Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe*"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE RB i RB pomocniczy* RB dla RB dla instytucji rolników** / niekom. i RB AGRO KONTO** pomocniczy* Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS Pracownicze Kasy Zapomogowo PoŜyczkowe* 1. Otwarcie rachunku bankowego pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi 2. Prowadzenie rachunku bankowego 2 3 kwartalnie 5,00 zł za pierwsze 6 miesięcy / w następnym okresie 2 5,00 zł pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi 15 zł kwartalnie pomocniczego Biznes Konto 20 zł * opłata pobierana 7 dnia kaŝdego miesiąca * opłata za rachunki załoŝone po 8ym dniu kaŝdego miesiąca bez opłaty za dany miesiąc * opłata za rachunki zlikwidowane do 7go dnia miesiąca bez opłaty za dany miesiąc * od dnia wypowiedzenia umowy rachunku opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się ** opłata pobierana 30go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy ** jeśli rachunek otwierany jest po 30ym dniu pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego to opłaty nie pobiera się za dany kwartał. Od dnia wypowiedzenia umowy rachunku opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się Wpłaty gotówkowe w kasie banku na rachunki bankowe Wpłaty gotówkowe z tytułu opłaty skarbowej na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego Wpłaty gotówkowe w wpłatomacie na rachunki bankowe Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych Za przelewy z rachunków bankowych dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach 4,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 0,30% nie mniej niŝ 3,00 zł 0,10% nie mniej niŝ 1,00 zł (chyba, Ŝe umowa z JST stanowi inaczej) 0,20% nie mniej niŝ 2,00 zł 0,10% nie mniej niŝ 3,00 zł nie więcej niŝ 20 4,00 zł (ZUS i US ) dokonywane na rzecz TP S.A. 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 4,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 z 15

2 I. RACHUNKI BANKOWE Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu) na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym banku Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika na rachunek wierzyciela Czeki w obrocie krajowym potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego przyjęcie czeków rozrachunkowych i gotówkowych składanych do inkasa RB i RB pomocniczy RB dla Rolników 2,00 zł 3,50 zł 1,00 zł 0,30 zł 1 1 RB dla instytucji niekom. Biznes Konto KONTO EXTRA ZUS Pracownicze Kasy Zapomogowo PoŜyczkowe wydanie ksiąŝeczki, czeków gotówkowych i rozrachunkowych posiadaczowi rachunku bankowego Wyciągi z rachunków bankowych odbierane osobiście przez klienta wysyłanie wyciągów pocztą 1 raz w miesiącu wysyłanie wyciągów częściej niŝ 1 raz w miesiącu (za kaŝdą przesyłkę) 5,00 zł 12. Za likwidację rachunku bankowego Za otwarcie akredytywy krajowej 0,20% nie mniej niŝ 15 1 Zmiana karty wzorów podpisów Za sporządzenie i wysłanie upomnienia 4 1 Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET z 15

3 II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA efirma efirma plus Dla Klientów Detalicznych Korporacyjnych 1. Udostępnienie systemu 2. Korzystanie z dostępu do Banku Internetowego (miesięcznie) Przelewy dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach 1,50 zł 1,50 zł dokonywane przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (konto 27xx6) na rachunki w BS Wschowa d) dokonywane przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (konto 27xx6) na rachunki klientów w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 3.1 Przelewy z rachunku Biznes Konto dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach z wyjątkiem ZUS i US 1,50 zł 1,50 zł dokonywane na rzecz ZUS i US Wydanie identyfikatora i hasła (klucz dostępu) wydanie pierwszego wydanie dwóch pierwszych wydanie kolejnych 5 5. Wydanie czytnika do karty mikroprocesorowej (chipow wydanie pierwszego czytnika do karty wydanie kolejnego czytnika do karty 9 Wydanie karty mikroprocesorowej (chipow wydanie pierwszych dwóch kart wydanie kolejnej karty 4 7. Nie zwrócenie karty mikroprocesorowej (chipow 4 8. ZastrzeŜenie karty mikroprocesorowej (chipow 3 9. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do Banku Internetowego Wydanie listy haseł jednorazowych 11. Usługa SMSSALDO (miesięcznie) 3,00 zł 12. Usługa SMSSALDO 24h (miesięcznie) 6,00 zł 13. Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET Realizacja zleceń stałych dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach 1,50 zł dokonywane przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (konto 27xx6) na rachunki w BS Wschowa d) dokonywane przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (konto 27xx6) na rachunki klientów w innych bankach 1,00 zł 3 z 15

4 II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Dla Klientów 15. Realizacja zlecenia stałego z Biznes Konto dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach z wyjątkiem ZUS i US dokonywane na rzecz ZUS i US efirma Detalicznych 1,50 zł efirma plus Korporacyjnych 4 z 15

5 1. VISA BUSINESS ELECTRON debetowa MASTERCARD BUSINESS MASTERCARD BUSINESS GOLD dla posiadacza rachunku d) dla współposiadacza rachunku e) dla osoby wskazanej 2. III. KARTY PŁATNICZE Wydanie pierwszej karty nowej dołączonej Wydanie nowej karty w miejsce Rodzaj karty uszkodzonej utraconej charge MASTERCARD przedpłacona świadczeniowa 3. Wydanie karty i PIN Zasilenie rachunku karty wg indywidualnych stawek uzgodnionych z Klientem 5. Opłata roczna za uŝytkowanie karty ZastrzeŜenie karty 7. Zmiana limitów transakcyjnych karty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach SGB, BPS i zrzeszonych BS 2,00% 2,00% w bankomatach obcych 3,00% min. 3,50 zł 3,00% min. 3,50 zł 3,00% min. 3,50 zł w kasach SGB 4,50 zł 2,00% min. 4,50 zł 2,00% min. 4,50 zł d) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł e) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 9. Przesłanie do Klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Przesłanie do Klienta numeru PIN przy pierwszej wymianie na kartę z procesorem EMV 11. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł * 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału Transakcje bezgotówkowe 1 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1,00% 17. Opłata za przekroczenie limitu miesięcznego 5,00% kwoty przekroczenia 18. Prowizja za odroczony termin płatnosci od transakcji sprzedaŝy i wypłat gotówki (miesięcznie) w kraju 1,00% 1,00% za granicą 1,00% 1,00% 5 z 15

6 III. KARTY PŁATNICZE Rodzaj karty VISA BUSINESS ELECTRON debetowa MASTERCARD BUSINESS charge MASTERCARD BUSINESS GOLD MASTERCARD przedpłacona świadczeniowa 19. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w PLN 150,00 USD** plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w PLN 95,00 USD** plus koszty operacyjne MasterCard 22. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty Opłata za wydanie nowego PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł * dotyczy tylko wypłat w bankomatach sieci SGB ** określona wg. kursu sprzedaŝy z tabeli kursów SGBBank z dnia rozliczenia płatności 6 z 15

7 IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM OBOWIĄZUJĄCA STAWKA I Podstaw. na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku* 0,30% 2 3. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* 10 pobierana przez SGBBank* 0,20% 2 za opłaty telekomunikacyjne* 1 5. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym ( OVERNIGHT) dodatkowa opłata do pkt. 4* i pkt. 6* 0,20% 5 15 Uwaga: Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłacznie w miarę posiadania przez SGBBank S.A. wolnych srodków na rachunkach NOSTRO przekazy do równowartości EUR 3 przekazy przekraczające równowartość EUR 6 9. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w przypadku, gdy zarówno zleceniodawca jak i beneficjent są klientami banków SGB* 0,20% 2 II. 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Otwarcie rachunku bankowego bez wniesienia wpłaty 3. Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia 25,00 zł Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku 25,00 zł 5. SKUP I SPRZEDAś WARTOŚCI DEWIZOWYCH Skup i sprzedaŝ walut obcych Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki bankowe klientów BS we Wschowie Uwaga: JeŜeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w pkt. IV ppkt. 5 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb normalny ( TOMNEXT) Eurotransfer realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):* rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta określona opcja kosztowa SHA Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju* Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)* Uwaga: Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. RACHUNKI WALUTOWE Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwisko, adres, itp.) Ustanowienie zmian pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 2 Minimal Plus 1 za opłaty telekomunikacyjne 45,00 zł plus koszty banków pośredniczących Maksym z 15

8 IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM OBOWIĄZUJĄCA STAWKA III. INKASO 1. Inkaso dokumentów czeków oraz weksli* 0,20% 5 2. Akcept traty* 5 3. Zmiana warunków inkasa* 5 Przeniesienie praw własności do towaru / cesja lub upowaŝnienie* 5 5. Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych* 5 7. IV. 1. Wystawianie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę Potwierdzanie zgodności podpisów 2 Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności, itp. V. Protest weksla lub traty* Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku* Uwaga: Od inkasa czeków na kwoty do równowartości 10,00 USD prowizji nie pobiera się. Pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1,00 zł INNE ZLECENIA Sporządzanie wyciągów bankowych Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) Skargi i zaŝalenia AKREDYTYWA DOKUMENTOWA 1. Otwarcie lub przeniesienie akredytywy (za kaŝdy rozpoczęty okres 3miesięczny)* 0,15% Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej bez dodania potwierdzenia* Potwierdzenie akredytywy (za kaŝdy rozpoczęty okres 3miesięczny)* 0,15% 15 PodwyŜszenie kwoty akredytywy od kwoty podwyŝszenia* 0,15% PrzedłuŜenie terminu waŝności akredytywy* 0,15% 15 Uwaga: JeŜeli nowy termin waŝności akredytywy nie przekracza 3miesięcznego okresu od momentu ustanowienia poprzedniego terminu waŝności, to pobiera się opłatę jak za inna zmianę warunków akredytywy Inna zmiana warunków akredytywy* Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentu)* 0,15% Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy* Zryczałtowana opłata z tytułu nadzoru nad odroczoną płatnością (za kaŝdy miesiąc odroczeni* Przeniesienie praw własności do towaru (cesja lub upowaŝnienie)* Wygaśnięcie niewykorzystanej akredytywy* koszty telekom. W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych BS Wschowa pobiera prowizje i koszty pobrane przez SGBBank i bank zagraniczny pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta. W przypadku wyliczenia prowizji i opłat metodą procentową naleŝy do przeliczenia równowartości PLN stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji. * Opłata pobierana przez bank współpracujący z BS we Wschowie w zakresie wykonywania w/w czynności opłata notarialna 15 8 z 15

9 V. LOKATY TERMINOWE Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej Likwidacja lokaty terminowej Przelew z rachunku lokaty terminowej na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym Banku OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 4,00 zł 9 z 15

10 d) e) f) g) h) i) j) k) l) ł) VI. KREDYTY I POśYCZKI ORAZ USŁUGI KREDYTOWE Za przyjęcie wniosku kredytowego/wniosku o udzielenie poŝyczki/zlecenia udzielenia gwarancji/poręczenia (za wyjątkiem kredytów obrotowych na bieŝącą produkcję zabezpieczonych cesją wierzytelności za dostarczony Ŝywiec, kredytów z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału Symbol CSK) powyŝej zł do zł kwoty kredytu/poŝyczki/gwarancji/poręczenia powyŝej zł do zł kwoty kredytu/poŝyczki/gwarancji/poręczenia powyŝej zł kwoty kredytu/poŝyczki/gwarancji/poręczenia Prowizja od kwoty udzielonego kredytu / odnowionego kredytu w tym od kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym od kredytu w rachunku bieŝącym przy średnim wykorzystaniu kredytu w okresie ostatnich 12 miesięcy do 50% udzielonej kwoty dla Klienta, który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie korzystał z kredytu w rachunku bieŝącym Prowizja od kwoty udzielonego kredytu niewymienionego w pkt. 2 oraz od kwoty udzielonej poŝyczki w tym od kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej od kredytu Unijnego SGB od "AGROKREDYTU" od kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych od kredytu udzielonego dla Wspólnoty Mieszkaniowej od kredytu udzielonego dla Wspólnoty Mieszkaniowej na zakup i montaŝ kolektorów słonecznych od kredytu technologicznego od kredytu na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału symbol CSK od kredytu preferencyjnego z dopłatą do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozostałe kredyty (za wyjątkiem kredytu obrotowego na bieŝącą produkcję zabezpieczonego cesją wierzytelności za dostarczony Ŝywie do kwoty zł od 1,00% do 3,00% od 0,50% do 3,50% nie mniej niŝ 10* od 1,50% do 3,50% od poŝyczki hipotecznej od 2,00% do 3,00% * nie dotyczy kredytów, o których mowa w ppkt. i), j),k) Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za kaŝdą operację). Opłata pobierana jest przez Bank (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 3 20 do kwoty zł od 0,50% do 3,00% powyŝej kwoty zł przy średnim wykorzystaniu kredytu w okresie ostatnich 12 miesięcy powyŝej 50% udzielonej kwoty od kredytu ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej powyŝej kwoty zł 10 od 0,50% do 3,00% nie mniej niŝ 10 od 0,50% do 2,00% od 1,00% do 2,00% od 2,00% do 3,00% od 1,00% do 2,00% od 0,50% do 2,00% od 1,50% do 3,00% od 1,50% do 2,00% od kredytu inwestycyjnego od 0,50% do 2,00% 3,00% od 0,50% do 2,00% 2,00% 2,00% od 1,00% do 2,00% od 0,50% do 3,00% od 0,50% do 2,00% Oprotestowanie weksla. W razie niezapłacenia prowizję pobiera Bank (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel Za wydanie na wniosek Klienta oraz na zapytanie z innych banków zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, Ŝe Klient nie figuruje jako dłuŝnik Za wydanie odpisu umowy o kredyt/poŝyczkę lub aneksu do umowy 10 + koszty opłat notarialnych z 15

11 8. 9. d) VI. KREDYTY I POśYCZKI ORAZ USŁUGI KREDYTOWE Za czynności związane z udzieleniem ulgi w spłacie od kwoty prolongowania w tym za prolongatę w spłacie do 1 mca za prolongatę w spłacie do 3 mcy za prolongatę w spłacie do 6 mcy za prolongatę w spłacie powyŝej 6 mcy inną zmianą harmonogramu spłaty kredytu/poŝyczki lub odsetek Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy kredytu/poŝyczki wymagających zawarcia aneksu do umowy podwyŝszenie kwoty kredytu od kwoty podwyŝszenia zmiana zabezpieczenia kredytu/poŝyczki inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu/poŝyczki inne warunki umowy Za czynności związane z inspekcją nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/poŝyczki oraz z przeprowadzeniem kontroli na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy/PoŜyczkobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu/poŝyczki lub odsetek dotyczących roku bieŝącego lat poprzednich (za kaŝdy rok) Za wystawienie gwarancji, poręczenia prowizja za kaŝde rozpoczęte 3 mce od daty wystawionej gwarancji, poręczenia Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłuŝenia Za wydanie zgody na bezcięŝarowe odłączenie działki Za wydanie promesy kredytowej Za zawarcie umowy przejęcia długu od kwoty przejmowanego zadłuŝenia Za sporządzenie oraz wysłanie kompletu wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów Za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Za podjęcie czynności windykacyjnych związanych z wyjazdem interwencyjnym do Klienta w celu przejęcia przedmiotu zabezpieczenia, ustalenia posiadanego majątku oraz dokonania innych czynności zmierzających do odzyskania naleŝności Prowizja za administrowanie kredytem/poŝyczką Prowizja pobierana od poŝyczek hipotecznych oraz kredytów inwestycyjnych na działalność gospodarczą i rolniczą udzielanych od r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału Symbol CSK, kredytów ze środków Fundacji EFRWP, kredytów unijnych SGB, kredytów technologicznych oraz kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych). Prowizja pobierana jest od kwoty zadłuŝenia z tytułu kredytu/poŝyczki ustalonego na dzień 1 stycznia danego roku, w którym jest pobierana. Płatna jest 15 stycznia kaŝdego roku, z zastrzeŝeniem, iŝ dla umów zawartych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca danego roku pierwsza prowizja płatna jest 15 stycznia następnego roku od dnia zawarcia umowy a dla umów zawartych w okresie od 01 lipca do 31 grudnia danego roku pierwsza prowizja płatna jest nie wcześniej niŝ 15 stycznia przypadającego po upływie roku od dnia zawarcia umowy. OBOWIĄZUJĄCA STAWKA od 0,50% do 3,00% nie mniej niŝ 10 0,50% 1,00% 2,00% 3,00% 15 od 0,50% do 3,00% nie mniej niŝ 10 od 15 do od 15 do 50 od 10 do od 1,75% do 3,00% od 0,00% do 2,00% od 10 do od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ 10 od jednej umowy zastawu 15,00 zł 5 od do 20 0,25% nie mniej niŝ 10 i nie więcej niŝ z 15

12 VI. KREDYTY I POśYCZKI ORAZ USŁUGI KREDYTOWE 23. Prowizja za gotowość Prowizja pobierana od kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą oraz kredytów dla wspólnot mieszkaniowych udzielanych od r. (za wyjątkiem kredytów w rachunku bieŝącym, kredytów obrotowych na bieŝącą produkcję zabezpieczonych cesją wierzytelności za dostarczony Ŝywiec, kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału Symbol CSK, kredytów ze środków Fundacji EFRWP, kredytów technologicznych). Prowizja pobierana jest od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu za kaŝdy dzień po upływie 30 dni od daty postawienia do dyspozycji zgodnie z umową kredytową kwoty kredytu / transzy kredytu do dnia poprzedzającego wypłatę kredytu / transzy kredytu. Płatna jest kaŝdorazowo w dniu wypłaty niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu. OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 0,005% 2 Prowizja rekompensacyjna Prowizja za wcześniejszą spłatę pobierana od poŝyczek hipotecznych oraz kredytów inwestycyjnych na działalność gospodarczą i rolniczą udzielanych od r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału Symbol CSK, kredytów ze środków Fundacji EFRWP, kredytów unijnych SGB, kredytów technologicznych oraz kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych), naliczana od spłaconej przed terminem części lub całości kredytu/poŝyczki, płatna jednorazowo w dniu dokonania przedterminowej spłaty. Prowizja nie jest pobierana, jeŝeli spłata w kwocie wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu/poŝyczki nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie. w 13 roku kredytowania / spłaty poŝyczki 2,00% w kolejnych latach kredytowania / spłaty poŝyczki 1,00% 12 z 15

13 1. 2. d) e) f) g) 3. d) e) VII. INNE OPŁATY I PROWIZJE Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty zł za wyjątkiem Punktów Kasowych (z wyłączeniem PK Trzebnice) Punkty Kasowe Punkt Kasowy Trzebnice powyŝej zł za wyjątkiem Punktów Kasowych Punkty Kasowe Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich jednego dowodu do wyciągu jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich historii rachunku za rok bieŝący historii rachunku za lata poprzednie za kaŝdy rok umowy rachunku bankowego Opłaty nie pobiera się w przypadku: gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; gdy odpis sporządzany jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. Za udzielaną pisemnie informację o posiadaniu rachunku bankowego stanie rachunku bankowego wydanie opinii dotyczącej rachunku wydanie zaświadczenia, Ŝe rachunek nie jest obciąŝony tytułami egzekucyjnymi za wydanie innych zaświadczeń UWAGA! JeŜeli wydane zaświadczenie zawiera więcej niŝ jedną z wyŝej wymienionych informacji pobiera się opłatę w wysokości Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (dotyczy wszystkich rodzajów rachunków) od kaŝdej przekazanej kwoty zajęcia OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 3,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 0,80% 0,50% 5,00 zł 1 5,00 zł ,50% nie mniej niŝ 2 nie więcej niŝ Awizowanie kwoty wypłaty powyŝej na dwa dni robocze wcześniej (nie dotyczy wypłaty lokaty w terminie zapadalności) Niepodjęcie awizowanej kwoty wypłaty w uzgodnionym terminie opłata pobierana od kwoty powyŝej w terminie awizowania 0,20% 7. Wypłata środków bez awizowania opłata pobierana od kwoty powyŝej w dniu wypłaty* 0,20% * Bank moŝe odmówić wypłaty środków kiedy suma wypłat w danym dniu roboczym przekracza kwotę wymagającą awizowania. 13 z 15

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZY BS ODDZIAŁ GŁOGÓW RACHUNKI BANKOWE RB i RB pomocniczy* RB dla Rolników** RB dla instytucji niekom. i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi 2. Prowadzenie rachunku bankowego 1 15,00 zł kwartalnie 5,00 zł * opłata pobierana 7 dnia kaŝdego miesiąca ** opłata pobierana 30go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi * opłata za rachunki załoŝone po 8ym dniu kaŝdego miesiąca bez opłaty za dany miesiąc * opłata za rachunki zlikwidowane do 7go dnia miesiąca bez opłaty za dany miesiąc * od dnia wypowiedzenia umowy rachunku opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się Wpłaty gotówkowe na rachunki bieŝące i pomocnicze prowadzone w BS Wschowa z wyjątkiem wpłat dla Spółdzielni Mieszkaniowej "NADODRZE" w Głogowie z tytułu opłaty za mieszkanie i na spłatę kredytu z tytułu wpłat za wodę, wkładów mieszkaniowych oraz innych tytułów Za przelewy z rachunków bankowych 15,00 zł kwartalnie ** jeśli rachunek otwierany jest po 30ym dniu pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego to opłaty nie pobiera się za dany kwartał. Od dnia wypowiedzenia umowy rachunku opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się Wypłaty gotówkowe z rachunków bieŝących i pomocniczych 0,15% nie mniej niŝ 2,00 zł dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa 1,85 zł dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach 4,00 zł 4,00 zł 1,00 zł dokonywane na rzecz TP S.A. 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu) na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym banku 3,00 zł 3,00 zł INNE OPŁATY I PROWIZJE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty zł powyŝej zł dokonywanych na rzecz TP S.A. 2,50 zł 0,50% 1,50 zł 14 z 15

15 Zarząd BS we Wschowie moŝe ustalić indywidualne stawki opłat i prowizji inne niŝ określone w niniejszej Taryfie opłat i prowizji. 15 z 15