ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM"

Transkrypt

1

2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110 tel , Warszawa fax ROCZN OCEN JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE MZOWIECKIM RPORT Z ROK Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie przez zespół w składzie: Krystyna Barańska Emilia Trębińska Zatwierdził: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie dam Ludwikowski Warszawa, maj 2006

3 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. INFORMCJE OGÓLNE O WOJEWÓDZTWIE MZOWIECKIM Obszar, ludność Topografia Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych Przemysł, główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza 7 3. OPIS SYSTEMU OCENY 7 4. WYNIKI KLSYFIKCJI STREF Klasyfikacja według parametrów, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia Klasyfikacja stref według zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna stref z uwzględnieniem ochrony zdrowia Klasyfikacja stref według parametrów, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin Klasyfikacja stref według zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna stref z uwzględnieniem ochrony roślin Strefy wymagające podjęcia określonych działań PODSUMOWNIE WYNIKÓW OCENY UDOKUMENTOWNIE WYNIKÓW OCENY 37 Załącznik nr 1 Dokumentacja wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza wykorzystanych na potrzeby Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim za r. Załącznik nr 2 Kartograficzna dokumentacja wyników modelowania matematycznego imisji zanieczyszczeń powietrza wykonanego na potrzeby Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim za r. Załącznik nr 3 Kartograficzna dokumentacja inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza wykonanej na potrzeby Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim za r. 2

4 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 1. WSTĘP Na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art. 89) wojewódzki inspektor ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w podlegających mu strefach. W rozumieniu ustawy strefę stanowi: - aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, - obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji. Celem przeprowadzenia rocznej oceny jest: 1. Klasyfikacja stref w oparciu o kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. (Dz. U. nr 87, poz. 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, 2. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń, 3. Wskazanie wartości i obszarów przekroczeń wartości kryterialnych, 4. naliza przyczyn występowania przekroczeń, 5. Wskazanie potrzeb w zakresie niezbędnej modernizacji systemu monitoringu powietrza. Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając strefy, dla których poziom: 1. chociaż jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji - klasa C, 2. chociaż jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji- klasa B, 3. poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego - klasa. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref obowiązujące w rocznej ocenie jakości powietrza w r. podano w tabelach: 1.1. i

5 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela 1.1. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju ochrona zdrowia r. Substancja Okres wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji za rok 2004 Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 Benzen rok Dwutlenek 1 godz razy 200 azotu rok Dwutlenek 1 godz razy 350 siarki 24 godz razy 125 Ołów rok 0,5 0,5-0,5 Ozon 8 godz dni 120 Pył 24 godz razy 50 zawieszony PM 10 rok - Tlenek węgla 8 godz Tabela 1.2. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju - ochrona roślin r. Substancja Okres wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych Tlenki azotu rok 30µg/m 3 20 µg/m 3 Dwutlenek siarki Ozon (OT) rok 20 µg/m 3 15 µg/m 3 okres wegetacyjny (1V-31VII) 200 µg/m 3 h 200 µg/m 3 h Wymagania dotyczące metod oceny możliwych do wykorzystania w rocznej ocenie jakości powietrza zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 87 poz.798). Niniejsza roczna ocena jakości powietrza jest czwartym tego typu opracowaniem wykonanym w ramach realizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Ocenę za rok sporządzono w oparciu o,,wskazówki do pierwszej rocznej oceny jakości powietrza'' opracowane przez GIOŚ (styczeń 2003). Zgodnie z art. 91 ustawy - Prawo ochrony środowiska dla stref, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów lub poziomów powiększonych o margines tolerancji, konieczne jest opracowanie Programów Ochrony Powietrza (POP), mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia standardów jakości powietrza w danej strefie. Ponieważ opracowanie i wdrożenie w życie POP pociąga za sobą znaczne koszty, także w trakcie opracowywania czwartej rocznej oceny przyjęto zasadę dużej ostrożności, szczególnie w ocenie obszarów o najwyższych stężeniach. Strefy, w których pomiary pyłu przeprowadzane są metodami niereferncyjnymi BS zostały poddane szczegółowej analizie, uwzględniającej strukturę emisji na 4

6 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok danym terenie oraz poziomy percentyla S(90,4) i liczbę przekroczeń wartości dopuszczalnej przed zastosowaniem współczynnika 1,5. Ponieważ w r. dla pyłu PM10 margines tolerancji nie jest już określany przypadki stref, w których zanotowano wysokie stężenia przy pomiarach metodami niereferencyjnymi również zostały zaklasyfikowane do klasy C. W przypadku klasyfikacji stref wyłącznie w oparciu o wyniki modelowania w końcowej ocenie brano pod uwagę dokładność metody. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza podają tabele: 1.3. i 1.4. Tabela 1.3. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza dla przypadków, gdy jest określony margines tolerancji Poziom stężeń Klasa strefy nie przekraczający wartości dopuszczalnej - brak powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej B powiększonej o margines tolerancji powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji C Wymagane działania - określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych - określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji - opracowanie programu ochrony powietrza POP Tabela 1.4. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza dla przypadków, gdy margines tolerancji nie jest określony Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania nie przekraczający wartości dopuszczalnej powyżej wartości dopuszczalnej C - brak - określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych - działania na rzecz poprawy jakości powietrza - opracowanie programu ochrony powietrza POP 5

7 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 2. INFORMCJE OGÓLNE O WOJEWÓDZTWIE MZOWIECKIM 2.1. Obszar, ludność Województwo mazowieckie leży w środkowo wschodniej części Polski i obejmuje obszar o powierzchni km 2, co stanowi 11,38% powierzchni kraju. Zamieszkuje je ponad 5,1 mln osób. Jest największym województwem w kraju pod względem powierzchni i ilości mieszkańców. W ramach podziału administracyjnego w województwie mazowieckim wydzielono: Miasto Stołeczne Warszawę, 4 powiaty grodzkie (Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka) oraz 37 powiatów ziemskich. W województwie znajdują się: 83 miasta i 9137 miejscowości wiejskich. W związku z powyższym, województwo mazowieckie zostało podzielone na 42 strefy (Miasto Stołeczne Warszawa, powiaty grodzkie: Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka oraz 37 powiatów ziemskich) Topografia Prawie cały obszar województwa leży w obrębie Niziny Środkowopolskiej. Wysokości bezwzględne rzadko przekraczają 200m n.p.m.(najwyższe wzniesienie to 8m n.p.m. w gminie Szydłowiec, natomiast najniższe 55m n.p.m. w gminie Nowy Duninów). Równinny obszar województwa mazowieckiego przecinają doliny rzek: Wisły, Narwi, Bugu, Pilicy i Wkry Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych Województwo mazowieckie leży w cieniu opadowym położonych wyżej otaczających terenów, jest to przyczyną stosunkowo niskich wartości opadów atmosferycznych (średnie roczne ok mm). Wraz z przesuwaniem się na północny-wschód maleją średnie roczne temperatury (7,5 o C roczna średnia temperatura dla województwa), natomiast wzrasta wskaźnik kontynentalizmu. Latem i jesienią na Mazowszu dominują wiatry zachodnie. Frekwencja tego kierunku wynosi 18,0% w rejonach wschodnich, 20,0% w centrum i 23,0% na południowym zachodzie województwa. Najmniej wiatrów wieje z północy i północnego wschodu. 6

8 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 2.4. Przemysł, główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza Województwo mazowieckie wykazuje duże zróżnicowanie pod względem rozmieszczenia przemysłu. Występują tu obszary o charakterze rolniczym, rolniczo-przemysłowym i typowo przemysłowym. Przemysł województwa mazowieckiego skoncentrowany jest głównie w miastach. Tereny zurbanizowane są nie tylko źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzenia komunalnego, ale także przemysłowego. W miastach znaczącym źródłem zanieczyszczeń przemysłowych są ciepłownie i elektrociepłownie miejskie. Istotnym źródłem zanieczyszczeń jest energetyka zawodowa (Elektrownia "Kozienice" S.., Zespół Elektrowni "Ostrołęka" S..) oraz reprezentujący przemysł rafineryjno-petrochemiczny Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S.. w Płocku. Na terenie województwa zlokalizowane są ośrodki przemysłu spożywczego, energetycznego, maszynowego, odzieżowego i chemicznego. 3. OPIS SYSTEMU OCENY Wymagania dotyczące metod oceny możliwych do wykorzystania w rocznej ocenie jakości powietrza, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 87 poz.798). Niniejsza bieżąca ocena jakości powietrza jest już czwartym tego typu opracowaniem wykonanym w ramach realizacji przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W opracowaniu kontynuowano zasadę, że wyniki klasyfikacji powinny zostać uzyskane za pomocą wszelkich dostępnych w danej strefie, przewidzianych przepisami metod. Poniżej zamieszczono listę metod wykorzystanych w trakcie oceny za r., uszeregowanych malejąco w stosunku do ich wagi: 1) pomiary wysokiej jakości (automatyczne ciągłe), 2) codzienne pomiary manualne prowadzone w stałych punktach, 3) pomiary manualne prowadzone cyklicznie w stałych punktach, 4) pomiary wskaźnikowe (pasywne), 5) obliczenia modelem matematycznym Calpuff z preprocesorem Calmet, 6) obiektywne metody szacowania, wykorzystujące informacje o emisji zanieczyszczeń. W ocenie bieżącej za r. wykorzystano zweryfikowane serie pomiarowe ze stanowisk spełniających wymagania, co do ich lokalizacji (nie narażonych na zakłócenia lokalne). Jako podstawową metodę uzupełniającą zastosowano modelowanie matematyczne modelem Calpuff- Calmet. 7

9 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Końcowym efektem klasyfikacji jest określenie jednej klasy łącznej dla strefy ze względu na ochronę zdrowia ludzi i jednej ze względu na ochronę roślin. Podczas wykonywania oceny za r. zastosowano metodykę przechodzenia od szczegółu do ogółu. Dokonano klasyfikacji stref dla każdego zanieczyszczenia na podstawie pomiarów i modelowania. O klasie strefy decydowały informacje o maksymalnych stężeniach, uzyskane metodą o najwyższej dostępnej wadze. gregację informacji o stanie czystości powietrza w obrębie strefy przeprowadzono w następujących etapach: Klasyfikacja wg parametrów Klasyfikację przeprowadzono dla każdego zanieczyszczenia i dla każdego parametru znajdującego zastosowanie w strefie. Jeśli w strefie znajdowały się obszary wydzielone (uzdrowiska, parki narodowe), dla których obowiązują inne normy, o klasie całej strefy decydowała klasa wydzielonego obszaru. Klasyfikacja wg zanieczyszczeń Każdej strefie przypisano jedną klasę dla każdego zanieczyszczenia (jeżeli dla danego zanieczyszczenia dysponowano więcej niż jednym parametrem, o klasie decydował mniej korzystny wynik). Wynikowa klasa odpowiada najmniej korzystnej klasie uzyskanej z klasyfikacji według zanieczyszczeń. 4. WYNIKI KLSYFIKCJI STREF Wyniki poszczególnych etapów klasyfikacji zawarto w poniższych tabelach. Tabele zostały nazwane zgodnie z systemem przyjętym we Wskazówkach do pierwszej rocznej oceny jakości powietrza'' (opracowanie GIOŚ, styczeń 2003 r.). Kolorem czarnym zaznaczono strefy, gdzie klasyfikacja została dokonana na podstawie pomiarów Kolorem czerwonym znaczono strefy, gdzie klasyfikacji dokonano na podstawie modelowania przestrzennych rozkładów zanieczyszczeń Kolorem niebieskim zaznaczono strefy, gdzie klasyfikacji dokonano na podstawie metod szacunkowych i podobieństwa stref 8

10 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 4.1. Klasyfikacja stref według parametrów, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla substancji: SO 2 Lp. Nazwa strefy / powiatu Kod strefy / powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów stężeń SO 2 9 Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla poszczególnych czasów stężeń SO 2 1 godz. 24 godz. Wynikowa 1 godz. 24 godz. Wynikowa Symbol klasy wynikowej dla SO 2 w strefie Białobrzeska Ciechanowska Garwolińska Gostynińska Grodziska Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska Ostrołęcka Ostrowska Otwocka Piaseczyńska Płocka Płońska Pruszkowska Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska Sokołowska Szydłowiecka m.st.warszawa Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska Żyrardowska Ostrołęka grodzka Płock grodzka Radom grodzka Siedlce grodzka

11 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 10

12 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla substancji: NO 2 Lp. Nazwa strefy / powiatu Kod strefy / powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów stężeń NO 2 Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla poszczególnych czasów stężeń NO 2 Symbol klasy wynikowej dla NO 2 w strefie 1 godz. rok Wynikowa 1 godz. rok Wynikowa Białobrzeska Ciechanowska Garwolińska Gostynińska Grodziska Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska Ostrołęcka Ostrowska Otwocka Piaseczyńska Płocka Płońska Pruszkowska Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska Sokołowska Szydłowiecka Miasto Stołeczne C C C Warszawa 32 Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska Żyrardowska Ostrołęka grodzka Płock grodzka Radom grodzka Siedlce grodzka

13 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 12

14 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla substancji: PM10 Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy / powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów stężeń PM10 Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla poszczególnych czasów stężeń PM10 Symbol klasy wynikowej dla PM10 w strefie 24 godz. rok Wynikowa 24 godz. rok Wynikowa Białobrzeska Ciechanowska C C C 3 Garwolińska Gostynińska Grodziska C C C 6 Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska C C C 15 Ostrołęcka Ostrowska Otwocka C C C 18 Piaseczyńska C C C 19 Płocka Płońska Pruszkowska C C C 22 Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska Sokołowska Szydłowiecka Miasto Stołeczne C C C C Warszawa 32 Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska C C C 38 Żyrardowska C C C 39 Ostrołęka grodzka Płock grodzka C C C 41 Radom grodzka C C C 42 Siedlce grodzka

15 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 14

16 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla substancji: benzen Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie Białobrzeska Ciechanowska Garwolińska Gostynińska Grodziska Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska Ostrołęcka Ostrowska Otwocka Piaseczyńska Płocka Płońska Pruszkowska Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska B B 29 Sokołowska Szydłowiecka Miasto Stołeczne Warszawa Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska Żyrardowska Ostrołęka grodzka Płock grodzka Radom grodzka Siedlce grodzka

17 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 16

18 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla substancji: ołów Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie Białobrzeska Ciechanowska Garwolińska Gostynińska Grodziska Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska Ostrołęcka Ostrowska Otwocka Piaseczyńska Płocka Płońska Pruszkowska Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska Sokołowska Szydłowiecka Miasto Stołeczne Warszawa 32 Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska Żyrardowska Ostrołęka grodzka Płock grodzka Radom grodzka Siedlce grodzka

19 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 18

20 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla substancji: tlenek węgla Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie Białobrzeska Ciechanowska Garwolińska Gostynińska Grodziska Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska Ostrołęcka Ostrowska Otwocka Piaseczyńska Płocka Płońska Pruszkowska Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska Sokołowska Szydłowiecka Miasto Stołeczne Warszawa 32 Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska Żyrardowska Ostrołęka grodzka Płock grodzka Radom grodzka Siedlce grodzka

21 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 20

22 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla substancji: ozon Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie Białobrzeska Ciechanowska Garwolińska Gostynińska Grodziska Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska Ostrołęcka Ostrowska Otwocka Piaseczyńska Płocka Płońska Pruszkowska Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska Sokołowska Szydłowiecka Miasto Stołeczne Warszawa 32 Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska Żyrardowska Ostrołęka grodzka Płock grodzka Radom grodzka Siedlce grodzka

23 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 22

24 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 4.2. Klasyfikacja stref według zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna stref z uwzględnieniem ochrony zdrowia Tabela Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia Lp Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy SO 2 NO 2 PM10 Pb C 6 H 6 CO O 3 Klasa ogólna strefy Działania wynikające z klasyfikacji Białobrzeska Ciechanowska C C POP 3 Garwolińska Gostynińska Grodziska C C POP 6 Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska C C POP 15 Ostrołęcka Ostrowska Otwocka C C POP 18 Piaseczyńska C C POP 19 Płocka Płońska Pruszkowska C C POP 22 Przasnyska Uwagi 23

25 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych Klasa Działania Nazwa strefy/ Kod strefy/ zanieczyszczeń ogólna wynikające Uwagi Lp powiatu powiatu dla obszaru całej strefy strefy z klasyfikacji SO 2 NO 2 PM10 Pb C 6 H 6 CO O Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska B B 29 Sokołowska Szydłowiecka Miasto Stołeczne C C C POP Warszawa 32 Warszawska zachodnia 33 Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska C C POP 38 Żyrardowska C C POP 39 Ostrołęka grodzka Płock grodzka C C POP 41 Radom grodzka C C POP 42 Siedlce grodzka

26 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 25

27 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 4.3. Klasyfikacja stref według parametrów z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla substancji: SO 2 Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów parków narodowych Symbol klasy dla obszarów parków narodowych w strefie Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie Białobrzeska Ciechanowska Garwolińska Gostynińska Grodziska Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska Ostrołęcka Ostrowska Otwocka Piaseczyńska Płocka Płońska Pruszkowska Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska Sokołowska Szydłowiecka Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska Żyrardowska W strefach grodzkich: m.st.warszawa, m. Radom, m. Płock, m. Siedlce, m. Ostrołęka nie dokonuje się klasyfikacji według kryterium: ochrona roślin 26

28 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 27

29 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla substancji: NOx Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów parków narodowych Symbol klasy dla obszarów parków narodowych w strefie Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie Białobrzeska Ciechanowska Garwolińska Gostynińska Grodziska Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska Ostrołęcka Ostrowska Otwocka Piaseczyńska Płocka Płońska Pruszkowska Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska Sokołowska Szydłowiecka Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska Żyrardowska W strefach grodzkich: m.st.warszawa, m. Radom, m. Płock, m. Siedlce, m. Ostrołęka nie dokonuje się klasyfikacji według kryterium: ochrona roślin 28

30 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 29

31 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla substancji: ozon Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów parków narodowych Symbol klasy dla obszarów parków narodowych w strefie Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie Białobrzeska Ciechanowska Garwolińska Gostynińska Grodziska Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska Ostrołęcka Ostrowska Otwocka Piaseczyńska Płocka Płońska Pruszkowska Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska Sokołowska Szydłowiecka Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska Żyrardowska W strefach grodzkich: m.st.warszawa, m. Radom, m. Płock, m. Siedlce, m. Ostrołęka nie dokonuje się klasyfikacji według kryterium: ochrona roślin 30

32 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 31

33 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 4.4. Klasyfikacja stref według zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna stref z uwzględnieniem ochrony roślin Tabela Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy Klasa ogólna strefy Działania wynikające z klasyfikacji SO 2 NO x O Białobrzeska Ciechanowska Garwolińska Gostynińska Grodziska Grójecka Kozienicka Legionowska Lipska Łosicka Makowska Mińska Mławska Nowodworska Ostrołęcka Ostrowska Otwocka Piaseczyńska Płocka Płońska Pruszkowska Przasnyska Przysuska Pułtuska Radomska Siedlecka Sierpecka Sochaczewska Sokołowska Szydłowiecka Warszawska zachodnia Węgrowska Wołomińska Wyszkowska Zwoleńska Żuromińska Żyrardowska Uwagi W strefach grodzkich: m.st.warszawa, m. Radom, m. Płock, m. Siedlce, m. Ostrołęka nie dokonuje się klasyfikacji według kryterium: ochrona roślin 32

34 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 33

35 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 4.5. Strefy wymagające podjęcia określonych działań Tabela Lista stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza POP na podstawie oceny wg kryteriów dla ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy / powiatu Kryterium stanowiące podstawę do zakwalifikowania strefy do klasy C zanieczyszczenie, czas uśrednia typ obszaru miasto, gmina, dzielnica Obszary przekroczeń obszar w km 2 liczba mieszkańców w tys PM10-24-h Warszawa- Oz PM10-rok Ochota 0,2 1 PM10-24h Warszawa- Oz PM10-rok Śródmieście 5 10 PM10-24h Oz Warszawa- Bielany Warszawa- PM10-24h Oz 0,5 5 Targówek Miasto Stołeczne Warszawa- PM10-24h Oz 1 1 Warszawa Wawer Warszawa- PM10-24h Oz 1 4 Gocław PM10-24h Oz Warszawa- Bemowo 1 2 PM10-24h Warszawa- Oz PM10-rok Ursynów 1 4 NO 2 -rok Oz Warszawa- Ochota 0,2 1 2 Płock grodzka PM10-24 h Oz Płock Radom grodzka PM10-rok PM10-24h Oz Radom Ciechanowska PM10-24h Oz Ciechanów Grodziska PM10-24h Oz Grodzisk Mazowiecki Nowodworska PM10-24h Oz Nowy Dwór Mazowiecki Otwocka PM10-24h Oz Otwock Piaseczyńska PM10-24h Oz Piaseczno Pruszkowska PM10-24h Oz Pruszków Żuromińska PM10-24h Oz Żuromin Żyrardowska PM10-24h Oz Żyrardów 4 2 numer mapy i numer obszaru Oz obszar zwykły, do którego odnoszą się wartości dopuszczalnych stężeń określone dla terenu kraju 34

36 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela Lista stref i obszarów, dla których potrzebne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu potwierdzenia potrzeby lub braku potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza - ocena wg kryteriów dla ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/ powiatu Kryterium, dla którego istniejące wyniki oceny uznano za niewystarczającą podstawę do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza zanieczyszczenie, czas uśrednia typ obszaru Obszary wskazane do dalszych badań miasto (ew. dzielnica) obszar w km 2 liczba mieszkańców w tys Lipska PM10-24h Oz Lipsko Makowska PM10-24h Oz Maków Mazowiecki Ostrowska PM10-24h Oz Ostrów Mazowiecka Przysuska PM10-24h Oz Przysucha numer mapy i numer obszaru Tabela Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest przeprowadzenie dalszych badań w celu potwierdzenia potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza - ocena wg kryteriów dla ochrony roślin Lp. Nazwa obszaru Kod strefy/ powiatu Kryterium, dla którego istniejące wyniki oceny uznano za niewystarczającą podstawę do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza zanieczyszczenie, typ obszaru czas uśrednia Obszary wskazane do dalszych badań powiat obszar w km 2 numer mapy i numer obszaru Tabela Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg kryteriów dla ochrony zdrowia L Nazwa Kod strefy / Obszary wskazanego wzmocnienia systemu Kryterium, dla którego istniejące metody oceny uznano za niewystarczające p. obszaru powiatu oceny zanieczyszczenie, miasto (ew. dzielnica) czas uśrednia typ obszaru Gostynińska Gostynin PM10-24 Oz 2 Grodziska Grodzisk Mazowiecki PM10-24 Oz 3 Mławska Mława PM10-24 Oz 4 Pułtuska Pułtusk PM10-24 Oz 5 Zwoleńska Zwoleń PM10-24 Oz 6 Żuromińska Żuromin PM10-24 Oz Tabela Lista obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg kryteriów dla ochrony roślin Lp. Nazwa obszaru Kod strefy/ powiatu Kryterium, dla którego istniejące metody oceny uznano za niewystarczające zanieczyszczenie, czas uśrednia typ obszaru Obszary wskazanego wzmocnienia systemu oceny powiat obszar w km 2 numer mapy i numer obszaru

37 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok 5. PODSUMOWNIE WYNIKÓW OCENY Dane pomiarowe wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodziły z punktów pomiarowych należących nie tylko do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ale także do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zakładów pracy i instytucji naukowych. Stacje te ciągle jeszcze nie są objęte jednolitym systemem zapewnienia jakości. Wiele pomiarów prowadzonych jest w regularnych cyklach czasowych (np. 5 dni w tygodniu), nie zapewnia to jednak ciągłości czasowej otrzymywanych serii wyników. Pomiary pyłu PM10 tylko w nielicznych punktach prowadzone były referencyjną metodą wagową z separacją frakcji. Zgodnie ze,,wskazówkami...'' do przeliczania wyników pomiarów uzyskanych metodą BS na PM10 zastosowano wzór (S PM10 = 1,5*S BS ). Dla pomiarów pyłu PM10 wykonywanych miernikami typu TEOM stosowano współczynnik przeliczeniowy 1,15. Stężenia benzenu zostały ocenione na podstawie średnich uzyskanych z ośmiu dwutygodniowych serii pomiarów pasywnych, wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w r. oraz na podstawie pomiarów automatycznych. Tak uzyskane pomiary stężeń benzenu, ze względu na dosyć szeroki materiał pomiarowy, należy uznać za wystarczająco reprezentatywne i zadowalające. Zakres, jakość i ilość danych pomiarowych wykorzystanych w ocenie rocznej należy uznać dla większości zanieczyszczeń za wystarczający. Należałoby wzmocnić system oceny jakości powietrza w zakresie pomiarów pyłu zawieszonego PM10, rezygnując jednocześnie z niereferencyjnej metody pomiaru pyłu BS. W ocenie stref, gdzie przeprowadzane były pomiary niereferencyjne pyłu analizowano dodatkowo wyniki modelowania, lokalizację stacji oraz wielkości i rodzaj emisji. W ocenie rocznej za r. jako podstawową metodę uzupełniającą wyniki pomiarów zastosowano modelowanie matematyczne. Metoda ta może stać się w pełni przydatnym narzędziem do określania przestrzennego rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza, pod warunkiem walidacji metody. Proces dochodzenia do wiarygodnych wyników modelowania w skali lokalnej oraz w skali całego województwa wymaga wielu lat pracy. Model Calmet- Calpuff daje możliwości takiego modelowania, jednak w celu otrzymania wiarygodnych wyników musi być spełnionych szereg warunków. Przede wszystkim należy przygotować maksymalnie szczegółową informację o wielkościach i przestrzennym rozkładzie zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (kataster emisji). Niektóre wartości emisji mogą zostać obliczone tylko szacunkowo za pomocą odpowiednich współczynników przeliczeniowych (np. emisja powierzchniowa lub liniowa). W tym wypadku niezwykle ważny jest dobór odpowiednich 36

38 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok wartości tych współczynników. Konieczne jest także prowadzenie badań nad kalibracją modelu zarówno statyczną, jak i dynamiczną. Dokumentacja procesu modelowania dostępna jest w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Należy tu podkreślić, że wyniki modelowania wykorzystane w ocenie za r. uzyskały zgodność ze średniorocznymi wynikami pomiarów w zakresie 50%-70%. Ze względu na stosunkowo krótki czas wdrażania tej metody w województwie mazowieckim, wynik ten należy uznać za zadowalający. Uwzględniając wszystkie powyższe uwarunkowania zarówno, co do większości wyników pomiarowych, jak i wyników modelowania autorzy niniejszego opracowania podeszli z dużą dozą ostrożności. Praca nad doskonaleniem systemu oceny jakości powietrza musi być kontynuowana w następnych latach. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za r. w obrębie następujących stref zidentyfikowano obszary przekroczeń dopuszczalnego poziomu PM10: miasto stołeczne Warszawa, Radom grodzka, Płock grodzka, ciechanowska, grodziska, nowodworska, otwocka, piaseczyńska, pruszkowska, żuromińska i żyrardowska oraz w mieście stołecznym Warszawa wystąpiły przekroczenia wartości średniorocznej dla NO 2. Wobec powyższego strefy te zostały zakwalifikowane do klasy C, dla której istnieje ustawowy wymóg opracowania Programów Ochrony Powietrza. Niniejsze opracowanie pokazuje również listę stref, dla których konieczne jest wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza (tabela ) oraz stref, dla których konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza (tabela ). 6. UDOKUMENTOWNIE WYNIKÓW OCENY Roczna ocena jakości powietrza za r. powstała w oparciu o szeroki zestaw danych wejściowych z wykorzystaniem różnych metod, prowadzących do uzyskania końcowego efektu, jaką jest klasyfikacja stref. Zasób informacji stanowiących pełne udokumentowanie oceny rocznej jest niezwykle obszerny. W niniejszym raporcie zamieszczono tylko podstawowe dane. Pełna dokumentacja jest dostępna w siedzibie WIOŚ Warszawa. Poniżej zamieszczono tabelę wg "Wskazówek do pierwszej rocznej oceny jakości powietrza", zawierającą podstawowe informacje o strefach i metodach oceny w nich wykorzystanych. 37

39 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Tabela 6.1. Lista stref Nazwa strefy Kod powiatu/strefy Na terenie strefy znajdują się obszary (Oz, OzR, Uz, PN) Liczba stałych stanowisk pomiarowych wykorzystanych w OR dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie Inne metody oceny stosowane w strefie glomeracja [tak/nie] Powierzchnia strefy [km 2 ] Białobrzeska Oz, OzR Ciechanowska Oz, OzR SO 2-2 NO 2-2 PM10-1 BS-1 ołów-1 Garwolińska Oz, OzR BS-1 Gostynińska Oz, OzR Grodziska Oz, OzR Grójecka Oz, OzR SO 2-1 BS-1 SO 2-1 NO 2-1 BS-1 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 O 3-1 CO-1 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 PM10-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 NOx-1 CO-3 NO 2-1 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 PM10-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 PM10-1 ołów-3 C 6 H 6-2 Ludność [tys.] nie nie nie nie nie nie

40 Nazwa strefy Kod powiatu/strefy Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Liczba stałych Na terenie stanowisk Inne Powierzchnia Ludność strefy znajdują pomiarowych metody glomeracja się obszary wykorzystanych w OR oceny strefy [tys.] (Oz, OzR, Uz, dla poszczególnych stosowane [tak/nie] [km2] PN) zanieczyszczeń w w strefie strefie Kozienicka Oz, OzR Legionowska Oz, OzR SO 2-1 NO 2-1 PM10-2 O 3-1 NOx-1 Lipska Oz, OzR BS-1 Łosicka Oz, OzR BS-1 Makowska Oz, OzR Mińska Oz, OzR Mławska Oz, OzR SO 2-1 BS-1 NO 2-1 SO 2-1 NO 2-1 BS-1 SO 2-1 NO 2-1 BS-1 SO 2-1 NO 2-1 PM10-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 CO-1 ołów-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 nie nie nie 747 nie nie nie nie

41 Nazwa strefy Kod powiatu/strefy Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Liczba stałych Na terenie stanowisk Inne Powierzchnia Ludność strefy znajdują pomiarowych metody glomeracja się obszary wykorzystanych w OR oceny strefy [tys.] (Oz, OzR, Uz, dla poszczególnych stosowane [tak/nie] [km2] PN) zanieczyszczeń w w strefie strefie Nowodworska Oz, OzR, PN PM10-1 Ostrołęcka Oz, OzR Ostrowska Oz, OzR SO 2-1 NO 2-1 PM10-1 Otwocka Oz, OzR PM10-1 Piaseczyńska Oz, OzR, Uz Płocka Oz, OzR Płońska Oz, OzR Pruszkowska Oz, OzR SO 2-1 NO 2-1 BS-1 PM10-1 ołów-1 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-1 O 3-1 C 6 H 6-1 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 PM10-2 ołów-1 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 PM10-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 PM10-1 ołów-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 PM10-1 NOx-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 NOx-1 CO-3 O 3-1 C 6 H 6-2 nie nie nie nie nie nie nie nie

42 Nazwa strefy Kod powiatu/strefy Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Liczba stałych Na terenie stanowisk Inne Powierzchnia Ludność strefy znajdują pomiarowych metody glomeracja się obszary wykorzystanych w OR oceny strefy [tys.] (Oz, OzR, Uz, dla poszczególnych stosowane [tak/nie] [km2] PN) zanieczyszczeń w w strefie strefie Przasnyska Oz, OzR BS-1 Przysuska Oz, OzR BS-1 Pułtuska Oz, OzR Radomska Oz, OzR Siedlecka Oz, OzR Sierpecka Oz, OzR Sochaczewska Oz, OzR, PN SO 2-1 NO 2-1 BS-1 SO 2-1 BS-1 PM10-1 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-1 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 PM10-1 NOx-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 PM10-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 ołów-1 O 3-3 C 6 H 6-2 nie nie nie nie nie nie nie

43 Nazwa strefy Kod powiatu/strefy Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Liczba stałych Na terenie stanowisk Inne Powierzchnia Ludność strefy znajdują pomiarowych metody glomeracja się obszary wykorzystanych w OR oceny strefy [tys.] (Oz, OzR, Uz, dla poszczególnych stosowane [tak/nie] [km2] PN) zanieczyszczeń w w strefie strefie Sokołowska Oz, OzR Szydłowiecka Oz, OzR BS-1 Miasto Stołeczne Warszawa Oz SO 2-11 NO 2-10 NOx-9 PM10-11 BS-2 CO-5 ołów-4 O 3-4 C 6 H 6-3 SO 2-1 NO 2-1 PM10-1 NOx-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 C 6 H 6-2 nie nie tak Warszawska zachodnia Oz, OzR, PN SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 O 3-1 Węgrowska Oz, OzR BS-1 Wołomińska Oz, OzR Wyszkowska Oz, OzR SO 2-1 NO 2-2 BS-2 PM10-2 NOx-1 SO 2-1 NO 2-1 BS-1 PM10-1 CO-1 ołów-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM1--1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 CO-3 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 nie nie nie nie

44 Nazwa strefy Kod powiatu/strefy Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Liczba stałych Na terenie stanowisk Inne Powierzchnia Ludność strefy znajdują pomiarowych metody glomeracja się obszary wykorzystanych w OR oceny strefy [tys.] (Oz, OzR, Uz, dla poszczególnych stosowane [tak/nie] [km2] PN) zanieczyszczeń w w strefie strefie Zwoleńska Oz, OzR BS-1 Żuromińska Oz, OzR BS-1 Żyrardowska Oz, OzR Ostrołęka grodzka Oz Płock grodzka Oz SO 2-2 NO 2-1 CO-1 NOx-1 PM10-1 SO 2-2 NO 2-2 BS-1 PM10-1 ołów-1 SO 2-4 NO 2-4 BS-2 O 3-1 C 6 H 6-2 CO-2 NOx-1 PM10-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 NOx-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 SO 2-1 NO 2-1 CO-3 O 3-3 C 6 H 6-2 ołów-3 C 6 H 6-2 nie nie nie nie nie Radom grodzka Oz SO 2-3 NO 2-3 NOx-2 BS-1 CO-2 O 3-2 PM10-3 C 6 H 6-1 ołów-3 C 6 H 6-2 nie Siedlce grodzka Oz SO 2-1 NO 2-1 BS-1 SO 2-1 NO 2-1 CO-3 PM10-1 ołów-3 O 3-3 C 6 H 6-2 nie

45 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Raport za rok Oznaczenia: Oz obszar zwykły, do którego odnoszą się wartości dopuszczalnych stężeń określone dla terenu kraju OzR obszar zwykły, do którego odnoszą się wartości dopuszczalnych stężeń określone ze względu na ochronę roślin Uz obszar ochrony uzdrowiskowej PN obszar parku narodowego Kod metody wykorzystanej w ocenie, innej niż pomiary w stałych punktach: 1 - obliczenia modelem matematycznym, 2 - pomiary pasywne, 3 - podobieństwo stref, metody szacunkowe, szacowanie na podstawie danych o emisji 44

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ 1. Wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie P R O G R A M MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie P R O G R A M MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa tel. 022-651- 07-07, 022-651- 06-60 www.wios.warszawa.pl fax 022-651- 06-76 P R O

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

w województwie małopolskim w 2005 roku

w województwie małopolskim w 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2005 roku Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska atwierdził Autorzy: Barbara Pająk

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat.

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat. Realizacja zadań na szczeblu powiatu z zakresu systemu pieczy - jako organizator ) pieczy w 1 białobrzeski 2 ciechanowski 3 garwoliński ul. Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi ul. 17 Stycznia 7 06-400

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Iwona Głuchowska Rylska Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie P R O G R A M MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie P R O G R A M MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa tel. 651-07 - 07, 651-06 - 60 fax 651-06 - 76 P R O G R A M MONITORINGU ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

2. Termin realizacji programu, o którym mowa w 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Termin realizacji programu, o którym mowa w 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2013 roku. UCHWAŁA Nr 223/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 1. Skrócenie czasu dojazdu Cele zmian w Planie Zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania ZRM (o 20) Współpraca z Lotniczym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r.

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...3 2. Podsystem monitoringu jakości... 12 2.1. Monitoring jakości powierzchniowych...12 2.2. Monitoring jakości podziemnych...30

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w gminach województwa mazowieckiego. INFORMACJA o realizacji zadania własnego gminy, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PR/ /w 2013 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad 10 % REZERWA CZĘŚCI DROGOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 1 Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia Wiadomości Czwartek, 7 maja 2015 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24-02-2014 OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844 ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD Lp Powiat Imię i Nazwisko prezesa/ przewodniczącego Adres zarządu Warszawski: 1. Warszawa-Bemowo Piotr Rezmer ul. Synów Pułku 2 Warszawa 01-354

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2010

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. (poz. 231) KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 1 1. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września 2004 2007 r. PROCES DOSTOSOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. Mazowieckie krajobrazy 25 lat Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r.

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. dot. : XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i XXI Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo