PRZYRODA W KLASIE V. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń potrafi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYRODA W KLASIE V. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń potrafi:"

Transkrypt

1 PRZYRODA W KLASIE V Wymagania na ocenę dopuszczającą Uczeń potrafi: podać przykłady ciał stałych klasyfikować substancje ze względu na stan skupienia wymienić przykłady cieczy i gazów wymienić przykłady mieszanin spotykanych w Ŝyciu codziennym wymienić substancje, które mogą ulegać korozji podać przykłady pokarmów wysokoenergetycznych sporządzić wodny roztwór soli i cukru nazwać województwo, gminę, powiat, w którym mieszka odczytać z mapy nazwy głównych krain geograficznych Polski odczytać z mapy nazwy kilku obszarów leśnych pokazać na mapie rzekę, nad którą połoŝona jest jego miejscowość wymienić 2 3 gatunki roślin występujące w jeziorach pokazać na mapie ujście Wisły i Odry pokazać na mapie Morze Bałtyckie podać przykłady roślin lądowych narysować mech płonnik podać przykłady wykorzystania torfu nazwać części rośliny nasiennej rozpoznać typy systemów korzeniowych opisać budowę zewnętrzną liścia określić zasady zachowania się na terenie parku narodowego nazwać warstwy lasu narysować grzyb kapeluszowy nazwać części ciała paproci wskazać na mapie Sudety, Góry Świętokrzyskie i Tatry nazwać organizmy tworzące porost Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń potrafi: wskazać na mapie Rysy wymienić piętra roślinności w Tatrach nazwać sosnę chronioną w Tatrach wymienić nazwy paproci chronionych wskazać na mapie główne miasta WyŜyny Śląskiej nazwać najwyŝszy szczyt Karkonoszy wyjaśnić, dlaczego nie naleŝy spoŝywać pokarmów, na których pojawiła się pleśń wskazać na mapie jeziora: Gardno i Łebsko

2 pokazać pas nizin na mapie Polski wymienić nazwy organizmów chronionych w Białowieskim Parku Narodowym nazwać części kwiatu poprawnie stosować określenia: owoc i nasiono pokazać na mapie pas pobrzeŝy rozpoznać typy łodyg podać przykłady roślin naleŝących do nagonasiennych i okrytonasiennych odczytać nazwy państw leŝących nad Morzem Bałtyckim na podstawie ilustracji omówić rozmieszczenie glonów morskich rozpoznać morszczyn pęcherzykowaty wymienić dwa przykłady glonów mających zastosowanie w medycynie i gospodarce człowieka nazwać strefy roślinności w jeziorze pokazać na mapie największe jeziora Polski odczytać ze schematu temperaturę wody w jeziorze w poszczególnych porach roku wymienić 2 3 cechy budowy przystosowujące rośliny do Ŝycia w wodzie rozpoznać podstawowe drzewa liściaste i iglaste wskazać na mapie rzekę główną i jej dopływy wskazać na mapie główne pasy ukształtowania powierzchni Polski wymienić 2 czynniki przyspieszające rozpuszczanie wskazać Polskę na mapie Europy wymienić procesy Ŝyciowe, do których organizm wykorzystuje energię wyjaśnić, dlaczego powietrze jest mieszaniną nazwać składnik biorący udział w spalaniu wymienić właściwości metali wymienić przykłady metali i niemetali narysować modele substancji prostej i złoŝonej podać przykłady zjawisk fizycznych rysować ułoŝenie cząstek w ciałach stałych, cieczach i gazach wyjaśnić, dlaczego przedmioty spadają na ziemię określić właściwości ciał stałych, cieczy i gazów na podstawie doświadczenia dowieść, Ŝe cząsteczki gazów poruszają się podać przyczyny zjawisk fizycznych zachodzących pod wpływem temperatury opisać zmiany w wyglądzie szyn kolejowych i drutów, zachodzące pod wpływem zmian temperatury wskazać praktyczne zastosowanie zjawiska rozszerzalności temperaturowej cieczy podać przykłady występowania zjawiska rozszerzalności temperaturowej gazów odróŝniać metale i niemetale od innych substancji podać przykłady wykorzystania metali nazwać najczęściej spotykane związki chemiczne określić właściwości wody i dwutlenku węgla na podstawie doświadczenia odróŝniać mieszaninę jednorodną od niejednorodnej podać przykłady zastosowania wybranych stopów metali wyjaśnić, na czym polega gaszenie ognia określić właściwości fizyczne powietrza określić na podstawie doświadczenia właściwości substancji przed i po spaleniu określić czynniki przyśpieszające korozję wymienić sposoby zapobiegania korozji wyjaśnić, jaką rolę pełnią rośliny w regulacji zawartości dwutlenku węgla

3 wskazać sposoby rozdzielania mieszanin niejednorodnych wyjaśnić, jaki znaczenie ma fakt, Ŝe w wodzie rozpuszczony jest tlen wymienić państwa graniczące z Polską nazwać siłę zewnętrzną, która wywarła największy wpływ na rzeźbę terenu Polski na schemacie pokazać elementy krajobrazu polodowcowego wyjaśnić, od czego zaleŝy Ŝyzność gleb rozpoznać typy lasów iglastych wskazać na mapie obszary występowania Ŝyznych gleb wyjaśnić, dlaczego korzystniejsze jest sadzenie lasów mieszanych rozpoznać 3 szkodniki leśne odczytać z mapy Polski nazwy rzek głównych odróŝniać jeziora od stawów wskazać na mapie obszary bagienne wskazać źródła pochodzenia dwutlenku węgla zawartego w wodzie wskazać róŝnice między środowiskiem lądowym a wodnym wyjaśnić, dlaczego łodygi roślin wodnych są elastyczne i wytrzymałe na rozerwanie wymienić 3 cechy budowy przystosowujące rośliny do Ŝycia w wodzie nazwać elementy komórki roślinnej wymienić substancje niezbędne roślinom do wytwarzania pokarmu wyjaśnić termin: rośliny jednokomórkowe opisać wybrzeŝe niskie i wysokie pokazać na mapie mierzeję, jeziora przybrzeŝne wymienić cechy pogody morskiej wyjaśnić, dlaczego najwięcej organizmów występuje w wodach przybrzeŝnych wyjaśnić, co nazywamy plechą opisać, plechę morszczynu omówić rozmieszczenie glonów morskich wymienić sposoby bezpłciowego rozmnaŝania glonów narysować schemat podziału komórki wymienić obszary występowania mchów wskazać na rysunku mchu chwytniki, łodyŝkę i zarodnię rozpoznać mech torfowiec określić rolę mchów w zbiorowiskach leśnych rozpoznać nasiona wybranych roślin określić rolę korzenia wymienić przykłady roślin mających korzenie spichrzowe określić rolę łodygi wymienić funkcje liścia podać przykłady roślin o liściach prostych i złoŝonych odróŝnić kwiat od kwiatostanu klasyfikować owoce na suche i mięsiste (przykłady) wymienić przystosowania owoców do rozsiewania określić warunki niezbędne do kiełkowania nasion wymienić główne miasta oraz parki narodowe połoŝone na pobrzeŝach Bałtyku opisać klimat Niziny Śląskiej, Niziny Podlaskiej wskazać przykłady konkurencji między roślinami lasu nazywać części grzyba kapeluszowego odróŝnić gatunki jadalne i trujące grzybów odróŝniać skrzypy i widłaki od innych roślin

4 wyjaśnić, jaką rolę odegrały paprotniki w tworzeniu pokładów węgla opisać działania człowieka na WyŜynie Śląskiej podać przykłady osobliwości znajdujących się na WyŜynie Krakowsko Częstochowskiej omówić charakterystyczne cechy krajobrazu WyŜyny Lubelskiej wskazać na mapie Kotlinę Jeleniogórską wymienić charakterystyczne cechy krajobrazu wysokogórskiego wymienić cechy pogody tatrzańskiej omówić znaczenie porostów Wymagania na ocenę dobrą Uczeń potrafi: wyjaśnić, dlaczego przedmioty spadają na ziemię określić właściwości ciał stałych, cieczy i gazów opisać zmiany w wyglądzie szyn kolejowych i drutów, zachodzące pod wpływem zmian temperatury wskazać praktyczne zastosowanie zjawiska rozszerzalności temperaturowej cieczy podać przykłady występowania zjawiska rozszerzalności temperaturowej gazów podać przykłady wykorzystania metali nazwać najczęściej spotykane związki chemiczne określić właściwości wody i dwutlenku węgla odróŝniać mieszaninę jednorodną od niejednorodnej podać przykłady zastosowania wybranych stopów metali wyjaśnić, na czym polega gaszenie ognia określić właściwości fizyczne powietrza określić czynniki przyśpieszające korozję wymienić sposoby zapobiegania korozji wyjaśnić, jaką rolę pełnią rośliny w regulacji zawartości dwutlenku węgla wskazać sposoby rozdzielania mieszanin niejednorodnych wyjaśnić, jaki znaczenie ma fakt, Ŝe w wodzie rozpuszczony jest tlen wymienić państwa graniczące z Polską nazwać siłę zewnętrzną, która wywarła największy wpływ na rzeźbę terenu Polski na schemacie pokazać elementy krajobrazu polodowcowego wyjaśnić, od czego zaleŝy Ŝyzność gleb wskazać na mapie obszary występowania Ŝyznych gleb wyjaśnić, dlaczego korzystniejsze jest sadzenie lasów mieszanych odczytać z mapy Polski nazwy rzek głównych wskazać na mapie obszary bagienne wskazać źródła pochodzenia dwutlenku węgla zawartego w wodzie wskazać róŝnice między środowiskiem lądowym a wodnym wyjaśnić, dlaczego łodygi roślin wodnych są elastyczne i wytrzymałe na rozerwanie wymienić 3 cechy budowy przystosowujące rośliny do Ŝycia w wodzie nazwać elementy komórki roślinnej wymienić substancje niezbędne roślinom do wytwarzania pokarmu wyjaśnić termin: rośliny jednokomórkowe opisać wybrzeŝe niskie i wysokie pokazać na mapie mierzeję, jeziora przybrzeŝne wymienić cechy pogody morskiej

5 wyjaśnić, dlaczego najwięcej organizmów występuje w wodach przybrzeŝnych wyjaśnić, co nazywamy plechą opisać, plechę morszczynu omówić rozmieszczenie glonów morskich wymienić obszary występowania mchów wskazać na rysunku mchu chwytniki, łodyŝkę i zarodnię rozpoznać nasiona wybranych roślin określić rolę korzenia wymienić przykłady roślin mających korzenie spichrzowe określić rolę łodygi wymienić funkcje liścia podać przykłady roślin o liściach prostych i złoŝonych odróŝnić kwiat od kwiatostanu klasyfikować owoce na suche i mięsiste (przykłady) wymienić przystosowania owoców do rozsiewania określić warunki niezbędne do kiełkowania nasion nazywać części grzyba kapeluszowego odróŝnić gatunki jadalne i trujące grzybów odróŝniać skrzypy i widłaki od innych roślin podać przykłady osobliwości znajdujących się na WyŜynie Krakowsko Częstochowskiej omówić charakterystyczne cechy krajobrazu WyŜyny Lubelskiej wymienić charakterystyczne cechy krajobrazu wysokogórskiego wymienić cechy pogody tatrzańskiej omówić znaczenie porostów podać przykłady oddziaływań porównać budowę ciał stałych, cieczy i gazów wyjaśnić pojęcie rozszerzalności temperaturowej wskazać róŝnice między substancjami prostymi a złoŝonymi klasyfikować podane substancje do prostych i złoŝonych klasyfikować niemetale, biorąc pod uwagę ich stan skupienia opisać mieszaniny: jednorodną i niejednorodną wymienić pierwiastki wchodzące w skład powietrza nazwać składniki tworzące roztwór wyjaśnić co to jest podział administracyjny wskazać na mapie województwa scharakteryzować bór sosnowy, grąd, las łęgowy i bukowy wymienić typy jezior w Polsce scharakteryzować rodzaje liści występujących u roślin wodnych omówić warunki panujące w strefie przybrzeŝnej jeziora rozpoznać rośliny strefy przybrzeŝnej wyjaśnić, dlaczego Morze Bałtyckie nazywane jest morzem śródziemnym opisać rozmieszczenie glonów w morzu opisać budowę mchu odróŝniać rośliny nasienne od zarodnikowych scharakteryzować suchorośla i gruboszowate wyjaśnić nazwę nagonasienne i okrytonasienne porównać system palowy i wiązkowy korzenia opisać budowę zewnętrzną korzenia określić rolę aparatów szparkowych

6 scharakteryzować rolę poszczególnych elementów kwiatu opisać budowę pręcika i słupka wyjaśnić pojęcia: zapylenie i zapłodnienie opisać budowę nasiona opisać krajobraz nizin wskazać na mapie kotliny i wysoczyzny wyjaśnić, dlaczego grzyby stanowią odrębną grupę organizmów omówić sposób odŝywiania się grzybów określić pozytywną i negatywną rolę grzybów wymienić cechy budowy ułatwiające rozpoznawanie grzybów wymienić objawy świadczące o zatruciu grzybami wymienić miejsca występowania skrzypów rozpoznać pędy wiosenne skrzypu podać przykłady zniszczenia środowiska na WyŜynie Śląskiej scharakteryzować krajobraz WyŜyny Lubelskiej wymienić uprawy na WyŜynie Lubelskiej Wymagania na ocenę bardzo dobrą Uczeń potrafi: określić rolę mchów w zbiorowiskach leśnych wyjaśnić, jaką rolę odegrały paprotniki w tworzeniu pokładów węgla wymienić czynniki, które wpływają na zmniejszanie się obszarów leśnych omówić rolę Wisły w powstawaniu śuław wymienić rodzaje pędów podziemnych wyjaśnić, dlaczego Góry Świętokrzyskie są pasmami niewysokich wzniesień wyjaśnić, w jaki sposób powstał krajobraz krasowy omówić budowę Tatr obliczyć wartość temperatury na podanych wysokościach klasyfikować porosty wyjaśnić jak powstały gołoborze pokazać na mapie pasma górskie otaczające Kotlinę Jeleniogórską opisać kształty blaszek liściowych u paproci i połoŝenie zarodni wyjaśnić, dlaczego Nizina Wielkopolska jest obszarem słabo zalesionym wyjaśnić, dlaczego Polesie jest krainą słabo przekształconą przez człowieka wyjaśnić, dlaczego Puszcza Białowieska przetrwała do naszych czasów omówić oddziaływania pomiędzy warstwami w lesie omówić przystosowania owoców do róŝnych sposobów rozsiewania rozpoznać kształty łodyg rozróŝniać szyszki drzew szpilkowych opisać budowę liści torfowca wyjaśnić, jak powstaje bryza opisać przebieg fotosyntezy opisać budowę okrzemki scharakteryzować osobliwości przyrodnicze Pojezierza Mazurskiego

7 wyjaśnić, od czego zaleŝy ilość światła i głębokość, na jaką ono dociera wyjaśnić, dlaczego rzeźba powierzchni Polski ma charakter pasowy odczytać na mapie Polski nazwy i wysokości największych wzniesień scharakteryzować zawiesinę wskazać sposoby rozdzielania mieszania jednorodnych opisać proces spalania porównać właściwości Ŝelaza i rdzy omówić znaczenie najczęściej występujących niemetali podać przykłady minerałów będących związkami chemicznymi objaśnić zachowanie się wody w czasie podgrzewania i zamarzania podać przykłady świadczące o tym, Ŝe cząsteczki cieczy poruszają się wyjaśnić związek budowy ciał stałych, cieczy i gazów z ich właściwościami klasyfikować oddziaływania występujące w przyrodzie wskazać na mapie Kotlinę Jeleniogórską opisać działania człowieka na WyŜynie Śląskiej wymienić główne miasta oraz parki narodowe połoŝone na pobrzeŝach Bałtyku opisać klimat Niziny Śląskiej, Niziny Podlaskiej wskazać przykłady konkurencji między roślinami lasu rozpoznać mech torfowiec wymienić sposoby bezpłciowego rozmnaŝania glonów narysować schemat podziału komórki określić na podstawie doświadczenia właściwości substancji przed i po spaleniu podać przyczyny zjawisk fizycznych zachodzących pod wpływem temperatury na podstawie doświadczenia dowieść, Ŝe cząsteczki gazów poruszają się Wymagania na ocenę celującą Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi: wyjaśnić, dlaczego magnesy przyciągają się lub odpychają dowieść, Ŝe rozdrobnienie ciał stałych nie wpływa na zmianę masy i objętości wyjaśnić związek budowy gazów z ich właściwościami wyjaśnić terminy pierwiastek chemiczny i związek chemiczny porównać właściwości kilku metali narysować budowę wybranych związków chemicznych uzasadnić, dlaczego woda moŝe stanowić przykład mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej wyjaśnić, dlaczego powietrze podtrzymuje palenie porównać proces utleniania i spalania wyjaśnić, dlaczego podczas poŝaru nie naleŝy otwierać okien uzasadnić, Ŝe rdza stanowi przykład związku chemicznego wyjaśnić, Ŝe gnicie jest procesem utleniania wskazać na mapie jeziora rynnowe wskazać związek między typem gleby a rodzajem lasu wyjaśnić, dlaczego drzewa iglaste są mniej odporne na zanieczyszczenia powietrza na podstawie roślinności określić typ gleby wyjaśnić, w jakim celu powstają kanały na rzekach opisać bieg Wisły i Odry od źródeł do ujścia, posługując się poznaną terminologią wyjaśnić związek przenikania światła z występowaniem roślin w jeziorze

8 wyjaśnić, dlaczego woda w jeziorze nigdy nie zamarza objaśnić, dlaczego wiosną następuje mieszanie się wody w jeziorze wyjaśnić związek między tworzeniem się lodu na powierzchni jeziora a trwaniem w nim Ŝycia wyjaśnić rolę komórek powietrznych znajdujących się w liściach i łodygach roślin wodnych klasyfikować rośliny na: wynurzone, o liściach pływających i o liściach zanurzonych (przykłady) dowieść, Ŝe glony są roślinami wyjaśnić, dlaczego wybrzeŝe wysokie się cofa wyjaśnić, dlaczego bryza wieje w dzień od morzu ku lądowi a w nocy odwrotnie wyjaśnić, dlaczego Morze Bałtyckie jest słabo zasolone opisać związek zasolenia wód z występowaniem roślinności wyjaśnić związek między rozmieszczeniem glonów morskich a przenikaniem światła scharakteryzować sposoby rozmnaŝania bezpłciowego glonów morskich uzasadnić, Ŝe mchy są najprostszymi roślinami lądowymi wyjaśnić związek budowy liści z magazynowaniem wody przez mech torfowiec wskazać związek wybranych grup roślin z przystosowaniem do środowiska wyjaśnić, dlaczego pod jodłą nie znajdujemy szyszek scharakteryzować rośliny nagonasienne podać przykłady modyfikacji korzeni scharakteryzować modyfikacje łodyg uzasadnić, dlaczego u roślin wodnych aparaty szparkowe znajdują się na górnej stronie liścia rozpoznawać typy kwiatostanów wskazać związek budowy kwiatu ze sposobem zapylania roślin wyjaśnić, na czym polega proces kiełkowania scharakteryzować Woliński Park Narodowy wskazać na mapie miejsca występowania rud miedzi i srebra na Nizinie Śląskiej opisać warunki rozwoju rolnictwa na Nizinie Śląskiej scharakteryzować ukształtowanie terenu na Nizinie Mazowieckiej wyjaśnić pochodzenie jezior na Polesiu Lubelskim wyjaśnić, jaką rolę w lesie pełnią mikroorganizmy wyjaśnić, dlaczego las Ŝywi się sam scharakteryzować rolę pędów wiosennych i letnich skrzypów uzasadnić nazwę: rośliny zarodnikowe określić wpływ zniszczonego środowiska na zdrowie mieszkańców wymienić zastosowania węgla kamiennego wymienić elementy krajobrazu krasowego opisać występowanie i znaczenie wapienia scharakteryzować gleby WyŜyny Lubelskiej podać przykłady zjawisk krasowych w Górach Świętokrzyskich poprawnie uŝywać terminów: turnie, granie, Ŝleby, stoŝki piargowe nazwać kotliny tatrzańskie opisać przystosowania roślin umoŝliwiające im Ŝycie w surowym klimacie gór określić czystość środowiska na podstawie skali porostowej klasyfikować poznane organizmy

KLASA V. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń potrafi:

KLASA V. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń potrafi: KLASA V. Wymagania na ocenę dopuszczającą podać przykłady zjawisk fizycznych podać przykłady ciał stałych rysować ułoŝenie cząstek w ciałach stałych, cieczach i gazach klasyfikować substancje ze względu

Bardziej szczegółowo

Przyroda : kl. V kryteria oceniania

Przyroda : kl. V kryteria oceniania Przyroda : kl. V kryteria oceniania Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela: narysować plan dowolnego przedmiotu mając podane wymiary w skali, wykonać pomiar długości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Kl. V. Uczeń:

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Kl. V. Uczeń: Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Kl. V Dział: Podstawowe właściwości i budowa materii wskazuje ciała stałe w najbliższym otoczeniu, rysuje ułożenie cząsteczek w ciałach stałych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas V zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Kuś Ewa Sulejczak Przyroda DKW-4014-165/99 Janina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KL. V PODSTAWOWE WŁAŚCIWOEŚCI I BUDOWA MATERII. Uczeń: Uczeń: Uczeń:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KL. V PODSTAWOWE WŁAŚCIWOEŚCI I BUDOWA MATERII. Uczeń: Uczeń: Uczeń: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KL. V - wskazuje ciała stałe w najbliższym otoczeniu - rysuje ułożenie cząsteczek w ciałach stałych, cieczach i gazach - wskazuje w najbliższym otoczeniu przykłady

Bardziej szczegółowo

Przyroda kl.5 wymagania

Przyroda kl.5 wymagania Przyroda kl.5 wymagania Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania wykraczające

Bardziej szczegółowo

RENATA KOROLCZUK Przyroda, KLASA 5 Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era

RENATA KOROLCZUK Przyroda, KLASA 5 Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era RENATA KOROLCZUK Przyroda, KLASA 5 Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era Oceny cząstkowe z przyrody można uzyskać z : - Klasówek (45 min, zapowiadanych dwa tygodnie wcześniej), - kartkówek (nie zapowiadanych)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny z przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej Temat z podręcznika Nr lekcji Temat lekcji Zakres treści podręcznikowych Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 O czym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLASY 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLASY 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLASY 5 do działów podręcznika Tajemnice przyrody dla klasy 5 i zgodne z podstawą programową z 11.12. 2003 r. Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania do poszczególnych działów

Wymagania do poszczególnych działów Wymagania do poszczególnych działów Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V Ocena: dopuszczający wymienia państwa graniczące z Polską; podaje nazwy: województwa, powiatu i gminy, w których mieszka; rozpoznaje pospolite drzewa iglaste

Bardziej szczegółowo

Wymagania do poszczególnych działów

Wymagania do poszczególnych działów Wymagania do poszczególnych działów Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne do działów programowych z przyrody w kl. V Dział 1. Polska- moja ojczyzna

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne do działów programowych z przyrody w kl. V Dział 1. Polska- moja ojczyzna Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne do działów programowych z przyrody w kl. V Dział 1. Polska- moja ojczyzna -wymienia państwa graniczące z Polską, -podaje nazwy województwa, powiatu i

Bardziej szczegółowo

Wymagania do poszczególnych działów

Wymagania do poszczególnych działów Wymagania do poszczególnych działów Obowiązkiem nauczyciela jest poinformowanie uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne. Proponowane przez nas wymagania do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan wynikowy nauczania przyrody w V klasie szkoły podstawowej (I wariant)

Roczny plan wynikowy nauczania przyrody w V klasie szkoły podstawowej (I wariant) Roczny plan wynikowy nauczania przyrody w V klasie szkoły podstawowej (I wariant) Temat z podręcznika Nr lekcji Temat lekcji Zakres treści podręcznikowych Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY klasa V szkoły podstawowej DZIAŁ 1 Odkrywamy tajemnice map Skala. Podziałka liniowa. Formy terenu. Pomiary w terenie, szacowanie odległości i wysokości. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Formy terenu na mapie poziomicowej; wypukłe i wklęsłe formy terenu

Formy terenu na mapie poziomicowej; wypukłe i wklęsłe formy terenu 1 Rozkład materiału dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną 1. Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Sposoby poznawania przyrody w klasie 5; zakres przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZYRODY W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZYRODY W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZYRODY W KLASIE V Stopień celujący otrzyma uczeń, który: opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KL. V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KL. V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KL. V Obserwowanie i ocenianie Twoich postępów i efektów pracy będzie się odbywało regularnie przez cały rok szkolny. Pamiętaj, że na ocenę końcoworoczną pracujesz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV - I półrocze

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV - I półrocze Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV - I półrocze - wymienić nazwy kierunków głównych i podać ich polskie skróty. - obserwować przedmioty na widnokręgu - wymienić kilka elementów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA. dla klasy V

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA. dla klasy V WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA dla klasy V Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne formułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KL. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KL. V WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KL. V Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Dział 1. Odkrywamy tajemnice map wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali (C); wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH PRZYRODY W KL. V (SP 217)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH PRZYRODY W KL. V (SP 217) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH PRZYRODY W KL. V (SP 217) Stopień dopuszczający - 2 Stopień dostateczny - 3 Uczeń: wymienia państwa graniczące z Polską, odczytuje z wykresu nazwy państw mających większą

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali; wyjaśnia, co to jest plan obszaru; oblicza odległość na planie lub mapie za pomocą podziałki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa V

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa V Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa V Wymagania konieczne Dział 1. Odkrywamy tajemnice map wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali (C); wyjaśnia, co to jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KL. IV- VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KL. IV- VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KL. IV- VI Obserwowanie i ocenianie Twoich postępów i efektów pracy będzie się odbywało regularnie przez cały rok szkolny. Pamiętaj, że na ocenę końcoworoczną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DO DZIAŁÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY -PRZYRODA KLASA V

WYMAGANIA DO DZIAŁÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY -PRZYRODA KLASA V WYMAGANIA DO DZIAŁÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY -PRZYRODA KLASA V UWAGA: Uzyskanie oceny wyższej oznacz spełnienie wymagań na tę ocenę oraz wymagań na oceny niższe (np.: uzyskanie oceny dobrej to spełnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z PRZYRODY w klasie 5 Szkoły Podstawowej str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTYWY SYSTEM OCENIANIA WIADOMOŚCI Z PRZYRODY W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

PRZEDMIOTYWY SYSTEM OCENIANIA WIADOMOŚCI Z PRZYRODY W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOTYWY SYSTEM OCENIANIA WIADOMOŚCI Z PRZYRODY W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Właściwości substancji w róŝnych stanach skupienia. Wymagania konieczne (stopień dopuszczający) - podać przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 5

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 5 Wymagania edukacyjne przyroda klasa 5 Półrocze I Wymagania ogólne. Uczeń. I Zaciekawienie światem przyrody. 1) stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, 2) prezentuje postawę badawczą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Tytuł rozdziału w 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? konieczne 1. Skala, plan,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne przyroda klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary rzeczywiste, wyjaśnia, co to jest plan obszaru, oblicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLASY PIĄTEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLASY PIĄTEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLASY PIĄTEJ Ocena dopuszczająca Dział 1. Odkrywamy tajemnice map -wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, - wyjaśnia, co to jest plan obszaru, - oblicza odległość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z PRZYRODY dla klasy IV - rok szkolny 20015/2016

Wymagania edukacyjne z PRZYRODY dla klasy IV - rok szkolny 20015/2016 Wymagania edukacyjne z PRZYRODY dla klasy IV - rok szkolny 20015/2016 Program nauczania: Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasach 4 6 szkoły podstawowej realizowany przy pomocy podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania na poszczególne oceny do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. V Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania edukacyjne - Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali (C); wyjaśnia, co to jest plan obszaru (B); oblicza odległość na planie lub mapie za pomocą podziałki

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map. wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali ; wyjaśnia, co to jest plan obszaru; oblicza odległość na planie lub mapie za pomocą podziałki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przyroda, klasa 5

Wymagania na poszczególne oceny przyroda, klasa 5 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Wymagania wykraczające (ocena celująca).

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa V

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa V Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody klasa V

Wymagania edukacyjne z przyrody klasa V Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z PRZYRODY W KL. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z PRZYRODY W KL. V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z PRZYRODY W KL. V Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAO DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z PRZYRODY DLA KLASY V. wysokość punktu. terenu, wykorzystując przedziały wysokości (C)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAO DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z PRZYRODY DLA KLASY V. wysokość punktu. terenu, wykorzystując przedziały wysokości (C) Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przyroda, klasa 5

Wymagania na poszczególne oceny przyroda, klasa 5 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Wymagania wykraczające (ocena celująca).

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali ; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Wymagania na poszczególne oceny z przyrody w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa 5 Wymagania konieczne Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY W KLASIE V 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY W KLASIE V Dział 1. Odkrywamy tajemnicę map - wykonuje pomiary przedmiotów w celu narysowania ich planów - wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali ; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 ROK SZKOLNY 2017/ 2018 Realizujący: Małgorzata Wereszczyńska

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 ROK SZKOLNY 2017/ 2018 Realizujący: Małgorzata Wereszczyńska Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przyrody Klasa 5

Wymagania z przyrody Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Tajemnice przyrody. Wymagania Klasa 5

Tajemnice przyrody. Wymagania Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody- Klasa 5

Wymagania edukacyjne z przyrody- Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przyroda klasa V - wymagania

Przyroda klasa V - wymagania Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali ; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Przyroda. Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa /2018 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń:

Przyroda. Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa /2018 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu PRZYRODA

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu PRZYRODA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu PRZYRODA Wymaganiom przypisano kategorie celów kształcenia: A zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Dział programu Numer i temat lekcji ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1 2 3 4 5 6 7 I. Podstawy biologii 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA, KLASA V. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

PRZYRODA, KLASA V. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: PRZYRODA, KLASA V Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Ocenę celującą na semestr/koniec roku otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie 5

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie 5 Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie 5 Tytuł Dział 1. Polska moja ojczyzna 1. Polska w Europie 2. Podział administracyjny Polski 3. Ukształtowanie powierzchni Polski 2. Położenie Polski w Europie 3.

Bardziej szczegółowo

Przyroda klasa V wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: Sabina Kurzawa

Przyroda klasa V wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: Sabina Kurzawa Przyroda klasa V wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: Sabina Kurzawa Materiał wymagany do spełnienia określonych wymagań edukacyjnych z Przyrody stanowią teksty i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5.

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5. Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5. Tytuł 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach przyrody w klasie 5? Dział 1. Polska moja ojczyzna 1. Polska w Europie 2. Podział administracyjny Polski 3. Ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody. Kl. V

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody. Kl. V Wymagania na poszczególne oceny z przyrody 1. Dział: Odkrywamy tajemnice map Kl. V - wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali -wyjaśnia, co to jest plan obszaru -oblicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY DLA KLASY V

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY DLA KLASY V PROGRAM NAUCZANIA: PRZYRODA NUMER DOPUSZCZENIA: DKW 4014 165/99 PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY DLA KLASY V Agnieszka Pająk Nauczyciel przyrody Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodzi Tytuł Dział Polska moja ojczyzna

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W LUBLINIE.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W LUBLINIE. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W LUBLINIE. Wymagania programowe na poszczególne stopie szkolne w oparciu o serię Tajemnice przyrody. Katalog wymagań programowych będzie realizowany przez Karolinę Łopion na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów- Tajemnice przyrody -kl.5

Wymagania do działów- Tajemnice przyrody -kl.5 do działów- Tajemnice przyrody -kl.5 bardzo celująca). Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KLASIE PIĄTEJ SERIA TAJEMNICE PRZYRODY WYD. NOWA ERA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KLASIE PIĄTEJ SERIA TAJEMNICE PRZYRODY WYD. NOWA ERA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KLASIE PIĄTEJ SERIA TAJEMNICE PRZYRODY WYD. NOWA ERA Wiadomości i umiejętności poddawane sprawdzeniu na zakończenie każdego działu podręcznika przyporządkowano

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody kl. V I semestr

Wymagania edukacyjne z przyrody kl. V I semestr Wymagania edukacyjne z przyrody kl. V I semestr 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć: pisemne sprawdziany wiadomości kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe zeszyt ćwiczeń obserwacja aktywności Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V na śródroczną ocenę klasyfikacyjną (wymagania z 4 działów nauczania )

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V na śródroczną ocenę klasyfikacyjną (wymagania z 4 działów nauczania ) Dział 1. Odkrywamy tajemnice map -wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali; -wyjaśnia, co to jest plan obszaru ; -oblicza odległość na planie lub mapie za pomocą podziałki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KL. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KL. V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KL. V Uwagi ogólne: Wiadomościom i umiejętnościom wymaganych w obrębie poszczególnych działów przyporządkowano kategorie taksonomiczne celów

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali (C);

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. PSO Biologia klasa I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody Klasa 5 Wymagania do działów Tajemnice przyrody.

Wymagania edukacyjne z przyrody Klasa 5 Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Wymagania edukacyjne z przyrody Klasa 5 Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Ocena śródroczna wymagania edukacyjne z działów od 1 do 5 Ocena końcowo roczna wymagania edukacyjne z działów od 6 do 8

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe po klasie 5 na I półrocze

Wymagania programowe po klasie 5 na I półrocze Dopuczczający otrzymuje uczeń, który potrafi: Wymagania programowe po klasie 5 na I półrocze - prowadzić obserwacje i doświadczenia samodzielnie, na podstawie instrukcji, - podać przykłady zjawisk związanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE, ROCZNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY DLA KLASAY V OKRES I :DZIAŁY 7,1,2,3 OKRES II : DZIAŁY 4,5,6,8

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE, ROCZNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY DLA KLASAY V OKRES I :DZIAŁY 7,1,2,3 OKRES II : DZIAŁY 4,5,6,8 WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE, ROCZNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY DLA KLASAY V OKRES I :DZIAŁY 7,1,2,3 OKRES II : DZIAŁY 4,5,6,8 Wymagania konieczne Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przyrody w klasie V

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przyrody w klasie V ZASADY PRACY NA LEKCJACH PRZYRODY 1. Uczeń na lekcjach przyrody: pracuje najlepiej jak umie, pozwala innym pracować najlepiej jak potrafią, jest koleżeński i uprzejmy, szanuje kolegów i nauczycieli, dba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRZYRODA W KLASIE V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRZYRODA W KLASIE V Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody oparte są na założeniach Statutu Szkoły Podstawowej. Na lekcjach stosowane są następujące formy kontroli wiadomości i umiejętności uczniów: prace pisemne /sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Nr i temat lekcji Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii 2. Źródła wiedzy biologicznej 3. Obserwacje 4. Klasyfikacja 5. Oznaczanie wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Wymagania edukacyjne na I półrocze roku szkolnego 2016/17 obejmują materiał z działu 8. niezrealizowanego w klasie czwartej oraz materiał z działów: 1. Odkrywamy tajemnice map, 2. Poznajemy naszą ojczyznę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Wymagania edukacyjne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Przyroda, klasa 5 Rok szkolny 2015/2016 Oceniane obszary aktywności: - sprawdzian (w formie testu, dłuższej wypowiedzi pisemnej)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - przyroda klasa V Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu

Przedmiotowe zasady oceniania - przyroda klasa V Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Przedmiotowe zasady oceniania - przyroda klasa V Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu I. Ocenianie poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z PRZYRODY dla klasy IV - rok szkolny 20016/2017

Wymagania edukacyjne z PRZYRODY dla klasy IV - rok szkolny 20016/2017 Wymagania edukacyjne z PRZYRODY dla klasy IV - rok szkolny 20016/2017 Program nauczania: Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasach 4 6 szkoły podstawowej realizowany przy pomocy podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć ( nie dotyczy to zapowiadanych sprawdzianów)

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć ( nie dotyczy to zapowiadanych sprawdzianów) DOSTOSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDYKACYJNYCH DZIECKA Przedmiotowy system oceniania zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania BIOLOGIA KL.I Nr i temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w klasie V z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu nauczania Tajemnice przyrody Jolanty Golanko

Kryteria oceniania uczniów w klasie V z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu nauczania Tajemnice przyrody Jolanty Golanko Kryteria oceniania uczniów w klasie V z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu nauczania Tajemnice przyrody Jolanty Golanko Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE TAJEMNICE PRZYRODY KL. V 399/2/2013. Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

WYMAGANIA PROGRAMOWE TAJEMNICE PRZYRODY KL. V 399/2/2013. Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe ODKRYWAMY TAJEMNICE MAP WYMAGANIA PROGRAMOWE TAJEMNICE PRZYRODY KL. V 399/2/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: -czynności, które należy wykonać, żeby narysować plan - dokonuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO UCZEŃ OTRZYMUJE Z PRZYRODY OCENY ZA: 1. Prace pisemne : Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA KLASA V STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

PRZYRODA KLASA V STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW PRZYRODA KLASA V STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU PRZYRODA DLA UCZNIÓW KLASY V I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU PRZYRODA DLA UCZNIÓW KLASY V I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU PRZYRODA DLA UCZNIÓW KLASY V I PÓŁROCZE Tytuł w podręczniku konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń: rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Podręcznik: Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era Nr dopuszczenia: 399/2/2013 Minimalna liczba godzin do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

omawia rolę w kształtowaniu powierzchni ziemi przez wybraną sił ę zewnętrzną pokazuje na mapie pasy ukształtowania odczytuje z mapy nazwy krain

omawia rolę w kształtowaniu powierzchni ziemi przez wybraną sił ę zewnętrzną pokazuje na mapie pasy ukształtowania odczytuje z mapy nazwy krain WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY TAJEMNICE PRZYRODY KLASA V WYMAGANIA KONIECZNE (OCENA DOPUSZCZAJĄCA). UCZEŃ: wykonuje pomiary przedmiotów w celu narysowania ich planów; wykonuje rysunek przedmiotu w podanej

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Przyroda kl. V

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Przyroda kl. V Wymagania do działów na poszczególne oceny Przyroda kl. V Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Tajemnice przyrody. Klasa 5

WYMAGANIA Tajemnice przyrody. Klasa 5 1 WYMAGANIA Tajemnice przyrody. Klasa 5 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2. Co to jest plan i mapa skala? 2. Odległości

Bardziej szczegółowo