie umocowane do przeprowadzania kontroli. W każdym czasie w placówce partnerskiej może pojawić się kontrola zewnętrzna, która nie zawsze zapowiada swoje przybycie. Organami,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 197/2014 Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Załącznik do uchwały nr 197/2014 Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Uchwała Nr 197/2014 Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym warunki niezbędne do uzyskania osobowości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie Grzegorz P. Kubalski Charakter działalności (1) Działalność gospodarcza zarówno w zakresie prowadzenia stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7383-528-3

ISBN 978-83-7383-528-3 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW Regulamin Raty łatwo liczone - BRW 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Raty łatwo liczone - BRW (dalej zwanego Promocją ). 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym)

WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym) Załącznik Nr 2 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wniosek przyjął... Bank Spółdzielczy podpis i stempel pracownika w Bieczu... WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. 4) przedsiębiorca zagraniczny - osobę zagraniczną. 6) oddział - wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie

USTAWA. 4) przedsiębiorca zagraniczny - osobę zagraniczną. 6) oddział - wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie Dziennik Ustaw Nr 101-5454- Poz. 1178 1178 USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

Michał Jaskólski Partner w Kancelarii Świeca i Wspólnicy. Prawa przedsiębiorcy w obliczu kontroli skarbowej, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy

Michał Jaskólski Partner w Kancelarii Świeca i Wspólnicy. Prawa przedsiębiorcy w obliczu kontroli skarbowej, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy Michał Jaskólski Partner w Kancelarii Świeca i Wspólnicy Prawa przedsiębiorcy w obliczu kontroli skarbowej, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy Kontrola skarbowa Kontrola skarbowa PIT CIT VAT Kontrola skarbowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt I CZ 34/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2013 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z wniosku A.Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 lutego 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 lutego 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 lutego 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo