Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe*"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE RB i RB pomocniczy* RB dla RB dla instytucji rolników** / niekom. i RB AGRO KONTO** pomocniczy* Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS Pracownicze Kasy Zapomogowo PoŜyczkowe* 1. Otwarcie rachunku bankowego pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi 2. Prowadzenie rachunku bankowego 2 3 kwartalnie 5,00 zł za pierwsze 6 miesięcy / w następnym okresie 2 5,00 zł pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi 15 zł kwartalnie pomocniczego Biznes Konto 20 zł * opłata pobierana 7 dnia kaŝdego miesiąca * opłata za rachunki załoŝone po 8ym dniu kaŝdego miesiąca bez opłaty za dany miesiąc * opłata za rachunki zlikwidowane do 7go dnia miesiąca bez opłaty za dany miesiąc * od dnia wypowiedzenia umowy rachunku opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się ** opłata pobierana 30go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy ** jeśli rachunek otwierany jest po 30ym dniu pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego to opłaty nie pobiera się za dany kwartał. Od dnia wypowiedzenia umowy rachunku opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się Wpłaty gotówkowe w kasie banku na rachunki bankowe Wpłaty gotówkowe z tytułu opłaty skarbowej na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego Wpłaty gotówkowe w wpłatomacie na rachunki bankowe Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych Za przelewy z rachunków bankowych dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach 4,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 0,30% nie mniej niŝ 3,00 zł 0,10% nie mniej niŝ 1,00 zł (chyba, Ŝe umowa z JST stanowi inaczej) 0,20% nie mniej niŝ 2,00 zł 0,10% nie mniej niŝ 3,00 zł nie więcej niŝ 20 4,00 zł (ZUS i US ) dokonywane na rzecz TP S.A. 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 4,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 z 15

2 I. RACHUNKI BANKOWE Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu) na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym banku Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika na rachunek wierzyciela Czeki w obrocie krajowym potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego przyjęcie czeków rozrachunkowych i gotówkowych składanych do inkasa RB i RB pomocniczy RB dla Rolników 2,00 zł 3,50 zł 1,00 zł 0,30 zł 1 1 RB dla instytucji niekom. Biznes Konto KONTO EXTRA ZUS Pracownicze Kasy Zapomogowo PoŜyczkowe wydanie ksiąŝeczki, czeków gotówkowych i rozrachunkowych posiadaczowi rachunku bankowego Wyciągi z rachunków bankowych odbierane osobiście przez klienta wysyłanie wyciągów pocztą 1 raz w miesiącu wysyłanie wyciągów częściej niŝ 1 raz w miesiącu (za kaŝdą przesyłkę) 5,00 zł 12. Za likwidację rachunku bankowego Za otwarcie akredytywy krajowej 0,20% nie mniej niŝ 15 1 Zmiana karty wzorów podpisów Za sporządzenie i wysłanie upomnienia 4 1 Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET z 15

3 II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA efirma efirma plus Dla Klientów Detalicznych Korporacyjnych 1. Udostępnienie systemu 2. Korzystanie z dostępu do Banku Internetowego (miesięcznie) Przelewy dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach 1,50 zł 1,50 zł dokonywane przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (konto 27xx6) na rachunki w BS Wschowa d) dokonywane przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (konto 27xx6) na rachunki klientów w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 3.1 Przelewy z rachunku Biznes Konto dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach z wyjątkiem ZUS i US 1,50 zł 1,50 zł dokonywane na rzecz ZUS i US Wydanie identyfikatora i hasła (klucz dostępu) wydanie pierwszego wydanie dwóch pierwszych wydanie kolejnych 5 5. Wydanie czytnika do karty mikroprocesorowej (chipow wydanie pierwszego czytnika do karty wydanie kolejnego czytnika do karty 9 Wydanie karty mikroprocesorowej (chipow wydanie pierwszych dwóch kart wydanie kolejnej karty 4 7. Nie zwrócenie karty mikroprocesorowej (chipow 4 8. ZastrzeŜenie karty mikroprocesorowej (chipow 3 9. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do Banku Internetowego Wydanie listy haseł jednorazowych 11. Usługa SMSSALDO (miesięcznie) 3,00 zł 12. Usługa SMSSALDO 24h (miesięcznie) 6,00 zł 13. Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET Realizacja zleceń stałych dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach 1,50 zł dokonywane przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (konto 27xx6) na rachunki w BS Wschowa d) dokonywane przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (konto 27xx6) na rachunki klientów w innych bankach 1,00 zł 3 z 15

4 II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Dla Klientów 15. Realizacja zlecenia stałego z Biznes Konto dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach z wyjątkiem ZUS i US dokonywane na rzecz ZUS i US efirma Detalicznych 1,50 zł efirma plus Korporacyjnych 4 z 15

5 1. VISA BUSINESS ELECTRON debetowa MASTERCARD BUSINESS MASTERCARD BUSINESS GOLD dla posiadacza rachunku d) dla współposiadacza rachunku e) dla osoby wskazanej 2. III. KARTY PŁATNICZE Wydanie pierwszej karty nowej dołączonej Wydanie nowej karty w miejsce Rodzaj karty uszkodzonej utraconej charge MASTERCARD przedpłacona świadczeniowa 3. Wydanie karty i PIN Zasilenie rachunku karty wg indywidualnych stawek uzgodnionych z Klientem 5. Opłata roczna za uŝytkowanie karty ZastrzeŜenie karty 7. Zmiana limitów transakcyjnych karty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach SGB, BPS i zrzeszonych BS 2,00% 2,00% w bankomatach obcych 3,00% min. 3,50 zł 3,00% min. 3,50 zł 3,00% min. 3,50 zł w kasach SGB 4,50 zł 2,00% min. 4,50 zł 2,00% min. 4,50 zł d) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł e) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 9. Przesłanie do Klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Przesłanie do Klienta numeru PIN przy pierwszej wymianie na kartę z procesorem EMV 11. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł * 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału Transakcje bezgotówkowe 1 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1,00% 17. Opłata za przekroczenie limitu miesięcznego 5,00% kwoty przekroczenia 18. Prowizja za odroczony termin płatnosci od transakcji sprzedaŝy i wypłat gotówki (miesięcznie) w kraju 1,00% 1,00% za granicą 1,00% 1,00% 5 z 15

6 III. KARTY PŁATNICZE Rodzaj karty VISA BUSINESS ELECTRON debetowa MASTERCARD BUSINESS charge MASTERCARD BUSINESS GOLD MASTERCARD przedpłacona świadczeniowa 19. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w PLN 150,00 USD** plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w PLN 95,00 USD** plus koszty operacyjne MasterCard 22. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty Opłata za wydanie nowego PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł * dotyczy tylko wypłat w bankomatach sieci SGB ** określona wg. kursu sprzedaŝy z tabeli kursów SGBBank z dnia rozliczenia płatności 6 z 15

7 IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM OBOWIĄZUJĄCA STAWKA I Podstaw. na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku* 0,30% 2 3. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* 10 pobierana przez SGBBank* 0,20% 2 za opłaty telekomunikacyjne* 1 5. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym ( OVERNIGHT) dodatkowa opłata do pkt. 4* i pkt. 6* 0,20% 5 15 Uwaga: Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłacznie w miarę posiadania przez SGBBank S.A. wolnych srodków na rachunkach NOSTRO przekazy do równowartości EUR 3 przekazy przekraczające równowartość EUR 6 9. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w przypadku, gdy zarówno zleceniodawca jak i beneficjent są klientami banków SGB* 0,20% 2 II. 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Otwarcie rachunku bankowego bez wniesienia wpłaty 3. Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia 25,00 zł Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku 25,00 zł 5. SKUP I SPRZEDAś WARTOŚCI DEWIZOWYCH Skup i sprzedaŝ walut obcych Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki bankowe klientów BS we Wschowie Uwaga: JeŜeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w pkt. IV ppkt. 5 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb normalny ( TOMNEXT) Eurotransfer realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):* rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta określona opcja kosztowa SHA Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju* Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)* Uwaga: Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. RACHUNKI WALUTOWE Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwisko, adres, itp.) Ustanowienie zmian pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 2 Minimal Plus 1 za opłaty telekomunikacyjne 45,00 zł plus koszty banków pośredniczących Maksym z 15

8 IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM OBOWIĄZUJĄCA STAWKA III. INKASO 1. Inkaso dokumentów czeków oraz weksli* 0,20% 5 2. Akcept traty* 5 3. Zmiana warunków inkasa* 5 Przeniesienie praw własności do towaru / cesja lub upowaŝnienie* 5 5. Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych* 5 7. IV. 1. Wystawianie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę Potwierdzanie zgodności podpisów 2 Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności, itp. V. Protest weksla lub traty* Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku* Uwaga: Od inkasa czeków na kwoty do równowartości 10,00 USD prowizji nie pobiera się. Pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1,00 zł INNE ZLECENIA Sporządzanie wyciągów bankowych Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) Skargi i zaŝalenia AKREDYTYWA DOKUMENTOWA 1. Otwarcie lub przeniesienie akredytywy (za kaŝdy rozpoczęty okres 3miesięczny)* 0,15% Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej bez dodania potwierdzenia* Potwierdzenie akredytywy (za kaŝdy rozpoczęty okres 3miesięczny)* 0,15% 15 PodwyŜszenie kwoty akredytywy od kwoty podwyŝszenia* 0,15% PrzedłuŜenie terminu waŝności akredytywy* 0,15% 15 Uwaga: JeŜeli nowy termin waŝności akredytywy nie przekracza 3miesięcznego okresu od momentu ustanowienia poprzedniego terminu waŝności, to pobiera się opłatę jak za inna zmianę warunków akredytywy Inna zmiana warunków akredytywy* Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentu)* 0,15% Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy* Zryczałtowana opłata z tytułu nadzoru nad odroczoną płatnością (za kaŝdy miesiąc odroczeni* Przeniesienie praw własności do towaru (cesja lub upowaŝnienie)* Wygaśnięcie niewykorzystanej akredytywy* koszty telekom. W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych BS Wschowa pobiera prowizje i koszty pobrane przez SGBBank i bank zagraniczny pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta. W przypadku wyliczenia prowizji i opłat metodą procentową naleŝy do przeliczenia równowartości PLN stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji. * Opłata pobierana przez bank współpracujący z BS we Wschowie w zakresie wykonywania w/w czynności opłata notarialna 15 8 z 15

9 V. LOKATY TERMINOWE Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej Likwidacja lokaty terminowej Przelew z rachunku lokaty terminowej na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym Banku OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 4,00 zł 9 z 15

10 d) e) f) g) h) i) j) k) l) ł) VI. KREDYTY I POśYCZKI ORAZ USŁUGI KREDYTOWE Za przyjęcie wniosku kredytowego/wniosku o udzielenie poŝyczki/zlecenia udzielenia gwarancji/poręczenia (za wyjątkiem kredytów obrotowych na bieŝącą produkcję zabezpieczonych cesją wierzytelności za dostarczony Ŝywiec, kredytów z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału Symbol CSK) powyŝej zł do zł kwoty kredytu/poŝyczki/gwarancji/poręczenia powyŝej zł do zł kwoty kredytu/poŝyczki/gwarancji/poręczenia powyŝej zł kwoty kredytu/poŝyczki/gwarancji/poręczenia Prowizja od kwoty udzielonego kredytu / odnowionego kredytu w tym od kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym od kredytu w rachunku bieŝącym przy średnim wykorzystaniu kredytu w okresie ostatnich 12 miesięcy do 50% udzielonej kwoty dla Klienta, który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie korzystał z kredytu w rachunku bieŝącym Prowizja od kwoty udzielonego kredytu niewymienionego w pkt. 2 oraz od kwoty udzielonej poŝyczki w tym od kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej od kredytu Unijnego SGB od "AGROKREDYTU" od kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych od kredytu udzielonego dla Wspólnoty Mieszkaniowej od kredytu udzielonego dla Wspólnoty Mieszkaniowej na zakup i montaŝ kolektorów słonecznych od kredytu technologicznego od kredytu na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału symbol CSK od kredytu preferencyjnego z dopłatą do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozostałe kredyty (za wyjątkiem kredytu obrotowego na bieŝącą produkcję zabezpieczonego cesją wierzytelności za dostarczony Ŝywie do kwoty zł od 1,00% do 3,00% od 0,50% do 3,50% nie mniej niŝ 10* od 1,50% do 3,50% od poŝyczki hipotecznej od 2,00% do 3,00% * nie dotyczy kredytów, o których mowa w ppkt. i), j),k) Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za kaŝdą operację). Opłata pobierana jest przez Bank (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 3 20 do kwoty zł od 0,50% do 3,00% powyŝej kwoty zł przy średnim wykorzystaniu kredytu w okresie ostatnich 12 miesięcy powyŝej 50% udzielonej kwoty od kredytu ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej powyŝej kwoty zł 10 od 0,50% do 3,00% nie mniej niŝ 10 od 0,50% do 2,00% od 1,00% do 2,00% od 2,00% do 3,00% od 1,00% do 2,00% od 0,50% do 2,00% od 1,50% do 3,00% od 1,50% do 2,00% od kredytu inwestycyjnego od 0,50% do 2,00% 3,00% od 0,50% do 2,00% 2,00% 2,00% od 1,00% do 2,00% od 0,50% do 3,00% od 0,50% do 2,00% Oprotestowanie weksla. W razie niezapłacenia prowizję pobiera Bank (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel Za wydanie na wniosek Klienta oraz na zapytanie z innych banków zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, Ŝe Klient nie figuruje jako dłuŝnik Za wydanie odpisu umowy o kredyt/poŝyczkę lub aneksu do umowy 10 + koszty opłat notarialnych z 15

11 8. 9. d) VI. KREDYTY I POśYCZKI ORAZ USŁUGI KREDYTOWE Za czynności związane z udzieleniem ulgi w spłacie od kwoty prolongowania w tym za prolongatę w spłacie do 1 mca za prolongatę w spłacie do 3 mcy za prolongatę w spłacie do 6 mcy za prolongatę w spłacie powyŝej 6 mcy inną zmianą harmonogramu spłaty kredytu/poŝyczki lub odsetek Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy kredytu/poŝyczki wymagających zawarcia aneksu do umowy podwyŝszenie kwoty kredytu od kwoty podwyŝszenia zmiana zabezpieczenia kredytu/poŝyczki inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu/poŝyczki inne warunki umowy Za czynności związane z inspekcją nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/poŝyczki oraz z przeprowadzeniem kontroli na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy/PoŜyczkobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu/poŝyczki lub odsetek dotyczących roku bieŝącego lat poprzednich (za kaŝdy rok) Za wystawienie gwarancji, poręczenia prowizja za kaŝde rozpoczęte 3 mce od daty wystawionej gwarancji, poręczenia Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłuŝenia Za wydanie zgody na bezcięŝarowe odłączenie działki Za wydanie promesy kredytowej Za zawarcie umowy przejęcia długu od kwoty przejmowanego zadłuŝenia Za sporządzenie oraz wysłanie kompletu wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów Za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Za podjęcie czynności windykacyjnych związanych z wyjazdem interwencyjnym do Klienta w celu przejęcia przedmiotu zabezpieczenia, ustalenia posiadanego majątku oraz dokonania innych czynności zmierzających do odzyskania naleŝności Prowizja za administrowanie kredytem/poŝyczką Prowizja pobierana od poŝyczek hipotecznych oraz kredytów inwestycyjnych na działalność gospodarczą i rolniczą udzielanych od r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału Symbol CSK, kredytów ze środków Fundacji EFRWP, kredytów unijnych SGB, kredytów technologicznych oraz kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych). Prowizja pobierana jest od kwoty zadłuŝenia z tytułu kredytu/poŝyczki ustalonego na dzień 1 stycznia danego roku, w którym jest pobierana. Płatna jest 15 stycznia kaŝdego roku, z zastrzeŝeniem, iŝ dla umów zawartych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca danego roku pierwsza prowizja płatna jest 15 stycznia następnego roku od dnia zawarcia umowy a dla umów zawartych w okresie od 01 lipca do 31 grudnia danego roku pierwsza prowizja płatna jest nie wcześniej niŝ 15 stycznia przypadającego po upływie roku od dnia zawarcia umowy. OBOWIĄZUJĄCA STAWKA od 0,50% do 3,00% nie mniej niŝ 10 0,50% 1,00% 2,00% 3,00% 15 od 0,50% do 3,00% nie mniej niŝ 10 od 15 do od 15 do 50 od 10 do od 1,75% do 3,00% od 0,00% do 2,00% od 10 do od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ 10 od jednej umowy zastawu 15,00 zł 5 od do 20 0,25% nie mniej niŝ 10 i nie więcej niŝ z 15

12 VI. KREDYTY I POśYCZKI ORAZ USŁUGI KREDYTOWE 23. Prowizja za gotowość Prowizja pobierana od kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą oraz kredytów dla wspólnot mieszkaniowych udzielanych od r. (za wyjątkiem kredytów w rachunku bieŝącym, kredytów obrotowych na bieŝącą produkcję zabezpieczonych cesją wierzytelności za dostarczony Ŝywiec, kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału Symbol CSK, kredytów ze środków Fundacji EFRWP, kredytów technologicznych). Prowizja pobierana jest od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu za kaŝdy dzień po upływie 30 dni od daty postawienia do dyspozycji zgodnie z umową kredytową kwoty kredytu / transzy kredytu do dnia poprzedzającego wypłatę kredytu / transzy kredytu. Płatna jest kaŝdorazowo w dniu wypłaty niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu. OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 0,005% 2 Prowizja rekompensacyjna Prowizja za wcześniejszą spłatę pobierana od poŝyczek hipotecznych oraz kredytów inwestycyjnych na działalność gospodarczą i rolniczą udzielanych od r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału Symbol CSK, kredytów ze środków Fundacji EFRWP, kredytów unijnych SGB, kredytów technologicznych oraz kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych), naliczana od spłaconej przed terminem części lub całości kredytu/poŝyczki, płatna jednorazowo w dniu dokonania przedterminowej spłaty. Prowizja nie jest pobierana, jeŝeli spłata w kwocie wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu/poŝyczki nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie. w 13 roku kredytowania / spłaty poŝyczki 2,00% w kolejnych latach kredytowania / spłaty poŝyczki 1,00% 12 z 15

13 1. 2. d) e) f) g) 3. d) e) VII. INNE OPŁATY I PROWIZJE Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty zł za wyjątkiem Punktów Kasowych (z wyłączeniem PK Trzebnice) Punkty Kasowe Punkt Kasowy Trzebnice powyŝej zł za wyjątkiem Punktów Kasowych Punkty Kasowe Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich jednego dowodu do wyciągu jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich historii rachunku za rok bieŝący historii rachunku za lata poprzednie za kaŝdy rok umowy rachunku bankowego Opłaty nie pobiera się w przypadku: gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; gdy odpis sporządzany jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. Za udzielaną pisemnie informację o posiadaniu rachunku bankowego stanie rachunku bankowego wydanie opinii dotyczącej rachunku wydanie zaświadczenia, Ŝe rachunek nie jest obciąŝony tytułami egzekucyjnymi za wydanie innych zaświadczeń UWAGA! JeŜeli wydane zaświadczenie zawiera więcej niŝ jedną z wyŝej wymienionych informacji pobiera się opłatę w wysokości Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (dotyczy wszystkich rodzajów rachunków) od kaŝdej przekazanej kwoty zajęcia OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 3,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 0,80% 0,50% 5,00 zł 1 5,00 zł ,50% nie mniej niŝ 2 nie więcej niŝ Awizowanie kwoty wypłaty powyŝej na dwa dni robocze wcześniej (nie dotyczy wypłaty lokaty w terminie zapadalności) Niepodjęcie awizowanej kwoty wypłaty w uzgodnionym terminie opłata pobierana od kwoty powyŝej w terminie awizowania 0,20% 7. Wypłata środków bez awizowania opłata pobierana od kwoty powyŝej w dniu wypłaty* 0,20% * Bank moŝe odmówić wypłaty środków kiedy suma wypłat w danym dniu roboczym przekracza kwotę wymagającą awizowania. 13 z 15

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZY BS ODDZIAŁ GŁOGÓW RACHUNKI BANKOWE RB i RB pomocniczy* RB dla Rolników** RB dla instytucji niekom. i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi 2. Prowadzenie rachunku bankowego 1 15,00 zł kwartalnie 5,00 zł * opłata pobierana 7 dnia kaŝdego miesiąca ** opłata pobierana 30go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi * opłata za rachunki załoŝone po 8ym dniu kaŝdego miesiąca bez opłaty za dany miesiąc * opłata za rachunki zlikwidowane do 7go dnia miesiąca bez opłaty za dany miesiąc * od dnia wypowiedzenia umowy rachunku opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się Wpłaty gotówkowe na rachunki bieŝące i pomocnicze prowadzone w BS Wschowa z wyjątkiem wpłat dla Spółdzielni Mieszkaniowej "NADODRZE" w Głogowie z tytułu opłaty za mieszkanie i na spłatę kredytu z tytułu wpłat za wodę, wkładów mieszkaniowych oraz innych tytułów Za przelewy z rachunków bankowych 15,00 zł kwartalnie ** jeśli rachunek otwierany jest po 30ym dniu pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego to opłaty nie pobiera się za dany kwartał. Od dnia wypowiedzenia umowy rachunku opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się Wypłaty gotówkowe z rachunków bieŝących i pomocniczych 0,15% nie mniej niŝ 2,00 zł dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa 1,85 zł dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach 4,00 zł 4,00 zł 1,00 zł dokonywane na rzecz TP S.A. 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu) na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym banku 3,00 zł 3,00 zł INNE OPŁATY I PROWIZJE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty zł powyŝej zł dokonywanych na rzecz TP S.A. 2,50 zł 0,50% 1,50 zł 14 z 15

15 Zarząd BS we Wschowie moŝe ustalić indywidualne stawki opłat i prowizji inne niŝ określone w niniejszej Taryfie opłat i prowizji. 15 z 15

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 12 stycznia 2012 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWO- ROZLICZENIOWE ROR Konta

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 24.11.2014r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego

Tekst jednolity na dzień 24.11.2014r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 12.05.2015 r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego

Tekst jednolity na dzień 12.05.2015 r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 08 maja 2014r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 08 maja 2014r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 08 maja 2014r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W POLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CIECHANOWIE. Ciechanów 2014

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W POLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CIECHANOWIE. Ciechanów 2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W POLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CIECHANOWIE Ciechanów 2014 A. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT 1. Prowizje i opłaty należne Bankowi pobierane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia 29.10.2014r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo